Aparat A4004 First - instrukcja obsługi PDF

Transkrypt

Aparat A4004 First - instrukcja obsługi PDF
Alcatel First Reflexes™
Alcatel
OmniPCX Office
ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD
Jak pos³ugiwaæ siê instrukcj¹ ?
+RZ
Posiadasz aparat cyfrowy Alcatel First Reflexes. Ten aparat, bardzo ³atwy w u¿yciu,
zosta³ stworzony, byœ móg³ skorzystaæ z zalet jakoœci dŸwiêku cyfrowego.
• Operacje
• Klawiatura
Podnieœ s³uchawkê.
Klawiatura numeryczna.
Od³ó¿ s³uchawkê.
Konkretny klawisz na
klawiaturze
numerycznej.
Opis operacji lub jej
kontekst.
• Inne symbole
• Wstêpnie zaprogramowane
klawisze
2
lub
i/lub
Opcjonalna sekwencja
czynnoœci.
Klawisz wstêpnie
zaprogramowany
Wa¿ne informacje.
(funkcja symbolizowana
ikon¹)
Te symbole mo¿na wzbogaciæ ma³ymi ikonami lub tekstem Wszystkie kody
domyœlne lub osobiste zosta³y podane w tabeli kodów dostarczonej razem z
telefonem.
2
Spis treœci
7RF
Twój telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 4
1.
Pierwsze kroki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 5
Wykonywanie i odbieranie po³¹czeñ. Personalizacja skrzynki
poczty g³osowej. Ods³uchiwanie wiadomoœci g³osowych. Wybór
melodii i regulacja si³y g³osu. Zak³adanie etykiety dla klawiszy
programowalnych.
2.
Odbieranie po³¹czeñ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 8
Rozpoczecie rozmowy. Realizacja po³¹czenia za pomoc¹
osobistej ksi¹¿ki telefonicznej. Oddzwonienie. ¯¹danie
oddzwonienia je¿eli numer wewnêtrzny jest zajêty.
3.
Podczas rozmowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 9
Wysy³anie DTMF. Po³¹czenie z drug¹ osob¹ podczas rozmowy.
Przyjêcie drugiego po³¹czenia. Prze³¹czanie miêdzy dwoma
rozmowami (rozmowa przemienna). Prze³¹czanie rozmowy.
Konferencja.
3
4.
Dostosowanie telefonu do Twoich potrzeb . . . . . . . . Str. 11
Programowanie osobistej ksi¹¿ki telefonicznej. Dostosowanie
powitania. Osobisty asystent: po³¹czenie tylko za pomoc¹
jednego numeru. Zmiana has³a.
5.
Pozostañ w kontakcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 13
Przekierowanie Twoich wiadomoœci do Twojej poczty g³osowej
lub na inny numer. Ods³uchiwanie. W³¹cz/wy³¹cz asystenta
osobistego.
6.
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych. . . . . . . . . . . . . . . . . Str. 14
Przejmowanie po³¹czenia. Odpowiedzieæ na po³¹czenie ogólne.
Wys³anie kopii wiadomoœci g³osowej.
Gwarancja Miêdzynarodowa i Normy . . . . . . . . . . . . . Str. 15
3
Twój telefon
7HOHSKRQH
Wstêpnie zaprogramowane klawisze
Dostêp do ró¿nych us³ug
pocztowych.
Dostêp do osobistych numerów
skróconych.
Trójstronna konferencja.
¯¹danie oddzwonienia.
Skierowanie rozmów do innego
terminala.
Powtórzenie ostatnio wybranego
numeru.
Anulowanie po³¹czenia
konsultacyjnego.
Przechwycenie rozmowy z innego
terminala.
Migaj¹ca dioda pokazuje
obecnoœæ informacji g³osowej
lub ¿¹dania oddzwonienia
Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w witrynie internetowej pod adresem:
www.alcatel.com
4
1
Pierwsze kroki
2WKHU
1.1
Wykonywanie i odbieranie po³¹czeñ
• Wykonywanie po³¹czenia:
podnieœ
s³uchawkê
wyjœcie na linie
zewnêtrzne
wybierz numer rozmówcy
• Odbieranie po³¹czenia:
podnieœ
s³uchawkê
5
1.2
Personalizacja skrzynki poczty g³osowej
kontrolka miga
wprowadzenie Twojego hasla, a
nastepnie zapisanie Twojego
nazwiska wedlug instrukcji
asystenta glosowego
Has³o jest niezbêdne do uzyskania dostêpu do poczty
g³osowej i do zablokowania telefonu.
