Untitled - Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa

Komentarze

Transkrypt

Untitled - Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa
Kroœnieñska Biblioteka Publiczna
w Kroœnie
BIBLIOGRAFIA
KROSNA
I POWIATU KROŒNIEÑSKIEGO
2000-2005
Krosno 2007
1
Opisy zebrali
Wanda Belcik, Joanna £ach,
Stanis³aw Wójtowicz
Opracowali
Wanda Belcik, Stanis³aw Wójtowicz
Na podstawie wydruku wygenerowanego
z bibliograficznej bazy danych w systemie SOWA II
firmy SOKRATES-software, Poznañ
Korekta
Wanda Belcik, Stanis³aw Wójtowicz
ISBN 978-83-905155-8-8
2
Spis treœci
Przedmowa .............................................................................................................................. VII
Wykaz wa¿niejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii .................................. VIII
Wykaz tytu³ów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów .......................... X
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE ..................................................................................................... 1
1. Bibliografie. Katalogi ..................................................................................................... 1
2. Czasopisma .................................................................................................................... 1
3. Opracowania dotycz¹ce ca³ego regionu ....................................................................... 4
a. Wspó³praca miêdzynarodowa .................................................................................. 5
4. Poszczególne okrêgi i miejscowoœci ............................................................................ 10
5. Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia ............................................................................ 16
a. Zbiorowe ................................................................................................................. 16
b. Indywidualne .......................................................................................................... 17
II. ŒRODOWISKO GEOGRAFICZNE ...................................................................................... 41
1. Geologia. Geodezja. Gleboznawstwo ........................................................................... 41
2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia ..................................................................... 42
3. Roœlinnoœæ. Zwierzêta. Ochrona przyrody i œrodowiska ............................................. 43
a. Rezerwaty przyrody, ogrody, parki ......................................................................... 47
4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja ....................................................... 49
5. Kartografia. Mapy. Plany ............................................................................................. 57
III. LUDNOή .......................................................................................................................... 58
IV. HISTORIA .......................................................................................................................... 59
1. Opracowania ogólne. Historiografia. ród³a ............................................................... 59
2. Nauki pomocnicze historii ........................................................................................... 59
3. Archeologia ................................................................................................................. 60
4. Historia Krosna i regionu ............................................................................................ 63
a. Do 1772 roku ........................................................................................................... 63
b. Od 1772 do 1914 roku ............................................................................................. 64
c. Od 1914 do 1939 roku .............................................................................................. 65
d. Lata 1939-1945 ......................................................................................................... 66
5. Historia poszczególnych okrêgów i miejscowoœci ...................................................... 67
6. Historia nauki, oœwiaty i kultury .................................................................................. 76
V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA ...................................................... 78
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE .................................................................................... 80
1. Prace ogólne. Planowanie ............................................................................................ 80
2. Urbanistyka. Budownictwo ......................................................................................... 85
3. Przemys³ ....................................................................................................................... 86
a. Zagadnienia ogólne ................................................................................................ 86
3
III
Spis treœci
b. Górnictwo ................................................................................................................ 87
c. Przemys³ naftowy .................................................................................................... 88
d. Przemys³ budowy maszyn ...................................................................................... 89
e. Przemys³ budowlany ............................................................................................... 91
f. Przemys³ szklarski .................................................................................................... 91
g. Przemys³ spo¿ywczy ............................................................................................... 94
h. Inne ga³êzie przemys³u ............................................................................................ 94
4. Drobna wytwórczoœæ. Us³ugi ...................................................................................... 96
5. Gospodarstwo wiejskie ................................................................................................ 98
a. Rolnictwo ................................................................................................................ 98
b. Uprawa i ochrona roœlin ........................................................................................ 100
c. Hodowla zwierz¹t. Weterynaria ............................................................................ 100
d. Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo ......................................................... 101
e. £owiectwo. Leœnictwo .......................................................................................... 102
6. Gospodarka wodna .................................................................................................... 105
7. Handel. ¯ywienie zbiorowe ....................................................................................... 106
a. Handel ................................................................................................................... 106
b. Targi. Imprezy targowe ......................................................................................... 107
c. ¯ywienie zbiorowe ................................................................................................ 109
8. Finanse. Bud¿et. Ubezpieczenia ................................................................................ 109
9. Komunikacja .............................................................................................................. 111
a. Transport .............................................................................................................. 111
b. £¹cznoœæ ............................................................................................................... 114
10. Gospodarka komunalna ........................................................................................... 115
11. Gospodarka mieszkaniowa ....................................................................................... 117
12. Po¿arnictwo .............................................................................................................. 118
VII. ZAGADNIENIA SPO£ECZNE I POLITYCZNE ............................................................. 123
1. Zagadnienia ogólne. ¯ycie spo³eczne i polityczne regionu od 1945 roku ................ 123
2. Partie polityczne ........................................................................................................ 125
3. Organizacje spo³eczne ............................................................................................... 126
4. Organizacje m³odzie¿owe ........................................................................................... 129
5. Zagadnienia spo³eczne .............................................................................................. 132
a. Praca. Samorz¹d pracowniczy. Zagadnienia socjalne ........................................... 132
b. Zwi¹zki zawodowe ................................................................................................ 134
c. Zagadnienia socjologiczne ................................................................................... 136
d. Pomoc spo³eczna .................................................................................................. 137
e. Patologia spo³eczna .............................................................................................. 140
6. Uroczystoœci. Obchody ............................................................................................. 141
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE ..................................................... 145
1. Administracja. Samorz¹d terytorialny ....................................................................... 145
a. Administracja ........................................................................................................ 145
b. Samorz¹d terytorialny ........................................................................................... 149
2. Zagadnienia prawne. S¹downictwo .......................................................................... 161
3. Bezpieczeñstwo publiczne ......................................................................................... 163
4
IV
Spis treœci
IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA .................................................................................... 164
X. OCHRONA ZDROWIA .................................................................................................... 165
1. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny ......................................................................... 165
2. Lecznictwo ................................................................................................................. 168
3. Uzdrowiska ................................................................................................................ 175
XI. NAUKA. OŒWIATA. KULTURA ................................................................................... 177
1. Nauka. Organizacje i placówki naukowe ................................................................... 177
2. Szkolnictwo wy¿sze ................................................................................................... 179
3. Oœwiata ...................................................................................................................... 183
a. Zagadnienia ogólne .............................................................................................. 183
b. Opieka nad dzieckiem i m³odzie¿¹. Wychowanie przedszkolne ............................ 189
c. Szkolnictwo podstawowe ..................................................................................... 193
d. Szkolnictwo specjalne ........................................................................................... 200
e. Szkolnictwo œrednie ogólnokszta³c¹ce ................................................................. 201
f. Szkolnictwo artystyczne ........................................................................................ 208
g. Szkolnictwo zawodowe. Oœwiata doros³ych ........................................................ 209
4. Kultura ....................................................................................................................... 212
a. Zagadnienia ogólne .............................................................................................. 212
b. Imprezy kulturalne ................................................................................................ 214
c. Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny ........................................................... 227
d. Domy kultury. Kluby. Œwietlice ............................................................................ 230
e. Amatorski ruch artystyczny ................................................................................. 232
f. Muzea. Wystawy ................................................................................................... 247
g. Radio i telewizja .................................................................................................... 274
h. Kultura fizyczna. Sport ......................................................................................... 275
XII. JÊZYKOZNAWSTWO ................................................................................................... 291
XIII. LITERATURA ............................................................................................................... 292
1. Teksty literackie ......................................................................................................... 292
2. Krytyka i ¿ycie literackie ............................................................................................ 295
XIV. SZTUKA ........................................................................................................................ 301
1. Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków ....................................................... 301
2. Plastyka ...................................................................................................................... 309
3. Teatr. Estrada ............................................................................................................. 317
4. Muzyka ...................................................................................................................... 318
5. Fotografia. Fotografika .............................................................................................. 323
6. Film. Kino ................................................................................................................... 328
XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE ................................................................................. 329
XVI. KSI¥¯KA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA ......................................... 335
1. Ruch wydawniczy. Ksiêgarstwo ................................................................................ 335
5
V
2. Biblioteki. Czytelnictwo ........................................................................................ 335
3. Czasopiœmiennictwo .............................................................................................. 351
4. Archiwa .................................................................................................................. 352
Indeks autorski ................................................................................................................... 353
Indeks przedmiotowy ......................................................................................................... 374
Indeks autorów i tytu³ów druków zwartych
oraz tytu³ów opracowañ zbiorowych zamieszczonych w bibliografii ............................... 421
VI
PRZEDMOWA
„Bibliografia Krosna i powiatu kroœnieñskiego” jest pierwszym tomem bie¿¹cej bibliografii
lokalnej opracowanej w Dziale Informacyjno-Regionalnym Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
w Kroœnie.
Bibliografia rejestruje piœmiennictwo dotycz¹ce Krosna i powiatu kroœnieñskiego w obecnych granicach administracyjnych wydane w latach 2000-2005.
Obok wydawnictw zwartych i fragmentów uwzglêdniono opisy dokumentów ¿ycia spo³ecznego, artyku³y z czasopism, wydawnictw zbiorowych, dzienników regionalnych i lokalnych oraz gazet samorz¹dowych. Ponadto w Dziale I.2 zamieszczono 41 opisów czasopism
i innych wydawnictw ci¹g³ych, które ukaza³y siê w l. 2000-2005 na terytorium objêtym bibliografi¹.
Bibliografia zawiera 4 983 pozycje numerowane, jednak¿e liczba opisów jednostkowych jest
wiêksza z uwagi na zastosowanie pozycji zbiorowych.
Materia³y opracowano g³ównie z autopsji, w nielicznych przypadkach przejmuj¹c opisy
z „Przewodnika Bibliograficznego” i „Bibliografii Zawartoœci Czasopism”.
W opisach wydawnictw zwartych zastosowano normê PN-N-01152-1, dla wydawnictw ci¹g³ych PN-N-01152-2.
Ca³oœæ materia³u u³o¿ono w 16 dzia³ach rzeczowych. Dla dokumentów wielotematycznych
sporz¹dzono odsy³acze i opisy skrócone.
Bibliografia zosta³a zaopatrzona w indeksy autorski i przedmiotowy oraz indeks pozycji
zwartych.
7
VII
WYKAZ WA¯NIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI
STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII
ang.
aut.
AWS
bibliogr.
bm
br
CEEW
Cz.
dod.
dot.
Dwumies.
faks.
fot.
fr.
GOPR
i in.
il.
im.
jêz.
k.
kolor.
Kwart.
LOT
Mies.
nekr.
Niereg.
nr
NSZZ
ok³.
Oprac.
oprac. graf.
Polem.
popr.
portr.
proj. graf.
prze³.
przepr.
przew.
PTTK
angielski
autor, autorzy
Akcja Wyborcza SolidarnoϾ
bibliografia
brak miejsca wydania
brak roku wydania
Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi
czêœæ
dodatek
dotyczy
dwumiesiêcznik
faksymile
fotografie
francuski
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
i inni
ilustrowa³ (a), ilustracje
imienia
jêzyk
karty
kolorowe
kwartalnik
Lokalna Organizacja Turystyczna
miesiêcznik
nekrolog
nieregularnie
numer
Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
ok³adka
opracowa³ (a)
opracowanie graficzne
polemika
poprawione
portret
projekt graficzny
prze³o¿y³ (a)
przeprowadzi³ (a)
przewodnicz¹cy
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
8
VIII
Wykaz wa¿niejszych skrótów i symboli
PTSM
PWSZ
R.
Rec.
Red.
Red. nacz
Rocz.
rozdz.
Rozm.
ryc.
rys.
s.
streszcz.
T.
tab.
tabl.
t³.
WIOŒ
wyd.
Wydaw.
wykr.
zdj.
Z.
zm.
Polskie Towarzystwo Schronisk M³odzie¿owych
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
rok
recenzja
redaktor
redaktor naczelny
rocznik
przy rozdzia³ach
rozmowa, rozmawia³ (a)
ryciny
rysunki
na stronach
streszczenie
tom
tabele
tablice
t³umaczy³ (a)
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
wydanie
Wydawnictwo
wykresy
zdjêcia
zeszyt
zmienione
9
IX
WYKAZ TYTU£ÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH
W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW
Acta Scient. Pol., Adm. Loc.
Alma Mater
Ann. Acad. Paedag. Crac.,
Stud. ad Bibliot.
Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviens
Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Ann. Acad. Paedag., Stud. Hist.
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis.
Studia Historica
Ann. UMCS, Sect. F
Annales Universitatis Mariae Curiae-Sk³odowska. Sectio F Historia
Aura
Bad. Nauk. / WSUmiej. Kielce
Bibliotekarz
Biul. Inf. Hist.
Biul. Inf. Bibl. Nar.
Businessman
Chroñmy Przyr. Ojcz.
Croscena
Czwarty Wymiar
Dêbina
Duk. Prz. Sam.
Dz. Pol.
Dz. Sport.
Echo Bieszcz.
Echo Zdroju
Ekon. i Org. Przed.
Ekoœwiat
Ergo
Fraza
Gaz. / KHS „Krosno” S.A.
Gaz. Obs. IMGW
Gaz. Wyb.
Gaz. Wyb. (Rzeszów)
G³os Chorkówki
G³os Naucz.
Gminne Wieœci
Iwonicz Zdrój
Jêz. Pol.
Kamerton
Koniec Wieku
Kresy Po³.-Wsch.
Kroœn. Kur. Sam.
Badania Naukowe / Wy¿sza Szko³a Umiejêtnoœci w Kielcach
Biuletyn Informacyjno-Historyczny
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej
Chroñmy Przyrodê Ojczyst¹
Dukielski Przegl¹d Samorz¹dowy
Dziennik Polski
Dziennik Sportowy
Echo Bieszczadów
Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstwa
Gazeta Kroœnieñskich Hut Szk³a „Krosno” S.A.
Gazeta Obserwatora IMGW
Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza (Rzeszów)
G³os Nauczycielski
Jêzyk Polski
Kresy Po³udniowo-Wschodnie
Kroœnieñski Kurier Samorz¹dowy
10
X
Wykaz tytu³ów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów
Ksi¹¿ki
Kur. Karpacki
Kur. Kroœn.
Kwart. Eduk.
Las Polski
Magazyn
Magury
Ma³opolska
NDz.
NG³os
Najwy¿szy Czas
Nasz Rym.
Nasza Przesz³.
Nasze Wczoraj Dziœ Jutro
Niedziela
Nowa Myœl Pol.
Nowa Res Publ.
Nowa Szko³a
Nowe Ksi¹¿.
Nowe Podk.
Nowe ¯ycie Gosp.
Nowiny
Ochrona Przyr.
Opcje
Paedag. Christ.
Pismo Bia³obrz.
P³aj
Podk. Inf. Kult.
Polityka
Polit. Spo³.
Polonistyka
Po³oniny
Por. Bibl.
Powo³anie
Poznaj Swój Kraj
Pr. Hist.-Archiw.
Pr. Kom. Paleogeogr.
Czwartorzêdu PAU
Pr. Komis. Œrodk.-Europ.
Prawo i Gosp.
Probl. Opiek.-Wych.
Profit
Prz¹dki
Przegl¹d
Ksi¹¿ki : magazyn literacki
Kurier Karpacki
Kurier Kroœnieñski
Kwartalnik Edukacyjny
Magazyn : cotygodniowy dodatek do „GazetyWyborczej”
Nasz Dziennik
Nasz G³os
Nasz Rymanów
Nasza Przesz³oœæ
Nowa Myœl Polska
Nowa Res Publica
Nowe Ksi¹¿ki
Nowe Podkarpacie
Nowe ¯ycie Gospodarcze
Ochrona Przyrody
Paedagogia Christiana
Pismo Bia³obrzeskie : gazeta parafii
p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Kroœnie
-Bia³obrzegach
Podkarpacki Informator Kulturalny
Polityka Spo³eczna
Poradnik Bibliotekarza
Prace Historyczno-Archiwalne
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzêdu
Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
Prace Komisji Œrodkowo-Europejskiej
Prawo i Gospodarka
Problemy Opiekuñczo-Wychowawcze
11
XI
Wykaz tytu³ów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów
Prz. Geol.
Prz. Tech.
Przyr. Pol.
Przystañ
Resovia Sacra
Rocz. Hum.
Rocz. Przem.
Rocz. Rymanowa Zdr.
Rocz. Wsch.
Ruch Liter.
Rynek Pracy
Rzeczpospolita
Rzesz. Teka Kons.
Saeculum Christianum
Seminare
Skrzyd. Pol.
Spotk. z Zabyt.
Stud. Hist.
Studia i Materia³y
z Dziejów Spo³ecznych
Polski Po³udniowo-Wschodniej
Stud. Przem.
Stygmat Odrzyk.
Super Now.
Trybuna
Twórczoœæ
Tyg. Solid.
Ubezp. w Rol.
Wiad. Ziem Górs.
Wiek Nafty
Wprost
Zahoroda
Zesz. Hist. WiN-u
Zesz. Nauk. / AE Krak.
Zesz. Nauk., Hist. /
WSP Rzeszów
Zesz. Nauk., Ser. Ekon. / URzesz.
Zesz. Nauk. / WSHiT Lesko
Zeszyty Odrzykoñskie
Ziarno Gorczycy
Przegl¹d Geologiczny
Przegl¹d Techniczny
Przyroda Polska
Roczniki Humanistyczne
Rocznik Przemyski
Rocznik Rymanowa Zdroju
Rocznik Wschodni
Ruch Literacki
Rzeszowska Teka Konserwatorska
Skrzydlata Polska
Spotkania z Zabytkami
Studia Historyczne
Studia Przemyskie
Stygmat Odrzykoñski
Super Nowoœci
Tygodnik SolidarnoϾ
Ubezpieczenia w Rolnictwie
Wiadomoœci Ziem Górskich
Zeszyty Historyczne WiN-u
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna
w Krakowie
Zeszyty Naukowe. Historia / Wy¿sza Szko³a
Pedagogiczna w Rzeszowie
Zeszyty Naukowe. Seria Ekonomiczna.
Marketing i Zarz¹dzanie 1 /
Uniwersytet Rzeszowski
Zeszyty Naukowe /
Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki w Lesku
12
XII
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. BIBLIOGRAFIE. KATALOGI
Iwoniczana na pó³kach ksiêgarskich w
ostatnim 25-leciu = poz. 4724
2. CZASOPISMA
1. Agape-Mi³oœæ : gazetka parafii pod wezwaniem Œwiêtej Ma³gorzaty / red. Tadeusz
Dudzik z zespo³em. - Nr 1-2 (2000) - 2004. Targowiska : Parafia p.w. Œw. Ma³gorzaty, 19992004. - 30 cm
6. Dukielski Przegl¹d Samorz¹dowy / red.
nacz. Zenon Dudzik. - R. 9, nr 1-12 (2000) R. 14, nr 1-12 (2005). - Dukla : Biuro Inicjatyw
Lokalnych Miasta i Gminy Dukla, 1992 -. - 30 cm
2. Bez Tytu³u : pismo animatorów kultury
i bibliotekarzy w Kroœnie / red. zespó³ ; opiekun Stanis³awa Raus. - Nr 35, 37 (2001) - nr 47
(2005). - Krosno : Pañstwowe Pomaturalne
Studium Animatorów Kultury i Bibliotekarzy,
2001 -. - 30 cm
7. Echo Po³onin : pismo ratowników Grupy Bieszczadzkiej GOPR : Sanok - Krosno. - Nr
1-4 (2000) - nr 21-24 (2005). - Sanok : Grupa
Bieszczadzka GOPR, 2000 -. - 21 cm
Mies., ukazuje siê od 1991 r.; od r. 2003 red.
nacz. Krystyna Boczar-Ró¿ewicz
Ukazywa³o siê do koñca 2004 r.
Kwart., poprzednio: Informacje - Grupa Bieszczadzka GOPR. Znane numery: wrzesieñ 2001, nr 7
2001, nr 9 2002
Niereg., od 2003 r. zm. podtyt. pismo animatorów kultury, od 2004 r. zm. formatu 21 cm
8. Echo Zdroju : pismo parafialno-spo³eczne / red. Jan Rydzik. - Nr 1-12 (2000) nr 23-32 (2002). - Iwonicz Zdrój : Parafia Matki
Bo¿ej Uzdrowienia Chorych i œw. Iwona, 19992002. - 30 cm
3. Biuletyn Informacyjno-Historyczny /
red. Komisja Historyczno-Edukacyjna przy Zarz¹dzie Okrêgu Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK przy wspó³pracy Komisji Historycznych kó³ kroœnieñskiego Okrêgu ŒZ¯AK. - R.
[6], nr 1-4 (2000) - R. [11], nr 1-4 (2005). - Krosno : ZO ŒZ¯AK, 1995 -. - 21 cm
Mies., przesta³o ukazywaæ siê
9. Ergo : pismo nauczycieli Podkarpacia /
red. nacz. Andrzej Czuchra. - [R. 5], nr 1-4 (2000)
- [R. 10], nr 1-10 (2005). - Krosno : Wojewódzki
Oœrodek Metodyczny, 1996 -. - 30 cm
Zeszyty specjalne: nr 1/2001, nr 1/2 /2002, nr
1/3 /2003, 2/4/2003
Kwartalnik (ukazuje siê od 1996 r.), od kwietnia
2004 r. ukazuje siê jako mies.
4. Croscena : Kroœnieñska Scena Kultury
/ red. Anna Bry³a, Wac³aw Turek. - Nr 1 [maj
2003]-7 - nr 19-29 (2005). - Krosno : Kroœnieñski Dom Kultury, 2003 -. - 21 cm
10. Gazeta KHS „Krosno” S.A. / Rada Programowa ; przew. Marek Skublicki. - R. 9
(2000), R. 10 (2001) - Krosno : [Kroœnieñskie
Huty Szk³a S.A.], 1992 -. - 43 cm
Mies.
5. Dêbina : pismo Stowarzyszenia Kulturalnego / red. nacz. Katarzyna Dryka. - [R. 2],
nr 1-12 (2000) - [R. 7], nr 1-12 (2005). - Kroœcienko Wy¿ne : Stowarzyszenie Kulturalne
„Dêbina”, 1999 - . - 29 cm
Mies.
Mies.
1
Zagadnienia ogólne
11. G³os Chorkówki : pismo samorz¹du terytorialnego / Urz¹d Gminy w Chorkówce. Nr 1, nr 2 (2005). - Chorkówka : Urz¹d Gminy,
2005 -. - 30 cm
18. Kroœnieñskie Zeszyty Biblioteczne /
red. Wanda Belcik [i in.]. - [R. 4], nr 7-8 (2000)
- [R. 9], nr 16-18 (2005) + zeszyt specjalny. Krosno : Kroœnieñska Biblioteka Publiczna,
1997 -. - 21 cm
Kwart.
Pó³rocznik, ukazuje siê od 1997 r.
12. Gminne Wieœci : biuletyn informacyjny Zarz¹du Gminy Jedlicze / red. nacz. Marta
Gonet. - Nr 1-6 (2001) - nr 1/2-8/9 (2005). - Jedlicze : Urz¹d Gminy, 2001 -. - 30 cm
19. Kurier Kroœnieñski : dodatek samorz¹dowy / red. Andrzej Józefczyk. - Nr 1-12 (2000)
- nr 1-10 (2003). - Krosno : „Nowe Podkarpacie” sp. z o.o., 2000-2003. - 41 cm
Mies.
Dod. samoistny do tygodnika „Nowe Podkarpacie”, mies., przesta³o siê ukazywaæ
13. Iwonicz Zdrój : rocznik Stowarzyszenia Przyjació³ Iwonicza Zdroju / red. nacz. Janusz Michalak. - T. 3 (2000) - T. 7 (2004-2005). Iwonicz Zdrój : „Roksana” ; Stowarzyszenie
Przyjació³ Iwonicza Zdroju, 1998 -. - 25 cm
20. Nasz G³os : ilustrowany tygodnik regionalny / red. Jan Staniek. - Nr 1-36 (2003) nr 1-52 (2005). - Krosno : Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza Sp. z oo., 2003 -. - 42 cm
Rocz.
Pierwszy numer ukaza³ siê 17 kwietnia 2003 r.;
od numeru 33 (2004) ukazywa³ siê dwa razy w tygodniu do nr 21 (2005)
14. Jod³a : gazeta cykliczna gminy Jedlicze
/ Stowarzyszenie „Jod³a”. - R. 1, nr 1 (listopad)
2005. - Jedlicze : Stowarzyszenie „Jod³a”, 2005
-. - 30 cm
21. Nasz Rymanów : miesiêcznik Stowarzyszenia / Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”
; red. nacz. Stefan Szymski. - [R. 1], nr 1 (2000)
- [R.6], nr 1-12 (2005). - Rymanów : Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”, 2000 -. - 30 cm
15. Juvenis : pismo studentów Kroœnieñskiej Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
/ red. Aneta Jach z zespo³em. - Nr 1 (maj) 2002
- nr 5 (czerwiec) 2005. - Krosno : Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Zawodowa, 2002 -.
- 30 cm
Od grudnia 2001 red. nacz. Wac³aw £abuda
22. Nasza Wspólnota / red. Kazimierz Piotrowski. - 2000 - nr 82-93 (2005). - Iwonicz :
Parafia p.w. Wszystkich Œwiêtych, 1998 -.
- 30 cm
Niereg.
16. Komborski Dzwon : gazetka parafii p.w.
Matki Bo¿ej Pocieszenia w Komborni / Józef
Marek. - R. 6, nr 1-6 (2000) - R. 11 (2005). Kombornia : Parafia Rzym.-Katolicka, 1995 -. 30 cm
Mies., ukazuje siê od 1 kwietnia 1998 r.
23. Nasze Wczoraj Dziœ i Jutro : miesiêcznik lokalny / red. nacz. Grzegorz Skwara. - Nr
1-4 (2003) - nr 1-4 (2005). - Targowiska : ZPU
Skwara, 2003 -. - 30 cm
Ukazuje siê od sierpnia 1995 r., niereg.
Ukazuje siê od 2003 r. niereg. na terenie gminy
Miejsce Piastowe
17. Kroœnieñski Kurier Samorz¹dowy : biuletyn informacyjny miasta Krosna / red. Joanna Sowa. - Nr 1, 2 (2005). - Krosno : Urz¹d
Miasta Krosna, 2005 -. - 30 cm
24. Nowe Podkarpacie : tygodnik regionalny / red. nacz. Piotr Hudyma. - R. 8 (2000) R.35 (2005). - Krosno : „Nowe Podkarpacie”
Spó³ka z oo, 1993 -. - 43 cm
Kwart.
B³êdna numeracja roczników
2
Czasopisma
32. Stygmat : tygodnik parafialny OO. Franciszkanów w G³owience / red. Marian Godek. R. 7 (2000) - R. 11 (2005). - G³owienka : Parafia
OO. Franciszkanów p.w. œw. Maksymiliana
Marii Kolbego, 1995 -. - 21 cm
25. Obserwator Przyrody : dwumiesiêcznik programu Czysta Wis³a i Rzeki Przymorza
/ [Fundacja Centrum Edukacji Ekologicznej
Wsi ; red. nacz. Krzysztof Kamiñski]. - R. 6,
nr 27-31 (2000) - R. 7, nr 32-33 (2001). - Krosno :
FCEEW, 1995 - 2001. - 30 cm
Do r. 2000 jako miesiêcznik, obecnie jako tygodnik
26. Pismo Bia³obrzeskie : gazetka parafii
p.w. Mi³osierdzia Bo¿ego w Kroœnie-Bia³obrzegach / red. Karol Bryœ. - R. 6, nr 1-10 (2000) R. 11 (2005). - Krosno-Bia³obrzegi : Biuro Parafialne, 1995 -. - 30 cm
33. Stygmat Odrzykoñski : pismo spo³eczno-parafialne / red. zespó³. - R. 8 (2000) R. 13 (2005). - Odrzykoñ : Parafia œw. Katarzyny, 1993 -. - 30 cm
27. Postscriptum : pismo m³odzie¿y I LO
im. Kopernika w Kroœnie / red. zespó³ ; opiekun Marta Staroñ. - Nr 44-46 (2000) - nr 59-61
(2005). - Krosno : I Liceum Ogólnokszta³c¹ce
im. M. Kopernika, 2000 -. - 30 cm
34. Szklany Expres : magazyn informacyjny Grupy Kapita³owej Krosno / Rada Progr.
W³adys³aw Bazan i in. - R. 10 (listopad-grudzieñ 2001) - nr 1-4 (2005). - Krosno : KHS
Krosno SA, 1992 -. - 43 cm
Dwumies., poprzednia nazwa „Stygmat”; opis na
podstawie nr 100 z 2005 r.
Mies.
Niereg.
Od 2002 r. zm. podtyt. „Kwartalnik Grupy Kapita³owej Krosno”, format 30 cm; poprzedni tytu³
„Gazeta KHS SA”
28. Powo³anie : gazeta parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa / red. nacz. Marcin Œliwiñski. - R. 3, nr 1-9 (2000) - R.8, nr 1-6 (2005).
- £êki Dukielskie : Parafia Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, 1998 -. - 30 cm
35. W Naszym Krêgu / red. Marta Harêzga. - R. 2, nr 1-2 (2000) - R. 6, nr 1-4 (2003). Iskrzynia : Duszpasterska Rada Parafialna,
1999-2003. - 21 cm
Dwumies. (w l. 1998-99 jako mies.)
Niereg., w 2004 r. zawieszone
29. Prz¹dki : miesiêcznik informacyjny gminy Korczyna : Czarnorzeki, Iskrzynia, Kombornia, Korczyna, Krasna, Wêglówka, Wola
Komborska / red. nacz. Tadeusz Wojnar. - R.
1, nr 1-10 (2003) - R. 3, nr 1-12 (2005). - Korczyna : Urz¹d Gminy, 2003 -. - 30 cm
36. Wiadomoœci Gospodarcze : magazyn
Podkarpackiej Izby Gospodarczej / red. zespó³.
- wrzesieñ 2001. - Krosno : [Podkarpacka Izba
Gospodarcza], 2001-2002. - 30 cm
Znane numery: wrzesieñ 2001, marzec 2002,
przesta³o ukazywaæ siê w 2002 r.
30. Przystañ : pismo parafii OO. Kapucynów w Kroœnie / red. Patryk Jankiewicz z zesp.
- Nr 1-8 (2004) - nr 1-11 (2005). - Krosno : Klasztor OO. Kapucynów, 2004 -. - 30 cm
37. Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbrce / red. Józef Sozañski. - R. 10 (2000),
- R. 15 (2005), - Bóbrka : Stowarzyszenie N.T.
In¿ynierów i Techników Przemys³u Naftowego i Gazowniczego, 1991 -. - 30 cm
Mies.; opis na podstawie nr 8
31. Rocznik Rymanowa Zdroju / Stowarzyszenie Przyjació³ Rymanowa Zdroju ; [red.
nacz. Stefan Stempin]. - T. 5 (2000) - T. 8 (2003).
- Rzeszów : „Foto-Art '94” ; Rymanów Zdrój :
nak³. SPRZ, 1996 - 2003. - 30 cm
Kwart., od marca 2003 r. do grudnia 2004 red.
nacz. Stanis³aw Wilga, od 2005 r. red. nacz. Józef
Raczkowski
3
Zagadnienia ogólne
38. Z Archiwum G : gazetka szkolna Gimnazjum nr 1 w Kroœnie / red. Beata HejnarAdamiak z zesp. - [R. 2] 2000 - [R. 6] 2004. Krosno: Gimnazjum nr 1, 1999 -. - 30 cm
40. Zeszyty Odrzykoñskie / Stowarzyszenie
Odrzykoniaków w Odrzykoniu ; [zespó³ ; red.
Stanis³aw F. Jucha przewodn.]. - Z. 6 (2000) Z. 12 (2005). - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 1995 -. - 21 cm
Niereg., ukazuje siê od 1999 r.
Niereg.
39. Zagoroda : kultura, istoria i pamatky
lemkiv v Polsi / Muzejne Towaristvo v Zindranovi, Muzej Lemkivskoj Kultury v Zyndranovi = Zahoroda : kultura, historia i zabytki
£emków w Polsce / Towarzystwo Muzealne
w Zyndranowej. - Nr 1-4 (2000) - nr 1-2/4 (2004).
- Zyndranowa : Muzeum Kultury £emkowskiej, 1999 -. - 21 cm
41. Ziarno Gorczycy : pismo wspólnoty parafialnej przy bazylice p.w. Trójcy Przenajœwiêtszej w Kroœnie / red. zespó³. - R. 1, nr 112 (2004) - R. 2, nr 1-12 (2005). - Krosno : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Przenajœwiêtszej, 2004 -. - 30 cm
Mies.
Niereg.
3. OPRACOWANIA DOTYCZ¥CE CA£EGO REGIONU
42. Nieznane Podkarpacie / Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 163, s. 15
46. Powiat kroœnieñski = Krosno poviat /
[zdj. Stanis³aw Busz i in.] - Bydgoszcz : „Serigraph”, 2004. - 36, [4] s. : fot. kolor., err. ; 31 cm
Najciekawsze zabytki Podkarpacia, w tym Krosno i powiat kroœnieñski (na podst.: Osobliwoœci Podkarpacia / Stanis³aw K³os. - Rzeszów, 2002)
47. Zabytki przesz³oœci szans¹ dla przysz³oœci : zabytki architektury i ich rola w promocji regionów Euroregionu Karpackiego na
przyk³adzie czêœci polskiej i s³owackiej : materia³y z konferencji Krosno 24.08.2001. - Krosno : „Apla”, 2001. - 68 s. : il. ; 21 cm
43. Ocena poziomu konkurencyjnoœci powiatów województwa podkarpackiego / Gra¿yna Holik, Zygmunt Nowak. - Streszcz. w jêz.
ang. // Zesz. Nauk. / AE Krak. - Nr 568 (2001),
s. 65-83
48. Zmienia siê na lepsze / ze Zbigniewem
Braj¹, starost¹ powiatu kroœnieñskiego ; rozm.
Lidia Malczyk // Nowe Podk. - 2004, nr 29, s. 6
44. Podkarpackie powiaty : panorama regionu = The Podkarpackie poviats : panorama of the region. - Rzeszów : Studio Kolor,
[2001]. - 100 s. : fot. kolor., mapy ; 28 cm
Stan œrodowiska, turystyka, infrastruktura drogowa, kultura i bezrobocie w powiecie kroœnieñskim
Dot. tak¿e Krosna i powiatu kroœnieñskiego
45. Powiat kroœnieñski / Marek Sanocki. Krosno : „Apla”, 2000. - 138 s., [6] k. tabl. : fot.
kolor. ; 20 cm
Publikacja zawieraj¹ca najwa¿niejsze informacje
historyczne, krajoznawcze, gospodarcze oraz prezentacjê zabytków Krosna i powiatu kroœnieñskiego
4
Opracowania dotycz¹ce ca³ego regionu
a. Wspó³praca miêdzynarodowa
49. Ameryka bli¿ej Krosna / Kam // NG³os.
- 2004, nr 48, s. 4; Dyplomaci USA / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 281, s. III; Wizyta ambasadora / sec // Super Now. - 2004, nr 235, s. 14
Dar kroœnieñskich artystów = poz. 1814
55. Deklaracja wspó³pracy podpisana //
NG³os. - 2004, nr 4, s. 7; Wspó³praca zainicjowana / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 23,
s. III; Wzd³u¿ szlaku kolejowego / (ad) // Super
Now. - 2004, nr 20,s. 6
Wizyta ambasadora i konsula USA w Kroœnie
w celu nawi¹zania wspó³pracy z kroœnieñskimi firmami
Podpisanie deklaracji wspó³pracy miast Krosna
i Satoraljaujhely (region Tokaj-Hegyalja, Wêgry)
50. Bêd¹ poznawaæ Ukrainê / (riv) // Super
Now. - 2003, nr 192, s. 7; Ucz¹ siê ukraiñskiego
/ Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 201,
s. 7
Dlaczego nie wyszed³em na scenê = poz.
2991
Nauczanie jêzyka ukraiñskiego i poznawanie
kultury ukraiñskiej w Gimnazjum w Korczynie w ramach projektu „Kultura ponad granicami”
56. Do Europy razem z Wêgrami / (ad) //
Super Now. - 2003, nr 64, s. 12
Biblioteki bez granic = poz. 4770
Szkolne eliminacje konkursu „Razem w Europie”
przeznaczonego dla gimnazjalistów polskich i wêgierskich, w zwi¹zku z Dniami Kultury Wêgierskiej
w Kroœnie
Biennale lnu = poz. 3499
51. Bli¿ej po³udniowych s¹siadów / (czak)
// Super Now. - 2001, nr 63, s. 18; Nie tylko
Barwinek / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001,
nr 62, s. 3; Rozmowy o drogach / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 74, s. III
57. Dobrze wspó³pracujemy z s¹siadami / (ar)
// Nowiny. - 2003, nr 55, s. 13; Kultywowanie
wspó³pracy / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 65,
s. III
Podpisanie protoko³ów wykonawczych do umów
o wspó³pracy kroœnieñskiego pow. ziemskiego z okresami Svidnik i Stropkov (S³owacja)
Narada w sprawie przebudowy i modernizacji dróg
w rejonach przygranicznych pow. kroœnieñskiego
i powiatów s³owackich (Humenne, Medzilaborce,
Svidnik i Bardejov)
58. Dukla partnerem Jordanowa / ewg. Rys. // Nowiny. - 2002, nr 170, s. 12
Bli¿ej siebie = poz. 1405
Podpisanie porozumienia o wspó³pracy miast
52. Bli¿ej Unii Europejskiej / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 13, s. 14; Bli¿ej Unii / ar // Nowiny. 2000, nr 15, s. 5
59. Euroregion Karpacki / Artur Janusz //
Po³oniny. - 2003, s. 69-80
53. Chore dzieci z Czortkowa / (SUB) // Dz.
Pol. - 2005, nr 189, s. III
60. Euroregion na bezrobociu / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 3, s. 6; Jest biuro
czy go nie ma? / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 3, s. 3; Zawieszone,
ale bêdzie / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 3, s. 12
Charakterystyka Euroregionu Karpackiego, przyk³ady wspó³pracy w dziedzinie turystyki i perspektywy dla Euroregionu
Realizacja projektu „Bli¿ej Unii Europejskiej”
w gminie Miejsce Piastowe
Dot. pobytu dzieci z Ukrainy w Korczynie
54. Co uda³o siê pozyskaæ dla woj. podkarpackiego dziêki istnieniu Euroregionu Karpackiego / Andrzej Klimczak, Dawid Lasek //
Nowiny. - 2003, nr 35, s. 7
Zawieszenie dzia³alnoœci Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego w Kroœnie
Tak¿e kalendarium Euroregionu Karpackiego
5
Zagadnienia ogólne
Firm nie ma, s¹ ludzie = poz. 1379
68. Kroœnianie w Zalaegerszeg / Zdzis³aw
Gil. - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 11, s. 6;
Przebywali na Wêgrzech / (ad) // Super Now.
- 2003, nr 69, s. 12; Delegacja u partnerów /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 81, s. III
61. Gminy partnerskie / ad. - Fot. // Super
Now. - 2002, nr 102, s. 7
Wspó³praca gminy Dukla z gminami Ladomirova i Jordanov (S³owacja)
Wizyta delegacji miasta Krosna w Zalaegerszeg
(Wêgry)
62. Gospodarcze kontakty / BH // Dz. Pol.
- 2003, nr 247, s. III; Nie tylko kultura i sport /
(ad) // Super Now. - 2003, nr 207, s. 6
69. Kroœnianin - Wêgier dwa bratanki /
Mateusz Nowak // Super Now. - 2004, nr 107,
s. 6; Wêgierskie akcenty / Franciszek Kidawa.
- Fot. // NG³os. - 2004, nr 20, s. 6
Narada w sprawie o¿ywienia kontaktów gospodarczych powiatów kroœnieñskiego, Svidnik i Stropkov zorganizowana przez starostwo powiatowe
w Kroœnie
Wizyta przedstawicieli wêgierskiej Fundacji „Rodosto” w Kroœnie
63. Goœcie z Ukrainy / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 111, s. 24
70. „Kroœnieñskie chwile” w Zalaegerszeg /
(zp). - Fot. // Kur. Kroœn. - 2001, nr 4, s. 2
Wizyta dzieci z Ukrainy w Iwoniczu Zdroju w ramach wymiany kulturalnej
Prezentacja Krosna w wêgierskim mieœcie Zalaegerszeg
64. Goœcie z Ukrainy / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 135, s. III; Samorz¹dowcy ukraiñscy ucz¹ siê od kroœnian / (sec) // Super
Now. - 2003, nr 114, s. 13
71. Ksi¹¿ki w darze / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 162, s. II
Przekazanie przez delegacjê Rady Powiatu Kroœnieñskiego i Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Podkarpackiego Polakom w Jaworowie (Ukraina) ksi¹¿ek zebranych przez uczniów szkó³ podstawowych w gminie Wojaszówka
Wizyta ukraiñskich samorz¹dowców w Kroœnie
65. Goœcili na Ukrainie / /r/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2004, nr 48, s. 9
Literaci o sobie = poz. 4249
Wizyta przedstawicieli gminy Korczyna w Czortkowie na Ukrainie
72. Ma³e projekty, du¿e sprawy / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 85, s. 3
Karpackie klimaty = poz. 3045
Projekty zrealizowane przez Euroregion Karpacki finansowane z funduszy PHARE
66. Kobiety o kobietach / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 55, s. III; Kobiety o kobietach // Nowe Podk. - 2005, nr 11, s. 2
73. Marsza³ek uspokaja / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 3, s. 7
Projekt „Kobiety w zjednoczonej Europie”
w gminie Chorkówka finansowany z funduszu PHARE CBC
Wyjaœnienia Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie w zwi¹zku z zawieszeniem dzia³alnoœci Biura
Polskiego Euroregionu Karpackiego w Kroœnie
67. Korzyœci ze wspó³pracy / (ewg) // Nowiny. - 2003, nr 4, s. 13
Maska - symbol ³¹cz¹cy narody = poz. 3553
Rozmowy burmistrza Edewechtu (Niemcy) Petry Lausch i prezydenta Krosna Piotra Przytockiego dotycz¹ce wspó³pracy w pozyskaniu œrodków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej
74. Miêdzy nami Kroœcienkami... / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 118, s. VI
Nawi¹zanie stosunków partnerskich miêdzy
gmin¹ Kroœcienko Wy¿ne a Kroœcienkiem nad Dunajcem
Miêdzynarodowa wspó³praca = poz. 2851
6
Opracowania dotycz¹ce ca³ego regionu
75. Miêdzynarodowa wspó³praca / (sec)
// Super Now. - 2003, nr 26, s. 12
82. O wspó³pracy, problemach i nadziejach
/ (EWAF) // Dz. Pol. - 2004, nr 240, s. II
76. Na „Drodze do demokracji” / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 219, s. III; Partnerskie gminy /
Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 133,
s. 13
83. Odnawianie kontaktów / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 263, s. III; Podpisali porozumienie o wspó³pracy / sec // Super Now. - 2001,
nr 220, s. 7
Wspó³praca miêdzynarodowa gminy Miejsce Piastowe i jej rezultaty
I Polsko-S³owacki Kongres Samorz¹dowy Euroregionu Karpackiego w Bardejowskich Kupelach (S³owacja)
Spotkanie przedstawicieli gmin Miejsce Piastowe i Welyke Berezne (Ukraina), które realizuj¹ projekt „Droga do demokracji”
Wstêpne porozumienie o nawi¹zaniu wspó³pracy miêdzy Krosnem a Borys³awiem (Ukraina)
Ojczyzna wcale niema³a = poz. 4258
77. Nasz cz³owiek w Davos / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 24, s. 1; Z Krosna do Davos / emes // Nowiny. - 2000, nr 21, s. 3
Otwarcie wystawy ilustracji = poz. 3709
84. Partnerska konferencja / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 214, s. III
Udzia³ Adama Krzanowskiego, wspó³w³aœciciela
kroœnieñskiej firmy „Nowy Styl” w Œwiatowym Forum Gospodarczym w Davos
Konferencja polsko-niemieckich miast partnerskich w Oranienburgu (Niemcy) z udzia³em m.in. delegacji Jedlicza (pow. Krosno)
78. O Beskidzie Niskim / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 134, s. III; Wspólny Beskid Niski / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 111, s. 13
85. Partnerstwo z San Gemini / SUB // Dz.
Pol. - 2003, nr 247, s. III
Konferencja ph. „Przyroda Beskidu Niskiego
wspólnym bogactwem” w Duplinie (S³owacja)
Podpisanie umowy o wspó³pracy partnerskiej
miêdzy gmin¹ Iwonicz Zdrój a San Gemini (W³ochy)
79. O demokracji i przedsiêbiorczoœci / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 268, s. IV
86. Partnerstwo z U¿gorodem / (ewg) // Nowiny. - 2003, nr 9, s. 13; Zgoda na wspó³pracê /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 5, s. III
Dwudniowa konferencja z udzia³em przedsiêbiorców i samorz¹dowców z Polski, Ukrainy i S³owacji
w Miejscu Piastowym zorganizowana w ramach programu „Droga do demokracji”
Podpisanie przez prezydenta miasta umowy
o partnerstwie miast miêdzy Krosnem a U¿gorodem
87. Partnerzy z Zakarpacia / ewg // Nowiny. - 2004, nr 121, s. 7
80. O transgranicznej wspó³pracy / (BH) //
Dz. Pol. - 2002, nr 95, s. III; Transgraniczna
wspó³praca / (sec) // Super Now. - 2002,
nr 82, s. 2; Transgraniczny rozwój / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2002, nr 83, s. 9; Polska Wêgry - S³owacja / Andrzej Raus // Nowiny. 2002, nr 71, s. 13
Podpisanie umowy partnerskiej o wspó³pracy
miêdzy gmin¹ Korczyna a miejscowoœci¹ Velyka Dobron (Ukraina)
88. Partnerzy ze S³owacji / ewg // Nowiny. 2001, nr 40, s. 5; Ramy wspó³pracy ze S³owakami / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 49, s. II
Projekt „Transgraniczna droga do rozwoju” realizowany przez Podkarpack¹ Izbê Gospodarcz¹
Podpisanie protoko³u wykonawczego do porozumienia o wspó³pracy transgranicznej miêdzy powiatem kroœnieñskim a okresem Stropkov (S³owacja)
81. O wspó³pracy przy pierogach / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2004, nr 23, s. 7; Z nadziej¹
na wspó³pracê / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004,
nr 27, s. III
89. Partnerzy zza Sanu / (SUB) // Dz. Pol. 2003, nr 116, s. III
Przygotowania do realizacji programu promocji
rozwoju turystyki aktywnej w gminach Dukla i Sianki (Ukraina)
Biesiada Artystyczna w Korczynie zorganizowana w ramach projektu „Kultura ponad granicami”
7
Zagadnienia ogólne
Piêkno lamp naftowych (BH) = poz. 3728
- 2002, nr 141, s. III
Podpisanie porozumienia o wspó³pracy miêdzy
ziemskim pow. kroœnieñskim a rejonem drohobyckim (Ukraina)
90. Po co nam Euroregion? / Stanis³aw Siwak // Nowiny. - 2002, nr 60, s. 5
Sejmik Województwa Podkarpackiego poœwiêcony m.in. Euroregionowi Karpackiemu
98. Powi¹zanie gmin / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 160, s. II
Porozumienie o wspó³pracy gminy Rymanów ze
s³owack¹ gmin¹ Kracunovce
91. Po s¹siedzku / (BH). - Fot. // Dz. Pol. 2002, nr 81, s. III; Po¿ytki z s¹siedztwa / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 65, s. 13
Powstaje Muzeum Karpackie = poz. 3731
Podsumowanie 3 lat wspó³pracy pow. kroœnieñskiego z okresem Svidnik (S³owacja)
99. Problemy maj¹ podobne... / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 212, s. II
92. Podpisali deklaracjê o wspó³pracy /
(sec) // Super Now. - 2000, nr 113, s. 5
Wizyta delegacji powiatu Straubing-Bogen
(Niemcy) w starostwie kroœnieñskim w Kroœnie
Podpisanie porozumienia o wspó³pracy miêdzy
gmin¹ Rymanów a wêgierskim miastem Bakonyszentkirali
100. Prywatny euroregion? / Witold Piecuch // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 289,
s. 1
Polak - Wêgier... = poz. 3107
Kontrowersje wokó³ prywatyzacji Euroregionu
Karpackiego i przekazania kompetencji biura stowarzyszeniu osób fizycznych
93. Polak - Wêgier... / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2002, nr 92, s. 13
Plany wskrzeszenia handlu winem na Trakcie
Wêgierskim
101. Przygraniczne zbli¿enie / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 104, s. III
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nawi¹zania wspó³pracy ziemskiego powiatu kroœnieñskiego z rejonem drohobyckim (Ukraina)
94. Polak, Wêgier dwa bratanki / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2001, nr 56, s. 10; Promowali
Krosno na Wêgrzech / (czak) // Super Now. 2001, nr 53, s. 7; Promowanie Krosna / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 65, s. IV
102. Przyjaciele z Wêgier / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 222, s. III
Wystawy wyrobów z lnu i szk³a promuj¹ce Krosno w Zalaegerszeg (Wêgry)
Delegacja Zalaegerszeg (Wêgry) w Kroœnie
103. Przyjaciele z W³och / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 269, s. III; Zauroczeni Polsk¹ / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 270, s. III
95. Polak, Wêgier... / ewg // Nowiny. - 2000,
nr 86, s. 3
Podpisanie umowy o nawi¹zaniu wspó³pracy
Krosna i Zalaegerszeg (Wêgry)
Spotkanie delegacji gminy Montabelluna (W³ochy) z przedstawicielami samorz¹du w Urzêdzie Gminy Miejsce Piastowe
96. Polsko-s³owacka wspó³praca / (ST) //
Dz. Pol.- 2001, nr 5, s. II
104. Przyjazne kontakty / (ewg) // Nowiny.
- 2001, nr 177, s. 13
Umowa o wspó³pracy miêdzy gmin¹ Dukla a starostwem Ladomirova w S³owacji w zakresie ochrony
œrodowiska i rozwoju sportu i turystyki
Nawi¹zanie wspó³pracy kulturalnej miêdzy gmin¹
Miejsce Piastowe a gmin¹ Montabelluna (W³ochy)
97. Porozumienie z Drohobyczem / A.J. Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 25, s. 2; Wspó³praca usankcjonowana / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
105. Ratuj¹ karpackie dziedzictwo / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2001, nr 61, s. 5
Inauguracja programu „Karpackie dziedzictwo
nasz¹ przysz³oœci¹” realizowanego w gminach Chorkówka i Miejsce Piastowe
8
Opracowania dotycz¹ce ca³ego regionu
106. Rewizyta bratanków / (BH) // Dz. Pol.
- 2003, nr 226, s. III
115. Szansa na lepsz¹ wspó³pacê / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 272, s. III
Wizyta stra¿aków z wêgierskiego miasta Zalaegerszeg w Kroœnie
„Dni Miêdzynarodowych Kontaktów” w U¿gorodzie (Ukraina) z udzia³em przedstawicieli Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Kroœnie
107. Rêkodzie³o w Bardejovie / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 76, s. III
Szopki w miêdzynarodowej obsadzie = poz.
3611
Wystawa rêkodzie³a artystycznego twórców gminy Dukla w Bardejovie
116. Œwiêto wina / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 220, s. III; Smutne Œwiêto
Wina / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 221,
s. III; Œwiêto Wina / Ewa Gorczyca. - Fot. //
Nowiny. - 2003, nr 184, s. 2; Polskie œwiêto
wêgrzyna / ad. - Fot. // Super Now. - 2003,
nr 185, s. 12; Œwiêto wina . - Fot. // Kur. Kroœn. 2003, nr 9, s. 4
Rocznica samorz¹du i wspó³pracy = poz. 2139
108. Rozmowy o prawie pracy / ad. - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 187, s. 15
Wizyta przedstawicieli Okrêgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie i jego odpowiednika na Ukrainie w Kroœnie
Œwiêto wina wêgierskiego w Kroœnie
109. Rozmowy o wspó³pracy / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 163, s. III
117. Transgraniczna wspó³praca / (ST) //
Dz. Pol. - 2003, nr 172, s. III
Wizyta delegacji samorz¹du Edewecht (Niemcy)
w Kroœnie
Podpisanie umowy o wspó³pracy gmin Chorkówka i Brezovica (S³owacja)
110. Rozwijanie wspó³pracy / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 5, s. III
118. Turystyka ponad granicami / Marek
Loris // Nowe Podk. - 2000, nr 14, s. 9; W Kroœnie miêdzynarodowo / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 67, s. I; Dochodowy interes / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2000, nr 57, s. 6; Karpacki ewenement / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 68, s. I
Rozmowy burmistrza Edewechtu (Niemcy) Petry Lausch i prezydenta Krosna Piotra Przytockiego dotycz¹ce wspó³pracy w pozyskiwaniu œrodków
finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej
111. Sformalizowana przyjaŸñ / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 295, s. III
Miêdzynarodowa konferencja „Aktywizacja gospodarcza poprzez turystykê na terenach przygranicznych” w Kroœnie
Podpisanie porozumienia o wspó³pracy miêdzy
pow. kroœnieñskim ziemskim a okresem Stropkov
(S³owacja)
119. Turystyka przygraniczna / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 26, s. IV
112. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Polskiego
Biura Euroregionu Karpackiego za okres od sierpnia 1999 roku do 15 czerwca 2000 roku / Tomasz
Kloc // Rocz. Wsch. - Nr 6 (2000), s. 206-212
Udzia³ przedstawicieli Starostwa Powiatowego
w Kroœnie w konferencji nt. rozwoju turystyki w Presovskim Kraju zorganizowanej w Bardejovskich Kupelach (S³owacja)
Umowa o wspó³pracy = poz. 3737
113. Sukcesy na Wêgrzech. - Fot. // Kur.
Kroœn. - 2000, nr 8, s. 2
120. Utrwalanie wspó³pracy / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 239, s. III
Wizyta w³adz Krosna oraz dru¿yn pi³ki no¿nej
i koszykówki w Zalaegerszeg (Wêgry)
Podpisanie umowy o wspó³pracy miêdzy pow.
kroœnieñskim a samborskim (Ukraina)
114. Symbole Traktu Wêgierskiego / Zdzis³aw Gil. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 3, s. 20
Historia kontaktów polsko-wêgierskich na ziemi
kroœnieñskiej
9
Zagadnienia ogólne
121. Wielka gala / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 204, s. III
127. Wspó³praca od trzech lat / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 248, s. IV
122. Wizyta konsula / ewg // Nowiny. 2001, nr 191, s. 13
128. Wspó³praca ponad granicami / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2003,
nr 44, s. 5
Podpisanie porozumienia o wspó³pracu gminy
Jedlicze a Mallersdorf-Pfaffenberg (Niemcy)
Wspó³praca gminy Chorkówka z Brezovic¹ (S³owacja)
Wizyta konsula Republiki Federalnej Niemiec
w Kroœnie
Podpisanie deklaracji wspó³pracy partnerskiej
miêdzy gmin¹ Rymanów a Nowowo³yñskiem (Ukraina)
123. Wizyta konsula Francji / ar // Nowiny.
- 2001, nr 230, s. 12
Wspó³praca uchwalona = poz. 2178
Wizyta Rolanda Blatmanna w Kroœnie
124. Wizyta na Wêgrzech. - Fot. // Kur.
Kroœn. - 2000, nr 10, s. 1
129. Z promocj¹ i po naukê / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 258, s. II
Pobyt delegacji w³adz Krosna w zaprzyjaŸnionym mieœcie Zalaegerszeg (Wêgry)
Wizyta delegacji pow. kroœnieñskiego w Straubing-Bogen (Niemcy)
125. Wspiera, doradza, dofinansowuje /
(EWAF). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 243, s. B
ZawieŸli swoje serca = poz. 2785
130. Zinstytucjonalizowane formy wspó³pracy zagranicznej / Agata Nijander-Dudziñska // W: Spo³eczeñstwo Podkarpacia na prze³omie wieków : studia socjologiczne / pod red.
Mariana Malikowskiego. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzia³ Nauk
Spo³ecznych, 2002. - s. 341-363
Podsumowanie dzia³alnoœci Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska za okres 2000-2005
126. Wspó³praca bez granic / (ad) // Super
Now. - 2003, nr 122, s. 13
Polsko-ukraiñskie warsztaty turystyczne „Turystyka bez granic” zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe i Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹
4. POSZCZEGÓLNE OKRÊGI I MIEJSCOWOŒCI
Bajdy, gm. Wojaszówka
Lokalne uwarunkowania rozwoju przedsiêbiorczoœci w obszarach wiejskich = poz. 1014
Dzia³alnoœæ rady gminnej i gromadzkiej
w Bajdach (w latach 1928-1950) = poz. 2043
Chorkówka, pow. kroœnieñski
Cergowa, gm. Dukla
132. W oczekiwaniu na ulotki... / (SUB) //
Dz. Pol. - 2003, nr 77, s. IV
Bohater spod góry magicznej = poz. 425
Gminny Oœrodek Informacji o Unii Europejskiej
w Chorkówce
Chorkówka - okrêg, pow. kroœnieñski
Czarnorzeki, gm. Korczyna
131. Gmina Chorkówka = Chorkówka commune / oprac. ARP. - Krosno : ARP, [2000]. [12] s. : fot. kolor. ; 21 cm
133. Czarnorzeki - turystyczne serce gminy / z Janem Kulig¹, so³tysem ; rozm. Tadeusz
10
Poszczególne okrêgi i miejscowoœci
Wojnar // Prz¹dki. - 2005, nr 8, s. 5, 10
Dukla, pow. kroœnieñski
Dot. walorów turystycznych wsi i infrastruktury
141. Dukla miasto moje w fotografii i poezji / Bogus³aw Szczurek. - Dukla : Urz¹d Miasta i Gminy, 2001. - 56 s. : fot. kolor. ; 22 cm
Deszno, gm. Rymanów
134. Gdzie my mieszkamy / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2001, nr 49, s. 6
Rec.: (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 178, s. III
Iskrzynia, gm. Kroœcienko Wy¿ne
O problemie granicy administracyjnej w gminie
Rymanów
142. Iskrzynia najstarsza miejscowoϾ
gminy / z Józefem Wulwem, so³tysem wsi ; rozm.
Tadeusz Wojnar. - Fot. // Prz¹dki. - 2005, nr 9,
s. 5, 7
135. Zmajoryzowana mimochodem /
(DELL). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 184, s. V
Informacja o wsi Deszno (gm. Rymanów)
Dukla - okrêg, pow. kroœnieñski
O potencjale gospodarczym wsi i planach rozwoju
136. Dukla. - Bydgoszcz : „Adach”, [2000].
- 12 s. : fot. kolor., mapki ; 22 cm
Iwonicz Zdrój - okrêg, pow. kroœnieñski
Tekst równoleg³y w jêz. ang.
143. Iwonicz Zdrój - Krosno: „PAIR”,
[2001]. - 16 s. : fot. kolor., mapka ; 23 cm
137. Dukla na antenie TV Polonia / (ad)
// Super Now. - 2002, nr 205, s. 7
Tekst w jêz. pol. i ang.
Film o gminie Dukla wyemitowany przez Telewizjê Polonia
144. Powa¿ne zamiary uzdrowiska /
z Piotrem Komornickim, burmistrzem gminy
Iwonicz Zdrój ; rozm. Iza Pó³ch³opek // Nowe
Podk. - 2004, nr 49, s. 7
138. Gmina Dukla. - Krosno : „Roksana”,
2003. - 156 s. : fot. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 153-154
O zrealizowanych i planowanych inwestycjach
139. Gmina Dukla = Municipality Dukla =
Die Gemeinde Dukla = La commune de Dukla
/ oprac. Krystyna Boczar-Ró¿ewicz, t³. (na ang.,
niem.) Sabina Leñczyk; t³. (na fr.) Anna Habiera-Frette. - Dukla : Gmina Dukla, 2004. - 22 s. :
fot. kolor. ; 21 cm
Iwonicz Zdrój, pow. kroœnieñski
145. Iwonicz Zdrój - per³a polskich uzdrowisk / Tadeusz Rajchel, Piotr Rajchel. - Bibliogr., fot. // Echo Zdroju. - 2002, nr 29,
s. 12-14
Informacje ogólne o historii i walorach Iwonicza Zdroju jako uzdrowiska
Miasto i gmina Dukla : gospodarka : katalog firm = poz. 1015
146. Jest taka wieœ... / Krystyna Kantorowicz. - Fot. // NDz. - 2002, nr 127, s. III
Rozwój przedsiêbiorczoœci w gminie Dukla w latach 2001-2004 = poz. 1035
Rodzina Papierkowskich = poz. 365
140. Witamy w Dukli / Agnieszka Dembiczak. - (Panorama gmin). - Fot., mapa // Super
Now. - 2001, nr 232, s. 6
Spe³nia³ siê w dzia³aniu = poz. 252
¯y³a dla innych = poz. 305
Podstawowe informacje o gminie Dukla
11
Zagadnienia ogólne
Jasionka, gm. Dukla
Korczyna - okrêg, pow. kroœnieñski
Zmar³ prof. Jan Szopa [nekr.] = poz. 426
Prz¹dki : miesiêcznik informacyjny gminy
Korczyna : Czarnorzeki, Iskrzynia, Kombornia,
Korczyna, Krasna, Wêglówka, Wola Komborska = poz. 29
Jedlicze - okrêg, pow. kroœnieñski
147. Gmina Jedlicze / Marta Gonet. - Jedlicze : Urz¹d Gminy, [2000]. - 10 s. : fot. kolor. ,
mapki ; 29 cm
154. Szansa w turystyce / z Janem Zychem,
wójtem gminy Korczyna ; rozm. Izabela Pó³ch³opek // Nowe Podk. - 2005, nr 2, s. 7
148. Gmina Jedlicze w najpiêkniejszych krajobrazach / [tekst Marta Gonet ; zdj. Mariusz Kasza
i in. - [Jedlicze] : Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Jedlickiej, [2005]. - 73, [2] s. : il. kolor., 22 x 32 cm
Ogólne dane o gminie Korczyna, inwestycje zrealizowane w 2004 r. i plany na rok 2005
155. Witamy w gminie Korczyna / Sebastian Czech. - (Panorama gmin). - Fot., mapa //
Super Now. - 2002, nr 76, s. 6
149. Kontynuowaæ inwestycje / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 28, s. 14
Podstawowe informacje o gminie Korczyna
G³ówne kierunki rozwoju gminy Jedlicze do 2010 r.
Korczyna, pow. kroœnieñski
150. Naszej pracy nie trzeba reklamowaæ /
z burmistrzem Jedlicza Zbigniewem Sanockim ;
rozm. Dariusz Koliñski // Nowe Podk. - 2001,
nr 3, s. 9
156. Korczyna - wieœ pracowitych ludzi /
z Marianem Pelczarem, so³tysem ; rozm. Tadeusz Wojnar // Prz¹dki. - 2005, nr 11, s. 5, 9
O problemach wsi Korczyna
Osi¹gniêcia i problemy gminy Jedlicze w 2000
roku
300
151. Witamy w Jedliczu / Sebastian Czech.
- (Panorama gmin). - Fot., mapa // Super Now.
- 2001, nr 212, s. 12
157. Z europejsk¹ informacj¹ / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 57, s. III
Podstawowe informacje o gminie Jedlicze
Gminny Oœrodek Informacji o Unii Europejskiej
w Korczynie
Jedlicze, pow. kroœnieñski
Krosno - okrêg, woj. podkarpackie
152. Jedlicze / S³awomir Witkoœ // Gminne
Wieœci. - 2003, nr 9, s. 2
158. Nowa strona internetowa / ad // Super Now. - 2003, nr 196, s. 6; Strona powiatu /
ewg // Nowiny. - 2003, nr 196, s. 7
Informacje o Jedliczu, w tym o zak³adach pracy
332
Stanis³aw Kamieniecki (1911-2003) = poz.
Wiele nauczy³a mnie Konopnicka = poz.
Nowa wersja strony internetowej pow. kroœnieñskiego
Kombornia, gm. Korczyna
159. Od Magury po Os³awê : podró¿ sentymentalna po £emkowszczyŸnie / Jan Gajur. Krosno : „Arete II”, 2004. - 118 s. : fot., rys. ;
20 cm. - Bibliogr. s. 117
153. Kombornia - poprawa wizerunku centrum wsi / z Janem Wawrzkowiczem, so³tysem
; rozm. (tw) // Prz¹dki. - 2005, nr 10, s. 5, 9
O problemach wsi Kombornia
go
12
Dotyczy równie¿ miejscowoœci pow. kroœnieñskie-
Poszczególne okrêgi i miejscowoœci
Krosno, woj. podkarpackie
168. Nasz G³os na Bia³obrzegach / Iwona
Pó³ch³opek, Gabriela Sieniawska. - Fot. //
NG³os. - 2004, nr 28, s. 10-11
Architekt bia³oruskich œwi¹tyñ = poz. 368
Historia dzielnicy Krosno-Bia³obrzegi i jej wspó³czesne problemy
160. Bêd¹ promowaæ / (ar) // Nowiny. 2000, nr 2, s. 6
169. Nasz G³os na Os. „Zawodzie”. - Fot.
// NG³os. - 2004, nr 23, s. 10-11
Projekt utworzenia przez Agencjê Rozwoju Regionalnego „Karpaty” w Kroœnie oœrodka informacji
i promocji regionu
Opis Osiedla „Zawodzie” w Kroœnie
Józef Kusiba [nekr.] = poz. 319
170. Nasz G³os na Os. Turaszówka. - Fot.
// NG³os. - 2004, nr 26, s. 10-11
161. Krosno nad Wis³okiem w kontekœcie
przemian spo³ecznych / Janusz Mierzwa // Saeculum Christianum. - R. 11 (2004), s. 229-244
ka
Stan infrastruktury i problemy dzielnicy Turaszów-
171. Nasz G³os w dzielnicy Suchodó³ / Aleksandra Ga³uszka, Irena Zieliñska. - Fot. //
NG³os. - 2004, nr 30, s. 10
162. Krosno ponad granicami : europejski
rok edukacji poprzez sport 2004 = Krosno over
the borders : european year of education through sport / red. Janusz Grucha³a. - Krosno :
„Ruthenus”, 2004. - 119 s. : fot. kolor. ; 30 cm
Historia i problemy wspó³czesne dzielnicy Krosno-Suchodó³
172. Nasz G³os w Œródmieœciu / Barbara
Inglot, Gabriela Sieniawska. - Fot. // NG³os. 2004, nr 29, s. 10-11
163. Krosno przed Rzeszowem / Ewa Gorczyca, Aneta Gieroñ // Nowiny. - 2004, nr 122,
s. 3
Opis osiedla Œrodmieœcie w Kroœnie
Niezapomniany profesor = poz. 462
Szóste miejsce Krosna w ogólnopolskim rankingu „Polityki”
173. Pierwsze urodziny portalu / (sec). - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 26, s. 12; To nie tylko
strona / (ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 31, s. III
164. Krosno w obiektywie / Krzysztof RaŸniewski, Stanis³aw Jagie³³o. - Fot. // NG³os. 2004, nr 5, s. 12-13
Pierwsza rocznica funkcjonowania portalu internetowego www.krosno.xq.pl
Fotografie budynków i ulic w Kroœnie
165. Krzywdzone osiedle? / Izabela Pó³ch³opek. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 3, s. 6
174. Pierwszoligowe Krosno / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 273, s. III
Problemy osiedla Traugutta w Kroœnie (stanowisko przew. osiedla i odpowiedŸ Rady Miasta)
sce
166. Maj¹ potencja³ / (ewg) // Nowiny. 2002, nr 193, s. 3
Wysoka pozycja Krosna w rankingu miast w Pol-
175. Pomagaæ i informowaæ / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 31, s. III; Ruszy³ kroœnieñski portal internetowy / sec. - Fot. // Super
Now. - 2002, nr 26, s. 7
Drugie miejsce Krosna wœród powiatów grodzkich woj. podkarpackiego
www.krosno.xq.pl
167. Na Os. „Po³udnie” wiele siê zmieni³o
// NG³os. - 2004, nr 22, s. 10
176. Przy skrzy¿owaniu // NG³os. - 2004,
nr 24, s. 10
Opis zmian na Os. „Po³udnie” w Kroœnie
œnie
13
Informacja o osiedlu Grota-Roweckiego w Kro-
Zagadnienia ogólne
188. Ulica ks. W³adys³awa Sarny. - (Ulice
Krosna) // NG³os. - 2005, nr 43, s. 8
177. Raport o stanie miasta Krosna // Kur.
Kroœn. - 2002, nr 12, s. 2
Informacja o stanie finansów miasta w roku 1994
i 2002 oraz inwestycjach i modernizacjach zrealizowanych w latach 1999-2002
189. Ulica Ordynacka / Ma³gorzata Buœ. - (Ulice
Krosna). - Fot. // NG³os. - 2005, nr 37, s. 13
178. S¹ w Kroœnie ludzie i pomys³y /
z Prezydentem Krosna Romanem Zimk¹ ;
rozm. Piotr Hudyma. - Portr. // Nowe Podk. 2001, nr 6, s. 8
190. Ulica Podwale / Agnieszka Czapla. - (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. - 2005, nr 39, s. 14
191. Ulica Powstañców Œl¹skich / El¿bieta
WoŸniak. - (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. 2005, nr 41, s. 14
179. Ulica Augusta Lewakowskiego / Ma³gorzata Grochmal. - (Ulice Krosna). - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 45, s. 14
192. Ulica Stanis³awa Bergmana / Agnieszka Tyka. - (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. 2005, nr 47, s. 14
180. Ulica Feliksa Czajkowskiego / Dawid
H³ouszek. - (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. 2005, nr 42, s. 10
193. Ulica Tysi¹clecia / Marzena Berdechowska. - (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. 2005, nr 48, s. 10
181. Ulica het. St. ¯ó³kiewskiego / Angelika
Menet. - (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 33, s. 12
194. Wczoraj i dziœ Os. Traugutta / Gabriela Sieniawska. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 21,
s. 10
Opis ulicy oraz biogram patrona
182. Ulica Ignacego J. Paderewskiego /
Beata Kirylejza ; oprac. A. Menet. - (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. - 2005, nr 40, s. 14
Historia dzielnicy Krosno-Guzikówka
Wiêzieñ Starobielska = poz. 451
183. Ulica Józefa Pi³sudskiego / Anita Wójtowicz. - (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 46, s. 14
Wspomnienie o Józefie Kusibie = poz. 320
195. ¯yæ, aby przetrwaæ / Helena Kowalik
// Nowa Res Publ. - 2001, nr 1, s. 34-[40]
184. Ulica Kapucyñska / Mariola Kêdra. (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. - 2005, nr 38, s. 14
Sytuacja gospodarczo-spo³eczna miast polskich
(m.in. Krosna) w latach 1990-99
185. Ulica Kazimierza Wielkiego / Gabriela
K³odnicka. - (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. 2005, nr 35, s. 14
Kroœcienko Wy¿ne - okrêg,
pow. kroœnieñski
Bercik, samochód, fajerwerki... na jubileusz = poz. 1526
186. Ulica ks. Piotra Skargi / Sabina G¹sior.
- (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. - 2005, nr 44,
s. 14
196. Najm³odsza gmina / mówi Jan KuŸnar
; rozm. Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2002,
nr 12, s. 6
187. Ulica ks. S. Staszica / Ewa Michalik. (Ulice Krosna). - Fot. // NG³os. - 2006, nr 36,
s. 14
Wa¿niejsze dane o gminie Kroœcienko Wy¿ne i jej
problemach
14
Poszczególne okrêgi i miejscowoœci
197. Witamy w gminie Kroœcienko Wy¿ne
/ Sebastian Czech // Super Now. - 2002, nr 138,
s. 4
202. Rymanów i okolice / Wojciech Farbaniec [et.al.] ; t³. Wojciech Mrozek. - Krosno :
„Alfa 2000”, 2000. - 88 s. : fot. kolor., mapka ;
30 cm
O gminie Kroœcienko Wy¿ne (historia, strategia
rozwoju gminy, problemy)
203. Witamy w Rymanowie / Sebastian
Czech. - (Panorama gmin). - Fot., mapa // Super Now. - 2002, nr 17, s. 9
Kroœcienko Wy¿ne, pow. kroœnieñski
Mêczennik komunizmu = poz. 265
Podstawowe informacje o gminie Rymanów
Pasterz i œwiadek = poz. 266
Rymanów Zdrój, gm. Rymanów
Miejsce Piastowe - okrêg,
pow. kroœnieñski
204. Rymanów Zdrój / Janusz Michalak. Krosno : „Roksana”, 2000. - 56 s. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm. - (Biblioteczka Janusza Michalaka)
198. Stawiamy na inicjatywê spo³eczn¹ /
z Andrzejem Zajdlem, wójtem gminy Miejsce
Piastowe ; rozm. Izabela Pó³ch³opek // Nowe
Podk. - 2005, nr 18, s. 7
Targowiska, gm. Miejsce Piastowe
O osi¹gniêciach i zadaniach gminy oraz dane
o gminie
205. Cena nobilitacji / (sg). - Mapka // Nasze Wczoraj Dziœ Jutro. - 2005, nr 3, s. 10
Nazwy ulic w Targowiskach
Miejsce Piastowe, pow. kroœnieñski
Ustrobna, gm. Wojaszówka
Mgr in¿. Stanis³aw Wilga [nekr.] = poz. 447
Etnograf amator = poz. 449
Stanis³aw Wilga (1949-2004) = poz. 448
Wis³oczek, gm. Rymanów
Odrzykoñ, gm. Wojaszówka
206. Wis³oczek / Joanna Konderla-Ozimina // Nasz Rym. - 2002, nr 2, s. 19
Stanis³aw F. Jucha = poz. 298
Rymanów - okrêg, pow. kroœnieñski
Historia i wspó³czesne oblicze miejscowoœci Wis³oczek zamieszka³ej przez osadników z Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoœwi¹tkowej
199. Dyplomatyczna wizyta w gminie / Ewa
Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 5, s. III
Wojaszówka - okrêg, pow. kroœnieñski
Prezentacja gminy Rymanów w ambasadzie USA
w Warszawie
Dzia³alnoœæ gromadzkich rad narodowych
w Bratkówce, £êkach Strzy¿owskich, Odrzykoniu
i Wojaszówce w latach 1955 - 1972 = poz. 2042
200. Gmina Rymanów / red. Stanis³aw
Mendelowski. - Krosno : „Roksana”, 2002.
- 88 s., [2] k. tabl. : fot., mapa kolor. ; 20 cm.
- Bibliogr. s. 87
Kanalizacja - najwa¿niejsze zadanie inwestycyjne = poz. 1006
201. Miasto i gmina Rymanów / Hanna
Lawera, Artur Bata. - Krosno : „Apla”, 2000. 79 s., [9] s. tabl. : il. (w tym kolor.), 1 mapa ; 21 cm
Powstanie i dzia³alnoœæ Gminnej Rady Narodowej w Wojaszówce w latach 1973-1990 =
poz. 2123
15
Zagadnienia ogólne
207. W gminie Wojaszówka / red. Stanis³aw Mendelowski. - Krosno : „Roksana”, 2001.
- 132 s. : fot. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 132
Zyndranowa, gm. Dukla
¯ycie £emka = poz. 274
208. Witamy w gminie Wojaszówka /
Agnieszka Dembiczak. - Fot. // Super Now. 2002, nr 182, s. 6
Podstawowe informacje o gminie Wojaszówka
5. BIOGRAFIE. PAMIÊTNIKI. WSPOMNIENIA
a. Zbiorowe
209. Biografie przodków : Gmina Wojaszówka : powiat kroœnieñski / Stanis³aw Pomprowicz. - Krosno : Stanis³aw Pomprowicz,
2004. - 48, 50, 55 s.
Medale dla zas³u¿onych = poz. 2073
213. Oni walczyli o niepodleg³oœæ / Janusz
Michalak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 44, s. 10-11
Nazwiska ¿o³nierzy walcz¹cych o niepodleg³oœæ
Polski w XIX i XX w. na cmentarzu w Iwoniczu
Docenieni przez mieszkañców = poz. 2038
214. Pamiêtniki i wspomnienia / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2003, nr 20, s. 13
210. Dzieje Podkarpacia. T. 6: Pamiêtniki
i wspomnienia / [red. Jan Gancarski] ; Podkarpackie Towarzystwo Historyczne. - Krosno :
PTH ; Rzeszów : „Mitel”, 2002. - 302 s. : il. ; 24
cm
Zawartoœæ VI tomu „Dziejów Podkarpacia”
Rodowe pami¹tki i idee = poz. 3596
215. Rody ch³opskie z okolic Zamku Kamieniec XVIII - XXI wiek / Jan Bia³as. - Korczyna : Jan Bia³as, 2005. - 328 s. : fot.
(w tym kolor.), il.; 25 cm
Ka¿dy z innej bajki = poz. 3185
211. Kobiety w konspiracji ZWZ/AK
na Podkarpaciu / Stanis³aw Pomprowicz. - Krosno : Stanis³aw Pomprowicz, 2004. - 91 s. : fot. ;
21 cm
216. Rozs³awili Krosno / Stanis³aw Fryc. Fot. // NG³os. - 2005, nr 51, s. 18-19
Piloci i skoczkowie spadochronowi
Kroœnieñskie kopalnictwo naftowe : wspomnienia i sylwetki. Cz. 2 = poz. 1081
217. S³ynni zakonnicy / oprac. IP // NG³os.
- 2003, nr 26, s. 7
212. Kroœnieñskie ofiary zbrodni katyñskiej
/ Wies³aw Syrek. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 15A, s. 11-14
Sylwetki wybitnych kroœnieñskich kapucynów
Specjaliœci od anio³ów = poz. 3211
£¹ki pe³ne anio³ów = poz. 4451
218. Trzeciescy / Andrzej Kosiek. - Fot.
//NG³os. - 2003, nr 31, s. 8
Ród Trzecieskich i jego zwi¹zki z regionem kroœnieñskim
16
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
219. Trzeciescy / Marian Wolski. - Rzeszów :
„Mitel”, [2003]. - 51 s. : il., fot., mapy ;
22 cm
223. Wspomnienia / Czes³aw Nowak //
Biul. Inf. Hist. - 2004, nr 1, s. 26-38
¯o³nierze konspiracji niepodleg³oœciowej
z gminy Miejsce Piastowe polegli w l. 1939-56 (F.
Olbrycht, W³. Baran, M. Basza, K. Czuchra, J. Koz³owski, J. Liwocz, Fr. Matusiewicz, Fr. Muroñ,
P. Polañski, B. Ryglewicz, W³. Zajdel, A. Z¹bik,
L. Ziêba)
220. Uratujmy stary cmentarz / z Piotrem
Babinetzem ; rozm. Bogus³aw Kolarczyk //
Pismo Bia³obrz. - 2002, nr 4, s. 21-24
Wybitni kroœnianie pochowani na starym cmentarzu w Kroœnie
224. Wspomnienia po latach. - Cz. 1 / Józef
Bochenek. - Krosno : bw, [2002]. - 52 s. : fot. ; 21
cm
221. Uratujmy Stary Cmentarz / Piotr Babinetz. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 43, s. 8-10
Wspomnienia o dzia³alnoœci konspiracyjnej rodziny Bochenków z Moderówki w czasie okupacji
niemieckiej
Lista kroœnian pochowanych na starym cmentarzu w Kroœnie
222. W Armii Krajowej walczyli kroœnianie / Stanis³aw Pomprowicz. - Fot. // Nowe
Podk. -2005, nr 6, s. 17; nr 7, s. 16
kim
225. Zapomniany dobrodziej Korczyny /
J.B. - Cz. 1-6 // Prz¹dki. - 2005, nr 2, s. 13; 2005,
nr 3, s. 13; 2005, nr 4, s. 13, 15; 2005, nr 5, s. 13;
2005, nr 6, s. 13; 2005, nr 7, s. 13
Udzia³ kroœnian w walce z okupantem niemiec-
O za³o¿ycielu „Fundacji Pelczarskich”, Macieju
i jego potomkach w Korczynie
Wolnoœæ krwi¹ okupiona = poz. 815
Zob. te¿ poz. 1665, 2947, 2953
b. Indywidualne
Barylanka van Grieken Jolanta
Adamkowska Ma³gorzata
Babinetz Piotr
227. ...z Hagi - Jolanta van Grieken-Barylanka / oprac. Wac³aw Turek. - Fot. // Croscena. - 2004, nr 14, s. 22
226. Piotr Babinetz / (Przedstawiamy radnych Rady Miasta Krosna) // Kur. Kroœn. - 2001,
nr 11, s. 3
Belcik Jan
Zob. poz. 3832
Jolanta van Grieken-Barylanka, dziennikarka
i poetka
228. Sylwetki ciekawych ludzi Ziemi Dukielskiej / Krystyna Boczar-Ró¿ewicz // Duk.
Prz. Sam. - 2003, nr 1, s. 23; Jan Belcik / (wt)
// Croscena. - 2004, nr 8, s. 16-17
Balawajder Kazimierz
Zob. poz. 1675
Sylwetka Jana Belcika, poety z Krosna
Banaœ Beata
Zob. te¿ poz. 4223, 4225, 4248, 4269, 4279
Zob. poz. 2949
17
Zagadnienia ogólne
Belcik Wanda
Bieszczad Seweryn
Zob. poz. 2960
Zob. poz. 3542, 3588
Biskup Czes³aw
Belczyk Tomasz
zob. poz. 3808
Zob. poz. 3819
Be³za W³adys³aw
BliŸniak Tomasz
229. W³adys³aw Be³za - poeta, pisarz, publicysta, dzia³acz kulturalny - animator ¿ycia
kulturalnego i towarzyskiego w Iwoniczu Zdroju w latach 1874-1894 / Janusz Michalak. - Bibliogr., fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 6 (2003), s. 8185
232. Fascynuj¹ce malarstwo Tomka / Renata Pelczar. - Il. // Prz¹dki. - 2004, nr 1, s. 15
Tomasz BliŸniak, artysta malarz z Korczyny
Zob. te¿ poz. 3437
B³a¿ Henryk
Bergman Stanis³aw
233. Henryk B³a¿ : pedagog, humanista, spo³ecznik - sylwetka / oprac. Lucyna KoñczalGnap, Czes³aw Krolek. - Nowy Tomyœl : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2001. - 38
s. ; 21 cm
Ulica Stanis³awa Bergmana = poz. 192
Betlej Bronis³awa
Zob. poz. 2939, 4280, 4297
sna
Betlej Stanis³aw
Biografia i wiersze autora ur. w Iskrzyni k. Kro-
B³a¿ej Zofia
Kapitan - patronem = poz. 1723
zob. poz. 3839
Bielecki Ignacy
Bochenek Józef
230. Dr Ignacy Bielecki - wspomnienia
wnuka / Ignacy Bielecki - Fot. // Rocz. Rymanowa Zdr. - T. 6 (2001), s. 35-38
zob. poz. 224
Bo¿ek Grzegorz
Biografia Ignacego Bieleckiego, lekarza i spo³ecznika w Rymanowie oraz wspomnienia wnuka
zob. poz. 4358
Biernat Bogdan
Broñski Zbigniew
231. RzeŸbiæ i uczyæ / Zdzis³aw Gil // Nowe
Podk. - 2000, nr 25, s. 12
zob. poz. 3856
Bogdan Biernat, rzeŸbiarz i nauczyciel rzeŸby
w Pañstwowym Liceum Sztuk Plastycznych Kroœnie
Buchowski Tadeusz
Zob. te¿ poz. 3882, 3886
234. Jubileusz proboszcza / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 169, s. III
ce
18
Tadeusz Buchowski, proboszcz w Kroœnie-Polan-
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
Bukowski Pawe³
Chrapko Leon
zob. poz. 2939
zob. poz. 3781
Burdzy Marek
Chwaleba Krzysztof
zob. poz. 3833, 3853
238. Medale pami¹tkowe / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 197, s. III
Burek Bronis³aw
Krzysztof Chwaleba, grawer z Krosna
Cisowska Ewa
235. Bronis³aw Burek / Wac³aw Turek. Portr. // Croscena. - 2005, nr 27, s. 12
239. DŸwiêki i wnêtrza / (J.T.) // NG³os. 2003, nr 1, s. 11
Bronis³aw Burek, radny z dzielnicy Suchodól
w Kroœnie
Biografia E. Cisowskiej z Krosna
236. Zas³u¿ony dla Krosna / ad. - Fot. //
Super Now. - 2005, nr 165, s. 10
240. Trzy pasje Ewy Cisowskiej / fot. i oprac.
Z.G. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 13, s. 8
Medal „Za zas³ugi dla Krosna” dla Bronis³awa
Burka
Sylwetka Ewy Cisowskiej, projektantki wnêtrz i malarki
Burger Piotr
Wnêtrze z gustem = poz. 4477
zob. poz. 3856
Zob. te¿ poz. 2949, 3790
Caba³a Alojzy
Cisowski Józef
zob. poz. 4753
241. Sylwetki / Wac³aw Turek. - Fot., portr.
// Croscena. - 2005, nr 26, s. 21-23
Cebula Zbigniew
Józef Cisowski, rzemieœlnik, za³o¿yciel Muzeum
Rzemios³a w Kroœnie
zob. poz. 3831
Cetnarski Kazimierz
Ciupryk Tadeusz
Historia rozwoju narciarstwa w Rymanowie = poz. 3979
242. Wicemistrz z Krosna / Andrzej Kosiorowski. - Fot. - (Z po¿ó³k³ych kart historii ; 2) //
Dz. Pol. - 2001, nr 264, s. VII
Tadeusz Ciupryk, sportowiec z Krosna
Ch³êdowski Kazimierz
Cwynar Katarzyna
Naukowcy o Ch³êdowskim = poz. 2429
zob. poz. 3837
Chojnacki Zbigniew
Cymerman Józef
237. W rzeŸbie zamykam fragment duszy /
Wac³aw Turek. - Fot. // Croscena. - 2005, nr
25, s. 25-27
243. Józef Cymerman / ar. - Fot. // Nowiny.
- 2001, nr 63, s. 2
O twórczoœci Zbigniewa Chojnackiego ur. w Kroœnie, zam. w Stanach Zjednoczonych
Nauczyciel muzyki, wicedyr. Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Kroœnie
19
Zagadnienia ogólne
244. Józef Cymerman / Wac³aw Turek. Fot. // Croscena. - 2003, nr 6, s. 18-20
D³ugosz Edward
252. Spe³nia³ siê w dzia³aniu / Adam Nycz.
- Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 11, s. 11
¯o³nierz gen W. Andersa, pedagog
245. Na ¿o³nierskim szlaku / Andrzej Kosiek.
- Fot. // Kur. Kroœn. - 2001, nr 4, s. 2-3
Wspomnienie o Edwardzie D³ugoszu (19401992), wieloletnim dyrektorze PP „Uzdrowisko Iwonicz”
Wojenne losy Józefa Cymermanna, b. wicedyrektora Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Kroœnie
Drozdowicz Micha³
246. Wzruszaj¹ca uroczystoœæ / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 15, s. 12
253. Micha³ Drozdowicz (1908-1979) / Maria Drozdowiczowa. - Fot. // Croscena. - 2004,
nr 17, s. 14-15
Odznaczenie Józefa Cymermana Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Czajkowski Feliks
Dzia³acz Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej ur. w Jedliczu
Ulica Feliksa Czajkowskiego = poz. 180
Dryka Eugeniusz
Cz³owiekowski Kazimierz
254. Eugeniusz Dryka (1947-2001) // Ergo.
- 2001, nr 3, s. 56-61
247. Kazimierz Cz³owiekowski : patriota
i bohater / JSB. - Cz. 1-4 // Prz¹dki. - 2004,
nr 7, s.13; 2004, nr 8, s. 13; 2004, nr 9, s. 12;
2004, nr 10, s. 12
Wspomnienie o Eugeniuszu Dryce, kuratorze
oœwiaty, który rozpocz¹³ wdra¿anie reformy oœwiaty
w kroœnieñskim w l. 1990-94
Dudek Jan
¯o³nierz Armii Krajowej
255. Jan Dudek (1932-2005) / C. J. - Portr.
// Wiek Nafty. - 2005, nr 1-2, s. 31
Czuchra Jan
Jan Dudek, pracownik naukowy Instytutu Nafty
i Gazu w Kroœnie
248. „Janczar” z Suchodo³u / Piotr Subik. Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 182, s. V
Wspomnienia Jana Czuchry, cz³onka Armii Krajowej
Dudek W³adys³aw
256. Twórca kroœnieñskich pomników /
F. Kidawa. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 19A, s. 5
249. Kolekcjonerstwo / Wac³aw Turek. Fot. // Croscena. - 2004, nr 13, s. 14-15
Twórczoœæ rzeŸbiarska W³adys³awa Dudka
Jan Czuchra, kolekcjoner i twórca lamp
Dudycz Zdzis³aw
Zob. te¿ poz. 3627
257. Zdzis³aw Dudycz. - (Przedstawiamy
radnych Rady Miasta Krosna). - Fot. // Kur.
Kroœn. - 2002, nr 1, s. 4
Deptuch Jan
250. Cukiernik z klas¹ / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 128, s. 10
Dunikowski Zbigniew
Jan Deptuch, cukiernik z Krosna
258. Uczeñ diab³a / Teresa Ginalska // Nowe
Podk. - 2000, nr 5, s. 10
251. Mistrz od kremówek / Zdzis³aw Gil. Fot. // NG³os. - 2003, nr 19, s. 7
Zbigniew Dunikowski, wynalazca i badacz zjawisk przyrody
Jan Deptuch, cukiernik z Krosna i historia jego
firmy
20
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
Dziura Jan
Findysz W³adys³aw
259. Z Galicji do Ameryki / Krzysztof Jurusik. Fot. // Super Now. - 2004, nr 14, s. 7
265. Mêczennik komunizmu / Piotr Tarnawski. - Fot. // Nowiny. - 2005, nr 1, s. 18
Eibin Daniel
266. Pasterz i œwiadek / Andrzej Motyka. Fot. // Niedziela. - 2005, nr 25, s. 11
Jan Dziura, lekarz i dzia³acz polonijny ur. w Mêcince
Ks. W³adys³aw Findysz, ur. w Kroœcienku Wy¿nym
260. Chcê tu powróciæ : z Danielem Eibinem
/ rozm. Jan Tulik. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 27,
s. 4
Ks. W³adys³aw Findysz ur. w Kroœcienku Wy¿nym
Findysz Wojciech
Rozmowa z Danielem Eibinem, pianist¹, nauczycielem w Szkole Muzycznej w Kroœnie
Ekiert Jan
267. Wojciech Findysz „Saks” 1917-2005
// NG³os. - 2005, nr 5A, s. 3
261. Z Komborni do Pary¿a / oprac. Anna
Bry³a. - Fot. // Croscena. - 2004, nr 13, s. 24-25
Florys Kryspin
Muzyk, kombatant Armii Krajowej
Biografia Jana Ekierta, malarza ur. w Komborni
k. Krosna
268. O. Kryspin Florys / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 279, s. III
Ekiert Konstanty
Sylwetka nowego prze³o¿onego klasztoru OO. Bernardynów w Dukli
262. Konstanty Ekiert / Adam Ekiert. - Fot.
// Wiek Nafty. - 2001, nr 1, s. 19-20
Folta Teresa
Biografia K. Ekierta, dyrygenta orkiestry symfonicznej w Kroœnie i Górniczej Orkiestry Dêtej przy
Zak³adach Urz¹dzeñ Naftowych w Kroœnie
269. Kolorowy œwiat pani Teresy / Renata
Pelczar. - Il. // Prz¹dki. - 2003, nr 5, s. 15
Sylwetka Teresy Folty, nauczycielki plastyki
w Iskrzyni
Feruœ Stanis³aw
263. Stanis³aw Feruœ „Zawierucha”, „Orlik”, „Q-1” / Franciszek Mojak. - Fot. // Biul.
Inf. Hist. - 2000, nr 2, s. 27-29
Fredro Aleksander
270. Œcie¿ki miêdzy „Prz¹dkami”
a „Kamieñcem” wydeptuj¹c... / Stanis³aw Roman // Nowe Podk. - 2003, nr 10, s. 15
Biografia Stanis³awa Ferusia, organizatora placówki AK „Oleander” w Odrzykoniu, wydawcy prasy
konspiracyjnej w pow. kroœnieñskim
Biografia Aleksandra Fredry w 210. rocznicê urodzin
Filepowicz Adam
Gancarski Jan
264. Piewca ziemi kroœnieñskiej / Wac³aw
Turek. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 20, s. 14-15
271. Jan Gancarski / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 7, s. 24
Adam Filepowicz, nauczyciel, muzyk i mi³oœnik
historii regionalnej ur. w Kroœnie
Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie
Zob. te¿ poz. 2946
21
Zagadnienia ogólne
G¹sior Roman
Gonet Andrzej
272. Najlepszy / Stanis³aw Fryc. - Fot. //
NG³os. - 2004, nr 15, s. 17
Uczelnia bez kompleksu = poz. 2500
Gorazdowski Zygmunt
Roman G¹sior, ¿u¿lowiec KKS „Karpaty”
Gêsiak S³awomir
Kroœnieñskie dzie³o b³. ks. Z. Gorazdowskiego = poz. 2624
zob. poz. 3888
Zgromadzenie Sióstr œw. Józefa = poz. 4717
Gierlaszyñski Jerzy
Gorczyca Stanis³aw
273. Jerzy Gierlaszyñski - artysta rzeŸbiarz
i grafik z Krosna / Andrzej Raus // Nowiny. 2000, nr 29, s. 23
276. Podzwonne por. Stanis³awowi Gorczycy / Andrzej Kosiek. - Portr. // Kur. Kroœn. 2000, nr 7, s. 3
Sylwetka Jerzego Gierlaszyñskiego, artysty-amatora z Krosna-Bia³obrzegów
Uczestnik walk I Brygady Legionów i Wojska
Polskiego w l. 1914-1921
Zob. te¿ poz. 3866, 4474
277. Podzwonne por. Stanis³awowi Gorczycy / Andrzej Kosiek. - Fot. // Kur. Kroœn. 2002, nr 8, s. 3
G³odowska Ma³gorzata
zob. poz. 3841
Sylwetka Stanis³awa Gorczycy, ¿o³nierza I Brygady Legionów i Wojska Polskiego w latach 19141921
Gocz Teodor
Gortat Urszula
274. ¯ycie £emka / Teodor Gocz. - Zyndranowa : „Chemigrafia” Micha³ £uczaj, 2001.
- 164 s. : fot. ; 21 cm
zob. poz. 3793, 3809
Gomu³ka W³adys³aw
Gregorczyk Andrzej
275. W³adys³aw Gomu³ka, syn ziemi kroœnieñskiej / Wies³aw Syrek. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 5, s. 6; Duch towarzysza Wies³awa / Piotr Subik. - Fot. // Dz. Pol. - 2005,
nr 29, s. 28-29
278. Portret rodzinny : Gra¿yna i Andrzej
Gregorczykowie / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2000, nr 205, s. 39
Sylwetki kroœnieñskich pedagogów
Gregorczyk Gra¿yna
W. Gomu³ka i jego zwi¹zki z Krosnem
zob. poz. 278
Zob. te¿ poz. 1908
Grochmal Jan
279. W malarstwie znajduje wiele satysfakcji i zadowolenia / Renata Pelczar. - Il. // Prz¹dki. - 2005, nr 12, s. 15
Jan Grochmal, malarz amator z Korczyny
22
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
Grochmal Stanis³aw Józef
Hejnar Józef
280. Cz³owiek wielkiego serca / Andrzej Kosiek. - Portr. // Kur. Kroœn. - 2001, nr 6, s. 3
286. Wspomnienia - fragmenty / Józef Hejnar // Biul. Inf. Hist. - 2002, nr 4, s. 30-36
281. Stanis³aw Grochmal - pionier rehabilitacji / Kazimierz Toporowicz. - Fot. // Prz¹dki.
- 2003, nr 9, s. 5, 11
Hempel Jan Marian
Sylwetka prof. dr hab. med. Stanis³awa Józefa
Grochmala (1911-1995)
Wspomnienia Józefa Hejnara o dzia³alnoœci konspiracyjnej i redakcyjnej (pismo konspiracyjne „Reduta”) w Kroœnie
287. Zapomnianym œladem genera³a Hempla / Piotr Subik // Dz. Pol. - 2000, nr 153, s. VI
Sylwetka Stanis³awa Grochmala, neurochirurga i poety ur. w Korczynie, honorowego obywatela Krosna
Zwi¹zki z Podkarpaciem
Grudysz £ukasz
Humiecka Walentyna Jadwiga
zob. poz. 3823, 4619, 4644
288. Zapomniany grób W. Humieckiej /
Stanis³aw Pomprowicz. - Fot. // NG³os. - 2003,
nr 19, s.10
Habrat Adam
282. Malowane ¿ycie / Iza Pó³ch³opek. Fot. // NG³os. - 2004, nr 2, s. 5
Sylwetka Walentyny Antoniewicz, ¿ony Modesta Humieckiego, burmistrza Krosna w l. 1883-1887
Adam Habrat, malarz z Krosna
Humiecki Modest
283. Ostatnia droga artysty / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 99, s. III; Krosno po¿egna³o
Adama Habrata / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2004,
nr 100, s. III
289. Czy bêdzie ulica Humieckiego? / Krzysztof Kamiñski. - Fot. // Przystañ. - 2005, nr 10,
s. 14
Habrat Józef
Jab³onowska Cecylia
284. Z PLD prosto / (BH). - Fot. // Dz. Pol.
- 2002, nr 200, s. III
290. Cecylia z Fredrów Jab³onowska // Dêbina. - 2001, nr 11, s. 8-9
Sylwetka i program Józefa Habrata, kandydata
na prezydenta Krosna
Sylwetka Cecylii z Fredrów Jab³onowskiej i jej
zwi¹zki z Kroœcienkiem Wy¿nym
Habrat Zbigniew
Jagie³³o W³adys³aw
Modest Humiecki, lekarz i radny z Krosna
Adam Habrat, malarz zmar³y w kwietniu 2004 r.
291. Sport bez tajemnic / Sebastian Czech. - Fot.
// Super Now. - 2005, nr 62, s. 27
Zob. poz. 3794, 3840
W³adys³aw Jagie³³o, zawodnik, trener, dzia³acz
sportowy z Krosna
Hanusek Robert
285. Drugi wiceprezydent / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 5, s. III; Drugi wiceprezydent z SLD / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. 2003, nr 5, s. 13; Drugi wiceprezydent / ad. Fot. // Super Now. - 2003, nr 4, s. 7
Jakie³a Mariusz
292. Meta w Nagano / Sebastian Czech //
Super Now. - 2000, nr 9, s. 21
Mariusz Jakie³a, by³y biathlonista „Górnika” Iwonicz Zdrój
Powo³anie Roberta Hanuska na stanowisko drugiego wiceprezydenta Krosna; sylwetka nominata
23
Zagadnienia ogólne
Jakubczyk Stanis³aw
Jurczak Stanis³aw
293. Zakochany w Bieszczadach / tom. Fot. // Nowiny. - 2004, nr 98, s. III
299. Mjr. Stanis³aw Jurczak ps. „Tomasz” /
Stanis³aw Pomprowicz // NG³os. - 2004, nr 23, s. 3
Stanis³aw Jakubczyk, artysta i filmowiec ur.
w Lubatowej
Stanis³aw Jurczak, prezes Ko³a Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK w Kroœnie
Zob. te¿ poz. 4452
Kalinowska Anna
Jan z Dukli
zob. poz. 4633
294. Patron Lwowa i ziemi lwowskiej i przemyskiej / Krystian Zdzis³aw Olszewski // Duk.
Prz. Sam. - 2003, nr 9, s. 10
Kamieniecki Stanis³aw
300. Stanis³aw Kamieniecki (1911-2003) /
Andrzej Ko³der. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 43,
s. 10
Biografia i droga do kanonizacji œw. Jana z Dukli
295. Œwiêty Jan z Dukli / Aneta Cyran. Krosno : „Roksana”, 2003. - 63 s. : fot. ; 20 cm.
- Bibliogr. s. 63
Kandefer W³adys³aw
301. Mistrz w godnym wieku / Piotr Subik. - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 271, s. IV
Jankowska-Kozak Iwona
zob. poz. 3846
W³adys³aw Kandefer
Jas³owski Jacek
Zob. te¿ poz. 3810, 4436
296. Z Karpatami na dobre i z³e. - Fot. //
Super Now. - 2000, nr 243, s. 18
Karmiñski Piotr
Sylwetka Jacka Jas³owskiego, by³ego trenera sekcji pi³ki no¿nej Klubu Sportowego „Karpaty” Krosno
Pasja, zwolnienie i kasety wideo = poz. 2797
Jastrzêbski Bronis³aw
Kasprzyk Janusz
297. Ksi¹dz Bronis³aw Jastrzêbski nie ¿yje /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 224, s. II; Odszed³ do
wiecznoœci / (m) // Super Now. - 2000, nr 225, s. 7
302. Natura, las i zwierzêta / Renata Pelczar. - Fot. // Prz¹dki. - 2003, nr 4, s. 15
Informacja o Januszu Kasprzyku, leœniku i malarzu z Komborni
Dzia³alnoœæ ksiêdza Bronis³awa Jastrzêbskiego,
proboszcza bazyliki mniejszej w Kroœnie
Kasza Janusz
Jucha Stanis³aw Franciszek
zob. poz. 3854, 4233
298. Stanis³aw F. Jucha / Ludwik £ach. Fot. // W: Odrzykoñ : ziemia i ludzie (wybrane
zagadnienia). - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2003. - (Zeszyty Odrzykoñskie ;
Z. 10). - s. 105-110
Katan Wac³aw
303. Maratoñczyk / Stanis³aw Fryc. - Fot.
// NG³os. - 2003, nr 34, s. 21
Wac³aw Katan, biegacz, za³o¿yciel Klubu Biegacza w Kroœnie
S. Jucha, prof. AGH ur. w Odrzykoniu
24
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
Kawalec Janusz
Klewski Jan
Nowy komendant = poz. 1562
308. Jan Klewski, jeden z pierwszych in¿ynierów gazowych / W. Paw³owski // Wiek Nafty. - 2000, nr 3, s.12-14
Kazanecki Eugeniusz
Jan Klewski, in¿ynier, dzia³acz spo³eczny zwi¹zany z Krosnem
304. Wikliniarstwo - ¿yciowa pasja / Renata Pelczar // Prz¹dki. - 2004, nr 5, s. 15
Klimek Stanis³aw
Sylwetka Eugeniusza Kazaneckiego z Iskrzyni
zob. poz. 4635
Kenar Helena
Klobassa-Zrêcki Karol
305. ¯y³a dla innych / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 236, s. III
309. Ludzie kopalni ropy naftowej w Bóbrce. - Fot. // Wiek Nafty. - 2004, nr 3, s. 26-29
Helena Kenar
Kielar Ryszard
Biografie: Ignacego £ukasiewicza, Tytusa Trzecieskiego, Karola Klobassy-Zrêckiego
306. Reprezentacyjny sprinter / Stanis³aw
Fryc. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 7, s. 17
K³apucki Ryszard
Kielski-Bardanaszwili Bart³omiej
310. Niezapomniany trener / K. RaŸniewski. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 29, s. 21
Ryszard Kielar, biegacz i szermierz
Biografia Ryszarda K³apuckiego, trenera siatkarzy w KKS Karpaty w l. 1970-1977
zob. poz. 4643
Kobak-Pisowacka Anna
Kijowski Andrzej
311. Anna Kobak-Pisowacka / oprac. Anna
Bry³a. - Il. // Croscena. - 2004, nr 11,
s. 24-25
zob. poz. 3811
Kilar Zbigniew
312. Anna Kobak-Pisowacka / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 74, s. 2; Anna
Kobak-Pisowacka / Magdalena Rabizo-Birek
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2003, nr 90, s. 6;
Anna Kobak-Pisowacka nie ¿yje / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 88, s. III
307. Karpat filar / Jerzy Nachman. - Fot. //
Nowiny. - 2000, nr 252, s. 35
Sylwetka Zbigniewa Kilara, pi³karza KS „Karpaty” Krosno
Kilarowska Ma³gorzata
Zob. te¿ poz. 3743, 3880
zob. poz. 3823
Kochanek Stanis³aw
Klajner Marian
zob. poz. 3496
zob. poz. 1675
Kocoñ Stanis³aw
zob. poz. 3851
25
Zagadnienia ogólne
Kolanko Eugeniusz
Kreis Stanis³aw
Wspomnienie patrona = poz. 2780
317. O. Hieronim St. Kreis / Jan Tulik. Bibliogr., portr. // Croscena. - 2005, nr 25,
s. 22-24
Kolendowska Agnieszka
Stanis³aw Kreis, kap³an i poeta ur. w Kroœnie (art.
zawiera wiersze)
zob. poz. 3792
Kryñski Ryszard
Kolendowski Adam
313. Mistrz Polski / Stanis³aw Fryc. - Fot.
// NG³os. - 2004, nr 24, s. 17
zob. poz. 3863, 4450
Korfanty Halina
zob. poz. 1209, 1216
Krzanowski Adam
Adam Kolendowski, lekkoatleta z Krosna
Krzanowski Bart³omiej
zob. poz. 4230
318. Gra œwiat³a i cienia / Renata Pelczar. Il. // Prz¹dki. - 2004, nr 3, s. 4 ok³.
Kosowski Marian
Bart³omiej Krzanowski, rzeŸbiarz z Wêglówki
314. Marian Kosowski (1923-2005) / Adam
Janas. - Fot. // Wiek Nafty. - 2005, nr 4, s. 56
œnie
Krzanowski Jerzy
Nauczyciel, b. dyr. Technikum Naftowego w Kro-
zob. poz. 1209, 1216
Kowalska Karolina
Kubit Robert
zob. poz. 3842
zob. poz. 4600
Koz³owski Maksymilian
Kulman Krystyna
315. Maksymilian Koz³owski, zapomniany
pedagog i spo³ecznik / Andrzej Kosiek. - Cz.
1-3 // Kur. Kroœn. - 2001, nr 8, s. 3 ; 2001, nr 9,
s. 3 ; 2001, nr 10, s. 3 ; 2001, nr 11, s. 4
zob. poz. 4284
Kusiba Józef
Sylwetka Maksymiliana Koz³owskiego, nauczyciela w szkole trywialnej w Kroœnie w latach 18611871
319. Józef Kusiba [nekr.] // NG³os. - 2004,
nr 26, s. 4
Kraus Franciszek
320. Wspomnienie o Józefie Kusibie /
Maria Kusiba, Krzysztof Kusiba, Marek Kusiba // Nowe Podk. - 2004, s. 28, s. 7
316. Mgr Franciszek Kraus ps. „Kêdzior” /
Stanis³aw Pomprowicz. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 43, s. 7
Wspomnienie o Józefie Kusibie, dzia³aczu spo³ecznym z Krosna
Kusiba Marek
zob. poz. 4257, 4273
26
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
nr 196, s. III; Fraszki kroœnianina / (ewg) //
Nowiny. - 2003, nr 26, s. 13
Kazimierz Kwaœnicki
321. Kazimierz Kwaœnicki - lekarz naczelny
uzdrowiska, z-ca dyrektora ds. lecznictwa P.P.
„Uzdrowisko Iwonicz” 1948-1976 / Janusz Michalak, Józef Rajchel. - Bibliogr., fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 4 (2001), s. 91-98
Jan Stanis³aw Lipiñski, poeta, aforysta, fraszkopisarz z Krosna
327. W najnowszej antologii / (BH). - Portr.
// Dz. Pol. - 2002, nr 202, s. III
Sylwetka Jana Stanis³awa Lipiñskiego, kroœnieñskiego poety i aforysty
Lenert Robert
Lorens Adam
Blues jest przede wszystkim szczery = poz.
4512
328. Adam Lorens / Andrzej Kosiek. Cz. 1;
Cz. 2. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2003, nr 6,
s. 3; 2003, nr 8, s. 3
Lenk Tadeusz
Biografia Adama Lorensa z Krosna, podchor¹¿ego marynarki, który zaton¹³ w 1942 r. na storpedowanym okrêcie Laconia
322. Nafciarz z Kroœcienka doc. dr in¿. Tadeusz Lenk / Mieczys³aw Fejkiel. - Fot. // Dêbina. - 2001, nr 10, s. 2-3
Lorens Józef
Leœniak Teresa
zob. poz. 4646
323. Co u Pani s³ychaæ : Teresa Leœniak /
Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 69,
s. 39
Lusznia Jan
Teresa Leœniak, dyrektor Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
329. Jan Lusznia / oprac. Wac³aw Turek. Fot. // Croscena. - 2005, nr 28, s. 8-9
324. Dyrektor KBP doceniona / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 293, s. III
Luœnia Maciej
Lewakowski August
330. „Bo w tym jest rzeczy sedno ¿e mnie
nie wszystko jedno” / Wac³aw Turek. - Fot. //
Croscena. - 2004, nr 12, 16-17
Jan Lusznia, nauczyciel i poeta z Krosna
Osi¹gniêcia Teresy Leœniak, dyrektora Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
Ulica Augusta Lewakowskiego = poz. 179
Maciej Luœnia ur. w Kroœnie, aktor Teatru Starego w Krakowie
Lipiñski Jan Stanis³aw
£¹cki Wiktor
325. Jan Lipiñski w leksykonie literackim /
(czak) // Super Now. - 2001, nr 73, s. 7
331. Z serca i upodobañ oraz mi³oœci do...
Melpomeny / Ryszard Sudyka. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 19, s. 24-25
Wiktor £¹cki, dzia³acz kulturalny, twórca teatru
amatorskiego w Kroœnie
326. Jan Stanis³aw Lipiñski - poeta, który
cieszy³ siê z sukcesów kolegów po piórze /
Jan Tulik. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 20, s. 3; Jan
Stanis³aw Lipiñski (18.12.1940-19.08.2003) /
(wt) // Croscena. - 2003, nr 4, s. 22-23; Odszed³ poeta / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2003,
£opatkiewicz Zdzis³aw
33 [Trzydzieœci trzy] lata w muzeum = poz.
3713
27
Zagadnienia ogólne
Uroczyœcie w ¯arnowcu = poz. 1922
Ignacy £ukasiewicz i jego dzie³o w ekslibrisie = poz. 4445
332. Wiele nauczy³a mnie Konopnicka / Wac³aw Turek. - Fot. // Croscena. - 2005,
nr 29, s. 20-22
339. Miejsca brukowane guldenami /
Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 49,
s. 24
Zdzis³aw £opatkiewicz, b. dyr. Muzeum M. Konopnickiej w ¯arnowcu
Miejsca zwi¹zane z pobytem Ignacego £ukasiewicza w pow. kroœnieñskim
Zob. te¿ poz. 2939
340. Uroczystoœci jubileuszu 150 rocznicy
wynalezienia lampy naftowej przez Ignacego
£ukasiewicza - Warszawa 17 paŸdziernika 2003
r. / Marek Graniczny, W³odzimierz Mizerski, Halina Urban. - Fot. // Prz. Geol. - 2004, nr 2,
s. 115-116
£uczaj £ukasz
333. Robak na patelni / Piotr Subik. - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 153, s. 23, 31
£ukasz £uczaj, dr nauk biologicznych z Krosna
Relacja z uroczystoœci
£uczaj Sarah
Zob. te¿ poz. 309
334. Sarah £uczaj / (wt). - Fot. // Croscena. - 2004, nr 9, s. 14-15
Maciejewska-Suchanek Lidia
Nota biograficzna oraz teksty wierszy
zob. poz. 3850
£uczka Antoni
Maczek Stanis³aw
zob. poz. 3785
341. Œladami gen. Maczka w Kroœnieñskiem
/ Stanis³aw Pomprowicz. - Cz. 1-2 // NG³os. 2005, nr 5A, s. 9, 12; 2005, nr 6, s. 6-7
£ukasiewicz Ignacy
335. By³ farmaceut¹ / Agnieszka Rzepiela.
- Fot. // NG³os. - 2003, nr 25, s.10
Zwi¹zki gen. Stanis³awa Maczka z Kroœnieñskiem
342. Œladami lotnej i „Kozaka” / Andrzej
Olejko // Nowe Podk. - 2003, nr 11, s. 16
Ignacy £ukasiewicz i jego kariera zawodowa
336. Dzia³alnoœæ Ignacego £ukasiewicza
w Bóbrce / Jacek Munia. - Bibliogr. // Prz. Geol.
- 2004, nr 2, s. 117-119
ce
Zwi¹zki gen. S. Maczka z Podkarpaciem
Magura Jan
Dzia³alnoœæ gospodarcza I. £ukasiewicza w Bóbr-
343. Mi³oœæ Emilii / Maria Emilia
Magura. - Kraków : Fundacja Studium Okrêgu
AK, 2002. - 377 s. : fot., il., portr. ; 24 cm. - Indeks
337. Ignacy £ukasiewicz / tekst Stanis³aw
Wilga. - Krosno : „Roksana”, 2005. - 47 s. :
fot.- 21 cm. - Bibliogr. s. 46
Wspomnienia Emilii Magurowej o synach Janie
i Stanis³awie oraz o Kroœnie w l. 1939-44
338. Ignacy £ukasiewicz : ¿ycie, dzie³o i pamiêæ 1822-1882 / Józef Zbigniew Sozañski. Bydgoszcz : „Tekst”, 2004. - 95 s. ; fot. (w tym
kolor.), il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 94
Magura Stanis³aw
zob. poz. 343
28
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
Makiel-Hêdrzak Marlena
348. Przede wszystkim jestem leœnikiem /
oprac. Wac³aw Turek. - Fot. // Croscena. 2004, nr 9, s. 22-23
zob. poz. 3817, 3837, 3886
Edward Marsza³ek, leœnik, autor artyku³ów i ksi¹¿ek o tematyce przyrodniczo-leœnej
Malinowska-Uliasz Beata
Zob. te¿ poz. 3868, 3878, 4595, 4597, 4634
zob. poz. 3488
Marsza³ek Monika
Mañkowska Ewa
zob. poz. 3807, 3829
344. Autoportret : Ewa Mañkowska / mówi
Ewa Mañkowska ; zanotowa³a Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2000, nr 170, s. 38
Marsza³ek Tadeusz
Sylwetka Ewy Mañkowskiej, dyrektora Muzeum
Rzemios³a w Kroœnie
zob. poz. 3783, 3807, 3829, 3868, 3875,
3878
Zob. te¿ poz. 2940
Materniak Stanis³aw
Marchewka Barbara
zob. poz. 4586, 4753
zob. poz. 3876
Mazurkiewicz Dionizy
Marchewka Zbigniew
349. Doktor Dionizy Mazurkiewicz (18451902) : kroœnieñski lekarz i spo³ecznik (w setn¹
rocznicê œmierci) / oprac. Andrzej Kosiek. Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2002. - 12 s. :
il., portr. ; 21 cm
zob. poz. 3876
Marian z Jaœlisk
345. Zapomniany syn Jaœlisk / Krzysztof
Szeliga // Nowiny. - 2000, nr 7, s. 14
350. Kroœnieñski konsyliarz / Andrzej Kosiek. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2002, nr 5, s. 3
Marian z Jaœlisk, teolog, filolog i leksykograf
Dionizy Mazurkiewicz (1845-1902), lekarz
i spo³ecznik z Krosna
Markiewicz Bronis³aw
346. Dzie³o ks. Markiewicza / Edward Data,
Sylwester £¹cki. - Fot. // Niedziela. - 2005,
nr 6, s. 17
351. Los insurgenta / Andrzej Kosiek. - Fot.
// Kur. Kroœn. - 2003, nr 1, s. 3
Realizacja filmu o ks. Bronis³awie Markiewiczu = poz. 4654
Pamiêci Mazurkiewiczów = poz. 3578
Udzia³ Dionizego Mazurkiewicza w powstaniu
styczniowym
Mazurkiewicz Jan
Marsza³ek Edward
352. Jan Mazurkiewicz - zas³u¿ony dyrektor zak³adu zdrojowego w Iwoniczu Zdroju,
1898-1921 / Janusz Michalak. - Bibliogr., fot.
// Iwonicz Zdrój. - T. 6 (2003), s. 87-92
347. Edward Marsza³ek / ewg. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 92, s. 2
Sylwetka Edwarda Marsza³ka
Biografia Jana Mazurkiewicza
29
Zagadnienia ogólne
Michalska Paulina
Muzyczuk Anna
zob. poz. 3847, 3874
zob. poz. 2946
Mniszchowa Maria Amalia
Nabo¿ny W³adys³aw
353. Maria Amalia Mniszchowa / (J. Wojdy³a) // Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 4/5, s. 15
357. £¹czki i Windsor / Zdzis³aw Gil. - Fot.
// NG³os. - 2003, nr 14, s.11
Biografia Marii Amalii Mniszchowej z Dukli
Sylwetka W³adys³awa Nabo¿nego malarza
z £¹czek Jagielloñskich
Mojak Franciszek
Napora Joanna
354. Niestrudzony badacz historii / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 29, s. 7
zob. poz. 4632
Omówienie treœci jego ksi¹¿ki „Ruch niepodleg³oœciowy na Podkarpaciu w latach 1939-1956”; sylwetka Franciszka Mojaka
Niepokój Roman
Mojak Maksymilian
358. Po¿eganie druha / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 176, s. III
Sylwetka Romana Niepokoja (1928-2002), dzia³acza Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Kroœnie
zob. poz. 2276
Moskal Zbigniew
Niepokój W³adys³aw
355. Kroœnianin drugim Nauczycielem
Roku 2003 / oprac. lm. - Fot. // Nowe Podk. 2003, nr 42, s. 8; Wœród najlepszych w kraju /
(ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 240, s. III
359. Po siedemdziesiêciu latach / (czak) //
Super Now. - 2000, nr 134, s. 4
Odnalezienie autoportretu W³adys³awa Niepokoja, malarza z Suchodo³u k. Krosna
Sylwetka Zbigniewa Moskala, nauczyciela Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Kroœnie
Ni¿nik Bronis³aw
Munia Anna
360. Reprezentacyjny obroñca / Stanis³aw
Fryc. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 2, s. 21
zob. poz. 3796, 3818, 3834, 3838
Bronis³aw Ni¿nik, pi³karz z Krosna
Münzberger Adam
Nowak Jakub
356. Muzyce i miastu przypisani / Wac³aw
Turek. - Fot. // Croscena. - 2004, nr 15, s. 20-23
361. Brat Jakub Nowak / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2001, nr 179, s. 15
Dzia³alnoœæ pedagogiczna Anny i Adama
Münzbergerów, muzyków z Krosna
Sylwetka Jakuba Nowaka, kapucyna, honorowego cz³onka „Solidarnoœci”
Münzberger Anna
Nowak Wies³aw
zob. poz. 356
Nie œwi¹tecznie przy œwiêcie = poz. 2231
Nowy komendant policji = poz. 2234
30
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
Nykiel-Ostrowska Bogus³awa
Papierkowski Julian
362. Pamiêci Bogusi Nykiel-Ostrowskiej. Fot. // Skrzyd. Pol. - 2004, nr 7, s. 49-50
zob. poz. 365
Papierkowski Stanis³aw Kajetan
Bogus³awa Nykiel-Ostrowska, organizatorka imprez lotniczych w Kroœnie
zob. poz. 365
Oleœ Kazimierz Tomasz
Pasterczyk W³adys³aw
363. Kazimierz Tomasz Oleœ / Leszek Krupski. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 16, s. 14
zob. poz. 2942, 3867
Za³o¿yciel Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi
Kroœnieñskiej we Wroc³awiu
Pawe³ z Krosna
Omachel Jan
366. Pawe³ z Krosna : humanistyczne peregrynacje krakowskiego profesora / Albert Gorzkowski. - Kraków : Ksiêgarnia Akademicka,
2000. - 348 s. ; 21 cm. - Bibliogr. 271-316. - Indeks
Przywi¹zany do sznura = poz. 1728
Orzechowski Dariusz
Rec.: Jakub Z. Lichañski // Ruch Liter. - 2001, z. 1,
s. 108-110
zob. poz. 3815
Paczkowska Dominika
367. Pawe³ z Krosna redivivus / Andrzej
Kosiek. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2001, nr 1, s. 3
zob. poz. 3821
Omówienie monografii „Pawe³ z Krosna” A. Gorzkowskiego oraz podsumowanie 25 lat dzia³ania Centrum Kszta³cenia Ustawicznego im. Paw³a z Krosna
Panaœ Józef
Paw³ucka Kamila
364. Ksi¹dz pu³kownik Józef Panaœ 18871940 / Stanis³aw Jucha, Ludwik £ach, Tadeusz Nawrocki. - Odrzykoñ : Stowarzyszenie
Odrzykoniaków, 2001. - 133 s., [10] k. tabl. :
fot., portr, 1 mapa z³o¿. ; 20 cm. - Bibliogr.
s. 129-131. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z. 8)
zob. poz. 3870
P¹prowicz Stanis³aw
368. Architekt bia³oruskich œwi¹tyñ / Zdzis³aw Gil // Nowe Podk. - 2000, nr 13, s. 6
Panek Antoni
Dzia³alnoœæ Stanis³awa P¹prowicza na Bia³orusi
zob. poz. 4596, 4621, 4628
369. By³ pogodnym cz³owiekiem : wspomnienie o Stanis³awie P¹prowiczu / Zdzis³aw
Gil. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 1, s. 8
Papierkowski Jan
Dokonania twórcze zmar³ego w 2003 r. architekta Stanis³awa P¹prowicza
365. Rodzina Papierkowskich / Józef Rajchel. - Bibliogr., fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 6
(2003), s. 93-102
370. ¯ycie z projektem / Zdzis³aw Gil //
Nowe Podk. - 2000, nr 7, s. 6
Jan, Stanis³aw i Julian Papierkowscy, ród zwi¹zany z Iwoniczem Zdrojem
Sylwetka i dzia³alnoœæ Stanis³awa P¹prowicza,
architekta - twórcy licznych projektów i koncepcji
architektonicznych
31
Zagadnienia ogólne
Pelczar Helena
380. Z Krakowa do Przemyœla / Andrzej Kosiek. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2002, nr 10, s. 2
371. Przez ca³e ¿ycie... : (szkice o ¿yciu i pracy harcmistrzyni Heleny Pelczar i harcmistrzyni Stanis³awy Urbanek) / Adam Krzanowski. Krosno : Adam Krzanowski, 2002. - 104 s. : il. ;
20 cm
Biografia biskupa Józefa Sebastiana Pelczara (lata
1890-99)
Pelczar Renata
zob. poz. 3822
Pelczar Józef Sebastian
Pelczarski Maciej
372. Ambasador w niebie / Stanis³aw Roman // Nowe Podk. - 2003, nr 6, s. 17
zob. poz. 225
Sylwetka Józefa Sebastiana Pelczara (18421924), duchownego, za³o¿yciela Zgromadzenia Sióstr
S³u¿ebnic Najœwiêtszego Serca Jezusowego
Petrowicz Wincenty
381. Dr med. Wincenty Petrowicz, ziemianin w Przybówce, zas³u¿ony dzia³acz / Stanis³aw Pomprowicz // NG³os. - 2005, nr 51, s. 14
373. B³ogos³owiony Józef S. Pelczar jako
wychowawca / Lech Stanis³aw Król // Paedag.
Christ. - T. 1 (2001), s. 157-174
Petryñska Janina
374. Bp Józef Sebastian Pelczar // Nowiny.
- 2003, nr 94, s. 14
382. Janina Petryñska / oprac. Wanda Belcik. - Portr., il. // Croscena. - 2004, nr 10, s. 2425
Biogram biskupa Józefa Sebastiana Pelczara
375. Droga na Uniwersytet / Andrzej Kosiek. - Portr. // Kur. Kroœn. - 2002, nr 2, s. 3
Janina Petryñska, lekarka z Krosna
Okres przemyski w ¿yciu ks. biskupa Józefa Pelczara
Pietruszka Marian
zob. poz. 3644
376. Ks[i¹dz] prof. Józef Sebastian Pelczar
(1842-1924) / Joachim Œliwa // Alma Mater. Nr 25 (2000), s. 21-23
Pigoñ Stanis³aw
383. Prof. Stanis³aw Pigoñ / Angelika Menet. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 43, s. 6-7
377. Miêdzy Korczyn¹ a Rzymem / Andrzej
Kosiek. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2001, nr 12, s. 3
Okres rzymski w biografii b³. Józefa Sebastiana
Pelczara
Pik-Mirandola Franciszek
378. Miêdzy Krakowem a domem rodzinnym / Andrzej Kosiek. - Portr. // Kur. Kroœn. 2002, nr 3, s. 3
384. Na tropie tajemnicy / Piotr Kitrasiewicz. - Portr. // Ksi¹¿ki. - 2005, nr 2, s. 30
Franciszek Pik-Mirandola, poeta ur. w Kroœnie
Biografia biskupa Józefa Sebastiana Pelczara
(okres krakowski)
Pikul Andrzej
379. Na œladach œw. Józefa Sebastiana Pelczara / Andrzej Kosiek. - Fot. // Kur. Kroœn. 2003, nr 5, s. 2-3
385. Andrzej Pikul / Wac³aw Turek. - Fot.
// Croscena. - 2004, nr 11, s. 20-21
Andrzej Pikul, pianista, prof. Akademii Muzycznej w Krakowie ur. w Kroœnie
O œw. Józefie Pelczarze z Korczyny
32
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
Piotrowski Kazimierz
Poznañska Danuta
zob. poz. 2961
391. Sport to ca³e jej ¿ycie / Marzena Miœkiewicz. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 30, s. 10
Piróg W³adys³aw
Danuta Poznañska, sportsmenka zam. w Iwoniczu Zdroju
386. W³adys³aw Piróg ze Zboisk / Maciej Syrek. - Fot. // Croscena. - 2004, nr 16, s. 22-23
Prinke-Kusiba Barbara
Twórczoœæ W³adys³awa Piroga, malarza i rzeŸbiarza ze Zboisk
392. Jedyna taka w kraju / Stanis³aw Fryc.
- Fot. // NG³os. - 2005, nr 9A, s. 16
Pniak Czes³aw
Barbara Prinke-Kusiba, kobieta-pilot szybowców
zam. w Kroœnie
387. Lekarz medycyny Czes³aw Pniak /
Zygmunt Pelczar. - Portr. // Rocz. Rymanowa
Zdr. - T. 8 (2003), s. 49-50
Przytocki Pawe³
393. Mia³em zawsze szczêœcie do ludzi... /
Wac³aw Turek. - Fot. // Croscena. - 2004,
nr 8, s. 18-19
Podgórski Antoni
Pawe³ Przytocki, dyrygent ur. w Kroœnie
388. Ksi¹dz Antoni Podgórski - zas³u¿ony
proboszcz Iwonicza (1848-1912) / Zbigniew
G³owacki. - Bibliogr., fot. // Iwonicz Zdrój. T. 3 (2000), s. 89-94
Pud³o Julian
394. Piêkny jubileusz / (emes). - Portr. //
Nowiny. - 2001, nr 7, s. 11
Dzia³alnoœæ ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu Zdroju w l. 1878-1912
Sylwetka ks. Juliana Pud³o z Korczyny
Podkul Dawid
Pud³owski Boles³aw
zob. poz. 3791
395. Od Kroœcienka sypana dro¿eczka... /
Wac³aw Turek. - Fot. // Croscena. - 2005,
nr 19, s. 18-19
Popielski Witold
Boles³aw Pud³owski z Kroœcienka Wy¿nego, muzyk, twórca zespo³u „Swaty”
zob. poz. 3881
Porady³o Wojciech
Radkowiak Józef Dobros³aw
389. Dyrektor z konkursu / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 10, s. III
396. Wspomnienie o lek. med. Józefie Dobros³awie Radkowiaku / Józef Rajchel. - Portr.
// Iwonicz Zdrój. - T. 6 (2003), s. 109-110
Sylwetka i zamierzenia Wojciecha Porady³o, dyrektora Muzeum Historycznego - Pa³acu w Dukli
Biografia Józefa Dobros³awa Radkowiaka, lekarza zdrojowego w Iwoniczu Zdroju
Porcjusz Wojciech
Rafa Józef
390. Kroœnieñski Szkot Wojciech Porcjusz
(ok. 1601-1661) i jego dzia³alnoœæ fundatorska
/ Izabela Krupa // Kresy Po³.-Wsch. - R. 2, z. 1
(2004), s. 59-68
397. Ksi¹dz Józef Rafa - proboszcz Iwonicza czasu wojen œwiatowych (1879-1942) /
Zygmunt G³owacki. - Bibliogr., fot. // Iwonicz
33
Zagadnienia ogólne
Zdrój. - T. 4 (2001), s. 83-90
403. Wspomnienia bieszczadzkiego leœnika / Zygmunt Rygiel. - [Wyd. 2 popr.]. - Krosno: „Ruthenus”, 2000 - . [4] k. tabl. 159
s. : fot. ; 20 cm
Sylwetka ks. Józefa Rafa i jego dzia³alnoœæ na
rzecz parafii iwonickiej i zak³adów dla upoœledzonych
mê¿czyzn i kobiet
Zbiór felietonów
R¹b Jan
Ryll Dawida
398. Ksi¹dz Jan R¹b (1919-1989): pierwszy
proboszcz Iwonicza Zdroju / red. ks. Zbigniew
G³owacki - Iwonicz Zdrój : Stowarzyszenie Przyjació³ Iwonicza Zdroju, 2004. - 82 s., [22] k.
tabl. ; 20 cm
404. Siostra - poetka / (ewg) // Nowiny. 2003, nr 14, s. 13; Siostra Dawida Ryll / (amb).
- Fot. - (Ludzie Pióra) // Croscena. - 2003, nr 6,
s. 22-23
Biografia s. Dawidy Ryll, poetki
Romaniw Wo³odymyr
Zob. te¿ poz. 4272
399. Z pêdzlem przemierzy³em... / Wac³aw
Turek. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 24, s. 18-20
Rymarz Adam
Sylwetka Wolodymyra Romaniwa, malarza poch.
ukraiñskiego zamieszka³ego w Kroœnie
405. Gwiazda gospel z Krosna / M.N. - Fot.
// NG³os. - 2005, nr 3, s. 7
Zob. te¿ poz. 3816, 3860
Adam Rymarz, dyrygent, wokalista Teatru Muzycznego „Roma”w Warszawie ur. w Kroœnie
Rospond Henryk
Zob. te¿ poz. 2941
zob. poz. 1994
Rymarz Anna
Rostek Piotr
zob. poz. 3795
400. Burmistrz jednak z zastêpc¹ / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 41, s. III; Jest zastêpca / ar.
- Fot. // Nowiny. - 2003, nr 34, s. 13
Rymarz Jan
Sylwetka Piotra Rostka, wiceburmistrza Jedlicza
zob. poz. 1675
Rostkowska Nina
Rysz-Kuczek Ma³gorzata
401. Najlepszy obraz wci¹¿ przede mn¹... /
Anna Bry³a. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 23, s.
20-22
zob. poz. 3777, 3788, 3806
Sajdak Wojciech
O twórczoœci Niny Rostkowskiej, ur. w Kroœnie
Rygiel Zygmunt
406. Por. Wojciech Sajdak 1917-2005 / Stanis³aw Pomprowicz // NG³os. - 2005, nr 21, s.
20
402. Miejsca mojej m³odoœci / Zygmunt Rygiel. - Il. // NG³os. - 2003, nr 36, s. 8
407. Wojciech Sajdak, ps. „Wiœnia” (19172005) / Czes³aw Nowak // Biul. Inf. Hist. - 2005,
Zob. te¿ poz. 3782, 3801, 3827, 3848
W. Sajdak, ¿o³nierz Armii Krajowej
Opis Krosna i rzeki Wis³ok w okolicy obecnego
placu targowego w okresie miêdzywojennym
34
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
nr 1, s. 47-48
Siuta Jan
¯o³nierz AK
zob. poz. 3862
Samborowski-Zajdel Andrzej
Skórnicki Erazm
zob. poz. 3797
413. Ksi¹dz Erazm Skórnicki (1906-1971)
proboszcz Iwonicza. - Krosno : Kroœnieñska
Oficyna Wydawnicza, 2004. - 54 s., [32] k. tabl. :
fot. ; 21 cm
Sandecki Julian
408. Nigdy nie utraci³em kontaktu
z Krosnem... : z Julianem Sandeckim / rozm.
Wac³aw Turek. - Fot. // Croscena. - 2003, nr 4,
s. 18-19
Smarzowski Wojciech
Biografia Juliana Sandeckiego, dra geologii, muzyka, który ur. siê w Kroœnie, a mieszka w Szwecji
Bieszczadzkie „Wesele” nagrodzone
w Gdyni = poz. 4647
Sas Zubrzycki Jan
414. Laureat Paszportu „Polityki” / Anna
Bry³a. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 19, s. 8-9
409. Architekt Jan Sas Zubrzycki - jego zwi¹zki z Krosnem i regionem : pok³osie wystawy
w Muzeum Podkarpackim / Piotr Babinetz, Robert Kubit. - Fot., repr. // Kur. Kroœn. - 2002, nr 7,
s. 2, 3
nie
Wojciech Smarzowski, filmowiec ur. w Korczy-
Smerecki Krzysztof
415. Do dwóch razy sztuka / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 227, s. III; Nowy sekretarz /
ewg. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 195, s. 7
Zob. te¿ poz. 3484
Sawicki Zdzis³aw
Wybór Krzysztofa Smereckiego na sekretarza
miasta Krosna
zob. poz. 1155
Smoter Dorota
Schabowski Stanis³aw
zob. poz. 3623, 4620, 4623
410. Por. Stanis³aw Schabowski (1925-2005)
/ S.P. // NG³os. - 2005, nr 8, s. 3
Soboñ Bogus³awa
Stanis³aw Schabowski, ¿o³nierz AK ur. w £ê¿anach
zob. poz. 3887
411. Stanis³aw Schabowski, ps. „Krok”
(1925-2005) / Czes³aw Nowak // Biul. Inf. Hist.
- 2005, nr 1, s. 48-50
Sowa Joanna
416. Nowy rzecznik Urzêdu Miasta / sec. Fot. // Super Now. - 2004, nr 8, s. 7; Rzecznik
z konkursu / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 8,
s. III
¯o³nierz AK
Sereda Jaros³aw
Zmiana na stanowisku rzecznika prasowego Urzêdu Miasta w Kroœnie; sylwetka zawodowa Joanny
Sowy
412. Jaros³aw Sereda - cz³owiek z pasj¹ /
Jan Staniek. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 7, s. 11
Sylwetka Jaros³awa Seredy, nauczyciela w Zespole
Szkó³ Muzycznych w Kroœnie
35
Zagadnienia ogólne
Sozañski Józef
423. W nowej formie / (J.T.) // NG³os. - 2003,
nr 2, s. 11
417. Mgr in¿. Józef Sozañski (1932-2003) /
Ryszard Wolwowicz. - Portr. // Wiek Nafty. 2003, nr 4, s. 23-24
Sylwetka Macieja Syrka, rzeŸbiarza z Krosna
Zob. te¿ poz. 3779, 3835, 3864, 3865, 4481
Szczepanik Jan
Stec W³adys³aw
424. Zapomniany wynalazca : o Janie
Szczepaniku / Anna Prag³owska. - Tarnów :
Zespó³ Szkó³ Odzie¿owych im. Jana Szczepanika, 2002. - 144 s. : fot. kolor. ; 30 cm
Pamiêæ o „Walku” = poz. 1901
Steliga Paulina
zob. poz. 3841
Szczurek-Cergowski Jan
Stêczyñski Bogusz Zygmunt
425. Bohater spod góry magicznej /
(WALD) // Dz. Pol. - 2003, nr 68, s. V
418. Bogusz Zygmunt Stêczyñski (18141890) / Wanda Belcik. - Il. // Croscena. - 2004,
nr 18, s. 6-7
Biografia p³k. Jana Szczurka-Cergowskiego
ur. w Cergowej
Malarz i poeta zwi¹zany z Krosnem
Szetela Tadeusz
419. Maciej Bogusz Stêczyñski jako ofiara
rabacji galicyjskiej 1846 roku / Wojciech W.
Wiœniewski. - Bibliogr., il. // P³aj. - 2005, nr 31,
s. 148-158
zob. poz. 1887
Szmyd Joanna
Epizod z biografii M. B. Stêczyñskiego, podró¿nika i rysownika
zob. poz. 3825
Strahl Antoni
Szmyd-Sikora Jadwiga
420. Dziennik wspomnieñ / Antoni Strahl. Wroc³aw : „Lena”, 2001. - 461 s. : fot. ; 21 cm
zob. poz. 3837
Dot. Antoniego Strahla ur. w Kroœnie i jego wspomnieñ z okresu II wojny œwiatowej
Szopa Jan
Subik Jan
426. Zmar³ prof. Jan Szopa [nekr.] / (PG) //
Dz. Pol. - 2005, nr 8, s. 5
421. Jan Subik (1928-2005). - Portr. // Wiek
Nafty. - 2005, nr 3, s. 37
wie
Jan Szopa ur. w Jasionce, rektor AWF w Krako-
Szpetnar Stanis³aw
Jan Subik, naftowiec ur. w Potoku
Syrek Maciej
427. Ks. Stanis³aw Szpetnar (05.05.188324.10.1952) / Ma³gorzata Mercik // Ergo. - 2003,
nr 2, s. 76-79
422. Pomiêdzy ptakiem, a cieniem / oprac.
Wac³aw Turek. - Il. // Croscena. - 2004,
nr 10, s. 20-21
Sylwetka ks. Stanis³awa Szpetnara
Biografia artystyczna M. Syrka
36
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
Szpytma Stanis³aw
Tokarski Feliks
428. Ofiarny i zas³u¿ony / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 155, s. 17; Tablica
zas³u¿onemu kap³anowi / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 187, s. III
431. 100 [Stulecie] przyjazdu dr F. Tokarskiego do Jedlicza / Zofia Dziura. - Portr. //
Gminne Wieœci. - 2005, nr 4-5, s. 7
Feliks Tokarski, zas³u¿ony lekarz z Jedlicza
Sylwetka ks. Stanis³awa Szpytmy (1909-1982),
d³ugoletniego proboszcza parafii Jedlicze
Tomkowicz Grzegorz
Szuba Marian
432. Niedopowiedzenie... / Zdzis³aw Gil. - Portr.
// Nowe Podk. - 2001, nr 4, s. 12
429. Rodem z Bia³obrzegów / (a) // NG³os.
- 2004, nr 10, s. 13
Sylwetka Grzegorza Tomkowicza, malarza i rzeŸbiarza, nauczyciela w Pañstwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Kroœnie
Marian Szuba, ¿o³nierz Armii Krajowej
Zob. te¿ poz. 3882, 3886
Zob. te¿ poz. 1563
Topolska Joanna
Szuber Janusz
zob. poz. 3802
zob. poz. 4243, 4281
Torosiewicz Teodor
Szwast Andrzej
433. Zas³u¿ony, zapomniany / Janusz Michalak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 43, s. 19
zob. poz. 4295
Teodor Torosiewicz, chemik i farmaceuta
Œliwiñski Witold
Trojanowski Rafa³
zob. poz. 3871
434. Lecê do Stanów Zjednoczonych : rozmowa z Rafa³em Trojanowskim - ¿u¿lowcem
¯KS [¯u¿lowego Klubu Sportowego] Krosno
/ rozm. Marek Styka. - Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr
227, s. VIII
Œliwka Krzysztof
430. Krzysztof Œliwka - artysta-rzeŸbiarz
z Rymanowa Zdroju / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 62, s. 24
Sylwetka artysty
Trzecieski Tytus
Terlecki Marian
zob. poz. 309
Najbli¿sza Ojczyzna = poz. 3201
Tulik Jan
Zob. te¿ poz. 2945
435. OsobowoϾ Roku : Jan Tulik / (czak). Portr. // Super Now. - 2001, nr 37, s. 3
Tkaczyk Wanda
Sylwetka Jana Tulika w cyklu „Kandydaci na Cz³owieka Roku 2000 w Polsce Po³udniowo-Wschodniej”
zob. poz. 2949
Zob. te¿ poz. 2960, 4228, 4236, 4274, 4282,
4293
37
Zagadnienia ogólne
Tulik Sylwia
Urbanek Tomasz
zob. poz. 3780, 4472
zob. poz. 1675
Turek Wac³aw
Wais Kazimierz
zob. poz. 2940, 2949, 4240, 4247, 4254, 4294,
4582, 4588, 4603, 4627, 4629
440. Ks. prof. Kazimierz Wais / Zofia Gierlach. - Fot. // Nasz Rym. - 2004, nr 7, s. 15
Ks. Kazimierz Wais, prof. filozofii, rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, ur. w Klimkówce
Twardowski Zdzis³aw
zob. poz. 3789, 3843, 3889
Walczak Maria
Twardzik-Wilk Ma³gorzata
441. £owca talentów / z Mari¹ Walczak,
nauczycielk¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dukli ; rozm. S³awomir Szmyd // NG³os. - 2005,
nr 8, s. 6-7
436. Ma³gorzata Twardzik-Wilk / Wac³aw
Turek. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 22, s. 18-19
O twórczoœci malarskiej artystki ur. w Kroœnie
Sukcesy zawodowe i dzia³alnoœæ spo³eczna Marii
Walczak
Twaróg Józef
Wdowiarz Jan
437. Lotnisko w ogniu / Józef Twaróg //
Nowe Podk. - 2003, nr 12, s. 17
442. Wybitni geolodzy naftowi Jan Wdowiarz i Stanis³aw Wdowiarz / Stanis³aw Szafran, Marek Klara. - Bibliogr., fot., rys. // Wiek
Nafty. - 2005, nr 4, s. 23-34
Lotnisko w Moderówce we wrzeœniu 1939 r.
Ungeheuer Sabina
Jan Wdowiarz i Stanis³aw Wdowiarz ur. w Rogach pow. Krosno
438. Stypendium dla kroœnianki / (m) //
Super Now. - 2000, nr 139, s. 7; Co na to „ma³y
Kraków”? / Zdzis³aw Gil. - Fot. // Nowe Podk.
