Po lish Edi tion

Transkrypt

Po lish Edi tion
ne
u
b
i
r
m
ic T
t
z nu
e
r
t
ą
osm
ewn
C
W
·
1 buneNews
Tri
t
n
la
Imp
:
eru
DENTAL TRIBUNE
DENTAL TRIBUNE
Polish Edition
The World’s Dental Newspaper · Polish Edition
ISSN 1730-315X
www.dental-tribune.com
VOL. 11, NR 7+8+9
CENA: 9,50 zł
Prawo
Praktyka
Business
Przedawnienie roszczeń w sprawach
błędów medycznych
Diagnostyka nowotworów
w gabinecie dentystycznym
Informacje z rynku i nowoczesne
technologie
Strona
3
Strona
4
Bez zmian na rynku prywatnej opieki
medycznej w Polsce do 2015 r.
AD
AD
CEDE pawilon 7
stoisko nr 7.3.8
Jak wynika z najnowszego raportu PMR pt. „Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce
2013. Prognozy rozwoju na lata
2013-2015”, w 2012 r. wartość
rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce wyniosła 33,8 mld zł.
Dynamika rynku była dużo niższa niż w 2011 r., głównie za
sprawą obniżenia dynamiki kategorii „Wydatki pacjentów na
produkty zdrowotne”.
Wg prognoz, w latach 20132015 rynek będzie się rozwijał w
tempie ok. 5% średnio rocznie
(CAGR). Dynamika wzrostu będzie zbliżona w każdym roku, przy
czym, w związku ze stopniową poprawą ogólnej sytuacji ekonomicz-
nej, będzie najwyższa w 2015 r. ,
kiedy wartość rynku przekroczy 39
mld zł.
środków do systemu. Bez takich
działań rynek nie będzie mógł ulec
znaczącemu poszerzeniu.
„Prognozujemy, że dodatkowe
ubezpieczenia zdrowotne, z racji
niskiej bazy, pozostaną najszybciej
rozwijającym się segmentem w latach 2013-2015. Abonamenty będą
drugim najszybciej rozwijającym
się segmentem” – mówi Agnieszka
Skonieczna, analityk rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia
PMR i współautorka raportu.
Na początku 2013 r. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia do reformy systemu opieki
zdrowotnej. Zakłada ona m.in. decentralizację NFZ i prawne uregu-
Struktura prywatnych wydatków na opiekę zdrowotną pozostała niemal niezmieniona w ciągu
ostatnich kilku lat. Największy
udział w prywatnych wydatkach na
opiekę zdrowotną mają wydatki
pacjentów na produkty zdrowotne.
W 2012 r. udział tej kategorii
zmniejszył się jednak o 1,4 p.p. w
porównaniu do sytuacji rok wcześniej, co było przede wszystkim wynikiem wejścia w życie od 1 stycznia 2012 r. tzw. ustawy refundacyjnej. Aż o 20% wartościowo spadł
segment leków refundowanych, a
NFZ zaoszczędził na refundacji
2 mld zł (wzrosła jednocześnie znacząco odpłatność pacjentów).
Sprzedaż produktów OTC wzrosła
o kilka procent, ale wolniej niż prognozowano wcześniej.
W dłuższej perspektywie czasowej rozwój segmentu prywatnej
opieki zdrowotnej nie będzie możliwy bez kompleksowej reformy
systemu ochrony zdrowia w Polsce, która spowodowałaby dopływ
Mieszkańcy Europy żyją coraz dłużej
Z badań Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) wynika, że
mieszkańcy Europy żyją coraz
dłużej i coraz zdrowiej. Mimo to,
występują znaczne różnice w tym
zakresie pomiędzy poszczególnymi krajami.
Oczekiwana długość życia
wydłużyła się od 1980 r. o 5 lat i w
2010 r. wyniosła przeciętnie 80 lat
dla kobiet i 72,5 dla mężczyzn – podaje WHO w „Raporcie o zdrowiu
Europejczyków”. O ile mieszkańcy
Skandynawii będą żyli znacząco
dłużej, to jednak oczekiwana długość życia w krajach położonych na
wschodzie Europy zmalała.
Z raportu wynika również, że
80% przypadków śmierci w Europie
spowodowanych jest chorobami
niezakaźnymi, w tym schorzeniami
układu krążenia i nowotworami. Wg
WHO, największymi czynnikami
ryzyka są papierosy i nadużywanie
alkoholu. W przyszłości Światowa
Organizacja Zdrowia zamierza bardziej koncentrować się na badaniu
ogólnego stanu zdrowia ludności,
który definiuje jako stan doskonałego zdrowia cielesnego, psychicznego i społecznego.
Europejski oddział WHO
działa w 53 krajach, w których
mieszka blisko 900 mln ludzi. Granice tego obszaru są zdefiniowane
znacznie szerzej niż granice UE.
Należą do nich m.in.: Rosja, Azerbejdżan i Turkmenistan. DT
Na podst.: PAP
lowanie dodatkowych ubezpieczeń
zdrowotnych. Projekt ustawy o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych ma być gotowy do końca
2013 r. Wg obecnego stanu wiedzy,
ustawa ta nie spowoduje rewolucji
w segmencie prywatnej opieki
zdrowotnej, celem Ministerstwa
Zdrowia jest bowiem jedynie ure-
Strona
7
gulowanie obecnego systemu, a dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne
mają zostać wprowadzone jako element wspierania (a nie zastępowania) publicznego systemu ochrony
zdrowia. „W ramach dodatkowych
ubezpieczeń mają być dostępne
świadczenia, które już obecnie są
realizowane przez Polaków odpłatnie. Bez wprowadzenia faktycznej
konkurencji w postaci innych niż
NFZ płatników czy też zachęt podatkowych do zakupu dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych
zabraknie bodźców do rozwoju
DT strona 2
AD
2
DENTAL TRIBUNE
News
Na Śląsku powstanie drugie centrum symulacji medycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny
(ŚUM) planuje budowę centrum symulacji medycznej z fantomami
ułatwiającymi naukę m.in. studentom stomatologii. Obiekt ma powstać na terenie kampusu w Zabrzu
Rokitnicy. Uczelnia ma już jedno
centrum symulacji w Katowicach.
Od początku ub. roku akademickiego studentom tej uczelni służy nowoczesne Centrum Dydaktyki i Sy-
mulacji Medycznej w Katowicach
Ligocie. Znajdują się tam m.in. fantomy noworodków, starszych dzieci
i dorosłych, które mówią, kaszlą,
wymiotują, a nawet rodzą. Budowa
drugiego centrum pozwoliłaby Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu jeszcze skuteczniej dostosować ofertę edukacyjną do wprowadzonej reformy kształcenia lekarzy
i lekarzy dentystów, likwidującej staż
podyplomowy.
W 4-kondygnacyjnym budynku
mają się znaleźć pomieszczenia symulacji medycznej, m.in. blok operacyjny, sala intensywnej terapii medycznej, sala porodowa, sala pediatryczna i ratownictwa medycznego
z symulatorem ambulansu, salami
szpitalnego oddziału ratunkowego i
izby przyjęć. Nowością mają być pomieszczenia ćwiczeń i symulacji stomatologicznej. Prawie całe piętro budynku zajmą pracownie stomatolo-
giczne i laboratoria, m.in. pracownia
materiałoznawstwa,
laboratoria
gipsu, obróbki cieplnej, metalu, porcelany, pracownie protetyki, ortodoncji i dysfunkcji, chirurgii, radiologii, sala operacyjno-ambulatoryjna,
pracownia stomatologii zachowawczej, endodoncji i stomatologii dziecięcej.
Sale symulacyjne wyposażone
będą w system audio-wideo umożli-
AD
PROMOCJA - 10%*
* dotyczy urządzeń quicksleeper 4 i sleeperone 4
10 LAT QUICKSLEEPERA W POLSCE
#**($ ()$)$&**'
"'&# ()* +( %() )(
**' $&)2& $& &#
&#$ #&)3 #*" * $&)# *!(
**'.
Nowości:
%" ( $&&)'2*
...3 #*# &)$$&# (
# "# $ # (
#* $ $*&)$" &1 tylko koszty
$&# ()"'
(# * !(
*"#*( ()*&#))"
*&'#)* ()'&$&#')
SleeperOne 4
($*# "'&# ( $)$&'**'
"#1($*)$&&**'-%#!(* (,
"#*# (,$ (, " ,
&.2*()& $&)3.
Nowości:
*&'#)* ()'&$&#')
4 podstawowe tryby podawania anestetyku, optymalne
$& $ (&**'
'&# !(
*"#*( ()*&#))"2'(#$
*""#*( ()3
#* $ $*&)$" &1&) $&# (
)"'
Implant Dental New Wave Sp. J.
'.!# %$8/6<,550888#$*(,&.2773;9<:655/56,
((."&.((.", 4"&.((."
Polish Edition
Anna Jurkovska/Shutterstock.com
wiający nagrywanie sesji symulacyjnych. System komputerowy połączy
te nagrania z zapisem parametrów
fizjologicznych symulatora oraz zapisem czynności wykonanych przez
ćwiczących. Gotowy zapis dający pełen obraz sesji symulacyjnej będzie
następnie odtwarzany i omawiany
podczas zajęć. Obok pomieszczeń
symulacyjnych, w centrum znajdą się
również multimedialne sale wykładowo-ćwiczeniowe i czytelnia multimedialna. Wykorzystany ma też być
teren wokół obiektu. Powstanie tam
zewnętrzny poligon ratowniczy do
ćwiczeń wraz z urządzeniami terenowymi. „Dzięki temu zwiększy się
możliwość współpracy uczelni ze
służbami ratunkowymi: policją,
strażą pożarną i ratownictwem medycznym. Wspólne ćwiczenia pozwolą na lepsze wyszkolenie i efektywniejszą współpracę służb systemu zarządzania kryzysowego, a co
za tym idzie ich lepsze przygotowanie do działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej” – podkreśla
rektor ŚUM prof. Przemysław Jałowiecki.
Koszt budowy i wyposażenia
Centrum wyceniono na ok. 43 mln zł.
Władze uczelni liczą jednak na to, że
uda się pozyskać finansowanie, bo
potrzebę budowy krajowej sieci centrów symulacji medycznej dostrzegło także Ministerstwo Zdrowia.
„W ramach środków na inwestycje budowlane na 2012 r. ministerstwo przeznaczyło dla uczelni medycznych 3 mln zł na dofinansowanie
prac projektowych przy tworzeniu
sieci takich centrów. Skorzystaliśmy
z tej możliwości i dzięki temu mamy
już gotowy projekt, który pozwoli
uczelni starać się o środki na realizację tej inwestycji” – mówi dyrektor
ds. inwestycji i eksploatacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Izabella Krzak. „Dla uczelni to
ogromna kwota, ale przykład Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach pokazuje, że pozyskanie środków na takie przedsięwzięcie jest całkiem realne. Tamten projekt udało się zrealizować w
ramach Programu Infrastruktura i
Środowisko. Liczymy, że także w nowej perspektywie finansowej UE
znajdą się środki na budowę podobnych obiektów” – dodaje rektor Jałowiecki.
źródło: PAP Nauka w Polsce
DT strona 1
tych segmentów” – podkreśla Agnieszka Skonieczna.
Dodatkowo, w ocenie autorów
raportu jest mało prawdopodobne,
by jakiekolwiek radykalne zmiany
weszły w życie przed zaplanowanymi na 2015 r. wyborami parlamentarnymi. Ministerstwo Zdrowia zapowiada jednoczesnie, że
jest to jeden z kluczowych projektów tej kadencji i nie można się z
nim spieszyć. DT
Źródło: PMR
DENTAL TRIBUNE
Prawo
Polish Edition
Możliwości i warunki przedawnienia
roszczeń z tytułu błędów medycznych
Małgorzata Świeca, Polska
Przedawnienie roszczeń stanowi
instytucję prawa cywilnego,
która wyklucza możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń
przez wierzyciela, co jest konsekwencją bezczynnego upływu
czasu określonego w ustawie, do
wykonania przez uprawniony
podmiot przysługujących mu
praw i obowiązków.
Na skutek upływu terminu
przedawnienia zobowiązanie do
naprawienia szkody wprawdzie nie
wygasa, jednakże zobowiązany
może się od niego skutecznie uchylić, podnosząc zarzut przedawnienia i tylko dobrowolne spełnienie
przez niego świadczenia może doprowadzić do naprawienia szkody.
Należy podkreślić, iż terminy
przedawnienia mają charakter bez-
względnie obowiązujący i nie
mogą być zmienione przez czynność prawną. Na bieg tych terminów mają jednak wpływ zdarzenia
powodujące ich zawieszenie (np.
siła wyższa) lub przerwę biegu
przedawnienia, bowiem zgodnie z
art. 123 Kodeksu Cywilnego, bieg
przedawnienia przerywa się:
– przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw
lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem
polubownym, przedsięwziętą
bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
– przez uznanie roszczenia przez
osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,
– przez wszczęcie mediacji.
