Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole dotycząca

Transkrypt

Informacja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole dotycząca
INFORMACJA O ŻYWNOŚCI
DLA POWODZIAN
Artykuły żywnościowe pozostawione lub przechowywane w miejscach objętych
powodzią są narażone na zniszczenie, zepsucie lub zanieczyszczenie. Dlatego należy je
dokładnie sprawdzić przed spożyciem.
Żywność zepsuta, zanieczyszczona i spleśniała jest szkodliwa dla zdrowia. Spożywanie
jej prowadzi do choroby, a nawet śmierci.
NIE JEDZ, ZWŁASZCZA NIE PODAWAJ DZIECIOM PRODUKTÓW,
KTÓRE:
1. Zostały zalane, a nie są hermetycznie opakowane, jeśli nawet nie wykazują oznak
zepsucia.
2. Mają zmieniony zapach, barwę, smak, konsystencję.
3. Mają widoczną pleśń, lub zapach spleśniały, stęchły.
4. Są w widoczny sposób zanieczyszczone lub posiadają obcy chemiczny zapach.
5. Są w opakowaniach pozbawionych etykiet, w związku z czym mogą być mylnie
uznane za żywność, np. trujące oleje mineralne, zaprawione zboża siewne itp.
6. Znajdowały się bez szczelnych opakowań w miejscach brudnych – w chlewach,
oborach, kurnikach itp.
7. Są w puszkach o wydętych wieczkach ( zbombażowane konserwy ).
Nie jedz artykułów żywnościowych niewiadomego pochodzenia – mogą być szkodliwe. Nie
spożywaj mięsa, które nie było badane oraz jego przetworów. Ani gotowanie, ani smażenie
takiego produktu nie chroni przed zatruciem, zwłaszcza niebezpiecznymi dla człowieka
włośniami.
POSIADANĄ ŻYWNOŚĆ CHROŃ PRZED ZEPSUCIEM
I ZANIECZYSZCZENIAMI, W TYM CELU:
1. Produktów nietrwałych, jak: mięso, wędliny, ryby, śmietana, masło, gotowe potrawy
itp. nie przechowuj w temperaturze wyższej niż 10 st. C.
2. Produkty sypkie, zawilgocone, ale nie zepsute należy szybko spożyć lub przed
przechowanie przesuszyć.
3. Przechowuj żywność w szczelnych opakowaniach, przykrytą, w pomieszczeniach,
gdzie nie ma środków chemicznych, takich jak pestycydy, nawozy mineralne.
4. Składaj żywność w suchym, chłodnym miejscu.
5. Chroń żywność przed gryzoniami i szkodnikami.
W razie zanieczyszczenia lub zmoczenia powierzchni wodoszczelnego opakowania żywności,
po usunięciu z opakowań zanieczyszczeń, produkt może być spożyty, jeśli nie wykazuje
żadnych zmian.
W KAŻDYM PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BIEGUNKI, WYMIOTÓW, PODWYŻSZONEJ
TEMPERATURY, BÓLÓW BRZUCHA ITP. OBJAWÓW ZATRUCIA POKARMOWEGO
BEZZWŁOCZNIE ZWRÓĆ SIĘ DO LEKARZA.
Im szybsza pomoc lekarska, tym szybszy powrót do zdrowia, czasem jest to warunek
uratowania życia.
INFORMACJA O WODZIE DO PICIA
DLA POWODZIAN
Fala powodziowa niesie ze sobą zanieczyszczenia bakteryjne i chemiczne groźne dla
zdrowia i życia człowieka.
Po ustąpieniu powodzi woda w studniach i zbiornikach wodnych nie nadaje się do picia.
W celu uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia należy bezwzględnie wszystkie studnie
doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego oraz oczyścić je i wydezynfekować.
OCZYSZCZANIE I ODKAŻANIE STUDNI KOPANEJ:
Po wybraniu wody ze studni trzeba oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości, wybrać
kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić je warstwą przemytego żwiru lub
gruboziarnistego piasku grubości ok. 10 cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i
szpary.
Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy zmierzyć za pomocą tyczki lub ciężarka na
sznurku głębokość wody w studni.
Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego wg zasad podanych
w tabelce.