- 2000, nr 29, s. 13
Wdowiarz Stanis³aw
zob. poz. 442
Przyznanie Sabinie Ungeheuer, malarce z Krosna stypendium twórczego Miasta Krakowa
Wêgrzyn Józef
Zob. te¿ poz. 3828
443. To, co mnie spotka³o w miêdzyczasie /
z Józefem Wêgrzynem ; rozm. Wac³aw Turek. Fot. // Croscena. - 2005, nr 29, s. 12-15
Urbanek Les³aw Jan
439. Les³aw Jan Urbanek / (W.T.). - Fot. (Ludzie Pióra) // Croscena. - 2003, nr 5, s. 2021
sze
O dzia³alnoœci Józefa Wêgrzyna, twórcy programów telewizyjnych, ur. w Miejscu Piastowym
Wêgrzyn Magdalena
Sylwetka poety Les³awa Urbanka oraz jego wier-
zob. poz. 3795
Urbanek Stanis³awa
Wêgrzyn Micha³
zob. poz. 371
zob. poz. 3823
38
Biografie. Pamiêtniki. Wspomnienia
Witkoœ Stanis³aw
Wiatr Justyna
449. Etnograf amator / Teresa Ginalska //
Nowe Podk. - 2000, nr 7, s. 6, 7
zob. poz. 3778
Wiatr Marek
Sylwetka Stanis³awa Witkosia i jego praca „Bajdy i Moderówka”
444. Twoim jest serce me : z Markiem Wiatrem, œpiewakiem operowym, malarzem, cz³owiekiem renesansu / rozm. Stanis³aw Rusnarczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 14, s. 6
W³odzik-Burdzy Ewa
450. Poetycki klimat do zadumy i rozmarzenia / Renata Pelczar. - Il. // Prz¹dki. - 2003,
nr 9, s. 15
Osi¹gniêcia M. Wiatra w 20-letnim okresie dzia³alnoœci artystycznej
Sylwetka Ewy W³odzik-Burdzy, malarki z Korczyny
Zob. te¿ poz. 2951, 3098, 3778, 3814, 3872
Zob. te¿ poz. 3833, 3853
Wichniewicz Henryk
Wojnakowski Bronis³aw
445. 30 [Trzydzieœci] lat z Melpomen¹
i pêdzlem w d³oni / Wac³aw Turek. - Fot. //
Croscena. - 2003, nr 4, s. 20-21
451. Wiêzieñ Starobielska / Magdalena K³os.
- Fot. // NG³os. - 2004, nr 37, s. 10-11, 16
Portret Henryka Wichniewicza, instruktora teatralnego i malarza, pracownika Kroœnieñskiego
Domu Kultury
Wspomnienia Bronis³awa Wojnakowskiego, malarza, muzyka i poety z Krosna
Wojnar Jacek
Zob. te¿ poz. 2948, 3782
452. Ostatni trening / Sebastian Czech //
Super Now. - 2000, nr 69, s. 22
Wiêcek Zbigniew
Sportowa kariera Jacka Wojnara
446. Kolekcjoner z powo³ania : rozmowa
ze Zbigniewem Wiêckiem - antykwariuszem
i regionalist¹ z Krosna / rozm. Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 202, s. 13
Wojtowicz Jerzy
zob. poz. 3877
Zob. te¿ poz. 3534
Wolwowicz Wojciech
Wilga Stanis³aw
zob. poz. 3849
447. Mgr in¿. Stanis³aw Wilga [nekr.] // Super Now. - 2004, nr 216, s. 13
Wo³kowicz Piotr
zob. poz. 4641
448. Stanis³aw Wilga (1949-2004). - Fot. //
Wiek Nafty. - 2004, nr 4, s. 23
Woroniec Piotr
Wilk Dariusz
zob. poz. 3804
zob. poz. 4601
39
Zagadnienia ogólne
Wy¿ykowska Magdalena
Wójtowicz Piotr
zob. poz. 3812, 3826
453. Piotr Wójtowicz / oprac. Wac³aw Turek. - Il. // Croscena. - 2004, nr 11, s. 22-23
Zajdel Dariusz
Sylwetka Piotra Wójtowicza, nauczyciela PLSP
w Kroœnie
zob. poz. 3844
Zob. te¿ poz. 3804
Zajdel £ukasz
Wróblewski Zygmunt
zob. poz. 4610
454. Tchnê³y niepowtarzalnym klimatem /
Renata Pelczar. - Il. // Prz¹dki. - 2004, nr 2,
s. 15
Zajdel-Œlemp Ewa
Zygmunt Wróblewski z Korczyny, twórca ikon
zob. poz. 3861
Wrzecionko Andrzej
Zawrzycki Jan
455. Artyœci z Helenówki / Marian Struœ //
Nowiny. - 2000, nr 111, s. 24
458. Jan Zawrzycki (1903-1976) : ksi¹dz
rzymsko-katolicki, kapitan WP, ¿o³nierz AK,
dzia³acz Zrzeszenia WiN / Czes³aw Nowak. Bibliogr. // Rocz. Rymanowa Zdr. - T. 5 (2000),
s. 57-59
Sylwetki Joanny i Andrzeja Wrzecionków, twórców rêkodzie³a artystycznego z Helenówki k. Iwli
456. Joanna i Andrzej Wrzecionko / rozm.
Krystyna Boczar-Ró¿ewicz. - Fot. // Duk. Prz.
Sam. - 2005, nr 11, s. 18-19
Zieliñski Jerzy
O dzia³alnoœci artystycznej twórców z Helenówki k. Iwli
459. W œwiecie widokówek : z Jerzym Zieliñskim / rozm. Magdalena K³os // NG³os. 2003, nr 31, s. 20
Wrzecionko Joanna
O kolekcjonerstwie m.in. pocztówek o tematyce regionalnej
zob. poz. 455, 456
Wygoda Jerzy
Ziemba Ryszard
zob. poz. 4589, 4614
zob. poz. 4243
Wysocki Tadeusz
Zych Jan
457. W cieniu zapomnienia. - Fot. // NG³os.
- 2005, nr 43, s. 13
460. Jan Zych - poeta i t³umacz / (A.W.). Il. // Prz¹dki. - 2003, nr 7, s. 5,10; W zielonych
skrzypiec brzmienie zas³uchany / Stanis³aw
Roman // Nowe Podk. - 2003, nr 13, s. 8; Pan
na Korczynie / Tadeusz Gajewski. - Fot. //
NG³os. - 2003, nr 20, s. 7
Tadeusz Wysocki, muzykolog zwi¹zany z Krosnem
Wy¿ykowska Agnieszka
Sylwetka Jana Zycha, poety i t³umacza ur. w Korczynie
zob. poz. 3776
40
Œrodowisko geograficzne
Zygmuntowicz Jan
¯elechowska Anna Janina
461. Zygmuntowicz pszczelarz / Zygmunt
Rygiel. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 6, s. 6
463. Janina Anna ¯elechowska (1936-2001)
/ Gra¿yna Farajewicz // Por. Bibl. - 2002, nr 2,
s. 31-32
Jan Zygmuntowicz, w³aœciciel warsztatu œlusarskiego i pszczelarz z Krosna
Bibliotekarka i nauczycielka z Krosna
Zygmuntowicz Stanis³aw Józef
¯ywiec Józef
462. Niezapomniany profesor / Zygmunt
Rygiel // NG³os. - 2004, nr 22, s. 8
464. Józef ¯ywiec-rzeŸbiarz i koœcielny /
Barbara Marsza³ek, Edward Marsza³ek. - Fot.
// Dêbina. - 2001, nr 1, s. 3-5
Stanis³aw Józef Zygmuntowicz ur. w Kroœnie,
prof. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
RzeŸbiarz ludowy ur. w Kroœcienku Wy¿nym
II. ŒRODOWISKO GEOGRAFICZNE
1. GEOLOGIA. GEODEZJA. GLEBOZNAWSTWO
465. Ale Jama! / Anna Gorczyca. - Fot. //
Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2003, nr 293, s. 4;
Najd³u¿sza jama w okolicach Dukli / (SUB) //
Dz. Pol. - 2003, nr 293, s. III; Nieznana jaskinia
/ ewg. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 245, s. 4;
Speleolodzy odkryli kolejn¹ grotê / ad. - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 245, s. 6
/ (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 101, s. I
Badania geologiczne maj¹ce zapobiec dalszemu
osuwaniu siê zbocza, zagra¿aj¹cemu obiektom w pustelni œw. Jana z Dukli
Kolejne osuwisko = poz. 4333
Na ratunek pustelni = poz. 4353
Odkrycie w okolicach Dukli najd³u¿szej jaskini
Podkarpacia
Na ratunek pustelni = poz. 4354
466. D³u¿sza ni¿ siê wydawa³o / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 256, s. III; Najd³u¿sza grota Podkarpacia / ad // Super Now. - 2004, nr 215, s. 19
469. Osuwiska leœne na dukielszczyŸnie /
Edward Marsza³ek. - Fot. // P³aj. - 2001, nr 23,
s. 103-112
Badanie Jaskini S³owiañskiej k. Dukli, najd³u¿szej w Beskidzie Niskim
Opis osuwisk w lasach Dukielszczyzny
467. Jaskinie i sztolnie Pogórza / Jan Stachyrak. - Fot. // Prz¹dki. - 2003, nr 7, s. 8
470. Osuwisko zniszczy³o las / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 88, s. 5; Run¹³
wiekowy las / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2001,
nr 106, s. I; Zapobiec ruinie / (m) // Super Now.
- 2001, nr 90, s. 3
Jaskinie i sztolnie znajduj¹ce siê w gminach Korczyna i Wojaszówka
468. Katastrofa / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 100, s. 1; Zagro¿ona puszcza
Zniszczenie przez osuwisko 7 ha lasu na wzgórzu
Zaœpit k. Trzciany
41
Œrodowisko geograficzne
471. Po³o¿enie geograficzne, klimat, gleby
i struktura agrarna gminy Korczyna / red. Zdzis³aw Gonet. - Pu³awy : Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa, 2005. - 80 s : mapki,
wykr. ; 24 cm
c³aw Mackoœ. - Bibliogr. // Rocz. Rymanowa
Zdr. - T. 8 (2003), s. 41-44
Budowa geologiczna okolic Rymanowa Zdroju
i Iwonicza Zdroju i eksploatacja wód mineralnych
474. Wapielnik - morskie œlady ¿ycia sprzed
milionów lat / Ma³gorzata Gonera, Edward
Marsza³ek // Duk. Prz. Sam. - 2002, nr 3, s. 1819
Pustelnia ocalona = poz. 4391
Ratuj¹ „Pustelniê” = poz. 4394
Ska³y wapienne na terenie Nadleœnictwa Dukla
proponowane do objêcia ochron¹ prawn¹ jako obiekty
przyrody nieo¿ywionej
472. Ruszy³o zbocze / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 159, s. III
Wybitni geolodzy naftowi Jan Wdowiarz
i Stanis³aw Wdowiarz = poz. 442
Prace powstrzymuj¹ce osuwisko ziemne w Potoku
S¹ pieni¹dze na ratowanie „Pustelni” =
poz. 4401
475. Ziemia idzie / Jagienka Wilczak. - Fot.
// Polityka. - 2000, nr 21, s. 102
Osuwiska gruntu w woj. podkarpackim
S¹ pieni¹dze na ratowanie pustelni = poz.
4402
Znów ruszy³a ziemia = poz. 4434
Uczeñ diab³a = poz. 258
476. ród³a siarczkowe w Iwoniczu Zdroju
i okolicy / Wac³aw Mackoœ, Janusz Michalak. Il. // Iwonicz Zdrój. - T. 5 (2002), s. 25-32
473. Ujêcia wód leczniczych w aspekcie budowy geologicznej antykliny Iwonicza Zdroju - Rymanowa Zdroju / Andrzej Uliasz, Wa-
Charakterystyka Ÿróde³ siarczkowych w Iwoniczu Zdroju
2. HYDROLOGIA. METEOROLOGIA. KLIMATOLOGIA
477. Charakterystyka czasoprzestrzennej
zmiennoœci chemizmu wód zmineralizowanych
antykliny iwonickiej / Adam Porowski. Streszcz. w jêz. ang. // Prz. Geol. - 2001, nr 4,
s. 317-325
Z. 9). - s. 71-99
Dane dotycz¹ce klimatu i pogody pow. kroœnieñskiego w l. 30-tych XX w.
480. Nocna nawa³nica / (BH) // Dz. Pol. 2005, nr 61, s. III
Opady œniegu i wichury w pow. kroœnieñskim
478. Klêski ¿ywio³owe i epidemie w Kroœcienku Wy¿nym / Mieczys³aw Fejkiel. - Il.
// Dêbina. - 2002, nr 2, s. 7-9
481. Przekroczony stan alarmowy / (ST) //
Dz. Pol. - 2004, nr 176, s. 4; Wody coraz wiêcej
/ (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 178, s. III
Klêski elementarne i epidemie w Kroœcienku
Wy¿nym
Stan zagro¿enia powodziowego w Kroœnie
479. Klimat i pogoda / Franciszek Kozio³Sulimowski // W: Monografia kroœnieñskiego. - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2001/2002. - (Zeszyty Odrzykoñskie ;
482. Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Kroœnie // Kur. Kroœn. - 2001,
nr 7, s. 4
Zadania i rola Stacji
42
Roœlinnoœæ. Zwierzêta. Ochrona przyrody i œrodowiska
483. Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Kroœnie - dzia³alnoœæ statutowa i komercyjna / Krzysztof Jurczak // Gaz.
Obs. IMGW. - 2001, [nr] 4, s. 8-10
488. Wielka woda / Andrzej Józefczyk, Piotr
Hudyma. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 31,
s. 5
Skutki powodzi w powiatach kroœnieñskim i jasielskim
484. Regulacja, czy dewastacja? / £ukasz
£uczaj. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 5, s. 9
489. Wody / Franciszek Kozio³-Sulimowski // W: Monografia kroœnieñskiego. - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2001/
2002. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z. 9). - s. 6170
Polem.: Dewastacja? Regulacja! / Zygmunt Rygiel. // NG³os. - 2004, nr 6, s. 10
Zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego rzek: Wis³ok, Lubatówka i Tabor wynikaj¹ce z planów regulacji tych rzek
Sieæ wodna w pow. kroœnieñskim
485. Straty po powodzi / jz. - Fot. // Super
Now. - 2004, nr 171, s. 6
490. Wody mineralne polskich Karpat
wschodnich / Józef Chowaniec // Aura. - 2005,
nr 8, s. 9-12
Straty powodziowe w gminie Miejsce Piastowe
Charakterystyka wód mineralnych w Iwoniczu
Zdroju, Rymanowie Zdroju, Polañczyku i ich wykorzystanie
486. Straty policzone / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 194, s. III; Raport strat w powiecie /
(inf) // Nowe Podk. - 2004, nr 35, s. 18
491. Wygraæ z betonem / Grzegorz Bo¿ek
//NG³os. - 2004, nr 13, s. 10
Skutki powodzi w pow. kroœnieñskim
487. Straty w trakcie szacowania / (SUB)
// Dz. Pol. - 2001, nr 180, s. III
Stanowisko Spo³ecznego Komitetu Obrony Rzek
Podkarpacia w sprawie regulacji rzek Wis³ok, Lubatówka i Tabor
Skutki powodzi w gminie Dukla
3. ROŒLINNOŒÆ. ZWIERZÊTA. OCHRONA PRZYRODY I ŒRODOWISKA
/ Jan Tulik. - Fot. // Czwarty Wymiar. - 2004,
nr 6, s. 12-13, 49
492. Ballady o drzewach / Edward Marsza³ek. - Rzeszów : Wydaw. RS DRUK, 2004. - 115
s. : fot. kolor. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 113
Opis Cergowej, góry w gminie Dukla
Opis gatunkowy drzew wystêpuj¹cych m.in. w lasach na terenie pow. kroœnieñskiego
Chorkówka w „Wis³oce” = poz. 2031
496. Cisy w Nadleœnictwie Dukla / EdM //
Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 11, s. 7
493. „Beskidnik” z Iwli / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 215, s. III
Odnowienie naturalnych stanowisk cisa wystêpuj¹cych w rezerwatach przyrody w Nadleœnictwie
Dukla
Nadanie imienia zabytkowemu wi¹zowi górskiemu w parku podworskim w Iwli
494. Bezpieczeñstwo ekologiczne / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 246, s. III
497. Czyste brzegi Jasio³ki / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 110, s. III
Spotkanie z prof. Janem Szyszko w Kroœnieñskim Domu Kultury na temat wykorzystania zasobów przyrodniczych Polski
Sprz¹tanie brzegów Jasio³ki w Jedliczu i Mêcince
zainicjowane przez ko³o wêdkarzy „Jasio³ka”
Czyœciej w dorzeczu Wis³oki = poz. 2032
495. Cergowa - tajemnice zakute w ska³ach
43
Œrodowisko geograficzne
498. Dbaæ o w³asne œrodowisko / ze Stanis³awem Romanem, wójtem gminy Korczyna ;
rozm. Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2001,
nr 43, s. 9
// Nowe Podk. - 2003, nr 8, s. 7
499. Dzieñ Ziemi 2003 w Wêglówce / Bart³omiej Kielski-Bardanaszwili // NG³os. - 2003,
nr 3, s. 21; Dzieñ Ziemi i urodziny parku / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 96, s. III; SadŸcie dêby /
(SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 99, s. III
Rezultaty zbiórki œmieci w lasach nadzorowanych przez
Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
Kontrowersje wokó³ programu „Natura 2000”
506. Lasy wci¹¿ zaœmiecane / ad // Super
Now. - 2004, nr 177, s. 7; Leœne œmietniska /
(BH) // Dz. Pol. - 2004, nr 223, s. III
Ochrona œrodowiska w gm. Korczyna
507. Leœne œrodowisko ¿ycia / Jan Stachyrak. - Il. // Prz¹dki. - 2004, nr 2, s. 9
Lasy w gminie Korczyna
Obchody Miêdzynarodowego Dnia Ziemi i 10lecia Czarnorzecko-Strzy¿owskiego Parku Krajobrazowego w Wêglówce (gm. Korczyna)
508. Lubatówka bêdzie dzika / (ad) // Super Now. - 2005, nr 97, s. 11
500. „Dzikie Karpaty” w szko³ach / (BH) //
Dz. Pol. - 2004, nr 98, s. III
Decyzja o nieregulowaniu rzeki Lubatówki
509. £owcy baterii / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 275, s. III
Przekazanie do kroœnieñskich szkó³ filmu „Dzikie Karpaty” w ramach realizacji polsko-s³owackiego projektu Zielone Karpaty
Wyniki konkursu dla m³odzie¿y ph. „£owcy baterii” zorganizowanego przez Urz¹d Miasta i Miejskie Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kroœnie
501. Ekologia na co dzieñ / Marta Gonet. Fot. // Gminne Wieœci. - 2005, nr 3, s. 7
Laureaci gminnego etapu konkursu „Œrodowisko
a cz³owiek” zorganizowanego przez Podkarpacki
Oœrodek Doradztwa Rolniczego, Urz¹d Marsza³kowski i Urz¹d Gminy w Jedliczu
510. Majestatyczne dêby / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 57, s. II
Drzewa - pomniki przyrody w Kroœcienku Wy¿nym
502. Ekologiczna dolina // Super Now. 2005, nr 151, s. 10
511. Miêdzy szko³¹ a terenem / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 86, s. III; Edukacja w terenie /
Lidia Malczyk // Nowe Podk. - 2001, nr 16, s. 9
Utworzenie na terenie Krosna (dzielnica Suchodó³) u¿ytku ekologicznego „Dolina potoku Badoñ”
o powierzchni ponad 6,5 ha
Mo¿liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci edukacyjnej przez Zarz¹d Karpackich Parków Krajobrazowych w Kroœnie
503. Gdzie chodzi ¿ubr i niedŸwiedŸ? / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 45, s. 14
512. M³odzi ekolodzy nagrodzeni / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 95, s. IV
Prace zwi¹zane z opracowaniem mapy migracji
zwierz¹t w lasach administrowanych przez Regionaln¹
Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
Czwarta edycja konkursu „Przymierze z przyrod¹”
pod has³em „Moja ma³a ojczyzna” - wrêczenie nagród
i otwarcie wystawy prac w Kroœnieñskim Domu Kultury
504. Jak zarobiæ na ekologii / Sebastian
Czech // Super Now. - 2002, nr 60, s. 7
513. Mniej wilków i rysi / ar // Nowiny. 2001, nr 49, s. 5
Konferencja poœwiêcona mo¿liwoœci zastosowania biopaliw,wykorzystania energii alternatywnych
i nowoczesnych technologii oczyszczania œcieków
w Iwoniczu Zdroju zorganizowana przez Zwiazek Komunalny „Wis³ok”
Nowy sposób liczenia wilków na Podkarpaciu
514. Mokra „Noc nietoperzy” / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 226, s. III
Krosno zadba o œrodowisko = poz. 2066
Spotkanie w zamku Kamieniec w Odrzykoniu poœwiêcone nietoperzom po³¹czone z prezentacj¹ ksi¹¿ki W. Wo³oszyna „Nietoperze Polski”
505. Kto zyska, kto straci / El¿bieta Kensy
44
Roœlinnoœæ. Zwierzêta. Ochrona przyrody i œrodowiska
515. Nadano imiona starym drzewom / (ad)
// Super Now. - 2003, nr 244, s. 7; Ochrzczone
drzewa / (SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 292, s. I
z. 4, s. 117-120; Znów pomnikiem przyrody / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 48, s. III
Uznanie wodospadu na potoku Iwe³ka w Iwli (gm.
Dukla) za pomnik przyrody
Nadanie imion drzewom - pomnikom przyrody
w Kroœcienku Wy¿nym
O Beskidzie Niskim = poz. 78
516. Nagrody za makulaturê i puszki /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 61, s. III;
Zebrano 25 ton makulatury / S³awomir Witkoœ
// Gminne Wieœci. - 2005, nr 3, s. 7
523. Obszary chronione w województwie
podkarpackim / Jan Stachyrak. - Streszcz.
w jêz. ang. // Wiad. Ziem Górs. - Z. 9 (2001),
s. 119-131
Wyniki zbiórki surowców wtórnych przez
uczniów szkó³ w Jedliczu
524. Podpisy w obronie przyrody / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 48, s. III
517. Najwiêkszy wodospad w Beskidzie Niskim / (czak). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 41,
s. 18; Nowe pomniki przyrody / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 12, s. IV; Nowe pomniki przyrody /
Anita Kowalska. - Fot. // Nowe Podk. - 2001,
nr 8, s. 6
Akcja zbierania podpisów pod petycj¹ przeciwko regulacji Wis³oka i Lubatówki w Kroœnie
525. Pomniki przyrody / Jan Stachyrak. Fot. // Prz¹dki. - 2003, nr 6, s. 8
Uznanie wodospadu na rzece Iwe³ka i wi¹zu górskiego w Iwli (gm. Dukla) za pomniki przyrody
Pomniki przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej
w gminie Korczyna
518. Nie budziæ nietoperza / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 34, s. 24
526. Pomniki przyrody / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 234, s. III
519. Niepotrzebna droga / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 85, s. III
527. Problemy ekologiczne Euroregionu
Karpackiego = Ecological problems of Carpathian Euroregion / red. Kazimierz Twardowski. - Krosno : Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Kroœnie, 2004. - 472 s. : fot., tab.,
wykr. ; 22 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz.
w jêz. ang. - (Prace Naukowo-Dydaktyczne Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kroœnie ;
Z. 10)
Zimowe liczenie nietoperzy zwi¹zane z ochron¹
zagro¿onych gatunków
Uchwa³a Rady Miasta o ustanowieniu dêbów
w Kroœnie pomnikami przyrody o¿ywionej
Protesty przeciwko planom budowy drogi przez
Jaœliski Park Krajobrazowy
520. Nietoperze „lataj¹ce myszy” Pogórza
/ Jan Stachyrak // Prz¹dki. - 2003, nr 8, s. 1011
Wystêpowanie nietoperzy w gminie Korczyna
Dotyczy Krosna i pow. kroœnieñskiego
Nietoperze w Muzeum = poz. 2433
528. Przyrodnicze enklawy / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2000, nr 241, s. III
521. Nowe pomniki przyrody / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 25, s. III
Objêcie ochron¹ wydzielonych obszarów lasów
w Nadleœnictwie Dukla jako u¿ytków ekologicznych
Drzewa - pomniki przyrody w gminie Jedlicze
522. Nowy pomnik przyrody / ad. - Fot.,
plan // Super Now. - 2002, nr 42, s. 7; Nowy
pomnik przyrody nieo¿ywionej w Beskidzie
Niskim / Artur Zator, Edward Marsza³ek, Ma³gorzata Gonera // Chroñmy Przyr. Ojcz. - 2002,
529. Przywracanie ¿ycia w stawach / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 69, s. III; O¿ywaj¹
stawy / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001,
nr 58, s. 24
Projekt odtworzenia œrodowiska stawów w lasach
Nadleœnictwa Dukla
45
Œrodowisko geograficzne
530. Ratuj¹ drzewa na cmentarzu / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 211, s. 7
538. Stan œrodowiska w województwie
podkarpackim w 2001 roku. - Rzeszów : WIOŒ,
2002. - 20 s.: il. kolor., mapy, tab., wykr. ; 30 cm
Porz¹dkowanie drzewostanu na starym cmentarzu w Kroœnie
531. Regulowanie Lubatówki / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 47, s. III
539. Stan œrodowiska w województwie
podkarpackim w 2002 r. - Rzeszów : WIOŒ,
2003. - 46 s. : fot. kolor. ; 30 cm
532. Spacer po lesie / Anna Wêglorz-Stempin. - Fot. // Rocz. Rymanowa Zdr. - T. 5 (2000),
s. 47-50
540. Stan œrodowiska w województwie
podkarpackim w 2003 roku / red. Maria Suchy.
- Rzeszów : WIOŒ, 2004. - 299 s. : mapy kolor.,
tab. ; 30 cm
Spotkanie w Urzêdzie Miasta Krosna na temat
regulacji rzeki Lubatówki w Kroœnie
Lasy okolic Rymanowa Zdroju i œcie¿ki: Familijna Œcie¿ka Rowerowa i przyrodniczo-dydaktyczna
Dot. stanu œrodowiska w Kroœnie i pow. kroœnieñskim
533. Sporna (?) regulacja Wis³oka / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 47, s. III; Sprzeciwiaj¹
siê regulacji / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004,
nr 39, s. III
541. Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w 2004 roku / Wydzia³ Monitoringu
Œrodowiska Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Œrodowiska ; pod red. Marii Suchy. Rzeszów : „Mitel”, 2005. - 95 s. : fot. kolor., mapki,
tab., wykr. ; 30 cm
534. Stan œrodowiska naturalnego gminy
Iwonicz Zdrój ze szczególnym uwzglêdnieniem uzdrowiska / Jerzy Kamiñski, Wac³aw
Mackoœ. - Bibliogr., fot. // Iwonicz Zdrój. T. 3 (2000), s. 103-114
542. Sto ton makulatury i z³omu / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 286, s. III
Kontrowersje w sprawie regulacji Wis³oka i Lubatówki w Kroœnie
Nagrody dla najlepszych szkó³ m.in. w pow. kroœnieñskim za zbiórkê makulatury i z³omu
543. Szata organiczna / Franciszek Kozio³Sulimowski // W: Monografia kroœnieñskiego. - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2001/2002. - (Zeszyty Odrzykoñskie ;
Z. 9). - s. 101-121
Walory krajobrazowe i wypoczynkowe gminy
Iwonicz, ochrona ziemi i powietrza oraz gospodarka
wodno-œciekowa i gospodarka odpadami
535. Stan œrodowiska w województwie
podkarpackim w 1999 roku / red. Renata Jaroñ-Warszyñska. - Rzeszów : WIOŒ, 2000. 231 s. : il. kolor., mapy, wykr., tab. ; 30 cm
Charakterystyka szaty roœlinnej i zwierzêcej powiatu kroœnieñskiego
544. Œwiat roœlinny dawniej i dziœ / Mieczys³aw Fejkiel // Dêbina. - 2001, nr 5, s. 13
536. Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w 2000 roku / red. Beata Michalak. Rzeszów : WIOŒ, 2001. - 44 s. : il., tab., wykr. ;
30 cm
Œrodowisko naturalne Kroœcienka Wy¿nego
545. Œwi¹teczne sprz¹tanie / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 101, s. II
Obchody Dnia Ziemi w Iwoniczu Zdroju
537. Stan œrodowiska w województwie
podkarpackim w 2001 roku / red. Renata Jaroñ-Warszyñska. - Rzeszów : WIOŒ, 2002. 246 s. : fot. kolor., tab. ; 30 cm
546. Tony makulatury / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 20, s. III
Wyniki konkursu na zbiórkê makulatury i z³omu
w szko³ach podstawowych w gminie Jedlicze
46
Roœlinnoœæ. Zwierzêta. Ochrona przyrody i œrodowiska
547. Tony œmieci / (ST) // Dz. Pol. - 2005,
nr 245, s. III
553. W obronie natury / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 33, s. III
548. Tropiciele lataj¹cych myszy / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 224, s. III
554. Walory przyrodnicze i ich ochrona /
Jan Stachyrak // Prz¹dki. - 2003, nr 2, s. 6, 8
549. Uczenie nauczycieli / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 87, s. III
555. Warunki naturalne / Irena Guzek // W:
Odrzykoñ : ziemia i ludzie (wybrane zagadnienia). - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Mi³oœników
Odrzykonia, 2003. - (Zeszyty Odrzykoñskie ;
Z. 10). - s. 7-25
Rezultaty akcji „Czysty las” prowadzonej na terenie nadleœnictw podlegaj¹cych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kroœnie
Interwencja Stowarzyszenia „Karpackie Krajobrazy” w sprawie regulacji Lubatówki, Wis³oka i Taboru
„Noc nietoperzy” w Czarnorzekach
Walory przyrodnicze gminy Korczyna
Dzia³alnoœæ szkoleniowa dotycz¹ca ochrony œrodowiska skierowana do nauczycieli gimnazjów i szkó³
œrednich
Œrodowisko przyrodnicze Odrzykonia
550. Upad³oœæ fundacji / Agnieszka Dembiczak // Super Now. - 2002, nr 80, s. 4; Zagro¿ona fundacja / Adam Kowalak // Nowe Podk.
- 2002, nr 14, s. 9
556. Zadecyduj¹ radni / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 158, s. I
Przyjêcie przez Zarz¹d Miasta Krosna wstêpnych za³o¿eñ dotycz¹cych refundacji kosztów zwi¹zanych z demonta¿em i utylizacj¹ elementów azbestowych konstrukcji budowlanych
Likwidacja przez Urz¹d Skarbowy programu edukacji ekologicznej „Czysta Wis³a i Rzeki Przymorza” realizowanego przez CEEW w Kroœnie
Uprawa krajobrazu = poz. 1324
Zamiast wêgla gaz i s³oñce = poz. 1506
551. VAT-owska pu³apka / (ad) // Super
Now. - 2002, nr 16, s. 7
Zanieczyszczenie zgodne z normami = poz.
1507
Dzia³alnoœæ Fundacji Centrum Edukacji Wsi i jej
problemy finansowe zwi¹zane z podatkiem VAT
557. Ziemia - nasz dom / Jan Stachyrak
// NG³os. - 2004, nr 17, s. 8
552. W Beskidzie : przyroda / Edward Marsza³ek, Stanis³aw W³odyka. - Rzeszów : „Libri
Ressoviensis”, [2004]. - [22] s. : tabl. kolor. ;
20 cm
Obchody Dnia Ziemi w pow. kroœnieñskim
Zob. te¿ poz. 1484
a. Rezerwaty przyrody, ogrody, parki
560. Dawny park zdrojowy, jego rozwój
i przeobra¿enia / Janusz Michalak. - Fot. //
Iwonicz Zdrój. - T. 4 (2001), s. 25-40
558. Czarnorzecko-Strzy¿owski Park Krajobrazowy / Dariusz Stanert. - Il. // Poznaj Swój
Kraj. - 2002, nr 4, s. 19
Opis parku zdrojowego w Iwoniczu Zdroju i zmian
na przestrzeni XiX i XX w.
Informacja o obszarze i zabytkach parku
559. Czarnorzecko-Strzy¿owski Park Krajobrazowy / Jan Stachyrak. - [Cz.] (1)-(2) // Prz¹dki. - 2004, nr 9, s. 8 ; 2004, nr 10, s. 8
Obszar i opis parku, pomniki przyrody oraz zabytki kultury na terenie parku
47
Œrodowisko geograficzne
nr 57, s. 32
561. Jaœliski Park Krajobrazowy / kbr // Duk.
Prz. Sam. - 2005, nr 10, s. 10
Wyciêcie drzew i krzewów powoduj¹cych rozsadzanie i postêpuj¹c¹ erozjê ska³ w rezerwacie skalnym „Prz¹dki”
Walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe
562. Koncert na cztery stawy / Czes³aw
Skroba³a. - Fot. // Super Now. - 2000, nr 267,
s. 20; Minirezerwat na dzia³ce / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 269, s. I
sna
570. „Ogrody angielskie” Beskidu Niskiego i Pogórza przedstawione na planach katastralnych / Agata Zachariasz. - Il. // Rzesz. Teka
Kons. - T. 2 (2000), s. 227-256
Minirezerwat p³azów Jana Luœni w okolicach Kro-
Charakterystyka za³o¿eñ ogrodowych wystêpuj¹cych na terenie Beskidu Niskiego i Pogórza na podstawie map katastralnych
563. Las „Dêbina” / Edward Marsza³ek //
Dêbina. - 2002, nr 5, s. 6
571. Park Zdrojowy / (BH) // Dz. Pol. - 2002,
nr 64, s. III
Drzewostan w parku leœnym Dêbina
Historia i opis Parku Zdrojowego w Iwoniczu
Zdroju
564. Magurski Park Narodowy : przewodnik przyrodniczo-turystyczny / Zygmunt
Wnuk. - Rzeszów : „Atrium”, 2000. - 224 s.,
[16] s. tabl. : il. kolor, mapy ; 21 cm. - Bibliogr.
572. Porosty rezerwatu „Prz¹dki” ko³o Krosna (Pogórze Dynowskie) / Beata Krzewicka,
Lucyna Œliwa. - Streszcz. w jêz. ang. // Ochr.
Przyr. - R. 57 (2000), s. 51-58
Rec.: WALD // Dz. Pol. - 2000, nr 235, s. VII
Omówienie walorów przyrodniczo-krajoznawczych Magurskiego Parku Narodowego
565. Magurski Park Narodowy / Marzena
Stempieñ-Sa³ek. - Fot. // Przyr. Pol. - 2004,
nr 2, s. 16-18
573. Prace w „Dêbinie” / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 24, s. 23
566. Magurski Park Narodowy / Piotr Hanas. - Warszawa : Multico, 2001. - 95 s. : il.
kolor. ; 18 cm
574. Przewodnik po karpackich parkach
krajobrazowych / Kazimierz Wojewoda. - Krosno : Zarz¹d Zespo³u Karpackich Parków Krajobrazowych, 2004. - 46 s. : fot. kolor. ; 20 cm.
- Bibliogr.
Projekt poprawy stanu œrodowiska przyrodniczego w parku leœnym „Dêbina” w Kroœcienku Wy¿nym
Walory przyrodnicze Magurskiego Parku Narodowego
567. Nowe rezerwaty / (lm). - Fot. // Nowe
Podk. - 2003, nr 40, s. 9; Nowe rezerwaty przyrody / ad. - Fot. // Super Now. - 2003,
nr 196, s. 7
Dot. tak¿e parków krajobrazowych i rezerwatów w pow. kroœnieñskim
575. Ptaki Czarnorzecko-Strzy¿owskiego
Parku Krajobrazowego / Jan Stachyrak. - Fot.
- [Cz.] (1)-(2) // Prz¹dki. - 2003, nr 10, s. 10 ;
2004, nr 1, s. 10
Utworzenie 6 rezerwatów przyrody w woj. podkarpackim (m.in. „£ysa Góra” w Nadleœnictwie Dukla)
Gatunki ptaków w Czarnorzecko-Strzy¿owskim
Parku Krajobrazowym
568. Ochrona zatwierdzona /(SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 236, s. III
Zatwierdzenie planu ochrony dla Jaœliskiego Parku Krajobrazowego
576. Skarby podkarpackich lasów : przewodnik po rezerwatach przyrody / Edward
Marsza³ek. - Krosno : „Ruthenus”, 2005. - 149
s. : fot. kolor., mapka ; 24 cm. - Bibliogr.
569. Ods³anianie „Prz¹dek” / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 56, s. III; Porz¹dki na „Prz¹dkach” / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000,
Dot. równie¿ rezerwatów przyrody na terenie
pow. kroœnieñskiego
48
Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja
577. Sk¹d wyp³ywa Jasio³ka / Bart³omiej
Kielski-Bardanaszwili // NG³os. - 2003, nr 13,
s. 20
581. Œwiat zwierz¹t Czarnorzecko-Strzy¿owskiego Parku Krajobrazowego / Jan Stachyrak.
- Fot. kolor. // Prz¹dki. - 2005, nr 7, s. 8
Opis walorów przyrodniczych rezerwatu przyrody „ródliska Jasio³ki” w Jaœliskim Parku Krajobrazowym
582. W parku leœnym / Andrzej Raus. - Plan
// Nowiny. - 2002, nr 178, s. 31
Park leœny „Dêbina” (gm. Kroœcienko Wy¿ne)
578. Œcie¿ka inna ni¿ wszystkie / Bart³omiej Kielski-Bardanaszwili. - Il. // NG³os. - 2003,
nr 2, s. 20
583. Warkot pilarek / ewg // Nowiny. - 2000,
nr 18, s. 23
Opis œcie¿ki turystycznej „Na wêgierskim trakcie” w Jaœliskim Parku Krajobrazowym
Zabiegi pielêgnacyjne w „Dêbinie” zmierzaj¹ce
do utworzenia parku rekreacyjnego w Kroœcienku
Wy¿nym
579. Œcie¿ka przyrodniczo-historyczna zamek Kamieniec - Prz¹dki : przewodnik / oprac.
Zarz¹d Zespo³u Karpackich Parków Krajobrazowych w Kroœnie. - Krosno : Urz¹d Gminy
w Korczynie, 2003. - 20 s. : fot. kolor., mapka ;
20 cm
584. Wiosna w komborskim parku dworskim / Renata Wajdowicz. - Fot. // Prz¹dki. 2004, nr 6, s. 9
Charakterystyka szaty roœlinnej w parku dworskim w Komborni
580. Œcie¿k¹ do korkowca / (SUB) // Dz.
Pol. - 2004, nr 160, s. III
Otwarcie œcie¿ki przyrodniczej w zabytkowym
parku w ¯arnowcu
4. GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA I REKREACJA
585. Agroturystyka : Informator Agroturystyczny Województwa Podkarpackiego / oprac.
Maria Wais i Tadeusz Potoczny. - Iwonicz Zdrój
: Oœrodek Doradztwa Rolniczego, 2000. - 160 s. :
fot. kolor. ; 23 cm
- Krosno : Urz¹d Miasta i Gminy Dukla, [2000].
- [12] s. : fot. kolor., mapka ; 21 cm
589. Beskid Niski / Marek Motak. - BielskoBia³a : „Pascal”, 2000. - 186 s. : mapki, rys. ;
19 cm
Rec.: JS // Dz. Pol. - 2001, nr 16, s. II; oprac.E.K.
// Nowe Podk. - 2001, nr 6, s. 12
Dot. równie¿ pow. kroœnieñskiego
Przewodnik, dot. równie¿ Krosna i okolic
590. Beskid Niski / Ma³gorzata Jara. - Bydgoszcz : „Tekst”, 2002. - 87 s. : fot . kolor. ; 30
cm
586. Agroturystyka w gminie Dukla / oprac.
Krystyna Boczar-Ró¿ewicz. - Dukla : Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych
„Animare”, 2003. - [20] s. : fot. kolor., mapka ;
21 cm
591. Beskid Niski / Agnieszka Bogaczyk. Krosno : „Roksana”, 2003. - 164 s. : fot. ; 24
cm. - Bibliogr. s. 162
587. Atrakcje na wakacje / Jan Stachyrak. Fot. // Prz¹dki. - 2004, nr 7, s. 8-9
592. Beskid Niski : przewodnik / Piotr Subik. - Krosno : „Roksana”, 2000. - 171 s. : fot.,
mapy ; 20 cm
Œcie¿ki turystyczne i pomniki przyrody w gminie Korczyna
Przewodnik turystyczny po Beskidzie Niskim
588. Atrakcje turystyczne ziemi dukielskiej.
49
Œrodowisko geograficzne
593. „Beskid” jest najlepszy / tom // Nowiny. - 2004, nr 250, s. III
602. Dziedzictwo kulturowe Krosna /
(M.H.) // NG³os. - 2003, nr 36, s. 13
Nagroda dla Szkolnego Ko³a Polskiego Towarzystwa Schronisk M³odzie¿owych „Beskid” przy
Szkole Podstawowej nr 10 w Kroœnie
Szlak dziedzictwa kulturowego w Kroœnie
603. Ewakuowali narciarzy / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr, 44, s. 16
594. Beskidzka konferencja / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 54, s. III
Æwiczenia ratowników Grupy Bieszczadzkiej
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Pu³awach
Perpektywy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim
595. Bêd¹ trasy / ar // Nowiny. - 2001, nr
12, s. 11
604. GOPR-owcy na szkoleniu / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 228, s. I
Budowlane i turystyczne propozycje =
poz. 1374
605. Gospodarstwa agroturystyczne
w gminie Dukla // Gaz. Wybor. (Rzeszów). 2001, nr 185, s. [12]
Dotacja Fundacji Karpackiej dla Gminnego Oœrodka
Kultury w Rymanowie na realizacjê programu „Ocaliæ od
zapomnienia” (wyznaczenie i opisanie œcie¿ek spacerowych
oraz tras rowerowych w gminach Rymanów i Iwonicz Zdrój)
Doroczne szkolenie ratowników Bieszczadzkiej
Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Sekcji Krosno
Wykaz adresowy
596. Centrum Informacji Turystycznej
w Dukli / Kamil Krowicki // Duk. Prz. Sam. 2003, nr 11, s. 11
606. Gospodarstwo agroturystyczne, jego
cechy i warunki dzia³ania / kbr // Duk. Prz.
Sam. - 2005, nr 10, s. 20
Dzia³alnoœæ Centrum
Agroturystyka w gminie Dukla (dane z r. 2003)
597. Certyfikat dla Szlaku Naftowego /
/sr/ // Nowe Podk. - 2005, nr 42, s. 15
607. Hrendówka zaprasza / /aj/. - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 25, s. 10
Przyznany przez Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹
Opis œcie¿ki edukacyjno-przyrodniczej „Hrendówka” w Rymanowie (Leœnictwo Pastwiska)
598. Dawniej s¹dy by³y skuteczne / ewg //
Nowiny. - 2005, nr 241, s. 7
608. Infrastruktura techniczna i turystyczna w gminach powiatu kroœnieñskiego na terenie Beskidu Niskiego / S³awomir Stec, Tomasz Cebulak // W: Turystyka wiejska a rozwój i wspó³praca regionów : Materia³y z Sesji
Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego
Iwonicz Zdrój 27-29 wrzeœnia 2005. - Krosno :
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa, 2005.
- s. 287-294. - Bibliogr., streszcz. w jêz. ang.
Prelekcja Marka Klary dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kroœnie
599. Dla zdrowia i integracji / Piotr Krupa
// Nowe Podk. - 2002, nr 30, s. 9
XIV Regionalny Rajd Turystów Nies³ysz¹cych
600. „Dom pod Malwami” / (ST) // Dz. Pol.
- 2002, nr 113, s. III; Dom „Pod Malwami” /
Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002,
nr 21, s. 12
Dot. gmin Dukla, Iwonicz Zdrój i Rymanów
III miejsce gospodarstwa agroturystycznego Janiny
i Edwarda Pomprowiczów w konkursie „Goœcinny Próg”
zorganizowanym przez miesiêcznik „Poznaj Swój Kraj”
609. Iwonicz Zdrój i okolice : przewodnik
turystyczno-krajoznawczy / Janusz Michalak.
- Krosno : „Roksana”, 2001. - 184 s., [8] s. tabl. :
il. kolor., mapy; 21 cm. - Bibliogr.
601. Duchy w ska³ê zaklête / sec. - Fot. //
Super Now. - 2005, nr 131, s. 20-21
Rec.: oprac. (e.k.) // Nowe Podk. - 2001, nr 28, s. 12
Atrakcje turystyczne na terenie gminy Korczyna oraz informacje o ruchu turystycznym
50
Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja
610. Iwonicz Zdrój i okolice : (ma³y przewodnik) / Janusz Michalak. - Krosno : „Roksana”, 2002. - 32 s., [4] k. tabl. : il. kolor., mapy ;
21 cm
619. Krosno i powiat kroœnieñski / red. Stanis³aw Mendelowski. - Krosno : „Roksana”,
2005. - 122 s. : fot. ; 21 cm. - Bibliogr.
620. Kroœnieñskie Centrum Informacji Turystycznej // NG³os. - 2003, nr 26, s. 6
611. Iwonicz Zdrój i okolice : przewodnik turystyczno-krajoznawczy. - (Wydanie z 2001 r. aktualizowane w maju 2003 r.). - Krosno : „Roksana”, 2003. - 184 s. : il., mapy ; 21 cm. - (Biblioteczka Janusza Michalaka ; 25)
Informacja nt. dzia³alnoœci Centrum
621. Kuszenie turystów / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2003, nr 64, s. 13
Oferta Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” na IX Miêdzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur” w £odzi
612. Jak przyci¹gn¹æ turystów? / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 44, s. III; Zainteresowaæ sob¹ / Piotr Hudyma // Nowe Podk. - 2003,
nr 8, s. 3
622. Leœne opowieœci z Beskidu / Edward
Marsza³ek. - Krosno : „Apla”, 2002. - 175, [1]
s., [11] k. tabl. : il. kolor ; 21 cm. - Bibliogr.
Dyskusja nt. poszerzenia oferty turystycznej Dukielszczyzny w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
623. Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” / El¿bieta Sikorska i in. - Krosno :
„Ruthenus”, 2004. - 40 s.: fot. kolor. ; 21 cm
613. Jedlicze i okolice : (nie tylko przewodnik) / Janusz Michalak. - Wyd. 3. - Krosno :
„Roksana”, 2002. - 136 s. : il. ; 21 cm
Zawiera charakterystykê geograficzn¹ i kulturow¹ gmin nale¿¹cych do LOT
614. Jednoczeœnie na Cergowej / (SUB) //
Dz. Pol. - 2002, nr 218, s. III
624. Lokalna turystyka / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 155, s. III
Zlot turystów na szczycie Cergowej z okazji Miêdzynarodowego Roku Gór
Spotkanie poœwiêcone omówieniu mo¿liwoœci
powo³ania Lokalnej Organizacji Turystycznej, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Kroœnie
615. Karpacki szlak wina : przewodnik / Podkarpacka Izba Gospodarcza. - Targowiska :
„Arete II”, 2002. - 50 s. : fot. (w tym kolor.) ; 15
cm
625. Mamy nowe œcie¿ki! / Ma³gorzata
Grochmal // NG³os. - 2005, nr 37, s. 6
Otwarcie œcie¿ek turystycznych „Strzelnica-Sucha Góra” i „Strzelnica-Prz¹dki” w gminie Korczyna
616. Konkursy rozstrzygniête. - Fot. //
NG³os. - 2004, nr 25, s. 7; Promuj¹ Krosno. Fot. // Nowiny. - 2004, nr 127, s. III
626. Miejsce Piastowe : w gminie i okolicy :
nie tylko przewodnik / Janusz Michalak. - Wyd.
3. - Krosno : „Roksana”, 2002. - 104 s. : il.,
mapa ; 21 cm
Laureaci konkursu „Pami¹tka z Krosna” (has³o
i gad¿et promuj¹ce miasto)
„Kontakt” zakoñczony = poz. 1384
627. M³odzie¿ z mapami i kompasami /
(SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 91, s. III
617. Krosno : turystyka / Biuro Zarz¹du
i Promocji Miasta. - Krosno : „Ruthenus”, 2002.
- 31 s. : fot. kolor., mapka ; 24 cm
Eliminacje do XXXI Ogólnopolskiego M³odzie¿owego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego
w Kroœnie
618. Krosno : turystyka = Krosno : tourism
/ Biuro Promocji Miasta ; t³. na jêz. ang. Jacek
Paj¹k. - Krosno : „Ruthenus”, 2005. - 30 s. :
fot. kolor., mapka ; 24 cm
628. Na naftowym szlaku / (aj) // Nowe
Podk. - 2005, nr 18, s. 10
Promocja szlaku naftowego opracowanego przez
LOT w Kroœnie
51
Œrodowisko geograficzne
629. Na szlaku przygody / J.S. - Fot. //
NG³os. - 2003, nr 28, s. 20
637. Nowa œcie¿ka // Super Now. - 2004,
nr 243, s. 20
XV Wojewódzki Rajd „Œladami historii i legend”
zorganizowany przez Ko³o PTSM „Beskid” przy
Szkole Podstawowej Nr 10 w Kroœnie (tak¿e informacja o dzia³alnoœci Ko³a)
Nowa œcie¿ka przyrodniczo-historyczna „W cieniu Beskidnika” wyznaczona w Iwli i Chyrowej (gm.
Dukla)
638. Nowa œcie¿ka turystyczna dla pieszych / Janusz Pojnar. - Mapka // Prz¹dki. 2004, nr 10, s. 2; Po turystycznej œcie¿ce / (SUB)
// Dz. Pol. - 2004, nr 242, s. III
630. Naftovij š¾ag : mižnarodnij turistiènyj
maršrut / [oprac. El¿bieta Sikorska i in. ; t³.
Witold Ropa i in.]. - Krosno : Podkarpacka Agencja Reklamowo-Informacyjna ; Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, 2005. - 18 s. : fot. kolor., mapki ; 21 cm
Oddanie do u¿ytku œcie¿ki turystycznej Korczyna - Kamieniec
639. O Be³kotce / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 99, s. 2
Dot. zabytków przemys³u naftowego w pow. kroœnieñskim
Otwarcie œcie¿ki przyrodniczo-edukacyjnej
z centrum uzdrowiska do Ÿróde³ka „Be³kotka” w Iwoniczu Zdroju
631. Nagrodzeni za turystykê / (SUB) //
Dz. Pol. - 2003, nr 236, s. III
Nagrody za osi¹gniêcia w rozwoju turystyki
w woj. podkarpackim (m.in. laureaci z Krosna)
640. O Sarnie w bibliotece / S. Wójtowicz.
- Fot. // NG³os. - 2005, nr 40, s. 6
632. Nazwy wydarte niepamiêci / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 260, s. III
œnie
Spotkanie z Wojciechem Krukarem zorganizowane przez Ko³o Przewodników Turystycznych przy
Oddziale PTTK w Kroœnie poœwiêcone badaniom
nazw miejscowych na obszarze pomiêdzy górn¹ Wis³ok¹ a górnym Sanem
Prelekcja ks. dra Jana Cebulaka w KBP w Kro-
641. Ocena us³ug w gospodarstwach agroturystycznych gminy Dukla przez turystów /
Krystyna Boczar-Ró¿ewicz. - Wykr. // Duk.
Prz. Sam. - 2003, nr 10, s. 8-10
Omówienie wyników badañ dotycz¹cych us³ug
agroturystycznych w gminie Dukla
633. Nieustanna s³u¿ba / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 227, s. III
40-lecie Grupy Bieszczadzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
642. Odwiedzaj¹ Krosno / /ip/ // Nowe
Podk. - 2005, nr 41, s. 8; Zwiedzaj¹ miasto /
(BH) // Dz. Pol. - 2005, nr 229, s. III
634. Nocleg na szlaku / ewg // Nowiny. 2000, nr 99, s. 24
Ruch turystyczny i dzia³alnoœæ Punktu Informacji Kulturalno-Turystycznej w Kroœnie
Schroniska Polskiego Towarzystwa Schronisk
M³odzie¿owych w powiatach kroœnieñskim, jasielskim, sanockim i bieszczadzkim
643. Oryginalne pami¹tki do wziêcia / ewg.
- Fot. // Nowiny. - 2005, nr 135, s. III
Koszulki z wizerunkiem Krosna jako element
promocji miasta
635. Nocowaæ w ochronce / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 180, s. III
Szkolne schronisko Polskiego Towarzystwa
Schronisk M³odzie¿owych w Dukli
644. Osobliwoœci Beskidu Niskiego / Stanis³aw K³os. - Rzeszów : „Libra”, 2004. - 120 s.,
[16] k. tabl. : fot. kolor. ; 23 cm
636. Nowa siedziba / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
- 2003, nr 298, s. III
Dot. równie¿ zabytków i osobliwoœci przyrody
w gminach Chorkówka, Dukla, Iwonicz i Rymanów
Zmiana siedziby Centrum Informacji Turystycznej w Kroœnie
52
Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja
645. Osobliwoœci Podkarpacia : przewodnik krajoznawczy po najciekawszych, najdziwniejszych znanych i nieznanych miejscach
i obiektach województwa podkarpackiego /
Stanis³aw K³os. - Rzeszów : „Libra”, 2002. - 144
s., [23] k. tabl. : fot. kolor., mapy ; 22 cm
652. Pokrzep cia³o i duszê w Rymanowie
Zdroju / tabi. - Fot. // Super Now. - 2005,
nr 143, s. 31
646. Osobliwoœci Podkarpacia : przewodnik krajoznawczy po najciekawszych, najdziwniejszych znanych i nieznanych miejscach
i obiektach województwa podkarpackiego. Cz. 2 / Stanis³aw K³os. - Rzeszów : „Libra”,
2003. - 142 s., [24] k. tabl. : fot. kolor. ; 22 cm
W³adze i program dzia³ania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”
Walory turystyczne Rymanowa Zdroju
653. Po³¹czyli si³y / Andrzej Raus // Nowiny. 2002, nr 97, s. 13; Razem bêd¹ silniejsi / ad // Super
Now. - 2002, nr 98, s. 7
M.in. Krosno i pow. kroœnieñski
654. Pomnik przyrody i... kultury / Anita Kowalska. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 6, s. 6
Walory turystyczne Królika Polskiego (gm. Rymanów)
Dot. m.in. Krosna i pow. kroœnieñskiego
655. Ponownie o Rymanowie Zdroju i jego walorach / S³awomir Szczepaniak // Rocz.
Rymanowa Zdr. - T. 8 (2003), s. 45-46
Partnerzy zza Sanu = poz. 89
647. Po lesie na koniu / (czak) // Super Now.
- 2000, nr 173, s. 7
Walory lecznicze i turystyczne uzdrowiska
Zakoñczenie prac przy wyznaczaniu tras do jazdy konnej w Czarnorzekach i okolicy
656. Postawili na agroturystykê / Krzysztof
Kamiñski. - Fot. // Super Now. - 2005,
nr 208, s. 7
648. Podkarpacie zaprasza / Marta Marsza³ // Ekoœwiat. - 2004, nr 2, s. 9
Gospodarstwo agroturystyczne Bolanowskich
w Ladzinie
Opis œcie¿ki przyrodniczej do Z³otej Studzienki
pod gór¹ Cergow¹ k. Dukli
657. Powiat kroœnieñski / Micha³ Wierzchowski. - Kraków : Wydaw. „Kurier Press”, [br.].
- 62 s. : fot. kolor., mapka; 28 cm
649. Podkarpacie znane i nieznane / (and).
- Fot. // Super Now. - 2001, nr 33, s. 6; Tylko
we troje : rozmowa z Agnieszk¹, Katarzyn¹ i Joann¹ Habrat z Krosna zwyciê¿czyniami w konkursie „Podkarpacie znane i nieznane” / rozm.
Aneta Gieroñ. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 33, s. 6
Tekst w jêz. ang. i niem.
658. Powiat kroœnieñski : przewodnik od
A do Z / Tomasz Oleksy. - Kraków : „Kurier
Press”, 2001. - 25 s. : fot. kolor. ; 24 cm
Rozstrzygniêcie konkursu „Podkarpacie znane
i nieznane” ; nazwiska laureatów
659. Powsta³ „Tabor” / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 161, s. III; Turystyczny „Tabor” /ewg
// Nowiny. - 2002, nr 153, s. 17
650. Podsumowanie X (I) Euroregionalnego Zlotu Dukielskiego / J. Drajewicz // Duk.
Prz. Sam. - 2001, nr 6, s. 5; Razem z lwowiakami
/ Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 108,
s. 5
Walne zebranie cz³onków-za³o¿ycieli Gminnej
Organizacji Turystycznej „Tabor” w Rymanowie
Zdroju
Impreza turystyczna dla m³odzie¿y z woj. podkarpackiego po³¹czona z Konkursem Piosenki Turystycznej w Dukli
Promocja Dukli na targach turystycznych
w £odzi i Lublinie = poz. 1390
651. Podwójna szansa na LOT / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 57, s. III
Dot. sprawy inicjatora powstania LOT
53
Œrodowisko geograficzne
660. Promocja regionu / (aj). - Fot. // Nowe
Podk. - 2003, nr 13, s. 9
670. Rozwój agroturystyki w po³udniowowschodnim regionie Polski w okresie przemian
gospodarczych i spo³ecznych na wsi / Roman
Zych // W: Spo³eczeñstwo Podkarpacia na
prze³omie wieków : studia socjologiczne / pod
red. Mariana Malikowskiego. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzia³
Nauk Spo³ecznych, 2002. - s. 70-98
Promocja turystyczna gminy Rymanów na X Miêdzynarodowych Targach Turystyki, Sprzêtu Turystycznego, ¯eglarskiego i Sportowego w Katowicach
661. Przer¿nêli otwarcie / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 152, s. III
Otwarcie œcie¿ki przyrodniczo-historycznej „Zamek Kamieniec - Prz¹dki” na terenie gminy Korczyna, m. in. opis œcie¿ki
Us³ugi turystyczne na wsi podkarpackiej na tle
kraju w l. 1998-2000
662. Przewodnicy przy granicy / (SUB)
// Dz. Pol. - 2002, nr 167, s. III
671. Rymanów Zdrój i okolice : (ma³y przewodnik) / Janusz Michalak. - Krosno : „Roksana”, 2002. - 32 s. : il. (w tym kolor.), mapa ; 21
cm
663. Puchar dla Posady Górnej / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 226, s. II
672. Rymanów Zdrój i okolice: przewodnik turystyczno-krajoznawczy. - Wyd. nowe /
Janusz Michalak. - Krosno : „Roksana”, 2003.
- 128 s.: fot.; 20 cm
Schronisko Studenckiego Ko³a Przewodników
Beskidzkich w Zyndranowej
Zwyciêstwo dru¿yny Zespo³u Szkó³ Publicznych w Posadzie Górnej w IX Wojewódzkim Zlocie Dukielskim
664. Radni godni podziwu / Stanis³aw Wójtowicz. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 45, s. 10
673. Schroniska przed sezonem / (BH) //
Dz. Pol. - 2002, nr 43, s. III
Prelekcja dr Ewy Bereœ w KBP w Kroœnie
Narada poœwiêcona dzia³alnoœci szkolnych schronisk m³odzie¿owych w Dukli
665. Rajd historyczny / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 267, s. III
674. Spotkanie Lokalnej Organizacji Turystycznej w Dukli / Krystyna Boczar-Ró¿ewicz
// Duk. Prz. Sam. - 2001, nr 6, s. 12
Dotyczy XIV Rajdu im. I.£ukasiewicza zorganizowanego przez PTTK w Kroœnie
Spotkanie lokalnych organizatorów turystyki
z wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej
w Dukli
666. Regionalna kuchnia œci¹gnie turystów
/ (ad) // Super Now. - 2004, nr 55, s. 7
Realizacja projektu „Kuchnia regionalna sposobem na atrakcyjniejsz¹ ofertê turystyczn¹ i przed³u¿enie sezonu turystycznego” w gminie Dukla
675. Stowarzyszenie Turystyczne „Beskid
Dukielski” / kbr // Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 7,
s. 4
667. Relaks z wêdk¹ / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001, nr 166, s. 11
Cele Stowarzyszenia i sk³ad Zarz¹du
Dzia³alnoœæ ko³a Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Jedliczu
676. Sukces pod lip¹ / (WALD). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 191, s. V
668. Rosn¹ wymagania turystów / (m) //
Super Now. - 2000, nr 148, s. 7
Gospodarstwo agroturystyczne Barbary i Adama
Œliwków w Rymanowie
Gospodarstwa agroturystyczne na Podkarpaciu
677. Szansa na LOT / (ST). // Dz. Pol. 2002, nr 51, s. III
669. Rowerem po Czarnorzecko-Strzy¿owskim Parku Krajobrazowym. - Fot. // Prz¹dki. 2003, nr 4, s. 10, 12
Utworzenie przez gminê Krosno z udzia³em gmin
powiatów jasielskiego i kroœnieñskiego Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski”
Opis œcie¿ki rowerowej w Czarnorzecko-Strzy¿owskim Parku Krajobrazowym
54
Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja
678. Szlak naftowy : transgraniczny szlak
turystyczny / [Tekst El¿bieta Sikorska i in.] ;
Podkarpacka Agencja Informacyjno-Reklamowa ; Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid
Niski”. - Krosno : Podkarpacka Agencja Informacyjno-Reklamowa, 2005. - 18 s. : fot. kolor.,
mapki ; 21 cm
684. The petroleum trail : international tourist trail / [Text El¿bieta Sikorska; transl. Stanis³aw Roman i in.] - Krosno : Podkarpacka
Agencja Informacyjno-Reklamowa ; Lokalna
Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, 2005.
- 18 s. : fot. kolor., mapki ; 21 cm
Dotyczy zabytków przemys³u naftowego na terenie pow. kroœnieñskiego
Dot. równie¿ zabytków przemys³u naftowego
w pow. kroœnieñskim
685. Trakt wêgierski : po latach tylko dla
turystów / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 142,
s. III; Wêgierski trakt dla turystów / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 148, s. III
679. Szlak naftowy na finiszu / (sr) // Nowe
Podk. - 2005, nr 32, s. 15; Szlakiem naftowym /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 183, s. III
Informacja o transgranicznym szlaku turystycznym ³¹cz¹cym ze sob¹ miejsca zwi¹zane z narodzinami i histori¹ przemys³u naftowego
Otwarcie œcie¿ki historyczno-krajoznawczej „Na
wêgierskim trakcie”, prowadz¹cej fragmentem dawnej drogi handlowej przez Jaœliski Park Krajobrazowy
680. Szlakiem ropy naftowej rodem
z Podkarpacia / Dagmara Preisner, Andrzej
£apkowski. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 194,
s. 20
686. Tropem przyrody i przesz³oœci / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 198, s. III
Szlaki turystyczne w gminie Dukla
687. Turystyczna wspó³praca / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 232, s. I, III
Opis szlaku naftowego na terenie Podkarpacia
i Ukrainy Zachodniej
Wycieczka zorganizowana przez Agencjê Rozwoju Regionalnego w Svidniku dla przedstawicieli
Oœrodka Informacji Turystycznej, Wydzia³u Promocji UM i PTTK z Krosna
681. Œcie¿ka do studzienki / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 227, s. II; Poznawcza œcie¿ka / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr 231, s. III
Otwarcie œcie¿ki przyrodniczej „Do z³otej studzienki” na Cergowej
Turystyczne œpiewanie (BH) = poz. 3147
688. Turystyczny zaœcianek? / Wac³aw
£abuda // Nasz Rym. - 2002, nr 7, s. 12
682. Œcie¿ka przyrodnicza „Rymanów
Zdrój” / Jan Tomkiewicz, Wojciech Zagórski.
- Fot., mapka kolor., rys. // Rocz. Rymanowa
Zdr. - T.8 (2003), s. 9-30
Turystyka w woj. podkarpackim, dane statystyczne
Opis œcie¿ki przyrodniczej w okolicach Rymanowa Zdroju
689. Turystyka i rozwój / (MAT). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 232, s. 9
Konferencja „Turystyka wiejska a rozwój
i wspó³praca regionów” zorganizowana przez Podkarpackie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Gospodarstwa Goœcinne” i PWSZ z Krosna w Iwoniczu Zdroju
683. Œladami Aleksandra Fredry : miêdzynarodowy szlak turystyczny = Slidami Aleksandra Fredro : mižnarodnyj turistiènyj maršrut
/ El¿bieta Sikorska, Stanis³aw Roman. - Krosno : „Ruthenus”, 2004. - 23 s. : fot. kolor.,
mapka ; 22 cm
690. Turystyka konna w Beskidzie Niskim
i w Bieszczadach na przyk³adzie wybranych gospodarstw rolnych / Krystyna Boczar-Ró¿ewicz
i in. // W: Turystyka wiejska a rozwój i wspó³praca regionów: materia³y Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego
Sympozjum Agroturystycznego, Iwonicz Zdrój
Rec.: Ewa Bukowiecka // NG³os. - 2004, nr 47,
s. 12
Omówienie zawartoœci folderu oraz mapka szlaku
55
Œrodowisko geograficzne
27-29 wrzeœnia 2005. - Krosno : Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Zawodowa, 2005. - s. 385-392. Bibliogr., streszcz. w jêz. ang.
697. W kontakcie z przyrod¹ i histori¹ / Anna
Penar // Nasz Rym. - 2001, nr 9, s. 8
Opis œcie¿ki przyrodniczo-historycznej pieszej
i Familijnej œcie¿ki rowerowej w Rymanowie
Analiza porównawcza gospodarstw agroturystycznych w latach 2000 i 2005 oraz dzia³alnoœæ Beskidzko-Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Turystyki
Konnej
698. W starym zdroju / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 7, s. 24; Coraz lepsza oferta
/ (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 9, s. 14
Turystyka ponad granicami = poz. 118
Dzia³alnoœæ Biura Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju jako agendy Gminnego Oœrodka Kultury w Rymanowie
Turystyka przygraniczna = poz. 119
699. Wabienie turystów / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 238, s. III
691. Turystyka wiejska a rozwój i wspó³praca
regionów : materia³y Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum
Agroturystycznego Iwonicz Zdrój 27-29 wrzeœnia
2005 / red. nauk. Zdzis³aw Kryñski, El¿bieta KmitaDziasek. - Krosno : Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Zawodowa i in., 2005. - 400 s. : rys., tab., wykr. ; 24
cm. - Streszcz. w jêz. ang. przy rozdz.
Regionalne forum turystyczne w Kroœnie
700. Wabienie turystów / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 77, s. III
Oferta turystyczna Beskidu Niskiego prezentowana na XI Miêdzynarodowych Targach Turystycznych „Glob” w Katowicach
Dot. równie¿ pow. kroœnieñskiego
701. Walne zebranie Lokalnej Organizacji
Turystycznej „Beskid Niski” / Krystyna Boczar-Ró¿ewicz // Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 1, s.
16-17
692. Turyœci na nowych szlakach / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 98, s. III; Ocaliæ od zapomnienia / Piotr G¹dek, CEZ. - Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 102, s. 4
Wybory w³adz Lokalnej Organizacji Turystycznej i plan dzia³ania w r. 2003
Opis nowych szlaków pieszych i rowerowych
w gminie Rymanów i Iwonicz w ramach realizacji programu „Ocaliæ od zapomnienia” dotowanego przez
Fundacjê na rzecz Rozwoju Euroregionu Karpaty
702. Walory turystyczne Odrzykonia i okolicy / Barbara Guzek. - Bibliogr., mapki // W: Odrzykoñ : ziemia i ludzie (wybrane zagadnienia). Odrzykoñ : Stowarzyszenie Mi³oœników Odrzykonia, 2003. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z. 10). s. 27-38
693. Urokliwy zak¹tek Bratkówki / /inf/ //
Nowe Podk. - 2004, nr 21, s. 8
Opis œcie¿ki przyrodniczo-dydaktycznej w zabytkowym parku w Bratkówce (gm.Wojaszówka)
Œcie¿ki przyrodnicze, zabytki przyrody i kultury materialnej w Odrzykoniu
694. W dolinie górnego Wis³oka i od Rymanowa do Jaœlisk i Dukli / Andrzej Potocki. Krosno : „Apla”, 2003. - 158 s.: fot. ; 21 cm. Bibliogr. s. 155-157
703. Wêdrówki po Ziemi Kroœnieñskiej /
Ireneusz J. Wojciechowski // Nowa Myœl Pol.
- 2002, nr 49, s. 13
695. W gminie Miejsce Piastowe / Agnieszka Bogaczyk, Grzegorz Meier. - Krosno : „Roksana”, 2004. - 96 s. : fot. ; 21 cm
704. Wró¿by w plenerze / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 279, s. III
II Rajd Andrzejkowy zorganizowany przez Oddzia³ PTTK w Kroœnie
696. W góry z GPS / (BH). - Fot. // Dz. Pol.
- 2001, nr 255, s. I
705. Wybrane imprezy kulturalne w gminach Beskidu Niskiego jako element produk-
Æwiczenia kroœnieñskiej sekcji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lipowcu
56
Kartografia. Mapy. Plany
tu turystyki wiejskiej / Janina Gajda, Zdzis³aw
Kryñski, Krystyna Boczar-Ró¿ewicz // W:
Turystyka wiejska a rozwój i wspó³praca regionów : Materia³y Sesji Naukowej zorganizowanej w ramach XI Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego Iwonicz Zdrój 2729 wrzeœnia 2005. - Krosno : Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa, 2005. - s. 373-383. Bibliogr., streszcz. w jêz. ang.
706. Z tradycji turystyki i sportu na Podkarpaciu / praca zbior. pod red. Stanis³awa Zaborniaka. - Krosno : Pañstwowa Wy¿sza Szko³a
Zawodowa, 2005. - 119 s. : fot. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz., streszcz. w jêz. ang. - (Prace Naukowo-Dydaktyczne Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej ; Z. 16)
Dot. b. woj. kroœnieñskiego
707. Znaczenie œrodowiska przyrodniczego w rozwoju agroturystyki / Marek Smoleñ. Streszcz. w jêz. ang. // Zesz. Nauk. / WSHiT
Lesko. - Z. 1 (2003), s. 83-91
Wypromowaæ swoj¹ gminê = poz. 1995
Wyró¿niony szlak = poz. 1996
Na przyk³adzie regionu kroœnieñskiego
Zob. te¿ poz. 1388, 3027, 4653
5. KARTOGRAFIA. MAPY. PLANY
Krosno : „Arete II”, 2004. - 1 mapa kolor. ; 58,5 x
42 cm, z³o¿. 12 x 21 cm
708. Beskid Niski : mapa turystyczna / red.
Roman Trzmielewski. - Kraków : „Compass”,
2004. - 1 mapa kolor. : 98 x 85,5 cm, z³o¿.
21,5 x 12 cm
713. Krosno : mapa rysunkowa / Halina Zimina, (oprac.graf.) Grzegorz Kubal. - Krosno : „Arete II”, 2004. - 1 mapa kolor. ; 58,5 x 42 cm, z³o¿.
12 x 21 cm
709. Beskid Niski i Pogórze : mapa turystyczna / red. Zofia Dworak, Irmina S³odkowska. - Wyd. 11. - Warszawa : Polskie Przedsiêbiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im.
E. Romera, 2003. - 1 mapa kolor. : 65 x 91 cm,
z³o¿. 22 x 13 cm
714. Krosno : plan miasta / red. Beata Konopska [et al.]. - Warszawa : Polskie Przedsiêbiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im.
E. Romera, 2003. - 1 mapa kolor. ; 66 x 48 cm, z³o¿.
22 x 12 cm
710. Dukla : miasto i gmina: mapa turystyczna. - Rzeszów : Zak³ad Topografii, Kartografii
i Poligrafii, 2003. - 1 mapa kolor.; 81 x 56 cm, z³o¿.
21 x 11,5 cm
715. Krosno, Iwonicz Zdrój, Rymanów, Rymanów Zdrój : plan. - Krosno : REK-ART&Tramp,
[2000]. - 1 mapa kolor. ; 62 x 46 cm, z³o¿. 23 x 13 cm
711. Dukla i okolice : mapa turystyczno-nazewnicza z opisem krajoznawczym / (oprac.
i red.) Wojciech Krukar. - Warszawa : „Kartografia”, 2000. - 1 mapa kolor. ; 77 x 64 cm, z³o¿.
19 x 11 cm
Zawiera listê zmienionych nazw ulic w Kroœnie
wraz z ich dawnymi odpowiednikami
716. Mapa powiatu kroœnieñskiego / Starostwo Powiatowe w Kroœnie. - Krosno :
„Kontrast” ; Starostwo Powiatowe, br. - 1 mapa
kolor. ; 63 cm x 45 cm, z³o¿. 21 cm x 12 cm
712. Iwonicz Zdrój : mapa rysunkowa / Halina Zimina, (teksty) Marta Micha³owicz-Kubal. -
57
LudnoϾ
717. Plan miasta Krosna. - [b.m] : „Kontrast”, 2002. - 1 mapa kolor. ; 62 x 44 cm, z³o¿.
22,5 x 12,5 cm
ciñski. - Warszawa : Wydawnictwo Stanis³aw Kryciñski, 2003. - 1 mapa kolor. ; 48 x 64 cm, z³o¿. 16 x 11
cm
Dot. równie¿ cerkwi na terenie pow. kroœnieñskiego
718. Zabytkowe cerkwie Po³udniowoWschodniej Polski : mapa / oprac. Stanis³aw Kry-
III. LUDNOή
719. Demografia gminy Dukla wed³ug stanu na dzieñ 31 grudnia 2004 r. // Duk. Prz.
Sam. - 2005, nr 2, s. 3
724. £emkowie... w karpackim pejza¿u / Artur Bata. - Krosno : „Apla”, [2004]. - 87 s. : fot. ;
22 cm
720. Dolina obiecana / Piotr Subik. - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 24, s. 20
725. Pomog¹ romskim dzieciom / ad // Super Now. - 2004, nr 132, s. 7; Romska edukacja
/ (SUB) // Dz. Pol. - 2004, nr 158, s. III
Ludnoœæ w miejscowoœciach gminy Dukla w 2004 r.
O osadnikach z Zaolzia we wsi Wis³oczek
(gm.Rymanów)
Dotacja finansowa dla Krosna na realizacjê „Programu na rzecz spo³ecznoœci romskiej w Polsce”
Dzieje spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Korczynie = poz. 885
Porz¹dkowali cmentarz i synagogê = poz. 860
726. Pos³owie o problemach mniejszoœci /
AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 228,
s. 6
721. Emigracja zagraniczna mieszkañców
Podkarpacia / Marian Malikowski, Beata Szczepañska // W: Spo³eczeñstwo Podkarpacia na
prze³omie wieków : studia socjologiczne / pod
red. Mariana Malikowskiego. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzia³
Nauk Spo³ecznych, 2002. - s. 139-161
Wyjazdowa sesja sejmowej komisji mniejszoœci
narodowych i etnicznych w Dukli
727. Próby odbudowy ³emkowskich tradycji kulturowych na Podkarpaciu / Janusz Albin. - Streszcz. w jêz. fr. // Ann. UMCS, Sect. F.
- Vol. 54/55 (1999/2000), s. 271-282
Analiza wielkoœci i struktury emigracji z poszczególnych powiatów woj. podkarpackiego w l. 19992000
728. Region pustoszeje / Ryszard Wa¿ny
// Nowiny. - 2001, nr 128, s. 10
722. £emko szuka domu / Teresa Ginalska.
- Fot. // NG³os. - 2005, nr 20, s. I-IV
Sytuacja demograficzna w woj.podkarpackim
O wysiedleniach i powrotach £emków na teren
Beskidu Niskiego (na s. IV program XV kermeszu)
729. Struktura demograficzna gminy Jedlicze / oprac. Joanna Florczak // Gminne Wieœci. 2002, nr 2, s. [7]
723. £emkowie - górale autonomiczni /
z Teodorem Gonczem [i.e. Goczem], historykiem, etnografem, twórc¹ Muzeum £emków
w Zyndranowej [i.e. Muzeum Kultury £emkowskiej] ; rozm. Henryk Wyrostkiewicz. - Fot.
// Super Now. - 2000, nr 184, s. 18
Dane o ludnoœci gminy Jedlicze w l. 1990-2001
730. Wiêcej urodzeñ ni¿ zgonów / (BH)
// Dz. Pol. - 2003, nr 233, s. III
Informacja nt. przyrostu naturalnego w Kroœnie
w latach 1990-2002
Historia i tradycje £emków
58
Historia
Zaaklimatyzowali siê w Bziance = poz. 1808
dzia³ w Przemyœlu, 2002. - 191 s., [1] k. tabl.
z³o¿. : il., mapy ; 21 cm. - Bibliogr.
Zaludnienie = poz. 817
Dot. Krosna i pow. kroœnieñskiego
732. ¯yjemy d³u¿ej, jesteœmy m³odsi... /
(WOW) // Dz. Pol. - 2001, nr 157, s. II
731. Zmiany demograficzne w po³udniowowschodniej Polsce w latach 1939-1950 / Zdzis³aw Konieczny. - Przemyœl : Archiwum Pañstwowe w Przemyœlu ; Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz” w Przemyœlu ; Polskie Towarzystwo Historyczne.Od-
Sytuacja demograficzna w woj. podkarpackim
w 2000 r.
Zob. te¿ poz. 787, 806, 893, 894, 926
IV. HISTORIA
1. OPRACOWANIA OGÓLNE. HISTORIOGRAFIA. RÓD£A
735. Sensacja na rynku antykwarycznym /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 288, s. 3
733. Materia³y Ÿród³owe do dziejów Krosna w Archiwum Pañstwowym w Przemyœlu /
Bogus³aw Bobusia. - Krosno : Muzeum Rzemios³a, 2000. - 28 s. : fot. ; 20 cm. - Bibliogr. s.
27. - (Biblioteka Kroœnieñska. Seria: Ÿród³a)
Odkrycie akt fundatorów szpitala miejskiego
w Kroœnie w jednym z antykwariatów Krakowa
736. W krêgu badaczy historii dawnego
Krosna / Andrzej Kosiek // Kur. Kroœn. - 2000,
nr 5, s. 3
734. Miedzioryt z po³owy XVII wieku /
(czak). - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 77, s. 7
Zainteresowania badawcze dziejami dawnego Krosna w selektywnym ujêciu chronologicznym
2. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
737. Badania dendrologiczne drewna archeologicznego ze stanowiska Krosno-Rynek
/ Andrzej Pasternak // Pr. Kom. Paleogeogr.
Czwartorzêdu PAU. - T. 1 (2003), s. 67-72
740. Jest herb, flaga i bud¿et / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 51, s. I
738. Herb dla Kroœnieñskiego / (ewg) //
Nowiny. - 2000, nr 98, s. 7
741. Projekt herbu i flagi / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 146, s. II
Uchwalenie bud¿etu oraz zatwierdzenie projektu
herbu i flagi ziemskiego pow. kroœnieñskiego
Pozytywne zaopiniowanie przez radnych pow.
kroœnieñskiego ziemskiego projektu herbu i flagi powiatu
Projekt herbu pow. kroœnieñskiego
739. Herb, flaga i pieczêæ / (ad) . - Il. // Super Now. - 2003, nr 64, s. 12
Herb, flaga i pieczêæ gminy Wojaszówka
59
Historia
3. ARCHEOLOGIA
748. Kogo pochowano w szatach z adamaszku? / Izabela Pó³ch³opek. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 41, s. 5
742. Co kryj¹ jeszcze piwnice ratusza? /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 112, s. VI
Wyniki prac archeologicznych w obrêbie reliktów ratusza ods³oniêtych podczas drugiego sezonu
wykopaliskowego na Rynku w Kroœnie
Wyniki badañ archeologicznych w koœciele farnym w Kroœnie
743. Co zrobiæ ze œredniowieczn¹ budowl¹
/ (czak). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 89, s. 7;
Przedsiêbiorcy nie chc¹ skansenu / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 107, s. I, III
749. Kolejne zabytki / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2001, nr 239, s. III; Kran czy waga? / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 200, s. 4
744. Czas na odkrycie wie¿y ratuszowej /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 80, s. 6
750. Kolejny, jeszcze starszy ratusz / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 173, s. I; Odkryli drugi
ratusz / (m) // Super Now. - 2000, nr 173, s. 7
Odkrycie ceglano-kamiennego muru w s¹siedztwie pozosta³oœci domu wójtowskiego na Rynku
w Kroœnie
Koncepcja zagospodarowania zachodniej czêœci
Rynku w Kroœnie zaproponowana przez Uniê Przedsiêbiorców i W³aœcicieli Nieruchomoœci
Wznowienie prac archeologicznych na Rynku
w Kroœnie
Odkrycie przez archeologów pozosta³oœci ratusza
z XIII w. w zachodniej czêœci kroœnieñskiego rynku
745. Eksponowaæ czy zasypaæ / Ewa Gorczyca // Nowiny - 2001, nr 104, s. 6; Kroœnieñski Rynek w rêkach radnych / (sec) // Super
Now. - 2001, nr 104, s. 7; Zasypaæ czy wyeksponowaæ? / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2001,
nr 125, s. I, III
751. Koniec badañ - pocz¹tek skansenu /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 245, s. I
Zakoñczenie badañ archeologicznych zachodniej
czêœci Rynku w Kroœnie
752. Krakowowi równe / ewg // Nowiny. 2000, nr 28, s. 2
Spór o formê zabezpieczenia reliktów archeologicznych w zachodniej czêœci rynku w Kroœnie
Badania archeologiczne potwierdzaj¹ce istnienie
drewnianych wodoci¹gów i ratusza na centralnym placu XIV-wiecznego Krosna
746. Gotycka i renesansowa œwietnoœæ /
(BH) // Dz. Pol. - 2005, nr 190, s. C
753. Krosno jak Syria i Egipt / AG. - Fot. //
Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 14, s. 1, 3;
Wydarzenie roku / Ewa Gorczyca // Nowiny. 2001, nr 13, s. 1, 3
Dot. odkrycia przez archeologów pozosta³oœci
gotyckiej kamienicy w Kroœnie
747. Jak zagospodarowaæ Rynek / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2001, nr 63, s. 9; Jaki Rynek
// Kur. Kroœn. - 2001, nr 4, s. 1; Powstaje archeologiczny skansen / (BH). - Fot. // Dz. Pol. 2001, nr 73, s. I, II; Œredniowieczne piwnice zostan¹ wyeksponowane / (czak). - Fot. // Super
Now. - 2001, nr 61, s. 7
Uznanie przez redakcjê „Wiedzy i ¯ycia” wykopalisk na kroœnieñskim Rynku za jedno z wydarzeñ
naukowych roku 2000
754. Krosno nieznane / Krzysztof Zieliñski.
- Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 202,
s. 6
Wstêpna koncepcja ekspozycji zabytków archeologicznych odkrytych w zachodniej czêœci Rynku
w Kroœnie
Historia Krosna w œwietle wykopalisk archeologicznych prowadzonych na kroœnieñskim Rynku
755. Krosno Parva Cracovia : badania wykopaliskowe na Rynku = Excavation of the
town's marketplace / Anna Muzyczuk, Jan
60
Archeologia
Gancarski. - Rzeszów : „Mitel”, 2003. - 50 s.,
[47] k. tabl. : fot. ; 23 cm
763. Rozpoznanie grodzisk na terenie województwa podkarpackiego / Marek Florek. - Rys.
// Rzesz. Teka Kons. - T. 2 (2000), s. 7-39
756. Odkrycie dwóch obiektów architektury monumentalnej na Rynku w Kroœnie /
Anna Muzyczuk, Maria Bicz-Suknarowska. Fot., rys. // Rzesz. Teka Kons. - T. 3-4 (2002),
s. 39-63
Wykaz grodzisk rzeczywistych i domniemanych
na terenie woj. podkarpackiego
764. Rynek bez tajemnic / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 128, s.11
Wyniki badañ archeologicznych na kroœnieñskim
rynku
Opis wie¿y wójtowskiej i renesansowego ratusza
odkrytych w trakcie wykopalisk na kroœnieñskim
rynku
765. Rynek w b³ocie / Antoni Adamski // Nowiny. - 2000, nr 32, s 5; Krosno bez rynku / Antoni Adamski // Nowiny. - 2000, nr 35, s. 12
757. Odkrywanie historii / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 107, s. 7
Wyniki badañ archeologicznych Rynku w Kro-
Zagro¿enie kamienic wokó³ Rynku w Kroœnie
spowodowane wykopaliskami archeologicznymi
758. Osada sprzed 3 tys. lat / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2001, nr 167, s. 5; Archeologiczne sensacje / (m) // Super Now. - 2001,
nr 168, s. 7
766. Sarkofag nad ratuszem : rozmowa z Janem Gancarskim / rozm. Krzysztof Zieliñski
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 203, s. 2
œnie
Problem zabezpieczenia wykopalisk w zachodniej czêœci Rynku w Kroœnie
Badania archeologiczne w Korczynie, odkrycie
osady z epoki br¹zu (ok. 1000-800 lat p.n.e)
759. Penetrowanie Rynku / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 100, s. 5
767. Sensacyjne odkrycia na starówce /
Lidia Malczyk, Andrzej Józefczyk. - Fot. //
Nowe Podk. - 2000, nr 31, s. 5
Plan kolejnego etapu prac archeologicznych na
Rynku w Kroœnie
Wyniki badañ archeologicznych zachodniej czêœci Rynku w Kroœnie
760. Piwnice zasypane / ewg // Nowiny. 2001, nr 196, s. 13; Gotyckie mury pokryje
piach / (m). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 193,
s. 7
768. Skansen pod Rynkiem / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 204, s. 11; Skansen archeologiczny / Krzysztof Zieliñski // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2000, nr 212, s. 2
Projekt ekspozycji pozosta³oœci ratusza odkrytego w zachodniej czêœci Rynku w Kroœnie
Przygotowania do zakoñczenia prac konserwatorskich reliktów ods³oniêtych podczas badañ archeologicznych w zachodniej czêœci Rynku w Kroœnie
769. Skansen w Rynku / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 31, s. 5
761. Portal w piwnicy / (SUB) // Dz. Pol. 2003, nr 244, s. III
Projekt ekspozycji znalezisk archeologicznych
pod powierzchni¹ Rynku w Kroœnie
Odkrycie wczesnorenesansowego portalu w kamienicach naro¿nych pó³nocnej pierzei rynku w Kroœnie
770. Skansenu nie bêdzie / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 126, s. 13; Kiedyœ odkopiemy / Piotr
G¹dek // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 126,
s. 1-2; Rezerwatu nie bêdzie / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2001, nr 105, s. 3; Rezerwatu archeologicznego nie bêdzie / (sec). - Fot. //
Super Now. - 2001, nr 105, s. 7
762. Ratusz zostaje / ewg // Nowiny. - 2000,
nr 175, s. 3; Ratusz pod szk³em / (m)
// Super Now. - 2000, nr 221, s. 7; Szlachectwo
miasta / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000,
nr 174, s.6
Decyzja o zabezpieczeniu i udostêpnieniu do zwiedzania ruin XIV-wiecznego ratusza w Kroœnie
Decyzja Rady Miasta o zasypaniu odkryæ archeologicznych na rynku w Kroœnie
61
Historia
771. Skarby spod ziemi / Piotr G¹dek // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2002, nr 89, s. 4
778. Tysi¹ce zabytków, i co dalej / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 203, s. I
772. S³awi¹ czy szkodz¹? / Krzysztof Zieliñski. - Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 200, s. 1
779. Wci¹¿ kontrowersyjne / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 200, s. III
Odkrycie œladów osadnictwa z epoki wczesnego
br¹zu (kultura Otomani-Fuzesabony) na wzgórzu
Wapniska (gm. Miejsce Piastowe)
Sesja Rady Miasta poœwiêcona wykopaliskom archeologicznym na Rynku w Kroœnie i towarzysz¹cym im kontrowersjom
Wniosek zarz¹du Unii Przedsiêbiorców i W³aœcicieli Nieruchomoœci w Kroœnie o ustalenie zgodnoœci z prawem karnym i budowlanym prowadzenia
prac archeologicznych na Rynku w Kroœnie
Kontrowersje wokó³ wykopalisk na Rynku w
Kroœnie zwi¹zane z zagro¿eniem budowlanym, ograniczeniami komunikacyjnymi i spadkiem obrotów
handlu
780. Wodoci¹g z 1366 roku / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 34, s. 15; Miasto starsze ni¿ s¹dzono /
AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 33, s. 1;
Rewelacje archeologiczne / (m) // Super Now. 2000, nr 33, s. 2
773. Spór o Rynek / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 168, s. 3
Stanowisko Jana Gancarskiego, dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie w sprawie koncepcji zagospodarowania kroœnieñskiego Rynku
Wyniki badañ archeologicznych Rynku w Kroœnie potwierdzaj¹ce istnienie drewnianych wodoci¹gów
774. Œlady osadnictwa pradziejowego
i wczesnoœredniowiecznego na terenie Odrzykonia / Anna Muzyczuk. - Il. // W: Odrzykoñ :
ziemia i ludzie (wybrane zagadnienia). - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Mi³oœników Odrzykonia, 2003. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z. 10). s. 39-44
781. Wykopaliska z epoki br¹zu / (BH) //
Dz. Pol. - 2001, nr 17, s. 5
nie
Znaleziska z okresu 1600-800 p.n.e. w Korczy-
782. Wykopy denerwuj¹ w³aœcicieli sklepów / (czak). - Fot. // Super Now. - 2000, nr
163, s. 4
775. Tajemnice kroœnieñskich fortyfikacji /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 62, s. 7
Wznowienie sporu o legalnoœæ prac archeologicznych na kroœnieñskim Rynku
Odkrycie fragmentów baszty stanowi¹cej czêœæ
murów obronnych Krosna w pobli¿u bazyliki mniejszej
783. Zagrzebywanie przesz³oœci / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 231, s. III
776. Tajemnice kroœnieñskiej fary / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 223, s. III
Przygotowania do zakoñczenia prac konserwatorskich reliktów ods³oniêtych podczas badañ archeologicznych w zachodniej czêœci Rynku w Kroœnie
Badania szcz¹tków i fragmentów tkanin znalezionych w krypcie koœcio³a farnego w Kroœnie
784. Zasypaæ czy nie? / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 170, s. 3
777. Tajemnice krypt / (BH). - Fot. // Dz. Pol.
- 2004, nr 197, s. III; Zagadkowa krypta / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 165, s. 3;
Tajemnice kroœnieñskiej fary / Iza Pó³ch³opek. Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 35, s. 7
Brak koncepcji zagospodarowania wykopalisk na
Rynku w Kroœnie
Wyniki badañ archeologicznych w koœciele farnym - Bazylice Mniejszej w Kroœnie
62
Historia Krosna i regionu
4. HISTORIA KROSNA I REGIONU
786. Szkice z dziejów regionu Kroœnieñskiego / Wojciech Burda // Ma³opolska. [T.] 6 (2004), s. 295-299
Biuletyn Informacyjno-Historyczny =
poz. 3
Zawiera rec. ksi¹¿ki: Krosno : studia z dziejów
miasta i regionu. T. 4. - Krosno, 2002
Dzieje Podkarpacia. T. 6: Pamiêtniki
i wspomnienia = poz. 210
Trzeciescy = poz. 218
785. Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 4 / red. Franciszek Leœniak. - Krosno
: Stow. Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej, 2002.
- 496 s. : fot. ; 24 cm. - Indeksy
Uratujmy stary cmentarz = poz. 220
Uratujmy Stary Cmentarz = poz. 221
Krótka kariera tkactwa = poz. 1222
787. ¯ydzi w Podkarpackiem / Andrzej Potocki. - Rzeszów : „Libra”, 2004. - 223 s. ; 20 cm
+ mapa
Pamiêtniki i wspomnienia = poz. 214
Dot. równie¿ miejscowoœci pow. kroœnieñskiego
a. Do 1772 roku
788. Bractwa cerkiewne w eparchii przemyskiej w XVII-XVIII wieku / Beata Lorens. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2005. - 336 s. :
mapka ; 21 cm. - Bibliogr.
Kroœnieñski Szkot Wojciech Porcjusz (ok.
1601-1661) i jego dzia³alnoœæ fundatorska =
poz. 390
792. Pocz¹tki Krosna w œwietle najnowszych odkryæ archeologicznych na Rynku miasta / Jan Gancarski, Anna Muzyczuk. Streszcz. w jêz. ang. // Pr. Komis. Œrodk.-Europ. - T. 10 (2002), s. 7-26
Dot. równie¿ miejscowoœci pow. kroœnieñskiego
Dawniej s¹dy by³y skuteczne = poz. 598
789. Dzieje Podkarpacia. T. 5: Pocz¹tki
chrzeœcijañstwa w Ma³opolsce / [red. Jan Gancarski] ; Podkarpackie Towarzystwo Historyczne. - Krosno : PTH ; Rzeszów : „Mitel”,
2001. - 486 s., [4] k. tabl. : il., mapy ; 24 cm
793. Pracownicy pomocniczy administracji miejskiej w Kroœnie (1512-1630) / Franciszek
Leœniak // Ann. Acad. Paedag., Stud. Hist. [Nr] 3 (2004), s. 291-302
Dot. tak¿e Krosna
790. Konfederaci barscy na Podkarpaciu /
Aleksandra ¯ó³koœ // Duk. Prz. Sam. - 2000,
nr 3, s. 9-11
794. Reformacja w Kroœnie / Artur Cecu³a.
- Fot. - (Reformacja w regionie ; 2) // NG³os. 2003, nr 19, s. 9
Udzia³ Podkarpacia w konfederacji barskiej
¯ycie religijne w Kroœnie na prze³omie XVI
i XVII w.
791. Krosno - Parva Cracovia / Anna Muzyczuk // Podk. Inf. Kult. - 2002, nr 18, s. 28-29
795. Socjotopografia Krosna (1512-1630) :
studia i materia³y / Franciszek Leœniak. - Kraków : Wydaw. Akademii Pedagogicznej im.
Historia Krosna w œwietle najnowszych odkryæ
archeologicznych na kroœnieñskim rynku
63
Historia
Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
2005. - 283, [1] s. : pl. ; 24 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 411). Bibliogr. s. 134-146
796. Z badañ nad uposa¿eniem parafii dekanatu kroœnieñskiego obrz¹dku ³aciñskiego
w obiekty budowlane w po³owie XVIII wieku
/ El¿bieta Longosz // Zesz. Nauk., Hist. / WSP
Rzeszów. - Z. 9 (2001), s. 108-120
b. Od 1772 do 1914 roku
797. Bili siê o niepodleg³oœæ / sec. - Fot.
// Super Now. - 2005, nr 175, s. 7
Wschodniej / pod red. Zdzis³awa Budzyñskiego. - T. 1 (2003), s. 22-56
Bogusz Zygmunt Stêczyñski (1814-1890)
= poz. 418
Maciej Bogusz Stêczyñski jako ofiara rabacji galicyjskiej 1846 roku = poz. 419
798. 250 [Dwieœcie piêædziesi¹t] lat / Andrzej
Kosiek // Kur. Kroœn. - 2003, nr 10, s. 3
803. Mieszkañcy ma³ych miast Galicji
Wschodniej w okresie autonomicznym / Jadwiga Hoff. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz.,
2005. - 183, [6] s.; mapka, ryc. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 141-153. - Streszcz.
Zwi¹zki Strzeleckie w Kroœnie i okolicy w l. 19121915
Obchody 100. rocznicy insurekcji koœciuszkowskiej w Galicji , m.in. w Kroœnie i Odrzykoniu
Historia klasztoru kapucynów w Kroœnie w XIX w.
799. Kronika Klasztoru Kapucynów
w Kroœnie. T. 1 : 1753-1828 / oprac. Józef Marecki. - Kraków : Wydaw. UNUM, 2003. - 144
s. : il., mapy ; 24 cm. - (ród³a Historyczne
Krakowskiej Prowincji Kapucynów)
Dot. m.in. Rymanowa
804. Podkarpackie wiatraki / Edward Marsza³ek, Grzegorz Podkul. - Il. // Dêbina. - 2001,
nr 1, s. 15-17
800. Królowie nafty / Agnieszka Filar //
Nowe Podk. - 2000, nr 30, s. 6
Rodzaje wiatraków na Podkarpaciu i ich wykorzystanie na prze³omie XIX i XX w.
Historia przemys³u naftowego w pow. kroœnieñskim na prze³omie XIX i XX w.
801. Los we w³asnych rêkach / Agnieszka
Filar. - [Cz.] 1-2 // Nowe Podk. - 2000, nr 29,
s. 6 ; 2000, nr 31, s. 8
805. Podstawy prawne funkcjonowania
Rady Miejskiej Krosna w okresie autonomii
galicyjskiej / Ewa Bereœ // W: Szkice z dziejów
kultury fizycznej : uwarunkowania historyczne, prawne i regionalne / praca zbiorowa pod
red. Andrzeja Nowaka i Stanis³awa Zaborniaka. - Rzeszów, 2004. - s. 108-117
Ludzie kopalni ropy naftowej w Bóbrce =
poz. 309
806. Stosunki wyznaniowo-narodowoœciowe i struktura spo³eczno-zawodowa mieszkañców Krosna w dobie autonomii / Ewa Bereœ
// Pr. Hist.-Archiw. - T. 13 (2003), s. 63-78
Los insurgenta = poz. 351
Formy administracji i samorz¹du na Podkarpaciu w okresie autonomii galicyjskiej
802. Lwów i prowincja galicyjska wobec
setnej rocznicy insurekcji koœciuszkowskiej
(1894 r.) / Pawe³ Sier¿êga // Studia i Materia³y
z Dziejów Spo³ecznych Polski Po³udniowo-
Trzeciescy = poz. 219
64
Historia Krosna i regionu
807. Uroczystoœæ majowa w 1909 roku / Andrzej Kosiek. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2002,
nr 6, s. 3
288
Zapomniany grób W. Humieckiej = poz.
809. Zbrojna pomoc / Andrzej Kosiek. - Il.
// Kur. Kroœn. - 2003, nr 2, s. 2-3
Opis uroczystoœci w dn. 3 maja 1909 r. na kroœnieñskim rynku
Wiosna Ludów w Kroœnie
808. Z dzia³alnoœci kroœnieñskiej Rady Powiatowej w latach 1868-1914 / Ewa Bereœ // Pr. Hist.Archiw. - T. 12 (2002), s. 27-39
c. Od 1914 do 1939 roku
Bernard Fischbein - kroœnieñski wydawca
= poz. 4583
Podzwonne por. Stanis³awowi Gorczycy =
poz. 277
810. Krosno na starych pocztówkach
i dokumentach / Zbigniew Wiêcek. - Krosno :
„Apla” ; Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej, 2005. - 146 s. : fot. (w tym kolor.) ;
30 cm. - Bibliogr. s. 143
814. Powrót do Polski wszystkiego, co polskie: polonizacja £emkowszczyzny w okresie
II Rzeczypospolitej / Pawe³ Przybylski // Magury. - 2003, s. 25-37
Metody polonizacji £emków w l. 1918-39
Radni godni podziwu = poz. 664
Miejsca mojej m³odoœci = poz. 402
811. Migawki z tamtych lat / Jadwiga Moskal. - (Z przesz³oœci naszej dzielnicy ; 16). Fot. // Pismo Bia³obrz. - 2000, nr 7, s. 22-25
815. Wolnoœæ krwi¹ okupiona : w ho³dzie
Bia³obrze¿anom - poleg³ym ¿o³nierzom i ofiarom I i II wojny œwiatowej : potomnym dla pamiêci / oprac. Jadwiga Moskal. - Krosno-Bia³obrzegi : „Apla”, 2002. - 115 s. : il. ; 21 cm
812. Monografia kroœnieñskiego / red. Stanis³aw F. Jucha. - Odrzykoñ : Stowarzyszenie
Odrzykoniaków, 2002. - 191 s., [10] k. tabl. : fot.,
mapy kolor., portr., tab., wykr. ; 21 cm. - (Zeszyty
Odrzykoñskie ; Z. 9)
816. Wszystkie dziadka biznesy... /Agnieszka Filar // Nowe Podk. - 2000, nr 13, s. 6
Sk³ad i dzia³alnoœæ pierwszej Rady Dzielnicowej
w Bia³obrzegach
ród³a rozwoju gospodarczego Krosna na pocz¹tku XX wieku
817. Zaludnienie / Franciszek Kozio³-Sulimowski // W: Monografia kroœnieñskiego Odrzykoñ: Stowarzyszenie Mi³oœników Odrzykonia, 2001/2002. - (Zeszyty Odrzykoñskie;
Z. 9). - s. 123-155
813. Po drugiej stronie Karpat : I wojna
œwiatowa na terenie pó³nocnej S³owacji (19141915) / Roman Frodyma. - Bibliogr. // P³aj. 2003, nr 26, s. 79-94
Dzia³ania wojenne na terenach pogranicza polsko-s³owackiego w l. 1914-1915
Struktura etniczna, wyznaniowa i zawodowa ludnoœci powiatu kroœnieñskiego w l. 30-tych XX w.
Podzwonne por. Stanis³awowi Gorczycy =
poz. 276
818. Zwi¹zki rafinerii kroœnieñskiej z Józefem Pi³sudskim i ruchem strzeleckim / Piotr Babinetz. - Bibliogr., fot. // Wiek Nafty. - 2005, nr 3,
s.14-18
Zwi¹zek Strzelecki w rafinerii kroœnieñskiej
65
Historia
d. Lata 1939-1945
Kobiety w konspiracji ZWZ/AK na Podkarpaciu = poz. 211
Adam Lorens = poz. 328
819. Akcja „Burza” Armii Krajowej na Podkarpaciu 1944 r. / Stanis³aw Pomprowicz // Iwonicz Zdrój. - T. 7 (2004-2005), s. 92-95
824. Krosno pod okupacj¹ hitlerowsk¹
1939-1944 / Stanis³aw Pomprowicz. - Krosno :
Stanis³aw Pomprowicz, 2002. - 90 s. : il. ; 21 cm
820. Dzia³alnoœæ konspiracyjna na lotnisku w Kroœnie / Danuta Wo³oszyn // Biul. Inf.
Hist. - 2004, nr 4, s. 22-27
825. Krosno w latach 1939-1944 pod okupacj¹ hitlerowsk¹ / Stanis³aw Pomprowicz //
Biul. Inf. Hist. - 2001, nr 1, s. 5-71
Dzia³alnoœæ sabota¿owa, konspiracyjna i Akcja
„Burza” na lotnisku w Kroœnie
Organizacja ¿ycia w Kroœnie w l. 1939-44 (administracja, przemys³, lecznictwo, oœwiata oraz dzia³alnoœæ konspiracyjna)
821. Dzieje Podkarpacia. T. 4 / pod red. Jana
Gancarskiego. - Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ; „Mitel”, 2000. - 292 s. :
fot., mapy, portr. ; 23 cm
826. Kroœnieñski wêze³ lotniskowy
w Wojnie Obronnej 1939 r. w œwietle archiwaliów i relacji / Andrzej Olejko // Rocz. Przem. T. 41, z. 1 (2005), s. 183-190
Rec.: oprac. (ek) // Nowe Podk. - 2001, nr 23, s. 12
Materia³y konferencyjne z sesji naukowej „Wrzesieñ 1939 na Podkarpaciu” (Krosno, 1999)
Kroœnieñskie ofiary zbrodni katyñskiej =
poz. 212
822. Dzieje Podkarpacia. T. 7 : Areszt œledczy PUBP w Kroœnie i jego wiêŸniowie (na tle
dzia³añ antykomunistycznego podziemia w powiecie kroœnieñskim w latach 1944-1956 / [red.
Jan Gancarski] ; Podkarpackie Towarzystwo
Historyczne. - Krosno : „Mitel”, 2003. - 281,
[2] s. : fot., portr. ; 24 cm
827. Kurierzy beskidzcy w okresie okupacji
niemieckiej 1939-1945 / Józef Rak // Rocz. Rymanowa Zdr. - T. 8 (2003), s. 47-48
Kurierzy z pow. kroœnieñskiego
Mi³oœæ Emilii = poz. 343
Rec.: Fryc Stanis³aw // NG³os. - 2005, nr 8, s. 11
Dziennik wspomnieñ = poz. 420
299
823. Historia pisana od nowa / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 99, s. III; Konsekwencje
wojny / A. Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. 2005, nr 18, s. 15; Konferencja w Muzeum Historycznym - Pa³ac w Dukli / /kbr/ // Duk. Prz. Sam.
- 2005, nr 6, s. 2
Mjr. Stanis³aw Jurczak ps. „Tomasz” = poz.
828. Obwód ZWZ/AK Krosno krypt. „Korzeñ”, „Kawa” / Stanis³aw Pomprowicz // Biul.
Inf. Hist. - 2004, nr 4, s. 11-21
Struktura organizacyjna Obwodu ZWZ/AK Krosno, formy konspiracji i walki na terenie pow. kroœnieñskiego
Miêdzynarodowa konferencja w Muzeum Historycznym w Dukli poœwiêcona 60. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej
829. Placówka Armii Krajowej Krosno „Kamelia”, „Kinga” / Stanis³aw Pomprowicz. - Bibliogr. // Biul. Inf. Hist. - 2000, nr 3,
s. 11-25
„Janczar” z Suchodo³u = poz. 248
Dzia³alnoœæ konspiracyjna placówek Armii Krajowej w Kroœnie w l. 1940-1943
Kazimierz Cz³owiekowski = poz. 247
66
Historia poszczególnych okrêgów i miejscowoœci
830. Pod gradem bomb / Andrzej Olejko //
Nowe Podk. - 2003, nr 46, s. 7; Pod skrzyd³ami
Luftwaffe / Andrzej Olejko // Nowe Podk. 2003, nr 44, s. 6
834. Œladami ¯ydów z Podkarpacia / Kam
// NG³os. - 2005, nr 7A, s. 5
Odczyt nt. eksterminacji ¯ydów w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Ewakuacja lotniska w Kroœnie we wrzeœniu 1939
roku
835. Tego nie ma w podrêcznikach / (ST)
// Duk. Prz. Sam. - 2000, nr 8, s.6
Powrót Turskiego = poz. 4652
Rola Inspektoratu Krosno ZWZ-AK w organizowaniu bazy dla Komendy G³ównej Zwi¹zku Walki
Zbrojnej w celu utrzymania kontaktów z zagranic¹
831. Prawdziwy koniec wojny / Wies³aw Syrek. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 18A, s. 12-13
W Armii Krajowej walczyli kroœnianie =
poz. 222
Krosno w roku 1945
Rodem z Bia³obrzegów = poz. 429
Wojciech Findysz „Saks” 1917-2005 =
poz. 267
832. Ruch niepodleg³oœciowy na Podkarpaciu w latach 1939-1956 / Franciszek Mojak.
- Jedlicze : Œwiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy AK,
2003. - 198 s., [45] k. tabl. : fot. (w tym kolor.),
mapy ; 24 cm
Wspomnienia - fragmenty = poz. 286
836. Zarys dziejów obwodu kroœnieñskiego ZWZ-AK : „Korzeñ”, „Kawa” 1940-1944 /
S³awomir B³a¿ewicz // Biul. Inf. Hist. - 2001,
nr 2, s. 5-13
Dot. równie¿ pow. kroœnieñskiego
833. Scalanie organizacji wojskowych / Franciszek Mojak. - Cz. 2 // Biul. Inf. Hist. - 2003, nr 1,
s. 15-24
Historia ZWZ-AK w pow. kroœnieñskim i struktura organizacyjna obwodu
Scalanie organizacji wojskowych na Podkarpaciu w l. 1939-45
5. HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH OKRÊGÓW I MIEJSCOWOŒCI
Barwinek, gm. Dukla
839. Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce (warunki powstania oraz pocz¹tki rozwoju) // Wiek
Nafty. - 2004, nr 2, s. 3-9
837. Barwinek / Stanis³aw W³odyka // Duk.
Prz. Sam. - 2003, nr 1, s. 17-18
Historia kopalni ropy od powstania do 1939 r.
Historia miejscowoœci Barwinek w gminie Dukla
100 [Stulecie] koœcio³a w Bóbrce 19052005 = poz. 4698
Bóbrka, gm. Chorkówka
838. Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce
(w 125-letni¹ rocznicê jej za³o¿enia) / Jan Józef
Cz¹stka. - Bibliogr., fot. // Wiek Nafty. - 2004,
nr 1, s. 22-27
840. Wydobywanie ropy naftowej w kopalni w Bóbrce. - Fot., wykr. // Wiek Nafty. 2004, nr 3, s. 21-25
Metody i statystyka wydobycia ropy naftowej
w Bóbrce w XIX w.
Historia kopalni ropy naftowej w Bóbrce (przedr.
z mies. Nafta 1979)
67
Historia
Bzianka, gm. Rymanów
849. Pod dêbem w Draganowej / (DELL). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 150, s. VI
841. Bzianka - wieœ nad Wis³okiem / Joanna
Wójcik // Nasz Rym. - 2002, nr 10, s. 18
Losy Draganowej (gm. Chorkówka) we wrzeœniu
1944 r.
Dzieje miejscowoœci Bzianka w gminie Rymanów
Dukla - okrêg, pow. kroœnieñski
Cergowa, gm. Dukla
850. Beneficja unickiego dekanatu dukielskiego oraz ich u¿ytkownicy w latach 1761-1780 /
Mariusz Kaznowski. - Streszcz. w jêz. ang. // Nasza Przesz³. - T. 100 (2003), s. 257-327
842. Cergowa / Stanis³aw W³odyka // Duk.
Prz. Sam. - 2003, nr 3, s. 19
Historia wsi Cergowa (do 1939 r.)
Chorkówka, gm. Jedlicze
851. Miejscowoœci, których ju¿ nie ma /
SW // Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 9, s. 10
843. Placówka Armii Krajowej Chorkówka
„Centuria”, „Cecylia” / Jan Kaczor // Biul. Inf.
Hist. - 2001, nr 2, s. 14-22
Historia nieistniej¹cych wsi: Kamionka, Czeremcha, Lipowiec, Smereczne, Wilsznia w gm. Dukla
852. Posada Jaœliska i Szklary / (SW) // Duk.
Prz. Sam. - 2004, nr 4, s. 18-19
Stan osobowy i dzia³alnoœæ placówki AK w Chorkówce
Historia wsi Posada Jaœliska i Szklary w gminie Dukla
Chyrowa, gm. Dukla
W dolinie górnego Wis³oka i od Rymanowa do Jaœlisk i Dukli = poz. 694
844. Chyrowa / oprac. S. W³odyka // Duk.
Prz. Sam. - 2003, nr 4/5, s. 9
853. Wola Wy¿na i Wola Ni¿na / SW // Duk.
Prz. Sam. - 2004, nr 6, s. 13
Historia wsi Chyrowa
Daliowa, gm. Dukla
Historia wsi Wola Wy¿na i Wola Ni¿na w gm.
Dukla
845. Daliowa / (S.W.) // Duk. Prz. Sam. 2003, nr 6, s. 21
854. Wrzesieñ 1939 r. na DukielszczyŸnie /
J. Kubit // Duk. Prz. Sam. - 2000, nr 8, s. 13-15
Historia wsi Daliowa
Walki w obronie Dukielszczyzny prowadzone
przez Armiê „Karpaty” we wrzeœniu 1939 r.
D³ugie, gm. Jedlicze
855. Wyrok na kata / (ST) // Duk. Prz. Sam.
- 2000, nr 7, s. 8-11
846. D³ugie / oprac. Maria Gonet, S³awomir
Witkoœ // Gminne Wieœci. - 2003, nr 3, s. 2
Akcja „Koœba” i Akcja „Burza” na terenie Dukielszczyzny
Historia wsi D³ugie
Dobieszyn, gm. Jedlicze
Dukla, pow. kroœnieñski
847. Dobieszyn / Henryk Wilusz // Gminne Wieœci. - 2003, nr 4, s. 2
856. Dole i niedole naszego grodu. - Fot. /
(ST) // Duk. Prz. Sam. - 2000, nr 12, s. 10-11
Historia wsi Dobieszyn w gm. Jedlicze
Dukla, szczególowy opis miasta po wyzwoleniu
Draganowa, gm. Chorkówka
857. Dukielska poczta / Janusz Kubit //
Nowe Podk. - 2000, nr 18, s. 6
848. Dzieje Draganowej / Stanis³aw Frej. Krosno : „Roksana”, 2001. - 112 s. : il. ; 21 cm
Historia poczty w Dukli
68
Historia poszczególnych okrêgów i miejscowoœci
Dukielskie cmentarze wojenne = poz. 4320
862. Têdy szli... : operacja Karpacko-Dukielska - retrospekcja 60 lat póŸniej / praca zbiorowa pod red. Wies³awa Wróblewskiego. - Krosno : „Ruthenus”, 2004. - 127 s., [4] k. tabl. : fot.
kolor. ; 24 cm
Historia Dukli i dukielskiego zespo³u pa³acowo-parkowego = poz. 3520
Maria Amalia Mniszchowa = poz. 353
Materia³y miêdzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Historycznym - Pa³ac w Dukli w dn.
29 wrzeœnia 2004 r.
Nowa aran¿acja wystawy „Z dziejów Dukli i dukielskiego zespo³u pa³acowo-parkowego” w dukielskim Muzeum = poz. 3688
863. W mieœcie Mniszchów i œw. Jana / AG
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 185, s. [12]
Historia Dukli
858. Ocaliæ od zapomnienia : Dukla w XX
w. / praca zbiorowa pod red. Zenona Dudzika.
- Dukla : Dukielski Przegl¹d Samorz¹dowy,
2002. - 184 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm
G³owienka, gm. Miejsce Piastowe
864. G³owienka : dzieje wsi i okolic powiatu kroœnieñskiego na tle wydarzeñ z historii
Polski / Bogus³aw Guzik. - Wyd. 2 popr. i zm. Krosno : Bogus³aw Guzik, 2004. - 351 s. : tab. ;
25 cm
Dot. historii Dukli i jej instytucji (np.poczta,
stra¿ po¿arna, szkolnictwo) w XX w.
859. Placówka Armii Krajowej Dukla „Dalia” i „Dorota” / Stanis³aw Pomprowicz // Biul.
Inf. Hist. - 2000, nr 4, s. 10-18
865. Przez Krosno zmajoryzowana /
(SWED) // Dz. Pol. - 2002, nr 227, s. V
Akcje prowadzone przez placówkê w Dukli
Historia G³owienki
860. Porz¹dkowali cmentarz i synagogê /
kbr. - Fot. // Duk. Prz. Sam. - 2005, nr 9, s. 8;
Zabytki maj¹ opiekunów / kam // Super Now.
- 2005, nr 190, s. 7
Huta Polañska, gm. Dukla
Huta Polañska : dzieje oœrodka duszpasterskiego 1904-2003 = poz. 4674
Uporz¹dkowanie kirkutu przez studentów pochodzenia ¿ydowskiego oraz historia ¯ydów w Dukli
Pozdrowienie z Dukli = poz. 4467
Iskrzynia, gm. Kroœcienko Wy¿ne
861. Skrzyd³a nad Dukl¹ - zapiski po 55 latach / Andrzej Olejko // Nowe Podk. - 2000, nr 6,
s. 9
866. Iskrzynia : kronika : ludzie, fakty, wydarzenia 1900-2002 / Józef Lorens. T. 1-2. Krosno : Spo³eczny Komitet Obchodów 650lecia Iskrzyni ; Fundacja Centrum Edukacji
Ekologicznej Wsi w Kroœnie, 2002. - 2 t. (156
s., [2] k. tabl. ; 272 s., [2] k. tabl.) : fot. (w tym
kolor.) ; 21 cm
Operacja lotnicza zwi¹zana z bitw¹ o Prze³êcz
Dukielsk¹
Sposób na frekwencjê = poz. 3690
115 [Sto piêtnaœcie] lat OSP w Dukli = poz.
1582
867. Miejscowoœæ Iskrzynia : Koœció³ pw.
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, parafia erygowana w 1985 roku - dekanat kroœnieñski //
Dêbina. - 2002, nr 6, s. 4-6
620 [Szeœæset dwadzieœcia] lat miejskoœci
Dukli = poz. 3692
Historia wsi Iskrzynia i historia budowy koœcio³a
69
Historia
Iwonicz Zdrój, pow. kroœnieñski
Iwonicz, gm. Iwonicz Zdrój
Dawny Iwonicz w literaturze i jego zwi¹zki
z pisarzami XIX stulecia = poz. 940
874. Iwonicz : nasze korzenie / Zbigniew
G³owacki. - Krosno : Wydaw. Diecezjalne,
2002. - 157 s., [4] k. tabl. : il. kolor ; 21 cm
„Excelsior” - sanatorium - szpital uzdrowiskowy : (w przededniu siedemdziesiêciolecia
dzia³alnoœci) = poz. 2391
875. Konspiracja zbrojna w gminie Iwonicz
w latach 1939-1944 / Janusz Michalak. - Fot., bibliogr. // Iwonicz Zdrój - T. 7 (2004-2005),
s. 85-91
868. Iwonickie kopalnie / Kazimierz Nycz. Bibliogr., fot., rys. // Wiek Nafty. - 2005, nr 4,
s. 3-17
Dzia³ania Armii Krajowej
Ksi¹dz Antoni Podgórski - zas³u¿ony proboszcz Iwonicza (1848-1912) = poz. 388
Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego w okolicach Iwonicza Zdroju w XIX i XX w.
869. Iwonickie kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego / Kazimierz Nycz. - Bibliogr., il. //
Iwonicz Zdrój. - T. 5 (2002), s. 33-60
Oni walczyli o niepodleg³oœæ = poz. 213
876. Pocz¹tki parafii Iwonicz na tle pradziejów Podkarpacia / Zbigniew G³owacki. - Fot.
// Iwonicz Zdrój. - T. 6 (2003), s. 55-62
Historia eksploatacji nafty i gazu w okolicach
Iwonicza na prze³omie XIX i XX w.
Historia parafii Iwonicz (XV w.) i koœcio³a pw.
Wszystkich Œwiêtych
Ksi¹dz Józef Rafa - proboszcz Iwonicza czasu wojen œwiatowych (1879-1942) = poz. 397
Jaœliska, gm. Dukla
870. Lecznictwo balneologiczne, sposoby
i profile leczenia w minionych wiekach dzia³alnoœci uzdrowiskowej w Iwoniczu / Józef Rajchel. - Bibliogr. // Iwonicz Zdrój. - 2005, T. 7
(2004-2005), s. 55-60
877. Kamieniarstwo ludowe w rejonie Jaœlisk
/ Andrzej Stachowiak // Magury. - 2001, s. 116121
Historia lecznictwa balneologicznego w Iwoniczu Zdroju do XVII w.
878. Zadbali o mogi³y / Piotr Subik // Dz.
Pol. - 2003, nr 254, s. III
Uporz¹dkowanie cmentarza ¿o³nierskiego
z I wojny œwiatowej na Kamieniu nad Jaœliskami
871. Placówka Armii Krajowej Iwonicz
„Irys” / Janusz Michalak. - Bibliogr. // Biul.
Inf. Hist. - 2001, nr 1, s. 10-20
879. Zaproszenie / Zdzis³aw Gil // Nowe
Podk. - 2002, nr 37, s. 9
Dzia³alnoœæ placówki AK „Irys” w Iwoniczu w l.
1942-1944
Historia i zabytki Jaœlisk (gm. Dukla)
872. Reformacja w Iwoniczu / Artur Cecu³a. - Fot. - (Z dziejów reformacji w regionie ; 5)
// NG³os. - 2003, nr 27, s.10
Jedlicze - okrêg, pow. kroœnieñski
880. Placówka AK Jedlicze „Jaœmin - Jaga” /
Franiszek Mojak. - Jedlicze : Franciszek Mojak,
2001. - 224 s., [5] s. tabl. : mapa, fot. kolor. ; 21
cm. - Bibliogr. s. 214-215. - Indeks
Arianie w Iwoniczu Zdroju w XVI i XVII w.
873. Szlakiem iwonickich partyzantów
1939-1945 / Kazimierz Nycz. - Iwonicz ; Jas³o :
„Roksana”, 2000. - 347 s. : fot., portr. ; 21 cm. +
mapa z³o¿. - Bibliogr. s. 7-8
Rec.: Andrzej Raus // Nowiny. - 2002, nr 5, s. 13
Organizacja i dzia³alnoœæ ruchu oporu w gminie
Iwonicz w latach 1939-1945
70
Historia poszczególnych okrêgów i miejscowoœci
881. Wojenne mogi³y / (SUB) // Dz. Pol. 2001, nr 262, s. III
Krótka kariera tkactwa = poz. 1222
Rody ch³opskie z okolic Zamku Kamieniec
XVIII-XXI wiek = poz. 215
Cmentarz wojenny z I wojny œwiatowej na wzgórzu Wapianka w Potoku oraz cmentarz wojenny na
tzw.Osinach w Jaszczwi
887. Szpital dla ubogich w Korczynie / Tomasz Okoniewski. - Cz. 1, 2 // Prz¹dki. - 2003,
nr 8, s. 5; 2003, nr 9, s. 10
Jedlicze, pow. kroœnieñski
Zapomnianym œladem genera³a Hempla =
poz. 287
Historia przytu³ku dla ubogich w Korczynie za³o¿onego w XVII w.
Klimkówka, gm. Rymanów
Zapomniany dobrodziej Korczyny = poz. 225
Ks. prof. Kazimierz Wais = poz. 440
888. Zarys monograficzny Korczyny /
Aneta Cyran. - Krosno : „Roksana”, 2004. - 172
s. : fot. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 171-172
Kobylany, gm. Chorkówka
882. Powiew œredniowiecznego œwiata /
(SWED). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 150, s. VI
Kroœcienko Wy¿ne, pow. kroœnieñski
Historia Kobylan (gm Chorkówka)
Cecylia z Fredrów Jab³onowska = poz. 290
883. Reformacja w Kobylanach / Artur Cecu³a. - Repr. - (Reformacja w regionie ; 4) //
NG³os. - 2003, nr 26, s. 9
889. Drogi, œcie¿ki i mosty w Kroœcienku
Wy¿nym / Mieczys³aw Fejkiel. - Mapka
// Dêbina. - 2001, nr 10, s. 10-11
¯ycie religijne w Kobylanach w XVI-XVIII w.
Sposoby wyznaczania dróg i budowa mostów
w Kroœcienku Wy¿nym
Kombornia, gm. Korczyna
890. Dzieje Kroœcienka Wy¿nego 1350-2000
/ Roman Pelczar, Beata Lorens, Natalia Hrapkowicz-Pelczar. - Kroœcienko Wy¿ne : Podkarpacka Agencja Informacyjno-Reklamowa
PAIR - Bogdan Najbar, 2000. - 298 s., [9]
k. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 24 cm
Historia organizacji po¿arniczych w Komborni = poz. 1547
Korczyna - okrêg, pow. kroœnieñski
884. W gminie Korczyna. - Krosno : „Roksana”, 2001. - 94 s. : fot., portr. ; 21 cm
891. Karczmy oœrodkiem ¿ycia towarzyskiego w dawnym Kroœcienku / Mieczys³aw Fejkiel. - Il. // Dêbina. - 2002, nr 1, s. 8-10
Korczyna, pow. kroœnieñski
Liczba, rozmieszczenie i rola karczem w Kroœcienku Wy¿nym od XIV do XIX w.
885. Dzieje spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Korczynie / (£.W.) // Prz¹dki. - 2003, nr 5, s. 6, 11-12
Klêski ¿ywio³owe i epidemie w Kroœcienku Wy¿nym = poz. 478
O historii ¯ydów w Korczynie
886. Korczyna w czasach I wojny œwiatowej / Arkadiusz Okoniewski. - (cz. 1-3) // Prz¹dki. - 2004, nr 1, s. 5, 14 ; 2004, nr 2, s. 11 ; 2004,
nr 3, s. 11
892. Kopalnia ropy i gazu w Kroœcienku /
Boles³aw Gunia. - Il. // Dêbina. - 2001, nr 3-4,
s. 6-8
Opis dzia³añ wojennych na terenie gminy Korczyna w l. 1914-18
Historia wydobycia ropy i gazu w Kroœcienku
Wy¿nym w l. 1901-1945
71
Historia
893. Ludnoœæ parafii Kroœcienko Wy¿ne
w XIX wieku / Piotr Rachwa³ // Dêbina. - 2002,
nr 2, s. 4-6
900. Lubatowa w ziemi sanockiej „Górkami” najpierw zwana / Janusz Podlaszczak. - Rzeszów : [Poligrafia Wy¿szego Seminarium Duchownego], 2004. - 23, [1] s. : fot. ; 21 cm. (Zeszyty Lubatowskie ; 1)
894. Osadnictwo w Kroœcienku Wy¿nym /
Mieczys³aw Fejkiel // Dêbina. - 2002, nr 6,
s. 11-12
901. Rodziny lubatowskie 200 lat temu. (Cz.1) / Janusz Podlaszczak. - Rzeszów : [Poligrafia Wy¿szego Seminarium Duchownego],
2004. - 23, [1] s. : fot. ; 21 cm. - (Zeszyty Lubatowskie ; 3)
Liczba œlubów i czêstotliwoœæ ich zawierania
w Kroœcienku Wy¿nym w XIX w.
Historia osadnictwa w Kroœcienku Wy¿nym od
XIV do XIX w. i nazwiska mieszkañców
895. Rzemios³o - w Kroœcienku Wy¿nym /
Mieczys³aw Fejkiel. - Cz. (1)-(2). - Fot. // Dêbina. - 2001, nr 3-4, s. 10-11 ; 2001, nr 5, s. 7-8
902. Rodziny lubatowskie 200 lat temu. (Cz.
2) / Janusz Podlaszczak. - Rzeszów : [Poligrafia Wy¿szego Seminarium Duchownego],
2005. - 42, [2] s. ; 21 cm. - (Zeszyty Lubatowskie ; 4)
Historia rzemios³a w Kroœcienku Wy¿nym
650 [Szeœæset piêædziesi¹t] lat Kroœcienka
Wy¿nego = poz. 1915
903. Rodziny lubatowskie 200 lat temu. (Cz.
3) / Janusz Podlaszczak. - Rzeszów : [Poligrafia
Wy¿szego Seminarium Duchownego], 2005. - 79,
[1] s. : il. ; 21 cm. - (Zeszyty Lubatowskie ; 5)
896. Z dziejów lotniska w Kroœcienku Wy¿nym / Mieczys³aw Fejkiel. - Fot. // Dêbina. 2001, nr 1, s. 8-9
Lotnisko pomocnicze w Kroœcienku Wy¿nym
i jego losy
904. Spokoju nie znazna³a... / (SWED). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 74, s. V
Królik Polski, gm. Rymanów
Epizody z historii Lubatowej (gm. Iwonicz Zdrój)
897. Królik Polski - wieœ Zyndrama
z Maszkowic / Anna Penar // Nasz Rym. - 2001,
nr 9, s. 19
£êki Strzy¿owskie, gm. Wojaszówka
905. Zawsze z dwoma cz³onami // (DELL). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 49, s. V
Historia miejscowoœci i opis drewnianego koœcio³a pw. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny
Historia wsi £êki Strzy¿owskie
898. Z jednego dwa, w dwóch jeden /
(SWED) // Dz. Pol. - 2002, nr 177, s. V
£ê¿any, gm. Miejsce Piastowe
Historia Królika Polskiego, miejscowoœci w gminie Rymanów
Por. Stanis³aw Schabowski (1925-2005) =
poz. 410
Lubatowa, gm. Iwonicz Zdrój
100 [Sto] lat OSP w £ê¿anach = poz. 1581
899. Kto mieszka³ w Lubatowej i w jej s¹siedztwie ponad 200 lat temu / Janusz Podlaszczak. - Rzeszów : [Poligrafia Wy¿szego Seminarium Duchownego], 2004. - 23, [1]
s. ; 21 cm. - (Zeszyty Lubatowskie ; 2)
Miejsce Piastowe - okrêg, pow. kroœnieñski
Skarby spod ziemi = poz. 771
72
Historia poszczególnych okrêgów i miejscowoœci
Miejsce Piastowe, pow. kroœnieñski
910. Odrzykoñ : ziemia i ludzie (wybrane zagadnienia). - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2003. - 114 s., [9] k. tabl. : fot., mapa ;
21 cm. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z. 10)
906. Placówka Armii Krajowej Miejsce Piastowe „Pelargonia”, „Paulina” / Stanis³aw
Pomprowicz. - Bibliogr. // Biul. Inf. Hist. - 2001,
nr 2, s. 41-49
Obejmuje nastêpuj¹ce zagadnienia: warunki naturalne, walory turystyczne, osadnictwo, zamek „Kamieniec”, gwara Odrzykonia, wesele odrzykoñskie
Dzia³alnoœæ konspiracyjna placówki AK w Miejscu Piastowym
911. Organizacja i dzia³alnoœæ ochotniczych stra¿y po¿arnych w gminie Odrzykoñ
w okresie okupacji niemieckiej (1939-1944) /
Eugeniusz Bachta. - Krosno : Kroœnieñska
Oficyna Wydawnicza, 2005. - 112 s. : fot. ; 21
cm. - Bibliogr.
Wspomnienia = poz. 223
Moderówka, gm. Jedlicze
907. Lataj¹ce o³ówki / Andrzej Olejko //
Nowe Podk. - 2003, nr 10, s. 9
Stanis³aw Feruœ „Zawierucha”, „Orlik”,
„Q-1” = poz. 263
Lotniska w Moderówce i Szebniach w pierwszych
dniach II wojny œwiatowej
Lotnisko w ogniu = poz. 437
Œlady osadnictwa pradziejowego i wczesnoœredniowiecznego na terenie Odrzykonia
= poz. 774
Wspomnienia po latach = poz. 224
Odrzykoñ, gm. Wojaszówka
912. Wiatrak z Odrzykonia / Robert Kubit. Fot. // Croscena. - 2004, nr 14, s. 11
908. Dzieje Parafii Odrzykoñ w okresie
przedrozbiorowym / Stanis³aw Cebula, Stanis³aw F. Jucha, Ludwik £ach. - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2001. - 103 s., [11]
k. tabl.: fot. (w tym kolor.), mapy,
portr. ; 20 cm. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z. 7)
Opis zachowanego wiatraka poch. z pocz. XX w.
Z dziejów odrzykoñskiego zamku „Kamieniec” = poz. 4427
913. Zapomniany epizod / Robert Kubit. Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 1, s. 10
Dzieje teatru i chóru w Odrzykoniu = poz.
3292
Bój o Odrzykoñ i zamek „Kamieniec” w 1915 r.
Olchowiec, gm. Dukla
Kariera ruin = poz. 942
914. Olchowiec / (SW) // Duk. Prz. Sam. 2004, nr 1, s. 8, 22
909. Odrzykoñ - wieœ : studium historyczne : 650 lat Odrzykonia 1348-1998 / red.
Stanis³aw F. Jucha [i in.]. - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2000. - 126
s., [12] k. tabl. : fot. ; 20 cm. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z. 6)
Historia wsi i tradycje ludowe
Posada Górna, gm. Rymanów
915. Posada Górna - przyczynek do dziejów miejscowoœci / Franciszek Bolanowski //
Rocz. Rymanowa Zdr. - T. 5 (2000), s. 51-54
Zawiera legendy i teksty literackie nt. zamku i „Prz¹dek”
Wspomnienie o ludziach i wydarzeniach w Posadzie Górnej w I po³. XX w.
73
Historia
Przybówka, gm. Wojaszówka
920. Spotkajmy siê w Rymanowie /
Agnieszka Filar // Nowe Podk. - 2000, nr 29,
s. 9
Dr med. Wincenty Petrowicz, ziemianin
w Przybówce, zas³u¿ony dzia³acz = poz. 381
Historia uzdrowiska w Rymanowie Zdroju
921. Wyspiañski w Rymanowie / Andrzej
Pi¹tek. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 127, s. 13
Pu³awy, gm. Rymanów
Œwiadectwa pobytu Stanis³awa Wyspiañskiego
w Rymanowie Zdroju
916. Pu³awy - wieœ letnich wêdrówek / Anna
Penar // Nasz Rym. - 2002, nr 1, s.19
Historia wsi Pu³awy
Rymanów, pow. kroœnieñski
Rogi, gm. Miejsce Piastowe
922. By³y dobre czasy / Agnieszka Filar
// Nowe Podk. - 2000, nr 24, s. 8
917. Dzieje wsi Rogi do 1939 roku / Janusz
S³yœ ; wstêpem poprzedzi³ Franciszek Leœniak. Rogi ; Krosno : Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi
Rogi ; Hedom, 2005. - 168 s., [4] k. tabl. : fot. ; 22
cm. - (Biblioteka Stowarzyszenia Mi³oœników
Wsi Rogi ; T. 2)
Historia rzemios³a i handlu w Rymanowie w XIX
i XX w.
923. Placówka Armii Krajowej Rymanów
„Ró¿a”, „Rozalia” / Stanis³aw Pomprowicz. Bibliogr. // Biul. Inf. Hist. - 2001, nr 2,
s. 50-59
918. Kopalnia Rogi / Marek Klara. - Bibliogr.,
fot. // Wiek Nafty. - 2005, nr 3, s. 22-26
Dzia³alnoœæ konspiracyjna placówki AK „Ró¿a”
w Rymanowie
Historia kopalni
924. Rymanowski „Sokó³” / Dariusz Królicki // Nasz Rym. - 2001, nr 11, s. 15; 2001,
nr 12, s. 8; 2002, nr 1, s. 10-11
Monografia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Rogach lata 1904-2004 = poz. 1557
Dzieje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
w Rymanowie
Równe, gm. Dukla
650 [Szeœæset piêædziesi¹t] lat Równego =
poz. 1916
925. Zamek rymanowski / Andrzej Potocki
// Nasz Rym. - 2002, nr 5, s. 5
Rymanów - okrêg, pow. kroœnieñski
926. ¯ydzi rymanowscy / Andrzej Potocki.
- Krosno : „Apla”, 2000. - 187 s. ; 21 cm. Bibliogr. s. 185-187. - Indeksy
Historia Rymanowa i zamku w Rymanowie
Rymanów i okolice : notatki z akcji „Opis”
= poz. 4400
Rec.: czak // Super Now. - 2000, nr 100, s. 23;
GREG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 102, s. 2
Historia spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Rymanowie
W dolinie górnego Wis³oka i od Rymanowa do Jaœlisk i Dukli = poz. 694
Sporne, gm. Korczyna
Rymanów Zdrój, gm. Rymanów
927. Sporne - 600 lat / Tadeusz Ludwik Wojnar // Prz¹dki. - 2003, nr 6, s. 9, 11
919. Rymanów - Zdrój 1876-1906 / Eugeniusz Wajgiel. - Fot. kolor., il., tab. // Rocz.
Rymanowa Zdr. - T. 5 (2000), s. 7-41
Historia wsi Sporne w gminie Korczyna
600-lecie [SzeϾsetlecie] Spornego = poz.
1591
Reprint
74
Historia poszczególnych okrêgów i miejscowoœci
Targowiska, gm. Miejsce Piastowe
Wrocanka, gm. Miejsce Piastowe
928. Moja ma³a ojczyzna - Targowiska Widacz / praca zbiorowa uczniów Spo³ecznego Gimnazjum w Targowiskach pod red. Marty Micha³owicz-Kubal. - Targowiska : „Arete
II”, 2002. - 48 s., [4] k. tabl. : fot. ; 21 cm
933. Transformacje wsi podmiejskiej / (MER).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 212, s. V
Historia Wrocanki (gm. Miejsce Piastowe)
Wróblik Królewski, gm. Rymanów
Zawiera równie¿ podania i legendy zwi¹zane
z miejscowoœci¹
934. Wróblik Królewski i Szlachecki / Maria Zmarz // Nasz Rym. - 2001, nr 11, s. 18
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Targowiskach
1904-2004 = poz. 1564
Historia wsi Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki
935. Wróbliki rozdarte na pó³ / (DELL). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 53, s. VII
Stanis³aw Schabowski, ps. „Krok” (19252005) = poz. 411
Historia wsi Wróblik (gm. Rymanów)
Wróblik Szlachecki, gm. Rymanów
929. Targowiska : dzieje miejscowoœci / Grzegorz Skwara. - Targowiska : „Skwara”, 2002. 249 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 240-241
Wróblik Królewski i Szlachecki = poz. 934
Wróbliki rozdarte na pó³ = poz. 935
Wêglówka, gm. Korczyna
Zrêcin, gm. Chorkówka
930. Wêglówka - moja ma³a ojczyzna / Teresa Szewerniak. - Fot. // Prz¹dki. - 2003, nr 4,
s. 8, 1, 2
Por. Wojciech Sajdak 1917-2005 = poz. 406
Krótka historia miejscowoœci Wêglówka
Wojciech Sajdak, ps. „Wiœnia” (1917-2005)
= poz. 407
Wojaszówka - okrêg, pow. kroœnieñski
Biografie przodków : Gmina Wojaszówka :
powiat kroœnieñski = poz. 209
936. Zrêcin 1227-1945 / Mieczys³aw Markiewicz, Jerzy Szczur, Wojciech ¯urkiewicz. Krosno : „Apla”, 2002. - 384 s. : fot., portr. ;
21 cm
931. Dzia³alnoœæ samorz¹du gminnego w Odrzykoniu i Bratkówce w latach 1935-1954 / Eugeniusz Bachta. - Krosno : Urz¹d Gminy w Wojaszówce, 2003. - 172 s., [4] k. tabl. : fot. kolor. ;
20 cm. - Bibliogr. s. 165-167
937. Zrêcin 1946-1981 / Mieczys³aw Markiewicz, Jerzy Szczur, Wojciech ¯urkiewicz. Krosno : Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza,
2005. - 364 s. : fot., mapka ; 20 cm. - Bibliogr.
s. 363
Dzia³alnoœæ rad gmin w Odrzykoniu i Bratkówce
wraz z krótk¹ histori¹ wsi
Wólka, gm. Iwonicz Zdrój
Zyndranowa, gm. Dukla
932. Wólka - wieœ ongiœ ³emkowska / Janusz Michalak. - Fot., mapki // Iwonicz Zdrój.
-T. 5 (2002), s. 103-124
938. Wojna o pomnik / Artur Bata. - Krosno : „Apla”, 2002. - 64 s., [2] k. tabl. : fot., il. ;
20 cm
Historia nieistniej¹cej obecnie wsi ³emkowskiej
Wólka k. Iwonicza Zdroju
75
Historia
¯arnowiec, gm. Jedlicze
Bogusz Zygmunt Stêczyñski (1814-1890)
= poz. 418
939. ¯arnowiecki epizod amerykañskiego
dyplomaty Joela Barlowa w 1812 roku / Stanis³aw Prawdzic // Koniec Wieku. - Nr 19/20
(2003), s. 179-182
6. HISTORIA NAUKI, OŒWIATY I KULTURY
940. Dawny Iwonicz w literaturze i jego
zwi¹zki z pisarzami XIX stulecia / Ma³gorzata
Rysz. - Bibliogr. // Iwonicz Zdrój. - T. 7 (20042005), s. 61-66
Kozubal // Ergo. - 2003, nr 2, s. 19-22
941. Dzieje szkolnictwa w Kroœnie w latach
1918-1939 / Andrzej Dziugan. - Krosno : Muzeum Rzemios³a, 2002. - 48 s. : tab. ; 20 cm. (Biblioteka Kroœnieñska. Seria: historia)
946. Ksiêga jubileuszowa w stulecie I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Kroœnie, dawnej Szko³y Realnej,
dawnego Gimnazjum 1900-2000. - Krosno : Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Kopernika, 2000. - 217 s. : fot. (w tym kolor.), portr. ;
21 cm
Historia szkolnictwa w Zrêcinie
Ks. Stanis³aw Szpetnar (05.05.188324.10.1952) = poz. 427
Iwonicz Zdrój w literaturze XIX w.
942. Kariera ruin / Piotr Samolewicz. - Fot.
// Nowiny. - 2002, nr 250, s. 13
Historia zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu w literaturze i legendach
Maciej Bogusz Stêczyñski jako ofiara rabacji galicyjskiej 1846 roku = poz. 419
943. Kartki z kalendarza : czyli jubileusze
i ogólnoszkolne zjazdy wychowanków C.K.
Szko³y Realnej, Gimnazjum i Liceum w Kroœnie
/ Gra¿yna Gregorczyk, Stanis³aw Roman. - Krosno : Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja
Kopernika, 2000. - 56 s. : fot., il. ; 30 cm
Maksymilian Koz³owski, zapomniany pedagog i spo³ecznik = poz. 315
947. Mecenat kulturalny Jerzego Augusta
Wandalina Mniszcha w Dukli / Aleksandra
¯ó³koœ // Kamerton. - 2001, nr 1/2, s. 170-183
Zawiera hymn szko³y
944. Kronika Szko³y Ludowej we Wrocance : 1879-1942 / oprac. i wyda³ Józef Marecki. Kraków : „Format”, 2001. - 221, [2] s., [24]
s. tabl. : il. ; 21 cm
948. Memoria³ / Andrzej Kosiek // Kur.
Kroœn. - 2000, nr 3, s. 3
œnie
„Kroœnieñski Canaletto” = poz. 3542
Historia starañ o utworzenie gimnazjum w Kro-
Na tropie tajemnicy = poz. 384
945. Krótka historia szkolnictwa w Zrêcinie i okolicznych miejscowoœciach / Teresa
949. Odrzykoñ - zamek na skale / (JS) // Dz.
Pol. - 2000, nr 110, s. II
Historia zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu i jej
odbicie w literaturze piêknej
76
Historia nauki, oœwiaty i kultury
Pawe³ z Krosna = poz. 366
952. Z dzia³alnoœci Towarzystwa Szko³y Ludowej w Kroœnie w latach 1901-1914 / Ewa Bereœ // W: Szkice z dziejów Polski po³udniowowschodniej i Europy XIX i XX wieku / pod red.
Andrzeja Bonusiaka, Edyty Czop, Jerzego Kuzickiego. - Przemyœl : „Mercator”, 2005. - s. 108118
Pawe³ z Krosna redivivus = poz. 367
Podkarpackie pejza¿e sprzed stu lat = poz.
3588
950. PójdŸ dzieciê... / Agnieszka Filar //
Nowe Podk. - 2000, nr 24, s. 9
953. Z dziejów kroœnieñskiej oœwiaty / Jagoda Mrus // NG³os. - 2004, nr 24, s. 9
Szko³y za³o¿one i utrzymywane przez rodzinê
Potockich w Rymanowie w XIX w.
Historia nauki i oœwiaty w Kroœnie od XV w. po
wspó³czesnoœæ
Prof. Stanis³aw Pigoñ = poz. 383
954. Z dziejów oœwiaty w Kroœnie i w Kroœcienku Wy¿nym / Mieczys³aw Fejkiel // Dêbina. - 2001, nr 9, s. 6-8
951. Szko³a parafialna w Kroœnie w XIVXVIII w. / Roman Pelczar. - Streszcz. w jêz. ang.
// Nasza Przesz³. - T. 99 (2003), s. 27-53
Historia szkolnictwa w Kroœnie i Kroœcienku Wy¿nym w okresie miêdzywojennym i powojennym
Œcie¿ki miêdzy „Prz¹dkami” a „Kamieñcem” wydeptuj¹c... = poz. 270
955. Zapiski kroniki szkolnej / Beata Wêgrzyn // Powo³anie. - 2001, nr 4, s.31; 2001 nr 5,
2001 s. 27 ; nr 6, s. 30
W³adys³aw Be³za - poeta, pisarz, publicysta, dzia³acz kulturalny - animator ¿ycia kulturalnego i towarzyskiego w Iwoniczu Zdroju
w latach 1874-1894 = poz. 229
Historia szko³y podstawowej w £êkach Dukielskich w l. 1931-34 na podstawie kroniki szkolnej
Zapomniany syn Jaœlisk = poz. 345
Wyspiañski w Rymanowie = poz. 921
Zapomniany wynalazca = poz. 424
77
Etnografia. Literatura i sztuka ludowa
V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA
956. Cisza nad So³otwyn¹ / Piotr Subik. Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 147, s. 33
962. Kolêdy regionu kroœnieñskiego / Bartosz Ga³¹zka. - Krosno : „Roksana”, [2004]. 497 s. : nuty ; 21 cm. - (Antologia Pieœni Ludowej Podkarpacia ; T. 1)
957. Dom w Dukli Anno Domini 1768 /
oprac. Ryszard Montusiewicz // P³aj. - T. 22
(2001), s. 212-214
963. Ksiêga legend i opowieœci beskidzkich
/ Andrzej Potocki. - Olszanica : Bosz, 2003. 186 s. ; 20 cm
O kulturze £emków, Muzeum w Zyndranowej
i obchodach œwi¹t „Od Rusal do Jana”
Opis wnêtrza budynku mieszkalnego z XVIII w.
w Dukli
Dot. m.in. miejscowoœci i obiektów fizjograficznych pow. kroœnieñskiego
958. Domostwa na prze³omie XIX i XX wieku / Tomasz Okoniewski. - (Cz. 1-3) // Prz¹dki.
- 2004, nr 4, s. 8 ; 2004, nr 5, s. 8 ; 2004, nr 6,
s. 8
964. Kultura ludowa naszym bogactwem /
Wojciech Tomkiewicz. - Fot. // Prz¹dki - 2005,
nr 12, s. 7
Doroczne podsumowanie roku w kulturze ludowej z inicjatywy Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury Ludowej „Regionalizm” w Korczynie
Opis cha³upy tkackiej z Korczyny z XIX/XX w.
959. Grand Prix dla Dukli / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 191, s. III; Zwyciêska Dukla / Gabriel
Waliszko // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001,
nr 189, s. 4; Podbi³y Gdañsk / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 157, s. 5; Grand Prix
dla Dukli / (ad) // Super Now. - 2001, nr 158,
s. 7
Kultura ludowa wsi podkarpackiej = poz.
3544
965. Kultura wsi podkarpackiej / red. Halina Kurek, Franciszek Tereszkiewicz. - Kraków :
Universitas, 2003. - 167 s. ; 24 cm. - (Podkarpackie Spotkania : literatura - jêzyk - kultura ;
T. 3)
Medal Grand Prix œw. Dominika dla artystów ludowych z Dukli w Gdañsku
464
Dot. m.in. Dukli
Józef ¯ywiec - rzeŸbiarz i koœcielny = poz.
966. Legendy i opowiadania Odrzykoñ „Prz¹dki” / Agnieszka Bogaczyk. - Krosno :
„Roksana”, 2005. - 46 s. : fot. ; 21 cm
Kamieniarstwo ludowe w rejonie Jaœlisk =
poz. 877
967. £emkowski kiermasz / Piotr Subik
// Dz. Pol. - 2005, nr 118, s. 30
960. Kamienne Prz¹dki / Kajetan Guziec. Fot. // Czwarty Wymiar. - 2004, nr 12, s. 28-29
O tradycji ³emkowskich kermeszy w Olchowcu
(reporta¿)
Legenda zwi¹zana z Prz¹dkami k. Odrzykonia
Kermeszowe spotkanie £emków = poz.
