Napój izotoniczny z chelatami

Transkrypt

Napój izotoniczny z chelatami
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS PATENTOWY
(19)
PL
219920
(13) B1
(11)
(21) Numer zgłoszenia: 406391
(22) Data zgłoszenia: 14.12.2009
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(51) Int.Cl.
A23L 1/304 (2006.01)
A23L 1/305 (2006.01)
A23L 2/52 (2006.01)
(62) Numer zgłoszenia, z którego nastąpiło wydzielenie:
389921
Napój izotoniczny z chelatami
(54)
(73) Uprawniony z patentu:
OLIMP LABORATORIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nagawczyna, PL
(43) Zgłoszenie ogłoszono:
20.06.2011 BUP 13/11
(45) O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.07.2015 WUP 07/15
(72) Twórca(y) wynalazku:
MARCIN JEDLIŃSKI, Nagawczyna, PL
RAFAŁ JEDLIŃSKI, Dębica, PL
PIOTR KULA, Dębica, PL
JUSTYNA WIDŁAK-KARGUL, Klimontów, PL
GERTRUDA BIRUŚ-MARSZAŁEK,
Brzeźnica, PL
(74) Pełnomocnik:
PL 219920 B1
rzecz. pat. Tadeusz Warzybok
2
PL 219 920 B1
Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest napój izotoniczny z chelatami aminokwasowymi minerałów w formie płynnej, poprawiający gospodarkę wodno-elektrolitową i zapewniający nawodnienie organizmu
ludzkiego oraz jednocześnie posiadający dodatkowe właściwości biologiczne na przykład odchudzające lub anty oksydacyjne lub wspomagające odporność lub wspomagające pracę serca lub oczyszczające z toksyn, przeznaczony zwłaszcza dla osób aktywnych i sportowców, wykonujących intensywny
wysiłek fizyczny.
Bardzo ważnym aspektem jest spożywanie zarówno przed, w trakcie jak i po dużym wysiłku fizycznym, zwłaszcza w trakcie treningu przez sportowców odpowiednich płynów, gdyż nawet lekkiemu
wysiłkowi fizycznemu towarzyszy utrata ważnych dla zdrowia takich pierwiastków jak jony: potasu,
sodu, wapnia i chloru. Zaburzenie równowagi elektrolitycznej doprowadza często do obniżenia wytrzymałości organizmu ludzkiego na wysiłek fizyczny. W celu rozwiązania problemów związanych
z gospodarką elektrolitową organizmów ludzkich konieczne jest spożywanie właściwych napojów,
posiadających dobrze zbilansowaną zawartość elektrolitów oraz należycie dopasowany poziom ciśnienia osmotycznego do płynów ustrojowych człowieka. Zapobiega temu natychmiastowe uzupełnienie tych płynów, ograniczając odwodnieniu organizmu człowieka.
Badania diety różnych grup ludności prowadzone między innymi przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie ujawniły za niskie spożycie składników mineralnych: wapnia, magnezu, potasu,
cynku i miedzi, przy jednocześnie zbyt wysokiej zawartości w diecie sodu i fosforu. Jest to bezpośrednio związane z wysokim stopniem przetworzenia oferowanej na rynku żywności, która obfituje w rafinowane węglowodany i nasycone, niezdrowe tłuszcze, a dodatkowo niska konsumpcja bogatych
w mikroelementy warzyw i owoców, pogłębia niedobory żywieniowe. Nie ulega wątpliwości, że suplementy diety są potrzebne, i to nie tylko sportowcom. Problemem w ich stosowaniu jest niska przyswajalność najpopularniejszych nieorganicznych składników mineralnych. Żywe organizmy nie są w stanie
przyswoić sobie minerałów nieorganicznych w ich naturalnej postaci. Aby wykorzystać mikroelement
nieorganiczny, żywy organizm musi go najpierw przekształcić w formę organiczno-biologiczną, którą
może łatwo wchłonąć. W ludzkim przewodzie pokarmowym musi, zatem zajść proces chemicznego
wiązania nieorganicznych cząsteczek minerałów w związki organiczne, które mogą być później wchłonięte i wykorzystane. Proces ten nazywamy chelatacją, a jego produkt chelatem. Niestety środowisko
przewodu pokarmowego nie jest idealnym miejscem dla sprawnego zachodzenia procesu naturalnej
chelatacji. Istnieje bardzo wiele czynników, które go zakłócają, dlatego jest on bardzo mało efektywny.
