Twoja Gmina Nr 6/2015

Komentarze

Transkrypt

Twoja Gmina Nr 6/2015
KOBYLA
| KORNOWAC |
ŁAŃCE
| POGRZEBIEŃ|
RZUCHÓW
TWOJAGmina
A K T U A L N O Ś C I Z G M I N Y K O R N O W A C • E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y
NR 6/2015 • ISSN: 2084–3704
2
TWOJA GMINA
NR 6/2015
Z KALENDARZA
WÓJTA I URZĘDU
26 CZERWCA
Poniżej przedstawiamy zestawienie tabelaryczno-opisowe
z wykonania planu wydatków majątkowych Gminy Kornowac w 2014
 Wójt wraz z przewodniczą-
Dział
Treść
Plan
Wykonanie
%
cym Rady Gminy Kornowac brali
010
Rolnictwo i łowiectwo
914 325,69
838 168,03
91,67
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
914 325,69
838 168,03
91,67
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kornowac,
Pogrzebień i Rzuchów (opracowanie koncepcji)
6 900,00
6 808,05
98,67
Opracowanie wstępnych założeń uporządkowania gospodarki ściekowej w zlewni Zbiornika Racibórz
na terenie gmin: Kornowac, Krzyżanowice i Lubomia
Przyłącza kanalizacyjne w miejscowości Kobyla
6 000,00
1 767,55
29,46
Wykonanie przyłącza do kanalizacji na dz. Nr 873/79 za pomocą trójnika na sieci
Wymiana wodociągu w Pogrzebieniu (ul. Brzezka) i Kornowacu (ul. Raciborska)
446 425,69
443 019,66
99,24
Wymieniono metodą bezwykopową sieć wodociągową (rura PE Ø 110) na długości 694,10 mb
w Pogrzebieniu ul. Brzezka oraz na długości 451,2 mb w Kornowacu ul. Raciborska
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli
455 000,00
386 572,77
84,96
Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej na odcinku 2 km.
Termin zakończenia 10.06.2015r. Dofinansowanie z PROW wynosi 75% kosztów kwalifikowanych
udział w obchodach 20-lecia Samorządności Miasta Pszów
29 CZERWCA
 Odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Ślą-
Uwagi
Transport i łączność
821 668,29
810 154,70
skiego Związku Gmin i Powiatów,
98,60
Drogi publiczne wojewódzkie
5 458,00
3 442,30
63,07
w którym uczestniczył Wójt Gmi-
Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku
od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku
5 458,00
3 442,30
63,07
Drogi publiczne powiatowe
190 000,00
189 948,33
99,97
Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności Łańce
120 000,00
119 948,33
99,96
Zadanie przejęte do realizacji od powiatu na mocy porozumienia. Wykonano 394,75 mb chodnika
szer. 1,20m z kostki brukowej po lewej stronie drogi powiatowej.
Pomoc finansowa dla powiatu na zadanie j/w
600
ny
30 CZERWCA
Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności Łańce
70 000,00
70 000,00
 W Rybniku Wójt uczestniczył
100,00
Drogi publiczne gminne
626 210,29
616 764,07
98,49
w konferencji nt. „Strategia roz-
Budowa barierek ochronnych na ul. Krzyżkowickiej w Rzuchowie
10 037,00
10 036,80
100,00
Wykonano barierki ochronne na skarpie dł. 48 mb
woju Subregionu Zachodniego
Modernizacja przepustów na drodze transportu rolnego
– łącznik ul. Wrzosowa i ul. Pamiątki
29 102,00
29 101,80
100,00
Demontaż 3 istniejących przepustów, zabudowa 5 nowych przepustów drogowych (4x6 mb i 1x10 mb)
z rur PCV dwuściennych Ø 600, wykonanie 5 kpl. przykanalików, utwardzenie przejazdów; pogłębienie,
skarpowanie i regulacja rowu – 125 mb
perspektywa finansowa Unii Eu-
Rekultywacja drogi transportu rolnego w Pogrzebieniu
390 000,00
380 554,88
97,58
Modernizacja i odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o dł. 880 mb; nawierzchnia
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych; pobocze utwardzone tłuczniem kamiennym
ropejskiej na lata 2014 – 2020”
Remont drogi ul. Źródlana w Łańcach
38 374,29
38 374,15
100,00
Konserwacja nawierzchni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją
i grysami – 2.270,50m²
Remont drogi ul. Raciborska w Kornowacu (odcinek boczny)
90 884,00
90 884,00
100,00
Wykonanie korytowania, podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm,
powierzchnia 593,78 m²
Remont drogi ul. Starowiejska w Kornowacu
67 813,00
67 812,44
100,00
Konserwacja nawierzchni w technologii podwójnego utrwalenia emulsją i grysami – pow. 2.655 m² za cenę
44.872,64 zł; poszerzenia, parking i droga boczna 960 m² – 16.224 zł; remont drogi przed powierzchniowym
utrwaleniem 6.715,80 zł
Turystyka
66 612,00
65 524,30
98,37
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
66 612,00
65 524,30
98,37
Rowerem po polsko-czeskim pograniczu – wykonanie tablic,
5 miejsc odpoczynkowych, oznakowanie tras rowerowych
40 782,00
39 694,30
97,33
Zadanie dofinansowane z EFRR „Przekraczamy granice” Euroregion Silesia do 85% kosztów kwalifikowanych. Aktualizacja 45,4 km oznakowania ścieżek rowerowych, ustawiono 5 miejsc spoczynkowych
i 12 tablic informacyjnych. Wkład własny – 5% wydatków kwalifikowanych oraz 10% budżet państwa.