3048
Na scenie i w plenerze = poz. 3079
968. O strojach ludowych Korczyny i okolic. - Cz. 2 / T. Okoniewski. - Fot. // Prz¹dki. 2005, nr 2, s. 6
961. Kolêdy i œpiewy bo¿onarodzeniowe
w rodzinie w regionie kroœnieñskim / Wies³aw
Pyzia // Kwart. Eduk. - 2000, [nr] 4, s. 38-42
Opis stroju ludowego okolic Korczyny
78
Etnografia. Literatura i sztuka ludowa
Od Magury po Os³awê = poz. 159
973. Œwiêta na £emkowszczyŸnie / (BH)
// Dz. Pol. - 2001, nr 5, s. II
Odrzykoñ - wieœ = poz. 909
Uroczystoœci bo¿onarodzeniowe na Podkarpaciu, tradycje i zwyczaje £emków
XV [Piêtnasty] £emkowski Kermesz = poz.
3101
Œwiêto przy cerkwi = poz. 3134
Œwiêto wokó³ cerkwi = poz. 3136
Pisanki, palmy, stroiki... = poz. 3584
974. Œwiêty wêdrowiec wœród dêbów / Jan
Tulik // Nowe Podk. - 2004, nr 3, s. 7
969. Podania i legendy odrzykoñskie / red.
[Stanis³aw Blicharczyk i in.]. - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2005. - 112 s., [7]
s. tabl. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 104-108. (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z. 12)
Legenda o œw. Wojciechu i koœció³ku pod jego
wezwaniem w Kroœnie
975. Wesele odrzykoñskie / Zofia Korona.
- Bibliogr., fot. // W: Odrzykoñ : ziemia i ludzie
(wybrane zagadnienia). - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2003. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z. 10). - s. 77-104
Poszukiwanie kwiatu paproci = poz. 3110
970. Potrawy regionalne z okolic Rymanowa. - Rymanów : Gminny Oœrodek Kultury,
2001. - 47 s. : il. ; 21 cm
Opis obrzêdu weselnego
976. Wielkanocne zwyczaje na Podkarpaciu
/ El¿bieta Kurowska // Nowe Podk. - 2004, nr 14,
s. 9
971. Przyœpiewki do¿ynkowe z okolic Rymanowa. - Rymanów : Gminny Oœrodek Kultury, 2001. - 31 s. : il. ; 21 cm
ciu
972. Sk¹d siê wziê³y Prz¹dki? / AS. - Fot.
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 161, s. 12
Zwyczaje i obrzêdy wielkanocne na Podkarpa-
W³adys³aw Piróg ze Zboisk = poz. 386
Pochodzenie „Prz¹dek” w Czarnorzecko-Strzy¿owskim Parku Krajobrazowym wed³ug legendy
Zob. te¿ poz. 1394
Œwi¹teczne rêkodzie³o = poz. 3618
79
Zagadnienia gospodarcze
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
1. PRACE OGÓLNE. PLANOWANIE
977. Biznes z ludzk¹ twarz¹ / Barbara
Mnich. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 1, s. 17
985. Czas dobrze wykorzystany / z Romanem Zimk¹; rozm. Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe
Podk. - 2002, nr 44, s. 9
Wybory w³adz Unii Przedsiêbiorców i W³aœcicieli
Nieruchomoœci w Kroœnie oraz wa¿niejsze dokonania organizacji
Sytuacja gospodarcza Krosna oraz problemy do
rozwi¹zania w ocenie ustêpuj¹cego prezydenta miasta
978. Bogate Krosno / (ST) // Dz. Pol. - 2005,
nr 177, s. III
Czas inwestycji i przekszta³ceñ = poz. 1942
Krosno na czwartym miejscu listy najbogatszych
miast na prawach powiatu w rankingu „Wspólnoty”
- Pisma Samorz¹du Terytorialnego
986. Czynniki ró¿nicuj¹ce rozwój gospodarczy gmin w regionie kroœnieñskim / Marek Smoleñ. - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego,
2002. - 145 s. : il., mapy kolor. ; 23 cm. - Bibliogr.
s. 136-145
979. Boom budowlany w Kroœnie / (bm) //
Super Now. - 2000, nr 38, s. 7
G³ówne zadania inwestycyjne gminy Krosno
w 2000 r.: budowa hali widowiskowo-sportowej, modernizacja p³yty Rynku oraz adaptacja pomieszczeñ
dla potrzeb Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
Dot. równie¿ gmin pow. kroœnieñskiego
987. Docenieni przez „Rzeczpospolit¹” /
(ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 211, s. III
980. Brakuje inwestorów / ad. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 170, s. 7
Podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w gminie Rymanów
Nagrody „Or³y Rzeczpospolitej” dla I Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika i Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Paw³a II oraz
firmy „Panmar” z Krosna
981. Bud¿etowe plany / (sec) // Super Now. 2001, nr 216, s. 18
988. Dodatkowe œrodki dla Podkarpacia /
(and) // Super Now. - 2001, nr 21, s. 3
Plany inwestycyjne Rady Dzielnicy Kroœcienko
Ni¿ne
Przyjêcie wojewódzkiego programu operacyjnego rozwoju regionalnego Podkarpacia na lata 20012006
982. Centrum wspomo¿e przedsiêbiorców /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 249,
s. III; Promowanie przedsiêbiorczoœci / Andrzej
Józefczyk // Nowe Podk. - 2002, nr 45, s. 8
989. Elektrycy uhonorowani / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 124, s. II; Jubileusz elektryków
/ (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 122, s. III
20-lecie dzia³alnoœci kroœnieñskiego oddzia³u Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Otwarcie Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Korczynie
990. Firmy najsilniejsze i najhojniejsze / Józef Lonczak // Nowiny. - 2004, nr 119, s. 9;
Najlepsi w biznesie / El¿bieta Kensy // Nowe
Podk. - 2004, nr 25, s. 4
983. Centrum z zainteresowaniem / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 71, s. V
Dzia³alnoœæ Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Korczynie
Laureaci konkursu o „Nagrodê Gospodarcz¹ Podkarpackiego Klubu Biznesu”; lista nagrodzonych firm
(m.in. KHS „Krosno” S.A.)
984. Co nam siê urodzi / Rafa³ Polak // Super Now. - 2003, nr 166, s. 13
œnie
Dzia³alnoœæ Inkubatora Przedsiêbiorczoœci w Kro-
80
Prace ogólne. Planowanie
991. Formy wspó³dzia³ania / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 85, s. III; Trzy partnerskie
sektory / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2003,
nr 71, s. 13
1000. Inkubator prawie pewny / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 164, s. III
Przygotowania do uruchomienia „inkubatora
przedsiêbiorczoœci” w Kroœnie
Konferencja rozpoczynaj¹ca program „Lokalni
partnerzy” realizowany przez Stowarzyszenie „Szko³a
Liderów” (Warszawa) przy wspó³pracy Stowarzyszenia „Krosno têtni¹ce ¿yciem”
1001. Inwestycja za inwestycj¹ / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 220, s. III
Inwestycje w gminie Miejsce Piastowe realizowane w l. 1999-2001
992. Gmina czeka na pieni¹dze / ad. - Fot.
// Super Now. - 2005, nr 47, s. 20
1002. Inwestycje w gminie Jedlicze / (sec)
// Super Now. - 2000, nr 121, s. 18
Wykorzystanie œrodków z programu SAPARD
w gminie Wojaszówka
Zadania inwestycyjne realizowane w gminie Jedlicze
993. Gmina Iwonicz Zdrój / Piotr Komornicki // Iwonicz Zdrój. - T. 6 (2003), s. 63-70
1003. Jak siê uczyæ, to od najlepszych /
£ukasz Sikora // Super Now. - 2000, nr 281,
s. 8
Program gospodarczy gminy na lata 2003-2006
994. Gmina musi siê rozwijaæ : z Markiem
Górakiem / rozm. Agnieszka Dembiczak // Super Now. - 2003, nr 104, s.13
Wybór Jerzego Krzanowskiego na prezesa Podkarpackiego Klubu Biznesu
1004. Jak zagospodarowaæ gminê / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 278, s. II
Inwestycje w gminie Dukla
995. Gmina pozyskuje œrodki unijne / JP //
Prz¹dki. - 2004, nr 7, s. 4
Przyjêcie przez Radê Gminy Dukla planu zagospodarowania przestrzennego
Wykorzystanie œrodków z programu SAPARD
w gminie Korczyna
1005. Jubileusz Izby / Andrzej Józefczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 6, s. 2
996. Gmina wielkich inwestycji / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 153, s. III
Spotkanie z okazji 10-lecia dzia³alnoœci Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Kroœnie
95. miejsce gminy Miejsce Piastowe w „Z³otej setce samorz¹dów” Centrum Badañ Regionalnych i dziennika „Rzeczpospolita”
1006. Kanalizacja - najwa¿niejsze zadanie
inwestycyjne / ze Stanis³awem Blicharczykiem,
wójtem gminy Wojaszówka ; rozm. Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2005, nr 4, s. 7
997. Goœcie od zrównowa¿onego rozwoju /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 220, s. III
Informacje ogólne o gminie i stan realizacji inwestycji w gminie
Rozmowy w Urzêdzie Miasta nt. objêcia Krosna
Programem Zrównowa¿onego Rozwoju i utworzenia
Oœrodka Informacyjno-Szkoleniowego
1007. Kanalizacja, oœwiata, drogi... / z Janem Rajchlem ; rozm. Andrzej Józefczyk //
Nowe Podk. - 2002, nr 15, s. 9
998. Inkubator dla przedsiêbiorczych / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 253, s. III
O podjêtych i planowanych inwestycjach w gminie Rymanów w 2002 r.
Stan zagospodarowania inkubatora przedsiêbiorczoœci w Kroœnie
1008. Ko³a zamachowe w PRL / Aneta Barbara Leœniak // NG³os - 2004, nr 48A, s. 5
999. Inkubator po roku / (BH) // Dz. Pol. 2004, nr 160, s. III
Wa¿niejsze punkty „Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Kroœnieñskiego na lata 2004-2013”
Stan techniczny i dotychczasowa dzia³alnoœæ gospodarcza Kroœnieñskiego Inkubatora Przedsiêbiorczoœci w Kroœnie
81
Zagadnienia gospodarcze
1009. Kongres przedsiêbiorców / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 133, s. III
1015. Miasto i gmina Dukla : gospodarka :
katalog firm / tekst Krystyna Boczar-Ró¿ewicz. Dukla : Urz¹d Miasta i Gminy, [2002]. - 24 s. : fot.
kolor. ; 23 cm
Zjazd cz³onków Unii Przedsiêbiorców i W³aœcicieli Nieruchomoœci poœwiêcony sprawom organizacyjnym i aktywizacji mieszkañców Krosna na rzecz
rozwoju miasta
Kontynuacja i nowe inwestycje = poz.
2061
1016. Miasto otwarte na inwestycje / z Romanem Zimk¹ prezydentem Krosna ; rozm. Piotr
Hudyma. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 18, s. 8
1010. Korzyœci z inkubatora / ar // Nowiny.
- 2001, nr 144, s. 11; Przymiarki do inkubatora
/ (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 174, s. III
1017. Miasto skorzysta // NG³os. - 2004,
nr 34, s. 8-9
Wa¿niejsze inwestycje realizowane w Kroœnie
w r. 2002
Sesja Rady Powiatu w Kroœnie poœwiêcona omówieniu zadañ wynikaj¹cych z kontraktu dla Podkarpacia
Uzasadnienie budowy p³ywalni przy Szkole Podstawowej nr 14 i rozbudowy Kroœnieñskiego Domu
Kultury w Kroœnie
1011. Krosno : gospodarka / Biuro Zarz¹du i Promocji UM. - Krosno : Urz¹d Miasta Krosna, [2001]. - 23 s. : fot. kolor., mapka ; 23 cm
M³odzi technicy = poz. 2854
1018. Nadzieje w strefie / (BH) // Dz. Pol. 2005, nr 148, s. 3
W³¹czenie terenów wokó³ Jedlicza do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
1012. Krosno : gospodarka : inwestycje =
economy : investment = wirtschaft : investition = ekonomika : inwesticje / tekst Zbigniew
Piwka; t³. (ang.) Robert Janik, t³. (niem.) Mariusz Bieñkowski, t³. (ros.) Jerzy Pesz. - Krosno : Podkarpacka Izba Gospodarcza ; Urz¹d
Miasta Krosna, 2003. - 24 s. ; 24 cm
1019. Nagrodzono oryginalne pomys³y /
(jj). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 93, s. 7
Wyró¿nienia w Turnieju M³odych Mistrzów Techniki, zorganizowanym w Kroœnie pod patronatem Podkarpackiego Klubu Techniki i Racjonalizacji
1020. Najlepsza gmina w kraju / A. Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 31, s. 10;
Najlepsza gmina wiejska w Polsce / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 174, s. III; Kroœcienko Wy¿ne
najlepsze w Polsce / Szymon Jakubowski //
Super Now. - 2005, nr 145, s. 3
1013. Krosno inwestuje / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 249, s. D; Mamy drugie miejsce
w kraju / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. 2005, nr 207, s. 7
Drugie miejsce Krosna w rankingu miast inwestuj¹cych w Polsce
Gmina Kroœcienko Wy¿ne najlepsza w kraju
w kategorii gmin wiejskich w rankingu „Rzeczypospolitej”
Kroœnieñska strategia optymistyczna =
poz. 2067
1021. Najlepsze gminy / Józef Twardowski
// Super Now. - 2002, nr 128, s. 3
1014. Lokalne uwarunkowania rozwoju
przedsiêbiorczoœci w obszarach wiejskich /
Magdalena Kilar // W: Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich / pod red. Adama Czudca. T. 2 - Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzesz., 2003. s. 349-359. - Bibliogr., streszcz.
Gmina Solina i Kroœcienko Wy¿ne na liœcie najlepszych polskich samorz¹dów w Polsce
150
Naszej pracy nie trzeba reklamowaæ = poz.
O bud¿ecie miasta i gminy na 2002 rok =
poz. 2095
Rozwój przedsiêbiorczoœci na terenie gminy
Chorkówka w l. 1995-2001
82
Prace ogólne. Planowanie
1022. O przedsiêbiorczoœci / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 217, s. III
- Bibliogr., mapki, tab., wykr.
Dot. równie¿ pow. kroœnieñskiego (klasyfikacji dokonano w oparciu o stan rolnictwa, przemys³u i turystyki)
Konferencja nt. „Mo¿liwoœci wsparcia rozwoju
przesiêbiorczoœci przez sektor publiczny, prywatny
i pozarz¹dowy” zorganizowana w Kroœnie przez Uniê
Przedsiêbiorców wsparta przez Podkarpack¹ Izbê Gospodarcz¹
1029. Powód do radoœci i dumy / (sr). - Fot.
// Nowe Podk. - 2004, nr 26, s. 8
Laureaci konkursu „Praktyczna Szko³a Przedsiêbiorczoœci” zorganizowanego przez Podkarpack¹
Izbê Gospodarcz¹ i Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej „Szansa” dla uczniów szkó³ œrednich b. woj.
kroœnieñskiego
1023. O przysz³oœæ Krosna jestem spokojny / z Romanem Zimk¹ - Prezydentem Krosna ;
rozm. Piotr Hudyma // Nowe Podk. - 2000,
nr 10, s. 10
Sytuacja finansowa i plany rozwoju Krosna
1030. Pozytywnie rozpatrzone / sec // Super Now. - 2004, nr 137, s. 6
1024. ONZ dla Podkarpacia / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 112, s. III
Inwestycje ze œrodków SAPARD w gminie Korczyna
Spotkanie Kamila Wyszkowskiego, przedstawiciela Programu ONZ ds. Rozwoju (UNDP) z prezydentem Krosna, Piotrem Przytockim w sprawie zrównowa¿onego programu rozwoju dla Krosna
1031. Pó³metek kadencji min¹³ / z Markiem
Górakiem, burmistrzem Gminy Dukla ; rozm.
K. Ró¿ewicz // Duk. Prz. Sam. - 2005, nr 1, s. 2-3
1025. Plan rozwoju lokalnego // Nowe
Podk. - 2004, nr 27, s. 16
Dot. inwestycji w gminie Dukla
1032. Prezydent w³aœcicieli / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 73, s. II; Bogaci chc¹ mieæ g³os /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 73, s. 3
Inwestycje zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Krosna na l. 2004-2013
1026. „Pomocna d³oñ” P[odkarpackiej]
I[zby] G[ospodarczej] / (ST) // Dz. Pol. - 2002,
nr 248, s. III
Pierwszy kongres Stowarzyszenia Unii Przedsiêbiorców i W³aœcicieli Nieruchomoœci w Kroœnie po³¹czony z wyborem w³adz
Podpisanie umowy na realizacjê programu wspieraj¹cego ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa na Podkarpaciu
Raport o stanie miasta Krosna = poz. 177
1033. Rewitalizacja Krosna / Anna Gazda
// NG³os. - 2005, nr 27, s. 11
1027. Pomo¿emy innym osi¹gn¹æ sukces :
rozmowa z Jerzym Krzanowskim, wspó³w³aœcicielem „Nowego Stylu”, prezesem Podkarpackiego Klubu Biznesu / rozm. Marian Struœ //
Nowiny. - 2000, nr 250, s. 2
Program rewitalizacji Krosna na l. 2005-2013
1034. Roœnie w si³ê / (ST) // Dz. Pol. - 2002,
nr 244, s. IV
Zadania Podkarpackiego Klubu Biznesu
Dzia³alnoœæ Podkarpackiej Izby Gospodarczej
w Kroœnie
Potrzebne inwestycje = poz. 1411
1035. Rozwój przedsiêbiorczoœci w gminie
Dukla w latach 2001-2004 / Justyna Zimny //
Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 10, s. 4
Powa¿ne zamiary uzdrowiska = poz. 144
Podmioty gospodarcze w gminie Dukla
1028. Powiaty województwa podkarpackiego. Próba klasyfikacji / Pawe³ Grygiel, Artur
Grzesik, Marian Malikowski // W: Województwo podkarpackie na pocz¹tku XXI wieku :
studia socjologiczne / pod red. Mariana Malikowskiego. - Rzeszów, 2003. - s. 96-128.
1036. Samorz¹dowe inwestycje / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 51, s. 13; Inwestycje 2002 // Kur. Kroœn. - 2002, nr 3, s. 2
Plany inwestycyjne gminy Krosno na rok 2002
83
Zagadnienia gospodarcze
1037. Strategia rozwoju // Kur. Kroœn. 2002, nr 10, s. 2
1045. Wiêksza odpowiedzialnoœæ / z Andrzejem Zajdlem, wójtem Gminy Miejsce Piastowe ; rozm. Sebastian Czech // Super Now. 2003, nr 31, s. 13
Informacja nt. realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Krosna” za lata 2000-2002
Inwestycje w gminie Miejsce Piastowe
1038. Strategia rozwoju miasta Krosna. Krosno : Rada Miejska, 2000. - 14 s. : [8]
k. tabl. : mapki, tab. ; 24 cm
1046. Wrêczono nagrody „Fair Play” / mb,
jad // Super Now. - 2004, nr 194, s. 4
Strategia rozwoju miasta w l. 2000-2010
Certyfikaty i nagrody w konkursie „Gmina Fair
Play” m.in. dla Krosna
1039. Strategia rozwoju miasta Krosna na
lata 2004-2013 / Instytut Karpacki. - Krosno :
„Ruhenus”, 2004. - 65 s. : mapka ; 23 cm
1047. Wspieranie przedsiêbiorców / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 61, s. II; Musimy sobie
pomagaæ / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001,
nr 51, s. 11
Strategia zaakceptowana = poz. 2156
Seminarium „Rola oœrodków wspierania przedsiêbiorczoœci w rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw” w Jedliczu
1040. Strategia zrównowa¿onego rozwoju
// Nowe Podk. - 2004, nr 4, s. 16; Krosno siê
rozwija / ar // Nowiny. - 2004, nr 19, s.7
1048. Wspieranie przedsiêbiorczoœci / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 258, s. III
Partnerstwo miêdzysektorowe jako podstawa
strategii rozwoju Krosna
Rozpoczêcie przez Podkarpack¹ Izbê Gospodarcz¹ realizacji projektu „Centrum Wspierania
Przedsiêbiorczoœci”
1041. Szansa dla pomys³owych / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 159, s. III; Szansa dla przedsiêbiorczych / ad // Super Now. - 2003, nr 136,
s. 14
1049. Wykaz inwestycji i remontów wykonanych na terenie gminy Jedlicze w latach
1999-2002 // Gminne Wieœci. - 2002, nr 11,
s. [4-8]
Otwarcie Inkubatora Przedsiêbiorczoœci i Innowacji w by³ej malarni WSK w Kroœnie
Zestawienie wykonanych inwestycji i ich kosztów w gminie Jedlicze w l. 1999-2002
1042. Œrodki unijne dla Krosna (1) // NG³os.
- 2004, nr 22, s. 7; Projekty dofinansowane
z UE (2) // NG³os. - 2004, nr 23, s. 7
1050. Wykorzystaæ pieni¹dze SAPARD-u /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 172, s. III
Informacja o œrodkach na rozwój spo³eczno-gospodarczy miasta pozyskanych z funduszy unijnych
w Kroœnie
Plany inwestycji w gm. Wojaszówka
1051. Z inkubatora wylec¹ kiedyœ samoloty / Iza Pó³ch³opek // Nowe Podk. - 2004,
nr 13, s. 5
1043. Unijna pomoc na inwestycje // Nowe
Podk. - 2005, nr 45, s. 17
Informacja o zadaniach inwestycyjnych z programów pomocowych UE realizowanych w Kroœnie
Firmy dzia³aj¹ce w Inkubatorze Przedsiêbiorczoœci i Innowacji w Kroœnie
1044. W banku projektów // Kur. Kroœn. 2003, nr 2, s. 1; Projekty do Banku / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 49, s. 13
1052. Za unijne pieni¹dze / (ST) // Dz. Pol.
- 2004, nr 40, s. III; Wywalczyli pieni¹dze /
Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 34, s. 3
Lista projektów przygotowanych przez Urz¹d
Miasta Krosna do Banku Projektów Woj. Podkarpackiego
Projekt budowy nowoczesnego zak³adu utylizacji odpadów przy wsparciu funduszu Phare w Kroœnie
W mateczniku AWS = poz. 1792
84
Urbanistyka. Budownictwo
¯yæ, aby przetrwaæ = poz. 195
1053. Zas³u¿y³ na „Z³ot¹ Setkê” / (ST) //
Dz. Pol. 2001, nr 146, s. III
Zob. te¿ poz. 80
91. miejsce gminy Kroœcienko Wy¿ne w rankingu gmin o najwiêkszych inwestycjach w l. 1998-2000
Zgoda buduje = poz. 2187
2. URBANISTYKA. BUDOWNICTWO
lat / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów).
- 2000, nr 68, s. 3; Niemy protest / (czak) //
Super Now. - 2000, nr 69, s. 7
1054. Bêd¹ tanie mieszkania / Ewa Gorczyca.
- Fot. // Nowiny. - 2003, nr 108, s. 7
Pierwsza inwestycja Towarzystwa Budownictwa
Spo³ecznego w Kroœnie
Symboliczny pogrzeb kroœnieñskiego Rynku,
zorganizowany przez Stowarzyszenie Unii Przedsiêbiorców i W³aœcicieli Nieruchomoœci w Kroœnie
1055. Brukowanie starówki / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 243, s. III; Plany przebudowy
ulic / (sec) // Super Now. - 2001, nr 199, s. 7;
Starówka wypiêknieje / ar // Nowiny. - 2001,
nr 200, s. 13
1061. Kamienica z ogrodem / Andrzej Kosiek // Kur. Kroœn. - 2000, nr 2, s. 2, 3
Historia zabudowy obecnej dzielnicy Krosna-Guzikówki
Dot. przebudowy ulic S³owackiego, Paw³a z Krosna i Blich w Kroœnie
1062. Mieszkania pod wynajem / /i/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 42, s. 3
1056. Brukowany granitem / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 95, s. I; Rynek zmieni oblicze / (m) //
Super Now. - 2000, nr 179, s. 7
œnie
Budowa mieszkañ pod wynajem przy ul. Grodzkiej w Kroœnie
Projekt wykoñczenia nawierzchni Rynku w Kro-
1063. Najwiêkszy plac miasta w remoncie /
(czak). - Fot. // Super Now. - 2000, nr 244, s. 7
Prace remontowe na Rynku w Kroœnie
1057. Fachowoœæ i solidnoœæ „Naftomonta¿u” / (czak) // Super Now. - 2001, nr 53, s. 7
1064. Nareszcie dzia³a / z Alfredem Maœlikiewiczem, naczelnikiem Wydzia³u Inwestycji
i Drogownictwa UM ; rozm. Aneta B. Leœniak
// NG³os. - 2005, nr 15A, s. 3-4
Budowa obiektów u¿ytecznoœci publicznej i osiedli mieszkaniowych jako dodatkowa dzia³alnoœæ us³ugowa „Naftomonta¿u”
1058. Fontanna jak marzenie / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 93, s. III; Rynek z fontann¹ / ewg // Nowiny. - 2005, nr 77, s. III
Projekt, dane techniczne i koszt budowy fontanny na kroœnieñskim rynku
1065. Nowy stary Rynek / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 98, s. 13
Projekt, dane techniczne i koszt budowy fontanny na kroœnieñskim Rynku
Kontynuacja prac remontowych na Rynku
w Kroœnie
1059. Granit zast¹pi kocie ³by / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 153, s. 2
1066. Pomys³ na Starówkê / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 190, s. 13
Prace porz¹dkowe i modernizacyjne po zakoñczeniu pierwszego etapu wykopalisk archeologicznych na Rynku w Kroœnie
Brak polityki w³adz samorz¹dowych dotycz¹cej
konserwacji i zagospodarowania piwnic zabytkowych
kamienic wokó³ Rynku w Kroœnie
1060. Happening na starówce / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 56, s. 5; Prze¿y³ 600
85
Zagadnienia gospodarcze
1067. Problemy osiedla Grota-Roweckiego /
Angelina Kosiek. - Fot. // NG³os - 2005, nr 28,
s. 14
dla
1070. Trzeba walczyæ o swoje / ze Stanis³awem Materniakiem, prezesem Zarz¹du Kroœnieñskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego
S.A. ; rozm. Iza Pó³ch³opek // Nowe Podk. 2004, nr 19, s. 5
Projekt zagospodarowania przestrzennego osie-
Kondycja Kroœnieñskiego Przedsiêbiorstwa Budowlanego S.A. w Kroœnie
1068. Rynek jak nowy / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 153, s. II
1071. Upiêkszanie Rynku / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 178, s. III
Plan i koszty prac zwi¹zanych z wymian¹ nawierzchni Rynku w Kroœnie
Wprowadzenie zieleni i elementów ma³ej architektury w wyremontowanej czêœci Rynku w Kroœnie
1069. Rynek kart¹ przetargow¹ / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 76, s II; Unia namawia / AG
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 76, s. 3
Zob. te¿ poz. 2409
Wezwanie w³adz Krosna przez Uniê Wolnoœci do
konsultacji spo³ecznych w sprawie prac archeologicznych i modernizacyjnych prowadzonych na kroœnieñskim Rynku
Zob. poz. 152
3. PRZEMYS£
a. Zagadnienia ogólne
1072. Certyfikaty za etykê / Józef Lonczak
// Nowiny. - 2000, nr 13, s. 11
sku netto w 2001 r. (m.in. Rafineria Nafty Jedlicze
i Nowy Styl z Krosna)
Tytu³y i certyfikaty „Przedsiêbiorstwo Fair Play”
dla Przedsiêbiorstwa Us³ug Teletechnicznych „Telbud” (Jedlicze), Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A. (Jedlicze) i Deco-Glass (Krosno)
1076. Przedsiêbiorstwa podkarpackie na liœcie 500 najwiêkszych przesiêbiorstw / Justyna Kêdra // W: Marketing i zarz¹dzanie 2 / pod
red. Jerzego Kitowskiego. - Rzeszów : Wydaw.
Uniw. Rzeszow., 2004. - s. 182-196
1073. Jak wykorzystaæ szanse / ewg // Nowiny. - 2002, nr 210, s. 13; O przedsiêbiorczoœci „ma³ych” / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002,
nr 252, s. III
Dot. m.in. zak³adów z Krosna
1077. W lepszej lub gorszej kondycji /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 291, s. III
Seminarium „Instrumenty wsparcia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw - aktualne mo¿liwoœci i szanse
w regionie” w Kroœnie
Stan zak³adów pracy w Kroœnie (m.in. Krosnolnu i Fabryki Obuwia Sportowego)
1074. Liderzy z Podkarpacia / (czak) // Super Now. - 2000, nr 114, s. 10
Zob. te¿ poz. 152, 2923
Przedsiêbiorstwa z dawnego woj. kroœnieñskiego
na liœcie rankingowej 500 najwiêkszych polskich firm
1075. Przede wszystkim zysk / (kaka, bad)
// Super Now. - 2002, nr 128, s. 18
Najlepsze przedsiêbiorstwa Podkarpacia wg zy-
86
Przemys³
b. Górnictwo
Iwonickie kopalnie = poz. 868
1082. Krzepki duch starych z³ó¿. - Cz. 1. :
Czas pionierów. Cz. 2 : Klondike na Podkarpaciu. Cz. 3 : Wyœcig po pieni¹dze. Cz. 4 : Ignacy
£ukasiewicz / Teresa Ginalska. - Fot. // Nowe
Podk. - 2003, nr 3, s. 15 ; 2003, nr 4, s. 15 ; 2003,
nr 5, s. 15 ; 2003, nr 6, s. 15
Iwonickie kopalnie ropy naftowej i gazu
ziemnego = poz. 869
Jan Klewski, jeden z pierwszych in¿ynierów gazowych = poz. 308
Pocz¹tki przemys³u naftowego w Galicji
1083. Likwidacja odwiertów / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2002, nr 151, s. 5
1078. Jubileusz szeœædziesiêciolecia Kroœnieñskiego Kopalnictwa Naftowego / Czes³aw Jaracz. - Bibliogr., fot. // Wiek Nafty. 2005, nr 1-2, s. 13-19
Likwidacja odwiertów w oœrodkach kopalnianych
m.in. Krosna i ich wykorzystanie jako otworowych
wymienników ciep³a
Kroœnieñskie Kopalnictwo Naftowe (1944-2004)
1084. Nasz gminny Kuwejt / Zofia Gierlach // Nasz Rym. - 2001, nr 12, s. 9
1079. Karpaty czekaj¹ na odkrycia / ze Stanis³awem Radeckim dyrektorem Poszukiwañ
Z³ó¿ w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazowniczym ; rozm. Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2003,
nr 121, s. 16
Wydobycie ropy naftowej dawniej i dziœ
Klimkówce
1085. Spó³ka z szejkami / Andrzej Raus
// Super Now. - 2000, nr 233, s. 3
Udzia³ Podkarpacia w wydobyciu gazu i ropy naftowej obecnie i w przysz³oœci
Umowa z Omanem na prowadzenie us³ug serwisowych przy wydobywaniu ropy naftowej
Kopalnia Rogi = poz. 918
1086. Szukanie porozumienia / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 282, s. III
Kopalnia ropy i gazu w Kroœcienku = poz. 892
Spotkanie zwi¹zkowców Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa z ministrem skarbu RP
Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce
(w 125-letni¹ rocznicê jej za³o¿enia) = poz. 838
1087. W ho³dzie £ukasiewiczowi / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 283, s. C
Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce (warunki
powstania oraz pocz¹tki rozwoju) = poz. 839
Centralna Barbórka naftowców w Kroœnie
Wydobywanie ropy naftowej w kopalni
w Bóbrce = poz. 840
1080. Kroœnieñskie kopalnictwo naftowe :
wspomnienia i sylwetki. [Cz. 1. Historia
i wspó³czesnoœæ / kom. red. Józef Zuzak i in.].
- Krosno : „Apla”, 2005. - 149 s. : il. (w tym
kolor.), faks., fot., rys. ; 30 cm. - Bibliogr. s. 145147
1081. Kroœnieñskie kopalnictwo naftowe :
wspomnienia i sylwetki. [Cz.2 / zespó³ red.
Józef Bielañski i in.]. - Krosno : „Apla”, 2005. 101, [2] s. : il., faks., fot., portr. rys. ; 24 cm
87
Zagadnienia gospodarcze
c. Przemys³ naftowy
1088. Akcyza na ochronê œrodowiska /
Krzysztof Jurusik. - Fot. // Super Now. - 2003,
nr 201, s. 7
Fachowoœæ i solidnoœæ „Naftomonta¿u” =
poz. 1057
Ignacy £ukasiewicz = poz. 337
Trudnoœci z recyklingiem olejów przepracowanych w Rafinerii Nafty Jedlicze w zwi¹zku z na³o¿eniem na nie akcyzy
Ignacy £ukasiewicz : ¿ycie, dzie³o i pamiêæ
1822-1882 = poz. 338
By³ farmaceut¹ = poz. 335
1094. Inwestowanie w pracowników / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 36, s. 13
1089. Cenne zu¿yte oleje / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 18, s. 17
Szkolenia i dokszta³canie pracowników Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A.
Przygotowania do przeróbki olejów przepracowanych w Rafinerii Nafty w Jedliczu
Jan Subik (1928-2005) = poz. 421
1090. 40 [Czterdzieœci] lat minê³o / Teresa
Ginalska. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 51-52,
s. 17
1095. Jazda na sprê¿onym gazie / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 294, s. III
Historia Budownictwa Naftowego „Naftomonta¿”
Utworzenie przez Budownictwo Naftowe „Naftomonta¿” spó³ki „Nafte” z udzia³em kanadyjskiej
firmy REF TEC Canada Inc.
1091. 40 [Czterdzieœci] lat minê³o : Budownictwo Naftowe „Naftomonta¿” / red. Andrzej
Stec. - Krosno : „Ruthenus”, 2002. - 177 s. :
fot. kolor ; 24 cm
Królowie nafty = poz. 800
1096. Ksiêga Pami¹tkowa : Rafineria Nafty
Jedlicze S.A. 1899-1999 / Tadeusz Janik. - Jedlicze : Rafineria Nafty Jedlicze S.A, [2002]. 352 s. : fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ; 29 cm
1092. Czystszy olej / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2000, nr 217, s. 10
Budowa instalacji do hydrorafinacji pozwalaj¹cej na eliminacjê m.in. siarki z oleju przerabianego
w Rafinerii Nafty w Jedliczu
417
Dzia³alnoœæ Ignacego £ukasiewicza w Bóbrce = poz. 336
Mgr in¿. Józef Sozañski (1932-2003) = poz.
Miejsca brukowane guldenami = poz. 339
1093. Ekologiczna instalacja / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 280, s. I, III; Minister
w rafinerii / ewg // Nowiny. - 2001, nr 235,
s. 13; Oleje nie bêd¹ truæ / Piotr Hudyma. Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 49, s. 6; Spe³nienie unijnych oczekiwañ / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 281, s. III
Nafciarz z Kroœcienka doc. dr in¿. Tadeusz
Lenk = poz. 322
1097. Naftomonta¿ Krosno. - [b.m. : b.w.,
2004]. - [10] k. : fot. kolor. ; 30 cm
1098. „Naftomonta¿” podnosi siê /
Agnieszka Dembiczak // Super Now. - 2005,
nr 242, s. 6
Uruchomienie instalacji do hydrorafinacji olejów
przepracowanych w Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A.
Fabryka Nafty Walerian Stawiarski
i Spó³ka w Kroœnie = poz. 4325
Program naprawczy w kroœnieñskim „Naftomonta¿u”
88
Przemys³
1099. Rafineria Nafty Jedlicze S.A. przyjazna dla œrodowiska // Nowe Podk. - 2002,
nr 21, s. 11
1101. Smarowanie Rafinerii Jedlicze / Rafa³
Zasuñ. - Wykr. // Gaz. Wybor. - 2001, nr 283,
s. 20
Efekty dzia³añ proekologicznych w Rafinerii
Nafty „Jedlicze” S.A.
Prawne i finansowe uwarunkowania przerobu olejów przepracowanych w Rafinerii Nafty „Jedlicze”
S.A.
1100. Restrukturyzacja przynios³a efekty /
ad // Super Now. - 2002, nr 113, s. 7
1102. Zakoñczenie cyklu historycznych
rocznic / R. Wolwowicz. - Fot. // Wiek Nafty. 2004, nr 2, s. 16-18
Zarz¹dzanie jakoœci¹ w Budownictwie Naftowym
„Naftomonta¿” w Kroœnie
Konferencja naukowo-techniczna w Bóbrce
(gm.Chorkówka) podsumowuj¹ca obchody roku I. £ukasiewicza
d. Przemys³ budowy maszyn
1103. BF Goodrich inwestuje / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 112, s. 7
1109. Krosno wytwarza dla Airbusa / kk
// Super Now. - 2005, nr 53, s. 22
1104. Czyje bêd¹ samoloty / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2000, nr 39, s. 3
1110. Nagroda dla Juniora / Ewa Gorczyca.
- Fot. // Nowiny. - 2001, nr 234, s. 5
Plany rozwoju produkcji w kroœnieñskim zak³adzie BF Goodrich
Produkcja elementów do podwozi samolotu pasa¿erskiego Airbus w BF Goodrich w Kroœnie
Produkcja czêœci do myœliwców F-16 w BF Goodrich w Kroœnie
Nagroda w V edycji konkursu „Polski Projekt
Przysz³oœci” dla firmy Ekolot z Krosna za technologiê zastosowan¹ przy produkcji ultralekkiego samolotu JK 05 „Junior”
1105. Goodrich zwiêksza sprzeda¿ / kk //
Super Now. - 2005, nr 83, s. 3
1111. Partner dla lotniczych potentatów /
Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 138,
s. 12
Produkcja, zatrudnienie i wartoœæ sprzeda¿y firmy Goodrich z Krosna
1106. „Goodrich” w rozkwicie / ad // Super
Now. - 2002, nr 83, s. 7
sna
Plany inwestycyjne „Goodrich” Krosno
Certyfikat AS 9100 dla firmy BF Goodrich z Kro-
1112. Przepustka na pola naftowe / (ar). Fot. // Nowiny. - 2003, nr 8, s. 11
1107. Krosno w „Dolinie Lotniczej” // Dz.
Pol. - 2003, nr 256, s. III
Certyfikat Amerykañskiego Instytutu Naftowego dla Zak³adu Urz¹dzeñ Naftowych „Naftomet”
Wst¹pienie gminy Krosno do Stowarzyszenia
Grupy Przedsiêbiorców Przemys³u Lotniczego „Dolina Lotnicza” z siedzib¹ w Rzeszowie
1113. Rozwin¹æ skrzyd³a / £ukasz Sikora //
Businessman. - 2004, nr 3, s. 50-53
1108. Krosno w elicie / b. // Nowiny. - 2000,
nr 99, s. 9
Przemys³ lotniczy w Polsce, o tzw. „Dolinie Lotniczej” (czworok¹t miast Œwidnik - Rzeszów - Krosno - Bielsko-Bia³a)
Oddanie do u¿ytku wydzia³u galwanizerni i obróbki cieplnej w BF Goodrich w Kroœnie
1114. Samoloty zamiast butów / Ma³gorzata
Br¹czyk. - Fot. // Super Now. - 2000, nr 216,
89
Zagadnienia gospodarcze
s. 1, 2; Bieszczadzkie Juniory / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2000, nr 178, s. 3
- Fot. // Super Now. - 2005, nr 165, s. 1, 3
Dotyczy prywatyzacji Centralnej Szko³y Lotniczo-Technicznej w Kroœnie
Produkcja samolotów „Junior” firmy „Eko-lot”
w Kroœnie i mo¿liwoœci ich sprzeda¿y
1115. Szeœæ milionów dolarów / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 158,
s. 3
1123. Piloci obawiaj¹ siê sprzeda¿y czêœci
lotniska / Agnieszka Dembiczak. - Fot. // Super
Now. - 2005, nr 139, s. 20; Przepychanki wokó³
lotniska / ST. - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 207, s. D
1116. Teraz rz¹dzi kadrowiec / Teresa Ginalska // Przegl¹d. - 2001, nr 21, s. 18-19
1124. Podciête skrzyd³a / Piotr Hudyma
// Nowe Podk. - 2001, nr 42, s. 17
Inwestycje firmy Goodrich Corporation w b. Fabryce Amortyzatorów „Polmo” w Kroœnie
œnie
Problemy w³asnoœci Centralnej Szko³y LotniczoTechnicznej w Kroœnie
Dotyczy Fabryki Amortyzatorów „Polmo” w Kro-
Historia i wspó³czesne problemy Centralnej Szko³y Lotniczo-Technicznej w Kroœnie
1117. W hali dla „Goodricha” / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2002, nr 80, s. 4
1125. Ultralekkie z Krosna / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2000, nr 32, s. 6
1118. Wysokie loty / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001, nr 95, s. 8
Delphi Chassis Systems w Kroœnie
Oddanie do u¿ytku nowej hali produkcyjnej w kroœnieñskiej firmie BF Goodrich - plany produkcyjne
œnie
10-lecie wspó³pracy Centralnej Szko³y Lotniczo-Technicznej w Kroœnie z niemieck¹ firm¹ „B+F”
ze Speyer w zakresie produkcji samolotów rekreacyjno-turystycznych
Produkcja i plany rozwoju BF Goodrich w Kro-
1126. Bohaterowie zostali za bram¹ / Teresa
Ginalska // Nowe Podk. - 2000, nr 50, s. 9
1119. Wysokie loty Goodrich Krosno /
Hanna Trojanowska. - Wykr. // Prawo
i Gosp. - 2001, nr 88, s. III
Sytuacja Fabryki Amortyzatorów (czêœci œwiatowego koncernu Delphi), historia oraz proces przekszta³ceñ w³asnoœciowych
Sytuacja BF Goodrich Krosno - produkcja, zatrudnienie, plany rozwoju
1127. Delphi zwalnia / Anna Gorczyca. Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2002, nr 47,
s. 1; GroŸba zamkniêcia / sec // Super Now. 2002, nr 26, s. 7
Centralna Szko³a Lotniczo-Techniczna
w Kroœnie
Plan ograniczenia kosztów funkcjonowania obejmuj¹cy redukcjê zatrudnienia w Delphi Chassis Systems
Krosno
1120. Grunt to mieæ grunt / Hanna G³owacka. - Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2005,
nr 192, s. 1
Problemy w³asnoœciowe lotniska w Kroœnie
1128. Ekologiczne Delphi / ewg // Nowiny.
- 2000, nr 37, s. 7
1121. Krosno ma lotnisko / A. Józefczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 48, s. 6; Lotnisko
dla Krosna / (ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 278,
s. III; Lotnisko - dla miasta / sec. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 232, s. 3
Przyznanie Delphi Chassis Systems Krosno certyfikatu zarz¹dzania œrodowiskowego ISO
1129. Fabryka w Kroœnie nie upadnie / ac. Fot. // Super Now. - 2005, nr 198, s. 5
Przekazanie lotniska w Kroœnie Gminie Krosno
Dotyczy Delphi w Kroœnie, producenta czêœci
samochodowych
1122. Lotnisko niezgody / Marzena Miœkiewicz. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 35,
s. 4; Uzyskaæ godziw¹ cenê / Krzysztof Rokosz.
1130. Kryzys nas nie dotkn¹³ / mówi Leszek Waliszewski ; rozm. Anna Gorczyca //
90
Przemys³
Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 84, s. 4
1134. Przeciwko degradacji Delphi // Dz.
Pol. - 2002, nr 41, s. III
Leszek Waliszewski, prezes Delphi Poland o sytuacji zak³adów Delphi w Polsce (m.in. Delphi Chassis Systems Krosno S.A.)
Protest SLD przeciwko redukcji zatrudnienia
w kroœnieñskiej Delphi Chassis Systems
1131. Lepsze perspektywy / Piotr Hudyma
// Nowe Podk. - 2001, nr 36, s. 9
1135. Prze³omowy rok dla Delphi / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000 , nr 58, s. 5
Uruchomienie produkcji sprzêgie³ i perspektywy
rozwoju zak³adu Delphi Chassis Systems w Kroœnie
Uruchomienie produkcji amortyzatorów dla Peugeota, Citroena i Volvo
1132. Minister w Delphi / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 126, s. 12
1136. Z Europy do Krosna / (m) // Super
Now. - 2001, nr 62, s. 7
Wizyta min. W. Kaczmarka w Delphi w Kroœnie
oraz kondycja finansowa zak³adu
Przeniesienie z Holandii do kroœnieñskiego zak³adu Delphi produkcji sprzêgie³
1133. Na kuroniówkê / (m) // Super Now. 2001, nr 113, s. 7
Zwolnienia grupowe w zak³adach Delphi Chassis
Systems w Kroœnie
e. Przemys³ budowlany
1137. Korczyna ceg³¹ s³yn¹ca... / Tomasz
Okoniewski. - [Cz.] (1-2) // Prz¹dki. - 2004,
nr 8, s. 5; 2004, nr 9, s. 5
Historia cegielni w Korczynie
f. Przemys³ szklarski
1138. Fantazyjne szk³o / (aj). - Fot. // Nowe
Podk. - 2003, nr 38, s.5
/ (czak) // Super Now. - 2001, nr 100, s. 18
Zjazd seniorów przemys³u szklarskiego w Iwoniczu Zdroju
O produkcji nowo otwartego zak³adu Huty „Fantazja” w Zalesiu k. Targowisk
1142. Przyjmuj¹ i produkuj¹ / A. Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 12, s. 2
1139. Fantazyjne szk³o / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 43, s. 8
œnie
Dot. Huty Szk³a „Fantazja” w Zalesiu k. Targowisk
Rozwój produkcji Hut Szk³a Deco-Glass w Kro-
1143. Szklimy wszystko / (aj) // Nowe Podk.
- 2003, nr 8, s. 8
Firmy najsilniejsze i najhojniejsze = poz. 990
Historia firmy „Domena” w Kroœnie, która prowadzi us³ugi szklarskie oraz produkuje szklan¹ galanteriê meblow¹
1140. Huta fair play / (KK) // Dz. Pol. 2000, nr 292, s. I
Nagroda „Przedsiêbiorstwo Fair Play” za promocjê etycznych zachowañ i wra¿liwoœci spo³ecznej
w dzia³alnoœci gospodarczej dla Deco-Glass z Krosna
1144. Szk³o wraca na salony / Anna Koniecka. - Fot. // Nowiny. - 2005, nr 233, s. 16
O zak³adzie szklarskim „Domena” w Kroœnie
(produkcja mebli szklanych)
1141. Przybywa hut, ale ubywa fachowców
91
Zagadnienia gospodarcze
Kroœnieñskie Huty Szk³a S.A. w Kroœnie
1152. Dystrybucja produktów jako element
dzia³añ marketingowych : (na przyk³adzie KHS
S.A.) / Katarzyna Szara. - Bibliogr. // Zesz.
Nauk., Ser. Ekon. / URzesz. - 2003, nr 11, s. 6877
1145. Ambitne plany / Andrzej Raus // Nowiny. - 2005, nr 12, s. 14
Plany inwestycyjne Kroœnieñskich Hut Szk³a S.A.
Dzia³ania marketingowe i sprzeda¿ szk³a
w KHS S.A. w l. 1998-2000
1146. Ambitne plany / sec. - Fot. // Super
Now. - 2002, nr 123, s. 7; Mniejszy, ale zysk /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 148, s. III; Piêæ
milionów zysku / Piotr Hudyma // Nowe Podk.
- 2002, nr 27, s. 10
1153. Gospodarka w œwiecie wartoœci : rozmowa ze Zdzis³awem Sawickim, przewodnicz¹cym rady nadzorczej Huty Szk³a „Krosno” SA
/ rozm. Adam Cymer. - Fot. // Nowe ¯ycie Gosp.
- 2003, nr 18, s. 10-12
Wyniki finansowe Kroœnieñskich Hut Szk³a „Krosno” S.A. w 2001 r.
Funkcjonowanie zak³adu w nowym otoczeniu gospodarczym
1147. Analiza kondycji finansowej przedsiêbiorstwa na przyk³adzie KHS „Krosno” S.A.
/ Maria Mora, Marek Smoleñ. - Bibliogr. // Zesz.
Nauk., Ser. Ekon. / URzesz. - 2003, nr 11,
s. 173-179
1154. Huta im starsza, tym lepsza / sec. Fot. // Super Now. - 2003, nr 41, s. 12; „Krosno” znane na œwiecie / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2003, nr 39, s. 13
Ocena wskaŸników finansowych przedsiêbiorstwa
w l. 1997-1999
Podstawowe informacje o KHS „Krosno” S.A.
w roku 80-lecia dzia³alnoœci
1148. Certyfikat akredytacji / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 5, s. I
1155. Inwestor, który wybra³ szk³o / Karolina Sobczak. - Fot. // Profit. - 2004, nr 12,
s. 32-34
Certyfikat akredytacji dla Laboratorium Ochrony Œrodowiska KHS „Krosno” S.A.
Pozycja rynkowa KHS; sylwetka jej g³ównego
akcjonariusza Zdzis³awa Sawickiego
1149. Certyfikat dla szk³a / ewg // Nowiny.
- 2000, nr 22, s. 24; Œwiatowy standard / Czes³aw Skroba³a // Super Now. - 2000, nr 22, s. 6
1156. Karty zosta³y rozdane / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 30,
s. 1
Przyznanie Kroœnieñskim Hutom Szk³a „Krosno” S.A. w Kroœnie miêdzynarodowego certyfikatu
jakoœci produkcji szk³a neutralnego i sodowo-potasowo-wapniowego
Zmiany w Radzie Nadzorczej Kroœnieñskich Hut
Szk³a „Krosno” S.A.
1150. Dobre wzory „Krosna” / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 23, s. I; Dobry Wzór 2000 /
oprac. Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk.
- 2001, nr 6, s. 9
1157. Kieliszki bez o³owiu / Jerzy Zuba. Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 8, s. 9; Szampan
bez o³owiu / WIP // Gaz. Wybor. (Rzeszów). 2001, nr 33, s. 2; Wyró¿nione bezo³owiowe
szampanki / (czak) // Super Now. - 2001, nr 28,
s. 7; Za kieliszki do szampana / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 33, s. I
Wyró¿nienia „Dobry Wzór 2000” dla wyrobów
Kroœnieñskich Hut Szk³a „Krosno” S.A.
1151. Dyktator szklanej mody / Olga Andrzejewska // Nowe ¯ycie Gosp. - 2004, nr 13,
s. 18-19
Wyró¿nienie dla KHS SA w dziewi¹tej edycji konkursu „Dobre, bo polskie”
Sprzeda¿ wyrobów szklanych polskich hut szk³a
oraz pozycja Grupy Kapita³owej Krosno
1158. Krosno chce kupiæ hutê / Miros³aw
Budzicki // Prawo i Gosp. - 2001, nr 22, s. 13
Plany rozwoju produkcji szk³a gospodarczego
formowanego rêcznie w Kroœnieñskich Hutach Szk³a
„Krosno” S.A.
92
Przemys³
1159. Krosno kupi³o 85 procent Bloweksu
/ Wojciech Adamczyk // Prawo i Gosp. - 2001,
nr 162, s. 12; Szk³o dmuchane // Dz. Pol. - 2001,
nr 163, s. 8
œnieñskimi Hutami Szk³a „Krosno” S.A. a Akademi¹
Sztuk Piêknych we Wroc³awiu
1168. Nowe kolekcje i logo / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 244, s. III
Dotyczy zakupu przez KHS „Krosno” S.A. akcji
spó³ki HSG Blowex-Tarnów
Kolekcje szk³a gospodarczego z KHS „Krosno”
S.A. na targach we Frankfurcie (Niemcy), Florencji
(W³ochy) i Sankt Petersburgu (Rosja)
1160. Krosno pod kloszem huty? / Iza Pó³ch³opek // Nowe Podk. - 2004, nr 12, s. 4
1169. Nowy prezes / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001, nr 67, s. 10
O kondycji KHS i planach nowej lokalizacji zak³adów na terenie Krosna
Zmiany w zarz¹dzie Kroœnieñskich Hut Szk³a
„Krosno” S.A.
1161. „Krosno” broni siê eksportem / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 203, s. 9
1170. Olimpijski toast / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 112, s. 7
Rozwój eksportu szk³a gospodarczego, produkowanego w Kroœnieñskich Hutach Szk³a „Krosno” S.A.
Eksportowa oferta Hut Szk³a „Krosno” S.A.
i promocja firmy w Australii w zwi¹zku z Letnimi
Igrzyskami Olimpijskimi w Sydney
1162. „Krosno” na Kazimierzu / Krzysztof
Kamiñski. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 11. s. 24
Otwarcie galerii szk³a KHS SA w Krakowie
1171. Ostro do góry : rozmowa z Janem
Kurkusem / rozm. Piotr Hudyma // Nowe Podk.
- 2001, nr 27, s. 8
1163. „Krosno” pod now¹ w³adz¹ / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 275, s. II
Strategia dzia³ania KHS SA i obecny stan zak³adu oraz jego pozycja na rynku
Zmiany w Zarz¹dzie Kroœnieñskich Hut Szk³a
„Krosno” S.A.
1172. Podzia³ huty / Andrzej Raus // Nowiny. - 2002, nr 123, s. 9
1164. Kroœnieñskie Huty Szk³a otrzyma³y
nagrodê Prezydenta RP / bad // Super Now. 2003, nr 113, s. 20; Specjalnie dla „Krosna” /
(raw) // Nowiny. - 2003, nr 113, s. 14
Wydzielenie Zak³adu W³ókna Szklanego Kroœnieñskich Hut Szk³a jako samomodzielnego podmiotu gospodarczego
Nagroda Gospodarcza dla KHS S.A.
1173. Polska szko³a szk³a / (B.Ch.) // Dz.
Pol. - 2005, nr 63, s. 15
1165. Ma byæ korzystna / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 243, s. III; Nowe oblicze KHS / Piotr
Hudyma. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 43,
s. 8
Inwestycje KHS SA w Polsce (Tarnów) i za granic¹
1174. Prace rêczne / (BAM) // Dz. Pol. 2001, nr 80, s. 6
Wdra¿anie systemu ISO 9001 w Kroœnieñskich
Hutach Szk³a „Krosno” S.A.
Projekt utworzenia struktury w³asnych placówek
sprzeda¿y szk³a za granic¹ przez KHS SA w Kroœnie
1166. Nasze atuty / (k.k.) // Gaz. / KHS
„Krosno” S.A. - 2001, nr 10, s .3
1175. Szklane cacka / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2001, nr 42, s. 6
Dane o asortymencie, produkcji i pozycji Kroœnieñskich Hut Szk³a w Polsce
Ekspozycja wyrobów Kroœnieñskich Hut Szk³a
„Krosno” S.A. na targach we Frankfurcie i Birmingham
1167. Nobilitacja i zaszczyt / BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 274, s. I; Obustronne korzyœci
/ Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. -2001, nr 229,
s. 12
1176. Szklany interes / ad // Super Now. 2002, nr 89, s. 7
Plany zmian organizacyjnych w Kroœnieñskich
Hutach Szk³a
Podpisanie umowy o wspó³pracy miêdzy Kro-
93
Zagadnienia gospodarcze
1177. Tesco zamiast „jedynki” / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 292, s. III; Zamiast huty hipermarket / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. 2005, nr 216, s. 7
1179. Wielkie szk³o / Bart³omiej Mayer
// Dz. Pol. - 2001, nr 148, s. 6
Zgoda Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejêcie przez KHS „Krosno” S.A. Huty Szk³a
Gospodarczego Blowex w Tarnowie
Likwidacja Zak³adu nr 1 Kroœnieñskich Hut Szk³a
Wystawa szk³a w hucie = poz. 3636
1178. Unowoczeœniaj¹ produkcjê i zwalniaj¹
/ (czak) // Super Now. - 2000, nr 209, s. 7
Inwestycje w Kroœnieñskich Hutach Szk³a „Krosno” S.A.
g. Przemys³ spo¿ywczy
Sam. - 2005, nr 10, s. 7
1180. Agro Polska dla piekarni z Suchodo³u / (ad) // Super Now. - 2002, nr 92, s. 6
Nagroda dla Zak³adu Miêsnego „Jasio³ka” w Dukli w ogólnokrajowym konkursie „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo”
Nagroda dla piekarni Stanis³awa Kopacza
z Suchodo³u w Ogólnopolskim Konkursie Promocyjnym Agro Polska
1182. Pokoleniowe smaki / Stanis³aw Jagie³³o. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 33, s. 6
1181. „Kie³basa pradziada” najlepsza z najlepszych / Kamil Krowicki. - Fot. // Duk. Prz.
Dzia³alnoœæ piekarni M. Krukierka w Kroœnie
h. Inne ga³êzie przemys³u
1187. Graj¹ fair / ac. - Fot. // Super Now. 2005, nr 223, s. 10
1183. „Agata” prosto z Krosna / (ad) //
Super Now. - 2003, nr 228, s. 4
Wyró¿nienie dla firmy „Pelmet” z Kroœcienka
Wy¿nego w VIII edycji Programu Promocyjnego
„Przedsiêbiorstwo Fair Play”
Produkcja figurówek i butów narciarskich w firmie „Kros-Sport” w Kroœnie
1184. Dziesiêæ lat na rynku / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2002, nr 12, s. 10
1188. Informatyczny ranking / El¿bieta Kensy // Nowe Podk. - 2002, nr 33, s. 14
Charakterystyka firmy „Pelmet” z Kroœcienka
Wy¿nego (produkcja z³¹cz kablowych, z³¹cz licznikowych)
Informacja o miejscu firm informatycznych z Podkarpacia w rankingu ogólnopolskim
1189. Produkcja na chodzie / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 188, s. III
1185. Energia z wiatru i wody / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 251, s. 6
Plany rozwoju energetyki wiatrowej w gminie Rymanów
Rozpoczêcie produkcji przez spó³kê „KrosSport” w upad³ej Fabryce Obuwia Sportowego w Kroœnie
1186. Energiê daje wiatr / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 20, s. 1, 3; Powstaje elektrownia wiatrowa / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 29, s. 12
1190. Si³ownie wiatrowe / Katarzyna Frankiewicz-R¹czka // NG³os. - 2005, nr 45, s. 17
W gminie Rymanów
Budowa najwiêkszej w woj. podkarpackim elektrowni wiatrowej we Wróbliku Szlacheckim
94
Przemys³
1191. Spó³ka w butach / Piotr Subik. - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 134, s. III
1200. Fotel na medal / (ewg) // Nowiny. 2000, nr 209, s. 7
1192. Wiatrem w brykiety / Izabela Pó³ch³opek // Nowe Podk. - 2004, nr 10, s. 7
1201. Imperium krzese³ / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 40, s. III; Nowe spó³ki kroœnieñskiej
firmy / sec // Super Now. - 2002, nr 32, s. 7;
Spó³ki „Nowego Stylu” / ewg // Nowiny. - 2002,
nr 36, s. 9
Projekt utworzenia przez radê miasta Krosna spó³ki na bazie by³ej Fabryki Obuwia Sportowego
Medal Europejski dla „Nowego Stylu” z Krosna
za fotele gabinetowe Galaxy
Uruchomienie elektrowni wiatrowej we Wróbliku Szlacheckim
1193. Zak³ad Produkcyjno-Remontowy
Energetyki w Jedliczu-Mêcince : zak³ad, który
pierwszy w woj. kroœnieñskim odwa¿y³ siê zastrajkowaæ w 1980 r. / [tekst Zdzis³aw Janik]. Krosno : „Roksana”, 2000. - 50 s. : il. ; 21 cm
Powiêkszenie grupy „Nowy Styl” o spó³ki Eljot
i Mobilpack oraz dane o produkcji i sprzeda¿y firmy
1202. Kapitalizm w dobrym stylu // Nowe
Podk. - 2004, nr 46, s. 5; Krzanowski laureatem nagrody „Kisiela” / ac // Super Now. 2004, nr 218, s. 2; W dobrym stylu / (M) // Dz.
Pol. - 2004, nr 264, s. 30
Tytu³ ok³.: 20 lat temu
1194. Zerwana niæ : „Krosnolen” od powstania do upadku / Michalina Nowak-Ginalska. Krosno : „KaBe”, 2000. - 139 s. : fot. ; 20 cm
Nagroda im. Stefana Kisielewskiego dla Adama
Krzanowskiego, w³aœciciela „Nowego Stylu” z Krosna
Historia Zak³adów Przemys³u Lniarskiego „Krosnolen” w Kroœnie
1203. Kolejna spó³ka Nowego Stylu / (BH)
// Dz. Pol. - 2003, nr 49, s. III; Na podbój Polski
i Europy Œrodkowowschodniej / (sec) // Super Now. - 2003, nr 40, s. 10; Nowy Styl i BENE ³¹cz¹ si³y / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny.
- 2003, nr 41, s. 5
Nowy Styl w Kroœnie
1195. „Besko” na sprzeda¿ / (emes) // Nowiny. - 2001, nr 108, s. 11
Likwidacja fabryki sklejki, filii „Nowego Stylu”
w Besku
Powo³anie do ¿ycia spó³ki zale¿nej grupy „Nowy
Styl” o nazwie BENE Nowy Styl SA z siedzib¹ w Warszawie i jej oferta handlowa
1196. Certyfikaty jakoœci / (BH) // Dz. Pol.
- 2003, nr 73, s. III
1204. Krzes³a na medal / ewg // Nowiny. 2001, nr 92, s. 8; Sukces Nowego Stylu / (sec)
// Super Now. - 2001, nr 92, s. 10
Podsumowanie certyfikacji systemu zapewnienia jakoœci w spó³kach grupy „Nowy Styl”
Nagrody dla „Nowego Stylu” na Targach Mebli
i Wyposa¿enia Wnêtrz „Meble 2001” w Poznaniu
1197. Certyfikaty wrêczone / sec // Super
Now. - 2002, nr 61, s. 12
1205. Krzes³a z Krosna robi¹ furorê / (sec) //
Super Now. - 2000, nr 13, s. 10; Lider Polskiego
Biznesu / Andrzej Raus, Józef Lonczak // Nowiny.
- 2000, nr 11, s. 5; Lider z Krosna / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 13, s. 1
Zakoñczenie certyfikacji systemu zapewniania
jakoœci w spó³kach grupy „Nowy Styl”
1198. Dla francuskich urzêdów / (BH) //
Dz. Pol. - 2005, nr 26, s. III
Informacja o produkcji i obrotach firmy „Nowy
Styl” w zwi¹zku z wygraniem przetargu na dostawê
krzese³ do Francji
Nagroda Lider Polskiego Biznesu, przyznana przez
Business Center Club firmie „Nowy Styl” z Krosna
1206. Na czterech nogach / Jagienka Wilczak // Polityka. - 2000, nr 19, s. 32, 34
1199. Dziesiêæ miejsc wy¿ej / (sec) // Super Now. - 2000, nr 139, s. 8
Sukces rynkowy zak³adu meblarskiego braci Krzanowskich z Krosna
Notowania firmy „Nowy Styl” z Krosna
95
Zagadnienia gospodarcze
1207. Na morzach i oceanach / (sec). - Fot.
// Super Now. - 2005, nr 151, s. 11
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 161, s. II; Dobry
„Nowy Styl” / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 161,
s. II
Krzes³a produkowane przez „Nowy Styl”
w Kroœnie jako czêœæ wyposa¿enia hiszpañskich statków (efekt rozmów handlowych na targach Offitec
Madryt 2004)
Nagroda dla „Nowego Stylu” z Krosna w rankingu „Najlepsze polskie przedsiêbiorstwo” og³oszonym
przez dziennik „Prawo i Gospodarka”
1208. Nagrodzeni za strategiê / Sebastian
Czech // Super Now. - 2004, nr 73, s. 7; Nowy
Styl nagrodzony / Marian Struœ // Nowiny. 2004, nr 67, s. 5
1212. Pó³ miliona krzese³ / sec // Super Now.
- 2003, nr 236, s. 7
Wyniki sprzeda¿y „Nowego Stylu” w paŸdzierniku i listopadzie 2003 r.
„Nowy Styl” z Krosna laureatem nagrody Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych im.
W³adys³awa Grabskiego i Andrzeja Wierzbickiego,
charakterystyka firmy
1213. Spó³ki Nowego Stylu / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 265, s. I
Objêcie przez „Nowy Styl” pakietu akcji w firmie Office Seatting i uruchomienie monta¿u mebli
biurowych w spó³ce Nowy Styl de Mexico
Nasz cz³owiek w Davos = poz. 77
1209. Nie jesteœmy materialistami /
Agnieszka Skarbowska, Aneta F¹fara // Super Now. - 2000, nr 95, s. 13
1214. W nowym stylu / emes // Nowiny. 2003, nr 139, s. 4
Sukces „Nowego Stylu” w przetargu na dostawê
krzese³ dla urzêdów pocztowych we Francji
Dzia³alnoœæ Adama i Jerzego Krzanowskich, w³aœcicieli firmy „Nowy Styl”
1215. Wyró¿nione krzes³a / (sec) // Super
Now. - 2003, nr 10, s. 18
1210. Nowy Styl / Andrzej Raus // Nowiny. - 2003, nr 92, s. 9; „Z³oty Liœæ” dla Nowego
Stylu / (sec) // Super Now. - 2003, nr 92, s. 12
Wyró¿nienie dla „Nowego Stylu” w konkursie
Produkt Roku 2003 organizowanym przez miesiêcznik Meble Plus
Nagroda dla „Nowego Stylu” na targach „Biuro
2003” w Poznaniu
1216. Zupe³nie w Nowym Stylu... / Teresa
Ginalska // Nowe Podk. - 2000, nr 32, s. 10
1211. Nowy Styl najlepszy / Lidia Malczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 30, s. 7; „Nowy
Styl” nagrodzony / Andrzej Raus // Nowiny. 2000, nr 138, s. 10; Superfirma / AG // Gaz.
Dzia³alnoœæ firmy „Nowy Styl” i sylwetki jej w³aœcicieli
4. DROBNA WYTWÓRCZOŒÆ. US£UGI
1218. Dobrzy w swoim fachu / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 59, s. 13;
Przy cechowej skrzyni / Andrzej Józefczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 12, s. 3
1217. Brylantowy jubileusz / A[ndrzej] Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 30, s. 9
Obchody 60-lecia Gminnej Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Kroœnie
Spotkanie cz³onków Cechu Rzemios³ Ró¿nych
w Kroœnie
By³y dobre czasy = poz. 922
1219. Dwóch mistrzów z Santosa / Anna
Gorczyca. - Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). -
Cukiernik z klas¹ = poz. 250
96
Drobna wytwórczoœæ. Us³ugi
2005, nr 225, s. 2; Najlepsi cukiernicy w Polsce / Dagmara Preisner. - Fot. // Super Now. 2005, nr 189, s. 7
1226. Piêkni dwudziestoletni : rozmowa
z Robertem Wo³czañskim, aktualnym mistrzem
Polski cukierników / rozm. Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 60, s. 39
Medale dla Daniela Staronia i Miros³awa Pelczara w mistrzostwach cukierników w Poznaniu
1227. Regres rzemios³a / (ST) // Dz. Pol.2001, nr 52, s. II
1220. Kamieniarze w Czarnorzekach /
Edward Marsza³ek. - Bibliogr., fot. // P³aj. 2002, nr 24, s. 145-154
O zmniejszeniu siê liczby zak³adów rzemieœlniczych w Kroœnie
Dawni i obecni kamieniarze w Czarnorzekach i ich
wyroby
895
1221. Kolejny sukces cukiernika
z Krosna / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 33, s. 5; Mistrz nie lubi s³odyczy / Bernadeta Koszty³a // Dz. Pol. - 2000, nr 35, s. 15; S³odkie z³oto / ewg // Nowiny. - 2000, nr 27, s. 3
Rzemios³o - w Kroœcienku Wy¿nym = poz.
1228. Rzemios³o w zaniku / (m) // Super
Now. - 2000, nr 9, s. 7
Rynek us³ug w Kroœnie
Zdobycie przez Roberta Wo³czañskiego, pracownika cukierni „Santos” w Kroœnie z³otego medalu na
V Mistrzostwach Polski Cukierników w Bydgoszczy
1229. „S³odka” uroczystoœæ / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 56, s. II; Sukces nie przyszed³ ³atwo / (czak). - Fot. // Super Now. - 2001,
nr 47, s. 7
1222. Krótka kariera tkactwa / Agnieszka
Filar // Nowe Podk. - 2000, nr 15, s. 9
Wyró¿nienie Roberta Wo³czañskiego Medalem
im. Jana Kiliñskiego
Historia tkactwa w Kroœnie i Korczynie
1230. S³odki sukces / Ewa Gorczyca. - Fot.
// Nowiny. - 2002, nr 230, s. 13
1223. Laury za „Saturna” / (BH) //
Dz. Pol. - 2001, nr 14, s. I; S³odkie z³oto / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 12, s. 1
Zdobycie przez Wytwórniê Ciast i Lodów „Santos” z Kroœcienka Wy¿nego tytu³u „Lidera Przedsiêbiorczoœci 2002 roku”
Zwyciêstwo Roberta Wo³czañskiego i Mieczys³awa Chojnowskiego w V Mistrzostwach Œwiata Cukierników w Wiesbaden (Niemcy)
Sylwetki = poz. 241
1224. Miasto s³odyczy / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 49, s. 10; Najlepszy w Polsce / dp. - Fot. // Super Now. 2004, nr 39, s. 7
1231. Tkacze z Korczyny ci¹gle przêd¹ /
Ma³gorzata Pabis.- Fot. // NDz. - 2003, nr 262,
s. 14
Historia Spó³dzielni W³ókienniczej w Korczynie
i obecna produkcja zak³adu
I miejsce Miros³awa Pelczara z cukierni „Santos” w Kroœnie podczas Mistrzostw Polski M³odych
Cukierników w Bydgoszczy
1232. „Tkacze” nieŸle przêd¹ / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 187, s. 7
Mistrz od kremówek = poz. 251
Produkcja W³ókienniczej Spó³dzielni Pracy „Towarzystwo Tkaczy” w Korczynie
1225. Papiery zamiast pracy / Izabela Pó³ch³opek. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 43,
s. 8
1233. W krêgu muzyki / (m) // Super Now.
- 2000, nr 27, s. 6
Dot. firmy „Auto-Kram” ze Zrêcina demontuj¹cej samochody
Pracownia naprawy instrumentów dêtych Stanis³awa £andy w Kroœnie
97
Zagadnienia gospodarcze
rzata Nadziakiewicz. - Fot. // NG³os. - 2003,
nr 19, s. 6
1234. Wychowywaæ mistrzów / z Markiem
Bargie³em, w³aœcicielem cukierni Santos w Kroœnie ; rozm. Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe
Podk. - 2001, nr 8, s. 10
Firma odzie¿owa „Renoma” z Jedlicza
1236. Zmiany w cechu / ar // Nowiny. 2001, nr 63, s. 10
Sukcesy pracowników Cukierni „Santos” podczas
krajowych i miêdzynarodowych zawodów cukierniczych
Walne Zgromadzenie Cechu Rzemios³ Ró¿nych
w Kroœnie
1235. Zielone i niebieskie ryzyko / Ma³go-
Zygmuntowicz pszczelarz = poz. 461
5. GOSPODARSTWO WIEJSKIE
a. Rolnictwo
1237. Debata dla rolników / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 73, s. III; Unijna debata /
(in) // Nowe Podk. - 2003, nr 13, s. 4
1243. Korczyna najbardziej estetyczn¹ wsi¹
powiatu kroœnieñskiego / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 38, s. 6
Fina³ konkursu na „Najbardziej estetyczn¹ wieœ
w powiecie kroœnieñskim”, który zorganizowa³o starostwo powiatowe w Kroœnie
Debata „Powiat kroœnieñski w drodze do Unii
Europejskiej” w Starostwie Powiatowym w Kroœnie
1238. Do¿ynki gminy Jedlicze / (ST) //Dz.
Pol. - 2000, nr 216, s. II
Uroczystoœci
w Chlebnej
do¿ynkowe
gminy
1244. Kroœnieñskie do¿ynki / ewg // Nowiny. - 2001, nr 182, s. 12; Œwiêto plonów /
oprac. J.Z. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 38,
s. 2; Rolnicze œwiêto / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2001, nr 218, s. III
Jedlicze
1239. Dziêkczynienie za plony / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 181, s. 13
Do¿ynki gmin pow. kroœnieñskiego w Zrêcinie
(gm. Chorkówka)
Do¿ynki powiatowe w Kroœnie
1240. ...i obraz Matki Boskiej Odrzykoñskiej / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002,
nr 162, s. 12
1245. Nagrodzone so³ectwa / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 2, s. 4
1241. Kolorowe korowody / /aj/. - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 36, s. 9
1246. Najlepsze so³ectwa nagrodzone / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001,
nr 48, s. 8; Najpiêkniejsze posesje / Andrzej
Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 49,
s. 10
Nagrodzone so³ectwa w gminie Rymanów w konkursie na najlepiej utrzymane gospodarstwo i posesjê
Do¿ynki w Odrzykoniu po³¹czone z poœwiêceniem obrazu Matki Boskiej Odrzykoñskiej
V Gminny Konkurs Wieñca Do¿ynkowego w Klimkówce
1242. Konkursowe wieñce / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 36, s. 7
Podsumowanie I edycji konkursu na najlepiej
utrzymane so³ectwo, osiedle oraz posesjê w gminie
Rymanów i lista laureatów
Gminny Konkurs Wieñca Do¿ynkowego po³¹czony z gminnymi do¿ynkami w Milczy zrealizowany w ramach projektu finansowanego przez Fundacjê Karpack¹ - Polska
98
Gospodarstwo wiejskie
1247. Naj³adniejsza wieœ w powiecie / (ST)
// Dz. Pol. - 2005, nr 247, s. III; Najpiêkniejsze
wœród wsi / /ip/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 43, s. 10; Estetyczna wieœ / M. Grochmal //
NG³os. - 2005, nr 42, s. 6
1256. Powrót do do¿ynkowej tradycji / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 192, s. II
Relacja z przebiegu do¿ynek w Rogach
1257. Przydatna agencja / (nic) // Super
Now. - 2001, nr 53, s. 19
Wyniki III edycji konkursu na „Najestetyczniejsz¹
wieœ powiatu kroœnieñskiego”
Gospodarka ziemi¹ w woj. podkarpackim prowadzona przez Oddzia³ Agencji W³asnoœci Rolnej
Skarbu Pañstwa
1248. Najpiêkniejsza wieœ / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 42, s. 7;
Najurodziwsze D³ugie / (ST) //Dz. Pol. - 2004,
nr 247, s. III
1258. PrzyjaŸñ ponad granicami / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 202, s. III
Do¿ynki gminne Miejsca Piastowego w Rogach
z udzia³em delegacji z Rumunii, S³owacji i Wêgier
D³ugie (gm. Jedlicze) zwyciêzc¹ konkursu na najbardziej estetyczn¹ wieœ powiatu kroœnieñskiego
1259. Rolnictwo podmiejskie na przyk³adzie gminy Korczyna / Karolina Serwiñska
// W: Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
T. 2 / pod red. Adama Czudca. - Rzeszów :
Wydaw. Uniw. Rzesz., 2003, s. 316-325. - Bibliogr., streszcz.
1249. Nie op³aca siê siaæ / Jan Miszczak. Mapka // Nowiny. - 2002, nr 221, s. 5
WielkoϾ i struktura gospodarstw rolnych w woj.
podkarpackim
1250. O pomocy UE dla rolników / (ST) //
Dz. Pol. - 2002, nr 68, s. III; Pieni¹dze z Unii do
wziêcia / (sec) // Super Now. - 2002, nr 57, s. 7
Analiza warunków i poziomu produkcji rolniczej
w l. 2000-2001
Szkolenie na temat programu SAPARD w Starostwie Powiatowym w Kroœnie
1260. Œwiêto plonów w mieœcie : Kroœcienko Ni¿ne ; Suchodó³. - Fot. // Kur. Kroœn. 2000, nr 8, s. 4
1251. O unijnym rolnictwie / ad // Super
Now. - 2003, nr 4, s. 7; Szanse i obawy / ar //
Nowiny. - 2003, nr 4, s. 13
Uroczystoœci do¿ynkowe w Kroœcienku Ni¿nym
i Suchodole
Szkolenie rolników poœwiêcone wspólnej polityce rolnej i regulacji rynków rolnych w Unii Europejskiej w Wojaszówce
Tendencje zmian struktury w³adania ziemi¹ w latach 1996-2002 w regionie podkarpackim = poz. 2215
1252. Plon niesiemy, plon / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 34, s. 6
Do¿ynki w gminie Wojaszówka
1261. Tradycja uœwiêcona / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 207, s. III
1253. Plony zebrane / (ST) // Dz. Pol. - 2003,
nr 191, s. III
Relacja z przebiegu do¿ynek w Cergowej
Obchody wiejskiego œwiêta plonów w Rogach
1262. Trzynaœcie wieñców / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 214, s. III
1254. Podziêkowali za plony / tom // Nowiny. - 2004, nr 169, s. 5
Do¿ynki gminne w Jedliczu
Do¿ynki województwa podkarpackiego w Jaœliskach gm. Dukla
1263. W ho³dzie rolnikom / (BH) // Dz. Pol.
- 2002, nr 212, s. III
Gminne œwiêto plonów w Potoku (gm. Jedlicze)
1255. Potrzebny okr¹g³y stó³ / (czak) //
Super Now. - 2000, nr 58, s. 6
Problemy rolnictwa w pow. kroœnieñskim
99
Zagadnienia gospodarcze
1264. W stronê firm rodzinnych / (BH) //
Dz. Pol. - 2002, nr 283, s. III; Szansa w przetwórstwie / sec // Super Now. - 2002, nr 234,
s. 7
Program rozwoju przedsiêbiorczoœci wœród m³odzie¿y wiejskiej realizowany przez Agencjê Rozwoju
Regionalnego „Karpaty” w Kroœnie
1265. Wiejskie obawy / (m) // Super Now. 2000, nr 86, s. 6
Spotkanie Witolda Firaka, pos³a na Sejm RP
z rolnikami we wsi Bratkówka poœwiêcone problemom gospodarowania na wsi
1266. Wspieranie rolnictwa / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 290, s. III
Szkolenie nt. wspólnotowych programów wsparcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Starostwie Powiatowym w Kroœnie
1267. Z rolnikami o rolnictwie / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 296, s. III
Spotkanie z rolnikami poœwiêcone wpólnej polityce rolnej Unii Europejskiej w Wojaszówce
1268. Zarobiæ na tradycji / Agnieszka Dembiczak. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 252, s. 6;
Sery kozie - ekologia i zdrowie / A. Lenkiewicz
// NG³os. - 2005, nr 48, s. 15
Sery kozie z Mszany na liœcie produktów tradycyjnych z Podkarpacia
1269. Zmys³ówka, Wróblik Szlachecki i Sieniawa najlepsze / /aj/ // Nowe Podk. - 2005, nr
49, s. 7
Laureaci V edycji konkursu na najlepiej utrzymane so³ectwo, osiedle, posesjê i balkon w gminie
Rymanów
b. Uprawa i ochrona roœlin
1270. Chwasty na rondzie / ewg. - Fot. //
Nowiny. - 2005, nr 135, s. III
1271. Zdrowe roœliny - zdrowa ¿ywnoœæ /
z Marianem Sobutk¹ ; rozm. Anna Pawlik
// NG³os. - 2005, nr 49, s. 4
Ukwiecenie ronda w Kroœnie roœlinami polnymi
Dzia³alnoœæ Pañstwowej Inspekcji Ochrony Roœlin i Nasiennictwa w Kroœnie
c. Hodowla zwierz¹t. Weterynaria
1272. Bêd¹ szukaæ BSE / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 214, s. 4
Utworzenie laboratorium przeprowadzaj¹cego
badanie miêsa pod k¹tem nosicielstwa BSE w Zak³adzie Higieny Weterynaryjnej w Kroœnie
1273. BSE i pryszczyca / ewg // Nowiny. 2001, nr 93, s. 11
Spotkanie w starostwie powiatowym nt. zagro¿enia i przeciwdzia³ania wyst¹pieniu BSE i pryszczycy
w pow. kroœnieñskim
1274. Goñcze i ogary w deszczu / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 169, s. III
II Klubowa Wystawa Ogarów i Goñczych Polskich w Kroœnie
1275. Hodowla byd³a simentalskiego i koni huculskich - szans¹ dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Uni¹ Europejsk¹ : konferencja jubileuszowa, Rymanów
26 wrzeœnia / Instytut Zootechniki. - Kraków :
Instytut Zootechniki, 2000. - 67, [1] s. : il. ; 21
cm. - Bibliogr.
100
Gospodarstwo wiejskie
1276. Liczymy na poparcie / z Cezarym
¯elechowskim, zastêpc¹ prezesa zarz¹du oddzia³u kroœnieñskiego Zwi¹zku Kynologicznego w Polsce ; rozm. Lidia Malczyk. - Fot.
// Nowe Podk. - 2001, nr 12, s. 9
Dzia³alnoœæ kroœnieñskiego oddzia³u Polskiego
Zwi¹zku Kynologicznego
1277. Najpiêkniejsza Mereszka z Ragmowego Gniazda / (ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 170, s. III
œnie
1279. Psie piêknoœci / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 168, s. III
Relacja z XII Podkarpackiej Wystawy Psów Rasowych w Kroœnie
1280. Psie piêknoœci / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 166, s. D; Wszystkich zmêczy³
upa³ / tom. - Fot. // Nowiny. - 2005, nr 137,
s. 6
XIV Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych
w Kroœnie
XI Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych w Kro-
1278. Ogary posz³y w las / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 170, s. III; Ogary na zamku
/ Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 141,
s. 5; X [Dziesi¹ta] Podkarpacka Wystawa Psów
Rasowych / Cezary ¯elechowski. - Fot. // Nowe
Podk. - 2001, nr 33, s. 11
1281. Zmiana miejsca z powodu wœciek³ego kota / (m) // Super Now. - 2000, nr 173, s. 7
Cofniêcie zgody na organizacjê IX Podkarpackiej Wystawy Psów Rasowych w Kroœnie przez powiatowego lekarza weterynarii
Podkarpacka Wystawa Ogarów i Goñczych Polskich w Odrzykoniu i psów rasowych w Kroœnie
d. Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo
1282. Dom w kwiatach / /aj/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 40, s. 8
1286. Nagrody za piêkne otoczenie / (ST)
// Dz. Pol. - 2005, nr 231, s. C
1283. Druga edycja konkursu rozstrzygniêta / kbr // Duk. Prz. Sam. - 2005, nr 10, s. 8
1287. Najlepszy s³odzik i miodzik / Ewa
Gorczyca // Nowiny.- 2004, nr 232, s. 3
1284. Dzia³kowcy na swoim? // Nowe
Podk. - 2005, nr 11, s. 8
1288. Pamiêtaj¹ o ogrodach... / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 254, s. III; Pamiêtajcie o ogrodach / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003,
nr 220, s. 7; Nagrody za piêkne ogrody / kj //
Super Now. - 2003, nr 216, s. 6; Pamiêtajcie
o ogrodach / lm // Nowe Podk. - 2003, nr 44,
s. 6
Laureaci konkursu na najpiêkniejszy ogród w gminie Kroœcienko Wy¿ne
Nagrody prezydenta miasta Krosna za „Najpiêkniejszy ogród 2005”
Lista nagrodzonych za „Najlepiej utrzyman¹ posesjê i balkon” w Dukli
Spór Bieszczadzkiego Autonomicznego Okrêgu
Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowego z Krajow¹ Rad¹ PZD
na temat w³asnoœci
1285. Nagrody za ogrody / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 236, s. II
II edycja konkursu na najpiêkniejszy ogród
w gminie Jedlicze; nazwiska laureatów
Laureaci konkursu na ¿ywnoœæ ekologiczn¹
w Iwoniczu Zdroju
Podsumowanie V edycji konkursu „Najpiêkniejszy ogród i balkon” i I edycji konkursu „Piêkna i bezpieczna zagroda” w Jedliczu
101
Zagadnienia gospodarcze
1289. Pamiêtajmy o ogrodach / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 192, s. 13
Wyniki III edycji konkursu „Na najpiêkniejszy
ogród i balkon” w gminie Jedlicze
1290. Piêkne ogrody i balkony / (BH) // Dz.
Pol. - 2004, nr 223, s. III; Najpiêkniejsze ogrody / ad // Super Now. - 2004, nr 187, s. 7
Podsumowanie konkursu na najpiêkniejszy ogród,
balkon i detal w Kroœnie
1291. Piêkne ogrody i balkony / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 277, s. D
// Super Now. - 2000, nr 227, s. 7
Program uzyskania nowej krzy¿ówki pszczo³y, realizowany przez Tadeusza Rysza w Iwoniczu Zdroju
1294. Pustki w sadach / Krzysztof Kamiñski. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 178, s. 6
Dot. gospodarstw sadowniczych w woj. podkarpackim, m.in. w Korczynie
1295. Tajemniczy ogród / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2001, nr 45, s. 6
Podsumowanie konkursu na najpiêkniejszy balkon i ogród w gminie Korczyna
Laureaci konkursu na najpiêkniejszy ogród w Jaœle i gminie Rymanów
1292. Piêkny ogród / (ad) // Super Now. 2002, nr 205, s. 7
Wyniki IV edycji konkursu na najpiêkniejszy
ogród przydomowy w gminie Jedlicze
1293. Pszczo³a o imieniu Iwonka / (m). - Fot.
1296. Walka o ogrody / Iza Pó³ch³opek //
Nowe Podk. - 2004, nr 36, s. 4
Polem.: Walka o ogrody / Eugeniusz Kondracki,
Tadeusz Sulikowski // Nowe Podk. - 2004, nr 39, s. 6,
„Walka o ogrody” / Marian Dubiel // Nowe Podk. 2004, nr 40, s. 6
Spór dotycz¹cy uregulowañ prawnych pomiêdzy
Krajow¹ Rad¹ Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców
a Bieszczadzkim Autonomicznym Okrêgiem PZD
w Kroœnie
e. £owiectwo. Leœnictwo
1297. Aukcja dzie³ natury / Marek Loris
// Nowe Podk. - 2000, nr 9, s. 5; Z kroœnieñskich lasów - na gie³dê / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 44, s. 12
I Submisja Drewna Cennego Krosno 2000 zorganizowana przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
Pozyskiwanie i handel drewnem w lasach administrowanych przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
1301. Drzewa w komputerze / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 273, s. 4; Komputer dla leœniczego / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000,
nr 228, s. 3
1298. Coraz bardziej zielono / ST // Dz. Pol.
- 2001, nr 89, s. III; Na nieu¿ytkach sadz¹ las /
(sec) // Super Now. - 2001, nr 73, s. 7
Zalesianie gruntów porolnych i nieu¿ytków
w gminie Jedlicze
1299. Drewno idzie pod m³otek / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 46,
s. 3; Dominuje buk / (bm) // Super Now. - 2000,
nr 44, s. 14
Licytacja drewna bukowego przeprowadzona
przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych
w Kroœnie
1300. Drewno potrzebne od zaraz / ad //
Super Now. - 2004, nr 166, s. 8
Wyposa¿enie leœników podlegaj¹cych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w przenoœne komputery
Edward Marsza³ek = poz. 347
1302. Jawor z Bieszczadów najdro¿szy / ad.
- Fot. // Super Now. - 2004, nr 43, s. 7; Rekordowo drogi jawor / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2004, nr 52, s. III
Przetarg submisyjny na drewno liœciaste zorga-
102
Gospodarstwo wiejskie
1310. £owiectwo w kroœnieñskiem : zarys
monograficzny / red. Boles³aw Kostur, Henryk Skopiñski. - Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta, 2002. - 248
s. : fot., tab. ; 20 cm
nizowany przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
1303. Jedna z trzech w Polsce / (MAP) //
NDz. - 2002, nr 266, s. II
Dzia³alnoœæ Pañstwowej Stra¿y £owieckiej w woj.
podkarpackim (od 2001 r.)
Dot. gospodarki ³owieckiej i kó³ ³owieckich w b.
woj. kroœnieñskim
1304. Jelenie gody zakoñczone / (ST) //
Dz. Pol. - 2005, nr 246, s. III
1311. Najtañszy jest buk / ad. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 21, s. 18
Dane o wynikach polowañ w podkarpackich lasach
Wyr¹b drzew na lasach nadzorowanych przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
1305. Kondycja dzikich zwierz¹t / Krzysztof
Potacza³a // Nowiny. - 2003, nr 231, s. IV
Stan dzikiej zwierzyny na terenie woj. podkarpackiego w œwietle raportu Regionalnej Dyrekcji
Lasów Pañstwowych w Kroœnie
1306. Lasy szczególnie cenne / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 146, s. III; S¹ powody do optymizmu / Jan Kraczek ; rozm. przepr. Ma³gorzata Ko³odziejczyk // Nowe ¯ycie Gosp. - 2003,
nr 2, s. 29-30; Leœnicy cenieni w spo³eczeñstwie : z Janem Kraczkiem / rozm. Agnieszka
Dembiczak // Super Now. - 2003, nr 122, s. 13
O dzia³alnoœci Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kroœnie w 25-lecie istnienia
1307. Laury dla Lasów Pañstwowych /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 192, s. III
Nagroda dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych za wystawê na targach „Agrobieszczady
2005” w Lesku
1312. Nasiona ju¿ zebrane / (SUB) // Dz.
Pol. - 2005, nr 270, s. III
Wyniki zbioru nasion i szyszek w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych
Natura, las i zwierzêta = poz. 302
1313. Nie tylko strzelaj¹ / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 43, s. 6
Okrêgowy zjazd Polskiego Zwi¹zku £owieckiego w Kroœnie po³¹czony z wyborami w³adz
1314. 55 [Piêædziesi¹t piêæ] lat „Zacisza” /
Bogus³aw Szczurek // NG³os. - 2003, nr 29, s. 2
O Kole £owieckim „Zacisze” w 55 rocznicê dzia³alnoœci
1315. Pozyskanie drewna w roku 2003 w lasach zarz¹dzanych przez Gminê Dukla / Bartosz Szczepanik // Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 2,
s. 20
IloϾ drewna pozyskana w lasach gminy Dukla
w 2003 r.
1308. Lekcje w leœniczówce / ewg // Nowiny. - 2004, nr 116, s. 7; Oœrodek edukacji ekologicznej „Hrendówka” // Nowe Podk. - 2004,
nr 26, s. 3; Prezent od leœników / ad // Super
Now. - 2004, nr 111, s. 7
348
Otwarcie Oœrodka Edukacji Ekologicznej w leœniczówce „Hrendówka” k. Sieniawy (gm. Rymanów)
Przede wszystkim jestem leœnikiem = poz.
1316. Ratuj¹ naturê / (czak) // Super Now.
- 2000, nr 239, s. 7
1309. Leœna edukacja w kroœnieñskiej
RDLP / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 169,
s. III; Nauka idzie z lasu / Edward Marsza³ek. Fot. // NG³os. - 2005, nr 27, s. 20
Edukacja przyrodnicza Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kroœnie (dane statystyczne za
I pó³rocze 2005 r.)
Reintrodukcja bobrów w lasach nadzorowanych
przez Nadleœnictwo Dukla
1317. Rekordowa sprzeda¿ drewna / ad. Fot. // Super Now. - 2003, nr 54, s. 12
Wyniki submisji drewna cennego, organizowanej
przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych
w Kroœnie
103
Zagadnienia gospodarcze
2001, nr 199, s. 7
1318. Sadzenie i samosiew / (BH) // Dz. Pol.
- 2004, nr 119, s. 5
Akcja wiosennego zalesiania prowadzona przez
Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
1319. Sztandar na jubileusz / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 212, s. III; Sztandar dla leœników z Rymanowa / EDM // Las Polski. - 2004,
nr 18, s. 4-5; Lasy daj¹ pracê / ewg // Nowiny.
- 2004, nr 176, s. 7
Uroczystoœci zwi¹zane z 60-leciem Nadleœnictwa Rymanów w Oœrodku Edukacji Ekologicznej
„Hrendówka” k. Sieniawy (gm. Rymanów)
1320. Szyszkowe ¿niwa / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 219, s. III
Zbiór nasion drzew w lasach administrowanych przez
Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
1321. Œwiêty Hubert i œwiêty Jan z Dukli patronami Ko³a £owieckiego „Rogacz” w Dukli / Fryderyk Krówka // Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 12, s. 19
Uroczystoœci zwi¹zane z 55-leciem powstania
Ko³a £owieckiego „Rogacz” w Dukli
1322. Tony karmy / (BH). - Fot. // Dz. Pol.
- 2005, nr 271, s. C
Liczebnoœæ zwierz¹t w lasach administrowanych przez
Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
1323. Transekty, mioty, samoloty... / Andrzej
Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 29, s. 5;
Zwierzêta pod lup¹ / Krzysztof Potacza³a // Nowiny. - 2000, nr 128, s. 2
Podsumowanie stanu i liczebnoœci zwierzyny na
terenach administrowanych przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie
Roszczenia £emków dotycz¹ce zwrotu gruntów
leœnych na Podkarpaciu
1327. W zgodzie z natur¹ / z Gra¿yn¹ Zagrobeln¹ ; rozm. S³awomir Trzaskowski // Nowe
¯ycie Gosp. - 2001, nr 9, s. 35-37
Zarz¹dzanie lasami pañstwowymi w regionie kroœnieñskim
1328. Wa¿na dla Podkarpacia / ad. - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 171, s. 6
Prezentacja Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leœnej Pañstwa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Kroœnie
1329. Z dziejów rymanowskiego lasu : 60 lat
Nadleœnictwa Rymanów / Jan Ku³ak, Piotr
Ró¿owicz. - Krosno : „Ruthenus”, 2004. - 60 s. :
fot. kolor. ; 22 cm
1330. Z lasu w doniczkach / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2000, nr 256, s. I
Produkcja sadzonek drzew w Leœnym Oœrodku
Nasiennym w Dukli
1331. Za wyj¹tkowo okaza³e drzewa / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 60, s. III
Wyró¿nienie „Przegl¹du Leœniczego” dla Nadleœnictwa Dukla w ogólnopolskim konkursie „Na najgrubsze drzewo Lasów Pañstwowych”
Zafascynowany korzeniami = poz. 3644
1332. Zalesianie nieu¿ytków / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 83, s. III; Bêdzie nowy las / ad
// Super Now. - 2003, nr 69, s. 12
Obszary objête zalesianiem w pow. kroœnieñskim
w 2003 r.
1324. Uprawa krajobrazu / (m) // Super
Now. - 2000, nr 51, s. 6
Akcja sadzenia wierzb zorganizowana przez Zarz¹d
Zespo³u Karpackich Parków Krajobrazowych w Kroœnie
1325. Urodzaj w lasach / (BH) // Dz. Pol. 2003, nr 228, s. I; Wielkie szyszkobranie / (ad)
// Super Now. - 2003, nr 190, s. 12
Zbiór nasion drzew iglastych w lasach nadzorowanych przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowwych w Kroœnie
1333. Zalesianie strat / (m) // Super Now. 2000, nr 13, s. 4
Zwiêkszenie powierzchni lasów na terenie administrowanym przez Regionaln¹ Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Kroœnie poprzez zalesianie obszarów
leœnych dotkniêtych zjawiskiem okiœci
1334. Zdrowe i ochronne / (BH) // Dz. Pol.
- 2003, nr 230, s. III
Prezentacja regionalnego programu operacyjnego
polityki leœnej pañstwa w RDLP w Kroœnie
1326. Utracona ziemia / (ja) // Super Now. -
104
Gospodarka wodna
6. GOSPODARKA WODNA
1335. Bêdzie czyœciej w Odrzykoniu / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 256, s. I
1342. Kanalizacja z Unii / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 261, s. II
1336. Bêdzie kanalizacja / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 221, s. III; Jedliczanie chroni¹ œrodowisko / ewg // Nowiny. - 2001, nr 186, s. 13
1343. Kropla w morzu / (m) // Super Now. 2000, nr 174, s. 7
Oddanie do u¿ytku sieci kanalizacji sanitarnej
w Odrzykoniu (gm. Wojaszówka)
Stan prac przy kanalizacji w gminie Dukla
Rozpoczêcie budowy kanalizacji sanitarnej w Jedliczu-Mêcince
1337. Czyœciej w gminie / ze Stanis³awem
Blicharczykiem - wójtem gminy Wojaszówka ;
rozm. Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2000,
nr 47, s. 2
Dot. prac przy kanalizacji sanitarnej w Odrzykoniu oraz programu w tym zakresie na terenie gminy
1338. Dukla podwójnie nagrodzona / (BH)
// Dz. Pol. - 2001, nr 280, s. I; Najlepsi w ekologii / ar // Nowiny. - 2001, nr 231, s. 12; Sukces
gminy / (sec) // Super Now. - 2001, nr 230, s. 7
Nagrody dla gmin Dukla i Rymanów za gospodarkê wodno-œciekow¹ i zagospodarowanie odpadów
na terenach wiejskich
1339. Jak statek kosmiczny / Anna Gorczyca. - Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 214, s. 3; Kolejna oczyszczalnia na mapie
Polski. - Fot. // Ekoœwiat. - 2000, nr 11, s. 46;
Oczyszczalnia na medal / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2000, nr 177, s. 3
Uruchomienie oczyszczalni œcieków w Kroœnie
po okresie modernizacji
1344. Lubatówka skanalizowana / (BH)
// Dz. Pol. - 2001, nr 286, s. I; Œcieki pod kontrol¹ / ewg // Nowiny. - 2001, nr 237, s. 13
Przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacyjnej
w Lubatówce (gm. Iwonicz Zdrój)
1345. Modernizacja kanalizacji / ewg // Nowiny. - 2000, nr 198, s. 10
Koszty modernizcji kanalizacji sanitarnej w Jedliczu
1346. Modernizacja oczyszczalni œcieków
/ Krzysztof Kmonk // Gminne Wieœci. - 2003,
nr 7, s. 3
Wydajnoœæ oczyszczalni œcieków w Jedliczu i koniecznoœæ jej modernizacji
1347. Modernizacja rozpoczêta / Marta Gonet // Gminne Wieœci. - 2005, nr 4-5, s. 8
Oczyszczalnia œcieków w Jedliczu
1348. Nadzieja w zalewie / ad // Super Now.
- 2002, nr 136, s. 7
Plany budowy zbiornika retencyjnego „Dukla”
w Trzcianie (gm. Dukla)
1349. Normy za piêæ milionów / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 51, s. III
1340. Jaka jest woda, któr¹ pijemy? / Ma³gorzata Grochmal // NG³os. - 2005, nr 49, s. 3
Koszty modernizacji oczyszczalni œcieków w Jedliczu
Stan wodoci¹gów i zaopatrzenie powiatu kroœnieñskiego w wodê
1341. Kanalizacja gotowa / (BH) // Dz. Pol.
- 2002, nr 212, s. III
Uruchomienie sieci kanalizacyjnej w Potoku (gm.
Jedlicze)
Pod³¹czenie do kolektora kanalizacji sanitarnej
w Potoku (gm. Jedlicze)
1350. Nowoczesna oczyszczalnia / Andrzej
Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 37,
s. 8
Przebieg modernizacji i dane techniczne oczyszczalni œcieków oddanej do u¿ytku w Kroœnie
105
Zagadnienia gospodarcze
1351. Pierwszy i jedyny / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 99, s. I; Buduj¹ polder / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2001, nr 87, s. 6; Pierwszy
polder / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe
Podk. - 2001, nr 19, s. 5
Budowa zapory wodnej i polderu w Klimkówce
k. Rymanowa
1352. Polder w Klimkówce / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 127, s. 4; Wybudowali polder / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001, nr 106,
s. 5
1357. 60 [Szeœædziesi¹t] lat kroœnieñskich
wodoci¹gów. - Krosno : „Ruthenus”, [2001]. 28 s., [8] k. tabl. : fot. kolor. ; 23 cm
1358. 65 [Szeœædziesi¹t piêæ] lat kroœnieñskich wodoci¹gów / Wojciech Gonet // NG³os.
- 2003, nr 32, s. 12-13
Informacja o historii i stanie obecnym wodoci¹gów w Kroœnie
1359. Œcieki (nie)zgody / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 200, s. II
Zakoñczenie prac przy budowie polderu w Klimkówce (gm. Rymanów)
Monitoring usuwania z gospodarstw odpadów
p³ynnych w gminie Jedlicze
1353. Problemy z kanalizacj¹ / (kj) // Super
Now. - 2003, nr 161, s. 6
1360. Œcieki pod kontrol¹ / Ewa Gorczyca.
- Fot. // Nowiny - 2003, nr 240, s. 7
Budowa sieci sanitarno-kanalizacyjnej w JedliczuMêcince
1361. Wodny problem / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 104, s. I
1354. Problemy z wodoci¹giem / Maria Gonet // Gminne Wieœci. - 2003, nr 3, s. 4
cze
Kanalizacja gminy Iwonicz Zdrój
Stacje uzdatniania wody w Kroœnie
Wodoci¹gi i ich wykorzystanie w gminie Jedli-
1355. Przebudowa ujêcia wody dla Korczyny / J.B. // Prz¹dki. - 2004, nr 3, s. 3
Stan prac przy modernizacji ujêcia wody w Korczynie
1362. Wodoci¹g pod lupê / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 295, s. III
Wniosek o kontrolê techniczn¹ wodoci¹gu w Dobieszynie (gm. Jedlicze)
1363. Zapora i Zbiornik Wodny „Besko”
na Wis³oku w Sieniawie / Katarzyna Sechman.
- Fot. // Nasz Rym. - 2001, nr 6, s. 6
1356. System trzech ujêæ / z Janem Guzikiem [...] ; rozm. Piotr Hudyma // Nowe Podk.
- 2002, nr 30, s. 8
Stan wodoci¹gów i zaopatrzenie Krosna w wodê
Historia budowy oraz parametry i rola zbiornika
„Besko” w Sieniawie
7. HANDEL. ¯YWIENIE ZBIOROWE
a. Handel
1364. Alkohol jak bumerang / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 230, s. III
Utrzymanie limitu liczby punktów sprzeda¿y alkoholu w Kroœnie
1365. Hipermarketowe zagro¿enie / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 250, s. I; Jak przetrzymaæ
chude lata? / (czak). - Fot. // Super Now. 2000, nr 248, s. 7
Spotkanie Miros³awa Grabowskiego, prezesa Naczelnej Rady Zrzeszeñ Handlu i Us³ug z przedstawicielami Unii Przedsiêbiorców i W³aœcieli Nieruchomoœci oraz Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Us³ug
w Kroœnie
106
Handel. ¯ywienie zbiorowe
1366. Konsumenckie prawa / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 83, s. III
Sprawozdanie powiatowej rzeczniczki praw konsumentów w Kroœnie
Nie bêdzie hipermarketu = poz. 1957
1369. Targowiska kiedyœ i dziœ / Angelika
Kosiek. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 31, s. 14-15
Informacja o historii i obecnym stanie kroœnieñskich placów handlowych
1370. To nie hipermarket to Lidl / Adrian
Krzanowski. - Il. // NG³os. - 2003, nr 1, s. 4
1367. Procenty z limitu / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 161, s. III
Usytuowanie i funkcja supermarketu niemieckiej
firmy Lidl w Kroœnie
Okreœlenie iloœci koncesji na sprzeda¿ alkoholu
w Kroœnie
1371. Tym razem na d³u¿ej? / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 231, s. I
1368. Rynek to nie bazar / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2002, nr 120, s. 10
Wybór Stanis³awa Olbrychta na miejskiego rzecznika praw konsumentów w Kroœnie
Objazdowy bazar na kroœnieñskim rynku
b. Targi. Imprezy targowe
1372. Atrakcj¹ targów bêdzie jarmark sztuki pogranicza / (czak) // Super Now. - 2000,
nr 221, s. 7
Informacja o programie Kroœnieñskich Targów
Euroregionalnych „Kontakt 2000” i imprezach towarzysz¹cych
1373. Beton i kie³basa / tom // Nowiny. 2005, nr 100, s. 7; Euroregionalne handlowanie / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 118, s. III;
Euroregionalny Kontakt / (aj). - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 21, s. 5; Nagrody rozdane /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 119, s. 4
XXVI Kroœnieñskie Targi Euroregionalne „Kontakt” w Kroœnie - lista laureatów
1374. Budowlane i turystyczne propozycje / ar // Nowiny. - 2003, nr 184, s. 5; Nagrody
rozdane / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003,
nr 221, s. III
Nagrody i wyró¿nienia dla najlepszych wystawców podczas XXIII Targów Euroregionalnych „Kontakt 2003” i XI Targów Turystycznych w Kroœnie
1375. Dukla na krakowskim Rynku / AN. Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 200, s. III; Gmina
Dukla na krakowskim Rynku / kbr // Duk. Prz.
Sam. - 2004, nr 9, s. 5
Prezentacja kuchni regionalnej i rzemios³a artystycznego twórców z Dukli na XXVIII Targach Sztuki Ludowej w Krakowie
1376. XII [Dwunaste] Targi Turystyczne
„Karpaty 2004” / Bo¿ena Paradysz // Echo
Bieszcz. - 2004, nr 4, s. 15
Informacja o przebiegu imprezy
1377. Euroregionalne handlowanie / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 114, s. III; Jubileuszowy
„Kontakt” / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. 2002, nr 94, s. 13; Jubileuszowe targi / (sec) //
Super Now. - 2002, nr 95, s. 17; Jubileuszowy
„Kontakt” / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe
Podk. - 2002, nr 21, s. 14
XX Targi Euroregionalne „Kontakt 2002”
1378. Fina³ potrójnych targów / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 223, s. III; Nagrodzono
najlepszych wystawców / (ad) // Super Now. 2001, nr 186, s. 7; Targowe dni / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 39, s. 5
Nagrody dla najlepszych wystawców na zakoñczenie XIX Kroœnieñskich Targów Euroregionalnych
107
Zagadnienia gospodarcze
1379. Firm nie ma, s¹ ludzie : rozmowa z Piotrem Przytockim / rozm. Anna Gorczyca // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 106, s. 2
Znaczenie Kroœnieñskich Targów Euroregionalnych dla rozwoju wspó³pracy gospodarczej regionów
przygranicznych
1386. Nagrody i wyró¿nienia dla najlepszych / (czak). - Fot. // Super Now. - 2000,
nr 224, s. 10; Tradycja zwyciê¿y³a / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 225, s. II
Najlepsi wystawcy na XVII Kroœnieñskich Targach Euroregionalnych w Kroœnie
1380. Handlowcy mogli poszaleæ / Dagmara Preisner. - Fot. // Super Now. - 2005,
nr 204, s. 6
1387. Nagrody rozdane / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 117, s. III; Szko³a przedsiêbiorczoœci / ar // Nowiny. - 2002, nr 97, s. 13
Targi spo¿ywcze w Kroœnie zorganizowane przez
Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe „Wenta” z Frysztaka
Nagrody i wyró¿nienia dla najlepszych wystawców podczas XX Kroœnieñskich Targów Euroregionalnych
1381. Jubileuszowe targi zakoñczone / (ST)
// Dz. Pol. - 2004, nr 245, s. II; Jubileuszowy
„Kontakt” / K.R. // NG³os. - 2004, nr 41A, s. 5;
„Kontakt” po raz 25 / ip // Nowe Podk. - 2004,
nr 42, s. 6
1388. Nagrody rozdane / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 63, s. III; Targi turystyczne / (ad)
// Super Now. - 2004, nr 53, s. 8
Nagrody dla wystawców XXV Kroœnieñskich Targów Euroregionalnych „Kontakt 2004”
Nagrody i wyró¿nienia dla firm i instytucji uczestnicz¹cych w XII Targach Turystycznych w Kroœnie
1389. Nagrody rozdane / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 237, s. C; Targi Kontakt / Piotr
Dymiñski. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 40, s. 2
1382. Kolejny Kontakt / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 109, s. II
Rozpoczêcie Kroœnieñskich Targów Euroregionalnych „Kontakt 2001”
1383. Kontakt 2001 / Andrzej Józefczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 21, s. 17; Nagrodzone mleko / (czak) // Super Now. - 2001,
nr 92, s. 10; Wiosenny „Kontakt” / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 92, s. 8
Nagrody i wyró¿nienia dla wystawców na XVIII
Kroœnieñskich Targach Euroregionalnych „Kontakt”
1384. „Kontakt” zakoñczony / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 229, s. III; Nagrody
rozdane / (ad) // Super Now. - 2002, nr 190,
s. 19; Targi na lotnisku / Andrzej Józefczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 40, s. 7
Firmy nagrodzone podczas XXI Kroœnieñskich
Targów Euroregionalnych „Kontakt” i X Targów Turystycznych w Kroœnie
Nagrodzone firmy podczas XXVII Kroœnieñskich
Targów Euroregionalnych „Kontakt 2005” w Kroœnie
1390. Promocja Dukli na targach turystycznych w £odzi i Lublinie / Krystyna BoczarRó¿ewicz // Duk. Prz. Sam. - 2001, nr 3, s. 5
Udzia³ gminy Dukla w miêdzynarodowych targach turystycznych w £odzi i w Lublinie
1391. Rêkodzie³o kwitnie / kbr. - Fot. //
NG³os. - 2004, nr 30, s. 12
IV Targi Rzemios³a i Rêkodzie³a Artystycznego
w Dukli
1392. Ró¿norodna oferta / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 126, s. III; Wystawcy nagrodzeni / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003,
nr 127, s. III
Edycja wiosenna XXII Kroœnieñskich Targów Euroregionalnych „Kontakt”
1385. Kroœnieñski „Kontakt” rozpoczêty /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 104, s. I
Wiosenna edycja XVI Kroœnieñskich Targów Euroregionalnych „Kontakt 2000”
108
Szansa na pracê = poz. 1771
Finanse. Bud¿et. Ubezpieczenia
1393. „Szansa” na targach / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 220, s. I
Pol. - 2000, nr 224, s. II
Targi pracy i edukacji zawodowej w ramach XVII
Kroœnieñskich Targów Euroregionalnych „Kontakt
2000”
1394. Sztuka ludowa pogranicza / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 225, s. III; Sztuka na lotnisku / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 221, s. II
Jarmark Sztuki Ludowej Pogranicza w Kroœnie,
impreza towarzysz¹ca Targom „Kontakt 2000”
Imprezy towarzysz¹ce XVII Kroœnieñskim Targom Euroregionalnym w Kroœnie
1398. Targowe dni / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2001, nr 183, s. 13; Targowe dni w Kroœnie / (sec) // Super Now. - 2001, nr 183, s. 7;
Niezwyk³a oferta handlowa / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 221, s. III; Euroregionalny bazar / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 222, s. III
XIX Kroœnieñskie Targi Euroregionalne „Kontakt 2001” i IX Targi Turystyczne „Karpaty 2001”
w Kroœnie, udzia³ wystawców z Wêgier i S³owacji
1395. Targi Rzemios³a i Rêkodzie³a Artystycznego / Krystyna Boczar-Ró¿ewicz //
Duk. Prz. Sam. - 2000, nr 7, s. 22
I Targi Rzemios³a i Rêkodzie³a Artystycznego
zorganizowane w czasie Dni Dukli z udzia³em artystów-rzemieœlników ze S³owacji
1396. Targi Rzemios³a i Rêkodzie³a Artystycznego w Dukli / Krystyna Boczar-Ró¿ewicz // Duk. Prz. Sam. - 2002, nr 7, s. 3
III Targi Rzemios³a i Rêkodzie³a Artystycznego
finansowane przez Fundacjê Karpaty-Polska
1399. Targowe œwiêto w Kroœnie // Nowe
Podk. - 2000, nr 37, s. 6
Rozpoczêcie XVII Targów Euroregionalnych
„Kontakt 2000” w Kroœnie
1400. Trzy w jednym / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 183, s. 10
Zmiany w zasadach organizacji i finansowania
Kroœnieñskich Targów Euroregionalnych i Targów
Turystycznych w Kroœnie
1397. Targowanie na lotnisku / (ST) // Dz.
c. ¯ywienie zbiorowe
1401. Bezp³atne posi³ki dla dzieci / sec. Fot. // Super Now. - 2005, nr 23, s. 21
1403. Do¿ywianie w szko³ach // Nowe
Podk. - 2004, nr 1, s. 16
1402. Darmowe obiady w szko³ach / Wioletta Zuzak // Super Now. - 2005, nr 193, s. 7
1404. Zmiany w szkolnych sto³ówkach //
Nowe Podk. - 2005, nr 41, s. 17
Do¿ywianie dzieci w kroœnieñskich szko³ach w 2004 r.
(dane statystyczne)
Akcja do¿ywiania dzieci w szko³ach w gminie
Miejsce Piastowe
Wydatki na do¿ywianie dzieci z funduszy pomocy spo³ecznej w szko³ach Krosna w r. 2003
Zmiany w zasadach do¿ywiania dzieci w sto³ówkach szkolnych w Kroœnie
8. FINANSE. BUD¯ET. UBEZPIECZENIA
Bezprecedensowe ulgi? = poz. 2011
Bilans pó³rocza - dochody i inwestycje =
poz. 2013
1405. Bli¿ej siebie / Andrzej Raus. - Fot. //
Nowiny. - 2000, nr 140, s. 11
Dofinansowanie gminy Rymanów z Fundacji na
Rzecz Rozwoju Euroregionu Karpackiego na realizacjê wspó³pracy ze s³owack¹ gmin¹ Kracunovce
109
Zagadnienia gospodarcze
1407. Fundusz porêczeñ / (ewg) // Nowiny. - 2004, nr 23, s. 7
Bogate Krosno = poz. 978
Bud¿et 2003 = poz. 2016
Za³o¿enie Podkarpackiego Lokalnego Funduszu
Porêczeñ Kredytowych z siedzib¹ w Dukli
Bud¿et niezagro¿ony = poz. 2017
Gminom uzdrowiskowym po dochodach
= poz. 2048
Bud¿et podporz¹dkowany = poz. 2018
Bud¿et pó³rocza = poz. 2019
Herb i flaga = poz. 2049
Bud¿et przyjêty = poz. 2020
Inwestycyjne przymiarki = poz. 2054
Bud¿et uchwalony = poz. 2022
Kontynuacja i nowe inwestycje = poz. 2061
Bud¿et uchwalony = poz. 2023
Monety do ogl¹dania = poz. 3563
Nadwy¿ka bud¿etowa rozdysponowana =
poz. 2080
Bud¿et uchwalony = poz. 2024
Bud¿et uchwalony = poz. 2026
Najwiêcej na oœwiatê i pomoc = poz. 2081
Bud¿et z deficytem = poz. 2027
Niewiele, ale wzros³y = poz. 2087
Burzliwa sesja = poz. 2029
Nowe podatki 2088
Cenowy szok = poz. 1475
Noworoczne podwy¿ki = poz. 2091
Deficyt pod kontrol¹ = poz. 2034
O bud¿ecie miasta i gminy na 2002 rok =
poz. 2095
Deficytowy bud¿et kroœnieñskiego powiatu = poz. 2035
1408. O pieni¹dze dla uczelni / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 39, s. 13; Senator siê upomnia³ /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 39, s. 7
Deficytowy bud¿et przyjêty = poz. 2036
1406. Degradacja powiatowych traktów /
(BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 3, s. I
Wniosek o zmianê metody naliczania subwencji
drogowej dla powiatów skierowany przez starostê Jana
Juszczaka do premiera Jerzego Buzka
Dodatkowe pieni¹dze = poz. 2039
Dzielnicowy koncert ¿yczeñ = poz. 2044
Europa pomaga = poz. 2258
Europejska gmina = poz. 2047
Apel senatora Jerzego Borcza o zwiêkszenie œrodków bud¿etowych na potrzeby Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Kroœnie
1409. Od Towarzystwa Zaliczkowego do
banku spó³dzielczego : dzieje bankowoœci
spó³dzielczej na Ziemi Rymanowskiej 18752005 / Stefan Szymski. - Krosno : „Apla”, 2005.
- 117 s., [12] k. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 20 cm
1410. Pieni¹dze dla podkarpackich gmin /
(jat) // Super Now. - 2000, nr 156, s. 9
Pieni¹dze dla 40 podkarpackich gmin w ramach
unijnego programu PHARE-INRED
110
Komunikacja
Pieni¹dze podzielone = poz. 2108
Trzy miliony w obligacjach = poz. 2162
Podatki i op³aty uchwalone = poz. 2111
W nowy rok z podwy¿kami = poz. 2170
Podatki i op³aty ustalone = poz. 2112
Wiêkszoœæ dochodów - transfery z bud¿etu pañstwa = poz. 2175
Podatki takie same lub mniejsze = poz. 2113
1412. Wspieranie przedsiêbiorców / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 54, s. III
1411. Potrzebne inwestycje / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 3, s. 24
Powo³anie Lokalnego Funduszu Porêczeñ Kredytowych Sp. z o.o. z udzia³em samorz¹dów Krosna,
Jas³a, Sanoka, Brzozowa, Iwonicza Zdroju i Leska
Niedobór œrodków na finansowanie inwestycji
w gminie Dukla
Wspomaganie gminy = poz. 2591
Prê¿na gmina z konfliktem w radzie = poz.
2127
Wy¿sze podatki = poz. 2181
Przenoszenie funduszy = poz. 1496
1413. Za targowanie - dwa razy dro¿ej /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 2, s. 12
Przysz³oroczny bud¿et Krosna = poz. 2132
Podatki i op³aty lokalne w gminie Jedlicze
Skwitowany za procenty = poz. 1979
1414. Zad³u¿one miasta / baj, ewg, drm, nz,
max // Nowiny. - 2000, nr 28, s. 1, 3
Sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy za rok 2004 = poz. 2154
Zobowi¹zania kredytowe gmin woj. podkarpackiego
Struktura dochodów bud¿etu powiatu kroœnieñskiego = poz. 2158
Zagro¿enia powiatowe = poz. 2184
Zmiany bud¿etowe = poz. 2188
9. KOMUNIKACJA
a. Transport
1415. Autobusy ju¿ w sieci / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 67, s. IV
Internetowy rozk³ad jazdy MKS w Kroœnie
1416. Bezpieczniej na przejazdach / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 245, s. I
Oznakowanie przejazdów kolejowych na drogach
w gminie Jedlicze
1417. Bêd¹ nowe parkingi / Ewa Gorczyca.
- Fot. // Nowiny. - 2003, nr 104, s. 7
Zmiany dot. ruchu i parkowania na kroœnieñskim rynku
1418. Bêdzie siê lepiej jeŸdzi³o i chodzi³o /
(wz). - Fot. // Super Now. - 2005, nr 155, s. 11
Informacja o przebudowie skrzy¿owañ i ulic oraz
o budowie mostu przy ulicy Asnyka w Kroœnie
1419. Budowa nowego mostu / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 300, s. III
Budowa mostu w ci¹gu ul. Mostowej w Kroœcienku Wy¿nym
Degradacja powiatowych traktów = poz.
1406
111
Zagadnienia gospodarcze
1420. Do likwidacji / (ST) // Dz. Pol. - 2003,
nr 254, s. III
Decyzja Rady Miasta o przekszta³ceniu Zak³adu
Miejskiej Komunikacji w spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i konsekwencje tej zmiany
1421. Dodatkowe pieni¹dze na drogi / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 59, s. 3
Dofinansowanie z rezerwy inwestycyjnej na bie¿¹ce utrzymanie dróg dla powiatów: brzozowskiego,
jasielskiego, kroœnieñskiego i sanockiego
1422. Drogi / Zenon Lenart // Dêbina. 2001, nr 3-4, s. 25
1428. K³adka z dotacji / (SUB) // Dz. Pol. 2001, nr 177, s. III; Zbuduj¹ k³adkê / ewg
// Nowiny. - 2001, nr 147, s. 11
Pozyskanie œrodków na budowê k³adki dla pieszych przez Jasio³kê w Borku (Jedlicze)
1429. Kolej¹ do Koszyc / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 37, s. 8
Uruchomienie po³¹czenia kolejowego z Rzeszowa do Koszyc przez Krosno i przejœcie graniczne
w £upkowie
1430. Kolejne kó³ko / Piotr Dymiñski. - Fot.
// NG³os - 2005, nr 46, s. 9; Rondo tañsze od
sygnalizacji / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny.
- 2005, nr 221, s. 7
D³ugoœæ i stan dróg w pow. kroœnieñskim
1423. Drogi coraz gorsze / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 257, s. III
Budowa ronda przy ul. Niepodleg³oœci w Kroœnie
(dotacja z Unii Europejskiej)
Stan dróg w pow. kroœnieñskim
1431. Komunikacja miejska w Kroœnie. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 31, s. 17; Zmiany
w MKS / (ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 178, s. B
1424. Drogi coraz gorsze w powiecie kroœnieñskim / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 64,
s. III
Zmiany w organizacji komunikacji miejskiej
w Kroœnie
Informacja o stanie dróg i mostów w pow. kroœnieñskim oraz iwestycjach w tym zakresie
1432. Komunikacyjna fuzja? / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 39, s. 14
Drogi, œcie¿ki i mosty w Kroœcienku Wy¿nym = poz. 889
Rozwa¿anie mo¿liwoœci po³¹czenia Zak³adu Komunikacji Miejskiej i Oddzia³u Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Kroœnie
Drogowy koncert ¿yczeñ = poz. 2040
1425. Egzaminy w nowoczesnym budynku / aj. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 5, s. 7;
WORD na nowym / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. 2005, nr 23, s. III
Dane o nowym budynku Wojew. Oœrodka Ruchu
Drogowego i o stanie zatrudnienia
1426. Hektary do jazdy / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2004, nr 171, s. 7
Oddanie do u¿ytku budynku Wojewódzkiego
Oœrodka Ruchu Drogowego wraz z placem manewrowym w Kroœnie
1427. Inaczej przez Krosno / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 256, s. III
Reorganizacja ruchu drogowego w zabytkowym
œródmieœciu Krosna
1433. Komunikacyjna oferta PKS / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 33, s. 13; Oferta pe³na w¹tpliwoœci / (m) // Super Now. - 2000, nr 37, s. 7;
Pekaesy-emkaesy / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 35, s. 1; PKS kontra MKS /
ewg // Nowiny. - 2000, nr 27, s. 5
Oferta przejêcia Zak³adu Komunikacji Miejskiej
przez Pañstwow¹ Komunikacjê Samochodow¹
1434. Koniec z objazdami / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 230, s. III
Oddanie do u¿ytku wiaduktu w ci¹gu ul. Podkarpackiej w Kroœnie
1435. Kontrowersyjna fuzja / (m) // Super
Now. - 2000, nr 202, s. 7
Projekt po³¹czenia Zak³adu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Kroœnie z Przedsiêbiorstwem
Komunikacji Samochodowej
112
Komunikacja
1436. Lepsze drogi / (JP) // Prz¹dki. - 2003,
nr 8, s. 3
1446. Pierwsza taka fuzja w Polsce? / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 204, s. II
Modernizacja i remonty dróg w gminie Korczyna
Kontynuacja rozmów w sprawie przejêcia Zak³adu Miejskiej Komunikacji Samochodowej przez Oddzia³ Pañstwowej Komunikacji Samochodowej w Kroœnie
1437. Lotnisko czy z³omowisko / Józef Zuzak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 1, s. 12-14
Historia lotniska w Kroœnie i obecne problemy
w³asnoœciowe
1447. P³acimy za parkowanie // Nowe Podk.
- 2004, nr 2, s. 16; P³atne parkowanie na Rynku /
sec // Super Now. - 2004, nr 9, s. 7
1438. £atwiej przejechaæ / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 198, s. III
Strefy p³atnego parkowania w Kroœnie
Oddanie do u¿ytku trzech wyremontowanych mostów w Woli Wy¿nej i Lubatówce
1448. Pod semaforem / El¿bieta Kensy //
Nowe Podk. - 2002, nr 27, s. 7
1439. Miliony na drogi / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 242, s. III; Nowe drogi, parkingi i rondo. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2003, nr 9, s. 1
Planowane wy³¹czenia linii kolejowych spod zarz¹du rzeszowskiej dyrekcji PKP, zawieszenie po³¹czeñ i zmiany w obs³udze strze¿onych przejazdów
w woj.podkarpackim
Remonty dróg i nowe parkingi w Kroœnie
1449. Po³¹czy³ powiaty / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 221, s. III
1440. Na S³owacjê po europejsku / (m). Fot. // Super Now. - 2001, nr 100, s. 7
Koñcowe prace przy tzw. drodze zachodniej dla
tirów na przejœciu granicznym w Barwinku
1450. Pomoc z SAPARD / Ewa Bukowiecka // NG³os. - 2004, nr 40A, s. 5
1441. Nasze drogi. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 30, s. 14-15
Informacja o sytuacji na powiatowych drogach,
wykonanych i przewidzianych remontach (dot. tak¿e pow. kroœnieñskiego)
1442. Nie ma na drogi / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 142, s. III
Brak œrodków na remonty dróg powiatowych
w bud¿ecie ziemskiego pow. kroœnieñskiego
1443. Nowe ulgi w autobusach miejskich /
mn // Super Now. - 2004, nr 182, s. 7
œnie
Op³aty za przejazdy autobusami miejskimi w Kro-
Realizacja zadañ w ramach programu SAPARD
w pow. kroœnieñskim
1451. Potrzebna, choæ kosztowna / (czak)
// Super Now. - 2001, nr 90, s. 7
Dofinansowanie przez Bank Œwiatowy przebudowy drogi Jedlicze - Potok a potrzeby powiatu w tym
zakresie
1452. Promesy na drogi / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 198, s. III
Dotacja ministerialna dla pow. kroœnieñskiego
na budowê dróg i likwidacjê osuwiska w Lubatowej
1453. Przebudowa skrzy¿owania / ewg //
Nowiny. - 2002, nr 19, s. 17
1444. Nowy most na Asnyka / /n/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 28, s. 4
Plany modernizacji skrzy¿owania ul. Podkarpackiej z ul. Grodzk¹ i Wyszyñskiego w Kroœnie
Dane techniczne dotycz¹ce nowo budowanego
mostu w dzielnicy Kroœcienko Ni¿ne
1445. Otwarto nowy most / (ad). - Fot. //
Super Now. - 2003, nr 161, s. 7
Oddanie do u¿ytku mostu na rz. Morwawie
w Iskrzyni (gm. Kroœcienko Wy¿ne)
1454. Przeprawa w remoncie / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 172, s. III
Oddanie do u¿ytku nowego mostu w Kroœcienku
Wy¿nym
œnie
113
Remont mostu w ci¹gu ul. Konopnickiej w Kro-
Zagadnienia gospodarcze
1455. Przerwana modernizacja / (sec) // Super Now. - 2000, nr 162, s. 7
- 2000, nr 158, s. II
Brak œrodków finansowych na kontynuowanie modernizacji drogi Podniebyle - Piotrówka w gminie Jedlicze
1456. PrzewoŸnicza ko³omyja / (ad) // Super Now. - 2003, nr 31, s. 12
Problemy przewozów pasa¿erskich PKS SA
w pow. kroœnieñskim
1457. Przyspieszenie na granicy / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 140, s. 10
Budowa tzw. zachodniej drogi dla TIR-ów na
przejœciu granicznym w Barwinku
1458. Remontuj¹ drogi i mosty // (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 184, s. III; Remontuj¹ po powodzi / ar. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 153, s. 12
Usuwanie szkód spowodowanych przez powódŸ
w 2001 roku
Zmiana organizacji ruchu na skrzy¿owaniu drogi
krajowej nr 98 z ul. ¯wirki i Wigury w Kroœnie
1464. Unijna pomoc / ad. - Fot. // Super
Now. - 2003, nr 6, s. 7
Promesa na dofinansowanie modernizacji drogi
powiatowej Krosno - Rogi - Iwonicz
1465. W gminie Dukla bêd¹ lepsze drogi /
(ad). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 197, s. 7
Dotacja na remonty dróg w gminie Dukla
1466. W mieœcie bez miejskiej / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 7, s. 12
Problem przywrócenia obs³ugi przez Zak³ad Komunikacji Miejskiej w Kroœnie linii autobusowej do
Rajsów
1467. Wiêcej kierowców mniej linii / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 220, s. 4
Zmiany organizacyjne w komunikacji miejskiej
w Kroœnie
1459. Rynek i ulice / ewg // Nowiny. - 2000,
nr 38, s. 24
Koszty remontu Rynku i poprawy warunków komunikacyjnych w Kroœnie
Z dziejów lotniska w Kroœcienku Wy¿nym
= poz. 896
1460. Srebrny jubileusz / A. Józefczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 40, s. 6
1468. Z dziejów lotniska w Kroœnie w latach 1928-1997 / Stanis³aw Fryc. - Krosno:
Aeroklub Podkarpacki - Szko³a Lotnicza, 2001.
- 355 s. : fot., tab. ; 21 cm
25-lecie kroœnieñskiego oddzia³u Stowarzyszenia In¿ynierów i Techników Komunikacji
1461. Szeroka na trzy pasy / ewg // Nowiny. - 2001, nr 216, s. 12
1469. Zainteresowani Bieszczadami / (BH)
// Dz. Pol. - 2001, nr 138, s. III
Przebudowa ulicy Krakowskiej w Kroœnie
1462. Sztuka parkowania / oprac. A.B.L,
M.R. // NG³os. - 2005, nr 36, s. 16-17
Parkingi w Kroœnie i pow. kroœnieñskim
Mo¿liwoœci wykorzystania lotniska w Kroœnie do
celów turystycznych
1470. Zarz¹d Krosna o starówce / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 179, s. III
Projekt organizacji ruchu na starówce w Kroœnie
1463. Teraz bêdzie ³atwiej / (ST) // Dz. Pol.
Zob. te¿ poz. 51
b. £¹cznoœæ
- 2003, nr 126, s. 12
Dukielska poczta = poz. 857
1471. Internet dla gminy / (kj) // Super Now.
Wybudowanie przez spó³kê Raf-Bit sieci komputerowej dla miasta i gminy Jedlicze umo¿liwiaj¹cej
dostêp do Internetu
114
Gospodarka komunalna
10. GOSPODARKA KOMUNALNA
1472. Budowa wznowiona / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 227, s. III
1479. Dro¿sze œmieci / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 54, s. III
Wznowienie budowy Zak³adu Utylizacji Odpadów w Kroœnie wspó³finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej
Plany modernizacji gospodarki odpadami i przebudowy wysypiska œmieci w Kroœnie
1473. Budowa ze znakiem zapytania / Aneta B. Leœniak. - Fot. // NG³os - 2005,
nr 1, s. 10; Cisza na budowie / (BH, ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 1, s. III; Zagro¿ona inwestycja /
ad // Super Now. - 2005, nr 3, s. 19; Co z wysypiskiem? / Ma³gorzata Pabis // NDz. - 2005,
nr 14, s. 2; Po euforii - milczenie / (BH, ST) //
Dz. Pol. - 2005, nr 2, s. III
Stan budowy i koszty nowoczesnego zak³adu utylizacji odpadów w Kroœnie wspó³finansowanego ze
œrodków Unii Europejskiej
Dotacja dla 32 gmin Podkarpacia na rozwój infrastruktury z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
1481. Energia cieplna z ZEC / Wojciech
Gonet // NG³os. - 2005, nr 45, s. 18
Dot. Zak³adu Energetyki Cieplnej w Kroœnie
1482. Hotel z certyfikatem / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 44, s. 1, 3
1474. Byle do wiosny / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 32, s. 24; Kosztowna zima / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 35, s. 14; S³ono za drogi /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 34, s. 6
Koszty zimowego utrzymania dróg miejskich
w Kroœnie w listopadzie i grudniu 1999 r.
Przyznanie hotelowi Krosno-Nafta w Kroœnie
certyfikatu jakoœci ISO 9001
1483. Kolejne pieni¹dze dla Krosna //
NG³os. - 2004, nr 28, s. 7; S¹ pieni¹dze na odpady / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 135,
s. 6
Koszt budowy zak³adu unieszkodliwiania odpadów w Kroœnie oraz stan jej realizacji
1475. Cenowy szok / (czak) // Super Now.
- 2000, nr 2, s. 7
1484. Kosztowne œcieki i œmieci / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2003, nr 220, s. 7
Wzrost op³at komunalnych w Kroœnie, Jaœle i Sanoku
Koszty inwestycji zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska w Kroœnie
1476. Czysta Dukla / (ad) // Super Now. 2003, nr 14, s. 12
1485. Kto sortuje, mniej p³aci / (m) // Super
Now. - 2001, nr 67, s. 7; Segregowanie odpadów / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 79, s. I
Wyniki zbiórki surowców wtórnych w Dukli
w r. 2002
1477. Czysta i zdrowa gmina / (ad) // Super Now. - 2001, nr 237, s. 7
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych
w gminie Jedlicze
Gospodarka odpadami w gminie Dukla
1478. CzystoϾ regulaminowa / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 51, s. 14; Regulamin dla mieszkañców / (bm) // Super Now. - 2000,
nr 51, s. 6; W trosce o œrodowisko / ar // Nowiny. - 2000, nr 47, s. 23
Wprowadzenie w gminie Jedlicze regulaminu
utrzymania czystoœci i porz¹dku
1480. 20 [Dwadzieœcia] mln dla Podkarpacia // Super Now. - 2001, nr 82, s. 19
1486. MPGK - historia i wspó³czesnoœæ
// NG³os. - 2004, nr 10, s. 17
Historia MPGK w Kroœnie i za³o¿enia strategiczne na rok 2004
1487. „Nie” dla cen monopolu / (ad) // Super Now. - 2003, nr 11, s. 12
Wynegocjowanie przez gminy powiatu kroœnieñskiego dotychczasowych op³at za konserwacjê oœwietlenia ulicznego
115
Zagadnienia gospodarcze
1488. Oczyszczanie korzeni / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 197, s. III
Prace porz¹dkowe na cmentarzu ¿ydowskim
w Dukli wykonane przez uczestników wakacyjnego
obozu Polskiej Unii Studentów ¯ydowskich
1497. Rymanowskie cmentarze / Andrzej Potocki. - Fot. // Nasz Rym. - 2002, nr 11, s. 3
Lokalizacja i czas powstania cmentarzy w Rymanowie
1498. Segregacja na linii / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 55, s. III
1489. Odpady - poza miasto / ewg // Nowiny. - 2000, nr 133, s. 11
Regulacje prawne gospodarki odpadami niebezpiecznymi w Kroœnie
1490. Polanka / Zdzis³aw Dudycz // Kur.
Kroœn. - 2003, nr 2, s. 2
Inwestycje zrealizowane w dzielnicy Krosno-Polanka w l. 1998-2002
Powiatowe sesje = poz. 2120
1491. Powstanie nowoczesny hotel w Kroœnie / (wz). - Fot. // Super Now. - 2005, nr 155,
s. 11
Projekt budowy hotelu w Kroœnie - przy skrzy¿owaniu ulic Bursaki i Niepodleg³oœci, w s¹siedztwie
hali widowiskowo-sportowej
1492. Powstanie zak³ad unieszkodliwiania
odpadów // NG³os. - 2003, nr 13, s. 3
Projekt budowy Zak³adu Unieszkodliwiania Odpadów przy wsparciu z funduszu Phare w Kroœnie
1493. PóŸniej i dro¿ej / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 130, s. III
Oddanie do u¿ytku linii do segregacji odpadów na
sk³adowisku w Dukli
1499. Segregacja odpadów / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 127, s. III
Selektywna zbiórka œmieci w Kroœnie
1500. Segregacja odpadów na linii sortowniczej - 2003 r. / Stanis³aw Ko³acz // Duk. Prz.
Sam. - 2003, nr 11, s. 6; Po¿yteczne sk³adowisko / ad. - Fot. // Super Now. - 2003, nr 226,
s. 6
Zrealizowane inwestycje ekologiczne w gminie Dukla, m.in. linia do segregacji odpadów
1501. Segregacja odpadów w gminie Dukla w latach 2000-2002 / Stanis³aw Ko³acz
// Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 1, s. 19
Odzysk surowców wtórnych w gminie Dukla w l.
2000-2002
1502. Segregowanie odpadów / (BH) // Dz.
Pol. - 2005, nr 261, s. III
W Kroœnie
Decyzje w sprawie kontynuacji budowy Zak³adu
Utylizacji Odpadów w Kroœnie
1494. Pr¹d z biogazu / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2001, nr 204, s. 4
Wykorzystanie biogazu wytwarzanego podczas
przeróbki odpadów w oczyszczalni œcieków w Kroœnie
1503. Szansa na europejskie wysypisko /
(ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 233, s. III
Prezentacja utylizacji odpadów za pomoc¹ przegrzanej pary wodnej (REMTEC)
1504. Truj¹ce wysypisko / Ewa Gorczyca
// Nowiny.- 2002, nr 148, s. 5
Badania miejskiego wysypiska œmieci w Kroœnie
1495. Propozycja konkurencji / (bm) // Super Now. - 2000, nr 127, s. 7
1505. W zgodzie z wymogami ekologicznymi / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 57, s. I
Dzia³alnoœæ firmy Trans-Formers i konkurencja
z Miejskim Przedsiêbiorstwem Gospodarki Komunalnej
w Kroœnie
Funkcjonowanie nowoczesnego wysypiska odpadów komunalnych w Dukli
1496. Przenoszenie funduszy / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 44, s. III
Umorzenie po¿yczki zaci¹gniêtej przez miasto
Krosno na budowê oczyszczalni œcieków
116
Z czego ten zysk = poz. 2182
Gospodarka mieszkaniowa
1506. Zamiast wêgla gaz i s³oñce / (czak). Fot. // Super Now. - 2001, nr 67, s. 7
/ (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 157, s. III
Spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej i Samorz¹du Rady Miejskiej Krosna poœwiêcone likwidacji skutków zanieczyszczenia œrodowiska przez kot³ownie wêglowe
Stan zanieczyszczenia powietrza i gospodarka odpadami w Kroœnie
1508. Zima niestraszna / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 264, s. I
Przygotowania do zimowego utrzymania dróg
miejskich w Kroœnie
1507. Zanieczyszczenie zgodne z normami
11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1509. Awantura o ciep³o / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 174, s. 7
1516. Mieszkania socjalne / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 290, s. III
Ponowne rozliczenie op³at za ciep³o w Kroœnieñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
Oddanie do u¿ytku budynku z mieszkaniami socjalnymi w Kroœnie
1510. Burz¹ siê lokatorzy / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 99, s. 7
1517. Nie chc¹ czynszówek / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 28, s. 6
Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym w Kro-
Wzrost czynszów za lokale w Kroœnieñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
œnie
1511. Chc¹ odzyskaæ premiê gwarancyjn¹ /
El¿bieta Kurowska // Dz. Pol. - 2001, nr 77, s. I
1518. Nowy zarz¹d mieszkaniówki / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 251, s. III
Rejestracja Krajowego Zwi¹zku W³aœcicieli Ksi¹¿eczek Mieszkaniowych w Kroœnie, zadania i cele zwi¹zku
Sk³ad Zarz¹du i dzia³alnoœæ Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kroœnie
1512. Dyskusje na osiedlach / S.Z. //
NG³os. - 2005, nr 16, s. 6
1519. Po lustracji w KSM / Marek Juszkiewicz // NG³os. - 2004, s.10
Problemy Kroœnieñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej prezentowane podczas zebrañ gup cz³onkowskich
Wyniki kontroli op³at za ogrzewanie w Kroœnieñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Kroœnie
1513. Gospodarka planowa w kroœnieñskiej mieszkaniówce / (ST) // Dz. Pol.- 2001,
nr 259, s. III
1520. Strategia mieszkaniowa miasta Krosna na lata 2005-2013 // Kroœn. Kur. Sam. 2005, nr 2, s. 11-12
Liczba mieszkañ w gminie Krosno oraz program
gospodarowania nimi
Stan budownictwa mieszkaniowego w Kroœnie i strategia rozwoju na l. 2005-2013
1514. Komu mieszkanie, komu? / (in) //
Nowe Podk. - 2003, nr 37, s. 4
1521. Towarzystwo Budownictwa zamiast
przedsiêbiorstwa / (ST) // Dz. Pol. - 2001,
nr 21, s. II
Dzia³alnoœæ Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego w Kroœnie
1515. Krosno sprzedaje mieszkania / (czak)
// Super Now. - 2000, nr 248, s. 7
Przekszta³cenie Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego w Kroœnie
Zasady wykupu i bonifikaty przy wykupie mieszkañ komunalnych w Kroœnie
117
Zagadnienia gospodarcze
1522. W Kroœnie nie ma chêtnych / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 159, s. II
Koszty budowy mieszkañ przez Podkarpackie
Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego w Kroœnie
1524. Zamiast klas mieszkania / Tomasz Jefimow // Nowiny. - 2005, nr 103, s. 7
Remont budynków przy ul. Kolejowej i Popie³uszki na mieszkania socjalne
1523. Wci¹¿ poni¿ej kosztów / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 256, s. I
Ustalenie wysokoœci stawki bazowej czynszu regulowanego za komunalne lokale mieszkalne przez
Radê Miasta Krosna
12. PO¯ARNICTWO
1525. Baza Ratownictwa Ogólnego w Dukli - pierwsza tego typu na Podkarpaciu / kbr
// Duk. Prz. Sam. - 2005, nr 10, s. 2; Pod jednym dachem / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2005,
nr 219, s. C
¿enie bêdzie dro¿sze / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 58, s. I; Na razie bez wyposa¿enia / (bm) //
Super Now. - 2000, nr 57, s. 6
1526. Bercik, samochód, fajerwerki...na jubileusz / (aj). - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 20,
s. 8
1531. Co wieœ, to stra¿ / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 197, s. III
Oddanie do u¿ytku budynku Bazy Ratownictwa
Ogólnego i obchody 115. rocznicy OSP w Dukli
Obchody Dnia Stra¿aka i 10-lecia gminy Kroœcienko Wy¿ne w Pustynach
1527. Bezpieczniej na wysokoœciach / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 29, s. 11
Dofinansowanie Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie na zakup sprzêtu do
gaszenia po¿arów na du¿ych wysokoœciach
Zakup specjalistycznego samochodu przeznaczonego do likwidacji skutków ska¿enia toksycznymi
œrodkami chemicznymi dla Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie
Stan bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego w gminie Wojaszówka
1532. Coraz zasobniejsi / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 255, s. III; Nowy wóz stra¿acki /
ewg // Nowiny. - 2001, nr 211, s. 12
Przekazanie ciê¿kiego wozu stra¿ackiego jednostce Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie-Turaszówce
1528. Bilans stra¿ackich akcji / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 32, s. 12; Stra¿acki bilans / Bogdan Kuliga // Kur. Kroœn. - 2000, nr 2, s. 1
1533. Coraz zasobniejsza / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 239, s. III; Owocna wspó³praca // Nowe Podk. - 2001, nr 45, s. 4
1529. Cena bezpieczeñstwa / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 10, s. I
1534. Czuwaj¹ nad uzdrowiskiem / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 188, s. III
Podsumowanie dzia³alnoœci Komendy Miejskiej
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w 1999 r.
Przekazanie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie sprzêtu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, ufundowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
1530. Chemik trafi³ do Krosna / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 60, s. 2; Wyposa-
Przekazanie przez Fundacjê „Stra¿acy Holenderscy Stra¿akom Polskim” samochodu ratowniczo-gaœniczego Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Bratkówce
50-lecie dzia³alnoœci Uzdrowiskowej Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Rymanowie Zdroju
1535. Dbanie o stra¿aków / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 187, s. III
W³¹czenie jednostki OSP w Pustynach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego
118
Po¿arnictwo
1536. Dobra wiedza po¿arnicza / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 55, s. III
1545. Eliminacje powiatowe rozstrzygniête / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 72, s. III
1537. Dobry rok stra¿aków / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 42, s. III
1546. Gminne zmagania stra¿aków / (ST)
// Dz. Pol. - 2005, nr 149, s. III
Eliminacje Gminne XXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej w Jedliczu dla m³odzie¿y
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Kroœnie w r. 2003
nie
1538. Dobrzy m³odsi i starsi / Piotr Subik. Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 177, s. III
Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze w Zrêci-
1547. Historia organizacji po¿arniczych
w Komborni / oprac. Czes³aw Kasprzyk. - Fot.
