PLAN PRACY ŚDS na 2016

Komentarze

Transkrypt

PLAN PRACY ŚDS na 2016
PLAN PRACY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gardnie Wielkiej
na 2016 r.
Gardna Wielka, listopad 2015
1
I. Cel główny
Celem głównym działań ŚDS w Gardnie Wielkiej jest osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie
uczestników, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania w ich naturalnym środowisku,
w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
II. Uczestnicy
ŚDS w Gardnie Wielkiej zapewnia miejsca dla 19 uczestników (z możliwością rozszerzenia do 25
osób). Podzieleni zostaną oni na 3 grupy, według kryterium posiadanych umiejętności społecznych
i sprawności psychofizycznej. Będą oni odpowiednio przydzieleni opiekunom i asystentom osób
niepełnosprawnych, będących opiekunami grup.
III. Czas pracy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej czynny będzie 5 dni w tygodniu
w godzinach 800- 1600 .
Zajęcia prowadzone będą przez opiekunów, asystenta i terapeutów w odpowiednio przydzielonych
pracowniach i warsztatach. Zajęcia i treningi będą odbywać się według opracowanego rocznego
i tygodniowego planu pracy w godz. 830-1530, z uwzględnieniem IPWA uczestników.
IV. Zadania wspierająco – aktywizujące
Realizowane będą w ramach zajęć w następujących pracowniach i warsztatach:
1. Pracownia kulinarna
Zakres: Postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: Praca indywidualna i grupowa (w małych grupach), metody praktyczne –
ćwiczebne, realizacji zadań; metody problemowe – klasyczna, przypadków, sytuacyjna, burza
mózgów; metody asymilacji wiedzy – pogadanka, praca z książką,
Termin realizacji: Zajęcia prowadzone codziennie, grupy 3-4 osobowe lub inny układ wynikający
z planu zajęć z uwzględnieniem oczekiwań uczestników i potrzeb np. spotkanie opłatkowe,
integracyjne i inne. Raz w tygodniu zajęcia tematyczne, 1,5 godz.
Odpowiedzialny: asystent osoby niepełnosprawnej
Przyrządzanie i spożycie posiłku to nie tylko zaspokojenie głodu, jednej z podstawowych potrzeb
biologicznych człowieka. To również możliwość wyzwolenia kreatywności osoby. Uczestnicy biorący
udział w zajęciach w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego, uczą się zasad zachowania
w różnych sytuacjach życiowych nie koniecznie związanych ze sferą zaspokojenia podstawowych
potrzeb człowieka. Samodzielnie wykonana praca uwieńczona efektem pozytywnie wpływa na
samopoczucie uczestnika i podnosi poczucie własnej wartości.
2
Cel główny: rozwijanie zaradności życiowej, zwiększenie samodzielności uczestników Domu.
Cele szczegółowe:
1.
Wdrażanie zasad higieny osobistej poprzez wyrobienie nawyku częstego mycia rąk (przed
przystąpieniem do pracy, w trakcie wykonywania czynności w pracowni, a co najważniejsze po
wyjściu z toalety).
2.
Wyrabianie nawyku zakładania odzieży ochronnej (tj. fartucha), a także zwrócenie uwagi na
estetykę i czystość odzieży własnej.
3.
Dbanie o czystość i porządek w pracowni, jadalni oraz zapoznanie z asortymentem i zasadami
stosowania środków czystości.
4.
Utrzymanie w czystości naczyń i urządzeń znajdujących się w pracowni i magazynie.
5.
Wzrost wiedzy na temat planowania posiłków, układania jadłospisów, planowania zakupów
i wydatków.
6.
Wzrost wiedzy nt. prawidłowego przechowywania żywności, wyrabianie nawyku sprawdzania
terminów przydatności do spożycia produktów i gotowych wyrobów.
7.
Nabywanie/zwiększenie umiejętności korzystania z przepisów kulinarnych.
8.
Nabycie/zwiększenie wiedzy nt. zasad racjonalnego (zdrowego) odżywiania się.
9.
Nabycie/wzrost umiejętności wykonywania wstępnej obróbki produktów tj. mycie i obieranie
jarzyn, owoców.
10.
Nabycie/wzrost umiejętności samodzielnego przyrządzania potraw obiadowych (pierwsze
danie np. zupa pomidorowa, II danie np. medalion, ziemniaki i surówka), desery, i inne na
potrzebę uczestników.
11.
Nabycie/wzrost umiejętności w zakresie technik i organizacji pracy przy wypieku ciast.
12.
Nabycie/wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie estetycznego nakrywania do stołu, dekoracji
potraw oraz zasad zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków.
13.
Nabycie/wzrost umiejętności przygotowywania posiłków na specjalne okazje (wigilia,
imieniny uczestników i inne imprezy okolicznościowe).
14.
Nabycie i rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem AGD: kuchenka, piekarnik
elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, blender , robot kuchenny, sokowirówka,
opiekacz, pralka automat. żelazko itp.
15.
Rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy.
16.
Podniesienie poczucia własnej wartości.
Wyposażenie: Pracownia kulinarna wyposażona jest w niezbędny sprzęt AGD taki jak: kuchenka
gazowa z elektrycznym piekarnikiem, robot kuchenny, opiekacz, ekspres do kawy, mikser, kuchenka
mikrofalowa, sokowirówkę, naczynia stołowe, obrusy, serwety i wiele innych urządzeń potrzebnych
do przeprowadzenia zróżnicowanych zajęć kulinarnych i pochodnych, korelujących działaniami
terapeutycznymi.
3
W ramach zajęć pracowni kulinarnej, zgodnie z planem tygodniowym realizowany jest:
- elementy treningu funkcjonowania w codziennym życiu: trening kulinarny, trening budżetowy,
trening higieny oraz trening dbałość o wygląd zewnętrzny – załącznik nr 1.
2. Pracownia plastyczna i rękodzieła
Zakres: Postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: Praca grupowa i indywidualna, metody praktyczne – ćwiczebne, realizacji
zadań; metody problemowe – klasyczna przypadków, sytuacyjna, burza mózgów; metody asymilacji
wiedzy – pogadanka, praca z książką.
Termin realizacji: Praca ciągła, zajęcia prowadzone codziennie, po 1,5 godz., (udział dobrowolny),
lub inny układ wynikający z planu zajęć z uwzględnieniem oczekiwań uczestników i potrzeb np.
wystawa prac, konkurs itp.
Odpowiedzialny: opiekun
Cel główny: Rozbudzanie i kształtowanie estetycznego postrzegania świata
Cele szczegółowe:
1.
Rozwijanie twórczości artystycznej,
2.
Nabycie /wzrost/ kształtowania umiejętności odbioru, przeżywania i oceniania sztuki;
3.
Rozwijanie twórczego myślenia, zainteresowania sztuką i jej technikami,
4.
Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,
5.
Rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych, tworzenie wystaw,
dekorowanie poszczególnych pomieszczeń ośrodka, oglądanie albumów o sztuce, etc.
6.
Rozwijanie wyobraźni i uzdolnień plastycznych uczestników,
7.
Rozwijanie zainteresowań uczestników,
8.
Doskonalenie umiejętności manualnych,
9.
Nabycie/doskonalenie umiejętności planowania i przewidywania,
10.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
11.
Nauka spędzania czasu wolnego w sposób twórczy,
12.
Rozwijanie umiejętności uczestników do brania udziału w konkursach plastycznych
organizowanych przez różne instytucje;
13.
Promocja uczestników i Domu w środowisku i regionie.
14.
Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej i regionalnej.
W ramach pracowni uczestnicy nabywają i doskonalą umiejętności poprzez:
Papieroplastyka:
1.
wykonywanie z krepiny, bibuły kwiatów,
2.
wyklejanie obrazków na tekturze kulkami z bibuły, kolorowych gazet, ozdabianie choinek
itp,
4
3.
wykonywanie masy papierowej, (tworzenie z niej figur o różnych kształtach na potrzebę
zdobnictwa),
4.
wykonywanie kartek okolicznościowych,
5.
wyklina papierowa,
6.
origami modułowe,
7.
wykonywanie sezonowych dekoracji placówki itp.
Malarstwo:
1.
poznawanie różnych technik, stosowanie ich na papierze, płótnie, szkle, glinie, tekturze,
kawałku drewna, itp.