Po pierwsze bardzo często nie ma odpowiedniej ilości właściwych składników organicznych, w związku z tym minerał nieorganiczny nie jest wychwytywany. Istnieje bardzo wiele związków chemicznych
zakłócających proces naturalnej chelatacji, między innymi niektóre minerały w formach nieorganicznych wzajemnie uniemożliwiają sobie wchłanianie. Ponadto minerały w formach nieorganicznych są
bardzo niestabilne chemicznie. W kwaśnym pH żołądka i dwunastnicy ulegają dysocjacji na obdarzone ładunkiem jony, które bardzo często wiążą się w niekorzystne dla organizmu związki, powodujące
podrażnienia górnego odcinka przewodu pokarmowego. Odczyn dalszych odcinków systemu trawiennego, gdzie następuje właściwe wchłanianie wszystkich składników pokarmowych zmienia swój charakter na zasadowy, wówczas (pH rośnie). W takim środowisku minerały nieorganiczne wytrącają się
w postaci trudno rozpuszczalnych soli, których nie jesteśmy już w stanie przyswoić. Często tak jak
w przypadku na przykład siarczanu żelaza objawia się to w postaci bólów brzucha i zaparć. Naukowcy
od wielu lat zastanawiali się nad sposobem, który pozwoli zwiększyć efektywność wchłaniania związków mineralnych z doustnych suplementów.
Znana jest z opisu patentowego US 005270297A kompozycja wspomagająca wytrzymałość
i nawodnienie (Endurance and rehydration composition), która w swojej podstawowej wersji wykonania zawiera:
– mieszankę polimerów glukozy w ilości 10–1000 części wagowych, fruktozy/krystalicznej w ilo-3
ści 1–1000 części wagowych i chelatu aminokwasowego magnezu w ilości 25–2500x10 części wagowych oraz 0,15–32 części wagowych ligandu aminokwasowego pod warunkiem, że stosunek wagowy polimeru glukozy do fruktozy mieści się w zakresie od 4:1 do 1:4, a magnez jest obecny jako
chelat aminokwasowy, utworzony ze źródła ligandu aminokwasowego, w którym stosunek molowy
tego ligandu do magnezu w tym chelacie wynosi jak 1:1, a stosunek magnezu do węglowodanów
(glukoza, fruktoza) jest taki, że kompozycja (preparat) ta zawiera pomiędzy 10–25 mg magnezu na 1 g
PL 219 920 B1
3
mieszanki węglowodanowej glukozy i fruktozy. W mieszance tej chelat aminokwasowy magnezu posiada stosunek molowy ligandu do minerału wynoszący powyżej 2:1 o czystości farmaceutycznej.
Kompozycja według tego patentu może dodatkowo zawierać dodatki wybrane z grupy składającej się z mieszaniny elektrolitów (zawierającej wapń, sód, potas, chlor i fosfor) oraz specyficznej mieszaniny anabolicznych substancji odżywczych zawierających chelaty chromowe glicynianu, kwasu
nikotynowego, siarczanu wanadylu, manganu, inozyny, -ketoglutaranu i L-karnityny. Poza tym kompozycja według tego patentu dodatkowo może zawierać witaminy: B2, B3, B1, B5, B6 i E.
Z kolei znane z publikacji opisu patentowego US 2008/0193596A1 mieszaniny niskoglikemiczne
obejmujące od 0,05 do 5% wagowych L-karnityny i co najmniej jeden niskoglikemiczny izomer sacharozy w ilości co najmniej 2% wagowych, każdy z tych składników w przeliczeniu na całkowitą suchą
masę mieszaniny, przy czym mieszanina ta zawiera co najmniej jeden dodatek, a jako niskoglikemiczny dodatek izomer sacharozy stosuje się izomaltulozę lub leukrozę. Co najmniej jednym dodatkiem
do powyższej mieszaniny jest prebiotykiem, probiotykiem, suplementem, składnikiem opartym na
tłuszczu, produktem mlecznym lub środkiem słodzącym w postaci cukru, słodziku lub substytutu cukru. Z kolei prebiotykiem jest insulina, oligofruktoza i/lub galaktooligosacharydy lub bakterie Lactobacilli lub bakterie Bifidobacteria. Poza tym, co najmniej jednym dodatkiem do tej mieszaniny może być
cukier lub mieszanina dwóch lub więcej cukrów, względnie suplement wybrany spośród grupy obejmującej ekstrakt słodowy, substancje smakowe, barwnik pokarmowy, lecytyna, kwasy tłuszczowe Omega-3,
trójglicerydy, fitoestrogeny i sole kwasu askorbowego. Poza tym mieszanina ta zawiera 50 do 75 wagowych niskoglikemicznego izomeru sacharozy oraz od 1–5% wagowych L-karnityny w przeliczeniu
na całkowitą suchą jej masę.
