TOM II/3-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Transkrypt

TOM II/3-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TOM II/3-INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE
NAZWA INWESTYCJI:
BUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZIAŁKACH
NR 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 WRAZ ZE ZJAZDAMI
Z DROGI PUBLICZNEJ PRZY
UL. KŁODZKIEJ WE WROCŁAWIU, OBRĘB 013 GAJ
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
50-540 Wrocław, ul. Kłodzka
JEDNOSTKA EW., OBRĘB ORAZ NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH:
Jednostka ew. 026401-1, Wrocław, obręb 013 GAJ
Nr działek 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, AM-15
NAZWA INWESTORA:
GMINA WROCŁAW
Pl. Nowy Targ 1/8
50-141 Wrocław
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:
STW Group Sp. z o.o.
Ul. Krupnicza 21a
31-123 Kraków
IMIĘ I NAZWISKO:
mgr inż. Marcin Urbanik
mgr inż. Adam Szarnicki
FUNKCJA
Projektant
Sprawdzający
NR UPR.
MAP/0379/POOE/08
MAP/0074/POOE/10
PODPIS:
CZĘŚĆ OPISOWA
SPIS TREŚCI :
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA ....................................................................................... 3
PODSTAWA OPRACOWANIA ........................................................................................ 3
OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU............................................................................. 3
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ........................................................................................ 3
PARAMETRY POŻAROWE .............................................................................................. 4
STREFY POŻAROWE ..................................................................................................... 4
ROZWIAZANIA TECHNICZNE......................................................................................... 4
UWAGI OGÓLNE I WYTYCZNE ....................................................................................... 4
INSTALACJA ODDYMIANIA ............................................................................................ 5
INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ ............................................................................. 5
INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU ................... 5
INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ ..................................................... 6
INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA ............................................................................. 6
INSTALACJA PRZYZYWOWA .......................................................................................... 6
WYKAZ PRZEPISÓW I NORM ........................................................................................ 7
1.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych dla
projektowanego obiektu szkolno – przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej we
Wrocławiu.
Część opisowa zawiera opisy następujących systemów:
•
Instalacja oddymiania
•
Instalacja telewizji dozorowej
•
Instalacja sygnalizacji włamania i napadu
•
Instalacja kontroli dostępu
•
Instalacja sieci komputerowej
•
Instalacja sieci telefonicznej
•
Instalacja wideodomofonowa
•
Instalacja przyzywowa
Wszystkie zaproponowane rozwiązania słaboprądowe są zgodne z Polskimi Normami oraz
rozporządzeniami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w chwili powstawania dokumentacji.
2.
PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania jest:
1.
Umowa zawarta z Inwestorem
2.
Wytyczne innych branż
3.
Projekt architektoniczny
4.
Obowiązujące przepisy i normy
3.
OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
3.1
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowany budynek będzie obiektem III kondygnacyjnym :
Powierzchnia zabudowy
4 300,00 m²
Powierzchnia użytkowa
7 600,00 m²
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2014
Wysokość budynku
< 12,00 m (N)
Liczba kondygnacji
3 (3 nadziemne, 0 podziemnych)
W ramach przyjętej koncepcji budynek został podzielony na dwie strefy pożarowe :
Strefa A – przedszkole ZL II
Strefa B – Szkoła + sala sportowa ZL III
Wysokość budynku mierzona jest od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do
budynku do górnej warstwy stropodachu.
3.2
PARAMETRY POŻAROWE
W budynku jedyne materiały palne to wyposażenie biura – papier, meble itp., w części przeznaczonej na czasowe wydawania posiłków typowy wystrój jak stoliki, krzesła, natomiast w
części bibliotecznej na poziomie znajdować się będą zbiory biblioteczne itp. W budynku nie
będzie się przechowywać materiałów niebezpiecznych pożarowo.
Gęstość obciążenia ogniowego wg PN-B-02852. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych gęstość obciążenia ogniowego Qd <500 MJ/m2. Pozostałe pomieszczenia gospodarcze i magazynki są powiązane funkcjonalnie z pozostałą częścią budynku, dlatego znajdują się
w tej samej strefie pożarowej. W budynku nie będą używane substancje, które mogłyby
stworzyć mieszaninę wybuchową, w związku z powyższym nie wyznacza się stref ani pomieszczeń zagrożonych wybuchem.