2.
malowanie różnymi rodzajami materiału – farba plakatowa, , farba akwarelowa, farba
akrylowa, farba do szkła, pastele olejne, pastele suche, kredki ołówkowe i świecowe, ołówek,
3.
zachęcanie, motywowanie do twórczości własnej uczestnika, jak i do odwzorowywania
np. rysunek z natury,
4.
ćwiczenie wyobraźni tj. malowanie ilustracji do wcześniej przytoczonego tekstu lub
wysłuchanej muzyki,
5.
nauka dostrzegania piękna otaczającej nas przyrody, wyrażania uczuć w swoich pracach,
plenery plastyczne „Cztery pory roku” (również w fotografii).
Rękodzieło:
1.
nauka i tworzenie obrazów z liści, płatków kwiatów itp,
2.
oklejanie słoików, butelek, wełną, sznurkiem itp.
3.
tworzenie obrazów typu collage,
4.
nauka zdobienia metodą decoupage,
5.
nauka i doskonalenie haftowania w zakresie haftu – płaskiego, krzyżykowego, richelieu,
6.
nauka i doskonalenie w zakresie szydełkowania,
7.
nauka wykorzystania materiałów ekologicznych w sztuce (tzw. darów natury) – zbieranie,
suszenie liści, gałęzi, kasztanów, szyszek,, traw, nasion roślin, owoców, mchu, muszli, trzciny itp.
8.
zdobnictwo i dekoratorstwo,
9.
układanie różnorodnych kompozycji w wazonie, koszykach,
10.
tworzenie stroików okazjonalnych na „cztery pory roku”, świątecznych wg własnej inwencji.
Wyposażenie: sztalugi, nożyczki, pistolety klejowe, pędzle, igły, szydełka, nici, farby, kredki, bloki,
bibuła, krepina, kleje itp.
W ramach zajęć pracowni plastycznej i rękodzieła, zgodnie z planem tygodniowym realizowany jest:
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego - załącznik nr 3
5
3. Warsztaty gospodarstwa domowego
Zakres: postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: praca w małych grupach i indywidualna, metody praktyczne – ćwiczebne,
realizacji zadań
Termin realizacji: praca ciągła oraz sezonowa, wg potrzeb i oczekiwań, lub inny układ wynikający
z planu zajęć. Raz w tygodniu zajęcia tematyczne – 1,5h
Odpowiedzialny: asystent osoby niepełnosprawnej/pracownik gospodarczy
Cel główny: Nabycie/ rozwijanie umiejętności życiowych (dom, praca, społeczeństwo).
Cele szczegółowe:
1. Nabycie umiejętności organizacji stanowiska pracy i przebiegu prostych czynności związanych
z wykonaniem prac,
2. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania przerw w procesie pracy,
3. Rozwijanie umiejętności samokontroli tempa pracy,
4. Kształtowanie zasad koleżeństwa w grupie z innymi uczestnikami,
5. Wzrost umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy korzystaniu
z urządzeń technicznych i narzędzi w trakcie obróbki materiałów,
6. Nabycie umiejętności technicznych, niezbędnych do wykonywania prostych prac gospodarskich,
7. Kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości,
partnerstwa i wzajemności,
8. Kształtowanie świadomej aktywności i odpowiedzialności – (dom i ogród jako przedmiot troski),
9. Kształtowanie i zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadania
i powierzony materiał,
10. Zdobycie wiedzy na temat ekonomicznego i ekologicznego gospodarowania materiałami,
11. Nabycie/wzrost umiejętności uczestników do odpowiedzialnego, bezpiecznego oraz kulturalnego
korzystania z dróg publicznych jako pieszych, pasażerów i rowerzystów.
W ramach pracowni wykonywane są;

czyszczenie listew i kawałków drewna papierem ściernym,

rysowanie i wycinanie w deskach różnorodnych konturów,

nauka posługiwania się wyrzynarką, wiertarką,

prace malarskie: szpachlowanie dziur, dorabianie farby i malowanie fragmentów ścian,
malowanie futryn, i inne prace,

nauka, doskonalenie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

ergoterapia – nabycie i doskonalenie umiejętności czyli:
- pielęgnacja roślin doniczkowych,
- praca ogrodzie warzywnym (kopanie, sianie, pielęgnacja roślin itd.),
- utrzymanie , pielęgnacja ogrodu kwiatowego,
6
- zakładanie i utrzymanie klombów,
- porządkowanie posesji, dbałości o trawnik itp.,
- naprawy, konserwacja narzędzi i urządzeń do pracy w ogrodzie,
- dbałość i estetykę otoczenia budynku ŚDS (cały rok),
- pozyskiwania naturalnych materiałów na zajęcia plastyczne (kwiaty, szyszki, liście, nasiona,
kamyki, muszle, trzcinę itp.)
Wyposażenie: narzędzia ogrodnicze (szpadel, grabie, taczka itp.), kosiarka elektryczna, kosiarka
spalinowa, rowery, narzędzia i urządzenia stolarskie (wiertarka, wyrzynarka), zestawy malarskie,
zestawy narzędzi i urządzeń do drobnych prac konserwatorskich i remontowych, itp.
W ramach zajęć warsztatów gospodarstwa domowego, zgodnie z planem tygodniowym realizowany
jest:
- trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening budżetowy - załącznik nr 1
4. Warsztaty ceramiczne
Zakres: Postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: Praca indywidualna i grupowa (w małych grupach), metody praktyczne –
ćwiczebne, realizacji zadań; metody asymilacji wiedzy – pogadanka, praca z książką,
Termin realizacji: Zajęcia prowadzone raz w tygodniu 1,5 godz. lub inny układ wynikający z planu
zajęć z uwzględnieniem oczekiwań uczestników i potrzeb np.; wystawa prac, konkurs itp.
Odpowiedzialny: opiekun
Cel główny: Nabycie umiejętności efektywnego spędzania czasu wolnego.
Cele szczegółowe:
1.
Motywowanie do udziału w konkursach, wystawach organizowanych przez różne instytucje,
2.
Rozwijanie zainteresowań ,
3.
Nabycie /rozwinięcie/ wzrost umiejętności planowania i przewidywania
4.
Poprawa motoryki małej, poprzez ćwiczenia palców dłoni, ich sprawności podczas
wygniatania
i kulania gliny,
5.
Rozwijanie kreatywności, zainteresowań uczestników poprzez wykonywanie przedmiotów –
misy, filiżanki, przedmioty dekoracyjne i inne na potrzebę domu,
6.
Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych nt. wykorzystania wykonanych przedmiotów w
życiu codziennym.
7.
Poznawanie i rozumienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
8.
Zdobycie wiedzy na temat ekonomicznego i ekologicznego gospodarowania materiałami,
9.
Wzrost wiedzy nt. procesu – technologicznego wytwarzania prac ceramicznych:
- przygotowanie, uzdatnienie gliny,
7
- lepienie,
- łączenie elementów,
- wprowadzanie elementów zdobienia (rytowanie),
- suszenie,
- wypalanie w piecu ceramicznym (wypał na biskwit)
- szkliwienie,
- ponowne wypalanie,
10. Nabycie umiejętności pracy na kole garncarskim, (podstawy)
- przygotowanie materiału,
- obróbka naczyń,
- suszenie,
- wypalanie (wypał na biskwit),
- zdobienie,
- ponowny wypał.
Wyposażenie: koło garncarskie, szpatułki, wałki, glina, szkliwa, foremki itp.
W ramach zajęć warsztatów ceramicznych zgodnie z planem tygodniowym realizowany jest:
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego - załącznik nr 3
5. Warsztaty komputerowe
Zakres: Postępowanie wspierająco - aktywizujące
Formy, metody pracy: Praca indywidualna i grupowa; metody praktyczne – ćwiczebne realizacji
zadań; metody problemowe – klasyczna, przypadków, sytuacyjna, burza mózgów; metody asymilacji
wiedzy – pogadanka, praca z książką, w programach edukacyjnych
Termin realizacji: Praca ciągła, zajęcia odbywają się codziennie w wolnym czasie i raz w tygodniu
zajęcia tematyczne 1,5 godz.
Odpowiedzialny: opiekun
Cel główny: Nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych – umiejętności IT
Cele szczegółowe:
1.
Nabycie, doskonalenie umiejętności z zakresu podstaw obsługi komputera; włączania
komputera, korzystanie z myszki, klawiatury, tworzenie i otwieranie plików i folderów, nauka
zapisywania pliku, nauka zapisywania na płytce CD, drukowanie,
2.