Znany jest także z opisu patentowego US 0587972A1 napój dla sportowców zawierający minerał sodu, minerał potasu, minerał wapnia lub minerał magnezu, przy czym co najmniej połowę minerału sodu stanowi cytrynian sodu, chlorku sodu lub ich mieszanina, co najmniej połowę minerału magnesu stanowi sól węglanu rozpuszczalna w wodnym kwasie cytrynowym i roztworze kwasu jabłkowego, a co najmniej połowę minerału potasu stanowi cytrynian potasu, a ponadto napój ten opcjonalnie zawiera suplement kwasu askorbinowego oraz sok owocowy jako źródło cukru w ilości 1–14%
wagowych tego napoju. Jako sok owocowy stosowany jest sok jabłkowy i sok winogronowy lub ich
mieszanina, przy czym pH tego napoju wynosi 2,0 do 5,0.
Znany jest również z patentu US 1252781 zestaw substancji dla ograniczenia odwodnienia
i zmęczenia podczas fizycznego wysiłku, zastępujący płyny, sole i minerały utracone przez osobę
podczas wytężonej aktywności fizycznej zawierający w swym składzie recepturowym od 16 do 26 meg
+
+
Na od 1,5 do 4,7 meg K , od 11,9 do 19,9 meg Cl, od 4,1 do 10,1 meg PO4 i od 30 do 60 gramów
glukozy na każdy jeden litr tego napoju, lub zawierający w swym składzie recepturowym 0,85 gramów
NaCl, 0,15 gramów NaH2PO4, 0,15 gramów KH2PO4, 0,10 gramów KCl, 0,15 gramów NaHCO2
i 5 gramów glukozy na każdy litr napoju, przy czym roztwór zawierający powyższe składy recepturowe
zawiera także zaabsorbowany CO2 i posiada pH poniżej 3,0.
Z kolei znany z patentu US 5397786 „Rehydration drink” ujawnia napój do leczenia i prewencji
utraty istotnych dla organizmu ludzkiego elektrolitów z powodu utraty płynu. Według tego wynalazku
kreatyna, witamina B, kwas pantotenowy i cholina wraz z domieszkami licznych soli jak MgCO 3,
CaCO3, magnezu aspartam jako suplementy zawierające istotne składniki energii spełniają funkcję
stymulatorów energii.
Natomiast znany powszechnie pod nazwą handlową „Gatorade” napój izotoniczny zapobiegający odwodnieniu organizmu w trakcie wysiłku fizycznego wykonywanego w wysokiej temperaturze
i przy dużej wilgotności powietrza, stanowi mieszankę węglowodanów w postaci 6% roztworu i elektrolitów w postaci sodu i potasu. Zawiera on w swym składzie recepturowym 6 g białka, 52 mg sodu,
47 mg chlorków, 12 mg potasu i 5 mg magnezu na 100 ml tego napoju.