Zadanie dofinansowane z EFRR „Przekraczamy granice” Euroregion Silesia do 85% kosztów kwalifikowanych. Dokumentacja projektowa 2 odcinków ścieżek rowerowych na terenie gminy (700mb przy
ul. Grzybowej w Łańcach i 1758mb od końca ul. Wiejskiej do połączenia z ul. Potoki w Pogrzebieniu),
która docelowo miałaby przebiegać od gminy Lyski, przez Kornowac, Lubomię, Krzyżanowice, aż do Czech.
Wkład własny – 5% wydatków kwalifikowanych oraz 10% budżet państwa.
Województwa Śląskiego. Nowa
1 LIPCA
 W Kuźni Raciborskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu
630
i Rekreacji odbył się Konwent
Burmistrzów i Wójtów powiatu
raciborskiego
8 LIPCA
Ścieżki łączą pogranicze w gminie Kornowac
– uzupełnienie transgranicznych sieci ścieżek rowerowych
25 830,00
25 830,00
100,00
Gospodarka mieszkaniowa
15 000,00
12 850,80
85,67
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
15 000,00
12 850,80
85,67
Zakup nieruchomości drogowych
15 000,00
12 850,80
85,67
Administracja publiczna
22 783,00
22 647,32
99,40
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
16 383,00
16 305,32
99,53
Monitoring budynku Urzędu Gminy
9 283,00
9 282,02
99,99
Zakup sprzętu komputerowego
7 100,00
7 023,30
98,92
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
6 400,00
6 342,00
99,09
Gminne witacze (pylony)
6 400,00
6 342,00
99,09
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
47 366,00
44 540,00
94,03
Ochotnicze straże pożarne
47 366,00
44 540,00
94,03
Zakup auta strażackiego dla OSP Rzuchów
44 000,00
44 000,00
100,00
Samochód specjalny Renault S170
Dotacja do zakupu aparatu oddechowego z sygnalizatorem bezruchu AUER
dla OSP Pogrzebień
3 366,00
540,00
16,04
Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości w związku z otrzymaniem przez OSP
wyższego dofinansowania z innych źródeł
Oświata i wychowanie
1 062 215,00
1 061 204,75
99,90
Szkoły podstawowe
1 013 025,00
1 012 112,91
99,91
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Kobyli
1 009 225,00
1 008 337,91
99,91
Inwestycja w trakcie realizacji. Polega na przebudowie i modernizacji budynku szkoły podstawowej
na zespół szkolno – przedszkolny wraz z budową nowej sali gimnastycznej. Termin zakończenia: 31.07.2015 r.
Zakup tablicy interaktywnej dla ZSP Rzuchów
3 800,00
3 775,00
99,34
Zakupu dokonano w ramach projektu „Rozwój edukacji-rozwój pokolenia-przyszłość gminy Kornowac”
współfinansowanego z EFS POKL do 85% wydatków kwalifikowanych
Przedszkola
49 190,00
49 091,84
99,80
Monitoring wejścia do przedszkola przy ZSP Rzuchów
10 400,00
10 302,36
99,06
Przebudowa Domu Nauczyciela na przedszkole publiczne
w Pogrzebieniu wraz z termomodernizacją obiektu
28 890,00
28 889,48
100,00
Zainstalowano kolektory słoneczne wraz z instalacją wodną i kanalizacją sanitarną.