3.3
STREFY POŻAROWE
Budynek ze względu na warunki ochrony przeciwpożarowej zostanie podzielony na następujące strefy pożarowe :
- ZL III – Szkoła + sala sportowa (pow. ok. 6400 m2) – dopuszczalna 8000 m2,
- ZL II – Przedszkole (pow. ok. 1250 m2) – dopuszczalna 5000 m2
Żadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej powierzchni.
4.
ROZWIAZANIA TECHNICZNE
4.1
UWAGI OGÓLNE I WYTYCZNE
Przyjęto następujący podział prac w miejscach powiązań międzybranżowych.
Do branży elektrycznej należy:
• zasilanie napięciem podstawowym 230VAC wszystkich urządzeń teletechnicznych,
przewidzianych niniejszym projektem.
4.2
INSTALACJA ODDYMIANIA
W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu oddymiania grawitacyjnego. Ma to na celu
zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed nadmiernym zadymieniem podczas ewakuacji.
System składa się z klap oddymiających zlokalizowanych na ostatnich kondygnacjach klatek
schodowych ewakuacyjnych. W obiekcie zlokalizowane będą również okna bądź drzwi napowietrzające zapewniające prawidłowe działanie systemu.
System oddymiania grawitacyjnego składać się będzie z central oddymiających przypisanych
do stref dymowych. Uruchomienie oddymiania w każdej klatce ewakuacyjnej może nastąpić
na dwa sposoby:
• Automatycznie – poprzez czujki dymowe zainstalowane na klatkach ewakuacyjnych i
podłączone do odpowiedniej centrali oddymiania.
• Ręcznie – poprzez naciśnięcie ręcznego przycisku oddymiania.
4.3
INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
System telewizji dozorowej ma za zadanie dostarczanie informacji o sytuacji wewnątrz i na
zewnątrz obiektu do pomieszczenia portierni oraz utrwalenie obrazu na nośnikach danych w
celu możliwości późniejszego odtworzenia zdarzenia. Na obiekcie zostaną zaprojektowane
kamery z zasilaniem typu PoE. Oznacza to, że zasilenie większości kamer odbywa się przez
kabel UTP który jednocześnie jest kablem do przesyłania obrazu z kamer. Kamery z poszczególnych pięter podłączone będą do lokalnych szaf dystrybucyjnych, które wyposażone zostaną w urządzenia aktywne. W pomieszczeniu technicznym na parterze zostanie zaprojektowany główny punkt dystrybucyjny systemu CCTV w którym zlokalizowany będzie serwer rejestrujący. Połączenia pomiędzy punktami pośrednimi a głównym zrealizowane są przy pomocy światłowodów.
Jako kabel wizyjny planuje się zaprojektować okablowanie UTP do większości kamer. W
przypadku gdy odległość od kamery do najbliższego punktu dystrybucyjnego przekroczy 90m
wykorzystane zostanie okablowanie światłowodowe. Dodatkowo tego typu kamery wymagają dodatkowego zasilania 230V gdyż nie ma możliwości zasilenia kamer poprzez PoE kablem
światłowodowym.
4.4
INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU
Urządzenia Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu mają za zadanie wykrycie i powiadomienie użytkownika systemu o naruszeniu (bądź jego próbie) nadzorowanego obszaru, w
celu kradzieży, zniszczenia lub nieuprawnionego użycia chronionych dóbr. Celem nadrzędnym systemu jest jak najwcześniejsze wykrycie zagrożenia i umożliwienie użycia właściwych
środków w celu uniknięcia lub minimalizacji strat.
Zakłada się zastosowanie zintegrowanego systemu łączącego kontrolę dostępu i system sygnalizacji włamania i napadu w jedną całość. Pozwoli to zastosować tylko jedną centralę dla
spełnienia obydwu funkcji a dodatkowo za pomocą kart KD będzie można również zazbrajać i
rozbrajać system SSWiN.
Czujki ruchu zostaną zaprojektowane w pomieszczeniach, do których wtargniecie intruza jest
prawdopodobne lub mogłoby spowodować określone szkody.
Sygnały alarmowe z poszczególnych elementów wykrywczych przekazywane będą do centrali przez moduły rozszerzeń. Moduły te będą połączone ze sobą i centralą główną za pomocą
magistrali.