Celem wynalazku jest opracowanie takiego recepturowego składu jakościowego i ilościowego
napoju izotonicznego z udziałem wysoko przyswajalnych chelatowanych minerałów, który umożl iwiał będzie znaczną poprawę gospodarki elektrolitowej organizmów ludzkich i spełnia ł będzie podstawowy warunek jego prawidłowego oddziaływania na te organizmy, to jest ciśnienia osmotyczn ego – ciśnienia płynów ustrojowych wynoszącego od 275 do 295 m Osm/kg. Dalszym celem wynalazku jest opracowanie takiego składu recepturowego napoju izotonicznego, który spełniał będzie
zarówno funkcje napoju nawadniającego w okresie wzmożonego wysiłku fizycznego i aktywności
sportowej oraz jednocześnie zapewniał będzie wysoko efektywne uzupełnienie niedoboru składników
mineralnych, traconych wraz z tym wysiłkiem, wspomagających prawidłowe funkcjonowanie organizmu,
4
PL 219 920 B1
przy czym jednocześnie będzie posiadał dodatkowe właściwości biologiczne na przykład odchudzające lub antyoksydacyjne lub wspomagające odporność lub wspomagające pracę serca
lub oczyszczające z toksyn.
Istota napoju izotonicznego z chelatami w formie płynnej według wynalazku polega na tym,
że w 1000 ml jego formy płynnej zawiera 52,463 g do 87,507 g suchej masy zawierającej od 0,0625 g
do 1,548 g łącznego udziału składników mineralnych w formie chelatów aminokwasowych minerałów
w formie bisglicynianów i glicynianów, arginianów, asparaginianów, metioninianów, od 29,427 g
do 54,50 g łącznego udziału masowego węglowodanów, wybranych spośród glukozy, fruktozy, sacharozy i maltodekstryny lub glukozy, fruktozy i maltodekstryny, od 2,078 g do 9,95 g łącznego udziału
masowego substancji bioaktywnych, wybranych spośród L-karnityny i/lub jej pochodnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega-3, ubichinonu w formie koenzymu Q10, astaksantyny, L-teaniny,
ekstraktów roślinnych i owocowych, ekstraktów owoców cytrusowych i witamin oraz od 4,925 g
do 22,062 g łącznego udziału masowego substancji smakowo-zapachowych, substancji stabilizujących, antyutleniaczy, substancji konserwujących, substancji słodzących i barwników jako substancji
dodatkowych, przy czym osmoralność tego napoju wynosi 257–295 m/Osm/kg, a pH wynosi 2–5.
Korzystnym jest, gdy napój izotoniczny z chelatami w swoim składzie recepturowym w swoim
składzie recepturowym, jako składniki mineralne zawiera dodatkowo: magnez i wapń w formie bisglicynianu i potas w formie glicynianu, lub magnez w formie bisglicynianu i potas w formie glicynianu,
lub tylko magnez w formie bisglicynianu, natomiast w zależności od jego przeznaczenia, jako składniki
mineralne zawiera dodatkowo bisglicyniany: cynku, żelaza, manganu, miedzi, i/lub glicynian selenu,
a ponadto dodatkowo, jako antyutleniacze zawiera: cytrynian sodu lub cytrynian sodu i kwas askorbinowy lub kwas cytrynowy, cytrynian sodu i kwas askorbinowy, zaś dodatkowo, jako substancje konserwujące zawiera: benzoesan sodu i sorbinian potasu.
Korzystnym jest także, gdy napój ten, jako substancje słodzące w zależności od jego przeznaczenia zawiera: glukozę, fruktozę i sacharozę lub glukozę, fruktozę, sacharozę i mieszaninę substancji
słodzących składającą się z aspartamu, acesulfamu K, sacharynianu sodu i cyklaminianu sodu
lub glukozę, fruktozę i mieszaninę substancji słodzących składającą się z aspartamu, acesulfamu K,
sacharynianu sodu i cyklaminianu sodu, a jako substancje smakowo-zapachowe dodatkowo zawiera
co najmniej jeden ze składników: koncentrat soku grejpfrutowego, aromat grejpfrutowy, aromat owoców leśnych, zaprawę ananasowo-truskawkową, lub aromat ananasowy, zaś dodatkowo jako witaminy zawiera witaminę B6.
Korzystnym jest również, gdy napój ten dodatkowo zawiera barwniki, którymi są: żółcień chinolinowa i zieleń brylantowa lub błękit brylantowy lub tylko zieleń brylantowa, a dodatkowo jako ekstrakty
owocowe zawiera: koncentrat soku grejpfrutowego, natomiast jako substancje stabilizujące zawiera;
gumę guar, gumę karagenową, gumę celulozową gumę ksantanową i ester glicerolu i żywicy roślinnej,
przy czym napój ten ma formę w postaci roztworu płynnego.
