ZASADY I TRYB NABORU DO WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ

Transkrypt

ZASADY I TRYB NABORU DO WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ
INFORMACJA
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
prowadzi następujące rekrutacje
I.
Studium Oficerskie
8,5 miesięczne Studium Oficerskie (dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami
zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem
osobowym)
Kandydaci muszą dokonać rejestracji elektronicznej oraz złożyć w terminie do 30 września do
Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień
właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:
- wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej po zatwierdzeniu
kwestionariusza w rejestracji elektronicznej);
- dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia:
- życiorys (nie CV);
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- zdjęcie legitymacyjne;
- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta
przydzielony podczas rejestracji internetowej); opłata nie podlega zwrotowi;
- kserokopia dowodu osobistego;
- w dniu stawiennictwa na egzamin informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną
z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminów.
W procesie rekrutacyjnym jest wymagana zgodność ukończonego kierunku studiów z wybranym
przez kandydata korpusem osobowym (wymagane kwalifikacje przedstawia tabela
www.wso.wroc.pl/dla kandydatów/studium oficerskie 8,5 miesięczne).
Komendant WKU, po złożeniu dokumentów przez kandydata, kieruje kandydata do wojskowej
komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej,
w tym również w korpusach osobowych oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania
orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby
wojskowej. Orzeczenia lekarskie przesyła Komendant macierzystego WKU do Rektora Komendanta
najpóźniej do 10 listopada.
O dniu stawiennictwa na egzamin kandydaci zostają powiadamiani drogą elektroniczną.
Postepowanie rekrutacyjne obejmuje:
- test znajomości języka angielskiego;
- sprawdzian sprawności fizycznej;
- rozmowę kwalifikacyjną.
Otrzymanie przez wojskowego komendanta uzupełnień kopii zaświadczenia o zakwalifikowaniu
stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania do WSOWL.
3 miesięczne Studium Oficerskie (dla osób (absolwentów krajowych uczelni medycznych)
ubiegających się do korpusu medycznego w przedstawionych przez Departament Wojskowej Służby
Zdrowia w danej rekrutacji grupach osobowych dla podoficerów zawodowych i osób niebędących
żołnierzami zawodowymi)
Kandydaci (osoby cywilne) muszą dokonać rejestracji elektronicznej oraz złożyć w terminie do 20
stycznia do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:
- wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej po zatwierdzeniu
kwestionariusza w rejestracji elektronicznej);
- dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia:
- życiorys (nie CV);
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- zdjęcie legitymacyjne;
- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta
przydzielony podczas rejestracji internetowej); opłata nie podlega zwrotowi;
- kserokopia dowodu osobistego;
- w dniu stawiennictwa na egzamin informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną
z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminów.
W procesie rekrutacyjnym jest wymagana zgodność ukończonego kierunku studiów z wybranym
przez kandydata korpusem osobowym (wymagane kwalifikacje przedstawia tabela
www.wso.wroc.pl/dla kandydatów/studium oficerskie 3 miesięczne). Dla korpusu duszpasterstwa
wymagane kwalifikacje określa Ordynariat Polowy.
Komendant WKU, po złożeniu dokumentów przez kandydata, kieruje kandydata do wojskowej
komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej,
w tym również w korpusach osobowych oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania
orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby
wojskowej. Orzeczenia lekarskie przesyła Komendant macierzystego WKU do Rektora Komendanta.
O dniu stawiennictwa na egzamin kandydaci zostają powiadamiani drogą elektroniczną.
Postepowanie rekrutacyjne obejmuje:
- test znajomości języka angielskiego;
- sprawdzian sprawności fizycznej;
- rozmowę kwalifikacyjną.
Otrzymanie przez wojskowego komendanta uzupełnień kopii zaświadczenia o zakwalifikowaniu
stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania do WSOWL.