O wydawcy
Wydawca :
Zespół redakcyjny:
Redaktor naczelna:
Marzena Bojarczuk,
[email protected]
Tłumacz:
Ewa Ganowicz
Biuro w Polsce:
Al. Jerozolimskie 44, lok. 518
00-024 Warszawa
[email protected]
www.dental-tribune.com
Marketing i reklama:
Grzegorz Rosiak,
[email protected]
Informacje w sprawie prenumeraty:
[email protected]
Tel.: 664 608 740
Nakład: 10.000 egz.
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381,
z późn. zmianami i rozporządzeniami).
Redakcja Dental Tribune dokłada wszelkich starań, aby publikować artykuły kliniczne oraz informacje
od producentów jak najrzetelniej. Nie możemy odpowiadać za informacje, podawane przez producentów.
Wydawca nie odpowiada również za nazwy produktów oraz informacje o nich, podawane przez ogłoszeniodawców. Opinie przedstawiane przez autorów nie są stanowiskiem redakcji Dental Tribune.
Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility for the validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names
or claims, or statements made by advertisers. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect those of
The World’s Dental Newspaper
Dental Tribune International.
DENTAL TRIBUNE
Licensing by
Dental Tribune International
Accounting
Manuela Hunger
Publisher
Torsten Oemus
Business Development Manager
Bernhard Moldenhauer
Group Editor
Daniel Zimmermann
[email protected]
Tel.: +49-341/4 84 74-107
Project Manager Online
Alexander Witteczek
Editor Specialities
Magdalena Wojtkiewicz
Editorial Assistant
Yvonne Bachmann
Copy Editors
Sabrina Raaff, Hans Motschmann
President/CEO
Torsten Oemus
Sales & Marketing
Matthias Diessner, Melissa Brown, Peter Witteczek
Director of Finance & Controlling
Dan Wunderlich
Marketing & Sales Services
Esther Wodarski
License Inquiries
Jörg Warschat
International Editorial Board
Dr Nasser Barghi, USA – Ceramics
Dr Karl Behr, Germany – Endodontics
Dr George Freedman, Canada – Esthetics
Dr Howard Glazer, USA – Cariology
Executive Producer
Gernot Meyer
Dental Tribune International
Holbeinstr. 29, 04229, Leipzig, Germany
Tel.: +49-341-4 84 74-302
Fax: +49-341-4 84 74-173
[email protected]
www.dental-tribune.com
Regional Offices
Asia Pacific
Dental Tribune Asia Pacific Limited
Room A, 20/F, Harvard Commercial Building,
111 Thomson Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852 3113 6177
Fax +8523113 6199
The Americas
116 West 23rd Street, Ste. 500, New York,
N.Y. 10011, USA
Tel.: +1 212 244 7181
Fax: +1 212 224 7185
Prof. Dr I. Krejci, Switzerland – Conservative Dentistry,
Dr Edward Lynch, Ireland– Restorative
Dr Ziv Mazor, Israel – Implantology
Prof. Dr Georg Meyer, Germany – Restorative
Prof. Dr Rudolph Slavicek, Austria – Function,
Dr Marius Steigmann, Germany – Implantology
© 2012, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved
Skutkiem wymienionych zdarzeń
jest fakt, iż w okresie zawieszenia
przedawnienie nie biegnie, po
czym biegnie dalej, zaś w przypadku przerwania biegu, po przerwie biegnie ono na nowo.
Problematyka przedawnienia
roszczeń z tytułu błędów medycznych jest zróżnicowana ze względu
na rodzaj stosunku prawnego, jaki
może łączyć pacjenta z lekarzem.
Wyróżniamy w tym zakresie sytuacje, kiedy pacjent leczy się prywatnie lub też, gdy pacjenta nie
łączy z lekarzem czy zakładem
opieki zdrowotnej żaden stosunek
umowny, a swoje prawo do leczenia wywodzi on z ubezpieczenia
zdrowotnego.
W pierwszym przypadku pacjent zawiera umowę o usługi lecznicze z samodzielnie praktykującym lekarzem, z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej albo
umowę z publicznym zakładem
opieki zdrowotnej w zakresie
świadczeń niegwarantowanych
(nie przysługujących pacjentowi
z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego). Na wyróżnionej płaszczyźnie termin przedawnienia roszczeń
odszkodowawczych pacjenta zależy od charakteru prawnego zawartej umowy (tzw. odpowiedzialność kontraktowa). Co do zasady
jest to umowa o usługi podobne do
zlecenia, a zgodnie z art. 750 Kodeksu Cywilnego do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami stosuje się
odpowiednio przepisy o zleceniu.
W konsekwencji zatem do roszczeń
pacjenta stosuje się ogólny termin
przedawnienia – w myśl art. 118
Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepis
szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat,
a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.
Warto również wyróżnić w tym
miejscu zaistnienie stosunku prawnego o charakterze umowy o
dzieło, np. przy dokonaniu niektórych zabiegów z zakresu chirurgii
plastycznej lub stomatologii estetycznej (np. wykonania uzupełnienia protetycznego). W takim przypadku zastosowanie ma art. 646
Kodeksu Cywilnego, który stanowi, iż roszczenia wynikające z
umowy o dzieło przedawniają się
z upływem 2 lat od dnia oddania
dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie
z treścią umowy miało być oddane.
Szkoda na osobie wyrządzona
przy świadczeniu usług medycznych ma także charakter deliktowy,
co w konsekwencji prowadzi do
zbiegu odpowiedzialności kontraktowej z deliktową. Zarówno
więc w pierwszym, jak i drugim
z wyróżnionych przypadków, pacjenci co do zasady dochodzą
swych roszczeń w terminach przewidzianych w art. 4421 Kodeksu
Cywilnego, w myśl którego roszczenie o naprawienie szkody wy-
rządzonej czynem niedozwolonym
ulega przedawnieniu z upływem
3 lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o
osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednakże termin ten nie
może być dłuższy niż 10 lat od dnia,
w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Wskazać tu również należy, że początek biegu terminu przedawnienia rozpoczyna
się po spełnieniu obu przesłanek
łącznie, tj. zarówno ujawienia
szkody, jak i dowiedzenia się o osobie obowiązanej do jej naprawienia. W konsekwencji, jeżeli poszkodowany dowie się o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody
później niż o samej szkodzie, to ta
późniejsza data wyznacza początek
biegu przedawnienia.
W orzecznictwie prezentowany
jest pogląd, z którego wynika, że
posiadanie wiadomości o szkodzie
jako przesłanki koniecznej do dochodzenia odszkodowania zostaje
już zrealizowane w chwili, w której
poszkodowany wie o wystąpieniu
szkody w ogóle, czyli gdy ma świadomość faktu powstania szkody, a
jeszcze nie wie o jej wysokości i
właśnie ta świadomość wystarcza
do rozpoczęcia biegu przedawnienia. Wyrażono też pogląd, że przepis art. 442 § 1 Kodeksu Cywilnego
wiąże rozpoczęcie biegu przedawnienia z powzięciem przez poszkodowanego wiadomości o szkodzie i
o osobie obowiązanej do jej naprawienia, a nie o zakresie szkody czy
trwałości jej następstw.
Ponadto, w wyroku z 21 października 2011 r. Sąd Najwyższy
(sygn. IV CSK 46/11) zaprezentował stanowisko, zgodnie z którym o
dowiedzeniu się o szkodzie można
mówić wtedy, gdy poszkodowany
zdaje sobie sprawę z ujemnych następstw zdarzenia wskazujących na
fakt powstania szkody, gdy ma
świadomość doznanej szkody.
Opierając się więc na przyjętej linii
orzeczniczej, należy przyjąć, iż
datą rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczenia o naprawienie
szkody wyrządzonej na osobie jest
data uzyskania przez poszkodowanego wiedzy o następstwach zdarzenia szkodzącego na podstawie
miarodajnego i autorytatywnego
orzeczenia kompetentnej placówki
medycznej. Wiedza poszkodowanego o szkodzie musi być na tyle
dokładna, by mógł on, wytaczając
powództwo o jej naprawienie,
sprostać ustawowemu wymaganiu
zawartemu w art. 187 § 1 Kodeksu
Postępowania Cywilnego, zgodnie
z którym pozew powinien zawierać
dokładne określenie żądania oraz
przytoczenie uzasadniających je
okoliczności faktycznych. Poszkodowany, dochodząc odszkodowania nie może poprzestać na jakimkolwiek żądaniu, musi zatem dysponować na tyle szczegółowym rozeznaniem swojej choroby i jej
skutków, by móc sformułować prawidłowo żądanie zasądzenia odszkodowania, zadośćuczynienia i
renty, ze świadomością, jakie
szkody żądania te obejmują.
3
Korzystnym dla poszkodowanego odstępstwem od reguły wskazanego 3-letniego terminu przedawnienia jest § 2 art. 4421 Kodeksu Cywilnego, pozwalający poszkodowanemu na skorzystanie z 20-letniego
terminu przedawnienia w przypadku, gdy działanie lub zaniechanie personelu medycznego nosi znamię przestępstwa bez względu na to,
kiedy poszkodowany dowiedział się
o szkodzie i o osobie obowiązanej do
jej naprawienia.
Przyjęcie 20-letniego terminu
przedawnienia wymaga ustalenia,
że przestępstwo popełnione zostało
przez konkretną osobę lub osoby.
Dla ustalenia zaistnienia faktu
zbrodni lub występku jako przyczyny szkody nie jest wymagane,
by sprawca został skazany, bowiem
sąd cywilny może dokonać w tym
względzie własnych ustaleń dotyczących podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa,
wedle reguł prawa karnego, w tym
m.in. co do wykazania winy i koniecznością rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego. Jedynie, gdy zapadnie już prawomocny wyrok sądu karnego, wtedy
sąd cywilny jest z mocy art. 11 Kodeksu Postępowania Cywilnego
związany tym uprzednio zapadłym
wyrokiem.
Kończąc rozważania na temat
czasowego ograniczenia możliwości realizacji prawa do odszkodowania z tytułu błędów medycznych, warto wskazać na podstawowe uzasadnienie oraz funkcje
instytucji przedawnienia. Pierwszą
z nich stanowi stabilizacja stosunków społecznych i gospodarczych,
bowiem unikać należy wzruszania
długotrwałych stanów faktycznych, stabilizacja ta leży bowiem w
interesie wszystkich uczestników
obrotu. Niewątpliwie jednak najważniejszą i najmocniejszą aksjologicznie funkcją jest funkcja dyscyplinująca, jako że bieg okresu
przedawnienia powinien stanowić
motywację dla poszkodowanego,
aby wystąpić na drogę prawną.
Chodzi tu przede wszystkim o
uniknięcie skutków upływ czasu,
który może rodzić trudności dowodowe zarówno po stronie powoda,
jak i pozwanego. Znaczenie dyscyplinujące pozostaje w zgodzie z
kompensacyjną funkcją odpowiedzialności odszkodowawczej, jednak można stwierdzić, iż sprzeczne
jest z jej funkcją penalną, ponieważ
w wyniku upływu okresu przedawnienia sprawca szkody unika odpowiedzialności i nie ponosi konsekwencji swojego bezprawnego działania. DT
Autorka
Małgorzata Świeca
– Dyr. Departamentu Prawa
Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego
Kancelaria Prawna Świeca
i Wspólnicy
ul. Bagatela 11 lok. 3
00-585 Warszawa
Tel.: (22) 646 49 59
E-mail: [email protected]
4
DENTAL TRIBUNE
Praktyka
Polish Edition
Wczesna diagnostyka i leczenie raka wargi dolnej
– opis przypadku
Damian Dudek, Katarzyna Sołtykiewicz, Michał Matusek, Krzysztof Helewski, Grzegorz Wyrobiec, Małgorzata Żaba, Romuald Wojnicz, Polska
Najczęściej występującym nowotworem warg jest rak płaskonabłonkowy kolczystokomórkowy,
który może stanowić ok. 2,5%
wszystkich nowotworów. Występowanie dotyczy przeważnie
mężczyzn między 50 a 70 r.ż. Najczęściej obserwowane umiejscowienie to czerwień wargi dolnej
między linią środkową a kącikiem ust. Nowotwór cechuje powolny wzrost, może mieć on
postać stwardnienia przechodzącego w owrzodzenie. Mogą powstawać przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych. Rokowanie jest często pomyślne.
Prezentowany przypadek dotyczy raka płaskonabłonkowego
czerwieni wargi dolnej o typowej
lokalizacji u 53-letniego mężczyzny. Egzofityczną postać nowotworu cechował szybki wzrost. Zastosowana antybiotyko- i sterydoterapia nie przyniosła oczekiwanych efektów. Skłoniło to pacjenta
do kontaktu z pododdziałem chirurgii szczękowo-twarzowej, gdzie
zastosowano leczenie chirurgiczne.
Wśród nowotworów pochodzenia nabłonkowego lokalizujących się w obrębie tkanek miękkich
jamy ustnej występują zarówno nowotwory łagodne, jak i złośliwe.