Projektowany system umożliwia swobodne poruszanie się uprawnionych pracowników (wyposażonych w odpowiednie karty) po strefach objętych systemem kontroli dostępu, oraz
zabezpiecza elektronicznie obiekt w strefach gdzie poza godzinami pracy nie powinien znajdować się człowiek.
Na obiekcie zastosowano system przejść kontroli dostępu w dwóch konfiguracjach:
• przejścia kontrolowane jednostronnie - z jednej strony drzwi znajduje się czytnik kart
zbliżeniowych, z drugiej przycisk wyjścia
• przejścia kontrolowane dwustronnie - po obu stronach drzwi zainstalowane są
czytniki kart zbliżeniowych
4.5
INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ
System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną
sieci komputerowej i telefonicznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów
transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych.
Projekt okablowania strukturalnego przewiduje strukturę sieci w układzie gwiazdy. Okablowanie strukturalne będzie składało się z Głównego Punktu Dystrybucyjnego GPD oraz z Pośrednich Punktów Dystrybucji PPD zlokalizowanych na poszczególnych piętrach. Okablowanie poziome jest to część okablowania pomiędzy gniazdem użytkownika a Punktem Dystrybucyjnym. Do połączeń poziomych przewiduje się zastosowanie kabla instalacyjnego skrętkowego nieekranowanego kategorii 6 UTP w powłoce LSOH (Low Smoke Zero Halogen) o
impedancji 100Ω±5Ω. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m.
Dla połączeń pionowych pomiędzy punktem GPD a PPD zakłada się wykonania połączeń w
oparciu o światłowód w powłoce PVC, o opóźnionym zapłonie (uniepalniony).
Wszystkie kable instalacyjne tworzące „gwiazdę” okablowania poziomego sprowadzone są
do Punktu Dystrybucyjnego i rozszyte na modularnych panelach krosowych kat 6 UTP.
Okablowanie poziome stanowi strukturę dla transmisji sygnałów logicznych oraz telekomunikacyjnych.
Ilość gniazd logicznych RJ45 w poszczególnych pomieszczeniach zostanie określona na podstawie projektu aranżacji pomieszczeń oraz wymagań użytkownika .
4.6
INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA
System wideodomofonowy będzie umożliwiał komunikację pomiędzy użytkownikiem a osobami przychodzącymi z zewnątrz. Przy drzwiach zewnętrznych zainstalowane będą kasety
zewnętrzne wyposażone w kamery kolorowe z panelem rozmównym. Drzwi będą wyposażone w elektrozaczepy. Sterowanie i odbiór połączeń z kaset zewnętrznych będzie realizowane
z pomieszczeń wyposażonych w monitory do podglądu obrazu. Instalację należy układać w
dedykowanych dla instalacji teletechnicznych korytach, peszlach i kanałach kablowych.
4.7
INSTALACJA PRZYZYWOWA
System przyzywowy to szybko działający układ sygnalizacyjny, wykorzystywany do prostego,
jednostronnego powiadamiania w przypadku konieczności uzyskania pomocy od osoby trzeciej w toaletach dla niepełnosprawnych . W obiekcie przewiduje się montaż systemu przywo-
ławczego, który swym zakresem obejmie toalety dla niepełnosprawnych. Sygnał będzie przekazywany do pomieszczenia portierni zlokalizowanego na poziomie parteru.
5.
WYKAZ PRZEPISÓW I NORM
Instalacje należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz normami i przepisami
wynikającymi z WT Prawa Budowlanego.
Projektowany sprzęt oraz zasady działania instalacji powinny być zgodne z międzynarodowymi przepisami i normami IEC.
Wszystkie urządzenia muszą być opatrzone znakiem CE i być zgodne z przepisami europejskimi dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, obowiązującymi od 01stycznia
1996.
Normy związane z WT Prawa Budowlanego:
•
Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. ( Dz.U nr 121 z2003r poz. 1138),
•
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z
późn. zm.) - tekst własny ujednolicony ze zmianami z 23 marca 2003 r. zawartymi w Dz.U. Nr
80, w tym brzmieniu Prawo budowlane weszło w życie 11lipca 2003 r.)
•
Rozporządzenie MSWiA z dn. 22.04.98r w sprawie wyrobów służących do ochrony
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U. Nr 55 z 1998r poz. 362,
•
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7.06.2010
(Dz.U. Nr 109 poz. 719)
•
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z
późn. zm.) - tekst własny ujednolicony ze zmianami z 23 marca 2003 r. zawartymi w Dz.U. Nr
80, w tym brzmieniu Prawo budowlane weszło w życie 11lipca 2003 r.)