// Prz¹dki. - 2003, nr 4, s. 4, 7
Gminne Zawody Sprawnoœciowo-Po¿arnicze
w Wojkówce (gm. Wojaszówka)
Dzia³alnoœæ ochotniczej stra¿y po¿arnej w Komborni w l. 1888-2001
1539. Drogie bezpieczeñstwo / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 296, s. III; Otrzymali nowe samochody / (sec). - Fot. // Super
Now. -2001, nr 246, s. 7
1548. Historia Zarz¹du Gminnego OSP RP
i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Gminy Wojaszówka pow. Krosno / Eugeniusz Bachta. Krosno : Zarz¹d Gminny Zwi¹zku OSP RP
w Wojaszówce, 2002. - 222 s.,[4] k.: fot. (w tym
kolor.) ; 20 cm. - Bibliogr. s. 218-219
Przekazanie sprzêtu ratowniczego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie
1540. Druhowie do ognia i wody / Piotr
Subik. - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 186, s. III;
Jubileusz OSP / ewg // Nowiny. - 2002, nr 89,
s. 13
1549. Honory dla stra¿aków / (BH) // Dz.
Pol. - 2004, nr 120, s. III; Kroœnieñski Dzieñ
Stra¿aka / aj // Nowe Podk. - 2004, nr 21, s. 2
80-lecie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Jedliczu
Obchody Dnia Stra¿aka w Kroœnie
1541. Dwieœcie tysiêcy dla druhów / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 303, s. III
1550. Honory i uznanie / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 115, s. III; Najwy¿sze uznanie /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 114, s. III;
Stra¿ackie œwiêto / Andrzej Józefczyk // Nowe
Podk. - 2003, nr 20, s. 7
Finansowanie ochotniczych stra¿y po¿arnych
w gminie Jedlicze
1542. „Dzieñ Stra¿aka w Kroœnie” // NG³os.
- 2005, nr 21, s. 3; Honory i awanse / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 124, s. 3
Obchody Dnia Stra¿aka w Kroœnie
Obchody Dnia Stra¿aka w Kroœnie
1543. 90 [Dziewiêædziesi¹t] lat Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Iskrzyni 1912-2002 / Józef
Wulw. - Krosno : Zarz¹d OSP w Iskrzyni,
[2002]. - 30 s., [3] k. tabl. : fot. kolor. ; 21 cm
1544. 90 [Dziewiêædziesi¹t] lat OSP / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002,
nr 28, s. 8
Laureaci powiatowego etapu Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej w Kroœnie
Obchody jubileuszu Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Iskrzyni
1551. Je¿d¿¹ do wszystkiego / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 45, s. III; Rok w kroœnieñskiej stra¿y / Kam // NG³os. - 2005, nr 8A, s. 4-5;
Stra¿ak do wszystkiego / Andrzej Józefczyk //
Nowe Podk. - 2005, nr 9, s. 6
Podsumowanie dzia³alnoœci Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej w Kroœnie za rok 2004
1552. Jubileusz 100-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w £êkach Strzy¿owskich 19022002 / oprac. Stanis³aw Pomprowicz, Józef
Wanat. - £êki Strzy¿owskie : Urz¹d Gminy
Wojaszówka, 2002. - 42 s., [4] k. tabl. : il. kolor. ;
21 cm
119
Zagadnienia gospodarcze
1553. Jubileusz stra¿y / (ar) // Nowiny. 2003, nr 166, s. 5; Jubileuszowi druhowie /
(SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 194, s. III
Obchody 120. rocznicy dzia³alnoœci Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Korczynie
1554. Jubileusz w £ê¿anach / A. Pakosz. Fot. // NG³os. - 2005, nr 30, s. 16
Obchody 100-lecia istnienia Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w £ê¿anach (gm. Miejsce Piastowe)
1555. £ódŸ na powódŸ / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2001, nr 104, s. 4; £ódŸ ratownicza
w darze / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 125,
s. III; Ubezpieczyciel wspomóg³ stra¿aków /
(czak). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 104, s. 7
Przekazanie Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie ³odzi ratowniczej z osprzêtem
1556. Mistrzostwa OSP // Nowe Podk. 2001, nr 39, s. 5; Sprawni stra¿acy / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 219, s. III; Zaciêta rywalizacja stra¿aków / (sec). - Fot. // Super Now. 2001, nr 181, s. 7
Historia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w £êkach
Dukielskich
1562. Nowy komendant / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 71, s. III; Nowy komendant / ad.
- Fot. // Super Now. - 2003, nr 59, s. 12
Zmiana na stanowisku Komendanta Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie; sylwetka Janusza Kawalca
1563. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna im. Mariana Szuby w Bratkówce / Franciszek Rudnik. Bratkówka : bw., 2000. - 75 s. : fot., il. ; 21 cm
1564. Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Targowiskach 1904-2004 / oprac. Marta Micha³owicz-Kubal, Grzegorz Kubal. - Targowiska :
„Arete II”, 2004. - 107 s., [8] k. tabl. : fot.
(w tym kolor.) ; 20 cm
1565. Ochotnicze stra¿e po¿arne w Kroœnie // Kur. Kroœn. - 2001, nr 8, s. 2
Przebieg i wyniki II Powiatowych Zawodów Sportowo-Po¿arniczych w Korczynie
Dzia³alnoœæ jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w dzielnicach Krosna
1557. Monografia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rogach lata 1904-2004 : gmina Miejsce Piastowe, powiat kroœnieñski, województwo podkarpackie / Stanis³aw Wilga. - [Rogi] :
[Ochotnicza Stra¿ Po¿arna], [2004]. - 105 s. :
fot. (w tym kolor.) ; 20 cm - Bibliogr. s. 105
1558. Najlepsi druhowie z Turaszówki /
(ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 208, s. III
Zawody sportowo-po¿arnicze ochotniczych stra¿y po¿arnych z Krosna
1559. Najlepsza w powiecie / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 220, s. III
1566. Odznaczeni za s³u¿bê / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 1, s. III
Uroczyste posiedzenie Zarz¹du Miejsko-Gminnego OSP w Jedliczu po³¹czone z wrêczeniem medali
i odznak
Organizacja i dzia³alnoœæ ochotniczych
stra¿y po¿arnych w gminie Odrzykoñ w okresie okupacji niemieckiej (1939-1944) = poz. 911
1567. OSP w Iskrzyni // Prz¹dki. - 2003,
nr 5, s. 13, 16
Historia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Iskrzyni
Dzia³alnoœæ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kroœcienku Wy¿nym
1560. Nie tylko do po¿arów / (aj). - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 31, s. 16
Nabycie nowego samochodu gaœniczego przez
Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Iskrzyni
1561. Nigdy nie zawiedli / (DELL) // Dz.
Pol. - 2003, nr 30, s. V
1568. OSP w nowej remizie / (ST) // Dz. Pol.
- 2002, nr 206, s. III
Oddanie do u¿ytku i poœwiêcenie remizy OSP
w D³ugiem (gm. Jedlicze)
1569. Piêkny jubileusz // Nowe Podk. - 2001,
nr 28, s. 4
120-lecie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Rymanowie
120
Po¿arnictwo
dzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych w Rymanowie
1570. Podopieczni œw. Floriana obchodzili swoje œwiêto / ad. - Fot. // Super Now.
- 2002, nr 97, s. 7
1578. Rzadziej od po¿arów / (BH) // Dz.
Pol. - 2004, nr 118, s. III
Dzieñ Stra¿aka w Komendzie Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie
Dzia³alnoœæ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie oraz plan obchodów Dnia Stra¿aka
1571. Podwójna stra¿acka uroczystoœæ /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 184, s. C; Podwójna uroczystoœæ w Iskrzyni / Wojciech Tomkiewicz. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 30, s. 16
1579. 75 [Siedemdziesi¹t piêæ] lat Stra¿y
w Turaszówce. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2000,
nr 8, s. 3; Miejscy druhowie / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 180, s. III
Podwójna uroczystoœæ przekazania nowego samochodu gaœniczego dla jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Iskrzyni oraz 5-lecie powstania Orkiestry Dêtej przy miejscowej OSP
1580. 100 [Sto] lat OSP / kj. - Fot. // Super
Now. - 2003, nr 99, s. 13; Sztandar na jubileusz /
(SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 110, s. III
1572. Pomagaj¹ od 75 lat / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2000, nr 29, s. 7; Stra¿acy
z tradycjami / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 160,
s. III; Wspólne œwiêtowanie / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 158, s. III
Obchody 100-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Potoku
1581. 100 [Sto] lat OSP w £ê¿anach. - Krosno : Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza Sp.
z o.o, [2005]. - 74 s. : fot., tab. ; 20 cm
Obchody 75-lecia istnienia Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Bratkówce
1573. Po¿arnicze eliminacje / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 85, s. III
Miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom”
w Kroœnie
1582. 115 [Sto piêtnaœcie] lat OSP w Dukli
/ Zenon Kostyra // Duk. Prz. Sam. - 2005, nr
10, s. 4
Historia OSP w Dukli
1583. Stra¿ ze 115-letni¹ tradycj¹ / /aj/. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 40, s. 6
Po¿eganie druha = poz. 358
1574. Pó³ wieku OSP w Krasnej / Bogdan
Kie³basa. - Fot. // Prz¹dki. - 2003, nr 8, s. 6, 10
75-lecie dzia³alnoœci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie-Turaszówce
Jubileusz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w £¹czkach Jagielloñskich
Historia i obecna dzia³alnoœæ stra¿y po¿arnej
w Krasnej
1575. Pracowity rok kroœnieñskich stra¿aków // Kur. Kroœn. - 2002, nr 4, s. 2
Podsumowanie dzia³alnoœci stra¿y po¿arnej
w Kroœnie w r. 2001
1576. Przepytani przez stra¿aków / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 64, s. III
Gminne eliminacje XX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej w Jedliczu
1577. Rozwijali wê¿e, pokonywali rêkawy...
/ /aj/. - Fot. // Nowe Podk. - 2004. nr 37, s. 5
Stra¿acki trud = poz. 3433
1584. Stra¿acki trud doceniony / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 105, s. II; Sztandary dla
stra¿aków / (d.m.) - Fot. // Super Now. - 2001,
nr 87, s. 5
Przekazanie sztandaru Zarz¹dowi Powiatowego
Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Kroœnie
1585. Stra¿acki zjazd / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 241, s. III
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Powiatowego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP w Szczepañcowej
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Po¿arnicze M³o-
121
Zagadnienia gospodarcze
1586. Stra¿ackie rocznice / (SUB) // Dz. Pol.
- 2004, nr 162, s. III
1596. Troszcz¹ siê o remizy / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 243, s. II
Obchody 100-lecia istnienia Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Targowiskach (gm. Miejsce Piastowe)
Zakoñczenie remontów remiz Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w gminie Jedlicze
1587. Stra¿ackie tradycje / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 202, s. VI
1597. W krajowym systemie / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 136, s. 3
Obchody 90-lecia dzia³alnoœci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kobylanach
W³¹czenie jednostki OSP w Równym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego, historia jednostki
1588. Stra¿ackie zmagania / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 173, s. II
Zawody dru¿yn po¿arniczych Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w gminie Miejsce Piastowe
1589. Stra¿acy nie narzekaj¹ / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 31, s. 4
1598. Wiedza po¿arnicza uczniów / (BH) //
Dz. Pol. - 2005, nr 73, s. III
Laureaci gminnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej „M³odzie¿ zapobiega po¿arom” w Chorkówce
1599. W³asnym sumptem / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 31, s. 14
Zakupy nowoczesnego sprzêtu ratowniczego dla Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie
Remonty budynków Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie wykonane we w³asnym zakresie przez
stra¿aków
1590. Szanse ewakuacji / ewg // Nowiny. 2000, nr 28, s. 24
Pozyskanie sprzêtu do ewakuacji ludzi z wysokich
budynków przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Kroœnie
1591. 600-lecie [SzeϾsetlecie] Spornego /
ad. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 191, s. 7
Obchody jubileuszu 600-lecia wsi i 80-lecia
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Spornem (gm. Korczyna)
1592. Sztandar i odznaczenia / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 195, s. V
1600. Z kart historii Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Iwoniczu (1900-2000) / Janusz Michalak. - Bibliogr., fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 3 (2000),
s. 77-88
Powstanie i dzia³alnoœæ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Iwoniczu Zdroju
1601. Z nowym samochodem / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 107, s. III
90-lecie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Równem
Obchody 90-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Kopytowej (gm. Chorkówka)
1593. Sztandar i samochód / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 108, s. II
1602. Zawody Sportowo-Po¿arnicze Gminy
Wojaszówka / P.G. // NG³os. - 2005, nr 30, s. 24
Zawody Sportowo-Po¿arnicze Gminy Wojaszówka w Wojkówce
Obchody 40-lecia OSP w Wietrznie
1603. Zawody stra¿ackie / Mariusz Kozak
// NG³os. - 2004, nr 22, s. 3; Zmagania druhów
z OSP / (BH) // Dz. Pol. - 2004, nr 132, s. III
1594. Sztandar na jubileusz / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2002, nr 38, s. 12
Historia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w £êkach
Strzy¿owskich w zwi¹zku z 100 rocznic¹ powstania
jednostki
III Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze Jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Kroœnie wyniki
1595. Œwiêto OSP w Ni¿nej £¹ce / Anna
Pakosz // NG³os. - 2005, nr 31, s. 18
Uroczystoœæ 75-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Ni¿nej £¹ce
122
Zob. te¿ poz. 3956
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
VII. ZAGADNIENIA SPO£ECZNE I POLITYCZNE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE. ¯YCIE SPO£ECZNE I POLITYCZNE
REGIONU OD 1945 ROKU
1610. Kandydaci z ró¿nych opcji / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 214, s. III
1604. Bez triumfalizmu / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 190, s. III
Konferencja prasowa kandydatów do Sejmu i Senatu z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy w Kroœnie
Konwencja wyborcza prezentuj¹ca kandydatów
na pos³ów i senatorów komitetów wyborczych
z okrêgu kroœnieñsko-przemyskiego w Cechu Rzemios³ Ró¿nych w Kroœnie
1611. Konspiracja poakowska na obszarze funkcjonowania Rady WiN Krosno (19451948) / Ryszard Oleszkowicz // Zesz. Hist.
WiN-u. - R. 13, nr 21 (2004), s. 173-193
1605. By³em zwyciêzc¹ / Ma³gorzata Br¹czyk // Super Now. - 2000, nr 140, s.4
Wizyta b. prezydenta Lecha Wa³êsy w Dukli
i Kroœnie
1606. Droga do odnowy AWS / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 159, s. II; Krzak tak / Andrzej
Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 28,
s. 5; Krzaklewski widzi siê w drugiej turze /
Sebastian Czech // Super Now. - 2000, nr 159,
s. 2; Wœród swoich / Andrzej Raus. - Fot. //
Nowiny. - 2000, nr 132, s. 1, 3
1612. Kwaœniewski zdobywa Podkarpacie
/ (ims, wit, czak, d). - Fot. // Super Now. - 2000,
nr 200, s. 2; Nie j¹trzyæ / ewg // Nowiny. - 2000,
nr 166, s. 6
1607. Formacja przysz³oœci / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 199, s. III; Jaros³aw Kaczyñski liczy na Podkarpacie / (m) // Super Now. 2001, nr 165, s. 5; Tama nadu¿yciom / ar //
Nowiny. - 2001, nr 165, s. 6
Wizyta by³ego prezydenta RP na uchodŸstwie
Ryszarda Kaczorowskiego w Kroœnie
Wizyta Mariana Krzaklewskiego w Kroœnie i Dukli w ramach prezydenckiej kampanii wyborczej i obchodów 20-lecia NSZZ „Solidarnoœæ” na Podkarpaciu
Wizyta Aleksandra Kwaœniewskiego na Podkarpaciu w ramach prezydenckiej kampanii wyborczej
1613. Lampa na pami¹tkê / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 105, s. III; Spotkanie z by³ym prezydentem / ewg // Nowiny. - 2002,
nr 88, s. 13
1614. Malwersanci pod klucz / (czak) // Super Now. - 2000, nr 232, s. 3
Spotkanie wyborcze Jaros³awa Kaczyñskiego
w Kroœnie
Spotkanie wyborcze kandydata na prezydenta,
Janusza Korwina-Mikke w Kroœnie
1608. Gospodarska wizyta / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 22, s. III; Rozmawiali o drogach / Andrzej Raus // Nowiny. - 2004, nr 8,
s. 7
1615. Marsza³ek P³a¿yñski podsumowa³
kampaniê wyborcz¹ / (sec) // Super Now. 2001, nr 183, s. 7; Przeciwwaga dla lewicy /
(BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 220, s. III
Wizyta Wojewody Podkarpackiego w Kroœnie i Rymanowie
Wizyta marsz³ka Sejmu RP, Macieja P³a¿yñskiego, lidera Platformy Obywatelskiej w Kroœnie
1609. Kandydaci do Sejmu // Nowiny. 2005, nr 185, s. 22-24
1616. Najpierw program, potem pobory /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 231, s. III
M.in. listy kandydatów ró¿nych partii do sejmu i senatu
œnie
123
Spotkanie wyborcze Andrzeja Leppera w Kro-
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
1617. Nie partie, a ludzie / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 284, s. III
mentu z ramienia Platformy Obywatelskiej z wyborcami w Kroœnie
Utworzenie Forum Samorz¹dowego Prawicy
w Kroœnie, cele i zadania partii
1618. Nie ust¹piê / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 232, s. II
Spotkanie wyborcze kandydata na prezydenta,
Jana £opuszañskiego w Kroœnie
1619. Odznaczony i œcigany / Tadeusz
M. P³u¿añski // Najwy¿szy Czas. - 2002, nr 13/
14, s. XLI-XLII; Kat na emeryturze / Bogus³aw
Kopacz // Tyg. Solid. - 2002, nr 16, s. 8-9
Œledztwo przeciwko b. szefowi Urzêdu Bezpieczeñstwa w Nisku i Kroœnie
1620. Okrêg kroœnieñsko-przemyski /
oprac. PG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001,
nr 226, s. 5; Wybory '2001 - jak g³osowa³o Krosno. - Tab. // Kur. Kroœn. - 2001, nr 9, s. 1
Wyniki g³osowania w wyborach 2001 r. do sejmu
i senatu, równie¿ w Kroœnie
Wyniki I tury wyborów prezydenckich w woj.
podkarpackim, w tym w Kroœnie i pow. kroœnieñskim
1622. Podkarpackie Forum Samorz¹dowe
Prawicy / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001,
nr 231, s. 3; Próba konsolidacji / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 279, s. III
Obrady Podkarpackiego Forum Samorz¹dowego
Prawicy w Kroœnie poœwiêcone tworzeniu struktur organizacyjnych i programu w Kroœnie
1623. Politycy i nowicjusze / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 226, s. III
Pos³owie-elekci w okrêgu kroœnieñsko-przemyskim
Rozliczenie kampanii wyborczej Komitetu Wyborczego „Ziemia Kroœnieñska Razem” w pow. kroœnieñskim
1625. Rokita w Kroœnie / /ip/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 38, s. 7
Spotkanie Jana Rokity i kandydatów do parla-
1627. 192 [Stu dziewiêædziêsiêciu dwóch]
chêtnych na pos³ów / (BH) // Dz. Pol. - 2001,
nr 190, s. III
Rejestracja komitetów wyborczych do Sejmu i Senatu w okrêgu kroœnieñsko-przemyskim
1628. Szansa w turystyce / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 225, s. III
Spotkanie cz³onków sejmowej Komisji Gospodarki
z przedstawicielami samorz¹dów gmin i powiatów Beskidu Niskiego w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
1629. To s¹ nasi parlamentarzyœci / oprac.
Szymon Jakubowski. - Fot. // Super Now. 2005, nr 189, s. 14-15
Sylwetki parlamentarzystów z okrêgów rzeszowsko-tarnobrzeskiego i kroœnieñsko-przemyskiego
1621. Podkarpacie Kaczyñskiego / £ukasz
Sikora. - Il. // Super Now. - 2005, nr 198, s. 3
1624. Przegrani zwyciêzcy z prawicy / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 30, s. III
1626. Stan wojenny w kroœnieñskiem
(1981-1983) / Dariusz Iwaneczko // Stud. Rzesz.
- T. 9 (2002), s. 125-133
1630. Uzdrowiæ polsk¹ naukê / (czak) // Super Now. - 2000, nr 234, s. 2
Spotkanie Dariusza Grabowskiego, kandydata na
prezydenta z mieszkañcami Krosna
1631. Wiêkszoœæ za Uni¹ / (BH) // Dz. Pol.
- 2002, nr 107, s. III; Prareferendum europejskie / (BH) // Dz. Pol. - 2002, nr 105, s. III
Prereferendum europejskie w Kroœnie
W³adys³aw Gomu³ka, syn ziemi kroœnieñskiej = poz. 275
1632. Wybory do Parlamentu Europejskiego - na kogo g³osowali kroœnianie // Nowe
Podk. - 2004, nr 25, s. 16
Liczba g³osów na poszczególnych kandydatów
do Parlamentu Europejskiego oddanych przez mieszkañców Krosna
1633. Wybrali lewicê / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 224, s. III; Wygra³a lewica /
(BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 225, s. III
Wyniki wyborów parlamentarnych w b. woj. kroœnieñskim (m.in. w Kroœnie i gminie Dukla)
124
Partie polityczne
2. PARTIE POLITYCZNE
1634. Nie tylko ciêcia / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 283, s. III
Konferencja prasowa pos³a Marka Kuchciñskiego (Prawo i Sprawiedliwoœæ) w Kroœnie
1635. Popularni jak SLD / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 161, s. III
Powstanie struktur organizacyjnych „Prawa
i Sprawiedliwoœci” w kroœnieñsko-przemyskim okrêgu wyborczym
1636. Pose³ przewodnicz¹cym / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 18, s. III
Struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej w pow.
kroœnieñskim zaprezentowane podczas II powiatowego Zjazdu, T. Kaleniecki przewodnicz¹cym Rady Powiatowej
1640. PSL z samorz¹dowcami / (aj) // Nowe
Podk. - 2003, nr 47, s. 4
II Zjazd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kroœnie, sk³ad osobowy Zarz¹du i Komisji
Rewizyjnej
1641. Samorozwi¹zanie / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 23, s. III
Decyzja o rozwi¹zaniu kroœnieñskiego ko³a „Stowarzyszenia M³odzi Demokraci”
1642. Spotkanie pokoleñ / (m) // Super
Now. - 2000, nr 137, s. 7
Spotkanie cz³onków Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kroœnie
1643. Struktury PiS / ar // Nowiny. - 2001,
nr 230, s. 13
1637. Powstrzymaæ degradacjê / (sec). Fot. // Super Now. - 2001, nr 139, s. 7; Zahamowaæ degradacjê regionu / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 167, s. III
Spotkanie z pos³em Markiem Kuchciñskim, pe³nomocnikiem Prawa i Sprawiedliwoœci na woj. podkarpackie z mieszkañcami Krosna
Powo³anie Centrum Lewicy Demokratycznej
w Kroœnie
1638. Przestrzenny rozk³ad opcji politycznych w województwie podkarpackim / Agata
Nijander-Dudziñska // W: Spo³eczeñstwo Podkarpacia na prze³omie wieków : studia socjologiczne / pod red. Mariana Malikowskiego. Rzeszów : Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydzia³ Nauk Spo³ecznych, 2002. - s. 322340
Preferencje polityczne mieszkañców woj. podkarpackiego na podstawie wyników wyborów do Sejmu 2001 r.
1639. Przewodnicz¹ senator i radny / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 132, s. II
W³adze Ruchu Spo³ecznego AWS w pow. kroœnieñskim grodzkim i ziemskim
1644. W nowym kszta³cie / Marek Loris //
Nowe Podk. - 2000, nr 16, s. 6; Wicemarsza³ek
Sejmu prezesem / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 91,
s. II
Zjazd Regionu Podkarpackiego Zjednoczenia
Chrzeœcijañsko-Narodowego po³¹czony z wyborem
nowego Zarz¹du
1645. W³adze powiatowe SLD / ar // Nowiny. - 2000, nr 19, s. 24
Ukonstytuowanie siê powiatowych w³adz Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Kroœnie
1646. Wszystko przed nimi / z Maciejem
Zborowskim, pe³nomocnikiem SDLP na powiat
kroœnieñski ; rozm. D. Nowak // Nowe Podk. 2005, nr 5, s. 10
O tworzeniu struktur SDLP w pow. kroœnieñskim
i dokonaniach jej dzia³aczy w kroœnieñskiem
125
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
3. ORGANIZACJE SPO£ECZNE
1647. Akcja Katolicka / Kazimierz Mach //
Przystañ. - 2005, nr 10, s. 10
Krosno / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 248,
s. III; Pomys³ na Krosno / (sec) // Super Now.
- 2001, nr 206, s. 7
Dzia³alnoœæ w Kroœnie
Zbieranie koncepcji rozwoju i uatrakcyjnienia
Krosna, poprawy jego wizerunku i funkcjonowania
Babski raj = poz. 2971
1648. Baza kroœnieñskich organizacji pozarz¹dowych / dp // Super Now. - 2005, nr 175,
s. 6
Baza internetowa organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w Kroœnie
1649. Chc¹ innego (?) Krosna / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 295, s. III; Pomys³y
na Krosno / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. 2001, nr 245, s. 13; Pomys³y na rozwój miasta
/ (sec) // Super Now. - 2001, nr 245, s. 7
Forum dyskusyjne podsumowuj¹ce akcjê „Pomys³
na Krosno”
1650. Chc¹, by zatêtni³o... / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 148, s. III; Gród têtni¹cy ¿yciem / ar.
- Fot. // Nowiny. - 2001, nr 123, s. 11
Powo³anie Stowarzyszenia „Krosno têtni¹ce ¿yciem”
1651. Cukrzykom razem ³atwiej / z Leonardem Olbrychtem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków ; rozm. Iza Pó³ch³opek.
- Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 42, s. 6
O dzia³alnoœci Ko³a w Kroœnie w l. 1984-2004
1652. CzeϾ pomordowanym / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 220, s. III
Uroczyste spotkanie kombatantów w Kroœnie
z okazji Dnia Sybiraka i 65. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej
Uroczystoœæ wrêczenia patentów „Weterana Walk
o Wolnoœæ i Niepodleg³oœæ Ojczyzny” kombatantom
z gminy Jedlicze
1656. Docenieni kombatanci / (SUB) // Dz.
Pol. - 2004, nr 211, s. III
Awanse na stopnie oficerskie 12 kombatantów
w Jedliczu z okazji 65. rocznicy wybuchu II wojny
œwiatowej
1657. Dyskutowano bez krwi / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 128, s. III
„Debatka przy herbatce” poœwiêcona problematyce akcesji Polski do Unii Europejskie w klubie studenckim „Jama” w Kroœnie
1658. „Ekspedyty” rozdane / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 267, s. IV; Ekspedyt 2004 / Aneta B. Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2004,
nr 45A, s. 9
Laureaci nagrodzeni statuetk¹ œw Ekspedyta za
dzia³alnoœæ na rzecz bliŸniego
1659. Forum organizacji pozarz¹dowych //
Kur. Kroœn. - 2003, nr 4, s. 2
œnie
1653. Dawny nowy prezes / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 115, s. III
Wybory w³adz Okrêgu Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej w Kroœnie
1654. Dobre pomys³y / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2001, nr 207, s. 12; Pomys³ na
1655. Docenieni kombatanci / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 87, s. III; Spotkanie kombatantów / S³awomir Witkoœ. - Fot. // Gminne Wieœci. - 2004, nr 3, s. 5
Relacja z obrad organizacji pozarz¹dowych w Kro-
1660. Forum organizacji pozarz¹dowych /
(ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 258, s. III
VI Forum Organizacji Pozarz¹dowych w Kroœnie
1661. Imponuj¹cy dorobek, ambitne zamierzenia / (lm). - Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 8, s. 7
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Rozwoju Miasta Krosna „Twoje Krosno”
126
Organizacje spo³eczne
1662. Inni, ale nie gorsi / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 150, s. III
1670. LOK [Liga Obrony Kraju] szkoli i wychowuje / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. 2001, nr 202, s. 12
Dzieñ otwarty w placówkach kroœnieñskiego
Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upoœledzeniem Umys³owym
Dzia³alnoœæ Ligi Obrony Kraju w pow. kroœnieñskim
1663. Jak zdobyæ fundusze? // NG³os - 2005,
nr 3A, s. 10; Spotkanie „pozarz¹dowców” /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 20, s. III
1671. Malowali zwierzêta i pisali o korupcji / /ip/ // Nowe Podk. - 2004, nr 42, s. 6; M³odzie¿ o korupcji / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2004,
nr 244, s. III
IV Forum Organizacji Pozarz¹dowych w Kroœnie
1664. Jubileuszowe gospodynie / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 251, s. III
90-lecie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Korczynie
1672. Narysowali, jak pomagaj¹ / (ST) //
Dz. Pol. - 2003, nr 262, s. IV
1665. Kobiety Euroregionu Karpackiego aktywne w ¿yciu spo³ecznym / tekst Monika Subik, zdj. Pawe³ Malarczyk. - Chorkówka : Urz¹d
Gminy, [2002]. - 23 s. : fot. kolor. ; 21 cm
Wyniki konkursu „Przedszkolak umie pomagaæ”
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna „Twoje Krosno” i Europejski Klub Liderów
Informator adresowy, dot. sztuki amatorskiej kobiet z gminy Chorkówka
1666. Kobiety siê promuj¹ / ewg // Nowiny. - 2002, nr 135, s. 17; Pomys³ na ¿ycie / (ad)
// Super Now. - 2002, nr 152, s. 7; Kobieto
postaw na siebie! / (ad) // Super Now. - 2002,
nr 126, s. 7
Formy promocji dzia³alnoœci kobiet w gminie
Chorkówka w ramach projektu „Kobiety Euroregionu Karpackiego aktywne w ¿yciu spo³ecznym”, dzia³alnoœæ Centrum Promocji Kobiet
1674. O godne ¿ycie rodzin i uœmiech
dziecka / Alicja Trzeœniowska. - Fot. // NDz. 2004, nr 199, s. 8
Uroczystoœci ku czci Sybiraków w Komborni
w 75. rocznicê powstania ich Zwi¹zku; biogramy wywiezionych (Stanis³aw Balawajder, Marian Klajner,
Jan Rymarz, Tomasz Urbanek)
1668. Krosno - miasto przysz³oœci czy nostalgia za przesz³oœci¹ // Nowe Podk. - 2003,
nr 43, s. 6; Laureaci znani / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 252, s. III
Dot. polsko-s³owackiego projektu dla osób z upoœledzeniem umys³owym zrealizowanego w Kroœnie
i Svidniku
Dzia³alnoœæ Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewidomych w Kroœnie
1675. Ofiary stalinizmu / Angelika Menet.
- Fot. // NG³os. - 2004, nr 46, s. 13
Dzia³alnoœæ Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Komborni
1669. Liczy siê wspó³praca / Angelika
Menet // NG³os. - 2005, nr 36, s. 18
1673. Nie s¹ sami / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2004, nr 39, s. 7
Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Kroœnie
1667. Ko³o dobrych gospodyñ / Angelika
Menet // NG³os. - 2004, nr 36, s. 10
Laureaci konkursu dziennikarskiego „Zawód
dziennikarz” zorganizowanego przez lokalne media
i Stowarzyszenie „Twoje Krosno” dla uczniów gimnazjów i szkó³ œrednich
Laureaci konkursu „Zawód - dziennikarz” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta
Krosna „Twoje Krosno”
1676. Organizacje, fundacje i stowarzyszenia dzia³aj¹ce na terenie gminy Chorkówka //
G³os Chorkówki. - 2005, nr 2, s. 9
Wykaz
1677. Pamiêæ o nieludzkiej ziemi / (BH) //
Dz. Pol. - 2002, nr 53, s. III
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zwi¹zku Sybiraków w Kroœnie
1678. Pierogi z Rogów najlepsze / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 219, s. III; Rogowskie
127
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
pierogi podbi³y S³owacjê / (ad). - Fot. // Super
Now. - 2001, nr 182, s. 7
I miejsce cz³onkiñ Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Rogach w VI Dorocznych Zawodach Gotowania
Pierogów „Pierogi 2001” w Svidniku (S³owacja)
1679. Pierwsze spotkanie Amazonek /
A. Kosiek. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 39, s. 11
Stowarzyszenie Amazonek w Kroœnie
1680. Po obu stronach / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 227, s. 11
Utworzenie Ko³a Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi Drohobyckiej w Kroœnie
1681. Pomogli dzieciom / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2003, nr 80, s. 13
1687. Przypomnienie zbrodni / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 88, s. III
Uroczyste posiedzenie Zwi¹zku Sybiraków z okazji 65. rocznicy zbrodni katyñskiej
1688. Siedemdziesiêciolecie gospodyñ /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 123, s. III
Krótki zarys dzia³alnoœci Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Potoku z okazji 70-lecia istnienia
1689. So³tysi razem / (m) // Super Now. 2000, nr 51, s. 6
Inauguracyjne zebranie Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego So³tysów Powiatu Kroœnieñskiego
w Kroœcienku Wy¿nym
1690. Spotkanie zes³añców sybirskich /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 116, s. III
Aukcja prac na rzecz dzieci oraz wrêczenie statuetek „Ekspedyt 2003” dla osób dzia³aj¹cych dla
ubogich w Kroœnie
O spotkaniu Zwi¹zku Sybiraków w Kroœnie z okazji 60. rocznicy bitwy o Monte Cassino
1682. Pomo¿e organizacjom pozarz¹dowym
/ oprac. Roman G³owacki. - Fot. // NG³os. 2004, nr 46A, s. 3
1691. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Okrêgu Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy
Armii Krajowej w Kroœnie w 2004 r. / Karol
Soliñski // Biul. Inf. Hist. - 2005, nr 1, s. 3-7
Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarz¹dowych w Rymanowie, cele organizacji
1692. Stowarzyszenie Rozwoju Lotniska
w Kroœnie // Nowe Podk. - 2005, nr 17, s. 17;
Stowarzyszenie Rozwoju Lotniska w Kroœnie
// Kroœn. Kur. Sam. - 200, nr 2, s. 13
1683. Powstaje Podkarpackie Forum Pozarz¹dowe / Anna Paku³a-Sacharczuk // Nowiny. - 2002, nr 55, s. 5
Seminarium w Iwoniczu Zdroju poœwiêcone utworzeniu wspólnej reprezentacji organizacji nonprofit
pod nazw¹ Podkarpackie Forum Pozarz¹dowe
Zebranie za³o¿ycielskie (cele stowarzyszenia
i sk³ad zarz¹du)
1693. Sybiracy pamiêtaj¹ / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 34, s. 24
1684. Poznaæ siê i wspó³pracowaæ / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 90, s. III
Relacja z obrad forum organizacji pozarz¹dowych
w Kroœnie
1685. Prawda o Lenino / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 266, s. III
Uroczyste posiedzenie Zarz¹du Ko³a Zwi¹zku Sybiraków w Kroœnie z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci (11
Listopada)
1686. Przyjaciele dzieci / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 96, s. II
Dzia³alnoœæ Oddzia³u Okrêgowego Towarzystwa
Przyjació³ Dzieci w Kroœnie w 1999 r.
Uroczyste spotkanie cz³onków kroœnieñskiego
Ko³a Zwi¹zku Sybiraków, podczas którego uczczono
60-t¹ rocznicê pierwszych wywózek Polaków do
³agrów i obozów pracy na Syberii
1694. Sztandar na 40-lecie / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny - 2002, nr 164, s. 9
Poœwiêcenie sztandaru Ko³a Polskiego Zwi¹zku
Niewidomych w Kroœnie
1695. W 60. rocznicê / ad. - Fot. // Super
Now. - 2005, nr 17, s. 12
Uroczystoœci w Kroœnie z okazji 60. rocznicy
rozwi¹zania Armii Krajowej
128
Organizaje m³odzie¿owe
1696. Wci¹¿ s³u¿¹ spo³eczeñstwu / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 114, s. III
Odznaki za pracê spo³eczn¹ na rzecz regionu dla
b. ¿o³nierzy AK wrêczone podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Okrêgu Krosno
mii Krajowej w Kroœnie / Edward Luœnia //
Biul. Inf. Hist. - 2004, nr 3, s. 3-5; Kombatanckie gorzkie ¿ale / (BH) // Dz. Pol. - 2004, nr 63,
s. IV
Podsumowanie dzia³alnoœci i wybór w³adz
1697. Wolontariusze z Europejskiego Klubu Liderów / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe
Podk. - 2003, nr 46, s. 5
1703. Zrzesza ludzi dobrej woli / Angelika
Menet // NG³os. - 2004, nr 49, s. 5
1698. Wspólne problemy / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 112, s. III
1704. ¯aden delegat nie zawiód³ / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 14, s. III
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Rodziców i Przyjació³ Dzieci z Wad¹ S³uchu w Kroœnie
Zadania wolontariuszy
Wspólne posiedzenie Zarz¹du Ko³a Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych w Kroœnie i Zarz¹du Ko³a Unii
Niewidomych i S³abowidz¹cych w Svidniku (S³owacja) w Dziale Zbiorów Audiowizualnych KBP w Kroœnie
1699. Wzajemna pomoc diabetyków / S.Z.
// NG³os. - 2005, nr 8A, s. 6
Kroœnieñskie Ko³o Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków i jego dzia³alnoœæ
1700. Zawsze wszystkim s³u¿¹ / Bernadeta
Koszty³a // Dz. Pol. - 2000, nr 41, s. 16
VIII Zjazd Zarz¹du Oddzia³u Okrêgowego Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Kroœnie; sk³ad prezydium Zarz¹du
1705. ¯eby nie byli sami : rozmowa ze Zdzis³awem Janikiem, przewodnicz¹cym kroœnieñskiego ko³a Stowarzyszenia Przyjació³ Ziemi
Drohobyckiej / rozm. Bogdan Huæko // Dz.
Pol. - 2001, nr 6, s. VI
Cele i najwa¿niejsze obszary dzia³ania Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Drohobyckiej
1706. ¯yczenia i odznaczenia / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 19, s. III
75-lecie Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Komborni
Spotkanie op³atkowe w kroœnieñskim Kole
Zwi¹zku Sybiraków (sk³ad zarz¹du i liczba cz³onków
zwi¹zku)
1701. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
ZKRPiBWP w Jedliczu / emgie // Gminne Wieœci. - 2005, nr 8-9, s. 6
Walne zebranie Ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych WiêŸniów Politycznych w Jedliczu
Zob. te¿ poz. 1460, 2805, 2810, 2811, 2812
1702. Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Delegatów Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Ar-
4. ORGANIZAJE M£ODZIE¯OWE
Akcja pod Arsena³em = poz. 2962
1707. Aktywnie stowarzyszona / (ST) //
Dz. Pol. - 2002, nr 91, s. III; M³odzi - aktywni /
ewg. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 83, s. 9
Otwarcie siedziby Stowarzyszenia „Aktywna
M³odzie¿” przy ul. Olejarskiej w Kroœnie
1708. Album pamiêci pokoleñ / Maria Magura-Witkowska. - Kraków : Fundacja Studium
Okrêgu AK Kraków, 2002. - 247 s. : fot., il.,
portr. ; 30 cm
Ksiêga pami¹tkowa wydana z okazji 80-lecia dzia³alnoœci Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego im. Jana
i Stanis³awa Magurów w Kroœnie
129
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
1709. Certyfikaty wrêczone / Wioletta Zuzak. - Fot. // Super Now. - 2004, nr 249,
s. 19; Korzyœci obopólne / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 297, s. III
Zakoñczenie projektu „Twoja wiedza - Twój sukces” sfinansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Spo³ecznego w Œrodowiskowym Hufcu Pracy w Kroœnie
1717. Harcerska wieczornica / (Sub). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 266, s. III
Wieczornica 19 Dru¿yny Harcerskiej im. J. Pi³sudskiego w Jaszczwi z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci
(11 Listopada)
1718. Harcerski ho³d // NG³os. - 2005,
nr 18A, s. 15
Miejsca pamiêci narodowej w Kroœnie uczczone
przez harcerzy z okazji Miesi¹ca Pamiêci Narodowej
1710. 45 [Czterdzieœci piêæ] lat OHP / (JoteL) // NG³os - 2003, nr 13, s. 3
Historia Ochotniczych Hufców Pracy na Podkarpaciu i informacja o stanie obecnym w Kroœnie
1711. 90 [Dziewiêædziesiêcio]-lecie hufca
ZHP / (ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 221, s. III;
Lekcja historii i patriotyzmu / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 186, s. 13
Obchody jubileuszu z udzia³em Ryszarda Kaczorowskiego, by³ego prezydenta RP na uchodŸstwie;
krótka historia harcerstwa w Kroœnie
1712. Dziœ nie ma miejsca na politykê / Jan
Nowakowski // Nowe Podk. - 2004, nr 8, s. 4
Dzia³alnoœæ Ochotniczych Hufców Pracy w woj.
podkarpackim, w tym tak¿e w Kroœnie
1713. Europejski Klub Liderów dzia³a pod
patronatem profesora Religi / Lidia Malczyk
// Nowe Podk. - 2003, nr 37, s. 6; Wszystko
dla m³odzie¿y / Lidia Malczyk // Nowe Podk. 2003, nr 39, s. 5
Dzia³alnoœæ Europejskiego Klubu Liderów, organizacji m³odych przy Stowarzyszeniu Rozwoju Miasta Krosna „Twoje Krosno”
1714. Europejski Klub Liderów ma ju¿ dwa
lata / /r/ // Nowe Podk. - 2005, nr 38, s. 3
1719. Harcerski op³atek / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 8, s. II
Kroœnieñski Hufiec ZHP im. Jana i Stanis³awa
Magurów w Kroœnie, stan organizacyjny i dzia³alnoœæ
w pow. kroœnieñskim
1720. Harcerskie zawierzenie / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 22, s. III
œnie
Inauguracja roku harcerskiego 2003/2004 w Kro-
1721. Harcerze - ratownicy / £ukasz Kafel.
- Fot. // Przystañ. - 2005, nr 10 s. 7
Dot. dzia³alnoœci Harcerskiej Grupy Ratowniczej
przy ZHP w Kroœnie
1722. Harcerze z tortem / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 71, s. V
Podsumowanie dzia³alnoœci 11. Dru¿yny ZHP
im. Ignacego £ukasiewicza w Kroœnie
1723. Kapitan - patronem / (SUB) // Dz.
Pol. - 2005, nr 289, s. C
Nadanie imienia kpt Stanis³awa Betleja Zwi¹zkowi Dru¿yn Ziemi Jedlickiej ZHP
1724. Marsza³ek - bohaterem / (SUB) // Dz.
Pol. - 2004, nr 86, s. III
Podsumowanie dzia³alnoœci
1715. Europejski Klub Liderów ma ju¿ rok /
/n/ // Nowe Podk. - 2004, nr 41, s. 2
Za³o¿enie Dru¿yny Harcerskiej im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Zespole Szkó³ Publicznych w Jedliczu
1716. Harcerska inauguracja / A.J. - Fot. //
Nowe Podk. - 2001, nr 40, s. 2
1725. M³odzie¿owa Rada Miasta Krosna
/ J. Sowa // NG³os. - 2005, nr 42, s. 11; M³odzie¿owa sesja / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005,
nr 248, s. III
Podsumowanie dzia³alnoœci organizacji
Inauguracja roku harcerskiego Hufca ZHP im.
J. i S. Magurów w Kroœnie
Dzia³alnoœæ Rady w roku szkolnym 2004-2005
130
Organizaje m³odzie¿owe
1726. Patron od lampy naftowej / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 59, s. III
Nadanie imienia Ignacego £ukasiewicza 12 Dru¿ynie Harcerskiej w Zespole Szkó³ Publicznych w Potoku (gm. Jedlicze)
1727. Pomocna d³oñ / Teresa Ginalska //
Nowe Podk. - 2000, nr 34, s. 7
Rola Ochotniczych Hufców Pracy w poszukiwaniu pracy dla bezrobotnej m³odzie¿y w b. woj. kroœnieñskim
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Hufca ZHP
im. J. i S. Magurów w Kroœnie; sylwetka hm. Jana
Omachla
Informacja o dzia³alnoœci Œrodowiskowego Hufca Pracy w Kroœnie w pierwszym pó³roczu 2005 r.
1736. Uczy i wychowuje... / (ST) // Dz. Pol.
- 2002, nr 36, s. III
œnie
Rozœpiewana Chor¹giew = poz. 3421
Dzia³alnoœæ Œrodowiskowego Hufca Pracy w Kro-
1737. Wakacje z OHP / (BH) // Dz. Pol. 2003, nr 191, s. IV
1729. S³u¿¹ Bogu i Polsce / A.Z. // NG³os.
- 2005, nr 20A, s. 9
Wakacyjne zgrupowanie OHP dla m³odzie¿y zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy OHP
(Krosno) w Iwoniczu Zdroju
Jubileusz szczepu „Górskie Bractwo” przy klasztorze OO. Kapucynów w Kroœnie
1738. Wiedza podstaw¹ sukcesu / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 294, s. III
Spotkanie z druhn¹ Nutk¹ = poz. 3431
1730. Stowarzyszenia o Unii / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 220, s. II
Spotkanie stowarzyszeñ m³odzie¿owych nt.
„Polska a Unia Europejska” w Kroœnie
Wyniki konkursu recytatorskiego ph. „Strofy
o ojczyŸnie” zorganizowanego przez Hufiec ZHP
w Kroœnie
Konkurs recytatorski „Strofy o ojczyŸnie” w ramach IV Hufcowych Spotkañ Recytatorskich dla zuchów i harcerzy pow. kroœnieñskiego w Kroœnie
1734. Trzeba chcieæ : mówi Adrian Krzanowski przewodnicz¹cy Ko³a Lokalnego Stowarzyszenia „M³odzi Demokraci” w Kroœnie /
rozm. Andrzej Raus // Nowiny. - 2001, nr 7,
s. 11
1735. Uczy i wychowuje / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 133, s. III
1728. Przywi¹zany do sznura / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 267, s. IV
1732. Strofy o ojczyŸnie / Sebastian Zvarik // NG³os. - 2005, nr 7A, s. 3,5
Targi pracy w Centrum Edukacji i Pracy OHP
w Kroœnie
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia i osi¹gniêcia lidera
Przez ca³e ¿ycie... : (szkice o ¿yciu i pracy
harcmistrzyni Heleny Pelczar i harcmistrzyni
Stanis³awy Urbanek) = poz. 371
1731. Strofy o OjczyŸnie / (SUB) // Dz. Pol.
- 2004, nr 39, s. III
1733. Targi pracy OHP / Marcin Kaleniecki // NG³os. - 2004, nr 18, s. 3
Dot. zakoñczenia projektu „Twoja wiedza - twój
sukces” realizowanego przez Œrodowiskowy Hufiec
Pracy w Kroœnie
1739. Wierni Bogu i Polsce : 15. lat Szczepu Harcerskiego „Górskie Bractwo” / oprac.
Patryk Jankiewicz. - Krosno : Patryk Remigiusz
Jankiewicz, 2005. - 200 s. : fot. ; 21 cm
1740. Wykwalifikowanym ³atwiej / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 216, s. III
Podsumowanie projektu „Twoja wiedza - Twój
sukces” realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP w Kroœnie
1741. Z myœl¹ o m³odych / (m) // Super
Now. - 2001, nr 138, s. 7
Powstanie oœrodka szkolenia i wychowania
Ochotniczych Hufców Pracy w Iwoniczu
131
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
5. ZAGADNIENIA SPO£ECZNE
a. Praca. Samorz¹d pracowniczy. Zagadnienia socjalne
1742. Absolwenci ma³o aktywni / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 135, s. 17;
Nieaktywni absolwenci / (ad) // Super. Now. 2002, nr 157, s. 7; Program dla absolwentów /
MP // NDz. - 2002, nr 172, s. II
Formy aktywizacji zawodowej absolwentów w pow.
kroœnieñskim w ramach programu „Pierwsza praca”
1743. Aktywna m³odzie¿ / ewg // Nowiny. 2002, nr 112, s. 12
Aktywne Warsztaty Szkoleniowe dla m³odzie¿y
przed podjêciem pierwszej pracy w zamiejscowym
oddziale Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Kroœnie
1744. Bezrobocie ma siê dobrze / (ST) //
Dz. Pol. - 2003, nr 23, s. III
Bezrobocie w Kroœnie i pow. kroœnieñskim (stan
na 31 grudnia 2002 r.)
Brak propozycji dla inwestorów = poz. 2015
1745. Centrum informacji / /aj/. - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 25, s. 8
Delphi zwalnia = poz. 1127
Dla kroœnieñskich nauczycieli = poz. 2509
1749. Internetowa gmina / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2003, nr 11, s. 13
Utworzenie przez Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej „Szansa” oœrodka informacji internetowej dla m³odzie¿y i bezrobotnych w Korczynie
1750. Karuzela zwolnieñ / (m) // Super Now.
- 2000, nr 55, s. 1
Zwolnienia pracowników planowane w kroœnieñskim zak³adzie Delphi Chassis Systems
1751. Klêska bezrobocia / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 59, s. III; Zatrwa¿aj¹ca statystyka / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003,
nr 50, s. 13
Konferencja prasowa nt. bezrobocia m.in w regionie kroœnieñsko-przemyskim
1752. Kto ma szanse na znalezienie pracy?
/ Katarzyna Chciuk // Nowe Podk. - 2001,
nr 33, s. 17
Dzia³alnoœæ Gminnego Centrum Informacji
w Korczynie
1746. Centrum Promocji Przedsiêbiorczoœci / /red/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 48,
s. 15; Walka z plag¹ bezrobocia / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 273, s. III
Otwarcie Centrum Promocji Przedsiêbiorczoœci
w Kroœnie
1747. Co interesuje m³odzie¿ / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 59, s. II
Rynek pracy w Kroœnie i pow. kroœnieñskim (stan
na 30 czerwca 2001 r.)
1753. Lepszy start / ewg // Nowiny. - 2004,
nr 96, s. 5; Z myœl¹ o bezrobotnych / (aj) //
Nowe Podk. - 2004, nr 15, s. 4
Wsparcie z funduszu PHARE dla Powiatowego
Urzêdu Pracy w Kroœnie na aktywizacjê m³odych bezrobotnych (program Start)
Magister zostaje na wsi = poz. 2070
Zajêcia warsztatowe „Jak zostaæ przedsiêbiorc¹” dla
m³odzie¿y szkó³ œrednich pow. kroœnieñskiego w ramach
cyklu pn. Centrum Przedsiêbiorczoœci M³odzie¿owej
1748. Czuj¹ siê potrzebni / ad // Super Now.
- 2004, nr 84, s. 7; Pierwsza taka placówka na
Podkarpaciu / Sabina Ziemba // Nowe Podk. 2004, nr 22, s. 10
Miêdzy m³otem a kowad³em = poz. 2530
1754. Mniej bezrobotnych / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 250, s. I; Mniej bezrobotnych / (czak)
// Super Now. - 2000, nr 252, s. 7
Dzia³alnoœæ Zak³adu Aktywnoœci Zawodowej dla
niepe³nosprawnych w Rymanowie Zdroju
132
Poziom bezrobocia w Kroœnie we wrzeœniu 2000 r.
Zagadnienia spo³eczne
1755. „Mrówka” pomo¿e absolwentom
// Nowiny. - 2003, nr 51, s. 5; £atwiej wykszta³ciæ ni¿ zatrudniæ / (ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 61,
s. III
1763. Potrzeby niepe³nosprawnych / Ewa
Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 199, s. 12
Otwarcie Biura Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Mrówka” przy Pañstwowej Wy¿szej Szkole
Zawodowej w Kroœnie
Na kuroniówkê = poz. 1133
1764. Powrót na zasi³ek / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 243, s. 11
Rozwi¹zanie umowy na zatrudnianie bezrobotnych pomiêdzy Powiatowym Urzêdem Pracy a w³aœcicielami firm w pow. kroœnieñskim
1756. Na rehabilitacjê / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 267, s. III; Zatrudnianie niepe³nosprawnych / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 221, s. III
1765. Praca bez p³acy / (ad) // Super Now.
- 2002, nr 151, s. 7
Refundacja kosztów tworzenia miejsc pracy dla
osób niepe³nosprawnych w Kroœnie
Informacja Pañstwowej Inspekcji Pracy o zaleganiu z wyp³at¹ wynagrodzeñ pracownikom w woj.
podkarpackim
1757. Na rzecz przedsiêbiorczoœci / /ma/. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 13, s. 3
1766. Praca dla kobiet / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2001, nr 188, s. 12
Spotkanie w ramach „Programu Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia” w Kroœnie
1758. Najwy¿sze w Bieszczadzkiem / Józef
Lonczak // Nowiny. - 2002, nr 59, s. 8
Dane o bezrobociu w woj. podkarpackim na koniec lutego 2002 w porównaniu z rokiem 2001
1759. Oferty pracy na miejscu / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2004, nr 69, s. 7
Otwarcie Klubu Pracy w Odrzykoniu
Program „Kobieta XXI wieku” relizowany w pow.
kroœnieñskim przez Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej „Szansa”
1767. Pracodawcy nie chc¹ niepe³nosprawnych / ad. - Fot. // Super Now. - 2005,
nr 54, s. 23
Zatrudnienie niepe³nosprawnych w Zak³adzie
Aktywnoœci Zawodowej w Rymanowie Zdroju
1768. Program „P³omyk” / El¿bieta Liwosz
// Rynek Pracy. - 2003, nr 3, s. 124-126
Partner, ale czyj? = poz. 2369
Dzia³alnoœæ Stow. Pomocy Niematerialnej „Szansa” w Kroœnie na rzecz m³odzie¿y niewidz¹cej i s³abo
widz¹cej
1760. Pieni¹dze na bezrobocie / Józef Lonczak // Nowiny. - 2002, nr 192, s. 11
Dodatkowe œrodki na zwalczanie bezrobocia
w woj. podkarpackim, utworzenie Centrów Wspierania Przedsiêbiorczoœci m.in. w Dukli i Korczynie
1761. Po studiach te¿ bez pracy : bezrobotni w powiatach regionu / Józef Lonczak
// Nowiny. - 2002, nr 182, s. 9
Dane o bezrobociu w woj. podkarpackim z uwzglêdnieniem podzia³u na powiaty
1762. Poœredniak inaczej / El¿bieta Kensy
// Nowe Podk. - 2002, nr 28, s. 7
Decyzja samorz¹du miejskiego w Kroœnie o podziale œrodków z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Dzia³alnoœæ Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kroœnie, Przemyœlu, Tarnobrzegu i Stalowej Woli
1769. Program przeciwdzia³ania bezrobociu w woj. podkarpackim „Wyrównywanie
szans 2001-2003” / Arkadiusz Tuziak. - Bibliogr. // Polit. Spo³. - 2002, nr 5-6, s. 23-25
Charakterystyka rynku pracy w woj. podkarpackim i program przeciwdzia³ania bezrobociu
1770. Szansa dla kobiet / ewg // Nowiny. 2000, nr 106, s. 24; Oferta dla przedsiêbiorczych pañ / (czak) // Super Now. - 2000, nr 131,
s. 7; Skorzysta³y z „Szansy” / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 180, s. III
Program „Szansa dla kobiet” realizowany przez
Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej „Szansa”
w Kroœnie
133
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
1771. Szansa na pracê / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 241, s. III
Targi Edukacyjno-Informacyjne pod has³em
„Z nami sukces jest mo¿liwy” w Centrum Edukacji
i Pracy M³odzie¿y w Kroœnie
„Szansa” na targach = poz. 1393
pracy / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk.
- 2003, nr 45, s. 4
Konferencja poœwiêcona zawieraniu porozumieñ
na rzecz zatrudnienia i rozwi¹zywania problemów bezrobocia w woj. podkarpackim w Kroœnie
1775. Wejœcie na rynek / ewg // Nowiny. 2000, nr 138, s. 11
1772. Szukaj¹ i znajduj¹ / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 114, s. 24
Program „Wejœcie” pobudzaj¹cy aktywnoœæ zawodow¹ m³odzie¿y, g³ównie ze œrodowisk wiejskich
Podsumowanie piêcioletniej dzia³alnoœci Centrum
Pracy w Kroœnie
Wendety nie bêdzie = poz. 2385
Tesco zamiast „jedynki” = poz. 1177
1773. Urz¹d Pracy bez pracy / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 139, s. III
1776. Wolni najmici / Marian Struœ // Super Now. - 2001, nr 120, s. 9
Pierwsza na Podkarpaciu agencja oferuj¹ca pracodawcom wynajem pracowników
Sytuacja na rynku pracy w pow. kroœnieñskim
Wspólnie walczyæ z bezrobociem = poz. 2177
1774. Walka z bezrobociem / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 260, s. III; Nowe miejsca
b. Zwi¹zki zawodowe
1777. Bez wotum zaufania / (BH) // Dz. Pol.
- 2004, nr 260, s. III
XV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarnoœæ” Regionu Podkarpacie w Kroœnie
œnie Antonim Gnid¹ ; rozm. Stanis³aw Rusnarczyk // Nowe Podk. - 2005, nr 40, s. 9
O osi¹gniêciach i obchodach w Kroœnie
1781. Ju¿ nie bastion / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 238, s. I
Droga do odnowy AWS = poz. 1606
Posiedzenie Zarz¹du Regionu Podkarpacie NSZZ
„Solidarnoœæ” w Muzeum Historycznym - Pa³acu
w Dukli poœwiêcone ocenie wyników wyborów prezydenckich
1778. Fenomen „Solidarnoœci” / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 257, s. III; Krête œcie¿ki do
wolnoœci / /ip/ // Nowe Podk. - 2005, nr 45, s. 7
Konferencja popularnonaukowa „Pamiêæ - historia - to¿samoœæ”, zorganizowana w Kroœnie z okazji 25-lecia „Solidarnoœci”
1779. Honory i wyró¿nienia / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 239, s. III
Medal z wizerunkiem ks. Bronis³awa Jastrzêbskiego wybity przez Zarz¹d Regionu NSZZ „Solidarnoœæ”
dla uczczenia 20-lecia „Solidarnoœci” i pamiêci ksiêdza
1780. Jubileusz Zwi¹zku Nauczycielstwa
Polskiego / z prezesem Oddzia³u ZNP w Kro-
1782. Kroœnieñska „Solidarnoœæ” odzyska³a maj¹tek / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 62, s. I;
Maj¹ swoj¹ kamienicê / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 52, s. 5; „Solidarnoœæ” kamienicznikiem / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2000, nr 62, s. 2; „Solidarnoœæ”
kamienicznikiem / Sebastian Czech // Super
Now. - 2000, nr 62, s. 7
Przekazanie Zarz¹dowi Regionu Podkarpacie
NSZZ „Solidarnoœæ” kamienicy przy ul. S³owackiego
4 w Kroœnie jako rekompensaty za maj¹tek utracony w czasie stanu wojennego
134
Zagadnienia spo³eczne
1783. Miêdzy sierpniem a grudniem : NSZZ
„Solidarnoœæ” na Podkarpaciu 1980-1981 / Stanis³aw Fryc. - Targowiska : „Arete II” ; NSZZ
„Solidarnoœæ” Region Podkarpacie, [2005]. 212 s. : fot. ; 21 cm. - Bibliogr.
Rec.: (BH) // Dz. Pol. - 2005, nr 290, s. III
1790. Rozbrat z polityk¹ / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 97, s. I
Uchwa³a Zarz¹du Regionu „Podkarpacie” NSZZ
„Solidarnoœæ” w Kroœnie dot. rezygnacji zwi¹zku z wystawiania kandydatów w wyborach parlamentarnych
1791. Solidarnoœæ 1980-2005 : pamiêæ, historia, to¿samoœæ : materia³y z konferencji popularnonaukowej. - Krosno : Zarz¹d Regionu
Podkarpacie NSZZ „Solidarnoœæ” ; Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Kroœnie,
2005. - 63 s. ; 21 cm
1784. Nie têdy droga... / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 37, s. III
Stanowisko Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarnoœæ” w sprawie „naprawy sytuacji” Delphi Chassis Systems w Kroœnie
1785. Niezdecydowana „Solidarnoœæ” /
(BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 212, s. III; Rachunek
sumienia / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001,
nr 177, s. 5
Szukanie porozumienia = poz. 1086
1792. W mateczniku AWS / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 39, s. 7
XII Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarnoœæ” w Kroœnie
1786. Nowe oblicze zwi¹zku / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 139, s. III; Jak najmnej
polityki / Andrzej Raus // Nowiny. - 2002,
nr 115, s. 3; Przede wszystkim praca zwi¹zkowa / Piotr Hudyma // Nowe Podk. - 2002,
nr 25, s. 7
XIII sprawozadwczo-wyborcze zebranie delegatów Regionu „Podkarpacie” NSZZ „Solidarnoœæ”
w Kroœnie
1787. Odnowiony i odpowiedzialny / (BH)
// Dz. Pol. - 2002, nr 147, s. III; Dokoñczone
wybory / Marek Loris // Nowe Podk. - 2002,
nr 26, s. 6
Posiedzenie Zarz¹du Regionu Podkarpacie NSZZ
„Solidarnoœæ” w Kroœnie
Spotkanie w Zarz¹dzie Regionu Podkarpacie
NSZZ „Solidarnoœæ” w Kroœnie poœwiêcone omówieniu programu wyrównywania szans dla województw
tzw. œciany wschodniej oraz sytuacji spo³eczno-gospodarczej w regionie
1793. W³adze wybrane / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 130, s. III; Wybory w „S” s³u¿by zdrowia / ewg // Nowiny. - 2002, nr 111, s. 13
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze regionalnej
sekcji s³u¿by zdrowia NSZZ „Solidarnoœæ”
1794. Wspólne brzemiê ludzi Solidarnoœci
/ /ip/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 37, s. 9
Regionalne obchody 25-lecia Podkarpackiej Solidarnoœci w Kroœnie
1795. Wspólne œwiêtowanie / (m) // Super
Now. - 2000, nr 247, s. 7
Pamiêæ o drodze do wolnoœci = poz. 3580
Obchody 95. rocznicy powstania Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i 55. rocznicy utworzenia
Chóru „Echo” w Kroœnie
1788. Przewodnicz¹cy obroniony / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 105, s. III
Zak³ad Produkcyjno-Remontowy Energetyki w Jedliczu-Mêcince = poz. 1193
Wybory w Zarz¹dzie Regionu NSZZ „Solidarnoœæ” w Kroœnie
1789. Rocznica „Solidarnoœci” / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 204, s. III
Uroczysta Msza œw. w 22. rocznicê podpisania
porozumieñ sierpniowych
135
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
c. Zagadnienia socjologiczne
1796. Akceptacja norm moralnych przez
m³odzie¿ szkoln¹ w Kroœnie na Podkarpaciu /
Janusz Mierzwa // Resovia Sacra. - R. 8, nr 8
(2001), s. 249-273
1797. Akceptacja wartoœci ostatecznych
przez m³odzie¿ szkoln¹ w Kroœnie na Podkarpaciu / Janusz Mierzwa // Resovia Sacra. R. 9/10 (2002/2003), s. 211-233
1798. Coraz wiêcej nieprzystosowanych /
(ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 270, s. III
1803. Przeklêta kraina? : sytuacja by³ych
pracowników PGR w woj.podkarpackim / £ukasz £otocki, Piotr Zawadzki // Polit. Spo³. 2002, nr 9, s. 18-22
Omówienie badañ dot. sytuacji ekonomicznej b.
pracowników PGR i ich rodzin w woj. podkarpackim
1804. Raport o rodzinie Rady Miasta Krosna / Komisja ds. Rodziny Rady Miasta Krosna. - Krosno : Rada Miasta, 2002. - 40 s. ;
Raport o rodzinie / Piotr Hudyma // Nowe
Podk. - 2002, nr 29, s. 9
Formy niedostosowania do ¿ycia w spo³eczeñstwie wœród uczniów kroœnieñskich szkó³
Rodzinne seminarium = poz. 2140
Dni Rodziny = poz. 2996
Rodziny z „Kart¹” = poz. 2141
Dobry klimat i promocja = poz. 3002
1799. Lotnisko, sto³ówki, œcie¿ki rowerowe... / z Piotrem Przytockim, prezydentem miasta Krosna ; rozm. Andrzej Józefczyk // Nowe
Podk. - 2005, nr 39, s. 17
Dot. problemów miasta
1800. Obraz m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych w Kroœnie na Podkarpaciu w roku szkolnym 1996/97 / Janusz Mierzwa. Streszcz. w jêz. ang. // Seminare. - T. 19 (2003),
s. 327-341
1801. Obywatelskie warsztaty / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 56, s. II
Spotkanie senatora Jerzego Borcza z m³odzie¿¹
szkó³ œrednich pow. kroœnieñskiego w Powiatowym
Urzêdzie Pracy w Kroœnie
1802. Oni trzês¹ Krosnem / Ewa Gorczyca,
Andrzej Raus // Nowiny. - 2004, nr 20, s. I
1805. Rzecznik protestuje przeciw eksmisjom na bruk / ana // Super Now. - 2000, nr 99,
s. 2
Interwencja rzecznika praw obywatelskich
w sprawie eksmisji lokatorów, którzy nie uregulowali
op³at za czynsz w mieszkaniach spó³dzielczych na
terenie Krosna
1806. Sekty i psychomanipulanci / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 132, s. II; Sekty, wró¿ki,
magowie / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 131, s. 3; Uwaga na New Age i sekty / (bm)
// Super Now. - 2000, nr 131, s. 7
Konferencja „Rodzina zagro¿ona” w Kroœnie,
zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” i Oœrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
1807. Wspomóc rodzinê / z Ann¹ Karczewsk¹-Knol ; rozm. Piotr Hudyma // Nowe
Podk. - 2002, nr 29, s. 8
O problemach kroœnieñskich rodzin
Opinia œrodowiska na temat wp³ywowych osób
w mieœcie
1808. Zaaklimatyzowali siê w Bziance / (m).
- Fot. // Super Now. - 2000, nr 184, s. 7
Historia rodziny Cudzewiczów z Kazachstanu
Promowanie rodziny = poz. 2131
136
Zagadnienia spo³eczne
d. Pomoc spo³eczna
1809. BezdomnoϾ na cenzurowanym / (m).
- Fot. // Super Now. - 2001, nr 201, s. 7
1817. Du¿a, ale za ma³a / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 60, s. III; Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w 2001 // Kur. Kroœn. - 2002,
nr 2, s. 4
Likwidacja oœrodka „Monaru” w Odrzykoniu
1810. Blisko chorych, samotnych i ubogich / (bm) // Super Now. - 2000, nr 56, s. 7
Dzia³alnoœæ Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kroœnie w 2001 roku
Dzia³alnoœæ kroœnieñskiego oddzia³u Polskiego
Komitetu Pomocy Spo³ecznej
1811. Bonifratrzy potrzebuj¹ wsparcia / Andrzej Raus // Nowiny. - 2003, nr 80, s. 5
1818. Dzielenie siê œwiêconk¹ / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 77, s. III; Œwiêconka na Rynku /
Andrzej Raus // Nowiny. - 2002, nr 64, s. 12
Sytuacja materialna Domu Pomocy Spo³ecznej
OO. Bonifratrów w Iwoniczu
Wielkanocna akcja zbierania darów dla ubogich
zorganizowana przez Uniê Przedsiêbiorców i W³aœcicieli Nieruchomoœci w Kroœnie
1812. Brak³o pieniêdzy / ar // Nowiny. - 2000,
nr 173, s. 11
1819. Dziesiêciolecie opieki / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 218, s. III
By³o rodzinnie i radoœnie = poz. 2985
1820. Gdy trzeba wyci¹gn¹æ rêkê po pomoc... / z El¿biet¹ Saneck¹-P³oszaj ; rozm. Tadeusz Wojnar // Prz¹dki. - 2005, nr 7, s. 4-5
Brak œrodków finansowych na wyp³atê zasi³ków
dla niepe³nosprawnych i sk³adki zdrowotne od bezrobotnych
1813. Daæ bezdomnym schronienie / Wioletta Zuzak. - Fot. // Super Now. - 2004,
nr 228, s. 14
Pomoc spo³eczna w gminie Korczyna
Sytuacja schroniska dla bezdomnych w Kroœnie
1814. Dar kroœnieñskich artystów / (czak)
// Super Now. - 2000, nr 143, s. 7; Udana akcja
/ Zdzis³aw Gil // Nowe Podk. - 2000, nr 26, s. 5
Aukcja prac kroœnieñskich twórców (m.in.
B. Biernata, M. Syrka, E. Cisowskiej, R. Kryñskiego,
N. Rostkowskiej) na rzecz pomocy Polakom zamieszkuj¹cym dawne Kresy Wschodnie
1815. Dla ka¿dego k¹t do spania / Wioletta
Zuzak // Super Now. - 2005, nr 209, s. 7
Dot. schroniska dla bezdomnych w Kroœnie
Domy dla opuszczonych dzieci = poz. 2611
1816. Domy pomocy spo³ecznej // Kur.
Kroœn. - 2002, nr 2, s. 2
Opis warunków i sposobu funkcjonowania Domów Pomocy Spo³ecznej w Kroœnie
Jubileusz 10-lecia Domu Pomocy Spo³ecznej przy
ul. Kletówka i „Rodzinnego Gniazda” przy ul. ¯wirki
i Wigury w Kroœnie
1821. Jak sie ma orkiestra / M£YN, BKK,
AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 7, s. 3;
Zebrano czterdzieœci / ar // Nowiny. - 2000,
nr 7, s. 23; Ósme „Sie ma” / ab, ims, ana, was,
mami, nit, czak, nz, pm // Super Now. - 2000,
nr 7, s. 2
VIII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w woj. podkarpackim
1822. Kwesta brata Alberta / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 256, s. III
Kwesta na rzecz schroniska dla bezdomnych
i kuchni Towarzystwa Pomocy im. œw. Brata Alberta
w Kroœnie
1823. Kwesty, aukcje i koncerty / (BH) //
Dz. Pol. - 2002, nr 10, s. III; Wielki Fina³ /
(EWAF, AJ, ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002,
nr 11, s. I; Zagrali po raz dziesi¹ty / Aleksandra Bilska. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 9,
137
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
s. 1, 3; Oj, dzia³o siê, dzia³o / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 12, s. III
X Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
w woj. podkarpackim (m.in. w Kroœnie)
1824. Licytacje, koncerty, kwesta / (ST,
EWAF, KOBI) // Dz. Pol. - 2005, nr 7, s. I;
Podsumowanie orkiestry / /inf/ // Nowe Podk.
- 2005, nr 5, s. 9; Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej
Pomocy - kolejny rekord pobity! / Marzena
Adamczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 3,
s. 15; Podniebne atrakcje / sec // Super Now. 2005, nr 7, s. 21
XIII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Kroœnie - przebieg i wyniki kwesty
1825. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Kroœnie w roku 1999 // Kur. Kroœn. 2000, nr 4, s. 2
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Kroœnie za rok 1999
Miliony dla potrzebuj¹cych = poz. 2075
Mniejsze dop³aty mieszkaniowe = poz.
2077
1826. Na biednych i zabytki / tom, drm,
dyb, KP // Nowiny. - 2005, nr 212, s. 7
Kwesta na ubogich oraz na rzecz ratowania cmentarzy w Kroœnie, Sanoku i Ustrzykach Dolnych
Koszty opieki spo³ecznej w Kroœnie
1830. Od wigilii do Sylwestra / Zdzis³aw
Gil // Nowe Podk. - 2003, nr 2, s. 4
Wigilia dla ubogich i zabawa sylwestrowa na kroœnieñskim rynku zorganizowana przez prezydenta
miasta
1831. Orkiestra serc / norbi, gkr, emes, ewg,
ska, max // Nowiny. - 2001, nr 5, s. 1, 5
IX Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w woj. podkarpackim
1832. Otwarte serca dla Orkiestry / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 7, s. 7;
Kroœnianie nie ¿a³owali / sec. - Fot. // Super
Now. - 2004, nr 8, s. 7; A orkiestra gra³a... /
emes, beta, mel, norbi, jam, ewg, max, ada //
Nowiny. - 2004, nr 7, s. 2
XII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w woj. podkarpackim, m.in. w Kroœnie
1833. Plon jarmarku / (ST) // Dz. Pol. - 2004,
nr 147, s. III
Rezultaty kwesty prowadzonej przez 5 organizacji pozarz¹dowych podczas „Jarmarku Kroœnieñskiego” na wypoczynek letni dzieci z ubogich rodzin
1834. Podarowali dzieciom uœmiech / Mateusz Nowak // Super Now. - 2003, nr 241, s. 6
Akcja pomocy ubogim dzieciom ph. „Podaruj
dzieciom uœmiech” zorganizowana przez studentów
PWSZ w Kroœnie
Na renowacjê nagrobków = poz. 4355
1827. Nie ma jak w domu / Agnieszka Dembiczak. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 252, s. 6
Otwarcie Œrodowiskowego Domu Samopomocy
w Cergowej (gm. Dukla)
1828. Nie maj¹ pieniêdzy / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 24, s. 6
1829. Nie zostali sami w domach / (ST)
// Dz. Pol. - 2004, nr 11, s. III
Sytuacja domów opieki spo³ecznej, prowadzonych przez OO. Bonifratrów i Zgromadzenie Sióstr
Felicjanek w Iwoniczu
1835. Podliczanie orkiestry / (nz) // Super
Now. - 2000, nr 8, s. 2; Muzyka serc / Grzegorz
Król // Nowiny. - 2000, nr 5, s. 5; Wielkie liczenie / BKK // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 8, s. 3
Podsumowanie wyników VIII Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w woj. podkarpackim
1836. Pomaga bezradnym / (ST) // Dz. Pol.
- 2004, nr 84, s. III
Dzia³alnoœæ domów pomocy spo³ecznej i placówek opiekuñczo-wychowawczych w pow. kroœnieñskim
138
Zagadnienia spo³eczne
Pomagaj¹ niepe³nosprawnym = poz. 2636
1845. 350 [Trzysta piêædziesi¹t] tysiêcy
biednych / and // Super Now. - 2005, nr 184,
s. 4
1837. Pomagaj¹ potrzebuj¹cym / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2002, nr 34, s. 13
Statystyka ubóstwa na Podkarpaciu a pomoc samorz¹dów m.in. w pow. kroœnieñskim
Dzia³alnoœæ Fundacji Pomocy Humanitarnej w Kroœnie
1838. Pomoc wiêksza i ró¿norodna / Andrzej Raus // Nowiny. - 2002, nr 16, s. 13
Formy pomocy dla najubo¿szych w pow. kroœnieñskim, w tym pomoc dla rodzin z gospodarstw
popegeerowskich
Pomocny komitet = poz. 2117
1839. Powsta³a fundacja humanitarna / (m)
// Super Now. - 2000, nr 244, s. 7
Niedoszacowanie bud¿etu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kroœnie w stosunku do przypisanych ustawowo zadañ
1847. Wiêcej ni¿ kromka chleba / ze Stanis³awem Piotrowiczem prezesem Ko³a Towarzystwa Pomocy Œw. Brata Alberta ; rozm. Krzysztof Kamiñski // NG³os. - 2004, nr 43, s. I-IV
Utworzenie Fundacji Pomocy Humanitarnej
w Kroœnie
Dzia³alnoœæ Towarzystwa Pomocy Œw. Brata Alberta w Kroœnie
1840. Program „Drogowskaz” / ar // Nowiny. - 2000, nr 134, s. 11
Program dofinansowania zaopatrzenia osób niepe³nosprawnych w sprzêt ortopedyczny, œrodki lecznicze i techniczne
1848. Zagrali bez sztabu / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 10, s. III; Puszka dla orkiestry /
(ar) // Nowiny. - 2003, nr 10, s. 13
Zbiórka pieniêdzy dla Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy w Kroœnie oraz zbiórka puszek
1841. Samorz¹d niepe³nosprawnym / (ek)
// Nowe Podk. - 2003, nr 26, s. 9
Baza pomocy spo³ecznej w woj. podkarpackim
1849. Zdani na pomoc / AG // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2000, nr 224, s. 1
1842. Spotkanie w „Rodzinnym GnieŸdzie”
/ (SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 13, s. III
Jase³ka przygotowane przez pensjonariuszy
Domu Pomocy Spo³ecznej „Rodzinne Gniazdo”
w Kroœnie
Szpital dla ubogich w Korczynie = poz. 887
1843. Œrodowiskowy dom samopomocy /
(BH) // Dz. Pol. - 2004, nr 217, s. III
1846. Uboga pomoc / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 11, s. 14; Za ma³o pieniêdzy / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 13, s. 4;
Jak pomagaæ bez pieniêdzy / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 11, s. 5
Problemy finansowe Oœrodka Hipoterapii dla
Dzieci i M³odzie¿y „Markot” w Odrzykoniu
1850. Zmniejszanie uci¹¿liwoœci / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 172, s. IV
Œrodki na likwidacjê barier architektonicznych
w najbli¿szym otoczeniu niepe³nosprawnych w pow.
kroœnieñskim
Uchwa³a Rady Powiatu Kroœnieñskiego w sprawie powierzenia Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz
Osób z Upoœledzeniem Umys³owym w Kroœnie organizacji i prowadzenia Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Potoku
1844. Œwiate³ko nadziei / Marian Struœ //
Nowiny. - 2000, nr 236, s. 11
Zawieszenie dzia³alnoœci Zespo³u d.s. Orzekania
o Niepe³nosprawnoœci w Kroœnie i Sanoku
139
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
e. Patologia spo³eczna
1851. A coraz m³odsi pij¹... / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 82, s. II
Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Kroœnie
1852. Cena na³ogu / (bm) // Super Now. 2000, nr 8, s. 7
Koszty walki z alkoholizmem w Kroœnie w 2000
r. w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
1858. Lawinowy wzrost przestêpczoœci /
z kroœnieñskim Prokuratorem Okrêgowym Stanis³awem Czerwonk¹ ; rozm. Piotr Hudyma //
Nowe Podk. - 2001, nr 23, s. 9
Przestêpczoœæ w pow. kroœnieñskim w 2000 r.
1859. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych // Kur.
Kroœn. - 2000, nr 4, s. 4
Sprawozdanie z realizacji Programu w 1999 r.
1853. Efekty profilaktyki / (BH) // Dz. Pol.
- 2003, nr 180, s. III
1860. M³odzi gniewni? / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2000, nr 13, s. 4
Podstawowe wskaŸniki dot. przestêpczoœci w pow.
kroœnieñskim w I pó³roczu 2003 roku
Wzrost przestêpczoœci wœród nieletnich w pow.
kroœnieñskim
1854. Gdzie s¹ relikwie? / Andrzej Raus
// Nowiny - 2000, nr 42, s. 3; Relikwie w piwnicy, szkatu³ka w rzece / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 50, s. 3; Œwiêtokradztwo / red.
Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2000, nr 9,
s. 4; Z³odzieje relikwi ujêci / (m) // Super Now.
- 2000, nr 50, s. 7
1861. Na razie odnalaz³y siê cztery / (czak)
// Super Now. - 2000, nr 180, s. 7
Ustalenie i zatrzymanie sprawców kradzie¿y relikwii
œw. Jana z Dukli z koœcio³a oo. Franciszkanów w Kroœnie
Odzyskanie czterech lamp zdobi¹cych podcienia Rynku w Kroœnie
1862. Narkomania po kroœnieñsku / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 15, s. 14
Wzrost zagro¿enia narkomani¹ w pow. kroœnieñskim
1863. Narkotyki? Nie biorê / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2000, nr 51, s. 4
1855. Kosztowna walka z alkoholem / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 53, s. III
Koszty realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Kroœnie
Seminarium poœwiêcone profilaktyce antynarkotykowej zorganizowane przez Miedzyszkolny
Oœrodek Sportowy w Kroœnie
Kosztowna walka, czyli rozwi¹zywanie
problemów alkoholowych = poz. 1953
1864. Nieletni przestêpcy / Wioletta Zuzak
// Super Now. - 2005, nr 241, s. 7
1856. Koszykówka przeciw narkotykom /
Walerian Wiech // Probl. Opiek.-Wych. - 2000,
nr 6, s. 25-26
Program profilaktyczny kroœnieñskich szkó³
1857. Koszykówka przeciw narkotykom /
Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002,
nr 98, s. 4; Profilaktyka antynarkotykowa /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 118, s. III
W pow. kroœnieñskim
Oby³o siê bez dyskusji = poz. 2103
1865. Plastyka przeciw na³ogom / (ST) //
Dz. Pol. - 2002, nr 16, s. III
Podsumowanie konkursu plastycznego w ramach
realizowanego przez Miejski Oœrodek Sportowy projektu „Koszykówka przeciw narkotykom”
Seminarium zorganizowane przez Miêdzyszkolny Oœrodek Sportowy w Kroœnie
140
Uroczystoœci. Obchody
2003, nr 4, s. 13; Stop alkoholizmowi / sec //
Super Now. - 2003, nr 5, s. 18
1866. Przeciw uzale¿nieniom / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2003, nr 102, s. 7
Czwarta edycja projektu „Koszykówka przeciw
narkotykom” realizowanego ze œrodków programu
Phare Credo w Kroœnie
Program profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w gminie Jedlicze
1867. Przeciwdzia³anie narkomanii / (BH)
// Dz. Pol. - 2004, nr 278, s. III; Nie chc¹ braæ /
(ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 282, s. III; Przeciw
narkomanii // NG³os. - 2004, nr 48, s. 8
Program przeciwdzia³ania narkomanii wœród m³odzie¿y „¯ycie nie tylko po to jest ¿eby braæ” realizowany przez pracowników Urzêdu Miasta Krosna
1873. Uzale¿nienia i przemoc w szko³ach. Wykr. // Kur. Kroœn. - 2002, nr 10, s. 3
Wyniki ankiety przeprowadzonej w szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko³ach œrednich w Kroœnie
1874. W modzie butapren i marihuana /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 8, s. 7
Wyniki badañ ankietowych dotycz¹cych zagro¿enia narkomani¹ wœród m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych
1868. Przepad³y bez œladu / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 133, s. 7
Wymiana lamp na kroœnieñskiej starówce
1869. Skradzione relikwie / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 26, s. 14; Relikwie œwiêtego poszukiwane / (m) // Super Now. - 2000, nr 26, s. 6
Kradzie¿ relikwii œw. Jana z Dukli z koœcio³a
OO. Franciszkanów w Kroœnie
1870. Sport alternatyw¹ dla na³ogów / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 57, s. III
Podsumowanie 4. edycji programu „Koszykówka przeciwko narkotykom”
1871. Sport przeciw na³ogom / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 4, s. 18
Projekt „Koszykówka przeciwko narkotykom”,
relizowany w ramach programów Credo-PHARE
przez Miêdzyszkolny Oœrodek Sportowy w Kroœnie
1875. Wiêcej przestêpstw. - Fot. // Nowe
Podk. - 2001, nr 8, s. 5; Wzrost przestêpczoœci
/ (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 38, s. I, II; Sprawcy
najciê¿szych zbrodni ustaleni i zatrzymani /
(czak). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 32, s. 7
Dane statystyczne dotycz¹ce przestêpczoœci na
obszarze by³ego woj. kroœnieñskiego i dzia³alnoœæ
Prokuratury Okrêgowej w Kroœnie
1876. Wytrwaæ bez narkotyków / (BH) //
Dz. Pol. - 2001, nr 143, s. II; Pi³ka zamiast kleju
/ Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 122,
s. 11
Seminarium „Koszykówka przeciw narkotykom”
poœwiêcona profilaktyce antynarkotykowej w Kroœnie
1877. Za co pomagaæ alkoholikom? / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 1, s. 18
Miejski Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Kroœnie na rok 2000
1872. Stop alkoholizmowi / ar // Nowiny. -
6. UROCZYSTOŒCI. OBCHODY
1878. „Barbórka” skalników / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 279, s. III
/ ad // Super Now. - 2005, nr 195, s. 6
Obchody œwiêta górników z kamienio³omu w Lipowicy i ¿wirowni w Trzcianie w klasztorze Bernardynów w Dukli
1879. Chwa³a bohaterom / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 234, s. III; Dolina Œmierci
Uroczystoœci w 61. rocznicê bitwy karpacko-dukielskiej w Dukli
1880. Czeœæ Niepodleg³ej / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 266, s. III
141
Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Kroœnie
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
1881. Dla najwybitniejszych / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2000, nr 258, s. III
1890. Majowe œwiêtowanie / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 19, s. 6
Ustanowienie medalu z okazji 650-lecia Kroœcienka Wy¿nego dla osób zas³u¿onych dla miejscowoœci
Obchody w Kroœnie, Jedliczu, Rymanowie i Rymanowie Zdroju
1882. Godnie uczczona rocznica / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 264, s. III
Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Jedliczu
1883. Ho³d Niepodleg³ej / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 264, s. II
Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Kroœnie
1884. Ho³d ofiarom / (BH) // Dz. Pol. - 2003,
nr 218, s. III
Z³o¿enie ho³du ofiarom terroru komunistycznego przed tablic¹ pamiêci ofiar niemiecko-sowieckiej
agresji na Polskê 1939 r. w Kroœnie
1885. Ho³d pomordowanym na Wschodzie
/ (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 100, s. II
Uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 60. rocznicê zbrodni katyñskiej w G³owience (gm. Miejsce Piastowe)
1886. Ho³d ¿o³nierzom AK / (ST) // Dz. Pol.
- 2004, nr 233, s. II; W ho³dzie ¿o³nierzom AK
// Nowe Podk. - 2004, nr 40, s. 16; W ho³dzie
AK / sec // Super Now. - 2004, nr 194, s. 3
Ods³oniêcie pomnika Armii Krajowej w Kroœnie
1887. Honorowy obywatel Krosna / (MP)
// NDz. - 2002, nr 216, s. II
Nadanie przez samorz¹d tytu³u Honorowego
Obywatela Miasta Krosna ks. pra³atowi Tadeuszowi
Szeteli
1888. Iwonickie jubileusze, a obchody 425lecia Iwonicza Zdroju 1578-2003 / Janusz Michalak. - Fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 6 (2003),
s. 15-20
Historia obchodów jubileuszowych: Iwonicza
Zdroju, instytucji i organizacji tu dzia³aj¹cych w l.
1964-2003
1889. Jubileuszowa tablica / ewg // Nowiny. - 2000, nr 221, s. 11
Poœwiêcenie tablicy upamiêtniaj¹cej Jubileusz
Roku 2000 i 650-lecie Kroœcienka Wy¿nego
1891. Marsza³ek na cokole / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 189, s. III; Marsza³ek po 70
latach / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 191,
s. II; Pi³sudski znów w Kroœnie / Ma³gorzata
Pabis // NDz. - 2005, nr 189, s. 2; Wokó³ Marsza³ka / Piotr Dymiñski. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 32, s. 13; Pomnik po 70 latach / /ip/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 33, s. 4; Pi³sudski
patrzy na rynek / tom // Nowiny. - 2005, nr 158,
s. 8
Ods³oniêcie pomnika marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Kroœnie
1892. Marsza³ek wraca do Krosna / z Piotrem Babinetzem, historykiem, pracownikiem
Muzeum Podkarpackiego ; rozm. Piotr Dymiñski. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 31, s. 12-13
Informacje na temat budowy i ods³oniêcia pomnika J. Pi³sudskiego w Kroœnie
Masakra czy bohaterstwo = poz. 2428
1893. Na kamiennej mogile / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 237, s. C
Poœwiêcenie krzy¿a na mogile ¿o³nierskiej z lat
1914-15 w Kroœcienku Wy¿nym
1894. Nominacje dla kombatantów / (czak)
// Super Now. - 2000, nr 283, s.7
Uroczystoœci zwi¹zane z 60. rocznic¹ powstania
Batalionów Ch³opskich w Ma³opolsce po³¹czone
z wrêczeniem nominacji wojskowych
1895. Ocaleni od zapomnienia / Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³obrzegi // Kur. Kroœn. - 2002,
nr 8, s. 2
Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej „W ho³dzie Bia³obrze¿anom poleg³ym i zamordowanym w latach II
wojny œwiatowej i w okresie re¿imu komunistycznego” w Kroœnie-Bia³obrzegach
1896. Ofiarom Katynia / (aj) // Nowe Podk.
- 2005, nr 18, s. 10
Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej ku czci ofiar
Katynia w koœciele parafialnym w Przybówce
142
Uroczystoœci. Obchody
Ofiary zbrodni = poz. 3574
1906. Patriotycznie i sportowo / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 103, s. I
1897. Pamiêci kapitana Betleja / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 95, s. III
Obchody rocznicy Konstytucji 3 maja w gminie
Jedlicze
60. rocznica œmierci kapitana Stanis³awa Betleja
1898. Pamiêci poleg³ych za wolnoœæ i niepodleg³oœæ / Andrzej Raus // Nowiny. - 2002,
nr 218, s. 21
Obchody œwiêta niepodleg³oœci w Kroœnie, Jaœle
i Jedliczu
1907. Po 70 latach / z Piotrem Babinetzem,
cz³onkiem Obywatelskiego Komitetu Budowy
Pomnika Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, pracownikiem Muzeum Podkarpackiego ; rozm.
Bogdan Huæko // Dz. Pol. - 2005, nr 188, s. III
Informacje na temat budowy i ods³oniêcia pomnika J. Pi³sudskiego w Kroœnie
1899. Pamiêæ nienasyconej prze³êczy / Piotr
Subik. - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 213, s. 33
60. rocznica bitwy o Prze³êcz Dukielsk¹ (liczba
ofiar, miejsca pochówku, pami¹tki wojenne w Dukli)
1900. Pamiêæ nienasyconej prze³êczy : w 59.
rocznicê operacji karpacko-dukielskiej / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 232, s. III
1908. Przy grobie rodziców / (SUB) // Dz.
Pol. - 2005, nr 32, s. III; Kwiaty na grobie Gomu³ki / /aj/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 7,
s. 5
Obchody 100. rocznicy urodzin W. Gomu³ki
w Kroœnie i w Warszawie
1909. Rachunek prawdy / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 292, s. III
Uroczystoœci w Dukli
1901. Pamiêæ o „Walku” / Stanis³aw Pomprowicz // NG³os. - 2003, nr 23, s. 3
Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej upamiêtniaj¹cej mjra W³adys³awa Steca, ¿o³nierza Armii Krajowej
w Przybówce
1902. Pamiêæ o agresji sowieckiej / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 220, s. III
Obchody 65. rocznicy agresji sowieckiej na Polskê (17 wrzeœnia 1939) w Kroœnie
1903. Pamiêæ o zmar³ych / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 120, s. 10; Pamiêci ofiar
epidemii cholery / (czak) // Super Now. - 2000,
nr 138, s. 7
Obchody 24. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w koœciele OO. Kapucynów w Kroœnie
1910. Rocznicowe spotkanie / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 130, s. III
Uroczysta sesja poœwiêcona pamiêci gen. W³adys³awa Sikorskiego oraz dowódców i ¿o³nierzy Armii Krajowej w Miejscu Piastowym
1911. Siekierka z Kroœcienka / (ewg) // Nowiny. - 2000, nr 111, s. 2
Wydanie okolicznoœciowej pocztówki z okazji
650. rocznicy powstania Kroœcienka Wy¿nego
1912. Spotkanie kombatantów / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 204, s. III
Poœwiêcenie kamienia upamiêtniaj¹cego miejsce
zbiorowego pochówku ofiar epidemii cholery w 1857
roku w Kroœcienku Wy¿nym
Spotkanie kombatantów z prezydentem Krosna
z okazji Dnia Weterana
1904. Pamiêtali o rocznicy / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2002, nr 36, s. 13
St¹d nie by³o powrotu... = poz. 4696
Obchody 60. rocznicy utworzenia Armii Krajowej w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
1905. Pamiêtali o zas³u¿onych / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 258, s. II
Spotkanie cz³onków zarz¹du miasta i radnych
klubu AWS na starym cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Kroœnie
1913. 150 [Sto piêædziesi¹t] lat kopalni /
Monika Subik // NG³os. - 2004, nr 23, s. 4;
W Bóbrce œwiêtowano jubileusz kopalni / /r/
// Nowe Podk. - 2004, nr 23, s. 4; Bawili siê
w skansenie / ewg. - Fot. // Nowiny. - 2004,
143
Zagadnienia spo³eczne i polityczne
nr 111, s. 7
1922. Uroczyœcie w ¯arnowcu / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 264, s. III
Uroczystoœci z okazji 150. rocznicy uruchomienia
kopalni ropy naftowej w Bóbrce (gm. Chorkówka)
1914. Symbol pojednania / ewg // Nowiny.
- 2000, nr 127, s. 5
Ods³oniêcie w Rogach (gm. Miejsce Piastowe)
obelisku poœwiêconego ¿o³nierzom poleg³ym podczas I wojny œwiatowej
1915. 650 [Szeœæset piêædziesi¹t] lat Kroœcienka Wy¿nego / Agnieszka Filar // Nowe
Podk. - 2000, nr 25, s. 9; 650-lecie [Szeœæset piêædziesiêciolecie] Kroœcienka Wy¿nego / Ewa
Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 116, s. 32
Historia Kroœcienka Wy¿nego i program obchodów 650-tej rocznicy powstania miejscowoœci
1916. 650 [Szeœæset piêædziesi¹t] lat Równego / (ad) // Super Now. - 2002, nr 35, s. 17
1917. Œwiêci³ siê 3 Maj / (ek) // Nowe Podk.
- 2004, nr 18, s. 8
Informacja o obchodach 213. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w pow. kroœnieñskim
1918. Œwiêto polskich serc / atk, pk, uk, ewg,
emes, jm, ska, jam // Nowiny. - 2000, nr 86, s. 1, 3;
Patriotycznie i radoœnie / (ST, BH, W) //
Dz. Pol. - 2000, nr 102, s. I; 3 [Trzeci] Maja w Podkarpackiem // Nowiny. - 2000, nr 85, s. 6
Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w woj.
podkarpackim
1919. Œwiêto potomków Iskry / (SUB) //
Dz. Pol. - 2002, nr 217, s. III; Potomkowie Iskry
/ Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. 2002, nr 43, s. 12
Obchody 650-lecia Iskrzyni
Relacja z uroczystoœci na cmentarzu wojennym
w Dukli, w 56. rocznicê walk o Prze³êcz Dukielsk¹
1924. W ho³dzie bohaterom / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 19, s. III; Ho³d poleg³ym / sec
// Super Now. - 2003, nr 16, s. 12
Uroczystoœci na starym cmentarzu w Kroœnie
w zwi¹zku z 140. rocznic¹ powstania styczniowego
1925. W ho³dzie Niepodleg³ej / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 263, s. III
1926. W ho³dzie obroñcom ojczyzny / (BH),
(ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 190, s. III
Œwiêto Wojska Polskiego w Kroœnie i Jaœle
1927. W ho³dzie ofiarom / Bogdan Huæko.
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 222, s. III
Ods³oniêcie tablicy „W ho³dzie ofiarom terroru
komunistycznego” na budynku przy ul. Portiusa
w Kroœnie
1928. W krêgu dziedzictwa wielkiego wynalazcy / Andrzej Kosiek // Kur. Kroœn. - 2002,
nr 9, s. 2-3; Wielkie jubileusze Ignacego £ukasiewicza / Adam Barzyk. - Fot. // Wiek Nafty. 2002, nr 1, s. 2-4
Obchody Roku £ukasiewiczowskiego w Kroœnie
zrealizowane i planowane na r. 2003
1929. W miejscu wykonania wyroku / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 265, s. III
Ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej w ho³dzie Armii Krajowej w Dukli
1920. Œwiêto Wojska Polskiego / (mm) //
Nowe Podk. - 2005, nr 32, s. 3
Program obchodów œwiêta Wojska Polskiego w Kro-
1921. Uczcili pamiêæ ofiar / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 292, s. V
Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na Podkarpaciu
1923. W „Dolinie Œmierci” / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2000, nr 196, s. 5
Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci (11 Listopada)
w Kroœnie
Krótka historia wsi i program obchodów rocznicowych wsi Równe
œnie
Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Muzeum M. Konopnickiej w ¯arnowcu
1930. Wierni tradycji Ojców / /aj/ /mm/ /ip/. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 46, s. 4; Wierni
tradycji ojców / Aneta Barbara Leœniak //
NG³os. - 2005, nr 45, s. 6
Obchody œwiêta Niepodleg³oœci (11 Listopada)
w Kroœnie i na Podkarpaciu
144
Zagadnienia prawno-administracyjne
1931. Wybaczyæ, ale pamiêtaæ / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 293, s. III
Uczczenie ofiar stanu wojennego w Kroœnie w 23.
rocznicê wydarzenia
1932. Wysadzony, odbudowany / (SUB)
// Dz. Pol. - 2004, nr 239, s. III
Ods³oniêcie pomnika ¿o³nierzy armii radzieckiej
i czechos³owackiej w Muzeum Kultury £emkowskiej
w Zyndranowej
1933. Z wdziêcznoœci¹ i wzruszeniem /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 221, s. III;
Ryszard Kaczorowski honorowym obywate-
lem Krosna / Andrzej Kosiek. - Fot. // Kur.
Kroœn. - 2002, nr 11, s. 2, 3; Ryszard Kaczorowski - Honorowy Obywatel Miasta / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002,
nr 39, s. 6; Ryszard Kaczorowski na Podkarpaciu / sec, ba. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 184,
s. 4
Nadanie tytu³u Honorowego Obywatela Miasta
Krosna Ryszardowi Kaczorowskiemu, by³emu prezydentowi RP na uchodŸstwie
1934. ¯o³nierskie œwiêto / ar. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 159, s. 8
Obchody Œwiêta Wojska Polskiego w Kroœnie
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
1. ADMINISTRACJA. SAMORZ¥D TERYTORIALNY
a. Administracja
1935. Bez pochopnych decyzji : ze Zbigniewem Braj¹ / rozm. Piotr Hudyma // Nowe Podk.
- 2003, nr 5, s. 4
zydenta / ad. - Fot. // Super Now. - 2002,
nr 228, s. 7
1936. Braja pokona³ Juszczaka / (aj). - Fot.
// Nowe Podk. - 2002, nr 49, s. 5; Zbigniew
Braja starost¹ kroœnieñskim / ar // Nowiny. 2002, nr 231, s. 5; Zwyciêstwo lewicy / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 232,
s. 17; Radni wybrali w³adze / ad. - Fot. // Super
Now. - 2002, nr 233, s. 7
Burmistrz jednak z zastêpc¹ = poz. 400
Powo³anie Bronis³awa Barana na stanowisko wiceprezydenta Krosna
Najwa¿niejsze zadania dla powiatu w r. 2003
Sk³ad Zarz¹du i prezydium Rady Powiatu Kroœnieñskiego
1937. Bronis³aw Baran wiceprezydentem /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 275, s. III;
Jeden zastêpca prezydenta / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 48, s. 7;
Pierwsze decyzje / Ewa Gorczyca. - Fot. //
Nowiny. - 2002, nr 228, s. 13; Znamy wicepre-
1938. Chc¹ byæ wsi¹ / ad. - Fot. // Super
Now. - 2002, nr 20, s. 18
Przekszta³cenie przysió³ka Myszkowskie (gm.
Dukla) w so³ectwo
1939. Chc¹ odwo³aæ wójta / (BH) // Dz. Pol.
- 2002, nr 48, s. III
Wniosek o odwo³anie wójta gminy Miejsce Piastowe w zwi¹zku z sytuacj¹ w gminnym Zak³adzie
Opieki Zdrowotnej
1940. Chc¹ przej¹æ lotnisko / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 59, s. 7
Starania o przejêcie od Urzêdu Marsza³kowskiego lotniska w Kroœnie
145
Zagadnienia prawno-administracyjne
1941. CiekawoϾ radnych SLD / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 28, s. III
Wyjaœnienia Zarz¹du Miasta Krosna w sprawie sytuacji gospodarczo-spo³ecznej w mieœcie oraz finansowania Katolickiego Oœrodka Adopcyjnego w Kroœnie
1942. Czas inwestycji i przekszta³ceñ : z Romanem Zimk¹ - Prezydentem Krosna rozmawia
[...] / mówi Roman Zimka ; rozm. Piotr Hudyma.
- Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 51, 52, s. 13
1943. Darmowe porady / ad // Super Now.
- 2002, nr 121, s. 7
œnie
Utworzenie Biura Porad Obywatelskich w Kro-
1950. Jak rozwijaæ miasto / z Piotrem Przytockim, prezydentem Krosna ; rozm. Agnieszka Dembiczak. - Fot. // Super Now. - 2003,
nr 16, s. 12
Mo¿liwoœci rozwoju dzia³alnoœci kulturalnej, sportowej i handlu w Kroœnie
1951. Konferencja o strategii / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 113, s. II
V konferencja z cyklu „Strategia Rozwoju Gmin
Wiejskich” zorganizowana przez Fundacjê Idealna
Gmina we wspó³pracy z Urzêdem Gminy w Dukli
1952. Konsultacje spo³eczne / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 155, s. III
Konsultacje w sprawie po³¹czenia powiatów
grodzkiego i ziemskiego w Kroœnie
Do dwóch razy sztuka = poz. 415
1953. Kosztowna walka, czyli rozwi¹zywanie problemów alkoholowych / (ST) // Dz. Pol.
- 2002, nr 1, s. III
Drugi wiceprezydent = poz. 285
1944. „Fair Play” po raz drugi! / Marta Gonet. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 42, s. 9
Plan finansowy na realizacjê Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Kroœnie
Certyfikat za politykê inwestycyjn¹ dla gminy Jedlicze
1945. Gdzie s¹ te miliony? / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 156, s. II
1954. Lepsza jakoœæ zarz¹dzania / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny - 2003, nr 36, s. 13
Sprawa sprzeda¿y budynku przy ul. Grodzkiej 6
Planowane zmiany organizacyjne w Urzêdzie
Miasta Krosna
1946. Gmina „Fair Play” / Wojciech Tomkiewicz. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 42, s. 8
1955. Lider funduszy strukturalnych / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 298, s. III
Certyfikat za politykê inwestycyjn¹ dla gminy
Korczyna
1947. Gminy „Fair Play 2005” / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 245, s. III
Certyfikat „Fair Play 2005” dla Krosna i gminy
Jedlicze
1948. Inicjatywa jest w ludziach / z Piotrem
Przytockim Prezydentem Krosna ; rozm. Piotr
Hudyma. - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 15, s. 4
Statuetka „Samorz¹dowy Lider Funduszy Strukturalnych” dla Zarz¹du Miasta Krosna
1956. Nic na si³ê / (BH) // Dz. Pol. - 2001,
nr 153, s. I; Czy bêdzie jeden powiat? / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001,
nr 28, s. 5; Razem czy osobno / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2001, nr 127, s. 3; Wiêkszy bêdzie
skuteczniejszy / Sebastian Czech. - Fot. // Super Now. - 2001, nr 127, s. 7
Podsumowanie piêciu miesiêcy sprawowania urzêdu Prezydenta Krosna przez Piotra Przytockiego
Spotkanie poœwiêcone po³¹czeniu powiatów
grodzkiego i ziemskiego w Starostwie Powiatowym
w Kroœnie
1949. ISO w urzêdzie // Nowe Podk. - 2004,
nr 7, s. 16; ISO w Urzêdzie Miasta Krosna //
NG³os. - 2004, nr 7, s. 7
1957. Nie bêdzie hipermarketu / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 121, s. I
Harmonogram prac zwi¹zanych z wdra¿aniem
Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001-2000
Brak zgody Zarz¹du Miasta na lokalizacjê w Kroœnie marketu firmy Kaufland-Polska
146
Administracja. Samorz¹d terytorialny
1958. Nie chc¹ razem z ziemskim / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 160, s. I; Nie Krosna dla po³¹czenia powiatów // Kur. Kroœn. - 2001, nr 7,
s. 1; Krosno mówi nie / emes // Nowiny. - 2001,
nr 133, s. 6; Nie bêdzie fuzji grodzkiego z ziemskim / sec // Super Now. - 2001, nr 133, s. 7
Uchwa³a Rady Miejskiej w Kroœnie w sprawie propozycji po³¹czenia powiatów grodzkiego i ziemskiego
1966. O zdrowiu uczniów: seminarium
w Kroœnie / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005,
nr 18, s. III
Konferencja na temat opieki medycznej w szko³ach zorganizowana przez Urz¹d Miasta Krosna
1967. Obrót nieruchomoœciami / ewg // Nowiny. - 2000, 91, s. 23
Dane o obrocie nieruchomoœciami komunalnymi w Kroœnie w 1999 r.
1959. Nie mno¿yæ powiatów / (m) // Super
Now. - 2000, nr 19, s. 2
1968. Osiedle zamiast dzielnicy / Krzysztof
Jurusik // Super Now. - 2003, nr 24, s. 1, 12
Spotkanie pos³a Unii Wolnoœci, Jerzego Osiatyñskiego z dziennikarzami w Kroœnie
Zmiana statusu dzielnicy Turaszówka
1960. Nie wszyscy chc¹ zwrotu / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 62, s. II
1969. Pa³ac na uniwersytet / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 245, s. 7
Konferencja prasowa prezydenta Krosna Romana Zimki poœwiêcona zwrotowi maj¹tków przejêtych
bezprawnie przez gminê Krosno
Przekazanie Zespo³u Pa³acowo-Parkowego
w Iwoniczu Zdroju Uniwersytetowi Rzeszowskiemu
1961. Nowa gmina Jaœliska / (and) // Super
Now. - 2001, nr 80, s. 3
1970. Podatki w komputerze / ewg // Nowiny - 2003, nr 34, s. 13
1962. Nowa kadencja - nowe wyzwania :
ze Zbigniewem Sanockim, burmistrzem Jedlicza / rozm. Krzysztof Jurusik // Super Now. 2003, nr 56, s. 13
1971. Podkarpacka Nagroda Samorz¹dowa / El¿bieta Kensy. - Fot. // Nowe Podk. 2003, nr 22, s. 4
1963. Nowe wydzia³y, nowi naczelnicy... /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 127, s. III; Zmiany chcia³ prezydent / ewg // Nowiny. - 2003,
nr 106, s. 4; Zatrudni³ nowych naczelników /
Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 107, s. 7
1972. Podwy¿ka dla prezydenta / ewg //
Nowiny. - 2001, nr 191, s. 13
Przyjêcie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwa³y o utworzeniu gminy Jaœliska
O problemach gminy Jedlicze
Zmiany organizacyjne w Urzêdzie Miejskim
w Kroœnie
1964. Nowy lokal / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 168, s. 11
Zmiana siedziby Urzêdu Miejskiego w Kroœnie
Nowy rzecznik Urzêdu Miasta = poz. 416
1965. Nowy wiceprzewodnicz¹cy rady /
ewg // Nowiny. - 2000, nr 86, s. 23
Wybór Dariusza Sobieraja na drugiego wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu Kroœnieñskiego
Opublikowanie uchwa³ i wzorów deklaracji podatkowych (do pobrania) na stronie internetowej
Urzêdu Miasta Krosna (www.krosno.pl)
Wyró¿nienie Podkarpack¹ Nagrod¹ Samorz¹dow¹ Piotra Komornickiego, burmistrza Iwonicza
Zdroju
Podniesienie wynagrodzenia prezydenta Miasta
Krosna
1973. Ponad dwa miliony wiêcej / ze Zbigniewem Braj¹, starost¹ powiatu kroœnieñskiego ; rozm. Izabela Pó³ch³opek // Nowe Podk. 2005, nr 26, s. 7
Powierzchnia powiatu, podzia³ administracyjny,
sk³ad Rady Powiatowej i zadania zrealizowane oraz
plany
1974. Powiaty dalej oddzielnie / z Romanem Zimk¹ Prezydentem Miasta Krosna ;
rozm. Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe Podk. 2001, nr 29, s. 8
147
Zagadnienia prawno-administracyjne
1975. Promocja promocji... / (ST) // Dz. Pol.
- 2002, nr 52, s. III
Dzia³alnoœæ Biura Zarz¹du i Promocji Miasta w l.
2000-2002
1976. Przed wejœciem do UE / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 53, s. III
Seminarium w Starostwie Powiatowym w Kroœnie poœwiêcone sytuacji Polski po przyst¹pieniu do
Unii Europejskiej
1977. Pytania o Uniê / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 118, s. III
Seminarium „Unia Europejska - oczekiwania, Unia
Europejska - rzeczywistoœæ” zorganizowane przez Fundacjê im. R. Schumana i Gminny Oœrodek Informacji
Europejskiej przy Urzêdzie Miasta w Kroœnie
1978. Rezygnacja zamiast odwo³ania /
(SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 266, s. I, III; Nowy
skarbnik / kj // Super Now. - 2003, nr 224, s. 7
Zmiana na stanowisku skarbnika gminy Jedlicze
Inwestycje w gminie Korczyna oraz wykorzystanie funduszy z programu SAPARD
1985. Trzech nowych so³tysów / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 78, s. III
Nazwiska nowych so³tysów po wyborach w pow.
kroœnieñskim
1986. Wiele zrobiliœmy / z Andrzejem Zajdlem ; rozm. Andrzej Raus // Nowiny. - 2000,
nr 19, s. 23
Rozmowa z Andrzejem Zajdlem, wójtem gminy
Miejsce Piastowe o osi¹gniêciach i zamierzeniach gminy
1987. Wiêcej ma³¿eñstw, mniej urodzin /
(ST). // Dz. Pol. - 2002, nr 30, s. III; Wiêcej
urodzeñ ni¿ zgonów / ewg // Nowiny. - 2002,
nr 30, s. 12
Informacja o dzia³alnoœci Urzêdu Stanu Cywilnego w Kroœnie w 2001 r.
1979. Skwitowany za procenty / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 97, s. III
Absolutorium dla burmistrza Dukli za wykonanie bud¿etu w 2002 roku
1980. So³tysi bêd¹ rozwiewaæ mity / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 146, s. III; So³tysi
o Unii / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 145, s. III
Konferencja „Polski so³tys w Unii Europejskiej”
w Wietrznie (gm. Dukla)
1981. Sta³em siê pracoholikiem : rozmowa
z prezydentem Krosna Piotrem Przytockim /
rozm. Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003,
nr 40, s. 13
Podsumowanie 100 dni sprawowania urzêdu
1982. Starosta „tañszy” ni¿ poprzedni /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 287, s. III
Pobory starosty oraz sk³ad osobowy sta³ych komisji Rady Powiatu
1983. Statuetki dla najlepszych samorz¹dowców / bes // Super Now. - 2004, nr 105,
s. 5
Podkarpacka Nagroda Samorz¹dowa m.in. dla Leokadii Liwosz, wójta gminy Chorkówka
1984. Sukcesy i bol¹czki / z wójtem Janem
Zychem ; rozm. Tadeusz Wojnar // Prz¹dki. 2005, nr 1, s. 5-6
1988. Wiêksze kompetencje, wiêksza odpowiedzialnoœæ... / (ST) // Dz. Pol. - 2002,
nr 278, s. III
sna
Zmiany organizacyjne w Urzêdzie Miasta Kro-
1989. W³adze Kroœcienka Wy¿nego - zarys dziejów / Mieczys³aw Fejkiel // Dêbina. 2004, nr 3/4, s. 2-3
Historia administracji w Kroœcienku Wy¿nym do
1964 r.
1990. Wsparcie dla przedsiêbiorczoœci /
Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 10, s.
13; Zachêcaj¹ inwestorów / sec // Super Now.
- 2002, nr 12, s. 18
Debata przedsiêbiorców i w³adz administracyjnosamorz¹dowych w Urzêdzie Miasta w Kroœnie
1991. Wszystko o UE : z El¿biet¹ Sikorsk¹
/ rozm. Irena Zieliñska // NG³os. - 2004, nr 20,
s. 9
O dzia³alnoœci Powiatowego Punktu Informacji
Europejskiej w Kroœnie
148
Administracja. Samorz¹d terytorialny
1992. Wszystko o Unii / ar // Nowiny. 2001, nr 49, s. 3
z grodzkim / ewg // Nowiny. - 2001, nr 142,
s. 11; Prawie jednog³oœnie / (sec) // Super Now.
- 2001, nr 41, s. 5
Informacja o nowo otwartym powiatowym punkcie informacji europejskiej w Kroœnie
1993. Wybrano przewodnicz¹cego / (BH)
// Dz. Pol. - 2003, nr 88, s. III
Powo³anie przy prezydencie Krosna Rady ds.
Osób Niepe³nosprawnych, zadania rady
1994. Wybrano wiceprezydenta / ewg // Nowiny. - 2000, nr 190, s. 3; Wybrano wiceprezydenta / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 229, s. I
Wybór wiceprezydenta Krosna podczas sesji Rady
Miejskiej
Opinia Rady Powiatu w Kroœnie w sprawie po³¹czenia powiatów grodzkiego i ziemskiego
1999. Zarz¹d miasta zadecydowa³ / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 215, s. III; Ruszaj¹ remonty
/ ewg // Nowiny. 2001, nr 180, s. 11
Rozstrzygniêcie przetargów na wykonanie prac
zwi¹zanych z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, remontów w Kroœnieñskim Domu Kultury
i Szkole Podstawowej nr 12 oraz powo³anie Miejskiej Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
2000. Zgodny z normami europejskimi /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 209, s. III
1995. Wypromowaæ swoj¹ gminê / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 17, s. 13
Certyfikat zarz¹dzania jakoœci¹ dla Urzêdu Miejskiego w Kroœnie
Szkolenie ph. „Zachowajmy dziedzictwo kulturowe” dope³niaj¹ce projekt „AgroBiznesWoman”; realizowany m.in. przez urzêdy gmin Miejsce Piastowe
i Rymanów
1996. Wyró¿niony szlak / (BH) // Dz. Pol. 2003, nr 67, s. III; Nagroda na odnowienie ikon
/ Andrzej Klimczak // Nowiny. - 2003, nr 61,
s. 6; Fundacja Forda nagrodzi³a kroœnieñski projekt / (ad) // Super Now. - 2003, nr 56, s. 12
Nagroda Fundacji Forda dla Starostwa Powiatowego w Kroœnie za projekt „Szlak œwi¹tyñ karpackich”
2001. Ziemski plus grodzki / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 78, s. 6
Uwarunkowania ³¹czenia powiatów grodzkich (do
1999 r. miast wojewódzkich) z powiatami ziemskimi
w woj. podkarpackim
2002. Ziemski z grodzkim? / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 150, s. III
D¹¿enie Starostwa Powiatowego w Kroœnie do
po³¹czenia powiatu ziemskiego z grodzkim
2003. Znów bêdzie sto³ówka? / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 243, s. III
1997. Z jednej gminy dwie / (ad). - Fot.
// Super Now. - 2001, nr 138, s. 7
Argumenty za utworzeniem gminy Jaœliska
1998. Za po³¹czeniem z grodzkim / (BH) //
Dz. Pol. - 2001, nr 169, s. II; Ziemski chce
Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku starostwa w Kroœnie poprzez wydzier¿awienie pomieszczeñ po by³ej sto³ówce pracowniczej
Zob. te¿ poz. 793, 801
b. Samorz¹d terytorialny
2004. Absolutorium / (ST) // Dz. Pol. - 2001,
nr 102, s. I; Na sesji w Kroœnie / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 101, s. III
Absolutorium dla Zarz¹du Miasta Krosna podczas XXXI sesji Rady Miasta
2005. Absolutorium bez sprzeciwu / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 86, s. III
Absolutoryjna sesja Rady Gminy Chorkówka
2006. Absolutorium dla zarz¹du / ewg //
Nowiny. - 2001, nr 93, s. 11
Absolutoryjna sesja Rady Gminy Jedlicze
149
Zagadnienia prawno-administracyjne
2007. Absolutorium dla zarz¹du / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 89, s. 13
2015. Brak propozycji dla inwestorów /
(bm) // Super Now. - 2000, nr 127, s. 7
Udzielenie absolutorium Zarz¹dowi Miasta Krosna
Problemy samorz¹du lokalnego z kszta³towaniem rynku pracy w Kroœnie
2008. Absolutorium i podsumowanie roku
/ (ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 97, s. III
Sesja Rady Powiatu Kroœnieñskiego
2009. Absolutoryjne sesje / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 100, s. I
Sesje rad w Kroœnie, Jedliczu i Dukli poœwiêcone
wykonaniu bud¿etów za rok 1999 i zmianom w bud¿etach na rok 2000 oraz udzieleniu absolutoriów
zarz¹dom
2010. Bez rewelacji / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 261, s. II; Wieczorna sesja / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 259, s. I
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta poœwiêcona omówieniu wyników kontroli Urzêdu Miasta w Kroœnie
2011. Bezprecedensowe ulgi? / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 157, s. I; Raj podatkowy? / AG
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 43, s. 3;
Zwolnieni z podatków / (m) // Super Now. 2000, nr 157, s. 2
Zwolnienia z podatku od nieruchmoœci dla przedsiêbiorców tworz¹cych nowe miejsca pracy w Kroœnie
Bronis³aw Burek = poz. 235
2016. Bud¿et 2003 // Kur. Kroœn. - 2003,
nr 4, s.1; Bud¿et uchwalony jednog³oœnie /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 76, s. III; Stawiaj¹ na inwestycje / Ewa Gorczyca. - Fot. //
Nowiny. - 2003, nr 64, s. 13
Bud¿et miasta Krosna i najwa¿niejsze inwestycje w r. 2003
2017. Bud¿et niezagro¿ony / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 212, s. III
Realizacja bud¿etu miasta Krosna w 2005 r.
2018. Bud¿et podporz¹dkowany / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 80, s. III
Bud¿et gminy Wojaszówka
2019. Bud¿et pó³rocza // Kur. Kroœn. - 2000,
nr 8, s. 1
Informacja o wykonaniu bud¿etu miasta Krosna
za I pó³rocze 2000 roku
2020. Bud¿et przyjêty / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 304, s. III
Bêdzie prywatyzacja = poz. 2303
2012. Bêdzie walczy³ z Kas¹ o kasê / (bm)
// Super Now. - 2000, nr 94, s. 7
Wyst¹pienie Bronis³awa Jêdrzejowskiego, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie na sesji Rady Powiatu Kroœnieñskiego poœwiêcone sytuacji finansowej szpitala i przeprowadzonych
w nim reformach
2013. Bilans pó³rocza - dochody i inwestycje // Kur. Kroœn. - 2002, nr 11, s. 1
Realizacja bud¿etu miasta Krosna (stan na I. pó³rocze 2002 r.)
2014. Bój o zdrój / Ewa Gorczyca. - Fot. //
Nowiny. - 2001, nr 57, s. 3; Minister mówi „Nie”
/ Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 43,
s. 5
Spór o udzia³y w maj¹tku prywatyzowanego
Uzdrowiska Iwonicz S.A.
Uchwalenie bud¿etu ziemskiego pow. kroœnieñskiego na rok 2001
2021. Bud¿et subwencji i dotacji / (BH)
// Dz. Pol. - 2003, nr 4, s. IV; Zatwierdzono
bud¿et / ad // Super Now. - 2003, nr 5, s. 7
Uchwalenie bud¿etu kroœnieñskiego pow. ziemskiego na rok 2003
2022. Bud¿et uchwalony // Kur. Kroœn. 2000, nr 2, s.1
Uchwalenie bud¿etu Krosna na rok 2000
2023. Bud¿et uchwalony / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 50, s. III; Mniejsza subwencja / sec // Super Now. - 2002, nr 42, s. 7
Uchwalenie bud¿etu powiatu kroœnieñskiego
grodzkiego na rok 2002
150
Administracja. Samorz¹d terytorialny
2024. Bud¿et uchwalony // Nowe Podk. 2004, nr 13, s. 16; Deficytowy bud¿et - uchwalony / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 71, s. III
Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 222, s. III
2025. Bud¿et uchwalony / (BH) // Dz. Pol.
- 2004, nr 6, s. III
2033. Debata oœwiatowa / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 103, s. VIII
2026. Bud¿et uchwalony / (sec) // Super
Now. - 2001, nr 37, s. 7; Przyjêty niemal jednog³oœnie / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 34,
s. IV
2034. Deficyt pod kontrol¹ / ewg // Nowiny. - 2001, nr 217, s. 6; Dla utrzymania p³ynnoœci / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 256, s. I
Rezultaty projektów realizowanych przez Zwi¹zek Gmin Dorzecza Wis³oki w zakresie ochrony œrodowiska
Bud¿et Krosna na 2004 r.
Analiza stanu szkolnictwa w Kroœnie podczas sesji
Rady Miasta
Bud¿et gminy Jedlicze i wa¿niejsze zadania inwestycyjne w roku 2004
Bud¿et gminy Jedlicze na rok 2001
2027. Bud¿et z deficytem / Ewa Gorczyca /
/ Nowiny. - 2001, nr 43, s. 6
Uchwalenie bud¿etu miasta Krosna na rok 2001
2028. Bud¿et zrównowa¿ony / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 54, s. II
Uchwalenie bud¿etu gminy Miejsce Piastowe na
rok 2001
Sesja Rady Gminy Jedlicze poœwiêcona zmianom
w bud¿ecie na rok 2000 i zaci¹gniêciu kredytu na pokrycie kosztów wdro¿enia Karty Nauczyciela
2030. By³y i sukcesy, i pora¿ki / (ST) - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 11, s. III; Starosta podsumowa³ rok / (sec). - Fot. // Super Now. - 2002,
nr 12, s. 7; Sukcesy i pora¿ki / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 4, s. 5
Podsumowanie roku 2001 podczas konferencji
prasowej w Starostwie Powiatowym w Kroœnie
2032. Czyœciej w dorzeczu Wis³oki / (ST). -
Bud¿et pow. kroœnieñskiego na rok 2004
2036. Deficytowy bud¿et przyjêty / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 26, s. III
Degradacja powiatowych traktów = poz.
1406
2037. Dni Polsko-S³owackie / ar // Nowiny.
- 2000, nr 145, s. 5
Wspólna sesja Rady Miejskiej Rymanowa i Kracunoviec inauguruj¹ca Dni Polsko-S³owackie w gminie Rymanów
2038. Docenieni przez mieszkañców / ewg
// Nowiny. - 2005, nr 130, s. III
Medal „Zas³u¿eni dla Dukielszczyzny” - lista odznaczonych
2031. Chorkówka w „Wis³oce” / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 34, s. 13; Przybywa chêtnych /
ar // Nowiny. - 2000, nr 29, s. 23
Chwa³a orê¿owi rosyjskiemu? = poz. 4311
2035. Deficytowy bud¿et kroœnieñskiego
powiatu / ad // Super Now. - 2004, nr 29, s. 6;
Deficytowy bud¿et przyjêty / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 33, s. III
Plan dochodów i wydatków Krosna w r. 2005
2029. Burzliwa sesja / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 234, s. II
Przyst¹pienie gminy Chorkówka do Zwi¹zku
Gmin „Wis³oka”
Kredyt zaci¹gniêty przez samorz¹d Krosna na
pokrycie deficytu bud¿etowego
2039. Dodatkowe pieni¹dze / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 103, s. I
Zmiany w bud¿ecie Krosna na 2000 r. (m.in. przyznanie œrodków finansowych na adaptacjê budynków
dla Wy¿szej Szko³y Zawodowej)
2040. Drogowy koncert ¿yczeñ / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 150, s. III
Sesja Rady Powiatu Kroœnieñskiego poœwiêcona
utrzymaniu dróg powiatowych
151
Zagadnienia prawno-administracyjne
2041. Dwadzieœcia jeden przeg³osowanych
/ (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 282, s. III
dach / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002,
nr 216, s. 3
2042. Dzia³alnoœæ gromadzkich rad narodowych w Bratkówce, £êkach Strzy¿owskich,
Odrzykoniu i Wojaszówce w latach 1955-1972
/ Eugeniusz Bachta. - Krosno : Urz¹d Gminy
w Wojaszówce, 2004. - 384 s. : fot. ; 21 cm. Bibliogr. s. 371
2049. Herb i flaga / ar. - Rys. // Nowiny. 2001, nr 43, s. 2; Powiat kroœnieñski ma swój
herb / (m) // Super Now. - 2001, nr 43, s. 7
Uchwalenie bud¿etu gminy, stawek podatków lokalnych oraz wynagrodzenia burmistrza i diet radnych podczas sesji Rady Gminy Jedlicze
Wp³yw zmiany przepisów o podatkach i op³atach lokalnych na stan bud¿etów gmin Iwonicz Zdrój
i Rymanów
2043. Dzia³alnoœæ rady gminnej i gromadzkiej w Bajdach (w latach 1928-1950) / Eugeniusz Bachta. - Krosno : Wydaw. Rady So³eckiej Wsi Bajdy, 2002. - 75 s., il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 73
Dzia³alnoœæ samorz¹du gminnego w Odrzykoniu i Bratkówce w latach 1935-1954 =
poz. 931
Uchwalenie bud¿etu oraz zatwierdzenie projektu
herbu i flagi ziemskiego pow. kroœnieñskiego
2050. Ho³d i pamiêæ / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 297, s. III
Uchwa³a Rady Miasta w sprawie nadania imienia
ronda „Solidarnoœci” w Kroœnie
2051. Ile g³osów otrzymali poszczególni
kandydaci? / oprac. A.J. // Nowe Podk. - 2002,
nr 46, s. 8; Radni Jas³a i Krosna / ewg // Nowiny. - 2002, nr 210, s. 13
Wyniki wyborów do rad miejskich Jas³a i Krosna
2052. Inauguracja w pa³acu / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 271, s. III
2044. Dzielnicowy koncert ¿yczeñ / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 230, s. 13
Propozycje zmian w bud¿ecie Krosna na 2002 r.
zg³oszone przez zarz¹dy dzielnic i osiedli
2045. Dziewiêæ uchwa³ / (BH) // Dz. Pol. 2005, nr 277, s. C
Sesja Rady Powiatowej w Kroœnie
Posiedzenie Rady Gminy Dukla
2053. Inauguracyjne sesje / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 270, s. III; Pierwsza sesja
IV kadencji / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002,
nr 269, s. III; Inauguracyjna sesja. - Fot. //
Kur. Kroœn. - 2002, nr 12, s. 2
Inauguracyjne posiedzenia rad miejskich, m.in.
w Kroœnie
2046. Dziœ sesje / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 125, s. I
Sesja Rady Miasta w Kroœnie poœwiêcona sytuacji na rynku pracy, bezrobociu oraz Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej
2047. Europejska gmina / ewg // Nowiny. 2000, nr 100, s. 6; Zaradni samorz¹dowcy /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 115, s. 7
Dofinansowanie z Funduszu PHARE gminy Miejsce Piastowe na realizacjê projektu „Bli¿ej Unii Europejskiej”
Finanse szpitala = poz. 2345
2048. Gminom uzdrowiskowym po docho-
2054. Inwestycyjne przymiarki / (ewg) //
Nowiny. - 2000, nr 247, s. 11
Ograniczenie wydatków na inwestycje w bud¿ecie miasta Krosna na 2001 r.
2055. Jak bumerang / (ST) // Dz. Pol. - 2002,
nr 157, s. III; O sytuacji szpitala / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 147, s. III
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2056. Jan Rajchel po raz czwarty / ewg //
Nowiny. - 2002, nr 214, s. 13
Wyniki wyborów samorz¹dowych w gminie Rymanów
152
Administracja. Samorz¹d terytorialny
2057. Ju¿ zmiany w radzie / (ST) // Dz. Pol.
- 2002, nr 279, s. III
sna
Zmiany osobowe w sk³adzie Rady Miasta Kro-
Przyjêcie przez Radê Miasta uchwa³y w sprawie
realizacji projektu „Ochrona œrodowiska w Kroœnie”
wspó³finansowanego przez UE
2058. Kandydaci we wszystkich gminach
/ (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 233, s. III
Kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej w wyborach samorz¹dowych w pow. kroœnieñskim
2067. Kroœnieñska strategia optymistyczna / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 51, s. 13
2059. Kasa dla samorz¹dowców / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2003, nr 19, s. 13
Uchwalenie „Strategii rozwoju miasta Krosna
2000-2010”
Wysokoœæ uposa¿enia cz³onków Rady Miasta
Krosna
2068. „Kula doskona³oœci” / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 10, s. 6; Kula doskona³oœci dla Krosna // Kur. Kroœn. - 2000, nr 2,
s. 1; Kula i dyplom dla kroœnieñskiej rady /
(ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 11, s. 14
2060. Kondycja s³u¿by zdrowia / (BH) //
Dz. Pol. - 2005, nr 25, s. III
Sesja Rady Miejskiej w Jedliczu poœwiêcona problemom s³u¿by zdrowia
2061. Kontynuacja i nowe inwestycje /
Anita Kowalska // Nowe Podk. - 2002, nr 2,
s. 6; Milion deficytu w Jedliczu / (sec) // Super Now. - 2002, nr 2, s. 7
Uchwalenie bud¿etu i plany inwestycyjne gminy
Jedlicze na r. 2002
2062. Korczyna - bogactwo dziedzictwa /
Stanis³aw Roman ; rozm. Piotr Hudyma. - Fot.
// Nowe Podk. - 2002, nr 40, s. 10
Podsumowanie kadencji Rady Gminy Korczyna
2063. Kredyt na remont dróg / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 95, s. II
Udzielenie absolutorium zarz¹dowi kroœnieñskiego pow. ziemskiego
Nagroda „Kula Doskona³oœci” dla Rady Miasta
Krosna za pomoc w wyrównywaniu szans osób niepe³nosprawnych intelektualnie
2069. „Kulturalna” dyskusja / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 154, s. III
Sesja Rady Miejskiej w Kroœnie poœwiêcona m.in.
przyjêciu raportu „Stan kultury w Kroœnie i kierunki
jej rozwoju do roku 2002”
2070. Magister zostaje na wsi / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2001, nr 237, s. 12
Realizacja programu „Ja lider - na wsi - nowe podejœcie do rzeczywistoœci gospodarczej” w ziemskim
pow. kroœnieñskim
2071. Ma³e przetasowania / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2002, nr 210, s. 13
Wyniki wyborów samorz¹dowych w gminach
pow. kroœnieñskiego - wójtowie i burmistrzowie
2064. Krosno po i przed wyborami / oprac.
I // Nowe Podk. - 2002, nr 44, s. 2
Procentowy udzia³ przedstawicieli partii politycznych w nowo wybranej Radzie Miasta Krosna
2065. Krosno wspomo¿e ¯arnowiec? /
(ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 27, s. III; Prezydent
pomo¿e staroœcie / ewg // Nowiny. - 2002,
nr 24, s. 7
Apel klubu radnych SLD Rady Miasta Krosna
o rozwa¿enie mo¿liwoœci udzielenia pomocy finansowej Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
2066. Krosno zadba o œrodowisko / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 3, s. III; Modernizacja
wysypiska / ewg // Nowiny. - 2002, nr 14,
s. 17
2072. Maraton uchwa³ / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 142, s. II
XIII sesja Rady Powiatu Kroœnieñskiego
2073. Medale dla zas³u¿onych / kbr // Duk.
Prz. Sam. - 2004, nr 8, s. 7; Zas³u¿eni dla Dukielszczyzny / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004,
nr 155, s. IV
Lista nagrodzonych medalem „Zas³u¿eni dla Dukielszczyzny” przyznanym przez radê Miasta i Gminy
153
Zagadnienia prawno-administracyjne
2074. Miesi¹c wyborów / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 85, s. IV
Wybory do rad dzielnic i zarz¹dów osiedli w Kroœnie; sk³ady osobowe rad dzielnic Bia³obrzegi i Kroœcienko Ni¿ne
Migawki z tamtych lat = poz. 811
2075. Miliony dla potrzebuj¹cych / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 65, s. II; Pomoc najubo¿szym / ewg // Nowiny. - 2001, nr 58, s. 10
Analiza dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kroœnie podczas sesji Rady Miasta
2076. Mniejsza subwencja / (BH) // Dz. Pol.
- 2002, nr 106, s. III; Mniejsza subwencja / ar
// Nowiny. - 2002, nr 89, s. 13
Zmiejszenie subwencji oœwiatowej i drogowej dla
pow. kroœnieñskiego
2077. Mniejsze dop³aty mieszkaniowe /
(ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 3, s. III
2083. Nie strzelajmy z armaty do muchy /
Wojciech Wójcik. - Fot. // Dz. Pol. - 2002,
nr 54, s. I, II; Szpital nad przepaœci¹ / Szymon
Jakubowski. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 45,
s. 3; Partnerstwo dla pieniêdzy // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2002, nr 54, s. 3; Dymisja Jêdrzejowskiego / Stanis³aw Siwak. - Fot. // Nowiny.
- 2002, nr 45, s. 3
Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego poœwiêcona sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie i rozpatrzeniu wniosku o odwo³anie dyrektora szpitala
2084. Nie tylko dla wybrañców / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 73, s. II
Sesja Rady Gminy Jedlicze poœwiêcona problemom sportu
2085. Nie zainteresowani Uni¹ / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 81, s. III
Debata obywatelska nt. przysz³oœci Polski w Unii
Europejskiej w Wojaszówce (pow. kroœnieñski)
Uchwa³a Rady Miasta Krosna w sprawie zmniejszenia dop³at do czynszu dla ubogich mieszkañców
2078. Na remonty / ar // Nowiny. - 2002,
nr 150, s. 17
2086. Niepokoje samorz¹dowców / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 32, s. III
Posiedzenie Kroœnieñskiego Konwentu Samorz¹dowego w Kroœnie
Podzia³ œrodków na remonty obiektów sportowych w Kroœnie
2087. Niewiele, ale wzros³y / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 268, s. III
2079. Na rzecz miasta i powiatu / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2003, nr 26, s. 13
Stawki podatków lokalnych w gminie Jedlicze
w 2002 r.
Debata radnych ró¿nego szczebla na temat Krosna i powiatu
2080. Nadwy¿ka bud¿etowa rozdysponowana / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 73, s. II
Zmiany w bud¿ecie gminy Jedlicze dotycz¹ce rozdysponowania rezerwy bud¿etowej
2081. Najwiêcej na oœwiatê i pomoc / (sec)
// Super Now. - 2000, nr 28, s. 6
2088. Nowe podatki / ar // Nowiny. - 2000,
nr 247, s. 11
Propozycje stawek podatku od osób fizycznych
oraz wysokoœci op³at lokalnych w Kroœnie w 2001 roku
2089. Nowe rady dzielnic / (ST) // Dz. Pol.
- 2003, nr 94, s. III
Sk³ady rad dzielnic Polanka i Œródmieœcie (Krosno)
Bud¿et gminy Jedlicze na 2000 r.
2082. Nie chc¹ byæ mieszkañcami drugiej
kategorii / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 151, s. III
Opinia Rady Gminy Jedlicze w sprawie projektu po³¹czenia powiatów grodzkiego i ziemskiego w Kroœnie
2090. Nowe Rady Dzielnic / (ST) // Dz. Pol.
- 2003, nr 107, s. III
Sk³ady rad dzielnic Suchodó³ i Zawodzie (Krosno)
2091. Noworoczne podwy¿ki / ar // Nowiny. - 2000, nr 1, s. 6
Podwy¿ka podatków, op³at za wodê pitn¹ i œcieki w Kroœnie
154
Administracja. Samorz¹d terytorialny
2092. Nowy bud¿et - stare problemy / Stanis³aw W³odyka // Duk. Prz. Sam. - 2003,
nr 1, s. 11-13
nr 148, s. III
2093. Nowy radny / ewg. - Fot. // Nowiny.
- 2003, nr 175, s. 7
2102. Oburzeni radni / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 229, s. II
Bud¿et gminy Dukla na r. 2003
Zmiana w sk³adzie Rady Miasta Krosna
2094. Nowy radny œlubowa³ / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 303, s. III
Zmiany w sk³adzie rady pow. kroœnieñskiego
Sesja Rady Miejskiej w Dukli; w porz¹dku obrad
m.in. zaopiniowanie po³¹czenia powiatów grodzkiego i ziemskiego w Kroœnie
Stanowisko Rady Miasta Krosna wobec zachowania prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego
i ministra Marka Siwca w Kaliszu w 1997 roku
2103. Oby³o siê bez dyskusji / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 51, s. III
Przyjêcie przez Radê Miasta Krosna sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w 2001
roku
2095. O bud¿ecie miasta i gminy na 2002
rok / S. W³odyka // Duk. Prz. Sam.- 2001,
nr 11, s. 5-7
Projekt bud¿etu miasta i gminy Dukla oraz wydatki inwestycyjne gminy w l. 1998-2001
O demokracji i przedsiêbiorczoœci = poz. 79
2096. O kulturze i kolczykowaniu / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 58, s. III
Sesja Rady Miejskiej w Jedliczu
2097. O ratowaniu szpitala / (ST) // Dz. Pol.
- 2004, nr 230, s. III
Sesja Rady Miasta Krosna poœwiêcona sytuacji
finansowej Woj. Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2098. O zmianê ordynacji / (BH) // Dz. Pol.
- 2002, nr 100, s. III
Apel Rady Miasta Krosna do Sejmu i Senatu RP
o wprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej
2104. Oni bêd¹ decydowaæ... / oprac. P.H.
- Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 47, s. 8-9; Nie
oby³o siê bez sensacji / (ar, ewg) // Nowiny. 2002, nr 218, s. 21; Dotychczasowi i zupe³nie
nowi / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 263,
s. III
Wyniki wyborów prezydentów miast i wójtów
w powiatach jasielskim, kroœnieñskim i sanockim
2105. Osi¹gniêcia Gminy Dukla w latach
1990-2005 // Duk. Prz. Sam. - 2005, nr 6, s. 2122
Lista zadañ zrealizowanych przez samorz¹d
w okresie 15-lecia
2106. Ostatnie sesje w tym roku / (ST) //
Dz. Pol. - 2002, nr 302, s. III
Posiedzenia Rady Miasta Krosna i Rady Powiatu
Kroœnieñskiego
2099. Obradowali bez wojewody / sec //
Super Now. - 2002, nr 27, s. 7; Racje gmin /
Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002,
nr 7, s. 5; ¯ale wójtów / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 27, s. 3
2107. Oszczêdnoœci oœwiatowe / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 279, s. III
Posiedzenie Kroœnieñskiego Konwentu Samorz¹dowego w Kroœnie
2100. Obradowa³a Komisja Kultury / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 21, s. IV
Inauguracyjne posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna
2101. Obrady rady / (BH) // Dz. Pol. - 2001,
Uchwa³y intencyjne w sprawie reorganizacji sieci placówek oœwiatowo-wychowawczych w Kroœnie
Pieni¹dze dla podkarpackich gmin = poz.
1410
2108. Pieni¹dze podzielone / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 43, s. 3; Z deficytem / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 39, s. 14
Uchwalenie bud¿etu grodzkiego pow. kroœnieñskiego
155
Zagadnienia prawno-administracyjne
Piotr Babinetz = poz. 226
2109. Plany Komisji Rewizyjnej / (ST) //
Dz. Pol. - 2003, nr 6, s. III
2116. Podsumowanie kadencji / (SUB) //
Dz. Pol. - 2002, nr 248, s. IV
Spotkanie przedstawicieli samorz¹du gminy Dukla z dziennikarzami
Szkolenie cz³onków Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Krosna i plan jej dzia³ania na 2003 r.
Podwójna szansa na LOT = poz. 651
2110. Pod nadzorem radnych / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 51, s. 14; Porz¹dek i bezpieczeñstwo / ewg // Nowiny. - 2000, nr 52, s. 24
Powo³anie sta³ej Komisji Bezpieczeñstwa, Porz¹dku i Ochrony Œrodowiska Rady Miasta w Kroœnie
2111. Podatki i op³aty uchwalone / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 280, s. IV
2117. Pomocny komitet / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 187, s. III
Dzia³alnoœæ Powiatowego Komitetu Pomocy
osobom poszkodowanym przez powódŸ
2118. Porz¹dki w mieœcie / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 67, s. 4
Zadania komisji bezpieczeñstwa, porz¹dku
i ochrony œrodowiska Rady Miejskiej w Kroœnie
Wysokoœæ podatków lokalnych oraz op³at administracyjnych i targowych w Kroœnie w 2004 r.
2112. Podatki i op³aty ustalone / (sec) //
Super Now. - 2001, nr 236, s. 7; Podatki wzrosn¹ / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001,
nr 256, s. 2; Wiadomo ile i za co w Kroœnie /
(ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 262, s. 1
Wysokoœæ podatków i op³at lokalnych w Kroœnie w 2002 r.
2113. Podatki takie same lub mniejsze /
(sec) // Super Now. - 2004, nr 3, s. 6; Wiêcej
wydatków, ni¿sze wp³ywy / aa // Nowe Podk.
- 2004, nr 2, s. 2
Bud¿et gminy Jedlicze i wa¿niejsze zadania inwestycyjne w r. 2004
2119. Postêp wkroczy³ na salê obrad / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 54, s. IV
Zastosowanie rzutnika multimedialnego podczas
obrad Rady Miasta Krosna
2120. Powiatowe sesje / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 254, s. II
Informacja o strategii rozwoju sportu w l. 20002002 i infrastrukturze komunalnej Krosna podczas
sesji Rady Miasta
2121. Powiedz¹, czy chc¹ dwóch powiatów / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 150, s. III
Sesja Rady Miejskiej w Jedliczu; w porz¹dku obrad m.in. opiniowanie po³¹czenia pow. ziemskiego
z grodzkim w Kroœnie
2122. Powstaje komisja bezpieczeñstwa
i porz¹dku / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 284, s. III
2114. Podatkowe decyzje / sec // Super
Now. - 2002, nr 234, s. 7
Stawki podatków i op³at lokalnych w Kroœnie
w 2003 roku
2115. Podkarpacka Nagroda Samorz¹dowa / A. Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 23, s. 4-5
Obchody Dnia Samorz¹du Terytorialnego i laureaci nagrody, m.in. Zbigniew Braja, starosta kroœnieñski
Podstawy prawne funkcjonowania Rady
Miejskiej Krosna w okresie autonomii galicyjskiej = poz. 805
Delegowanie Piotra Babinetza, cz³onka Rady
Miasta Krosna do wspólnej komisji bezpieczeñstwa
i porz¹dku, tworzonej przez pow. grodzki i kroœnieñski pow. ziemski
2123. Powstanie i dzia³alnoœæ Gminnej
Rady Narodowej w Wojaszówce w latach
1973-1990 / Eugeniusz Bachta. - Krosno : Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza ; Wojaszówka
: Urz¹d Gminy w Wojaszówce, 2005. - 304 s.,
[4] k. tabl. : fot. kolor., tab. ; 21 cm. - Bibliogr.
s. 301
156
Powszechniak pod spychacz = poz. 2567
Administracja. Samorz¹d terytorialny
2124. Po¿egnalna sesja / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 237, s. III
2133. Rada kontra prezydent / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 279, s. III
2125. Po¿egnania w konwencie / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 6, s. IV
2134. Rada w rêkach kobiety / (Sub). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 269, s. IV
Ostatnia w kadencji sesja Rady Powiatu Kroœnieñskiego
Spotkanie cz³onków konwentu wójtów i burmistrzów pow. kroœnieñskiego
czu
2126. Po¿yczki uchwalone / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 205, s. III
Inauguracyjne posiedzenie Rady Miejskiej w Jedli-
2135. Radni g³osowali w sprawie radnych
/ Krzysztof Jurusik // Super Now. - 2004,
nr 63, s. 8
Przyjêcie sprawozdania z wykonania bud¿etu za
pierwsze pó³rocze 2004 przez Radê Miasta Krosna
2127. Prê¿na gmina z konfliktem w radzie /
ze Zbigniewem Sanockim burmistrzem gminy
Jedlicze ; rozm. Piotr Hudyma // Nowe Podk. 2002, nr 4, s. 6
Bud¿et gminy Jedlicze na r. 2002, plany inwestycyjne i praca radnych
Diety radnych, koszty utrzymania placówek
oœwiatowych i zmiany w statucie placówek kultury przedmiot debaty Rady Gminy Jedlicze
2136. Raport z realizacji zadañ powiatu kroœnieñskiego w latach 1999-2002. - Krosno :
„Arete II”, [2002]. - 42 s. : fot. kolor. ; 20 cm
2137. Razem lepiej / (sec) // Super Now. 2000, nr 37, s. 7
2128. Problem s³u¿by zdrowia rozwi¹zany /
(m). - Fot. // Super Now. - 2000, nr 162, s. 7
Przyst¹pienie gminy Jedlicze do Zwi¹zku Gmin
„Wis³oka”
Inwestycje komunalne i organizacja s³u¿by zdrowia i szkolnictwa w gminie Miejsce Piastowe
2129. Problemy kurortu / ewg // Nowiny. 2000, nr 28, s. 23
Propozycja powo³ania przy Radzie Gminy Iwonicz komisji uzdrowiskowej
2138. Realizacja zadañ rozwoju Gminy
Chorkówka w latach 1998-2002 przez Radê
Gminy Chorkówka, Zarz¹d Gminy Chorkówka, Urz¹d Gminy Chorkówka. - Chorkówka:
b.w, [2002]. - 15 s. : [2] k. nlb: fot. kolor.; 21 cm
Sprawozdanie z kadencji 1998-2002
2130. Profilaktyka i promocja zdrowia //
Nowe Podk. - 2005, nr 11, s. 17
2139. Rocznica samorz¹du i wspó³pracy /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 195, s. C;
Zas³u¿eni dla Krosna // NG³os. - 2005, nr 34, s. 8
Informacja o realizacji programów profilaktyki
i promocji zdrowia przez Radê Miasta Krosna
2131. Promowanie rodziny / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 147, s. III
Podsumowanie I Kroœnieñskich Dni Rodziny
i uchwalenie Deklaracji w sprawie rodziny podczas
posiedzenia Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Krosna
2132. Przysz³oroczny bud¿et Krosna / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 279, s. III
Odrzucenie projektu uchwa³y o zmianie na stanowisku sekretarza Miasta Krosna
Sesja Rady Miasta poœwiêcona podsumowaniu
wspó³pracy Krosna z Zalaegerszeg i 15-leciu samorz¹dnoœci
2140. Rodzinne seminarium / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 132, s. III
Konferencja nt. „Praca - Rodzina - Wychowanie” w ramach II Kroœnieñskich Dni Rodziny
Projekt bud¿etu Krosna na 2006 rok przedstawiony na sesji Rady Miasta
157
Zagadnienia prawno-administracyjne
2141. Rodziny z „Kart¹” / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 150, s. III
Uchwalenie „Karty Rodziny Miasta Krosna”
sta
2142. Rok inwestycji / (BH) // Dz. Pol. 2004, nr 286, s. III
Samorz¹d wspiera uczelniê = poz. 2493
Odrzucenie projektu uchwa³y o zmianie na stanowisku sekretarza Miasta Krosna
2143. Samorz¹dnoœæ stwarza mo¿liwoœci :
rozmowa ze Zbigniewem Sanockim / rozm. Jadwiga Steliga // Dz. Pol. - 2000, nr 130, s. II
Rozmowa ze Zbigniewem Sanockim, burmistrzem
Jedlicza o pierwszych 10-ciu latach samorz¹dnoœci
w gminie Jedlicze
2144. Samorz¹dowcy obraduj¹ / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 76, s. III
Sesje rad miejskich w Kroœnie i Sanoku
2145. Samorz¹dowe problemy / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 26, s. 13
Plan posiedzeñ Rady Miasta Krosna do koñca
kadencji
2146. Samorz¹dy 1999 : osi¹gniêcia powiatów, miast i gmin województwa podkarpackiego w 1999 roku / red. Piotr Hudyma. Krosno : „Nowe Podkarpacie”, 2001. - 186 s. :
portr. ; 20 cm
Rec.: Adam Warzocha // Nowiny. - 2001, nr 111,
s. 35
Dot. równie¿ pow. kroœnieñskiego
2147. Samorz¹dy nie do koñca samorz¹dne / z Janem Rajchlem, burmistrzem Rymanowa ; rozm. Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. 2005, nr 22, s. 7
O dzia³alnoœci samorz¹du w gminie Rymanów
w 15-lecie istnienia
Dot. tak¿e samorz¹dów w pow. kroœnieñskim
Krytyka w³adz Krosna podczas sesji Rady Mia-
2150. Sekretarz miasta ten sam / sec // Super Now. - 2002, nr 233, s. 7; Smerecki nie przeszed³ / (aj). - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 49,
s. 5; Wiêkszoœæ blokuje zmiany / ewg
// Nowiny. - 2002, nr 232, s. 3
Projekt bud¿etu i plany inwestycyjne gminy Jedlicze na 2005 r.