Podstawową zaletą napoju izotonicznego według wynalazku jest jego uniwersalność skutków
spożycia w zależności od zastosowanego w nim składu recepturowego, a mianowicie napój zawierający L-karnitynę, jako podstawowe składniki wspomaga odchudzanie, natomiast zawierający, jako
podstawowe składniki Q10 (ubichinon), ekstrakt winogronowy, L-karnitynę i astaksantynę wspomaga
pracę serca, co znacznie rozszerza jego funkcjonalność w zależności od zastosowanej jego receptury.
Z kolei napój izotoniczny zawierający w swym składzie recepturowym, jako składniki podstawowe,
ekstrakt winogrona, bisglicyniany cynku, manganu i miedzi spełnia funkcje napoju antyoksydacyjnego,
a dodatkowo zawierający glicynian selenu, wspomaga odporność organizmu człowieka, zaś dodatkowy zawierający chelat kreatynowy magnezu i taurynę, jako składniki podstawowe spełnia funkcję napoju energetycznego, a ponadto napój ten zawierający, jako składniki podstawowe kwas hialuronowy
i siarczan glukozaminy powoduje wzmocnienie stawów u człowieka.
Poza tym zastosowanie w tym napoju chelatów aminokwasowych minerałów będących połączeniem dwóch cząsteczek aminokwasów z jedną cząsteczką minerału, cechujących się dużą stabilnością chemiczną powoduje zwiększenie odporności na działanie kwaśnego i zasadowego środowiska przewodu pokarmowego, uniemożliwiając rozpadanie się na jony analogicznie, jak nieorganiczne
formy minerałów, co z kolei, powoduje ich wysoką biodostępność i wchłanialność. Ponadto są one
odporne na działanie składników antyodżywczych oraz nie osłabiają działania zastosowanych witamin. Zastosowanie w napoju według wynalazku różnych form chelatów aminokwasowych pozwala
także na szybsze i bardziej efektywne uzupełnienie traconych elektrolitów, wzrost nawodnienia i równomierne odżywianie obciążonych dużym wysiłkiem fizycznym mięśni.
PL 219 920 B1
5
Z kolei zastosowanie w tym napoju chelatów aminokwasowych minerałów pozwoliło na uzyskanie nieznanego dotychczas nowatorskiego napoju izotonicznego powodującego wzrost nawodnienia
organizmu ludzkiego i równomierne odżywianie obciążonych wysiłkiem fizycznym mięśni.
Ważną zaletą tych napojów jest także to, że każdy z nich zawierający odpowiednią recepturę
według wynalazku jest napojem izotonicznym, uzupełniającym brakujące w organizmie człowieka
minerały i spełnia różnie wyżej wymienione funkcje.
Przedmiot wynalazku został przedstawiony w przykładach wykonania jego składów recepturowych dla formy płynnej, nie ograniczających jego zakresu, oraz w przykładach wykonania ich produktów gotowych.
Przykładowe składy recepturowe dla formy płynnej napoju izotonicznego w g/1000 ml płynu
przedstawiono w przykładach I–X, zawartych w tabelach 1–4, przy czym powyższe przykładowe składy recepturowe dotyczą zawartości składników w roztworze, gdyż jednym z ich składników jest woda
z kolei w przykładzie XI przedstawiono sposób wykonywania gotowego produktu w oparciu o składy
recepturowe podane w przykładach I–X.
