1. zapis W załączniku nr 2.2 do sIWz

Komentarze

Transkrypt

1. zapis W załączniku nr 2.2 do sIWz
\J,/ĺoclat'.;skle uenĺrunl iJłdali Ĺl l l- Sp zÜ0
uI Stablo'u'łlcka 117 54 |-'}{i6 ilroclĺ'u''
tel'ÍaX - 48 7] 351 ]3 E2
e nlalll bturo,-l,ĺltpĺLls pl
ĺ,''.',ll,'';'łltF
N
IL
s
DCMiB
p]
r sprawy I ZZ-27
L-Ll
1-
D-PN
l.dz' 3417lŻ0É
/ 20
Wrocław, 31.08.2015
15
r.
Do wszystkich WykonawaSw
Dotyczy: przetargu na dostawę wrazz montażem/ uruchomieniem iĺnstruktażempersonelu urządzeń drobnych
do budynku 9A z podziałem na 20 części
Informacja nr 3
Zgodnie Z aft.38 ust'z ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. Prawo zamówĺeń publicznych (tekst jedn. Dz.U' z
2OI3 r' poz.go7 z pőźn'zm.) Zamawiający prŻekazuje treśćzapytań, które Wpłynęły do Zamawiającego wraz z
odpowiedziami:
Pytanie nr
1
Czy zamawiający mógłby podać modele referencyjne dla kaĺt ewaluacyjnych 1 i 2. Część1 poz. B ĺ 9
odpowiedź na pytanie nr 1
W odpowiedzi Zamawiający modyfikuje zapisy
slwz
W następujący sposób:
W załączniku nr 2.2 do sIWz - Wzór Formularza oferĘ - CzęśćB_Część1 poz 8 Mikroprocesorowy zestaw ewaluacyjny ^Í w Tabeli ,,obIigatoryjne (wymagane) parametry lub
funkcje" otrzymuje brzmienie:
1. zapis
Potwieľdzenie
OBLIGATORYJ
N
E
(WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUN KC'E
funkcii
model Wzorcowy: KEĹL MCB 1?60 LCP t768 Evaluation Board lub równoważny o
parametľach nie 7orszych niż:
Mikroprocesorowy zestaw ewaluacyjny- NXP, Taktowanie CPU > 72 MHz, standard rdzenia
Cońex M0 lub nowszy, 512 kB pamięci flash, wyprowadzenia pońóW USB, Rs-232 (UART), TAK
obsługa co najmniej 4 kanałów ADC, wĺelopoftowa obsługa przenruań GPIO, złącze
programatora JTAG, wyświetlacz kolorowy TFT LcD, możliwośćzasilanĺa z portu USB,
akcesoria : przewodY połączeniowe
2.
zapis w Załączniku nr 2.2 do slwz - Wzőr Formularza oferĘ - CzęśćB_Część1 poz 9 Mikroprocesorowy zestaw ewaluacyjny 2 w Tabeli ,,Obligatoryjne (wymagane) parametry lub
funkcje" otrzymuje brzmienie:
str. I
INNOWACYJNA
OOSPODARKA
[''rllicit
'l::pllflllal$ÜV',/íil]y,plzezlnłi
ĺ']lľ'ĺ]q429] f;i) 27 l),r:b)ll B7i)|')1:l'l35,
t]l '|ríBK s' A ]6 ĺldLizlal ,ł9r t'lrl-,c|a!,li |l|
5D 1D.fJ0 21i]l2 |.lt]|O D00 ] !ĺ]t.] ']43ĺj
LUri]pĹ]]sl,ií1 zc -sroĺikjľ,l LLlropc1:kleqil ÍlIl]dtlSatl flaz''ło1u Heglilllalllcgo
spD!kä ]Ę5t lilrÜlestĺ0,ľ,jána l"i S;ľ]zlľ |łg1,)pqlLli'n1 ĺ]lzi