Do zmian o charakterze łagodnym
można zaliczyć brodawczaki płaskonabłonkowe (wirusowe i pourazowe), brodawczaki rogowaciejące oraz brodawczakowatość
kwitnącą, a także rogowiaki kolczystokomórkowe i gruczolaki.
Nowotwory złośliwe to głównie
rak i czerniak, który w obszarze
jamy ustnej występuje w ułamku
procenta.
Histologicznie najczęściej występującym typem nowotworu jest
rak płaskonabłonkowy kolczystokomórkowy. Może on występować
w obrębie języka, dna jamy ustnej,
błony śluzowej policzka, dziąseł,
podniebienia, a także czerwieni
i błony śluzowej warg. Rozwija
się w nabłonku płaskim lub gruczołowym. Inicjacja procesu nowotworowego zachodzić może
pod wpływem przewlekłego działania szkodliwych czynników zewnętrznych i predyspozycji gene-
tycznych, punktem wyjścia mogą
być też stany przedrakowe warg i
błony śluzowej jamy ustnej. Zalicza się do nich m.in. leukoplakię,
rogowacenie czerwone Queyrata,
wspomniane brodawczaki rogowaciejące i brodawczakowatość
kwitnącą, przewlekłe złuszczające
zapalenie gruczołów śluzowych
warg, także zespół Plumera-Vinsona i liszaj płaski oraz odleżyny o
przewlekłym charakterze spowodowane nieprawidłowym przyleganiem protez osiadających. Najwcześniejszy okres rozwoju
zmiany nowotworowej to rak
przedinwazyjny, gdzie proces patologiczny zachodzi wyłącznie w
komórkach nabłonka, bez naruszania ciągłości błony podstawnej lub
podścieliska. Ognisko takie może
pojawiać się w obszarze wymienionych zmian przedrakowych.
Klinicznie można wyróżnić 3 postacie raka błony śluzowej jamy
ustnej, tj. egzofityczną przerastającą kalafirowato ponad poziom
otaczającej tkanki, endofityczną
gdzie naciek nowotworowy szerzy
się w głąb tkanki oraz mieszaną
(egzo-endofityczną).
Rak płaskonabłonkowy wargi
dolnej stanowi ok. 80-90 % przypadków raka jamy ustnej oraz ok.
7% ogólnej liczby zachorowań na
nowotwory złośliwe. Dotyczy on
także 3% wszystkich zachorowań
na nowotwory u mężczyzn po 40
r.ż. (średnio między 50 a 70 r.ż.).
Głównymi czynnikami predysponującymi do powstawania nowotworu są palenie papierosów, fajki,
picie alkoholu oraz narażenie na
promieniowanie słoneczne i działanie środków chemicznych. Także
nieprawidłowa higiena jamy ustnej
może być czynnikiem nasilającym
proces patologiczny. Najczęstsze
umiejscowienie zmiany to czerwień wargi pomiędzy linią środkową a kącikiem ust. W początkowym okresie wzrostu rak może
mieć postać wyczuwalnego palpacyjnie stwardnienia, które z czasem
przechodzi w owrzodzenie pokryte
strupem i otoczone wałem stwardniałej tkanki. Owrzodzenie o barwie zbliżonej do otoczenia w miarę
wzrostu ma skłonność do przechodzenia wewnątrzustnie na błonę
śluzową policzka, przedsionka
jamy ustnej i dziąseł, a zewnąt-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
rzustnie naciekania skóry brody. Ze
względu na wysokie zróżnicowanie histologiczne raka, jego wzrost
jest z reguły powolny, a przerzuty
do węzłów chłonnych podbródkowych i podżuchwowych oraz głębokich szyi występują późno. Wobec tego rokowanie jest pomyślne
i we wczesnym okresie wykrycia
można uzyskać pełne wyleczenie w
70-80% przypadków. Miejscowo
może jednak także dochodzić do
wznowy u ok. 60% chorych.
W leczeniu raka wargi dolnej na
pierwszym miejscu stosuje się metody chirurgiczne. W przypadku
zmian we wczesnym stadium rozwoju (T1N0) stosuje się monoterapię, w zwalczaniu guzów o zaawansowanym charakterze wskazane jest leczenie skojarzone. W niniejszym artykule przedstawiono
przypadek wczesnego stadium
raka wargi dolnej.
Opis przypadku
53-letni pacjent zgłosił się do
Oddziału Neurochirurgii i Pododdziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala
Ryc. 1: Stan kliniczny. – Ryc. 2: Obszar zabiegu. – Ryc. 3: Usuwanie guza – Ryc. 4: Tkanki po wycięciu guza – Ryc. 5: Zaopatrzenie rany. – Ryc. 6: Zaopatrzenie rany c.d. – Ryc. 7: Struktura histologiczna nowotworu – przykład 1, powiększenie 40x, barwienie hematoksyliną i eozyną. – Ryc. 8: Struktura histologiczna nowotworu – przykład 2, powiększenie 40x, barwienie hematoksyliną i eozyną. – Ryc. 9: Utkanie histologiczne – przykład 3, powiększenie perły rogowej
60x, barwienie hematoksyliną i eozyną (strzałka po lewej stronie wskazuje ognisko martwicy, środkowa – tkankę prawidłową, po prawej stronie – atypowe komórki nowotworowe.
DENTAL TRIBUNE
Specjalistycznego w Częstochowie. Podawał występowanie i
wzrost przez ok. 5 tygodni zmiany
wargi dolnej po stronie lewej. Pacjent zgłosił się uprzednio do poradni lekarza rodzinnego, skąd został skierowany do poradni dermatologicznej. Zostało tam przeprowadzone leczenie farmakologiczne,
jednak zastosowana antybiotyko- i
sterydoterapia nie przyniosła oczekiwanych efektów. W wywiadzie
pacjent podawał palenie papierosów w ilości ok. 30 sztuk dziennie
od kilkudziesięciu lat.
W badaniu klinicznym stwierdzono owrzodzenie o Ø ok. 10
mm, wyniesione ponad poziom
czerwieni wargowej i otoczone
wałowatym brzegiem (Ryc. 1).
Węzły chłonne podbródkowe,
podżuchwowe i szyjne nie były
podejrzane klinicznie. Wykonano
badania dodatkowe. Pobrany wycinek do badania histopatologicznego potwierdził podejrzenie raka
płaskonabłonkowego. W badaniu
ultrasonograficznym szyi i okolicy nadgnykowej nie stwierdzono
powiększenia węzłów chłonnych.
Badania: rtg pantomograficzne i
klatki piersiowej – bez zmian patologicznych. Także ultrasonografia
jamy brzusznej nie wykazała
zmian patologicznych. Ustalono
rozpoznanie: Carcinoma planoepitheliale labii inferioris ad lateris
sin. (T1N0M0). Zaplanowano
usunięcie zmiany z marginesem
zdrowych tkanek. Zabieg wykonano na życzenie pacjenta w znieczuleniu ogólnym z intubacją
(Ryc. 2). Przeprowadzono klinowate wycięcie guza w zakresie pełnej grubości wargi z marginesami
bocznymi 5 mm i głębokim 10 mm
(Ryc. 3-4).
Badanie histopatologiczne intra operationem potwierdziło charakter nowotworu i nie wykazało
obecności komórek raka w marginesach tkankowych. Ranę zaopatrzono warstwowo (błona śluzowa –
szwy polidioksanon 4-0, warstwy
wewnętrzne – kwas glikolowy 4-0,
czerwień i skóra wargi – nylon 6-0,
Ryc. 5-6). Całość materiału została
poddana ostatecznemu badaniu
histopatologicznemu. Wynik: Carcinoma planoepitheliale exulcerans (Ryc. 7-9). Gojenie pooperacyjne przebiegało bez powikłań,
szwy usunięto w 7 dobie po zabiegu. Następnie wg wskazań lekarza onkologa zalecono profilaktyczną radioterapię okolicy operowanej oraz regionu nadgnykowego
i szyi celem ewentualnego wyeliminowania mikroognisk nowotworu, pomimo klinicznie niepodejrzanych węzłów chłonnych.
W literaturze przedmiotu
można spotkać rozbieżne procedury postępowania dotyczące chirurgicznego usunięcia układu
chłonnego. I tak, wg Chenga i wsp.
selektywne wycięcie węzłów
chłonnych szyi jest zabiegiem znacząco poprawiającym rokowanie
chorych nawet przy zmianach
wczesnych i przy niezmienionym
układzie chłonnym. Również Yilmaz i Ercocen sugerują, na podstawie własnych wyników oraz przeglądu piśmiennictwa z zakresu
otolaryngologii i chirurgii plastycznej, usuwanie okolicznych
węzłów chłonnych. W grupie 21
chorych z rozpoznanym rakiem
wargi dolnej o zaawansowaniu T1
oraz T2 wystąpiło zajęcie węzłów
w 19% przypadków. Uważają oni,
iż ze względu na tak wysokie ryzyko ogólnie spotykana tendencja
do pozostawiania układu chłonnego nie powinna być stosowana.
Ponadto, wg tych autorów, usunięcie węzłów nadgnykowych powinno być wykonywane w każdym
stadium stwierdzonego raka wargi
dolnej.
Morselli i wsp. uważają usunięcie węzłów chłonnych za niekonieczne w przypadku guzów o zaawansowaniu klinicznym typu
T1N0M0. W grupie 57 chorych z
rozpoznaniem histologicznym
raka wargi dolnej o średnicy nie
przekraczającej 20 mm zastosowano wyłącznie wycięcie guzów
(52 pacjentów) lub poszerzenie zakresu zabiegu po pierwszej opera-
5
cji (5 chorych). Obserwacja 32miesięczna wykazała 100% przeżycie wszystkich operowanych.
Ponadto, wyniki Najima i wsp. sugerują zastosowanie dodatkowej
radioterapii po usunięciu zmian o
średnicy powyżej 4 mm (T1 oraz
T2). W grupie 217 operowanych
chorych uzyskano 5-letnie przeżycie 52% osób poddanych wyłącznie leczeniu chirurgicznemu, 87%
leczonych jedynie radioterapią
oraz 92% poddanych chirurgii i radioterapii. Autorzy nie wykonyAD
3Shape Dental System
™
Profesjonalny system CAD/CAM dla laboratoriów stomatologicznych
System Dental System™ oferuje rozwiązania dla laboratoriów o dowolnym rozmiarze i modelu biznesowym. Dołączony
do systemu pakiet 3Shape LABcare™ umożliwia nieograniczone aktualizacje oraz dostęp do pomocy online i szkoleń
specjalistycznych.
4 x 5.0 MP Cameras
RealColor
™
SCAN IN
COLOR
Skaner D900 z technologią RealColor™
Cztery kamery wysokiej rozdzielczości 5MP oferują wyjątkowo szybkie i dokładne skanowanie kolorów. Wychwytują wszystkie elementy
tekstury i kolory, np. kolorowe znaki na modelu. Doskonały skaner do
laboratoriów obsługujących dużą liczbę przypadków.
Pręty łączące oraz mosty na implantach i wiele innych
Uzyskaj precyzyjne i wydajne narzędzie do projektowania zaawansowanych prętów łączących i mostów na implantach do ruchomych
i stałych protez. Łatwe korzystanie z programów modułów Protezy,
nowego modułu Abutment Designer™, modułów Filar i rdzeń, Aparaty
ortodontyczne i innych.
Skrzynka odbiorcza TRIOS® i 3Shape Communicate™
Dental System™ umożliwia klinikom stomatologicznym bezpłatne
połączenia z systemami TRIOS®, aby laboratoria mogły bezpośrednio
otrzymywać skany wycisków. Inteligentne narzędzia komunikacyjne
ułatwiają współpracę ze stomatologiem.
Dyskusja
W leczeniu nowotworów złośliwych coraz częściej obowiązującym staje się model terapii systemowej. Dostępność różnych schematów chemioterapii, technik
radiologicznych i leków hormonalnych pozwala na bardziej oszczędzające leczenie operacyjne. Dotyczy to szczególnie chorych ze zmianami we wczesnym stadium klinicznym. Potwierdzić może to
opisywany przypadek, gdzie oprócz
oszczędzającego zabiegu chirurgicznego zastosowano napromienianie pomimo klinicznie niepodejrzanych węzłów chłonnych nadgnykowych i szyi. Nie wykonano
jednak zabiegu usunięcia tych węzłów.
Praktyka
Polish Edition
Bądź na bieżąco z nowościami, informacjami o
produktach, specjalnymi ofertami, artykułami, itp.
Subskrybuj nasz newsletter — Digital Trends
Śledź nas na:
Zeskanuj kod QR, aby się zarejestrować.
6
wali zabiegów usunięcia układu
chłonnego szyi. Uważają ponadto,
iż ognisko raka wargi o średnicy powyżej 4 mm stwarza duże ryzyko
nawrotu oraz zajęcia węzłów
chłonnych, jeśli zostanie zastosowane tylko leczenie operacyjne.
