1. -Stary DwÓr $2. - Urząd Gminy Stary Targ

Transkrypt

1. -Stary DwÓr $2. - Urząd Gminy Stary Targ
t
I
t
UchwałaNr XVIV1 53l20|f
Rady Gminy StaryTarg.
z dnia28 czerwcaf0I2 r.
zmieniającauchwałęw powołantaZespołuSzkoł w Starym Targu
Napodstawie art.18 ust. 2pkt9 lith) ustawy zdnia 8 marca 1990rokuo
z
Samorządziegminnym (Dz.U . z 2OO1r. Nr I42, poz. 1591 ze zm.)w ZwIąZku
( j.
art. 5 ust. 2 pkt 1) ustawy z dn\a 7 września199I r. o systemteoświaty t.
Dz.IJ. z fOO4r. Nr f56, poz.f572 ze zm.)- Rada Gminy StaryTarg uchwala ,
co następuje:
W uchwale NrXV/98/04 Rady Gminy Stary Targ z dntaw Sprawiepowoł.ania
ZespołuSZkÓł w Starym Targu wprowadza się następujące Zmiany:
$ 1.
1.
$ 1 punkt f otrzymujebrzmienie
.S'kołu Podstawowaim. Franciszka Jujki w Starym Targu
-Publiczne Gimnazium w Starym Targu
2.
$2 otrzymujebrzmienie
obwÓd szkoĘ podstawowejobejmuje następującemiejScowoscl:
-StaryDwÓr
-Nowy Targ
.Kątki
-Mleczewo
-Klecewo
-Bukowo
-Trankwice
-Telkwice
-Pozolia
.Kościelec
-Stary DwÓr
$2.
Wykonanie uchwałypowierza się Wojtowi Gminy Stary Targ.
$ 3.
1. Uchwaławchodziw Życiepo uptywie 14 dni od dnia ogłoszeniaw Dzienniku
Urzędowym Woj ew Ództwa Pomorskiego
Przewodnicząc,
' ź*^o#dl"rnyStary Targ
i#{'lŁ
'rrJy" -
|
Krzysztof Klrapik

Podobne dokumenty