2148. Samorz¹dy podkarpackie 1990-2005
/ Stanis³aw Roman. - Krosno : „Nowe Podkarpacie”, 2005. - 260 s. : fot. kolor., tab. ; 29 cm
2149. Samozadowolenie kroœnieñskich radnych / (bm) // Super Now. - 2000, nr 39, s. 7
2151. Sesje wyj¹tkowej wagi / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 227, s. II
Sesja Rady Miejskiej w Kroœnie poœwiêcona m.in.
zmianom w regulaminie organizacyjnym Urzêdu
Miasta
2152. Siedmiu sygnatariuszy / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 202, s. III
Porozumienie wyborcze partii prawicowych „Krosno-Rodzina-Sprawiedliwoœæ” w celu wystawienia
wspólnego kandydata w wyborach samorz¹dowych
2153. Sk³ady osobowe Rady Miejskiej
w Dukli w latach 1990-2005 // Duk. Prz. Sam. 2005, nr 6, s. 8-10
2154. Sprawozdanie z wykonania bud¿etu
gminy za rok 2004 // Prz¹dki. - 2005, nr 5, s. 4
Dochody i wydatki gminy Korczyna w 2004 r.
2155. Statut dla Krosna / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 52, s. 13
Uchwalenie Statutu Miasta Krosna
2156. Strategia zaakceptowana / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 259, s. III
Przyjêcie przez Radê Miasta informacji o realizacji strategii rozwoju miasta Krosna
2157. Stra¿nicy nie pró¿nuj¹ / Barbara
Mnich // Super Now. - 2000, nr 82, s. 7
Podsumowanie dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej podczas sesji Rady Miasta Krosna
2158. Struktura dochodów bud¿etu powiatu kroœnieñskiego / Marek Smoleñ // W: Regionalne uwarunkowania ekonomicznego roz158
Administracja. Samorz¹d terytorialny
woju rolnictwa i obszarów wiejskich / pod red.
Adama Czudca. T. 2. - Rzeszów : Wydaw. Uniw.
Rzesz., 2003. - s. 110-120. - Bibliogr., streszcz.
w jêz. ang.
2167. Uroczystoœæ w kroœnieñskim urzêdzie / oprac. I. - Fot. // Nowe Podk. - 2002,
nr 47, s. 2
2159. Tañsza dro¿sza rada / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 2, s. III; Zarobki radnych /
sec. - Fot. // Super Now. - 2003, nr 5, s. 7
2168. Urzek³a mnie ziemia kroœnieñska /
(aj) // Nowe Podk. - 2004, nr 44, s. 2
Analiza dochodów pow. kroœnieñskiego w l. 19992001
Powo³anie komisji sta³ych Rady Miasta Krosna
i ustalenie wysokoœci diet; sk³ady komisji
Wrêczenie nowo wybranym radnym i prezydentowi Piotrowi Przytockiemu dokumentów zaœwiadczaj¹cych o wyborze
Laureaci konkursu Starostwa Powiatowego
w Kroœnie ph. „Urzek³a mnie ziemia kroœnieñska”
Utrwalanie wspó³pracy = poz. 120
2160. Tañsza rada, dro¿si radni / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 52, s. III
2169. Votum separatum prawicy / (ST) //
Dz. Pol. - 2003, nr 255, s. III
Zasady wyp³acania diet cz³onkom rady i zarz¹du
pow. kroœnieñskiego ziemskiego
2161. To jest granda! / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 75, s. III
Krytyka informacji o akcjach profilaktyki zdrowotnej prowadzonych w Kroœnie w 2001 r. podczas
sesji Rady Miasta
Uchwa³a Rady Miasta w sprawie utworzenia Kroœnieñskiej Fundacji Przedsiêbiorczoœci i Innowacji i zaci¹gniêcia kredytu
2170. W nowy rok z podwy¿kami / (WOW,
AJ, JS, ST, EWAF) // Dz. Pol. - 2001, nr 1, s. II
Podwy¿ki op³at za us³ugi komunalne i zwiêkszenie stawek podatków lokalnych w niektórych miastach (m.in. w Kroœnie) woj. podkarpackiego
2162. Trzy miliony w obligacjach / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 100, s. III
Projekt uchwa³y w sprawie emisji obligacji przez
Starostwo Powiatowe w Kroœnie
2163. Trzy okrêgi wyborcze / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 148, s. III
Zatwierdzenie projektu uchwa³y o podziale Krosna na okrêgi wyborcze
2164. Turaszówka - dzielnica na obrze¿ach
// Kur. Kroœn. - 2000, nr 2, s. 2
2171. W pigu³ce // Kur. Kroœn. - 2002,
nr 12, s. 2
Podstawowe informacje o pracach Rady Miasta
w kadencji 1999-2002
2172. W Z³otej Setce na 10.lecie gminy /
Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 26, s. 17
Obchody 10-lecia gminy Kroœcienko Wy¿ne
Sk³ad i dzia³alnoœæ w³adz dzielnicy Krosna - Turaszówki
2165. Turaszówka - problemy dzielnicy /
Ryszard Jaworski. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2001,
nr 2, s. 1
Podsumowanie pracy zarz¹du dzielnicy Turaszówka w r. 2000
Tysi¹ce zabytków, i co dalej = poz. 778
2166. Udzielone absolutoria / (ST, BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 102, s. I
2173. Wci¹¿ rosn¹cy garb : rozmowa ze
Stanis³awem Juch¹, radnym Klubu SLD //
Nowiny. - 2002, nr 45, s. 2
Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego poœwiêcona sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie i rozpatrzeniu wniosku o odwo³anie dyrektora szpitala
2174. WieloϾ spraw / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 123, s. III
Program obrad Rady Miasta Krosna (m.in. „Stan
kultury w Kroœnie i kierunki jej rozwoju do roku
2002”)
Udzielenie absolutoriów zarz¹dom miast i gmin
w Kroœnie, Dukli i Jedliczu
159
Zagadnienia prawno-administracyjne
2175. Wiêkszoœæ dochodów - transfery
z bud¿etu pañstwa / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 300, s. IV
Z PLD prosto = poz. 284
2183. Za dzia³alnoœæ kulturaln¹ / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 51, s. III
Projekt bud¿etu miasta Krosna na 2001 r.
2176. Wójta nie odwo³ali / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 61, s. III
Sesja Rady Gminy w Miejscu Piastowym poœwiêcona rozpatrzeniu wniosku o odwo³anie wójta w zwi¹zku z sytuacj¹ finansow¹ Zak³adu Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym
Przyjêcie przez Radê Miasta Krosna uchwa³y
o corocznym przyznawaniu nagród prezydenta miasta za osi¹gniêcia w dziedzinie twórczoœci artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury
Zad³u¿one miasta = poz. 1414
2184. Zagro¿enia powiatowe / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 23, s. III
Wspomaganie gminy = poz. 2591
2177. Wspólnie walczyæ z bezrobociem /
z Janem Juszczakiem [...] ; rozm. Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 48, s. 8
Rozmowa nt. walki z bezrobociem w ziemskim pow.
kroœnieñskim
2178. Wspó³praca uchwalona / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 284, s. III
Posiedzenie Zarz¹du i Komisji Bud¿etu i Finansów poœwiêcone funkcjonowaniu i zadaniom ziemskiego pow. kroœnieñskiego
2185. Zarz¹d wybrany / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 92, s. III
Sk³ad zarz¹du osiedla Stefana Grota-Roweckiego
(Krosno)
Zas³u¿ony dla Krosna = poz. 236
Uchwa³a o wspó³pracy miêdzy Krosnem a Borys³awiem (Ukraina)
2179. Wybory samorz¹dowe 2002 : kandydaci / oprac. Piotr Hudyma // Nowe Podk. 2002, nr 41, s. 7
Lista kandydatów na prezydentów i burmistrzów
miast w b. woj. kroœnieñskim
2180. Wybór jest prosty / mówi Antoni
Jakubowicz ; rozm. Piotr Hudyma. - Fot. //
Nowe Podk. - 2002, nr 26, s. 6
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
Zdzis³aw Dudycz = poz. 257
2186. Zemsta hrabiego Fredry / Henryk Nicpoñ // Super Now. - 2000, nr 145, s. 16
Spór o prawo w³asnoœci ruin zamku „Kamieniec”
w Odrzykoniu
2187. Zgoda buduje : rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Dukla Piotrem Witkowskim / rozm. W. Szyndak // Duk. Prz. Sam. 2002, nr 8, s. 4
Podsumowanie kadencji i plany inwestycyjne
gminy
2181. Wy¿sze podatki / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 303, s. III
2188. Zmiany bud¿etowe / (ST) // Dz. Pol.
- 2002, nr 147, s. III
Stawki podatków lokalnych w Kroœnie w 2006 r.
2182. Z czego ten zysk / AG // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2000, nr 127, s. 4; Zastrze¿enia do
MPGK / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 127, s. II;
Kryzys monopolisty / (bm) // Super Now. 2000, nr 126, s. 7
Zmiany w bud¿ecie miasta Krosna na rok 2002
2189. Zwyciêskie Forum Samorz¹dowe /
(BH) // Dz. Pol. - 2002, nr 258, s. III
Wyniki wyborów samorz¹dowych w gminie Kroœcienko Wy¿ne
Ocena dzia³alnoœci i przygotowania do walki
z konkurencj¹ Miejskiego Przedsiêbiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kroœnie podczas sesji Rady Miasta
160
Zob. te¿ poz. 808
Zagadnienia prawne. S¹downictwo
2. ZAGADNIENIA PRAWNE. S¥DOWNICTWO
2190. Ciep³o pod paragrafem / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 2, s. I
Akt oskar¿enia w sprawie nieprawid³owoœci przy
naliczaniu op³at za ogrzewanie mieszkañ w Kroœnieñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Kroœnie
Wyrok w sprawie za³o¿ycieli Fundacji Pomocy
Humanitarnej w Kroœnie
2191. Ciep³o w spó³dzielni / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 77, s. I; Czynsze z rêkawa? / Ewa
Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 62, s. 3
Œledztwo w sprawie naliczania czynszów w Kroœnieñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, prowadzone
przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Kroœnie
2192. Co nie uchodzi sêdziemu / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 236, s. 5
Wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady S¹downictwa w Kroœnie
2198. Kolejna decyzja / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 169, s. III; Pa³ac dla powiatu
kaplica Tarnowskim / /aj/ // Nowe Podk. - 2004,
nr 30, s. 2; Zwrot maj¹tku rodzinie Tarnowskich / Janina Knap // Duk. Prz. Sam. - 2004,
nr 9, s. 5
Decyzja wojewody podkarpackiego dotycz¹ca
w³asnoœci zespo³u pa³acowo-parkowego w Dukli
2199. Ksiêgi wieczyste po nowemu / (ad)
// Super Now. - 2003, nr 191, s. 5
2193. Dochodzenie trwa / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 211, s. I; Dyrektor oskar¿ony / Szymon Jakubowski, pm // Super Now. - 2002, nr
175, s. 1
Utworzenie przy S¹dzie Okrêgowym w Kroœnie
oœrodka zajmuj¹cego siê wprowadzaniem ksi¹g wieczystych
Dochodzenie w sprawie nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2194. Dogadali siê z hrabi¹ / ad // Super
Now. - 2004, nr 122, s. 4; Porozumienie z Tarnowskimi / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 146,
s. I, III; Ugoda z rodzin¹ Tarnowskich / (aj)
// Nowe Podk. - 2004, nr 26, s. 3
Ugoda pomiêdzy Starostwem Powiatowym
w Kroœnie a hrabi¹ Stanis³awem Tarnowskim w sprawie budynku LO w Dukli
Lawinowy wzrost przestêpczoœci = poz.
1858
2200. £aŸnia dla metodyków / (czak) //
Super Now. - 2000, nr 108, s. 7
Zmiany w³aœcicieli budynku by³ej ³aŸni miejskiej
przy ul. Legionów w Kroœnie
2201. Mniej rozbojów / (m) // Super Now. 2000, nr 74, s. 7; Nie bêdzie przedawnienia /
AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 74,
s. 2
Ocena dzia³alnoœci prokuratur okrêgu kroœnieñskiego
2195. Doprowadzono szpital na skraj bankructwa / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. 2003, nr 46, s. 4
2202. Muzeum czy rezydencja / Antoni
Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 100, s. 5
Zakoñczenie œledztwa w sprawie niegospodarnoœci
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Kroœnie
2196. Elektroniczne ksiêgi wieczyste /
z Grzegorzem G³adyszem Prezesem S¹du Okrêgowego w Kroœnie ; rozm. Piotr Hudyma. - Fot.
// Nowe Podk. - 2001, nr 47, s. 7
Wp³yw komputeryzacji na pracê S¹du Okrêgowego w Kroœnie
2197. Fundacja Pomocy Humanitarnej kokosowym interesem za³o¿ycieli / /aj/ // Nowe
Podk. - 2005, nr 50, s. 4; ¯erowali na ludzkiej
dobroci / (BH) // Dz. Pol. - 2005, nr 285, s. III
Starania Adama Tarnowskiego o odzyskanie pa³acu w Dukli
2203. Na swoim / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 31, s. 4; Nowa siedziba Temidy
/ (m) // Super Now. - 2000, nr 14, s. 6
Nowa siedziba Prokuratury Okrêgowej i Rejonowej w Kroœnie
161
Zagadnienia prawno-administracyjne
2204. Nie chcemy nikogo wyrzucaæ / AG. Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 124, s. 4
Ustalanie warunków przejêcia przez rodzinê Tarnowskich nieruchomoœci w Dukli
2205. Nie uznani spadkobiercy / (m) // Super Now. - 2001, nr 114, s. 7; Przejêto zgodnie
z prawem / ewg // Nowiny. - 2001, nr 113, s. 4
Odrzucenie wniosku Za³uskich o zwrot maj¹tku
w Iwoniczu Zdroju
Odznaczony i œcigany = poz. 1619
wa Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Us³ug do odszkodowania za zerwanie umowy dotycz¹cej administrowania miejskim placem targowym
2213. S¹dy pracuj¹ dobrze / ar // Nowiny. 2000, nr 62, s. 23
Ocena pracy S¹du Okrêgowego w Kroœnie i podleg³ych mu s¹dów rejonowych podczas Zgromadzenia Ogólnego Sêdziów
2214. Tajemnica zbrodni / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 195, s. III; Zbrodnia przedawniona /
Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 162, s. 3
Umorzenie postêpowania w sprawie o zabójstwo
mjr A. ¯ubryda
2206. Pa³ac jest nasz! / AG. - Fot. // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 133, s. 3; Wojewoda zadecydowa³ / Antoni Adamski // Nowiny. - 2001, nr 116, s. 13
Odmowna decyzja Wojewody Podkarpackiego
w sprawie zwrotu rodzinie Tarnowskich pa³acu w Dukli
2207. Politycznie niepewny / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 117, s. III
Wznowienie procesu przeciwko by³emu funkcjonariuszowi PUBP przed S¹dem Rejonowym w Kroœnie
2208. Poza prawem : pitaval podkarpacki
[!] czyli najs³ynniejsze sprawy s¹dowe regionu ostatnich lat / Barbara Mnich. - Krosno :
„Arete II”, 2004. - 111 s. ; 21 cm
2209. Proces ¯ubryda / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 183, s. 4
Kontynuacja procesu w sprawie o zabójstwo mjr
A. ¯ubryda
2215. Tendencje zmian struktury w³adania
ziemi¹ w latach 1996-2002 w regionie podkarpackim / Paulina Kustroñ-Mleczak, Krzysztof
Gawroñski // Acta Scient. Pol., Adm. Loc. [R.] 3, [z.] 2 (2004), s. 61-69
2216. W³aœciciele chc¹ zwrotu maj¹tku / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 145, s. 5
Spór gminy Dukla ze Stanis³awem TarnowskimMêciñskim w sprawie nieruchomoœci w Dukli
2217. Wyw³aszczenie zgodne z prawem /
ewg // Nowiny. - 2002, nr 39, s. 5
Utrzymanie w mocy odmownej decyzji wojewody podkarpackiego w sprawie reprywatyzacji zespo³u pa³acowo-parkowego w Dukli
2218. Zabójca ¯ubryda bez wyroku / (czak)
// Super Now. - 2001, nr 34, s. 2
Kolejny etap procesu przeciwko zabócy mjr
A. ¯ubryda i jego ¿ony, Janiny
2210. Ratusz dla w³aœciciela / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 172, s. I, III
Skarga gminy Dukla do Naczelnego S¹du Administracyjnego w sprawie postanowienia o zwrocie budynków Stanis³awowi Tarnowskiemu-Mêciñskiemu
2211. S¹d rozstrzygnie / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2001, nr 7, s. 10
Roztrzygniêcie sprawy nieprawid³owego naliczania op³at za zu¿ycie energii cieplnej w Kroœnieñskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej
2212. S¹d uzna³ roszczenia / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 56, s. I
2219. Zadecyduje sejmik / (bm) // Super
Now. - 2000, nr 10, s. 7
Starania o nabycie praw w³asnoœci do budynków
przy ul. Paderewskiego, stanowi¹cych w³asnoœæ woj.
podkarpackiego
2220. Zgromadzenie sêdziów / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 52, s. III
Zgromadzenie ogólne sêdziów S¹du Okrêgowego
w Kroœnie poœwiêcone omówieniu wyników pracy s¹dów
Uznanie przez S¹d Gospodarczy w Kroœnie pra-
162
Zob. te¿ poz. 1875
Bezpieczeñstwo publiczne
3. BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
2221. Bezpieczeñstwo dzieci / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 211, s. III
Akcja „Bezpieczna droga do szko³y” prowadzona przez Komendê Miejsk¹ Policji w Kroœnie
2222. Bezpieczniej w powiecie kroœnieñskim / /lm/ // Nowe Podk. - 2005, nr 3, s. 10;
Mniej przestêpstw / (BH) // Dz. Pol. - 2005,
nr 10, s. III
Podsumowanie stanu bezpieczeñstwa w pow. kroœnieñskim w 2004 r.
2223. Bilans pó³rocza // Kur. Kroœn. - 2002,
nr 9, s. 2
2224. By by³o bezpieczniej / wz // Super
Now. - 2005, nr 227, s. 6
2225. By w Kroœnie by³o bezpieczniej /
(ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 45, s. 14
Uroczystoœci zwi¹zane z Dniem Policjanta w Komendzie Miejskiej Policji w Kroœnie
2232. Niebezpieczne miejsca w Kroœnie /
Wioletta Zuzak. - Fot. // Super Now. - 2005,
nr 203, s. 7
2233. Nowe pomieszczenia policji / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 285, s. III
Remont budynku i przekazanie samochodów Komendzie Miejskiej Policji w Kroœnie
Program „Dorastam bezpiecznie” realizowany w celu poprawy bezpieczeñstwa dzieci na kroœnieñskich drogach
2228. Honory dla odrodzonej formacji /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 173, s. I
Spotkanie w Komendzie Powiatowej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie poœwiêcone powo³aniu centrum oraz organizacji ratownictwa medycznego w powiecie
Stan bezpieczeñstwa w Kroœnie, dane za pó³rocze
2005
Spotkanie w Urzêdzie Miejskim w Kroœnie przedstawicieli organów odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo mieszkañców ze szczególnym uwzglêdnieniem
przestrzegania prawa administracyjnego
Program prewencyjny „Bezpieczna szko³a” opracowany w Komendzie Miejskiej Policji w Kroœnie
2230. Ludzkie ¿ycie najwa¿niejsze / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 154, s. II
Wies³aw Nowak, komendant Policji Miejskiej
w Kroœnie
Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeñstwa utworzone przez policjê, Urz¹d Miasta, Stra¿ Miejsk¹ i Starostwo Powiatowe w Kroœnie
2227. „Fala” w kroœnieñskich szko³ach /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 290, s. III
Stan bezpieczeñstwa publicznego w pow. kroœnieñskim w 1999 r.
2231. Nie œwi¹tecznie przy œwiêcie / Lidia
Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 29, s. 5
Stan bezpieczeñstwa w pow. kroœnieñskim, dane
za I pó³rocze 2002 r.
2226. Dorastam bezpiecznie / /aj/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 46, s. 9
2229. Kradzie¿e, bójki, narkotyki... / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 14, s. 12; Roczne podsumowanie / red. Andrzej Józefczyk // Nowe
Podk. - 2000, nr 9, s. 4
2234. Nowy komendant policji / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 294, s. III
Zmiana na stanowisku komendanta Komendy
Miejskiej Policji w Kroœnie; sylwetka Wies³awa Nowaka
2235. Ochrona z certyfikatem / (ewg) // Nowiny. - 2003, nr 201, s. 7
Informacja o dzia³alnoœci firmy ARMA
2236. Plag¹ sta³y siê kradzie¿e z w³amaniami / (czak) // Super Now. - 2001, nr 21,
s. 7
Stan bezpieczeñstwa w Kroœnie i pow. kroœnieñskim w l. 1999-2000
163
Wojsko. Obrona cywilna
2237. Policjanci otrzymali sztandar / (czak).
- Fot. // Super Now. - 2000, nr 259, s. 4; Sztandar i radiowóz / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 264,
s. II
Uroczystoœci zwi¹zane z nadaniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji w Kroœnie
2238. Policjanci œwiêtowali / /aj/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2004, nr 30, s. 9
Uroczyste spotkania w komendach podkarpackich m.in. w Kroœnie
2239. Posypa³y siê mandaty / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 19, s. 7
Dzia³alnoœæ Stra¿y Miejskiej w Kroœnie
ne przez Komendê Miejsk¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie
2244. Stra¿acy doposa¿eni / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 281, s. III
Otwarcie Miejskiego i Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego w siedzibie KM Stra¿y Po¿arnej w Kroœnie
Stra¿nicy nie pró¿nuj¹ = poz. 2157
2245. Œwiêto policji / /aj/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 30, s. 8; Zaszczyty za trudn¹
s³u¿bê / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 172,
s. C
Obchody Œwiêta Policji w Kroœnie
2240. Przera¿aj¹ca statystka / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 31, s. II
Dane statystyczne dotycz¹ce wypadków na drogach pow. kroœnieñskiego w 2000 r.
2246. Uboga policja / WIP // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2000, nr 208, s. 3
Sytuacja finansowa policji w woj. podkarpackim
2241. Raport policji kroœnieñskiej 2004 /
Komenda Miejska Policji w Kroœnie. - Krosno : Komenda Miejska Policji, 2004. - 34 s. :
fot. ; 30 cm
2247. Wszechstronni ratownicy / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 40, s. 13
2242. Ratowaæ skuteczniej / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 244, s. 13
2248. Z Akerem bezpieczniej / Ma³gorzata
Nadziakiewicz // NG³os. - 2003, nr 23, s. 6
Inauguracja dzia³alnoœci Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kroœnie
Podsumowanie dzia³alnoœci jednostek ratowniczych w pow. kroœnieñskim w 2001 r.
œnie
Dzia³alnoœc firmy ochroniarskiej AKER w Kro-
2243. Stra¿ackie manewry / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 128, s. III
Æwiczenia ekip wodno-nurkowych zorganizowa-
IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA
Œladami gen. Maczka w Kroœnieñskiem =
poz. 341
2249. Zardzewia³a œmieræ / Piotr Subik. Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 206, s. 24
Niewypa³y na terenie pow. kroœnieñskiego
Œladami lotnej i „Kozaka” = poz. 342
Zob. te¿ poz. 1920, 1926, 1934
164
Ochrona zdrowia
X. OCHRONA ZDROWIA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE. STAN SANITARNY
2250. Brakuje pieniêdzy / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 56, s. 7
2257. Dziel¹ siê krwi¹ / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 288, s. III
2251. Chc¹ pomagaæ / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 116, s. III
2258. Europa pomaga / (m) // Super Now. 2000, nr 143, s. 7
Brak œrodków finansowych na dzia³alnoœæ Polskiego Czerwonego Krzy¿a w by³ym woj. kroœnieñskim
Akcja krwiodawstwa zorganizowana przez uczelniany klub Honorowych Dawców Krwi w PWZS w Kroœnie
Dofinansowanie gminy Iwonicz Zdrój przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na dokoñczenie budowy oœrodka zdrowia w Lubatowej
2252. Chêtnych wiêcej ni¿ miejsc / (bm) //
Super Now. - 2000, nr 39, s. 7
Potrzeby lokalowe placówek prowadzonych
przez ko³o Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upoœledzeniem Umys³owym w Kroœnie
2253. Co dalej? / Andrzej Raus. - Fot. //
Nowiny. - 2001, nr 211, s. 13; Po¿yteczna kadencja / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 251, s. III;
Rejon zamiast okrêgu / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2001, nr 253, s. III
Podsumowanie kadencji Rady Reprezentantów
PCK w Kroœnie
2259. Gratulacje i upominki / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 272, s. III; Jubileusz krwiodawców / (ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 273, s. IV;
„Kryszta³y” dla krwiodawców / (ST) // Dz. Pol.
- 2003, nr 280, s. IV; Jubileusz krwiodawców /
Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2003,
nr 48, s. 4
Akademia z okazji 45-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK w Kroœnie zorganizowana przez Zarz¹d Rejonowy PCK oraz lista odznaczonych i wykaz klubów HDK PCK w pow. kroœnieñskim
2260. Honorowa krew / Andrzej Józefczyk
// Nowe Podk. - 2000, nr 47, s. 11
Cukrzykom razem ³atwiej = poz. 1651
Kluby Honorowych Dawców Krwi na terenie
b. woj.kroœnieñskiego i ich dzia³alnoœæ
2254. Cz¹stka siebie / Barbara Mnich. - Fot.
// NG³os. - 2003, nr 7, s. 6
Kluby Honorowych Dawców Krwi w pow. kroœnieñskim i ich dzia³alnoœæ
2255. Czterech nieugiêtych / Joanna Borowiec // Nowiny. - 2000, nr 24, s. 5
Niepodpisanie kontraktów na us³ugi medyczne m.in.
przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Kroœnie
2256. Dialog otwarty / (m) // Super Now. 2000, nr 20, s. 6
25-lecie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy
Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A.
2261. Humanitarna m³odzie¿ // Dz. Pol. 2003, nr 100, s. III
Zakoñczenie akcji oddawania krwi pod has³em
„Z twojego serca i ludzi serc rodzi siê ¿ycie” w Klubie
Honorowych Dawców Krwi przy PWSZ w Kroœnie
2262. Izba lekarska „na swoim” / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 241, s. III
Nowa siedziba kroœnieñskiej delegatury Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Poparcie przez Radê Spo³eczn¹ Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie stanowiska dyrektora placówki w sporze z Podkarpack¹ Regionaln¹
Kas¹ Chorych w Rzeszowie dotycz¹cym stawek za
zabiegi rehabilitacyjne
2263. Jubileusz krwiodawców / /aj/ // Nowe
Podk. - 2004, nr 48, s. 9; OfiarnoϾ doceniona
/ (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 273, s. IV; 85
[Osiemdziesi¹t piêæ] lat PCK : 30 lat Klubów
165
Ochrona zdrowia
HDK PCK / oprac. Angelina Kosiek, Aneta B.
Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 46, s. I-IV
Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 18, s. 9
Historia krwiodawstwa w Kroœnie, lista Klubów
HDK i osób wyró¿nionych odznaczeniem Honorowy Dawca Krwi
Koncert jubileuszowy = poz. 3058
II Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK w Kroœnie
2271. Mistrzowie ratownictwa / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 108, s. III
III Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
w Kroœnie
2264. Konkurs wiedzy o zdrowiu / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 143, s. III; Olimpiada
dla zdrowia / ewg. - Fot. // Nowiny. - 2002,
nr 122, s. 12
2272. M³odzi ratownicy PCK / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 138, s. III
Wyniki regionalnego etapu I Wojewódzkiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu ¯ycia w b. woj. kroœnieñskim
2265. Krwiodawcy podsumowali rok / (m)
//Super Now. - 2001, nr 42, s. 6
V Konkurs Zespo³ów Ratowniczych PCK dla
m³odzie¿y gimnazjalnej w Miejscu Piastowym
2273. M³odzi, ale zas³u¿eni / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 250, s. III
Podsumowanie rocznej dzia³alnoœci Klubu Honorowych Dawców Krwi w PWSZ w Kroœnie
Posiedzenie Okrêgowej Rady Reprezentantów
PCK w Kroœnie
2274. Mniej chorób zakaŸnych / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 285, s. III
2266. Krwiodawcy z „naftówki” - docenieni
/ (ST) - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 281, s. III
Stan sanitarny Krosna i pow. kroœnieñskiego
2275. Na czeœæ krwiodawców / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 136, s. III; Uroczysty jubileusz /
(sec) // Super Now. - 2001, nr 114, s. 7
Spotkanie honorowych dawców krwi z klubu
HDK PCK im. Maksymiliana Mojaka w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kroœnie
Ods³oniêcie pomnika upamiêtniaj¹cego 25-lecie
dzia³ania Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy
Rafinerii Nafty w Jedliczu
2267. Lataj¹ce karetki / (ana), (jat) // Super
Now. - 2000, nr 59, s. 2
Wytypowanie m.in. Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Kroœnie do wspó³pracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym
2268. Lekcja pierwszej pomocy / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 197, s. III
Szkolenie dla kierowców nt udzielania pierwszej
pomocy zorganizowane przez policjê i PCK
2269. Mistrzostwa pierwszej pomocy / Marian Wszo³ek. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 19A,
s. 9; Nie baæ siê ratowaæ / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 116, s. III
2276. Najlepszy w okrêgu drugi w kraju /
Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 105, s. 24
Przekazanie sztandaru i nadanie imienia Maksymilina Mojaka Szkolnemu Klubowi Honorowych
Dawców Krwi PCK przy Zespole Szkó³ NaftowoGazowniczych w Kroœnie oraz ods³oniêcie tablicy
pami¹tkowej poœwiêconej patronowi klubu
O zdrowiu uczniów = poz. 1966
2277. Od chleba i wody po zielone szko³y /
(ST) // Dz. Pol. -2001, nr 213, s. III
IV edycja Powiatowych Mistrzostw Pierwszej
Pomocy w Kroœnie
Akcje kroœnieñskiego okrêgu PCK na rzecz powodzian
2270. Mistrzowie pierwszej pomocy / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 87,
s. 13; Ratowali ¿ycie / (ST) // Dz. Pol. - 2003,
nr 99, s. IV; Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 4 bezkonkurencyjny / Andrzej Józefczyk. -
2278. Oddali ponad 2 tys. litrów krwi / /ip/
// Nowe Podk. - 2005, nr 47, s. 16
Krwiodawstwo w pow. kroœnieñskim w l. 20012004
166
Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny
2279. Patron klubu / Andrzej Józefczyk
// Nowe Podk. - 2000, nr 23, s. 7
2286. Ratownicy na pi¹tkê / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 85, s. III
Nadanie Szkolnemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zespole Szkó³ Naftowo-Gazowniczych w Kroœnie imienia Maksymiliana Mojaka
i ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
Szkolny konkurs zespo³ów ratowniczych PCK
w Gimnazjum w Miejscu Piastowym
2287. Ratownicy z „naftówki” / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 115, s. III
2280. Po wyborach w PCK / Marian Wszo³ek. - Fot. // NG³os - 2005, nr 18A, s. 4
Zjazd Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Kroœnie,
wybór zarz¹du
Trzecie miejsce uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Kroœnie w Mistrzostwach
Pierwszej Pomocy S³owackiego Czerwonego Krzy¿a
w Svidniku (S³owacja)
2281. Pomagaj¹ ludziom w potrzebie / Walerian Wiêch // Nowe Podk. - 2000, nr 50, s. 7
2288. Ratunek przyjdzie szybciej / AG //
Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 165, s. 4
2282. Pomagaj¹ od 30 lat / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 267, s. IV
2289. Rehabilitacja poza kontraktem / AG
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 38, s. 3;
Szpital ma kontrakt / Ewa Gorczyca // Nowiny.
- 2000, nr 32, s. 3
Konferencja poœwiêcona dzia³alnoœci szkolnych
kó³ PCK w Kroœnie, w szczególnoœci w Zespole Szkó³
Naftowo-Gazowniczych
30-lecie dzia³alnoœci Klubów HDK przy KHS im.
Stanis³awa Ciepieli, Klubu HDK przy Przedsiêbiorstwie Komunikacji Samochodowej, Klubu HDK przy
Delphi w Kroœnie
2283. Pomoc uczniom, przedlekarska, honorowi dawcy krwi... / z W³adys³awem Tla³k¹,
prezesem Zarz¹du Rejonowego PCK w Kroœnie ; rozm. Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe
Podk. - 2002, nr 41, s. 14
Podpisanie kontraktu na œwiadczenia lecznicze w roku 2000 miêdzy Podkarpack¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych
w Rzeszowie a Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim
w Kroœnie; kontrakt nie obejmuje us³ug rehabilitacyjnych
2290. Rodzice niedoinformowani / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 9, s. 5
Zmniejszenie liczby us³ug zakontraktowanych
przez kasy chorych w uzdrowisku Rymanów Zdrój
Rozmowa nt. dzia³alnoœci Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Kroœnie
2284. Profesor na konsultacji / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 39, s. 3; Uniwersytet w szpitalu / Ewa Gorczyca // Nowiny. 2000, nr 34, s. 6
Porozumienie o wspó³pracy medycznej i diagnostycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego i Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Kroœnie
Profilaktyka i promocja zdrowia = poz. 2130
2291. S³u¿ba zdrowia w Kroœnie // Kur.
Kroœn. - 2000, nr 8, s. 3
Sytuacja placówek s³u¿by zdrowia w Kroœnie
2292. Spór o kasê / atk // Nowiny. - 2000,
nr 25, s. 3
Brak porozumienia w sprawie warunków kontraktów na us³ugi medyczne z Podkarpack¹ Regionaln¹
Kas¹ Chorych w Rzeszowie
2293. SprawdŸ swoje zdrowie / dp // Super
Now. - 2005, nr 204, s. 7
2285. Pytania do Kasy / ewg // Nowiny. 2000, nr 16, s. 5
Kryteria podzia³u œrodków na dzia³alnoœæ placówek s³u¿by zdrowia o statusie wojewódzkim w woj.
podkarpackim
Przygotowania do uruchomienia nowego systemu ratownictwa medycznego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kroœnie
Badania profilaktyczne w ramach Polskiego Projektu „400 miast” w gminie Jedlicze
2294. Stomatolodzy siê szkol¹ / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 23, s. 24; Walne stomatologów / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 23, s. 14
Podsumowanie dzia³alnoœci kroœnieñskiego od-
167
Ochrona zdrowia
2299. Wszystko zale¿y od Kasy / (bm) //
Super Now. - 2000, nr 16, s. 7
dzia³u Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Brak œrodków na zatrudnienie rehabilitanta w gabinecie rehabilitacyjnym w Szkole Podstawowej nr 14
w Kroœnie
2295. Sukces kroœnieñskich ratowników /
(sec) // NG³os. - 2004, nr 22, s. 7
Drugie miejsce uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgmnazjalnych nr 4 w Kroœnie na miêdzynarodowych
Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Czerwonego Krzy¿a w Svidniku (S³owacja)
To jest granda! = poz. 2161
2296. Tylko pacjent daje pieni¹dze / z Bronis³awem Jêdrzejowskim ; rozm. Piotr Hydyma // Nowe Podk. - 2000, nr 3, s. 7
Ocena reformy s³u¿by zdrowia po roku od jej
wprowadzenia
Uczyli siê jak udzielaæ pierwszej pomocy =
poz. 2801
2297. Walne stomatologów / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 249, s. III
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kroœnieñskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
2300. Wymiana doœwiadczeñ / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 50, s. 7;
Zd¹¿yæ przed rakiem / (czak) // Super Now. 2000, nr 281, s. 7
Badania profilaktyczne pod k¹tem raka prostaty w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Kroœnie
Wzajemna pomoc diabetyków = poz. 1699
2301. Zd¹¿yæ przed rakiem / (bm) // Super
Now. - 2000, nr 16, s. 7
Bezp³atne szkolenie dotycz¹ce samokontroli
piersi w ramach programu promocji zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Kroœnie
2302. Zintegrowane ratownictwo / Andrzej
Józefczyk // Nowe Podk. - 2002, nr 1, s. 5
Cele i zadania nowo utworzonego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kroœnie
2298. Wizyta w³oskich krwiodawców /
(SUB) // Dz. Pol. - 2002, nr 184, s. III
Wizyta grupy w³oskich krwiodawców w Jedliczu
2. LECZNICTWO
2303. Bêdzie prywatyzacja / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2001, nr 48, s. 11
Charytatywne biesiadowanie = poz. 2986
Decyzja o prywatyzacji Zespo³u Przychodni i Poradni w Kroœnie
2306. Chcieæ to móc / (bm) // Super Now. 2000, nr 20, s. 6
Zmiany organizacyjne i rozszerzenie oferty us³ug
medycznych Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Miejscu
Piastowym
2304. Bli¿ej do lekarza / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 49, s. 11
Otwarcie punktu lekarskiego Niepublicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej „Vita” w Rogach
Cz³owiek wielkiego serca = poz. 280
2305. „Cegie³ki” do samorz¹dowej kasy /
ewg // Nowiny. - 2001, nr 235, s. 13
Czy bêdzie ulica Humieckiego? = poz. 289
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup sprzêtu medycznego dla
ZOZ w Iwoniczu Zdroju
Doktor Dionizy Mazurkiewicz (18451902) = poz. 349
168
Lecznictwo
Dr Ignacy Bielecki - wspomnienia wnuka
= poz. 230
2314. Mo¿liwoœæ wyboru / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2001, nr 125, s. 4; Odpublicznianie
s³u¿by zdrowia // Dz. Pol. - 2001, nr 152, s. II
2307. Festyn dla hospicjum / Iza Pó³ch³opek. - Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 36, s. 5
Likwidacja Zespo³u Miejskich Samodzielnych
Przychodni Zdrowia w Kroœnie i utworzenie niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej
Festyn i kwesta na rzecz hospicjum w Kroœnie
2308. Hipoterapia w klasztorze / Artur Cecu³a. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 13, s. 9
2315. Nie by³oby tej poradni... / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 239, s. I
2309. Inwestowanie w zdrowie / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 23, s. II
2316. Niepokój prezydenta / (ST) // Dz. Pol.
- 2004, nr 32, s. III
Oddanie do u¿ytku poradni dzieciêcej w Oœrodku
Zdrowia w Lubatowej
Dzia³alnoœæ oœrodka hipoterapii przy klasztorze
OO. Kapucynów w Kroœnie
Dzia³alnoœæ i plany Gminnego Zespo³u Opieki
Zdrowotnej w Jedliczu
2317. Oœrodek diagnostyczny / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 127, s. I
Janina Petryñska = poz. 382
2310. Karetka dla ZOZ / ar // Nowiny. 2000, nr 31, s. 5; Szybciej do chorego / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 37, s. 14
Przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zespo³owi Opieki Zdrowotnej w Jedliczu karetki pogotowia z pe³nym wyposa¿eniem
Otwarcie w Iwoniczu Zdroju Oœrodka Diagnostyki
i Leczenia Kobiet, dzia³aj¹cego pod patronatem Kliniki Ginekologicznej i Po³o¿nictwa Akademii Medycznej w Lublinie
2318. Oœrodek jak nowy / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 6, s. II
Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Oœrodka Zdrowia w Jedliczu
Kondycja s³u¿by zdrowia = poz. 2060
2319. Po poradê do Równego / (ad) // Super Now. - 2002, nr 10, s. 7
Kroœnieñski konsyliarz = poz. 350
2311. Lek na reformê / Andrzej Klimczak,
Pawe³ Kuca // Nowiny. - 2000, nr 58, s. 1, 3
W³aœciciel przychodni „Medyk” w ramach reformy s³u¿by zdrowia chce wydzier¿awiæ szeœæ publicznych przychodni
Utworzenie ca³odobowego ambulatorium w Równem (gm. Dukla)
2320. Pogotowie tylko (?) ratunkowe / (ST)
// Dz. Pol. - 2004, nr 1, s. III
Zmiany w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Kroœnie
Lekarz medycyny Czes³aw Pniak = poz. 387
2321. Pomoc dla chorych dzieci / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 123, s. II
2312. Menad¿er czuje siê zagro¿ony /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 15, s. 7
Przekazanie sprzêtu do rehabilitacji dla dzieci
chorych na reumatyzm z pow. kroœnieñskiego przez
niemieck¹ organizacjê Rheuma-Liga
Spór o metody zarz¹dzania Zak³adem Opieki
Zdrowotnej w Zrêcinie
2313. Miasto oddaje przychodnie / Ewa
Gorczyca // Nowiny - 2001, nr 168, s. 3; Ta
cudowna s³u¿ba zdrowia... / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 203, s. III; Tylko prywatne / AG
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 223, s. 5
Prywatyzacja miejskich przychodni zdrowia
w Kroœnie
Protest lekarzy rodzinnych w Kroœnie
2322. Powstaje hospicjum / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 239, s. 7; Wesprzeæ hospicjum / Wioletta Zuzak // Super
Now. - 2004, nr 185, s. 7
Dot. prac remontowych w budynku hospicjum
„Caritas” w Kroœnie i dzia³alnoœæ Stacji Opieki Caritas
169
Ochrona zdrowia
2323. Po¿yczka na wyp³atê / ewg // Nowiny. - 2002, nr 39, s. 3
jednego z budynków starego szpitala przy ul. Grodzkiej w Kroœnie z przeznaczeniem na hospicjum
Przywrócenie p³ynnoœci finansowej w SPGZOZ
w Miejscu Piastowym
2324. Prywatna nerka w publicznym szpitalu / Urszula Pasieczna. - Fot. // Super Now. 2005, nr 106, s. 3
Prywatyzacja oddzia³u nefrologii w Woj. Szpitalu Podkarpackim w Kroœnie
2325. Stacja pomocy / (ad) // Super Now. 2003, nr 24, s. 12
Uruchomienie Stacji Opieki Domowej dla przewlekle chorych w Kroœnie
2332. W Kroœnie na miarê Rzeszowa / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 250, s. III
Informacja o dzia³alnoœci Samodzielnego Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Kroœnie w 2003 r.
Z Galicji do Ameryki = poz. 259
2333. Z myœl¹ o paniach / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 82, s. 7; Zdrowie kobiety / ewg
// Nowiny. - 2000, nr 105, s. 24
Oddanie do u¿ytku Centrum Diagnostycznego
„Stare £azienki”, nad którym patronat objê³a Akademia Medyczna w Lublinie
Stanis³aw Grochmal - pionier rehabilitacji
= poz. 281
Zadecyduje sejmik = poz. 2219
2334. Zadowoleni dyrektorzy / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 204, s. II
2326. Stomatolog w szkole / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 283, s. C
Sytuacja finansowa placówek s³u¿by zdrowia
w Kroœnie
Otwarcie gabinetu stomatologicznego i lekarskozabiegowego w SP w Targowiskach
2327. Stomatologia zagro¿ona / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 209, s. IV
Sytuacja lokalowa Samodzielnego Publicznej Zak³adu Opieki Stomatologicznej w Kroœnie
100 [Stulecie] przyjazdu dr F. Tokarskiego
do Jedlicza = poz. 431
Zd¹¿yæ przed rakiem = poz. 2301
2335. Zmiany w przychodniach / ewg // Nowiny. - 2001, nr 122, s. 11
Projekt restrukturyzacji otwartej s³u¿by zdrowia
w Kroœnie
Zob. te¿ poz. 2424
2328. SzeϾ, siedem, wychodzisz ty / Anna
Gorczyca, IH // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 120, s. 3
Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Paw³a II w Kroœnie
Problemy finansowe poradni medycznych dla kobiet w Kroœnie
2329. Szpitale pod kresk¹ / Antoni Adamski. - Wykr. // Nowiny. - 2003, nr 4, s. 5
Finansowanie szpitali w woj. podkarpackim
w 2003 r.
2330. Trac¹ pacjenci i lekarze / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 23, s. 3
Kontrakty i stawki za us³ugi stomatologiczne
2331. W Kroœnie bêdzie hospicjum / ad
// Super Now. - 2002, nr 39, s. 5
Przekazanie Caritas Archidiecezji Przemyskiej
2336. Aplauz dla dyrektorki / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 33, s. IV; Wiêkszy kontrakt du¿e zad³u¿enie / j. - Fot. // Nowe Podk. - 2004,
nr 4, s. 4
Dot. finansów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie w 2003 r.
2337. Bêdê w pracy / Zdzis³aw Bia³ow¹s ;
rozm. Anna Gorczyca. - Fot. // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2002, nr 127, s. 1
Rozmowa nt. obsady stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
170
Lecznictwo
Bêdzie walczy³ z Kas¹ o kasê = poz. 2012
dyrektor szpitala / Tomasz Jefimow // Nowiny.
- 2005, nr 153, s. 3
2338. Bój o dyrektora wygrany / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 129, s. III
Zmiany na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
W Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Kro-
2339. Dla dzieci / ewg // Nowiny. - 2001,
nr 45, s. 1; Dzieciêca rehabilitacja / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 53, s. II; Jedyny w województwie / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. 2001, nr 179, s. 5; Na rehabilitacjê do Potoka /
(czak) // Super Now. - 2001, nr 46, s. 7; Rehabilitacja w Potoku / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 57, s. 3
2344. Dyrektor z teczki / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 126, s. I, IV; Nie chc¹ dyrektora
z teczki / (ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 127, s. I, III;
Walka o dyrektora / (ST) // Dz. Pol. - 2002,
nr 128, s. III; Nie wpuœcili / Anna Gorczyca,
MB // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2002, nr 127,
s. 1; Protestuj¹ w szpitalu / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 105, s. 1; Zabawiaj¹
siê dyrektorskim sto³kiem / Sebastian Czech. Fot. // Super Now. - 2002, nr 105, s. 1, 2
2340. D³ug siê zmniejsza / (sec). - Fot. //
Super Now. - 2001, nr 199, s. 7
2345. Finanse szpitala / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 19, s. III
2341. Dobra reputacja chirurgii / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 19, s. 17
2346. Gdzie siê leczyæ / Ewa Czapkowska
// Nowiny. - 2003, nr 205, s. 3; Mamy dobre
szpitale / bes, sec. - Fot. // Super Now. - 2003,
nr 206, s. 2
œnie
Uruchomienie Oddzia³u Rehabilitacji Dzieciêcej
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Potoku
(gm. Jedlicze)
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
Sprawozdanie dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie na sesji rady miasta
Jakoœæ us³ug medycznych i potrzeby oddzia³u chirurgii Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Kroœnie
Kroœnieñski szpital na liœcie najlepszych placówek okulistycznych i ortopedycznych w rankingu tygodnika „Wprost”
Dochodzenie trwa = poz. 2193
Doprowadzono szpital na skraj bankructwa = poz. 2195
2342. Dyrektor do odwo³ania? / (ST, WOW)
// Dz. Pol. - 2002, nr 48, s. I; Czy zarz¹d województwa odwo³a dyrektora szpitala / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 39, s. 3; Szpital
dobry dyrektor z³y / Ewa Gorczyca // Nowiny.
- 2002, nr 40, s. 5
Wniosek Zarz¹du Miasta Krosna o odwo³anie dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Kroœnie
2343. Dyrektor odwo³any / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 184, s. C; Kroœnieñski szpital bez dyrektora / Krzysztor Rokosz. - Fot.
// Super Now. - 2005, nr 154, s. 10-11; Nowy
Kontrowersje wokó³ obsady stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2347. Godne umieranie / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 155, s. 7; Na odwyku / (ar)
// Nowiny. - 2000, nr 134, s. 4
Otwarcie oddzia³u odwykowego i opieki paliatywnej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim
w Kroœnie
Jak bumerang = poz. 2055
2348. Jak uzdrowiæ szpital w Kroœnie / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 107, s. 5
Plany poprawy sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2349. Jak w amerykañskim szpitalu : rozmowa z dr. Tadeuszem Kortylewskim, ordynatorem oddzia³u chirurgii Podkarpackiego Szpi-
171
Ochrona zdrowia
tala Wojewódzkiego w Kroœnie / rozm. Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 17, s. 2
Jakoœæ us³ug medycznych i potrzeby oddzia³u chirurgii
2350. Jakubowicz zosta³ dyrektorem szpitala / Mariusz Andres. - Fot. // Super Now. 2002, nr 106, s. 1, 2; Pracownicy szpitala postawili na swoim / Pawe³ Kuca, Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2002, nr 106, s. 3; Wygrali / Ma³gorzata Bujara // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2002,
nr 128, s. 1
Rozstrzygniêcie sporu w Wojewódzkim Szpitalu
Podkarpackim w Kroœnie
2351. Jest deficyt, ale do odrobienia / AG
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 1, s. 3; Liczenie pacjentów i pieniêdzy / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 1, s. 18; Strata do wyrównania / (m) //
Super Now. - 2000, nr 1, s. 7
2356. Komu przeszkadza dobry szpital? /
z Bronis³awem Jêdrzejowskim by³ym dyrektorem Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego
w Kroœnie ; rozm. Piotr Hudyma // Nowe Podk.
- 2002, nr 20, s. 6
2357. Leczymy ma³o inwazyjnie : rozm.
z dr. Tadeuszem Kortylewskim, ordynatorem
Oddzia³u Chirurgii Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Kroœnie / rozm. Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 41, s. 2
Zastosowanie metody termoablacji do leczenia guzów w¹troby w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim
w Kroœnie
2358. £agodzenie bólu i cierpienia chorym
/ Wioletta Zuzak. - Fot. // Super Now. - 2005,
nr 144, s. 20
Oddzia³ opieki paliatywnej w Wojewódzkim Szpitalu w Kroœnie
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie po pierwszym roku reformy
s³u¿by zdrowia
2359. £zy nad Potokiem / Barbara Mnich
// NG³os. - 2003, nr 1, s. 3
Likwidacja oddzia³u rehabilitacji dzieciêcej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Potoku
2352. Jest lepiej / (ST) // Dz. Pol. - 2003,
nr 227, s. III
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2353. Jestem optymist¹ : rozmowa z Antonim Jakubowiczem, nowym dyrektorem Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego w Kroœnie / rozm. Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. 2002, nr 107, s. 2
2354. Jubileusz szpitala / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 18, s. 6; Od Œw.
Ducha do podkarpackiego / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 100, s. III
2360. Negocjacje do nocy / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 220, s. 4; Radykalne oszczêdnoœci / (ST)
// Dz. Pol. - 2004, nr 214, s. 5; Skuteczne negocjacje? / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 224, s. III
Zmiana na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie i próba naprawy finansów placówki
2361. Nerwowo, ale bez zagro¿eñ / z Bronis³awem Jêdrzejowskim - Dyrektorem Podkarpackiego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana
Paw³a II ; rozm. Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe
Podk. - 2001, nr 41, s. 6
Relacja z uroczystoœci 100-lecia szpitala w Kro-
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2355. Komornik zaj¹³ konto / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 228, s. III
2362. Nie iœæ na ³atwiznê / z Bronis³awem
Jêdrzejowskim Dyrektorem Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego [i.e. Podkarpackiego] rozm. Piotr Hudyma. - Portr. // Nowe Podk.
- 2001, nr 30, s. 7
œnie
Zaleg³oœci w wyp³atach nale¿noœci za godziny
nadliczbowe lekarzom w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Kroœnie
Ocena funkcjonowania kas chorych i sytuacji finansowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Kroœnie
172
Lecznictwo
2363. Nie ³am siê! / Andrzej Józefczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 41, s. 4
na pracodawcy / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr
231, s. III
Jubileusz 20-lecia Oddzia³u Urazowo-Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
Przekazanie 170 pracowników Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie spó³kom „Partner” i „Partner Trans”
Nie strzelajmy z armaty do muchy = poz.
2083
2370. Pionier i za³oga / Ryszard Zatorski //
Trybuna. - 2001, nr 139, s. 4
2364. Nie upada / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2001, nr 234, s. III
2371. Pompa dla szpitala / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2003, nr 136, s. 4
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2365. Niszcz¹ nowotwory bez skalpela /
Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 40,
s. 5
Zastosowanie metody termoablacji do leczenia
guzów w¹troby w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Kroœnie
2366. Nowa rada szpitala / ar // Nowiny. 2002, nr 160, s. 12
2367. Oficjalna rehabilitacja / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 214, s. III; Szpitalny koñ, pies
i koza / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 216, s. III;
Otwarto jedyny na Podkarpaciu Oddzia³ Rehabilitacji Dzieciêcej / ad // Super Now. - 2001,
nr 181, s. 7
Decyzja o rozpoczêciu procesu likwidacji spó³ki
„Partner Trans” œwiadcz¹cej us³ugi transportowe dla
Wojewódzkiego Szpitala Podarpackiego im. Jana
Paw³a II w Kroœnie
2369. Partner, ale czyj? / (m) // Super Now.
- 2001, nr 192, s. 3; Wymarsz do spó³ek / Ewa
Gorczyca // Nowiny. - 2001, nr 195, s. 5; Zmia-
2372. Porêczyli za lecznicê / Wojciech Wójcik. - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 203, s. I
Porêczenie samorz¹du woj. podkarpackiego na
zaci¹gniêcie kredytu przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Kroœnie
Protest lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie przeciwko zmianom organizacji
dy¿urów
O ratowaniu szpitala = poz. 2097
2368. „Partner Trans” do likwidacji / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 224, s. III; Szpital bez
spó³ek / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2003,
nr 190, s. 7
Przekazanie oddzia³owi pediatrii Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie pompy infuzyjnej zakupionej przez Delphi Chassis Systems Krosno
2373. Protestuj¹ przeciw drugiej zmianie /
Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 174, s. 4
Powo³anie nowej Rady Spo³ecznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie; sk³ad Rady
Otwarcie i poœwiêcenie Oddzia³u Rehabilitacji
Dzieciêcej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Paw³a II w Potoku (gm. Jedlicze)
Przygotowania do prywatyzacji Wojewódzkiego
Szpitala Wojewódzkiego w Kroœnie
2374. Psychoza strachu / (m) // Super Now.
- 2000, nr 15, s. 7
Zagro¿enie likwidacj¹ Zak³adu Rehabilitacji nr 2
w zwi¹zku z nie zakontraktowaniem przez Podkarpack¹ Regionaln¹ Kasê Chorych w Rzeszowie us³ug
rehabilitacyjnych
735
Sensacja na rynku antykwarycznym = poz.
Sercanki symbolicznie = poz. 4695
2375. S³uch pod patronatem / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 50, s. 11; S³yszeæ lepiej / AG
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 55, s. 2;
Uszy pod kontrol¹ / (m) // Super Now. - 2000,
nr 51, s. 6; Zapobiec g³uchocie / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 43, s. 6
Otwarcie oœrodka diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób z uszkodzeniami s³uchu pod patronatem Instytutu Fizjologii i Patologii S³uchu w Warszawie w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Kroœnie
173
Ochrona zdrowia
2376. Szpital bez „Partnera” / (saj) // Super
Now. - 2002, nr 143, s. 2; Szpital zerwa³ z „Partnerem” / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002,
nr 142, s. 3
Uniewa¿nienie umowy w sprawie obs³ugi technicznej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Kroœnie
gatych? / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 12, s. 3; Rehabi(likwidacja) / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 16, s. 3
Wprowadzenie op³at za zabiegi rehabilitacyjne
w Zak³adzie Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Kroœnie
2384. W czasie operacji nie zabraknie pr¹du : rozmowa z dr Miros³awem Piotrowskim,
wizytatorem Centrum Monitorowania jakoœci
w Ochronie Zdrowia w Krakowie / rozm. Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 31, s. 2
2377. Szpital poprosi³ o pomoc / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 50, s. III
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
O akredytacji dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2378. Szpital potrzebuje po¿yczki / (ST) //
Dz. Pol. - 2004, nr 152, s. III
Wci¹¿ rosn¹cy garb : rozmowa ze Stanis³awem Juch¹, radnym Klubu SLD = poz. 2173
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2379. Szpital w liczbach / oprac. Angelina
Kosiek, Piotr Dymiñski. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 34, s. 16-18
2385. Wendety nie bêdzie : rozmowa z Bronis³awem Jêdrzejowskim dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie / rozm. Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. 2001, nr 190, s. 2
Us³ugi Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Kroœnie (dane za pó³rocze 2005) oraz przychodnie w pow. kroœnieñskim
Zaleg³oœci w wyp³acaniu lekarzom nale¿noœci za
godziny nadliczbowe w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Kroœnie
2380. Szpital wycieñczony / Szymon Jakubowski. - Fot. // Super Now. - 2003, nr 87,
s. 1, 5
Polem.: Szpital wycieñczony / Jakub Bereœ. Super Now. - 2003, nr 106, s. 5
Porêczenie kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego przez Urz¹d Miasta Krosna w zwi¹zku z k³opotami finansowymi placówki
Wybór jest prosty = poz. 2180
2386. Wylecz¹ szpital czy ktoœ go wykupi? / El¿bieta Kensy. - Fot. // Nowe Podk. 2004, nr 27, s. 7
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie, stanowisko radnych Krosna
i Marsza³ka Woj. Podkarpackiego
2381. To lekka przesada / Bogdan Rzoñca
; rozm. Ma³gorzata Bujara. - Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2002, nr 127, s. 3
Rozmowa nt. obsady stanowiska dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2382. 3,8 [Trzy i osiem dziesi¹tych] mln
d³ugu / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001,
nr 199, s. 5; Zad³u¿ony, ale bez zagro¿eñ / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 239, s. III
2387. Zwolnienia to ostatecznoœæ : rozmowa ze Zdzis³awem Bia³ow¹sem [...] / rozm.
Adam Warzocha. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr
105, s. 2
Rozmowa nt. obsady stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
Sytuacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Kroœnie
2383. Trzy zamiast jednego / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 12, s. 5; Tylko dla bo-
174
Uzdrowiska
3. UZDROWISKA
Bój o zdrój = poz. 2014
2396. Jaka przysz³oœæ czeka nasze uzdrowiska? / Adam Nycz. - Fot. // Nowe Podk. 2001, nr 13, s. 13
2388. Chc¹ odzyskaæ uzdrowisko / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 205, s. 6
Wstrzymanie prywatyzacji Uzdrowiska Iwonicz
S.A.
Sytuacja uzdrowiska Iwonicz Zdrój przed uchwaleniem ustawy o gminach uzdrowiskowych i prywatyzacj¹ przedsiêbiorstwa
Jan Mazurkiewicz - zas³u¿ony dyrektor zak³adu zdrojowego w Iwoniczu Zdroju, 18981921 = poz. 352
2389. Dla dobra kuracjuszy / Adam Nycz. Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 2, s. 11
Historia i dzieñ dzisiejszy sanatorium „Wis³a-Iwopol”
2397. Jaskinia solna / Andrzej Raus // Nowiny. - 2003, nr 14, s. 4
Do likwidacji = poz. 2790
Stosowanie soli morskiej w Zak³adzie Przyrodoleczniczym w Iwoniczu Zdroju
2390. 10 [Dziesiêciolecie] Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju / Andrzej Skiba // Ubezp. w Rol. - 2002, nr 4, s. 52-56
2391. „Excelsior” - sanatorium - szpital uzdrowiskowy : (w przededniu siedemdziesiêciolecia
dzia³alnoœci) / Józef Rajchel. - Bibliogr., fot. //
Iwonicz Zdrój. - T. 3 (2000), s. 13-26
Historia budowy i funkcjonowania sanatorium
„Excelsior” w Iwoniczu Zdroju w l. 1931-2001
2392. Gdzie woda czysta, a trawa zielona /
z Józef¹ Hanus Prezesem Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A. ; rozm. Teresa Ginalska. - Fot.
// Nowe Podk. - 2002, nr 46, s. 10
Sytuacja finansowa i dzia³alnoœæ Uzdrowiska Rymanów Zdrój S.A.
2398. Jod nad Taborem / Józefa Szyd³oHanus ; [rozm.] Andrzej Pi¹tek // Nowiny. 2000, nr 138, s. 11
Zakres i koszty leczenia w uzdrowisku Rymanów
Zdrój
2399. Jubileusz dziêki Za³uskim / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 245, s. IV
Relacja z obchodów 425-lecia uzdrowiska w Iwoniczu Zdroju
Kazimierz Kwaœnicki - lekarz naczelny
uzdrowiska, z-ca dyrektora ds. lecznictwa P.P.
„Uzdrowisko Iwonicz” 1948-1976 = poz. 321
2393. Iwonicz do prywatyzacji / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 157, s. 1
2400. Kobieta po menopauzie : rozmowa
z Janem Kotarskim / rozm. Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 121, s. 13
Przygotowania do pilota¿owej prywatyzacji
Uzdrowiska Iwonicz S.A.
Rozmowa z prof. Janem Kotarskim, kierownikiem Oœrodka Diagnostyki i Leczenia Kobiet w Iwoniczu Zdroju m.in. o specjalizacji oœrodka
2394. Iwonicz nadal czeka / AG // Gaz. Wybor.
(Rzeszów).- 2001, nr 91, s. 3; Wolna prywatyzacja
/ Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2001, nr 76, s. 6
2401. Ksi¹¿ê jodowych wód / Agnieszka
Filar // Nowe Podk. - 2000, nr 33, s. 7
Prywatyzacja uzdrowiska Iwonicz
2395. Iwonicz sprzed lat / Mariusz W³odarczyk, Jerzy Zieliñski. - Rzeszów : Wydawnictwo „Carpathia”, 2005. - 76 s. : fot. (w tym
kolor.) ; 24 cm
Historia lecznictwa uzdrowiskowego w Iwoniczu
Zdroju
2402. Ksi¹¿ê wód jodowych / Anna Leszkowska // Prz. Tech. - 2000, nr 31/32, s. 8-9
175
Ochrona zdrowia
2403. Kuracja z certyfikatem / ewg // Nowiny. - 2004, nr 232, s. 3; Uzdrowisko z certyfikatem / sec // Super Now. - 2004, nr 232, s. 4;
Uzdrowisko z dyplomem / Aneta B. Leœniak. Fot. // NG³os. - 2004, nr 48, s. 10-11
rzata Br¹czyk // Super Now. - 2000, nr 2, s. 2
Finansowanie uzdrowisk i sanatoriów w Rymanowie Zdroju i Iwoniczu Zdroju przez kasy chorych
Otrzymali za ma³o pieniêdzy = poz. 2796
Certyfikat jakoœci dla Uzdrowiska Rymanów S.A.
2404. Leczenie pod patronatem / ewg //
Nowiny. - 2000, nr 23, s. 5; Leczenie pod patronatem / ewg // Nowiny. - 2000, nr 24, s. 23
Park Zdrojowy = poz. 571
Ponownie o Rymanowie Zdroju i jego walorach = poz. 655
Objêcie lecznictwa w Uzdrowisku Iwonicz S.A.
patronatem merytorycznym i naukowym przez Akademiê Medyczn¹ w Lublinie
Powa¿ne zamiary uzdrowiska = poz. 144
Lecznictwo balneologiczne, sposoby
i profile leczenia w minionych wiekach dzia³alnoœci uzdrowiskowej w Iwoniczu = poz.
870
2411. Przedsiêbiorstwo „Uzdrowisko Iwonicz” w latach 1978-2003 / Jerzy Kamiñski. Fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 6 (2003), s. 21-32
2405. „Maria” w ca³ej krasie / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2002, nr 117, s. 13
2412. Przywracaj¹ zdrowie rolnikom / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 225, s. III
2406. Mniej ma³ych pacjentów / (ar) // Nowiny. - 2004, nr 15, s. IV
Rodzice niedoinformowani = poz. 2290
Nauczyciele nie mog¹ opiekowaæ siê dzieæmi = poz. 2794
2413. Sanatoria z certyfikatem / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2004, nr 14, s. 5
Zakoñczenie remontu domu sanatoryjnego „Maria” w Rymanowie Zdroju
Modernizacje obiektów uzdrowiskowych, dzia³alnoœæ produkcyjna i us³ugowa Uzdrowiska Iwonicz
Dzia³alnoœæ Centrum Rehabilitacji Rolników
w Iwoniczu Zdroju
Rymanów bez dzieci = poz. 2799
Sanatoria dla dzieci w Rymanowie Zdroju
2407. Nie zak³ócamy spokoju kuracjuszom
/ Wioletta Zuzak. - Fot. // Super Now. - 2005,
nr 213, s. 7
Infrastruktura handlowa w œwietle nowej ustawy
o uzdrowiskach i jej znaczenie dla Iwonicza Zdroju
2408. Nieudana prywatyzacja / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2003, nr 23, s. 12
Nadanie tytu³u Oœrodka Przyjaznego Osobom
Niepe³nosprawnym sanatoriom Stomil-Ziemowit
w Iwoniczu Zdroju i Stomil w Rymanowie Zdroju
2414. Sanatorium „Bia³y Orze³” (19122002) / Jerzy Kamiñski, Janusz Michalak. Fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 5 (2002), s. 15-24
Historia dzia³alnoœci sanatorium „Bia³y Orze³”
w Iwoniczu Zdroju
Problemy prywatyzacyjne uzdrowisk w Polsce,
w tym uzdrowisk w Iwoniczu i Rymanowie Zdroju
Spe³nia³ siê w dzia³aniu = poz. 252
2409. Nowoczesny basen, ³adniejszy park
/ dor. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 42, s. 7
Plany modernizacji i rozbudowy bazy wypoczynkowej w Rymanowie Zdroju
2410. Oszczêdzanie na zdrowiu / Ma³go-
Spotkajmy siê w Rymanowie = poz. 920
2415. 125 [Sto dwadzieœcia piêæ] lat Rymanowa Zdroju / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 61,
s. II; 125 [Sto dwadzieœcia piêæ] lat Rymanowa
176
Nauka. Oœwiata. Kultura
Zdroju / (m) // Super Now. - 2001, nr 51, s. 6
rentowej zawarte z sanatoriami w Iwoniczu Zdroju
i szpitalem uzdrowiskowym w Rymanowie Zdroju
Przygotowania do obchodów 125. rocznicy odkrycia wód mineralnych w Rymanowie Zdroju
Wyspiañski w Rymanowie = poz. 921
2416. Uzdrowisko Iwonicz. - [b.m.] :
Uzdrowisko Iwonicz S.A, [2002]. - [16] s. :
fot. kolor. ; 15 cm
Zas³u¿ony, zapomniany = poz. 433
2419. Zdrój lecz¹cy zimnem / Marian Struœ.
- Fot. // Nowiny. - 2004, nr 13, s. 5
2417. Uzdrowiskowe inwestycje / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 67, s. 9
Modernizacja obiektów zdrojowych w Iwoniczu
Zdroju
Uruchomienie komory do leczenia zimnem (kriokomory) w sanatorium „Teresa” w Rymanowie Zdroju
Wspomnienie o lek. med. Józefie Dobros³awie Radkowiaku = poz. 396
2420. „Ziemowit” kupiony / (m) // Super
Now. - 2001, nr 167, s. 7
Turystyka lecznicza - nowa forma leczenia w Sanatorium „Ziemowit” w Rymanowie Zdroju
2418. Wœród wybrañców / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 55, s. 1, 3
Zob. te¿ poz. 145, 652, 2422
Kontrakty na prowadzenie rehabilitacji przed-
XI. NAUKA. OŒWIATA. KULTURA
1. NAUKA. ORGANIZACJE I PLACÓWKI NAUKOWE
2421. Bratnie dusze / Krzysztof Kamiñski
// NG³os. - 2004, nr 39, s. 14
Sesja popularnonaukowa „Prekursorzy integracji europejskiej” PWSZ w Kroœnie w ramach imprezy „Kroœnieñskie klimaty”
2422. Druga m³odoœæ / Ewa Gorczyca. - Fot.
// Nowiny. - 2001, nr 206, s. 13; Jubileusz
„Excelsioru” / Andrzej Józefczyk. - Fot.
// Nowe Podk. - 2001, nr 43, s. 6; Kuruje od 70
lat / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 245, s. III; 70
[Siedemdziesi¹t] lat leczenia / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 247, s. III; 70 [Siedemdziesiêciolatek]
„Excelsior” / (ad) // Super Now. - 2001, nr 206,
s. 7
Sesja naukowa z okazji 70-lecia Szpitala Uzdrowiskowego „Excelsior” w Iwoniczu Zdroju
2423. 250 [Dwieœcie piêædziesi¹t]
OO. Kapucynów / IP. - Fot. // NG³os. - 2003,
nr 26, s. 4; Kapucyñska konferencja / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 233, s. III
Konferencja naukowa poœwiêcona historii zakonu i koœcio³a kapucynów w Kroœnie
2424. Endoskopia na odleg³oœæ / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 240, s. II
Dwudniowe sympozjum naukowe poœwiêcone endoskopii w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim
w Kroœnie
2425. Entuzjaœci regionu / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 99, s. II
Walne zebranie Podkarpackiego Towarzystwa
Historycznego, sk³ad zarz¹du i program dzia³ania
177
Nauka. Oœwiata. Kultura
Etnografowie przegraj¹ = poz. 2914
Podkarpackie i Podkarpackie Towarzystwo Historyczne w Kroœnie pod patronatem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
Historia pisana od nowa = poz. 823
2433. Nietoperze w Muzeum / (emwu) //
Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 11, s. 18
2426. Jak wychowywaæ w XXI wieku / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 215,
s. 13
Sesja poœwiêcona „Nietoperzom Beskidu Niskiego” w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
Sympozjum naukowe „Jak wychowywaæ m³odego cz³owieka w XXI wieku” w Michalickim Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Bronis³awa Markiewicza w Miejscu Piastowym
2434. Noblista z Rymanowa / (aj). - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 16, s. 9
Sesja popularnonaukowa „Izaak Izydor Rabi noblista z Rymanowa” w LO w Rymanowie
Jan Dudek (1932-2005) = poz. 255
2427. Lampa dro¿sza od krowy / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 209, s. III; O lampie
naftowej / (BH) // Dz. Pol. - 2003, nr 207, s. III
Sesja popularnonaukowa „150. rocznica zapalenia pierwszej lampy naftowej” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
2428. Masakra czy bohaterstwo / (SUB)
// Dz. Pol. - 2004, nr 230, s. III; Szli na stracenie
/ Krzysztof Kamiñski // NG³os. - 2004, nr 39,
s. 10
Sesja naukowa z udzia³em historyków czeskich,
s³owackich i ukraiñskich poœwiêcona 60. rocznicy
bitwy o Prze³êcz Dukielsk¹ w Muzeum Historycznym
- Pa³acu w Dukli
2429. Naukowcy o Ch³êdowskim / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 270, s. III
Konferencja naukowa w Muzeum Podkarpackim
w Kroœnie
2430. Naukowcy o epokach kamienia / (BH)
// Dz. Pol. - 2001, nr 267, s. III
Konferencja naukowa poœwiêcona starszej i œrodkowej epoce kamienia w Karpatach polskich
2431. Nie b³agaj¹ chmury o deszcz / ip. Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 48, s. 3
Obchody 60-lecia Instytutu Naftowego w Kroœnie
2432. Nie tylko misje / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 265, s. II ; Pocz¹tki chrzeœcijañstwa
w Ma³opolsce / Andrzej Kosiek // Kur. Kroœn.
- 2000, nr 11, s. 4
2435. O chrystianizacji Ma³opolski / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 262, s. II; Pocz¹tki chrzeœcijañstwa / Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2000, nr 233, s. 15
Wystawa „Pocz¹tki chrzeœcijañstwa w Ma³opolsce” i konferencja naukowa pod patronatem Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci w Muzeum Podkarpackim
w Kroœnie
2436. O euroregionalnej oœwiacie / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 245, s. II
Miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona systemom edukacyjnym w Euroregionie Karpackim
w Iwoniczu Zdroju
2437. O pradawnych dziejach // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 292, s. 3
Miêdzynarodowa konferencja na temat neolitu
i wczesnej epoki br¹zu w Karpatach polskich
2438. Obchody Jubileuszu Roku 2000
w Kroœnie / (m) // Super Now. - 2000, nr 214,
s.7; Œwiadectwa wiary / Ewa Gorczyca. - Fot.
// Nowiny. - 2000, nr 182, s. 10; Obchody Wielkiego Jubileuszu / Andrzej Kosiek. - Fot. //
Kur. Kroœn. - 2000, nr 9, s. 2, 3; Bazylika nie
pomieœci³a wszystkich / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 216, s. II
Sesja naukowa nt. „Œwiadkowie wiary w Diecezji
Przemyskiej”, zorganizowana przez w³adze miasta
i archiprezbiterat w Kroœnie
2439. Powstanie w dworku / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 21, s. IV
Sesja naukowa poœwiêcona pocz¹tkom chrzeœcijañstwa w Ma³opolsce zorganizowana przez Muzeum
Sesja popularnonaukowa z okazji 140. rocznicy
wybuchu powstania styczniowego
178
Szkolnictwo wy¿sze
2440. Pradzieje Podkarpacia / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 271, s. III
2445. Tej prawdy nie mo¿na zapomnieæ... /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 279, s. III
Konferencja naukowa „Epoka br¹zu i wczesna
epoka ¿elaza w Karpatach polskich” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
2441. Prezentacja m³odych naukowców /
Angelika Menet. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 18,
s. 7
Konferencja kó³ naukowych PWSZ w Kroœnie
2442. Przesz³oœæ szans¹ na przysz³oœæ /
(SUB) //Dz. Pol. - 2001, nr 198, s.V
Konferencja naukowa „Areszt œledczy PUBP
w Kroœnie i jego wiêŸniowie na tle dzia³añ antykomunistycznego podziemia w powiecie kroœnieñskim
w latach 1944-56” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
2446. Trzy dni archeologów / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 269, s. III
Konferencja naukowa „Okres lateñski i rzymski
w Karpatach polskich” w Muzeum Podkarpackim
w Kroœnie
Miêdzynarodowa sesja naukowa „Zabytki przesz³oœci szans¹ dla przysz³oœci” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie poœwiêcona zabytkom architektury
Turystyka i rozwój = poz. 689
Turystyka ponad granicami = poz. 118
Robak na patelni = poz. 333
2443. 60 [Szeœædziesi¹t] lat I[nstytutu]
N[afty] i G[azu] w Krakowie, Oddzia³ Krosno
// NG³os. - 2004, nr 47, s. I-III
Osi¹gniêcia i plany Instytutu
2447. Wci¹¿ nowe odkrycia / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 274, s. III
Konferencja naukowa na temat œredniowiecza
w Karpatach zorganizowana przez Muzeum Podkarpackie w Kroœnie
2448. ¯arnowiec promieniuje tradycj¹ / (SUB)
// Dz. Pol. - 2000, nr 225, s. II; Naukowo o Konopnickiej / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 221, s. II
2444. 60 [Szeœædziesi¹t] lat poszukiwañ /
z Janem Lubasiem, kierownikiem Instytutu
Nafty i Gazu w Kroœnie ; rozm. Iza Pó³ch³opek
// Nowe Podk. - 2004, nr 47, s. 8
Ogólnopolska sesja naukowa „Miejsca Konopnickiej. Prze¿ycia - pejza¿ - pamiêæ” w Muzeum Marii
Konopnickiej w ¯arnowcu
Osi¹gniêcia i plany Instytutu
Zob. te¿ poz. 78, 79, 1102, 1778, 3753
2. SZKOLNICTWO WY¯SZE
2449. Akredytacja dla Instytutu W[ychowania] F[izycznego] / Ewa Gorczyca. - Fot.
// Nowiny. - 2003, nr 83 s. 14
cji z wy¿sz¹ uczelni¹ / /aj/. - Fot. // Nowe Podk.
- 2005, nr 43, s. 4
Pozytywna weryfikacja Instytutu Wychowania
Fizycznego PWSZ w Kroœnie przez Pañstwow¹ Komisjê Akredytacyjn¹
2450. Bêd¹ wspó³pracowaæ / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 249, s. C; Wspó³praca poli-
Umowa o wspó³pracy w zakresie bezpieczeñstwa
pomiêdzy PWSZ i Komend¹ Miejsk¹ Policji w Kroœnie
2451. Brakuje pieniêdzy i kadry / ad // Super Now. - 2003, nr 20, s. 12; Zagro¿ona P[añstwowa] W[y¿sza] S[zko³a] Z[awodowa] /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 22, s. IV; Na
179
Nauka. Oœwiata. Kultura
garnuszku samorz¹du / ewg. - Fot. // Nowiny.
- 2003, nr 20, s. 14
Sytuacja finansowa PWSZ w Kroœnie
Bratnie dusze = poz. 2421
2452. Ci¹gle siê rozwija / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 229, s. III; Kszta³cenie dla przysz³oœci / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002,
nr 190, s. 13
Informacja o PWSZ w Kroœnie w zwi¹zku z inauguracj¹ roku akademickiego
m³odzie¿ / Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe Podk.
- 2002, nr 23, s. 7
Utworzenie w Kroœnie wydzia³u zamiejscowego
(kierunek: ekonomia) Wy¿szej Szko³y Informatyki
i Zarz¹dzania w Rzeszowie
2460. Gaudeamus po raz czwarty / Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 40, s. 5
Inauguracja roku akademickiego 2002/2003
w PWSZ w Kroœnie
2461. Gaudeamus po raz siódmy / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 235, s. III
Informacja o PWSZ w zwi¹zku z inauguracj¹ roku
akad. 2005/2006
2453. Coraz wiêcej stypendystów / Wioletta Zuzak // Super Now. - 2005, nr 214, s. 6
Dotyczy stypendiów dla studentów PWSZ w Kroœnie w roku akad. 2005/2006
2454. Debata oksfordzka / Wioletta Zuzak.
- Fot. // Super Now. - 2005, nr 95, s. 11; Studenci rz¹dzili Krosnem / (ma). - Fot. // Dz. Pol.
- 2005, nr 20, s. 17
VI Juwenalia w Kroœnie
2462. Inauguracja po raz pi¹ty / (mr) // Super Now. - 2003, nr 191, s. 6; Pi¹ta immatrykulacja / (SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 229, s. III
œnie
2463. Inwestowanie w uczelniê / Ewa
Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 106, s. 6
Potrzeby inwestycyjne PWSZ w Kroœnie
2455. Dla licencjata i in¿yniera / (bm) // Super Now. - 2000, nr 113, s. 5
Jan Pawe³ II w Kroœnie = poz. 4675
Nowe specjalnoœci w PWSZ w Kroœnie: eksploatacja i konstrukcja maszyn, kszta³towanie œrodowiska, sieciowe systemy informatyczne
2464. Jestem zwi¹zany z Krosnem / Janusz
Strutyñski ; rozm. Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe
Podk. - 2000, nr 41, s. 6
2456. Dni otwarte na uczelni / (ewg) // Nowiny. - 2001, nr 80, s. 10
Rozmowa z prof. Januszem Strutyñskim, pierwszym rektorem PWSZ w Kroœnie
Oferta edukacyjna PWSZ w Kroœnie w ramach
"Dni Otwartych"
2457. Drugi rok istnienia - ponad siedmiuset studentów!!! / Andrzej Józefczyk. - Fot. //
Nowe Podk. - 2000, nr 41, s. 6; Drugi rok uczelni / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 234, s. I
œnie
Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Kro-
Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Kro-
2458. Dyplomy in¿ynierskie / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 84, s. III
Uroczystoœæ wrêczenia dyplomów in¿ynierskich
w PWZS w Kroœnie
2465. Juwenalia po raz III / Ewa Gorczyca.
- Fot. // Nowiny. - 2002, nr 97, s. 13
III Juwenalia organizowane przez PWSZ
i PPSKAKiB w Kroœnie
2466. Konwent na piêciolecie w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Kroœnie /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 143, s. III
Uroczyste posiedzenie konwentu i senatu PWSZ
w Kroœnie z okazji jubileuszu Szko³y
2467. Krosnem zaw³adnêli ¿acy / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 94, s. 24
2459. Ekonomia w Kroœnie / (sec) // Super
Now. - 2002, nr 107, s. 7; Nowa uczelnia / ar //
Nowiny. - 2002, nr 105, s. 17; Zabierzemy wam
180
Pierwsze juwenalia w Kroœnie
Szkolnictwo wy¿sze
2468. Krosno oœrodkiem akademickim /
z Franciszkiem Tereszkiewiczem, kanclerzem
PWSZ ; rozm. Irena Zieliñska // NG³os. - 2004,
nr 24, s. 8-9
Osi¹gniêcia PWSZ w okresie 5 lat istnienia
2477. Nowa specjalnoϾ / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 194, s. III
Wprowadzenie pielêgniarstwa jako jedenastej
specjalnoœci w PWSZ w Kroœnie
2478. Nowe sale dla studentów / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 124, s. II
2469. Kroœnieñscy studenci zaw³adnêli
miastem / Mateusz Nowak. - Fot. // Super Now.
- 2004, nr 97, s. 7; Miasto w rêkach ¿aków /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 110, s. III
Oddanie do u¿ytku kolejnych sal dydaktycznych
w budynku PWSZ przy ul. Wyspiañskiego 20 w Kroœnie
Informacja o przebiegu juwenaliów w Kroœnie
2479. Nowoczesnoœæ w zabytkowych murach / Angelika Menet. - Fot. // NG³os. - 2004,
nr 47A, s. 4
2470. Kroœnieñska PWSZ w rozkwicie /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 209, s. III
Dzia³alnoœæ PWSZ w Kroœnie
Osi¹gniêcia PWSZ po 5 latach i powo³anie nowego rektora
2480. Nowy gmach w Rynku / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2005, nr 96, s. 7; PWSZ siê
rozbudowuje / A. Józefczyk // Nowe Podk. 2005, nr 22, s. 16; Rozbudowa PWSZ / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 113, s. 3
2471. Kszta³cenie na œwiatowym poziomie
/ (czak) // Super Now. - 2000, nr 196, s. 7
Oddanie do u¿ytku 3 pracowni komputerowych
w PWSZ w Kroœnie
Plany rozbudowy kamienic w Rynku (1, 1a, 1b)
na potrzeby PWSZ w Kroœnie
2472. Licencjat kosztuje / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 111, s. 6
2481. Nowy rektor / (ewg) // Nowiny. - 2000,
nr 98, s. 5; Nowy rektor w Kroœnie / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 119, s. I
Koszty uzyskania dyplomu licencjata w Kolegium Nauczycielskim w Kroœnie
2473. M³odzie¿ opanowa³a miasto / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 117, s. III
Nowe w³adze PWSZ w Kroœnie
O pieni¹dze dla uczelni = poz. 1408
Juwenalia 2001 r. w Kroœnie
„Mrówka” pomo¿e absolwentom = poz.
1755
„Obejmuj¹c sercem tê ziemiê...” = poz. 4689
2474. Niby - juwenalia / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 113, s. III
Relacja z otwarcia IV Kroœnieñskich Juwenaliów
w Kroœnie
2475. Nie brakuje problemów / (MP) // NDz.
- 2002, nr 205, s. III
Plany rozwoju i k³opoty finansowe PWSZ
w Kroœnie
2476. Nobilitacja dla regionu / (czak) // Super Now. - 2001, nr 95, s. 7; Przesyt wy¿szych
szkó³ / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 114, s. III
2482. Pa³ac dla uniwersytetu / (ewg) // Nowiny. - 2003, nr 130, s. 5
Przekazanie dla Uniwersytetu Rzeszowskiego pa³acu Za³uskich w Iwoniczu
2483. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Kroœnie / Zbigniew Dworak // Aura. 2003, nr 2, s. 36-37
Podstawowe informacje o PWSZ w Kroœnie
2484. Pierwsi absolwenci / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 94, s. III
Wrêczenie pierwszych œwiadectw ukoñczenia studiów podyplomowych w PWSZ w Kroœnie
Wyjazdowe posiedzenie senackiej Komisji Nauki i Edukacji Narodowej w Kroœnie
181
Nauka. Oœwiata. Kultura
2485. Pierwsi licencjaci z dyplomami / (SUB)
// Dz. Pol. - 2002, nr 155, s. III; Pierwsze dyplomy / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 129,
s. 7; Dyplomy po raz pierwszy / Piotr Hudyma
// Nowe Podk. - 2002, nr 28, s. 5
2494. Stawiaj¹ na wykszta³cenie / (czak) //
Super Now. - 2000, nr 51, s. 6
2486. Pierwsza szko³a wy¿sza / Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 25, s. 9
Przekazanie budynków Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 1 w Kroœnie PWSZ w Kroœnie
Uroczyste rozdanie dyplomów w PWSZ w Kroœnie
PWSZ w Kroœnie
2487. Pierwsze kroki na Podkarpaciu /
/ip/ // Nowe Podk. - 2005, nr 7, s. 6; Reporterskie œcie¿ki / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2005,
nr 31, s. III
Relacja ze spotkania z dziennikarzami wywodz¹cymi siê z b. woj. kroœnieñskiego zorganizowanego
przez PWSZ w Kroœnie
2488. Potrzeba 9,5 mln z³ / (bm) // Super
Now. - 2000, nr 131, s. 7
Potrzeby finansowe PWSZ w Kroœnie na remonty i adaptacje budynków
Prezentacja m³odych naukowców = poz.
2441
Rozwój wy¿szych szkó³ zawodowych w b. woj.
kroœnieñskim
2495. Studenci zamiast uczniów / ewg //
Nowiny. - 2001, nr 67, s. 8
2496. Studiuj¹ przez satelitê / Marian Struœ
// Nowiny. - 2002, nr 20, s. 5; Zdobywaj¹ wiedzê przez satelitê / sec. - Fot. // Super Now. 2002, nr 21, s. 7; Forum satelitarne / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 25, s. III
Konferencja „Dok¹d zmierza Polska? Dok¹d
zmierza œwiat?” w systemie interaktywnej ³¹cznoœci
satelitarnej z udzia³em Oœrodka Satelitarnego Wy¿szej Szko³y Spo³eczno-Ekonomicznej w Kroœnie
2497. Szko³a razem z uczelni¹ / sec // Super Now. - 2005, nr 116, s. 21; Wspólne kszta³cenie / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 95, s. III
Podpisanie umowy o wspó³pracy naukowo-technicznej PWSZ z Zespo³em Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Kroœnie
2498. Szósta inauguracja / /aj/ // Nowe
Podk. - 2004, nr 41, s. 7
2489. PWSZ w Kroœnie roœnie w si³ê / Wioletta Zuzak // Super Now. - 2005, nr 158, s. 15
Uroczyste rozpoczêcie roku akademickiego
w PWSZ w Kroœnie
Dzia³alnoœæ PWSZ w Kroœnie
2490. PWSZ w pierwszej pi¹tce / (pl). - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 18, s. 3; Pi¹ta w kraju
/ (BH) // Dz. Pol. - 2005, nr 103, s. 14
2499. Trzeci rok dzia³alnoœci / (sec) // Super Now. - 2001, nr 199, s. 7
sce
2500. Uczelnia bez kompleksu / z Andrzejem Gonetem, rektorem Pañstwowej Wy¿szej
Szko³y Zawodowej w Kroœnie ; rozm. Krzysztof Kamiñski // NG³os. - 2004, nr 24, s. 8
PWSZ w Kroœnie w rankingu szkó³ wy¿szych w Pol-
2491. Rektorat w ruinie / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2001, nr 181, s. 5
Potrzeby finansowe PWSZ w Kroœnie zwi¹zane
z remontami budynków szko³y
2492. Roœnie jak na dro¿d¿ach / (bm) //
Super Now. - 2000, nr 27, s. 6
Powiêkszanie bazy lokalowej PWSZ w Kroœnie
2493. Samorz¹d wspiera uczelniê / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 164, s. 9
Kierunki kszta³cenia w PWSZ w Kroœnie
Dokonania PWSZ w okresie 5 lat istnienia; informacja o prof. Andrzeju Gonecie
2501. Uczelnia dla miasta - prezentacja osi¹gniêæ / /n/ // Nowe Podk. - 2005, nr 46, s. 8
Prezentacja kierunku: informatyka w PWSZ
w Kroœnie
Remonty obiektów PWSZ w Kroœnie
182
Oœwiata
2502. Uczelnia na dorobku / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 237, s. III; Gaudeamus
w Kroœnie / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. 2001, nr 197, s. 13
2504. W Kroœnie / Ewa Gorczyca // Nowiny - 2001, nr 195, s. 13
œnie
2505. Zni¿ki dla studentów / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 108, s. III
Inauguracja roku akademickiego w PWSZ w Kro-
2503. Upragnione dyplomy / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 158, s. III
Inauguracja roku akademickiego w punkcie konsultacyjnym Akademii Górniczo-Hutniczej w Kroœnie
Otwarcie Klubu Studenckiego „Jama” w piwnicy
przy kroœnieñskim rynku
Dot. absolwentów PWSZ w Kroœnie
Zob. te¿ poz. 1778, 1834, 3599
3. OŒWIATA
a. Zagadnienia ogólne
2506. Bezpieczniejsi na drogach / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 89, s. III
Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju nt.
bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w ruchu drogowym
2507. By przetrwali z³e dni / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 243, s. III; Nagrody dla najlepszych nauczycieli // NG³os. - 2004, nr 41, s. 9
Nagrody Rady Miasta Krosna dla nauczycieli
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Przedszkole nr 1 w Kroœnie i Gimnazjum w Miejscu Piastowym laureatami pierwszej edycji wojewódzkiego konkursu „Ekologia w poezji i prozie”
Debata oœwiatowa = poz. 2033
2509. Dla kroœnieñskich nauczycieli / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 204, s. II
Podwy¿ki wynagrodzenia dla nauczycieli placówek oœwiatowych w Kroœnie oraz zasady ustalania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
2510. Docenieni nauczyciele / ewg // Nowiny. - 2005, nr 207, s. 7
II Kroœnieñskie Targi Edukacyjne w Kroœnie
2512. „Drogowa” edukacja m³odych / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 72, s. III
Konkurs o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego
Oœrodka Ruchu Drogowego w Kroœnie dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, kroœnieñskiego i sanockiego
Byæ œwiêtym = poz. 4663
2508. Dbaj¹ o przyrodê i zdrowie / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 118, s. 7
2511. Dok¹d do gimnazjum / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2005, nr 37, s. 7; Gimnazjaliœci
przed wyborem / /ma/. - Fot. // Nowe Podk. 2005, nr 8, s. 16; Targi dla gimnazjalistów /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 39, s. III; Targi
przysz³oœci / AB-L // NG³os. - 2005, nr 7, s. 2
2513. Gie³da szkó³ / (ST) // Dz. Pol. - 2002,
nr 66, s. III
Gie³da szkó³ dla gimnazjalistów zorganizowana
przez Urz¹d Miasta Krosna i Starostwo Powiatowe
2514. Gie³da szkó³ / Ewa Gorczyca. - Fot.
// Nowiny. - 2003, nr 59, s. 13; Gimnazjalista
z plecakiem reklamówek / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 71, s. III
Gie³da szkó³ dla uczniów klas III gimnazjów
z pow. kroœnieñskiego (grodzkiego i ziemskiego)
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Kroœnie
Nagrody dla nauczycieli z gminy Iwonicz Zdrój
2515. Gimbus po wakacjach / (SUB) // Dz.
183
Nauka. Oœwiata. Kultura
Pol. - 2002, nr 166, s. III
- 2005, nr 139, s. III
2516. Gimnazjaliœci wybieraj¹ / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 91, s. 7
Konkurs „Moja mama i ja” rozstrzygniêty
= poz. 3658
Gimbusy dla szkó³ podstawowych i gimnazjum
w gminie Wojaszówka
Ranking szkó³ ponadgimnazjalnych w Kroœnie
Uchwa³a Rady Miasta Krosna w sprawie utworzenia Miejskiego Zespo³u Szkó³ nr 2 w Kroœnie
2524. Konkurs wiedzy o UE / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 125, s. III
2517. Grzech bez grzechu / (WALD). - Fot.
// Dz. Pol. - 2000, nr 163, s. VI
Reforma szkolnictwa a inwestycje oœwiatowe
w gminie Rymanów
2518. Inauguracja u michalitów / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 205, s. III
Inauguracja roku szkolnego w placówkach oœwiatowych woj. podkarpackiego prowadzonych przez
ksiê¿y michalitów
2519. Intelektualny trud doceniony / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 265, s. III
Wrêczenie listów gratulacyjnych oraz stypendiów Prezesa Rady Ministrów w Starostwie Powiatowym w Kroœnie
2520. Inwestycje i remonty w obiektach
oœwiatowych / JP // Prz¹dki. - 2004, nr 10, s. 3
Prace remontowe i inwestycyjne w szko³ach gminy Korczyna
2521. Jakie szkolnictwo œrednie? / (BH)
// Dz. Pol. - 2001, nr 55, s. II; Mniej etatów
w szko³ach œrednich / (czak). - Fot. // Super
Now. - 2001, nr 47, s. 18; Oferta edukacyjna /
Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 47,
s. 10
Konkurs dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z gmin Miejsce Piastowe, Chorkówka i Iwonicz Zdrój w ramach programu „Bli¿ej Unii Europejskiej”
Kroœnianin drugim Nauczycielem Roku
2003 = poz. 355
2525. Kroœnieñska oœwiata w liczbach //
Kur. Kroœn. - 2003, nr 10, s. 2
Dane statystyczne na temat szkó³ i uczniów
w Kroœnie
2526. Kroœnieñskie Targi Edukacyjne / Irena Góral // NG³os. - 2004, nr 11, s. 7; Na targi
po ulotkê / (SUB) // Dz. Pol. - 2004, nr 64,
s. III
I Targi Edukacyjne zorganizowane przez Wydzia³ Edukacji i Spraw Spo³ecznych UM oraz Miejsk¹
Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Kroœnie
2527. £¹czenie szkó³ / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2005, nr 76, s. 7
Po³¹czenie gimnazjów miejskich nr 2 i 3 w Kroœnie ze szko³ami podstawowymi
£owca talentów = poz. 441
Konferencja poœwiêcona edukacji ponadgimnazjalnej w pow. kroœnieñskim
2522. Jeden z dwudziestu / z Gra¿yn¹ Gregorczyk ; rozm. Iza Pó³ch³opek // NG³os. - 2003,
nr 20, s. 4
Marian Kosowski (1923-2005) = poz. 314
2528. Marsz do Europy / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 116, s. III
Zatrudnienie nauczycieli i sytuacja w kroœnieñskich szko³ach
Program „M³odzie¿ w Europie” realizowany
w szko³ach w powiatach kroœnieñskim, jasielskim
i brzozowskim
Jubileusz Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego = poz. 1780
316
2523. Kolejny zespó³ szkó³ / (ST) // Dz. Pol.
Mgr Franciszek Kraus ps. „Kêdzior” = poz.
2529. Mianowani i nagrodzeni / (SUB) //
184
Oœwiata
Dz. Pol. - 2003, nr 243, s. III
Lista nagrodzonych nauczycieli przez starostê
pow. kroœnieñskiego i uroczystoœci w ¯arnowcu
2530. Miêdzy m³otem a kowad³em / z Antonim Gnid¹ ; rozm. przepr. Iza Kujawska //
G³os Naucz. - 2000, nr 23, s. 4
Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla
nauczycieli pow. kroœnieñskiego
2531. M³odzie¿ zapobiega po¿arom / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 76, s. III; Rysowali stra¿aków / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 79, s. II
Rozstrzygniêcie miejskiego etapu konkursu „M³odzie¿ zapobiega po¿arom” w Kroœnie
2532. Mniej doradców / (ar) // Nowiny. 2001, nr 177, s. 13
Powo³anie Powiatowego Zespo³u Doradców Metodycznych finansowanego przez Radê Miasta Krosna, starostwo powiatowe, wójtów i burmistrzów
z pow. kroœnieñskiego
2533. Mniej godzin, wiêcej etatów / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 206, s. III
Koszty utrzymania placówek oœwiatowych
w Kroœnie w roku szkolnym 2003/2004.
Dot. szkó³ w gminie Jedlicze
2536. Nagrody dla nauczycieli / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 201, s. 13
Nagrody prezydenta miasta Krosna i starosty
pow. kroœnieñskiego dla nauczycieli za osi¹gniêcia
w pracy dydaktyczno-wychowawczej z okazji Dnia
Edukacji Narodowej
2537. Nagrody dla nauczycieli / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 200, s. 13;
Nauczyciele docenieni / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
- 2002, nr 241, s. III; Nauczyciele nagrodzeni
// Kur. Kroœn. - 2002, nr 12, s. 1
2540. Nagrodzeni nauczyciele / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 347, s. II
Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
w Urzêdzie Miasta i Gminy Jedlicze
2541. Nagrodzeni nauczyciele / Joanna
Sowa // NG³os. - 2005, nr 41, s. 7-8; Trud wymiernie doceniony / (ST) // Dz. Pol. - 2005,
nr 243, s. D
Lista nauczycieli nagrodzonych przez prezydenta
Krosna
2542. Nagrodzeni przez starostê / ad //
Super Now. - 2003, nr 118, s. 6; Trud nagrodzony / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003,
nr 118, s. 7
Nagrody starosty pow. kroœnieñskiego dla
uczniów szkó³ œrednich
2534. Na emeryturê z nagrod¹ / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 252, s. II
2535. Nagrody burmistrza dla uczniów /
/l/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 27, s. 10
W gminie Jedlicze
2539. Nagrody starosty / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 249, s. D
Realizacja postanowieñ znowelizowanej Karty
Nauczyciela w Kroœnie
Nagrody dla nauczycieli-emerytów z gm. Rymanów z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2538. Nagrody dla nauczycieli / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 245, s. III
2543. Nagrodzili uczniów / tom // Nowiny.
- 2004, nr 191, s. 7; Talenty i praca docenione
/ (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 213, s. III
Lista stypendystów kroœnieñskich szkó³ gimnazjalnych i œrednich uhonorowanych przez prezydenta Przytockiego
2544. Najbiedniejsi dostan¹ stypendia /
(ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 233, s. III
Stypendia dla uczniów z pow. kroœnieñskiego
przyznane w ramach projektu „Wsparcie stypendialne uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych woj. podkarpackiego w roku szkolnym 2005/2006”
2545. Najdro¿sza nauka w Tylawie /ewg
// Nowiny. - 2001, nr 234, s. 12; Spotkanie dyrektorów / (ad) // Super Now. - 2001, nr 230, s. 7
Projekt finansowania szkó³ na terenie gminy Dukla w 2002 r.
Nagrody pieniê¿ne dla 27 kroœnieñskich nauczycieli wrêczone przez prezydenta Krosna
185
Nauka. Oœwiata. Kultura
2546. Najlepsi w nauce / (sec) // Super Now.
- 2003, nr 127, s. 7
O euroregionalnej oœwiacie = poz. 2436
O wartoœciach w wychowaniu = poz. 4688
Nagrody dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów przyznane przez Radê Gminy Jedlicze
2547. Najlepsi z najlepszych / (m). - Fot. //
Super Now. - 2000, nr 261, s. 7
Spotkanie uczniów szkó³ œrednich pow. kroœnieñskiego, stypendystów Prezesa Rady Ministrów w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
2548. Najlepsi z najlepszych. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 27, s. 17
2555. Oferta edukacyjna / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2001, nr 81, s. 10; Przygotowuj¹
II etap reformy oœwiaty / (jj) // Super Now. 2001, nr 98, s. 7; Szkolne atrakcje / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 80, s. II
Nowa sieæ szkó³ ponadgimnazjalnych w pow. kroœnieñskim opracowana przez Starostwo Powiatowe
od r. 2002
Nagrody prezydenta Krosna dla uczniów szkó³ œrednich
Oszczêdnoœci oœwiatowe = poz. 2107
2549. Najnowsza, najwiêksza, najnowoczeœniejsza / (DELL) // Dz. Pol. - 2002, nr 189,
s. V; Nowa szko³a na nowy rok szkolny / arti.
- Fot. // Super Now. - 2002, nr 175, s. 7; Nowy
rok - nowa szko³a / Andrzej Józefczyk. - Fot.
// Nowe Podk. - 2002, nr 38, s. 8
Nowy budynek szko³y podstawowej i gimnazjum
we Wróbliku Szlacheckim
2550. Nasze szko³y. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 32, s. 14-16
Dane statystyczne o szko³ach w gminach pow.
kroœnieñskiego i kosztach ich utrzymania
2551. Nauczyciele docenieni / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 243, s. II
Nagrody dla nauczycieli szkó³ Krosna i pow. kroœnieñskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2556. Oœrodek doskonalenia nauczycieli
w Kroœnie / Stanis³aw Fryc. - Fot. // NG³os. 2003, nr 34, s. 8
Dzia³alnoœæ oœrodka kszta³cenia nauczycieli
w Kroœnie
2557. Oœwiata w gminie Chorkówka // G³os
Chorkówki. - 2005, nr 2, s. 3-6
Liczba szkó³, koszty utrzymania oraz inwestycje oœwiatowe w l. 1996-2005
2558. Oœwiata w mieœcie // Kur. Kroœn. 2000, nr 5, s. 2
Stan placówek oœwiatowych w Kroœnie (przedszkola, szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y ponadpodstawowe, szkolnictwo specjalne)
2559. Oœwiatowa rewolucja / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2003, nr 231, s. III
2552. Nauczyciele mianowani / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 207, s. III
Lista nauczycieli mianowanych w pow. kroœnieñskim
2553. Nauczyciele nagrodzeni / kj // Super
Now. - 2004, nr 207, s. 6
Lista nauczycieli nagrodzonych przez burmistrza
gminy Jedlicze
Niestrudzony badacz historii = poz. 354
Projekt zmian w organizacji placówek oœwiaty
w Kroœnie
2560. Pieni¹dze dla uczniów / (emes) // Nowiny. - 2000, nr 235, s. 6
Pomoc finansowa dla uczniów ze œrodowisk wiejskich w ramach programu „Pakt dla Wsi”
2561. Pieni¹dze na remonty szkó³ / (BH) //
Dz. Pol. - 2001, nr 174, s. III
Remonty szkó³ w gminie Jedlicze
2554. Ni¿ zamyka szko³y / (S) // Nowiny. 2004, nr 24, s. III
Piewca ziemi kroœnieñskiej = poz. 264
Zmniejszenie liczby szkó³ podstawowych i przedszkoli
w woj. podkarpackim ze wzglêdu na ni¿ demograficzny
186
Oœwiata
2562. PilnoϾ nagrodzona / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 222, s. III
Stypendia prezydenta miasta Krosna z osi¹gniêcia w nauce i w sporcie dla uczniów gimnazjów i szkó³
ponadgimnazjalnych
2563. Plastycznie o bezpieczeñstwie / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 67, s. IV
Laureaci powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu rysunkowego „Woda - bezpieczeñstwo - ja” zorganizowanego przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Kroœnie
Liczba i stan placówek oœwiatowych w woj. podkarpackim oraz najlepsze szko³y m.in. w pow. kroœnieñskim
Zmiany w sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów
w Kroœnie w roku szkolnym 2001/02
2565. Podziêkowanie dla uczniów // Kur.
Kroœn. - 2003, nr 6, s. 4; Prezydent nagrodzi³
uczniów / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 133,
s. III; Uczniowska elita / Andrzej Raus // Nowiny. - 2003, nr 112, s. 7
Uroczystoœæ wrêczenia nagród i wyró¿nieñ Prezydenta Miasta Krosna 88 uczniom z kroœnieñskich szkó³
2566. Pomagaj¹, bo lubi¹ / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 200, s. 13
Ogólnopolski program „Starszy brat - starsza siostra” realizowany przez wolontariuszki z II LO w Kroœnie
Portret rodzinny = poz. 278
2567. Powszechniak pod spychacz / (czak)
// Super Now. - 2000, nr 127, s. 7
Wyburzenie budynku Publicznej Szko³y Powszechnej w Turaszówce bez uzgodnienia z Rad¹ Dzielnicy
2568. Promowanie prymusów / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 143, s. II
2569. Propaguj¹ bezpieczeñstwo na drodze / A. Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 24, s. 5
Laureaci konkursu o puchar dyrektora Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w Kroœnie
Spotkanie Prezydenta Miasta Krosna z uczniami kroœnieñskich szkó³ œrednich - laureatami stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny
2000/2001
2571. Przed pierwszym dzwonkiem / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 162,
s. 11; Przed pierwszym dzwonkiem / Katarzyna Chciuk // Kur. Kroœn. - 2001, nr 8, s. 1
2564. Podkarpacka oœwiata / (l) // Nowe
Podk. - 2004, nr 36, s. 18
Nagrody dla najlepszych nauczycieli i uczniów
klas szóstych szkó³ podstawowych oraz gimnazjów
w gminie Miejsce Piastowe
2570. Prymusi u prezydenta / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 254, s. V; Stypendia dla
prymusów / ewg // Nowiny. - 2001, nr 214,
s. 13; Kroœnieñskie or³y / (m) // Super Now. 2001, nr 211, s. 7
2572. Przesz³oœæ w nowoczesnym opakowaniu / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 65,
s. III; Zmys³owa gie³da turystyczna / Tomasz
Jefimow. - Fot. // Nowiny. - 2005, nr 57, s. 7;
Dzia³ali na zmys³y / /ip/ // Nowe Podk. - 2005,
nr 13, s. 8
Fina³ wojewódzki szkolnej gie³dy turystycznej
„Przygoda” w hali sportowo-widowiskowej w Kroœnie;
laureaci
2573. Przybli¿anie Europy / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 116, s. II; Bli¿ej Unii Europejskiej /
(ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 118, s. II
Seminaria poœwiêcone integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z gmin Miejsce Piastowe, Chorkówka i Iwonicz
Zdrój w ramach projektu „Bli¿ej Unii Europejskiej”
2574. Remonty w szko³ach / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 167, s. 10
Koszty prac remontowych w szko³ach gminy Jedlicze
2575. Remonty w szko³ach / sec // Super
Now. - 2003, nr 171, s. 7; Szko³y bêd¹ jak nowe
/ Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 171,
s. 6
Remonty szkó³ w pow. kroœnieñskim
2576. Scheda po PRL-u / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 248, s. IV
Remonty szkó³ w gminie Chorkówka
187
Nauka. Oœwiata. Kultura
2577. Spotkanie z Comeniusem / (SUB) //
Dz. Pol. - 2003, nr 147, s. III
Seminarium „Projekty i granty akcji Comenius”
zorganizowane przez Radê Miasta dla przedstawicieli
placówek oœwiatowych w Kroœnie
2586. 3 [Trzy] miliony z³otych z zewn¹trz
// Nowe Podk. - 2005, nr 9, s. 17
Fundusze zewnêtrzne pozyskane dla kroœnieñskich szkó³ w l. 2003/2004 i ich wykorzystanie
2587. Ucz¹ i wychowuj¹ / (ewg) // Nowiny. - 2002, nr 201, s. 13
2578. Stypendia dla najlepszych / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 213, s. D
Nagrody dla nauczycieli przyznane przez starostê pow. kroœnieñskiego
Lista stypendystów Rady Miasta, uczniów szkó³
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Kroœnie
2579. Stypendia dla uczniów szkó³ œrednich i studentów na rok szkolny i akademicki 2004/2005 / Agnieszka Prugar, El¿bieta Sakowska // Duk. Prz. Sam. - 2005, nr 2, s. 17
Liczba uczniów i kwoty stypendiów przyznane
przez Starostwo Powiatowe w Kroœnie
2588. W Rymanowie potrzebna szko³a /
(m). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 124, s. 7
Stan budynków szkolnych w gminie Rymanów
2589. Wakacyjne remonty / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 177, s. III
Koszty modernizacji i remontów szkó³ i przedszkoli w Kroœnie
2580. Stypendyœci u prezydenta Krosna /
(ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 264, s. II
Spotkanie uczniów kroœnieñskich szkó³ œrednich,
stypendystów Prezesa Rady Ministrów z prezydentem miasta Romanem Zimk¹ i wiceprezydentem
Henrykiem Rospondem
2590. Wiêcej „ogólniaków” / (ewg) // Nowiny. - 2002, nr 16, s. 13; Zmiany w szkolnictwie // Kur. Kroœn. - 2002, nr 2, s. 1
Plan sieci szkó³ ponadgimnazjalnych w Kroœnie
ustalony przez Radê Miasta
2581. Sytuacja kadrowa w oœwiacie //
Nowe Podk. - 2004, nr 43, s. 16
Wikliniarstwo - ¿yciowa pasja = poz. 304
Liczba placówek oœwiatowych w Kroœnie i stan
zatrudnienia
2591. Wspomaganie gminy / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 237, s. III
Wydatki gminy Jedlicze na utrzymanie szkó³
podstawowych i gimnazjów
2582. Szko³y z Pora¿a i Iwonicza najlepsze
/ /aj/ // Nowe Podk. - 2004, nr 24, s. 2
Laureaci konkursu o puchar dyrektora Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w Kroœnie
2583. Œwiêto nauczycieli. - Fot. // Kur.
Kroœn. - 2000, nr 10, s. 1
Nagrody dla nauczycieli placówek oœwiatowych
Krosna z okazji Dnia Edukacji Narodowej
2584. Œwiêtowali nauczyciele / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 44, s. 6
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole
Szkó³ Muzycznych im I. Paderewskiego w Kroœnie
2585. Talenty nagrodzone / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 147, s. III
Nagrody dla najlepszych uczniów i sportowców
ze szkó³ podstawowych i gimnazjów w gminie Jedlicze
Wspólne œwiêtowanie = poz. 1795
Wychowanie a kultura = poz. 4707
2592. Wydatki na oœwiatê / Jan Zych //
Prz¹dki. - 2005, nr 2, s. 3
Szko³y w gminie Korczyna i koszty ich utrzymania
2593. Wymierny efekt nauczania / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 241, s. III
Lista nauczycieli nagrodzonych przez Radê Miasta w Kroœnie
2594. Wypracowali sukces / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 16, s. IV
Spotkanie w³adz samorz¹dowych Krosna z uczestnikami olimpiad przedmiotowych z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika
188
Oœwiata
2595. Z inicjatywy nauczycieli / ar // Nowiny. - 2001, nr 225, s. 13
2597. Zmiany w szko³ach / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 202, s. III
Rejestracja Stowarzyszenia Absolwentów Zespo³u
Szkó³ Elektrycznych w Kroœnie; cele stowarzyszenia
Prace remontowe w szko³ach podleg³ych starostwu powiatowemu w Kroœnie
2596. Z olimpijskim zniczem / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 227, s. III
Zob. te¿ poz. 254, 500
Wojewódzka inauguracja sportowego roku szkolnego w Jedliczu
b. Opieka nad dzieckiem i m³odzie¿¹. Wychowanie przedszkolne
2598. Atrakcyjny wypoczynek jest
najwa¿niejszy / z Janem Trzem¿alskim ;
rozm. Marzena Miœkiewicz // Nowe Podk.
- 2005, nr 27, s. 5
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci przez
Towarzystwo Przyjació³ Dzieci w Kroœnie
2604. Czek na mieszkania / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2004, nr 40, s. III
Dofinansowanie Domu Dziecka im. ks. Z. Gorazdowskiego w Kroœnie przez firmê „Carment”
2605. 4193 [Cztery tysi¹ce stu dziewiêædziesiêciu trzech] absolwentów przedszkola,
a najstarsi ju¿ studiuj¹ / /m/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 47, s. 8
2599. Bal noworoczny dla 500 dzieci /
Sebastian Czech // Super Now. - 2002, nr 3,
s. 3; Nowy Styl pomaga dzieciom / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 4, s. 5
Obchody jubileuszowe w Przedszkolu nr 8 w Kroœnie
2606. Czy wreszcie siê uda / Ewelina Pó³ch³opek // Nowe Podk. - 2001, nr 41, s. 7
Bal dla wychowanków domów dziecka na Podkarpaciu zorganizowany przez firmê Nowy Styl oraz
inne formy pomocy dla dzieci
Zmiana dzier¿awcy pawilonu w ogrodzie jordanowskim przy ul. Grodzkiej w Kroœnie
2600. Bal noworoczny z Nowym Stylem /
(sec) // Super Now. - 2004, nr 12, s. 6; Balowali
z Kotem w Butach / Andrzej Raus // Nowiny. 2004, nr 12, s. 5
2607. Daæ dzieciom szczêœcie / Wioletta Zuzak. - Fot. // Super Now. - 2004, nr 176, s. 7
2601. Bawi i pomaga / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 18, s. II
2608. Dla dobra dziecka / Marek Loris //
Nowe Podk. - 2001, nr 25, s. 13; Pomagaj¹ dzieciom od 20 lat / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 127,
s. II
Bal dla 600 dzieci z placówek opiekuñczo-wychowawczych zorganizowany przez firmê Nowy Styl
Dzia³alnoœæ Ko³a Dzieci Specjalnej Troski przy
kroœnieñskim TPD
2602. Chcieliby pomagaæ i licz¹ na pomoc
/ (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 194, s. III
20-lecie dzia³alnoœci Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñczego w Kroœnie
Prace przy budowie Oœrodka Hipoterapii dla
Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski „Markot”
w Odrzykoniu
2603. Co z przedszkolami? // Nowe Podk. 2004, nr 7, s. 16
Plany reorganizacji przedszkoli w Kroœnie
Rodzinny Dom Dziecka w G³owience (gm. Miejsce Piastowe)
2609. Dobro dzieci / (BH). - Fot. // Dz. Pol.
- 2005, nr 295, s. C
25 lat Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñczego w Kroœnie
2610. Dom ich dzieciñstwa / Ma³gorzata
Pabis. - Fot. // NDz. - 2003, nr 5, s. 10
Historia i wspó³czesna dzia³alnoœæ Domu Dziecka im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Kroœnie
189
Nauka. Oœwiata. Kultura
2611. Domy dla opuszczonych dzieci / Wioletta Zuzak // Super Now. - 2005, nr 208, s. 6
Rodziny zastêpcze w Kroœnie w l. 2003-2005
i dzia³alnoœæ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
2612. Dotacje s¹ za ma³e / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2003, nr 65, s. 13
K³opoty finansowe Oœrodka RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczego i Œrodowiskowego
Domu Samopomocy w Rymanowie
2613. Drogie przedszkolaki / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2001, nr 42, s. 5
Brak decyzji w sprawie ostatecznej likwidacji
Przedszkola nr 7 w Kroœnie
2614. Dzieci lubi¹ wiersze / (ewg). - Fot. //
Nowiny. - 2001, nr 81, s. 11
Konkurs Recytatorski „Brzechwa Dzieciom”
w Przedszkolu nr 1 w Kroœnie
ca. - Fot. // Nowiny - 2005, nr 231, s. 7
Generalny remont Bursy Miêdzyszkolnej przy
ul. Bohaterów Westerplatte w Kroœnie
2621. Kolonie dla wiejskich dzieci / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 168, s. II; Kolonie z TPD /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr 166, s. III
Kolonie dla dzieci wiejskich z rodzin wielodzietnych, biednych i patologicznych z b. woj. kroœnieñsiego zorganizowane przez Oddzia³ Okrêgowy TPD
w Kroœnie
2622. Kolorowe po¿egnanie wakacji / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2003,
nr 34, s. 10; Wakacje na kolorowo / (SUB) //
Dz. Pol. - 2003, nr 199, s. III
Pó³kolonie zorganizowane dla dzieci z ubogich
rodzin przez organizacje pozarz¹dowe w Kroœnie
2623. Kosztowne przedszkole / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 70, s. III
Problemy Przedszkola nr 7 w Kroœnie
2615. Dzieci na drodze / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 93, s. 11
Sympozjum nt. bezpieczeñstwa dzieci w ruchu
drogowym w Kroœnie
2616. Hipoterapia dla podopiecznych /
(SUB) // Dz. Pol. - 2002, nr 300, s. III
Zajêcia hipoterapii dla mieszkañców Domu
Dziecka w D³ugiem (gm. Jedlicze)
2617. Jedno przedszkole mniej / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 23, s. III
Decyzja Zarz¹du Miasta o wszczêciu procedury
likwidacyjnej Przedszkola nr 7 w Kroœnie, zniszczonego w wyniku po¿aru
2624. Kroœnieñskie dzie³o b³. ks. Z. Gorazdowskiego / Piotr M. Stelmaszczuk. - [Cz.] (1),
(2) // NG³os. - 2004, nr 25, s. 12; 2004,
nr 26, s. 8
Historia budowy ochronki im. ks. Gorazdowskiego
w Kroœnie; sylwetka patrona
2625. Król Maciuœ patronem przedszkola
// Dz. Pol. - 2005, nr 280, s. III
Nadanie Przedszkolu nr 1 w Kroœnie imienia Króla Maciusia Pierwszego
2626. Mnóstwo atrakcji na kolonii / Monika
Wosiewicz // Super Now. - 2004, nr 137, s. 7
Kolonie letnie dla ubogich dzieci zorganizowane
przez Stowarzyszenie Biura Pracy OHP w Iwoniczu Zdroju
2618. Jubileusz katolickiego oœrodka
adopcyjnego / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002,
nr 104, s. III
Spotkanie pracowników, wolontariuszy i przyjació³ Katolickiego Oœrodka Adopcyjno-Opiekuñczego Diecezji Przemyskiej z okazji 5-lecia oœrodka
2619. Karnawa³owy bal / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 17, s. III
Zabawa dla dzieci niepe³nosprawnych z pow. kroœnieñskiego
2620. Kasa na remont bursy / Ewa Gorczy-
2627. Na jesienny wypoczynek / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 240, s. II
Wypoczynek dla dzieci z oœrodków szkolno-wychowawczych i domów dziecka zorganizowany przez
Oddzia³ Okrêgowy TPD w Kroœnie
2628. Najlepiej w rodzinie, choæby zastêpczej / ad // Super Now. - 2004, nr 18, s. 6
Program „PRIDE - rodzinna opieka zastêpcza”
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kroœnie
190
Oœwiata
Narysowali, jak pomagaj¹ = poz. 1672
2629. Nie wszystkich uszczêœliwimy /
mówi Jan Trzem¿alski, dyrektor Zarz¹du Okrêgowego Towarzystwa Przyjació³ Dzieci
w Kroœnie ; rozm. Andrzej Raus // Nowiny. 2001, nr 117, s. 11
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci
z ubogich rodzin
Spotkanie dyrektorów rodzinnych domów dziecka z powiatów dêbickiego, jasielskiego i kroœnieñskiego w Biurze Poselskim Andrzeja Kozio³a w Kroœnie
Rodziny zastêpcze w pow. kroœnieñskim
Dzia³alnoœæ ochronki prowadzonej przez Siostry
S³u¿ebniczki Najœwiêtszej Maryi Panny Niepokalanie Poczêtej w Kroœcienku Wy¿nym
2632. Odpoczn¹ i zwiedz¹ / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 166, s. III
Wycieczka do Zyndranowej i Barwinka, zorganizowana dla dzieci z najubo¿szych rodzin gminy Jedlicze przez Gminny Oœrodek Kultury przy wspó³pracy Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
2633. Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy
w Kroœnie : prezentacja placówki w 25-lecie jej
dzia³alnoœci : [praca zbiorowa / Urszula Gruca-Mi¹sik oraz zespó³ pracowników Oœrodka
Adopcyjno-Opiekuñczego w Kroœnie]. - Krosno : Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza, 2005.
- 154 s., [2] s. tabl. : il. kolor. : 21 cm
Pomaga bezradnym = poz. 1836
2635. Pomagaj¹ dzieciom, rodzicom, pedagogom : rozmowa z Iren¹ Góral, dyrektork¹
Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedago-
2636. Pomagaj¹ niepe³nosprawnym / Lidia
Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 33,
s. 8; Bezpieczni i akceptowani / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2002, nr 160, s. 12
2637. Poszukiwane rodziny zastêpcze /
Wioletta Zuzak. - Fot. // Super Now. - 2005,
nr 22, s. 14
2631. Ochronka w Kroœcienku // Dêbina. 2001, nr 12, s. 2-3
Letni wypoczynek dla dzieci i m³odzie¿y organizowany przez TPD w Kroœnie
Dzia³alnoœæ Miejskiej Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Kroœnie
Przekazanie do u¿ytku budynku Œrodowiskowego Domu Samopomocy oraz dzia³alnoœæ na rzecz
osób z upoœledzeniem umys³owym w Rymanowie
2630. O rodzinnych domach dziecka / (BH)
// Dz. Pol. - 2001, nr 23, s. II
2634. Po zdrowie i wypoczynek / Lidia Malczyk // Nowe Podk. - 2004, nr 30, s. 18
gicznej w Kroœnie / rozm. Jadwiga Steliga //
Dz. Pol. - 2001, nr 42, s. III
2638. Powstanie bursa / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2003, nr 210, s. 7
Liczba internatów w Kroœnie, stan budynków
i plany ich zagospodarowania
2639. Prezent od starosty / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2003, nr 104, s. 5
Zwiêkszenie dotacji miesiêcznej na wychowanka Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie przez Starostwo Powiatowe
w Kroœnie
2640. Przedszkolne atrakcje / Urszula Pluczyñska. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 24, s. 4
Dzia³alnoœæ kulturalno-edukacyjna Przedszkola
nr 4 w Kroœnie
2641. Przedszkolny spór / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 74, s. III
Uchwa³a o likwidacji przedszkoli nr 7 i nr 9 podjêta na sesji Rady Miasta
2642. Przyjacielska œwietlica / (ST) // Dz.
Pol.- 2003, nr 38, s. III
Dzia³alnoœæ œwietlicy socjoterapeutycznej Zarz¹du Oddzia³u Towarzystwa Przyjació³ Dzieci w Kroœnie
2643. Psycholodzy w przedszkolach / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 21, s. III
Badania dzieci w przedszkolach w Kroœnie pod
k¹tem deficytów rozwojowych i mo¿liwoœci wyrównania braków
191
Nauka. Oœwiata. Kultura
2644. Rabka i ¯egiestów / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2000, nr 138, s. 5; Pamiêtali o najubo¿szych / (czak) // Super Now. - 2000,
nr 162, s. 7
Organizacja letniego wypoczynku wychowanków
rodzinnych domów dziecka i rodzin zastêpczych z b.
woj. kroœnieñskiego
2645. Rozpoczê³y dzia³alnoœæ / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 128, s. 10
Pó³kolonie zorganizowane w Spó³dzielczym
Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego i Spó³dzielczym Domu Kultury na Os. Traugutta w Kroœnie
2646. Setki uœmiechniêtych buzi / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 15, s. III; „Nowy Styl”
w starym, dobrym stylu / ar. - Fot. // Nowiny. 2003, nr 13, s. 14; Noworoczny bal w œwietnym stylu / (sec) // Super Now. - 2003, nr 13,
s. 2
2651. Szkolenia rodziców od marca / (bm)
// Super Now. - 2000, nr 22, s. 6
Szkolenia pracowników oœrodków adopcyjnych,
domów dziecka oraz organizacji pozarz¹dowych wed³ug amerykañskiego programu PRIDE
2652. Szkolenia rodzin zastêpczych / (bm)
// Super Now. - 2000, nr 108, s. 7
Szkolenia wed³ug amerykañskiego programu
PRIDE dla rodzin zastêpczych organizowane przez
Oœrodek Adopcyjno-Opiekuñczy w Kroœnie
2653. Œwietlica dla wszystkich dzieci / Angelina Kosiek. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 38,
s. 8
Dzia³alnoœæ œwietlicy dla dzieci przy Polskim Komitecie Pomocy Spo³ecznej w Kroœnie
2654. „Twój Dom” / oprac. Anna Bry³a
// Croscena. - 2003, nr 5, s. 11
Bal zorganizowany przez firmê Nowy Styl dla
wychowanków domów dziecka z Jas³a, Krosna, Sanoka i okolic oraz Dêbicy
2647. Spór o internat / (sec). - Fot. // Super
Now. - 2005, nr 27, s. 16; Szansa na odzyskanie internatu / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005,
nr 31, s. III
Dyskusja wokó³ przekazania przez Radê Miasta
internatu Zespo³u Szkó³ Ponagimnazjalnych nr 3 Towarzystwu Budownictwa Spo³ecznego
2648. Srebrny jubileusz // Nowe Podk. 2003, nr 48, s. 16
Dzia³alnoœæ Przedszkola nr 1 w Kroœnie w okresie 25-lecia
2649. Sto lat dzia³alnoœci pierwszej Józefickiej Ochronki wpisane w dzieje Krosna / Jadwiga Nowak. - Krosno : „Chemigrafia”, 2000.
- 172 s., [4] k. tabl. : fot. kolor., portr. ; 21 cm
2650. 100 [Sto] lat ofiarnej pracy / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2002, nr 107, s. 13
Obchody 100-lecia ochronki œw. Józefa w Rymanowie
Informacja o dzia³alnoœci wychowawczej i edukacyjnej Oratorium „Twój Dom”
2655. Ucz¹ i bawi¹ / (bm) // Super Now. 2000, nr 44, s. 6
Finansowanie i dzia³alnoœæ oœrodka opiekuñczego dla dzieci i m³odzie¿y Oratorium „Twój Dom”
w Kroœnie
2656. Uczenie nauczycieli / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 81, s. III
Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe psychologów i pedagogów szkolnych w Miejskiej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Kroœnie
2657. W starej szkole nowa œwietlica / Piotr
Lenik. - Fot. // NG³os - 2005, nr 13A, s. 18
Oddanie do u¿ytku œwietlicy szkolnej w Szkole
Podstawowej w Kroœnie-Polance
2658. Wakacyjna oferta dla dzieci / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 175, s. II
Zajêcia plastyczne prowadzone przez Zofiê Konopelsk¹ w œwietlicach w gminie Chorkówka
2659. Wakacyjne przyjaŸnie / (m). - Fot. //
Super Now. - 2001, nr 163, s. 7
Kolonie zdrowotne dla dzieci i m³odzie¿y w Rymanowie Zdroju
192
Oœwiata
2660. Wielki festyn rodzinny w przedszkolu / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2004,
nr 24, s. 17
2663. Zabawa z Nowym Stylem / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 3, s. 5
Festyn z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu nr 8
w Kroœnie
Bal karnawa³owy dla wychowanków domów
dziecka, zorganizowany przez „Nowy Styl” w Kroœnie-Turaszówce
2661. Wypoczêli sobie / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2004, nr 171, s. 7
2664. Zarabiaæ dla potrzebuj¹cych / (AB)
// Dz. Pol. - 2001, nr 59, s. II
Podsumowanie letniego wypoczynku dzieci, który zorganizowa³o kroœnieñskie TPD
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Troski o Dzieci i M³odzie¿ Oratorium „Twój Dom” w Kroœnie
2662. Z polskimi korzeniami / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 194, s. III
2665. Zrobiæ coœ wiêcej / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 243, s. 3
Powstanie rodzinnych domów dziecka w Targowiskach i Widaczu (gm. Miejsce Piastowe)
Letni wypoczynek m³odzie¿y polskiego pochodzenia z Bia³orusi i Syberii zorganizowany przez fundacjê „Wszystko dla dzieci” w Iwoniczu Zdroju
c. Szkolnictwo podstawowe
2666. „A to Polska w³aœnie” / EdM. - Fot.
// NG³os. - 2005, nr 49, s. 2
Now. - 2001, nr 67, s. 7; Dziedzictwo - kapita³em / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 61, s. II;
Przybli¿anie (Euro)regionu / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 74, s. III
Lista laureatów VIII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Szko³ê Podstawow¹ w Kroœcienku Wy¿nym
2667. Atrakcyjne miejscowoœci / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 285, s. III
II Gminny Przegl¹d Wiedzy Ekologicznej dla
szkó³ podstawowych gminy Chorkówka
„Beskid” jest najlepszy = poz. 593
2668. Beskidzkie Strumyki / Aneta B. Leœniak // NG³os. - 2004, nr 23, s. 3
Podsumowanie drugiej edycji programu „Beskidzkie Strumyki” zrealizowanego w pow. kroœnieñskim;
lista szkó³, z których pochodz¹ autorzy najlepszych
projektów
2669. Buduj¹ salê gimnastyczn¹ / ar // Nowiny. - 2002, nr 153, s. 12
Rozpoczêcie budowy sali gimnastycznej Szko³y
Podstawowej w Wojaszówce
2670. Chc¹ poznawaæ kulturê przodków /
(m) // Super Now. - 2001, nr 52, s. 18; M³odzie¿
poznaje Euroregion Karpaty / (m) // Super
Projekt „W krêgu Euroregionu Karpaty” realizowany w szko³ach podstawowych gminy Miejsce Piastowe
2671. Chêtnie recytowali / ad // Super Now.
- 2004, nr 235, s. 14; Najlepsi recytatorzy /
Edward Marsza³ek // NG³os. - 2004, nr 48,
s. 12; Recytatorskie zmagania / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 291, s. IV
Laureaci konkursu recytatorskiego „Oto mój
dom” w Szkole Podstawowej w Kroœcienku Wy¿nem
2672. 40 [Czterdzieœci] lat podstawówki /
ad // Super Now. - 2004, nr 207, s. 7
Jubileusz Szko³y Podstawowej w Zrêcinie
2673. 45 [Czterdzieœci piêæ] lat / oprac. Teresa Janusz. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 41, s. IIIV; Jubileusz szko³y / oprac. Teresa Janusz //
NG³os. - 2004, nr 22, s. 11; Korczak patronem
„Szóstki” / K. RaŸniewski // NG³os. - 2004,
nr 41A, s. 5
Historia Szko³y Podstawowej nr 6 w Kroœnie oraz
nadanie imienia Janusza Korczaka
193
Nauka. Oœwiata. Kultura
2674. „Czwórka” w „Socrates Comenius”.
- Fot. // NG³os. - 2005, nr 30, s. 7; Kroœnianie
we Francji / (l). - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 31, s. 15
Podsumowanie pierwszego roku realizacji projektu „Dawno, dawno temu...” w ramach unijnego
programu Socrates Comenius przez Szko³ê Podstawow¹ nr 4 w Kroœnie (wspó³praca ze szko³ami we
W³oszech, Francji i Hiszpanii)
2675. II [Drugie] Spotkanie z tradycj¹ / El¿bieta Hawrot ; fot. Wojciech Tomkiewicz //
NG³os. - 2004, nr 51, s. 2
II Spotkanie z tradycj¹ bo¿onarodzeniow¹
w Szkole Podstawowej w Krasnej
2676. Du¿a sala, du¿a radoœæ / (ewg) // Nowiny. - 2002, nr 4, s. 13; Sala na gwiazdkê / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2002, nr 2, s. 6
Oddanie do u¿ytku sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Iskrzyni
2677. 2:1 [Dwa do jednego] dla rodziców /
Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 53, s. 3; Za
ma³o pieniêdzy na tyle szkó³ / Anna Gorczyca
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 63, s. 3
Zmiany w sieci szkó³ podstawowych w gminie
Rymanów
2678. 20 [Dwadzieœcia] lat „czternastki” //
Kur. Kroœn. - 2002, nr 8, s. 2
Jubileusz 20-lecia Szko³y Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi nr 14 w Kroœnie
2679. Dwudziestolecie Szko³y Podstawowej nr 14 w Kroœnie 1982-2002 / Wanda Partyka, Aleksandra Patla, Bronis³aw Baran. - b.m,
b.r. - 68 s. : fot. ; 20 cm
Historia szko³y
2680. Dzieci z Bia³orusi / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 155, s. III
2682. Dzieñ europejski w Miejscu Piastowym / (BH) // Dz. Pol. - 2003, nr 141, s. III
Konkurs dla szkó³ podstawowych gminy Miejsce
Piastowe ph. „Wchodzimy do Europy”
2683. Dzisiaj bêdzie pikieta / tekst i fot. Jadwiga Steliga. - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 23,
s. III
Projekt zmiany sieci szkó³ w gminie Dukla i protesty przeciwko przeniesieniu Szko³y Podstawowej
w Iwli do G³ojsc
2684. Ekologia jest ich pasj¹ / ad. - Fot. //
Super Now. - 2003, nr 15, s. 12
Udzia³ uczniów Zespo³u Szkó³ Publicznych w Dukli w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
2685. Ekologiczne wychowanie / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 101, s. II
IV Gminny Sejmik Ekologiczny w Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym
2686. Ekologiczny sukces szko³y w Tylawie / Dorota Pilarska // Duk. Prz. Sam. - 2004,
nr 1, s. 11
Edukacja ekologiczna i osi¹gniêcia w tym zakresie w ZSP w Tylawie
2687. Europa w szko³ach / (SUB) // Dz. Pol.
- 2003, nr 85, s. III
Spotkania informacyjne poœwiêcone Unii Europejskiej w szko³ach w gminie Jedlicze
2688. Europejska „Czternastka” / Anna
Gazda. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 20, s. 6; Poznaj¹ Europê / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny.
- 2005, nr 91, s. III
Realizacja programu Socrates Commenius w Szkole
Podstawowej nr 14 w Kroœnie (wspó³praca ze szko³ami we W³oszech i Holandii)
2689. Europejska szko³a w Wêglówce /
Ma³gorzata Boguska. - Fot. // Prz¹dki. - 2003,
nr 5, s. 4, 7
Wycieczka dzieci z obwodu grodzieñskiego (Bia³oruœ) w Miejscu Piastowym
Dzia³alnoœæ Szko³y Podstawowej w Wêglówce
2681. Dzieje Szko³y Podstawowej w Bajdach (ok. 1909-1999) z krótk¹ histori¹ wsi / Eugeniusz Bachta. - Krosno : Rada So³ecka Wsi
Bajdy, 2001. - 116 s., [8] k. tabl. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm
2690. Festiwal Piosenki Dzieciêcej / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001, nr 244, s. 12
Konkurs piosenki dla uczniów szkó³ podstawowych w Wojaszówce
194
Oœwiata
2691. Festiwalowa zabawa / (ewg) // Nowiny. - 2002, nr 237, s. 17
2700. Imiê bohaterów / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 42, s. 6; Imiê,
sztandar, tablica / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001,
nr 238, s. III; Lekcje historii / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 200, s. 13
Rezultaty V Festiwalu Piosenki dla Dzieci z gmin
Jedlicze, Korczyna i Wojaszówka
2692. Festyn na osiedlu / ewg // Nowiny. 2004, nr 115, s. 7
Nadanie Szkole Podstawowej w Ustrobnej (gm.
Wojaszówka) imienia Bohaterów Monte Cassino
Festyn pod has³em „Jesteœmy w Unii” przy Szkole
Podstawowej nr 10 w Kroœnie
2693. Festyn w „szóstce” / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 135, s. III
Rodzinny festyn rekreacyjno-kulturalny w Szkole Podstawowej nr 6 w Kroœnie
2694. Gimnastyka pod dachem / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 216, s. III
Oddanie do u¿ytku sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej we Wrocance (gm. Miejsce Piastowe)
2695. Gimnastyka w nowej sali / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 18, s. II
2701. Imiê dla szko³y / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 243, s. III; Imiê i sztandar dla szko³y /
(ar) // Nowiny. - 2002, nr 204, s. 17
Nadanie Szkole Podstawowej w Bratkówce imienia Stanis³awa Starowieyskiego
2702. Imiê Pani Rymanowa / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 129, s. III
Nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Posadzie Górnej imienia Anny z Dzia³yñskich Potockiej
2703. Internet w szkole / (czak). - Fot. //
Super Now. - 2000, nr 184, s. 7
Oddanie do u¿ytku sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Zrêcinie.
Plany restrukturyzacji szkolnictwa podstawowego i organizacja pracowni komputerowych w zespo³ach szkó³ publicznych w gminie Rymanów
2696. Gminny konkurs „Za nasz¹ i wasz¹
wolnoœæ” / /r/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 48, s. 7
2704. Jak nie urok, to... / (KRI) // Dz. Pol. 2001, nr 97, s. V
Laureaci konkursu zorganizowanego przez Szko³ê
Podstawow¹ w Ustrobnej
2697. Goœcie z Czortkowa / Agata Pucykowicz. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 25, s. 5
Wycieczka dzieci z Ukrainy w gminie Iwonicz
Zdrój
2698. Hala pó³olimpijska / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 207, s. III
K³opoty Szko³y Podstawowej w Iwli
2705. Jedyne ze œwiat³ami / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 205, s. III
Otwarcie miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Kroœnie
2706. „Jedynka” jubilatka / (T.K.) - Fot.
// NG³os. - 2003, nr 27, s. 11
Informacja o Szkole Podstawowej nr 1 w Kroœnie z okazji 25-lecia nadania im. Komisji Edukacji
Narodowej
Nadanie Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubatowej (gm. Iwonicz Zdrój) imienia Jana Paw³a II
Harcerska wystawa = poz. 3519
2699. Imienia Prymasa Tysi¹clecia / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 229, s. III; Prymas 1000lecia patronem „siódemki” / ewg // Nowiny. 2001, nr 191, s. 13
Nadanie Szkole Podstawowej nr 7 w Kroœnie imienia kardyna³a Stefana Wyszyñskiego
2707. Jubileusz 125. lecia szko³y w Przybówce / P.G. - Fot. // NG³os - 2005, nr 41,
s. 8; Wiekowy jubilat / /ip/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 50, s. 5
Relacja z obchodów
2708. Jubileusz w SP nr 1 // Kur. Kroœn. 2003, nr 10, s. 4
Dane statystyczne i informacja o dzia³alnoœci
Szko³y Podstawowej nr 1 w Kroœnie
195
Nauka. Oœwiata. Kultura
2709. Konkurs pieœni patriotycznej i ¿o³nierskiej / /in/. - Fot. // Nowe Podk. - 2004,
nr 47, s. 5
Laureaci Miêdzyszkolnego Konkursu Pieœni Patriotycznej i ¯o³nierskiej w Kroœnie
2710. Konkurs recytatorski / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 101, s. III
Konkurs recytatorski i wystawa fotografii Edwarda Marsza³ka w Szkole Podstawowej w Kroœcienku
Wy¿nem
2717. Ma³ymi krokami do Unii / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 51, s. 13;
Rymanów bli¿ej Europy / (ST) // Dz. Pol. - 2003,
nr 58, s. III
Autorski program „Unia Europejska: krok po kroku” w Biurze Informacji Europejskiej w Rymanowie
2718. Mickiewicz na topie... / W³. Guzik. Fot. // NG³os. - 2005, nr 51, s. 6
Konkurs recytatorski poezji A. Mickiewicza
w Szkole Podstawowej nr 10 w Kroœnie
2711. Las naszym bogactwem / Agnieszka Komórek. - Fot. // Prz¹dki. - 2004, nr 11,
s. 7; M³odzie¿ o lasach / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 239, s. III; Sejmik ekologiczny / Wojciech Tomkiewicz // NG³os. - 2004, nr 40, s. 4
2719. Mistrzowie s³owa / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 58, s. 10; Poetyckie
s³uchanie ¿ycia / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2001,
nr 70, s. IV
2712. Lekcja dla doros³ych / ewg // Nowiny. - 2001, nr 92, s. 6; Szkolna ekologia / (ST) /
/ Dz. Pol. - 2001, nr 109, s. II
2720. Modele z kroœnieñskiej „czternastki”
/ Marian Struœ // Nowiny. - 2005, nr 39, s. 12
V Regionalny Sejmik Ekologiczny „Las naszym
bogactwem” w Zespole Szkó³ w Wêglówce
Wyniki konkursu recytatorskiego „Razem s³uchajmy ¿ycia” dla uczniów Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Kroœcienku Wy¿nym
Sukcesy Ko³a Modelarskiego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Kroœnie
Szkolny Dzieñ Ekologii w Szkole Podstawowej
w Jedliczu
2713. Lekcja na wycieczce / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 119, s. IV
„Spotkanie z lasem” uczniów szkó³ podstawowych z Czarnorzek i Kroœcienka Wy¿nego
2714. Lekcja ochrony œrodowiska / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 94, s. III
Na szlaku przygody = poz. 629
2721. Najlepiej razem / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2004, nr 29, s. 7
Sukces Szko³y Podstawowej w Iwoniczu w wojewódzkim etapie konkursu „Wiem, rozumiem, umiem
pomóc”
III Gminny Sejmik Ekologiczny zorganizowany
przez uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów gminy Miejsce Piastowe realizuj¹cych program „Czysta
Wis³a i rzeki Przymorza”
2722. Najlepsi ekolodzy - w Rymanowie /
(ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 113, s. II
2715. Leœne ekspertki / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 102, s. III
2723. Najlepsi pojad¹ do Lwowa / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 77, s. 7
Konkurs „Ekologiczna rola lasu” w Kroœcienku
Wy¿nym
Rozstrzygniêcie VIII Turnieju Wiedzy Ekologicznej w Rymanowie
Realizacja programu „Beskidzkie Strumyki” w powiatach jasielskim i kroœnieñskim
2716. Ma³a szko³a, du¿y problem / Agata
Stojko // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 58,
s. 1
Likwidacja szkó³ podstawowych w gminie Rymanów
2724. Najradykalniej w G³êbokiem / (bm) //
Super Now. - 2000, nr 55, s. 4; Protest w rymanowskim urzêdzie / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 54, s. 14; Okupuj¹ urz¹d / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 57, s. I; Oszczêdzaæ na dzieciach /
Katarzyna Kozio³ // Nowe Podk. - 2000,
196
Oœwiata
nr 10, s. 11; Szko³y nie oddamy / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 58, s. 4
2733. Obronili szko³ê / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 63, s. I
Protesty przeciwko zamiarom likwidacji szkó³
podstawowych m.in. w gminie Rymanów
2725. Nasza ma³a i wielka ojczyzna / Lidia
Malczyk // Nowe Podk. - 2003, nr 2, s. 9
Projekt „Nasza ma³a i wielka ojczyzna” realizowany przez uczniów Szko³y Podstawowej nr 15 w Kroœnie
2726. Nasza szko³a - nasze osiedle / ewg
// Nowiny. - 2004, nr 112, s. 7
Reorganizacja szkó³ podstawowych w gminie Rymanów
2734. Obywatele Europy z Krosna / ar //
Nowiny. - 2004, nr 238, s. 7
Wspó³praca Szko³y Podstawowej nr 4 w Kroœnie
ze szko³ami w Pontromeli (W³ochy), Sewilli (Hiszpania) i Szampanii (Francja) w ramach programu Socrates Comenius
2735. Od æwieræ wieku / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 132, s. III
„Festyn Integracyjny” zorganizowany przez
Szko³ê Podstawow¹ nr 14 w Kroœnie
Obchody 25-lecia istnienia Szko³y Podstawowej
nr 10 w Kroœnie
2727. „Nasze ma³e ojczyzny” / Anna Barszczewska. - Fot. // Prz¹dki. - 2005, nr 11, s. 7, 12
VI Sejmik Ekologiczny w Zespole Szkó³ Publicznych w Wêglówce
2736. „Ósemka” - szko³a na 6 / Halina Sowa
// NG³os. - 2005, nr 5, s. 9
Szko³a Podstawowa nr 8 w Kroœnie i osi¹gniêcia
uczniów
2728. Nauczanie ze 100-letni¹ tradycj¹ / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 243, s. III; Od izby
krytej strzech¹ / (BH) // Dz. Pol. - 2002, nr 242,
s. III; Stulatka trzyma siê dobrze / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2002, nr 202, s. 13
2737. Pamiêci Jana Paw³a II / Urszula
Szpiech, Bernarda Skalska // Duk. Prz. Sam. 2005, nr 11, s. 7
2729. Nie oddadz¹ bez protestów / ewg
// Nowiny. - 2000, nr 47, s. 23
2738. Pamiêæ i komputery w korczyñskiej
szkole / Dorota Pó³ch³opek. - Fot. // Prz¹dki. 2004, nr 10. s. 10; Internetowe okno na œwiat /
ad // Super Now. - 2004, nr 180, s. 7
Historia Szko³y Podstawowej w Suchodole
Plan reorganizacji szkó³ podstawowych w gminach Rymanów i Chorkówka
Otwarcie pracowni komputerowej w Zespole
Szkó³ w Korczynie
2730. Noc z baœniami w Dobieszynie /
Marta Gancarz // Gminne Wieœci - 2005, nr 6-7,
s. 12
2739. Pikieta przeciw likwidacji szko³y / (PG)
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 25, s. 3
Impreza czytelnicza dla dzieci w Szkole Podstawowej w Dobieszynie
Protest mieszkañców Iwli przeciw likwidacji Szko³y Podstawowej w ich miejscowoœci
2731. Nowa pracownia komputerowa / Lidia
Malczyk // Nowe Podk. - 2002, nr 32, s. 12
Festyn rodzinny zorganizowany przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 15 w Kroœnie na rzecz wyposa¿enia
pracowni komputerowej
2732. Nowoczesna pracownia / ad. - Fot.
// Super Now. - 2005, nr 76, s. 17
Otwarcie pracowni komputerowej w Zespole
Szkó³ w Kopytowej
Uroczystoœci ku czci Jana Paw³a II, patrona Szko³y Podstawowej w £êkach Dukielskich
2740. Pomagaj¹ romskim dzieciom / ad. Fot. // Super Now. - 2005, nr 73, s. 20
Realizacja programu pomocy dzieciom romskim
w Kopytowej (gm. Chorkówka)
2741. Poszukiwanie antenatów / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 126, s. IV
Laureaci konkursu „Moje drzewo genealogiczne” w Zespole Szkó³ Publicznych w Kopytowej (gm.