Tabela 1
Składniki recepturowe
dla formy płynnej napoju izotonicznego
Przykłady wykonania składów recepturowych
w g/1000 ml płynu
I
1
2
II
3
glukoza (meritoza)
10,639
13,50
fruktoza
10,639
13,50
cukier kryształ
8,149
10,5
maltodekstryna
-
15,00
sól
0,379
0,38
cytrynian sodu
1,397
1,398
glicynian potasu
1,00
1,00
bisglicynian magnezu
0,278
0,278
bisglicynian wapnia
0,27
-
winian L-karnityny
0,318
0,296
-
0,36
aromat owoców leśnych
aromat maskujący
0,192
-
aromat grejpfrutowy
0,603
-
11,589
-
koncentrat soku grejpfrutowego
zaprawa smakowa niebieska
-
0,64
kwas jabłkowy
3,60
3,60
sorbinian potasu
0,25
0,25
benzoesan sodu
0,075
0,075
-
0,07
mieszanina substancji słodzących Starsweet
(aspartam, acesulfam K, sacharynian sodu,
cyklaminian sodu)
peptyd glutaminowy
2,945
-
acesulfam K
0,134
-
żółcień chinolinowa, jako barwnik E104
0,003
-
błękit brylantowy, jako barwnik E133
-
0,003
6
PL 219 920 B1
cd. Tabeli 1
1
2
zieleń brylantowa, jako barwnik E142
3
0,003
-
woda
947,54
939,153
Razem:
1000
1000
52,463
60,85
w tym suchej masy w ilości
zawierającej:
składniki mineralne w postaci
chelatów aminokwasowych
1,548
węglowodanów
1,278
29,427
52,50
substancji bioaktywnych
5,039
2,074
substancji dodatkowych
16,449
4,998
Tabela 2
Składniki recepturowe
dla formy płynnej napoju izotonicznego
Przykłady wykonania składów recepturowych
w g/1000 ml płynu
III
1
IV
V
2
3
4
glukoza
13,50
13,00
13,50
fruktoza
13,50
14,30
13,50
cukier kryształ (sacharoza)
10,50
11,20
10,50
maltodekstryna
14,82
16,00
15,00
sól
0,38
0,38
0,38
cytrynian sodu
1,398
2,091
1,398
glicynian potasu
1,00
1,00
1,00
bisglicynian magnezu
0,278
-
wodorofosforan dipotasowy
-
0,26
hydroksywęglan magnezu
-
0,20
kwas askorbinowy
winian L-karnityny
0,278
-
0,12
0,296
0,296
0,296
bisglicynian miedzi
-
-
0,02
kwas hialuronowy
0,01
-
-
siarczan glukozaminy 2KCl
0,154
-
-
bisglicynian manganu
0,00625
-
0,03
-
0,01
glicynian selenu
-
tauryna
-
3,869
-
kofeina
-
0,21
-
glukuronolakton
-
2,519
-
zaprawa ananasowo-truskawkowa
-
16,741
-
zaprawa smakowa niebieska
0,64
-
0,64
aromat owoców leśnych
0,36
-
0,36
kwas cytrynowy
-
3,396
-
PL 219 920 B1
7
cd. Tabeli 2
1
2
3
4
kwas jabłkowy
3,60
-
3,60
sorbinian potasu
0,25
0,30
0,25
benzoesan sodu
0,075
0,075
0,075
mieszanina substancji słodzących
(aspartam, acesulfam K, sacharynian sodu,
cyklaminian sodu)
-
0,05
-
zieleń brylantowa, jako barwnik E142
-
1,50
-
939,24
912,523
939,163
1000
1000
1000
w tym suchej masy w ilości
60,76725
87,507
60,837
zawierającej:
składniki mineralne
w postaci chelatów aminokwasowych
1,28425
1,00
1,338
52,32
54,50
52,50
woda
Razem:
węglowodanów
substancji bioaktywnych
2,238
9,95
2,074
substancji dodatkowych
4,925
22,062
4,925
Tabela 3
Składniki recepturowe
dla formy płynnej napoju izotonicznego
Przykłady wykonania składów recepturowych
w g/1000 ml płynu
VI
1
VII
2
3
glukoza
13,50
13,50
fruktoza
13,50
13,50
cukier kryształ
10,50
10,50
maltodekstryna
15,00
15,00
sól
0,38
0,38
cytrynian sodu
1,398
1,398
glicynian potasu
1,00
1,00
bisglicynian magnezu
0,278
0,025
bisglicynian żelaza
0,07
winian L-karnityny
-
0,296
argininian cynku
-
0,15
askorbinian wapnia
witamina B6
0,15
-
-
0,004
Omega-3
0,20
-
koenzym Q10
0,03
-
aromat ananasowy
0,36
-
-
0,36
aromat owoców leśnych
astaksantyna
0,133
-
zaprawa smakowa niebieska
0,64
0,64
8
PL 219 920 B1
cd. Tabeli 3
2
3
kwas jabłkowy
1
3,60
3,60
