str. 1 „EGA Spółka z o.o.” Spółka Komandytowa ul. Rzeczna 1 Nowa

Transkrypt

str. 1 „EGA Spółka z o.o.” Spółka Komandytowa ul. Rzeczna 1 Nowa
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 z dnia 01-04-2016
w ramach Projektu „Wdrożenie kompleksowych rozwiązań logistyczno-magazynowych szansą
na rozwój firmy EGA”.
który ubiega się o dofinansowanie w ramach w ramach II Osi priorytetowej: „Przedsiębiorstwa”,
Działania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” w roku 2016
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020
Nazwa i adres Zamawiającego
„EGA Spółka z o.o.” Spółka Komandytowa ul. Rzeczna 1
Nowa Wieś Rzeczna 83-200 Starogard Gdański ; NIP 592 214 10 71
Tryb udzielania zamówienia:
Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 oraz Zasadach
wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
oraz Zgodnie z Procedurą Spółki w zakresie postępowania na wybór dostawców i wykonawców.
Termin składania ofert
Oferty można składać do dnia 15-04-2016 do godziny 23-59-59
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Beneficjenta.
Miejsce i sposób składania ofert
W siedzibie firmy ul. Rzeczna 1 Nowa Wieś Rzeczna Starogard Gdański lub
pocztą elektroniczną.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:
[email protected]
Opis przedmiotu zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dostosowanego do
indywidualnych potrzeb zamawiającego zapewniającego integrację funkcji, w co najmniej
następujących obszarach: sprzedaż(w tym B2B), finanse i księgowość, zarządzanie
personelem, gospodarka magazynowa, logistyka, workflow i dokumentacja.
str. 1
Załączniki
Szczegółowy zakres funkcjonalny nowego zintegrowanego systemu informatycznego
zdefiniowany w ramach prac B+R przesłany zostanie pocztą e-mail podmiotom
zainteresowanym na podstawie otrzymanego zgłoszenia, np. w formie zgłoszenia e-mail.
Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień1 przedmiot zamówienia został
zdefiniowany jako:
CPV 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Warunki udziału w postępowaniu
1. Usługa jest planowana w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie w II Osi
priorytetowej: „Przedsiębiorstwa”, Działania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne” w
roku 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem
procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Udokumentowana wiedza i doświadczenie Oferenta:

udokumentowane, zakończone wdrożenie zintegrowanego systemu (min. 5 obszarów
dziedzinowych), w co najmniej trzech przedsiębiorstwach.

potwierdzoną, co najmniej trzema praktycznymi wdrożeniami możliwość pełnej
automatyzacji pracy magazynu (zarządzanie pracą bez udziału kierownika magazynu).
potwierdzoną, co najmniej trzema praktycznymi wdrożeniami możliwość
automatycznego zarządzania lokacjami magazynowymi w trybie adaptacyjnym
(uwzględniając sezonowość, tempo sprzedaży, prognozy sprzedaży).

1
o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3)
str. 2
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
27 – tygodni od podpisania umowy
Kryteria wyboru oferty:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. - cena netto
2. - czas wykonania usługi


Liczba punktów w kryterium „cen” będzie przyznawana według wzoru:
C=(najniższa cena)/(oferowana cena)*90pkt
Liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi” będzie przyznawana
według W=(liczba tygodni najkrótszego terminu )/(liczba tygodni
oferowana)*10pkt
Najkorzystniejszą ofertą zostanie ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów
obliczoną według wzoru L=C+W , gdzie C= liczba uzyskanych punków-kryterium
cena ; W=liczba uzyskanych punktów-kryterium czas wykonania usługi. W
przypadku uzyskania przez kilku oferentów równej najkorzystniejszej ilości
punktów, o wyborze wykonawcy zadecydują negocjacje cenowe z tymi
oferentami.
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent nie
wskaże informacji umożliwiających ocenę jednego lub więcej kryteriów w ocenie zostanie
przyznanych mu 0 pkt. w danym kryterium.
Nadesłane oferty oceniane będą przez komisję przetargową, w skład, której wchodzić będą
pracownicy Zamawiającego. Ocena dokonywana będzie w oparciu o ww. kryteria.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który uzyskał
największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
Dostawca jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań
osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego
zapytania).
Oferta musi zawierać następujące elementy




Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
Datę przygotowania i termin ważności oferty minimum 60 dni.
Zakres i szczegółowy opis oferowanej usługi zgodnie z szczegółowym zakresem
funkcjonalny nowego zintegrowanego systemu informatycznego otrzymanym od
zamawiającego,
Odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru
oferty:
o Cenę całkowitą netto i brutto,
o Czas wykonania usługi,
 Okres gwarancji,
 Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
 Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
str. 3
Zamówienia uzupełniające i dodatkowe
1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej
procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej
20% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot
zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej
procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem
podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości realizowanego zamówienia
niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na
skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
Zmiana umowy
Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu warunkowej umowy zawartej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów
realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie
Osoba do kontaktu Zdzisław Cherek, e-mail: [email protected] tel. 882 004 431
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do
firmy lub na adres e-mail.
W ramach obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie z EFRR oferty mogą zostać
przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
Niniejsze zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie www.ega.com.pl
str. 4

Podobne dokumenty