Średnica studni w cm
80
90
100
120
Potrzebna ilość wapna chlorowanego
na każdy metr głębokości wody
150 g – 1 szklanka
200 g – 1 szklanka i ćwierć
250 g – półtorej szklanki
350 g – 2 szklanki i ćwierć
Ilość monochloraminy na
każdy metr głębokości
165 g
220 g
270 g
380 g
W przypadku stosowania roztworu podchlorynu sodu należy odmierzyć szklankę takiej samej
objętości jak dla wapna chlorowanego lub dawki wymienione w tabelce w gramach
dwukrotnie zwiększyć.
Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję należy:
- do wiadra z wodą dodać dwie płaskie łyżeczki od herbaty któregoś z wymienionych
środków dezynfekcyjnych i wyszorować tym cembrowinę,
- po ponownym napełnieniu studni wodą, rozmieszać w wiadrze z niewielką ilością
wody odmierzoną wg tabeli ilość środka dezynfekcyjnego, dopełnić wiadro wodą,
zmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni,
- wodę w studni zamieszać tyczką lub poprzez nabieranie wiadrem czerpalnym i
wylewanie z powrotem,
- po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.
UWAGA: Środki dezynfekcyjne należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu
w naczyniu drewnianym lub szklanym
ODKAŻANIE STUDZIEN WIERCONYCH I ABISYŃSKICH
W przypadku studni wierconej wymieszanie roztworu odkażającego nastręcza duże trudności.
Dlatego w wyjątkowych wypadkach odkaża się je wprowadzając roztwór dezynfekcyjny za
pomocą specjalnej pompy. Zazwyczaj w przypadku zanieczyszczenia studni dokładnie się ją
przepłukuje przez długotrwałe pompowanie.
ODKAŻANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI POMPY ABISYŃSKIEJ
Przeprowadza się w następujący sposób: 4 gramy wapna chlorowanego ( 1 czubata łyżeczka
od herbaty ) albo 7 ml roztworu podchlorynu sodu ( 1,5 łyżeczki ) rozpuścić w dwóch
kubkach wody. Zdjąć kolumienkę studni, nalać do rury przygotowany roztwór, nałożyć
kolumienkę i pompować aż do ukazania się wody w wylocie pompy; pozostawić 24 na
godziny, następnie pompować aż do zaniku zapach chloru w wodzie.
Po wykonaniu czyszczenia i odkażania studni, woda z niej powinna być zbadana przez
najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, która wyda orzeczenie, czy woda może być
używana do picia i potrzeb gospodarczych.
ODKAŻANIE WODY
Każdą niepewną wodę przeznaczoną do picia należy odkazić. Dzięki zniszczeniu bakterii, a w
szczególności zarazków chorób zakaźnych przewodu pokarmowego, staje się ona bezpieczna
dla zdrowia. Odkażanie wody można przeprowadzić rożnymi środkami i sposobami:
- najprostszym i dobrym sposobem odkażania wody jest jej gotowanie,
- można również dezynfekować wodę za pomocą specjalnych preparatów i pastylek pod
różnymi nazwami, przeprowadzając ten zabieg ściśle według przepisów załączonych
do tych preparatów.
UWAGA: Odkażanie nie usuwa zanieczyszczeń chemicznych.
PAMIĘTAJ! Duża zawartość związków chemicznych ( azotanów ) może wywołać u
niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna.
Dlatego wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie w wody
badanej i określonej jako odpowiadająca wymaganiom sanitarnym.
INFORMACJA O ZAPOBIEGANIU CHOROBOM ZAKAŹNYM
DLA POWODZIAN
Służba sanitarno-epidemiologiczna ostrzega
POWÓDŹ sprzyja szerzeniu się
CHORÓB ZAKAŹNYCH.
Woda rozniosła i osadziła na terenie powodziowym zarazki zakaźnych schorzeń
przewodu pokarmowego: duru brzusznego, czerwonki, salmonelloz i innych chorób
biegunkowych. W glebie oraz w pomieszczeniach chłodnych i wilgotnych mogą
pozostawać zdolne do zakażenia przez kilka tygodni. Zarazki należ zniszczyć wszędzie
tam, gdzie jest to możliwe.