Nabycie, doskonalenie umiejętności z zakresu programów Paint, Office Word – korzystanie
z przybornika, rysowanie figur, wypełnianie kolorem, praca w edytorze tekstów, pisanie tekstu,
poprawianie i uzupełnianie tekstu, zmiana fragmentów tekstu, zaznaczanie, kopiowanie,
przenoszenie, wycinanie fragmentów tekstu, wyrównywanie tekstu,
3.
Wzrost wiedzy na temat ostrożności w obsłudze – zagrożenia utraty materiału,
8
4.
Nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce – tworzenie stron kalendarza,
redagowanie kroniki, gazetki, sporządzanie książki kucharskiej,
5.
Rozwijanie umiejętności intelektualnych poprzez pracę w programach edukacyjnych:
„Logopedyczne zabawy”, „Wesoła szkoła”,
6.
Nabycie umiejętności wyszukiwania w Internecie informacji dotyczących bieżących tematów
i wydarzeń,
7.
Nabycie umiejętności korzystania z programów do odtwarzania plików zdjęciowych,
muzycznych czy filmowych,
8.
Rozwijanie zainteresowań,
9.
Poszerzanie wiedzy o otaczającym ich świecie.
Wyposażenie: Uczestnicy mają do dyspozycji dwa zestawy komputerowe z dostępem do Internetu,
urządzenie wielofunkcyjne (drukarkę, skaner), aparat fotograficzny, kamerę. Komputery wyposażone
są w system operacyjny Windows oraz programy: MS Office 2007 i 2010, przeglądarkę internetową,
komunikator internetowy, Skype, Nero Express, Nikon –program do obsługi i obróbki zdjęć z aparatu
cyfrowego Nikon, Adobe Reader, etc.
W ramach zajęć warsztatów komputerowych, zgodnie z planem tygodniowym realizowany jest:
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego - załącznik nr 3
6. Warsztaty muzyczno-teatralne
Zakres: postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: praca grupowa i indywidualna, metody praktyczne – ćwiczebne, realizacji
zadań; metody problemowe – klasyczna, przypadków, sytuacyjna, burza mózgów; metody asymilacji
wiedzy – pogadanka, dyskusja, wykład, praca z książką.
Termin realizacji: raz w tygodniu, 1,5 godz., wg oczekiwań i potrzeb (np. przed spotkaniem
okolicznościowym dwa razy w tygodniu, lub inny układ wynikający z planu zajęć.).
Odpowiedzialny: opiekun
Cel główny: Zwiększenie poziomu aktywności poprzez kontakt z muzyką i sztuką
Cele szczegółowe:
1.
Zwiększenie dbałości o kulturę języka, kultywowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów,
2.
Wzrost motywacji uczestników do współtworzenia inscenizacji słowno-muzycznych,
3.
Rozwijanie i kształtowanie prawidłowej mowy – wyrazistości wypowiedzi, właściwej
intonacji, prawidłowego operowania głosem, korygowanie usterek językowych, właściwej
postawy
i oddechu przy wygłaszaniu kwestii,
4.
Rozwijanie umiejętności intelektualnych – zrozumienia treści scenariusza,
5.
Zwiększenie możliwości pamięciowych – opanowania krótkich tekstów i piosenek,
9
6.
Zwiększenie umiejętności pracy w grupie,
7.
Pokonywanie barier społecznych – nieśmiałości, dotyku, etc
8.
Wzrost poziomu samooceny,
9.
Rozwijanie kreatywności, rozbudzanie wyobraźni,
10.
Uwrażliwienie na sztukę, kształtowanie gustu muzycznego,
11.
Poprawa koordynacji wzrokowo – ruchowej,
12.
Zwiększenie kompetencji emocjonalnych – wyrażania uczuć pozytywnych, jak i
negatywnych, pokonywanie tremy, oswajanie z szeroką publicznością,
13.
Motywowanie do czynnego udziału w organizowaniu uroczystości okolicznościowych w ŚDS
(bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Wigilia itp., prezentacje inscenizacji słownomuzycznych na spotkania i uroczystości lokalne),
14.
Motywowanie do udziału w różnych imprezach poza ŚDS (konkursy, festiwale piosenek,
prezentacje małych form teatralnych, festyny integracyjne),
15.
Promocja uczestników i Domu w środowisku i regionie,
16.
Zwiększenie umiejętności opanowania emocji poprzez
działanie energetyzujące i
relaksacyjne,
17.
Wzrost umiejętności kojarzenia,
18.
Pobudzenie potrzeb estetycznych i poznawczych.
Wyposażenie:
Instrumenty: flet prosty, talerze, janczary, marakasy, tamburyny, kastaniety, dzwonki bongosy, trójkąt.
W ramach zajęć warsztatów muzyczno-teatralnych ,zgodnie z planem tygodniowym realizowany jest :
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego - załącznik nr 3
7. Rehabilitacja ruchowa
Zakres: Postępowanie wspierająco – aktywizujące
Formy, metody pracy: Praca w małych grupach i indywidualna, metody praktyczne – ćwiczebne,
realizacji zadań
Termin realizacji: Praca ciągła, zajęcia odbywają się codziennie w grupach 3 – 4 osobowych, około
1,5 godz. prowadzone przez opiekuna. Zajęcia z fizjoterapeutą jeden raz w tygodniu 4 godz.
Odpowiedzialny: fizjoterapeuta/opiekun
Cel główny: Poprawa i utrzymanie stanu psychofizycznego.
Cele szczegółowe:
1.
Nabycie,
doskonalenie
sprawności
ruchowej
w
ramach
ćwiczeń
koordynacyjnych,
ogólnousprawniających, manualnych, relaksacyjnych, oddechowych, równoważnych, ćwiczeń
przy muzyce z elementami choreografii, grach i zabawach sportowych, spacerów,
2. Rozładowanie napięć psychicznych,
10
3. Polepszenie samopoczucia,
4. Wzrost aktywności psychospołecznej,
5. Stymulowanie uczestników w kierunku wzrostu samodzielności,
6. Pogłębianie nawyku właściwej pielęgnacji i higieny, umiejętność lepszej kontroli swojego
zdrowia,
7. Kształtowanie przez sport cech charakteru i woli, unormowanie postępowania w grupie,
uaktywnienie, wyrabianie odwagi, hartowanie psychiczne,
8. Nabywanie sprawności fizycznej w celu podjęcia pracy (lepszego zarobku), a zatem polepszenia
własnej egzystencji.
9 Wdrażanie do zdrowego, higienicznego, i bezpieczniejszego życia oraz czynnego spędzania czasu
wolnego,
10. Podnoszenie zdolności poznawczych: uwagi, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni,
wyobraźni, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, przewidywania oraz podejmowania
właściwych decyzji.
Wyposażenie: stół do masażu, bieżnia, steper, rower rehabilitacyjny, trenożer, magnetronic, materiały
do ćwiczeń; piłki rehabilitacyjne, woreczki, szarfy, itp.
W ramach zajęć rehabilitacji ruchowej ,zgodnie z planem tygodniowym realizowany jest :
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego - załącznik nr 3
- trening funkcjonowania w codziennym życiu: trening higieny - załącznik nr 1
8. Poradnictwo psychologiczne
Zakres: Postępowanie wspierająco - aktywizujące
Formy, metody pracy:
Społeczność terapeutyczna, treningi (umiejętności społecznych
i interpersonalnych z zakresu nawiązywania i utrzymania kontaktów społecznych, motywowania do
funkcjonowania w oparciu o własne możliwości oraz kształtowanie umiejętności współpracy
i komunikowania się w grupie, trening asertywności, trening rozpoznawania emocji, trening
umiejętności spędzania czasu wolnego itp.), psychodrama, psychorysunek, muzykoterapia,
psychoedukacja.
Termin realizacji: Psychoterapia indywidualna i grupowa, dwa razy w miesiącu po 5 h.
Odpowiedzialny: psycholog
Cel główny: Poprawa funkcjonowania psychicznego i społecznego uczestników.
Cele szczegółowe:
1.
Zwiększenie poczucia własnej wartości,
2.
Nabycie umiejętności służących samodzielnemu życiu w otwartym środowisku,
3.
Przełamywanie barier we wzajemnych kontaktach osób z zaburzeniami psychicznymi z
innymi osobami z otoczenia,
11
4.
Zmniejszenie poczucia izolacji społecznej,
5.
Kształtowanie i utrzymanie właściwych więzi społecznych,
6.
Budowanie poczucia bezpieczeństwa, empatii, zachęty, otwartości,
7.