Wykonanie obejścia przy budynku przedszkola w Pogrzebieniu ul. Pamiątki
5 900,00
5 900,00
100,00
Wykonanie obejścia od strony południowo-zachodniej z kostki brukowej “starobruk” na pow. 36m²,
obrzeża, podbudowa z piasku i kamienia
Moje przedszkole – szafa
4 000,00
4 000,00
100,00
Projekt „Moje przedszkole” EFS POKL realizowany przez ZSP Pogrzebień – część unijna 85%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
344 373,00
224 078,70
65,07
Gospodarka odpadami
98 699,00
0,00
0,00
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
98 699,00
0,00
0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
17 000,00
16 987,00
99,92
Przebudowa linii energetycznej biegnącej wzdłuż zaprojektowanego chodnika
przy DW 935 ul. Kornowacka w Pogrzebieniu
7 000,00
7 000,00
100,00
Wykonanie oświetlenia ul. Źródlanej w Łańcach
10 000,00
9 987,00
99,87
Pozostała działalność
228 674,00
207 091,70
90,56
Monitoring Punktu Widokowego w Pogrzebieniu przy ul. Lubomskiej
11 640,00
10 512,01
90,31
Monitoring wizyjny zewnętrzny obiektu, 2 kamery, nadzór nad wykonaniem instalacji, podłączenie zasilania
Wykonanie punktu widokowego na ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu
181 534,00
161 084,26
88,74
Zadanie dofinansowane z EFRR „Przekraczamy granice” Euroregion Silesia do 72,68% kosztów kwalifikowanych i 8,55% z budżetu państwa. Odbioru robót dokonano 09.07.2014r. Kontener na podwyższeniu jako
altana widokowa, mury oporowe z balustradą, parking dla samochodów osobowych, deptak z ławkami,
drenaż z odprowadzeniem wody, teren oświetlony.
Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwach: Kornowac, Kobyła,
Łańce, Pogrzebień i Rzuchów
35 500,00
35 495,43
99,99
Zakup i montaż 5 wiat przystankowych wraz z wykonaniem zatoczek autobusowych: w Kobyli ul. Główna;
w Kornowacu ul. Stawowa; w Łańcach ul. Wolności; w Pogrzebieniu ul. Brzezka; w Rzuchowie ul. Rybnicka
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
239 331,00
239 330,74
100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
239 331,00
239 330,74
100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
239 331,00
239 330,74
100,00
Modernizacja wnętrza budynku Domu Kultury w Pogrzebieniu
239 331,00
239 330,74
100,00
Kultura fizyczna
212 173,00
210 908,95
99,40
Obiekty sportowe
209 257,00
207 993,22
99,40
 W Urzędzie Gminy odbyło się
Monitoring boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Kornowacu
10 410,00
9 282,01
89,16
Monitoring wizyjny zewnętrzny boiska, 2 kamery, rejestrator wraz z nadzorem nad wykonaniem instalacji
spotkanie dotyczące organizacji
Wykonanie piłkochwytów na boisku w Łańcach
4 883,00
4 882,87
100,00
Wykonanie konstrukcji ocynkowanej i malowanej proszkowo, siatka piłkochwytowa dł. 13 mb, wys. 6 m.
Zadanie dofinansowane z PROW-u, działanie “Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych netto. Wykonano nawierzchnię pod urządzenia placu zabaw – 220,0 m² (huśtawka podwójna
wahadłowa, huśtawka ważka, urządzenie linowe – rakieta, zestaw sprawnościowy – wielokąt sprawnościowy), nawierzchnię placu dla młodzieży – 255,0 m² (stół do ping-ponga, 2 stoły do gry w szachy oraz karty);
nawierzchnię parkingu, ścieżek oraz placu wokół wiaty – 708,0 m²; drenaż terenu. Na placu zabudowano
cztery ławki i trzy kosze na śmieci oraz 56-metrowy piłkochwyt oddzielający boisko KS Kornowac od placu
zabaw; altana na grill.
 Wójt odbył spotkanie z Darią
Kardaczyńską – dyrektorem Euro-
700
regionu Silesia dotyczące projektu ścieżek rowerowych
750
 Odbyło się spotkanie z dyrektorem Powiatowego Urzędu
Pracy w Raciborzu – Mirosławem
Ruszkiewiczem w sprawie pozyskania stażystów do przedszkoli
754
na terenie Gminy
20 LIPCA
 Wójt uczestniczył w posiedze-
801
niu Zarządu Związku Subregionu
Zachodniego w Rybniku
29 LIPCA
 W Urzędzie Gminy odbyło się
spotkanie Wójta naszej Gminy z
Wójtem z Lysek, Gaszowic oraz
burmistrzem Pszowa w sprawie
LGD LYSKOR.
900
30 LIPCA
 Został podpisany akt notarialnych z Państwem Błaszczok na
zakup działki położone w Kobyli,
stanowiącej poszerzenie drogi do
przepompowni.
7 SIERPNIA
 W Urzędzie Gminy odbyło
się spotkanie z przedstawicielami
921
ZWiK w Raciborzu dotyczące modernizacji przyłączy.
12 SIERPNIA
926
Hubertusa na terenie Gminy.
