warunku promocji

Transkrypt

warunku promocji
Jednolity tekst Regulaminu akcji promocyjnej „Wyprzedaż Zetor 2017 ”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna
ZETOR pod nazwą „Wyprzedaż Zetor 2017 ” (dalej: „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest ZETOR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w 62-800 Kalisz, ulica Inwestorska 3,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao – Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000041982, Kapitał zakładowy :
1.756.000,00 zł (dalej: „ZP” lub „Organizator”).
3. Akcja organizowana jest przez ZP w celu promowania produktów ZETOR wprowadzonych do
sprzedaży na rynku polskim.
4. AKCJĄ objęte są wszystkie modele ciągników ZETOR znajdujące się w magazynach Autoryzowanych
Punktów Sprzedaży ZETOR POLSKA Sp. z o.o. oraz możliwe do zakupu z centralnego magazynu ZETOR
POLSKA Sp. z o.o. w Kaliszu z rocznika 2016 i starsze. AKCJA polega na sprzedaży ciągników z rabatem
aż do 56.000,00 zł brutto.
Rocznik 2015 i starsze
Poxima, Proxima Plus
Proxima Power
Rok produkcji
Forterra i HSX
Forterra HD
Crystal
Rocznik 2016 (tylko wersje
Tier 3B)
Major
Proxima 80, Plus 80 i
Power 80
Forterra i HSX
Forterra HD
Crystal
Rabat brutto dla klienta
i
2015 i starsze
28 000,00 zł
2015 i starsze
37 000,00 zł
2015 i starsze
48 000,00 zł
2015
56 000,00 zł
2016
15 000,00 zł
2016
17 500,00 zł
2016
22 000,00 zł
2016
26 000,00 zł
2016
28 000,00 zł
5. Akcja trwa od 12/01/2017 roku do wyprzedaży zapasów lub odwołania. O terminie zakooczenia
akcji ZP poinformuje na stronie www.traktortozetor.pl . Informacje te będą też dostępne u każdego
Autoryzowanego Dealera Zetor Polska Sp. z o.o. oraz w ZETOR POLSKA Sp. z o.o.
6. Akcja polega na możliwości pobrania przez każdą zainteresowaną osobę lub podmiot gospodarczy
bezpłatnego KUPONU WYPRZEDAŻOWEGO na ciągnik marki ZETOR biorący udział w Akcji
wymieniony w § 1.pkt 4.
7. Aby pobrad wymieniony w § 1.pkt. 6. KUPON należy wejśd na stronę www.traktortozetor.pl i
zarejestrowad się wpisując w odpowiednie pola Imię, Nazwisko, Adres, Nr telefonu i adres email.
Następnie należy zaakceptowad warunki promocji, wybrad model ciągnika i kliknąd przycisk (button)
POBIERZ KUPON. Następnie należy wejśd na swoją skrzynkę pocztową email (której adresu użyło się
do rejestracji) i kliknąd w link, który wpłynie pocztą mailową. Jeśli adres nie był błędnie wpisany
można będzie wydrukowad KUPON.
Z w/w KUPONEM należy udad się do najbliższego
Autoryzowanego Dealera Zetor lub do ZP i uzyskad informację o wysokości możliwego rabatu na
wybrany model ciągnika Zetor. W przypadku problemów z samodzielnym przeprowadzeniem w/w
procedury lub brakiem możliwości jej samodzielnego przeprowadzenia wszystkie formalności
związane z uzyskaniem KUPONU można dokonad u najbliższego Autoryzowanego Dealera ZETOR lub
w ZP.
8. Pobranie KUPONU nie zobowiązuje uczestnika AKCJI w jakikolwiek sposób do jego realizacji.
Umożliwia jedynie możliwośd uzyskanie odpowiedniego rabatu w zależności od wybranego
rocznika i modelu ciągnika w przypadku jego nabywania. Maksymalny rabat jaki można uzyskad
podczas zakupu ciągnika ZETOR biorącego udział w AKCJI, na podstawie wydrukowanego KUPONU
wynosi 56.000,00 zł brutto za 1 szt ciągnika ZETOR CRYSTAL z rocznika 2015.
9. Pełny wykaz rabatów w zależności od wybranego modelu i rocznika ciągnika jest dostępny u
każdego Autoryzowanego Dealera ZETOR oraz w siedzibie Organizatora. Aktualny wykaz Dealerów
jest dostępny na www.zetor.pl
10. KUPON nabiera ważności w momencie jego wydrukowania i traci ważnośd wraz z zakooczeniem
AKCJI , o czym Organizator poinformuje zgodnie z § 1.pkt 5.
11. Ilośd ciągników w AKCJI jest ograniczona. W przypadku wyczerpania się danego modelu ciągnika
ZETOR będącego w AKCJI , wydrukowany KUPON zachowuje swoją ważnośd zgodnie z § 1.pkt 5.,
ale użytkownik musi wybrad inny dostępny model ciągnika lub inną dostępną moc silnika. Np.
Uczestnik Akcji pobrał KUPON i chce zakupid ciągnik ZETOR CRYSTAL 150. Po udaniu się do
najbliższego Autoryzowanego Dealera ZETOR okazuje się , że ten model nie jest już dostępny z
powodu wyjątkowego zainteresowania uczestników AKCJI. Wówczas Uczestnik Akcji jeśli chce
wykorzystad przysługujący mu Rabat wynikający z posiadanego KUPONU musi wybrad jakikolwiek
inny dostępny model ciągnika ZETOR z odpowiedniej wysokości przysługującym mu rabatem. W tym
przypadku na KUPON pobrany na ciągnik ZETOR CRYSTAL zakupuje np. ciągnik ZETOR FORTERRA z