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w sposób społecznie akceptowalny,
8.
Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
9.
Kształtowanie umiejętności różnicowania emocji,
10.
Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych,
11.
Kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania,
12.
Rozwijanie umiejętności asertywnych,
13.
Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
14.
Rozwijanie myślenia twórczego, kształtowanie umiejętności planowania,
15.
Kształtowanie podejmowania decyzji,
16.
Kształtowanie umiejętności gospodarowania własnym czasem.
Psycholog dokonuje diagnozy dotyczącej funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i
społecznego,
również
dla
potrzeb
orzecznictwa.
Wspiera
zespół
terapeutyczny
podczas
opracowywania planów wspierająco - aktywizujących. Zajmuje się poradnictwem psychologicznym
dla uczestników oraz ich rodzin. Psycholog daje również wsparcie w sytuacjach kryzysowych
i konfliktowych.
W ramach zajęć poradnictwa psychologicznego ,zgodnie z planem tygodniowym realizowany jest :
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów - załącznik nr 2
9. Dodatkowa działalność:
L.p
Formy, metody pracy
1.
Wsparcie w zakresie
konsultacji lekarskich
Termin
realizacji
wg potrzeb
Osoba
odpowiedzialna
administrator,
asystent,
opiekun,
psycholog
Konsultacje
psychiatryczne,
stały
kontakt
telefoniczny
bądź
osobisty z rodzinami,
bieżące
informowanie
o
stanie
zdrowia,
zaleceniach
lekarskich, ustalanych
wizytach
kontrolnych,
pomoc
w
poznawaniu
zleconych leków,
pomoc
w
wykupieniu leków,
Cele, spodziewane efekty
12
2.
Organizacja
i
uczestnictwo
w
spotkaniach
okolicznościo
wych
Zgodnie z kalendarzem
imprez na br. zał. nr 5
administrator,
asystent,
opiekun
3.
wg potrzeb
psycholog
administrator
asystent,
opiekun
Współpraca z innymi
osobami lub
podmiotami
działającymi w
obszarze udzielania
pomocy, w zakresie
niezbędnym,
gwarantującym jak
największą
efektywność wspólnie
podejmowanych oraz
realizowanych działań
na rzecz uczestników
wg potrzeb
pracownik
socjalny GOPS,
administrator,
asystent,
opiekun,
asystent
rodziny,
kurator, Policja,
etc.
Współpraca
z rodziną w
zakresie
kształtowani
a
odpowiednic
h postaw
wobec
uczestnika
4.
wsparcie
w
hospitalizacji,
pomoc
w
zaopatrzeniu
ortopedycznym,
- obserwacje stanu
zdrowia,
zabezpieczenie
doraźne
w
problemach
zdrowotnych,
- kontrola ciśnienia
tętniczego,
masy
ciała.
Nabycie
i
doskonalenie
umiejętności
organizacji spotkań,
wcielenie się w rolę
gospodarza
i
odbiorcy imprez.
Współpraca
dotycząca realizacji
wspólnego
planu
terapeutycznego;
wspieranie
w
obliczu codziennych
trudności związanych
z
niepełnosprawnością;
- pomoc w zakresie
konsultacji
lekarskich.
Optymizowanie
działań na rzecz
osób
niepełnosprawn
ych na zasadzie
działań
partnerskich,
poszerzających
możliwości
objęcia
jak
największym
13
wsparciem
uczestników,
- wsparcie i
współpraca
interdyscyplinar
na
5.
Utrzymanie kontaktu
z byłymi uczestnikami
raz na kwartał
lub wg potrzeb
administrator
asystent/opiekun
6
Społeczność
terapeutyczn
a
Codziennie ok. ½ godz.
administrator
asystent,
opiekun
Rozwijanie
umiejętności
komunikacji,
wyrobienie
umiejętności radzenia
sobie w różnych
sytuacjach
życiowych,
rozwiązywania
konfliktów, radzenia
sobie
z
agresją,
stresem,
wzrost
poczucia
własnej
wartości
Podtrzymanie więzi, efektów
terapeutycznych oraz możliwości
doraźnego wsparcia.
10. Organizacja Domu:
L.p
Formy, metody pracy
1
Koordynowanie pracy
zespołu wspierającoaktywizującego,
kontrola realizacji
indywidualnych planów
wsparcia
Realizacja
Indywidualnych Planów
Postępowania
WspierającoAktywizującego
2
Termin
realizacji
praca ciągła
Osoba
odpowiedzialna
administrator
Cele, spodziewane efekty
praca ciągła
asystent,
opiekun,
psycholog,
fizjoterapeuta,
administrator,
Wsparcie udzielone osobom niepełnosprawnym z
zaburzeniami
psychicznymi
w
zakresie
indywidualnych potrzeb i predyspozycji.
Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług;
3
Opracowanie i przyjęcie
kierunków pracy;
styczeń br.
październik
administrator
Planowanie pracy oraz zamierzeń na dany rok,
usystematyzowanie działań;
Planowanie pracy na rok następny
4
Dbanie o bezpieczne i
higieniczne warunki
pobytu; ruch drogowy i
pieszy
praca ciągła
administrator
Monitorowanie
potrzeb
w
tym
zakresie,
podejmowanie odpowiednich działań zmierzających
do zabezpieczenia higienicznych warunków pobytu;
zasad bezpiecznego poruszania się
5
Dbanie o właściwy
poziom usług
praca ciągła
administrator
Utrzymanie wysokiego poziomu usług;
14
6
7
Organizacja szkoleń i
dokształcanie
pracowników
Pozyskiwanie funduszy
pomocowych na
potrzeby zadań ŚDS
praca ciągła
kierownik GOPS
praca ciągła
kierownik
GOPS,
administrator
Dokształcanie pracowników w ramach szkoleń,
podnoszenie poziomu wiedzy oraz nabycie
praktycznych rozwiązań;
Realizacja dodatkowych usług, doposażenie
Ośrodka.
V. Metody, sposoby i kryteria (ilościowe i jakościowe) oceny efektów działalności Domu,
w tym – postępów uczestników
Każdy plan uczestnika podlega ocenie zespołu wspierająco – aktywizującego, od momentu
przyjęcia co pół roku, przez administratora, psychologa, rehabilitanta, asystentów, opiekunów. Ocena
postępów uczestnika będzie opisowa, której celem jest kompleksowa analiza postępów uczestnika, co
będzie stanowić podstawę do konstruowania dalszych indywidualnych programów wspierającoaktywizujących. Aby dokonać poprawnej i miarodajnej oceny postępów podopiecznych, każdy z
terapeutów, opiekunów i asystentów prowadzi dziennik zajęć, w którym wpisuje zakres i formę
prowadzonych zajęć, wymienia uczestników oraz opisuje ich aktywność. Prowadzący dostosowują
treści, metody i organizację zajęć do możliwości psychofizycznych uczestników, które będą okresowo
oceniane, modyfikowane i doskonalone. Każdy z uczestników będzie traktowany podmiotowo
zgodnie z możliwościami psycho – fizycznymi oraz indywidualnym planem wspierająco –
aktywizującym. Postępowanie wspierające będzie zindywidualizowane i oparte na elastycznym,
długotrwałym procesie terapeutycznym.
15
Załącznik nr 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu.
Lp
Formy, metody pracy
Termin
realizacji
Praca ciągła,
zajęcia
odbywają się w
małych grupach,
zgodnie z
planem
tygodniowym
(co dwa
tygodnie 1
godz.)
Praca ciągła,
zajęcia
odbywają się w
małych grupach,
zgodnie z
planem
tygodniowym
(co dwa
tygodnie 1
godz.)
Osoba
odpowiedzialna
asystent/opiekun
asystent
1.
Dbałość o wygląd zew.
praca indywidualna i
grupowa; metody praktycznećwiczebne, realizacji zadań;
metody problemowe –
klasyczna, przypadków,
sytuacyjna, burza mózgów;
metody asymilacji wiedzy –
pogadanka, dyskusja, wykład;
2.
Nauka higieny
praca indywidualna i
grupowa; metody praktycznećwiczebne, realizacji zadań;
metody problemowe –
klasyczna, przypadków,
sytuacyjna, burza mózgów;
metody asymilacji wiedzy –
pogadanka, dyskusja, wykład;
3
Trening kulinarny,
umiejętności praktycznych,
praca indywidualna i
grupowa; metody praktycznećwiczebne, realizacji zadań;
metody problemowe –
klasyczna, przypadków,
sytuacyjna, burza mózgów;
metody asymilacji wiedzy,
pogadanka, dyskusja, wykład;
Praca ciągła,
zajęcia
odbywają się
zgodnie z
planem
tygodniowym
(raz w tygodniu
1,5 godz.).
