UCHWAŁA NR VI/69/07 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z

Transkrypt

UCHWAŁA NR VI/69/07 RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO z
UCHWAŁA NR VI/69/07
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: uchwalenia Strategii Promocyjno-Informacyjnej Powiatu
Zduńskowolskiego na lata 2007-2013
Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759)
Rada Powiatu postanawia co następuje:
§ 1. Uchwala kierunki rozwoju powiatu zduńskowolskiego, misję, cele
strategiczne, cele operacyjne oraz zadania realizacyjne zapewniające osiągnięcie
wytyczonych celów, zawarte w dokumencie pn. „Strategia Promocyjno-Informacyjna
Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2013” stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Upoważnia Zarząd Powiatu do redakcyjnego opracowania i
opublikowania dokumentu pn. „Strategia Promocyjno-Informacyjna Powiatu
Zduńskowolskiego na lata 2007-2013”.
2. Zobowiązuje Zarząd Powiatu do poczynienia działań w kierunku organizacji
prac przygotowujących realizacje założeń Strategii.
3. Zobowiązuje Zarząd Powiatu do prowadzenia oceny i korekty Strategii w
terminach po 2, 4, 6 latach po jej przyjęciu.
4. Zobowiązuje Zarząd Powiatu oraz powiatowe jednostki organizacyjne do
uwzględniania zapisów w Strategii w projektach budżetu powiatu oraz w projektach
planów finansowych jednostek.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na
tablicy informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskie Woli.
Przewodniczący
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
Janusz Kochelski

Podobne dokumenty