12 miesięczne Studium Oficerskie (dla absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami
zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem
osobowym oraz dla korpusu szeregowych zawodowych)
W ramach kwalifikacji szeregowych zawodowych uwzględniany jest co najmniej 5 letni staż
zawodowej służby wojskowej, znajomość języka angielskiego na poziomie 2,2,2,2, tytuł zawodowy
magistra oraz wzorowa ogólna ocena w ostatniej opinii służbowej
Kandydaci muszą dokonać rejestracji elektronicznej oraz złożyć w terminie do 15 maja do Dyrektora
Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze
względu na miejsce stałego zameldowania następujące dokumenty:
- wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (do pobrania ze strony internetowej po zatwierdzeniu
kwestionariusza w rejestracji elektronicznej);
- dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia:
- życiorys (nie CV);
- odpis skrócony aktu urodzenia;
- zdjęcie legitymacyjne;
- potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (wpłaty należy dokonać na indywidualny numer konta
przydzielony podczas rejestracji internetowej); opłata nie podlega zwrotowi;
- kserokopia dowodu osobistego;
- w dniu stawiennictwa na egzamin informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną
z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminów.
W procesie rekrutacyjnym jest wymagana zgodność ukończonego kierunku studiów z wybranym
przez kandydata korpusem osobowym (wymagane kwalifikacje przedstawia tabela
www.wso.wroc.pl/dla kandydatów/studium oficerskie 12 miesięczne).
Komendant WKU, po złożeniu dokumentów przez kandydata, kieruje kandydata do wojskowej
komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej,
w tym również w korpusach osobowych oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania
orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby
wojskowej. Orzeczenia lekarskie przesyła Komendant macierzystego WKU do Rektora Komendanta
najpóźniej do 15 czerwca.
O dniu stawiennictwa na egzamin kandydaci zostają powiadamiani drogą elektroniczną.
Postepowanie rekrutacyjne obejmuje:
- test znajomości języka angielskiego;
- sprawdzian sprawności fizycznej;
- rozmowę kwalifikacyjną.
Otrzymanie przez wojskowego komendanta uzupełnień kopii zaświadczenia o zakwalifikowaniu
stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania do WSOWL.
6 miesięczne Studium Oficerskie (dla podoficerów zawodowych)
Oferta dotyczy podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych
w określonej grupie osobowej lub posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności
przydatnej w danej grupie osobowej.
Kandydaci składają drogą służbową, poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej, do
Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Dowódcy Rodzaju Sił Zbrojnych wniosek wraz
z kwestionariuszem osobowym.
Rekrutacja trwa do 30 września; egzaminy w listopadzie; wcielenie na początku stycznia
II.
Studia wojskowe
Na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mogą ubiegać się osoby spełniające
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r., w
sprawie służby kandydatów na żołnierzy zawodowych, tj. posiadające świadectwo dojrzałości.
Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami
w WSOWL, Uczelnia powiadamia Wojskowego Komendanta Uzupełnień o złożeniu przez kandydata
wniosku i prosi o skierowanie osoby do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do
zawodowej służby wojskowej i wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania opinii
psychologicznej. Orzeczenia należy przysłać do Rektora uczelni w terminie do 31 maja.
Postępowanie zasadnicze obejmuje analizę wyników ze świadectwa dojrzałości. Polega na określeniu
punktów wniesionych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym. Są to wyniki
z egzaminu maturalnego z części pisemnej – matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka
i język angielski. Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na maturze, zdają test znajomości
języka angielskiego w uczelni. Sumowanie punktów odbywa się według zasady:
- dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów
wniesionych;
- dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy mnoży się przez 0,4.
Otrzymanie przez wojskowego komendanta uzupełnień kopii zaświadczenia o zakwalifikowaniu
stanowi podstawę do wydania osobie zainteresowanej skierowania do WSOWL.
III.
Przeniesienie ze studiów cywilnych na studia wojskowe
W przypadku wolnych miejsc na studiach wojskowych, student cywilny WSOWL kierunku, na
którym zwolniło się miejsce, może ubiegać się o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na
żołnierza zawodowego. Kandydat musi posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia
zawodowej służby wojskowej.