Wg cytowanych autorów, zastosowanie dodatkowo radioterapii znacząco zmniejsza to ryzyko i powinno być stosowane standardowo.
Doświadczenia 5-letnie Kornevsa i wsp. w leczeniu chirurgicznym różnych stanów zaawansowania raka wargi dolnej objęły grupę
189 przypadków. W 84,4% z nich
stopień zaawansowania raka oceniono na T1-T2, pozostałe stanowiły zmiany o dużo większych rozmiarach (T3 oraz T4). Jedynie u 6
chorych stwierdzono przerzuty nowotworu do węzłów chłonnych
szyjnych. W leczeniu operacyjnym
guzów o niewielkich rozmiarach
badacze stosowali klinowate wycięcie i zszycie warstwowe tkanek.
Autorzy uważają taki sposób postępowania za najbardziej efektywny,
jeżeli oczywiście pozwalają na to
wymiary zmian oraz resekowana
AD
DENTAL TRIBUNE
Praktyka
tkanka nie przekracza 30-40% długości wargi. W bardziej zaawansowanych stadiach stosowano różne
sposoby leczenia rekonstrukcyjnego, w tym m.in. wolne przeszczepy tkankowe. W obserwacji
do 2 lat u 12 pacjentów po resekcji
guzów o wymiarach powyżej 3 cm
stwierdzono zajęcie węzłów chłonnych szyi pomimo braku w nich objawów klinicznych przed zabiegami. 95% 5-letnich przeżyć odnotowano w przypadku guzów T1,
89,7% przy występowaniu T2 oraz
37% dla T3 i T4.
W przypadku guzów znacznie
bardziej zaawansowanych agresywne i radykalne operacje z następowymi zbiegami odtwórczymi w
zakresie jamy ustnej i twarzy wspomagane radio- i chemioterapią
zwiększają pomyślne rokowanie
lub zapewniają lepszy efekt paliatywny. Hirota i wsp. opisali przypadek wycięcia raka kolczystokomórkowego o znacznym stopniu zawansowania. Punktem wyjścia guza
było dziąsło dolne, z którego proces
rozszerzył się na kość żuchwy i
wargi w odcinku przednim. Wykonano zabieg segmentalnej mandibu-
lektomii z następową rekonstrukcją
struktury kostnej i tkanek miękkich
wolnym unaczynionym kostnoskórnym płatem zawierającym kość
łopatki. 2-letnia obserwacja wykazała prawidłowe wgojenie i utrzymanie autogennego implantu.
Rak płaskonabłonkowy wargi
jest jednym z wielu nowotworów, z
którymi lekarz dentysta może spotkać się w swojej codziennej praktyce.
Ze względu na duże zróżnicowanie
histologiczne guza, jego powolny
wzrost i występujące stosunkowo
późno przerzuty do węzłów chłonnych jest to nowotwór dobrze rokujący. Także umiejscowienie zmian
umożliwia jego przypadkowe wykrycie we wczesnym stadium klinicznym i zapewnia dobry dostęp
operacyjny. Ponadto, świadomość
pacjenta oraz czujność onkologiczna
lekarza dentysty są również ważnymi
czynnikami decydującymi o rodzaju
leczenia i rokowaniu, szczególnie
gdy dotyczy to szybko pojawiających się i trudno gojących zmian.
Wnioski
1. Wczesna i dokładna diagnostyka
oraz leczenie chirurgiczne raka
płaskonabłonkowego wargi dolnej przyczyniają się do uzyskania dobrego rokowania.
2. W początkowym okresie wzrostu
guza jego klinowate wycięcie w
granicach zdrowych tkanek oraz
proste zszycie ubytku może być
zabiegiem wystarczającym i zapewnia dobry efekt kosmetyczny.
3. Dalsza regularna obserwacja chorego pozwala ocenić radykalność
przeprowadzonego zabiegu. DT
Piśmiennictwo:
1. Kryst L. Chirurgia Szczękowotwarzowa. Warszawa: PZWL,
2004.
2. Bartkowski S. Chirurgia Szczękowo-twarzowa. Kraków: Collegium Medicum UJ, 1996.
3. Hattowska H. Nowotwory jamy
ustnej. Warszawa: Wydawnictwo medyczne Sanmedia, 1994.
4. Neville BW, Day TA. Oral cancer and precancerous lesions.
CA Cancer J Clin 2002; 52:
195-215.
5. Gozu A, Ergen A, Dayicioglu D,
Yaylim I, Ozsoy Z, Izbir T. L-myc
polimorphism In head and neck
non melanoma skin and lower
lip cancers. Arch Otolaryngol
Head Neck Surg 2008; 7: 725728.
6. Krutchkoff DJ, Cutler L, Laskowski S. Oral lichen planus:
the evidence regarding potential malignant transformation.
J Oral Pathol 1978;7:1-7.
7. Jovanovic A, Schulten EA, Kostense PJ, Snow GB, van der
Waal I. Tobacco and alcohol related to the anatomical site of
oral squamous cell carcinoma.
J Oral Pathol Med 1993; 10:
459-462.
8. Rosenquist K et al. Reccurence
in patients with oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma: human papilloma virus
and other risk factors. Acta Otolaryngol 2007; 9: 980-987.
9. Rosenquist K, Wennerberg J,
Schildt EB, Bladstrom A, Goran
Hansson B, Andersson G. Oral
status, oral infections and some
lifestyle factors for oral and
oropharyngeal squamous cell
carcinoma. A population-based
case-control study in southern
Sweden. Acta Otolaryngol
2005; 12: 1327-1336.
10. Rosenquist K. Risk factors in
oral and oropharyngeal squamous cell carcinoma: a population-based case-control study
in southern Sweden. Swed Dent
J Suppl 2005; 179: 1-66.
11. El-Hakim IE, Uthman MA.
Squamous cell carcinoma and
keratoacanthoma of the lower
lip associated with „Goza” and
„Shisha” smoking. Int J Dermatol 1999; 2: 108-110.
12. Chi AC et al. Is alveolar ridge
keratosis a true leukoplakia?: A
clinicopathologic comparsion
of 2,153 lesions. J Am Dent Assoc 2007; 5: 641-651.
13. Ochsenius G, Ormeno A, Godoy L, Rojas R. A retrospective
study of 232 cases of lip cancer
and precancer in Chilean patients. Clinical-histological
correlations. Rev Med Chil
2003; 1: 60-66.
14. Effiom OA et al. Oral squamous
cell carcinoma: a clinicopathologic review of 233 cases in Lagos, Nigeria. J Oral Maxillofac
Surg 2008; 8: 1595-1599.
15. Agra IM et al. Biological markers and prognosis in recurrent
oral cancer after salvage sur-
Polish Edition
gery. Arch Otolaryngol Head
Neck Surg 2008; 7: 743-749.
16. Chedid HM, Franzi SA. Assessment of disease-free survival in
patients with loco-regional recurrence of squamous cell carcinoma of the oral cavity and
oropharynx submitted to salvage treatment. Rev Assoc Med
Bras 2008; 2: 127-131.
17. Wróbel M, Kopala W, Modrzyński M. A case of cancer transformation of planocellular papilloma of the lip into squamous
cell carcinoma. Pol Merkur Lekarski 2001; 11: 261-262.
18. Cheng A, Schmidt BL. Management of the N0 neck In oral
squamous cell carcinoma. Oral
Maxillofac Surg Clin North Am
2008; 3: 477-497.
19. Yilmaz S, Ercocen AR. Is elective neck dissection in T1-2, N0
patients with lower lip cancer
necessary? Ann Plast Surg
2009; 4: 381-383.
20. Morselli P, Masciotra L, Pinto
V et al. Clinical Parameters in
T1N0M0 Lower Lip Squamous
Cell Carcinoma. J Craniofac
Surg 2007; 5: 1079-1082.
21. Najim M, Cross S, Gebski V,
Palme CE, Morgan GJ, Veness
MJ. Early-stage squamous cell
carcinoma of the lip: The Australian experience and the benefits of radiotherapy in improving outcome in high-risk patients after resection.
22. Egils Kornevs, Andrejs Skagers, Juris Tars, Andris Bigestans, Gunars Lauskis, Olafs Libermanis. 5 year experience
with lower lip cancer. Stomatologija, Baltic Dent Maxillofac J
2005; 7: 95-98.
23. Hirota M et al. Vertical distraction of a free vascularised
osteocutaneous scapular flap in
the reconstructed mandible for
implant therapy. Int J Oral Maxillofac Surg 2008: 5: 481-483.
Autorzy
Dr n. med. Damian Dudek
– Poradnia Chirurgii Stomatologicznej NZOZ „Bellastoma”,
Toruń, ul. Szosa Chełmińska 8486; Katedra Histologii i Embriologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze-Rokitnica, ul.
Jordana 19, kierownik: prof. dr
hab. n. med. Romuald Wojnicz.
Lek. stom.
Katarzyna Sołtykiewicz
– Poradnia Chirurgii Stomatologicznej NZOZ „Bellastoma”,
Toruń, ul. Szosa Chełmińska
84-86.
Lek. stom. Michał Matusek
– Poradnia Chirurgii Stomatologicznej NZOZ „Bellastoma”,
Toruń, ul. Szosa Chełmińska
84-86, Oddział Neurochirurgii z
Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Wojewódzki
Szpital Specjalistyczny w Częstochowie, ul. Bialska 114, ordynator: dr n. med. Wojciech Piwowarski.
Dr hab. n. med. Krzysztof
Helewski, Dr n. med. Grzegorz
Wyrobiec, mgr. Małgorzata
Żaba, prof. dr hab. n. med.
Romuald Wojnicz
– Katedra Histologii i Embriologii, Śląski Uniwersytet
Medyczny, Zabrze-Rokitnica,
ul. Jordana 19, kierownik: prof.
dr hab. n. med. Romuald Wojnicz.
DENTAL TRIBUNE
Business
Polish Edition
7
A-dec poszerza kanał dystrybucji
– Optident nowym partnerem A-dec w Polsce
A-dec Inc. – amerykański i
światowy lider rynku unitów
stomatologicznych poinformował, że jego nowym partnerem
w dystrybucji została spółka
Optident. Wrocławska firma
jest największym w Polsce dostawcą cyfrowych systemów obrazowania w stomatologii i jednym z największych w Europie
Środkowo–Wschodniej dystrybutorów Carestream Dental.
Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmą Optident znacząco
poprawi możliwości dotarcia
A-dec do klientów i partnerów
biznesowych oczekujących najwyższej jakości produktu i usług
posprzedażowych. Tym samym
klienci A-dec uzyskają dostęp do
bogatej oferty najwyższej klasy
zaawansowanych technologicznie foteli stomatologicznych.
„Bezpośrednia współpraca z
Optident to ważny krok w rozwoju polskiego rynku stomatologicznego. Dzięki rozbudowanej
sieci handlowo-serwisowej oraz
firmom współpracującym z Optident zarówno małe, jak i duże
praktyki stomatologiczne uzyskają łatwiejszy dostęp do najbardziej ergonomicznych unitów na
świecie” – mówi Simon Baxter,
Dyrektor Sprzedaży A-dec Europe. „Wybór Optident nie jest
wyborem przypadkowym. Strategia A-dec opiera się na połączeniu
najwyższej jakości produktu, ob-
sługi klienta oraz serwisu. Wybierając lokalnego przedstawiciela,
długo przyglądamy się jego doświadczeniu i metodyce działania
jako podstawowym czynnikom
determinującym sukces przedsięwzięcia. 15 lat obecności Optident na rynku, budowa i utrzymanie pozycji lidera rynku obrazowania cyfrowego, ciągły rozwój
i innowacja w działaniach zaważyły na naszym wyborze” – dodaje.
„A-dec to kolejny producent,
który docenia potencjał kanału
dystrybucyjnego Optident, szczególnie w segmencie klientów kierujących się w swoim wyborze
najpierw jakością, doświadcze-
niem, obsługą i serwisem, a następnie ceną. Współpraca z A-dec
w istotny sposób uzupełnia portfolio naszych produktów w zakresie kompleksowego wyposażenia
w sprzęt stomatologiczny. Dziś
jesteśmy w stanie zaoferować
klientom pełne spektrum najbardziej ergonomicznych unitów połączone z diagnostyką obrazową
najwyższej klasy. Podobnie jak
radiologia Carestream Dental, fotele A-dec wyróżniają się wysoką
jakością, unikalnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami, ergonomiczną konstrukcją, prostotą obsługi i zaawansowanymi funkcjami, które spełnią oczekiwania
nawet najbardziej wymagających
użytkowników” – zapewnia Dariusz Stój, Prezes Zarządu Optident.
