Pobierz PDF - WLR Training Group

Transkrypt

Pobierz PDF - WLR Training Group
Oferta szkolenia
WLR Training Group Sp. z o.o. | wlr.com.pl
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
- TRENING UMIEJĘTNOŚCI DELEGOWANIA ZADAŃ
24 kwietnia 2015 r.
hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
ZARZĄDZANIE MBO I ISTOTA DELEGOWANIA
Co motywuje pracowników - hierarchia potrzeb Maslowa i teorie motywacyjne
Zarządzanie przez cele. Dlaczego ten system motywuje - elementy i wynikające korzyści dla organizacji
Elementy efektywnego i motywującego procesu delegowania celów - jak robić to świadomie
i profesjonalnie
Zapoznać z zasadami właściwego delegowania zadań.
ROLA MENEDŻERA W MOTYWOWANIU WSPÓŁPRACOWNIKÓW.
Nowoczesny zarządzający: kierownik czy lider
Przestawić główne style zarządzania oraz ich wpływu na motywację zespołu.
Zaprezentować i przećwiczyć metody motywowania samego siebie.
Przeprowadzić przez doświadczenie zarządzania zdemotywowanym zespołem
Co mam a co jeszcze chciałbym rozwinąć w kompetencjach związanych z delegowaniem - analiza własnych
mocnych i słabych stron
Styl zarządzania - analiza indywidualnego typu zachowań według modelu INSIGHTS
Wpływ stylu kierowania na motywację pracowników - jak wykorzystać wiedzę o stylach zachowań
w delegowaniu
CELE W DZIAŁANIU - PLANOWANIE PROCESU
Jak pokonać drogę od wizji do efektu: wizja - strategia - cele - zadania
Codzienna działalność biznesowa i zmiana - różnice w delegowaniu na co dzień i w delegowaniu w zmianie
Rodzaje zadań - jak delegować w zależności od stopnia skomplikowania celu
Sprytne cele - technika wyznaczania celów SMART
Metoda GROW w wyznaczaniu celów - coachingowe pytania w delegowaniu
KIJ CZY MARCHEWKA?
Zapoznać z modelem kotwic karier zawodowych.
Przećwiczyć sposoby rozpoznawania potrzeb pracowników.
Zapoznać z zasadami motywacji finansowej i pozafinansowej pracowników.
Czy na pewno jestem partnerem dla odbiorcy. Dwa słowa o analizie transakcyjnej
INFORMACJA ZWROTNA U CELU
Jak i kiedy kontrolować
Jeśli raporty to w jakiej formie
Udzielanie informacji zwrotnej - metoda FUKO i metoda GROW
Przeprowadzić przez doświadczenie pracy w niepopularnym projekcie.
Zapoznać z prawami motywacji wg R. Dennego.
NARZĘDZIA PRACY Z PRACOWNIKIEM
Mentoring - jak rozwijać pracowników a równocześnie wzbogacać i zatrzymywać KONOW-HOW w firmie
Coaching - jak stworzyć przestrzeń do wykorzystania pełnego potencjału drzemiącego w pracownikach
Intermentoring- wymiana wiedzy i doświadczeń
M-Coaching - wiedza i coaching w jednym wydaniu
OCENA EFEKTYWNOŚCI ZADAŃ
Jak przeprowadzić motywującą rozmowę oceniającą
Umie skonstruować przekaz niepopularnego komunikatu w organizacji i przekazać go w sposób nie
demotywujący zespół.
Błędy w ocenianiu - czego unikać. Analiza scenek
Zasady chwalenia i krytykowania - raz jeszcze o FUKO
Zebranie doświadczeń po realizacji celu - kluczowy element uczącej się organizacji
Harmonogram szkolenia:
09:45 - 10:00
Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30
Szkolenie
11:30 - 11:45
Przerwa kawowa
11:45 - 13:30
Szkolenie
13:30 - 14:00
Lunch
14:00 - 16:00
Szkolenie
16:00
Zakończenie szkolenia
Łukasz Janiec
Trener, konsultant, strateg, certyfikowany Coach ICF, autor programów szkoleniowych i edukacyjnych
w metodologii Learntainment, autor publikacji, wykładowca na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej.
Zajmuje się tworzeniem i realizacją projektów rozwojowych dla klientów biznesowych i korporacyjnych,
kontrolą jakości projektów pod względem merytorycznym. Współpracuje przy rozwoju oferty i tworzeniu nowych
narzędzi. Od ponad 6 lat prowadzi szkolenia biznesowe, treningi rozwojowe oraz coachingi on the job.
Pisze autorskie gry szkoleniowe metodą Gemication oraz XLB. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu
zarządzania, sprzedaży, obsługi klienta, umiejętności menedżerskich, treningach zadaniowych, szkoleniem kadry
trenerskiej oraz warsztatach rozwoju osobistego.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Prosimy przesłać faksem: 22 632 23 72 lub: [email protected]
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
- TRENING UMIEJĘTNOŚCI DELEGOWANIA ZADAŃ
24 kwietnia 2015 r.
hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa
Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:
Nazwa firmy:
NIP:
Adres firmy:
Tel:
Fax:
Proszę o przesłanie potwierdzenia na mój e-mail
Proszę o wystawienie faktury VAT
E-mail:
Uwagi:
Cena uczestnictwa
690 zł + 23% VAT - koszt udziału w szkoleniu, zgłoszenia przesłane do 15 kwietnia
890 zł + 23% VAT - koszt udziału w szkoleniu, zgłoszenia przesłane po 15 kwietnia
Warunki uczestnictwa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie.
Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma.
Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.
Wpłaty należy dokonać na konto: 69 1140 2004 0000 3302 7499 3004
Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty
za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.
Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej
terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez
osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez WLR Training Group zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133/97, poz. 883), a w szczególności zgadzam się na
otrzymywanie informacji handlowej od WLR Training Group w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną na podane wyżej adresy e-mail.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.
Podpis i pieczątka
WLR Training Group Sp. z o.o.
ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, tel.: 22 632 47 17, fax: 22 632 23 72
wlr.com.pl

Podobne dokumenty