100 lat dla wszystkich Mam!

Transkrypt

100 lat dla wszystkich Mam!
Z ˚YCIA MIASTA
100 lat dla wszystkich Mam!
To w∏aÊnie 26 maja wszystkie mamy w Polsce obchodzà swe Êwi´to. Dostajà od swoich pociech tych m∏odszych i starszych laurki, kwiaty, ˝yczenia. W tym roku mija dok∏adnie 100 lat, odkàd ustanowiono w naszym kraju Dzieƒ Matki.
fot. K. Jasiƒska, nades∏ane
W Ciechocinku rocznic´ obchodów tego pi´knego Êwi´ta uczczono na ró˝ne
sposoby.
23 maja dzieci z Przedszkola Samorzàdowego „Bajka” w Ciechocinku zaprosi∏y
swoje mamy do sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Centrum Kultury na uroczysty koncert z okazji ich Êwi´ta. Kochane mamusie przyby∏y licznie na uroczystoÊç.
Z dumà i ∏ezkà w oku oglàda∏y umiej´tnoÊci recytatorsko-wokalne swoich pociech.
Przedszkolaki zaprezentowa∏y si´ nale˝ycie, mówi∏y wiersze, Êpiewa∏y piosenki,
taƒczy∏y i gra∏y na nowatorskich instrumentach. Na koniec dzieci z∏o˝y∏y ˝yczenia
i wr´czy∏y kwiatka z w∏asnor´cznie wykonanà laurkà.
Dzieƒ póêniej, tak˝e w sali Miejskiego Centrum Kultury odby∏ si´ koncert
zorganizowany przez S∏awomira Ma∏eckiego pt. „Dla Mamy Êpiewamy”. Wystàpi∏a
w nim utalentowana m∏odzie˝, która zaprezentowa∏a piosenki nie tylko o mamach…
Na scenie us∏yszeliÊmy: Duet Pami, Aleksandr´ Ejsmont, Sylwi´ Strzeleckà, Dominika
Kazierskiego, Zuzann´ Cichoƒ, Paul´ Raszk´, Zespó∏ APOD, Ani´ Trzeciak, Dominik´
Bibro, Micha∏a Ma∏eckiego, Dari´ Trojanowskà, Ma∏gorzat´ Go∏´biewskà, Mart´
Ma∏eckà, Trio THE MAMUTS, Agnieszk´ Adamczewskà. Koncert poprowadzili: Miron Karlewski oraz Konrad Kurtys.
Z kolei 25 maja w Teatrze Letnim Burmistrz Ciechocinka oraz Zespó∏ Taƒca
i Piosenki „Âwierszcze” wraz z przyjació∏mi zaprosili na koncert zatytu∏owany „K∏aniam si´ Tobie, Mamo. K∏aniam si´ Tobie, Tato”. Wydarzenie przygotowa∏ - jak
co roku W∏odzimierz S∏odowicz. Na program koncertu z∏o˝y∏y si´ cz´Êci: „Ciechocinek
- moje miasto”, „Chopinowski bukiet w darze Rodzicom” oraz „K∏aniam si´ Tobie,
Mamo. K∏aniam si´ Tobie, Tato”. Na scenie pojawi∏ si´ tak˝e Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz, który z∏o˝y∏ ˝yczenia wszystkim mamom. Koncert poprowadzi∏a
radna Klara Drobniewska.
K. Jasiƒska, M. Makowska
Gazeta Samorzàdu
Lokalnego
Wydawca:
Urzàd Miejski
Ciechocinka.
Adres redakcji:
ul. Kopernika 19,
87-720 Ciechocinek,
tel. 54 416 18 00
Dy˝ury redakcji:
Êroda 14.30 - 15.30
Biuro Promocji Miasta
ul. Zdrojowa 2b
e-mail:
zdrojci[email protected]
Redaguje kolegium
w sk∏adzie:
Aldona Nocna,
Katarzyna
Kaliszewska,
Barbara Kawczyƒska,
Mariola Ró˝aƒska,
Maciej Wzi´ch,
Karolina Jasiƒska
- redaktor naczelny.
Ok∏adka
Karolina Jasiƒska
Opracowanie graficzne
sk∏ad i ∏amanie:
tel. 600 919 975.
Druk:
Pracownia Poligraficzna,
Toruƒ,
ul. Astrowa 2,
tel. 56 650 91 53
Tekstów niezamówionych
redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie
prawo do skracania tekstów
i redagowania tytu∏ów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za opinie przedstawiane w publikacjach
zamieszczonych na ∏amach gazety.
3
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI maj 2014