USTAWA REFUNDACYJNA -1

Transkrypt

USTAWA REFUNDACYJNA -1
USTAWA REFUNDACYJNA … w pigułce
Ustawa z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U.
z 2011r. Nr 122, poz. 696) zwana popularnie: ustawą refundacyjną, wprowadza
nowe zasady dotyczące refundacji, urzędowe ceny i marże na leki finansowane
ze środków publicznych. Jest to ustawa wchodząca w skład pakietu ustaw
zdrowotnych przygotowanych przez rząd. Budzi dużo kontrowersji w szeroko
rozumianej branży farmaceutycznej, wśród farmaceutów oraz pacjentów.
Najpopularniejsze twierdzenia to: szok na rynku leków, drastyczne obcięcie
zysków w branży producentów, hurtowni farmaceutycznych i aptek. Stałe ceny
leków refundowanych dla pacjentów w całej Polsce są chwalone przez
świadczeniobiorców – chorych, którzy je kupują. Są jednak i tacy, którzy nie
chcą rozstawać się z obecnymi lekami dostępnymi „ za 1 grosz”, które siłą
rzeczy znikną, gdyż po wejściu w życie ustawy ceny leków nie mogą być ani
niższe, ani wyższe niż ustalone ustawowo. Wielu prawników zgłasza
zastrzeżenia zgodności nowej ustawy w zakresie swobody działalności
gospodarczej z konstytucją. Wprowadzenie sztywnych marż i cen przeczy
zasadom wolnego rynku, a hurtownie i apteki pozbawia możliwości
konkurowania. Nowe przepisy praktycznie eliminują reklamę aptek i ich
działalności. Nowymi obowiązkami zostaje obciążony kierownik apteki, który
na każdą swoją nieobecność musi wyznaczyć zastępcę posiadającego
uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika apteki.
Ponieważ zakres zmian, w stosunku do dotychczasowych przepisów jest
ogromny, konieczne jest aby każdy farmaceuta - aptekarz zapoznał się z
ustawą, zanim wejdzie ona w życie w dniu 1 stycznia 2012r. Nie można też
zapomnieć, że część przepisów weszła w życie we wcześniejszym terminie tj.
14 dni od dnia ogłoszenia ustawy czyli obowiązuje od 28 czerwca 2011r.
Dotyczy to przepisów art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art.
63 pkt. 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80. Od 1 lipca
2012r. będzie obowiązywać przepis art. 63 pkt. 13.
Ustawa refundacyjna jest dość obszerna. Liczy bowiem 86 artykułów. Przepisy
są podzielone na dziewięć rozdziałów. Nie wszystkie bezpośrednio dotyczą
aptek i aptekarzy. W niniejszym opracowaniu podkreślone będą jedynie te, które
bezpośrednio dotyczą środowiska aptekarskiego.
Na początek prześledzić trzeba słownik pojęć zawarty w rozdziale 1. Przepisy
ogólne art. 2 ustawy. Pod hasłem apteka rozumieć trzeba aptekę ogólnodostępną
lub punkt apteczny w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo
farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) Cena detaliczna
to urzędowa cena zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
1
żywieniowego, wyrobu medycznego powiększona o urzędowa marżę hurtową i
urzędowa marżę detaliczną oraz należny podatek od towarów i usług. Cena
hurtowa to urzędowa cena zbytu powiększona o urzędowa marżę hurtową oraz
należny podatek od towarów i usług. Cena zbytu netto to cena sprzedaży do
podmiotów uprawnionych do obrotu nieuwzględniająca należnego podatku od
towarów i usług. Urzędowa cena zbytu to cena zbytu ustalona
w decyzji administracyjnej o objęciu refundacją uwzględniająca należny
podatek od towarów i usług. Dalsze, ważne dla aptekarzy definicje to: lek, lek
recepturowy, międzynarodowa nazwa leku, odpowiednik, osoba uprawniona,
program lekowy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
świadczeniobiorca, świadczeniodawca, wyrób medyczny…
Zwracam uwagę, na definicję świadczeniodawcy gdyż ustawa odsyła w tym
wypadku do definicji świadczeniodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych .
Jeden z najbardziej kontrowersyjnych i szeroko komentowanych przepisów
ustawy refundacyjnej to art. 3 ust. 1 ustawy zgodnie, z którym: Całkowity
budżet na refundację wynosi nie więcej niż 17 % sumy środków publicznych
przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych w planie
finansowym Funduszu. Ten przepis i następne, które ustalają zasady obciążania
producentów leków i podmiotów importujących leki z zagranicy kosztami
przekroczenia, są ukierunkowane na oszczędności płatnika – NFZ.
Wysokość całkowitego budżetu na refundację w 2012r.ma być równa kwocie
kosztów poniesionych w 2010r. na finansowanie świadczeń gwarantowanych w
zakresie programów zdrowotnych w części dotyczącej leków stosowanych w
terapeutycznych programach zdrowotnych oraz w leczeniu szpitalnym i
ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w części leków stosowanych w
chemioterapii. Wysokość całkowitego budżetu na refundację w 2012r. Prezes
Funduszu dostosuje do wysokości kosztów poniesionych na finansowanie
świadczeń gwarantowanych w 2011r.po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego Funduszu za 2011r. W kolejnych latach 2013 i 2014 wysokość
całkowitego budżetu ma być ustalona na poziomie z 2011r., a od 2015 nie może
być niższa od tej kwoty.
Rozdział 2. ustawy dotyczy poziomów odpłatności i marż refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrobów medycznych. Ustala się 4 kategorie dostępności: na receptę, w ramach
programu lekowego, w ramach chemioterapii oraz w ramach udzielania innych
świadczeń gwarantowanych niż trzy pierwsze kategorie. Lek wydaje się
świadczeniobiorcy: bezpłatnie, za odpłatnością ryczałtową ( 3,20 zł), za
odpłatnością w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania – do
2
wysokości limitu finansowania i za dopłatą w wysokości różnicy między ceną
detaliczną a wysokością limitu finansowania.
Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków
gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu
refundacją, są wydawane świadczeniobiorcy za odpłatnością ryczałtową, pod
warunkiem, że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od
najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie. Ryczałt
za lek recepturowy wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów w zaokrągleniu
do pierwszego miejsca po przecinku.
Ważne jest, że apteka zobowiązana jest stosować odpłatność wynikającą
z ustawy. Nie będzie zatem rabatów, upustów, leków za „ 1 grosz”, akcji
promocyjnych, sprzedaży według cen hurtowych itd.
Ustawa ustala marżę hurtową w wysokości 5proc. urzędowej ceny zbytu,
a przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy są obowiązani stosować taką marżę.
Może ona być dzielona pomiędzy przedsiębiorców prowadzących obrót
hurtowy. Do marży w wysokości 5% dochodzić będzie się stopniowo. W roku
2012 urzędowa marża hurtowa wynosi 7% urzędowej ceny zbytu, a w roku 2013
- 6% urzędowej ceny zbytu.
Ustawa ustala także urzędową marżę detaliczną naliczaną od ceny
hurtowej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
albo wyrobu medycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie
limitowej w wysokości szczegółowo wskazanej w art. 7 ust. 4 ustawy. ( do 5 zł
– 40% marży; od 5,01 zł do 10 zł – 2 zł + 30% marzy itd.., aż do: powyżej 1
280,01 zł – 44,50 zł + 1,25% marży)
Podmioty uprawnione do obrotu detalicznego ( apteki, punkty apteczne ….) są
obowiązane stosować marżę ustaloną ustawowo.
Dla leków niedopuszczonych na terenie Polski ustala się marżę hurtową w
wysokości 10 % . Marża detaliczna w tym wypadku nie może przekroczyć
wartości określonej ustawowo, liczonej od ceny hurtowej i nie może być wyższa
niż 20 zł.
Nową zasada jest, że urzędowe ceny zbytu, a także urzędowe marże hurtowe
i detaliczne mają charakter cen i marż sztywnych. Świadczeniodawca w celu
realizacji świadczeń gwarantowanych jest obowiązany nabywać leki, środki
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne po cenie nie
wyższej niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż
urzędowa marża hurtowa lub po cenie nie wyższej niż urzędowa cena zbytu.
Rozdział 3, artykuły od 10 do 16 dotyczą kryteriów tworzenia poziomów
odpłatności
i grup limitowych oraz kryteria podejmowania decyzji o objęciu
refundacją i zasady ustalania urzędowej ceny zbytu.