„Warto podkreślić, że firma
A-dec jest nie tylko jednym ze
światowych liderów w sprzedaży
unitów stomatologicznych, ale
także jednym z niewielu liderów
innowacyjności i ergonomii w tej
kategorii. Nieprzypadkowo więc
udział rynku A-dec w USA przekracza 50%. Podobny udział w
kategorii radiologicznej na świecie ma Carestream Dental. Dla-
Firma FKG Dentaire SA z La
Chaux de Fonds w Szwajcarii ogłasza
światową premierę nowego mikrosilnika Rooter, przeznaczonego do leczenia endodontycznego, nazywanego też leczeniem kanałowym (ang. root canal
treatment). Inżynierowie wprowadzili innowacje na każdym
etapie procesu projektowania
mikrosilnika, a każda z nich ma
służyć podniesieniu komfortu
pacjenta i funkcjonalności pracy
lekarza dentysty. Efekt ostateczny to lepsza akceptacja zabiegu przez pacjenta.
Leczenie endodontyczne rzadko
jest przyjemne dla pacjenta, pomimo że nowoczesne narzędzia i
procedury opracowywane są z myślą o ograniczeniu jego dyskomfortu. Mikrosilnik Rooter firmy
FKG Dentaire także koncentruje
się na przydatności dla lekarza dentysty i endodonty. „Odpowiadamy
na potrzeby i oczekiwania specjalistów, ułatwiając przeprowadzanie złożonych zabiegów dzięki całemu wielu innowacyjnym funkcjom” – mówi Thierry Rouiller, dyrektor wykonawczy firmy FKG
Wybrane dane techniczne:
• silna biała dioda LED, zogniskowana na obszarze roboczym,
• szeroki zakres ustawień prędkości: 250-1200 rpm,
• 10 programowalnych zapamiętanych lokalizacji, z których 3 są zaprogramowane fabrycznie,
• 360° obrotu w 5 pozycjach,
• automatyczne zatrzymywanie
pilnika w razie zablokowania lub
przekroczenia wybranego momentu obrotowego,
• urządzenie bezprzewodowe, wyposażone w baterię Li-Ion, zapewniającą stałą prędkość obrotową.
Szczegółowe informacje:
e-mail : [email protected]
tel.: +41 (0)32 924 22 44 DT
Na początku czerwca tego
roku (3-4.06.) w Warszawie firma
A-dec zorganizowała pierwsze z
cyklu szkoleń edukacyjno-serwisowych dla pracowników i partnerów biznesowych Optident.
Podczas szkolenia Optident wraz
z A-dec Inc. zaprezentował po raz
pierwszy w Polsce nowy model
unitu A-Dec 400, którego premiera miała miejsce podczas targów IDS 2013 w marcu w Kolonii.
Obecnie firma Optident oferuje wszystkie modele unitów
A-Dec z linii 200, 300, 400, a
także model A-Dec 500 uznawany przez lekarzy dentystów za
najbardziej przyjazny i ergonomiczny.
DT
AD
Rooter –
technologie w leczeniu
stomatologicznym
Dentaire. „Są to np.
fabrycznie zaprogramowane zapamiętane lokalizacje, większa swoboda wyboru ruchów dzięki technologii bezprzewodowej, wyjątkowa ergonomia
urządzenia, a nawet dioda LED w
celu poprawy widoczności podczas
zabiegu. Wszystkie te cechy to naprawdę innowacyjne rozwiązania,
cechujące mikrosilnik Rooter”
– dodaje.
tego też, gdy zostaliśmy zaproszeni przez A-dec do rozmów o
współpracy, nie mieliśmy wątpliwości, że połączymy nasze siły” –
dodaje Dariusz Stój.
Biologiczne &
Zachowawcze
FKG Dentaire SA
www.fkg.ch
8
DENTAL TRIBUNE
Produkty
Nić chirurgiczna PTFE Coreflon
Coreflon jest certyfikowany
przez jedną z najbardziej rygorystycznych jednostek notyfikowanych TÜV Rheinland i spełnia
wszystkie normy dyrektywy medycznej.
Produkty szewne wykonane z
PTFE (nazwa towarowa „teflon”
jest nazwą zastrzeżoną przez firmę
DuPoint od 1956 r.) znalazły zaAD
stosowanie w tych dziedzinach
medycyny, gdzie precyzja szycia,
zminimalizowane ryzyko powikłań oraz komfort pacjenta są
najważniejsze. Jedną z cech dotychczas stosowanych nici teflonowych była porowata struktura
materiału. Firma Implacore stworzyła nić, która charakteryzuje się
gładką, nieporowatą powierzchnią, przez co ogranicza osadzanie
się płytki bakteryjnej na powierzchni szwu.
uwagi na obecność
wielu enzymów w
jamie ustnej, podtrzymują
tkanki
tylko w początkowej
fazie gojenia.
Niespotykana miękkość i gładkość nici sprawia, że przechodzi
ona przez tkanki miękkie, minimalizując uraz związany z szyciem
rany, ze stałą siłą podtrzymuje
tkanki w trakcie całego procesu gojenia – odwrotnie niż plecione materiały wchłanialne, które m.in. z
Węzeł chirurgiczny zawiązany na
nici PTFE jest trwały
i nie rozwiązuje się, a
końcówki nici nie
powodują podrażnień policzka, warg i
języka w przeciw-
Polish Edition
ieństwie do materiałów szewnych opartych na różnych
włóknach monofilowych, które dodatkowo mogą sprzyjać
powstawaniu na błonie śluzowej zmian
wirusowych o charakterze aft oraz
przyczyniać się do
pojawiania się dolegliwości bólowych
i zaburzeń w procesie gojenia rany.
W przeciwieństwie do nici plecionych, a szczególnie tych, które
wykonane są z materiałów wchłanianych, nici wykonane z PTFE są
hydrofobowe, nie wchłaniają krwi,
śliny oraz resztek pokarmowych,
dzięki czemu sprzyjają gojeniu się
rany o charakterze „rychłozrostu” –
najszybszego i najbardziej korzystnego procesu gojenia ran.
Implacore Sp. z o.o.
ul. Polska 94a
60-401 Poznań
tel.: (61) 663 07 86
fax: (61) 663 07 85
www.implacore.pl
Cement
SoloCem
Najważniejsze zalety samoadhezyjnego, podwójnie utwardzanego cementu na bazie żywicy
SoloCem to:
– zawartość przeciwbakteryjnego
tlenku cynku,
– oszczędność czasu i uproszczone
postępowanie,
– niska kurczliwość,
– wysoka siła wiązania,
– wskazania do stosowania: odbudowa na włóknie szklanym,
– materiał utrzymuje swój kolor,
długo pozostaje plastyczny.
SoloCem wykazuje małą
kurczliwość polimeryzacyjną, co
jest kluczem do uniknięcia nadwrażliwości pozabiegowej. Cement ten wykazuje doskonałą wytrzymałość wiązania na siły tnące
i trwałe wiązanie z zębiną i szkliwem. Materiał nakłada się bezpośrednio ze strzykawki, bez materiału wiążącego, jednoetapowo –
niezależnie od tego, czy stosowany
jest na korony, mostki, łączniki protetyczne, czy wkłady lub nakłady
dowolnego typu. Cementować
można nawet wkłady korzeniowe
przy użyciu praktycznych końcówek mieszających do kanałów korzeniowych.
POLDENT Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80, lok. VI
00-175 Warszawa
Tel.: (22) 351 76 50 (55)
Faks: (22) 351 76 79
[email protected]
www.poldent.pl
COSMETIC TRIBUNE
The World’s Cosmetic Dentistry Newspaper · Polish Edition
VOL. 3, NR 1
News
Opinie
Produkty
Biały uśmiech – szybko i skutecznie
Rynek uzupełnień pełnoceramicznych
Informacje o produktach
Strona
1
Strona
2
Szybkie sposoby odmiany uśmiechu
Prostowanie zębów bez aparatu,
rozjaśnianie uśmiechu bez wybielania, błyskawiczny bonding zamiast
licówek – to szybkie, skuteczne i coraz popularniejsze sposoby odmiany uśmiechu.
NinaMalyna/Shutterstock.com
Kolor zębów nie musi być idealnie biały. Zbyt jasne zęby wyglądają
nienaturalnie, ale nie powinny być
także pożółkłe, pokryte osadem lub
kamieniem. Żółta barwa zębów to objaw starzenia się zębiny. Jest tym samym co zmarszczki dla starzejącej się
skóry. Dlatego kuracje wybielające
można uznać za terapie odejmujące
lat. Z kolei kamień i osad na zębach
sprawia, że zęby wyglądają na zaniedbane i brudne.
Starania o bielszy uśmiech warto
zacząć od umówienia się na gabinetowe usuwanie kamienia i osadu. Higienistka stomatologiczna lub lekarz
usuną złogi zmineralizowanej płytki
nazębnej (kamienia) za pomocą ultradźwięków. Za sprawą piaskowania
można pozbyć się osadu, a zęby odsłonią prawdziwą (tzn. jaśniejszą)
barwę. Na koniec szkliwo zostanie
wypolerowane, dzięki czemu kamień
nie będzie tak szybko narastał, a
uśmiech stanie się jaśniejszy, ponie-
waż gładkie powierzchnie lepiej odbijają światło.
Jeśli po gabinetowej higienizacji
zęby nie wymagają wybielania, to
wystarczy je regularnie (2 razy w
roku) oczyszczać z kamienia i osadu.
Jeśli jednak kolor zębów pozostawia
wiele do życzenia, można zdecydować się na wybielanie. Do wyboru są
metody nakładkowe i gabinetowe
wybielanie u dentysty z użyciem wysokiego stężenia preparatu wybielającego lub światła. Tzw. zimne światło
przyspiesza proces wybielania, podobny rezultat osiągniemy jednak
także po kilku tygodniach zakładania
na noc silikonowych szyn z preparatem wybielającym. Różnica jest nie
tylko w cenie, metodę dobiera się
także do stanu uzębienia. Dentyści
przestrzegają przed wybielaniem zębów w gabinetach kosmetycznych.
Nieodpowiedni wybór metody lub
brak konsultacji medycznej może doprowadzić nawet do zapalenia miazgi
i leczenia kanałowego.
Duża wada zgryzu to nie tylko
mniej atrakcyjny wygląd, ale także
kłopoty ze zdrowiem. Z jej powodu
zęby mogą się kruszyć, szybciej ścierać, być podatne na próchnicę i choroby przyzębia. Wiele osób ma niewielkie wady, które ograniczają się do
tego, że zęby są stłoczone lub zrotowane. Wówczas uśmiech wydaje się
mniej atrakcyjny. Przy niewielkich,
ale rzucających się w oczy asymetriach uśmiechu nie trzeba od razu zakładać aparatu. Dentyści potrafią
optycznie „wyprostować” uzębienie
bez sięgania po techniki ortodon-
EDHAR/Shutterstock.com
Biały uśmiech pomaga
w poszukiwaniu pracy
Biały i zdrowy uśmiech jest kluczowym elementem pomocnym w
znalezieniu nowej pracy, bowiem
osoby z ładnym, symetrycznym i
białym uśmiechem odbierane są
jako nawet o 5 lat młodsze – takie
wnioski wynikają z najnowszych
badań opublikowanych na łamach
brytyjskiego Daily Mail.
Nie powinny więc dziwić dane, wg
których mężczyźni na całym świecie
zdecydowanie bardziej martwią się o
stan swojego uzębienia niż o możliwą
łysinę. Ok. 30% z nich jest także zdania, że białe zęby są synonimem statusu i bogactwa oraz zwiększają dwukrotnie postrzeganie nas jako osób
z wyższym wykształceniem.
Z badań opublikowanych opublikowane w Daily Mail wynika, że
szanse na znalezienie dobrej pracy w
przypadku osób mających białe i
zdrowe zęby rosną średnio aż o 10%.
Osoby z pięknym uśmiechem są bowiem odbierane jako inteligentniejsze, a tym samym bardziej atrakcyjne
dla potencjalnego pracodawcy. Z badań wynika też, że osoba z białymi zębami jest postrzegana przez otoczenie
jako średnio 5 lat młodsza niż w rzeczywistości, a ocena jej atrakcyjności
w oczach innych wzrasta aż o 20%.
Zainteresowanie stomatologią
estetyczną i zabiegami w tym zakresie szybko rośnie w ostatnich latach,
a wybielenie zębów w nowoczesnym
gabinecie trwa dziś zaledwie kilkadziesiąt minut. „Do wyboru mamy
wybielanie ekspresowe, nakładkowe, metody łączone i domowe paski –wszystko zależy od tego, jak
dużo czasu chcemy poświęcić na
uzyskanie białego uśmiechu, ile
chcemy na to wydać i jakie mamy
zęby” – mówi dr n. med. Mariusz
Duda z Katowic. CT
tyczne. Spektakularne efekty estetyczne daje tzw. rekonturing. Poszczególne zęby są rekonturowane za
pomocą krążków ściernych, tzw. soflexów i finirów, podczas jednej wizyty stomatologicznej. Korekta
kształtu jest bezpieczna dla zębów,
ponieważ odbywa się tylko w zakresie
szkliwa. Za pomocą rekonturingu
można m.in. zmniejszyć dysproporcje między poszczególnymi zębami,
optycznie zniwelować rotacje. Takim
kreowaniem uśmiechu zajmują się
dentyści interdyscyplinarni, którzy
łączą leczenie zachowawcze z ortodoncją, protetyką i stomatologią estetyczną.