Chorkówka)
197
Nauka. Oœwiata. Kultura
2742. Poznaj¹ Romów / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2003, nr 121, s. 6
Realizacja programu „Ma³opolska wielu kultur Romowie” w Zespole Szkó³ Publicznych w Kopytowej (gm. Chorkówka)
2743. Praca Ilony ze Zrêcina w finale / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 133, s. VIII
Zakwalifikowanie do fina³u miêdzynarodowego
konkursu plastycznego „Olimpiady wyobraŸni z VISA” pracy Ilony Grzybowskiej-Szczur, uczennicy klasy IV Szko³y Podstawowej w Zrêcinie
nr 3 w Kroœnie-Bia³obrzegach oraz krótka informacja o historii szko³y
2752. Sejmik ekologiczny / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 42,
s. 10; „Woda jest ¿yciem” / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 238, s. III
II Regionalny Sejmik Ekologiczny w Szkole Podstawowej w Wêglówce
Spotkanie autorskie = poz. 4279
2744. Projekt Comeniusa / dp // Super Now.
- 2004, nr 196, s. 6
2753. Spotkanie pokoleñ / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny - 2003, nr 34, s. 13
2745. Przymierze z przyrod¹ / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 130, s. III
2754. Stare ksiêgi / Andrzej Raus // Nowiny. - 2002, nr 98, s. 13
Realizacja miêdzynarodowego projektu Comenius w Szkole Podstawowej nr 14 w Kroœnie
Uroczysta akademia z okazji 61. rocznicy powstania Armii Krajowej w Zespole Szkó³ w Jedliczu
Wystawa ksi¹¿ek w czytelni Zespo³u Szkó³ Publicznych w Dukli
Podsumowanie 6. edycji konkursu „Przymierze
z przyrod¹” w Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbrce
2755. Strumyki zakoñczone / (sub) // Dz.
Pol. - 2004, nr 139, s. III
2746. Przypomnienie tradycji / (AN) //
NG³os. - 2004, nr 1, s. 9
Podsumowanie drugiej edycji programu „Beskidzkie Strumyki” zrealizowanego w pow. kroœnieñskim
„Spotkania z tradycj¹ polsk¹” w SP w Krasnej
2747. Przyrodnicze recytacje / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 287, s. III
2756. Stulecie szko³y / Wac³aw £abuda
// Nasz Rym. - 2001, nr 7/8, s. 15
2748. Racje spo³eczne gór¹ / (bm) // Super
Now. - 2000, nr 69, s. 7
2757. 60 [Szeœædziesi¹t] lat iwonickiej szko³y / Krzysztof Rokosz. - Fot. // Super Now. 2005, nr 99, s. 3
IV Konkurs recytatorski ph. „Pos³uchaj, jak bije
olbrzymie, zielone serce przyrody” w Szkole Podstawowej w Kroœcienku Wy¿nem
Historia Szko³y Podstawowej im. Anny z Dzia³yñskich Potockiej w Posadzie Górnej
Cofniêcie decyzji o likwidacji Szko³y Podstawowej w G³êbokiem (gm. Rymanów)
Uroczystoœci jubileuszowe w Szkole Podstawowej im. ks. Jana R¹ba w Iwoniczu Zdroju
2749. Remont szko³y / (ad) // Super Now. 2002, nr 152, s. 7
2758. 60 [Szeœædziesi¹t] lat szko³y podstawowej w Iwoniczu Zdroju / oprac. Roman
Barud i in. - Bibligr., fot. // Iwonicz Zdrój.
- T. 7 (2004/2005), s. 5-48
Remont Szko³y Podstawowej w Zrêcinie
2750. Rodzinna zabawa / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 115, s. IV
Festyn Rodzinny „Maj wita was” przy oddziale
Szko³y nr 15 w Kroœnie
2751. Rodzinnie w kroœnieñskiej „trójce”
// Dz. Pol. - 2004, nr 124, s. III
Historia szko³y
2759. Szkolna fuzja / (ST) // Dz. Pol. - 2001,
nr 6, s. III
Decyzja Rady Miasta o po³¹czeniu od wrzeœnia
2001 r. szkó³ podstawowych nr 1 i 9 w Kroœnie
Obchody œwiêta rodziny w Szkole Podstawowej
198
2760. Szkolna wspó³praca / (ST) // Dz. Pol.
Oœwiata
- 2001, nr 133, s. III
Wycieczka uczniów ze S³owacji do szkó³ podstawowych w Posadzie Górnej i Króliku Polskim
2761. Szkolny „Kleks” / (BH) // Dz. Pol. 2003, nr 27, s. III
„Kleks” - czasopismo wydawane przez uczniów
Szko³y Podstawowej w Kroœcienku Wy¿nym
2769. Œlubowanie ze sztandarem / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 238, s. III
Obchody 105-lecia Szko³y Podstawowej nr 4 w Kroœnie
2770. Œwi¹teczne szopki / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2002, nr 1, s. 6
Wyniki konkursu na najlepsz¹ szopkê bo¿onarodzeniow¹ w Szkole Podstawowej w Komborni
2762. Szko³a imienia Konopnickiej / AJ. Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 26, s. 2
Tony makulatury = poz. 546
Nadanie imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Iskrzyni (gm. Korczyna)
2763. Szko³a pod patronatem Anny
z Dzia³yñskich Potockiej / El¿bieta Nadziakiewicz, Pawe³ Kinelski. - Fot. // Rocz. Rymanowa Zdr. - T. 7 (2002), s. 47-50
Akcja charytatywna „W³asny tornister”, pomoc
dla dzieci ze Szko³y Podstawowej nr 14 w Kroœnie
Historia Szko³y Podstawowej im. Anny z Dzia³yñskich Potockiej w Posadzie Górnej i wspomnienia z uroczystoœci nadania imienia szkole
2764. Szko³a Podstawowa w Podniebylu
ma 100 lat. - Fot. // Gminne Wieœci. - 2005,
nr 8-9, s. 7
Relacja z obchodów
2765. Szko³a Trzecieskiego / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 128, s. 4; Tytus Trzecieski patronem
podstawówki / (sec) // Super Now. - 2001,
nr 108, s. 7
Nadanie Szkole Podstawowej w Miejscu Piastowym imienia Tytusa Trzecieskiego
2766. Szko³a z klas¹ / Piotr Dymiñski //
NG³os - 2004, nr 8, s.4
Udzia³ Szko³y Podstawowej nr 6 w Kroœnie w akcji
„Szko³a z klas¹” prowadzonej przez Gazetê Wyborcz¹
i Centrum Edukacji Obywatelskiej
2767. Szko³a z klas¹ / (ST) // Dz. Pol. - 2005,
nr 240, s. III
Tytu³ „Szko³a z klas¹” dla Szko³y Podstawowej
im. Armii Krajowej w Jaszczwi
2768. Œladami b³ogos³awionego Stanis³awa Starowieyskiego / /n/. - Fot. // Nowe Podk.
- 2005, nr 48, s. 10
Gminny konkurs poœwiêcony St. Starowieyskiemu zorganizowany przez Szko³ê Podstawow¹ w Bratkówce
2771. Tornister i coœ do niego / (ewg) //
Nowiny. - 2003, nr 211, s. 7
2772. Uczcili pamiêæ patrona / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 98, s. V; Pamiêtaj¹ o patronie /
ewg // Nowiny. - 2001, nr 94, s. 6
Konkurs recytatorski poezji Bronis³awy Betlej dla
uczczenia 56. rocznicy œmierci kpt Stanis³awa Betleja,
patrona Szko³y Podstawowej nr 10 w Kroœnie
Uczniowie z Krosna wœród najlepszch =
poz. 3465
2773. Uczniowskie serce dla papie¿a / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 243, s. III
Ochody 25-lecia pontyfikatu Jana Paw³a II
w Szkole Podstawowej w Kroœcienku Wy¿nym
2774. W „Rodzinie Szkó³” / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2002, nr 230, s. 13
XI Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Szkó³
im Jana Paw³a II w Szkole Podstawowej w Klimkówce
2775. Walcz¹ o swoj¹ szko³ê / (bm) // Super Now. - 2000, nr 121, s. 18
Ograniczenie naboru uczniów do Szko³y Podstawowej nr 10 w Kroœnie
2776. Wieczerza wigilijna / (aj) // Nowe
Podk. - 2004, nr 1, s. 7
„Spotkania z tradycj¹ polsk¹” w SP w Krasnej
2777. Wizyta w Manchesterze / Dorota Patejko. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 47, s. 6
Wspó³praca Szko³y Podstawowej nr 3 w Kroœnie
z europejskimi szko³ami w ramach programu Socrates Comenius
199
Nauka. Oœwiata. Kultura
2778. Wo³anie o pomoc / z Iwon¹ Górk¹ ;
rozm. Anna Gazda // NG³os - 2005, nr 7, s. 8-9
2783. Z Konopnick¹ w œwiat / Danuta Chocho³ek. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 21, s. 16
2779. Ws³uchuj¹c siê w poezjê patrona /
(in) // Nowe Podk. - 2003, nr 12, s. 15
2784. Za zielnik / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 12, s. 14
2780. Wspomnienie patrona / Maria Sroka. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 25, s. 3
Zagrali o wiosenny puchar = poz. 4152
Dot. ksi¹¿ki „Ma³y nieszczêœliwy cz³owiek” napisanej pod wp³ywem doœwiadczeñ autorki z pracy w Szkole
Podstawowej z Oddzia³ami Integracyjnymi w Kroœnie
Konkurs Recytatorski i Plastyczny w ramach
Dnia Patrona w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w £êkach Strzy¿owskich
Uroczystoœæ z okazji 60-lecia œmierci Eugeniusza
Kolanki, patrona Szko³y Podstawowej nr 4 w Kroœnie
2781. Z bezpieczeñstwem za pan brat /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 91, s. III
Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju
bezpieczeñstwa dzieci i m³odzie¿y w ruchu drogowym
2782. Z Drohobycza na Podkarpacie / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 119, s. 10
Wycieczka dzieci z polskich rodzin z Borys³awia,
Drohobycza i Truskawca (Ukraina) na Podkarpaciu
Laureaci konkursu recytatorskiego „Z Mari¹ Konopnick¹ poznajemy œwiat” w Szkole Podstawowej im.
M. Konopnickiej w Kroœnie
II nagroda w ogólnopolskim konkursie na zielnik dla Katarzyny Sznajder, uczennicy V klasy Szko³y Podstawowej w Miejscu Piastowym
2785. ZawieŸli swoje serca / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2004, nr 102, s. 7
Wizyta uczniów Szko³y Podstawowej w Iwoniczu Zdroju
w Czortkowie (Ukraina) w ramach wspó³pracy szkó³
2786. Zdrowo jesz - zdrowiej ¿yjesz / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 242, s. III
Sejmik ekologiczny w Zespole Szkó³ w Wêglówce na temat od¿ywiania
2787. Zmagania z ortografi¹ / (BH) // Dz.
Pol. - 2004, nr 139, s. III
Laureaci gminnego konkursu ortograficznego dla
szkó³ podstawowych w gminie Chorkówka
d. Szkolnictwo specjalne
2788. Bêd¹ p³aciæ za opiekê / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 104, s. II
Wprowadzenie op³at za pobyt w Specjalnycm
Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Kroœnie
2789. Chc¹ godnie ¿yæ / (ad) // Nowiny. 2003, nr 246, s. 7
Warsztaty terapii zajêciowej prowadzone przez
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym w Rymanowie
2790. Do likwidacji / Wojciech Wójcik. Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 49, s. I, II; Serce tak,
rozum siak / MB // Gaz. Wybor. (Rzeszów). 2001, nr 48, s. 4; Wyrok sejmiku / Ma³gorzata
Bujara. - Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001,
nr 49, s. I
wek Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rymanowie Zdroju
2791. Dzieje szkolnictwa specjalnego w Rymanowie Zdroju / Krystyna Brzezicka ; oprac.
Zygmunt Pelczar. - Bibliogr., il. // Rocz. Rymanowa Zdr. - T. 6 (2001), s. 7-21
Historia szkolnictwa specjalnego (sanatoryjnego) i wa¿niejsze dzia³ania podejmowane przez nauczycieli i m³odzie¿ do r. 1999
2792. Najdro¿sza szko³a / El¿bieta Kensy
// Nowe Podk. - 2002, nr 28, s. 6
Polem.: Urzêdnik zawsze ma racjê / Stefan Szymski. // Nowe Podk. - 2002, nr 29, s. 16
Problemy kadrowe i organizacyjne w Zespole
Szkó³ Specjalnych w Rymanowie Zdroju
Propozycje zmian w strukturze Zespo³u Placó-
200
Oœwiata
2793. Najdro¿sza szko³a / Pawe³ Kuca. Fot. // Nowiny. - 2003, nr 188, s. 1
Koszty utrzymania Zespo³u Szkó³ Specjalnych
w Rymanowie Zdroju
2794. Nauczyciele nie mog¹ opiekowaæ siê
dzieæmi / sec. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 117,
s. 7; Nauczyciele nie mog¹ pracowaæ / (sec) //
Super Now. - 2002, nr 121, s. 7
Likwidacja Zespo³ów Pozalekcyjnych Zajêæ Wychowawczych w Zespole Szkó³ Specjalnych w Rymanowie Zdroju
2795. Niezwyk³y festiwal - niezwykli aktorzy
/ Andrzej Raus // Nowiny. - 2003, nr 66, s. 13
S³uszkiewicz. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 15A, s. 9
Dzia³alnoœæ Oœrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Kroœnie
2799. Rymanów bez dzieci / Ewa Gorczyca.
- Fot. // Nowiny. - 2001, nr 50, s. 6
¯¹danie uniewa¿nienia decyzji o likwidacji zajêæ
pozalekcyjnych w Zespole Placówek Specjalnych dla
Dzieci Przewlekle Chorych w Rymanowie Zdroju
2800. Ucz¹ samodzielnoœci / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 258, s. III
40-lecie Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Kroœnie-Turaszówce
2801. Uczyli siê jak udzielaæ pierwszej pomocy / Maria Stahl. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 45, s. 9
Udzia³ Zespo³u „Imago” dzia³aj¹cego przy Warsztatach Terapii Zajêciowej w Kroœnie w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczoœci Teatralno-Muzycznej
Osób Niepe³nosprawnych „Albertiana” w Krakowie
Kurs pierwszej pomocy w Specjalnym Oœrodku
Szkolno-Wychowawczym w Kroœnie
2796. Otrzymali za ma³o pieniêdzy / (czak)
// Super Now. - 2000, nr 219, s. 7
2802. W³adze chc¹ likwidacji / (sec) // Super Now. - 2003, nr 30, s. 12
Problemy finansowe Zespo³u Placówek Specjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Rymanowie
Zdroju
Nieprawid³owoœci w strukturze organizacyjnej
Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Rymanowie Zdroju
2797. Pasja, zwolnienie i kasety wideo / Beata Igielska // G³os Naucz. - R. 88, nr 8 (2005),
s. 5
2803. Wszyscy bêdziemy w Unii / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 101, s. III
Fina³ konkursu dla uczniów Gimnazjum Specjalnego i Zasadniczej Szko³y Specjalnej „Droga Polski
do Unii Europejskiej” w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Kroœnie
Dot. zwolnienia Piotra Karmiñskiego, nauczyciela Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Rymanowie Zdroju
2798. 15 [Piêtnaœcie] lat minê³o / Marek
e. Szkolnictwo œrednie ogólnokszta³c¹ce
2804. Absolwenci „Kopernika”/ Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 24, s. 9
kacyjnych m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych
miast w ramach programu „Beskidzkie Strumyki”
Uroczyste rozdanie œwiadectw maturalnych w LO
w Kroœnie, lista wyró¿nionych Medalem Kopernikowskim
2805. Aktywizowanie m³odych / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 12, s. III; „Beskidzkie strumyki” ju¿ p³yn¹ / (sec). - Fot. // Super Now. 2002, nr 10, s. 18
Szkolenie dotycz¹ce wyrównywania szans edu-
2806. Angielski bez tajemnic / Wioletta Zuzak. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 188, s. 7
Pogram „Get a Chance” realizowany w Zespole
Szkó³ Publicznych i w bibliotekach publicznych gminy Korczyna
2807. Autobus Europejski / (BH) // Dz. Pol.
- 2002, nr 129, s. III; Euroautobus / ar // Nowi-
201
Nauka. Oœwiata. Kultura
ny. - 2002, nr 108, s. 5; Konkurs wiedzy o Unii
/ (sec) // Super Now. - 2002, nr 108, s. 7
Powiatowy fina³ konkursu wiedzy o Unii Europejskiej w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Jedliczu
2808. Autorytet dla m³odych / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2001, nr 55, s. 5; Poznawanie Ojca Œwiêtego / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2001, nr 66, s. II; M³odzie¿ o papie¿u / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 64, s. IV
Fina³ regionalnej Olimpiady Wiedzy o Papie¿u Janie Pawle II dla uczniów szkó³ œrednich, zorganizowanej
przez Gminny Oœrodek Kultury w Miejscu Piastowym
2815. Bli¿ej Unii Europejskiej / (aj). - Fot.
// Nowe Podk. - 2003, nr 12, s. 7
Dzieñ Europejski ph. „Pañstwa niemieckojêzyczne w Europie” w Gimnazjum im. A. i K. Za³uskich w Iwoniczu Zdroju
2816. Chc¹ w³asnego gimnazjum / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 130, s. II
2809. Barwa liter czyli œwiat szkolnych wydawnictw 1900-2000 / Andrzej Ga³owicz. - Krosno : Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Kopernika,
2000. - 26 s. ; 30 cm
2810. Beskidzkie strumyki / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 121, s. III; „Beskidzkie
Strumyki” odp³ynê³y / sec // Super Now. - 2002,
nr 102, s. 7; Rzeka inicjatyw / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 102, s. 13
Zakoñczenie programu „Beskidzkie strumyki”
2811. Beskidzkie strumyki / (sec) // Super
Now. - 2001, nr 235, s. 18; Wyrównywanie
szans / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 281, s. III;
Wyrównywanie szans edukacyjnych / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 234, s. 12
Wyrównywanie szans edukacyjnych m³odzie¿y
z terenów wiejskich w ramach programu „Beskidzkie
Strumyki”
2812. „Beskidzkie Strumyki” - przyznajemy granty dla m³odzie¿y / Adrian Krzanowski
// NG³os - 2004, nr 13, s. 6
Druga edycja programu „Beskidzkie Strumyki”
dla m³odzie¿y ponadgimnazjalnej z powiatów jasielskiego i kroœnieñskiego w ramach wyrównywania
szans m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych miast
Dzieñ Europejski w Gimnazjum nr 3 w Kroœnie
Decyzja Rady Gminy Miejsce Piastowe o utworzeniu w roku szkolnym 2001/2002 samodzielnego
gimnazjum w Targowiskach
Ca³e ¿ycie ze sztuk¹ = poz. 4229
Balladyna z anoreksj¹ = poz. 2973
2813. Bez kompleksów do Unii / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 109, s. 6
2814. Bêdzie kompromis? / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 224, s. II
Wniosek o utworzenie odrêbnego gimnazjum
w Targowiskach
Chocho³y w Dukli = poz. 2987
2817. Dba o œrodowisko / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 111, s. III
Realizacja nagrodzonego programu ekologicznego „Dla nas, dla mnie, dla ciebie” w Gimnazjum w Zrêcinie
2818. Dukla - miejsce magiczne; Dukla miejsce teatralne / Andrzej Szwast // Polonistyka. - 2003, nr 9, s. 534-539
Program edukacji regionalnej
2819. Dyrektor z „papierami” / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 37, s. III
Akt powierzenia stanowiska dyrektora I LO Kazimierzowi Mazurowi
2820. Dzieje Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Iwoniczu Zdroju 1945-1964 / Ma³gorzata
Rysz. - Bibliogr., fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 3
(2000), s. 35-76
Historia Liceum, jego dzia³alnoœæ dydaktycznowychowawcza i opiekuñczo-spo³eczna w l. 19451964, wykaz nauczycieli i absolwentów
2821. Dzieñ patrona // Super Now. - 2005,
nr 49, s. 23
Obchody Dnia Patrona w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. M. Kopernika w Kroœnie
202
Oœwiata
2822. Elitarne liceum / (czak) // Super Now.
- 2000, nr 14, s. 6
Nowa siedziba i dzia³alnoœæ Katolickiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Kroœnie
2823. Europejski konkurs / (SUB) // Dz.
Pol. - 2002, nr 295, s. III
nie
Konkurs „Bli¿ej Europy” w Gimnazjum w Zrêci-
2824. Fotografowali kapliczki / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 218, s. III
Nagroda dla Ko³a Ekologicznego przy LO w Dukli w konkursie fotograficznym „Kapliczki i krzy¿e
przydro¿ne” zorganizowanym przez Muzeum Historii Fotografii w Krakowie
Nadanie Gimnazjum w Iwoniczu Zdroju imienia
Amelii i Karola Za³uskich
2833. Imieniny Ziemi / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 113, s. IV
Szkolna impreza ekologiczna w Gimnazjum
w Miejscu Piastowym
2826. Geniusze z Podkarpacia / Beata Sander. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 236, s. 12
Stypendyœci Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci z Krosna (Piotr Guzik, Damian Koniecki, Jakub
Szmyd, Wojciech Szymañski)
2827. Gimnazjaliœci wchodz¹ do Europy /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 272, s. IV;
Gimnazjalny Klub Europejski / ad. - Fot. //
Super Now. - 2002, nr 196, s. 7; Klub europejski / Marek Dybaœ. - Fot. // Nowiny. - 2002,
nr 40, s. 13
Dzia³alnoœæ Szkolnego Klubu Europejskiego
„Aquila” w Gimnazjum w Œwierzowej Polskiej (gm.
Chorkówka)
2834. Imieniny Ziemi / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 96, s. III
Obchody Dnia Ziemi w Gimnazjum w Miejscu
Piastowym
2835. Jak segregowaæ odpady / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2004, nr 48, s. 7
Sejmik m³odych ekologów w Miejscu Piastowym
2836. Jak w rodzinie / Jaromir Kwiatkowski. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 76, s. 15
Dzia³alnoœæ Liceum Ogólnokszta³c¹cego przy
Ni¿szym Seminarium Duchownym Ksiê¿y Michalitów w Miejscu Piastowym
2828. Gimnazjum pod skrzyd³ami œw. Micha³a Archanio³a / (bm) // Super Now. - 2000,
nr 131, s. 18
Utworzenie gimnazjum sportowego w Zespole
Szkó³ Rolniczych w Iwoniczu
2831. Imienia Amelii i Karola Za³uskich /
(ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 123, s. III
„Imieniny Ziemi” w Gimnazjum Publicznym
w Miejscu Piastowym (pow. Krosno)
Jaros³aw Wrona z Krosna stypendyst¹ Ministra
Edukacji Narodowej
2829. Gimnazjum sportowe / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 138, s. III
T. Kazimierczuk, uczestnik II etapu Ma³ej Olimpiady Matematycznej
2832. Imieniny ekologiczne / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 117, s. III
2825. Genialny umys³ / (ewg) // Nowiny. 2000, nr 227, s. 3
Utworzenie gimnazjum katolickiego z siedzib¹
w budynku b. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Grodzkiej 6 w Kroœnie
2830. G³ówkowanie przy tablicy / rozmowa z Tomaszem Kazimierczukiem, uczniem klasy drugiej I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Miko³aja Kopernika w Kroœnie ; rozm. Bartosz
B¹cal // Nowiny. - 2001, nr 38, s. 17
2837. Jubileusz licealnej wymiany / (SUB)
// Dz. Pol. - 2002, nr 152, s. III
Dziesiêciolecie wymiany uczniów LO w Jedliczu ze
szko³¹ w Mallersdorf-Pfafenberg w Bawarii (Niemcy)
2838. Katolickie gimnazjum w Targowiskach / (BH)// Dz. Pol. - 2001, nr 13, s. I
Wniosek ko³a Zjednoczenia Chrzeœcijañsko-Narodowego w Targowiskach o utworzenie we wsi gimnazjum katolickiego
Konkurs wiedzy o zdrowiu = poz. 2264
203
Nauka. Oœwiata. Kultura
2839. Kopernik znów najlepszy / (AG) //
Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2004, nr 6, s. 3; Lider
w województwie / Dagmara Preissner. - Fot. //
Super Now. - 2004, nr 10, s. 7; Najlepsze w województwie / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 7, s. III;
Najlepsi w województwie / aj. - Fot. // Nowe
Podk. - 2004, nr 2, s. 6; Radoœæ w „Koperniku” / Andrzej Raus // Nowiny - 2004, nr 5, s. 2
19. miejsce LO im. Kopernika w Kroœnie w ogólnopolskim rankingu szkó³ œrednich
2840. „Kopernik” czeka / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2000, nr 184, s. 11; 100 [Stulecie]
I LO w Kroœnie / (czak) // Super Now. - 2000,
nr 222, s. 4
Program uroczystoœci jubileuszowych w 100-lecie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika
w Kroœnie
2846. Licealiœci gimnazjalistom / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 62, s. III; Nagrodzone
pomys³y / sec // Super Now. - 2002, nr 52, s. 7;
Starsi ucz¹ m³odszych / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 61, s. 13
Nagrody pieniê¿ne za projekty edukacyjne realizowane w ramach programu „Beskidzkie Strumyki”
2847. Liceum potrzebuje reformy / (ad)
// Super Now. - 2002, nr 5, s. 7
Przekszta³cenie Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Dukli w Zespó³ Szkó³
2848. Magia „Kopernika” / (JAS). - Fot.
// NG³os. - 2003, nr 11, s. 6
Osi¹gniêcia szko³y
2841. Kopernikañska rodzina / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 224, s. II
Relacja z obchodów 100-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Kroœnie
2842. Kopernikowcy - ³¹czcie siê / rozm.
z Gra¿yn¹ Gregorczyk // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 25, s. 4
Program obchodów stulecia istnienia i zjazdu absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Kroœnie
2849. Maj¹ salê / (ewg) // Nowiny. - 2000,
nr 232, s. 11
Oddanie do u¿ytku sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 9
2850. Maturzyœci do poprawki / (JS) // Dz.
Pol. - 2003, nr 121, s. IV
Wyniki egzaminów maturalnych w szko³ach œrednich podlegaj¹cych Starostwu Powiatowemu w Kroœnie
2851. Miêdzynarodowa wspó³praca / ad. Fot. // Super Now. - 2002, nr 215, s. 7
2843. „Kopernikowi” stuknê³o 105 lat / Stanis³aw Roman. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 45, s. 10
Obchody 105. rocznicy powstania LO im. Kopernika w Kroœnie
2844. Krosno bije wszystkich / ASK // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2003, nr 7, s. 1; Radoœæ
w „Koperniku” / Andrzej Raus, Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 6, s. 1; Zwyciê¿y³o
I LO w Kroœnie / bes // Super Now. - 2003, nr 6,
s. 2
16. miejsce I LO im.M. Kopernika w ogólnopolskim rankingu szkó³ œrednich
2845. Lekcja historii i patriotyzmu / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 115, s. V
Konkurs historyczny „W trosce o niezale¿noœæ
i niepodleg³oœæ” dla uczniów gimnazjum w Miejscu
Piastowym
Wizyta uczniów i nauczycieli ze s³owacko-wêgierskiego gimnazjum w Kralovskim Chmelcu (S³owacja) w Gimnazjum w Œwierzowej Polskiej
M³oda sztuka = poz. 3663
2852. M³odzi bibliœci z Krosna / Adam Kulczycki. - Fot. // Super Now. - 2001, nr 86, s. 10
Wyniki diecezjalnego etapu V Ogólnopolskiego
Konkursu Wiedzy Biblijnej
2853. M³odzi mog¹ siê poznaæ / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 191, s. 7;
Zachwyceni Podkarpaciem / (ad) // Super Now.
- 2003, nr 190, s. 12
Spotkanie m³odzie¿y z Gimnazjum w Mallersdorf-Pfaffenberg z m³odzie¿¹ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Jedliczu
204
Oœwiata
2854. M³odzi technicy / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2002, nr 106, s. 13
I Konkurs Techniczny dla uczniów gimnazjów
z pow. kroœnieñskiego
2855. M³odzie¿ z jedlickiego LO liderem /
(BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 113, s. IV; „Autobus
Europejski” / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 121, s. III
Przebieg powiatowego etapu konkursu wiedzy
o Unii Europejskiej „Autobus Europejski” w pow. kroœnieñskim
2856. Monachijczycy w „Koperniku” / ar
// Nowiny. - 2001, nr 195, s. 13
Wizyta grupy uczniów z Max Planck-Gymnasium w Monachium (Niemcy) w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. M. Kopernika w Kroœnie
2857. Nadal protestuj¹ / ar // Nowiny. - 2000,
nr 172, s. 3; Nie oddadz¹ dzieci do „ko³chozu” /
(bm) // Super Now. - 2000, nr 131, s. 7
Akcja protestacyjna mieszkañców Targowisk
zmierzaj¹ca do utworzenia gimnazjum
2858. Naftowe dziedzictwo / (ad) // Super
Now. - 2003, nr 121, s. 14
Realizacja projektu „Rok 2003 - rokiem Ignacego £ukasiewicza” w Gimnazjum w Zrêcinie
2859. Nie ma recepty na sukces / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 4, s. 10;
I [Pierwsze] LO z Krosna najlepsze na Podkarpaciu / bes // Super Now. - 2002, nr 8, s. 5;
Radoœæ w „Koperniku” / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2002, nr 7, s. 1
18. miejsce Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
M. Kopernika w Kroœnie w ogólnopolskim rankingu
szkó³ œrednich
Noblista z Rymanowa = poz. 2434
2860. O integracji w Miejscu Piastowym /
(BH) // Dz. Pol. - 2003, nr 61, s. III
Drugi etap konkursu miêdzygimnazjalnego „Bli¿ej Europy” w Miejscu Piastowym
2861. O losach uchodŸców / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 46, s. II
Rozstrzygniêcie konkursów og³oszonych z okazji Dnia UchodŸcy w Gimnazjum w Miejscu Piastowym
2862. O wielkich wynalazcach / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 132, s. III
Festiwal Nauki w Gimnazjum w Zrêcinie
Obraz m³odzie¿y szkó³ ponadpodstawowych w Kroœnie na Podkarpaciu w roku szkolnym 1996/97 = poz. 1800
2863. Od nowego roku bez gimnazjum /
(czak) // Super Now. - 2001, nr 88, s. 7
Likwidacja od wrzeœnia 2001 r. gimnazjum w Kopytowej (gm. Chorkówka)
2864. Od realnej do liceum / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 222, s. II
Imprezy towarzysz¹ce obchodom 100-lecia Liceum im. M. Kopernika w Kroœnie
2865. Olimpijczyk z Krosna / ewg. - Fot. //
Nowiny. - 2003, nr 175, s. 2; Sukces m³odego
geniusza / ad. - Fot. // Super Now. - 2003,
nr 172, s. 2
Br¹zowy medal Tomasza Kazimierczuka, absolwenta I LO w Kroœnie na Miêdzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Tajpej (Tajwan)
2866. Otwarcie gimnazjum w Moderówce /
Maria Gonet // Gminne Wieœci. - 2003, nr 7, s. 4
Oddanie do u¿ytku budynku gimnazjum i przekazanie akt za³o¿ycielskich Zespo³u Szkó³ w Moderówce
2867. Pamiêci patrona / (SUB) // Dz. Pol. 2003, nr 118, s. III
Gminny konkurs pieœni i poezji ¿o³nierskiej i obchody dnia patrona w Gimnazjum Publicznym w Przybówce (gm. Wojaszówka)
2868. Patriotyzm z wiedz¹ / (BH) // Dz. Pol.
- 2002, nr 123, s. III
II edycja konkursu historycznego p.h. „W trosce o niezale¿noœæ i niepodleg³oœæ” dla uczniów gimnazjów pow. kroœnieñskiego w Miejscu Piastowym
2869. Pod wra¿eniem niemieckiej goœcinnoœci / Jolanta Wiatr // Gminne Wieœci. - 2005,
nr 6-7, s. 7; Wizyta / sec // Super Now. - 2005,
nr 120, s. 13
Podsumowanie wspó³pracy jedlickiego liceum ze
szko³ami w Mallersdorf-Pfaffenberg (Niemcy)
205
Nauka. Oœwiata. Kultura
Powód do radoœci i dumy = poz. 1029
2877. Strumyk m³odych liderów / rozmowa
z Przemys³awem Radwanem-Rohrenschenem
dyrektorem Stowarzyszenia „Szko³a Liderów”
w Warszawie ; rozm. Ewa Gorczyca. - Fot. //
Nowiny. - 2002, nr 12, s. 3
2870. Radoœæ „Kopernika” / Angelika Menet // NG³os. - 2005, nr 26, s. 10
Ocena wyników maturalnych w szko³ach w Kroœnie
Szkolenie dotycz¹ce wyrównywania szans edukacyjnych m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych
miast w ramach programu „Beskidzkie strumyki”
Ratownicy na pi¹tkê = poz. 2286
Razem w Europie = poz. 3595
2871. Rodzice w szkole, dzieci w domach /
AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 207,
s. 3; Szkolny pat w Targowiskach / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 205, s. II
Protest mieszkañców Targowisk przeciwko likwidacji zamiejscowego oddzia³u gimnazjum
2872. Rozmowa z Michalin¹ Józefowicz,
dyrektork¹ Gimnazjum Nr 2 w Kroœnie // Kur.
Kroœn. - 2003, nr 10, s. 4
O problemach szko³y
2878. Stulecie kroœnieñskiego „Kopernika”
/ (bm) // Super Now. - 2000, nr 58, s. 6
Stan przygotowañ do obchodów stulecia Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Kroœnie
2879. Stulecie szko³y / Andrzej Kosiek. Fot. // Kur. Kroœn. - 2000, nr 10, s. 2-3
Obchody 100-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. M. Kopernika w Kroœnie
2880. 60 [Szeœædziesi¹t] lat LO Jedlicze /
Angelina Kosiek // NG³os. - 2004, nr 38, s. 7
Historia szko³y
2873. Sezon na olimpijczyków / ewg. - Fot.
// Nowiny. - 2003, nr 74, s. 2
Uczestnicy i laureaci olimpiad przedmiotowych z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Kroœnie
2874. Spo³eczna inicjatywa / ad. - Fot. //
Super Now. - 2002, nr 76, s. 7
2881. Szkolna wspó³praca / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 59, s. II
Nawi¹zanie wspó³pracy szkó³ œrednich pow. kroœnieñskiego i Œwidnika (S³owacja)
2882. Szko³a humanitarna / (opr.) // Nowe
Podk. - 2005, nr 7, s. 15
Gimnazjum Spo³eczne w Targowiskach
2875. Spotkanie pokoleñ podczas jubileuszu liceum w Jedliczu / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 227, s. III; Urodziny liceum /
Krzysztof Jurusik // Super Now. - 2004,
nr 195, s. 8; Jaka si³a jest w tobie szko³o? /
Krzysztof Jurusik. - Fot. // Gminne Wieœci. 2004, nr 8-9, s. 6-7
Jubileusz 60-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Jedliczu
2876. 100 [Sto] lat Kopernika : teksty na
stronê przy wykorzystaniu „Ksiêgi Jubileuszowej na stulecie I LO w Kroœnie 1900-2000” /
pod red. Ewy Mañkowskiej ; oprac. ABSOLWENTKA // Nowe Podk. - 2000, nr 38, s. 9
Kalendarium szko³y i program obchodów 100lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika
w Kroœnie
Tytu³ „Szko³a Humanitarna” nadany Gimnazjum
nr 3 przez Polsk¹ Akcjê Humanitarn¹
2883. Szko³a z klas¹ / (sec) // Super Now. 2004, nr 59, s. 6
Certyfikat „Szko³a z klas¹” dla Gimnazjum nr 3
w Kroœnie za osi¹gniêcia szko³y
2884. Œcie¿ka dydaktyczna / ad // Super
Now. - 2002, nr 162, s. 7
Opracowanie miêdzyprzedmiotowej œcie¿ki ekologiczno-historycznej w Dukli
2885. Turniej i g³osowanie / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 93, s. III
Pó³fina³ turnieju wiedzy o Unii Europejskiej „Razem w Europie” dla uczniów gimnazjów zakoñczony
mini referendum w Kroœnie
206
Oœwiata
2886. Ucz¹ i wychowuj¹ / z Michalin¹ Józefowicz dyrektorem Gimnazjum nr 2 w Kroœnie ; rozm. Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk.
- 2001, nr 10, s. 8
2895. Wol¹ do liceum / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 72, s. III
Wyniki ankiety dotycz¹cej planów edukacyjnych
uczniów gimnazjów w Kroœnie
Dzia³alnoœæ i problemy szko³y
2896. Wreszcie siê ucz¹ / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 219, s. 3
2887. Ucz¹ siê od lepszych / (ar) // Nowiny. - 2003, nr 53, s. 5
Rozpoczêcie nauki przez gimnazjalistów z Targowisk w gimnazjum w Miejscu Piastowym
Konferencja pod has³em „Stowarzyszenia Szkó³
Aktywnych” w I LO im Kopernika w Kroœnie
Wypracowali sukces = poz. 2594
2888. Uczniowie „Kopernika” w gronie najlepszych / (m) // Super Now. - 2001, nr 71, s. 7
Z Archiwum G = poz. 38
Laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów
wiedzy z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Kroœnie
2889. Uczniowie i mistrzowie / mówi Kazimierz Mazur ; rozm. Anna Gorczyca // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2003, nr 7, s. 2
16. miejsce I LO im. M. Kopernika w Kroœnie
w ogólnopolskim rankingu szkó³ œrednich
2890. Uczniowie z Krosna / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 250, s. III
Stypendyœci Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika
w Kroœnie
2891. Uduchowiona m³odzie¿ / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 140, s. III
Wieczór poetycki cz³onków ko³a literackiego
dzia³aj¹cego w Gimnazjum nr 3 w Kroœnie
Piotr Guzik z I LO w Kroœnie zwyciêzc¹ w konkursie astronomicznym w Rzeszowie
2898. Z indeksem w kieszeni / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 71, s. 13; Z Leœniówki do Glasgow / ASK // Gaz. Wybor. (Rzeszów) - 2002, nr 84, s. 3; Kroœnieñscy olimpijczycy / (ad) // Super Now. - 2002, nr 69, s. 7;
KuŸnia olimpijczyków / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 68, s. 5
Sukcesy uczniów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im.
Miko³aja Kopernika w ogólnopolskich olimpiadach
przedmiotowych
2899. Z Mari¹ Konopnick¹ poznajemy œwiat
czyli jak recytowano w SP nr 3 w Kroœnie /
/in/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 24, s. 7
Konkurs recytatorski poœwiêcony twórczoœci
Marii Konopnickiej w Gimnazjum nr 3 w Kroœnie
2892. W 87. rocznicê / (P.G.) - Fot. // NG³os.
- 2005, nr 45, s. 6
UroczystoϾ nadania sztandaru Publicznemu
Gimnazjum im. St. Ga³uszki w Przybówce
2900. Z Wêgrami w Europie / ewg // Nowiny. - 2003, nr 87, s. 13
Turniej wiedzy o Republice Wêgierskiej i Unii
Europejskiej dla uczniów gimnazjów
2893. Wielki œwiat przychodzi do Dukli /
/in/ // Nowe Podk. - 2004, nr 16, s. 6
kli
2897. Z astronomi¹ za pan brat / (trio) //
Super Now. - 2002, nr 80, s. 7
Dzia³alnoœæ Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Du-
2901. Zacieœnianie partnerstwa / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 138, s. III
2894. Wiêkszoœæ chce do Unii / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 106, s. III
Wizyta m³odzie¿y z Edewecht (Niemcy) w Gimnazjum nr 3 w Kroœnie
Forum Europejskie i szkolne referendum w Gimnazjum nr 2 w Kroœnie
207
Nauka. Oœwiata. Kultura
2902. Zastêpcza nauka gimnazjalistów? /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 212, s. III; Emeryci
ucz¹ gimnazjalistów / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 213, s. III
uki dla gimnazjalistów w Targowiskach w ramach protestu przeciwko nieutworzeniu gimnazjum
Zob. te¿ poz. 2497, 3589
Zorganizowanie przez rodziców zastêpczej na-
f. Szkolnictwo artystyczne
2903. Akordeonowi wirtuozi / Marzena
Adamczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 20,
s. 10
Halina Fr¹ckowiak goœci³a w Kroœnie = poz.
3022
Jaros³aw Sereda - cz³owiek z pasj¹ = poz. 412
Sukcesy m³odych akordeonistów z Krosna (Maciej Zimka i £ukasz Szczypka)
Józef Cymerman = poz. 243
2904. Ambasadorzy kultury / ewg // Nowiny. - 2000, nr 127, s. 7
Józef Cymerman = poz. 244
Wystêpy chóru dzieciêcego Prywatnej Szko³y
Muzycznej „Pro Musica” z Krosna we Francji
Kolorowy œwiat pani Teresy = poz. 269
Ambitny koncert = poz. 2965
Koncert japoñsko-polski = poz. 3057
Artyœci z liceum = poz. 3489
Koncertowa wywiadówka = poz. 3059
Artyœci z PLSP = poz. 3490
Krok w dojrza³oœæ = poz. 3540
Chcê tu powróciæ = poz. 260
2907. Maciek zdoby³ Wilno / emes // Nowiny. - 2005, nr 86, s. II
Chórzyœci z Zalaegerszeg = poz. 2988
Nagroda g³ówna dla Macieja Zimki na Miêdzynarodowym Konkursie Akordeonowym w Wilnie
2905. Dostojny jubileusz / /mm/. - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 46, s. 6
Mali artyœci na scenie = poz. 3073
Obchody 45-lecia Szko³y Muzycznej w Kroœnie
25 [Dwadzieœcia piêæ] lat „plastyka” = poz.
3507
2906. Francuscy chórzyœci z rewizyt¹
w Kroœnie / (m) // Super Now. - 2000, nr 160,
s. 7; Kroœnianie we Francji / Danuta Majkowska. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 28, s. 6
Wystêpy chóru dzieciêcego dzia³aj¹cego przy katedrze w Reims (Francja), przebywaj¹cego w Kroœnie
na zaproszenie chóru dzieciêcego Prywatnej Szko³y
Muzycznej „Pro Musica” w Kroœnie
Mali artyœci z Krosna = poz. 3074
2908. M³awskie sukcesy / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 40, s. III
Sukces Macieja Zimki na XI M³awskim Festiwalu Muzyki Akordeonowej w M³awie
2909. M³odzi pianiœci / Dorota Skibicka. Fot. // NG³os. - 2004, nr 17, s. 10; Radoœæ muzykowania / (inf). - Fot. // Nowe Podk. - 2004,
nr 18, s. 9
Laureaci II Podkarpackich Spotkañ Pianistycznych zorganizowanych przez Zespó³ Szkó³ Muzycznych w Kroœnie
208
Oœwiata
Muzyce i miastu przypisani = poz. 356
Przeka¿my sobie znak pokoju = poz. 3113
Muzycznie „Piêknie ¿yæ” = poz. 3077
RzeŸbiæ i uczyæ = poz. 231
2910. Muzyczny jubileusz / Aneta B. Leœniak // NG³os. - 2005, nr 44, s. 15
Historia Zespo³u Szkó³ Muzycznych w Kroœnie
Na pi¹tkê z plusem = poz. 3567
Solidnie i celuj¹co = poz. 3602
Œrodowisko plastyczne powojennego Krosna = poz. 4475
Œwi¹teczne koncerty = poz. 3130
Na zaproszenie „Pro Musici” = poz. 3081
Wieczór teatralno-kabaretowy = poz. 3158
Na ¿o³nierskim szlaku = poz. 245
Nie ma jak u mamy = poz. 3084
Pieϖ o Matce = poz. 3100
2911. Wyprzeda¿ w PLSP / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 289, s. C
Wyprzeda¿ prac w Pañstwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Kroœnie
Wzruszaj¹ca uroczystoœæ = poz. 246
Podkarpackie Spotkania Pianistyczne =
poz. 4554
Zimowy koncert = poz. 3171
Pojad¹ do W³och = poz. 4555
Zob. te¿ poz. 3558
Prace z dyplomem = poz. 3591
g. Szkolnictwo zawodowe. Oœwiata doros³ych
Ale „Blaga”... = poz. 2964
Ale kino! = poz. 3260
Bez pierwszych nagród = poz. 2976
2912. Byliœmy w wiosce œw. Miko³aja / Wioletta Zuzak. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 203,
s. 6
Praktyki uczniów Zespo³u Szkó³ Hotelarsko-Gastronomicznych w Rovaniemi (Finlandia)
Blaga 2004 = poz. 2982
Chwile zatrzymane w kadrze = poz. 4587
„Blaga” na ca³ego = poz. 2983
Czarno-bia³e wspomnienia = poz. 4590
„Blaga” w KDK = poz. 2984
209
Nauka. Oœwiata. Kultura
2913. 40 [Czterdzieœci] lat minê³o... / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 286, s. III; Pokoleniowa „Bursa” / Aneta B. Leœniak // NG³os. - 2005,
nr 49, s. 8
2916. Krosno i Butzbach - tak daleko, a tak
blisko / Anna Koska. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 45, s. 21
Obchody jubileuszu Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kroœnie
Wymiana kulturalna miêdzy Zespo³em Kszta³cenia Ustawicznego w Kroœnie a Weidigschule w Butzbach (Niemcy)
„Dni autorskie” adeptów fotografii = poz.
4591
2917. Kszta³c¹ mistrzów / A. Józefczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 50, s. 6
„Dni autorskie” adeptów fotografii = poz.
4592
Historia i osi¹gniêcia Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kroœnie w zwi¹zku z 40-leciem
istnienia
2918. Kszta³towanie postaw : transgraniczna wspó³praca szkó³ / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2005, nr 65, s. III
Dorobek m³odych fotografików = poz. 4593
Dyplomowy przegl¹d = poz. 3286
Forum ekologiczne „Zdrowa ¿ywnoœæ” w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kroœnie w ramach
projektu „W Beskidach ¿yjemy zdrowo”
Dzieciêce tañce = poz. 3290
2914. Etnografowie przegraj¹ / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 107, s. III
Wyk³ad prof. Z. M. Doliwy-Klepackiego nt. Unii
Europejskiej w Zespole Szkó³ Naftowo-Gazowniczych
w Kroœnie
Gobelin z zamkiem = poz. 3516
2919. M³odzie¿ o ks. Markiewiczu / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 76,
s. 13; Prawie wszystko o ks. Markiewiczu /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 88, s. III
Fina³ II Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach
Nagrodzono oryginalne pomys³y = poz.
1019
Gobeliny, haft, koronki = poz. 3517
2920. Nie tylko gotowanie / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 138, s. III
Jak w domu mody = poz. 3532
Jak wychowywaæ w XXI wieku = poz. 2426
2915. Ju¿ wielkanocne tradycje / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 59, s. III
Wizyta grupy nauczycieli i pracowników administracyjnych szko³y zawodowej w Kokkola (Finlandia) w Zespole Szkó³ Hotelarsko-Gastronomicznych
w Iwoniczu Zdroju
Niezwyk³e wieczory = poz. 3087
Projekt „RzeŸbimy umys³ i cia³o” realizowany
przez Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kroœnie i Œredni¹ Szko³ê Odzie¿ow¹ z Preszowa
Kolêdy tañczone = poz. 3052
Kosmiczna Kaczucha = poz. 3337
Oczarowani muzyk¹ = poz. 3089
Ods³oniêcie obelisku w Ropiance = poz.
4459
2921. Pamiêæ o Mickiewiczu / (BH) // Dz.
Pol. - 2005, nr 269, s. III
Konferencja w 150. rocznicê œmierci Adama
Mickiewicza w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych
nr 5 w Kroœnie
210
Oœwiata
Pawe³ z Krosna redivivus = poz. 367
2927. Studenci trzeciego wieku / Aneta Barbara Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 41,
s. 9
Pierwsze kroki = poz. 4624
Inauguracja drugiego roku kroœnieñskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
2922. Podgl¹dali nasz system... / /ip/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 44, s. 3
Sukces kroœnieñskich ratowników = poz.
2295
Wizyta studyjna przedstawicieli pañstw europejskich w ramach projektu „Socrates-Arion” w Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Kroœnie
Sukces kroœnieñskiej szko³y = poz. 4636
Podró¿ z Kaczuch¹ po zjednoczonej Europie = poz. 3397
Szczêœliwa trzynastka = poz. 3438
2923. Pomys³y przysz³ych przedsiêbiorców
/ Andrzej Raus // Nowiny. - 2002, nr 57, s. 13
2928. 60 [Szeœædziesi¹t] lat szkolnictwa naftowego w Kroœnie / Joanna Kubit. Bibliogr., fot. // Wiek Nafty. - 2005, nr 4, s. 4043
Laureaci konkursu „Moja firma” zorganizowanego przez Zespó³ Szkó³ Zawodowych nr 1 i Stowarzyszenie „Pojednanie i Praca”
Historia Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych im.
I. £ukasiewicza (d. „Naftówka”)
Poplenerowa wystawa = poz. 4630
Œwiat w fotografiach = poz. 4638
Portrety i Bieszczady = poz. 4631
2929. Œwiêto w Szczepaniku / (ip). - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 17, s. 16
Pozorne ró¿nice = poz. 4633
Obchody Dnia patrona w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kroœnie
Prezentacje na trzech piêtrach = poz. 3592
Ratownicy z „naftówki” = poz. 2287
2924. Rocznicowy konkurs / /in/. - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 50, s. 10
Turniej tañca towarzyskiego w GOSiR =
poz. 3462
Konkurs o NSZZ „Solidarnoœæ” w Zespole Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kroœnie
2925. S³odki turniej / Aneta B. Leœniak. Fot. // NG³os. - 2005, nr 3, s. 5; S³odkie urodziny szeœciolatka / Andrzej Józefczyk. - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 4, s. 10
Eliminacje wojewódzkie turnieju o tytu³ „Najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik” w Kroœnie
Spór o internat = poz. 2647
2926. Stawiaj¹ na przedsiêbiorczych
uczniów / Wioletta Zuzak // Super Now. - 2005,
nr 218, s. 6
„Dzieñ Przedsiêbiorczoœci” w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kroœnie
211
Wernisa¿ rymanowski = poz. 4642
Wyró¿nienia i nagrody = poz. 3476
Nauka. Oœwiata. Kultura
4. KULTURA
a. Zagadnienia ogólne
2930. Chcia³oby siê du¿o... / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 256, s. III; Kultura na deficycie
/ (sec) // Super Now. - 2001, nr 216, s. 7
Sytuacja instytucji kultury w Kroœnie
2931. Debata nad kultur¹ / (ST) // Dz. Pol.
- 2003, nr 68, s. III
Relacja z forum kultury zorganizowanego przez
prezydenta Krosna
2938. Forum kultury - realizacja wniosków
// Nowe Podk. - 2004, nr 6, s. 16; Informacja
o realizacji wniosków sformu³owanych na
Forum Kultury „Funkcjonowanie kultury
w Kroœnie”, które odby³o siê w dn. 18 marca
2003 r. // Croscena. - 2004, nr 9, s. 29-31
2939. Honory za kulturê / (SUB) // Dz. Pol.
- 2003, nr 151, s. III; Nagrodzeni za osi¹gniêcia
kulturalne / (kj). - Fot. // Super Now. - 2003,
nr 127, s. 7
2932. Dla poetów i propagatorów kultury
/ (JS) // Dz. Pol. - 2003, nr 24, s. II
Wyniki Miêdzynarodowych Spotkañ Poetów
„Wrzeciono” w Nowej Sarzynie (m.in. medal za popularyzacjê kultury ludowej dla Zespo³u Obrzêdowego „Równianie” z Równego)
2933. Docenieni dzia³acze kultury / /aj/. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 24, s. 8
Obchody Dnia Dzia³acza Kultury w pow. kroœnieñskim oraz lista odznaczonych
Nagrody burmistrza Jedlicza w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury (dla Bronis³awy Betlej, Zdzis³awa £opatkiewicza i Paw³a Bukowskiego)
2940. Kroœnianie docenieni / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 154, s. D; Kroœnianie docenieni przez marsza³ka / /in/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 28, s. 16
Nagroda Marsza³ka Województwa Podkarpackiego dla Ewy Mañkowskiej i Wac³awa Turka
2934. Dyrektorka z konkursu / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 42, s. 15
Wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów
gminnnych instytucji kultury w Jedliczu
2941. Kroœnianin laureatem nagrody prezydenta // Nowe Podk. - 2005, nr 42, s. 3
Dot. Adama Rymarza, pieœniarza ur. w Kroœnie
2935. Dyskusja nad kultur¹ regionu / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2003, nr 14,
s. 2
2942. Krzewienie kultury nagrodzone /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 131, s. III
Spotkanie przedstawicieli samorz¹dów i animatorów kultury w Muzeum Historycznym - Pa³acu
w Dukli
Nagroda burmistrza gminy Jedlicze „Za osi¹gniêcia
w dziedzinie twórczoœci artystycznej i naukowej oraz
upowszechniania i ochrony kultury” dla rzeŸbiarza
ludowego W³adys³awa Pasterczyka
2936. Dziedzictwem koœció³ i mrówki /
(ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 144, s. III
2943. Kultura jest, jaka jest / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 203, s. III
Realizacja programu „Szlakiem rogowskiego dziedzictwa” w Rogach
Ocena dzia³alnoœci instytucji kultury w Kroœnie
dokonana przez Komisjê Kultury Rady Miasta
2937. Forum kultury // Kur. Kroœn. - 2003,
nr 4, s. 2
2944. Kultura ubo¿eje / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 114, s. III; Mniej pieniêdzy w miejskiej kasie / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002,
nr 96, s. 17
Wnioski z forum kultury zorganizowanego przez
prezydenta miasta Krosna
œnie
212
Finansowanie miejskich instytucji kultury w Kro-
Kultura
„Kulturalna” dyskusja = poz. 2069
2952. Nagroda dla pani Agaty / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 81, s. 6; Za
krzewienie kultury ludowej / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 105, s. III
2945. Kulturalne wyró¿nienia / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 154, s. I; Zas³u¿ona czwórka / Ewa Pa³ka. - Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów).
- 2004, nr [151], s. 2
Laureaci nagród marsza³ka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury (m.in. Marian Terlecki z Krosna)
2946. „Kulturalne” nagrody / (MP) // NDz.
- 2002, nr 238, s. IV; Twórcom kultury / ar. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 199, s. 21; Twórcy
kultury nagrodzeni / (BH). - Fot. // Dz. Pol. 2002, nr 238, s. III; Uhonorowani twórcy kultury // Kur. Kroœn. - 2002, nr 12, s. 1
Nagroda Starostwa Powiatowego w Kroœnie dla
Agaty Pucykowicz, prezeski Regionalnego Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury w Iwoniczu Zdroju, za³o¿ycielki zespo³u „Lubatowianie”
2953. Nagroda Prezydenta Miasta Krosna
w dziedzinie kultury // NG³os. - 2004, nr 25,
s. 7; Nagrodzeni ludzie kultury // Nowe Podk.
- 2004, nr 25, s. 16
Lista nominowanych i nagrodzonych
2954. Nagrodzenie za tañczenie / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 214, s. III
Wrêczenie nagród prezydenta miasta twórcom
kultury
Nagroda starosty powiatu kroœnieñskiego dla Zespo³u „Pogórzanie” z G³owienki
2947. Laureaci nagrody prezydenta //
NG³os. - 2005, nr 24, s. 10; Nagrody za dzia³alnoœæ kulturaln¹ / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005,
nr 144, s. III
2955. Pasjonaci nagrodzeni / (m) // Super
Now. - 2000, nr 50, s. 7
2948. Laury dla Wichniewicza / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 108, s. IV; Nagrodzony Wichniewicz / (in). - Fot. // Nowe Podk. - 2004,
nr 18, s. 17
2956. Pieni¹dze i kultura / El¿bieta Kensy
// Nowe Podk. - 2002, nr 37, s. 9
Sylwetki laureatów
Nagroda dla Henryka Wichniewicza w konkursie Instruktor Roku zorganizowanym przez Ministerstwo Kultury
2950. Nagroda dla „Kamfinioków” / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 134, s. III
Nagroda burmistrza gminy Jedlicze „Za osi¹gniêcia
w dziedzinie twórczoœci artystycznej i naukowej oraz
upowszechniania i ochrony kultury” dla zespo³u
„Kamfinioki”
2951. Nagroda dla Marka Wiatra / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 302, s. III
Nagroda starosty kroœnieñskiego „Za Osi¹gniêcia w Dziedzinie Kultury”
Sytuacja finansowa placówek kultury w woj. podkarpackim
2957. Pieni¹dze na kulturê / (ST) // Dz. Pol.
- 2004, nr 287, s. III; Z pomoc¹ Ministerstwa
Kultury // NG³os. - 2004, nr 51, s. 9
2949. Ludzie kultury / (ewg) // Nowiny. 2003, nr 121, s. 6; Nagrodzeni w kulturze //
Kur. Kroœn. - 2003, nr 6, s. 1
Nagrody prezydenta Krosna w dziedzinie kultury
za r. 2003
Wrêczenie z³otych odznak „Zas³u¿eni dla kultury muzycznej” siedmiu cz³onkom orkiestry dêtej dzia³aj¹cej przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Miejscu
Piastowym
Dotacja Ministerstwa Kultury dla instytucji kultury w Kroœnie, m.in. dla Kroœnieñskiej Biblioteki
Publicznej
2958. W kulturze / Marcin G³uch. - Fot.
// NG³os. - 2004, nr 52, s. 10-11
O kroœnieñskiej kulturze i placówkach kultury
w r. 2004
WieloϾ spraw = poz. 2174
2959. Wypromowaæ kulturê / wz // Super
Now. - 2005, nr 189, s. 7
Podpisanie umowy z wojewod¹ podkarpackim o dofinansowanie projektu „Adaptacja piwnicy i czêœci parteru w XVI wiecznej kamienicy Rynek 5 w Kroœnie”
213
Nauka. Oœwiata. Kultura
Za dzia³alnoœæ kulturaln¹ = poz. 2183
2960. Za krzewienie kultury i sztuki /
(EWAF). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 149, s. I;
Nagrody marsza³ka / ap // Nowiny. - 2003,
nr 125, s. 6; Nagrody od marsza³ka / bes. - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 125, s. 4; Nagrodzeni /
(ek) // Nowe Podk. - 2003, nr 27, s. 15
2961. Za upowszechnienie kultury / (ST)
// Dz. Pol.- 2002, nr 153, s. III
Nagroda Starostwa Powiatowego w Kroœnie dla
ks. Kazimierza Piotrowskiego, za³o¿yciela chóru
„Cantate” w Iwoniczu Zdroju
Nagrody Zarz¹du Województwa Podkarpackiego (m.in. dla Wandy Belcik i Jana Tulika)
b. Imprezy kulturalne
2962. Akcja pod Arsena³em / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 66, s. 11;
Lekcja historii i patriotyzmu / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 78, s. II
Odtworzenie przez harcerzy ze szczepu „Górskie Bractwo” Akcji pod Arsena³em na Rynku w Kroœnie
2963. Aktywne w ¿yciu spo³ecznym / Andrzej Raus // Nowiny. - 2002, nr 167, s. 12;
Euroregion Karpacki w Chorkówce / (BH) //
Dz. Pol. - 2002, nr 202, s. III
II Biesiada Karpacka w Chorkówce jako podsumowanie projektu „Kobiety Euroregionu Karpackiego
aktywne w ¿yciu spo³ecznym”
2964. Ale „Blaga”... / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 294, s. III; Dwa wieczory z Blag¹
/ (IP) // NG³os. - 2003, nr 36, s. 10
IX Przegl¹d M³odzie¿owych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga”
2965. Ambitny koncert / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 69, s. III
Koncert wielkopostny uczniów Prywatnej Szko³y
Muzycznej „Pro Musica” w koœciele franciszkanów
w Kroœnie
2966. Artystyczna Biesiada / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2001, nr 220, s. 13
Prezentacja obrzêdów staropolskich i rêkodzie³a artystycznego podczas biesiady w Domu Ludowym
w Równem (gm. Dukla)
2967. Artyœci powodzianom / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 190, s. III; ...artyœci / (ar)
// Nowiny. - 2001, nr 159, s. 6
Wielki Koncert Charytatywny i aukcja dzie³ sztuki w Kroœnie na rzecz ofiar powodzi w pow. tarnobrzeskim
2968. Ave Maria / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2004, nr 114, s. III
IV Wieczór Poezji i Pieœni „Ave Maria” w koœciele Ojców Franciszkanów w Kroœnie
2969. „Ave Maria” w farze / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2002, nr 91, s. 17; II [Drugi]
Wieczór Poezji i Pieœni „Ave Maria” / El¿bieta
Pustu³ka. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 21,
s. 11; Wieczór poezji i pieœni / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 107, s. III
II Wieczór Poezji i Pieœni „Ave Maria” w koœciele farnym w Kroœnie
2970. Baba-liga 2005 / /r/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 32, s. 5
VII Turniej Kó³ Gospodyñ Wiejskich „Baba-liga
2005” w £ê¿anach
2971. Babski raj / (ar) // Nowiny. - 2000,
nr 236, s. 11
„Biesiada Kó³ Gospodyñ Wiejskich” po³¹czona
z prezentacj¹ obrzêdów i zwyczajów podkarpackiej
wsi w Lubatowej
214
Kultura
2972. „Babski” turniej w Targowiskach /
(ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 177, s. IV
Zwyciêstwo dru¿yny KGW z Wrocanki w IV
Gminnym Turnieju KGW „Babaliga” w Targowiskach
2973. Balladyna z anoreksj¹ / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 63, s. III
Sztuka pt. „Balladyna na weso³o” wystawiona
przez uczniów Gimnazjum nr 2 w KDK w Kroœnie
2974. Bawili siê po staropolsku / ad. - Fot.
// Super Now. - 2005, nr 145, s. 20; Spotkanie
folklorystyczne / A. Lenkiewicz // NG³os. 2005, nr 29, s. 19; Tradycje folkloru / (BH)
// Dz. Pol. - 2005, nr 177, s. III
Pierwsza edycja Spotkañ Folklorystych w £êkach Dukielskich
IV Biesiada Gospodyñ w Piotrówce gm.Jedlicze
2981. Bitwa o Zamek / Ma³gorzata Filipiak.
- Fot. // NG³os. - 2004, nr 30, s. 8, 9; I [Pierwszy] Turniej i Zjazd Rycerski / Wojciech Tomkiewicz. - Fot. // Prz¹dki. - 2004, nr 9, s. 9;
Rycerze na zamku Kamieniec / Iza Pó³ch³opek.
- Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 31, s. 7; Sanoccy rycerze najlepsi / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. 2004, nr 180, s. III
Relacja z przebiegu zjazdu i turnieju rycerskiego
na zamku Kamieniec w Odrzykoniu
2982. Blaga 2004 / tom // Nowiny. - 2004,
nr 248, s. 7; Zara¿anie bakcylem sceny / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 299, s. III; Rozœmieszali do ³ez / Aneta B. Leœniak // NG³os. - 2004,
nr 50, s. 4
2975. Bez bab nie ma bab / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 89, s. IV
Prezentacje wielkanocnych sto³ów œwi¹tecznych
w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
X Przegl¹d M³odzie¿owych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga 2004”
2976. Bez pierwszych nagród / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 295, s. C
Laureaci XI Przegl¹du M³odzie¿owych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga” w Kroœnie
2977. Biesiada Karpacka / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 189, s. III; Biesiada po raz pi¹ty / Angelina Kosiek. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 32,
s. 6
2983. „Blaga” na ca³ego / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 297, s. III; Zabawa by³a
przednia / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. 2002, nr 245, s. 13
VIII Przegl¹d M³odzie¿owych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga 2002”
2984. „Blaga” w KDK / (ar) // Nowiny. 2000, nr 241, s. 11
V Biesiada Karpacka w Chorkówce
2978. „Biesiada Karpacka” / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2001, nr 162, s. 11; Euroregionalne biesiadowanie / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 191, s. III; Karpackie biesiadowanie /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 194, s. III
Podsumowanie projektu „Karpackie dziedzictwo
nasz¹ przysz³oœci¹” realizowanego przez Urz¹d Gminy Chorkówka i Oœrodek Doradztwa Rolniczego
w Iwoniczu
2979. Biesiada niemal do rana / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 199, s. III
III Biesiada Karpacka w Chorkówce
2980. Biesiada z przyœpiewkami / (ST) //
Dz. Pol. - 2002, nr 241, s. III
Program Przegl¹du M³odzie¿owych Wieczorów
Rozrywkowych organizowanych przez PPSKAiB
2985. By³o rodzinnie i radoœnie / ar. - Fot.
// Nowiny. - 2002, nr 170, s. 12
Piknik na po¿egnanie lata w Bóbrce (gm. Chorkówka)
2986. Charytatywne biesiadowanie / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 248, s. I; Charytatywna
biesiada / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe
Podk. - 2000, nr 43, s. 7
Wyniki finansowe I Kroœnieñskiej Biesiady,
zorganizowanej w celu dofinansowania powstaj¹cego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Kroœnie oddzia³u rehabilitacji dzieciêcej
215
Nauka. Oœwiata. Kultura
2987. Chocho³y w Dukli / ar // Nowiny. 2001, nr 55, s. 5
Dni Polsko-S³owackie = poz. 2037
„Suplikacje” J. Tulika w wykonaniu grupy teatralnej I LO im. œw Jana z Dukli w Muzeum Historycznym - Pa³acu
2988. Chórzyœci z Zalaegerszeg / (ST) //
Dz. Pol. - 2004, nr 139, s. III; Na wêgiersk¹
nutê / nemo // Super Now. - 2004, nr 112, s. 8;
Po polsku i wêgiersku / A.M. // NG³os. - 2004,
nr 24, s. 4
Koncert chóru Szko³y Muzycznej im. Franciszka Liszta z Zalaegerszeg w Kroœnie
2989. Czas swobody, czas zabawy / ewg,
ar // Nowiny. - 2001, nr 22, s. 11
Oferta zajêæ kulturalno-oœwiatowych na ferie
(m.in. w Kroœnie, Iwoniczu Zdroju, Jedliczu)
2996. Dni Rodziny / ar // Nowiny. - 2001,
nr 106, s. 5; Docenienie rodziny / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 127, s. II
I Kroœnieñskie Dni Rodziny, zorganizowane przez
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
w Kroœnie
2997. Dni Rymanowa / (aj). - Fot. // Nowe
Podk. - 2003, nr 33, s. 7
Dni Rymanowa 2003
2998. Dni Rymanowa / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 34, s. 5; Zabawa
potrwa do œrody / (SUB) // Dz. Pol. - 2001,
nr 187, s. III
Dni Rymanowa 2001
2990. „Dêbina” integruje / (ar) // Nowiny. 2004, nr 4, s. 7
2999. Dni Rymanowa ze s³owackim akcentem / /aj/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 34,
s. 17
Wspólne kolêdowanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dêbina”
Omówienie przebiegu imprezy
2991. Dlaczego nie wyszed³em na scenê :
z Bronis³awem Baranem zastêpc¹ prezydenta
Krosna / rozm. Iza Pó³ch³opek // NG³os. - 2003,
nr 25, s. 8
WypowiedŸ wiceprezydenta Krosna na temat
„Œwiêta Wina” w Kroœnie
3000. Dni Unii Europejskiej / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 28,
s. 8; Europejskie Miejsce Piastowe / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 150, s. II
Zakoñczenie programu „Bli¿ej Unii Europejskiej”
w Rogach
2992. Dni Dukli / (zed). - Fot. // Duk. Prz.
Sam. - 2002, nr 7, s. 7-8, 10; Dukla siê bawi³a /
(SUB) // Dz. Pol. - 2002, nr 157, s. III
2993. Dni Dukli 2003 / (zed) // Duk. Prz.
Sam. - 2003, nr 8, s. 3; Dwa dni i dwie noce /
(SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 156, s. IV
Informacja o przebiegu Dni Dukli i IV Euroregionalnych Targów Rzemios³a i Rêkodzie³a Artystycznego z udzia³em artystów ze S³owacji i Ukrainy
2994. Dni Dukli 2004 / kbr. - Fot. // Duk.
Prz. Sam. - 2004, nr 8, s. 8-13
2995. Dni Dukli 2005 : Euroregionalne Targi Rzemios³a i Rêkodzie³a ju¿ po raz VI / kbr //
Duk. Prz. Sam. - 2005, nr 8, s. 15
3001. Do zobaczenia za trzy lata / (czak). Fot. // Super Now. - 2000, nr 171, s. 3; Festiwal
koñcz¹cego siê stulecia / (czak) // Super Now.
- 2000, nr 169, s. 21
Zakoñczenie IV Polonijnego Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju
3002. Dobry klimat i promocja / MP // NDz.
- 2002, nr 127, s. IV; M³odzie¿ o rodzinie / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 135, s. III
II Kroœnieñskie Dni Rodziny, podsumowanie tak¿e w szko³ach na terenie Krosna
3003. II [Drugi] Festiwal Karpacki // Nowiny. - 2002, nr 136, s. 13; Miêdzynarodowy folklor / (ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 163, s. III; Œwiêto
Omówienie imprezy
216
Kultura
folkoru / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk.
- 2002, nr 30, s. 6; W Iwoniczu na ludowo / rak
// Super Now. - 2002, nr 136, s. 7
Relacja z przebiegu II Festiwalu Karpackiego
w Iwoniczu Zdroju
I Festiwal Karpacki w Iwoniczu Zdroju
3004. Dwieœcie strachów na wróble /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 105, s. III
3012. Festiwal kultury ³emkowskiej / (m). Fot. // Super Now. - 2001, nr 138, s. 7; Œwiêto
³emkowskiej tradycji / (BH). - Fot. // Dz. Pol. 2001, nr 163, s. III
IX Miêdzynarodowy Festiwal Strachów „Straszydliska” w Korczynie
3005. Dzieciêcy festiwal / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 289, s. II
X Festiwal Kultury £emkowskiej w Zyndranowej „Od Rusal do Jana” (gm. Dukla)
Laureaci festiwalu piosenki dla dzieci pod has³em „Mi³oœæ do Boga i Ojczyzny” w Wojaszówce
3013. Festiwal tañca / A.B.L. // NG³os. 2005, nr 17, s. 19
3006. Dzieciêcy festyn / (KR). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 130, s. IV
IV Kroœnieñskie Dni Tañca
Festyn „Dzieci dzieciom” z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka w Kroœnie
3014. Festyn na Bursakach / (ewg) // Nowiny. - 2002, nr 146, s. 12
Festyn Rekreacyjno-Kulturalny zorganizowany
przez Radio Rzeszów i Radê Miasta Krosna
3007. Dzieciêcy musical w Odrzykoniu /
AB-L. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 6A, s. 4
VII Festiwal Piosenki dla Dzieci „Wojaszówka
2005" w Odrzykoniu
3008. Dzieñ Dziecka na Bursakach / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 127, s. III; Dziesiêæ
godzin dzieciêcej zabawy / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 128, s. III
Festyn rodzinny zorganizowany przez Szko³ê
Podstawow¹ nr 14 w Kroœnie
3015. Festyn rozmaitoœci / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 181, s. III
Festyn rekreacyjno-kulturalny „Artkros - Letnie Kroœnieñskie Rozmaitoœci Artystyczne”
3016. G³osy do nieba / Jadwiga Nowak. Fot. // NG³os. - 2005, nr 16, s. 3
Koncert „Tryptyk rzymski” w koœciele œw. Piotra i Jana w Kroœnie
3009. Europejski Iwonicz / Ewa Gorczyca.
- Fot. // Nowiny. - 2003, nr 103, s. 7; Prounijny
festyn / (BH) // Dz. Pol. - 2003, nr 122, s. III;
Razem w Europie / (ad) // Super Now. - 2003,
nr 102, s. 12
„Dzieñ europejski” w Iwoniczu Zdroju zrealizowany w ramach projektu „Promowanie integracji europejskiej za poœrednictwem organizacji pozarz¹dowych - teraz integracja” przez Starostwo Powiatowe
w Kroœnie
3010. Europejskie dni w muzeum / Andrzej
Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 38,
s. 10
3011. Festiwal kultur / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 164, s. 8; Na pograniczach kultur /
(ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 165, s. III; Tañce
i œpiew / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe
Podk. - 2001, nr 30, s. 12
Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Historycznym w Dukli
3017. Gospodynie biesiadowa³y / A. Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 48,
s. 9
Biesiada kó³ gospodyñ wiejskich w Rymanowie
3018. Gospodynie z D³ugiego najlepsze /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr 249, s. II
Zwyciêstwo Ko³a Gospodyñ Wiejskich w drugiej
„Biesiadzie Gospodyñ 2000” w D³ugiem (gm. Jedlicze)
3019. Goœcie zza oceanu / (SUB) // Dz. Pol.
- 2002, nr 163, s. III; £emkowskie œwiêto /
(SUB) // Dz. Pol. - 2002, nr 162, s. III
217
Œwiêto kultury ³emkowskiej w Zyndranowej
Nauka. Oœwiata. Kultura
3020. Grecja najlepsza / sec. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 109, s. 17; Grecy z Odrzykonia / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 130,
s. III; Wielki piknik na Starówce / /ma/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 23, s. 8
II Parada Narodów Europy w Kroœnie (wczeœniejsza nazwa „Piknik 25 pañstw”)
3021. Hala na œwiêta / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 51/52, s. 5; Raj
niepe³nosprawnych / (SUB). - Fot. // Dz. Pol.
- 2003, nr 297, s. III; Raj w nowej hali / sec. Fot. // Super Now. - 2003, nr 249, s. 7; Œwi¹teczny Raj Koncert / Andrzej Raus // Nowiny. - 2003, nr 248, s. 5; Zacieranie barier / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 297, s. III
Podsumowanie Europejskiego Roku Niepe³nosprawnych w Kroœnie
3022. Halina Fr¹ckowiak goœci³a w Kroœnie
/ (sec). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 105, s. 7
Koncert uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej
I stopnia „Pro Musica” z okazji Dnia Matki, udzia³
Haliny Fr¹ckowiak
Imprezy towarzysz¹ce otwarciu transgranicznego szlaku turystycznego „Œladami Aleksandra Fredry” na zamku Kamieniec w Odrzykoniu
3028. Integracja na rynku / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 220, s. III; Piknik integracyjny / (ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 215, s. III
Informacja o przebiegu Kroœnieñskiego Pikniku
Integracyjnego
3029. Integracja w Rymanowie / (SUB)
// Dz. Pol. - 2000, nr 172, s. II
Program pierwszych Dni Polsko-S³owackich
w Rymanowie zorganizowanych z okazji nawi¹zania
wspó³pracy gminy Rymanów ze Stowarzyszeniem
Gmin w Kracunovcach (S³owacja)
3030. Jak Polak z W³ochem / (m) // Super
Now. - 2000, nr 154, s. 7
Wystêp w³oskiej grupy folklorystycznej I Mercanti Dogali na imprezie „Bli¿ej Unii Europejskiej”
w Rogach
3023. Historia ³¹czy narody / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 108, s. III
Otwarcie wystawy „Rewolucja Wêgierska 1956”
i „1000 lat jazdy wêgierskiej” w Biurze Wystaw Artystycznych oraz spotkanie z poezj¹ Balinta Balassiego
3024. Hodowlany szczyt / emes // Nowiny.
- 2005, nr 166, s. 3
„Po¿egnanie wakacji z koniem huculskim” - impreza plenerowa w Rudawce Rymanowskiej
3025. Hucu³em do Europy / Adam Kulczycki. - Fot. // Super Now. - 2003, nr 166,
s. 10; Hucu³y po¿egna³y lato / Dorota Mêkarska. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 165, s. 5
III Po¿egnanie wakacji z koniem huculskim w Rudawce Rymanowskiej zorganizowane m.in. przez Zak³ad Doœwiadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej
3031. Jak to na pikniku / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2004, nr 82, s. 7; Piknik miêdzynarodowy / sec. - Fot. // Super Now. - 2004, nr 82,
s. 7; Rekordowo niski bud¿et - rekordowo
wysoka frekwencja / (i) // Nowe Podk. - 2004,
nr 17, s. 3; Zabawa we wspólnotê / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 97, s. III
„Piknik 25 pañstw” w Kroœnie, impreza zorganizowana z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ziemi
i Miêdzynarodowego Dnia Solidarnoœci M³odzie¿y
3032. Jarmark jedlicki / (SUB) // Dz. Pol.
- 2003, nr 152, s. III; Jarmark jedlicki / Andrzej
Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 27, s. 7
Informacja o Jarmarku Jedlickim (Dniach Jedlicza)
3033. Jarmark jedlicki 2004 / S³awomir Witkoœ // Gminne Wieœci. - 2004, nr 6-7, s. 4;
W tym roku nie pada³o / /ip/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2004, nr 27, s. 8
3026. Imprezy dla dzieci / ewg // Nowiny. 2000, nr 105, s. 24
Zajêcia rekreacyjno-sportowe przygotowane
z okazji Dnia Dziecka w Kroœnie i Jedliczu
3027. Inauguracja szlaku „Œladami Aleksandra Fredry” / Ewa Bukowiecka // Croscena. - 2004, nr 13, s. 7; Transgraniczny hrabia
Fredro / Stanis³aw Roman. - Fot. // Nowe Podk.
- 2004, nr 24, s. 6
Relacja z Jarmarku Jedlickigo (Dni Jedlicza)
218
Kultura
3034. Jarmark jedlicki i Dzieñ Chemika - Jedlicze œwiêtowa³o / Marta Gonet. - Fot. // Gminne Wieœci. - 2005, nr 6-7, s. 8-9; Œwiêtowano
w Jedliczu / /ip/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 26, s. 6
3043. Jeszcze kolêdy... / ad. - Fot. // Super
Now. - 2005, nr 23, s. 21; Wspólne kolêdowanie / (BH) // Dz. Pol. - 2005, nr 27, s. III
3035. Jarmark Korczyñski / Wojciech Tomkiewicz. - Fot. // Prz¹dki. - 2003, nr 7, s. 16
3044. Karpacki folklor / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 167, s. IV; III [Trzeci] Festiwal
Karpacki w Iwoniczu Zdroju / Ewa Bukowiecka // Croscena. - 2004, nr 15, s. 11
Relacja z imprezy
Prezentacja podmiotów gospodarczych i artystów z terenu gminy Korczyna
III Festiwal Karpacki w Iwoniczu Zdroju
3036. Jarmark Kroœnieñski // Kur. Kroœn. 2000, nr 6, s. 4; Jarmark kroœnieñski z Atlasem
/ (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 139, s. III
Imprezy kulturalno-rekreacyjne w ramach Jarmarku Kroœnieñskiego
3037. Jarmark kroœnieñski / Ewa Gorczyca.
- Fot. // Nowiny. - 2002, nr 116, s. 13; Kroœnieñski jarmark rozmaitoœci / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 139, s. III; Wspomnienia
z jarmarku / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002,
nr 140, s. III
Festyn kulturalno-rekreacyjny w ramach Jarmarku Kroœnieñskiego 2002
3038. Jase³ka w pe³nej sali / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 11, s. IV
Jase³ka przygotowane przez Zespó³ Szkó³ w Domu Ludowym w Jaszczwi
Informacja o XI Jarmarku Kroœnieñskim
3040. Jedlicze œwiêtuje / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 175, s. III; Urszula rozpali³a t³umy... /
(SUB) // Dz. Pol. - 2000, nr 178, s. II
3041. Jedlicze œwiêtuje / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 128, s. II; Sport, kultura, rekreacja... /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 129, s. III
Dni Jedlicza 2001
3042. Jesienne biesiadowanie / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 48, s. 7
3045. Karpackie klimaty // Nowe Podk. 2004, nr 39, s. 16; Kroœnieñskie œwiêto wina /
Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 189,
s. 6; Winiarskie klimaty / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
- 2004, nr 227, s. III
Trzydniowy cykl imprez polsko-wêgierskich
w Kroœnie
3046. Karpackie klimaty w Kroœnie / Anna
Bry³a. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 26, s. 7-9;
Klimatycznie na rynku / A.B.L. - Fot. // NG³os.
- 2005, nr 33, s. 6; Udane klimaty / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 201, s. D
Impreza polsko-wêgierska w Kroœnie
3047. Karuzela za festyn? / /ip/. - Fot. //
Nowe Podk. - 2004, nr 26, s. 17
Festyn zorganizowany przez Przedszkole Miejskie nr 11 i Filiê nr 7 KPB w Kroœnie-Turaszówce
3039. XI [Jedenasty] Jarmark Kroœnieñski.
- Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 25, s. 17
Dni Jedlicza 2000
VII Koncert Kolêd zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dêbina” w Kroœcienku Wy¿nym
3048. Kermeszowe spotkanie £emków /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 117, s. III;
Odpust, modlitwa i spotkania / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 117, s. 4; Zjechali siê £emkowie / Marian Struœ. - Fot. // Nowiny. - 2001,
nr 98, s. 10; Œwiêto „ciep³ego Miko³aja” / (jj). Fot. // Super Now. - 2001, nr 98, s. 7
XI Kermesz £emkowski w Olchowcu k. Dukli
3049. Kochaj ¿ycie... / Andrzej Józefczyk
// Nowe Podk. - 2002, nr 25, s. 12
Rodzinny festyn kulturalno-rekreacyjny w Korczynie
Biesiada Kó³ Gospodyñ Wiejskich z gminy Rymanów w GOK w Rymanowie
219
Nauka. Oœwiata. Kultura
3050. „Kochanówka” / Magdalena Niemczyk. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 29, s. 19; Wspólne pieœni ze wzgórza / /ip/. - Fot. // Nowe Podk.
- 2005, nr 30, s. 15
3058. Koncert jubileuszowy / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 251, s. III
Koncert z okazji 80-lecia M³odzie¿owego Ruchu PCK w Polsce
II edycja œwiêta pieœni „Kochanówka 2005”
w Rogach
3051. Kolêdnicy z „Dêbiny” / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2002, nr 21, s. 12; Kolêdnicy
na scenie / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 24,
s. III
Koncert kolêd zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dêbina” w Kroœcienku Wy¿nym
3052. Kolêdy tañczone / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 21, s. III
Koncert kolêd w Zespole Szkó³ Muzycznych w Kroœnie zorganizowany przez s³uchaczkê PPSKAiB w ramach pracy dyplomowej
3053. Kolêdy w dworku Konopnickiej /
ZIELE // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 13,
s. 3
Koncert kolêd polskich po³¹czony z recytacj¹
wierszy o tematyce œwi¹tecznej w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3054. Kolêdy w starym dworku / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 14, s. III
Koncert kolêd w Muzeum M. Konopnickiej
w ¯arnowcu
3055. Kolêdy w zabytkowych murach /
(ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 28, s. IV
Koncert kolêd w wykonaniu uczniów Szko³y Wokalno-Aktorskiej w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Koncert uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej
„Pro Musica” w Kroœnie
3060. Koncerty w KDK / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 147, s. III
Koncerty w ramach Jarmarku Kroœnieñskiego
2001
3061. Kroœnieñska „Majówka” / Agnieszka
Szelast. - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 104, s. II
Festyn rekreacyjno-kulturalny z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w Kroœnie
3062. Kroœnieñska inauguracja Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych / Andrzej
Józefczyk // Nowe Podk. - 2003, nr 24, s. 15
Imprezy integracyjne w Kroœnie z okazji Europejskiego Roku Osób Niepe³nosprawnych
3063. Kroœnieñski Jarmark / Anna Bry³a. Fot. // Podk. Inf. Kult. - 2004, nr 33, s. 37
Omówienie g³ównych imprez, które towarzyszy³y Jarmarkowi Kroœnieñskiemu
3064. Kto kocha Iwonicz-Zdrój? / Anna
Pawlik // NG³os. - 2005, nr 31, s. 6
Relacja z przebiegu II Spotkania Przyjació³ Iwonicza-Zdroju zorganizowanego przez GOK w Iwoniczu Zdroju
3065. Kurort siê bawi³... / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 174, s. IV
3056. Koncert jakiego nie by³o / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 11, s. 10
Dni Iwonicza Zdroju 2003
Koncert karnawa³owy z udzia³em m.in. Michaliny Growiec w Domu Ludowym w Dobieszynie
3057. Koncert japoñsko-polski / Anita Kowalska. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 49,
s. 12; Koncert polsko-japoñski / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 231, s. 12; Pianistka z Japonii / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 279, s. IV
Recital japoñskiej pianistki Atsuko Ogawa w Prywatnej Szkole Muzycznej „Pro Musica” w Kroœnie
3059. Koncertowa wywiadówka / (Kam) //
NG³os. - 2004, nr 5, s. 2
3066. Kurort œwiêtowa³ / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 176, s. III
VI Dni Iwonicza Zdroju
3067. Kurort œwiêtuje / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 170, s. II; Struœ Gucio, Pszczó³ka Maja
i... deszcz / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2000,
nr 172, s. VI
V Dni Iwonicza Zdroju
220
Kultura
3068. Lato czeka / oprac. El¿bieta Pustu³ka
// Nowe Podk. - 2001, nr 27, s. 12
2005, nr 45, s. 11
Lista laureatów II Miêdzyszkolnego Konkursu
Pieœni i Poezji Patriotycznej w Kroœnie
Koncert przygotowany przez zespo³y artystyczne Kroœnieñskiego Domu Kultury
3076. M³oda Polonia na Podkarpaciu /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 168, s. IV;
Roztañczona Polonia / (ST) // Dz. Pol. - 2003,
nr 167, s. III; Mniej kolorowo / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 170, s. III
3069. Laureaci z Kroœnieñskiego / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 94, s. III
Laureaci wojewódzkiego szczebla konkursu „Katyñ - Golgota Wschodu” ze szkó³ b. woj. kroœnieñskiego
3070. £emkowskie œwiêtowanie / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 150, s. III; Od Rusal
do Jana / Zdzis³aw Gil // Nowe Podk. - 2003,
nr 27, s. 3
XII Muzealne Œwiêto Kultury i Tradycji £emkowskiej „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej
3071. Majowy koncert chórów / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 106, s. III; Przegl¹d chórów w Korczynie / Wojciech Tomkiewicz. - Fot.
// NG³os. - 2005, nr 18, s. 10
Wystêp chórów z Iwonicza Zdroju, Korczyny
i Wiœniowej w koncercie pieœni patriotycznych z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
V Polonijny Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju
3077. Muzycznie „Piêknie ¿yæ” / N.G. - Fot.
// NG³os. - 2005, nr 2, s. 5; Piêknie ¿yæ / sec //
Super Now. - 2005, nr 9, s. 13; Wielki koncert
noworoczny / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005,
nr 12, s. III
XIII Wielki Koncert Noworoczny „Piêknie ¿yæ”
Prywatnej Szko³y Muzycznej „Pro Musica” w Kroœnie
3078. Muzyka Karpat / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 166, s.C; Muzyka z pogranicza /
sec. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 140, s. 20
IV Festiwal Karpacki w Iwoniczu Zdroju
3072. Mali artyœci / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 140, s. 5; M³oda Polonia / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2000, nr 139, s. 19
3079. Na scenie i w plenerze / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 147, s. III
3073. Mali artyœci na scenie / (ewg) // Nowiny. - 2000, nr 115, s. 23
3080. Na zamku Kamieniec / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 201, s. D; Rycerze do
boju!!! / Ma³gorzata Grochmal // NG³os. - 2005,
nr 34, s. 6
Wystêpy kolejnych zespo³ów w ramach IV Polonijnego Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju
Koncert „Biesiada u mamy” w wykonaniu
uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej „Pro Musica”
w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
3074. Mali artyœci z Krosna / (m) // Super
Now. - 2001, nr 18, s. 7
Koncert noworoczny uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej „Pro Musica” z udzia³em Andrzeja Rybiñskiego w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
Mama, tata, ja = poz. 4862
3075. Miêdzyszkolne Œwiêto Niepodleg³oœci / Aneta Barbara Leœniak. - Fot. // NG³os. -
IV Ogólnopolski Przegl¹d Regionalnych Obrzêdów Sobótkowych w Dukli
II Turniej i Zjazd Bractw Rycerskich na zamku
Kamieniec w Odrzykoniu
3081. Na zaproszenie „Pro Musici” / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 145, s. III
Wystêpy chóru dzieciêcego „Merituuli” z Finlandii w Kroœnie
3082. Najlepsze gospodynie z Wrocanki / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 146, s. III; Superbaby z Wrocanki / (m) // Super Now. - 2000, nr 148, s. 7
III Gminny Turniej KGW „Babaliga 2000”
zorganizowany przez Gminny Oœrodek Kultury
w Miejscu Piastowym i Ko³o Gospodyñ Wiejskich
we Wrocance
221
Nauka. Oœwiata. Kultura
3083. Narysowali ideê / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 188, s. III
Rozstrzygniêcie konkursu „Rola i znaczenie PCK
w oczach dziecka”, zorganizowanego przez ZR PCK
w Kroœnie
3084. Nie ma jak u mamy / Anita Kowalska
// Nowe Podk. - 2002, nr 23, s. 6; „Nie ma jak
u mamy” / Andrzej Raus // Nowiny. - 2002,
nr 105, s. 17
Koncerty z okazji Dnia Matki w Kroœnieñskim
Domu Kultury
X Dni Iwonicza Zdroju
III Biesiada Rogowska (w programie m.in. widowisko obrzêdowe „Wilija œw. £ucji”)
3086. Nie zostali w cha³upach / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 21, s. III
IV Biesiada Rogowska
3093. Ostatnia, wakacyjna zabawa / tekst
i fot. EWAF. - Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr 201,
s. III
Festyn kulturalno-rekreacyjny zorganizowany
na stadionie Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji
w Kroœnie
3094. Paramisterium „Chleb ¿ycia” / Jan
Grzywacz // Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 9, s. 8
3087. Niezwyk³e wieczory / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2001, nr 245, s. 12
VII Przegl¹d Rozrywkowych Wieczorów M³odzie¿owych w Kroœnieñskim Domu Kultury
Spektakl s³owno-muzyczny „Chleb ¿ycia” w wykonaniu grupy teatralnej „Wojeteth” w Jaœliskach
3095. Pchaæ wozy kupieckie / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 151, s. III
O wspó³pracy przy pierogach = poz. 81
3088. Oberki i kujawiaki rozgrza³y publicznoœæ / (czak). - Fot. // Super Now. - 2000,
nr 168, s. 7; Polonijny festiwal dzieciêcy trwa /
(czak) // Super Now. - 2000, nr 166, s. 2
IV Polonijny Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów
Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju
Eliminacje do Euro-Palio we Wrocance (gm.
Miejsce Piastowe)
3096. V [Pi¹te] Po¿egnanie Wakacji /
K. Frankiewicz-R¹czka // NG³os. - 2005,
nr 35, s. 6
V Po¿egnanie Wakacji z Koniem Huculskim i II
Regionalna Wystawa Byd³a Simentalskiego w Rudawce
Rymanowskiej
3089. Oczarowani muzyk¹ / (m). - Fot. //
Super Now. - 2001, nr 88, s. 7
Koncert tañca wspó³czesnego przygotowany
przez s³uchaczy PPSAKiB w Kroœnie z okazji Œwiatowego Dnia Tañca
3097. 5 (Pi¹ty) Polonijny Festiwal Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych / Anna
Bry³a. - Fot. // Croscena. - 2003, nr 3, s. 23-26
Podsumowanie V Polonijnego Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych na tle wczeœniejszych edycji imprezy
Festyn zorganizowany na stadionie MOSiR
w Kroœnie z okazji 50-lecia Radia Rzeszów i zakoñczenia emisji wakacyjnej audycji „Radio Biwak”
3091. Od Rusal do Jana / A. Lenkiewicz
// NG³os. - 2005, nr 30, s. 13; „Od Rusal do
Œwiêto ³emkowskiej tradycji „Od Rusal do Jana”
w Zyndranowej
3092. Odp³ywamy we wspomnienia / sec. Fot. // Super Now. - 2005, nr 144, s. 20
3085. Nie tylko œpiewy i jad³o / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 16, s. III
3090. Od pó³ wieku / (ST) // Dz. Pol. - 2001,
nr 205, s. III
Jana” - œwiêto kultury i tradycji ³emkowskiej
w Zyndranowej / Jan Grzywacz. - Fot. // Duk.
Prz. Sam. - 2005, nr 9, s. 2; Skansen têtni³ ¿yciem
/ ad. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 150, s. 11;
Œwiêto ³emkowskiej kultury / (BH) // Dz. Pol. 2005, nr 177, s. III; Œwiêto £emków / (ip) // Nowe
Podk. - 2005, nr 32, s. 8
3098. Pierwszy taki w Kroœnie / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 101, s. III
Jubileusz 25.lecia pracy artystycznej Marka Wiatra, œpiewaka operowego z Jedlicza
222
Kultura
3099. I [Pierwszy] Turniej Bractw Rycerskich / (ph) // Super Now. - 2000, nr 195, s. 7
Podk. - 2003, nr 20, s. 8
Dni Kultury Wêgierskiej w Kroœnie
Impreza plenerowa w Odrzykoniu z udzia³em rycerzy z zamku Kamieniec, Bractwa Rycerzy Ziemi
Sanockiej oraz cz³onków Zgromadzenia Rycerzy
Szkar³atnej Ró¿y z Rzeszowa
3100. Pieϖ o Matce / (sec) // Super Now.
- 2004, nr 107, s. 7; Wyst¹pi³y dla mam /
K. RaŸniewski // NG³os. - 2004, nr 22, s. 9
Koncert uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej
„Pro Musica” z okazji Dnia Matki w Kroœnie
3101. XV [Piêtnasty] £emkowski Kermesz
/ J.S., M.£. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 20A,
s. 4
Goœcie XV Kermeszu w Olchowcu
3108. Polonusi gor¹co oklaskiwani / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 143,
s. 12; Tañce, œpiewy, wspólna zabawa / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 169, s. IV
Dni Iwonicza Zdroju 2002
3109. Posada Górna najlepsza / (aj) // Nowe
Podk. - 2005, nr 32, s. 10
III Turniej So³ectw i Osiedli o Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów
3110. Poszukiwanie kwiatu paproci / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 146, s. III
III Ogólnopolskie Prezentacje Regionalnych Obrzêdów Sobótkowych w Dukli
3102. Piosenka dla mamy / (ar) // Nowiny. 2003, nr 103, s. 7
3111. Po¿egnania nadszed³ czas / Bernadeta Koszty³a // Dz. Pol. - 2000, nr 170,
s. III; Wracajcie za rok! / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 142, s. 5
Koncert piosenki dzieciêcej „Piosenka dla mojej
mamy” zorganizowany przez Gminny Oœrodek Kultury w Korczynie
Koncert galowy i zakoñczenie IV Polonijnego
Festiwalu Dzieciêcych Zespo³ów Folklorystycznych
w Iwoniczu Zdroju
3103. Piosenki miêdzywojenne / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 23, s. III
Koncert kostiumowy „Sex-Appeal” w Kroœnieñskim Domu Kultury
Promowanie rodziny = poz. 2131
3104. Pod znakiem „miss” / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 150, s. II
3112. Przechodniem by³am miêdzy wami... /
/ip/. - Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 45, s. 17
Program Dni Dukli 2000
Koncert charytatywny na rzecz Fundacji „Otwartych Serc” w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
3105. Podtrzymywanie tradycji / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 70, s. III
3113. Przeka¿my sobie znak pokoju / (sec)
// Super Now. - 2003, nr 11, s. 12
VI Gminny Przegl¹d Twórczoœci Wielkanocnej
w Kobylanach (gm. Chorkówka)
3106. Poetycko w ¯arnowcu / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 10, s. 14
Wieczór poetycko-muzyczny z programem obejmuj¹cym kolêdy, pastora³ki i wiersze w Muzeum
Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
Wielki Koncert Noworoczny zorganizowany
przez Prywatn¹ Szko³ê Muzyczn¹ „Pro Musica”
w Kroœnie
3114. Przy biesiadnym stole / Krzysztof Kamiñski. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 46, s. 11
3107. Polak - Wêgier... / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 107, s. III; Wspólna zabawa, wystawy, parada... / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003,
nr 109, s. III; Weekend po wêgiersku / Piotr
Dziuba // Super Now. - 2003, nr 12, s. 12; By
siê lepiej poznaæ / Zdzis³aw Gil. - Fot. // Nowe
VI Biesiada Gospodyñ z gminy Jedlicze w Domu
Stra¿aka w Chlebnej
3115. Przybli¿anie Europy / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 153, s. II
Blok imprez kulturalno-rekreacyjnych koñcz¹cych
program „Bli¿ej Unii Europejskiej” realizowany przez
gminy Miejsce Piastowe, Chorkówka i Iwonicz Zdrój
223
Nauka. Oœwiata. Kultura
3116. Regionalne potrawy przy etnicznej
muzyce / Paulina Bajda. - Fot. // Super Now. 2004, nr 161, s. 11
Dni Dialogu Miêdzykulturowego Chyrowa 2004
Rodzinne seminarium = poz. 2140
// Dz. Pol. - 2003, nr 196, s. III
Pierwsze Graffiti Jam na kroœnieñskim rynku
3126. Szalony rock'n'roll / ar. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 94, s. 2
Wystêp Zespo³u Tañca Wspó³czesnego „Strecz”
podczas II Kroœnieñskich Spotkañ Tanecznych
3117. Rymanowskie wesele / /aj/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 2, s. 10
Prezentacja tradycyjnego wesela podczas IV Biesiady Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Sieniawie (gm. Rymanów)
3127. Szlakiem walk / Piotr Subik // Dz. Pol.
- 2002, nr 176, s. III
Karpacki Piknik Militarny w Dukli
3118. Rynek w kolorze blue(s) / (SUB) //
Dz. Pol. - 2003, nr 139, s. IV
3128. Œpiew do rana / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 19, s. III; Biesiadowali po rogowsku / J.S. // NG³os. - 2005, nr 3A, s. 5
3119. Samorz¹dowy festyn w Jedliczu / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 125, s. III
3129. Œwiat bajek na festiwalu / ip/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2004, nr 25, s. 17
3120. S³oñce czy deszcz na Bia³obrzegi
œpiesz / (ad) // Super Now. - 2002, nr 131, s. 7
3130. Œwi¹teczne koncerty / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 302, s. II
Relacja z Jarmarku Kroœnieñskiego
V Biesiada Rogowska w Rogach
Festyn rekreacyjno-sportowy zorganizowany
z okazji 10-lecia samorz¹dnoœci przez Radê Gminny
i Gminny Oœrodek Kultury w Jedliczu
Parada bajek zorganizowana przez Oratorium
„Twój Dom” w ramach Wielokulturowego Festiwalu
„Galicja” w Kroœnie
Relacja z festynu w kroœnieñskiej dzielnicy Bia³obrzegi
Koncerty wigilijne w wykonaniu uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej „Pro Musica” w Kroœnie
3121. S³owacki „Smok” / sec // Super Now.
- 2005, nr 105, s. 14; Wêdrowa³ po Kroœnie /
(JT) // Dz. Pol. - 2005, nr 153, s. III
3131. Œwi¹teczne koncerty / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 301, s. III
Wystêpy s³owackiego teatru „Smok” w szko³ach
i bibliotekach w Kroœnie
3122. Smak festiwalu / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 173, s. III
Wystêp zespo³ów polonijnych uczestnicz¹cych
w XIII Œwiatowym Festiwalu Zespo³ów Polonijnych
w Kroœnie
3123. Sobótkowe zwyczaje / (ST) . - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 147, s. III
Impreza plenerowa „Sobótki nad Wis³okiem” zorganizowana przez Kroœnieñski Dom Kultury
3124. Sport, muzyka, targi rzemios³a / (ST)
// Dz. Pol. - 2005, nr 186, s. III
Program Dni Rymanowa
3125. Sprayem w kamienicê / (SUB). - Fot.
Koncert kolêd w wykonaniu kapeli „Bia³obrze¿anie” na Rynku w Kroœnie
3132. Œwi¹teczny „Dysonans” / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 4, s. IV
Widowisko s³owno-muzyczne w wykonaniu zespo³ów „Dysonans” i „Dysonansik” w Kroœnieñskim
Domu Kultury
3133. Œwiêto polskiej wsi / aj // Nowe Podk.
- 2004, nr 23, s. 9
Oddanie do u¿ytku zmodernizowanego domu ludowego w Posadzie Górnej podczas powiatowych obchodów œwiêta polskiej wsi
3134. Œwiêto przy cerkwi / (BH) // Dz. Pol.
- 2004, nr 120, s. 5; Olchowiecki Kermesz /
Krystyna Boczar-Ró¿ewicz. - Fot. // NG³os. 2004, nr 21, s. 9; Kermesz olchowiecki 2004 -
224
Kultura
wspomnienia z historii powojennych kermeszy
/ Krystyna Boczar-Ró¿ewicz. - Fot. // Duk. Prz.
Sam. - 2004, nr 6, s. 5
3143. III [Trzeci] Wieczór Poezji i Pieœni
„Ave Maria” / (lm). - Fot. // Nowe Podk. - 2003,
nr 19, s. 3
3135. Œwiêto w uzdrowisku / tom // Nowiny. - 2004, nr 146, s. 6; Zabawa na placu Dietla
/ (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 173, s. III
3144. Trzeciomajowe „Ave Maria” / J.S. Fot. // NG³os. - 2005, nr 18, s. 10
3136. Œwiêto wokó³ cerkwi / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 121, s. III; Œwiêto £emków
w Olchowcu / (bm) // NG³os. - 2003, nr 7, s. 3;
Udany kermesz / (ad) // Super Now. - 2003,
nr 104, s. 13; Trzynasty Kermesz w Olchowcu
/ Jan Grzywacz // Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 7,
s. 2, 4
3145. Trzy dni w Jedliczu / ewg // Nowiny.
- 2000, nr 105, s. 24
Relacja z Kermeszu, œwiêta £emków w Olchowcu
Dni Kultury Romskiej w Kopytowej (gm. Chorkówka)
3137. Tacy sami... / (SUB) // Dz. Pol. - 2003,
nr 138, s. III
3147. Turystyczne œpiewanie / (BH) // Dz.
Pol. - 2004, nr 108, s. III
Informacja o XIV kermeszu w Olchowcu
Koncert pieœni religinych w Kroœnie
IX Dni Iwonicza Zdroju
Inauguracja Jarmarku na kroœnieñskim rynku
przez niepe³nosprawnych z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upoœledzeniem Umys³owym
Dni Dukli 2001
3139. To osiedle siê bawi³o... / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 215, s. III
3149. Udana zabawa / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2002, nr 156, s. 12
„Po¿egnanie lata” na osiedlu ks. Bronis³awa Markiewicza w Kroœnie
Dni Rymanowa 2002
3150. Uprzyjemniæ ¿ycie / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 253, s. II
3140. Transgraniczna biesiada / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 200, s. III
IV Biesiada Karpacka w Chorkówce
3141. III [Trzeci] Jarmark / Ma³gorzata
Grochmal. - Fot. // NG³os - 2005, nr 33,
s. 13; Jarmark Korczyñski / Wojciech Tomkiewicz. - Fot. // Prz¹dki. - 2005, nr 9, s. 16
Koncert uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej „Pro
Musica” w koœciele OO. Franciszkanów w Kroœnie
3146. Tu tak¿e ¿yj¹ Romowie / M. Subik //
NG³os. - 2004, nr 39A, s. 6
3148. Udana zabawa / (ST, BSZ) // Dz. Pol.
- 2001, nr 155, s. III
Niedziely festyn w Rymanowie Zdroju
3142. III [Trzeci] koncert wielkopostny /
(cc). - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 16, s. 5
Obchody 10-lecia samorz¹dów gminnych i Dnia
Chemika w Jedliczu
Laureaci X Wojewódzkiej Gie³dy Piosenki Turystycznej zorganizowanej przez Gminny Oœrodek Kultury w Dukli
3138. „To ju¿ lato” / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2002, nr 122, s. 12
III Jarmark Korczyñski w Korczynie
Koncert pieœni Maryjnych w koœciele OO. Franciszkanów w Kroœnie
Koncert zespo³u „Zak¹tek” M³odzie¿owego Domu
Kultury w Rybniku dla cz³onków Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upoœledzeniem Umys³owym w Kroœnie
3151. W ho³dzie Ojcu Œwiêtemu / (ma). Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 21, s. 5
Koncert upamiêtniaj¹cy 85. rocznicê urodzin
Jana Paw³a w koœciele Franciszkanów w Kroœnie
3152. W kraju przodków / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 137, s. 3; Pierwsze tañce w deszczu / (czak). - Fot. // Super Now. - 2000, nr 165, s. 4
Rozpoczêcie IV Polonijnego Festiwalu Dzieciêcych
Zespo³ów Folklorystycznych w Iwoniczu Zdroju
225
Nauka. Oœwiata. Kultura
3153. W murach fary / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 61, s. III
Koncert wielkopostny zorganizowany przez Zespó³ Szkó³ Muzycznych w kroœnieñskiej farze
3154. W rytmach zielonej Irlandii / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 66, s. III
Koncert muzyki irlandzkiej w ramach obchodów
Dnia œw. Patryka w Kroœnie
3163. Wielokulturowy Festiwal Galicja
w Kroœnie / Ryszard Sudyka. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 25, s. 3-5
Koncerty III Festiwalu Galicja w Kroœnie
3164. Wirowali na parkiecie / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 255, s. C
Laureaci X Turnieju Tañca Towarzyskiego
„Bieszczadzka Jesieñ” w Kroœnie
3155. W staropolskiej scenerii / (SUB) //
Dz. Pol. - 2005, nr 71, s. III
Wspomóc rodzinê = poz. 1807
Polsko-s³owacka biesiada w Wêglówce zorganizowana w ramach projektu „Ma³a ojczyzna w zjednoczonej Europie”
3165. Wystawy, odczyty, tañce / (ST) //
Dz. Pol. - 2005, nr 141, s. III
Dni Kultury Romskiej w Chorkówce
3156. Weekendowe jarmarki / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 138, s. IV
œnie
3166. Z wozem kupieckim pod górkê / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 220, s. IV
Jarmarki z okazji œwiêta miast w Jedliczu i Kro-
4. miejsce reprezentacji gminy Miejsce Piastowe w zawodach pchania wozów kupieckich w Montabelluna (W³ochy)
3157. Wêgier, Polak... / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2003, nr 92, s. 13
œnie
Podsumowanie Dni Kultury Wêgierskiej w Kro-
3167. Zabawa na Bursakach / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 126, s. III
Festyn z okazji Dnia Dziecka w Kroœnie
3158. Wieczór teatralno-kabaretowy / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 130, s. III
Debiut artystów z Prywatnej Szko³y WokalnoAktorskiej w BWA w Kroœnie
3168. Zabawa na rynku / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 1, s. III
Powitanie Nowego Roku w Kroœnie
3169. Zaœpiewali dla Marcina / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 139, s. IV
3159. Wieczór wigilijny / Teresa Szewczyk
// Gminne Wieœci. - 2003, nr 9, s. 4
Impreza przygotowana przez Gminny Oœrodek
Kultury i Ko³a Gospodyñ Wiejskich z gminy Jedlicze
3160. Wieczór z poezj¹ / (SUB) // Dz. Pol. 2003, nr 284, s. III
Wieczór poezji religijnej przygotowany przez
m³odzie¿ licealn¹ w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
Koncert charytatywny zorganizowany przez Zarz¹d Okrêgu Polskiego Czerwonego Krzy¿a w Kroœnie
3170. Zbli¿anie narodów / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 201, s. III
Euroregionalny Piknik „Muzyka ³¹czy narody”
w Rogach z udzia³em zespo³ów ze S³owacji i Ukrainy
3161. Wiejskie biesiadowanie / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 17, s. III
3171. Zimowy koncert / (A.K.) - Fot. //
NG³os. - 2004, nr 3, s. 2
Prezentacja obrzêdów i zwyczajów podczas II
Biesiady Rogowskiej
Koncert uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej
„Pro Musica” z udzia³em Krystyny Sienkiewicz
3162. Wielkanoc smacznie zaprezentowana / (kj) // Super Now. - 2003, nr 75, s. 13
3172. Zmiana nazwy nie pomog³a / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 141, s. III
Prezentacje wielkanocnych sto³ów œwi¹tecznych
w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
226
Jarmark Jedlicki 2002
Kultura
c. Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny
3173. Mi³oœnicy stowarzyszeni / (BH) //
Dz. Pol. - 2002, nr 211, s. III
3180. Dla dobra uzdrowiska / Adam Nycz
// Nowe Podk. - 2000, nr 5, s. 12; Stowarzyszenie Przyjació³ Iwonicza Zdroju po dwuletniej dzia³alnoœci / Adam Nycz. - Fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 3 (2000), s. 9-12
Rejestracja Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Jedlickiej; sk³ad zarz¹du
3174. Alternatywny „Kaktus” / Grzegorz
Bo¿ek // Croscena. - 2003, nr 3, s. 18-19
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia w l. 1998-2000
Podsumowanie dzia³alnoœci Stowarzyszenia Kultury Alternatywnej „Kaktus”w Kroœnie w l. 19912000
3175. Ambicja i aktywnoϾ / Adam Nycz
// Nowe Podk. - 2003, nr 16, s. 15
Plany i zamierzenia Stowarzyszenia Przyjació³
Iwonicza Zdroju
Barwy jesieni = poz. 3494
3176. Bilans 45 lat / Marian Terlecki. - Fot.
// NG³os. - 2003, nr 23, s. 3; Jubileuszowe spotkanie / Dorota Kubicka, Krzysztof Kamiñski.
- Fot. // NG³os. - 2003, nr 24, s. 5; Mi³oœnicy
Krosna i regionu / Marian Terlecki. - Fot. //
Croscena. - 2003, nr 5, s. 6-10
Podsumowanie dzia³alnoœci Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej za okres 45 lat
3177. Chroni¹ dziedzictwo wsi / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 9, s. III; Rogowianie chroni¹
tradycjê / (ad). - Fot. // Super Now. - 2002, nr 9,
s. 5
ZawartoϾ nagrodzonego w II edycji konkursu
„Kultura bliska, czyli chronimy nasze dziedzictwo
kulturowe” projektu dotycz¹cego wsi Rogi
3181. Dla ma³ej ojczyzny / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 19, s. III
Podsumowanie dwuletniej dzia³alnoœci i wybór
w³adz podczas II Walnego Zebrania Stowarzyszenia
Kulturalnego „Dêbina” w Kroœcienku Wy¿nym
3182. XX [Dwudziestolecie] reaktywowania ruchu numizmatycznego w Kroœnie / Antoni Kubit. - Fot. // Croscena. - 2004, nr 18,
s. 9-11; Jubileusz numizmatyków / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 276, s. III; Œwiêto numizmatyków / Aneta B. Leœniak // NG³os. - 2004,
nr 45A, s. 4
Jubileusz 20-lecia Ko³a Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego w Kroœnie
3183. 10 [Dziesiêæ] lat Kroœnieñskiego Towarzystwa Muzycznego / NG // NG³os. - 2005,
nr 11, s. 10
Dorobek Towarzystwa Muzycznego w Kroœnie
3184. Jubileusz mi³oœników wsi / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 13, s. III
Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Mi³oœników
Wsi Rogi z okazji 5-lecia istnienia organizacji
Jubileuszowa wystawa = poz. 3533
3178. Dbaj¹ o Zdrój / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 23, s. 23
Kazimierz Tomasz Oleœ = poz. 363
Walne zebranie cz³onków Stowarzyszenia Przyjació³ Iwonicza Zdroju
3179. „Dêbina” rozwija siê i umacnia /
(ewg) // Nowiny. - 2003, nr 16, s. 13; Edward
Marsza³ek ponownie prezesem „Dêbiny” / ad
// Super Now. - 2003, nr 16, s. 13
Walne zebranie cz³onków Stowarzyszenia Kulturalnego „Dêbina”, podsumowanie 5-letniej dzia³alnoœci
3185. Ka¿dy z innej bajki / Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 173, s. 16-17
Reporta¿ o artystach zamieszka³ych w gminie
Dukla
3186. Kochaj swoj¹ wieœ / tom // Nowiny. 2004, nr 97, s. 7
Utworzenie Towarzystwa Mi³oœników Lubatowej i pierwszy zjazd Lubatowian
227
Nauka. Oœwiata. Kultura
Kolekcjoner z powo³ania = poz. 446
3194. Mecenat kulturalny Mniszchów / ar
// Nowiny. - 2000, nr 53, s. 23
Kolekcjonerstwo = poz. 249
Odczyt poœwiêcony wspieraniu kultury i sztuki
przez ród Mniszchów w Muzeum Podkarpackim
w Kroœnie
Kolêdnicy z „Dêbiny” = poz. 3051
Micha³ Drozdowicz (1908-1979) = poz. 253
3187. Krosno sprzed wieku / Kam. - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 20A, s. 5
Promocja albumu „Krosno na starych pocztówkach i dokumentach” wyd. przez Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej
3188. Kroœnianie na kresach / Zdzis³aw Gil.
- Fot. // NG³os. - 2005, nr 30, s. 12-13
Informacja o wycieczce na Kresy Wschodnie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej
3189. Kroœnianie we Lwowie / (ad). - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 112, s. 15; Podró¿
sentymentalna / Zdzis³aw Gil. - Fot. // Nowe
Podk. - 2003, nr 25, s. 16
Informacja o wycieczce do Lwowa zorganizowanej
przez Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej
3190. „Lokalni partnerzy” / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 136, s. III
Program „Lokalni partnerzy” zrealizowany przez
Stowarzyszenie „Krosno têtni¹ce ¿yciem” w pow. kroœnieñskim
3191. £¹czy ich Odrzykoñ / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 171, s. III; Wybrano nowe w³adze /
Zdzis³aw Gil // Nowe Podk. - 2000, nr 30, s. 4
VIII Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków w Odrzykoniu
3195. Mi³oœnicy „ma³ej ojczyzny” / Krzysztof Kamiñski. - Fot. // Super Now. - 2005,
nr 195, s. 7; Promuj¹ ma³¹ ojczyznê / (BH) //
Dz. Pol. - 2005, nr 231, s. C; Zjazd regionalistów w Kroœnie / Wanda Belcik. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 27, s. 9-10
Walne zebranie Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej
3196. Mi³oœnicy Iwonicza Zdroju / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 127, s. 12; Po kongresie / Adam Nycz // Nowe Podk. - 2002,
nr 28, s. 14
Podsumowanie 5-lecia dzia³alnoœci Stowarzyszenia Przyjació³ Iwonicza Zdroju
3197. Mi³oœnicy tak¿e przyrody / Kam //
NG³os - 2005, nr 10A, s. 3
Spotkanie cz³onków Stowarzyszenia Mi³oœników
Ziemi Kroœnieñskiej z Janem Stachyrakiem, dyr. Zespo³u Karpackich Parków Krajobrazowych w Kroœnie
Monety do ogl¹dania = poz. 3563
3198. Na ratowanie kapliczek / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 282, s. II
Nagroda dla Stowarzyszenia Mi³oœników Wsi Rogi
w konkursie „Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe”
za program ratowania kapliczek w tej miejscowoœci
3192. Ma³a ojczyzna / ewg // Nowiny. 2000, nr 22, s. 23; Przyjaciele miasta / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 25, s. 12; Stowarzyszenie
Mi³oœników Dukli ma nowy Zarz¹d / Krystyna Boczar-Ró¿ewicz // Duk. Prz. Sam. - 2000,
nr 1, s. 9
3199. Na rodzinnej ziemi / (ar) // Nowiny. 2002, nr 195, s.13
Spotkanie przedstawicieli oddzia³ów Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej w Kroœnie
Wybór nowych w³adz Stowarzyszenia Mi³oœników Dukli
3193. Marian Terlecki znów na czele / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 228, s. III
Walne zebranie Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej w Kroœnie
3200. Nagrodzeni piewcy / (BH) // Dz. Pol.
- 2005, nr 270, s. III; Urzek³a mnie Ziemia Kroœnieñska. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 48,
s. 17
Laureaci II edycji konkursu „Urzek³a mnie ziemia kroœnieñska” zorganizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Kroœnie
228
Kultura
3201. Najbli¿sza Ojczyzna / Marian Terlecki ; [rozm.] Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. 2004, nr 30, s. III
da Belcik. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 36, s. 3
Obchody Roku £ukasiewicza w Stowarzyszeniu
Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej
Rozmowa nt. dzia³alnoœci Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej z okazji odznaczenia
Mariana Terleckiego, prezesa Stowarzyszenia, Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
3210. Rymanów jest ich... / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 49, s. III
3202. Nieznane Krosno / Krzysztof Kamiñski. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 12, s. 8
3211. Specjaliœci od anio³ów / ewg. - Fot.
// Nowiny. - 2004, nr 166, s. 6
Odczyt T. £opatkiewicza na temat ikonografii
Krosna w XIX w.
Walne zebranie Stowarzyszenia Nasz Rymanów
Cz³onkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych „Animare” i ich twórczoœæ
3203. O cerkwiach i ikonostasach / F. Kidawa. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 50, s. I, IV
Odczyt na temat cerkwi w Stowarzyszeniu Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej w Kroœnie
3212. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Stowarzyszenia Kulturalnego „Dêbina” w Kroœcienku
Wy¿nym w okresie kadencji 2003-2005 (fragmenty) // Dêbina. - 2005, nr 3, s. 16
3204. Oddzia³ lubelski Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej / Leon Ginalski. Fot. // Croscena. - 2004, nr 15, s. 26-28
3213. Stowarzyszenie Odrzykoniaków /
oprac. Anna Bry³a // Croscena. - 2004, nr 10,
s. 7-8
Dzia³alnoœæ Oddzia³u SMZK w Lublinie
3205. Op³atek u regionalistów / Franciszek
Kidawa. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 2A, s. 4
Historia Stowarzyszenia
Spotkanie noworoczne cz³onków Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej w Kroœnie
3214. Stowarzyszenie promuje Jedlicze / Marta Gonet // Gminne Wieœci. - 2005, nr 4-5, s. 7
Pami¹tki z przesz³oœci = poz. 3577
Dzia³alnoœæ i plany Stowarzyszenia Mi³oœników
Ziemi Jedlickiej
Pisanki, palmy, stroiki... = poz. 3584
3215. Stowarzyszenie Przyjació³ Iwonicza
Zdroju : (krótkie sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci pierwszej kadencji 1988-2002 i okresu
2002-2003) // Iwonicz Zdrój. - T. 6 (2003),
s. 9-14
3206. Promocja regionu / ad // Super Now.
- 2002, nr 153, s. 7
Cele Stowarzyszenia „Karpackie Krajobrazy”
3207. Regionaliœci w Rymanowie / Kam //
NG³os. - 2004, nr 39, s. 6; W zgodzie z tradycj¹
/ Wanda Belcik. - Fot. // Croscena. - 2004,
nr 16, s. 14
Spotkanie przedstawicieli oddzia³ów Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej w Rymanowie Zdroju
3208. Rok karpackiego stowarzyszenia /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 81, s. III
Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia
„Karpackie Krajobrazy”
3209. Rok £ukasiewicza w SMZK / Wan-
Spotkanie z Bronis³aw¹ Betlej = poz. 4280
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia i program na l. 20022006
3216. Stowarzyszenie spo³eczników / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 42, s. III
Zebranie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia „Karpackie Krajobrazy”, cele stowarzyszenia
3217. Sukces Korczyny i Teatru Jaruga /
Leszek Baran. - Fot. // Super Now. - 2001,
nr 76, s. 20
Zakwalifikowanie projektu „Podkarpackie etnomisteria Teatru Jaruga” do fina³u V edycji konkursu
Fundacji Kultury „Ma³e Ojczyzny - tradycja dla przysz³oœci”
229
Nauka. Oœwiata. Kultura
3218. Szansa dla regionu / ad. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 139, s. 7; Uk³adaj¹ bukiety
tkaj¹ gobeliny / ewg // Nowiny. - 2002, nr 235,
s. 13
Rezultaty projektu ph. „Rozwój pamiêtnikarstwa,
rêkodzie³a artystycznego i agroturystyki szans¹ rozwoju gminy Dukla”
Œwi¹teczne rêkodzie³o = poz. 3618
Urzek³a mnie ziemia kroœnieñska = poz.
2168
3223. Uwierzyli we w³asne si³y / (ad)
// Super Now. - 2002, nr 11, s. 7
Efekty realizacji projektu „Rzemios³o i rêkodzie³o artystyczne jako czynnik rozwoju gospodarczego
i kulturowego gminy Dukla” w zwalczaniu bezrobocia
W œwiecie widokówek = poz. 459
3219. 35 [Trzydziesty pi¹ty] rok dzia³alnoœci Towarzystwa Mi³oœników Muzyki i Folkloru w Kroœnie / Marek Grzybek. - Fot. // Croscena. - 2003, nr 4, s. 10-13
3224. Walne przyjació³ kurortu / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 143, s. III
Dorobek Towarzystwa Mi³oœników Muzyki i Folkoru w okresie 35 lat dzia³alnoœci
3220. 30 [Trzydzieœci] lat Oddzia³u Krakowskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej / Artur Bêben. - Fot. // Croscena. 2004, nr 1, s.9-11
Historia i dzia³alnoœæ Oddzia³u
3221. 30 [Trzydzieœci] lat Oddzia³u Warszawskiego Stowarzyszenia Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej / Alfred Ostafil // Croscena.
- 2004, nr 11, s. 5-8
Dzia³alnoœæ oddzia³u na rzecz popularyzacji regionu kroœnieñskiego
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Przyjació³ Iwonicza Zdroju
3225. Wroc³awski Oddzia³ Stowarzyszenia
Mi³oœników Ziemi Kroœnieñskiej / Antoni Chojcan // Croscena. - 2004, nr 14, s. 26-27
Dzia³alnoœæ Oddzia³u
3226. Z ¿ycia Centrum Rzemios³a i Rêkodzie³a Artystycznego w Dukli / Krystyna Boczar-Ró¿ewicz // Duk. Prz. Sam. - 2001, nr 10,
s. 14
Dzia³alnoœæ Stowarzyszenia „Animare” oraz realizacja projektu „Rzemios³o i rêkodzie³o artystyczne jako alternatywne Ÿród³o dochodu dla bezrobotnych kobiet w gminie Dukla”
3222. „Twoje Krosno” z tym samym prezesem / ar // Nowiny. - 2005, nr 52, s. 7
Wybory w³adz Stowarzyszenia i podsumowanie
dotychczasowej dzia³alnoœci
d. Domy kultury. Kluby. Œwietlice
3227. 25 [Dwadzieœcia piêæ] lat GOK : z kronik historii / Wies³aw Jakimczuk // Duk. Prz.
Sam. - 2005 , nr 7, s. 6-7
turalne Krosna po 1945 r.) // Croscena. - 2003,
nr 4, s. 7-9
3228. Dzia³alnoœæ Domu Kultury „Górnika-Naftowca” / Ryszard Sudyka. - (¯ycie kul-
3229. Dzia³alnoœæ kulturalna w G³owience
: historia i teraŸniejszoœæ / opr. Izabela Drobek. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 24,
s. 10-13
Historia Gminnego Oœrodka Kultury w Dukli
Dzia³alnoœæ Domu Kultury „Górnika-Naftowca”
w l. 1928-74
230
Kultura
3230. Hutnicza kultura / Ryszard Sudyka. (¯ycie kulturalne Krosna po 1945 r.) - Fot. //
Croscena. - 2004, nr 15, s. 7-9; nr 17, s. 9-11
Dzia³alnoœæ Zak³adowego Domu Kultury Kroœnieñskich Hut Szk³a i kapeli „Stachy”
3231. Hutnicza kultura / Ryszard Sudyka. (¯ycie kulturalne Krosna po 1945 r.) - Fot. //
Croscena. - 2003, nr 5, s. 4-5
Dzia³alnoœæ kulturalna i artystyczna domu kultury i œwietlic Kroœnieñskich Hut Szk³a w Kroœnie
3232. Jubileuszowo / Izabela Drobek //
NG³os. - 2004, nr 21, s. 2
Obchody 30-lecia dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Kultury w Miejscu Piastowym
3239. Raz w miesi¹cu z teatrem / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 40, s. 15
Poszerzenie oferty Gminnego Oœrodka Kultury
w Iwoniczu Zdroju o spektakle teatralne
3240. Ruszy³a najwiêksza dyskoteka na
Podkarpaciu / Pawe³ Brej // Super Now. - 2002,
nr 167, s. 7
Otwarcie dyskoteki „Armagedon” w Kroœnie
3241. Samorz¹d kupi³ „Krakowiaka” / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 196, s. 13
Przeniesienie Gminnego Oœrodka Kultury w Iwoniczu Zdroju do nowej siedziby
3242. Smako³yki z Babcinej Kuchni / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001,
nr 43, s. 12
3233. Kulturalne Jedlicze / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 56, s. III
Oferta kulturalno-oœwiatowa Gminnego Oœrodka Kultury w Jedliczu
Konkurs ph. „Smako³yki z babcinej kuchni - dziedzictwo kulinarne, regionalne potrawy” w Gminnym
Oœrodku Kultury w Rymanowie
3234. Miko³ajkowe wypieki / Magdalena
Niemczyk // NG³os. - 2005, nr 49, s. 10
3243. Spontaniczna integracja / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 17, s. IV
3235. Na jubileusz 30-lecia Domu Kultury
w Bia³obrzegach / Jadwiga Moskal. - Krosno :
[b.w.], [2004]. - 22 s. : fot. ; 21 cm
3244. Taneczny sposób na wakacje / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 168, s. III
Historia Domu Kultury w Kroœnie-Bia³obrzegach
Letnia Szko³a Tañca w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
3236. Na ka¿d¹ pogodê / ewg // Nowiny. 2002, nr 21, s. 13
3245. Tañce i sport / (ST) // Dz. Pol. - 2003,
nr 21, s. III
Propozycje Gminnego Oœrodka Kultury w Miejscu Piastowym na ferie zimowe
Program imprez Gminnego Oœrodka Kultury
w Iwoniczu Zdroju na ferie zimowe
3237. Najlepsza placówka kultury / z Januszem Wêgrzynem, dyrektorem GOKu w Miejscu Piastowym ; rozm. Angelika Menet. - Fot.
// NG³os. - 2005, nr 26, s. 6
3246. W krêgu Euroregionu / ar // Nowiny.
- 2001, nr 68, s. 11
Laureaci konkursu na Miko³aja Rogowskiego
2005 organizowanego przez Dom Kultury w Rogach
O dzia³alnoœci placówki i nominacji do nagrody
w kategorii gminnej
3238. „Przytulanka” dla maluchów / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 268, s. II
Zabawa integracyjna w Spó³dzielczym Domu Kultury w Kroœnie z udzia³em dzieci niepe³nosprawnych
Trzeci etap spotkañ m³odzie¿y w ramach realizacji projektu „W krêgu Euroregionu Karpaty”
3247. Z GOK-iem i bez / Angelina Kosiek.
- Fot. // NG³os. - 2004, nr 47A, s. 9
O gminnych oœrodkach kultury w pow. kroœnieñskim
Dzia³alnoœæ Klubu „Przytulanka” przy Kroœnieñskim Domu Kultury
231
Nauka. Oœwiata. Kultura
domu kultury / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 114,
s. III; Rozbudowa Kroœnieñskiego Domu Kultury // Nowe Podk. - 2004, nr 20, s. 16
Kroœnieñski Dom Kultury w Kroœnie
3248. Budowaæ czy remontowaæ / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 64, s. 7
Dyskusja radnych nt. rozbudowy Kroœnieñskiego Domu Kultury
Rozpoczêcie realizacji projektu rozbudowy Kroœnieñskiego Domu Kultury w Kroœnie
3254. Piêkna fasada / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
- 2001, nr 247, s. III
3249. Festiwale docenione / (ST) // Dz. Pol.
- 2005, nr 267, s. III
œnie
Dotacja Ministerstwa Kultury dla Kroœnieñskiego
Domu Kultury na m³odzie¿owe festiwale teatralne
3250. Happening plastyczny / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 186, s. III
Informacja o Kroœnieñskich Letnich Rozmaitoœciach Artystycznych „ArtKros” organizowanych
przez Kroœnieñski Dom Kultury w ramach „Letnich
niedziel na rynku”
3251. Kroœnieñski Dom Kultury zaprasza /
(m) // Super Now. - 2001, nr 168, s. 7; Niemal
dla ka¿dego / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 202,
s. III
Formy amatorskiego ruchu artystycznego w Kroœnieñskim Domu Kultury
3252. Najlepsze projekty w województwie
// NG³os. - 2005, nr 17, s. 11; Sukces kroœnieñskiego projektu / ad, sec. - Fot. // Super Now.
- 2005, nr 59, s. 16
Rozbudowa Kroœnieñskiego Domu Kultury w ramach projektu „Utworzenie Regionalnego Centrum
Kultur Pogranicza” z funduszy strukturalnych
Remont Kroœnieñskiego Domu Kultury w Kro-
3255. Teatr na rynku / ewg // Nowiny. 2004, nr 160, s. 6
Informacja o Kroœnieñskich Rozmaitoœciach Artystycznych „ArtKros” zorganizowanych przez Kroœnieñski Dom Kultury w Kroœnie
3256. Trwa remont Kroœnieñskiego Domu
Kultury / (ad) // Super Now. - 2001, nr 201, s. 7
Remont elewacji frontowej i wymiana okien
i drzwi
30 [Trzydzieœci] lat z Melpomen¹ i pêdzlem w d³oni = poz. 445
3257. Wakacyjne tañce / Mateusz Nowak
// Super Now. - 2004 , nr 140, s. 7
„Letnia Szko³a Tañca”, cykl zajêæ tanecznych
i warsztatów
3258. Zakoñczono remont Domu Kultury
w Kroœnie / (ad) // Super Now. - 2001, nr 221,
s. 7
3253. Nowoczesny dom kultury / sec. - Fot.
// Super Now. - 2004, nr 102, s. 7; Rozbudowa
Zob. te¿ poz. 3558
e. Amatorski ruch artystyczny
3259. A kapelmistrz mêczy / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2005, nr 73, s. 13
O orkiestrze dêtej w Miejscu Piastowym
3260. Ale kino! / (aj). - Fot. // Nowe Podk.
- 2005, nr 21, s. 7
3261. Alej¹ gwiazd / Andrzej Józefczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 49, s. 12
Konkurs piosenki „Alej¹ gwiazd...” dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów w Gminnym Oœrodku Kultury w Rymanowie
XVII Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Tanecznych „Kaczucha 2005” w Kroœnie
232
Kultura
3262. Amatorzy na scenie / (ar) // Nowiny.
- 2004, nr 33, s. 3
Teatralia 2004 - przegl¹d amatorskich zespo³ów
teatralnych w Miejscu Piastowym zorganizowany
przez GOK i Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
3263. Aplauz dla „Gracji” / ewg. - Fot. //
Nowiny. - 2001, nr 109, s. 24
„Srebrny Aplauz” dla Formacji Tanecznej „Gracja” podczas XXII Miêdzynarodowego Dzieciêcego
Festiwalu Piosenki i Tañca - Konin 2001
3264. Artystyczna m³odzie¿ / (BH) // Dz.
Pol. - 2005, nr 273, s. III
XIII Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Artystycznych MINI-ART w Miejscu Piastowym
Koncerty chóru w Austrii
3274. Chóry w Dukli / Ewa Bukowiecka. Fot. // NG³os. - 2004, nr 25, s. 8; Koncert na
300 g³osów / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 145,
s. III; Religijne œpiewania / Ewa Bukowiecka
// Croscena. - 2004, nr 14, s. 6
Zakoñczenie XXI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dzieciêcych „Puchar Uœmiechu”; lista laureatów
3267. „Bia³obrze¿anom” z Krosna stuknie
20 lat / Ryszard Sudyka // Croscena. - 2003,
nr 6, s. 10-13
Dzia³alnoœæ zespo³u folklorystycznego „Bia³obrze¿anie” z Krosna w okresie 20 lat istnienia
3268. Bo¿onarodzeniowy przegl¹d / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 14, s. III; Gminne
kolêdowanie / Andrzej Józefczyk // Nowe
Podk. - 2002, nr 3, s. 12; Kolêdy i obrzêdy /
ewg // Nowiny. - 2002, nr 12, s. 13
3270. Ca³y dzieñ : samba, cha-cha, fokstrot, walc... / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004,
Koncert kolêd w wykonaniu chóru „Cantate”
w Iwoniczu
3273. Chór „Echo” w Wiedniu / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny - 2001, nr 191, s. 13
3266. Ber³o za „Przepierkê” / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 130, s. II; „Puchar Uœmiechu” / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 105, s. 23
Nagrody dla zespo³u tanecznego „Ma³a Gracja”
i „Gracja” w XXI Mistrzostwach Polski
3271. Cantate znaczy œpiewajcie / Andrzej
Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 8,
s. 12
Dzia³alnoœæ Chóru „Chorus” w Korczynie
Prezentacja Szko³y Podstawowej nr 4 w Kroœnie
podczas II Przegl¹du Twórczoœci Artystycznej Kroœnieñskich Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów
3269. Br¹zowe Gracje / /in/ // Nowe Podk.
- 2004, nr 41, s. 3
Lista laureatów IX Ogólnopolskiego Turnieju
Tañca Towarzyskiego „Bieszczadzka Jesieñ” zorganizowanego przez Kroœnieñski Dom Kultury i Klub
Tañca Towarzyskiego „Gracja” w Kroœnie
3272. Chór „Chorus” z Korczyny / (£.W.)
// Prz¹dki. - 2003, nr 1, s. 7-8
3265. Bajkowi bohaterowie // Dz. Pol. 2002, nr 89, s. III
III Gminny Przegl¹d Kolêd, Pastora³ek i Obrzêdów
Bo¿onarodzeniowych w Iwoniczu (gm. Iwonicz Zdrój)
nr 257, s. IV; Przetañczyli ca³y dzieñ / ewg. Fot. // Nowiny. - 2004, nr 215, s. 7; „Gracja”
znowu na podium / /i/ // Nowe Podk. - 2004,
nr 44, s. 3
V Miêdzynarodowy Przegl¹d Chórów Koœcielnych i Cerkiewnych w Dukli
3275. Coraz wiêcej m³odych tancerzy / (W)
// Dz. Pol. - 2000, nr 273, s. III
Laureaci V Ogólnopolskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego dla par dzieciêcych i m³odzie¿owych
w Kroœnie
3276. IV [Czwarte] Miko³ajkowe Spotkania. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 49, s. 2; Miko³ajkowe œpiewanie w kroœnieñskim oratorium /
(BH) // Dz. Pol. - 2005, nr 296, s. III
Laureaci IV Miko³ajkowych Spotkañ z Piosenk¹
Dzieciêc¹ organizowanych przez Oratorium „Twój
Dom” w Kroœnie
3277. Czwarty Miêdzynarodowy Przegl¹d
Chórów Koœcielnych i Cerkiewnych / kbr //
Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 7, s. 14; Owacje dla
chórów / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 143,
233
Nauka. Oœwiata. Kultura
s. III; Zaœpiewa³y chóry / (r) // Nowiny. - 2003,
nr 118, s. 5
IV Miêdzynarodowy Przegl¹d Chórów Koœcielnych i Cerkiewnych „Na szlaku œwi¹tyñ karpackich”
w Dukli
3278. Debiut na scenie z motylami / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 70, s. III
V Konkurs Piosenki Dzieciêcej „Debiutek 2003”
w Kroœnieñskim Domu Kultury; lista laureatów
3279. Debiut Teatrzyku Dzieciêcego KDK
„miNiaTuRa” // Croscena. - 2003, nr 7, s. 5
Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 8,
s. 5
III Euroregionalny koncert kolêd „Soli Deo Gloria” w koœciele œw. Piotra i Jana w Kroœnie
3286. Dyplomowy przegl¹d / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 52, s. II; Przegl¹d piosenki religijnej / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 45, s. III
I Przegl¹d Piosenki Religijnej w Kroœnieñskim
Domu Kultury przygotowany przez s³uchaczy
PPSKAKiB jako praca dyplomowa
3287. Dzia³alnoœæ szkolnego zespo³u tanecznego „Step” / Jolanta Nikody. - Fot. //
Gminne Wieœci. - 2004, nr 8-9, s. 10
Debiut teatrzyku dzieciêcego powsta³ego w paŸdzierniku 2003 r. przy KDK w Kroœnie
3280. Debiutek 2004 / Ryszard Sudyka //
Croscena. - 2004, nr 12, s. 4
Laureaci VI Kroœnieñskiego Konkursu Piosenki
Dzieciêcej „Debiutek” zorganizowanego przez Kroœnieñski Dom Kultury
3281. 2 [Drugi] Festiwal Teatrów M³odzie¿owych „inny” // NG³os. - 2005, nr 20A, s. 11;
M³odzi o sobie / tom // Nowiny. - 2005, nr 103,
s. 7
Program festiwalu organizowanego przez Kroœnieñski Dom Kultury w Kroœnie
3282. Dwa dni na ludow¹ nutê / (SUB) //
Dz. Pol. - 2004, nr 103, s. III; Zachowuj¹ folklor / Wojciech Tomkiewicz. - Fot. // NG³os. 2004, nr 18, s. 5
Laureaci Przegl¹du Konkursowego Pieœni i Muzyków Ludowych w Korczynie
3283. 25 [Dwadzieœcia piêæ] lat chóru parafialnego „Cantate” 1974-1999 / oprac. Kazimierz
Piotrowski. - Iwonicz : [b.w.], 2000. - 56 s. :
fot. (w tym kolor.) ; 21 cm
Historia i dzia³alnoœæ chóru
3284. Dworek w ró¿nych technikach /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 207, s. III
Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego „Dworek Marii Konopnickiej” w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
3285. Dwustuosobowy chór / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 10, s. III; Koncert euroregionu /
Historia powstania i dzia³alnoœæ szkolnego zespo³u tanecznego „Step” z Jedlicza
3288. Dzieci na scenie / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 260, s. D; Kolorowy Puchar
Uœmiechu / Anna Bry³a. - Fot. // Croscena. 2005, nr 28, s. 4-5
XXIII Festiwal Teatrów Dzieciêcych „Puchar
Uœmiechu” w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie (laureaci)
3289. Dzieciêce debiuty / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 71, s. III
Laureaci Konkursu Piosenki Dzieciêcej „Debiutek 2002” zorganizowanego przez Kroœnieñski Dom
Kultury w Kroœnie
3290. Dzieciêce tañce / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 108, s. II; Weso³o nad stawem / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 89, s. 24
XII Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Tanecznych
„Kaczucha 2000” w Kroœnieñskim Domu Kultury
3291. Dzieciêcy festiwal / (BH) // Dz. Pol. 2003, nr 301, s. IV
VI Festiwal Piosenki dla Dzieci „Europo, podajmy sobie rêce” w Odrzykoniu
3292. Dzieje teatru i chóru w Odrzykoniu /
red. Maria B¹czar. - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2004. - 82 s. : fot. (w tym
kolor.) ; 20 cm. - (Zeszyty Odrzykoñskie;
Z. 11)
234
Kultura
3293. X [Dziesi¹te] Korczyñskie Spotkania z Aleksandrem Fredr¹ / Wojciech Tomkiewicz // Prz¹dki. - 2003, nr 5, s. 6
Przebieg imprezy w dn. 14-15 czerwca w Korczynie
3294. Dziesiêæ godzin na parkiecie / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 76, s. IV
Wyniki XIV Ogólnopolskiego Turnieju Tañca
Towarzyskiego „Puchar Podkarpacia” w Kroœnie
III Przegl¹d Kapel Œl¹ska i Pogórza w Iwoniczu
Zdroju
3302. Folklorystyczny koktail. - Fot. / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2002, nr 33,
s. 9
Informacja o przebiegu IV Przegl¹du Kapel Œl¹ska i Pogórza w Iwoniczu Zdroju
3295. 10 [Dziesiêæ] lat sukcesów / Andrzej
Orszulak, Halina Orszulak. - Fot. // NG³os. 2003, nr 7, s. 23
3303. Fredro teatralny / (SUB) // Dz. Pol. 2004, nr 140, s. III; XI [Jedenaste] Spotkania
Fredrowskie / Wojciech Tomkiewicz. - Fot. //
NG³os. - 2004, nr 25, s. 8
Historia i osi¹gniêcia Formacji Tanecznej „Gracja” w Kroœnie
3296. Dziesiêæ lat zespo³u Lubatowianie /
Agata Pucykowicz. - Fot. // Iwonicz Zdrój. T. 5 (2002), s. 125-127
XI Korczyñskie Spotkania z Aleksandrem Fredr¹
w Korczynie; lista laureatów konkursu teatralnego
Dokonania Zespo³u Ludowego „Lubatowianie”
w okresie 10-lecia
3297. Eliminacje recytatorów / (BH) // Dz.
Pol. - 2005, nr 84, s. III
Laureaci eliminacji rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego przez
Kroœnieñski Dom Kultury w Kroœnie
3298. Euroregionalne kolêdowanie / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 14,
s. 17; Euroregionalne kolêdowanie / El¿bieta
Pustu³ka. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 4,
s. 12; Kolêdy polskie i s³owackie / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 14, s. III
II Euroregionalny Koncert Kolêd „Soli Deo Gloria” w koœciele Franciszkanów w Kroœnie
3299. Filozofia ¿ycia / (lm) // Nowe Podk. 2004, nr 44, s. 5; Filozofia ¿ycia w poezji / B.N.
// NG³os. - 2004, nr 45, s. 14; Uczniowskie interpretacje / (BH) // Dz. Pol. - 2004, nr 258,
s. III
Laureaci X konkursu poezji B. Betlej w Jedliczu
3300. Folklor Œl¹ska i Pogórza / Wojciech
Tomkiewicz // NG³os. - 2004, nr 33, s. 2
Regionalny Przegl¹d Kapel Ludowych „Koncert
na dwa œwierszcze” w Rymanowie Zdroju
3301. Folklor œl¹ski / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2001, nr 152, s. 11; Kapele w Zdroju / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. 2001, nr 33, s. 12
3304. Goœcili w Koszycach / (ab). - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 17, s. 3; „miNiaTura”
w Koszycach / tom. - Fot. // Nowiny. - 2005,
nr 81, s. 7; Spodoba³ siê S³owakom / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 99, s. III
Goœcinny wystêp Teatrzyku „miNiaTura” z Krosna na Festiwalu Dzieciêcej Twórczoœci w Koszycach
(S³owacja)
3305. „Gracja” na podium / ewg. - Fot. //
Nowiny. - 2001, nr 186, s. 5
Sukcesy Formacji Tanecznej „Gracja” na Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych w Legnicy
3306. „Gracja” reprezentuje Polskê / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 275, s. III
Udzia³ Formacji Tañca Towarzyskiego „Gracja”
w Mistrzostwach Œwiata Formacji Tanecznych w tañcach latynoamerykañskich w Bremenhaven (Niemcy)
3307. „Gracja” w czo³ówce / Barbara Inglot
// NG³os. - 2004, nr 17, s. 10; Pó³ doby na parkiecie / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 98, s. III
Laureaci Ogólnopolskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego „Puchar Podkarpacia” 2004
3308. Gra³y orkiestry / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 29, s. 1
I Powiatowy Przegl¹d Orkiestr Dêtych w Rymanowie
235
Nauka. Oœwiata. Kultura
3309. Hutnicza kultura c.d. / Ryszard Sudyka. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 20, s. 4-6
œciele pw. œw. Piotra i Jana z Dukli w re¿yserii Felicji
Janik, wystawione w Dukli
Orkiestra dêta Kroœnieñskich Hut Szk³a
3310. Hutnicza kultura c.d. zespo³y muzyczne / Ryszard Sudyka. - Fot. // Croscena. 2005, nr 22, s. 8-11
O Zespo³ach : Vitro Band, Swing-Silver, Krater
i innych dzia³aj¹cych przy Kroœnieñskich Hutach
Szk³a w Kroœnie
3317. Jesienne malowanie / ewg // Nowiny. - 2003, nr 224, s. 7
Wyniki konkursu plastycznego „Jesienne malowanie” zorganizowanego przez Gminny Oœrodek Kultury w Jedliczu
3318. Jesienne pejza¿e / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 291, s. III
3311. Ilustracje do Konopnickiej / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 25, s. 12; Konopnicka zilustrowana / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 91,
s. II; Niekonwencjonalne ilustracje / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 93, s. II
II Wojewódzki Konkurs Plastyczny Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów zorganizowany w ramach IV
Spotkañ z Twórczoœci¹ Marii Konopnickiej
Podsumowanie konkursu plastycznego dla
uczniów szkó³ podstawowych w Gminnym Oœrodku
Kultury w Korczynie
3319. Jubileuszowy koncert / (r). - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 22, s. 17
Koncert jubileuszowy zespo³ów muzycznych
dzia³aj¹cych w Szkole Podstawowej w G³owience
3320. Kolêdnicy w GOK / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 10, s. IV
3312. Ilustracje nagrodzone / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 137, s. III
Wyniki Miêdzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. „Ilustracje do utworu Marii Konopnickiej”
w ramach Spotkañ z Twórczoœci¹ Marii Konopnickiej
3313. Ilustrowanie Konopnickiej / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 136, s. 4
Laureaci konkursu plastycznego organizowanego w ramach XI Spotkañ z Twórczoœci¹ M. Konopnickiej w ¯arnowcu
II Gminny Przegl¹d Grup Kolêdniczych i Obrzêdowych w Miejscu Piastowym - wyniki konkursu
3321. Kolêdy i pastora³ki / ar // Nowiny. 2000, nr 247, s. 11
Konkurs Piosenki Ludowej, Kolêd i Pastora³ek
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów w Kroœnieñskim Domu Kultury
3322. Kolêdy i pastora³ki / (sec) // Super
Now. - 2003, nr 11, s. 12
3314. „Inni” nagrodzeni / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 241, s. III; M³odzie¿owe teatry w Kroœnie / oprac. Anna Bry³a. - Fot. // Croscena. 2004, nr 16, s. 5; Nagrody rozdane / sec // Super Now. - 2004, nr 201, s. 6; Nagrodzeni „Kurtynami” / ewg // Nowiny. - 2004, nr 200, s. 7
Dzieciêcy Konkurs Piosenki Ludowej, Kolêd i Pastora³ek (XII) w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie - laureaci
3315. Inny Festiwal Teatrów M³odzie¿owych ju¿ za nami / ab. - Fot. // Croscena. 2005, nr 24, s. 5-6
3324. Kolêdy i pastora³ki / Izabela Drobek
// NG³os. - 2004, nr 52, s. 5
3316. Jase³ka wspó³czesne / (m) // Super
Now. - 2000, nr 3, s. 7
3325. Kolêdy i pastora³ki / A. Pakosz //
NG³os. - 2005, nr 50, s. 16
Laureaci I Podkarpackiego Festiwalu Teatrów
M³odzie¿owych „Inny” w Kroœnie
Laureaci Festiwalu
Jase³ka w wykonaniu grupy teatralnej przy ko-
3323. Kolêdy i pastora³ki / (ST) // Dz. Pol.
- 2003, nr 301, s. III
XIII Dzieciêcy Konkurs Piosenki Ludowej, Kolêd i Pastora³ek w Kroœnieñskim Domu Kultury; lista laureatów
VI Konkurs Kolêd i Pastora³ek w Gminnym
Oœrodku Kultury w Miejscu Piastowym
VII Konkurs Kolêd i Pastora³ek w Gminnym
Oœrodku Kultury w Miejscu Piastowym
236
Kultura
3326. Kolêdy z Euroregionu / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 7, s. IV; Magia kolêd i pastora³ek / Marzena Adamczyk. - Fot. // Nowe Podk.