5
1
1.3
Ods³uchiwanie wiadomoœci g³osowych
rozg³aszanie
wiadomoœci
podnieœ s³uchawkê
has³o
lub
nastêpna
wiadomoϾ
1.4
poprzednia
wiadomoϾ
ponowne
ods³uchanie
wiadomoœci
Wybór melodii i regulacja si³y g³osu
6
kolejne rozmowy
na
kod funkcji ”Dostosowanie”
lub
wybierz
dzwonek
6
wybierz g³oœnoœæ
1.5
Pierwsze kroki
1
Zak³adanie etykiety dla klawiszy programowalnych
Drukowana etykieta jest dostarczana razem z terminalem. Powinna byæ ona
umieszczona pod programowalnymi klawiszami.
7
1.
2.
3.
4.
W³ó¿ p³aski przedmiot w szczelinê (1 szczelina na blok klawiszy).
Unieœ pokrywê.
Wsuñ wydrukowan¹ etykietê pod pokrywê.
Umieœæ pokrywê na miejscu.
7
Pie
2
Odbieranie po³¹czeñ
2WKHU
2.1
Rozpoczecie rozmowy
podnieœ
s³uchawkê
wybieranie
bezpoœrednie
Dla polaczen zewnetrznych, wybierz ’0’ przed numerem
Aby wybraæ operatora, wybierz '9”
2.2
8
Realizacja po³¹czenia za pomoc¹ osobistej ksi¹¿ki
telefonicznej
podnieœ
s³uchawkê
Numery
skrócone
Numer z
osobistej ksi¹¿ki
telefonicznej
(0 do 9)
2.3
Oddzwonienie
2.4
¯¹danie oddzwonienia je¿eli numer wewnêtrzny jest
zajêty
PowWyb
Numer zajêty
Oddzw.
8
3
Podczas rozmowy
2WKHU
W trakcie rozmowy, mo¿na wykonywaæ ró¿ne czynnoœci takie jak wykonanie
po³¹czenia do drugiego rozmówcy lub przeniesienie rozmowy.
3.1
Wysy³anie DTMF
W trakcie po³¹czenia mo¿e czasami zajœæ koniecznoœæ nadania kodu DTMF, na
przyk³ad do serwera g³osowego, lub sekretarki automatycznej obs³ugiwanej
zdalnie. Funkcja jest automatycznie wy³¹czana po zakoñczeniu rozmowy.
W trakcie rozmowy
kod funkcji “Wybieranie
tonowe DTMF”
3.2
Ten sam klawisz
aby anulowaæ
Po³¹czenie z drug¹ osob¹ podczas rozmowy
Uzyskanie po³¹czenia z drug¹ osob¹ podczas rozmowy.
9
pierwsza rozmowa jest
zawieszona
wybierz ¿¹dany
numer
3.3
Anulowanie drugiej
rozmowy
Przyjêcie drugiego po³¹czenia
W czasie po³¹czenia, stara siê po³¹czyæ drugi abonent.
pierwsze po³¹czenie jest
zawieszone
kod funkcji
“Konsultacja
zawieszonego
po³¹czenia”
9
3
3.4
Prze³¹czanie miêdzy dwoma rozmowami (rozmowa
przemienna)
Podczas rozmowy inne po³¹czenie jest zawieszone.
Przyjmowanie drugiego po³¹czenia:
pierwsze po³¹czenie jest
zawieszone
kod fuckcji
“Rozmowa
przemienna”
3.5
Prze³¹czanie rozmowy
Jeœli rozmawiasz, aby przekierowaæ Twojego rozmówcê na inn¹ stacjê.
10
nr telefonu
odbiorcy
3.6
Konferencja
Podczas rozmowy z jednym rozmówc¹, drugie po³¹czenie oczekuje.
konferencja
10
ten sam klawisz,
aby anulowaæ
4
Dostosowanie telefonu do Twoich
potrzeb
4.1
Programowanie osobistej ksi¹¿ki telefonicznej
2WKHU
Ksi¹¿ka jest obs³ugiwana przy pomocy 10 klawiszy (0 do 9) z klawiatury
numerycznej
kod funkcji ”Dostosowanie”
4.2
0 do 9
numer
wewnêtrzny lub
zwnêtrzny do
zapisania
Dostosowanie powitania
Istnieje mo¿liwoœæ zamiany oryginalnego powitania na w³asne.
zapis w toku
11
kod funkcji
”Dostosowanie”
poczta g³osowa
lub
koniec zapisu
Zastosuj
powrót do
domyœlnego powitania
11
4
4.3
Osobisty asystent: po³¹czenie tylko za pomoc¹
jednego numeru
kod funkcji
”Dostosowanie”
osobisty
asystent
i/lub
i/lub
i/lub
wybierz typ
wprowadŸ numer
przekierowania wspó³pracownika,
asystenta lub inny
wprowadzenie wprowadzenie numeru
w³¹czanie /
numeru
telefonu komórkowego
wy³¹czanie
zewnêtrznego
lub DECT
prze³¹czenia do
operatora
12
4.4
Zmiana has³a
Has³o jest niezbêdne do uzyskania dostêpu do poczty g³osowej i do zablokowania
telefonu. Has³o domyœlne to 1515.
kod funkcji
”Dostosowanie”
nowy kod
(4 cyfry)
12
Zastosuj
opcje
has³o
stary kod
(4 cyfry)
5
Pozostañ w kontakcie
2WKHU
Jesli nie podejmiesz ¿adnego dzialania, Alcatel OmniPCX Office przekieruje
polaczenia z Toba na Twoja poczte glosowa.