4
Trening budżetowy
praca
indywidualna
i
grupowa; metody praktycznećwiczebne, realizacji zadań;
metody
problemowe
–
klasyczna,
przypadków,
sytuacyjna, burza mózgów;
Praca ciągła,
zgodnie z
planem
tygodniowym
(co dwa
tygodnie 1
godz.).
asystent/opiekun
asystent/opiekun
Cele, spodziewane efekty
Nabycie/doskonalenie
umiejętności:
wyrabianie nawyków higienicznych, dobieranie
stosownej odzieży do okoliczności, pory dnia i
roku, samodzielnego prania ręcznego, obsługi
sprzętu AGD, prasowania, składania ubrań,
rozwieszania wypranej bielizny,
kontrola
swojego wyglądu przed lustrem, schludny
wygląd, regularne czyszczenie obuwia i dbanie
o własną odzież, regularna zmiana bielizny
osobistej,
Nabycie/doskonalenie umiejętności:
dbania o higienę osobistą całego ciała,
korzystanie z przyborów toaletowych oraz
różnych kosmetyków np.: dezodorantów,
kremów, balsamów itp., posiadanie nawyków
higienicznych, zwłaszcza mycie rąk (po wyjściu
z toalety, po powrocie do domu, przyjściu z
ulicy, przed posiłkami), używanie chusteczek
do nosa, higiena jamy ustnej, pielęgnacja
paznokci (obcinanie paznokci obu rąk),
posługiwanie się pilnikiem do paznokci, higiena
podczas miesiączki, golenie się, pielęgnacja
włosów (mycie, suszenie, układanie włosów,
strzyżenie włosów), przestrzeganie zasady nie
korzystania z przedmiotów osobistego użytku
należących do innych osób, itp.
Nabycie/doskonalenie umiejętności:
planowania
posiłków,
poznania
zasad
prawidłowego przechowywania żywności,
korzystania z przepisów kulinarnych, obsługi
sprzętu AGD, dbałość o estetykę podczas
jedzenia, dekorowanie stołu na co dzień i od
święta, posługiwanie się sztućcami,
odnoszenie po sobie naczyń, zasady zdrowego
odżywiania się itp.
Nabycie/doskonalenie umiejętności w zakresie:
poznania wartości pieniądza, umiejętności
samodzielnych zakupów, przygotowanie listy
potrzebnych
artykułów,
rozpoznawanie
przydatności do użycia poszczególnych
produktów, orientacja w cenach i dokonywanie
obliczeń, dokonywanie terminowych opłat za
np.:
czynsz,
światło
woda,
itp.,
odpowiedzialność za zawieranie umów (na
telefon, Internet, TV), odpowiedzialność za
kredy i pożyczki (Prowident, Chwilówki).
16
Załącznik nr 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
L.p
1.
Formy, metody pracy
Trening umiejętności
interpersonalnych i
rozwiązywania
problemów;
praca indywidualna i
grupowa; metody
praktyczne-ćwiczebne,
realizacji zadań; metody
problemowe –
klasyczna, przypadków,
sytuacyjna, burza
mózgów;
metody asymilacji
wiedzy-pogadanka,
dyskusja, wykład, praca
z książką;
*kształtowanie
pozytywnych relacji z
osobami bliskimi
*uczestnik jako członek
grupy
*uczestnik jako członek
placówki ŚDS,
*uczestnik jako członek
społ. lokalnej
*uczestnik w
środowisku
przyrodniczym;
*uczestnik jako
konsument
Termin
realizacji
Praca
ciągła. Dwa
razy w
miesiącu, 5
godz.
Osoba
odpowiedzialna
Psycholog
Nabycie,
doskonalenie
umiejętności
w
zakresie:
nawiązywania
kontaktów,
podtrzymywania
rozmowy,
aktywnego
słuchania,
asertywności,
uczestnik uczy się
odpowiedzialności,
współpracy, zasad
partnerstwa,
rozwiązywania
problemów,
właściwej
komunikacji
interpersonalnej.
Stosowne
zachowanie
w
miejscach
publicznych.
Zajęcia praktyczne
poza siedzibą ŚDS
-forma wyjazdowa
polegająca na tym,
że
uczestnicy
wspierani
przez
(administratora/asys
tenta)
załatwiają
samodzielnie swoje
sprawy urzędowe,
wypełniają
dokumenty,
prowadzą rozmowy
z
urzędnikami
(możliwość
skorzystania
z
zasiłków celowych,
możliwość
dofinansowania
z
środków
NFZ
zaopatrzenia
ortopedycznego,
mat. pomocniczych,
profilaktyka
zdrowotna,
poszukiwanie pracy
np. sezonowej).
Cele, spodziewane efekty
17
- najbliższa rodzina
- role, zajęcia i
obowiązki domowe,
wykonywane
zawody, obchody
świąt rodzinnych,
dom rodzinny mieszkanie, funkcje,
wyposażenie, adres,
- kolega, przyjaciel,
opiekun,
normy
współżycia
w
grupie,
formy
grzecznościowe,
współuczestnictwo
w zabawie i pracy
zespołowej,
utrzymanie ładu i
porządku w miejscu
pobytu,
- podopieczni i
pracownicy
ŚDS,
stosunki
między
nimi, ich funkcje,
budynek,
pomieszczenia,
przeznaczenie,
otoczenie,
ogród,
ulica, nazwa, adres
placówki,
- sąsiedzi, znajomi,
role
społeczne,
okolica,
władze
lokalne,
region,
tradycje – obyczaje
- pory roku i
zjawiska
im
towarzyszące, świat
roślin, ich znaczenie
i uprawy, świat
zwierząt, hodowla i
opieka,
ochrona
środowiska,
sklepy,
asortyment,
płacenie,
punkty
usługowe, poczta,
telekomunikacja,
lokale
gastronomiczne,
komunikacja
i
środki transportu,
wychowanie
18
komunikacyjne,
książka,
prasa,
radio,
telewizja,
kino, teatr, koncert,
muzeum, wystawa,
19
Załącznik nr 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Formy, metody pracy
1.
Trening umiejętności
spędzania czasu
wolnego
praca indywidualna i
grupowa; metody
praktyczne-ćwiczebne,
realizacji zadań;
metody problemowe –
klasyczna,
przypadków,
sytuacyjna,
metody asymilacji
wiedzy-pogadanka,
dyskusja, wykład,
praca z książką.
Termin
realizacji
Praca ciągła,
zgodnie z
planem
tygodniowy
m (co dwa
tygodnie 1
godz.).
Osoba
odpowiedzialna
asystent/opiekun
Cele, spodziewane efekty
Wdrażanie i aktywizowanie w zakresie różnych form:
biblioterapia, muzykoterapia, świetlicowe gry towarzyskie,
spacery, wycieczki rowerowe, spotkania towarzyskie z
osobami z najbliższego otoczenia, sąsiadami i znajomymi,
pogadanki, panele dyskusyjne, zajęcia edukacyjne mające na
celu
podnoszenie
wiedzy
ogólnej
(nauka
lub
podtrzymywanie, na możliwym do osiągnięcia poziomie,
umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz pisania itp.);
20
Załącznik nr 4.
RAMOWY TYGODNIOWY PLAN PRACY
Godz.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
8.00–8.30
Czas organizacyjny
Czas organizacyjny
Czas organizacyjny
Czas organizacyjny
Czas organizacyjny
8.30–10.00
(1,5h)
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach:
-pracownia kulinarna
- rehabilitacja ruchowa
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach:
- pracownia kulinarna
- rehabilitacja ruchowa
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach:
- pracownia kulinarna
- rehabilitacja ruchowa
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach:
- pracownia kulinarna,
- rehabilitacja ruchowa
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach:
- pracownia kulinarna,
- rehabilitacja ruchowa
10.00–10.30
(0,5h)
Społeczność terapeutyczna
Społeczność terapeutyczna
Społeczność terapeutyczna
Społeczność terapeutyczna
Społeczność terapeutyczna
10.30–12.00
(1,5h)
Warsztaty muzyczno – teatralne/
Warsztaty gospodarstwa
domowego
Pracownia plastyczna i
rękodzieła/
Pracownia kulinarna (zajęcia
tematyczne)
Pracownia plastyczna i
rękodzieła
Rehabilitacja 12.00-15.00
Pracownia plastyczna i
rękodzieła.