3
Zapamiętać należy, że objęcie refundacją leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego następuje w drodze decyzji
administracyjnej ministra właściwego do spraw zdrowia. Decyzja taka zawiera
między innymi: oznaczenie wnioskodawcy; nazwę leku, środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; kategorię
dostępności refundacyjnej; poziom odpłatności; urzędową cenę zbytu; termin
wejścia w życie decyzji oraz okres jej obowiązywania... Wydaje się ją na okres
5 lat, 3 lata i 2 lata przy czym okres obowiązywania decyzji nie może
przekraczać terminu wygaśnięcia wyłączności rynkowej.
Podwyższenie albo obniżenie urzędowej ceny zbytu następuje w drodze decyzji
administracyjnej ministra właściwego do spraw zdrowia.
Rozdział 4 ustawy to przepisy regulujące utworzenie i zasady działania Komisji
Ekonomicznej, która zostaje powołana przy ministrze właściwym do spraw
zdrowia. Do jej zadań należeć będzie prowadzenie w zespołach 5 osobowych
negocjacji z producentami i podmiotami prowadzącymi import równoległy,
w zakresie ustalania urzędowej ceny zbytu, poziomu odpłatności, wskazań,
w których lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrób medyczny ma być refundowany, instrumentów dzielenia ryzyka. Przepisy
tego rozdziału od art. 17-23 już weszły w życie. Minister właściwy do spraw
zdrowia w terminie 1 miesiąca od daty wejścia w życie ustawy wezwał
producentów i importerów równoległych, wytwórców i importerów wyrobów
medycznych do przeprowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia urzędowej
ceny zbytu i instrumentów dzielenia ryzyka. Podmioty te mają za zadanie na
wezwanie ministra przedstawić mu szereg informacji i zobowiązań, które będą
brane pod uwagę podczas negocjacji. Obecnie negocjacje toczą się, a ich
przebieg nie jest upubliczniany. Trudno zatem przewidzieć ostateczny kształt
negocjowanej urzędowej ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, od której będzie
uzależniona urzędowa cena hurtowa i detaliczna, oraz marża, tym bardziej, że
ustawa wprowadza szczegółowe zasady jej ustalania w art. 67 ust. 8.
Najobszerniejszy w całej ustawie rozdział 5 zawiera artykuły od 24 do 40
i dotyczy trybu podejmowania decyzji w sprawie refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów
medycznych. Zawiera on szczegółowe uregulowania dotyczące wniosków o
objęcie refundacją, kolejności ich rozpatrywania, uzupełniania, wnoszonych od
nich opłat stanowiących dochód Skarbu Państwa, warunki wydania i uchylenia
decyzji o refundacji.
Najistotniejsze
jest to, że wykazy refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych
minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza w drodze obwieszczenia. Zwiera
ono dane identyfikujące lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia
4
żywieniowego, wyrób medyczny, kategorię dostępności refundacyjnej, poziom
odpłatności, urzędową cenę zbytu, cenę detaliczną, wysokość limitu
finansowania, albo informacyjną wysokość limitu finansowania dostosowanąa
do wielkości opakowania jednostkowego, wysokość dopłaty świadczeniobiorcy,
grupę limitową, termin wejścia w życie decyzji o objęciu refundacją i okres jej
obowiązywania. Pierwszy wykaz ustali minister do spraw zdrowia na dzień 1
stycznia 2012r.
Najważniejszy dla aptek i aptekarzy jest rozdział 6 Apteki i osoby
uprawnione obejmujący artykuły od 41 do 49. Przepisy tego rozdziału,
a zwłaszcza art. 41 wprowadzają całkowicie nowe zasady refundacji dla aptek.
Ustawa stanowi, że w celu realizacji świadczeń o jakich mowa w art. 15 ust. 2
pkt. 14, 17 i 18 ustawy o świadczeniach, podmiot prowadzący aptekę zawiera
umowę z Funduszem na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę,
zwaną: umową na realizację recept. Zawiera się ją odrębnie dla każdej apteki na
czas nieokreślony i jest ona podpisywana również przez kierownika apteki.