- 2005, nr 2, s. 16; V [Pi¹ty] Koncert „Samemu
Bogu Chwa³a” / Marcin G³uch. - Fot. // NG³os.
- 2005, nr 1A, s. 8
V Euroregionalny Koncert Kolêd „Soli Deo Gloria” w koœciele pw. œw. Piotra, Paw³a i Jana z Dukli
3327. Komborski akcent w Miskolcu / W.T.
- Fot. // Prz¹dki. - 2005, nr 7, s. 14
Dotyczy Zespo³u Ludowego „Kombornia” z Komborni
Przegl¹d chórów parafialnych z pow. kroœnieñskiego w Dukli
3329. Koncert na czeϾ proboszcza / Jadwiga Steliga. - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 159,
s. III
Koncert Chóru „Cantate” z okazji przyznania
ks. Kazimierzowi Piotrowskiemu nagrody starostwa
kroœnieñskiego
3336. Korczyñskie Spotkania z Aleksandrem Fredr¹ / Wojciech Tomkiewicz. - Fot.
// Prz¹dki. - 2005, nr 7, s. 9
Przegl¹d m³odzie¿owych teatrów amatorskich
w Korczynie
3337. Kosmiczna Kaczucha / (oprac. AJ). Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 20, s. 3
XIII Przegl¹d Dzieciêcych Zespo³ów Tanecznych
„Kaczucha 2001” w Kroœnie
Miêdzynarodowy Przegl¹d Chórów Koœcielnych
i Cerkiewnych w koœciele pw. œw. Magdaleny w Dukli
Koncerty chóru „Echo” w Austrii
3331. Koncertowe dêcie / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 184, s. III; Orkiestry i kapele /
Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002,
nr 36, s. 12
II Powiatowy Przegl¹d Orkiestr Dêtych w Rymanowie Zdroju
Laureaci konkursu plastycznego „Nasz Nowy
Wiek” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kroœnie i Urz¹d Miasta i Gminy w Jedliczu
Wyniki konkursu wielkanocnego zorganizowanego przez Gminny Oœrodek Kultury w Rymanowie
3335. Konkurs wielkanocny dla wszystkich
/ (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 66, s. III; Ju¿ wielkanocnie / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 91, s. II;
Wielkanocne wyró¿nienia / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 92, s. III
3338. Koœcielne i cerkiewne / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 142, s. III
3330. Koncertowali w muzycznej stolicy
Europy / El¿bieta Pustu³ka. - Fot. // Nowe Podk.
- 2001, nr 41, s. 12
3333. Konkurs wielkanocny / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 16,
s. 15
II Gminny Konkurs Wielkanocny dla mieszkañców gminy Chorkówka
Rozstrzygniêcie I Gminnego Konkursu Wielkanocnego „Chorkówka 2000”
3328. Koncert chórów / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 134, s. II
3332. Konkurs plastyczny rozstrzygniêty
/ (sec) // Super Now. - 2001, nr 63, s. 7
3334. Konkurs wielkanocny / ar // Nowiny. 2001, nr 46, s. 11; Przygotowania do Wielkanocy / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 55, s. II
3339. Kropa 2000 / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 95, s. 23
Laureaci XVI Przegl¹du Pieœni i Muzyki Ludowej „Kropa 2000” w Iwoniczu Zdroju
3340. KROPA w Iwoniczu / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2001, nr 88, s. 11; Ludowa
„Kropa” / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 107, s. IV;
Na ludowo w Iwoniczu / (m) // Super Now. 2001, nr 88, s. 7
Wyniki XVII Przegl¹du Pieœni i Muzyki Ludowej „Kropa” w Iwoniczu Zdroju
3341. „Krosno - moje miasto” / ar // Nowiny. - 2002, nr 105, s. 17
Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego dla
uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów Krosna;
lista laureatów
237
Nauka. Oœwiata. Kultura
3342. Kroœnieñska „Gracja” najlepsza /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 289, s. III
// Nowiny. - 2003, nr 97, s. 13
XIX Przegl¹d Ludowych Prezentacji Artystycznych w Iwoniczu Zdroju
I miejsce Formacji Tañca Towarzyskiego „Gracja” w Ogólnopolskim Miko³ajkowym Turnieju Tañca
Towarzyskiego w Krakowie
3351. „Michalinalia 2003” zakoñczone /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 88, s. IV; „Michalinalia” w toku / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. 2003, nr 82, s. III
Kroœnieñski Dom Kultury zaprasza = poz.
3251
3343. Kroœnieñski heavy / Aneta B. Leœniak.- Fot. // NG³os. - 2005, nr 2, s. 13; Kruscher / Micha³ Czajka. - Fot. // Super Now. 2005, nr 120, s. 10
Dzia³alnoœæ zespo³u heavy metalowego Kruscher
z Krosna
3344. Kroœnieñski heavy metal / (ad) //
Super Now. - 2003, nr 191, s. 7
Zespó³ Krusher i jego dzia³alnoœæ
3345. Kultura w kroœnieñskiej „Lniance” /
Ryszard Sudyka. - Fot. - (¯ycie kulturalne Krosna po 1945 roku) // Croscena. - 2003,
nr 6, s. 6-8; nr 7, s. 6-7
Dzia³alnoœæ zespo³ów muzycznych i teatralnych
3346. Laury „Ma³ych Lubatowian” / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 260, s. D
Nagroda dla zespo³u „Mali Lubatowianie” w XIII
Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym Twórczoœci Dzieciêcej w Baranowie Sandomierskim
3347. Laury dla „Gabi” / (ewg) // Nowiny. 2000, nr 241, s. 11
Sukcesy m³odzie¿owego zespo³u tanecznego
z Dukli
3348. Laury dla „Ma³ych Lubatowian” /
(ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 162, s. III
Dot. przegl¹du m³odzie¿owych teatrów amatorskich,
który odbywa³ siê w koœciele oo. Kapucynów w Kroœnie
3352. „Michalinalia” po raz XII w Kroœnie
/ (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 92, s. III; „Michalinalia” zakoñczone / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2004, nr 108, s. III; M³odzi na scenie / (ar) //
Super Now. - 2004, nr 79, s. III
Informacja o przebiegu XII Przegl¹du Teatrów
Amatorskich „Michalinalia” w Kroœnie
3353. Miko³aj w teatrze / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 283, s. C; Miko³ajki Teatralne po
raz 6 w KDK / Anna Bry³a // Croscena. - 2005,
nr 29, s. 6; Uczniowie robi¹ kabaret / ewg. - Fot.
// Nowiny. - 2005, nr 247, s. III
VI Miko³ajki Teatralne - spotkanie z satyr¹
w Kroœnieñskim Domu Kultury
3354. Miko³ajki teatralne / (ar) // Nowiny. 2003, nr 239, s. 7
Laureaci przegl¹du teatrów m³odzie¿owych, IV Miko³ajek Teatralnych w Kroœnieñskim Domu Kultury
3355. Miko³ajki Teatralne / ar // Nowiny. 2001, nr 237, s. 12; Miko³ajkowe komedyjki /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 283, s. III;
M³odzi aktorzy / (ad) // Super Now. - 2001,
nr 236, s. 7
tury
Sukces zespo³u ludowego z Lubatowej
3349. Ludowa KROPA / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 107, s. III
II Miko³ajki Teatralne w Kroœnieñskim Domu Kul-
3356. Miko³ajkowe pl¹sy / (m) // Super
Now. - 2000, nr 277, s. 7; Miko³ajkowe tañce /
(ar) // Nowiny. - 2000, nr 241, s. 10
XVIII Przegl¹d Pieœni i Muzyki Ludowej w Iwoniczu Zdroju
Miko³ajkowe Spotkania Taneczne z udzia³em grup
dzieciêcych i m³odzie¿owych woj. podkarpackiego
3350. Ludowe prezentacje / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 20,
s. 17; Folklor na deptaku / Andrzej Raus. - Fot.
3357. Miko³ajkowe pl¹sy / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 285, s. III
IX Miko³ajkowe Spotkania Taneczne w Kroœnieñskim Domu Kultury
238
Kultura
3358. Miko³ajkowe tañce / (ST) // Dz. Pol.
- 2003, nr 291, s. III
II Przegl¹du Twórczoœci Artystycznej Kroœnieñskich
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów
XI Miko³ajkowe Spotkania Taneczne w Kroœnieñskim Domu Kultury; lista laureatów
3359. Miko³ajkowe tañce / Anna Bry³a. Fot. // Croscena. - 2005, nr 29, s. 7; Miko³ajowe tañce / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 294,
s. III
13 Miko³ajkowe Spotkania Taneczne w KDK laureaci
„Spotkania z satyr¹” w ramach III Miko³ajków
Teatralnych w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
3361. Mistrzostwo „Gracji” / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2000, nr 252, s. I
Spotkanie Romana Zimki, prezydenta Krosna
z tancerzami Formacji Tanecznej „Gracja” z okazji
zdobycia II miejsca w Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych w Zamoœciu
3368. M³odzie¿ na scenie / ewg // Nowiny.
- 2002, nr 65, s. 14; Uczniowie na scenie / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 73, s. III
3369. Mozaika wspomnieñ / Marta Gonet.
- Fot. // NG³os. - 2005, nr 44, s. 6; Recytowali
wiersze Betlej / (ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 254,
s. III
Konkurs recytatorski poezji Bronis³awy Betlej
w Jedliczu (XI edycja)
3370. Muzyka ludowa w Korczynie / Agata Pucykowicz. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 19A,
s. 10; Przegl¹d muzyki ludowej / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 118, s. III; Z Korczyny do
Krosna / (ip). - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 20, s. 17
3362. Mistrzowie s³owa / ar // Nowiny. 2001, nr 66, s. 10; Uczniowskie recytacje / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 92, s. IV
Powiatowe i miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Kroœnieñskim Domu
Kultury
Przegl¹d Pieœni i Muzyki Ludowej Kropa w Korczynie
3363. Mistrzowie tanecznego parkietu /
Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002,
nr 195, s. 2
Sukces zespo³ów tanecznych Gracja i Ma³a Gracja
na XIX Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych
3364. M³oda Europa / /aj/ // Nowe Podk. 2004, nr 20, s. 7
3371. Na co dzieñ i od œwiêta / (aj). - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 31, s. 6
Jubileusz piêciolecia istnienia orkiestry dêtej dzia³aj¹cej przy OSP w Iskrzyni
3372. Na ludow¹ nutê / (m) // Super Now. 2000, nr 195, s. 7
Udzia³ zespo³u „Pogórzanie” z G³owienki i kapeli „Piasty” z Miejsca Piastowego w VII Górnotoryskim Festiwalu Folklorystycznym w Krivany
w S³owacji
Laureaci konkursu plastycznego „M³oda Europa” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Kroœnie i Gminny Oœrodek Kultury w Jedliczu
3365. M³odociany „Kogel-mogel” / (ST) //
Dz. Pol. - 2001, nr 85, s. II
Podsumowanie VIII Targów Satyrycznych „Kogel-mogel” w Miejscu Piastowym
Prezentacja Szko³y Podstawowej nr 10 podczas
Rozstrzygniêcie powiatowego etapu IV Podkarpackiego Przegl¹du Plastyki Dzieci i M³odzie¿y
Spektakle zaprezentowane przez m³odzie¿ w ramach Szkolnego Dnia Teatru w Jedliczu
3360. Miko³ajowa satyra w GOK-u / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 278, s. III
3366. M³odzi aktorzy i tancerze / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 93, s. III
3367. M³odzi plastycy nagrodzeni / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 86, s. III
3373. Na ludow¹ nutê / tom // Nowiny. 2004, nr 91, s. 7
XX Przegl¹d Pieœni i Muzyki Ludowej „Kropa”
w Iwoniczu Zdroju
3374. Na ludow¹ nutê / sec. - Fot. // Super Now. - 2004, nr 162, s. 6; I [Pierwszy] Przegl¹d Pieœni i Muzyki Ludowej Œl¹ska i Pogó-
239
Nauka. Oœwiata. Kultura
rza / Wojciech Tomkiewicz // Prz¹dki. - 2004,
nr 9, s. 7; Publicznoœæ nie szczêdzi³a braw /
(gt) // Nowe Podk. - 2004, nr 35, s. 6
3382. Nagrodzeni kolêdnicy / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 15, s. III
I Przegl¹d Pieœni i Muzyki Ludowej Œl¹ska i Pogórza w Korczynie
3375. Na ludow¹ nutê / aj. - Fot. // Nowe
Podk. - 2004, nr 33, s. 5
Regionalny Przegl¹d Kapel Ludowych „Koncert
na dwa œwierszcze” w Rymanowie Zdroju
3376. Na podium w Krakowie / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 20, s. III; Sukcesy tancerzy /
(sec) // Super Now. - 2002, nr 17, s. 7
Br¹zowy medal pary Aleksandry Jurczak i Piotra Orszulaka w XXVIII Ogólnopolskim Turnieju
Tañca Towarzyskiego o Puchar Profesora Mariana
Wieczystego w Krakowie
3377. Na podium w Krakowie / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 17, s. III
Sukces Piotra Orszulaka i Aleksandry Jurczak na
XXIX Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego w Krakowie
Laureaci V Przegl¹du Kolêd, Pastora³ek i Teatrów
Bo¿onarodzeniowych w Iwoniczu Zdroju
3383. Nagrodzeni za recytacje // Dz. Pol. 2003, nr 113, s. III
Wyniki powiatowych eliminacji XVII Konkursu
„Pisarze i Poeci Dzieciom - literackie U...W...Z...¯”
w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
Nagrodzenie za tañczenie = poz. 2954
3384. Najlepsi z 240 / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 255, s. II
Widowiska teatralne, prezentacje taneczne i wokalno-muzyczne w ramach VIII Przegl¹du Amatorskich Zespo³ów Artystycznych „Mini-Art” w Miejscu Piastowym
3385. Niepe³nosprawni na scenie / Angelika Menet. - Fot. // NG³os - 2005, nr 44, s. 7
I Integracyjne Spotkania Ma³ych Form Teatralnych w ramach XXIII Festiwalu Teatrów Dzieciêcych „Puchar Uœmiechu” w Kroœnie
3378. Nadzieja „Pogórzan” z G³owienki /
Ryszard Sudyka. - Fot. // Croscena - 2004,
nr 9, s. 11-13
Niezwyk³a podró¿ Pora i Ropa = poz. 4495
Nowa premiera teatru „itd...” = poz. 4496
Dzia³alnoœæ Dzieciêcego Zespo³u Tanecznego
„Mali Pogórzanie” z G³owienki w l. 1984-2003
3379. Nagrody by³y dla wszystkich / ewg
// Nowiny. - 2005, nr 104, s. 7; 340 [Trzystu
czterdziestu] aktorów w Michalinaliach / /ip/
// Nowe Podk. - 2005, nr 22, s. 2; PublicznoϾ
nagrodzi³a „Niezapominajki” / (ST) // Dz. Pol.
- 2005, nr 123, s. III
XIII Przegl¹d Teatrów Amatorskich „Michalinalia” w Kroœnie
3380. Nagrody rozdane / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 136, s. III
Przegl¹d teatrów „Teatralia 2003” w Miejscu
Piastowym poœwiêcony dzia³alnoœci ks. Jana Balickiego
3387. O ksiêdzu Bronis³awie Markiewiczu
/ (ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 83, s. III
Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Teatralnych
„Teatralia” w Miejscu Piastowym
Podsumowanie IV Konkursu Plastycznego Szkó³
Podstawowych, Gimnazjów i Oœrodków Wychowania Pozaszkolnego „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” w muzeum poetki w ¯arnowcu
3381. Nagrody za piosenki / Kam // NG³os.
- 2005, nr 7A, s. 4
3386. O cierpieniu, które doskonali / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 40, s. III
395
Od Kroœcienka sypana dro¿eczka... = poz.
3388. Od walca do samby / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2003, nr 209, s. 5
Laureaci VIII Ogólnopolskiego Turnieju Tañca
Towarzyskiego „Bieszczadzka Jesieñ”
IV Konkurs Piosenki Religijnej w Gminnym
Oœrodku Kultury w Miejscu Piastowym
240
Kultura
3389. Orkiestry dête w Rymanowie Zdroju
/ Ewa Bukowiecka. - Fot. // Croscena. - 2005,
nr 25, s. 15-16
V Powiatowy Przegl¹d Orkiestr Dêtych w Rymanowie Zdroju
3390. Orkiestry na deptaku / (ST) // Dz.
Pol.- 2003, nr 159, s. III; Dêli w Iwoniczu / (ST)
// Dz. Pol. - 2003, nr 216, s. III
III Powiatowy Przegl¹d Orkiestr Dêtych w Rymanowie Zdroju
œniak. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 19, s. 2
XVI Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych „Kaczucha”
zorganizowany przez PPSKAiB w Kroœnie
3398. Poetyckie interpretacje / ewg // Nowiny. - 2001, nr 196, s. 13; Twórczoœæ Bronis³awy Betlej / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 238,
s. IV
VI edycja Konkursu Poezji Wspó³czesnej ph.
„Wiara, nadzieja, mi³oœæ” w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
3391. Pary na parkiecie / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 104, s. 10
3399. Poetyckie poszukiwania / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 41, s. III; Poezja recytowana
i œpiewana / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002,
nr 36, s. 13
3392. V [Pi¹te] Teatralne Miko³ajki / ab
// NG³os. - 2004, nr 50, s. 6; Przeœmiewcy ocenieni / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 291, s. IV
3400. Poetycko o zdrowiu / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 42, s. 8
3393. Pierwsze kroki na scenie / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 79, s. III
3401. Poezja Ga³czyñskiego / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 67, s. IV
Paramisterium „Chleb ¿ycia” = poz. 3094
Turniej Tañca Towarzyskiego w Kroœnie
Laureaci V Miko³ajek Teatralnych w Kroœnieñskim Domu Kultury
Miejskie i powiatowe eliminacje III Turnieju Sztuki Recytatorskiej w Kroœnie
I Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poetycko o Zdrowiu” w Iwoniczu Zdroju
Laureaci eliminacji powiatowych XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Kroœnie
Wyniki III Kroœnieñskiego Konkursu Piosenki
Dzieciêcej „Debiutek 2001”, zorganizowanego przez
Kroœnieñski Dom Kultury
Pojad¹ do Horyñca = poz. 4499
3394. 5 [Piêæ] lat Chóru Parafialnego „Hosanna” w Iwoniczu Zdroju 1998-2003 / Mariusz W³odarczyk. - Fot. // Iwonicz Zdrój. T. 6 (2003), s. 71-74
3402. „Portret w okreœlonym kolorze” / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 40, s. 5
3395. Piêkny jubileusz / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 42, s. 5
3403. Prezentacja muzyczno-baletowa /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 87, s. III
Spektakl na podstawie „Suplikacji” Jana Tulika
w Kroœnieñskim Domu Kultury
Dzia³alnoœæ chóru w okresie piêciu lat istnienia
30.lecie Chóru „Cantate” z Iwonicza
3396. Plastyczne konkursy / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 69, s. III
Rozstrzygniêcie konkursów „Nasza ziemia zielona” i „Marzanna” w Gminnym Oœrodku Kultury
w Jedliczu
Prezentacja Zespo³u Szkó³ Muzycznych podczas
II Przegl¹du Twórczoœci Artystycznej Kroœnieñskich
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów
3404. Przegl¹d amatorskich grup teatralnych / Marta Gonet // Gminne Wieœci. - 2005,
nr 6-7, s. 13
W Zespole Szkó³ Publicznych w Jedliczu
3397. Podró¿ z Kaczuch¹ po zjednoczonej
Europie / /in/. - Fot. // Nowe Podk. - 2004,
nr 20, s. 9; Kacze pl¹sy / Aneta Barbara Le-
241
Nauka. Oœwiata. Kultura
3405. Przegl¹d chórów w Dukli / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 133, s. III; Œpiewa³y chóry / ar
// Nowiny. - 2001, nr 113, s. 11
II Przegl¹d Chórów Parafialnych w Dukli
Przegl¹d plastyki = poz. 3593
3412. Recytatorskie poszukiwania / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 18, s. IV
Wyniki miejskich i powiatowych eliminacji II
Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania” zorganizowanych przez Kroœnieñski Dom Kultury dla
gimnazjów i szkó³ œrednich
3413. Recytowali Betlejow¹ / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 244, s. IV
3406. Przegl¹d po raz pierwszy / ewg // Nowiny. - 2001, nr 93, s. 10
VIII edycja konkursu poezji wspó³czesnej Bronis³awy Betlej
I Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów Krosna w Kroœnieñskim Domu Kultury
3414. Recytowali Konopnick¹ / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2000, nr 232, s. 11
„Psujony” zauwa¿one i docenione = poz.
4501
Laureaci III Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów odbywaj¹cego siê w ramach V Spotkañ z Twórczoœci¹
M. Konopnickiej w ¯arnowcu
3407. Puchar dla kroœnian / ewg // Nowiny. - 2000, nr 15, s. 6
I miejsce pary z Formacji Tanecznej „Gracja”
z Krosna w Ogólnopolskim Turnieju Tañca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego
w Krakowie
3408. Puchary Uœmiechu rozdane / Anna
Bry³a. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 43, s. 5; „Uœmiechy” rozdane / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 257,
s. III
XXII Festiwal Teatrów Dzieciêcych o „Puchar
Uœmiechu” w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie, relacja z przebiegu festiwalu i lista laureatów
3409. Recytacje i inscenizacje / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 282, s. III
Fina³ IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3410. Recytatorskie „Poszukiwania” / (ar)
// Nowiny. - 2003, nr 33, s. 18
Laureaci eliminacji powiatowych IV Turnieju
Sztuki Recytatorskiej „Poszukiwania” w Kroœnie
3411. Recytatorskie poszukiwania / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 21, s. 14; Recytatorskie
poszukiwania / ar // Nowiny. - 2000, nr 23,
s. 23
Miejskie i powiatowe eliminacje I Turnieju Sztuki
Recytatorskiej „Poszukiwania”, zorganizowanego dla
uczniów szkó³ podstawowych, œrednich i gimnazjów
w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
3415. Recytowali Konopnick¹ / ar // Nowiny. - 2003, nr 210, s. 7; Konkurs recytatorski
/ (sec) // Super Now. - 2003, nr 212, s. 7
Konkurs recytatorski wierszy M. Konopnickiej
w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu; lista laureatów
3416. Recytowali... / (ST) // Dz. Pol. - 2003,
nr 238, s. III; Najlepsi recytatorzy / (ar) // Nowiny. - 2003, nr 205, s. 7
Wyniki IX edycji konkursu recytatorskiego wierszy B. Betlej w Jedliczu
3417. Recytowanie Konopnickiej / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 238, s. II
Gminne eliminacje III Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w ramach V Spotkañ z Twórczoœci¹ Marii Konopnickiej
3418. Recytuj¹ Konopnick¹ / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 259, s. III; Recytowali Konopnick¹ / (ar) // Nowiny. - 2001, nr 219, s. 13
Eliminacje miejskie i powiatowe IV Konkursu Recytatorskiego Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów zorganizowanego w ramach VII Spotkañ z Twórczoœci¹
Marii Konopnickiej w Kroœnie
3419. Religijne œpiewanie „na górce” / tekst
i fot. (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr 225,
s. III
Festiwal Piosenki Religijno-Patriotycznej w Miejscu Piastowym
242
Kultura
3420. „Romeo i Julia” na weso³o / (m) //
Super Now. - 2000, nr 74, s. 7; Satyryczny kogel-mogel / ar // Nowiny. - 2000, nr 74, s. 24
Podsumowania VII Miêdzygminnych Targów Satyrycznych „Kogel-Mogel” w Miejscu Piastowym
3428. Spotkania Taneczne / ar. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 87, s. 13
Kroœnieñskie Dni Taneczne w Kroœnieñskim
Domu Kultury
3429. Spotkania z Fredr¹ / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 135, s. III
3421. Rozœpiewana Chor¹giew / (SUB)
// Dz. Pol. - 2004, nr 89, s. III
Wystêpy zespo³ów teatralnych i imprezy sportowe w ramach VII Korczyñskich Spotkañ z Aleksandrem Fredr¹
Laureaci przegl¹du piosenki harcerskiej „Chor¹gwiane spotkania z druhn¹ Nutk¹” w Kroœnieñskim
Domu Kultury w Kroœnie
3422. Rozœpiewani turyœci / ar // Nowiny. 2000, nr 77, s. 24
3430. Spotkania z Fredr¹ / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 25,
s. 2
3423. Roztañczone Krosno / S.Z. // NG³os
- 2005, nr 15A, s. 19
3431. Spotkanie z druhn¹ Nutk¹ / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 70, s. III
Fina³ IX Konkursu Piosenki Turystycznej w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
8. edycja Korczyñskich Spotkañ z Aleksandrem
Fredr¹
XVI Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego „Puchar Podkarpacia” - laureaci
3424. Rymanowskie obrady festiwalowe /
(kul). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 197, s. 18
Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Hufcowe spotkania z druhn¹ nutk¹” w Kroœnieñskim
Domu Kultury
3432. Spotkanie z satyr¹ / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 237, s. 17
Narada organizatorów XII Œwiatowego Festiwalu
Polonijnych Zespo³ów Folklorystycznych w Rymanowie
Wyniki konkursu satyrycznego pod nazw¹ „Miko³ajki Teatralne” zorganizowanego przez Kroœnieñski Dom Kultury
3425. Sceniczna profilaktyka / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 84, s. III
Przegl¹d Teatrów Szkolnych w ramach programu „Koszykówka przeciwko narkotykom”, zorganizowany przez Miêdzyszkolny Ӝrodek Sportowy
w Kroœnie
3433. Stra¿acki trud / (in) // Nowe Podk. 2003, nr 20, s. 3
Wyniki konkursu plastycznego ph. „Stra¿acki
trud” w gminie Jedlicze
3426. „Soli Deo Gloria” / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 9, s. III; Soli Deo Gloria / Mateusz Nowak. - Fot. // Super Now. - 2004, nr 9,
s. 7; Kolêdowanie u œw. Piotra / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2004, nr 8, s. 7
IV Euroregionalny Koncert Kolêd w koœciele œw.
Piotra i Jana z Dukli w Kroœnie
3427. Spotkaj¹ siê w Rymanowie / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 215, s II; Artyœci specjalnej
troski / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 217, s. 3
3434. Strecz. - Fot. // Croscena. - 2003,
nr 2, s. 8-9
Historia i dzia³alnoœæ Zespo³u Tañca Wspó³czesnego „Strecz” przy Kroœnieñskim Domu Kultury
w Kroœnie
3435. Strecz nagrodzony / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2004, nr 83, s. 7; „Strecz”
zdobywa laury / Barbara Inglot. - Fot. // NG³os.
- 2004, nr 16, s. 3
Sukcesy zespo³u m.in. w V Ogólnopolskich Konfrontacjach Tañca Wspó³czesnego w Koninie
IV Miêdzynarodowe Prezentacje Artystyczne
Dzieci i M³odzie¿y Specjalnej Troski w Rymanowie
Zdroju i Lesku
243
Nauka. Oœwiata. Kultura
3436. Stulatka z Odrzykonia / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 28,
s. 5; Stuletnia orkiestra / sec // Super Now. 2004, nr 131, s. 7; Gra od stu lat / Kam. - Fot.
// NG³os. - 2004, nr 27, s. 3; Dêta stulatka z Odrzykonia / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004,
nr 156, s. III
Jubileusz Orkiestry Dêtej Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Odrzykoniu
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 139, s. III
Informacja o Przegl¹dzie Chórów w Dukli
3443. Œl¹sk z Pogórzem / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 182, s. III; Zjad¹ kapele do kurortu / ar
// Nowiny. - 2000, nr 150, s. 10; Kapele w kurorcie / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 153,
s. 6
II Przegl¹d Kapel Œl¹ska i Pogórza w Iwoniczu
Zdroju
3437. Sukces Tomka / ewg // Nowiny. 2000, nr 235, s. 7
Obraz przedstawiaj¹cy kroœnieñsk¹ starówkê
Tomka BliŸniaka na wystawie prac osób niepe³nosprawnych w Pary¿u
3438. Szczêœliwa trzynastka / (m) // Super
Now. - 2001, nr 90, s. 7
3444. Œpiew, taniec, gimnastyka... / (ST) //
Dz. Pol. - 2002, nr 95, s. III
Prezentacja Szko³y Podstawowej nr 14 podczas
II Przegl¹du Twórczoœci Artystycznej Kroœnieñskich
Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów
3445. Œpiewaj¹ca „Kombornia” / Angelika
Menet. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 30, s. 3
Informacja o historii Przegl¹du Dzieciêcych Zespo³ów Tanecznych „Kaczucha” organizowanych
przez s³uchaczy PPSKAiB w Kroœnie
Folklorystyczny zespó³ œpiewaczy „Kombornia”
z Komborni
3439. 60 [Szeœædziesi¹t] lat Chóru Mieszanego „Echo” / Andrzej Wilk. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 27, s. 6-9; 60 [Szeœædziesi¹t] lat
chóru Echo / (BH) // Dz. Pol. - 2005, nr 267,
s. III; 60 [Szeœædziesi¹t] lat Chóru „Echo” /
/mm/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 50, s. 16
Historia Chóru „Echo” z Krosna i relacja z obchodów jubileuszowych
3440. 60 [Szeœædziesi¹t] lat Chóru Mieszanego „Echo” przy Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Kroœnie / pod red. Andrzeja Wilka. - Krosno : „Apla”, 2005. - 67 s., [22]
k. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm
3441. Szewskie pasje / Ryszard Sudyka. Fot. // Croscena. - 2004, nr 9, s. 5-6; 2004,
nr 10, s. 11-13; 2004, nr 11, s. 11-13
Regionalny zespó³ taneczny i kapela ludowa „Suchodó³” przejêty w 1950 r. przez Fabrykê Obuwia Sportowego w Kroœnie (od 1955 r. Zespó³ Pieœni i Tañca
„Jacoki”)
3442. VI [Szósty] Miêdzynarodowy Przegl¹d Chórów Koœcielnych i Cerkiewnych / Ewa
Bukowiecka. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 25,
s. 5; Pieœni w Dukli w ho³dzie Ojcu Œwiêtemu /
3446. Œwi¹tecznie i ludowo / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 294, s. III
XI Dzieciêcy Konkurs Piosenki Ludowej Kolêd
i Pastora³ek w Kroœnieñskim Domu Kultury
3447. Œwiêtowali koncertuj¹c / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 271, s. C
Koncert Chóru Mieszanego „Echo” w Kroœnie
z okazji 60-lecia dzia³alnoœci
3448. Œwiêtowali perkusiœci / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 124, s. IV
Jubileuszowy koncert Grupy Perkusyjnej „Melorytm” w Domu Ludowym w G³owience
3449. Tak siê zaczê³o / Krzysztof Kamiñski. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 20, s. 10; Trzydzieœci lat zapisane tañcem / Wioletta Zuzak. Fot. // Super Now. - 2004, nr 182, s. 7
Historia Zespó³u Pieœni i Tañca „Pogórzanie”
z G³owienki
3450. Tak widz¹ swoj¹ wieœ / (SUB) // Dz.
Pol. - 2000, nr 166, s. III
Rozstrzygniêcie konkursu plastycznego „Moja
wieœ”, zorganizowanego w Rogach przez miejscow¹
filiê Gminnego Oœrodka Kultury w Miejscu Piastowym i Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi
244
Kultura
3451. Tancerze na medal / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny - 2005, nr 232, s. III
3459. Tropem poezji / (ST) // Dz. Pol. - 2005,
nr 107, s. IV
3452. Taneczny jubileusz / A.B.Leœniak. Fot. // NG³os. - 2005, nr 39, s. 7
3460. 30 [Trzydziestolecie] „Pogórzan” po
europejsku. - Fot. / Ryszard Sudyka // Croscena. - 2003, nr 7, s.11-13; 2004, nr 8, s. 6-8
Srebny medal w tañcu towarzyskim dla Pauliny
Topolskiej i Huberta Kloca w Mistrzostwach Polski
M³odzików w Tarnowie
Jubileusz Zespo³u Tañca Wspó³czesnego „Strecz”
dzia³aj¹cego przy Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
3453. Taniec duchów / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 92, s. II; Grand Prix dla Dukli / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 78, s. 5
Zdobycie g³ównej nagrody Grand Prix VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Tañca Nowoczesnego - Wroc³aw 2000 przez Zespó³ Taneczny „Gabi” z Dukli
3454. Taniec ³¹czy ludzi : rozmowa z Andrzejem Orszulakiem, trenerem Formacji Tanecznej „Gracja” dzia³aj¹cej przy Kroœnieñskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej / [rozm.] Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 186, s. 2
Sukcesy Formacji Tanecznej „Gracja” na Mistrzostwach Polski Formacji Tanecznych w Legnicy
3455. Taniec zbli¿y³ karpackie narody /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 246, s. III
Wyniki VII Ogólnopolskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego „Bieszczadzka Jesieñ” i Pucharu Euroregionu Karpackiego Krosno 2002
Teatr TATA.Trochê nadziei, wiêcej z³udzeñ
= poz. 4504
3456. „Teatralia 2005” / Zbigniew Mazur. Fot. // NG³os. - 2005, nr 11, s. 10
IV Przegl¹d Teatrów Amatorskich „Teatralia
2005” w Miejscu Piastowym - laureaci
3457. Teatralne zabawy z satyr¹ w KDK /
(ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 284, s. II
I Miko³ajkowe Zabawy Teatralne z Satyr¹ w Kroœnieñskim Domu Kultury
3458. Teatrzyk z Krosna najlepszy / (ST)
// Dz. Pol. - 2004, nr 123, s. III
III miejsce dla grupy teatralnej ze Szko³y Podstawowej nr 14 w Kroœnie w Ogólnopolskim Konkursie na Teatrzyki Szkolne o Tematyce Czerwonokrzyskiej
I Konkurs Recytatorski „Tropem wspó³czesnej
poezji” w KDK w Kroœnie
Powstanie i dzia³alnoœæ Zespo³u Tañca Ludowego „Pogórzanie” z G³owienki
3461. 35 [Trzydzieœci piêæ] lat kapeli „Stachy” / Anita Kowalska. - Fot. // Nowe Podk. 2000, nr 45, s. 7
Obchody jubileuszu 35-lecia Kapeli Ludowej „Stachy”
3462. Turniej tañca towarzyskiego w GOSiR / Bogus³aw Bargie³. - Fot. // Gminne Wieœci. - 2005, nr 4-5, s. 10
Turniej tañca towarzyskiego w Jedliczu (praca
dyplomowa studenta PPSKAiB w Kroœnie)
3463. Twórcy nagrodzeni / (BH) // Dz. Pol.
- 2003, nr 83, s. V
Lista nagrodzonych w przegl¹dzie twórczoœci
amatorskiej w Kroœcienku Wy¿nym
3464. Twórczoœæ kroœcieniaków / ewg. Fot. // Nowiny. - 2004, nr 102, s. 7; W³odzimierz Nehor nagrodzony // NG³os. - 2004,
nr 22, s.9; Nagrody dla twórców / (BH) // Dz.
Pol. - 2004, nr 132, s. III
II Przegl¹d Twórczoœci Amatorskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dêbina”
w Kroœcienku Wy¿nym - laureaci
3465. Uczniowie z Krosna wœród najlepszch
/ (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 121, s. III
Nagroda dla SP nr 14 w Kroœnie w Ogólnopolskim Konkursie Teatrzyków Szkolnych o Tematyce
Czerwonokrzyskiej
3466. Uczniowskie debiuty / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 104, s. III
VII Kroœnieñski Konkurs Piosenki Dzieciêcej
„Debiutek 2005” w KDK w Kroœnie, lista laureatów
3467. Uczniowskie kolêdowanie / (BH)
// Dz. Pol. - 2005, nr 1, s. IV; Konkurs kolêd /
245
Nauka. Oœwiata. Kultura
sec // Super Now. - 2005, nr 14, s. 21
XIV Dzieciêcy Konkurs Piosenki Ludowej, Kolêd i Pastora³ek w Kroœnieñskim Domu Kultury
w Kroœnie - laureaci
3468. Uczniowskie prezentacje / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 123, s. III
III Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej kroœnieñskich
szkó³ podstawowych i gimnazjów w KDK w Kroœnie
3469. Uczniowskie recytacje / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 93, s. II; Wyró¿nieni deklamatorzy / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 97, s. II
Konkurs interpretacji utworu literackiego „Poeci i pisarze dzieciom” z cyklu „Chorkówka 2000”
zorganizowany w Œwierzowej Polskiej
3470. Uczniowskie recytacje / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 225, s. III
Rozpoczêcie IV Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego w ramach VII Spotkañ z Twórczoœci¹
Marii Konopnickiej
W malarstwie znajduje wiele satysfakcji
i zadowolenia = poz. 279
3471. Wcale nie „Jacy-Tacy” / Ryszard Sudyka. - Fot. // Croscena. - 2005, nr 23, s. 5-7
Historia amatorskiego zespo³u big-beatowego
„Jacy-Tacy” z Krosna
3472. Wirowali na parkiecie / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 116, s. III
Laureaci XIII Ogólnolskiego Turnieju Tañca Towarzyskiego „Puchar Podkarpacia 2002” w Kroœnie
3473. Wiruj¹ce pary / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 253, s. III
VI Ogólnopolski Turniej Tañca Towarzyskiego
„Bieszczadzka Jesieñ”
3474. Woleli recytowaæ / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 108, s. III
Powiatowe eliminacje XVI Konkursu „Poeci i Pisarze Dzieciom - Literackie R... S... T...” w Kroœnieñskim Domu Kultury
nr 24, s. 12
Podsumowanie I Przegl¹du Twórczoœci Artystycznej Kroœnieñskich Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów zorganizowanego przez Kroœnieñski Dom
Kultury w Kroœnie
3476. Wyró¿nienia i nagrody / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 150, s. III
Wyró¿nienie dla grupy teatralnej ze Œrodowiskowego Hufca Pracy z Krosna podczas Centralnego
Przegl¹du Amatorskiej Twórczoœci Artystycznej
w Lesznie
3477. Wyró¿niony za „Calineczkê” / (ST)
// Dz. Pol. - 2001, nr 288, s. III
Wyró¿nienie dla zespo³u tanecznego „Kleks”
w XI Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych „Miko³ajki 2001” w Dêbicy
3478. Wytañczone nagrody / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 287, s. III; Miko³ajkowe tañce /
Anna Bry³a // NG³os. - 2004, nr 50, s. 13
Podsumowanie XII Miko³ajkowych Spotkañ Tanecznych w Kroœnieñskim Domu Kultury i lista laureatów
Z serca i upodobañ oraz mi³oœci do... Melpomeny = poz. 331
3479. Za „Duszka” i „Ptasie radio” / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 75, s. II
Podsumowanie IV Gminnego Konkursu Inscenizacji Wiersza dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjów gminy Iwonicz Zdrój
3480. Ze œpiewem na ustach / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 92, s. III
Laureaci VI Kroœnieñskiego Konkursu Piosenki
Dziecêcej „Debiutek” zorganizowanego przez Kroœnieñski Dom Kultury
3481. Zespó³ wokalny Sonante / mw // Croscena. - 2005, nr 19, s. 4
Zespó³ m³odzie¿owy utworzony w 2004 r. przy
Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
3482. ¯eby w szkole by³o mi³o / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 21, s. 12
II Przegl¹d Twórczoœci Artystycznej Kroœnieñskich Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów w Kroœnie
Wspólne œwiêtowanie = poz. 1795
3475. Wyrównany poziom prezentacji / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001,
246
Zob. te¿ poz. 2795
Kultura
f. Muzea. Wystawy
3483. Albrecht Dürer (1471-1528) i jemu
wspó³czeœni / A. Mazurek // Podk. Inf. Kult. 2004, nr 30, s. 11; Arcydzie³a renesansowej
grafiki / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 92,
s. III
// Dz. Pol. - 2001, nr 185, s. III
Wystawa rysunku, malarstwa i rzeŸby Beaty Malinowskiej-Uliasz oraz prac plastycznych jej wychowanków w Kroœnieñskim Domu Kultury
Wystawa drzeworytów i miedziorytów Albrechta Dürera i jemu wspó³czesnych w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3484. Architekt polskoœci / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 250, s. III; Jan Sas Zubrzycki - „nasz” architekt / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2001, nr 207, s. 12; Projektowa³ budynki w Kroœnie i regionie / (ad) // Super Now.
- 2001, nr 206, s. 7
Wystawa poœwiêcona Janowi Sasowi Zubrzyckiemu w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3485. Architektura sakralna Europy / (ewg)
// Nowiny. - 2003, nr 75, s. 13; Sztuka sakralna
Europy / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 93,
s. III
Wystawa pocztówek prezentuj¹cych architekturê sakraln¹ ze zbiorów Józefa Habera w Muzeum
Podkarpackim w Kroœnie
3486. Artystyczne tkaniny / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 202, s. VI; Cuda z lnu / (czak). - Fot. //
Super Now. - 2000, nr 197, s. 7; Utkany ogród /
Magdalena Rabizo-Birek. - Fot. // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2000, nr 220, s. 4; Uroda lnu / ewg
// Nowiny. - 2000, nr 168, s. 11
Rozstrzygniêcie I Miêdzynarodowego Biennale
Artystycznej Tkaniny Lnianej w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3487. Artyœci nagrodzeni / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 297, s. III; Wystawa XX
Przegl¹du Plastyki / Marcin G³uch. - Fot. //
NG³os. - 2004, nr 52, s. 5
Wystawa pokonkursowa laureatów XX Przegl¹du Plastyki w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
3488. Artyœci z DPS / (ST) // Dz. Pol. - 2001,
nr 184, s. IV; Malarstwo wewnêtrzne / (ST)
3489. Artyœci z liceum / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 94, s. III
Wystawa i obrona prac dyplomowych uczniów
Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Biurze
Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3490. Artyœci z PLSP / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 95, s. III
Wystawa prac dyplomowych absolwentów Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w BWA w Kroœnie
3491. Artyœci z warsztatu / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 48, s. 15
Wystawa prac uczestników warsztatów terapii
zajêciowej kroœnieñskiego ko³a Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upoœledzeniem Umys³owym w Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
3492. Autografy tworz¹ historiê / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 159, s. III
Wystawa autografów znanych ludzi ze zbiorów
Tadeusza i Wojciecha Sosnowskich w Muzeum Historycznym w Dukli
3493. Bajeczny œwiat lnu / Aneta Barbara
Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 34A, s. 9;
Œwiatowi artyœci / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2004,
nr 203, s. III; Utkane z lnu / ewg. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 172, s. III; Utkany ogród / Magdalena Rabizo-Birek // Opcje. - 2004, nr 4,
s. 97-98; W królestwie lnu / mn // Super Now.
- 2004, nr 172, s. 5; Z krosna do Krosna / ART
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2004, nr 201, s. 2;
W królestwie lnu / Magdalena Rabizo-Birek
// Fraza. - 2004, nr 3/4, s. 334-337
III Miêdzynarodowe Biennale Tkaniny Lnianej
w Kroœnie
3494. Barwy jesieni / (BH). - Fot. // Dz. Pol.2001, nr 254, s. V
Wystawa rêkodzie³a artystycznego w galerii „Dziupla” w ratuszu w Dukli
247
Nauka. Oœwiata. Kultura
3495. Bezrobotne tka³y gobeliny / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 7, s. 5; Œwiat
piêkna w gobelinie / Andrzej Józefczyk. - Fot.
// Nowe Podk. - 2002, nr 3, s. 9
Wystawa tkaniny artystycznej w Oœrodku Szkoleniowym „Edukacja” w Kroœnie
3496. Bia³oszewskiego zauroczenie Podkarpaciem / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 220, s. III
Wystawa poœwiêcona sztuce i historii ¯ydów na
Podkarpaciu
3504. Czar starych pocztówek / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 180, s. III
Wystawa „Podkarpackie fascynacje w twórczoœci Mirona Bia³oszewskiego i Stanis³awa Kochanka”
w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
3497. Bieda w muzeach / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 27, s. 14
Zmniejszenie dotacji dla Muzeum Historycznego - Pa³acu w Dukli i Muzeum Marii Konopnickiej
w ¯arnowcu
3498. Biedne muzea / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
- 2005, nr 156, s. III
Wystawa fotografii ze zbiorów Piotra Jaracza
„Iwonicz Zdrój, Rymanów Zdrój i okolice na pocztówkach i zdjêciach z prze³omu XIX i XX wieku”
w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3505. Czasy Sobieskiego / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 17, s. III; Rzeczpospolita
w czasach Jana III Sobieskiego / Wies³aw Syrek. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 4, s. 5
Wystawa militariów z czasów króla Jana III Sobieskiego w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Wydatki na muzea w pow. kroœnieñskim
3506. Dekoracje ¿ycia / (JT). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 123, s. III; Dekoracje ¿ycia / jt. Fot. // NG³os. - 2005, nr 21, s. 17
3499. Biennale lnu / ar // Nowiny. - 2003,
nr 34, s. 13
Otwarcie wystawy II Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” w Muzeum Ukraiñsko-Rusiñskiej Kultury w Svidniku (S³owacja)
Wystawa prac pensjonariuszy Domu Pomocy
Spo³ecznej nr 2 w Filii nr 4 KBP w Kroœnie
3500. Bo¿onarodzeniowe wspomnienia
// Dz. Pol. - 2003, nr 290, s. III
Wystawa pocztówek o tematyce bo¿onarodzeniowej z kolekcji Zbigniewa Wiêcka w koœciele Matki Bo¿ej Królowej Polski w Kroœnie-Polance
3501. Co dalej z muzeami? / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 104, s. III
kim
3503. Coœ przetrwa³o / ewg // Nowiny. 2000, nr 43, s. 23; ¯ydzi na Podkarpaciu / AG
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 60, s. 2;
Tu mieszkali / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 51,
s. 14
Sytuacja finansowa muzeów w woj podkarpac-
3502. Co kryj¹ zakonne archiwa // AG //
Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 132, s. 3;
Franciszkañskie skarby / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 105, s. 3; Franciszkañskie skarby / Andrzej Kosiek // Kur. Kroœn. - 2000, nr 6,
s. 2,3; Franciszkañskie skarby w Muzeum Podkarpackim / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 125, s. II
Wystawa „Franciszkañskie skarby” ze zbiorów
klasztornych na Podkarpaciu w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3507. 25 [Dwadzieœcia piêæ] lat „plastyka”
/ sec // Super Now. - 2004, nr 190, s. 7; „Plastyk” w Saloniku / jt. - Fot. // NG³os. - 2004,
nr 35A, s. 4; „Plastyk” w Saloniku Literackim
KBP / (JT) // Dz. Pol. - 2004, nr 208, s. III
Wystawa malarstwa z okazji 25-lecia Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kroœnie w Saloniku Artystycznym Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
3508. Dworek artystyczny / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 148, s. III
Laureaci III Miêdzynarodowego Konkursu Plastycznego pt. „Ilustracja do utworu M. Konopnickiej” w ¯arnowcu
3509. Dzie³a ma³ych artystów / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 267, s. III
II Wojewódzka Wystawa Plastyki Dzieciêcej w galerii Kroœnieñskiego Domu Kultury
248
Kultura
3510. Dzie³a wybitnych malarzy / ewg //
Nowiny. - 2002, nr 98, s. 13; Malarze polscy /
(BH) // Dz. Pol. - 2002, nr 114, s. III; Malczewski i inni... / (ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 119, s. III;
W krêgu Jacka Malczewskiego i innych malarzy / Andrzej Kosiek. - Repr. // Kur. Kroœn. 2002, nr 7, s. 4
Wystawa „Malczewski, Brandt, Fa³at, Hofman,
Kossak, Uziêb³o i inni...” w Muzeum Podkarpackim
w Kroœnie
3511. Egzotyka misji / (BH) // Dz. Pol. - 2002,
nr 60, s. III; Pami¹tki z misji / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 63, s. III; U sióstr klawerianek /
ewg // Nowiny. - 2002, nr 52, s. 13
Wystawa „Z Ewangeli¹ przez kontynenty - w krêgu kultur, wierzeñ i religii” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3512. „Euroregionalna” Wielkanoc / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 87, s. III; Wielkanoc
ze S³owakami / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny.
- 2001, nr 76, s. 10; Wielkanocne smako³yki /
(m). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 73, s. 7
Wystawa wielkanocna w Domu Ludowym w G³owience
3513. Fantazje dzieciêce / ar // Nowiny. 2002, nr 229, s. 12
Filmowcy w ³emkowskim skansenie = poz.
4649
3514. Galeria m³odych twórców / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 48, s. 23; Galeria
najm³odszych artystów / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 54, s. 15
Wystawa prac plastycznych uczestników warsztatów artystycznych dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³
gminy Miejsce Piastowe w Gminnym Oœrodku Kultury
Otwarcie galerii rêkodzie³a artystycznego w Biurze Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju
Wystawa tkaniny artystycznej w Filii nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej w Kroœnie
3517. Gobeliny, haft, koronki / ar // Nowiny.
- 2001, nr 46, s. 10; Sumaki, gobeliny, koronki /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 53, s. I
Wystawa prac dyplomowych uczniów Technikum W³ókienniczego w Kroœnie w galerii Kroœnieñskiego Domu Kultury
3518. Góralska sztuka ludowa / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 228, s. III
Wystawa „Kultura ludowa Podhala” w Muzeum
Podkarpackim w Kroœnie
3519. Harcerska wystawa / (kj) // Super
Now. - 2003, nr 65, s. 12
Wystawa „Osobliwoœci przyrodnicze i parki narodowe krajów Unii Europejskiej” przygotowana
przez harcerzy Szko³y Podstawowej w Potoku
3520. Historia Dukli i dukielskiego zespo³u pa³acowo-parkowego / Aleksandra ¯ó³koœ
// Duk. Prz. Sam. - 2000, nr 7, s. 11-12
Opis zabytków prezentowanych na wystawach
czasowych dotycz¹cych historii Dukli i zespo³u pa³acowo-parkowego w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
III Wojewódzka Wystawa Plastyki Dzieciêcej
w Kroœnieñskim Domu Kultury
3515. Galeria w biurze / (aj). - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 17, s. 7
3516. Gobelin z zamkiem / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 257, s. III; Gobeliny, koronki, hafty... / (ad) // Super Now. - 2001, nr 220,
s. 7; Zobacz i ucz siê / ewg // Nowiny. - 2001,
nr 214, s. 12
3521. Historia na medalach / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 54, s. III
Wystawa „Historia Polski na medalach z kolekcji Wilfrieda de Meyera z Belgii” w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
3522. Hodowcy nagrodzeni / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 273, s. IV; Kolorowe
i skrzydlate / K. RaŸniewski. - Fot. // NG³os. 2004, nr 46A, s. 9; Œpiewaj¹ce i kolorowe / tom
// Nowiny. - 2004, nr 228, s. 7
Wystawa ptaków egzotycznych w Kroœnieñskim
Domu Kultury w Kroœnie
3523. Humor i las / Marcin G³uch. - Fot.
// NG³os. - 2005, nr 3, s. 6; Leœne ¿ywoty i ¿y-
249
Nauka. Oœwiata. Kultura
wio³y / sec. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 14,
s. 21; Karykatury w KDK / /inf/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 4, s. 15
Wystawa karykatury w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
3524. Ikony ze S³owacji / Arkadiusz Prajsnar. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 157, s. 10;
Unikatowe ikony / El¿bieta Pustu³ka. - Fot.
// Nowe Podk. - 2001, nr 33, s. 12
Wystawa ikon ze zbiorów Muzeum Sarisskieho
w Bardejowie (S³owacja) w Muzeum Podkarpackim
3525. Indianie w Muzeum / A.B.L. - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 13, s. 13; Polskie odkrycia
w Andach / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 75,
s. III
- 2002, nr 16, s. 12
Wystawa „Stary Cmentarz w Kroœnie” w Muzeum
Podkarpackim; rozpoczêcie prac przy renowacji nekropolii
3531. Jak w Amazonii lub Australii / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 283, s. III
Wystawa ptaków egzotycznych w Kroœnieñskim
Domu Kultury
3532. Jak w domu mody / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 44, s. III
Wystawa prac dyplomowych uczniów Technikum Odzie¿owego i W³ókienniczego w Kroœnie
3533. Jubileuszowa wystawa / Wanda Belcik // NG³os. - 2003, nr 26, s. 5
Wystawa zabytków kultury prekolumbijskiej
w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Wystawa o dorobku Stowarzyszenia Mi³oœników
Ziemi Kroœnieñskiej w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
3526. Izba Pamiêci w piwnicach UB / Ewa
Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 44, s. 4
3534. Kartki w bibliotece / (ST) // Dz. Pol.
- 2001, nr 297, s. III
Plan utworzenia izby pamiêci w piwnicach budynku przy ul. Portiusa 4 w Kroœnie, w latach 40.
i 50. areszcie œledczym Urzêdu Bezpieczeñstwa
3527. Izba Regionalna w Rymanowie /
(W.£.). - Fot. // NG³os. - 2005, nr 1A, s. 11
Wystawa œwiatecznych kart pocztowych ze zbiorów Zbigniewa Wiêcka w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
3535. Klasztor i koœció³ kapucynów w Kroœnie (1753-2003) : 250 lat dzia³alnoœci / Andrzej Kosiek. - Fot. // Podk. Inf. Kult. - 2003,
nr 28, s. 31
Zbiory rzemios³a regionalnego i pami¹tek historycznych w Izbie Regionalnej w Rymanowie
3528. Jaja w koszach / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 67, s. III
Wystawa i degustacja wielkanocnych potraw
w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
3529. Jak nasi przodkowie chowali zmar³ych / /ip/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 44,
s. 10; Ku wiecznoœci / (ST) // Dz. Pol. - 2005,
nr 255, s. D
Obrz¹dek pogrzebowy w Europie od pradziejów
do œredniowiecza, wystawa w Muzeum Podkarpackim
3530. Jak niszcza³ stary cmentarz / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 88, s. III; Ocaliæ od
zniszczenia / (BH) // Dz. Pol. - 2002, nr 79,
s. III; Na starym cmentarzu / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2002, nr 68, s. 17; Zatrzyma³ siê na
nim czas / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk.
Opis wystawy w Muzeum Podkarpackim o dzia³alnoœci OO. Kapucynów w Kroœnie
3536. Komunistyczne represje / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 217, s. III
Wystawa „Aparat represji na RzeszowszczyŸnie w latach 1944-1956” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3537. Konkurs wielkanocny / (aj). - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 12, s. 2
Pokonkursowa wystawa prac zwi¹zanych z Wielkanoc¹ w Gminnym Oœrodku Kultury w Rymanowie
3538. Konkursowe szopki / (ST) // Dz. Pol.
- 2002, nr 13, s. III; Szopki nagrodzone / Andrzej Józefczyk // Nowe Podk. - 2002, nr 4,
s. 11
Wystawa szopek, które wp³ynê³y na I Powiatowy Konkurs Szopek Bo¿onarodzeniowych w Muzeum
Historycznym w Dukli
250
Kultura
3539. Konopnicka zilustrowana / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 136, s. III; Krasnoludki nie z Disneya / ewg // Nowiny. - 2001, nr 115, s. 5
Rozstrzygniêcie ogólnopolskiego konkursu „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” i pokonkursowa wystawa prac w Muzeum Marii Konopnickiej
w ¯arnowcu
3540. Krok w dojrza³oœæ / Magdalena Rabizo-Birek. - Repr. // Fraza. - 2000, nr 1-2,
s. 324
Cykl wystaw z okazji jubileuszu 20-lecia Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kroœnie
3541. Krosna z Krosna / JS. - Fot. // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 174, dod. Co jest
grane, s. IV; Artystyczny len / (JS) // Dz. Pol.
- 2001, nr 177, s. II
I Miêdzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie
3542. „Kroœnieñski Canaletto” / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 72, s. IV; „Pan Tadeusz”
na p³ótnie / (czak). - Fot. // Super Now. - 2001,
nr 37, s. 7
Wystawa malarstwa Seweryna Bieszczada w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3543. Król pop-artu / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 279, s. III
Wystawa dzie³ Andy'ego Warhola w Muzeum
Podkarpackim w Kroœnie
3544. Kultura ludowa wsi podkarpackiej /
Aleksandra ¯ó³koœ // Duk. Prz. Sam. - 2005,
nr 10, s. 11
Wystawa w Muzeum Historycznym w Dukli
3545. Kurort sprzed lat / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 205, s. III
Wystawa „Iwonicz-Zdrój i okolice na starej pocztówce i fotografii” ze zbiorów Piotra Jaracza w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3546. Lampy i lampki : rozmowa z Jerzym
Ho³ubcem / rozm. Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 106, s. 3
Kolekcja lamp i œwieczników Jerzego Ho³ubca,
prezentowana w wyborze na wystawie w Muzeum
Podkarpackim w Kroœnie
3547. Len w Kroœnie / Antoni Adamski
// Nowiny. - 2000, nr 32, s. 14
Wspólny projekt Muzeum Rzemios³a i Biura Wystaw Artystycznych w Kroœnie zorganizowania miêdzynarodowej wystawy sztuki tkackiej pt. „Z krosna
do Krosna”
3548. Lniane arcydzie³a / (MP). - Fot. //
NDz. - 2002, nr 207, s. III; Lniany œwiat / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 225, s. III; Pomnik
lnu / Magdalena Rabizo-Birek // Fraza. - 2002,
nr 3, s. 307-309; Trzeci wymiar tkaniny / Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 175,
s. 13
Wystawa II Miêdzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna”
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3549. £emkowskie malowanie w pijalni /
(SUB) // Dz. Pol. - 2000, nr 175, s. II
Wystawa dzie³ malarzy ³emkowskich w ramach
Dni Polsko-S³owackich w Rymanowie
3550. Malarstwo, tkanina, rêkodzie³o... /
(ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 87, s. III; Nagrody
dla twórców / ar. - Fot. // Nowiny. - 2002,
nr 73, s. 17
Wystawa prac nagrodzonych i wyró¿nionych
w XVIII Przegl¹dzie Plastyki zorganizowanym przez
Kroœnieñski Dom Kultury
3551. Malowanie to ich pasja / ewg. - Fot.
// Nowiny - 2005, nr 231, s. 7; Wystawa ma³ych artystów / Aneta B. Leœniak. - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 45, s. 11; Dzieciêca plastyka
/ (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 270,
s. III
Laureaci VI edycji Wojewódzkiej Wystawy Plastyki Dzieciêcej zorganizowanej w Galerii Domu Kultury w Kroœnie
3552. Marsz po wolnoϾ / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 196, s. III
Wystawa „Wymarsz ku Wolnoœci” w Muzeum
Podkarpackim w Kroœnie
3553. Maska - symbol ³¹cz¹cy narody /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 288, s. IV
Wernisa¿ wystawy „Maski i kostiumy 9 krajów
Europy” w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
251
Nauka. Oœwiata. Kultura
3554. Mazurki „Lubatowianek” i pisanki
burmistrzowej / tom // Nowiny. - 2004, nr 70,
s. III
Wystawa potraw i ozdób wielkanocnych w ramach I Prezentacji Zwyczajów i Tradycji Wielkanocnych w Gminnym Oœrodku Kultury „Krakowiak”
w Iwoniczu Zdroju
3555. Mieleccy artyœci / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 238, s. IV
Wystawa prac cz³onków Stowarzyszenia Kultury Plastycznej im. J. Stanis³awskiego z Mielca w Kroœnieñskim Domu Kultury
3556. Miêdzy Mykenami a Ba³tykiem / sec.
- Fot. // Super Now. - 2003, nr 15, s. 13; Niepowtarzalna ekspozycja / (BH) // Dz. Pol. - 2003,
nr 19, s. IV; Niezwykle interesuj¹ca wystawa /
(lm) // Nowe Podk. - 2003, nr 6, s. 8; Praprzodkowie nasi i s¹siadów / Andrzej Raus // Nowiny. - 2003, nr 19, s. 11
Wystawa „Miêdzy Mykenami a Ba³tykiem - kultura Otomani-Fuzesabony” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
ny temat / (aj) // Nowe Podk. - 2003, nr 13,
s. 15
Rozstrzygniêcie V Podkarpackiego Przegl¹du
Plastyki Dzieci i M³odzie¿y w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3561. M³odzie¿ maluje ikony / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 75, s. I, II
Wystawa „Ikona, dziedzictwo kulturowe œwiata
chrzeœcijañskiego” w œwietlicy m³odzie¿owej Domu
Parafialnego w Lubatowej
3562. Moda po kolekcjonersku / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 138, s. III
Wystawa „Historia mody i stroje regionalne Europy ze zbiorów Wilfrieda de Meyera” w Muzeum
Historycznym w Dukli
3563. Monety do ogl¹dania / Iza Pó³ch³opek // NG³os. - 2003, nr 32, s. 20; Patriotycznie
w banku / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 269,
s. III
Wystawa numizmatów w kroœnieñskim oddziale
Banku PKO BP SA przy ul. Bieszczadzkiej
3564. Motyle z podró¿y / A.B.L. - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 18, s. 17
3557. „Millenium 2000” / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 56, s. III; Titanic z papieru / (bm)
// Super Now. - 2000, nr 65, s. 6
Wystawa „Motyle egzotyczne” dra Janusza Kaszy w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Podsumowanie i wystawa prac uczestników konkursu plastycznego „Millenium 2000” w Gminnym
Oœrodku Kultury w Jedliczu
3558. M³ode talenty / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 133, s. III
Wystawa prac uczennic Pañstwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Kroœnie w galerii Kroœnieñskiego Domu Kultury
3565. Muzealna bieda / Antoni Adamski. Fot. // Nowiny. - 2000, nr 139, s. 19
Finansowanie placówek muzealnych w woj. podkarpackim
3566. Muzeum Historii Lokalnej / A. Kaliniak // Nasze Wczoraj Dziœ Jutro. - 2003, nr 3,
s.12
M³odzi ekolodzy nagrodzeni = poz. 512
Otwarcie Muzeum Historii Lokalnej w Gimnazjum w Miejscu Piastowym
3559. M³odzi plastycy / (ewg) // Nowiny. 2003, nr 200, s. 7; Twórczoœæ najm³odszych /
(ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 234, s. III
3567. Na pi¹tkê z plusem / czak // Super
Now. - 2000, nr 100, s. 23
Wystawa prac nades³anych na IV Wojewódzki
Konkurs Plastyki Dzieciêcej w Kroœnieñskim Domu
Kultury w Kroœnie
Wystawa prac dyplomowych absolwentów Pañstwowego Liceum Szuk Plastycznych w Kroœnie
w Biurze Wystaw Artystycznych
3560. M³odzi plastycy w „dworku” / ar. Fot. // Nowiny. - 2003, nr 60, s. 13; Na dowol-
3568. Nagrody dla najlepszych / (czak) //
Super Now. - 2001, nr 71, s. 7; Nagrody dla
twórców / ewg. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 71,
252
Kultura
s. 11; Tkanina, malarstwo oraz rzeŸba / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 84, s. III
3574. Ofiary zbrodni / Andrzej Kosiek //
Kur. Kroœn. - 2000, nr 4, s. 4
Wystawa prac laureatów XVII Przegl¹du Plastycznego w galerii KDK w Kroœnie
3569. Nagrody przyznane / (MP) // Dz. Pol.
- 2002, nr 205, s. IV
Lista nagrodzonych w II Miêdzynarodowym
Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna
do Krosna” organizowanego przez Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
3570. Nagrodzone szopki / Ar. - Fot. // Nowiny. - 2005, nr 13, s. 7; Nagrodzone szopki
i ozdoby / /aj/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 4,
s. 5; Szopki w Pa³acu // NG³os. - 2005, nr 2, s. 6;
Szopki, anio³ki, bombki... / ad // Super Now. 2005, nr 8, s. 19; Œwi¹teczny konkurs / Ewa Bukowiecka // Croscena. - 2005, nr 19, s. 13; Tradycje
i zwyczaje bo¿onarodzeniowe / Aleksandra
¯ó³koœ // Duk. Prz. Sam. - 2005, nr 2, s. 6
Fina³ konkursów bo¿onarodzeniowych w Muzeum Historycznym w Dukli
3571. Nowa wystawa w dukielskim Muzeum
„Klasa starej daty” / Waldemar Pó³ch³opek. Fot. // Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 11, s. 14
3575. Palmy i koszyki wielkanocne / (BH)
// Dz. Pol. - 2002, nr 74, s. III
Wystawa prac uczniów szkó³ z gminy Jedlicze
3576. Palmy i pisanki / (BH) // Dz. Pol. - 2005,
nr 67, s. III; Pisanki, palmy wielkanocne / (mg). Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 12, s. 3; Prezentacja tradycji wielkanocnych / Marta Gonet //
Gminne Wieœci. - 2005, nr 3, s. 8
Pokonkursowa wystawa palm i pisanek w Gminnym Oœrodku Kultury w Jedliczu
3577. Pami¹tki z przesz³oœci / (ad). - Fot. //
Super Now. - 2001, nr 178, s. 7
Ekspozycja zabytkowych przedmiotów, rzeŸb ludowych, dokumentów i fotografii gromadzonych
przez Stowarzyszenie Mi³oœników Wsi Rogi (gm.
Miejsce Piastowe)
3578. Pamiêci Mazurkiewiczów / ar. - Fot.
// Nowiny. - 2002, nr 121, s. 13; W setn¹ rocznicê œmierci / Andrzej Kosiek // Nowe Podk. 2002, nr 28, s. 12
Omówienie zawartoœci wystawy „Klasa starej
daty” w Muzeum Historycznym w Dukli
3572. Numizmaty w Bibliotece / Wanda Belcik // Croscena. - 2004, nr 14, s. 31; Od denara
do euro / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 164,
s. III; Pieni¹dze ma³o znane / Kam. - Fot. // NG³os.
- 2004, nr 29, s. 6
Opis wystawy „Dawniej denar i srebro - dzisiaj
czeki i euro” w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
Wystawa biograficzna poœwiêcona Dionizemu Mazurkiewiczowi w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3579. Pamiêci Ojca Œwiêtego / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 264, s. III
Wystawa „Pamiêtne chwile” w Domu Kultury
w Rogach
3580. Pamiêæ o drodze do wolnoœci / /ip/. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 35, s. 9
O chrystianizacji Ma³opolski = poz. 2435
3573. Oblicza or³a / oprac. (lm) // Nowe
Podk. - 2003, nr 46, s. 3; Patriotycznie / (BH)
// Dz. Pol. - 2003, nr 264, s. III; Wa¿na wystawa / (ad) // Super Now. - 2003, nr 221, s. 6;
Wokó³ polskich symboli narodowych / Aleksandra ¯ó³koœ // Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 12,
s. 2, 4
Wystawa „Wokó³ polskich symboli narodowych”
w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
Uroczystoœæ patriotyczno-religijna w Kroœnie
w 60. rocznicê zbrodni katyñskiej po³¹czona z okolicznoœciow¹ wystaw¹ „Katyñ-Charków-Twer. Ofiary z Krosna i regionu”
Wystawa „O woln¹ Polskê i godnoœæ cz³owieka”
w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie z okazji 25-lecia „Solidarnoœci”
3581. Pasje Jasiewicza w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2004, nr 27, s. IV; Wystawa myœliwska / ar. Fot. // Nowiny. - 2004, nr 40, s. IV
Wystawa autobiograficzna Bohdana Jasiewicza,
myœliwego, p³etwonurka, fotografika i publicysty
w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
253
Nauka. Oœwiata. Kultura
3582. V [Pi¹ta] wojewódzka wystawa plastyki dzieciêcej // Croscena. - 2004, nr 17, s. 3
z PLSP / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 98,
s. III
Omówienie wystawy i lista osób nagrodzonych
Wystawa prac dyplomowych uczniów Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kroœnie w Biurze Wystaw Artystycznych
3583. Piêkno lamp i œwieczników / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 103, s. II
Wystawa „Oœwietlenie œwiecowe, oliwne i olejne” ze zbiorów prywatnych prof. J. Ho³ubca w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3584. Pisanki, palmy, stroiki... / (ad) // Super Now. - 2002, nr 61, s. 7
kli
Wystawa-kiermasz rêkodzie³a artystycznego w Du-
3585. Plastycy nagrodzeni / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 66, s. III
Laureaci XVI Przegl¹du Plastyki, zorganizowanego przez Kroœnieñski Dom Kultury w Kroœnie
3586. Pocztówka bo¿onarodzeniowa / Zbigniew Wiêcek. - Il. // Croscena. - 2003, nr 7,
s. 18-19
Rodzaje tematów i ilustratorzy pocztówek
3592. Prezentacje na trzech piêtrach /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 87, s. III
Szkolne prezentacje i wystawa prac uczniów
szkó³ odzie¿owych z Iwonicza, Krosna i Svidnika
w Muzeum Historycznym - Pa³ac w Dukli
3593. Przegl¹d plastyki / ar // Nowiny. 2003, nr 65, s. 13; Twórcy uhonorowani / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 76, s. IV
Laureaci XIX Przegl¹du Plastyki w Kroœnieñskim
Domu Kultury
3594. Pszczelarstwo wczoraj i dziœ / Aleksandra ¯ó³koœ // Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 7,
s. 18-19
Wystawa o historii pszczelarstwa w Muzeum Historycznym w Dukli
3595. Razem w Europie / ewg // Nowiny. 2001, nr 137, s. 11
3587. Pocztówki w pijalni / (ST) // Dz. Pol.
- 2004, nr 238, s. III
Wystawa „Rymanów Zdrój i okolice na starej
pocztówce” ze zbiorów Zbigniewa Wiêcka w Pijalni
Wód Mineralnych w Rymanowie Zdroju
3588. Podkarpackie pejza¿e sprzed stu lat /
(wit). - Fot. // Super Now.- 2000, nr 257, s. 14
Wystawa „Tematy etnograficzne w malarstwie
Seweryna Bieszczada” w Muzeum Etnograficznym
w Rzeszowie, przygotowana przy wspó³pracy z Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3589. Podró¿ sentymentalna rozpoczêta /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr 223, s. I
Wystawy w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
zwi¹zane z obchodami 100-lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Kroœnie
3590. Pontyfikat w kolekcjach / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 288, s. III
Wystawa numizmatów na temat pontyfikatu Jana
Paw³a II w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Wystawa przygotowana przez uczniów III Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Kroœnie i szko³y œredniej w Hattingen (Niemcy) „Przeciw zapomnieniu
i za wspóln¹ przysz³oœci¹ w Europie”
3596. Rodowe pami¹tki i idee / Irena Zieliñska // NG³os. - 2003, nr 31, s. 8; Trzeciescy
herbu Strzemiê / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003,
nr 267, s. IV
Wystawa „Trzeciescy” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3597. Rogowskie kapliczki / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 18, s. III
Wystawa kapliczek ze wsi Rogi w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3598. Rola kwiatów dziœ i przed wiekami /
(ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 167, s. III
Wystawa „Tradycje dekoracji kwiatowych we
wnêtrzach na prze³omie wieków” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3591. Prace z dyplomem / Adrian Krzanowski. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 3, s. 11; Artyœci
254
Kultura
3599. Setki lat braterstwa / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 218, s. III
3608. Symbole presti¿u i okrucieñstwa /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 261, s. II
Wystawa „Balint Balassi 450. rocznica urodzin
poety-¿o³nierza” w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Kroœnie
Wystawa „Wojownicy - przesz³oœæ i chwa³a”
przygotowana przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3600. Skrzydlate piêknoœci / (ST) // Dz. Pol.
- 2003, nr 279, s. III
3609. Szermiercza pasja / (BH) // Dz. Pol. 2004, nr 223, s. III
Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych
w Kroœnieñskim Domu Kultury
3601. S³owacka rzeŸba sakralna / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 169, s. III; Bardejowska kolekcja / ewg // Nowiny. - 2000, nr 149, s. 10
Wystawa s³owackiej rzeŸby sakralnej ze zbiorów
Muzeum w Bardejovie (S³owacja) w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3602. Solidnie i celuj¹co / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 95, s. III
Wystawa dyplomowa uczniów Pañstwowego Liceum Sztuk Plastycznych w BWA w Kroœnie
3603. Spotkanie michalickich wychowanków / (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 189, s. III
Wernisa¿ wystawy „Jan Ekiert i inni wychowankowie Zak³adu Wychowawczego w Miejscu Piastowym” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Wystawa pami¹tek zwi¹zanych z szermierk¹
w klubie studenckim „Jama” z kolekcji Wiktora Trybusa
3610. Szopki krakowskie / Andrzej Kosiek.
- Fot. // Kur. Kroœn. - 2002, nr 1, s. 2, 3
Wystawa w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3611. Szopki w miêdzynarodowej obsadzie
/ (SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 8, s. III; Tradycja
ponad granicami / Andrzej Józefczyk // Nowe
Podk. - 2003, nr 2, s. 6
Wystawa szopek nagrodzonych w Miêdzynarodowym Konkursie Szopek Bo¿onarodzeniowych
w Muzeum Historycznym w Dukli
3612. Œladami wiary / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 60, s. III; Œladami wiary Ojców / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 52, s. 24
Wystawa „Œladami wiary ojców naszych” prezentuj¹ca m.in. cenne elementy wyposa¿enia starego koœcio³a w Kroœcienku Wy¿nym
3604. Spotkanie plastyków w Preszowie /
Franciszek Kidawa. - Fot. // NG³os - 2005,
nr 4A, s. 6
3613. Œpiewaj¹ca wystawa / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 282, s. III
Wystawa prac plastyków kroœnieñskich w Sariskiej Galerii w Preszowie (S³owacja)
Wystawa ptaków egzotycznych w Kroœnieñskim
Domu Kultury
3605. Stra¿ackie he³my paradne / Ma³gorzata Pabis // NDz. - 2005, nr 74, s. 12
3606. Stypendystki „Akapi” / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 251, s. III
3614. Œwiat baœni i bajek / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 130, s. IV; „Œwiat baœni
i bajek” / Grzegorz Tomkowicz. - Fot. // NG³os.
- 2005, nr 22, s. 19
3607. Symbole Chrystusa / (ST) // Dz. Pol.
- 2004, nr 84, s. III
3615. Œwiat poezji Bronis³awy Betlej / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 41 s. 15
Wystawa w Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
Wystawa malarstwa stypendystek Fundacji „Akapi” w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
Wystawa krzy¿y i innych przedmiotów kultu
w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Konkurs plastyczny „Moja rodzina w œwiecie baœni i bajek” w gminie Korczyna - lista laureatów
Ekspozycja „Œwiat poezji Bronis³awy Betlej”
w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
255
Nauka. Oœwiata. Kultura
3616. Œwiat rzeczywisty „Zemsty” / Andrzej Kosiek. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2002,
nr 12, s. 3; „Zemsta” eksponowana / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 196, s. 13
Wystawa „Œwiat rzeczywisty Zemsty Aleksandra Fredry” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3617. Œwi¹teczna wystawa / (ar) // Nowiny. - 2002, nr 60, s. 13; Wielkanoc na pocztówkach / (ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 73, s. III
Wystawa wielkanocnych kart pocztowych w Filii nr 4 KPB w Kroœnie
Wystawa rysunków Jana Piotra Norblina de la
Gourdaine w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3626. „W ho³dzie Janowi Paw³owi II” / J.S.
- Fot. // NG³os. - 2005, nr 23, s. 3
Wystawa obrazów, grafiki i rzeŸby przedstawiaj¹cej ¿ycie Jana Paw³a II w Muzeum Historycznym
w Dukli
3627. W krêgu militariów „Janczara” /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 66, s. IV
Wystawa lamp wykonanych przez Jana Czuchrê
w Muzeum M. Konopnickiej w ¯arnowcu
3618. Œwi¹teczne rêkodzie³o / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 297, s. III
Wystawa-kiermasz rêkodzie³a ludowego w Dukli
3628. Walka na plakaty / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 180, s. III
3619. Œwi¹teczne szopki / (aj) // Nowe
Podk. - 2004, nr 14, s. 10
Wystawa plakatów politycznych z lat 80. XX w.
w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Laureaci III Miêdzynarodowego Konkursu Szopek
Bo¿onarodzeniowych zorganizowanego przez Starostwo
Powiatowe w Muzeum Historycznym - Pa³ac w Dukli
3629. Wernisa¿ w mansardzie / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 283, s. III
3620. Œwiêci na pó³kach / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 267, s. III
Wystawa rzeŸb z kapliczek odrestaurowanych
w ramach programu „Na chwa³ê Bogu i Maryi”
3621. Tajemnice mieczy samurajskich / (BH)
// Dz. Pol. - 2003, nr 262, s. IV
Wystawa mieczy samurajskich i innych akcesoriów japoñskich w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3622. Tradycje myœliwskie Beskidu Niskiego / Waldemar Pó³ch³opek. - Fot. // Duk. Prz.
Sam. - 2005, nr 10, s. 12
Wystawa w Muzeum Historycznym w Dukli
Wystawa prac pedagogów Instytutu Sztuk Piêknych Uniwersytetu Rzeszowskiego w Muzeum Historycznycm - Pa³acu w Dukli
3630. Wernisa¿ wystawy rêkodzie³a artystycznego w „Galerii” w dukielskim ratuszu /
Krystyna Boczar-Ró¿ewicz // Duk. Prz. Sam. 2002, nr 6, s. 10
Wernisa¿ rêkodzie³a artystycznego uczniów szkó³
publicznych gminy Dukla i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Dukli
3631. „Wieczne” lampy / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 46, s. 24
Wystawa lamp w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3623. Trzy wystawy / Andrzej Kosiek. - Fot.
// Kur. Kroœn. - 2001, nr 2, s. 3; Wyci¹gniête
z lamusa / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 67,
s. III
Wystawy czasowe w Muzeum Podkarpackim
w Kroœnie: malarstwa Seweryna Bieszczada, fotografii Doroty Smoter oraz wisz¹cych lamp oliwnych
i naftowych
3624. Turkot, bas, flet... / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 259, s. II
Wystawa kanarków i ptaków egzotycznych w Kroœnieñskim Domu Kultury
3625. Typy polskie / (BH) // Dz. Pol. - 2001,
nr 124, s. IV
3632. Wieœ pejza¿owa i siermiê¿na / (BH)
// Dz. Pol. - 2003, nr 223, s. III
Wystawa „Wieœ w malarstwie polskim” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3633. Wydobyæ z mroku zapomnienia : rozmowa z Piotrem Babinetzem, cz³onkiem zarz¹du
Podkarpackiego Towarzystwa Historycznego /
rozm. Bogdan Huæko // Dz. Pol. - 2000, nr 68, s. II
Plany utworzenia izby pamiêci w piwnicach budynku przy ul. Portiusa 4 w Kroœnie, w których
w mieœci³ siê areszt œledczy S³u¿by Bezpieczeñstwa
256
Kultura
3634. Wystawa i koncert w Dukli / Kam. Fot. // NG³os. - 2004, nr 18, s. 2
Wystawa widokówek zwi¹zanych z Konstytucj¹
3 Maja w Muzeum Historycznym w Dukli
garowicz. - Krosno : Muzeum Rzemios³a, 2004.
- 108 s. : fot. kolor. ; 30 cm
3643. „Z krosna do Krosna”/ Ma³gorzata
Pabis // NDz. - 2004, nr 199, s. 11
3635. Wystawa prac / Ewa Nowak. - Fot.
// NG³os. - 2005, nr 31, s. 7
Wystawa nagrodzonych i wyró¿nionych prac IV
Miêdzynarodowego Konkursu Plastycznego nt. „Ilustracja do utworu Marii Konopnickiej” w Muzeum
Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
Informacja o III Miêdzynarodowym Biennale
Tkaniny Lnianej organizowanym przez Muzeum
Rzemios³a w Kroœnie i laureatach konkursu
3644. Zafascynowany korzeniami / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 103, s. VIII
Wystawa „Las - przyroda - œrodowisko” w Iwoniczu Zdroju z ekspozycj¹ rzeŸb Mariana Pietruszki
3636. Wystawa szk³a w hucie / ola // Super Now. - 2004, nr 185, s. 6
Wystawa szk³a w hali produkcyjnej KHS zatytu³owana „Design m³odych 2004”
3645. Zajrzyj do dukielskiej galerii / ad. Fot. // Super Now. - 2002, nr 136, s. 18
Dzia³alnoœæ galerii w ratuszu w Dukli
3637. Wystawa w rzeszowskim BWA / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 64, s. II
3646. Zbrodnia udokumentowana / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 99, s. II
Zakwalifikowanie 20 najlepszych prac uczestników
konkursu „Millenium 2000” do etapu wojewódzkiego
3638. Wystawa ze Œwidnika / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 32, s. 13
Wystawa ukazuj¹ca losy oficerów i ¿o³nierzy
Korpusu Wschodnios³owackiego przygotowana przez
Muzeum Wojska w Œwidniku w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
3639. Z fary na Zamek / ar // Nowiny. - 2000,
nr 211, s. 5
Prezentacja obrazów z kroœnieñskiej bazyliki
mniejszej na wystawie malarstwa w Zamku Królewskim w Warszawie
Wystawa w Muzeum Podkarpackim „KatyñCharków-Twer. Ofiary z Krosna i regionu”
3647. ¯o³nierze wyklêci / ewg // Nowiny. 2001, nr 93, s. 11; ¯o³nierze wyklêci / Piotr Babinetz. - Portr. // Kur. Kroœn. - 2001, nr 6, s. 4
Wystawa poœwiêcona antykomunistycznemu
podziemiu na RzeszowszczyŸnie po 1944 r. w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3648. ¯o³nierze wyklêci / (BH) // Dz. Pol. 2004, nr 264, s. I; „¯o³nierze wyklêci” w Rogach / /in/ // Nowe Podk. - 2004, nr 46, s. 4
Wystawa „¯o³nierze wyklêci. Antykomunistyczne podziemie na RzeszowszczyŸnie po 1944 r.” w Domu Ludowym w Rogach
3640. Z krosna do Krosna : rozmowa z Ew¹
Mañkowsk¹ [...] / rozm. Antoni Adamski // Nowiny. - 2002, nr 182, s. 13
Zob. te¿ poz. 94, 107, 821
Biennale Tkaniny Artystycznej w Kroœnie
3641. Z krosna do Krosna : II Miêdzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej = IInd international artistic linen cloth biennale. - Krosno : Muzeum Rzemios³a, 2002. 107 s. : fot. kolor. ; 30 cm
3642. Z krosna do Krosna : III Miêdzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej = IIIrd international artistic linen cloth biennale / oprac. Ewa Mañkowska, Krzysztof Zy-
Biuro Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3649. Artefakty-3 / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2004, nr 46, s. III
Wystawa malarstwa „Bez koñca o cz³owieku”
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3650. Artystyczne wizje Wêgrów / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 147, s. III
Wystawa malarstwa i rzeŸby artystów z Zalaegerszeg (Wêgry) w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
257
Nauka. Oœwiata. Kultura
3651. Artystyczny przegl¹d / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 37, s. III; Artyœci z Podkarpacia / ewg // Nowiny. - 2002, nr 32, s. 13
3659. Koszmar w BWA / ewg // Nowiny. 2003, nr 176, s. 7
Ocena stanu technicznego siedziby Biura Wystaw Artystycznych w Kroœnie
Wystawa „Obraz, grafika, rysunek, rzeŸba 2001
roku” w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3652. Artyœci ró¿nych pokoleñ // Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 224, s. 7;
Grand Prix dla Justyny £uczaj / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 262, s. III; VIII [Ósme] Biennale Plastyki Kroœnieñskiej / Aneta B. Leœniak
// NG³os. - 2004, nr 15, s. 6; VIII [Ósme] Biennale Plastyki Kroœnieñskiej / Marzena Adamczyk // Nowe Podk. - 2004, nr 45, s. 2
VIII Biennale Plastyki Kroœnieñskiej zorganizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3653. Artyœci w kufajkach / ewg // Nowiny. - 2001, nr 217, s. 5
Problemy finansowo-gospodarcze Biura Wystaw
Artystycznych w Kroœnie
3654. Brzozowski rzeŸbiarz wyró¿niony /
(czak). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 26, s. 7
3660. Kwiaty w galerii / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 100, s. 23
Warsztaty dla nauczycieli plastyki i wystawa
kompozycji kwiatowych w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3661. Linia i bry³a / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2005, nr 67, s. IV
Wystawa rysunku i rzeŸby wyk³adowców Instytutu Sztuk Piêknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
w BWA w Kroœnie
3662. Malarstwo - piêkno i dobro / (ST)
// Dz. Pol. - 2004, nr 303, s. III; Piêkno i dobro
w BWA / Aneta B. Leœniak. - Fot. // NG³os. 2004, nr 50, s. 6
Wernisa¿ III Forum Malarstwa Polskiego Lesko
2003 „Malarstwo - piêkno i dobro” w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3663. M³oda sztuka / Antoni Adamski. Fot. // Nowiny. - 2000, nr 197, s. 19
Pokonkursowa wystawa malarstwa, grafiki i rzeŸby „Prze³om wieków” w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie; lista laureatów
3655. Dostrze¿one przez dzieci / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 125, s. III
Pokonkursowa wystawa prac uczestników XI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie; lista laureatów
3656. Dwadzieœcia lat... / Zdzis³aw Gil. - Fot.
// Nowe Podk. - 2002, nr 23, s. 10
20-lecie Biura Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3657. Komputerowe wizje / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 66, s. III
Wystawa grafiki komputerowej „Neuro 2004”
w BWA w Kroœnie
3658. Konkurs „Moja mama i ja” rozstrzygniêty / (czak) // Super Now. - 2001, nr 94, s. 18
Wyniki konkursu plastycznego dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjów z b. woj. kroœnieñskiego
Wystawa malarstwa, rysunku, fotografii i projektów architektonicznych absolwentów Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. M. Kopernika w Kroœnie
3664. Najlepsi z Podkarpacia / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 24, s. IV
Wystawa „Obraz, grafika, rysunek, rzeŸba 2002”
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3665. Pazerowie w Kroœnie / Franciszek Kidawa. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 22, s. 9
Wystawa sztuki rodziny Pazerów z Tarnowa
w BWA w Kroœnie
3666. Prezentacja wojewódzka / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 35, s. III
Wystawa prac zakwalifikowanych na wojewódzk¹
ekspozycjê „Obraz, grafika, rysunek, rzeŸba roku”
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3667. Rozmowy o sztuce / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 209, s. III
Wystawa prac uczestników II Forum Malarstwa
Polskiego w Lesku w Biurze Wystaw Artystycznych
w Kroœnie
258
Kultura
3668. „Szmaciarajdy” uczniów / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 136, s. III
Podk. - 2002, nr 32, s. 12
Wystawa prac plastycznych uczniów szkó³ podstawowych z woj. podkarpackiego
3669. Sztuka s³owacka w BWA / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 20, s. III
Wystawa plastyczna „Krajsky salon 2004” w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3670. Udana promocja / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 221, s. III
Promocja ksi¹¿ki Beli Hamvasa „Filozofia wina”
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
Wystawa poplenerowa w Iwoniczu Zdroju; omówienie prac poszczególnych uczestników
Muzeum - Skansen Kultury £emkowskiej
w Zyndranowej
3677. Jest, chocia¿ go nie ma... / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 79, s. III
Wyjaœnienia Jana Gancarskiego, dyr. Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie w sprawie rozwi¹zania umowy
u¿yczenia z Muzeum Kultury £emkowskiej w Zyndranowej
3678. Kartki z historii. Jak powsta³o muzeum w Zyndranowej / Artur Bata. - Fot. //
Zahoroda. - 2003, nr 4, s. 13-14
Dom Pamiêci i Tradycji
im. Dukielskiej Matki w Dukli
Muzeum-Skansen Kultury £emkowskiej w Zyndranowej
3671. Jest taki dom / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2000, nr 139, s. 12
Spo³ecznie prowadzona izba tradycji w Dukli
Galeria „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3672. Iwonickie klimaty / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 184, s. IV; Promocja kurortu /
Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 158,
s. 11
Poplenerowa wystawa prac malarskich w Galerii
„Pasa¿” Iwoniczu Zdroju
3673. Kurort Iwonicz / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 210, s. III
Wystawa poplenerowa „Kurort Iwonicz 2005”
w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3674. Kurort namalowany / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 194, s. III
3679. K³ódki w skansenie / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 90, s. 6; Ograniczenia
w ³emkowskim skansenie / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2000, nr 111, s. III; U Gocza nad Pann¹ /
Józef Matusz // Rzeczpospolita. - 2000, nr 143,
s. A5; W³adzy wstêp wzbroniony / AG // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 108, s. 4
Ograniczenie dzia³alnoœci Muzeum Kultury £emkowskiej w Zyndranowej z powodu braku œrodków na
utrzymanie skansenu i zatrudnienie pracownika
3680. Koniec zwiedzania? / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 74, s. III
Wstrzymanie prac konserwatorskich oraz naukowego opracowania zbiorów w Muzeum Kultury
£emkowskiej w Zyndranowej z powodu braku œrodków finansowych
3681. Muzeum - Skansen Kultury £emkowskiej w Zyndranowej : przewodnik. - Krosno :
„Apla”, [ca 2002]. - [12] s. : fot. kolor. ; 20 cm
Wystawa poplenerowa „Kurort Iwonicz Zdrój”
w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3675. Malowany kurort / (SUB) // Dz. Pol.
- 2000, nr 174, s. III
Wystawa malarska „Kurort Iwonicz” w Galerii
„Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3676. Zauroczeni zdrojem / Antoni Adamski // Nowiny. - 2002, nr 146, s. 11; Kolejny
plener „Kurort 2002” / Zdzis³aw Gil // Nowe
3682. Skansen do zamkniêcia / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 74, s. 3; Trudny rok
dla kultury / Czes³aw Skroba³a // Super Now. 2000, nr 119, s. 7
Brak œrodków finansowych na utrzymanie skansenu ³emkowskiego w Zyndranowej z powodu rozwi¹zania umowy z Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
259
Nauka. Oœwiata. Kultura
3683. Skansen, którego nie ma? / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 229, s. III
Wizyta pos³ów z sejmowej komisji mniejszoœci
narodowych i etnicznych w Muzeum Kultury £emkowskiej w Zyndranowej
s. 2-3; Wspomnienie œwietnoœci / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 235, s. III
Opis sta³ej wystawy w Muzeum Historycznym obrazuj¹cej przesz³oœæ Dukli
Poetycki wieczór z kresami = poz. 4266
3684. Stan zawieszenia / Anna Gorczyca
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 74, s. 1
Problemy finansowe Muzeum Kultury £emkowskiej w Zyndranowej
Muzeum Historyczne - Pa³ac w Dukli
3685. Dukielskie militaria / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 70, s. III
Poetycko-taneczne Andrzejki = poz. 4269
3689. Regionalizm przed akcesj¹ / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 79, s. III; Troska
o ma³e ojczyzny / Andrzej Raus // Dz. Pol. 2003, nr 69, s. 13
Konferencja ph. „Regionalizm jako element dziedzictwa kulturowego ziemi kroœnieñskiej” zorganizowana przez Muzeum Historyczne - Pa³ac w Dukli
Wystawy sta³e o tematyce wojennej w Muzeum
Historycznym - Pa³acu w Dukli
3690. Sposób na frekwencjê / ewg // Nowiny. - 2000, nr 27, s. 23
Dyrektor z konkursu = poz. 389
Nowe ekspozycje sta³e poœwiêcone historii miasta i pa³acu oraz dziejom chrzeœcijañstwa w regionie
w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
3686. Ferie w pa³acu / ewg // Nowiny. 2000, nr 22, s. 24
Zajêcia kulturalno-animacyjne dla dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
Groch i kapusta po dukielsku = poz. 4235
3691. Spotkanie w dukielskim muzeum /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 245, s. III;
Zatrzymane w kadrze / ewg. - Fot. // Nowiny. 2002, nr 206, s. 13
Spotkanie w Muzeum Historycznym - Pa³ac w Dukli na temat Beskidu Niskiego po³¹czone z promocj¹
albumu fotograficznego „Karpackie krajobrazy”
Historia pisana od nowa = poz. 823
3687. K³opoty z dukielskim muzeum / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 97, s. I; Muzeum bez dyrektora / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000,
nr 90, s. 5
Problemy organizacyjne i finansowe Muzeum Historycznego - Pa³acu w Dukli
Spotkanie z Januszem Szuberem = poz. 4281
3692. 620 [Szeœæset dwadzieœcia] lat miejskoœci Dukli / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 152,
s. III
Wystawa „Historia Dukli i dukielskiego zespo³u
pa³acowo-parkowego w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli”
Kolejna decyzja = poz. 2198
Masakra czy bohaterstwo = poz. 2428
3693. W parku o parkach / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 15, s. III
Muzeum czy rezydencja = poz. 2202
3688. Nowa aran¿acja wystawy „Z dziejów Dukli i dukielskiego zespo³u pa³acowoparkowego” w dukielskim Muzeum / Aleksandra ¯ó³koœ // Duk. Prz. Sam. - 2002, nr 9,
Seminarium nt. prac konserwatorskich w zabytkowych parkach
3694. Za³o¿enia reformy Muzeum w Dukli
w 2000 roku / oprac. S. B³a¿ewicz // Duk. Prz.
Sam. - 2000, nr 1, s. 11
Plan zmian administracyjno-organizacyjnych
w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli na 2000 r.
260
Kultura
3695. Zmiana dyrektora / (BH) // Dz. Pol. 2003, nr 6, s. III
3701. Iniekcja we dworze / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 190, s. III
3696. Zmiany w pa³acu / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 126, s. 3
3702. Jubileusz 100-lecia Daru Narodowego w ¯arnowcu / Maria Gonet. - Fot. // Gminne Wieœci. - 2003, nr 7, s. 6-7; Kto to jest Konopnicka? / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. 2003, nr 175, s. 1; Poetka wróci³a do ¯arnowca / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 210,
s. III; Przyjaciele w dworku / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 209, s. IV; Powitano Mariê
Konopnick¹ / Agnieszka Dembiczak. - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 175, s. 2; Sto lat temu
w ¯arnowcu / Agnieszka Dembiczak. - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 173, s. 14
Zmiana na stanowisku dyrektora Muzeum Historycznego - Pa³acu w Dukli
Zmiany organizacyjne w Muzeum Historycznym
- Pa³acu w Dukli (m.in. plan utworzenia centrum kongresowego)
3697. Znacznie mniej militariów / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 59, s. III
Zmiany organizacyjne w Muzeum Historycznym
- Pa³acu w Dukli po wprowadzeniu reformy administracyjnej
Zob. te¿ poz. 862
Obchody 100-lecia Daru Narodowego dla Marii
Konopnickiej w ¯arnowcu
Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3698. Dar narodu zagro¿ony / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 59, s. 1; Doskona³e, lecz ubogie
/ (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 60, s. II; Niewygodny „Dar Narodu” / (ST) // Dz. Pol. - 2001,
nr 61, s. 6; Dworek zagro¿ony / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2001, nr 41, s. 7; Zmarnowany dar
/ Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2001,
nr 106, s. 35; Niechciane muzeum / Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 26, s. 7;
¯arnowiec potrzebuje pomocy / (ad) // Super
Now. - 2001, nr 128, s. 7
Sytuacja finansowa Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3699. Duch patriotyzmu / rozmowa z re¿yserem Markiem Pasiecznym, autorem inscenizacji powitania Marii Konopnickiej w ¯arnowcu ; rozm. (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003,
nr 208, s. III
Obchody 100-lecia Daru Narodowego dla Marii
Konopnickiej
3700. Godnie uczczona rocznica / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 132, s. III
Udzia³ Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu w obchodach 160. rocznicy urodzin poetki
Zakoñczenie prac przy osuszaniu siedziby Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3703. Jubileuszowo w ¯arnowcu / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 213, s. II
Koncert z okazji 40-lecia otwarcia Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3704. Konopnicka ambasadorem Rzymu /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 187, s. III
Maria Konopnicka w gronie blisko szeœædziesiêciu literatów z ca³ego œwiata, których uznano za „ambasadorów Rzymu”
3705. Konopnicka gorsza od Kraszewskiego / Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2001,
nr 125, s. 25
Porównanie finansowania Muzeum Kraszewskiego w Romanowie i Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3706. Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu jako oœrodek kulturotwórczy. - Fragm.
pracy. / Pawe³ Bukowski - Streszcz. w jêz. ang.
// Ann. Acad. Paedag. Crac., Stud. ad Bibliot.
- [Nr 3] (2005), s. 256-276
3707. Na ratunek muzeum / ad. - Fot. //
Super Now. - 2002, nr 107, s. 7
Sytuacja finansowa Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
261
Nauka. Oœwiata. Kultura
Muzeum Misyjne Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek œw. Piotra Klawera w Kroœnie
3708. Narada w dworku / (SUB) // Dz. Pol.
- 2003, nr 112, s. III
Spotkanie poœwiêcone organizacji obchodów stulecia przekazania Marii Konopnickiej dworku w ¯arnowcu
3709. Otwarcie wystawy ilustracji / (SUB)
// Dz. Pol. - 2002, nr 252, s. III
3715. Muzeum Misyjne w Kroœnie / Wac³aw Turek. - Il. // Croscena. - 2004, nr 10,
s. 9-10
Zbiory Muzeum
Wystawa ilustracji utworów Marii Konopnickiej
w Podduklianskim Centrum Oœwiatowym w Svidniku (S³owacja)
3710. Pieni¹dze dla Muzeum Konopnickiej
/ and // Super Now. - 2002, nr 98, s. 3
3716. Skrawek œwiata u Klawerianek / Izabela Pó³ch³opek. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 49, s. 5
Zbiory Muzeum Misyjnego w Kroœnie
Muzeum Motoryzacji w Kroœnie
Dodatkowe œrodki finansowe na remont Muzeum
Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3717. Motory w muzeum / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2000, nr 115, s. 6; Motocykle z lamusa / Sebastian Czech // Super Now. - 2000,
nr 143, s. 18
Powstanie w dworku = poz. 2439
3711. Remont w dworku / (SUB) // Dz. Pol.
- 2002, nr 260, s. IV
Prace remontowe w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
Zbiory Muzeum Motoryzacji w budynku internatu Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w Kroœnie
Muzeum Podkarpackie w Kroœnie
Spotkanie ze Œwiêchem = poz. 4285
3712. Stulecie daru we wrzeœniu / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 89, s. IV
Stan przygotowañ do obchodów 100-lecia daru
narodowego dla Marii Konopnickiej w muzeum poetki w ¯arnowcu
3713. 33 [Trzydzieœci trzy] lata w muzeum /
Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2005, nr 221, s. 7;
Odznaka dla £opatkiewicza / Marta Gonet. - Fot.
// NG³os. - 2005, nr 46, s. 3
Uhonorowanie Zdzis³awa £opatkiewicza, by³ego dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej Krzy¿em
Kawalerskim Odrodzenia Polski
3718. Archeologia i wspó³czesnoœæ / ewg.
- Fot. // Nowiny. - 2003, nr 71, s. 13; Nowa
ekspozycja / Andrzej Kosiek. - Fot. // Kur.
Kroœn. - 2003, nr 4, s. 3
Otwarcie sta³ej ekspozycji „Z dziejów Krosna
i regionu” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3719. Dar serca / Andrzej Kosiek. - Fot.
// Kur. Kroœn. - 2001, nr 5, s. 3; Spe³ni³a wolê
ojca / (sec) // Super Now. - 2001, nr 247, s. 7
Przekazanie przez Mariê Nagajow¹ Muzeum Podkarpackiemu pami¹tek zwi¹zanych z Antonin¹ Domañsk¹
250 [Dwieœcie piêædziesi¹t] OO. Kapucynów = poz. 2423
3714. Woluminy dla muzeum / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 29, s. III
Kolekcja ksi¹¿ek o powstaniu styczniowym przekazana przez Mariana Terleckiego Muzeum M. Konopnickiej w ¯arnowcu
¯arnowiec promieniuje tradycj¹ = poz. 2448
3720. Forma 2000 / M¯ // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2000, nr 102, s. 4; Podkarpackie
szk³o / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 92, s. II
Wystawa szk³a artystycznego i u¿ytkowego
w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Fortepian z Krosna = poz. 4519
262
Kultura
Jan Gancarski = poz. 271
3721. Jubileusz kroœnieñskiego Muzeum /
A.M. // Podk. Inf. Kult. - 2004, nr 34, s. 29-30;
Muzealny bilans 50 lat / Kam // NG³os. - 2004,
nr 38, s. 7; Jubileusz Muzeum / /ip/ // Nowe
Podk. - 2004, nr 38, s. 3; Na stra¿y historii /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 221, s. III
Uroczystoœci z okazji 50-lecia Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie
3726. 50 [Piêædziesi¹t] lat Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie / A.M., MP // Croscena. - 2004, nr 15, s. 10; Pó³ wieku w murach
pa³acu. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 37, s. I-IV; 50
[Piêædziesi¹t] lat Muzeum w Kroœnie / (inf) //
Nowe Podk. - 2004, nr 37, s. 18
Historia Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie do r.
1956
Lampa dro¿sza od krowy = poz. 2427
3727. 50 [Piêædziesi¹t] lat Muzeum w Kroœnie / red. Jan Gancarski. - Krosno : „Ruthenus”, 2004. - 238 s. : fot. kolor. ; 24 cm
3722. Medal dla muzeum / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 262, s. III
3728. Piêkno lamp naftowych / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 150, s. III
3723. Muzeum Podkarpackie w Kroœnie :
informator / red. Jan Gancarski. - Rzeszów: „Mitel”, 2001. - 105 s. : mapa, fot. kolor, portr. ; 19 cm
3729. Podkarpackie Pompeje / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 270, s. II; Podkarpackie Pompeje / Jan Gancarski, Anna Muzyczuk // Kamerton. - 2000, nr 1/2, s. 115-119
Medal za zas³ugi dla „Solidarnoœci” upamiêtniaj¹cy ksiêdza pra³ata Bronis³awa Jastrzêbskiego
3724. Nagroda dla Muzeum Podkarpackiego / (ip) // Nowe Podk. - 2004, nr 22, s. 8;
Sybilla za wystawê / (BH). - Fot. // Dz. Pol. 2004, nr 117, s. III
Wystawa lamp ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego z Krosna w Sarospatak (Wêgry)
Wystawa „Podkarpackie Pompeje” w Muzeum
Podkarpackim prezentuj¹ca zabytki odkryte podczas
prac wykopaliskowych na Rynku w Kroœnie
II nagroda dla Muzeum Podkarpackiego w konkursie Ministerstwa Kultury „Sybilla 2003”
3730. Powrót „Soko³a” / (BH) // Dz. Pol. 2003, nr 277, s. III
3725. Najwiêksza w Europie / (Mak). Fot. // NG³os. - 2003, nr 7, s. 13; Sybilla za
album / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 121,
s. III
3731. Powstaje Muzeum Karpackie / ar
// Nowiny. - 2000, nr 27, s. 6
Nagroda Sybilla 2002 Ministerstwa Kultury za
katalog-album „W krêgu œwiat³a lampy naftowej”
wydany przez Muzeum Podkarpackie w Kroœnie
Opis sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó³” w Kroœnie, który znajduje siê w Muzeum Podkarpackim
Udzia³ Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie w tworzeniu Muzeum Karpackiego we Vranowie (S³owacja)
Pradzieje Podkarpacia = poz. 2440
Naukowcy o Ch³êdowskim = poz. 2429
Naukowcy o epokach kamienia = poz. 2430
Nie tylko misje = poz. 2432
O pradawnych dziejach = poz. 2437
3732. Promocja poprzez zabytki / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 217, s. 12
Dzia³alnoœæ Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie
na rzecz promocji miasta
3733. Przepytani z historii miasta / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 48, s. III
Fina³ konkursu wiedzy dla m³odzie¿y „Krosno historia i wspó³czesnoœæ” w Muzeum Podkarpackim
w Kroœnie
263
Nauka. Oœwiata. Kultura
Przesz³oœæ szans¹ na przysz³oœæ = poz. 2442
3734. „Szczyt” historyków / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 78, s. II
Spotkanie historyków z muzeów woj. podkarpackiego w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3735. Szk³o podkarpackie 2000. - Krosno :
Muzeum Podkarpackie, 2000. - 23 s. : fot. kolor. ; 27 cm
Kosiek. - Fot. // Podk. Inf. Kult. - 2003, nr 23,
s. 10-11
Omówienie zawartoœci sta³ej ekspozycji „Z dziejów Krosna XIV-XX” w Muzeum Podkarpackim
w Kroœnie
3741. Zmiana nazwy / ewg // Nowiny. 2000, nr 29, s. 24
Zmiana nazwy Muzeum Okrêgowego w Kroœnie
na Muzeum Podkarpackie
Katalog wystawy szk³a w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Zob. te¿ poz. 834
3736. Œlady historii : rozmowa z Janem Gancarskim, dyrektorem Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie / rozm. Bogdan Huæko // Dz.
Pol. - 2004, nr 215, s. III
Dotyczy dzia³alnoœci Muzeum Podkarpackiego
w Kroœnie z okazji 50-lecia placówki
Tej prawdy nie mo¿na zapomnieæ... = poz.
2445
Trzy dni archeologów = poz. 2446
3737. Umowa o wspó³pracy / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 109, s. III
Umowa o wspó³pracy miêdzy Muzeum Podkarpackim w Kroœnie a Gocseji w Zalaegerszeg
3738. W krêgu œwiat³a lampy naftowej =
By the light of the paraffin lamp / red. Jan
Gancarski, t³. na jêz. ang. Teresa Ba³uk-Ulewiczowa. - Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2001.
- 319 s. : fot. kolor. ; 23 cm
Rec.: Andrzej Kosiek // Nowe Podk. - 2002, nr 30,
s. 15
Album - katalog kolekcji lamp naftowych Muzeum Podkarpackiego
3739. Wzbogacanie kolekcji / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 237, s. C
3740. Z dziejów Krosna i regionu / Andrzej
3742. Dzia³alnoœæ Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbrce za 1999 rok i zamierzenia na
rok 2000 / Adam Barzyk, Stanis³aw Kondera
// Wiek Nafty. - 2000, nr 1, s. 23-26
Zadania zrealizowane w 1999 r.
3743. Dzie³a sztuki w skansenie / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 149, s. III; Galeria
Anny Kobak / ewg. - Fot. // Nowiny. - 2004,
nr 120, s. 7
Otwarcie sta³ej ekspozycji tkactwa artystycznego Anny Kobak-Pisowackiej w Muzeum Przemys³u
Naftowego w Bóbrce (gm. Chorkówka)
3744. Fundacja dla skansenu / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2004, nr 195, s. 7; Fundacja Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazowniczego im.
Ignacego £ukasiewicza w Bóbrce / Stanis³aw
Szafran // Wiek Nafty. - 2004, nr 4, s. 10-11
Powo³anie Fundacji Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbrce (cele i sk³ad rady fundacji)
3745. Fundacja prowadzi muzeum / (ad). Fot. // Super Now. - 2005, nr 96, s. 10
Wci¹¿ nowe odkrycia = poz. 2447
Zakupienie prac S. Bergmana i J. Ekierta do zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Kroœnie
Muzeum Przemys³u Naftowego
i Gazowniczego
im. Ignacego £ukasiewicza w Bóbrce
Fundacja Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbrce
3746. Jubileusz skansenu w Bóbrce / (ad)
// Super Now. - 2001, nr 235, s. 7; Unikalne
muzeum / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. 2001, nr 109, s. 10
40-lecie Muzeum Przemys³u Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego £ukasiewicza w Bóbrce
264
Kultura
3747. Lampki naftowe / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 279, s. III; Nietypowe eksponaty /
Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 231,
s. 13
Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
Autoportret = poz. 344
Wzbogacenie zbiorów Muzeum Przemys³u Naftowego - Skansenu w Bóbrce
3748. Miniaturowe lampki / (ad) // Super
Now. - 2002, nr 152, s. 4
Kolekcja miniaturowych lamp naftowych w Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbrce
Pozyskanie dzie³a Pierre'a van der Aa do zbiorów Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
3749. Muzeum szybów naftowych / AG //
Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 163, s. 16
ce
Zbiory Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbr-
3750. Otwarcie na wiosnê / (bm) // Super
Now. - 2000, nr 40, s. 7; To trzeba zobaczyæ /
Lidia Malczyk // Nowe Podk. - 2000, nr 22,
s. 7
Liczba turystów w Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbrce w 2005 r.
3757. Krosno 2000 : miasto i ludzie / red.
Ewa Mañkowska, Zygmunt Zygarowicz. Krosno : Muzeum Rzemios³a, 2000. - [19]
k. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm
Katalog wystawy
Przymierze z przyrod¹ = poz. 2745
3752. Ropa w muzeum / (bm) // Super Now.
- 2000, nr 113, s. 5; Skansen naftowy w nowej szacie / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000,
nr 94, s. 6
Otwarcie pawilonu wystawowego w Muzeum
Przemys³u Naftowego w Bóbrce
Konferencja nt skutków integracji gospodarczej
z UE w Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbrce
Podsumowanie 10-letniej dzia³alnoœci Muzeum
Rzemios³a w Kroœnie
Historia Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce
i udzia³ Muzeum Rzemios³a w Kroœnie w programie
na 2004 r.
3751. Podsumowanie sezonu turystycznego / Marek Klara. - Wykr. // Wiek Nafty. 2005, nr 4, s. 63
3753. Z przedsiêbiorcami o integracji /
(SUB) // Dz. Pol. - 2003, nr 83, s. V
3755. 10 [Dziesiêæ] lat Muzeum Rzemios³a.
- Fot. // Kur. Kroœn. - 2000, nr 7, s. 4
3756. Europejskie Dni Dziedzictwa //
NG³os. - 2004, nr 37, s. 4
Nowy pawilon wystawowy w Muzeum Przemys³u Naftowego w Bóbrce
150 [Sto piêædziesi¹t] lat kopalni = poz.
1913
3754. Bogatsze muzeum / (lm) // Nowe
Podk. - 2003, nr 8, s. 15; Bogatsze o XVIIwieczny miedzioryt / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2003, nr 42, s. III; Cenny miedzioryt / ar. - Fot.
// Nowiny. - 2003, nr 41, s. 13
3758. Krosno 2003 : miasto i ludzie - klimaty / red. Ewa Mañkowska. - Krosno : Muzeum Rzemios³a, 2003. - [11] k. tabl. : fot. kolor. ; 21 cm
Katalog wystawy
3759. Krosno 2005 : miasto i ludzie - zderzenia / red. Ewa Mañkowska, £ukasz Stachurski. - Krosno : Muzeum Rzemios³a, 2005. - [10]
k. tabl. : fot. (w tym kolor.) ; 21 cm
Katalog wystawy III Ogólnopolskiego Biennale
Fotografii
3760. Kryszta³owy jubileusz / K. RaŸniewski. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 12, s. 19; Muzealne urodziny / ad // Super Now. - 2005, nr 57,
s. 20; 15[Piêtnaœcie] lat Muzeum / (ma). - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 12, s. 3
Informacja o Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
i uroczystoœciach z okazji 15-lecia istnienia
265
Nauka. Oœwiata. Kultura
3761. Muzeum bez kapci / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2005, nr 71, s. 7; Piêæ tysiêcy
eksponatów / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2005,
nr 89, s. III
ne)
Dzia³alnoœæ Muzeum Rzemios³a (dane statystycz-
3769. Ostatni dzieñ otwarty / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 158, s. III
Zbiory i dorobek wydawniczy Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
3770. Rozstrzygnie s¹d / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2001, nr 219, s. 5
3762. Muzeum na walizkach / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2003, nr 126, s. 5
Sprawa w³asnoœci budynku Muzeum Rzemios³a
w Kroœnie
Sprawa w³asnoœci budynku, w którym mieœci siê
Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
3763. Muzeum Rzemios³a w Kroœnie : historia powstania / Iwona Jurczyk. - Fot. // Ziarno Gorczycy. - 2004, nr 2, s. 24-25
3771. Skromny jubileusz / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 184, s. 7
Zakoñczenie remontu generalnego Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
Sportowe wspomnienia = poz. 4095
Historia i zbiory Muzeum
Spotkanie z poet¹ = poz. 4283
3764. Muzeum Rzemios³a zaprasza / Ewa
Mañkowska. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2003, nr 3,
s. 4; Za ma³o miejsca / (ST) // Dz. Pol. - 2003,
nr 64, s. IV
Historia, zbiory i dzia³alnoœæ Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
3772. Œwiat w starym stylu / Anna Gorczyca. - Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 161, s. 3
Zbiory Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
3765. Muzeum zostaje / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 105, s. 17
3773. Vivaldi z dzwonnicy / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 86, s. III
3766. Na swoim, ale niezupe³nie / (ST) //
Dz. Pol. - 2003, nr 262, s. IV
Muzeum Wsi w Odrzykoniu
Rozstrzygniêcie w sprawie w³asnoœci siedziby Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
Decyzja S¹du Okrêgowego w Kroœnie w sprawie
w³asnoœci budynku Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
Laureaci konkursu ph. „Prima aprilis w Kroœnie”
w Muzeum Rzemios³a
3774. Nie tylko zamek! / Pawe³ G³adysz. Fot. // NG³os. - 2005, nr 50, s. 25
O Muzeum Wsi w Odrzykoniu
3767. Nie katujemy zwiedzaj¹cych pantoflami / z Ew¹ Mañkowsk¹, dyrektork¹ Muzeum Rzemios³a w Kroœnie ; rozm. Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 8, s. 10
Dzia³alnoœæ Muzeum Rzemios³a w Kroœnie w 2000 r.
3768. Odwiedzaj¹ Muzeum // Nowe Podk.
- 2004, nr 35, s. 16
Sprawozdanie na temat dzia³alnoœci Muzeum Rzemios³a w pierwszym pó³roczu 2004 r.
Muzeum Zamkowe „Kamieniec”
w Odrzykoniu
3775. „Kamieniec” kiedyœ i dziœ / rozmowa
z Andrzejem Ko³derem, dyr. Muzeum Zamkowego „Kamieniec” ; rozm. Piotr Dymiñski //
NG³os. - 2005, nr 32, s. 18
266
O dzia³alnoœci Muzeum
Kultura
Wystawy indywidualne
3776. Agnieszka Wy¿ykowska znowu
w KDK / Marcin G³uch. - Fot. // NG³os. - 2004,
nr 48A, s. 6
Wystawa malarstwa Agnieszki Wy¿ykowskiej
w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
3777. Ani rysunek, ani malarstwo, ani batik / (ST) // Dz. Pol. - 2002, nr 262, s. V
Wystawa instalacji „Poczuæ pióra” Ma³gorzaty
Kuczek w Kroœnieñskim Domu Kultury
3778. Arie na wernisa¿u / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 124, s. III
Wernisa¿ wystawy fotografii Justyny Wiatr i malarstwa Marka Wiatra w galerii Kroœnieñskiego Domu Kultury
3784. Batalie i pieœni / (SUB). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 190, s. III; Wystawa malarstwa
batalistycznego w dukielskim Muzeum / Waldemar Pó³ch³opek // Duk. Prz. Sam. - 2003,
nr 9, s. 9
Wystawa malarstwa batalistycznego Eugeniusza
Bodesa oraz koncert polskich pieœni patriotycznych
i religijnych z okazji Œwiêta Wojska Polskiego w Muzeum Historycznym w Dukli
3785. B³êkitne anio³y £uczki do 31 stycznia
/ jt // Croscena. - 2005, nr 19, s. 29; Anio³y wœród
ksi¹¿ek / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 14, s. III; Anio³y w bibliotece / jt // NG³os. - 2005, nr 2, s. 5;
B³ekitne anio³y £uczki / /jt/ // Nowe Podk. 2005, nr 3, s. 2; B³êkitne anio³y £uczki / sec //
Super Now. -2005, nr 9, s. 12
Wystawa rzeŸby Antoniego £uczki w Filii nr 4
KBP w Kroœnie
3779. Artysta z Krosna wystawia na Wêgrzech / (ec) // Super Now. - 2004, nr 60, s. 7
3786. Braterskie prezentacje / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 216, s. 7
Wystawa rzeŸby Macieja Syrka w Zalaegerszeg
na Wêgrzech zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia „Portius”
3780. Artystka niekonwencjonalna / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 212, s. III
Wystawa malarstwa Sylwii Tulik w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3781. Artystyczne œrody / /red/ // Nowe
Podk. - 2004, nr 43, s. 3; Leon Chrapko w saloniku KBP / A. B. Leœniak // NG³os. - 2004,
nr 41, s. 13; Malarz w bibliotece / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 242, s. III; Twórczoœæ Leona
Chrapki / (JT) // Dz. Pol. - 2004, nr 244, s. III;
Wystawa malarska / sec // Super Now. - 2004,
nr 210, s. 10; Artyœci w saloniku / ewg // Nowiny. - 2004, nr 211, s. 7
Wernisa¿ Leona Chrapki w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
Wystawa malarstwa, rzeŸby i rysunku Marka
i Waldemara Kordyacznych w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3787. BWA proponuje... / Marcin G³uch
// Nowe Podk. - 2001, nr 32, s. 12
Wystawy malarstwa Lidii Hudzik oraz Ireneusza
i El¿biety Kopaczów
3788. Ceramiczne jaja / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 77, s. III
Instalacja o tematyce wielkanocnej autorstwa Ma³gorzaty Kuczek w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3789. Cerkwie i pejza¿e / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 16, s. IV
Wystawa malarstwa Zdzis³awa Twardowskiego
w Kroœnieñskim Domu Kultury (nota biograficzna)
3782. Artyœci z Krosna / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 245, s. II
3790. Cisowskiej magia we wnêtrzach /
Jan Tulik // Dz. Pol. - 2002, nr 20, s. III
3783. Barwy Marsza³ka / (JT). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 70, s. III
3791. Dawid Podkul w „czwórce” / jt. - Fot.
// NG³os. - 2004, nr 45A, s. 6; Dawid Podkul
w „Czwórce” / jt // Nowe Podk. - 2004, nr 46,
s. 18; Dawid Podkul w „Czwórce” / (sec)
Wystawa malarstwa Niny Rostkowskiej i Henryka
Wichniewicza w galerii Kroœnieñskiego Domu Kultury
Wystawa malarstwa Tadeusza Marsza³ka w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej w Kroœnie
Wystawa akwarel Ewy Cisowskiej w Filii nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej; sylwetka twórcza artystki
267
Nauka. Oœwiata. Kultura
// Super Now. - 2004, nr 229, s. 20; Wystawa
w bibliotece / JT // Dz. Pol. - 2004, nr 275, s. III
ry'ego / Franciszek Kidawa. - Fot. // NG³os. 2005, nr 24, s. 7
3792. Debiut w rodzinnym mieœcie / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 265, s. C; Agnieszka
Kolendowska z epoki Renoire'a / Aneta Barbara Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 45,
s. 11
3800. Gerba w ¯arnowcu / Kam. - Fot. //
NG³os. - 2004, nr 44, s. 5
3793. „Droga pod œwiat³o” / J.S. - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 21, s. 4
Wystawa prac Niny Rostkowskiej w Filii nr 4
Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
Wystawa malarstwa i rysunku Dawida Podkula
w Filii nr 4 KBP w Kroœnie
Wystawa malarstwa Agnieszki Kolendowskiej
w KBP w Kroœnie
Wystawa malarstwa Urszuli Gortat w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3794. Dzie³a Zbigniewa Habrata / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 301, s. III; Twórczoœæ
Zbigniewa Habrata / (ST) // Dz. Pol. - 2002,
nr 286, s. IV
Wystawa malarstwa i rysunku Zbigniewa Habrata w Filii nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
3795. Dziêki fundacji „Akapi” / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 226, s. III
Wystawa malarstwa Anny Rymarz z Krosna i Magdaleny Wêgrzyn z Nienaszowa w Kroœnieñskim Domu
Kultury w Kroœnie
3796. Dziœ wernisa¿ / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 166, s. III; Malowanie jest radoœci¹ / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 168, s. III
Wystawa malarstwa Adama Szentpetery'ego ze S³owacji
Wystaw grafiki Grzegorza Gerby w Muzeum M. Konopnickiej w ¯arnowcu
3801. Grafika i malarstwo / ewg // Nowiny. 2002, nr 102, s. 13; Malarstwo Niny Rostkowskiej / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 130, s. III
3802. Grafika w saloniku / A.B.L. - Fot.
// NG³os. - 2005, nr 15A, s. 8; Grafiki Topolskiej / ewg. - Fot. // Nowiny. - 2005, nr 86,
s. III; Zmys³owe znaki / (JT). - Fot. // Dz. Pol.
- 2005, nr 106, s. III
Wystawa grafiki Joanny Topolskiej w KBP w Kroœnie
3803. Grafiki Preloga / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 180, s. III; Sztuka z Austrii / Antoni
Adamski // Nowiny. - 2002, nr 151, s. 11
Wystawa prac austriackiego grafika Karla Drago
Juliusa Preloga w galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3804. Ikar polski i uniwersalny / Antoni
Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 230, s. 11;
„Ikary” Woroñca i Wójtowicza / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 267, s. III
Wernisa¿ malarstwa Anny Muni w Kroœnieñskim
Domu Kultury w Kroœnie
Wystawa malarstwa Piotra Wójtowicza i rzeŸby
Piotra Woroñca w Biurze Wystaw Artystycznych
w Kroœnie
3797. Emocje narysowane / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 270, s. III
3805. Ilustrowany wernisa¿ / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 110, s. III
Wystawa rysunków Andrzeja SamborowskiegoZajdla w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
Wystawa rysunków Grzegorza Wojtasika w Muzeum M. Konopnickiej w ¯arnowcu
3798. Eschatologia w trójk¹cie / Jan Tulik.
- Fot. // NG³os. - 2003, nr 28, s. 2; Wsio³kowski
/ (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 245, s. III
3806. Instalacja i malarstwo / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 52, s II; 360 [Trzysta szeœædziesi¹t] jaj / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 60,
s. II; Pocz¹tek i koniec / (ad) // Nowiny. - 2001,
nr 67, s. 8
Wystawa malarstwa Adama Wsio³kowskiego
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3799. Geometryzmy Adama Szentpete-
Wystawa rysunku i ceramiki Ma³gorzaty RyszKuczek w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
268
Kultura
3807. Jaka córka, taki ojciec / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 213, s. III; Wspólna malarska
pasja / (m). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 176,
s. 7
3814. Koncert podczas wernisa¿u / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 265, s. III
3808. Jego pasj¹ jest rysunek / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 219, s. II
3815. Koncertowy wernisa¿ / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 189, s. II
3809. Jej fioletowy zapach frezji / Marcin
G³uch // NG³os. - 2003, nr 31, s. 5; Po udanym
debiucie / (lm). - Fot. // Nowe Podk. -2003,
nr 40, s. 7; Po udanym debiucie / TL. - Fot. //
NG³os. - 2003, nr 26, s. 5
3816. Krosno na p³ótnach / (JT). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 153, s. III; Krosno na p³ótnach /
/jt/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 28, s. 7
Wystawa prac Tadeusza Marsza³ka i Moniki Marsza³ek w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
Wystawa rysunków Czes³awa Biskupa, mieszkañca Domu Pomocy Spo³ecznej z Iwonicza Zdroju
w Kroœnieñskim Domu Kultury
Wystawa malarstwa Urszuli Gortat w Filii nr 4
KBP
3810. Jubileuszowa wystawa Mistrza Kandefera / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002,
nr 214, s. 13; Wernisa¿ mistrza Kandefera /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 253, s. IV
Wystawa rzeŸb W³adys³awa Kandefera w Galerii
„Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3811. Kijowski w „czwórce” // NG³os. 2003, nr 1, s. 13; Pejza¿e Andrzeja Kijowskiego / (ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 96, s. III
Wernisa¿ wystawy „Polskie pejza¿e w obrazach
Marka Wiatra” w Muzeum Historycznym - Pa³acu
w Dukli i koncert „Najpopularniejsze pieœni polskie
i w³oskie”
Wernisa¿ wystawy malarstwa Dariusza Orzechowskiego „Malarstwem i wierszem” w Muzeum
Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
Wystawa malarstwa Wo³odymyra Romaniwa
w KBP w Kroœnie
3817. Kroœnianka znana na œwiecie / jt. Fot. // NG³os - 2005, nr 3, s. 4; Rysunek Makiel-Hêdrzak w saloniku artystycznym KBP /
(JT) // Dz. Pol. - 2005, nr 12, s. III; Uznanie na
œwiecie / sec. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 13,
s. 20; Z wielkiej tradycji / jt. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 4, s. 5
Wystawa rysunku Marleny Makiel-Hêdrzak
w KBP w Kroœnie
3818. Kwiaty Anny Muni / (ewg) // Nowiny. - 2002, nr 16, s. 12; Kwiaty Anny Muni /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 26, s. IV
Wystawa malarstwa Andrzeja Kijowskiego w Filii nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
Wystawa malarstwa Anny Muni w galerii Kroœnieñskiego Domu Kultury oraz krótka biografia artystki
3812. Kobieta twórcza / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 15, s. 12
Wystawa malarstwa Magdaleny Wy¿ykowskiej
w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3813. Kobieta w rysunku i ekslibrisie /
Aleksandra ¯ó³koœ, Waldemar Pó³ch³opek //
Duk. Prz. Sam. - 2005, nr 4, s. 8; Kobieta rysunku i ekslibrisie / Aleksandra ¯ó³koœ, Waldemar Pó³ch³opek. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 13, s. 10
Wystawa rysunku Ma³gorzaty ¯uk i ekslibrisów
ze zbiorów Zbigniewa Ossenkowskiego w Muzeum Historycznym w Dukli
3819. Leœne inspiracje / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 67, s. III; Leœnik - rzeŸbiarz i malarz /
AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 67,
s. 3; Leœnik z pasj¹ / ewg // Nowiny. - 2000,
nr 57, s. 32
Wystawa malarstwa i rzeŸby Tomasza Belczyka
w Filii nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
3820. Litografie Cywickiego / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 141, s. III
Wystawa litografii £ukasza Mi³osza Cywickiego
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
269
Nauka. Oœwiata. Kultura
3821. Lubiê malowaæ akwarelami / Zdzis³aw
Gil. - Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 4, s. 3;
Obrazy i witra¿e // NG³os. - 2004, nr 2, s. 2
Wystawa malarstwa Dominiki Paczkowskiej
w Kroœnieñskim Domu Kultury
Sabiny / ar // Nowiny. - 2000, nr 33, s. 23
Wystawa prac malarskich Sabiny Ungeheuer
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3829. Malarstwo Tadeusza Marsza³ka /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 110, s. III
3822. Madonna wœród pejza¿y / jt // NG³os. 2005, nr 6, s. 5; Madonna wœród pejza¿y /
/jt/ // Nowe Podk. - 2005, nr 7, s. 3; Madonna
wœród pejza¿y / sec // Super Now. - 2005, nr 38,
s. 21
Wystawa prac Tadeusza Marsza³ka i Moniki
Marsza³ek w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3830. Malarstwo wewnêtrzne / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 106, s. III
Wystawa malarstwa Renaty Pelczar z Korczyny
w Filii nr 4 KBP w Kroœnie
Wystawa malarstwa Kornelii Gyurko w galerii
Kroœnieñskiego Domu Kultury
3823. Malarskie wystawy / (ewg) // Nowiny. - 2003, nr 210, s. 7
Wystawa prac Ma³gorzaty Kilarowskiej (malarstwo, grafika), £ukasza Grudysza i Micha³a Wêgrzyna (fotografia) w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
3824. Malarstwo Ewy Czeczot i tkanina artystyczna Katarzyny Pasternak-Karchut w dukielskim Muzeum / Aleksandra ¯ó³koœ. - Fot.
// Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 8, s. 11
Omówienie twórczoœci Ewy Czeczot i Katarzyny Pasternak-Karchut
3825. Malarstwo Joanny Szmyd / (ST) //
Dz. Pol. - 2003, nr 267, s. IV
Wystawa prac J. Szmyd w Filii nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
3826. Malarstwo Magdaleny Wy¿ykowskiej / (ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 27, s. IV
Wystawa malarstwa Magdaleny Wy¿ykowskiej
w Muzeum Regionalnym w Brzozowie
3827. Malarstwo Rostkowskiej / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 290, s. III; Œwiat Niny /
Marcin G³uch. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 49,
s. 2; Wystawa malarstwa Niny Rostkowskiej /
jt // Croscena. - 2004, nr 18, s. 31
Wystawa malarstwa Niny Rostkowskiej w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
3828. Malarstwo Sabiny Ungeheuer /
oprac. i fot. Z. Gil. - Fot. // Nowe Podk. - 2000,
nr 7, s. 12; Maluje skrawki ziemi / Bernadeta
Koszty³a // Dz. Pol. - 2000, nr 37, s. 15; Pejza¿e
3831. Malarstwo Zbigniewa Cebuli / Lidia
Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2000, nr 33,
s. 10
Wystawa malarstwa Zbigniewa Cebuli w Biurze
Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3832. Malowanie to moja pasja / /ip/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 50, s. 16
Wystawa malarstwa Ma³gorzaty Adamkowskiej
w galerii Kroœnieñskiego Domu Kultury
3833. Malownicze ma³¿eñstwo / Aneta B.
Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 37, s. 6;
Razem i osobno / (JT) // Dz. Pol. - 2005, nr 221,
s. III; Razem i osobno / jt. - Fot. // Nowe Podk.
- 2005, nr 39, s. 9
Wystawa malarstwa E. W³odzik-Burdzy i M. Burdzego w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej w Kroœnie
3834. Malwy i portrety dusz / (JT). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 164, s. III; Malwy i portrety
dusz / (l) // Nowe Podk. - 2005, nr 32, s. 15;
Portrety dusz / Angelika Menet. - Fot. // NG³os.
- 2005, nr 28, s. 7
Wystawa malarstwa Anny Muni w Kroœnieñskiej
Bibliotece Publicznej w Kroœnie
3835. Ma³e formy Syrka / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 219, s. III
Wystawa prac Macieja Syrka w Biurze Wystaw
Artystycznych w Kroœnie
270
Kultura
3836. Metafory profesorów / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 57, s. II
3844. Noworoczne œpiewanie / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 26, s. III
3837. Miêdzy duchem a materi¹ / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 41 s. 15; Na granicy materii i ducha / Aleksandra ¯ó³koœ // Duk. Prz.
Sam. - 2000, nr 2, s. 7-8
3845. Obrazy naszej rzeczywistoœci. - Fot.
// Super Now. - 2000, nr 257, s. 7
Wystawa rzeŸb, grafik i rysunków Marii SiutyGóreckiej, Stanis³awa Góreckiego i Danuty Ko³zanNowickiej w Muzeum Historycznym w Dukli
Koncert noworoczny i wystawa malarstwa Dariusza Zajdla w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
Wystawa malarstwa Edwarda Dwurnika w Biurze
Wystaw Artystycznych w Kroœnie
Wernisa¿ rysunków, obrazów i rzeŸb Katarzyny
Cwynar, Marleny Makiel-Hêdrzak i Jadwigi SzmydSikory po³¹czony z koncertem „Pamiêci Chopina”
w wykonaniu uczniów Prywatnej Szko³y Muzycznej
„Pro Musica” w Muzeum Historycznym - Pa³acu
w Dukli
3846. Obrazy wœród ksi¹¿ek / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 30, s. 13
Wystawa malarstwa Iwony Jankowskiej-Kozak
w Filii nr 4 w Kroœnie
3847. Odmienne œwiaty dwóch artystek /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 162, s. IV
3838. Miniaturowy œwiat Anny Munii /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 72, s. III
Wystawa malarstwa Anny Munii w Filii Nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
Wystawy malarstwa Pauliny Michalskiej i Magdaleny Mi³oœ-Kuty w Biurze Wystaw Artystycznych
w Kroœnie
3839. Mistrz i uczniowie / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 98, s. V
3848. Pasja i radoϾ tworzenia / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 113, s. 3
Wystawa prac Zofii B³a¿ej, instruktorki tkactwa
artystycznego w Muzeum M. Konopnickiej w ¯arnowcu
Wystawa malarstwa Niny Rostkowskiej w BWA
w Kroœnie
3849. Pasje Wolwowicza / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 121, s. II
3840. Mistyczne klimaty / ewg // Nowiny. 2001, nr 53, s. 10; Sztuka w bibliotece / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 65, s. IV
Wystawa malarstwa Wojciecha Wolwowicza w galerii Kroœnieñskiego Domu Kultury
Wystawa rysunku i malarstwa pt. „Impresje z drogi” Zbigniewa Habrata w Filii nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
3850. Pastele w BWA / ewg // Nowiny. 2000, nr 12, s. 24
Wystawa pasteli Lidii Maciejewskiej-Suchanek
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3841. M³ode, utalentowane / (SK). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 5, s. III
Wernisa¿ malarstwa Ma³gorzaty G³odowskiej
i Pauliny Steligi w Kroœnieñskim Domu Kultury
w Kroœnie
3851. Pastelowi œwiêci / jt. - Fot. // NG³os.
- 2005, nr 15A, s. 8; Pastelowi œwiêci / ewg //
Nowiny. - 2005, nr 90, s. 7
3842. M³odzi chc¹ zaistnieæ! / Anna Pawlik. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 38, s. 8
Wystawa malarstwa Karoliny Kowalskiej w klubie studenckim „Jama” w Kroœnie
Wystawa rzeŸby Stanis³awa Koconia w Filii nr 4
Kroœnieñskiej Biblioteki w Kroœnie
3852. Pejza¿e i kobiety w kwiatach / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 142, s. III
Wystawa malarstwa Ireny Popio³ek i Jacka Balickiego w Galerii Mansardzie Muzeum Historycznego - Pa³acu w Dukli
3843. Nowe prace Zdzis³awa Twardowskiego / Stanis³aw Wójtowicz. - Fot. // NG³os. 2005, nr 42, s. 6
Wystawa malarstwa w Filii nr 4 w Kroœnie
271
Nauka. Oœwiata. Kultura
3853. Pejza¿e i portrety / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 142, s. III
Barbara Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 41,
s. 6
Wystawa prac malarskich Ewy W³odzik-Burdzy
i Marka Burdzego w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
Wernisa¿ wystawy Ewy Zajdel-Œlemp w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
3854. Piêkno i groza Amazonii / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2000, nr 226, s. II
3862. Rytua³ - rytm - harmonia / Waldemar
Pó³ch³opek // NG³os. - 2004, nr 15, s. 3; Rytua³
Jana Siuty / (SUB) // Dz. Pol. - 2004, nr 89, s. III
Autorska wystawa Janusza Kaszy „Moja Amazonia” w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3855. P³ótna Lidii Hudzik / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 168, s. III
Wystawa malarstwa Lidii Hudzik w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3856. Podwójny wernisa¿ / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 77, s. IV
Wystawa malarstwa Zbigniewa Broñskiego i sztuki u¿ytkowej Piotra Burgera w Galerii „Pasa¿” w Iwoniczu Zdroju
3857. Poszukiwania Rêdziniaka / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 255, s. III
Wystawa prac (malarstwo, tkanina, rzeŸba) Piotra
Rêdziniaka w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3858. Poszukiwanie to¿samoœci / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 38, s. 15; Œwiat³o barw Eriki
/ (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 37, s. 4; Wernisa¿
Eriki Jakubcinovej / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 36, s. 15; Œwiat³o barw / AG // Gaz. Wybor.(Rzeszów). - 2000, nr 38, s. 4
Wystawa malarstwa i grafiki Eriki Jakubcinovej
w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie; sylwetka artystki
3859. Powrót po latach / (ST) // Dz. Pol. 2001, nr 261, s. V; Spotkanie po latach / ewg
// Nowiny. - 2001, nr 215, s. 12
Wystawa malarstwa, rysunku, rzeŸby i form u¿ytkowych Anny Hass-Brzuzy, Marii Ferenc i Stanis³awy Olszañskiej-Marsza³ek w BWA w Kroœnie
3860. Romaniw w saloniku artystycznym
w Kroœnie / Zdzis³aw Gil. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 22, s.6
O twórczoœci Wo³odymyra Romaniwa, malarza
poch. ukraiñskiego zamieszka³ego w Kroœnie
3861. Rysunek i wiersz / (JT). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 243, s. D; Œwiat Ewy / Aneta
Wystawa rzeŸby i prac na papierze Jana Siuty
(ur.w Zagórzu) w Muzeum Historycznym w Dukli
3863. Rzecz o niemo¿noœci / Antoni Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 205, s. 11; Wizjonerska wyobraŸnia Kryñskiego / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 234, s. III
Wystawa malarstwa Ryszarda Kryñskiego w BWA
w Kroœnie
3864. RzeŸby i marsza³ek Pi³sudski / (ip). Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 21, s. 2
Wystawa rzeŸby Macieja Syrka w Saloniku Artystycznym Biblioteki w Kroœnie
3865. RzeŸby Syrka / (ST) // Dz. Pol. - 2001,
nr 215, s. IV
Wystawa prac Macieja Syrka w Biurze Wystaw
Artystycznych w Kroœnie
3866. RzeŸby w bibliotecznej galerii / (wb)
// Croscena. - 2003, nr 4, s. 30; Twórczoœæ Gierlaszyñskiego / (ST) // Dz. Pol. - 2003, nr 224,
s. III
O wystawie rzeŸb J. Gierlaszyñskiego w Filii nr 4
w Kroœnie
3867. RzeŸby w dworku / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 58, s. III; Wystawa rzeŸby
i „kl¹twa Jagielloñczyka” / kj // Super Now. 2005, nr 48, s. 20
Wystawa rzeŸby W³adys³awa Pasterczyka w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3868. Skarby podkarpackich lasów / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 194, s. III
Promocja ksi¹¿ki E. Marsza³ka i wernisa¿ malarstwa T. Marsza³ka zorganizowany przez Kroœnieñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Kroœnie i Regionaln¹
Dyrekcjê Lasów Pañstwowych
272
Kultura
3869. S³owackie pejza¿e // (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 62, s. III
nr 41, s. III
Wystawa malarstwa Józefa Kaminsky'ego (S³owacja) w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
Wystawa prac Jerzego Wojtowicza w Muzeum
Historycznym - Pa³acu w Dukli i krótkie omówienie
jego drogi artystycznej
3870. Stworki Kamili / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 56, s. III
3878. Twórczoœæ Marsza³ków / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 278, s. II
3871. Szklany œwiat Witolda Œliwiñskiego /
Teresa Ginalska. - Fot. // Croscena. - 2004, nr 17,
s. 26-28; WyrzeŸbione ze szk³a / ewg // Nowiny. - 2004, nr 207, s. III
3879. Twórczoœæ Nemetha / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 194, s. III
Wystawa prac Kamili Paw³uckiej „Moje ma³e
œwiaty” w galerii Kroœnieñskiego Domu Kultury
Twórczoœæ Witolda Œliwiñskiego i wystawa prac
w KDK w Kroœnie
Wystawa malarstwa Tadeusza Marsza³ka i wystawa rzeŸby Edwarda Marsza³ka w Domu Ludowym
w Kroœcienku Wy¿nym
O twórczoœci Janosa Nemetha w zwi¹zku z wystaw¹ jego rzeŸb w Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
3880. Utkane piêkno / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 42, s. III
3872. Œpiewak i malarz / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 78, s. III; Malarstwo i muzyka / (ewg)
// Nowiny. - 2000, nr 74, s. 23
Wystawa obrazów i koncert z udzia³em Marka
Wiatra w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
3873. Œwiat barw Katarzyny Czuchnowskiej / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 58, s. IV
Wystawa malarstwa w BWA w Kroœnie
Wystawa twórczoœci Anny Kobak-Pisowackiej
„Miêdzy warsztatem a wyobraŸni¹” w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3881. W œwietlistych kolorach / (jt) //
Nowe Podk. - 2005, nr 8, s. 10
Wystawa malarstwa Witolda Popielskiego w Saloniku Artystycznym KBP
3882. Wernisa¿ przy „Klepisku” / (ST) //
Dz. Pol. - 2000, nr 287, s. III
3874. Œwiat Pauliny Michalskiej / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 78, s. II
Wystawa malarstwa Pauliny Michalskiej w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
Wystawa prac plastycznych Bogdana Biernata
i Grzegorza Tomkowicza w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
3875. Tadeusz Marsza³ek w GJO / Jan Tulik. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 47, s. 2
3883. Wernisa¿ za wernisa¿em / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 156, s. III
3876. Tworz¹ i ucz¹ innych / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 41, s. 13; W bibliotece jak w galerii / (ST). - Fot. // Dz. Pol. 2002, nr 49, s. III
3884. Wieczór z artystami / (ST) // Dz. Pol.
- 2002, nr 73, s.III
Wystawa prac Tadeusza Marsza³ka w Herbaciarni, Rynek 17 w Kroœnie
Wystawa malarstwa i rzeŸby Barbary i Zbigniewa Marchewków w Filii nr 4 w Kroœnie
3877. Tworzy i odnawia / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2004, nr 40, s. III; Wystawa
„Miêdzy Wschodem i Zachodem” / Aleksandra ¯ó³koœ // Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 3, s. 6;
Malarz i konserwator / (ST) // Dz. Pol. - 2004,
Wystawa fotograficzna „Nowe media” i wystawa malarstwa Ewy Czeczot w Muzeum Historycznym w Dukli
Wystawa malarstwa Paw³a Kotowicza i koncert
kameralny w Muzeum Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
3885. Wiosenna secesja / (JT). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 54, s. III; Wiosenna secesja / jt
// NG³os. - 2005, nr 9A, s. 4; Wiosenna secesja
/ (jt) // Nowe Podk. - 2005, nr 10, s. 16
œnie
273
Wystawa prac Doroty Zieliñskiej w Filii nr 4 w Kro-
Nauka. Oœwiata. Kultura
3886. Wokó³ cz³owieka / Lidia Malczyk. Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 11, s. 12; Zrozumieæ i pokazaæ cz³owieka / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 70, s. III
Wystawa rysunku Marleny Makiel-Hêdrzak, rzeŸby Bogdana Biernata i Grzegorza Tomkowicza w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
// Super Now. - 2004, nr 59, s. 7
Wystawa rzeŸby S³awomira Gêsiaka w Gminnym
Oœrodku Kultury w Jedliczu
3889. Wystawy wœród ksi¹¿ek / ewg // Nowiny. - 2000, nr 18, s. 24
Wystawa malarstwa Zdzis³awa Twardowskiego
w Filii nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
3887. Wszystko ju¿ by³o / (ST) // Dz. Pol.
- 2000, nr 157, s. III
Wernisa¿ malarstwa Bogus³awy Soboñ ze Œwierzowej Polskiej w Kroœnieñskim Domu Kultury
3888. Wystawa rzeŸby i stanu ducha / (kj)
3890. Zauroczeni œwiat³em, œwiatem i sob¹
/ oprac. El¿bieta Pustu³ka. - Fot. // Nowe Podk.