12.00–12.30
Obiad
Obiad
Obiad
Obiad
Obiad
12.30–13.00
(0,5h)
Zajęcia indywidualne
Zajęcia indywidualne
Zajęcia indywidualne
Zajęcia indywidualne
Zajęcia indywidualne
13.00 – 14.30
(1,5h)
Pracownia plastyczna i
rękodzieła
Warsztaty komputerowe
Pracownia plastyczna i
rękodzieła/
Warsztaty gospodarstwa
domowego (zajęcia tematyczne)
Pracownia ceramiczna /
Warsztaty gospodarstwa
domowego
Warsztaty gospodarstwa
domowego
14.30 – 15.00
(0,5h)
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach.
-Rehabilitacja 14,30 – 15,30
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach.
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach.
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach.
Zajęcia indywidualne lub w
małych grupach.
15.00 – 15.30
(0,5h)
Prace porządkowe
Prace porządkowe
Prace porządkowe
Prace porządkowe
Prace porządkowe
15.30 – 16.00
Uzupełnianie dokumentacji
Uzupełnianie dokumentacji
Uzupełnianie dokumentacji
Uzupełnianie dokumentacji.
Uzupełnianie dokumentacji
(6,5h)
Pracownia plastyczna i
rękodzieła.
Poradnictwo psychologiczne – Dwa razy w miesiącu po 5 h
21
Załącznik nr 5 Harmonogram zadań w Środowiskowym Domu Samopomocy – 2016r.
Termin
realizacji
Uroczystość,
impreza, spotkanie
Odpowiedzialne pracownie i warsztaty
Pracownia kulinarna: wypiek ciasta, parzenie kawy, herbaty, nakrycie i dekoracja stołu,
Pracownia plastyczna i rękodzieła: ozdoby karnawałowe (maski, gadżety), plakat, gazetka ścienna,
dekoracja pomieszczeń, wykonanie zaproszeń
Warsztaty ceramiczne: upominki
styczeń
Tanecznym krokiem
w Nowy Rok –
zabawa
karnawałowa
Ogólnopolski Dzień
Walki Z Depresją
(spotkanie z
lekarzem/
pielęgniarką
luty
Walentynki
w terenie i wew.
marzec
Dzień Kobiet „Być
kobietą…”
Trening
trening kulinarny; trening higieny, dbałości o
wygląd zewnętrzny, budżetowy
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
jw.
Warsztaty muzyczno-teatralne: oprawa muzyczna; opracowanie scenariusza spotkania,
jw.
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie inf. nt. „Jak należy zapraszać do tańca?” - savoir-vivre
podczas spotkań towarzyskich itp.,
Warsztaty gospodarstwa domowego: szycie strojów karnawałowych, prace porządkowe przed i po
spotkaniu
Rehabilitacja ruchowa: gry i zabawy karnawałowe
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia plastyczna i rękodzieła: zaproszenie, upominek – prezent dla gościa, gazetka ścienna
trening umiejętności interpersonalnych:
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia kulinarna: wypiek ciasta, parzenie kawy, herbaty, nakrycie i dekoracja stołu,
Warsztaty muzyczno-teatralne: opracowanie scenariusza spotkania,
trening kulinarny; trening higieny i dbałości
wygląd zewnętrzny, budżetowy
trening umiejętności spędzania czasu
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu
jw.
Warsztaty gospodarstwa domowego: prace przygotowawcze przed spotkaniem i porządkowe po
spotkaniu
Poradnictwo psychologiczne
,
Pracownia plastyczna i rękodzieła: kartki walentynkowe, gazetka ścienna
trening umiejętności praktycznych; trening
budżetowy
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia ceramiczna: walentynkowy upominek, kronika
jw.
Pracownia kulinarna: wypiek ciasta, parzenie kawy i herbaty
trening kulinarny, trening budżetowy
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie sentencji, przysłowia o miłości, edytowanie tekstu,
wykonanie zdjęć, wyszukiwanie informacji dot. tematu
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia kulinarna: przygotowanie poczęstunku, parzenie kawy, herbaty, nakrycie i dekoracja
stołu, przygotowanie naczyń itp.
Warsztaty muzyczne: oprawa muzyczna, inscenizacja słowno-muzyczna
trening kulinarny, budżetowy
Poradnictwo psychologiczne
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności praktycznych; trening
budżetowy
trening higieniczny, dbałości o wygląd zewnętrzny.
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Osoba
odpowiedzialna
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
psycholog
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
22
Dzień Mężczyzn
„Gdzie Ci
mężczyźni …”
Światowy Dzień
Chorego – spotkanie
w terenie: ZOL w
Gardnie Wielkiej
Wystawa wytworów
art. w UG
Smołdzino
Niedziela Palmowa
–„Najładniejsza
Palma Wielkanocna”
Tradycje, obrzędy,
zwyczaje
„Misterium Męki
Pańskiej”
Śniadanie
Wielkanocne
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji na temat „Dnia Kobiet dawniej i dziś”, wierszy,
sentencji itp. dot. tematu, redagowanie gazetki ściennej
Pracownia plastyczna i rękodzieła: upominki, elementy dekoracji pomieszczeń, gazetka ścienna,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: szycie i przygotowanie strojów do inscenizacji, prace
porządkowe przed i po spotkaniu
Pracownia plastyczna i rękodzieła: upominki dla mieszkańców ZOL-u w Gardnie Wielkiej
trening umiejętności praktycznych
Warsztaty muzyczno-teatralne: recytacja wierszy, piosenka
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie sentencji oraz informacji dot. tematu, plakat
jw.
Rehabilitacja ruchowa: pogadanka nt. udaru i nadciśnienia tętniczego
trening higieny
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia plastyczna i rękodzieła: wytwory i sztuki użytkowe dot. tematyki świątecznej, (kartki,
stroiki itp.)
Warsztaty ceramiczne: art. wytwory ceramiczne dot. tematyki świątecznej
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: elementy ergoterapii, elementy prac stolarskich itp.
trening umiejętności praktycznych
Pracownia plastyczna i rękodzieła: kwiaty, ozdoby, wykonanie palm z podziałem na dwie grupy
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Poradnictwo psychologiczne
trening umiejętności interpersonalnych
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie podstawy do palm, suszonych kwiatów, zbóż,
trening umiejętności praktycznych
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tradycji i obyczajów
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty muzyczno – teatralne: inscenizacja
trening umiejętności interpersonalnych
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie i szycie strojów
trening umiejętności praktycznych; trening
budżetowy
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu
jw.
trening umiejętności spędzania czasu
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: przygotowanie potraw, jaj, wypiek bab i ciast wielkanocnych, parzenie kawy,
herbaty nakrycie i dekoracja stołu itp.
Pracownia plastyczna i rękodzieła: malowanie pisanek (różne techniki)przygotowanie gazetki i
elementów dekoracyjnych pomieszczeń, zaproszenia,
Pracownia ceramiczna: upominki dla gości, pisanki
trening umiejętności interpersonalnych
trening kulinarny; trening higieny i dbałości
wygląd zewnętrzny
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty muzyczno-teatralne: inscenizacja słowna dot. tematu,
jw.
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu , zaproszenia
jw.
jw.
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
psycholog
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
23
Warsztaty gospodarstwa domowego: prace porządkowe przed i po spotkaniu
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: przygotowanie suchego prowiantu, napoi itp
kwiecień
Międzynarodowy
Dzień Matki Ziemi –
warsztaty
integracyjne w
terenie z CIS w
Smołdzińskim Lesie
maj
Obchody Dnia
Godności Osób
Niepełnosprawnych
- wystawa art. prac
ucz. w UG, oraz
spotkanie wew.
Międzynarodowy
Dzień Muzeówwycieczka do
Słupska
Dzień Matki i Dzień
Ojca – spotkanie z
rodzinami
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie odp. odzieży, narzędzi, itp.
trening kulinarny; trening higieny i dbałości
wygląd zewnętrzny; trening budżetowy
trening umiejętności interpersonalnych
elementy treningu funkcjonowania w codziennym
życiu
jw.
Poradnictwo psychologiczne
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie inf. dot tematu, redagowanie gazetki ściennej,
wykonywanie zdjęć w terenie itp.