Umowa określa imię i nazwisko kierownika apteki, wskazanie adresu
prowadzenia apteki, zobowiązanie do stosowania limitów, cen oraz odpłatności
i dopłat świadczeniobiorcy w wysokości określonej w obwieszczeniu, kary
umowne oraz warunki jej wypowiedzenia lub rozwiązania. Aby zawrzeć umowę
należy przedstawić dokumenty: kopię zezwolenia na prowadzenie apteki, kopię
dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji,
aktualną ewidencję osób zatrudnionych w aptece wraz z numerami dokumentów
uprawniających do wykonywania zawodu, numer rachunku bankowego
podmiotu prowadzącego aptekę. Fundusz nie może odmówić zawarcia umowy.
Do zawierania umów nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.
Ustawa przewiduje natychmiastowe rozwiązanie umowy w przypadku
uniemożliwienia lub utrudnienia czynności kontrolnych, niewykonania
w terminie zaleceń pokontrolnych. Nadto, Fundusz nie zawiera kolejnej umowy
przez okres jednego roku w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn j.w. oraz
przez okres 3 lat w przypadku drugiego rozwiązania umowy z tych samych
przyczyn.
Zaznaczyć należy, że ustawa nie przewiduje obowiązku zawarcia umowy przez
podmiot prowadzący aptekę z Funduszem. Zatem, może się zdarzyć, że będą
apteki nie sprzedające refundowanych leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych.
Ustawa zawiera delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw
zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia ogólnych warunków umów na
realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizacje recept. Mimo, iż
przepisy art. 41 ust. 8 już obowiązują, nie ma dotychczas wydanego
stosowanego rozporządzenia. Trwają dyskusje nad projektem tego
5
rozporządzenia przedstawionym przez resort zdrowia, lecz z wielu przyczyn są
one trudne i rozciągają się w czasie.
Przepis art. 43 ustawy nakłada na aptekę szereg obowiązków tj.:
zapewnienie świadczeniobiorcy dostępności leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych objętych
wykazami środków refundowanych zgodnie z obwieszczeniem ministra
właściwego do spraw zdrowia; gromadzenia i przekazywania Funduszowi
rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym na dzień przekazania informacji
zawartych w treści zrealizowanych recept.; udostępnianie do kontroli
dokumentacji, którą apteka powinna prowadzić w związku z realizacją recepty
refundowanej oraz udzielenie stosownych informacji; udostępnienie do kontroli,
w terminie określonym przez podmiot kontrolujący informacji o każdej umowie,
uzgodnieniu pomiędzy apteką i hurtownią w jakiejkolwiek formie, których
celem jest nabycie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobów medycznych; zamieszczenie w widocznym miejscu
informacji o zawarciu umowy na realizację recept oraz informacji o innym leku
w cenie nieprzekraczającej limitu, zwrotu refundacji wraz z odsetkami
ustawowymi liczonymi od dnia, w którym wypłacono refundację do dnia jej
zwrotu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, jeżeli w
wyniku weryfikacji czy kontroli zostanie stwierdzone, że realizacja recepty
nastąpiła z naruszeniem przepisów ustawy, przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów o zawodach
lekarza i lekarza dentysty; przechowywania recepty wraz z otaksowaniem
przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym
nastąpiła refundacja. Podmiot kontrolujący, w razie stwierdzenia podczas
kontroli innych nieprawidłowości w aptece niż opisanych wyżej, niezwłocznie
zawiadamia o tym fakcie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a jeżeli
naruszenia dotyczą producenta lub hurtowni zawiadamia również ministra
właściwego do spraw zdrowia.
Osoba wydająca lek, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego,
wyroby
medyczne
ma
obowiązek
poinformować
świadczeniobiorcę o możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż
lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci
farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych i o tym
samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena detaliczna nie przekracza
limitu finansowania ze środków publicznych oraz ceny detalicznej leku
przepisanego na recepcie. Apteka ma obowiązek zapewnić dostępność tego
leku, a osoba wydająca, wydać taki lek na żądanie świadczeniobiorcy, chyba, że
na recepcie jest adnotacja o niemożności zamiany.