Przekierowanie Twoich wiadomoœci do Twojej
poczty g³osowej lub na inny numer
5.1
lub
nr telefonu
odbiorcy
5.2
Ods³uchiwanie
Kontrolka œwietlna informuje o pozostawionych wiadomoœciach.
rozg³aszanie
wiadomoœci
13
has³o
1 : ods³uchaj wiadomoœæ 2 : usuñ wiadomoœæ
3 : oddzwoñ do nadawcy wiadomoœci.
4 i '5' : wybierz wiadomoϾ.
6 : skopiuj wiadomoϾ.
klawisze od ’1’ do ’6’
5.3
W³¹cz/wy³¹cz asystenta osobistego
kod funkcji ”Dostosowanie”
osobisty asystent
lub
w³¹czenie
osobistego
asystenta
wy³¹czenie
osobistego
asystenta
zastosuj
13
6
Obs³uga po³¹czeñ wewnêtrznych
2WKHU
6.1
Przejmowanie po³¹czenia
Pick-up
6.2
numer
dzwoni¹cego
telefonu
Odpowiedzieæ na po³¹czenie ogólne
OdpowiedŸ na po³¹czenia przychodz¹ce do operatora, je¿eli jest on nieobecny.
kod funkcji “OdpowiedŸ na
dzwonek ogólny”
dzwonek ogólny
14
6.3
Wys³anie kopii wiadomoœci g³osowej
has³o
lub
wybranie rozmowy do
skopiowania
skopiowanie
wiadomosci
lub
lub
dodanie
adresata
14
numer, na który
chcemy
zadzwoniæ
zapis komentarza
wyœlij wiadomoœæ
Zastosuj
Gwarancja Miêdzynarodowa i
Normy
KRZWRF
Oprócz gwarancji ustawowych, niniejszy aparat posiada gwarancjê obejmuj¹c¹
wymianê czêœci oraz koszty robocizny przez okres jednego roku licz¹c od daty
widniej¹cej na rachunku.
Je¿eli ustawowa gwarancja w Twoim kraju przekracza okres jednego roku, bêdzie
stanowiæ gwarancjê obowi¹zuj¹c¹ w ramach niniejszych warunków.
Przy powo³ywaniu siê na klauzulê gwarancyjn¹ nale¿y przedstawiæ rachunek.
Gwarancja nie obowi¹zuje: w przypadku u¿ytkowania telefonu niezgodnie ze
wskazaniami zawartymi w niniejszej instrukcji obs³ugi, w razie usterek lub
uszkodzeñ powsta³ych na skutek normalnego zu¿ycia wyrobu, uszkodzeñ
powsta³ych z powodów zewnêtrznych w stosunku do aparatu (np.: uderzenie,
upadek, przechowywanie w pobli¿u Ÿród³a wilgoci, itd.), w przypadku
nieprawid³owej instalacji albo zmian lub napraw dokonywanych przez osoby nie
autoryzowane przez producenta lub resellera.
15
Deklaracja zgodnosci
Alcatel Business Systems deklaruje, ¿e produkt Alcatel First Reflexes uznaje siê za
zgodny z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy
1999/5/CE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.
Kazda nieautoryzowana modyfikacja produktu uniewaznia te deklaracje zgodnosci.
Kopia oryginalu niniejszej deklaracji zgodnosci moze byc uzyskana listownie pod
adresem:
Alcatel Business Systems - Technical Services - Customer Care
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France
Znak CE wskazuje, ¿e niniejszy wyrób jest zgodny z nastêpuj¹cymi dyrektywami:
-
89/336/CEE (kompatybilnoϾ elektromagnetyczna)
73/23/CEE (instalacje niskiego napiêcia)
1999/5/CE (R&TTE)
Niektóre funkcje Twojego aparatu sa udostepnianie przez klucz programowy lub
sa dostepne po zaprogramowaniu przez Twojego instalatora.
Wiêcej informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w witrynie internetowej pod
adresem: www.alcatel.com
Copyright © Alcatel Business Systems. 2001. Wszystkie prawa zastrze¿one.
W interesie klientów, Alcatel Business Systems zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian w parametrach swoich wyrobów bez uprzedzenia.
Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber, F-92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185
3EH 21004 BMAA Ed.01
15

Podobne dokumenty