Diastema, która wcale nie dodaje
uroku, ukruszenia, pęknięcia, przebarwienia – to stomatologiczne kompleksy, z powodu których odruchowo
ludzie zasłaniają usta podczas uśmiechania się. Rozwiązaniem mogą być
licówki. Aby od razu nie decydować
się na licówki porcelanowe, warto
spróbować tzw. bondingu. Za jego pomocą lekarz poprawi uśmiech. Bon-
Strona
4
ding nie wymaga ingerencji w tkanki
zębów. Do połączenia licówek kompozytowych ze szkliwem wystarczy
delikatne wytrawienie powierzchni
zęba. Bonding może być zastosowany tylko na fragmencie zęba i płynnie przechodzić w jego naturalną
powierzchnię. Oczywiście, będzie
mniej trwały niż licówki porcelanowe
(należy go wymienić po ok. 5 latach),
ale materiały kompozytowe nowej
generacji nie wchłaniają tak łatwo
barwników z pożywienia, nie żółkną
szybko i dobrze naśladującą szkliwo
naturalnych zębów. Co ważne, bonding daje szybką zmianę, a lekarz nakłada go na zęby podczas jednej wizyty. CT
AD
2
Opinie
COSMETIC TRIBUNE
Polish Edition
Ivoclar Vivadent odnosi sukcesy na rynku uzupełnień
pełnoceramicznych i przygotowuje się na przyszłość
Wśród majestatycznych ścian
pasma górskiego Rätikon i Alp
Appenzellskich nieustannie pracuje kilka przemysłowych mieszadeł hydraulicznych. Co penien czas pracownik przynosi
kolejne beczki wypełnione surowcami, które są przetwarzane na
nowe substancje, będące bazą dla
bloczków IPS e.max firmy Ivoclar
Vivadent.
rynkach wschodzących, co teraz
pomaga nam skompensować
umiarkowany wzrost w obszarach
stabilnych, takich jak Europa lub
Ameryka Północna” – wyjaśnia
dyrektor regionalny na obszar
Azji i Pacyfiku, Christian Brutzer.
„W Indiach zatrudnialiśmy w
2009 r. tylko 10 pracowników,
obecnie jest ich już ponad 80” –
dodaje.
Ten nowatorski system do odbudowy zębów, wprowadzony po
raz pierwszy na rynek 7 lat temu
przyniósł firmie Ivoclar Vivadent
z małego europejskiego księstwa
Liechtenstein międzynarodowe
uznanie, gdyż wytwarzane materiały służą do wykonywania wysoce estetycznych, pełnoceramicznych uzupełnień stomatologicznych. Wg niektórych źródeł, firma
Ivoclar Vivadent określiła w ten
sposób nowy złoty standard w swojej dziedzinie.
Zdaniem Brutzera, ukierunkowanie na silniejszą reprezentację
firmy na miejscu nie tylko ułatwiło
rozwój w większości tych rejonów,
ale także ogromnie zmieniło sposób, w jaki firma jest tam postrzegana. Za czynnik kluczowy dla długoterminowego rozwoju uważa się
edukację zgodną z własnymi standardami. To założenie przełożyło
się na relację z klientami poprzez
powstanie Międzynarodowych
Ośrodków Edukacji Stomatologicznej (International Centres for
Dental Education), które mają
szkolić obecnych i przyszłych
klientów firmy poprzez wykłady i
kursy praktyczne. Obecnie firma
prowadzi 25 takich ośrodków na
świecie. Największy z nich położony jest w samym Schaan, gdzie
laboratoria szkoleniowe są niemal
przez całą dobę okupowane przez
dentystów i techników z całego
świata.
Linia materiałów pełnoceramicznych, w tym ceramika szklana
na bazie dwukrzemianu litu, materiały na bazie tlenku cyrkonu oraz
ceramika licowa do prasowania i do
frezowania w technice CAD/CAM
jest doskonale udokumentowana
klinicznie i przyniosła firmie liczne
wyróżnienia, w tym Celebration of
Excellence Award for Outstanding
Innovation in Cosmetic Dentistry –
nagrodę przyznaną podczas ostatniego dorocznego spotkania American Academy of Cosmetic Dentistry, jakie odbyło się w czerwcu
tego roku w Seattle.
Wobec dwucyfrowego wskaźnika wzrostu w ubiegłym roku, materiały te, których skład jest utrzymywany w wielkiej tajemnicy stały
się także jednym z najważniejszych
przyczyn powodzenia finansowego firmy. W ubiegłym roku
firma Ivoclar Vivadent zorganizowała w Niemczech pierwsze międzynarodowe sympozjum ekspertów poświęcone w całości temu
systemowi i efektom, jakie lekarze
dentyści mogą dzięki niemu uzyskać w codziennej praktyce. Zdaniem głównego specjalisty ds.
sprzedaży Josefa Richtera system
ten nadal ma duży potencjał.
„Można uczciwie powiedzieć,
że wraz z systemem IPS e.max rozpoczęliśmy rewolucję na polu stałych uzupełnień protetycznych, ponieważ system ten to wysoce estetyczne i trwałe rozwiązanie nie
tylko do odbudowy pojedynczych
zębów, ale także do wykonywania
bardziej złożonych uzupełnień, takich jak 3-punktowe mosty” – powiedział Richter redakcji Dental
Tribune International.
Dodał, że nie tylko ten flagowy
produkt został doskonale przyjęty
przez rynek. Inne materiały firmy,
w tym materiały do wykonywania
uzupełnień ruchomych oraz materiały do wypełnień także uzyskały
w ubiegłym roku wyniki powyżej
średniej rynkowej. Sprzedaż wyposażenia klinicznego oraz cementów do osadzania uzupełnień, takich jak Multilink Automix i Vario
Josef Richter (po lewej) i Christian Brutzer rozmawiają z przedstawicielem Dental Tribune. (DTI, Fot.: Annemarie Fischer, Niemcy).
Link II, wzrosła o ponad 10% pomimo niekorzystnych warunków,
utrudniających funkcjonowanie
firmy w rejonach dotkniętych kryzysem ekonomicznym, takich jak
kraje południowej Europy.
firmy Ivoclar Vivadent, całe portfolio firmy zostało podzielone na 3
główne kategorie: materiały do odbudowy pośredniej, do uzupełnień
stałych oraz do uzupełnień ruchomych.
lenia w warunkach klinicznych. Ponadto rozbudowano także zakłady
produkcyjne w leżącym nieopodal
Bürs w Austrii, gdzie firma Ivoclar
Vivadent produkuje urządzenia stomatologiczne, takie jak lampy poli-
„Żadna inna firma działająca na rynku stomatologicznym nie inwestuje tak wiele w edukację”
„Analizy rynku z większości
naszych biur wskazują, że obecnie
gabinety dentystyczne odwiedza
mniej pacjentów niż potencjalnie
powinno, co stanowi poważny problem. Rok 2013 jest m.in. z tego powodu trudny dla tej branży. Jednak
cały czas możliwa jest ekspansja,
jeśli rynek będzie chociaż w niewielkim stopniu się rozwijał” –
przewiduje Josef Richter. „W przyszłym roku chcemy dzięki naszej
podstawowej działalności i innowacjom uzyskać wynik przekraczający rynkową średnią” – podkreśla.
Do ostatnich innowacji wprowadzonych w tym roku przez firmę
Ivoclar Vivadent należy Tetric EvoCeram Bulk Fill. Jest to kolejne
udoskonalenie linii kompozytów
nanohybrydowych – materiał wykorzystujący silny inicjator w celu
stosowania w technice „bulk-fill”
oraz do odbudowy zębów w odcinku bocznym, w trudno dostępnych miejscach. Wprowadzono
także BioUniversal KFG – uniwersalny odlew ze złota o wysokiej rozszerzalności, przeznaczony do frezowania i do wykonywania koron
teleskopowych, pozwalający m.in.
na licowanie specjalną ceramiką o
niskiej temperaturze topnienia. Linia IPS e.max CAD została poszerzona i obejmuje obecnie wszystkie
możliwe wskazania: od lekkich licówek po łączniki hybrydowe i mosty liczące 3 lub więcej punktów. W
celu ułatwienia klientom orientacji
wśród bogatej oferty produktów
W ostatnim czasie firma mocno
zainwestowała w rozbudowę infrastruktury. Jak podano, 16 mln euro
wydano na nowy budynek, powiększając siedzibę główną w Liechtensteinie w celu zwiększenia możliwości przechowywania. W nowych
pomieszczeniach znalazły się także
najnowocześniejsze gabinety stomatologiczne, gdzie regularnie
bada się opracowywane udoskona-
meryzacyjne Bluephase oraz w
Amherst niedaleko Buffalo w USA.
Planowane jest uruchomienie nowych biur sprzedaży i filii w innych
krajach, w tym w Rosji i na Ukrainie. Krok ten jeszcze bardziej poszerzy zakres działalności firmy,
która już teraz działa w 120 krajach.
„Kilka lat temu podjęliśmy decyzję, aby skoncentrować się na
Richter jest przekonany, że na koniec 2013 r. firma odnotuje dodatni wynik finansowy.
„Wszystkie nasze filie i biura
sprzedaży prowadzą aktualnie
szkolenia w różnych formach.
Żadna inna firma działająca na
rynku stomatologicznym nie inwestuje tak wiele w edukację” – powiedział Richter. „Rosnąca liczba
rozwiązań dostępnych na rynku powoduje, że wielu klientów nie wie
już, co będzie dla nich dobre. Dlatego chcemy, aby nasi klienci poznali podstawowe korzyści, jakie
wiążą się z zakupem naszych produktów. Postrzegamy to jako możliwość ofiarowania im pewności
wyboru i rozwiania ich wątpliwości” - dodał. CT
1Y
Year
ear
e Clinical Masters Pr
Program
ro
ogram
in Aesthetic and Restorative Dentistry
13 days of intensive live training with the Masters
in Santorini (GR), Geneva (CH), Pesaro (IT)
Three on location sessions with live pa
patient treatment,
hands on practice plus online learnin
mentoring under the Masters’ supervision.
Learn from the Masters of Aesthetic and Restorative Dentistry:
Registration information:
(€ 900 when registering, € 3,000 prior to each session)
ADA CERP
and access hours of
premium video training
and live webinars
you will receive a
certificate from the
University of the Pacific
all early birds receive
an iPad preloadedwith
premium dental courses
Tribune
T
ribune
r
America LLC is the ADA
A
CERP pr
provider.
ovider. ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental pr
professionals
ofessionals
in identifying quality pr
providers
oviders of continuing dental education. ADA CERP does not approve
approve or endorse individual courses or instructors,
y.
nor does it imply acceptance of cr
credit
edit hours by boar
boards
ds of dentistry
dentistry.
4
Produkty
COSMETIC TRIBUNE
Dentabs – innowacyjne tabletki do higieny jamy ustnej
Specjalistyczne tabletki Dentabs to produkt do higieny jamy ustnej, a jednocześnie nowoczesna alternatywa dla konwencjonalnej pasty do zębów. Charakteryzuje się
lepszym i bardziej intensywnym
działaniem fluorków niż zwykła
pasta do zębów. Specjalne właściwości Dentabs wzmacniają zęby
oraz wrażliwe szyjki, remineralizują je i naprawiają. Dodatkowo
zęby stają się naturalnie błyszczące
AD
dzięki dużej zawartości opatentowanych włókien celulozy.
Zalety Dentabs to m.in.:
– można ich używać po jedzeniu zamiast gumy do życia,
– małe praktyczne opakowanie,
– gwarancja skutecznej remineralizacji szkliwa, trwała i szybka
ulga dla zębów wrażliwych, profilaktyka początkowej próchnicy,
– efekt czystych zębów nawet przy
użyciu miękkiej szczoteczki,
– eliminacja przebarwień, zapobieganie powstawaniu próchnicy,
kamienia nazębnego i osadu,
– świeży oddech dzięki zawartości
mentolu i stevii,
– brak konserwantów i substancji
antybakteryjnych.
www.dent-tabs.pl
Polish Edition
ZOOM Light
Activated
Whitening
Zestaw Philips
Zoom Light Activated
Whitening 6% Chairside zapewnia dentystom w Europie
zgodny z wymogami UE produkt
wybielający do stosowania w gabinetach
stomatologicznych oferujący jakość, bezpieczeństwo i skuteczność.
Nowa procedura gabinetowa LAW
(wybielania światłem) 6% składa się
z 4 15-minutowych sesji przeprowadzanych w gabinecie stomatologicznym z wykorzystaniem wybielającego żelu 6% zawierającego ACP
(amorficzny fosforan wapnia) pomagający ograniczyć wrażliwość i
zwiększyć gładkość zębów. Oprócz
samych zabiegów gabinetowych,
pacjenci otrzymują produkt Philips
ZOOM DayWhite lub NiteWhite,
aby osiągnąć pożądany efekt wybielenia w domu.
