Mikołaje Trójmiasto 201...znej-Gdynia 9.01.2014r.

Transkrypt

Mikołaje Trójmiasto 201...znej-Gdynia 9.01.2014r.
09.01.2014
19.53
Zachowanie władzy publicznej w [Polsce] ciągle jeszcze przypomina styl zachowania czynownika z Gogola i
mentalność zasadzającą się na przekonaniu, że władza może wszytko, a jednocześnie pokora i umizgi mogą
wywołać u urzędnika pozytywną reakcję, prof. Marek Safjan, Newsweek 2008.
W YSZUKI W ARKA
ogloszenia.ngo.pl
regulamin | o redakcji | dodaj ogłoszenie
portal organizacji
pozarządowych
Twoje ogłoszenie na głównej stronie portalu www.ngo.pl
partner do projektu
poszukiwany partner
do wspólnego projektu
Komunikaty
szkolenia
dla organizacji lub
organizacja przeszkoli
staże
staże w organizacjach
wolontariat
organizacja szuka
wolontariusza lub
wolontariuszki
wolontariat
wolontariusz lub
wolontariuszka szuka
organizacji
dam pracę
organizacja szuka
pracownika lub
pracowniczki
oferty opp
organizacje pożytku
publicznego proszą o
przekazanie 1%
komunikaty
zmiany adresu,
zarządu, uchwały
giełda rzeczy
organizacja odda lub
potrzebuje
lokale
dla organizacji lub
organizacja
poszukuje/udostępni
serdeczności
podziękowania i
życzenia
usługi
dla organizacji lub
świadczone przez
organizacje
likwidacja, wynik zbiórki, zmiana adresu, zarządu
„Mikołaje Trójmiasto 2013” – ogłoszenie o wynikach zbiórki
publicznej-Gdynia 9.01.2014r. - woj. pomorskie
Fundacja Podróże bez Granic z siedzibą w Gdyni przy ul. Warszaw skiej 43/1, 81-309, informuje
o zakończeniu rozliczenia zbiórki publicznej przeprow adzonej na podstawie decyzji nr. ROPSP.622.38.13 z dnia 20 listopada 2013r., wydanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego,
organizowanej podczas wydarzenia „Mikołaje Trójmiasto 2013” w terminie 22 listopada – 15
grudnia 2013.
W ramach zbiórki publicznej, do końca dnia 15 grudnia 2013, łączna suma ofiar zebranych w
ramach zbiórki w yniosła: 21 177,15 zł.
W zbiórce publicznej wzięły udział 4 grupy uczestników, każda zbierająca na odrębny, wybrany
przez siebie cel określony wcześniej we w niosku o organizację zbiórki publicznej:
Mikołaje na motocyklach: grupa zbierająca na finansow anie posiłków potrzebujących
wychowanków ośrodków szkolno – wychowawczych,
Mikołaje w tenisówkach – mikołaje biegacze: grupa zbierająca na finansowanie procesu
leczenia chorującego na początkową fazę nefrokalcynozy Pawła Dobrow olskiego,
Mikołaje na rowerach – grupa zbierająca na wsparcie działalności Gdyńskiego Hospicjum
dla dzieci „Bursztynowa Przystań”,
Mikołaje z pupilami – grupa zbierająca na dofinansowanie wyjazdu integracyjno –
sportowego dedykowanego osobom z niepełnosprawnością, prowadzącego do
zwiększania ich samodzielności, niezależności życiowej i udziału w żuciu społecznym.
Koszty przeprow adzonej zbiórki publicznej poniesione na rzecz organizacji zbiórki i pokryte ze
środków pochodzących z zebranych ofiar wyniosły łącznie: 791,84 zł:
1. Koszty rzeczowe: brak kosztów rzeczowych przeprow adzonej zbiórki publicznej,
2. Koszty finansowe:
opłata skarbow a za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej:
82,00 zł,
rozliczenie zbiórki, koszty księgowe i bankowe: 500,00 zł,
prowizja portalu uczestnicy.pl poprzez który rejestrowały się i przekazywały wpłaty
na poszczególne cele 4 grupy mikołajów: 209,84 zł,
3. Koszty finansowe obejmujące pozostałe działania związane z organizacją zbiórki
publicznej i promocją w ydarzenia „Mikołaje Trójmiasto 2013” pokryte ze środków
zewnętrznych, w celu zminimalizowanie kosztów zbiórki:
opłata skarbowa za zmianę statutu Fundacji Podróże bez Granic – koszt przewidziany we
wniosku, ale ostatecznie zaoszczędzony i sfinansowany przez partnera Fundacji,
wydruk i dystrybucja plakatów informujących o wydarzeniu, cegiełek, nalepek
potwierdzających uczestnictwo w w ydarzeniu oraz identyfikatorów dla wolontariuszy i
puszek kwestarskich. Niniejsze koszty zostały pokryte przez partnerów wydarzenia.