Apteki mają obowiązek gromadzić szereg informacji o obrocie lekami,
środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami
medycznymi objętymi refundacją, wynikających ze zrealizowanych recept w
formie elektronicznej
i przekazywać je w formie komunikatów
6
elektronicznych, właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu. Oddział
Funduszu przeprowadza weryfikację przekazanych danych w terminie 5 dni od
ich przekazania. Apteka ma prawo poprawić lub usunąć błędne, nieprawidłowe
dane w drodze korekty wykazane w komunikacie zwrotnym i ponowne
przekazanie komunikatu elektronicznego w ciągu 5 dni od komunikatu
weryfikacyjnego Funduszu. Fundusz ponownie weryfikuje przekazane dane w
ciągu kolejnych 5 dni. Zatwierdzenie przez aptekę projektu zestawienia
zbiorczego powoduje udostępnienie aptece komunikatu elektronicznego
zawierającego uzgodnione zestawienie zbiorcze i zamyka dany okres
rozliczeniowy i uniemożliwia aptece składanie do niego korekt. Nieprzekazanie
przez aptekę nowego komunikatu po weryfikacji pierwszego przez Fundusz
w terminie 5 dni traktowane jest jako zatwierdzenie przez aptekę projektu
zestawienia zbiorczego, powoduje udostępnienie aptece komunikatu
elektronicznego zawierającego uzgodnione zestawienie zbiorcze co zamyka
dany okres rozliczeniowy oraz uniemożliwia składanie dalszych korekt w tym
trybie.
Uzgodnione zestawienia zbiorcze w formie pisemnej stanowiące podstawę
refundacji apteki przekazują do właściwego oddziału Funduszu w terminie 5
dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego za okres od 1-15
dnia danego miesiąca i od 16 dnia - do końca miesiąca. Za datę złożenia
uzgodnionego zestawienia zbiorczego z formie pisemnej przyjmuje się datę
wpływu zestawienia do właściwego oddziału Funduszu. Złożenie przez aptekę
korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego jest możliwe jedynie po
pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez dyrektora
oddziału wojewódzkiego Funduszu. Takie korekty apteka może składać w
terminie 3 miesięcy od daty jego zamknięcia, nie później niż do 15 marca
następnego roku. Po przeprowadzeniu analizy Fundusz może wezwać aptekę do
złożenia korekty zestawienia zbiorczego.
Ustawa zawiera delegację ustawową dla ministra właściwego do spraw
zdrowia do wydania rozporządzenia określającego zakres niezbędnych
informacji gromadzonych przez apteki, sposób ich rejestrowania i przekazania
ich Funduszowi w tym też rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz
wzory komunikatów i dokumentów, biorąc pod uwagę zakres zadań
wykonywanych przez te podmioty. Do dnia dzisiejszego rozporządzenie nie
zostało wydane.
Podmiot prowadzący aptekę, który zawarł umowę o refundację, po
przedstawieniu zestawienia, otrzymuje refundację nie częściej niż co 14 dni.
Refundacja nie może przekraczać ustalonego limitu finansowania i jest
dokonywana nie później niż 15 dni od dnia otrzymania zestawienia w formie
pisemnej. Gdy zestawienie pisemne jest niezgodne z komunikatem
elektronicznym, Fundusz zwraca je aptece w terminie 7 dni od daty złożenia.
Zwrócone zestawienie nie stanowi podstawy do dokonania refundacji.
7
W przypadku przekroczenia terminu wypłaty refundacji ( powyżej 15 dni)
apteka ma prawo do odsetek ustawowych. W przypadku stwierdzenia
nienależnego obciążenia refundacją, Funduszowi przysługuje zwrot nienależnie
wypłaconej refundacji wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia
przekazania refundacji do dnia jej zwrotu.