Produkty Philips ZOOM do stosowania w domu są dostępne z fluorkiem lub bez fluorku.
Philips Consumer Lifestyle
Al. Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa
Tel.: (22) 571 03 32
www.philips.com
Profilaktyka
z Dentaid
Na polskim rynku pojawiła się
marka DENTAID – producenta wysokospecjalistycznych preparatów
do kompleksowej profilaktyki jamy
ustnej.
DENTAID zapewnia kompleksowe rozwiązania z zakresu periodontologii, implantologii oraz ortodoncji. Jednym z flagowych produktów jest linia Perio Aid – to pierwsza
na świecie udokumentowana klinicznie formuła chlorheksydyny połączonej z cetylopirydyną, stosowana w terapii chorób jamy ustnej,
których przyczyną jest biofilm.
Drugą linię stanowi Vitis – produkty
dla pacjentów po zabiegach implantologicznych i ortodontycznych. W
ofercie dostępne są również specjalistyczne linie produktów zapewniających codzienne wsparcie dla pacjentów zmagających się z kserostomią, halitozą oraz nadwrażliwością.
Produkty DENTAID dostępne
są wyłącznie w sieci sprzedaży bezpośredniej oraz w gabinetach stomatologicznych.
Wyłączny dystrybutor w Polsce:
Bałtycki Instytut Stomatologii
ul. Jaśkowa Dolina 57
80-286 Gdańsk
tel. (58) 345 39 71
[email protected]
www.dentaidpolska.pl
IMPLANT TRIBUNE
The World’s Implant Newspaper · Polish Edition
VOL. 4, NR 2
News
Praktyka
Produkty
Prace nad nowymi implantami
Przedprotetyczne postępowanie
chirurgiczne
Informacje o produktach
Strona
1
Strona
2
Strona
4
Innowacyjność szansą rozwoju sektora opieki zdrowotnej
Aż 61% przedstawicieli sektora
farmaceutycznego i ochrony
zdrowia boi się ryzyka, na jakie
ich firmy są narażone w związku
z reformami systemu ochrony
zdrowia, które zostały przeprowadzane w wielu krajach.
nocześnie 41% przyznaje, że nie
jest do tego przygotowana. To najważniejsze wnioski z globalnego
badania pt.: „Health care reform
and life sciences: threat, opportunity or both?” przeprowadzonego
przez Deloitte.
Choć połowa z nich upatruje w
reformach szansy na rozwój, to jed-
Raport, który został przygotowany przy współpracy z The Economist Intelligence Unit, opiera się
na wynikach ankiety przeprowadzonej wśród prawie 300
przedstawicieli
kadry kierowniczej spółek prowadzących
działalność w sektorze farmaceutycznym
i ochrony zdrowia.
Przeprowadzona
analiza pokazuje, że wydatki na opiekę zdrowotną systematycznie
rosną, np. w tym roku
kwota publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na ten cel
wyniesie w Europie
Zach. średnio ponad
4.300 dolarów na osobę.
Za 3 lata będzie to 4.600
dolarów. W Europie Środkowej i Wsch. kwoty te są
4 razy mniejsze (2013 r. – 945 dolarów, 2016 r. – 1.211 dolarów) i są
porównywalne z krajami Ameryki
Creations /Shutterstock.com
Łacińskiej. Trwający od kilku lat
kryzys ekonomiczny i konieczność
optymalizacji kosztów wymógł
jednak na rządach wielu państw
przeprowadzenie reform systemu
ochrony zdrowia. W ostatnich latach przeprowadzono je m.in. w
USA, Wielkiej Brytanii, Chinach,
Brazylii, Niemczech i Francji.
„Zmiany na dużych rynkach w Europie, USA i Azji miały wpływ na
ten sektor na całym świecie. Kryzys
powoduje m.in. presję cenową wywieraną na firmy farmaceutyczne
oraz zastępowanie leków patentowych przez tańsze preparaty generyczne” – mówi Agnieszka Sarna,
przedstawiciel autorów raportu.
Największym wyzwaniem dla
ponad 40% przedstawicieli sektora
farmaceutycznego i ochrony zdrowia są w obecnej sytuacji kontakty
z niedawno powołanymi lub zreformowanymi agendami rządowymi,
które często same jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób mają funkcjonować. Aż 43% badanych firm przyznało, że zwiększyło budżety działów, które odpowiadają za kontakty
ze stroną rządową. Choć 41% ankietowanych na drugim miejscu
swoich priorytetów umieściło dostosowanie strategii biznesowej do
nowych realiów, to jednocześnie
podobny odsetek badanych przyznał, że podejście ich firm do zmieniającej się rzeczywistości jest bar-
367 mln zł z NFZ
na medyczną opiekę transgraniczną
Narodowy Fundusz Zdrowia
przeznaczy w przyszłym roku
367 mln zł na realizację tzw. dyrektywy transgranicznej. Jej celem jest otwarcie europejskich
granic medycznych dla obywateli UE.
Od 25 października br. obowiązywać będzie zmienione prawo
dotyczące zasad dostępu do świadczeń zdrowotnych w innych krajach UE. Dyrektywa transgraniczna (2011/24/WE) ma rozszerzyć uprawnienia do leczenia w innym kraju unijnym bez zgody NFZ,
jednak pewne ograniczenia w tym
zakresie pozostaną.
Ministerstwo Zdrowia pracuje
nad listą procedur, których wykonanie będzie uzależnione od decyzji płatnika. Mają się na niej znaleźć
m.in. programy lekowe, a także niektóre kosztowne badania diagno-
styczne, np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa
czy badania genetyczne. Zgoda będzie potrzebna także na wyjazd,
który wiąże się z ponad 24-godzinnym pobytem w szpitalu.
Nie wiadomo na razie, kiedy
wspomniany wykaz zostanie opublikowany, bowiem najpierw musi
zakończyć się proces legislacyjny
projektu ustawy, która otwiera medyczne granice. Projekt ten jest
obecnie w fazie konsultacji.
Wejście w życie nowych regulacji wymaga zabezpieczenia odpowiednich funduszy. NFZ
w projekcie planu finansowego na 2014 r. zarezerwował na ten cel
367 mln zł. Eksperci podkreślają jednak,
że dopóki
Ariene Studio /Shutterstock.com
przepisy dyrektywy nie zaczną w
pełni funkcjonować w praktyce, ich
koszty są bardzo trudne do określenia. Będzie to możliwe dopiero pod
koniec 2014 r. Łącznie na pokrycie
wszystkich kosztów związanych z
leczeniem Polaków za granicą (zarówno w ramach dyrektywy, koordynacji i planowych świadczeń)
fundusz zarezerwował na przyszły
rok 902 mln zł. IT
na podst.: Dziennik Gazeta Prawna
dziej reaktywne (41%) niż strategiczne (20%). Wg raportu, dogłębne zrozumienie istoty przeprowadzanych reform oraz opracowanie globalnych planów działania to
poważne wyzwanie dla wielu firm
z tego sektora.
Raport wskazuje także, że celem reform systemu ochrony zdrowia w wielu krajach, obok optymalizacji kosztów i zwiększenia dostępu pacjentów do rynku ochrony
zdrowia jest także nacisk na rozwój
innowacyjności produktów medycznych i innych artykułów wytwarzanych przez spółki z tego sektora. Tak jest m.in. w Chinach, Brazylii i Wielkiej Brytanii, w których
firmy prowadzące działalność naukowo-badawczą mają łatwiejszy
dostęp do finansowania lub preferencyjne stawki podatkowe. Zdaniem ekspertów jest to szansa na
rozwój dla branży farmaceutycznej
i medycznej, które już teraz powinny zmodyfikować proces prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, aby dostosować się do nowych warunków. Dostrzegają to
także sami badani, spośród których
aż 65% deklaruje, że zmieniło lub
zmieni swoje podejście do procesu
innowacji w ciągu najbliższych
3 lat. Z kolei 58% badanych woli
dostosować swoje modele sprzedaży do nowych wymogów regulacyjnych.
Reformy wiążą się z istotnymi
wyzwaniami, ale niemal połowa
ankietowanych (47%) dostrzega w
nich również ogromne możliwości
rozwoju. Dlatego 39% respondentów stawia na tworzenie produktów
spełniających wymagania reformowanych systemów ochrony
zdrowia, w szczególności ukierunkowanych na realizację potrzeb pacjenta.
W ankiecie wzięło udział 295
osób, z czego po 33% pochodziło z
Europy Zach. i Ameryki Płn., 26%
z regionu Azji i Pacyfiku, a pozostała część z Bliskiego Wschodu,
Afryki i Ameryki Łacińskiej. 58%
badanych pracuje dla firm, których
globalne przychody roczne przekraczają 500 mln dolarów. Wszyscy ankietowani reprezentują sektor life sciences and health care,
z czego 36% stanowią pracownicy
sektora farmaceutycznego (badania i rozwój, produkcja, dystrybucja hurtowa), producenci urządzeń
medycznych i pracownicy spółek
diagnostycznych (20%), usługodawcy (20%) oraz przedstawiciele
branży biotechnologicznej (13%).
Pozostali respondenci to przedstawiciele systemu ochrony zdrowia,
dystrybucji i branży ubezpieczeń
zdrowotnych. 120 ankietowanych
to członkowie zarządów badanych
firm. IT
na podst.: Deloitte USA
Naukowcy z Podlasia
opracowują nowe
implanty stomatologiczne
Naukowcy z Politechniki w Białymstoku pracują nad stworzeniem nowoczesnych implantów
stomatologicznych.
Projekt ten jest częścią
programu pod nazwą:
„Transfer technologii
do przemysłu”.
Poza tym projektem, naukowcy
z Białegostoku pracują nad modyfikacją właściwości eksploatacyj-
Innowacyjność nowych implantów ma polegać na rozwiązaniu jednego z głównych problemów, z jakimi implantoAnsis Klucis/Shutterstock.com
logia stomatologiczna
boryka się na co dzień,
tzn. obluzowania w jamie
kości. Ponadto rozporowa budowa wszczepu zapewnić nych narzędzi chirurgicznych, a
ma lepszą stymulację komórek także specjalnym zatrzaskiem kukostnych. Powierzchnia implantu lowym do protez zębowych. Ma on
ma być pokryta hydroksyapaty- powodować wolniejsze zużycie
tem.
protez. IT
2
Praktyka
IMPLANT TRIBUNE
Polish Edition
Przedprotetyczne postępowanie chirurgiczne
z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów
hodowanych in vitro
Andrzej Wojtowicz, Jan Nikodem Perek, Monika Jodko, Elżbieta Urbanowska, EwaOlender, Artur Kamiński, Polska
Leczenie implantoprotetyczne niejednokrotnie bywa ograniczone
z powodu obecności defektów
kostnych różnego pochodzenia.
W niniejszej pracy przedstawiono
nowy protokół przedprotetycznego postępowania terapeutycznego w przypadku zaawansowanych defektów kości szczęk z
wykorzystaniem autologicznych,
hodowanych in vitro preosteoblastów oraz zilustrowano metody
wczesnego planowania implantologicznego.
Wysoka popularność i szeroka
dostępność implantów zębowych
wpływa na wzrost świadomości pacjentów w zakresie metod leczenia
protetycznego. Pacjenci coraz częściej nie decydują się na leczenie
obejmujące szlifowanie zdrowych
zębów otaczających braki międzyzębowe, lecz oczekują zastąpienia
utraconego uzębienia implantami
stomatologicznymi. Nie zawsze
jest to jednak wykonalne z powodu
ilościowo-jakościowych niedoborów tkanki kostnej. Zanik starczy,
zmiany patologiczne, wady wrodzone, urazy i schorzenia ogólnoustrojowe przyczyniają się do
powstawania różnych defektów
kostnych, często znacznie ograniczających możliwości leczenia implantologicznego. Z tych powodów
metody regeneracji tkanki kostnej
stały się elementarnym przedmiotem badań współczesnej implantologii, a rekonstrukcja wyrostka
zębodołowego z wykorzystaniem
sterowanej regeneracji tkanek,
przeszczepów kości, czy też inżynierii tkankowej stanowi integralny element kompleksowego
przygotowania przedprotetycznego.
Przedprotetyczne postępowanie
chirurgiczne i wczesne planowanie
implantologiczne
W Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)
wprowadzono autorski algorytm
postępowania terapeutycznego w
przypadku zaawansowanych defektów kości szczęk przed zaplanowanym leczeniem implantoprotetycznym. Nowy protokół obejmuje
wykorzystanie autologicznych,
hodowanych in vitro preosteoblastów umieszczanych następnie na
nośniku allogenicznym (procedura
stosowana jest wśród pacjentów
ogólnie zdrowych, poddanych szeregom badań klinicznych: ogólne
badanie lekarskie, EKG; radiologicznych: rtg klatki piersiowej oraz
laboratoryjnych: morfologia z rozmazem, OB, CRP, przeciwciała
anty HIV1/HIV2, anty HBc, anty
HBc klasy IgM, test kiłowy WR,
odczyny kiłowe).