\tt]
iilť i
I
ailrł'czllnl ],'/t] ljJ|!Ĺ!a'Ą'l]tl
"'lrqcląlvla pod
llzjćjl b05pĺ](1arÜal'' Kra]ĺ,,,.eĺ]o ĺ1ĺ:1ĺ:;trLl
Sĺldoł'ĺt:gl
łl l(ľ.]s D00tl30|]73|j
Kapltłl lalĺlaldo,,^il tĺ3 334 000
zl
Wroclatvskie Centrunr tsadań
ul Stablowrcka I 17. 54 066
7l 354 33 62
e nlall: bluro,:!etplĺs pl
tel.lfax Ť48
El
l+ Sp
z o o
VVroclauv
DCMiB
u^|ĺY/'eltpItlS pl
OBLIGATORYJNE (WYMAGANE) PARAMETRY LUB FUNKCIE
model Wzorcow Av& ATXMEGA 128 A 7 lub równoważny o parametrach nie
gorszych niż:
CPU standardu Atmel XMEGA, taktowanĺe > 20 MHz, napięcĺe zasilania 5 v l 3.3 V,
TAK
możliwośćprogramowania przez USB, wyświetlacz kolorowy TFT LCD dotykowy, inteďejsy
IsP, U(S)ART' co najmniej 8 kanałów ADC o rozdzielczości 12 bitów, akcesoria: przewody
Dołaczeniowe
Pytanie nr 2
Czy zamawiająCy zgodzi się przesunąć termin składania/otwarcia ofeft do dnia 03.09.2015 ?
odpowiedź na pytanie nr 2
W odpowiedzi Zamawiający informuje, iż dnia 28.08'2015 r. zmodyfikował zapisy sIWz poprzez
zmaanę terminu składania i otwarcia ofeÉ
Nowy termin składania ofert: 03'09.2015 r. godz.12:o0
Nowy termin otwarcia ofert: 03.09.2015 r. godz. 12:30
Jednocześnie Zamawĺająry ĺnformuje, że dokonał modyfikacji Załącznika nr Ż.2 do SIWZ
ofeĘ - CzęśćB, który stanowią załącznikido níniejszej Informacji.
_ Wzór Formulaza
W związku z wprowadzonymĺ przez Zamawiającego zmianami, na Wykonawcy ciąĄ obowiązek uwzględnienia
ich w treści ofefty izłożeniaofeĘ wrazz załącznikami o treścipo ostatecznych zmianach'
Nĺniejsze informacje stają się integralną częściąsIWz i stanowią dla Zamawiającego modyfikację o
któĘ
mowa
w ań. 38 ust. 4.
Z poważaniem
Przewodniczącry Komisji Przetargowej
ą
Ęnił.ł""'
Dokument opracowała: Komisja Przetargowa
!'l! l! .
i'.}'íL!wÍ)
Kontakt: Anna Winnicka
rel. +48 71 720 16 r0
e-mai : [email protected] pl
4
,n
str. 2
łNNoWAcYJNA
Ť' GOSPODARKA
Pro1ekt ľspolÍrna|]sll'uvan7 przez Unlę ELrrĺpejską ze srodkĺ']łvELlropejsktego
lł|ł):8!4 7"ą3 00 2?' ĺlEG0tl: l]2067 i635
8Z '|ijtJK s' A 1E łddzlal rVe uirocla'"1,'ltl
50 1DSo 2402 0000 0001 0804 1136
spólka lĘst uareiestro,.vana'ł
FundLlszu Hoałoju llegronalnego
Są.dzre ljejono1.ĺĺym dla i^lľoclarłla l:abryczneJ r,ĺ1g |iy'166|6lLau
Vl lVydzral Ĺiospodarczy Krajowego ľłeiestru sądo\,./ego por| ĺr Kl]s 0000300736
Kapltal Zaklado'ľy; 69 934 0Ü0 zl

Podobne dokumenty