Potwierdzenie woli przyjęcia* dziecka do klasy I szkoły podstawowej

Transkrypt

Potwierdzenie woli przyjęcia* dziecka do klasy I szkoły podstawowej
Warszawa, dnia ………………………………..
Potwierdzenie woli przyjęcia* dziecka do klasy I szkoły podstawowej, do której
zostało zakwalifikowane w rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
Deklaruję wolę zapisu mojego dziecka
........................................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka
numer PESEL dziecka
do oddziału ogólnodostępnego/sportowego/integracyjnego** w Szkole Podstawowej
nr.....................................................................................................................................
(nazwa i nr szkoły podstawowej)
do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.
...............................................
podpis matki/ opiekuna prawnego
..............................................
podpis ojca /opiekuna prawnego
*zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
** zaznacz właściwy typ oddziału

Podobne dokumenty