13 SIERPNIA
 Wójt brał udział w spotkaniu
dotyczącym budowy drogi RDRP
Racibórz – Pszczyna.
Zagospodarowanie terenu przy boisku KS Kornowac
193 964,00
193 828,34
99,93
Pozostała działalność
2 916,00
2 915,73
99,99
Stworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej
w Rzuchowie
2 916,00
2 915,73
99,99
3 745 846,98
3 529 408,29
94,22
Zakup nieruchomości drogowych położonych w sołectwie Kobyla
Monitoring wizyjny zewnętrzny budynku Urzędu Gminy, 4 kamery z rejestratorem,
nadzór nad wykonaniem instalacji
Montaż 2 witaczy gminnych (ul. Raciborska w Kornowacu i ul. Rybnicka na Rzuchowie)
Zadanie będzie realizowane w późniejszym okresie tj. po otrzymaniu od ANR w Opolu działek,
na których powstanie PSZOK (w trakcie negocjacji)
Projekt przebudowy linii energetycznej
Wykonano prace remontowo-budowlane pomieszczeń Domu Kultury i Biblioteki; roboty elektryczne,
instalacyjne wod.-kan. i c.o.; wentylacja mechaniczna
Dofinansowanie budowy zewnętrznej siłowni. Projekt był realizowany przez OSP Rzuchów i współfinansowany ze środków EFR PROW (LGD LYSKOR)
TWOJA GMINA
NR 6/2015
Festyn sportowo-rodzinny
Na boisku sportowym w
Kornowacu odbył się Festyn
Sportowo-Rodzinny, który
został zorganizowany przez
Zarząd KS Kornowac.
Festyn rozpoczął się w
sobotę Turniejem 5-tek o
Puchar Mirka. W turnieju
zwyciężyła drużyna z Rzu-
chowa. Po turnieju rozpoczął
się mecz towarzyski w piłkę
nożną pomiędzy drużynami
oldbojów Kornowac-Pogrzebień i Vresiny (Czechy). Mecz
zakończył się wynikiem 3:3.
W karnych zwyciężyła drużyna Kornowac-Pogrzebień
6:5.
Następnie strażacy z
OSP Pogrzebień zaprezentowali sprzęt oraz pokaz zasad
udzielania pierwszej pomocy. Uczestnikom imprezy
czas umilał zespół „TOMI”.
W niedzielę o 15.00 rozpoczął się mecz towarzyski pomiędzy LKS Płomień Kobyla
a KS Kornowac. Mecz zakończył się zwycięstwem drużyny z Kobyli (6:3). Gwiazdą
wieczoru były Claudia i Kasia Chwołka, później zabawa
była poprowadzona przez
DJ Jana, a na koniec festynu
odbył się pokaz sztucznych
ogni.

3
KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin posiadających co najmniej troje
dzieci. Wprowadzona została na mocy ustawy z dn. 23
grudnia 2014 roku o karcie
dużej rodziny (Dz. U. z 2014,
poz. 1863) i obejmuje różnego rodzaju uprawnienia
i zniżki wprowadzone przez
instytucje, których wykaz
znajduje się na stronie internetowej
www.rodzina.
gov.pl. Rodziny wielodzietne mogą skorzystać z ulg w
zakupie biletów komunikacji, biletów wstępu do kin,
teatrów, muzeów itp. Każda
instytucja honorująca kartę
dużej rodziny posiada logo
wraz z informacją o honorowaniu ww. karty.
Karta dużej rodziny wydawana jest członkom rodziny, w
której wychowuje się co najmniej trójka dzieci:
1. W wieku do ukończenia 18
roku życia.
2. W wieku do ukończenia 25
roku życia w przypadku,
gdy dziecko uczy się w:
a) W szkole do dnia 30
września następującego
po końcu roku szkolnego,
b) Szkole wyższej – do
końca roku akademickiego.
3. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci
legitymujących się umiarkowanym lub znacznym
stopniem niepełnosprawności.
Prawo do posiadania karty
dużej rodziny przysługuje
również rodzicom zastępczym. Przy wydawaniu karty
nie obowiązuje kryterium dochodowe. Karta wydawana
jest bezpłatnie. Za wydanie
duplikatu pobierana będzie
opłata w wysokości 9,21 zł.
Wnioski o wydanie karty
dużej rodziny należy pobierać oraz składać w siedzibie
ośrodka pomocy społecznej
w Kornowacu w godzinach
urzędowania. Do wniosku
należy dołączyć oryginały
lub odpisy następujących
dokumentów:
1. W przypadku rodzica –
dokument potwierdzający
tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest
pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony
we władzy rodzicielskiej
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w
stosunku do co najmniej
trojga dzieci.