Pracownia ceramiczna: upominek dla gospodarza spotkania (CIS)
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty ceramiczne: wytwory sztuki użytkowe,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia plastyczna i rękodzieła: prace plastyczne i rękodzielnicze, plakat, gazetka ścienna
jw.
Warsztaty muzyczno – teatralne: inscenizacja, oprawa muzyczna, program spotkania,
jw.
Pracownia kulinarna: wypiek ciast, kawa, herbata, nakrycie, dekoracja stołu
trening kulinarny; trening higieny
Warsztaty komputerowe: redagowanie gazetki, plakat, wyszukiwanie informacji dot. tematu
jw.
Rehabilitacja ruchowa: prelekcja dot. zagadnienia niepełnosprawności
trening higieny
Poradnictwo psychologiczne
Warsztaty gospodarstwa domowego: elementy prac stolarskich, dekoratorskich
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności praktycznych; budżetowy
Pracownia kulinarna: suchy prowiant (kanapki, napoje)
trening kulinarny; trening higieny
Pracownia plastyczna i rękodzieła: upominek dla kustosza muzeum
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty komputerowe: redagowanie gazetki, plakat, wyszukiwanie informacji dot. tematu, trasa
podróży, plan miasta, historia regionu
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: przygotowanie poczęstunku (ciasta, owocowy deser), kawa, herbata, nakrycie i
dekoracja stołu,
Pracownia plastyczna i rękodzieła: dekoracja pomieszczeń, zaproszenia, plakat,
Pracownia ceramiczna: prezent dla gości (rodziców, opiekunów)
trening umiejętności spędzania czasu wolnego;
budżetowy
trening umiejętności interpersonalnych
trening kulinarny; t. higieniczny
Warsztaty muzyczno-teatralne: oprawa muzyczna, opracowanie inscenizacji i programu spotkania,
jw.
Warsztaty komputerowe: redagowanie gazetki, zaproszenia, wyszukiwanie informacji dot. tematu,
sentencje, aforyzmy, życzenia, wiersze itp.
Warsztaty gospodarstwa domowego: prace przygotowawcze (naczynia itp.), prace porządkowe
jw.
Poradnictwo psychologiczne
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
jw.
trening umiejętności praktycznych; t.budżetowy
asystent/
opiekun
psycholog
asystent/
opiekun
asystent/
opiekun
psycholog
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
psycholog
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
psycholog
24
Kwiaty kiełkują a
wycieczki edukują –
wycieczka
jednodniowa do
uzgodnienia
czerwiec
Dzień Sąsiada –
„Jak dobrze mieć
sąsiada”
spotkanie
integracyjne.
Warsztaty komputerowe: trasa wycieczki, mapa, koszt podróży, wyszukiwanie informacji dot.
tematu, zdjęcia, wywołanie itp.
Pracownia kulinarna: suchy prowiant, napoje
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie plecaków, czapeczek, koszulek itp.
elementy treningu funkcjonowania w codziennym
życiu
jw.
Poradnictwo psychologiczne
trening umiejętności interpersonalnych
Rehabilitacja ruchowa: ćwiczenia ogólnousprawniające i przygotowujące do wycieczki
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia kulinarna: :poczęstunek, wypiek ciast, kawa, herbata, nakrycie i dekoracja stołu,
Pracownia plastyczna i rękodzieła: upominki dla gości, zaproszenia
t. kulinarny; t. dbałości o wygląd zewnętrzny;
trening budżetowy
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia ceramiczna: wytwory art., sztuki użytkowe, wystawa prac
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty muzyczno-teatralne: oprawa muzyczna, opracowanie programu, inscenizacja
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty komputerowe: redagowanie gazetki, zaproszenia,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: prace przygotowawcze przed spotkaniem oraz prace
porządkowe po spotkaniu
Rehabilitacja ruchowa: gry i zabawy towarzyskie
trening umiejętności praktycznych; trening
budżetowy
trening higieniczny, trening dbałości o wygląd
zewnętrzny
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Poradnictwo psychologiczne
Warsztaty muzyczno- teatralne: oprawa muzyczna, nagłośnienie, gry i zabawy interakcyjne,
konkurencje, opracowanie scenariusza spotkania, prezentacja artystyczna uczestników
Warsztaty komputerowe: zaproszenia, plakaty informujące, wyszukiwanie informacji dot. tematu,
Festyn „Noc
Świętojańska”- ŚDS
Rumsko, ŚDS
Potęgowo, WTZ
Słupsk
lipiec
Zasady ruchu
drogowego –
spotkanie z
dzielnicowym
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
jw.
Pracownia plastyczna i rękodzieła: dekoracja sceny, miejsce spotkania, przygotowanie wystawy prac
uczestników, upominki dla gości, nagrody dla uczestników festynu itp.
Warsztaty ceramiczne: przygotowanie wystawy prac ucz., nagrody,
jw.
Rehabilitacja ruchowa: ruch – muzyka – plastyka (gry, zabawy sportowe i towarzyskie)
jw.; trening higieny
Pracownia kulinarna: wypiek ciasta, przygotowanie posiłku obiadowego jednodaniowego,
regionalne potrawy, smalec, napoje, kawa, herbata, cukierki itp.
Poradnictwo psychologiczne
Warsztaty gospodarstwa domowego: zakup naczyń jednorazowych, koszenie trawy, przygotowanie
sceny i terenu, itp.
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu, zaproszenie, gazetka ścienna –
tematyczna,
Pracownia kulinarna: wypiek ciasta, kawa, herbata, przygotowanie dekoracji stołu
trening kulinarny; trening dbałości o wygląd
zewnętrzny; trening budżetowy
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności praktycznych; trening
budżetowy
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: przegląd rowerów, prace porządkowe przed i po spotkaniu
jw.
trening kulinarny; trening dbałości o wygląd
zewnętrzny; trening budżetowy
trening umiejętności praktycznych
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
asystent/
opiekun
psycholog
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
psycholog
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
asystent/
opiekun
25
„Szlakami SPN”wycieczki
rowerowe/piesze
Wycieczka
jednodniowa - do
uzgodnienia
sierpień
Wycieczka
jednodniowa – do
Doliny Charlotty
„Szlakami SPN”wycieczki
rowerowe/piesze
Międzynarodowy
Dzień Latarni
Morskich –
wycieczka do Ustki
Rehabilitacja ruchowa: zasady ruchu drogowego – metoda praktyczna, ćwiczebna w terenie
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia plastyczna i rękodzieła: upominek dla gościa
trening kulinarny
Pracownia kulinarna: suchy prowiant, napoje, naczynia jednorazowe
Warsztaty gospodarstwa domowego: przegląd rowerów, przygotowanie kamizelek, kasków,
plecaków, itp
Warsztaty komputerowe: wybór trasy, mapa
trening kulinarny; trening dbałości o wygląd
zewnętrzny
trening umiejętności praktycznych; trening
budżetowy
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Rehabilitacja ruchowa: ćwiczenia ogólno-usprawniające i przygotowujące do wycieczki
trening higieny
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna : suchy prowiant, (kanapki), napoje
Rehabilitacja ruchowa: ćwiczenia ogólno-usprawniające i przygotowujące do wycieczki
trening umiejętności interpersonalnych
trening kulinarny; trening dbałości o wygląd
zewnętrzny; trening budżetowy
trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
budżetowy
trening umiejętności praktycznych; oraz dbałości o
wygląd zewnętrzny
trening higieny
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: przygotowanie suchego prowiantu
trening umiejętności interpersonalnych
trening kulinarny
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie materiału dot. miejsca wycieczki, mapa, bilety wstępu, itp
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie plecaków, odpowiedniego ubioru np. ubranie
sportowe, czapeczki, okulary przeciwsłoneczne itp.
Rehabilitacja ruchowa: pogadanka dot. przygotowania i brania leków podczas zajęć w terenie
trening funkcjonowania w codziennym życiu
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: suchy prowiant, napoje itp.
trening umiejętności interpersonalnych
trening kulinarny, dbałości o wygląd zewnętrzny
Warsztaty gospodarstwa domowego: przegląd rowerów
trening budżetowy
Poradnictwo psychologiczne
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu wycieczki, historia regionu, mapa,
trasa, zdjęcia foto.
Rehabilitacja ruchowa: ćwiczenia ogólno-usprawniające i przygotowujące do wycieczki,
marszobiegi terenowe, gry i zabawy plażowe, relaksacyjne
Pracownia kulinarna: suchy prowiant, napoje itp.