sorbinian potasu
0,25
0,25
benzoesan sodu
0,075
0,075
mieszanina substancji słodzących Starsweet
(aspartam, acesulfam K, sacharynian sodu,
cyklaminian sodu)
-
0,07
estry glicerolu i żywicy roślinnej
0,01
-
guma guar
0,01
-
guma karagen
0,01
-
guma celulozowa
0,01
-
guma ksantanowa
0,01
-
938,886
939,252
Razem:
1000
1000
w tym suchej masy w ilości
61,114
60,748
1,348
1,175
woda
zawierającej:
składniki mineralne
w postaci chelatów aminokwasowych
węglowodanów
52,50
52,50
substancji bioaktywnych
2,291
2,078
substancji dodatkowych
4,975
4,995
Tabela 4
Składniki recepturowe dla formy płynnej
napoju izotonicznego
Przykłady wykonania składów recepturowych
w g/1000 ml płynu
VI
VII
2
3
4
glukoza
13,50
13,50
13,50
fruktoza
13,50
13,50
13,50
cukier kryształ (sacharoza)
10,50
10,50
10,50
maltodekstryna
15,00
15,00
15,00
sól
0,38
0,38
0,38
cytrynian sodu
1,398
1,398
1,398
glicynian potasu
1,00
-
bisglicynian magnezu
0,025
-
0,556
-
0,0375
1
bisglicynian cynku
metioninian cynku
0,0375
VIII
-
-
-
asparaginian magnezu
-
0,025
-
asparaginian cynku
-
0,0375
-
witamina B6
0,004
0,004
0,004
winian L-karnityny
0,296
-
0,296
Omega-3
-
0,20
-
PL 219 920 B1
9
cd. Tabeli 4
1
2
3
4
koenzym Q10
-
0,03
-
astaksantyna
-
0,133
-
zaprawa smakowa niebieska
0,64
0,64
0,64
aromat owoców leśnych
0,36
0,36
0,36
-
-
0,10
kwas jabłkowy
3,60
3,60
3,60
sorbinian potasu
0,25
0,25
0,25
benzoesan sodu
0,075
0,075
0,075
L-teanina
estry glicerolu i żywicy roślinnej
-
0,01
-
guma guar
-
0,01
-
guma karagen
-
0,01
-
guma celulozowa
-
0,01
-
guma ksantanowa
-
0,01
-
0,07
0,07
0,07
939,364
940,247
939,733
Razem:
1000
1000
1000
w tym suchej masy w ilości
60,6355
59,7525
60,2665
1,0625
0,0625
0,5935
mieszanina substancji słodzących Starsweet
(aspartam, acesulfam K, sacharynian sodu,
cyklaminian sodu)
woda
zawierającej:
składniki mineralne
w postaci chelatów aminokwasowych
węglowodanów
52,50
52,50
52,50
substancji bioaktywnych
2,078
2,145
2,178
substancji dodatkowych
4,995
5,045
4,995
Przykład XI
Początkowym etapem produkcji napoju izotonicznego, zgodnie z jednym z wybranych zestawów recepturowych wymienionych w przykładach I–X jest dozowanie składników według zatwierdzonej receptury, po czym dokonuje się rozpuszczania tych składników w systemie mieszalników o dużych pojemnościach, z użyciem wody technologicznej oraz wody uzyskanej metodą odwróconej
osmozy.
Tak sporządzony napój po stwierdzeniu zgodności parametrów fizykochemicznych, w tym wymaganej osmolarności wynoszącej 275–295 m Osm, oraz kwasowości pH = 2 do 5 jest zwolniony
do następnego etapu produkcji przez Kontrolę Jakości.
Z kolei w zależności od rodzaju opakowania, napój jest poddawany pasteryzacji tunelowej
lub przepływowej, w celu zapewnienia stabilności mikrobiologicznej gotowemu produktowi, przy czym
napój przeznaczony do rozlewu do butelek typu PET, jest poddawany pasteryzacji przepływowej
w temperaturze 110–115°C i czasie 120 s, po czym schłodzony wodą lodową osiąga temperaturę 7–9°C
i zostaje przekazany do rozlewu.
Zamknięte opakowania są znakowane numerem partii produkcyjnej i datą przydatności do spożycia, po czym etykietowane etykietami typu sleeve. Następnie napój rozlewany jest do puszek aluminiowych i po zamknięciu opakowań poddawany jest pasteryzacji tunelowej w temperaturze 80–82°C
i czasie 7–9 min, a następnie znakowany analogicznie jak w przypadku opakowań typu PET.