2. W przypadku małżonka
rodzica – dokument tożsamości oraz akt małżeństwa.
3. W przypadku dzieci do 18
roku życia – akt urodzenia
lub dokument potwierdzający tożsamość.
4. W przypadku dzieci
powyżej 18 roku życia
dokument potwierdzający
tożsamość oraz oświadczenie o planowanym
terminie ukończenia
nauki.
5. W przypadku dzieci
legitymujących się umiarkowanym lub znacznym
stopniem niepełnosprawności w wieku powyżej
18 roku życia – dokument
potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie
o umiarkowanym lub
znacznym stopniu niepełnosprawności.
6. W przypadku dzieci umieszczonych w
rodzinie zastępczej lub
placówce opiekuńczo–
wychowawczej – postanowienie sądu.
7. W przypadku dzieci przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu
dziecka – oświadczenie o
pozostawaniu w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka.
Szczegółowe informacje dotyczące karty dużej rodziny
można znaleźć pod linkiem
https:/rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny lub w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kornowacu lub pod telefonem
32 430 12 11.
Katarzyna Buczek
Tabliczki promocyjne
PODZIĘKOWANIE
ZA WSPÓŁPRACĘ
8 lipca odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Kornowacu. W posiedzeniu tym uczestniczył
także Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój,
który chciał podziękować Pani Felicji Duda –
Przewodniczącej Komisji za długoletnią pracę.
Wójt, dziękując za współpracę skierował słowa
uznania za pracę wykonywaną z pasją i zaangażowaniem, za umiejętność dzielenia się przez
lata wiedzą i doświadczeniem. Złożył także
życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Pani Felicja Duda była Przewodniczącą Gminnej Komisji do końca lipca b.r.

W związku z kończącym
się projektem dotyczącym
montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych
przypominamy
uczestnikom projektu, że
podpisując umowę z Gminą wyrazili Państwo zgodę
na umieszczenie tabliczki
promującej projekt. Tablicz-
ki mogą być zamontowane
na elewacji budynku, na
ogrodzeniu posesji, na balustradzie przy schodach
wejściowych lub w innym
widocznym miejscu na nieruchomości. Tabliczka musi
być umieszczona przez
okres minimum 5 lat od zakończenia projektu.

TWOJAGmina
WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48,44–285 Kornowac
tel.32 430 10 37 w.121
e–mail: [email protected]
REDAKTOR NACZELNY: Ewa Goło�t
DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O.
SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O.
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
4
TWOJA GMINA
NR 6/2015
PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTA
Witaj Szkoło – tym okrzykiem rozpoczeliśmy rok szkolny w Kobyli w przepięknej Szkole i Przedszkolu, których przebudowa została ukończona w terminie. Do końca sierpnia trwały czynności odbiorowe, meblowanie szkoły i przedszkola oraz wykonano ogrodzenie obiektu.
Przypomnijmy, iż po wykonaniu dokumentacji technicznej i przeprowadzeniu
procedury
przetargowej
umowę na wykonanie przebudowy Szkoły Podstawowej
w Kobyli podpisano z firmą
BORBUD z Raciborza za
cenę 2 949 234,41 zł brutto.
Plac budowy został przekazany 20 maja ubiegłego roku.
Ze względu na bardzo duży
zakres przebudowy, zajęcia
szkolne przeniesiono na cały
rok szkolny do budynku byłego Przedszkola w Pogrzebieniu oraz Domu Kultury w
Kobyli.
Po wykonaniu prac rozbiórkowych przystąpiono
do robót ziemnych. Jeszcze
przed zimą cały obiekt został pokryty dachem, co pozwoliło na rozpoczęcie prac
instalacyjnych i wykończeniowych.
W szkole, oprócz klas dydaktycznych,
wykonano
klasę komputerową i audiowizualną. Pierwszy budynek
od drogi przebudowano i zaadoptowano na Przedszkole,
które przeniesiono z ul. Willowej.
Zarówno do Szkoły, jak
i Przedszkola, wykonano
dwa niezależne wejścia.
Przestrzeń między tymi budynkami została wypełniona
salą gimnastyczną i innymi
salami
powiększającymi
obiekt szkolny. I tak na parterze znajduje się wspomniana
sala gimnastyczna z pomieszczeniem na sprzęt sportowy
i pomieszczenie nauczyciela
WF-u, sanitariaty, szatnie, biblioteka, jedna sala lekcyjna,
WC dla niepełnosprawnych,
pomieszczenie
przyjęcia
i wydawania posiłków,
stołówka ze świetlicą, pomieszczenie dyrektora i sekretariat. Na piętrze znajdują
się 3 sale lekcyjne, pomieszczenie socjalne, gabinet
pielęgniarsko-lekarski, pokój nauczycielski, pomieszczenie gospodarcze oraz
sanitariaty dla dziewcząt,
chłopców i pracowników.