W tym celu trzeba:
1. odkazić wapnem chlorowanym zalane powodzią studnie i ujęcia wodne,
2. oczyścić z osadów o odkazić przy użyciu chemicznych środków czyszczących
powierzchnię ścian, podłóg i sprzętów gospodarczych,
3. wywietrzyć, wysuszyć i odmalować pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze,
zwłaszcza te, w których przechowuje się żywność i gdzie przebywają małe dzieci,
osoby starsze, niedołężne,
4. oczyścić, wysuszyć i odkazić miejsca ustępowe; często powtarzać odkażanie urządzeń
sanitarnych i ustępów, zmywać je i utrzymywać w czystości i suchości.
Zakaźne schorzenia przewodu pokarmowego szerzą się poprzez zakażoną wodę, żywność i
brudne ręce.
TYLKO RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY
CHRONI PRZED ZACHOROWANIEM.
1. WODĘ do picia, płukania owoców i warzyw spożywanych na surowo, do mycia
zębów należy ZAWSZE GOTOWAĆ przed użyciem.
2. Surowe produkty pochodzenia zwierzęcego ( mięso, drób, jaja, ryby ) oraz warzywa
należy traktować jako zakażone i nie dopuszczać do ich zetknięcia z produktami
gotowymi do spożycia, zwłaszcza gotowanymi i przeznaczonymi do spożycia na
zimno lub przechowywania.
3. RĘCE myć dokładnie wodą z mydłem, czyszcząc również paznokcie po każdej
bytności w ustępie, oporządzaniu zwierząt, oczyszczaniu warzyw oraz mięsa i jaj. To
samo czynić przed przystąpieniem do: obróbki produktów przeznaczonych do
spożycia, przygotowywania posiłków, karmienia dziecka, pielęgnowania
niemowlęcia.
4. W razie zachorowania należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i poddać się jego
zaleceniom.
5. W przypadku konieczności zastosowania szczepień ochronnych przeciw durowi
brzusznemu należy jak najszybciej zgłosić się do odpowiednich punktów szczepień.
WYKAZ PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH
I GRZYBOBÓJCZYCH
1. Preparaty do dezynfekcji narzędzi, sprzętu i powierzchni:
- Aerodesin 2000
- Lysoformin 3000
- Fugaten
- Incidur
- Sekusept Pulyer Classic
- Aktywator do Sekusept
- Aniosyme DD1
- Surtanios
2. Preparaty do dezynfekcji rąk i skóry:
- AHD 2000
- Majola.
3. W/w preparaty dostępne w:
REMEDIUM S.C. Joanna i Witold Barańczuk
62-600 Koło, ul. PCK 8 lok. 127
tel/tax 0-63-272-43-87.
CZYSZCZENIE I ODKAŻANIE BUDYNKÓW I SPRZĘTÓW
Wszystkie powierzchnie w zalanych przez powódź domach należy oczyścić i zdezynfekować.
Inaczej na nich pojawi się pleśń. Należy przemyć lub przetrzeć roztworem chlorku wszystkie
zmoczone powierzchnie domu (ściany, podłogi, sufity, schody i inne elementy
konstrukcyjne). Przy wykonywaniu tej pracy należy pamiętać, aby pomieszczenia były
dokładnie przewietrzane „ na przestrzał „. Jeżeli skuteczne przewietrzanie pomieszczeń nie
jest możliwe, to należy zrezygnować ze środków zawierających chlor, lub stosować je w
ograniczonym zakresie i tylko używając masek ochronnych. Warto też przemyć
powierzchnie, które nie zostały bezpośrednio zalane przez powódź, roztworem składającym
się z jednej części wybielacza chlorkowego i czterech części letniej lub zimnej ( nie gorącej )
wody, zmieszanym z małą ilością detergentu nie zawierającego amoniaku. Do odkażania
budynków zaleca się stosowanie następujących środków chemicznych:
- podchloryn sodu,
- wapno chlorowane ( rozpuszczone w wodzie w proporcji 1:10 ),
- chloramina ( roztwór 3% ),
- wapno palone ( roztwór 20%, tzw. mleko wapienne ), stosowane do dezynfekcji
piwnic, magazynów i innych obiektów inwentarskich.
Wszystkie odkażone miejsca po 24 godzinach należ dokładnie zmyć ciepłą wodą.
Do mycia i odkażania domu potrzebne są różne środki chemiczne, które miesza się z wodą.