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
budżetowy
trening higieniczny
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie plecaków, odzieży, rowerów itp.
trening budżetowy
Rehabilitacja ruchowa: ćwiczenia ogólno-usprawniające i przygotowujące do wycieczki,
Trening higieniczny
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu, trasa, mapa, koszt podróży, zdjęciaobróbka, wywołanie, prezentacja multimedialna, itp.
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie plecaków, odzieży itp.
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
trening higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
asystent/
opiekun
psycholog
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
26
Poradnictwo psychologiczne
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu wycieczki i latarni w Polsce, zdjęcia
foto, obróbka, prezentacja multimedialna itp.
Pracownia kulinarna: wypiek ciasta, kawa, herbata, poczęstunek w terenie itp.
Liście opadają a
spacery odmładzają
–wycieczka piesza
(kijki Nordic
Walking)
wrzesień
Dzień Śliwki„Wpadła śliwka w
kompot”
- spotkanie wew.
październik
Różowa Wstążka –
Światowy Dzień
walki z rakiem piersi
– prelekcja
lekarza/pielęgniarki
Światowy Dzień
Zdrowia - Krew
cennym darem…wyjazd RCK i K
w Słupsku
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia plastyczna i rękodzieła: plakat, upominek dla uczestników
trening kulinarny i dbałości o wygląd zewnętrzny i
higieny
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty muzyczno- teatralne: opracowanie programu spotkania
jw.
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie siedzisk, terenu spotkania, prace porządkowe,
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu, trasa, mapa, zdjęcia itp.
trening budżetowy; trening umiejętności
praktycznych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Rehabilitacja ruchowa: zajęcia tematyczne dot. tematu
trening higieniczny
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: wypiek ciasta śliwkowego
trening umiejętności społecznych
t. kulinarny i dbałości o wygląd zewn. , t. higieny
Warsztaty muzyczno-teatralne: opracowanie scenariusza, podział ról,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia plastyczna i rękodzieła: plakaty informacyjne, dekoracja jesienna w pomieszczeniach
terapeutycznych
Warsztaty komputerowe: przepisy, edytowanie etykiet, zdjęcia foto,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: zasady ruchu drogowego, bezpieczne przemieszczanie się
trening umiejętności praktycznych
Poradnictwo psychologiczne
trening interpersonalny
Warsztaty komputerowe: plakat, redagowanie gazetki, wyszukiwanie informacji dot. tematu,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia plastyczna i rękodzieła: gazetka ścienna,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia kulinarna: napar herbaciany wypiek ciasta, przygotowanie i dekoracja stołu
trening kulinarny
Pracownia ceramiczna: przygotowanie upominku
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Poradnictwo psychologiczne
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu , redagowanie gazetki, plakat
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia ceramiczna: przygotowanie upominku
trening interpersonalny
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia plastyczna: gazetka tematyczna,
j.w
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
psycholog
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
psycholog
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
opiekun/
asystent
psycholog
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
27
listopad
Ci, którzy
odeszli….pamiętamy o
zmarłych, zajęcia w
terenie
Dzień Pracownika
Socjalnego
Spotkanie
Andrzejkowe
Pracownia kulinarna: przygotowanie suchego prowiantu
t. budżetowy, t. dbałości o wygląd zewnętrzny
Rehabilitacja ruchowa: pogadanka dot. tematu
trening higieniczny
Pracownia ceramiczna: wyrób wiązanek
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia plastyczna i rękodzieła: wyrób stroików
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: prace porządkowe na grobach zmarłych uczestników
trening umiejętności praktycznych
Rehabilitacja ruchowa: pogadanka dot. tematu
trening higieniczny
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: wypiek ciasta, przygotowanie posiłku, kawa, herbata, nakrycie i dekoracja
stołu
Pracownia plastyczna i rękodzieła: zaproszenia
trening umiejętności interpersonalnych
trening kulinarny; trening higieny i dbałości
wygląd zewnętrzny
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia ceramiczna: upominek dla pracowników socjalnych - pracowników GOPS, CIS
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty muzyczno-teatralne: oprawa muzyczna, inscenizacja słowno- muzyczna
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty komputerowe: zaproszenia, redagowanie gazetki, wyszukiwanie materiału dot. tematu
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: prace porządkowe przed i po spotkaniu
t. umiejętności praktycznych, trening budżetowy
Rehabilitacja ruchowa: gry i zabawy towarzyskie
trening higieniczny
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: wypiek ciast, parzenie kawy, herbaty, napoje, przygotowanie pomieszczeń,
nakrycie i dekoracja stołu
Pracownia plastyczna i rękodzieła: wystrój pomieszczeń, plakat – gazetka, akcesoria dot. wróżb,
trening umiejętności interpersonalnych
trening kulinarny; trening higieny i dbałości
wygląd zewnętrzny, t. budżetowy
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu, wróżby, tradycje i obyczaje
regionalne, w Polsce i na Świecie, redagowanie gazetki, zdjęcia foto, itp
Pracownia ceramiczna: upominki dla uczestników spotkania
jw.
Warsztaty muzyczno-teatralne: oprawa muzyczna, opracowanie scenariusza spotkania, gry, zabawy
dot. tematu,
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie pomieszczeń, prace porządkowe po spotkaniu
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
jw.
Rehabilitacja ruchowa: zabawy tematyczne
trening umiejętności praktycznych, trening
budżetowy
trening higieniczny
Poradnictwo psychologiczne
trening umiejętności interpersonalnych
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
28
Międzynarodowy
Dzień Osób
Niepełnosprawnych
– wystawa prac
uczestników UG
Pracownia plastyczna i rękodzieła: prace plastyczne i rękodzielnicze o tematyce świątecznej
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia ceramiczna: wytwory i sztuki użytkowe
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: elementy prac stolarskich itp.
trening umiejętności praktycznych
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Poradnictwo psychologiczne
Warsztaty muzyczno-teatralne: opracowanie scenariusza, sentencje, aforyzmy itp.
trening umiejętności interpersonalnych
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Pracownia plastyczna i rękodzieła: puzderko na słodki upominek
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty gospodarstwa domowego: zakup cukierków
trening budżetowy
Warsztaty komputerowe: zdjęcia, wyszukiwanie informacji, edytowanie tekstu dot. tematu,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Rehabilitacja ruchowa: zasady ruchu drogowego, bezpieczne przemieszczanie się
trening higieniczny
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: gotowanie potraw, wypiek ciast świątecznych, nakrycie i dekoracja stołu,
trening umiejętności interpersonalnych
trening kulinarny, dbałości o wygląd zewnętrzny
Pracownia plastyczna i rękodzieła: dekoracja pomieszczeń, zaproszenia, plakat, upominki dla gości
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty muzyczno-teatralne: inscenizacja słowno-muzyczna, oprawa muzyczna, nagłośnienie,
jw.
Warsztaty komputerowe: zaproszenia, zdjęcia, wyszukiwanie informacji dot. tematu, itp
jw.
Warsztaty gospodarstwa domowego: przygotowanie strojów do jasełek, prace przygotowawcze i
porządkowe po spotkaniu,
Pracownia ceramiczna: prezenty dla gości
trening umiejętności praktycznych, trening
budżetowy
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Poradnictwo psychologiczne
Pracownia kulinarna: wypiek ciasta, przygotowanie deserów, wyrób soków warzywno –
owocowych, parzenie kawy, herbaty, nakrycie i dekoracja stołu
trening umiejętności interpersonalnych
trening kulinarny, trening higieny, trening dbałości
o wygląd zew.
Pracownia plastyczna i rękodzieła: prezent, kartka okolicznościowa
trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Warsztaty muzyczne: oprawa muzyczna
jw.
Warsztaty komputerowe: wyszukiwanie informacji dot. tematu,
jw.
Rehabilitacja ruchowa: gry i zabawy towarzyskie
trening higieniczny
Poradnictwo psychologiczne
trening umiejętności interpersonalnych
Mikołajki w terenie
grudzień
Spotkanie Wigilijne
„Dzisiaj
w Betlejem … ”
Cały rok
Urodziny, imieniny
(cały rok)
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
psycholog
asystent/
opiekun
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
opiekun/
asystent
psycholog
29
Inne zadania: udział
w konkursach,
paraolimpiadzie,
happeningu,
prelekcjach,
przeglądach,
turnusie
rehabilitacyjnym,
kronika itp.)
Elementy wszystkich warsztatów i pracowni
elementy treningów
opiekun/
asystent/
psycholog
30

Podobne dokumenty