Podmiotowi prowadzącemu aptekę przysługuje zażalenie do Prezesa Funduszu
na czynności dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu
dotyczące realizacji umowy. Zażalenie z uzasadnieniem składa się w terminie
14 dni od dnia dokonania czynności przez dyrektora oddziału za pośrednictwem
właściwego oddziału Funduszu. Prezes Funduszu rozpatruje zażalenie w
terminie 14 dni od jego otrzymania. Uwzględniając zażalenie Prezes nakazuje
w całości lub w części uchylenie czynności będących przedmiotem zażalenia
i zawiadamia o tym podmiot prowadzący aptekę w terminie 7 dni od
uwzględnienia zażalenia. W przypadku nieuwzględnienia zażalenia podmiotowi
prowadzącemu aptekę przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Należy go złożyć do Prezesa Funduszu w terminie 14 dni od daty otrzymania
informacji o nieuwzględnieniu zażalenia. Ponowne rozpoznanie sprawy jest
ostateczne i następuje w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
Apteka ma obowiązek udostępnić na żądanie funduszu recepty wraz z ich
otaksowaniem do kontroli i przekazać niezbędne dane o obrocie lekami,
środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami
medycznymi, a także dokumentację jaką jest obowiązana prowadzić i posiadać
na podstawie odrębnych przepisów, a także informacje i dokumentację, które
apteka jest zobowiązana gromadzić i posiadać w związku z realizacją umowy o
refundację, informację o umowach i uzgodnieniach z hurtowniami, których
celem jest nabycie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobów medycznych. Osobą uprawnioną do reprezentowania
apteki podczas kontroli jest kierownik apteki lub upoważniony przez niego
farmaceuta wyznaczony do zastępowania kierownika apteki w trybie przepisów
ustawy Prawo farmaceutyczne. A w przypadku punktów aptecznych technik
farmaceutyczny – wyznaczony przez niego technik farmaceutyczny. Wydanie
recept następuje nie wcześniej niż po zamknięciu okresu rozliczeniowego na
czas niezbędny do kontroli. Odbywa się na podstawie pisemnego potwierdzenia
przyjęcia recept podpisanego przez kontrolera i kierownika apteki lub osobę
upoważnioną do jego zastępowania. Kontrolę przeprowadza się w aptece lub
siedzibie oddziału Funduszu gdy kontrola dotyczy danych elektronicznych
przesłanych przez aptekę. Kontrole przeprowadza się na podstawie imiennego
upoważnienia udzielonego przez Fundusz. Kontroler ma prawo do wstępu do
pomieszczeń apteki, dostępu do recept, danych, dokumentacji i informacji oraz
wglądu w nie, a także może żądać wyjaśnień od kierownika apteki i osób w niej
zatrudnionych ustnych i pisemnych. Nadto, może żądać sporządzenia odpisów
8
i kopii dokumentów oraz zestawień i obliczeń sporządzonych na podstawie
dokumentów. Ich zgodność z oryginałem potwierdza kierownik apteki lub osoba
przez niego wyznaczona do zastępowania. Kontroler sporządza protokół
kontroli zawierający zbiór ustaleń dotyczących realizacji umowy o refundację,
który otrzymuje kierownik apteki lub osoba go zastępująca. Protokół kontroli
podpisują kierownik apteki lub osoba go zastępująca i kontroler. W przypadku
odmowy podpisania protokołu, odmawiający składa pisemne wyjaśnienie co do
przyczyn odmowy w terminie 7 dni od jego doręczenia. O odmowie podpisania
protokołu, kontroler sporządza wzmiankę na protokole. Kierownik apteki lub
osoba, która nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 7 dni od
jego doręczenia złożyć pisemne zastrzeżenia, wskazując jednocześnie stosowne
wnioski dowodowe. Kontroler jest obowiązany rozpatrzeć zastrzeżenia w
terminie 7 dni od ich otrzymania. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń
kontroler uzupełnia protokół i przedstawia go ponownie do podpisu. Stanowisko
kontrolera jest ostateczne. Na podstawie protokołu, Fundusz wydaje zalecenia
pokontrolne zobowiązujące kierownika apteki oraz podmiot prowadzący aptekę
do usunięcia, w określonym terminie stwierdzonych uchybień oraz złożenia w
terminie 14 dni od dnia doręczenia zaleceń informacji o podjętych działaniach.
Stanowisko Funduszu jest ostateczne bowiem ustawa nie przewiduje dalszego
trybu odwoławczego.
Istotne uregulowania są zawarte w przepisie art. 48 ustawy. Dotyczą one osoby
uprawnionej do wystawienia recept tj. lekarza, lekarza dentysty, felczera
i starszego felczera. Definicja osoby uprawnionej znajduje się w ustawie art. 2
pkt. 14. Przepisy art. 48 regulują warunki zwierania umów na wystawianie
recept refundowanych pomiędzy Funduszem i osobą uprawnioną.