przysługującym mu rabatem na ciągnik ZETOR FORTERRA. Rabat z KUPONU na ZETOR CRYSTAL nie
przechodzi na inny model ciągnika. Tak jest w każdym możliwym przypadku.
12. Po ogłoszeniu zakooczenia AKCJI zgodnie z § 1.pkt 5. Wszystkie nie zrealizowane w terminie
trwania Akcji KUPONY tracą ważnośd i nie ma możliwości ich wykorzystania.
13. Promocja odbywa się tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Produkty w AKCJI:
Wszystkie modele ciągników ZETOR:
Major 60 i 80, Proxima 80,90,100, Proxima Plus 80,90,100,110, Proxima Power
80,90,100,110,120, Forterra 100,110,120,130,135,140, Forterra HSX 100,110,120,130,140,
Forterra HD 130,140,150, Crystal 150 i 160.
§ 3. Uczestnicy Akcji:
1. Uczestnikiem Akcji (dalej: „Uczestnik/Uczestnicy”) może byd:
1.1. każda osoba fizyczna lub firma, posiadająca pełną zdolnośd do czynności prawnych, która
wypełni zgłoszenie i zatwierdzi przeczytanie niniejszego Regulaminu Akcji na www.traktortozetor.pl
posiadająca miejsce zamieszkania albo siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnictwo w Akcji i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest
całkowicie dobrowolne.
3. ZP nie wprowadza żadnych ograniczeo co do ilości nabywanych ciągników w Akcji przez jednego
Uczestnika.
4. Organizator ma prawo do zakooczenia Akcji w każdym momencie jej trwania bez podania przyczyn.
Informacja o zakooczeniu Akcji zostanie przeprowadzona zgodnie z § 1.pkt 4.5.
Pobranie KUPONU nie gwarantuje Uczestnikowi Akcji ani możliwości zakupu w promocji ciągnika ani
rabatu na model ciągnika, na który pobrał KUPON gdyż ilośd ciągników będących w promocji jest
ograniczona. Lista dostępnych modeli ciągników zawsze dostępna jest u najbliższego Dealera ZETOR
lub w siedzibie ZP. Zakup ciągnika z rabatem bez KUPONU jest niemożliwa.
5. Brak możliwości uzyskania KUPONU przez Uczestnika Akcji nie może byd podstawą do
występowania z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do ZP lub Autoryzowanych Dealerów ZETOR.
6. Posiadanie KUPONU przez Uczestnika Akcji nie może byd podstawą do występowania z
jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do ZP lub Autoryzowanych Dealerów ZETOR w przypadku
braku konkretnego ciągnika do zrealizowania KUPONU gdyż AKCJA ma charakter wyprzedażowy i
konkretne ciągniki są dostępne tylko do wyprzedaży danej linii modelowej i rocznika.
7. Administratorem danych osobowych, podanych w związku z udziałem w Akcji jest ZETOR POLSKA
Sp. z o.o. z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Inwestorska 3.
Dane będą przetwarzane w celu realizacji Akcji, w tym udzielenia rabatu na zakup wybranego
modelu ciągnika marki ZETOR. Niepodanie wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych
danych osobowych przez Uczestnika AKCJI uniemożliwia otrzymanie przez niego KUPONU lub rabatu
należnego na podstawie w/w KUPONU. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 4. Rabaty wynikające z posiadania KUPONU „Wyprzedaż ZETOR 2017”:
1. Uczestnik, który zgodnie z § 1.pkt 7 przeprowadzi procedurę uzyskania KUPONU„Wyprzedaż
ZETOR 2017” uzyskuje (w trakcie trwania akcji) rabat na zakupowany ciągnik marki ZETOR od
Autoryzowanego Dealera ZETOR w wysokości do 56.000,00 zł brutto w zależności od wybranego
modelu i rocznika produkcji danego ciągnika z zastrzeżeniem §3.
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje związane z Akcją muszą byd zgłaszane na piśmie do ZP.
2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
3. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika pocztą elektroniczną lub
telefonicznie, w zależności od posiadanych przez Uczestnika możliwości komunikacyjnych
niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji z zachowaniem § 5.pkt 2.
4. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza
uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeo na drodze sądowej.
§ 6. Postanowienia koocowe
1. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określa niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin dostępny jest na stronie www.traktortozetor.pl , oraz u każdego Autoryzowanego
Dealera ZETOR POLSKA Sp. z o.o. (Lista dealerów jest dostępna na stronie www.zetor.pl) . Regulamin
wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2017 roku.
3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie informując o zmianie za
pośrednictwem strony internetowej www.traktortozetor.pl
Zarząd Zetor Polska Sp. z o.o.

Podobne dokumenty