Czysty dochód ze zbiórki publicznej wyniósł łącznie: 20 385,31 (słownie: dwadzieścia tysięcy
trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy), a procentowy udział kosztów
przeprowadzonej zbiórki publicznej w stosunku do suma ofiar zebranych w ramach zbiórki
publicznej wyniósł: 3,9%.
Zbiórka publiczna została przeprowadzona w następujących formach:
1. Sprzedaż cegiełek w artościow ych – wpłaty startowe upoważniającego każdego
wpłacającego do udziału w wydarzeniu „ Mikołaje Trójmiasto 2013”, w tym:
wpłaty internetowe poprzez porta rejestracyjny: www.uczestnicy.pl: 91 wpłat na kwotę 2
275,00 zł,
osobisty zakup cegiełek wartościow ych, na starcie parady Mikołajów – będącej finałow ym
wydarzeniem zbiórki publicznej „Mikołaje Trójmiasto 2013”, oraz w punktach handlowych:
696 wpłat na kwotę 17 400,00 zł,
1. Zbieranie ofiar do puszek kwestarskich, w miejscu rozpoczęcia oraz zakończenia zbiórki
publicznej, a także na trasie jej przebiegu: wpłaty na łączną kwotę 1502,15 zł.
Pow yższe środki zostaną przeznaczone w całości na cele każdej z Mikołajowych grup określone
w zgodzie nr. ROPS-P.622.38.13 w następujących kw otach:
1. 15 788,36 zł - finansowanie posiłków potrzebujących wychowanków ośrodków szkolno –
wychowawczych,
2. 2476,52 zł - finansowe wsparcie leczenia osoby chorującej na początkową fazę
nefrokalcynozy – związaną z niedoczynnością przytarczyc – hipokalcemią, hiperfosfatemią,
hipomagnezemią i znaczną hiperkalciurią Pawła Dobrowolskiego,
3. 1093,28 zł - finansowe wsparcie działalności Gdyńskiego Hospicjum dla dzieci
„Bursztynowa Przystań” przy ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia.
4. 1027,15 - dofinansowanie wyjazdu integracyjno – sportowego, prowadzącego dla
zwiększenia samodzielności i niezależności życiowej osób niepełnosprawnych oraz
zwiększenia ich udziału w żuciu społecznym.
Wszystkie cele przewidywane w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej, ze względu na
przełomowy okres roku 2013 w jakim zbiórka została przeprow adzona, zostaną zrealizowane w
2014r.
W organizacji i przeprowadzeniu zbiórki publicznej uczestniczyli wyłącznie wolontariusze Fundacji
Podróże bez Granic, nie pobierający z tego tytuły w ynagrodzenia.
Marta Ostrowsk Prezes Zarządu Fundacji
Podróże bez Granic
Re dak cja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za tre ść ogłosze ń.
Miejsce: woj. pomorskie
Data wydarzenia: 2014-01-09 do 2014-03-09
Organizator: Fundacja Podróże Bez Granic
Adres: Warszawska 43 lok. 1, 81-309 Gdynia, woj. pomorskie
tel.: 692445188,
autor: Anna Urbańska ([email protected])
Data ostatniej modyfikacja: 2014-01-09, 09.57
Ogłoszenia z tej kategorii
• Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Cyców » 2014-01-09
• „Mikołaje Trójmiasto 2013” – ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej-Gdynia 9.01.2014r. woj. pomorskie » 2014-01-09
• Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Skierniewice » 2014-01-08
• Sprawozdanie ze zbiórki publicznej 6-8.12.2013 w Czempiniu - Czempiń » 2014-01-08
• Likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół nr 3 w Lublinie Na Rzecz Integracji "Razem"
- Lublin » 2014-01-07
• Sprawozdanie Uzupełniające - Cyców » 2014-01-07
• Likwidacja Stowarzyszenia Ochrony Przyrody Ziemi Kietrzańskiej - Kietrz » 2014-01-07
• W yniki zbiórki - Kielce » 2014-01-07
• Sprawozdanie Uzupełniające - Łęczna » 2014-01-06
• Rozwiązanie Stowarzyszenia Sportowy Klub Tańca Carmen - Chorzów » 2014-01-06
• Likwidacja Fundacji Bezpieczny Ursynów - Fundacja Polska z siedzibą w W arszawie przy ul.