Jeżeli nie można inaczej, wodę do mycia i odkażania pomieszczeń i sprzętów można wziąć ze
studni zanim zostanie odkażona, ale trzeba tę wodę gotować i dopiero wtedy używać. Taka
woda nie nadaje się oczywiście do picia ani pojenia zwierząt. Nie należy stosować do
uzdatniania wody do mycia domów i sporządzania roztworów do odkażania kryształków
nadmanganianiu potasu lub preparatu „ Bielinki E”, gdyż łączenie różnych preparatów
dezynfekcyjnych może prowadzić do zatruć chemikaliami.
ODGRZYBIANIE BUDYNKÓW
Grzyby są najgroźniejszymi szkodnikami. Pojawiają się przede wszystkim na elementach
drewnianych, pod podłogą pomieszczeń przyziemia niepodpiwniczonego, w
niewentylowanych stropach drewnianych nad piwnicą, na boazerii, ościeżnicach, na więźbie
dachowej, na słupach i belkach murów pruskich, a także w murach, betonie i tynkach. Trzeba
także sprawdzić, czy grzyby nie pojawiają się w miejscach styku desek, pod oknami, pod
okapem dachu, na podmurówce, podwalinach oraz we wszystkich szczelinach i pęknięciach.
Przy odgrzybianiu budynków należy przestrzegać następujących zasad:
-
trzeba koniecznie działać szybko, bo czas jest sprzymierzeńcem grzybów,
należy pamiętać, że wszystkie preparaty do zwalczania grzybów są szkodliwe dla
ludzi i zwierząt, dlatego koniecznie trzeba stosować się do wszystkich zaleceń
podanych na opakowaniach tych preparatów i nie lekceważyć ostrzeżeń fachowców,
- podczas odgrzybiania budynku trzeba zachować dużą ostrożność; należy chronić oczy
i skórę, zakładać odzież ochronną, rękawice, okulary, odpowiednią maskę ochronną
na twarz; koniecznie trzeba chronić dzieci przed dostępem do środków
grzybobójczych,
- odgrzybiane pomieszczenia trzeba koniecznie wietrzyć, jeśli to możliwe przy
zastosowaniu wentylatorów mechanicznych,
- intensywne odkurzanie powoduje unoszenie się zarodników pleśni, które są tak małe,
że przechodzą przez filtry zwykłego odkurzacza i mogą unosić się w powietrzu przez
kilka godzin a nawet dni; jeżeli trzeba, należy używać odkurzaczy centralnych lub
odkurzaczy z filtrami wodnymi, które zmniejszają ryzyko rozsiewania zarodników
pleśni,
- nie należy używać narzędzi ocynkowanych, ocynowanych oraz aluminiowych; w
kontakcie ze środkami grzybobójczymi mogą wydzielać szkodliwe substancje,
- skuć zagrzybione tynki około 1 metra poza miejsce porażone grzybem i osuszyć
podłoże ( na ile jest to możliwe ),
- zdrapać grzyby i nalot pleśni; należy pamiętać, że mogą być one także w spoinach
ścian; trzeba wtedy usunąć spoiny na głębokość 2-3 cm; należy dokładnie obejrzeć
wszelkie szczeliny, załamania ścian i jeśli trzeba, usunąć stamtąd rozwijające się
grzyby,
- jeżeli to konieczne, można oczyszczać ściany przez piaskowanie, szlifowanie bądź
struganie,
- zeskrobane naloty grzybów trzeba głęboko zakopać lub spalić możliwie jak najdalej
od zabudowań,
- należy pamiętać, że do budynku, w którym użyte były środki grzybobójcze, można
wprowadzić się ponownie wtedy, gdy zastosowane środki nie będą zagrażały zdrowiu
ludzi i zwierząt, to znaczy po okresie karencji ( zalecenia te podawane są na
opakowaniach preparatów grzybobójczych ).
Środki odgrzybiające przeznaczone są do odgrzybiania podłoży z rożnych materiałów:
drewna, cegły ceramicznej, wapienno piaskowej, klinkierowej, tynków mineralnych oraz
powłok malarskich. Preparaty można stosować na zewnątrz i wewnątrz budynków, trzeba
jednak dokładnie sprawdzić w instrukcji, trzeba jednak dokładnie sprawdzić, czy dany środek
może być stosowany wewnątrz domu. Niektóre z nich mogą być szkodliwe dla ludzi i
zwierząt nawet po wyschnięciu.

Podobne dokumenty