W pierwszym etapie postępowania klinicznie oceniany jest stan
jamy ustnej pod kątem potrzeb implantoprotetycznych i konieczności leczenia przedprotetycznego
defektów kostnych. Następnie wykonywana jest projekcja CBCT
(Gendex) i wizualizacja 3D (In
Vivo Dental Anatomage) celem
określenia rozmiarów defektu
kostnego, doboru przeszczepu
kostnego i zaplanowania leczenia
chirurgicznego (Ryc. 1a-d).
W kolejnym etapie procedury
pacjenci leczeni z powodu defektów kostnych kierowani są do pobrania szpiku, które odbywa się w
Banku Komórek Macierzystych
WUM na drodze trepanobiopsji
aspiracyjnej z talerza kości biodrowej. Pobrany szpik zostaje przekazany w celu izolacji komórek macierzystych, indukcji ich wzrostu i
ukierunkowania na linię komórek
osteogennych – preosteoblastów
(nr pozwolenia IMPOMED:
AEZ/365/S-110/439/2012). Podczas przeprowadzanej w specjalnych warunkach hodowli in vitro
komórek macierzystych, trwającej
4 tygodnie dochodzi do zwiększenia ich liczby, co prowadzi do uzyskania30-60 x 106 preosteoblastów
(Ryc. 2)
Bezpośrednio przed zabiegiem
chirurgicznym preosteoblasty zostają umieszczane na nośniku allogenicznym ex tempore w strzykawce z ujemnym ciśnieniem, pozwalającym na zassanie komórek
w głąb przeszczepu kostnego (Ryc.
3). Bloki kostne allogeniczne przygotowywane są w standardowy
sposób (w Centralnym Banku Tkanek) oraz dobierane do kształtu i
wielkości defektu kostnego, a także
dodatkowo dopasowywane kształtem podczas zabiegu przy wykorzystaniu pił rotacyjnych i piezoelektrycznych (Ryc. 4). Tak złożony autoallogenny przeszczep sytuowany jest w miejscu defektu
kostnego i stabilizowany za pomocą mikrośrub i/lub płytek tytanowych (Medartis), (Ryc. 5a-d).
Nowy protokół oparty jest na założeniu, iż dzięki połączeniu przeszczepu allogenicznego mającego
osteokondukcyjne i nieznacznie
osteoindukcyjne właściwości z autogenną populacją preosteoblastów uzyska się przeszczep o unikalnych właściwościach pobudzających regenerację kości.
Pacjenci objęci opisanym algorytmem leczenia rutynowo otrzymują osłonę antybiotykową i kontrolowani są w 1., 3. i 7. dobie po zabiegu. W większości przypadków
stwierdza się bardzo dobre gojenie
ran, widocznie przyspieszone w
stosunku do podobnych zabiegów
bez wykorzystania wszczepianych
komórek czy czynników stymulujących gojenie się ran i regenerację
tkanek. Usunięcie szwów następuje zazwyczaj po 7-10 dniach.
W dalszym etapie wykonywane
są badania za pomocą tomografii
komputerowej wiązki stożkowej
CBCT. Obrazy radiologiczne wy-
1a
1b
1c
2
1d
3
4
5a
5b
5c
5d
Ryc. 1a-d: Ognisko osteolizy o wymiarach 16,09 x 15,60 mm w okolicy 22-25. Rozpoznanie: torbiel korzeniowa. Brak zęba 24. Ząb 23 zakwalifikowany do ekstrakcji. Zaplanowano zabieg cystectomii, augmentację tkanki kostnej i instalację 2 implantów zębowych w miejscu
23, 24.
Ryc. 2: Fiolki z preosteoblastami.
Ryc. 3: Preosteoblasty aspirowane podciśnieniowo do strzykawki zawierającej nośnik allogeniczny.
Ryc. 4: Allogeniczny blok kostny.
Ryc. 5a-d: Nacięcie i odwarstwienie płata śluzówkowo-okostnowego, usunięcie zęba 23, wyłuszczenie torbieli korzeniowej, stabilizacja
bloku kostnego zasiedlonego preosteoblastami, zaopatrzenie rany szwami.
IMPLANT TRIBUNE
6
7a
Praktyka
Polish Edition
7b
3
7c
Ryc. 6: Projekcja CBCT po 5 miesiącach od zabiegu.
Ryc. 7a-c: Stan po 5 miesiącach od zabiegu, wczesne planowanie usytuowania implantów zębowych w miejscu 23, 24.
kazują przebudowę przeszczepów,
ich inkorporację w łoże kostne oraz
pojawienie się wczesnych ognisk
minrealizacji na bazie istniejącego
rusztowania. Należy sądzić, iż allogeniczne beleczki kostne stają się
atrakcyjnym podłożem dla przeszczepionych, hodowanych in vitro
preosteoblastów ze znacznym potencjałem osteogennym w istniejących niszach kostnych. Istotna wydaje się liczba przeszczepionych
preosteoblastów, które prawdopodobnie zachowują się podobnie jak
osteogenne komórki wyściółkowe
(liningcells), dające początek osteogenezie (Ryc. 6).
Badanie CBCT pozwala nie
tylko na ocenę status praesens, lecz
przy wykorzystaniu współczesnych metod wizualizacji 3D (In
Vivio Dental Anatomage) umożliwia wczesne zaplanowanie leczenia implantologicznego (Ryc. 7a-c).
Wnioski
Algorytm przedprotetycznego
leczenia defektów kości szczęk z
wykorzystaniem przeszczepów allogenicznych zasiedlonych autologicznymi preosteoblastami hodowanymi in vitro wskutek natychmiastowej inicjacji osteogenezy
odgrywa kluczową rolę w prawidłowej regeneracji zaawansowanych przypadków ubytków kostnych. Badanie CBCT umożliwia
ocenę inkorporacji i przebudowy
przeszczepu na każdym etapie leczenia oraz dokładne zaplanowanie leczenia implantologicznego,
które ma fundamentalne znaczenie
w kompleksowej protetycznej rehabilitacji pacjenta. IT
Źródła finansowania: 1S113/3F48R/2012,
Projekt NCBiR, WUM 3F48S.
IT
Autorzy
Andrzej Wojtowicz, Jan
Nikodem Perek, Monika Jodko
Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Warszawski
Uniwersytet Medyczny
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa
Elżbieta Urbanowska
Katedra i Klinika Hematologii,
Onkologii i Chorób Wewnętrznych,
Bank Komórek Macierzystych
Warszawski
Uniwersytet Medyczny
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa.
Ewa Olender, Artur Kamiński
Zakład Transplantologii i Centralny
Bank Tkanek
Warszawski
Uniwersytet Medyczny
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa
AD
AD
IMPLANT TRIBUNE
12.,)+,:)5/(&".$&0,*0,),$& 4+"2"., 82&1
-.,$.*&"
% !
87!3&-.,)"*32)" 4"+&1"+!,!,+03 4+3*.,/4 4"+&
- '"+092-.2,*"!3 4+"
%
# ()14'0",.&&-.(03() 4"$,2.0,/&71:*&" %6
1;
2&"/4$!4&"
7!4&"/4
)&/0,-!
% $
% $
08-09
)&/0,-!
2013
., 82
&"),#1+( 3'+)-,.0,2
., 82)!"."2/(&"$,
#" targi
22.,+*!$""($&" &""+!($"(
!!"#
$+*!&*%&.(&!.(!&*%&*+!*
"$+!%&%*%&!&!&*%&*+!*
"!"!"
"&
!
"$.(-!%+&"%"
Dentopomoc
06-08
marca
2014
Kraków
"%"
www.krakdent.pl
targi
$($"(#+""$.( '!&$!&)
% "!&$$"(#
Nowy implant z BIOMET 3i
Dental Depot – wyłączny przedstawiciel
firmy BIOMET 3i wprowadza na rynek
nowy implant T3. Implant 3i T3 to zmodyfikowana hybryda o nowej, zróżnicowanej powierzchni zaprojektowanej w celu osiągnięcia wyników estetycznych poprzez zachowanie tkanek. Nowy implant to:
– topografia na poziomie submikronów –
równomierne rozmieszczenie kryształów
fosforanu wapnia wpływa na zwiększenie
ossointegracji we wczesnej fazie gojenia,
– topografia na poziomie mikronów – podwójne trawienie kwasem pozwala uzyskać powierzchnię o szorstkości 1-3 mikronów (OSSEOTITE®), która wspomaga aktywację płytek oraz zmniejsza ryzyko periimplantitis w koronowej części implantu,
– topografia na poziomie supramikronów –
proces piaskowania resorbowalnym materiałem nadaje powierzchni szorstkość 10
mikronów, co umożliwia utrzymanie
skrzepu w wierzchołkowej części implantu,
– wbudowany „platform switching” – implanty z zintegrowanym „platform switching” (implanty 3i T3 PREVAIL®) posiadają platformę protetczną o średnicy mniejszej od średnicy implantu, co pozwala na
dośrodkowe przesunięcie połączenia implantu z nadbudową (IAJ) i pomaga w
utrzymaniu właściwego poziomu kości.
W badaniach wykazano, że implanty
BIOMET 3i z zintegrowanym „platform switching” charakteryzują się zanikiem kości jedynie o 0,37 mm,
– łączenie wewnętrzne Certain® zaprojektowane w
celu zminimalizowania mikroprzecieków poprzez dokładne dopasowanie i maksymalizację siły dokręcenia,
– złota śrubka Gold-Tite®, która dzięki
swoim właściwościom umożliwia zwiększenie siły zakleszczenia o 113% w porównaniu ze zwykłą śrubą tytanową, co isotnie
wpływa na stabilizację łącznika na implanice. Powierzchnia gwintu złotej śrubki
ulega starciu i kompresji, co zapewnia mocniejsze dociśnięcie komponentów protetycznych.
Szczegółowe informacje można uzyskać
u przedstawicieli firmy BIOMET 3i.
Dental Depot Wasio Sp. z o.o.
Al. Lipowa 32
53-124 Wrocław
Tel.: (71) 335 70 76
www.dental-depot.com
Provisional Implant – implanty
tymczasowe BEGO Semados® PI
AD
$"! "
' Stomatologia estetyczna Polish Edition
#"& *
%,
($"(
Implanty tymczasowe znajdują zastosowanie w stabilizacji mostów lub protez
podczas fazy gojenia implantów docelowych. Zmniejszają
przenoszenie obciążeń
na tkanki twarde i
miękkie w obszarach
po przeprowadzonej
augmentacji, stanowią
uzupełnienie tymczasowe. BEGO Semados®PI mogą być użyte
także do mocowania szablonów implantologicznych. Implanty te zostały wykonane z tytanu stopnia 5. Charakteryzują się smukłą konstrukcją, przez co doskonale nadają się do użycia w przypadkach,
gdy wolna przestrzeń jest ograniczona. Posiadają giętką szyjkę dla optymalnego dopa-
sowania. Kształt gwintu został zoptymalizowany pod kątem uzyskania wysokiej stabilizacji pierwotnej.
BEGO Semados®PI stwarzają możliwość wykonania pracy bezpośrednio
w gabinecie oraz pośrednio w pracowni
protetycznej, mogą być
stosowane do wszystkich rodzajów kości.
Denon Dental Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49
05-520 Konstancin-Jeziorna
Tel.: (22) 717 58 70
Faks: (22) 717 58 85
www.dental.pl
Implanty hybrydowe
TBR Periosave Z1-M
TBR – producent pierwszego systemu
implantologicznego oficjalnie zarejestrowanego w Polsce, otworzył swoje przedstawicielstwo w naszym kraju. Koncern, mający
swą siedzibę we francuskiej Tuluzie, dostrzega znaczenie Polski na mapie europejskiej implantologii, o czym świadczyć mają
korzystne warunki współpracy dla lekarzy.
Firma już od marca działa na polskim
rynku, oficjalnie zadebiutuje na corocznej
konferencji implantologicznej w Jachrance
w listopadzie br., gdzie będzie miała miejsce
oficjalna polska premiera implantów hybrydowych (tytanowo-cyrkonowych) TBR Periosave Z1-M, które otwierają nowy rozdział
w zakresie zarządzania tkankami miękkimi
wokół implantu i zapobiegania periimplantitis. Implant hybrydowy zaprojektowano tak,
by wykorzystać zalety cyrkonu przy jednoczesnym wyeliminowaniu jego wad.
Technologia Zirconia Y-TZP zastosowana
w implantach PERIOSAVE Z1 indukuje nie
tylko dokoronowe przemieszczenie się brodawki dziąsłowej ze względu na unikalne cechy powierzchni, ale również powoduje znakomitą adaptację korony protetycznej. W odróżnieniu od konwencjonalnych implantów
typu bone level, implanty PERIOSAVE Z1-M
umożliwiają natychmiastowe spontaniczne
gojenie kości i tkanek miękkich, radykalnie redukując adhezję bakterii oraz zapewniając
optymalną estetykę.
TBR. Polska Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 3a/2
45-037 Opole
www.tbr-implanty.pl

Podobne dokumenty