IV.
Studia medyczne
Uczelnia prowadzi nabór kandydatów na studia medyczne (kierunek lekarski) realizowane na
Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. WSOWL prowadzi pierwszy
etap kwalifikacji tj. sprawdzian z wychowania fizycznego, egzamin z języka angielskiego (jeżeli nie
był on przedmiotem egzaminu maturalnego), oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Kandydaci
którzy pomyślnie przeszli pierwszy etap w WSOWL otrzymują zaświadczenie
o wynikach z języka angielskiego, sprawdzianu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.
WSOWL nie wydaje decyzji o przyjęciu na studia medyczne. Zaświadczenie nie jest równoznaczne z
decyzją o przyjęciu na studia medyczne w WWL. Wojskowa Komenda Uzupełnień otrzymuje z
WSOWL kopie decyzji o niespełnieniu warunków do powołania do służby kandydackiej, natomiast
nie otrzymuje zaświadczenia o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Przyjęcia
na I rok studiów medycznych dokonuje Uniwersytet Medyczny w Łodzi Dyrektor Departamentu Kadr
wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej osób na podstawie wykazu osób
przyjętych przesłanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Osoba starająca się o przyjęcie ma obowiązek w terminie do 15 maja
- dokonać rejestracji elektronicznej na stronie internetowej WSOWL;
- złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:
wniosek i kwestionariusz osobowy (do pobrania po dokonaniu rejestracji i zatwierdzeniu
kwestionariusza);
życiorys (nie CV);
odpis skrócony aktu urodzenia.
Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu dokumentów, WKU kieruje osobę do wojskowej
komisji lekarskiej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej. Orzeczenia przesyła do Rektora
WSOWL najpóźniej do 30 czerwca.
V.
Studia podyplomowe
WSOWL prowadzi dwusemestralne niestacjonarne studia podyplomowe w specjalnościach:
- Zarządzanie kryzysowe we współczesnych organizacjach
- Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa – wyłącznie dla żołnierzy zawodowych
posiadających co najmniej wykształcenie II stopnia.
Żołnierzy zawodowych na studia podyplomowe zamawiane przez MON kieruje Dyrektor
Departamentu Kadr MON.
VI.
Studia cywilne
WSOWL prowadzi rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na
kierunkach – Zarządzanie, Bezpieczeństwo Narodowe, Inżynieria Bezpieczeństwa.
Na studia I stopnia może być przyjęta osoba posiadająca świadectwo dojrzałości uprawniające do
ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych z uwzględnieniem wymaganego
przedmiotu maturalnego dla danego kierunku studiów –
- Zarządzanie – matematyka, fizyka, chemia, informatyka, wiedza o społeczeństwie, geografia, język
obcy nowożytny;
- Bezpieczeństwo Narodowe – historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny;
- Inżynieria Bezpieczeństwa – matematyka, fizyka, chemia, informatyka, język obcy nowożytny.
Jedynym kryterium przyjęcia jest liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych.
Na studia II stopnia może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra, inżyniera,
licencjata lub równorzędny.
Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę ukończony kierunek
oraz uzyskany wynik studiów wyższych.
Specjalności prowadzone w ramach kierunku studiów:
Bezpieczeństwo narodowe
 zarzadzanie kryzysowe
 bezpieczeństwo lokalne
Inżynieria bezpieczeństwa
 bezpieczeństwo procesowe i ochrona radiologiczna
Zarządzanie
Studia stacjonarne
 zarządzanie logistyką
 zarządzanie projektami
Studia niestacjonarne
 zarządzanie logistyką
 zarządzanie bezpieczeństwem
 zarządzanie zasobami ludzkimi
(na wszystkich rekrutacjach obowiązuje rejestracja elektroniczna)
Zasady naboru przedstawione w Uchwale Senatu zamieszcza się na stronie internetowej.
Obowiązujące terminy rekrutacji podawane są z chwilą rozpoczęcia rekrutacji na stronie internetowej

Podobne dokumenty