Cybisa 9, 0 - Warszawa » 2014-01-03
• Likwidacja fundacji - Olsztyn » 2014-01-02
• Likwidacja stowarzyszenia Towarzystwo Inicjatyw Społecznych RAZEM - Miączyn » 2014-01-02
• Likwidacja Stowarzyszenia Liwa aktywnie dzis-efektywnie jutro - Liwa » 2014-01-02
• Zbiórka publiczna - Bielsko-Biała » 2014-01-02
• likwidacja "Stowarzyszenia Dom na Skale" - Warszawa » 2013-12-31
• likwidacja stowarzyszenia ŚWIAT EW Y - Biskupice » 2013-12-30
• Likwidacja Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii w
Kołobrzegu - Kołobrzeg » 2013-12-30
• Likwidacja Fundacji Rozwoju W si - Wrocław » 2013-12-30
• Sprawozdanie ze zbiórki "Tak, pomagam" 6-7 grudnia 2013 r - Zielona Góra » 2013-12-30
• DRAGONS i Caritas Zielona Góra zbierali żywność dla ubogich - Zielona Góra » 2013-12-30
• Poszukujemy uczestników projektu - Gdańsk » 2013-12-28
• Likwidacja stowarzyszenia "Forum Samorządow e" - Polkowice » 2013-12-22
• Zbiórka publiczna dla podopiecznych AMI - Zduńska W ola » 2013-12-20
• Likwidacja Stowarzyszenia GreenPisz - Pisz » 2013-12-19
• Ogłoszenie ze zbiórki publicznej - Nysa » 2013-12-19
• Urodzinowy konkurs plastyczny „Mały ratownik z miasta i wsi – żyjmy zdrowo i bezpiecznie z
Fundacją Ratujmy Życie - Ełk » 2013-12-19
• Likwidacja stowarzyszenia Towarzystwo Edukacji Alternatywnej - W arszawa » 2013-12-19
• Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej - Wrocław » 2013-12-19
• Likwidacja Stowarzyszenia Odeon - Katowice » 2013-12-19
• Ogłoszenie prasowe ze zbiórki publicznej - Poznań » 2013-12-18
• Likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Elektronik - Zduńska Wola » 2013-12-18
• Likwidacja Stowarzyszenia "Olimpianki" w Bierzmie - Bierzmo » 2013-12-18
• Sprawozdanie z zakończonej zbiórki publicznej - Jelenia Góra » 2013-12-17
• Likwidacja Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Sprzedażą - Warszawa » 2013-12-17
• Sprawozdanie ze zbiórki publicznej-Fundacja Bo Cię Kocham - Kraków » 2013-12-17
• Sprawozdanie ze zbiórki publicznej MAC 109/2012 - cała Polska » 2013-12-17
• Szukam osoby która założy strone internetową dla mojego niepełnosprawnego syna - Zelów »
2013-12-17
• Likwidacja Fundacji" Bombaclass" - Wrocław » 2013-12-16
• Ferie zimowe w Sztutowie nad Morzem dla dzieci Rolników - cała Polska » 2013-12-16
• Likwidacja Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Janikowo - Janikowo » 2013-12-13
• Likwidacja Stowarzyszenia Focus Klub Polska - Warszawa » 2013-12-12
• Likwidacja Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Misja Nadziei Sandomierz Sandomierz » 2013-12-12
• ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia sztuki nowoczesnej - Toruń » 2013-12-12
• Likwidacja Stowarzyszenia Kowieńska 9 - Warszawa » 2013-12-10
• Likwidacja Stowarzyszenia Czadowe Babki - Książ Wielkopolski » 2013-12-10
• Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w terminie 31.10. - 10.11.2013r. Radomsko » 2013-12-10
• Polskie Tow. Wspierania Osób z NZJ "J-elita" - Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
publicznej - Łódź » 2013-12-05
• Sprawozdania ze zbiórek publicznych - Konin » 2013-12-04
• Likwidacja Spółki - Now a Dęba » 2013-12-03
• Likwidacja Beskidzkiego Stowarzyszenia Pomocy Drogowych - Bielsko-Biała » 2013-12-03
• Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w terminie 1 listopada - 3 listopada
2013r. - Bełchatów » 2013-11-30
• Ogłoszenie o zbiórce publicznej - Łódź » 2013-11-29
• Likwidacja Fundacji Bardzo Kulturalnej - Łódź » 2013-11-29
• Likwidacja Stowarzyszenia Archeologicznego Sudovia - W arszawa » 2013-11-28
• zbiórka publiczna - Łódź » 2013-11-26
• Informacja o likwidacji stowarzyszenia - Lublin » 2013-11-21
• Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Rzeczpospolita Polska » 2013-11-20
• Likwidacja Fundacji Ambasada Kobiet Biznesu - Kraków » 2013-11-18
• Likwidacja Stowarzyszenia Producentów Polistryenu Ekstrudowanego Exiba - » 2013-11-18
• Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Hospicjum w Gliwicach - Gliwice » 2013-11-14
pow iadom o błędach | ustaw jako startową | copyright stowarzyszenie klon/jawor | partnerzy | o ngo.pl | redakcja | reklama

Podobne dokumenty