Końcowym etapem procesu produkcji jest dla obu wersji opakowaniowych pakowanie w opakowania zbiorcze typu zgrzewkowego po 6, 12 lub 24 sztuki oraz przygotowanie do jego dystrybucji.
10
PL 219 920 B1
Zastrzeżenia patentowe
1. Napój izotoniczny z chelatami zawierający węglowodany, chelaty aminokwasowe minerałów, substancje bioaktywne, w tym L-karnitynę, substancje słodzące i smakowo-zapachowe oraz substancje wypełniające, substancje konserwujące, witaminy i barwniki, znamienny tym, że w 1000 ml
jego formy płynnej zawiera 52,463 g do 87,507 g suchej masy zawierającej od 0,0625 g do 1,548 g
łącznego udziału składników mineralnych w formie chelatów aminokwasowych minerałów w formie
bisglicynianów i glicynianów, arginianów, asparaginianów, metioninianów, od 29,427 g do 54,50 g
łącznego udziału masowego węglowodanów, wybranych spośród glukozy, fruktozy, sacharozy i maltodekstryny lub glukozy, fruktozy i maltodekstryny, od 2,078 g do 9,95 g łącznego udziału masowego
substancji bioaktywnych, wybranych spośród L-karnityny i/lub jej pochodnych, nienasyconych kwasów
tłuszczowych Omega-3, ubichinonu w formie koenzymu Q10, astaksantyny, L-teaniny, ekstraktów
roślinnych i owocowych, ekstraktów owoców cytrusowych i witamin oraz od 4,925 g do 22,062 g łącznego udziału masowego substancji smakowo-zapachowych, substancji stabilizujących, antyutleniaczy,
substancji konserwujących, substancji słodzących i barwników jako substancji dodatkowych,
przy czym osmoralność tego napoju wynosi 257–295 m/Osm/kg, a pH wynosi 2–5.
2. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że w swoim składzie recepturowym jako składniki
mineralne zawiera dodatkowo: magnez i wapń w formie bisglicynianu i potas w formie glicynianu,
lub magnez w formie bisglicynianu i potas w formie glicynianu, lub tylko magnez w formie bisglicynianu.
3. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że w zależności od jego przeznaczenia, jako
składniki mineralne zawiera dodatkowo bisglicyniany: cynku, żelaza, manganu, miedzi, i/lub glicynian
selenu.
4. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowo, jako antyutleniacze zawiera: cytrynian sodu lub cytrynian sodu i kwas askorbinowy lub kwas cytrynowy, cytrynian sodu i kwas askorbinowy.
5. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowo, jako substancje konserwujące zawiera: benzoesan sodu i sorbinian potasu.
6. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że jako substancje słodzące w zależności od jego
przeznaczenia zawiera: glukozę, fruktozę i sacharozę lub glukozę, fruktozę, sacharozę i mieszaninę
substancji słodzących składającą się z aspartamu, acesulfamu K, sacharynianu sodu i cyklaminianu
sodu lub glukozę, fruktozę i mieszaninę substancji słodzących składającą się z aspartamu, acesulfamu K, sacharynianu sodu i cyklaminianu sodu.
7. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że jako substancje smakowo-zapachowe dodatkowo zawiera co najmniej jeden ze składników: koncentrat soku grejpfrutowego, aromat grejpfrutowy,
aromat owoców leśnych, zaprawę ananasowo-truskawkową, lub aromat ananasowy,
8. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowo, jako witaminy zawiera witaminę B6.
9. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowo, jako barwniki zawiera: żółcień chinolinową i zieleń brylantową lub błękit brylantowy lub tylko zieleń brylantową.
10. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowo, jako ekstrakty owocowe zawiera:
koncentrat soku grejpfrutowego.
11. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że dodatkowo, jako substancje stabilizujące zawiera: gumę guar, gumę karagenową, gumę celulozową, gumę ksantanową i ester glicerolu i żywicy
roślinnej.
12. Napój według zastrz. 1, znamienny tym, że ma formę w postaci roztworu płynnego.
Departament Wydawnictw UPRP
Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

Podobne dokumenty