Na poddaszu znajdują się 2
sale lekcyjne – wspomniana
wcześniej sala komputerowa
i sala audiowizualna.
W budynku Przedszkola
na parterze zostały wykonane 2 sale dla dzieci, szatnia,
sanitariaty dla każdej sali
osobno, schowki na sprzęt
dla każdej sali osobno, sala
przyjęcia i rozdzielenia posiłków, zmywalnia oraz winda
towarowa dla transportu
posiłków z parteru na piętro. Na piętrze znajduje się
jedna sala dla dzieci, salka
korekcyjna, pomieszczenie
logopedy, pomieszczenie
socjalne, pokój nauczyciel-
ski, odbiór i wydawanie posiłków oraz sanitariaty dla
dzieci i nauczycieli oraz
schowek na sprzęt dla sali.
Cały obiekt został wyposażony w kolektory słoneczne,
nową kotłownię oraz został
podłączony do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowo za szkołą został wykupiony teren dla
powiększenia obejścia, zarurowano dopływ Bodka i
wykonano parking.
Przez cały okres trwania
budowy odbywały się cykliczne cotygodniowe spotkania robocze na budowie
i w Urzędzie Gminy celem
omawiania postępu prac i
rozwiązywania problemów
na bieżąco. W spotkaniu
uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy z Wójtem
Gminy na czele, branżowi
inspektorzy nadzoru oraz
przedstawiciele Wykonawcy: kierownik budowy i
branżowi kierownicy robót.
Ze spotkań spisywane były
protokoły. Wspólnymi siłami
po 14 miesiącach udało nam
się stworzyć piękny obiekt
Szkolno-Przedszkolny z salą
gimnastyczną, który mamy
nadzieję będzie służył mieszkańcom, a przede wszystkim
dzieciom, na długie lata.
Gilbert Kramarczyk
TWOJA GMINA
TAWOWEJ W KOBYLI
NR 6/2015
5
6
TWOJA GMINA
NR 6/2015
Gminne zawody
sportowo-pożarnicze
8 sierpnia 2015 roku na boisku LKS„Płomień”
Kobyla odbyły się Gminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze Gminy Kornowac. W zawodach udział
wzięło siedem drużyn.
WYNIKI:
Grupa A
1 miejsce:
2 miejsce:
3 miejsce:
4 miejsce:
Grupa MDP
6-10 lat:
10-16 lat:
OSP Łańce
OSP Kobyla
OSP Pogrzebień
OSP Rzuchów
– 127 pkt.
– 138 pkt.
– 144 pkt.
– 154 pkt.
OSP Łańce
OSP Rzuchów
SDH Branka u Opavy
– 166 pkt.
– 118 pkt.
– 109 pkt.
WYKONANIE CHODNIKA W CIĄGU DROGI
POWIATOWEJ UL. KOLONIA W KORNOWACU
Noc
świętojańska
w Olzie
Zespoły wokalne
„Rzuchowianki” i
„Kobylanki” wystąpiły
w Olzie podczas
nocy świętojańskiej
zorganizowanej przez
KGW Olza i zespół
Czyżowianki.
Od paru lat kontynuujemy budowę chodników przy drogach
powiatowych. Po ul. Potoki w
Pogrzebieniu, ul. Głównej w
Kobyli, ul. Wolności w Łańcach
przyszedł czas na ul. Kolonia w
Kornowacu.
Po podjęciu uchwały przez Radę
Gminy w Kornowacu w sprawie
udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Raciborskiemu oraz
uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Raciborskiego
polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi
powiatowej ul. Kolonia w Kornowacu” Gmina Kornowac podpisała stosowną umowę i porozumienie z Powiatem Raciborskim
Impreza organizowana
jest już od lat i cieszy się
wielkim zainteresowaniem. Panie przywiązują
bardzo wielką wagę do
kultywowania tradycji ludowych. Na zakończenie
obchodów nocy uczestnicy idą w pochodzie, żeby
starym zwyczajem puścić
wianki na wodę. Śpiewają wtedy wspólnie ludowe
pieśni i zapalają pochodnie. Uroczystość trwała
do późnych godzin nocnych.
Małgorzata Drzeniek
„Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką strategiczną dla polskiej
gospodarki, odpowiedzialną za transport paliw
gazowych siecią przesyłową na terenie całego
kraju. GAZ-SYSTEM S.A. planuje rozbudowę
sytemu gazociągów przesyłowych na terenie
południowej Polski. Jednym z projektów jest
budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Radlin – Racibórz. Budowa tego gazociągu jest
ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego na granicy województw: śląskiego i opolskiego. Budowa gazociągu zaplanowana jest na lata 2016 – 2017.
Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie:
(Gminie Kornowac powierza się
prowadzenie zadania tzn. wykonanie dokumentacji technicznej,
przeprowadzenie postępowania
przetargowego oraz odbiór i rozliczenie zadania).
Po opracowaniu dokumentacji
technicznej na wykonanie chodnika, ogłoszono przetarg nieograniczony Etap I (108,50mb) oraz
Etap II (246,10mb). Do przetargu
przystąpiło 6 oferentów. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła
firma MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski z
Rybnika za cenę: 109.464,51 zł, z
którą podpisano umowę z terminem wykonania do 31 sierpnia br.
Chodnik wykonano i odebrano
miesiąc przed terminem.

zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego, uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje oraz zmniejszenie strefy oddziaływania
gazociągu. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz z zastosowaniem nowoczesnych
technologii i systemów zabezpieczeń.”
TWOJA GMINA
NR 6/2015
7
Wakacje z GOK-iem
Wakacje 2015 roku przejdą
do historii Gminnego Ośrodka
Kultury jako bardzo udane.
We wszystkich Domach
Kultury naszej gminy imprezy
i wycieczki cieszyły się dużym
powodzeniem wśród dzieci
i młodzieży.
W 2015 podczas wakacji z
Gminnym Ośrodkiem Kultury wzięło udział około 770
osób.
Największym powodzeniem cieszył się wyjazd do
ZOO we Wrocławiu, bo jechały tam aż 3 autokary wioząc
bezpiecznie tam i z powrotem 150 zadowolonych małych i dużych mieszkańców
Gminy Kornowac. Oprócz
wyjazdu do Wrocławia odwiedziliśmy: aquadrom w
Rudzie Śląskiej, Park linowy
w Wiśle, Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu, 3 dni
spędziliśmy w Zakopanem,
a w Krakowie płynęliśmy
statkiem po Wiśle.
Do Wesołego Miasteczka jechało 98 osób – dzieci
wraz z rodzicami, do Żor
do Miasteczka Westernowego 45 dzieci z całej gminy, a
na festynie na zakończenie
wakacji wzięło udział ok. 80
dzieci. Był zamek dmuchany,
pokaz tańca nowoczesnego oraz śpiewanie piosenek
przy dźwiękach gitary. A na
koniec festynu dla wszystkich uczestników kiełbaski
z grilla.
W naszych domach kultury mimo wakacji tętniło
życie, np. organizowaliśmy
wirtualne podróże po Europie – dzieci poznają kraje europejskie nawet „od kuchni”.
14 sierpnia pani Daniela Widota była zaproszona na Zamek Piastowski w Raciborzu
aby 50 dzieciom z Raciborza
przeprowadzić warsztaty
z rękodzieła. Natomiast w
domu kultury w Rzuchowie
2 razy odbyły się warsztaty
plastyczne. Jak widać w GOK
Kornowac nie ma miejsca na
nudę!
Wycieczka do Zakopanego
Wiesława Bochynek
Aquadrom w Rudzie Śląskiej
Wycieczka do Krakowa
Warszataty plastyczne w Rzuchowie
Podróż po Europie – Dzień Czeski
Wesołe miasteczko w Chorzowie
JUBILEUSZOWE SPOTKANIA
15 lipca, 90 urodziny obchodził mieszkaniec Pogrzebienia pan
Andrzej Kura
30 lipca, 92 urodziny obchodziła Pani Emilia Miłota z Rzuchowa
1 sierpnia, 90 urodziny obchodziła Pani Eufemia Pytlik z Kornowaca
8
TWOJA GMINA
NR 6/2015
INFORMACJA O REFERENDUM
6 września 2015 r. odbędzie się referendum ogólnokrajowe
zarządzone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W referendum zostaną zadane
trzy pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych
okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych
z budżetu państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do
wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?
Na karcie do głosowania w referendum zamieszcza się następujące wyjaśnienia dotyczące
przedmiotu referendum:
„Udzielenie odpowiedzi pozy-
tywnej „TAK” oznacza zgodę, zaś
udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” oznacza brak zgody:
1) na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedź
na pytanie pierwsze);
2) na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z budżetu
państwa (odpowiedź na pytanie
drugie);
3) na bezpośrednie wpisanie do
ustawy – Ordynacja podatkowa
zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości
prawnych organ zobowiązany
jest wątpliwości te rozstrzygać na
korzyść podatnika (odpowiedź
na pytanie trzecie).”

Głosowanie odbędzie się w następujących lokalach wyborczych:
Numer obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum
1.
Sołectwo Kobyla
Gminny Ośrodek Kultury w Kobyli, ul. Główna 78
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony
do głosowania korespondencyjnego)
2.