Rozdział 7 Kary administracyjne to tylko 4 przepisy, artykuły od 50 do 53.Są
to jednak bardzo znaczące uregulowania również dla aptek. Chodzi bowiem o
administracyjne kary pieniężne za naruszenia przepisów ustawy. Karze
pieniężnej podlega podmiot, który wbrew przepisom stosuje: inne niż
wskazane w ustawie odpłatności i dopłaty za leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne: inne niż urzędowe marże
hurtowe lub marże detaliczne za leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne; inne niż ustalone w
decyzji administracyjnej
o objęciu refundacją ceny zbytu na leki, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne. We
wskazanych wypadkach kara pieniężna jest wymierzana w wysokości wartości
sprzedanych z naruszeniem przepisów ustawy leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych
powiększonej o wartość do 5% obrotu produktami, w stosunku, do których
wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacją, osiągniętego w
poprzednim roku kalendarzowym. Przy ustalaniu tej wartości dla aptek będzie
9
brana pod uwagę cena detaliczna netto. Kara administracyjna dla podmiotu,
który wbrew ustawie stosuje formy zachęty kierowane w szczególności do
świadczeniobiorców, przedsiębiorców oraz ich pracowników lub osób
uprawnionych wynosić będzie do 5% wartości obrotu netto produktami, w
stosunku, do których wydana została decyzja administracyjna o objęciu
refundacją osiągnięta w poprzednim roku kalendarzowym. Jeśli podmiot
ukarany nie wykazuje obrotu produktami, co do których wydana została decyzja
administracyjna, karę wymierza się w wysokości 100-krotnej wartości
zastosowanej zachęty. Kara administracyjna
w kwocie stanowiącej
równowartość 3% wartości netto obrotu produktami, w stosunku do których
wydana została decyzja administracyjna o objęciu refundacja, osiągniętego w
poprzednim roku kalendarzowym jest przewidziana dla podmiotu zajmującego
się wytwarzaniem lub obrotem refundowanymi ze środków publicznych lekami,
środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami
medycznymi, który stosuje niejednolite istotne warunki umów lub uzależnia
zawarcie umowy od przyjęcia lub spełnienia przez przedsiębiorcę zajmującego
się wytwarzaniem lub obrotem innego świadczenia.
Administracyjne kary pieniężne nakłada minister właściwy do spraw
zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, a dla naruszeń dotyczących
niedozwolonych form zachęty, wojewódzki inspektor farmaceutyczny, na
którego obszarze doszło do naruszenia przepisów. Są one przychodami
funduszu, a Prezes Funduszu jest wierzycielem. Karę należy uiścić na rachunek
bankowy wskazany przez Prezesa Funduszu, w terminie 7 dni, od dnia w którym
decyzja o jej nałożeniu stała się ostateczna. W razie nieuiszczenia kary w
terminie nalicza się odsetki ustawowe. Egzekucja kar jest prowadzona w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji .
Rozdział 8 to Przepisy karne. Art. 54 stanowi, że za przyjęcie korzyści
majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy albo za żądanie takiej korzyści w
zamian za zachowanie wywierające wpływ na poziom obrotu lekami, środkami
spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami
medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych albo na obrót
lub powstrzymanie się od obrotu konkretnym lekiem, środkami spożywczymi
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi grozi kara
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat dla osoby, która zajmuje się
wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi podlegającymi
refundacji. Taka sama kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat grozi
dla osoby zaopatrującej świadczeniodawcę w leki, środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne albo dla
świadczeniobiorcy lub osoby go reprezentującej, która żąda lub przyjmuje
korzyść majątkową lub osobistą w zamian za zakup leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów
10
medycznych podlegających refundacji. Taka sama kara grozi za żądanie lub
przyjęcie korzyści w zamian za wystawienie recepty lub zlecenie lub
powstrzymanie się od jej wystawienia. Tak samo karane jest udzielenie lub
obietnica udzielenia korzyści majątkowej i osobistej w przypadkach opisanych
wyżej. W wypadku mniejszej wagi kara wymierzana jest do 3 lat pozbawienia
wolności.