- 2001, nr 11, s. 12
Wystawa malarstwa Jaros³awa Sankowskiego
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
g. Radio i telewizja
3891. Krosno przed kamerami / /ip/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 34, s. 8
Dot. programu telewizyjnego „Lato z jedynk¹”
zrealizowanego w Kroœnie
3892. Ma³ymi kroczkami do wielkich rzeczy / z ksiêdzem Janem D¹balem ; rozm. Piotr
Hudyma // Nowe Podk. - 2002, nr 4, s. 8
O dzia³alnoœci Radia „Fara” w Kroœnie
3893. Medialna parafia / z ks. Janem D¹balem dyrektorem Katolickiego Radia Fara
w Kroœnie ; rozm. Bogdan Huæko. - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 15, s. III
O dzia³alnoœci Radia „Fara” w Kroœnie
3894. Miasta w sieci / Izabela Pó³ch³opek.
- Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 10, s. 6
O telewizji kablowej „Obiektyw” i jej planach
3895. Nagrody rozdane / (EKA) // Dz. Pol.
- 2001, nr 234, s. I, II; Radiowa prawda o œwiecie / El¿bieta Kensy // Nowe Podk. - 2001,
nr 42, s. 6
Nagroda i wyró¿nienie dla Jana Tulika w konkursie
Radia Rzeszów na scenariusz s³uchowiska radiowego
3896. Nie ma tematów ³atwych i trudnych...
/ z Renat¹ Machnik ; rozm. Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 8, s. 3; Renata
Machnik nagrodzona / aj // Nowe Podk. - 2004,
nr 8, s. 3
Nagroda w II edycji konkursu „Podkarpacki Dziennikarz Roku 2003” w kategorii media regionalne
3897. Od trzech lat w eterze / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 10, s. IV
Trzecia rocznica istnienia Katolickiego Radia
„Fara” w Kroœnie
3898. Op³atek w Radio Fara / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 14, s. III
5-lecie dzia³alnoœci Radia „Fara” w Kroœnie; zadania rozg³oœni
443
To, co mnie spotka³o w miêdzyczasie = poz.
3899. TVP 3 Rzeszów w Kroœnie // NG³os.
- 2004, nr 15, s. 7
œnie
Emisja bloku TVP 3 w systemie cyfrowym w Kro-
3900. Zagrali dla Krosna / Ewa Gorczyca. Fot. // Nowiny. - 2004, nr 251, s. 17
Program telewizyjny „Familiada”na rzecz hospicjum z udzia³em artystów z Krosna
274
Kultura
h. Kultura fizyczna. Sport
3901. Aktorzy kochaj¹ balony / (czak) //
Super Now. - 2000, nr 127, s. 2; Balony nad
Krosnem / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 127,
s. II; Balony nad Krosnem / ar // Nowiny. 2000, nr 106, s. 5; Gondole na ziemi / Anna
Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000,
nr 128, s. 1; Rycerze przestworzy / (czak) //
Super Now. - 2000, nr 130, s. 3
3908. Awans Zamczyska / (hen). - Fot. //
Nowe Podk. - 2000, nr 29, s. 16
3902. Amatorzy z Kroœnianki / A. Jasionowski // Nowe Podk. - 2000, nr 5, s. 14
Projekt „Ponad granicami” z Krosna wybrany jako
jedyny z Podkarpacia w konkursie w ramach Europejskiego Roku Edukacji przez Sport oraz wyniki konkursów: na esej „Ponad granicami - moja wizja Europy
A.D. 2005” i fotograficznego z fiesty balonowej
3903. Antyczne z ró¿nymi skojarzeniami /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 172, s. III
3910. Balonowe œwiêto / Krzysztof Rokosz.
- Fot. // Super Now. - 2005, nr 86, s. 14; Niebo
pe³ne balonów / (ip). - Fot. // Nowe Podk. 2005, nr 18, s. 4; Polacy przeœcignêli Litwinów
/ (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 103, s. 15
I Górskie Zawody Balonowe w Kroœnie
Powo³anie Amatorskiego Klubu Sportowego
„Kroœnianka” Krosno
Prezentacja zabytkowych samochodów na Rynku w Kroœnie
3904. Atrakcje dla najm³odszych / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 126, s. IV
3909. Balonem do Europy / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2004, nr 74, s. III; Europejskie konkursy / (ST) // Dz. Pol. - 2004, nr 137, s. III;
Najlepszy z krajowych / (ST) // Dz. Pol. - 2004,
nr 81, s. III
Informacja o przebiegu VI Górskich Zawodów
Balonowych w Kroœnie (lista laureatów)
Imprezy z okazji Dnia Dziecka w Iwoniczu Zdroju i Jedliczu
3905. Atrakcyjne ferie / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 24, s. 17
Halowy turniej pi³ki no¿nej dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych i gimnazjów otwieraj¹cy
cykl imprez sportowych i turniejów wiedzy zaplanowanych na okres ferii
3906. Automobile w strugach deszczu /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 171, s. III;
Muzeum na ko³ach / Ewa Gorczyca. - Fot. //
Nowiny. - 2001, nr 142, s. 2
Zakoñczenie Rajdu Turystyczno-Krajoznawczego „CARPATHIA” i pokaz starych samochodów
w Iwoniczu Zdroju
3907. Awans z jubileuszem w tle / Bogdan
Huæko. - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 182, s. VIII
55-lecie Zak³adowego Klubu Sportowego „Nafta” Jedlicze
Sukcesy Gminnego Klubu Sportowego „Zamczysko” z Odrzykonia
3911. Balonowy zawrót g³owy / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 86, s. 5; Balony nad regionem / Andrzej Józefczyk. - Fot.
// Nowe Podk. - 2003, nr 18, s. 4; Litewska
dominacja / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2003,
nr 103, s. III; Niczym chmury / Pawe³ Miêdlar.
- Fot. // Super Now. - 2003, nr 86, s. 2
Przebieg i wyniki XIX Balonowych Mistrzostw
Polski i IV Górskich Zawodów Balonowych w Kroœnie
3912. Balony nad Krosnem / (ST) // Dz.
Pol. - 2001, nr 101, s. VIII; Niebo pe³ne balonów / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 102,
s. VII; Lideruje Jerzy Czerniawski / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 103, s. 20; Balony nad
Podkarpaciem / Andrzej Józefczyk. - Fot. //
Nowe Podk. - 2001, nr 19, s. 7; Lataj nisko
i poma³u, synku / Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 102, s. 3; Ostra rywalizacja w powietrzu / (BH). - Fot. // Dz. Pol.
275
Nauka. Oœwiata. Kultura
- 2001, nr 104, s. VI; Pierwszy raz najlepszy /
(BH). - Fot. // Dz. Sport. - 2001, nr 18, s. 23/XI
XVII Balonowe Mistrzostwa Polski i II Górskie
Zawody Balonowe w Kroœnie
3921. Bêdzie hala / (ad) // Super Now. 2001, nr 167, s. 7; Dla kogo hala? / Gabriel
Waliszko // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001,
nr 206, s. 5
Roztrzygniêcie przetargu na prace wykoñczeniowe hali widowiskowo-sportowej w Kroœnie oraz
przeznaczenie hali
3913. Barbórkowe strzelanie / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 288, s. 21/XI
II Powiatowe Zawody Strzeleckie M³odzie¿y
Szkolnej i Nauczycieli w Zespole Szkó³ Naftowo-Gazowniczych w Kroœnie
3914. Barbórkowe strzelanie / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 291, s. VII; Barbórkowe
strzelanie / sec // Super Now. - 2004, nr 244,
s. 20
3922. Bêdziemy popularyzowaæ szermierkê / z Maciejem Zborowskim ; rozm. K.
RaŸniewski // NG³os. - 2004, nr 38A, s. 11
VI Memoria³ im. Jana Poprawy w szermierce
w Kroœnie
V Powiatowe Zawody Strzeleckie zorganizowane przez Zarz¹d Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kroœnie
3915. Barbórkowe strzelanie / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 295, s. XXI
3923. Bieg do skansenu / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 143, s. IV
Lista zwyciêzców w Masowym Biegu Szlakiem
Ignacego £ukasiewicza w Bóbrce (gm. Chorkówka)
3924. Bieg do Ÿróde³ / (ewg) // Nowiny. 2000, nr 111, s. 24
Wyniki VI Powiatowych Zawodów Strzeleckich
w Kroœnie
V bieg uliczny „Do Ÿróde³ rymanowskich” w Rymanowie Zdroju; wyniki, nazwiska zwyciêzców
3916. Bez niespodzianek / (SUB), (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 221, s. IV
3925. Bieg górski / (ad) // Super Now. 2003, nr 200, s. 7; Dobra promocja Beskidu
Dukielskiego / ad) // Super Now. - 2003,
nr 201, s. 7; PaŸdziernikowe bieganie na Górê
Cergow¹ / (kbr) // Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 11,
s. 2-3
V Memoria³ im. Jana Poprawy w szpadzie mê¿czyzn w Kroœnie
3917. Bez rozliczenia, ale z absolutorium /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 13, s. IV
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze AKS
„Kroœnianka” w Kroœnie
3918. Bez sponsora i pieniêdzy / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 34, s. 16
Problemy finansowe ¯u¿lowego Klubu Sportowego w Kroœnie
3919. Bez znanych nazwisk / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 245, s. III; V [Pi¹ty]
Dukielski Bieg Górski / kbr // Duk. Prz. Sam.
- 2004, nr 11, s. 17
V Dukielski Bieg Górski na Cergow¹ - wyniki
3920. Bêd¹ pieni¹dze na halê / (m) // Super Now. - 2000, nr 238, s. 7; Dotacja na halê
/ (ST) // Dz. Pol. - 2000, nr 240, s. II
Dofinansowanie przez Urz¹d Kultury Fizycznej
i Sportu budowy hali sportowo-widowiskowej w Kroœnie
Wyniki IV Dukielskiego Biegu Górskiego na Cergow¹ w Dukli
3926. Bieg Zatorskich / Andrzej Hendrzak.
- Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 40, s. 12; Biegali
po Starówce / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny.
- 2001, nr 186, s. 12; Zatorska, jej córka i syn /
(BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 224, s. VI
Przebieg i wyniki VII Miêdzynarodowego Biegu
„Kroœnieñska Starówka”
3927. Biegacze, koszykarze i ¿u¿lowcy /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 43, s. VII
Wyniki plebiscytu na najpopularniejszcyh sportowców i trenerów Krosna w 2004 r.
3928. Biegiem na Cergow¹ / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2000, nr 166, s. VII
276
Dukielski Bieg Górski na Górê Cergow¹
Kultura
3929. Biegiem na Cergow¹ / ar // Nowiny. 2001, nr 142, s. 11
Wieœci. - 2004, nr 2, s. 5; Ma s³u¿yæ lokalnej
spo³ecznoœci / S³awomir Witkoœ // Nowe Podk.
- 2004, nr 7, s. 4
Wyniki miêdzynarodowego II Dukielskiego Biegu Górskiego na Górê Cergow¹
Oddanie do u¿ytku hali sportowej w Jedliczu
3930. Bieszczady wiod¹ce / Sebastian
Czech // Super Now. - 2000, nr 1, s. 22
3940. By³y emocje / Andrzej Raus. - Fot. //
Nowiny. - 2002, nr 205, s. 13
55-lecie dzia³alnoœci Podkarpackiego Okrêgowego Zwi¹zku Narciarskiego
Wyniki VIII Miêdzynarodowego Biegu Ulicznego „Kroœnieñska Starówka” w Kroœnie
3931. B³otna rywalizacja / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 215, s. III
3941. Ca³y sztab : z Bogus³aw¹ NykielOstrowsk¹, organizatorem zawodów balonowych / rozm. Jan Tulik // NG³os. - 2003, nr 3,
s. 5
VI Zlot Samochodów Terenowych i Pojazdów
Typu Quad „Na cztery ³apy” w Korczynie
Organizacja IV Górskich Zawodów Balonowych
w Kroœnie
3932. Boiska s¹ „gdzie indziej” // NG³os. 2005, nr 32, s. 24
Raport o boiskach szkolnych w Kroœnie
3942. Cel jeden - powrót do IV ligi / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 182, s. VIII
3933. Boiska s¹ „gdzie indziej”! // NG³os. 2005, nr 23, s. 23; 2005, nr 26, s. 22
Zmiana przynale¿noœci klubowej sekcji Klubu
Sportowego „Karpaty” Krosno
Raport o boiskach pi³karskich w Kroœnie
3943. Celni jedliczanie / ewg // Nowiny. 2000, nr 114, s. 23
3934. Boiska s¹ „gdzie indziej”! - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 27, s. 26
Udzia³ uczniów z Jedlicza w mistrzostwach Polski w strzelectwie sportowym w Tarnowie
Boiska sportowe w dzielnicach Krosna (Osiedle
im. Grota-Roweckiego, Suchodó³)
3944. Ci¹gle w górê / Andrzej Hendrzak //
Nowe Podk. - 2004, nr 26, s. 21; Pingpongowe
pasmo sukcesów / (BH). - Fot. // Dz. Pol. 2004, nr 120, s. V; 5 [Piêæ] lat UKS Dukla / ZeL
// NG³os. - 2004, nr 22, s. 18
3935. Boiska s¹ „gdzie indziej”! - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 28, s. 27
œnie
Boiska sportowe na osiedlu im. Traugutta w Kro-
Dzia³alnoœæ Uczniowskiego Klubu Sportowego
w Dukli w l. 1999-2003
3936. Boiska s¹ „gdzie indziej”! - Fot. //
NG³os - 2005, nr 29, s. 28
Boiska na Osiedlu Po³udnie w Kroœnie
3945. Cudzoziemcy w rolach g³ównych /
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 132, s. IV
3937. Boiska s¹ „gdzie indziej”! // NG³os. 2005, nr 34, s. 27
XVIII Bieg im. Ignacego £ukasiewicza na trasie
Bóbrka - Rogi; wyniki
Boiska sportowe spó³dzielni mieszkaniowych
w Kroœnie
3946. Czarnego sportu czar / Stanis³aw
Fryc. - Fot. // Nowe Podk. - 2003, nr 12, s. 8
3938. Br¹z kroœnieñskiego karateki / ar. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 244, s. 13
Br¹zowy medal Paw³a Guzika, zawodnika Kroœnieñskiego Klub Karate Kyokushin podczas XII Mistrzostw Polski Juniorów w Legnicy
œnie
Historia sekcji ¿u¿lowej KKS „Karpaty” w Kro-
3947. Czas na zmiany / Barbara Inglot. Fot. // NG³os. - 2004, nr 21, s. 11
3939. Budowa hali sportowej w Jedliczu zakoñczona! / S³awomir Witkoœ // Gminne
277
Historia Klubu „Guzikówka” w Kroœnie
Nauka. Oœwiata. Kultura
3948. 45 [Czterdzieœci piêæ] lat kroœnieñskiego ¿u¿la / Jacek Czochara // Dz. Sport. 2001, nr 15, s. 22/XII
3957. 200 [Dwustu] na starcie / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 43, s. VI
3949. Cztery ko³a w b³ocie w Korczynie
i Czarnorzekach / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. 2005, nr 219, s. C; 4 [Cztery] na 4 / ip. - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 39, s. 9
3958. Dzieciêce judo / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 96, s. VII; Mistrzowie judo / ar // Nowiny. - 2002, nr 83, s. 9
Historia sportu ¿u¿lowego w Kroœnie
IX Zlot 4x4 z Grup¹ Lotos i Rafineri¹ Jas³o
w Korczynie i Czarnorzekach
3950. IV [Czwarty] Rajd Niepodleg³oœci /
Marcin Grad. - Fot. // Super Now. - 2001, nr 221, s. 3
Wyœcigi samochodowe w Kroœnie i okolicy
z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci
3951. Æwieræ tysi¹ca biegaczy / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 265, s. III; VIII [Ósmy]
Bieg Niepodleg³oœci / Krzysztof RaŸniewski. Fot. // NG³os. - 2004, nr 45A, s. I-IV
VIII Bieg Niepodleg³oœci w Kroœnie - lista zwyciêzców oraz relacja z przebiegu zawodów
3952. Deszczowy bieg // Gminne Wieœci. 2005, nr 8-9, s. 9
XIII Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnickiej w ¯arnowcu
Zawody narciarskie o Puchar Wójta gminy Korczyna
Wyniki turnieju klasyfikacyjnego dzieci w judo
dla woj. podkarpackiego
3959. Dzie³o pasjonata kontynuowane /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 133, s. VIII
Zawody sportowe w ramach II Memoria³u Stefana Pud³owskiego w Kroœcienku Wy¿nem
3960. IX [Dziewi¹ty] Kroœnieñski Bieg Niepodleg³oœci / Krzysztof RaŸniewski. - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 45, s. 29
Przebieg i lista zwyciêzców
3961. „Elektryk” walczy o basen / Krzysztof Jurusik // Super Now. - 2003, nr 231, s. 6
Stanowisko dyrekcji Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 5 w sprawie wy³¹czenia ze struktury
szko³y obiektu krytej p³ywalni
3962. Emocji nie brakowa³o / aj. - Fot. //
Nowe Podk. - 2004, nr 34, s. 5
3953. Dla wszystkich / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 218, s. I, II
Otwarcie pe³nowymiarowej sali sportowej w £êkach Dukielskich (gm. Dukla)
3954. D³ugodystansowiec prezesem / (BH)
// Dz. Pol. - 2000, nr 58, s. VII
Utworzenie Kroœnieñskiego Klubu Biegacza i wybór
w³adz
3955. Do trzech razy sztuka : rozmowa z Jerzym Borczem, prezesem KS¯ Judyta / rozm.
Bogdan Huæko. - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 87,
s. VIII
O sytuacji w klubie przed rozpoczêciem sezonu
3956. Druhowie odbijaj¹ pi³eczkê / ewg
// Nowiny. - 2001, nr 235, s. 12
I Turniej Tenisa Sto³owego Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych o Puchar Burmistrza Gminy Jedlicze w D³ugiem (gm. Jedlicze)
Wyniki V Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego o Puchar Karpat ze startem i met¹ w Rymanowie Zdroju
3963. Erozja Karpat / Roman Rybicki // Nowiny. - 2000, nr 50, s. 36; Jeszcze nie trenuj¹...
/ MS // Dz. Pol. - 2000, nr 16, s. 18
Sytuacja organizacyjna i finansowa Klubu Sportowego „Karpaty” Krosno
3964. Ferie z paletk¹ / (ST) // Dz. Pol. - 2005,
nr 25, s. IV
II Turniej Tenisa Sto³owego pod patronatem Towarzystwa Sportowego „Pro Familia” w Wojaszówce
3965. Figurski znów najszybszy / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 104, s. VIII; Figurski
znów najszybszy / (¿ak). - Fot. // Nowe Podk.
- 2002, nr 20, s. 18
Przebieg i wyniki IV Kroœnieñskiego Biegu Konstytucji
278
Kultura
3966. Fruwaj¹ce lokomotywy / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 91, s. 22;
Po¿egnanie z balonami / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
- 2001, nr 105, s. II; Balony odlecia³y / Ewa
Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 87, s. 3;
Rywalizacja powietrznych statków / Sebastian
Czech. - Fot. // Super Now. - 2001, nr 87, s. 4
ski
3973. Hala jak siê patrzy / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2003, nr 252, s. 7
Podstawowe dane dot. hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bursaki w Kroœnie
3974. Hala marzeñ za dwa lata / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 251, s. I, III
Stan prac na budowie hali sportowej w Kroœnie
Podsumowanie XVII Balonowych Mistrzostw Pol-
3967. Gala by³a przednia / (ajah). - Fot. //
Nowe Podk. - 2005, nr 6, s. 8; Iza po raz dziesi¹ty
/ Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2005, nr 27,
s. 7; Sportowiec, trener i dzia³acz : najpopularniejsi w powiecie kroœnieñskim / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 31, s. V
Laureaci plebiscytu na najpopularniejszego sportowca, trenera i dzia³acza pow. kroœnieñskiego
w 2004 r.
3968. Gala z owacjami / Bogdan Huæko. Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 40, s. 9/I-10/II; Siatkarze gór¹ / ar. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 34, s. 13
Relacja z podsumowania II Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Miasta Krosna
w 2002 r.
3970. Gminne biegi uczniów / (ST) // Dz.
Pol. - 2005, nr 124, s. 4
Biegi masowe szlakiem Ignacego £ukasiewicza
w Bóbrce - wyniki
3971. Górski wyœcig pod „Prz¹dkami” / ip
// Nowe Podk. - 2004, nr 39, s. 3; Wyœcig pod
Prz¹dkami / Piotr Dymiñski. - Fot. // NG³os. 2004, nr 38A, s. 10
Zwyciêzcy w trzecim turnieju tenisowym z cyklu Grand Prix Krosna
3976. Hala pe³na zdrowia / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 262, s. IV
Relacja z Kroœnieñskiego Festiwalu Sportu i Zdrowia w Kroœnie
3977. Hala w grudniu / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2003, nr 229, s. 7
Prace wykoñczeniowe przy budowie hali widowiskowo-sportowej w Jedliczu, (parametry hali)
Turnieje pi³karskie zorganizowane przez Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Kroœnie w okresie
ferii zimowych
Walne zebranie Klubu Sportowego Victoria w Dobieszynie
3972. Grali w tenisa / ar // Nowiny. - 2000,
nr 144, s. 11
Prace wykoñczeniowe przy budowie hali widowiskowo-sportowej w Kroœnie
3978. Halowy futbol / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 32, s. 16
3969. Ginalski ponownie prezesem / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 37, s. 17/IX
Górskie samochodowe Mistrzostwa Polski
„Prz¹dki 2004” (XI i XII runda na trasie Korczyna Czarnorzeki)
3975. Hala nie tylko sportowa / (ad). - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 160, s. 14
3979. Historia rozwoju narciarstwa w Rymanowie / Izabela Cetnarska-Czy¿ ; oprac.
Krzysztof Smerecki. - Bibliogr., fot. // Rocz.
Rymanowa Zdr. - T. 7 (2002), s. 7-26
Rozwój narciarstwa w l. 1921-1997, udzia³ zawodników w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych; sylwetka trenera Kazimierza Cetnarskiego
3980. Hubert Wierdak najszybszy / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 263, s. I, III; VII [Siódmy] Bieg Niepodleg³oœci / K. RaŸniewski. - Fot.
// NG³os. - 2003, nr 31, s. 23
Relacja z VII Kroœnieñskiego Biegu Niepodleg³oœci
3981. Jasio³k¹ do Wis³y / Andrzej Raus //
Nowiny. - 2002, nr 148, s. 12
Ekologiczny Sp³yw Pontonowy II „Jasio³k¹ do
Wis³y” zorganizowany dla uczniów Zespo³u Szkó³
Zawodowych z Jedlicza
279
Nauka. Oœwiata. Kultura
3982. Jedlicze pi³k¹ stoi / Sebastian Czech
// Super Now. - 2000, nr 179, s. 21
3990. Judocy z Krosna / Andrzej Hendrzak
// Nowe Podk. - 2000, nr 24, s. 14
3983. Jednog³oœnie Ciupka / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 173, s. 15/VII; Reelekcja
Ciupki / Stanis³aw Król. - Fot. // Nowe Podk. 2004, nr 30, s. 21
3991. Karate - sposób na ¿ycie / Marcin
G³uch. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 31, s. 16
Historia i dzia³alnoœæ Zak³adowego Klubu Sportowego „Nafta” Jedlicze
Historia Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego
„Crosno” i osi¹gniêcia judoków
Dzia³alnoœæ kroœnieñskiej sekcji Kyoushin Karate w Kroœnie
Informacja o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Okrêgowego Zarz¹du Pi³ki No¿nej w Kroœnie
oraz lista odznaczonych
3992. Karpaty nowym klubem / (sec) //
Super Now. - 2000, nr 28, s. 23
Jedyna taka w kraju = poz. 392
Spotkanie w Urzêdzie Miasta w Kroœnie poœwiêcone rozwi¹zaniu problemów finansowych klubu „Karpaty” Krosno
3984. Jedyne takie w Polsce / z Adamem
Gruszeckim, dyrektorem sportowym Zawodów
Balonowych w Kroœnie ; rozm. Iza Pó³ch³opek // Nowe Podk. - 2004, nr 16, s. 6
Historia zawodów balonowych w Kroœnie i zamierzenia na r. 2004
3985. Jerzy G³ogowski trenerem Krosna : Kto
gdzie i za ile (Krosno, Machowa) / (dar) // Super Now. - 2000, nr 39, s 20
Zmiany kadrowe w ¯u¿lowym Klubie Sportowym
w Kroœnie
3986. Jest prezes / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 57, s. VIII
Ukonstytuowanie siê Zarz¹du Amatorskiego Klubu Sportowego „Kroœnianka” Krosno
3987. Jest to sprawa niepowa¿na... / z Andrzejem Zatorskim ; rozm. Bogdan Huæko //
Dz. Pol. - 2000, nr 47, s. 16
Spór o nazwê i tradycje klubu sportowego „Kroœnianka”
3993. Karpaty w rozsypce? / Wies³aw Zieliñski // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 28,
s. 16
Konflikt zawodników sekcji pi³ki no¿nej z dzia³aczami klubu „Karpaty” Krosno
3994. Ka¿dy ci¹gnie do siebie / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 257, s. VII
Strategia rozwoju sportu w Kroœnie na lata 2000-2002
3995. Kibice sponsorem strategicznym :
rozmowa z senatorem Jerzym Borczem, honorowym prezesem ¯u¿lowego Klubu Sportowego w Kroœnie / rozm. Bogdan Huæko. - Fot.
// Dz. Sport. - 2001, nr 15, s. 21/XI
O sytuacji ¯u¿lowego Klubu Sportowego w Kroœnie
3996. Klubowe sukcesy / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2000, nr 96, s. 23
Sukcesy Klubu Kyokushin Karate w Kroœnie
3988. Jubileusz 50-lecia MKS-MUKS „Podkarpacie” / red. Franciszek Mojak. - Jedlicze :
„Roksana”, 2004. - 155 s. : fot. (w tym kolor.) ;
20 cm
Dot. historii Miêdzyszkolnego Klubu Sportowego w Jedliczu
3989. Jubileusz na sportowo / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 178, s. D
Dwudniowe zawody sportowe z okazji 10-lecia
gminy w Kroœcienku Wy¿nym
Karpat filar = poz. 307
3997. Kolejne czarne pasy : 31 Miêdzynarodowy Obóz Kyokushin w Krakowie / (BH) //
Dz. Pol. - 2004, nr 175, s. IV
Stopnie mistrzowskie dla zawodników Kroœnieñskiego Klubu Kyokushin Karate
3998. Kolejne sukcesy / (BH) // Dz. Pol. 2003, nr 240, s. III
Sukcesy lekkoatletów z Kroœnieñskiego Klubu
Biegacza w Or³ach k. Przemyœla, Mszanie Dolnej
i Mys³owicach
280
Kultura
3999. Kontynuatorzy tradycji / (BH) // Dz.
Pol.- 2001, nr 81, s. VIII
Sukces szpadzistów z Klubu Sportowego Sokolik
w Kroœnie i sytuacja Klubu
4000. Kosztowna hala / sec. - Fot. // Super
Now. - 2005, nr 42, s. 14; Miasto dop³aci³o niewiele / (ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 49, s. III
Dzia³alnoœæ i koszty funkcjonowania hali widowiskowo-sportowej w Kroœnie
Krótkofalarskie Zawody Turystyczne HV i VHF
„Szlakami Beskidu Dukielskiego - marsz po szczytach” zorganizowane przez Podkarpacki Oddzia³ Polskiego Zwi¹zku Krótkofalowców
4008. Kto pomo¿e Guzikówce? / Lidia Malczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 45, s. 9
Historia i dzia³alnoœæ Osiedlowego Zespo³u Sportowego „Guzikówka” w Kroœnie
4001. Koszykówka antynarkotykowa / AG
// Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 61, s. 3;
Zamiast æpaæ lepiej graæ / Katarzyna Kozio³ //
Nowe Podk. - 2000, nr 11, s. 6
Lecê do Stanów Zjednoczonych = poz. 434
4009. Lekcja przyjaŸni / (K). - Fot. // NG³os.
- 2003, nr 25, s. 23
Miêdzynarodowy turniej „Koszykówka przeciw
narkotykom” i seminarium poœwiêcone walce z narkomani¹ w Kroœnie
Bieg im. ks. Szpetnara zrealizowany przez
uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2
wspólnie z uczniami szko³y odzie¿owej z Preszowa
4002. Kroœnianie w Alpach / Andrzej Raus.
- Fot. // Nowiny. - 2000, nr 151, s. 37; RadoϾ
Izy / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 115,
s. 22; Górski maraton kroœnian / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2000, nr 181, s. VII
Udzia³ zawodników Kroœnieñskiego Klubu Biegacza w Maratonie Alpejskim w Davos (Szwajcaria)
4010. Liczne bieganie w doborowej obsadzie / zebra³ i oprac. Andrzej Hendrzak. - Fot.
// Nowe Podk. - 2000, nr 40, s. 16; Zatorska
najlepsza / (sec) // Super Now. - 2000, nr 225,
s. 18
VI Miêdzynarodowy Bieg Uliczny „Kroœnieñska
Starówka”
4003. Kroœnianka ma ju¿ zarz¹d / Adj //
Nowe Podk. - 2000, nr 10, s. 14; Prezes zostanie dopiero wybrany / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 51, s. 16
Walne zebranie i wybór w³adz Amatorskiego Klubu Sportowego „Kroœnianka” Krosno
4004. Kroœnieñski Klub Biegacza / Mieczys³aw Pabis // NDz. - 2005, nr 181, s. 13
4011. LKS Chlebianka / mg // Gminne Wieœci. - 2005, nr 4-5, s. 5
Utworzenie Ludowego Klubu Sportowego „Chlebianka” w Chlebnej gm. Chorkówka
4012. Lodowisko po remoncie / Ewa Gorczyca // Super Now. - 2005, nr 230, s. 7
Udostêpnienie po remoncie sztucznego lodowiska w Kroœnie
Informacja o historii i dzia³alnoœci Kroœnieñskiego Klubu Biegacza
4013. Majowe strzelanie / ewg // Nowiny. 2005, nr 86, s. III
4005. Kroœnieñski ¿u¿el czeka na pieni¹dze /
/aj/. - Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 45, s. 4
Dot. sytuacji finansowej ¯u¿lowego Klubu Sportowego w Kroœnie
4006. Kroœnieñskie zbrojenia / JCZ // Dz.
Pol. - 2000, nr 9, s. 17
Budowanie ekipy ¯u¿lowego Klubu Sportowego
na sezon 2000
4007. Krótkofalowcy w plenerze / Z. Dudzik // NG³os. - 2003, nr 19, s. 3
Zawody strzeleckie dla szkó³ i firm z Krosna i powiatu kroœnieñskiego z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Maratoñczyk = poz. 303
4014. Marzenia o awansie / tekst i fot.
(JCZ). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 87, s. III
Historia sportu ¿u¿lowego w Kroœnie
281
Nauka. Oœwiata. Kultura
4015. Masowe bieganie w Rogach / J.W. Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 22, s. 20
XIX Bieg im. Ignacego £ukasiewicza w Rogach
4016. Memoria³ Jana Poprawy / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 217, s. VII; Szermiercze tradycje /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 215, s. VIII; £zy radoœci i ¿alu / tekst i fot. Bogdan Huæko. - Fot. // Dz.
Pol. - 2000, nr 219, s. VIII
Dot. II Miêdzynarodowego Memoria³u Jana Poprawy w szpadzie kadetów w Kroœnie
4023. M³odzie¿ na prze³aj / (SUB). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 237, s. D
VI Sztafetowy Bieg Prze³ajowy im. ks. Stanis³awa Szpetnara w Kroœnie
4024. Mrowiec nowym trenerem / (BH)
// Dz. Pol. - 2002, nr 17, s. VII
Zmiana trenera pi³karzy „Kroœnianki” Krosno
4025. Na przekór trudnoœciom / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 157, s. VI
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze amatorskiego klubu sportowego „Kroœnianka” - podsumowanie 2,5-letniej dzia³alnoœci klubu
4017. Memoria³ szpadzistów / ewg // Nowiny. - 2001, nr 211, s. 13; Stolik(owy) fina³ / (BH).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 241, s. VIII
Przebieg i wyniki III Miêdzynarodowego Memoria³u Jana Poprawy w Kroœnie
Meta w Nagano = poz. 292
4018. MOSiR [Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji] najlepszy / (sec) // Super Now. - 2000,
nr 26, s. 22; Najlepsi kroœnianie / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 26, s. 18
Fina³ halowego turnieju pi³ki no¿nej o puchar senatora Jerzego Borcza
4026. Na prze³aj / (SUB) // Dz. Pol. - 2004,
nr 245, s. III
Gminne i Powiatowe Indywidualne Biegi Prze³ajowe Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów w Jedliczu lista zwyciêzców
Na remonty = poz. 2078
4027. Nadal chcê pracowaæ w Kroœnie /
mówi Tadeusz Szyd³o, trener ZKS Judyta Krosno ; rozm. Jacek Czochara. - Fot. // Dz. Pol. 2001, nr 250, s. VIII
Nt. pracy trenerskiej i sytuacji w dru¿ynie
Mistrz Polski = poz. 313
4019. Mistrz z Lubatowej wci¹¿ w formie /
(BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 32, s. 14
Bieg narciarski o puchar burmistrza miasta i gminy Dukla w Jaœliskach
4020. Mistrzostwa w prze³ajach / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2001, nr 216, s.13
Pierwsze Mistrzostwa I LO im. M. Kopernika
w biegach prze³ajowych o Puchar Dyrektora Szko³y
4021. Mistrzowie królewskiej gry / Andrzej
Raus. - Fot. // Nowiny. - 2001, nr 67, s. 8
II Indywidualne Mistrzostwa Szkó³ Gminy Rymanów w szachach
4022. M³odzie¿ bêdzie walczyæ / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 185, s. VIII
4028. Nadzwyczajnie w Kroœnie / Andrzej
Hendrzak // Nowe Podk. - 2000, nr 49, s. 15
Relacja z nadzwyczajnego walnego zebrania AKS
„Kroœnianka”
4029. Nagrody rozdane / (ST) // Dz. Pol. 2004, nr 271, s. III
Lista nagrodzonych w konkursie plastycznym
„Wygraj ¿ycie” zorganizowanym przez Uczniowski
Klub Sportowy „Piêtnastka” w ramach programu
„Profilaktyka poprzez sport szans¹ na rozwój psychofizyczny dzieci i m³odzie¿y” w Kroœnie
4030. Najlepsi na prze³ajach / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2003, nr 200, s. 7
Wyniki powiatowego fina³u biegów prze³ajowych
na obiektach MOSIR w Kroœnie
Osi¹gniêcia pi³karzy Victorii Dobieszyn w sezonie 1999/2000
4031. Najlepsi w strzelaniu i pierwszej pomocy // Dz. Pol. - 2003, nr 121, s. IV
Pi¹te miejsce Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
282
Kultura
- Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 51, s. VIII
nr 4 z Krosna w XXVI Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Obronnych „Sprawni jak ¿o³nierze” w Supraœlu
4032. Najlepsza w województwie / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 73, s. IV
Zjazdowe spotkanie dzia³aczy LZS z powiatu kroœnieñskiego w Chorkówce
Nie tylko dla wybrañców = poz. 2084
Osi¹gniêcia Rady Powiatowej LZS w Kroœnie na
tle woj.podkarpackiego
Niezapomniany trener = poz. 310
Najlepszy = poz. 272
4040. Nostalgia szachisty / Bogdan Huæko. - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 145, s. VII
4033. Najpopularniejsi w powiecie kroœnieñskim / Andrzej Raus // Nowiny. - 2002,
nr 56, s. 13; Zatorska, Ginalski i Lenik / (BH)
// Dz. Pol. - 2002, nr 65, s. VIII
Historia klubu szachowego w Kroœnie
4041. Nowe boiska / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 121, s. 6
Laureaci plebiscytu na najpopularniejszego sportowca w pow. kroœnieñskim w 2001 r.
4034. Narciarski slalom / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 37, s. III
Zawody narciarskie m³odzie¿y ZSP nr 5 w Kroœnie i Obchodnej Akademii w Bardejovie w ramach
programu „W Beskidach ¿yjemy zdrowo” w Ni¿nej
Poljance
Budowa boisk do gry w koszykówkê w ramach
programu PHARE Credo - „Koszykówka przeciw narkotykom” w Kroœnie
4042. Nowy klub // Nowe Podk. - 2000,
nr 4, s. 13
Powo³anie Amatorskiego Klubu Sportowego „Kroœnianka” Krosno
4043. Nowy szyld Karpat / (BH) // Dz. Pol.
- 2004, nr 245, s. VI
4035. Narciarstwo biegowe dzisiaj i w przesz³oœci w Szkole Podstawowej im. Jana Paw³a
II w Klimkówce / Jacek Penar, Ma³gorzata Jakubowicz // Nasz Rym. - 2004, nr 7, s. 8
Utworzenie Kroœnieñskiego Stowarzyszenia Siatkówki „Karpaty”, wybór w³adz
4044. Nowy trener / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 28, s. 16
Historia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpat” w Szkole Podstawowej w Klimkówce
Zmiana trenera dru¿yny pi³ki no¿nej GKS „Zamczysko” Odrzykoñ
4036. Nauczyciele na strzelnicy / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 239, s. III; Rywalizowali nauczyciele / (sec) // Super Now. - 2003, nr 200, s. 7
4045. Nowy zarz¹d / (BH). - Fot. // Dz. Pol.
- 2005, nr 25, s. IV
Wyniki I Powiatowych Zawodów Strzeleckich
o Puchar Przechodni Prezesa Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Kroœnie
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze AKS
„Kroœnianka” w Kroœnie
4037. Nie bêdzie sta³a pusta / (BH) // Dz.
Pol. - 2004, nr 15, s. IV
Informacja na temat wyposa¿enia i us³ug hali sportowej w Kroœnie
4046. Nowy zarz¹d w „Kroœniance” / ar
// Nowiny. - 2002, nr 141, s. 12
Sk³ad zarz¹du
4047. O „Wielk¹ Nagrodê Rogów” / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr 166, s. VII
4038. Nie ma to jak w Odrzykoniu / tekst
i fot. Andrzej Hendrzak. - Fot. // Nowe Podk. 2000, nr 43, s. 16
I Bieg Górski „O Wielk¹ Nagrodê Rogów”
Zajêcia sportowo-rekreacyjne i konkursy edukacyjne „Po¿egnanie lata na sportowo” w Odrzykoniu
4039. (Nie) sielankowy sport wiejski / (BH).
4048. O patologiach i ruchu drogowym /
BH // Dz. Pol. - 2000, nr 227, s. III
Konkursy w ramach festynu rekreacyjno-sportowego dla m³odzie¿y w Odrzykoniu
283
Nauka. Oœwiata. Kultura
4049. O puchar marsza³ka / (KJ) // Nowe
Podk. - 2002, nr 15, s. 19
Miêdzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie sto³owym o puchar marsza³ka woj. podkarpackiego
z udzia³em zawodników z pow. kroœnieñskiego
4050. O Puchar Starosty / /aj/ // Nowe Podk.
- 2005, nr 32, s. 22; O puchar starosty / Ewa
Bukowiecka. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 31, s. 25
VII Turniej Pi³ki No¿nej o Puchar Starosty Kroœnieñskiego na stadionie w Kobylanach
4051. O puchar uzdrowisk karpackich /
(BH) // Dz. Pol. - 2005, nr 189, s. III
VI Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski o „Puchar
uzdrowisk karpackich” ze startem i met¹ w Rymanowie Zdroju
4052. Od nowa / Stanis³aw Fryc. - Cz. 2
// NG³os. - 2004 nr 1, s. 21
Dotyczy historii budowy stadionu na Bursakach
w Kroœnie
4053. Odrzykoñskie Dni Sportu / (red.). Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 20, s. 16
Imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach „Dni
Sportu” w Odrzykoniu
4054. Off road w Czarnorzekach / Piotr
Dymiñski. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 35A,
s. 12; Offroadowa przygoda / (SUB) // Dz.
Pol. - 2004, nr 211, s. III
362
Pamiêci Bogusi Nykiel-Ostrowskiej = poz.
4057. Pierwszy taki turniej na Podkarpaciu /
(ip) // Nowe Podk. - 2004, nr 12, s. 10
I Halowy Turniej Pi³ki No¿nej dla niepe³nosprawnych zorganizowany przez Polskie Ko³o Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych
Umys³owo w Kroœnie
4058. 15 [Piêtnaœcie] kilometrów rekordowego biegu / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002,
nr 135, s. VIII
Przebieg i wyniki XV Masowego Biegu Ulicznego z Krosna do Iwonicza Zdroju
4059. Pi³karski festyn / Andrzej Józefczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 30, s. 16
Zawody pi³karskie w ramach I Wielkiego Festynu Sportowego w Rymanowie
4060. Pi³karze w rolach g³ównych / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 37, s. III; Pi³karze
wziêli wszystko / Andrzej Hendrzak. - Fot.
// Nowe Podk. - 2004, nr 7, s. 20-21
Fina³ III plebiscytu na najpopularniejszych sportowców, trenerów i dzia³aczy sportowych ziemi kroœnieñskiej 2003 roku w hali widowiskowo-sportowej
w Kroœnie
4061. Po puchar na rowerze / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 233, s. III
VIII zlot pojazdów terenowych ph. „4x4 zlot
z Rafineri¹ Jas³o” w Czarnorzekach
III Cross Rowerów Górskich o „Puchar Burmistrza” w parku pa³acowym w Dukli - wyniki
4055. Ogromna satysfakcja / z Antonim
Dêbcem dyrektorem Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Kroœnie ; rozm. Bogdan Huæko // Dz. Pol. - 2005, nr 295, s. D
4062. Pocz¹tki stadionu na Bursakach. Cz.1 / Stanis³aw Fryc. - Fot. // NG³os. - 2003,
nr 36, s. 33
O dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Kroœnie
4063. Pod kroœnieñsk¹ bander¹ / emes //
Nowiny. - 2001, nr 66, s. 11
Ostatni trening = poz. 452
4056. Oœmiu biegaczy z Krosna / (BH) //
Dz. Pol. - 2000, nr 80, s. VI; Biegali po Polach
Elizejskich / A. Hendrzak // Nowe Podk. - 2000,
nr 18, s. 14
Udzia³ zawodników Kroœnieñskiego Klubu Biegacza w maratonie w Pary¿u
Historia budowy stadionu „Kroœnianki” na Bursakach w Kroœnie
Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Kroœnieñskiego Okrêgowego Zwi¹zku ¯eglarskiego w Kroœnie
4064. Podsumowanie 2003 roku / (zed)
// Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 2, s. 22
Walne zebranie Klubu Sportowego „Prze³êcz
Trans-Bieszczady” Dukla
284
Kultura
Nowiny. - 2002, nr 36, s. 13
4065. Potrójna korona / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 44, s. III
II Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Nadleœniczego Nadleœnictwa Dukla
Mistrzostwa województwa podkarpackiego w tenisie sto³owym w hali sportowej w Kroœnie - przebieg i wyniki
4074. Rada doceniona / (ma). - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 17, s. 22
Powiatowe sesje = poz. 2120
4066. Powinno siê udaæ : rozmowa z Tadeuszem Szyd³¹, trenerem KS¯ Judyta / rozm.
(BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 87, s. VIII
O sytuacji w klubie przed rozpoczêciem sezonu
4067. Powody do dumy / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2004, nr 215, s. IV; Sukces nie tylko sportowy / Iwona Krzysik. - Fot. // NG³os. - 2004,
nr 36, s. 16
Udzia³ m³odzie¿y z Krosna w Miêdzynarodowych
Igrzyskach M³odzie¿y w Cleveland (Stany Zjednoczone)
Wyró¿nienie dla Powiatowej Rady Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Kroœnie za dzia³alnoœæ
w 2004 r.
4075. Rada Sportu powo³ana w powiecie kroœnieñskim / (ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 231, s. C
Powo³anie przez Zarz¹d Powiatu Kroœnieñskiego Rady Sportu, cele i zadania Rady
4076. Radoœæ z wielk¹ niewiadom¹ / Bogdan Huæko // Dz. Pol. - 2000, nr 96, s. VIII
Sezon 1999/2000 dru¿yny siatkarzy KS „Karpaty” Krosno
4077. Radzili o pi³ce / (ajah) // Nowe Podk.
- 2000, nr 30, s. 10
4068. Powrót po latach / z Markiem Wilkiem ; rozm. Sebastian Czech // Super Now. 2000, nr 39, s. 22
Rozmowa z Markiem Wilkiem prowadz¹cym zajêcia ogólnorozwojowe z zawodnikami ¯u¿lowego Klubu Sportowego w Kroœnie
4069. Pracowity rok Automobilklubu / Piotr
Dymiñski // NG³os. - 2004, nr 3, s. 22
Dzia³alnoœæ Klubu w r. 2003
Podsumowanie dzia³alnoœci Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej i wybór nowych w³adz Zwi¹zku
4078. Rajd po bezdro¿ach / tom // Nowiny.
- 2004, nr 106, s. 7
VIII Zlot Samochodów Terenowych i Pojazdów
Typu Quad „Na 4 ³apy” w Jedliczu
4079. Regionalna parafiada / Andrzej Hendrzak // Nowe Podk. - 2000, nr 7, s. 15; Sportowe ¿ycie / (BH) // Dz. Pol. - 2000, nr 71, s. VI
4070. Prezes ten sam / (BH) // Dz. Pol. 2004, nr 87, s. IV
Zajêcia sportowo-edukacyjne w ramach regionalnej Parafiady w Odrzykoniu
Sk³ad zarz¹du Towarzystwa Sportowego „Pro Familia” w Kroœnie
4071. Przed sezonem / z Dariuszem Bobusi¹, dyrektorem Hali „MOSiR” ; rozm. Marek
S³uszkiewicz // NG³os. - 2005, nr 9, s. 21
O dzia³alnoœci i kosztach funkcjonowania hali
widowiskowo-sportowej w Kroœnie
4072. Przewodnik po historii ZKS „Nafta”
Jedlicze przy Rafinerii Nafty : 1946-2001 / W³adys³aw Jagie³³o. - Krosno : Fundacja Centrum
Edukacji Ekologicznej Wsi, 2000. - 246 s., [6]
s. tabl. : il. kolor. ; 21 cm
4080. Relaks na zakoñczenie ferii / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 34, s. IV
Impreza rekreacyjno-sportowa „Otwarte drzwi
hali sportowej” w Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Kroœnie
Reprezentacyjny obroñca = poz. 360
Reprezentacyjny sprinter = poz. 306
4081. Ringo w Jedliczu / Ma³gorzata Wójcik. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 7, s. 3
IV Ogólnopolski Turniej Ringo w Jedliczu
4073. Puchar pojecha³ na S³owacjê / ar //
285
Nauka. Oœwiata. Kultura
4082. Rodzinne zmagania / Jerzy Kaleta. Fot. // NG³os. - 2005, nr 19A, s. 19
Miêdzynarodowy Turniej w Tenisie Sto³owym
zorganizowany przez Towarzystwo Sportowe ProFamilia we Frysztaku
4083. Rodzinny slalom / ewg // Nowiny. 2005, nr 48, s. 7; Slalomem ze stoku / (SUB) //
Dz. Pol. - 2005, nr 49, s. 16/VI
IV Rodzinne Mistrzostwa Krosna w narciarstwie
alpejskim i I Mistrzostwa Podkarpacia Nauczycieli
Akademickich w Czarnorzekach
4084. Rowerem do Brukseli / (BH) // Dz.
Pol. - 2003, nr 104, s. III
II edycja eliminacji Rowerowego Rajdu M³odych
Rolników do Brukseli dla powiatów brzozowskiego,
jasielskiego i kroœnieñskiego w Iwoniczu Zdroju
4085. Rowerem pod górê / d. - Fot. // NG³os.
- 2003, nr 28, s. 22
4091. Skrzat na medal / (ar) // Nowiny. 2003, nr 75, s. 13
Zwyciêstwo Rafa³a Niemca z Tenisowego Klubu
Sportowego z Wojaszówki w Mistrzostwach Polski
w tenisie sto³owym w Czêstochowie
4092. Spo³ecznikowska pasja / Bogdan
Huæko. - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 283, s. XXVII
Historia LKS „Lubatówka”
Sport bez tajemnic = poz. 291
4093. Sport na wsi / ewg // Nowiny. - 2003,
nr 87, s. 13
Sport to ca³e jej ¿ycie = poz. 391
4094. Sportowcy wiejscy na start / Andrzej
Hendrzak // Nowe Podk. - 2004, nr 40, s. 21
Rozs³awili Krosno = poz. 216
4086. Rywalizacja w deszczu / (SUB) // Dz.
Pol. - 2002, nr 158, s. VIII
X Ogólnopolski Bieg Szlakiem Marii Konopnic-
4087. Ryzyko wkalkulowane / rozmowa
z Robertem Juch¹ ; rozm. Sebastian Czech //
Super Now. - 2000, nr 128, s. 30
Wywiad z Robertem Juch¹, zawodnikiem Zu¿lowego Klubu Sportowego w Kroœnie o ryzyku w sporcie
4088. Siatkówka w kurorcie / Mariusz W³odarczyk. - Fot. // Iwonicz Zdrój. - T. 3 (2000),
s. 95-102
Spartakiada Sportowo-Rekreacyjna zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Kroœnie dla gmin
powiatu kroœnieñskiego w Iwoniczu
4095. Sportowe wspomnienia / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 38, s. 23
Promocja ksi¹¿ki Stanis³awa Fryca „Z dziejów
Klubu Sportowego Legia” w Muzeum Rzemios³a
w Kroœnie
4096. Sportowiec 75-lecia // NG³os. - 2004,
nr 37, s. I-IV
Wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca
z okazji 75-lecia sportu w Kroœnie (lista laureatów)
Historia uprawiania siatkówki w Iwoniczu Zdroju, sukcesy zawodników wywodz¹cych siê z klubu „Beskid”
4089. VII [Siódmy] zlot samochodów terenowych / Wojciech Tomkiewicz // Prz¹dki. 2003, nr 8, s. 3, 16
Wyniki VII zlotu samochodów terenowych w Czarnorzekach
Treningi m³odych z Iwonickiego Klubu Narciarskiego „Górnik” na skoczni w Iwoniczu Zdroju
I Powiatowe Forum Sportu Wiejskiego w Korczynie
„Rowerowy Wyœcig pod Górê” zorganizowany
przez Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji w Kroœnie
na trasie Korczyna - Czarnorzeki
kiej
4090. Skocznia o¿y³a / Andrzej Raus // Dz.
Pol. - 2003, nr 16, s. 13
4097. Sportowo-rekreacyjna sobota / (ST)
// Dz. Pol. - 2000, nr 254, s. II
Zawody sportowo-obronne o Puchar Przewodnicz¹cego Zarz¹du Osiedla im. ks. Markiewicza
w Kroœnie
4098. Sprawdzian celnoœci / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 230, s. III
Zawody strzeleckie dla zak³adów pracy, jednostek samorz¹du terytorialnego i instytucji
286
Kultura
4099. Srebrne muszkiety kroœnieñskiej
„Naftówki” / A.H. - Fot. // Nowe Podk. - 2004,
nr 27, s. 20
4109. Szczêœliwe „trzynastki” Wojtasa /
Bogdan Huæko. - Fot. // Dz. Pol. - 2004,
nr 191, s. IV
Trzecie miejsce Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w mistrzostwach Polski w strzelectwie
Wyniki V Miêdzynarodowego Wyœcigu Kolarskiego o Puchar Karpat ze startem i met¹ w Rymanowie Zdroju
4100. Stadion „W³ókniarza” / Stanis³aw
Fryc. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 5, s. 21
Historia stadionu przy ul. Armii Ludowej (obecnie Legionów) w Kroœnie
Dzia³alnoœæ Gminnego Klubu Sportowego „Zamczysko” Odrzykoñ
4101. Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Kroœnieñskiego // Nowe Podk. - 2004, nr 28, s. 16
Powo³anie Stowarzyszenia, cele, sk³ad zarz¹du
4102. Strzelali w Kroœnie / (ST). - Fot. //
Dz. Sport. - 2001, nr 18, s. 22/X
I Zawody Strzeleckie w Kroœnie
4113. VI [Szósty] Dukielski Bieg Górski na
Cergow¹ / kbr. - Fot. // Duk. Prz. Sam. - 2005,
nr 11, s. 14-15
4104. Studencka koszykówka / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 109, s. X
Informacja o trasie i lista zwyciêzców
Mistrzostwa Polski Wy¿szych Szkó³ Zawodowych i Kolegiów Nauczycielskich w koszykówce mê¿czyzn
4114. VI [Szósty] Rajd Niepodleg³oœci /
Piotr Dymiñski // NG³os. - 2004, nr 45, s. 22
Wyniki VI Rajdu Niepodleg³oœci zorganizowanego przez Automobilklub Ma³opolski w Kroœnie
4105. Sukces kroœnieñskiego biegacza /
(sec). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 103, s. 18
III miejsce Wac³awa Katana w biegu na dystansie
16 km w Wiedniu
4115. Szusowanie w Iwoniczu Zdroju /
MaWa. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 40, s. 19
Zawody w biegach narciarskich w Iwoniczu
Zdroju
4106. Sukcesy kroœnian / (BH) // Dz. Pol. 2000, nr 70, s. VII
Sukcesy reprezentantów Kroœnieñskiego Klubu
Biegacza w trzeciej edycji Grand Prix w biegach prze³ajowych w Krakowie
4107. Szachiœci na pó³metku / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2000, nr 22, s. 24
Turniej szachowy dla m³odzie¿y szkó³ podstawowych i gimnazjów o puchar dyrektora MOSiR
w Kroœnie
VIII Bieg im. Marii Konopnickiej na trasie ¯arnowiec - Dobieszyn
Przebieg i wyniki zawodów
Laureaci Akademickich Mistrzostw Podkarpacia
w narciarstwie zorganizowanych w Czarnorzekach
4108. Szachowe Grand Prix / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 115, s. III
4111. Szlakiem Konopnickiej / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 134, s. 11
4112. VI [Szósty] Bieg Niepodleg³oœci
w Kroœnie // Nowe Podk. - 2002, nr 47, s. 19
4103. Studenci na nartach / (BH) // Dz. Pol.
- 2004, nr 58, s. III
Rozgrywki V Turnieju Szachowego Grand Prix
o puchar senatora Jerzego Borcza
4110. Szerokim frontem, ale planowo / mówi
Stanis³aw Pelc ; rozm. Andrzej Hendrzak. - Fot.
// Nowe Podk. - 2001, nr 5, s. 11
4116. Œwiêto na sportowo / Lidia Malczyk.
- Fot. // Nowe Podk. - 2001, nr 36, s. 9
Festyn z okazji Œwiêta Policji w Kroœnie
4117. Tak by³o dotychczas / Roman ¯dan
// NG³os. - 2005, nr 45, s. 28
Bieg Niepodleg³oœci w Kroœnie - historia i statystyka
4118. Talentów nie brakuje / (BH) // Dz.
Pol. - 2004, nr 27, s. 18/X
Mistrzostwa Podkarpackiego Okrêgowego Zwi¹zku Narciarskiego w Iwoniczu Zdroju
287
Nauka. Oœwiata. Kultura
4119. Tenis sto³owy / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 22, s. 24
Turnieje tenisa sto³owego dla uczniów szkó³ podstawowych z pow. kroœnieñskiego w Szkole Podstawowej nr 15 w Kroœnie
4120. Terenowe „cztery ³apy” / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 211, s. III
IV Zlot Samochodów Terenowych i Pojazdów
Typu Quad „Na 4 ³apy” w Czarnorzekach
Wyniki turnieju sportowo-rekreacyjnego szkó³
podstawowych Krosna przeprowadzonego przez s³uchaczy PPSKAKiB w hali MOSiR w Kroœnie
4122. III [Trzeci] Miêdzynarodowy Turniej
Judo Dzieci i M³odzików / A.H. - Fot. // Nowe
Podk. - 2004, nr 47, s. 20
Lista laureatów i sponsorów
4123. III [Trzecie] Ponadwojewódzkie Zawody Narciarskie o puchar burmistrza / Marta Gonet. - Fot. // Gminne Wieœci. - 2005, nr 3,
s. 5; Z szesnastu klubów : o Puchar Burmistrza gminy Jedlicze / (SUB). - Fot. // Dz. Pol.
- 2005, nr 43, s. VI
III Ponadwojewódzkie Zawody Narciarskie o Puchar Burmistrza w Jedliczu
4124. 30 [Trzydziestolecie] MOSiR-u /
Krzysztof RaŸniewski. - Fot. // NG³os. - 2005,
nr 42, s. 27-28; Nie tyko Bursaki / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 295, s. D
Dzia³alnoœæ Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji w Kroœnie
4125. Turniej kroœnieñskich dzielnic / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 204, s. VIII; Zdobyli puchar / ar // Nowiny. - 2002, nr 170, s. 12
4126. Turniej krwiodawców / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 271, s. C
Wyniki rywalizacji M³odzie¿owych Klubów Honorowych Dawców Krwi w pi³ce siatkowej w Kroœnie
Podsumowanie dzia³alnoœci Kroœnieñskiego Klubu
Biegacza MOSiR w Kroœnie
4128. Udany start Irków w miêdzynarodowych mistrzostwach Warszawy / (BH) // Dz.
Pol. - 2004, nr 228, s. III
Suckes Macieja i Marcina Irków z Krosna na miêdzynarodowych mistrzostwach juniorów judo w Warszawie
4121. „Trójka” najlepsza / (ST) // Dz. Pol. 2003, nr 77, s. III; Wygra³a „trójka” / ar // Nowiny. - 2003, nr 66, s. 13
Wyniki rywalizacji pi³karskich dru¿yn osiedlowych Krosna o puchar przewodnicz¹cego Rady Miasta
4127. Udane cztery lata / (BH) // Dz. Pol. 2004, nr 87, s. IV
4129. Utrzymaæ siê w czo³ówce / Janusz
Wiœniewski ; rozm. Bogdan Huæko. - Fot. //
Dz. Pol. - 2002, nr 45, s. VIII
Rozmowa z Januszem Wiœniewskim, laureatem
plebiscytu na najpopularniejszych sportowców i trenerów Krosna w 2001 roku
4130. Uzdrowiæ pi³kê w Kroœnie / z Henrykiem Duchowskim ; rozm. Bohdan Huæko //
Dz. Pol. - 2000, nr 41, s. 18
Rozmowa z Henrykiem Duchowskim, jednym
z inicjatorów powo³ania Amatorskiego Klubu Sportowego „Kroœnianka” Krosno o zamierzeniach klubu
4131. W Kroœnie s¹ soko³y / £ukasz Szajna // NG³os. - 2003, nr 1, s. 22
Historia klubu sportowego „Sokoliki” w Kroœnie
4132. Walne kroœnieñskiego OZPN / (ajah).
- Fot. // Nowe Podk. - 2002, nr 49, s. 21
Zebranie sprawozdawcze Okrêgowego Zwi¹zku
Pi³ki No¿nej w Kroœnie
4133. Wiatr nie sprzyja³ / sec. - Fot. // Super Now. - 2002, nr 86, s. 5; Zmagania z wiatrem / Andrzej Raus. - Fot. // Nowiny. - 2002,
nr 87, s. 13
Przebieg i wyniki III Górskich Zawodów Balonowych w Kroœnie
Wicemistrz z Krosna = poz. 242
4134. Widowiskowo nad Krosnem // Nowe
Podk. - 2004, nr 18, s. 4
Zwyciêzcy V Górskich Zawodów Balonowych
w Kroœnie
288
Kultura
4135. Wiele nowego / (rek) // Nowe Podk.
- 2004, nr 34, s. 20
4145. Z dziejów sportu ¿u¿lowego w Kroœnie. Cz. 2: (1987-1996) / Stanis³aw Fryc. - Krosno : Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza, 2005.
- 249 s. : fot. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 207-218
4136. Wspó³praca transgraniczna / (ST)
// Dz. Pol. - 2002, nr 159, s. VII
4146. Z karabinka i pistoletu / (ewg) // Nowiny. - 2004, nr 59, s. 7
Struktura organizacyjna i dzia³alnoœæ Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Kroœnie
Podpisanie umowy miêdzy Okrêgowym Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej w Kroœnie a Oblastnym Futbolowym Zvazem w Preszowie (S³owacja)
4137. Wszechstronnoœæ Jaœlisk / (BH,
BSZ) // Dz. Pol. - 2000, nr 248, s. VIII
Zwyciêzcy XII Memoria³u im. Jana Barana
w strzelectwie sportowym zorganizowanym przez
Uczniowski Miêdzyszkolny Klub Sportowy „Nafta”
w Kroœnie
4147. Z karabinka i pistoletu / ewg. - Fot.
// Nowiny. - 2005, nr 42, s. 7
II edycja jesiennych biegów prze³ajowych dla
uczniów szkó³ gminy Dukla
4138. Wycie silników, smród spalin /
(SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 187, s. III
XIII edycja „Memoria³u im. Jana Barana” dla m³odzie¿y z woj. podkarpackiego w strzelectwie w Kroœnie
Z Karpatami na dobre i z³e = poz. 296
V Bieszczadzki Rajd Enduro w Jedliczu i Kroœnie
4139. Wygraæ na ma³yszomanii / Piotr G¹dek // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 8,
s. 3
4148. Z Krosna do Iwonicza / (BH) // Dz.
Pol. - 2000, nr 135, s. VI
4140. Wygra³am / Wioletta Zuzak. - Fot. //
Super Now. - 2005, nr 163, s. 11
4149. Z Krosna do Krosna / (BH) // Dz.
Pol. - 2001, nr 154, s. VIII; Królewski etap /
Andrzej Józefczyk. - Fot // Nowe Podk. - 2001,
nr 28, s. 14
Skocznia w Iwoniczu Zdroju
Sukcesy reprezentacji Podkarpacia na Œwiatowych Igrzyskach dla Osób Dializowanych i po Przeszczepieniu Narz¹dów w Kanadzie
4141. Wymóg konieczny / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2004, nr 149, s. VII
Za³o¿enie Kroœnieñskiego Klubu Koszykówki
w Kroœnie
4142. Wypoczywaæ rodzinnie i aktywnie /
J.K. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 49, s. 22
Wyniki rodzinnego turnieju w pi³ce siatkowej
w Wojaszówce
XIII masowy bieg uliczny zorganizowany przez
Gminny Oœrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju
Miêdzynarodowy wyœcig kolarski, I etap z met¹
w Kroœnie
4150. Zabawa dla wszystkich / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 200, s. III
Rodzinny piknik lotniczy dla pracowników Centralnej Szko³y Lotniczo-Technicznej Aeroklubu Podkarpackiego w Kroœnie
4151. Zabawy na feriach / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2000, nr 28, s. 23
Imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne, zorganizowane przez Œrodowiskowy Hufiec Pracy przy
Miejskim Oœrodku Sportu i Rekreacji w Kroœnie
4143. Z dziejów sportu w Kroœnie / Stanis³aw Fryc. - T. 1 - Krosno : „Arete II”, 2005. 249 s. : fot. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 217-225
4144. Z dziejów sportu ¿u¿lowego w Kroœnie. Cz. 1: (1956-1969) / Stanis³aw Fryc. - Krosno : Stanis³aw Fryc, 2003. - 138 s. : fot. ; 20
cm. - Bibliogr. s. 109-110
4152. Zagrali o wiosenny puchar / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 75, s. III
Wyniki Wiosennego Turnieju Halowego Pi³ki No¿nej o Puchar Dyrektora Szko³y Podstawowej w Iwoniczu
289
Nauka. Oœwiata. Kultura
4153. Zapomniany stadion / Stanis³aw Fryc.
- Fot. // NG³os. - 2004, nr 4, s. 21
4158. Zawody strzeleckie nauczycieli /
(ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 271, s. D
Historia stadionu przy ul. Legionów w Kroœnie
4154. Zara¿ony ¿u¿lem : rozmowa z Jerzym
Borczem, senatorem RP, honorowym prezesem
¯KS Krosno / rozm. Sebastian Czech // Super
Now. - 2000, nr 175, s.30
Dzia³ania Jerzego Borcza na rzecz ¯u¿lowego Klubu Sportowego w Kroœnie
III Powiatowe Zawody Strzeleckie o „Puchar
Prezesa ZNP w Kroœnie” zorganizowane w LO w Jedliczu
4159. Zlot na czterech ko³ach / ewg // Nowiny. - 2004, nr 176, s. 7; Zlot terenówek /
/ip/ // Nowe Podk. - 2004, nr 36, s. 8
VIII zlot pojazdów terenowych „4x4 zlot z Rafineri¹ Jas³o” w Czarnorzekach
4155. Zatorska bez konkurencji / J.S. - Fot.
// NG³os. - 2004, nr 28, s. 17; Zatorska po raz
siódmy / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 161,
s. 12/II
4160. Zmagania z wiatrem / (BH). - Fot. //
Dz. Pol. - 2005, nr 37 s. V
4156. Zatorska i B³asiñski najlepsi /
(P.SUB) // Dz. Pol. - 2005, nr 103, s. 15
4161. Zostaæ trenerem dobrej dru¿yny :
rozmowa z Paw³em Œliwiñskim, pi³karzem Zorzy £êki Dukielskie / rozm. Bogdan Huæko //
Dz. Pol. - 2000, nr 257, s. VII
Przebieg i laureaci XII Biegu Szlakiem Marii Konopnickiej z ¯arnowca do Dobieszyna
VII Kroœnieñski Bieg Konstytucji - lista zwyciêzców
4157. Zatorska i D³ugosz pierwsi na Cergowej / (BH). - Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 152,
s. VI
Wyniki miêdzynarodowego Biegu Górskiego na
Cergow¹
Mistrzostwa Podkarpackiego Zwi¹zku Narciarskiego w skokach w Iwoniczu Zdroju
4162. Zwyciêski Romanik / Andrzej Józefczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 36, s. 16
Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski „O Puchar
Uzdrowisk Karpackich” w Rymanowie Zdroju
4163. ¯ycie w kimonie : rozmowa z sensei
Romanem WoŸniakiem (3 dan), prezesem [...]
Kroœnieñskiego Klubu Kyokushin Karate /
rozm. Bogdan Huæko // Dz. Pol. - 2001, nr 278,
s. VII
290
Jêzykoznawstwo
XII. JÊZYKOZNAWSTWO
4170. Niekoñcz¹ce siê protesty / (ST) //
Dz. Pol. - 2003, nr 203, s. III
Ho³d i pamiêæ = poz. 2050
4164. Kroœnieñskie ulice / Agnieszka Filar
// Nowe Podk. - 2000, nr 19, s. 9
sta
Patroni kroœnieñskich ulic, zwi¹zani z histori¹ mia-
4165. Literatura - jêzyk - region / pod red.
Kazimierza Sikory i Joanny Ku³akowskiej-Lis.
- Krosno : Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa, 2005. - 111 s. ; 24 cm. - (Prace NaukowoDydaktyczne Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej ; Z. 17)
Zawiera m.in. artyku³ „O regionalizmach leksykalnych w jêzyku Krosna i okolic”
Zakoñczenie sporu na temat nadania jednej z ulic
w dzielnicy Zawodzie imienia Stanis³awa Kochanka
4171. O gwarze Odrzykonia / Wies³awa Wiœniowska // W: Odrzykoñ: ziemia i ludzie (wybrane zagadnienia). - Odrzykoñ : Stowarzyszenie Mi³oœników Odrzykonia, 2003. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z.10). - s. 63-76
Opis cech gwarowych Odrzykonia
4172. O pochodzeniu nazwy Korczyny /
oprac. Tomasz Okoniewski // Prz¹dki. - 2003,
nr 2, s. 8
Etymologia nazwy wsi Korczyna
4166. Ludowe terminologie rzemieœlnicze :
(na przyk³adzie s³ownictwa kowali i ko³odziejów jaœliskich) / Tomasz Kurdy³a // Jêz. Pol. 2003, z. 1, s. 50-54
4173. Przemiany leksyki gwarowej na Podkarpaciu / Halina Kurek. - Kraków : Universitas, 2003. - 187 s. ; 24 cm
4167. Na ulicy Fredry w Odrzykoniu / (ad).
- Fot. // Super Now. - 2003, nr 162, s. 13
4174. Zostanie Tebich / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 202, s. III
Dot. równie¿ pow. kroœnieñskiego
Wycofanie z porz¹dku obrad Rady Miasta Krosna projektu uchwa³y o zmianie nazw ulic
Nadanie nazw ulicom w Odrzykoniu
4168. Nazwiska mieszkañców wybranych
miejscowoœci dawnej ziemi sanockiej w œwietle intereferencji etniczno-jêzykowej (XV-XIX
w.) / Halszka Górny. - Rzeszów : Wydaw. Uniw.
Rzesz., 2004. - 221, [1] s. : mapka ; 23 cm. Bibliogr. s. 204-215
Dot. tak¿e nazwisk mieszkañców pow. kroœnieñskiego
Nazwy wydarte niepamiêci = poz. 632
4169. Nie chc¹ zmian / Ewa Gorczyca //
Nowiny. - 2001, nr 166, s. 5; Niepotrzebna zmiana / m // Super Now. - 2001, nr 166, s. 7; Sporna uliczka / (ST) // Dz. Pol. - 2001, nr 201, s. III
Protesty mieszkañców przeciwko zmianom nazw
ulic w Kroœnie
291
Literatura
XIII. LITERATURA
1. TEKSTY LITERACKIE
4175. Almanach literacki II. - Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2001. - 47
s. : il. ; 21 cm. - (Literacka Biblioteka Kroœnieñska ; Z. 6)
4182. Duchy d¿ungli / Janusz Kasza. - Kraków ; Krosno : Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza, 2005
4176. Ballada o Trójcy Realnej : [wiersz] /
Jan Tulik // Nowiny - 2001, nr 137, s. 13
4183. Dziecko lasu : III almanach m³odych
jeszcze gimnazjalistów / wybór i korekta Krystyna Kulman. - Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2003. - 48 s. : il. ; 21 cm. (Literacka Biblioteka Kroœnieñska ; Z. 11)
4177. Bia³e latarnie nadziei : II almanach
m³odych jeszcze gimnazjalistów / wybór i korekta Krystyna Kulman. - Krosno : „Apla”,
2002. - 44 s. : il. ; 21 cm. - (Literacka Biblioteka
Kroœnieñska ; Z. 8)
Zbiór wierszy m³odych poetów z Gimnazjum nr 3
w Kroœnie
4178. Chyba warto : almanach poetycki
Klubu Literackiego Kroœnieñskiego Domu
Kultury / red. Wac³aw Turek. - Krosno : Kroœnieñski Dom Kultury, 2001. - 35 s. ; 18 cm
M.in. wiersze: „Dukla - miasto moje” Augustyny
Nawracaj, „¯arnowiec” Janiny Ataman, „Krosno”
Katarzyny Paszyñskiej
4179. Czasy i inkluzy = Laikai ir inkluzijos /
Wac³aw Turek, Wojciech Piotrowicz. - Krosno : Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza, 2004.
- 127 s. ; 21 cm
Wiersze W. Turka (m.in.: „Ulica Kletówki w Kroœnie”, „Galeria pasa¿”, „W iwonickim lesie”) oraz
W. Piotrowicza z Litwy
4180. Czêœæ ze œwiadomoœci / Pawe³ Kubiak. - Krosno ; Bytom : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2003. - 44 s. : rys. ; 21 cm. (Literacka Biblioteka Kroœnieñska ; Z. 10)
4181. Dêbowa dolina / Stanis³aw Szmyd. Kroœcienko Wy¿ne : Stowarzyszenie Kulturalne Dêbina, 2001. - 87 s. : rys. ; 20 cm
Debiutancki tomik poezji poety zamieszka³ego
w Kroœcienku Wy¿nym; w tomie m.in. „Sikiyrniki”,
„Dêbowa dolina”, „Podkarpacka zawieja”
Rec.: Jan Tulik // Dz. Pol. - 2005, nr 231, s. D
4184. Furta / Jan Tulik. - Krosno : „Nonparel”, 2001. - 181 s. ; 20 cm
Rec.: Janusz Szuber // Rzeczpospolita. - 2001,
nr 83, s. D3; Jan Sochoñ // Nowe Ksi¹¿. - 2001, nr 7,
s. 42-43; Leszek Bugajski // Czwarty Wymiar. - 2001,
nr 6, s. 52; Stefan Jurkowski // Twórczoœæ. - 2001,
nr 8, s. 119-121; Helena Zaworska // Wprost. - 2001,
nr 23, s. 112; oprac. E.K. / Nowe Podk. - 2001,
nr 38, s. 12; Magdalena Rabizo-Birek // Gaz. Wybor.
(Rzeszów). - 2001, nr 142, s. 2; Karol Maliszewski
// Magazyn. - 2001, nr 38, s. 36
Powieœæ autora zwi¹zanego z Krosnem
4185. Furtki niedomkniête : almanach poetycki / red. Wac³aw Turek. - Krosno : Kroœnieñski Dom Kultury, 2005. - 101 s. ; 20 cm
4186. Gry nieu¿yteczne / Jan Tulik. - Krosno : „Nonparel”, 2000. - 78 s. ; 20 cm
Rec.: Ma³gorzata Wójtowicz // Super Now. 2000, nr 252, s. 19; Arkadiusz Morawiec // Twórczoœæ. - 2000, nr 12, s. 114-116; Krzysztof Lisowski
// Nowe Ksi¹¿. - 2001, nr 4, s. 33
Zbiór opowiadañ autora zwi¹zanego z Krosnem
Henryk B³a¿ = poz. 233
4187. Incognito / Jan Belcik. - Krosno :
„Nonparel”, 2001. - 48 s. ; 21 cm
Rec.: (ek) // Nowe Podk. - 2002, nr 2, s. 12
W tomie m.in. „Nutka rystykalna”, „Koniec
zimy w Kroœnie”
292
Teksty literackie
4188. Inne powody : (wiersze przebrane
i nowe 1974-2004) / Marek Kusiba. - Warszawa ; Rzeszów : Instytut Badañ i Dokumentowania (E)Migracji Wy¿szej Szko³y Komunikowania i Mediów Spo³ecznych im. Jerzego
Giedroycia ; Biblioteka „Frazy”, 2005. - 132 s. :
il. ; 20 cm
Poeta zwi¹zany z Krosnem; w tomiku m.in. „Cergowa”, „Na werandzie ojca”, „Pokój z nartami”, „Prochownia”
4189. Kolory mi³oœci : (wybór) / Krystyna
Kulman. - Krosno : Stowarzyszenie Literackie
Nauczycieli, 2002. - 71 s. : rys. ; 21 cm. - (Literacka Biblioteka Kroœnieñska ; Z. 9)
4195. Ojcu Œwiêtemu z ojczystej ziemi /
Bronis³awa Betlej. - Jedlicze : Bronis³awa Betlej, [2004]. - 96 s. ; 21 cm
4196. Pejza¿ w cierniach / Les³aw Jan Urbanek. - Rzeszów : RAF, 2000. - 69 s. ; 18 cm
Poeta ur. w Korczynie
4197. Pewnego dnia / Bronis³awa Betlej ;
[projekt, wybór tekstów aut.]. - Jedlicze : Bronis³awa Betlej ; nak³. „Splast” - Zak³ad Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, [2004]. - 68 s. ;
21 cm
4198. Progi / Halina Kurek. - Krosno : Kroœnieñski Dom Kultury, 2005. - 55 s. ; 20 cm
Wybór wierszy poetki zamieszka³ej w Kroœnie
M.in. wiersz „Wielki targ w Dukli”
4190. Kroœnieñski Dzwon : [wiersz] / ks.
Zbigniew Jan Czuchra MS // Nowe Podk. 2001, nr 8, s. 13
4191. Linia / Marlena Makiel-Hêdrzak. Kraków : Oficyna Konfraterni Poetów, 2000. 75, [4] s. : il.; 17 cm
4199. Przestanie Pana S. / Andrzej Szwast ;
red. Jan Belcik. - Krosno : „Chemigrafia” - Micha³ £uczaj, 2004. - 54 s. ; 20 cm
Rec.: Kam // NG³os. - 2004, nr 16, s. 5
Debiutancki tom poezji A. Szwasta
Sarah £uczaj = poz. 334
Zbiór wierszy ilustrowany rysunkami autorki
4192. Miejsca od innych dro¿sze : almanach literacki / red. Teresa Leœniak ; t³. na
j. s³ow. Zenon Stryjak. - Krosno : Kroœnieñska
Biblioteka Publiczna, 2005. - 76 s., [5] k. tabl. :
fot. kolor. ; 24 cm
4193. Moja ma³a ojczyzna - baœnie, podania, legendy : prace nagrodzone i wyró¿nione
w konkursie literackim w ramach projektu
„Miejsca od innych dro¿sze” / red. Teresa
Leœniak. - Krosno : Kroœnieñska Biblioteka Publiczna w Kroœnie ; Kniznica P.O.Hviezdoslava v Prešove, 2005. - 57 s. : fot. kolor. ; 24 cm
Rec.: Belcik Wanda // NG³os. - 2005, nr 35, s. 6;
(ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 210, s. III; Belcik Wanda
// Nowe Podk. - 2005, nr 42, s. 16
4194. Odcienie szaroœci / Janina Ataman. Rzeszów ; Klub Kultury „Karton”, 2004. - 60 s. :
il.;15 cm
4200. Suplikacje / Jan Tulik. - Krosno :
„Nonparel”, 2000. - 49 s. ; 20 cm
Rec.: Marek Pêkala // Nowiny. - 2001, nr 16,
s. 19; Janusz Szuber // Rzeczpospolita. - 2001, nr 83,
s. D3; Krzysztof Lisowski // Nowe Ksi¹¿. - 2001,
nr 4, s. 33
Wiersze autora zwi¹zanego z Krosnem
4201. Swoimi œcie¿kami / Basia Wiœniowska - Krosno : Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Kopernika, 2000. - 49 s. : il. ; 21 cm
Autorka zwi¹zana z Jedliczem
4202. Œwiat³o cienia : almanach poetycki
Klubu Literackiego Kroœnieñskiego Domu
Kultury / red. Wac³aw Turek. - Krosno : Kroœnieñski Dom Kultury, 2002. - 78 s.
Zawiera wiersze ponad 30 poetów z Krosna i regionu (m.in. J. Belcik „Nowa Wieœ 5”, W. Turek
„Z drugiej strony wiatru”)
Rec.: (ZIELE) // Dz. Pol. - 2004, nr 294, s. II
Ca³oœæ tomiku uzupe³niaj¹ wiersze poœwiêcone
Krosnu i okolicom (autorka ur. siê w Kroœnie)
293
Literatura
4203. Tekst do pejza¿u : almanach poetycki / red. Wac³aw Turek. - Krosno : Kroœnieñski
Dom Kultury, 2003. - 88 s. ; 20 cm
M.in. wiersze: „Pocztówka z Krosna” Janiny Ataman, „W Lipowcu”, „W Jasielu” Edwarda Marsza³ka,
„Noc w Myscowej” Tadeusza Gajewskiego, „W iwonickim lesie” Wac³awa Turka
4204. This line on the map : poems = Ta
linia na mapie : wiersze / Sarah £uczaj, Wac³aw Turek, Cecylia Woloch. - Krosno : „Chemigrafia”, 2002. - 85 s. ; 21 cm
Zbiór wierszy autorów zwi¹zanych z Krosnem
4211. W poszukiwaniu echa / Bronis³awa
Betlej. - Jedlicze : „Splast” Zak³ad Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o, 2005. - 79 s. :
il. ; 21 cm
Zbiór wierszy
4212. Wiersze z g³êbi duszy / Maciej Zborowski. - Krosno : Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza, 2004. - 35 s. ; 21 cm
Zbiór wierszy
4213. Wiosenne strofy / Janusz Go³da
[i in.] // Croscena. - 2004, nr 11, s. 14-15
Teksty wierszy o tematyce wiosennej i wielkanocnej
4205. Ty, który w oczach masz wiosnê /
Bronis³awa Betlej. - bm. : bw., [2003]. - 111 s. ;
20 cm
Poetka zwi¹zana z Jedliczem
4206. U iwonickch zdrojów : antologia poezji iwonickiej XIX i XX wieku / Janusz Michalak, Ma³gorzata Rysz. - Krosno : Stowarzyszenie Przyjació³ Iwonicza Zdroju, 2003. 84 s. ; 20 cm
4207. Ulica Kletówki w Kroœnie [wiersz] /
Wac³aw Turek // Croscena. - 2005, nr 23, s. 18
4208. W bruzdy serca : (wybór wierszy) /
Krystyna Kulman ; t³. na jêz. ang. Renata
Matejek-Khouri. - Krosno : Stowarzyszenie
Literackie Nauczycieli, 2004. - 97 s. : rys. ; 21
cm. - (Literacka Biblioteka Kroœnieñska ;
Z. 12)
4209. W karawanie marzeñ / Bronis³awa Betlej ; [wybór tekstów aut. ; s³owo wstêpne Kazimierz Chyc]. - Jedlicze : Bronis³awa Betlej ;
nak³. „Splast” - Zak³ad Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych, 2004. - 63 s. : fot. ; 21 cm
4210. W kolorach têczy : (wybór wierszy) /
wybór Krystyna Kulman. - Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2004. - 41 s. : fot. ;
20 cm. - (Literacka Biblioteka Kroœnieñska ;
Z. 13)
4214. Wspólna obecnoœæ : almanach rzeszowskiego oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich oraz Klubu Literackiego / red. Zbigniew
Janusz. - Stalowa Wola : Wydawnictwo „Sztafeta”, 2000. - 364 s. : fot. ; 20 cm
Zawiera wiersze poetów kroœnieñskich: Bronis³awy Betlej, Wac³awa Turka, Les³awa Jana Urbanka
4215. Wszystkie barwy têczy / Danuta Drzewicka. - Krosno : Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli, 2002. - 36 s. : rys. ; 21 cm. - (Literacka
Biblioteka Kroœnieñska ; Z. 7)
Poetka zwi¹zana z Krosnem
4216. Zasiany czas / Wac³aw Turek. - Krosno : „Apla”, 2001 - 64 s. ; 21 cm
Tomik poezji autora zamieszka³ego w Kroœnie;
m.in. wiersze: „Œwiêtych spokój”, „Powroty”, „Góra
Cergowa”, „Pustelnia œw. Jana z Dukli”, „Têsknota
Jasio³ki”, „Deptak w Iwoniczu”
4217. Zas³oniête tajemnice : almanach poetycki Klubu Literackiego Kroœnieñskiego
Domu Kultury / red. Wac³aw Turek. - Krosno
: Kroœnieñska Oficyna Wydawnicza, 2004. 96 s. ; 12 cm
W tomie m.in.: Marek Kusiba „Weranda w Kroœnie”, Edward Marsza³ek „Skrzypienie kiwonów”
4218. Zauroczenie / Bronis³awa Betlej ; [wybór tekstów i oprac. aut.]. - Warszawa : Broni-
Antologia wierszy gimnazjalistów z Gimnazjum
nr 3 w Kroœnie
294
Krytyka i ¿ycie literackie
s³awa Betlej ; nak³. Banku Ochrony Œrodowiska, 2002. - 64 s. : il. ; 21 cm
4220. Ziemia kroœnieñska [wiersz] / Tadeusz
Gajewski // Nowe Podk. - 2005, nr 49, s. 17
4219. Ziemia kroœnieñska / Tadeusz Gajewski ; il. Anna G³odowska. - Krosno : „Chemigrafia” - Micha³ £uczaj, 2005. - 84 s. : il. kolor. ;
14 cm
4221. Z³oto aszu = Arany Aszu / Jan Belcik
[i in.] ; na jêz. wêg. t³. Istvan Kovacs, Gabor
Zsille. - Krosno : Stowarzyszenie „Portius”,
2003. - 106 s. ; 20 cm
Wiersze poetów kroœnieñskich w wersji polskowêgierskiej
2. KRYTYKA I ¯YCIE LITERACKIE
4222. Lirycznie o ziemi kroœnieñskiej / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr 235, s. III
kiego „O Lampê £ukasiewicza” oraz promocja tomików poetyckich m³odych twórców z Krosna
Wyniki I Konkursu Jednego Wiersza o „Lampê
Ignacego £ukasiewicza” zorganizowanego przez Kroœnieñski Dom Kultury
4228. Bóg stworzy³ Hioba / Alina Pud³o. Fot. // Nowiny. - 2001, nr 127, s. 13
Spotkanie z Janem Tulikiem w klubie „Czarny
Kot” w Rzeszowie
4223. Antologia poezji ekologicznej / (BH)
// Dz. Pol. - 2002, nr 210, s. III
4229. Ca³e ¿ycie ze sztuk¹ / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 26, s. IV
Informacja o konkursie poezji ekologicznej Barcin 2002
4224. Antoni Libera / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
- 2002, nr 97, s. III
Obchody Œwiatowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw Autorskich w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
4225. Belcik znów nagrodzony / (BH) // Dz.
Pol. - 2002, nr 241, s. III; Nagroda dla poety /
(ar). - Fot. // Nowiny. - 2002, nr 200, s. 2
Promocja zbioru wierszy „Kolory mi³oœci” Krystyny Kulman w Gimnazjum nr 3 w Kroœnie
4230. Córka Dedala / Aleksandra Ga³uszka
// NG³os. - 2004, nr 22, s. 9; Debiut po latach
pisania / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2004, nr 132,
s. III
Prezentacja debiutanckiego tomiku poezji Haliny Korfanty
II nagroda dla Jana Belcika w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Zgorzelcu
4226. Biesiada literacka w Svidniku / Wanda Belcik // Podk. Inf. Kult. - 2003, nr 23,
s. 28
Relacja ze spotkania polskich i s³owackich literatów w Bibliotece w Svidniku (S³owacja)
4227. Biesiada poetycka / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 244, s. III; Poeci nagrodzeni /
sec // Super Now. - 2003, nr 207, s. 6; Poeci
nagrodzeni / (lm) // Nowe Podk. - 2003, nr 41,
s. 3
4231. Czas satysfakcji / Piotr G¹dek. Fot. // Gaz. Wybor. - 2001, nr 77, dod. Gazeta
o Sukcesie, s. 7
4232. II [Drugie] Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne / Wac³aw Turek // Croscena. - 2004, nr 16, s. 18-19; Poetycko w Iwoniczu / Micha³ Sytnik. - Fot. // NG³os. - 2004,
nr 24, s. 5; Najazd poetów / /ek/ // Nowe Podk.
- 2004, nr 41, s. 3
II Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne
w Iwoniczu Zdroju i Kroœnie
Laureaci IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
295
Literatura
4233. Duchy z zielonego piek³a / /l/. - Fot.
// Nowe Podk. - 2005, nr 41, s. 10; Kroœnianin
w d¿ungli / Aneta B. Leœniak. - Fot. // NG³os.
- 2005, nr 39, s. 7
Spotkanie z Januszem Kasz¹ i promocja ksi¹¿ki
„Duchy d¿ungli” w KBP w Kroœnie
4234. Dzikowska o Polsce / Angelina Kosiek. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 28, s. 10; Spotkanie z El¿biet¹ Dzikowsk¹ / /in/. - Fot. // Nowe
Podk. - 2005, nr 30, s. 17; Z wizyt¹ w Kroœnie
/ (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 167, s. III
Spotkanie El¿biety Dzikowskiej z czytelnikami
w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
4235. Groch i kapusta po dukielsku /
Agnieszka Dembiczak // Super Now. - 2005,
nr 135, s. 20
Dot. spotkania z El¿biet¹ Dzikowsk¹ w Muzeum
Historycznym w Dukli
4236. Gry nieu¿yteczne... / (JS) // Dz. Pol. 2000, nr 237, s. II
Wieczór literacki z Janem Tulikiem w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie
4237. Inwazja Karola Maliszewskiego /
Aneta B. Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 46,
s. 8; Maliszewski w saloniku / ewg // Nowiny.
- 2005, nr 227, s. III; Opisaæ œlady, ³agodziæ ból
/ (JT). - Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 274, s. III;
Spotkanie z Maliszewskim / ad // Super Now.
- 2005, nr 231, s. 6
Spotkanie z K. Maliszewskim, poet¹ i krytykiem
literackim w KBP w Kroœnie
325
Jan Lipiñski w leksykonie literackim = poz.
Jan Lusznia = poz. 329
Jan Stanis³aw Lipiñski - poeta, który cieszy³ siê z sukcesów kolegów po piórze = poz.
326
Jan Zych - poeta i t³umacz = poz. 460
4238. Jesienne spotkanie / (ST) // Dz. Pol.
- 2005, nr 251, s. III
Spotkanie pisarzy w ramach XV Miêdzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza w KBP w Kroœnie
4239. Jesieñ literacka / S³awomir Witkoœ //
Gminne Wieœci. - 2003, nr 7, s. 9
Spotkanie z Andrzejem Dêbkowskim, poet¹ i Ryszardem Rodzikiem, redaktorem krakowskiego Radia Alfa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedliczu
4240. Kolejny laur Wac³awa Turka / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 23, s. IV
I nagroda w IV Konkursie Poezji im. Ludmi³y
Pietruszkowej
Konferencja w bibliotece = poz. 4829
4241. Konkurs o lampê / (ST) // Dz. Pol. 2002, nr 85, s. III
Og³oszenie II Konkursu Jednego Wiersza o „Lampê Ignacego £ukasiewicza”
4242. Kroœnieñska biblioteka zaprasza //
Dz. Pol. - 2003, nr 247, s. III; Poeci z Wybrze¿a
w Kroœnie / Wanda Belcik // Croscena. - 2003,
nr 6, s. 30
Spotkanie z poetami Krzysztofem Kuczkowskim
i Wojciechem Kassem w Dziale Zbiorów Audiowizualnych Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
4243. Ksi¹¿ki i ró¿e / ewg // Nowiny. - 2001,
nr 80, s. 18; Œwiêto ksi¹¿ki i czytelników / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 98, s. V; Wiersze
i oprawy / El¿bieta Kensy. - Fot. // Nowe Podk.
- 2001, nr 18, s. 12; Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki /
(czak). - Fot. // Super Now. - 2001, nr 80, s. 7
Spotkanie z Januszem Szuberem i Ryszard¹ Ziemb¹ z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ksi¹¿ki i Praw
Autorskich
4244. Lampa dla poetki z Chorwacji / ewg
// Nowiny. - 2004, nr 200, s. 7; Lampa £ukasiewicza dla Chorwatki / A.B. // NG³os. - 2004,
nr 41, s. 11; Laury dla Chorwatki / (ST) // Dz.
Pol. - 2004, nr 242, s. III
Laureaci V Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o „Lampê £ukasiewicza” zorganizowanego
przez Kroœnieñski Dom Kultury w Kroœnie
296
Krytyka i ¿ycie literackie
4245. Lampa £ukasiewicza pojecha³a do
Belgii / /ip/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005 nr 41,
s. 7; Laureatka z Belgii / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
- 2005, nr 225, s. C
s. III; Spotkanie autorskie / (ewg) // Nowiny. 2003, nr 133, s. 6
Spotkanie autorskie Izabeli Sowy w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
Laureaci VI Ogólnopolskiego Konkursu o „Lampê £ukasiewicza” w Kroœnie
4246. Laureaci „Z³otych Piór” / (ala) //
Nowiny. - 2003, nr 64, s. 11; Zobowi¹zuj¹
i uskrzydlaj¹ / (BD). - Fot. // Dz. Pol. - 2003,
nr 76, s. I
Nagroda Literacka „Z³ote Pióro” dla literatów
z woj. podkarpackiego za 2002 r.; lista nagrodzonych
4252. Myœli poetki / (BH) // Dz. Pol. - 2000,
nr 14, s. 12
Promocja najnowszego tomiku wierszy Bronis³awy Betlej „To tylko myœli” w Gminnym Oœrodku
Kultury w Jedliczu
4253. Nie tylko Tatry i wiersze / (JT). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 126, s. III; Spotkanie z Jagie³³¹ / ewg // Nowiny. - 2005, nr 80, s. 7
Spotkanie z Micha³em Jagie³³¹ w KBP w Kroœnie
4247. Laury dla poety / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 190, s. 13
4254. Niespodziewany sukces / (czak) // Super Now. - 2000, nr 40, s. 7; Z potrzeby serca /
Krystyna Urbanek // Nowiny. - 2000, nr 23,
s. 18
Nagroda ZLP „Z³ote Pióro” dla Wac³awa Turka
Les³aw Jan Urbanek = poz. 439
4248. Liryka spod Cergowej / (JT). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 86, s. III; Liryka spod
Cergowej / sec // Super Now. - 2005, nr 62,
s. 13; Wiersze spod Cergowej / jt. - Fot. //
NG³os. - 2005, nr 13, s. 13
Wac³aw Turek laureatem miêdzynarodowego
konkursu poetyckiego „Wrzeciono 2000”
4249. Literaci o sobie / (ST) // Dz. Pol. 2005, nr 109, s. III; Literatura bez granic //
NG³os. - 2005, nr 19A, s. 8; Literatura bez granic
/ (ST) // Dz. Pol. - 2005, nr 115, s. III; Pomoc
twórcom / NG. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 18A,
s. 11; Razem ze S³owakami // Super Now. 2005, nr 95, s. 11
4256. Norwidem za³atwia siê wszystkie sprawy / /ip/. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 40,
s. 19; Spotkania polonijne / Aneta B. Leœniak.
- Fot. // NG³os. - 2005, nr 38, s. 15; Twórczoœæ
polonijna w Kroœnie i Iwoniczu Zdroju / (ST)
// Dz. Pol. - 2005, nr 222, s. III; Z daleka i z
bliska / Krzysztof Kamiñski // Super Now. 2005, nr 187, s. 13
4255. „Niewinni” s¹ wœród nas / Victoria
Wojciechowska // NG³os. - 2003, nr 24, s. 5
Dzia³alnoœæ Niezale¿nego Klubu Literacko-Artystycznego „Niewinni” z Krosna
Spotkanie z Janem Belcikiem w KBP w Kroœnie
Realizacja polsko-s³owackiego projektu bibliotecznego „Miejsca od innych dro¿sze” (spotkanie
literackie w Preszowie)
4250. Literacka jesieñ / ad // Super Now. 2004, nr 212, s. 11; M³odzie¿ czyta wiersze /
ewg // Nowiny. - 2004, nr 210, s. 7
Spotkanie z poetami w ramach XIV Miêdzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza w Saloniku Artystycznym Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
III Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne
w Iwoniczu-Zdroju i w Kroœnie
O. Hieronim St. Kreis = poz. 317
4257. Objaœnia³ „Inne powody” / Aneta B.
Leœniak // NG³os. - 2005, nr 16, s. 22-23
sna
4251. Maliny, wiœnie, jagody / (ST) // Dz.
Pol. - 2003, nr 162, s. III; Owocowe spotkanie / (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 160,
Wieczory autorskie Marka Kusiby, poety z Kro-
Odrzykoñ - zamek na skale = poz. 949
297
Literatura
/ ad // Super Now. - 2001, nr 206, s. 7; Poetyckie
laury / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 230, s. III;
Poetycki laur / ar // Nowiny. - 2001, nr 207, s. 12
4258. Ojczyzna wcale niema³a / (JT). - Fot.
// Dz. Pol. - 2005, nr 170, s. III
Dot. spotkania pisarzy polskich i s³owackich
w KBP w Kroœnie
Rozstrzygniêcie II Konkursu Poetyckiego
o „Lampê Ignacego £ukasiewicza”
OsobowoϾ Roku : Jan Tulik = poz. 435
4259. Pere³ki czyste jak rosa na pogodê... /
mówi Jan Tulik ; rozm. Jerzy Janusz F¹fara. Fot. // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 43,
s. 4
O powieœci „Furta” wyró¿nionej nagrod¹ Fundacji
Kultury
4260. I [Pierwsze] Polonijne Spotkania Literacko-Artystyczne / ad // Super Now. - 2002,
nr 229, s. 7; Poetycka uczta zakoñczona / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 284, s. III; Polonijne
spotkania z kultur¹ / (ST) // Dz. Pol. - 2002,
nr 276, s. IV
Program I Polonijnych Spotkañ Literacko-Artystycznych zorganizowanych przez Wspólnotê Polsk¹ w Iwoniczu Zdroju i relacja z ich przebiegu
4261. Poeta jednego wiersza / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 214, s. V
Wyniki Turnieju Jednego Wiersza zorganizowanego podczas II Festiwalu Sztuk Ró¿nych „Bieszczadzkie Anio³y” w Cisnej
4262. Poetka w bibliotece / (ST) // Dz. Pol.
- 2003, nr 46, s. III; Poetka z kresów / (ST). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 47, s. III
Spotkanie autorskie Marii £otockiej w Dziale
Zbiorów Audiowizualnych Kroœnieñskiej Biblioteki
Publicznej
4263. Poetycka uczta / (ST). - Fot. // Dz.
Pol. - 2001, nr 123, s. III
„Majowa Biesiada Poetycka” z udzia³em Sarah
£uczaj, Cecylii Woloch i Wac³awa Turka w Iwoniczu Zdroju
4264. Poetycka wymiana zdañ / Aneta B.
Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 20A, s. 7
Spotkanie poetów z Klubu Literackiego KDK
w Kroœnieñskiej Bibliotece w Kroœnie (Wiosenna Biesiada Poetycka)
4265. Poetycki laur dla Zdzis³awy Górskiej
4266. Poetycki wieczór z kresami / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 157, s. III
Wieczór autorski Mariusza Olbromskiego z Przemyœla w Muzeum Historycznym - Pa³ac w Dukli
4267. Poetyckie konkursy / (BH, JS) // Dz.
Pol. - 2000, nr 42, s. 15
Konkurs jednego wiersza o „Lampê Ignacego £ukasiewicza” w Kroœnieñskim Domu Kultury w Kroœnie
4268. Poetyckie powitanie jesieni / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 223, s. III; XIII [Trzynasta] Miêdzynarodowa Jesieñ Literacka Pogórza / Bogus³awa Bêben // Croscena. - 2003,
nr 4, s. 30
Spotkanie z Alicj¹ Patey-Grabowsk¹, Lechem
Konopiñskim i Ryszardem Rodzikiem w ramach XIII
Miêdzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza
4269. Poetycko-taneczne Andrzejki /
Z. Dudzik. - Fot. // NG³os. - 2003, nr 34, s. 3;
Poezja spod góry magicznej / (SUB). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 280, s. IV
Wieczór poezji Jana Belcika „W cieniu Cergowej” w Muzeum Historycznym - Pa³acu w Dukli
4270. Poetycznie... / (ST). - Fot. // Dz. Pol.
- 2001, nr 94, s. III
Spotkanie poetów - cz³onków Klubu Literackiego
Kroœnieñskiego Domu Kultury i sympatyków poezji
w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
4271. Poezja bez tajemnic / Aneta B. Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 42, s. 7
Spotkanie z poetami w ramach XIV Miêdzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza w Saloniku Artystycznym Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
4272. Poezja siostry Dawidy / (JT). - Fot.
// Dz. Pol. - 2004, nr 284, s. III; S. Dawida - poetka / jt. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 47A, s. 5
Spotkanie z s. Dawid¹ Ryll w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej
298
Krytyka i ¿ycie literackie
4273. „Powody” w saloniku / Aneta B. Leœniak. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 21, s. 5
nr 15, s. 3; Szuber jubileuszowy / (SUB) // Dz.
Pol. - 2004, nr 86, s. III
Wieczór autorski Marka Kusiby w Kroœnieñskiej
Bibliotece Publicznej
Wystawa „Literackie epifanie” i wieczór autorski Janusza Szubera w Muzeum Historycznym w Dukli
4274. Presti¿owy laur dla Jana Tulika za
najnowsz¹ powieœæ „Furta” / (czak). - Portr.
// Super Now. - 2001, nr 32, s. 24; Trzy i cztery
/ (TEK, KULT) // Gaz. Wybor. - 2001, nr 33,
s. 13
Nagroda Fundacji Kultury
4275. Przez „Furtê” w nowe tysi¹clecie /
z Janem Tulikiem, laureatem literackiej nagrody Fundacji Kultury ; rozm. Czes³aw Skroba³a. - Fot. // Super Now. - 2001, nr 40, s. 9
4276. Przypadkiem wiersz siê przydarzy? /
ip/. - Fot. // Nowe Podk. - 2004, nr 25, s. 7
4282. Spotkanie z poet¹ / (ST). - Portr. //
Dz. Pol. - 2001, nr 134, s. III
Spotkanie z Janem Tulikiem, zorganizowane
przez Kroœnieñsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
4283. Spotkanie z poet¹ / Ewa Mañkowska. - Fot. // Croscena. - 2004, nr 14, s. 7
Promocja tomu poetyckiego Micha³a Rachwa³a
z Malinówki w Muzeum Rzemios³a w Kroœnie
4284. Spotkanie z poetk¹ / (ST). - Fot. //
Dz. Pol. - 2003, nr 73, s. III
Lista laureatów konkursu poetyckiego „Poeci
Podkarpacia” w Kroœnie
Spotkanie z Krystyn¹ Kulman z okazji Œwiatowego Dnia Poezji w Filii nr 4 Kroœnieñskiej Biblioteki Publicznej
4277. Ró¿norodnoœæ sztuki / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 239, s. III
4285. Spotkanie ze Œwiêchem / (ST). - Fot.
// Dz. Pol. - 2001, nr 241, s. III
Jesienna Biesiada Poetycka w Biurze Wystaw Artystycznych w Kroœnie
Siostra - poetka = poz. 404
Sylwetki ciekawych ludzi Ziemi Dukielskiej
= poz. 228
4278. Spotkania z czytelnikami / (ST) // Dz.
Pol. - 2002, nr 91, s. III
4286. Sztuka to umiejêtnoœæ stawiania pytañ / z Janem Tulikiem [...] ; rozm. Mariusz W³och.
- Fot. // Super Now. - 2001, nr 91, s. 25
4279. Spotkanie autorskie / Joanna Kogut.
- Fot. // Duk. Prz. Sam. - 2003, nr 1, s. 22
4287. Œpiewa³ wiersze / (JT). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 276, s. III; Z Hanoi i z Nowego
S¹cza / jt. - Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 49,
s. 16
Spotkania autorskie Antoniego Libery w Jaœle
i Kroœnie
Spotkanie z Janem Belcikiem w Zespole Szkó³
Publicznych w Dukli
4280. Spotkanie z Bronis³aw¹ Betlej //
Nowe Podk. - 2004, nr 21, s. 3
Wieczór autorski Bronis³awy Betlej, poetki z Jedlicza w Muzeum Podkarpackim w Kroœnie
4281. Spotkanie z Januszem Szuberem /
Aleksandra ¯ó³koœ. - Fot. // NG³os. - 2004,
Spotkanie poetyckie z Joann¹ Babiarz i Lam Quang My w Kroœnieñskiej Bibliotece Publicznej w Kroœnie
4288. Œwiat bajek i przyjaŸni / (SUB) // Dz.
Pol. - 2003, nr 96, s. III
Spotkanie z Andrzejem Grabowskim w Oddziale
dla Dzieci w Kroœnie
Œwiat poezji Bronis³awy Betlej = poz. 3615
299
Literatura
4289. Œwiêto poezji / Andrzej Raus. - Fot.
// Nowiny. - 2002, nr 99, s. 13; Biesiada nie
tylko literacka / (ST). - Fot. // Dz. Pol. - 2002,
nr 120, s. III
Spotkanie cz³onków Klubu Literackiego dzia³aj¹cego przy Kroœnieñskim Domu Kultury
4294. Wieczór z Wac³awem Turkiem / (ST).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 23, s. III
„Wieczór z Muzami” w rzeszowskim Domu Sztuki z udzia³em W. Turka
4295. Wystawa Andrzeja Szwasta / Aleksandra Ga³uszka. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 20,
s. 2
4290. Tajemnice pisarza / ewg // Nowiny. 2000, nr 216, s. 11
Wieczór autorski Andrzeja Szwasta
Spotkania autorskie Krzysztofa Petka, autora
powieœci sensacyjno-przygodowych dla m³odzie¿y
w bibliotekach w Kroœnie i Jaœle
4291. Tradycja i historia regionów we
wspó³czesnej literaturze polskiej i s³owackiej : materia³y z konferencji - Krosno, 7 wrzeœnia 2005
/ red. Teresa Leœniak ; t³. na jêz. s³owac. Zenon
Stryjak. - Krosno : Kroœnieñska Biblioteka Publiczna, 2005. - 111 s., [2] k. tabl. : fot. kolor. ; 24
cm
4292. 13-letnia [Trzynastoletnia] pisarka
w Kroœnie / Irena Zieliñska // NG³os. - 2003,
nr 35, s. 3
...z Hagi - Jolanta van Grieken-Barylanka =
poz. 227
4296. Z Warszawy na prowincjê... / Marzena Adamczyk. - Fot. // Nowe Podk. - 2005,
nr 5, s. 8; Gawêdzenie ze Stasiukiem / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 25, s. IV; Pisarz w bibliotece / ad // Super Now. - 2005, nr 23, s. 21;
Babadag - materia i czas / Aneta B. Leœniak. Fot. // NG³os. - 2005, nr 4, s. 2; Stasiuk w kroœnieñskiej ksi¹¿nicy / Jan Tulik. - Fot. // Podk.
Inf. Kult. - 2005, nr 36, s. 30
Informacja o spotkaniu z Karolin¹ Romanow, autork¹ powieœci „Wybrañcy jednoro¿ca” w Kroœnie
Spotkanie z Andrzejem Stasiukiem w KBP
w Kroœnie
W najnowszej antologii = poz. 327
4297. „Z³ote pióra” rozdane / wm // Nowiny. - 2000, nr 26, s. 5
4293. Wieczór z poet¹ / ewg // Nowiny. 2000, nr 38, s. 24
Honorowe nagrody literackie Oddzia³u Zwi¹zku
Literatów Polskich w Rzeszowie - „Z³ote pióra” za
1999 r.
Zob. te¿ poz. 3299
Spotkanie z Janem Tulikiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaœle
300
Sztuka
XIV. SZTUKA
1. ARCHITEKTURA. OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
4298. Aby mur oddycha³ / (ad). - Fot. //
Super Now. - 2005, nr 151, s. 10
4305. Brzydki zabytek / ad. - Fot. // Super
Now. - 2002, nr 27, s. 7
Prace remontowe wokó³ dworku w ¯arnowcu
Zagro¿enie katastrof¹ budowlan¹ kamienicy podcieniowej z arkadami przy Rynku w Kroœnie
Architekt Jan Sas Zubrzycki - jego zwi¹zki
z Krosnem i regionem = poz. 409
4306. By³ czy jest ma³ym Krakowem? /
(MP) // NDz. - 2002, nr 218, s. II; Zabytki w mieœcie. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2002, nr 10, s. 4
4299. Architektura willowa miêdzywojennego Krosna i jej twórcy / Barbara Sanocka. Fot. // Rzesz. Teka Kons. - T. 2 (2000), s. 133156
Liczba zabytków w Kroœnie wpisanych do rejestru i ich stan techniczny
By³ pogodnym cz³owiekiem = poz. 369
Opis budynków mieszkalnych wybudowanych
w Kroœnie na pocz. XX w.
4307. Cerkwie drewniane Karpat : Polska
i S³owacja : przewodnik / Magdalena Michniewska, Artur Michniewski, Marta Duda. Pruszków : „Rewasz”, 2003. - 336 s. : fot., rys. ;
19 cm. - Bibliogr. s. 328-332. - Indeks
4300. Bastiony w Dukli / Stanis³aw Kryciñski. - Rys. // Magury. - 2004, s. 116-122
Opis pa³acu Franciszka Bernarda Mniszcha
z XVII w. w Dukli
Dot. równie¿ miejscowoœci w pow. kroœnieñskim
4301. Baszta upad³a / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2000, nr 107, s. 1; Katastrofa w Odrzykoniu / (bm) // Super Now. - 2000, nr 131, s. 2;
Posypa³y siê kamienie na Kamieñcu / AG //
Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 128, s. 3
4308. Cerkwie w dolinie Taboru na po³udnie od Rymanowa / Jan Tomkiewicz. - Il. //
Rocz. Rymanowa Zdr. - T. 6 (2001), s. 41-44
Zawalenie siê ruin XV-wiecznej baszty zamku
„Kamieniec” w Odrzykoniu
Opis zrujnowanych i zachowanych cerkwi w dolinie rzeki Tabor (Wo³tuszowa, Deszno, Ba³ucianka,
Królik Wo³oski)
4302. Bazylika Trójcy Przenajœwiêtszej
w Kroœnie : przewodnik / Bo¿ena Noworyta-Kukliñska ; fot. Tomasz Pieñkowski. - Krosno : „Ruthenus”, 2000. - 38 s., fot. kolor. ; 19 cm
4309. Cerkwie : wschodnia czêœæ Beskidu
Niskiego. - Cz. 3 / Zbigniew Muzyk. - [Wyd.2].
- Nowy S¹cz : Wydaw. Fundacja, 2002. - 24 s.
[26] k. tabl. : fot. kolor. ; 20 cm
Historia, architektura i zabytki kroœnieñskiej Bazyliki Mniejszej
M.in. cerkwie w gminie Dukla i gminie Rymanów
4303. Bêdzie uratowana / Marian Struœ //
Nowiny. - 2000, nr 84, s. 5
4310. Chronologia kroœnieñskich budowli
ratuszowych / Piotr £opatkiewicz // Rzesz.
Teka Kons. - T. 3-4 (2002), s. 65-81
Prace zwi¹zane z likwidacj¹ zgro¿enia obiektów
w pustelni œw. Jana z Dukli spowodowanego osuwiskiem gruntu
Opis ratuszy kroœnieñskich na podstawie ods³oniêtych reliktów architektonicznych
4304. Bia³y dworek piêknieje / (ad). - Fot.
// Super Now. - 2003, nr 166, s. 12
4311. Chwa³a orê¿owi rosyjskiemu? / (ST). -
Efekty prac remontowych dworku w ¯arnowcu
301
Sztuka
Fot. // Dz. Pol. - 2000, nr 235, s. II; Zacieranie
historii / (czak) // Super Now. - 2000, nr 232,
s. 7
two Fundacja, 2002. - 79 s. : fot. kolor. ; 21 cm
Dot. równie¿ koœcio³ów w pow. kroœnieñskim
Kontrowersje wokó³ pomników i tablic pami¹tkowych w Kroœnie (tablicy upamiêtniaj¹cej wyzwolenie Krosna przez Armiê Radzieck¹ w 1944 r.)
4312. Co z iwonickim pa³acem? / Anna Rysz
// NG³os. - 2004, nr 12, s. 5
Dzieje pa³acu Za³uskich w Iwoniczu i jego obecne wykorzystanie
4313. Czas odbudowy / Zdzis³aw Gil // Nowe
Podk. - 2000, nr 19, s. 9
4314. Dbaj¹ o pomniki i wojenne cmentarze
/ (SUB). - Fot. // Dz. Pol. - 2001, nr 179, s. III
Prace konserwatorskie i rekonstrukcja
4315. Dêbowa kapliczka / ad // Super Now.
- 2004, nr 111, s. 8; Stanê³a dêbowa kapliczka /
/inf/ // Nowe Podk. - 2004, nr 24, s. 6
Budowa pomnika-kapliczki upamiêtniaj¹cej pierwszy œredniowieczny koœció³ w Kroœcienku Wy¿nym
4316. Dom Lenika / Andrzej Raus // Nowiny. - 2000, nr 37, s. 24
Historia domu i pracowni rzeŸbiarskiej Andrzeja
Lenika w Kroœnie
4317. Drewniana architektura w krajobrazie kulturowym Rymanowa i jego okolic. - Rys.
// Rocz. Rymanowa Zdr. - T. 6 (2001), s. 27-34
Opis zabytkowych drewnianych budynków mieszkalnych znajduj¹cych siê w Rymanowie
4318. Drewniane budownictwo sakralne na
Podkarpaciu / Tadeusz Budziñski (zdj.) ; Mariusz Czuba (tekst) ; Tadeusz Nuckowski
(oprac. graf.). - Rzeszów : Libra, 2001. - 202 s. :
fot. (w tym kolor.), mapa ; 34 cm
4319. Drewniane koœcio³y Krosno-Gorlice
/ Zbigniew Muzyk. - Nowy S¹cz : Wydawnic-
Historia cmentarza z I wojny œwiatowej w Dukli
4321. Dworek w Ladzinie / Piotr Boczar. Fot. // Nasz Rym. - 2001, nr 7/8, s. 12; W oczy
siê nie rzuca / (HAUS). - Fot. // Dz. Pol. - 2001,
nr 277, s. V
Dzieje dworku w Ladzinie (gm. Rymanów)
Odbudowa i renowacja zespo³u dworsko-parkowego w Kroœcienku Wy¿nym
Dot. obiektów na terenie pow. kroœnieñskiego
4320. Dukielskie cmentarze wojenne / Zbigniew Szubrycht. - Cz. 2 // Duk. Prz. Sam. 2005, nr 1, s. 10
4322. Dwór rogowski / Piotr Chilik ; (wstêp)
Stanis³aw Grodziski. - Rogi : Stowarzyszenie
Mi³oœników Wsi Rogi, 2003. - 57 s. : il. kolor.,
rys. : 21 cm
4323. Dwór w remoncie / (SUB) // Dz. Pol.
- 2002, nr 165, s. III
Remont zabytkowego dworu w Ustrobnej (gm.
Wojaszówka)
4324. Dzieje koœcio³a pod wezwaniem œw.
Marii Magdaleny w Dukli / Joanna Braja //
Duk. Prz. Sam. - 2004, nr 2, s. 9
Historia koœcio³a i prac konserwatorskich do chwili obecnej
90 [Dziewiêædziesiêciolecie] korczyñskiej
œwi¹tyni = poz. 4671
DŸwiêki i wnêtrza = poz. 239
4325. Fabryka Nafty Walerian Stawiarski
i Spó³ka w Kroœnie : studium architektoniczne / Stanis³aw Rymar, Marta Rymar. - Bibliogr.,
fot. // Wiek Nafty. - 2005, nr 3, s. 7-13
Budynki fabryczne i mieszkalne rafinerii nafty
w Kroœnie
4326. Fara w remoncie / ar // Nowiny. - 2000,
nr 100, s. 24
Prace remontowe i konserwatorskie w bazylice
mniejszej w Kroœnie
302
Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków
4327. Fara wypiêknia³a / Andrzej Raus. Fot. // Nowiny. - 2002, nr 12, s. 13
4335. Koœcio³y drewniane Karpat i Podkarpacia : przewodnik / red. Magdalena Michniewska [i in.] - Pruszków : „Rewasz”, 2001. 240 s., [16] k. tabl. : fot. kolor. - Bibliogr. s. 235236
Przebieg remontu i konserwacji wyposa¿enia bazyliki mniejszej w Kroœnie
Jak niszcza³ stary cmentarz = poz. 3530
M.in. koœcio³y na ziemi kroœnieñskiej
4328. Kamieniec siê sypie / Zdzis³aw Gil //
Nowe Podk. - 2000, nr 24, s. 5
Historia zabezpieczania murów zamku odrzykoñskiego
4336. Koœcio³y parafii Wróblik Królewski /
Anna Penar // Nasz Rym. - 2001, nr 11, s. 19
Opis koœcio³ów we Wróbliku Królewskim i Szlacheckim
4329. Kamieniec Wo³odymyra Romaniwa
/ Zdzis³aw Gil. - Fot. // Nowe Podk. - 2000,
nr 45, s. 12
Artystyczna dokumentacja ruin zamku Kamieniec w Odrzykoniu w pastelach Wo³odymyra Romaniwa, malarza ukraiñskiego
4330. Kapliczka dworska / Maria Nó¿ka. Fot. // Dêbina. - 2001, nr 7/8, s. 8-9
4337. Koœció³ jak pa³ac / AG. - Fot. // Gaz.
Wybor. (Rzeszów). - 2001, nr 185, s. [12]
Koœció³ farny œw. Marii Magdaleny w Dukli
4338. Koœció³ parafialny / Jan R¹b. - Fot.
// Echo Zdroju. - 2001, nr 13, s. 9-10 ; 2001,
nr 14, s. 13-14
Opis koœcio³a œw. Iwona w Iwoniczu Zdroju
Opis kapliczki dworskiej w Kroœcienku Wy¿nym
4331. Kapliczka ogrodowa pw. œw. Marcina - biskupa na posesji Najbarów w Iskrzyni
/ Józef Lorens. - Fot. // Prz¹dki. - 2004, nr 1,
s. 8
4339. Koœció³ parafialny œw. Marii Magdaleny w Dukli / P.£. // Duk. Prz. Sam. - 2004,
nr 10, s. 5
Historia i wystrój architektoniczny koœcio³a
4340. Koœció³ pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najœwiêtszej Marii Panny oraz œw.
Maksymiliana Kolbego w Milczy / Anna Penar // Nasz Rym. - 2001, nr 6, s. 19
Opis kapliczki murowanej i jej restauracji w 2003 r.
4332. Kapliczka œmierci / Zygmunt Lorens.
- Il. // Dêbina. - 2001, nr 7/8, s. 6-7
Opis wnêtrza koœcio³a w Milczy (wzn. w 1972 r.)
Opis kapliczki w Kroœcienku Wy¿nym
Koœció³ z nafty = poz. 4682
Katastrofa = poz. 468
4333. Kolejne osuwisko / (BH) // Dz. Pol. 2002, nr 65, s. III; Nad grot¹ zawis³y drzewa /
Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2002, nr 54, s. 3
4341. Koœció³ek Œwiêtego Krzy¿a w Klimkówce / Ziemowit Michalak. - Bibliogr., fot. //
Iwonicz Zdrój. - T. 4 (2001), s. 105-112
4334. Konserwator przy nagrobku / (SUB)
// Dz. Pol. - 2003, nr 130, s. III; Zabytkowe nagrobki w remoncie / Krzysztof Jurusik // Super
Now. - 2003, nr 113, s. 6
4342. Krosno cultural heritage route : guide / [text Grzegorz Kubal ; transl. Jacek Paj¹k]. - 2 ed. - Krosno : „Arete II”, 2005. - 47, [1]
s., 16 s. tabl. : fot. kolor. ; 18 cm
Osuwisko na wzgórzu Zaœpit w Trzcianie k. Dukli i prace zabezpieczaj¹ce
Opis drewnianego koœcio³a z XIX w Klimkówce
oraz innych zabytków w okolicy
Renowacja nagrobka córek Marii Konopnickiej
na cmentarzu w Jedliczu
303
Sztuka
4343. Krosno cultural heritage route : guide / [text Grzegorz Kubal ; transl. Jacek Paj¹k]. - Krosno : „Arete II”, 2003. - 41, [1] s.,
16 tabl., [1] k. z³o¿. : fot. (w tym kolor.) ; 18 cm
4344. Kroœnieñska Madonna i problemy
jej proweniencji / Bo¿ena Noworyta-Kukliñska. - Streszcz. w jêz. ang. // Rocz. Hum. 2000/2001, z. 4, s. 354-367
4352. Na ratunek / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 119, s. 3; Ratuj¹ pustelniê /
Andrzej Raus, ewg // Nowiny. - 2000, nr 133, s. 5
Prace zabezpieczaj¹ce zbocze w pustelni œw. Jana
z Dukli
4353. Na ratunek pustelni / (BH) // Dz. Pol.
- 2000, nr 93, s. I; Pustelnia œwiêtego zagro¿ona / (m) // Super Now. - 2000, nr 93, s. 2; Pustelnia zagro¿ona / Andrzej Raus // Nowiny. 2000, nr 79, s. 3
Królik Polski - wieœ Zyndrama z Maszkowic = poz. 897
Zagro¿enie obiektów pustelni œw. Jana z Dukli
przez osuwisko gruntu
4345. Krzy¿e, figury i kapliczki przydro¿ne
w Kroœnie - Bia³obrzegach / Jacek Paczosa. Krosno : „Apla”, 2002. - 81 s. : fot. kolor. ; 20 cm
4346. Kwestowali na starym cmentarzu /
/in/ // Nowe Podk. - 2004, nr 45, s. 3
4354. Na ratunek pustelni / (m) // Super
Now. - 2001, nr 157, s. 2; Przetarg rozstrzygniêty / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 188, s. III;
Przetarg rozstrzygniêty / Andrzej Raus // Nowiny. - 2001, nr 158, s. 5
Efekty zbiórki pieniêdzy na ratowanie starego
cmentarza w Kroœnie
Rozstrzygniêcie przetargu na wykonanie prac zabezpieczaj¹cych osuwisko przy pustelni œw. Jana z Dukli na wzgórzu Zaœpit w Trzcianie (gm. Dukla)
4347. Los by³ ³askawy / (SWED). -Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 68, s. V
4355. Na renowacjê nagrobków / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2005, nr 257, s. III
4348. £emkowskie krzy¿e kamienne w dolinach Bielczy i górnej Jasio³ki / Andrzej Stachowiak. - Il. // P³aj. - 2001, nr 23, s. 113-120
4356. Na zamku w Odrzykoniu / Mariusz Kamieniecki. - Fot. // NDz. - 2005, nr 185, s. 12
4349. Macewy zostan¹ przeniesione / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 289, s. III; Macewy
w otch³ani zapomnienia / (SUB). - Fot. // Dz. Pol.
- 2002, nr 284, s. IV
4357. Nadwiœlañski nad Lubatówk¹ / (KRI).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 84, s. V
Historia dworu w Ustrobnej (gm. Wojaszówka)
Projekt ekspozycji nagrobków pochodz¹cych
z kirkutu w Jaœliskach (gm. Dukla)
4350. Na chwa³ê Bogu / oprac. Kazimierz
Haznar. - Fot. // Prz¹dki. - 2004, nr 10, s. 4, 7
Opis zrekonstruowanej kapliczki w Korczynie
4351. Na ratowanie nekropolii / (SUB). Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 256, s. III; Ratowanie
cmentarza / ar. - Fot. // Nowiny. - 2003 nr 215,
s. 7
œnie
Kwesta na odnowê Starego Cmentarza w Kro-
Kwesta na renowacjê zabytkowych nagrobków
w Rymanowie
Opis zamku Kamieniec w Odrzykoniu
Architektura koœcio³a parafialnego w Lubatowej
4358. Nagroda dla Grzegorza Bo¿ka / A.B.L.
- Fot. // NG³os. - 2005, nr 31, s. 9
G. Bo¿ek - wolontariusz na kroœnieñskim cmentarzu ¿ydowskim
4359. Nie da siê uratowaæ zamku bez pieniêdzy : rozmowa z Antonim Bosakiem / rozm.
Anna Gorczyca // Gaz. Wybor. (Rzeszów). 2000, nr 130, s. 4
Mo¿liwoœci zabezpieczenia trwa³ej ruiny zamku
„Kamieniec” w Odrzykoniu wed³ug Antoniego Bosaka, kierownika Delegatury Pañstwowej S³u¿by Zabytków w Kroœnie
304
Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków
4360. Nie ma ratusza, bêdzie sklep / (ad) //
Super Now. - 2001, nr 122, s. 7; Skreœlony i rozebrany / (BH) // Dz. Pol. - 2001, nr 148, s. III;
Zosta³y tylko piwnice / Marian Struœ. - Fot. //
Nowiny. - 2001, nr 121, s. 6
4368. Nowy król zamczyska / Agnieszka
Skarbowska. - Fot. // Super Now. - 2000,
nr 253, s. 21
4361. Nie musi znikn¹æ / (ST) // Dz. Pol. 2000, nr 34, s. 14
4369. „Nowy Styl” ratuje dwór w Komborni / Marian Struœ // Nowiny. - 2000, nr 44, s. 6
4362. Nieistniej¹cy drewniany koœció³ pw.
œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Lubatowej / Janusz Podlaszczak. - Rzeszów :
Poligrafia Wy¿szego Seminarium Duchownego, 2005. - 39 [1] s. : il. ; 21 cm
4370. O historii parafii i rozbudowie koœcio³a w Rymanowie Zdroju / Leon Telega. - Fot.
// Nasz Rym. - 2002, nr 6, s. 18-19
Zburzenie XVII-wiecznego ratusza w Jaœliskach
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej o zabezpieczenie i renowacjê starego cmentarza w Kroœnie
4363. Niezachowany koœció³ jezuicki
w Kroœnie nad Wis³okiem / Ludwik Grzebieñ.
- Streszcz. w jêz. ang. // Rocz. Hum. - 2002,
z. 4 spec., s. 283-300
4364. Nieznane rysunki z zapomnianej wycieczki... uczniowie krakowskiej Szko³y Sztuk
Piêknych na Podkarpaciu w 1890 roku / Tadeusz £opatkiewicz. - Rys. // Rocz. Rymanowa
Zdr. - T. 7 (2002), s. 37-40
Rysunki zabytkowych budowli i elementów architektonicznych Krosna i Rymanowa wykonanych
przez Stefana Matejkê, W³adys³awa Maœlakiewicza
i in. w 1890 r.
Polem.: Zdzis³aw Gil. // Nowiny. - 2000, nr 50, s. 7
Restauracja zespo³u dworsko-parkowego w Komborni przez firmê „Nowy Styl” z Krosna
Opis koœcio³a w Rymanowie Zdroju
4371. Obiekty sakralne na korczyñskim
Podzamczu / Jan Bia³as. - (Cz. 1 - 4) // Prz¹dki.
-2004, nr 2, s. 5; 2004, nr 3, s. 6-7, 13 ; 2004,
nr 4, s. 7 ; 2004, nr 5, s. 5
Kaplica skalna „Krzy¿” i kaplica zwana „Figur¹”
w Korczynie
4372. Ocalone od zapomnienia / (ad). - Fot.
// Super Now. - 2001, nr 161, s. 7
Program ochrony krzy¿y i kapliczek przydro¿nych we wsi Rogi
4373. Oczep i nowa grota / Ewa Gorczyca
// Nowiny. - 2001, nr 186, s. 5
Zakoñczenie 1. etapu prac zwi¹zanych z ratowaniem obiektów Pustelni œw. Jana z Dukli
4365. Nowe kapliczki, drogi krzy¿owe
i krzy¿ milenijny / Jan Grzywacz. - Fot. // Duk.
Prz. Sam. - 2005, nr 12, s. 11, 17
Na terenie gminy Dukla
4366. Nowe odkrycia / Marcin G³uch. - Fot.
// NG³os. - 2004, nr 5, s. 11
Oczyszczanie korzeni = poz. 1488
4374. Odbuduj¹ synagogê / paba. - Fot.
// Super Now. - 2005, nr 22, s. 14
wy
Odkrycie XVI-wiecznego fresku w kaplicy MB
Szkaplerznej w koœciele farnym w Kroœnie
4367. Nowinek kilka z zamku Kamieniec /
Stanis³aw Janocha. - Fot. // P³aj. - 2005, nr 31,
s. 204-206
O zagospodarowaniu zamku Kamieniec w Odrzykoniu i imprezach kulturalnych tu organizowanych
Prace Mariusza Rad³owskiego, instruktora alpinizmu zwi¹zane z konserwacj¹ murów zamku Kamieniec w Odrzykoniu
Opis synagogi w Rymanowie i plany jej odbudo-
4375. Odnawiaj¹ cmentarz ¿ydowski / sec.
- Fot. // Super Now. - 2002, nr 225, s. 7; Ocaliæ
od zapomnienia / (lm). - Fot. // Nowe Podk. 2002, nr 49, s. 3; Ratowanie kirkutu / (BH). Fot. // Dz. Pol. - 2002, nr 266, s. III
Prace konserwatorskie na cmentarzu ¿ydowskim
w Kroœnie
305
Sztuka
4376. Odnawiaj¹ kapliczki / (ad) // Super
Now. - 2002, nr 180, s. 7
Renowacja 7 kapliczek w Wietrznie w ramach
projektu finansowanego przez Fundacjê Karpack¹
4377. Odnawianie per³y / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2002, nr 21, s. III
Kolejny etap renowacji koœcio³a Marii Magdaleny w Dukli
4378. Odnowione po stu latach / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2004, nr 3, s. 7
Zakoñczenie prac konserwatorskich nad odnowieniem nagrobków w koœciele Franciszkanów i plan
dalszych prac
4379. OdpowiedŸ prezydenta / Andrzej
Raus // Nowiny. - 2000, nr 33, s. 24
Koszty prac porz¹dkowych i renowacji nagrobków na starym cmentarzu w Kroœnie
4380. Odzyskuj¹ œwietnoœæ / ewg // Nowiny. - 2001, nr 195, s. 12
Prace konserwatorskie w kaplicy œw. Piotra i Paw³a
w koœciele farnym i renowacja nagrobka Firlejów w koœciele franciszkañskim
tekst Hanna Lawera ; wiersze Bronis³awa Betlej ; zdjêcia Ariusz Nawrocki. - Krosno :
„Apla”, 2002. - 85 s. : il. kolor. ; 22 cm
Rec.: (SUB) // Dz. Pol. - 2002, nr 273, s. III
4386. Podkarpackie Pompeje : odkrycia archeologiczne na rynku w Kroœnie / Jan Gancarski, Anna Muzyczuk. - Fot. // P³aj. - 2000,
nr 21, s. 163-167
Opis konstrukcji gotyckiego i renesansowego ratusza oraz zabytków ruchomych odkrytych na kroœnieñskim rynku
4387. Portiusowe dzwony / Andrzej Kosiek // Kur. Kroœn. - 2000, nr 2, s. 2
Historia dzwonów koœcio³a farnego w Kroœnie
4388. Portrety Stanis³awa i Anny Oœwiêcimów z ich kaplicy rodowej przy koœciele oo.
Franciszkanów w Kroœnie / Beata Materniak.
- Streszcz. w jêz. ang. // Pr. Hist.-Archiw. - T. 1
(2001), s. 7-19
860
4381. Ohel œwi¹tobliwych / (WALD). - Fot.
// Dz. Pol. - 2002, nr 28, s. 39
Porz¹dkowali cmentarz i synagogê = poz.
4389. Porz¹dkowanie i wycinki / (aa) //
Nowe Podk. - 2003, nr 43, s. 5
Zabytki kultury ¿ydowskiej w Rymanowie
Prace porz¹dkowe i konserwacyjne na cmentarzu w Jedliczu
4382. O³tarzowi na ratunek! / Krzysztof Kamiñski. - Fot. // NG³os. - 2005, nr 50, s. VI-VII
Renowacja o³tarza g³ównego w koœciele farnym
w Kroœnie
4383. Pa³ace i dworki Podkarpacia / red. Stanis³aw Mendelowski. - Wyd. 2. - Krosno : „Roksana”, 2005. - 104 s. : fot. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 102
4384. Perypetie z zabytkow¹ ruder¹ / Iza
Pó³ch³opek. - Fot. // NG³os. - 2004, nr 3, s. 5;
Przestanie straszyæ / Aleksandra Ga³uszka. Fot. // NG³os. - 2004, nr 14, s. 10
Historia kamienicy przy kroœnieñskim Rynku
nr 24 i plany jej zagospodarowania przez nowych
w³aœcicieli
4390. Pustelnia na palach / (BH) // Dz. Pol.
- 2001, nr 231, s. III
Stan prac zabezpieczaj¹cych obiekty na Puszczy
œw. Jana z Dukli
4391. Pustelnia ocalona / ad. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 194, s. 6
Zakoñczenie prac zabezpieczaj¹cych osuwisko
w Trzcianie
4392. Radosna œwi¹tynia / Tomasz Ch.
Fuerst // Spotk. z Zabyt. - 2003, nr 12, s. 1922
Historia koœcio³a œw. Marii Magdaleny w Dukli
4385. Pochyl g³owê, kiedy przechodzisz... :
kapliczki i krzy¿e przydro¿ne gminy Jedlicze /
4393. Ratowanie pustelni / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2000, nr 90, s. 5; Pustelniê mo¿na
uratowaæ / BH // Dz. Pol. - 2000, nr 106, s. II;
306
Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków
Odwodniæ zbocze / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 107, s. 4
4402. S¹ pieni¹dze na ratowanie pustelni /
/ad // Super Now. - 2004, nr 220, s. 12
4394. Ratuj¹ „Pustelniê” / ad. - Fot. // Super Now. - 2005, nr 92, s. 11
4403. Siêgn¹æ bruku... albo po kocich ³bach
demokracji / Piotr Hudyma. - Fot. // Nowe Podk.
- 2001, nr 13, s. 6, 7
Plan likwidowania zagro¿enia spowodowanego osuwiskiem gruntu i kompleksowego zagospodarowania
pustelni œw. Jana z Dukli
Prace zabezpieczaj¹ce osuwisko na wzgórzu Zaœpit w Trzcianie
Promesa na zabezpieczenie osuwiska na wzgórzu
Zaœpit z kancelarii Rady Ministrów oraz koszty dotychczasowych prac
œle
4395. Ratuj¹ stary cmentarz / (BH). - Fot.
// Dz. Pol. - 2003, nr 105, s. III
4404. Spornieñskie kapliczki / Tadeusz Ludwik
Wojnar. - Fot. // Prz¹dki. - 2004, nr 8, s. 10, 13
Prace porz¹dkowe na zabytkowym cmentarzu
w Korczynie
Opis kapliczek w Spornym (gm. Korczyna)
Ratusz zostaje = poz. 762
4396. Remont kaplicy / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2005, nr 171, s. III; Uratowaæ od zapomnienia / (n) // Nowe Podk. - 2005, nr 31, s. 3
œnie
Dot. prac remontowych w kaplicy Emaus w Kro-
4397. Remont nagrobka / Andrzej Raus
// Nowiny. - 2001, nr 132, s. 11
Renowacja pomnika nagrobnego Jadwigi Firlejowej w koœciele oo. Franciszkanów w Kroœnie
4398. Remonty przed jubileuszem / (SUB).
- Fot. // Dz. Pol. - 2003, nr 79, s. III
Remont dworku w ¯arnowcu
O odbudowanej synagodze w Rymanowie
4400. Rymanów i okolice : notatki z akcji
„Opis” / S³awomir Michalik, Aneta Za³uga. Fot. // Magury. - 2000, s. 80-94
4401. S¹ pieni¹dze na ratowanie „Pustelni” / ad // Super Now. - 2005, nr 48, s. 21
Plany zabezpieczania osuwiska w Trzcianie k.
Dukli w zwi¹zku z promes¹ z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
4405. Sprawozdanie z prac Nieformalnej
Grupy Kamieniarzy w roku 2001 / Szymon Modrzejewski. - Fot. // P³aj. - 2001, nr 23, s. 164179
Konserwacja zabytkowych kapliczek, krzy¿y
i cmentarzy w gminach: Dukla, Komañcza i Lutowiska oraz historia tych obiektów
4406. Stan badañ archeologicznych na
zamku „Kamieniec” / Renata Karola. - Bibliogr.,
mapki // W: Odrzykoñ : ziemia i ludzie (wybrane zagadnienia). - Odrzykoñ : Stowarzyszenie
Mi³oœników Odrzykonia, 2003. - (Zeszyty Odrzykoñskie ; Z.10). - s.45-61
Opis zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu na podstawie badañ archeologicznych
4399. Rymanowska synagoga uratowana! /
Stanis³aw Janocha. - Fot. // P³aj. - 2005, nr 31,
s. 207-210
Dot. zabytków w G³êbokim, Sieniawie oraz zabytków kultury ¿ydowskiej w Rymanowie
Rekonstrukcja nawierzchni rynków w Kroœnie i Ja-
4407. Stanis³awa Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu kroœnieñskiego / z rêkopisów
aut. wyd. i w³asnymi koment. opatrzyli Piotr i Tadeusz £opatkiewiczowie. - Kraków : Muzeum
Narodowe, 2005. - [6], 421 s. : il. (w tym kolor.) ;
26 cm
4408. Stara nekropolia w remoncie / (ad) //
Super Now. - 2001, nr 129, s. 7; Stary cmentarz
ginie / Ewa Gorczyca // Nowiny. - 2001, nr 144,
s. 11
œnie
307
Plan prac renowacyjnych starego cmentarza w Kro-
Sztuka
4409. Stary Cmentarz w Kroœnie / Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny - 2005, nr 213, s. IV
4418. Œwi¹tynia w blasku / (czak) // Super
Now. - 2000, nr 133, s. 7
4410. Stary jak Pow¹zki / AG // Gaz. Wybor. (Rzeszów). - 2000, nr 66, s. 4; Ratowanie
starego cmentarza / (ST) // Dz. Pol. - 2000,
nr 156, s. III
4419. Tañszy skansen / (BH) // Dz. Pol. 2001, nr 95, s. III
Dot. cmentarza przy ul. Krakowskiej w Kroœnie
Plany konserwacji zabytków starego cmentarza
w Kroœnie
4411. Strasse Des Kulturerbes Der Stadt
Krosno : Reiseführer / [Text Grzegorz Kubal ;
Ubers. Leszek Habrat]. - Krosno : „Arete II”,
2003. - 42 s., 16 s. tabl., [1] k. z³o¿. : fot.
(w tym kolor.) ; 18 cm
4412. Studnia na Rynku / (MP) // NDz. 2002, nr 154, s. II
Debata nad udostêpnieniem turystom znalezisk
archeologicznych na kroœnieñskim rynku
4420. To groby ludzi / (WALD). - Fot. //
Dz. Pol. - 2001, nr 69, s. V
Cmentarz ¿o³nierzy radzieckich w Rymanowie
Trzy pasje Ewy Cisowskiej = poz. 240
4421. Tutaj zatrzyma³ siê czas / Mieczys³aw Pabis. - Fot. // NDz. - 2002, nr 264, s. III
O cmentarzu przy ul. Krakowskiej w Kroœnie
Rekonstrukcja studni na kroœnieñskim rynku
Uroczystoœci odpustowe i zabezpieczone
zbocze = poz. 4703
100 [Stulecie] koœcio³a w Bóbrce 19052005 = poz. 4698
4413. Synagoga odzyskuje blask / (aj). Fot. // Nowe Podk. - 2005, nr 20, s. 4
Remont zabytkowej synagogi w Rymanowie
4414. Szlak dziedzictwa kulturowego miasta Krosna : przewodnik / [tekst Grzegorz Kubal]. - Wyd 2. - Krosno : „Arete II”, 2005. - 97,
[1] s., 16 s. tabl. : fot. kolor. ; 18 cm
4415. Szlak dziedzictwa kulturowego miasta Krosna : przewodnik / Grzegorz Kubal. Krosno : „Arete II”, 2003. - 90 s. : fot. kolor ;
18 cm
4416. Szybciej do renowacji / (ST) // Dz.
Pol. - 2000, nr 257, s. II
œnie
Wymiana pokrycia dachu kroœnieñskiej bazyliki
mniejszej
Prace na rzecz odnowy starego cmentarza w Kro-
4417. Œlady po Króliku Wo³oskim / (BH) //
Dz. Pol.- 2001, nr 52, s. II
4422. W Beskidzie : cerkwie / Roman Szubrycht, Stanis³aw W³odyka. - Krosno : „Apla”,
2003. - [38] k. tabl. : fot. kolor. ; 19 cm
4423. W Odrzykoniu zamek ¿yje / Antoni
Adamski. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 167, s. 14
Prace zabezpieczaj¹ce ruiny zamku Kamieniec
w Odrzykoniu po 1998 roku
4424. Wiêcej macew / (BH). - Fot. // Dz.
Pol. - 2003, nr 292, s. III; Zapomniany zabytek
/ Ewa Gorczyca. - Fot. // Nowiny. - 2003, nr 4,
s. 13
Odnowa cmentarza ¿ydowskiego w Kroœnie
z udzia³em uczniów Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kroœnie w ramach projektu „Wielokulturowoœæ w Karpatach”
4425. Wnêtrze koœcio³a farnego / Andrzej
Kosiek. - Fot. // Kur. Kroœn. - 2003, nr