Sołectwo Kornowac
Publiczne Gimnazjum w Kornowacu, ul. Starowiejska 66
3.
Sołectwo Łańce
Przedszkole Publiczne w Łańcach, ul. Szkolna 23
4.
Sołectwo Pogrzebień
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogrzebieniu, ul. Pamiątki 25
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczony
do głosowania korespondencyjnego)
5.
Sołectwo Rzuchów
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie, ul. Karola Miarki 8
W lokalach obwodowych komisji do spraw referendum od Nr 1 do Nr 5 można głosować za pośrednictwem pełnomocnika.
Lokale referendalne w dniu wyborów będą czynne w godzinach od 6.00 do 22.00
WYWÓZ NIECZYSTKOŚCI CIEKŁYCH
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia Wójta Gminy Kornowac na prowadzenie usług w zakresie odbioru
i wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kornowac:
Nazwa przedsiębiorstwa
Adres
Telefon
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
47-000 Racibórz
ul. Adamczyka 10
32 415 34 24
Remondis Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Kaszubska 2
Kędzierzyn-Koźle
ul. Chrobrego
77 4824603
Eco-Gryt
Adam Szweda
44-280 Rydułtowy
ul. Mickiewicza
tel.4577162
509189183
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„NOWOCZESNA”
47-400 Racibórz
ul Wileńska 3
32 4154576
Zenon Palica
47-400 Racibórz
ul. Królewska 2/30
506950597
Gajda Łukasz
44-200 Rybnik
ul. Cienista 7
667591358
Michał Szymura
44-280 Rydułtowy
ul. Raciborska 24
602491315
Pawełek Halina
Syrynia
ul. Bukowska 72A
500 663 313
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Raciborzu
47-400 Racibórz
ul. 1-go Maja 8
32 415 30 33
32 415 26 70
32 415 28 91
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski
Ernestyn Janeta
44-360 Lubomia
ul. Pogrzebieńska 21a
32 45 16 116
USUWANIE
DRZEW i KRZEWÓW
Zamierzając usunąć drzewa, bądź krzewy należy stosować się do obowiązujących przepisów, aby uniknąć kłopotów
formalnych i finansowych.
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu
nieruchomości może nastąpić wyłącznie
po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia, wydanego przez Wójta na wniosek
posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, do wniosku dołącza pisemną zgodę
właściciela. W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich
współwłaścicieli. Jeśli nieruchomość
jest własnością gminy, wówczas organem właściwym do rozpoznania sprawy jest starosta.
Usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia spowoduje naliczenie kary administracyjnej, której tryb oraz wielkość
reguluje ustawa o ochronie przyrody z
dnia 16 kwietnia 2004 r.
Uzyskanie pozwolenia nie jest wymagane na usunięcie drzew i krzewów:
 owocowych,
 w lasach,
 na plantacjach,
 których wiek nie przekracza 10 lat.
Jeśli właściciel nieruchomości lub osoba działająca za jego zgodą decyduje się
na wycięcie drzew lub krzewów starszych niż 10 lat, które nie są gatunkami
owocowymi musi wcześniej uzyskać
zezwolenie w tutejszym urzędzie gminy.
W celu uzyskania zezwolenia należy wypełnić odpowiedni wniosek.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:
 imię i nazwisko lub nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości, a także
tytuł prawny władania nieruchomością,
 nazwę gatunkową drzewa lub krzewu,
obwód pnia mierzony na wysokości
130 cm (jeżeli drzewo rozwidla się poniżej 130 cm, należy zmierzyć obwody
wszystkich pni, gdyż każdy z nich jest
traktowany jako odrębne drzewo),
 przeznaczenie terenu, na którym znajduje się przeznaczone do usunięcia
drzewo lub krzew,
 przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 wielkość powierzchni, z której zostaną
usunięte krzewy,
 rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów
budowlanych istniejących lub projektowanych.
Formularz wniosku można uzyskać w
Urzędzie Gminy Kornowac, ul. Raciborska 48, pok. 23 oraz na stronie internetowej www.kornowac.pl. Wniosek ten nie
podlega opłacie skarbowej, jak również
zezwolenie na usunięcie drzew zwolnione jest z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej.
Po złożeniu wniosku oraz na podstawie ustaleń dokonanych podczas oględzin wydana zostaje decyzja, od której
każdej ze stron służy prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach.
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie
drzew i krzewów następuje w terminie
1 miesiąca od daty złożenia wniosku w
Urzędzie Gminy.
Magdalena Kotula
GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, 44–285 KORNOWAC • TEL. +48 324301037, FAX +48 324301333 • E–MAIL: [email protected] • NIP: 639–19–79–757 • REGON: 276258411