Nie podlega karze sprawca przestępstwa, jeżeli korzyść majątkowa lub
osobista albo jej obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomi o tym fakcie
organ powołany do ścigania przestępstw i ujawni wszystkie istotne okoliczności
przestępstwa, zanim organ się o nim dowiedział.
Odpis prawomocnego wyroku za skazanie za przestępstwo przewidziane
w ustawie sąd przesyła do podmiotu zobowiązanego do finansowania
świadczeń ze środków publicznych .
Rozdział 9 ustawy to zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy
przejściowe i końcowe.
Istotne dla aptek oraz kierowników aptek są zwłaszcza zmiany w ustawie
Prawo farmaceutyczne przewidziane w art. 60. Konkretnie zmiana dotyczy
przepisu art. 88 w ust. 4, który otrzymał brzmienie: Kierownik apteki wyznacza
na czas swojej nieobecności, farmaceutę, o którym mowa w ust. 1, do jego
zastępowania, w trybie określonym w art. 95 ust. 4 pkt. 5. Zmienia się też ust. 5
tego artykułu dotyczący zadań kierownika apteki. Dodaje się przepis ust. 5 a w
brzmieniu: zakup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w stosunku, do których wydano
decyzję administracyjną o objęciu refundacją, wyłącznie od podmiotów
posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich
wydawanie zgodnie z art. 96. Dodaje się też pkt. 9a o brzmieniu: wyłączne
reprezentowanie apteki względem podmiotu zobowiązanego do finansowania
świadczeń ze środków publicznych w zakresie zadań realizowanych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych.
Kolejna zmiana dotyczy art. 94 a ustawy Prawo farmaceutyczne, który
otrzymuje brzmienie: Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz
ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy
apteki i punktu aptecznego. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w
zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu
pozaaptecznego sprawuje wojewódzki inspektor farmaceutyczny, który w razie
stwierdzenia naruszenia przepisów, nakazuje w drodze decyzji administracyjnej
zaprzestania prowadzenia zakazanej reklamy.
Zmiana art. 95: Apteki ogólnodostępne są obowiązane do posiadania
produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie
niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności. Dodaje
11
się ust. 1 a stanowiący, że: Apteki, które są związane umową na refundację
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
i wyrobów medycznych, są także zobowiązane zapewnić dostępność leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów
medycznych, na które ustalono limit finansowania.
Zmienia się też przepis art. 106 ust. 3 ustawy dotyczący aptek szpitalnych. Od
1 stycznia 2012r. apteka szpitalna może zaopatrywać w leki: podmioty lecznicze
wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne lub w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, na
podstawie umowy zawartej przez uprawnione do tego podmioty, pod
warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prowadzenie podstawowej
działalności apteki; pacjentów włączonych do terapii w ramach programów
lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych, a także pacjentów korzystających z chemioterapii w
trybie ambulatoryjnym.
Zmiana dotyczy też art. 129 b ustawy Prawa farmaceutyczne. Nowy przepis
jest bardziej szczegółowy od dotychczasowego i przewiduje karę pieniężną
w wysokości do 50 000 zł za prowadzenie reklamy apteki, punktu aptecznego
i placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności wbrew przepisom art. 94
a. Karę nakłada wojewódzki inspektor farmaceutyczny w drodze decyzji
administracyjnej biorąc uwagę okres, stopień oraz okoliczności naruszenia
przepisów i poprzednie naruszenie przepisów. Są one dochodem budżetu
państwa. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest wierzycielem,
postępowanie toczy się w trybie przepisów o egzekucji w administracji. Karę
uiszcza się w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji
administracyjnej o jej nałożeniu, a w razie opóźnienia naliczane są odsetki
ustawowe.
Na uwagę zasługują również zmiany w ustawie z dnia 27sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
o czym stanowi przepis art. 64. Są one dość obszerne lecz warto się z nimi
zapoznać gdyż będą przydatne w praktyce aptekarskiej zwłaszcza dotyczące
zmian w art. 5, 40, 43, 45, 46, 47, 48 odnośnie świadczeniobiorców
posiadających szczególne uprawnienia do zaopatrzenia w leki.
Aby w pełni zapoznać się z ustawą konieczne będzie szczegółowe
i wnikliwe jej przestudiowanie do czego zachęcam.
Adwokat Bogusława Szybisz
12
13