•
PN-ISO 6790, PN-ISO 6790/Ak - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej (sierpień 1997r.)
•
Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu.
•
PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzanie dymu i ciepła. Zasady projektowania
•
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
•
rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
•
rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
•
rozporządzenie MI z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
oraz innych aktualnych norm związanych z projektowanymi instalacjami.
lp
Nr normy lub innego aktu prawnego
Tytuł normy lub innego aktu prawnego
SYSTEMY ALARMOWE
1
PN-EN 50130-4:2012
Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych
2
PN-EN 50130-5:2012
Systemy alarmowe -- Część 5: Próby środowiskowe
3
PN-EN 50131-1:2009
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
1: Wymagania systemowe
4
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
1: Wymagania systemowe
5
PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
1: Wymagania systemowe
6
PN-EN 50131-2-2:2009
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
2-2: Czujki sygnalizacji włamania -- Pasywne czujki podczerwieni
7
PN-EN 50131-2-3:2010
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych
8
PN-EN 50131-2-4:2009
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni
i mikrofalowych
9
PN-EN 50131-2-5:2010
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni
i ultradźwiękowych
10 PN-EN 50131-2-6:2009
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
2-6: Czujki stykowe (magnetyczne)
11 PN-EN 50131-3:2010
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
3: Urządzenia sterujące i obrazujące
12 PN-EN 50131-4:2010
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
4: Sygnalizatory
13 PN-EN 50131-5-3:2011
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3:
Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych
14 PN-EN 50131-6:2009
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
6: Zasilanie
15 PKN-CLC/TS 50131-7:2011
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
7: Wytyczne stosowania
16 PN-EN 50131-8:2010
Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część
8: Urządzenia/systemy do wytwarzania mgły
17 PN-EN 50134-1:2007
Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 1: Wymagania ogólne
18 PN-EN 50134-2:2007
Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 2: Urządzenia wyzwalające
19 PN-EN 50134-3:2002
Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 3: Jednostka lokalna i sterownik
20 PN-EN 50134-5:2005
Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne
21 PN-EN 50134-7:1999
Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Wytyczne stosowania
22 PN-EN 50136-1:2012
Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część
1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu
23 PN-EN 50136-2-1:2007
Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część
2-1: Wymagania ogólne dotyczące urządzeń transmisji alarmu
24 PN-EN 50136-2-3:2007
Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część
2-3: Wymagania dotyczące urządzeń stosowanych w systemach z
komunikatorami cyfrowymi wykorzystujących publiczną komutowaną
sieć telefoniczną
25 PN-EN 50136-2-4:2007
Systemy alarmowe -- Systemy i urządzenia transmisji alarmu -- Część
2-4: Wymagania dotyczące urządzeń stosowanych w systemach z
komunikatorami głosowymi wykorzystujących publiczną komutowaną
sieć telefoniczną
26 PN-IEC 839-2-7:1996
Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i
badania pasywnych czujek stłuczenia szyby
27 PN-E-08390-5:2000
Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Wymagania i
badania sygnalizatorów
KD
1
PN-EN 50133-1:2007
Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu w zastosowaniach
dotyczących zabezpieczenia -- Część 1: Wymagania systemowe
2
PN-EN 50133-2-1:2002
Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów
3
PN-EN 50133-7:2002
Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania
CCTV
PN-EN 50132-1:2010
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe
PN-EN 50132-5-1:2012
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-1: Transmisja wideo -- Ogólne wymagania eksploatacyjne
3
PN-EN 50132-5-2:2012
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 5-2: Protokoły sieciowe (IP) dotyczące transmisji
wideo
4
PN-EN 50132-7:2003
Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania
1
2
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
1
PN-EN 50173-1:2011
Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –
Część 1: Wymagania ogólne
2
PN-EN 50173-2:2008/A1:2011
Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego –
Część 2: Budynki biurowe;
3
PN-EN 50174-1:2010/A1:2011
Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości;
4
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011
Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków;
5
PN-EN 50174-3:2005
Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków;
6
PN-EN 50346:2004/A2:2010
Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania;
7
Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w
PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego
8
System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w
zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-1 lub z adekwatnymi
normami międzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801

Podobne dokumenty