Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez Partnera Handlowego Online
Instrukcja obsługi zarejestrowanych transakcji przez
Partnera Handlowego Online
Spis treści
1 SERWIS INTERNETOWY DLA PARTNERA HANDLOWEGO ONLINE ................................................... 3
2 PIERWSZY KROK: WYGENEROWANIE HASŁA I ZALOGOWANIE SIĘ DO SERWISU ............................. 4
3 WERYFIKACJA TRANSAKCJI / ORGANIZACJA SPRZEDAŻY ............................................................... 5
3.1 LISTA ZAREJESTROWANYCH TRANSAKCJI ORAZ ZMIANA ICH STATUSU .......................................................... 5
4
RAPORTY .................................................................................................................................... 6
4.1 RAPORT ANALITYCZNY SPRZEDAŻY / LEADÓW ...................................................................................... 6
4.2 PRZEGLĄD TRANSAKCJI ................................................................................................................... 7
5 USTAWIENIA ............................................................................................................................... 9
Lyoness eBiz GmbH
Grazbachgasse 93, A-8010 Graz
Tel +43(0) 316 / 70 77, Fax +43(0) 316 / 70 77 333
[email protected]
Seite 2 von 9
LGF für ZRS Graz, FN 323940h, UID:ATU64770199
www.lyoness.net
1 Serwis internetowy dla Partnera Handlowego Online
Serwis internetowy dla Partnera Handlowego Online (http://onlinepartner.lyoness.net) jest
specjalnym obszarem w systemie Lyoness, w którym Partner Handlowy używając swoich
danych dostępu ma wgląd w ustawienia swojego sklepu internetowego.
Na tej platformie Partner Handlowy ma wgląd we wszystkie zarejestrowane poprzez Lyoness
transakcje zakupowe. Może je edytować, a także sporządzać z nich raporty.
Status zarejestrowanych przez Lyoness transakcji musi zostać zatwierdzony lub zmieniony przez
Partnera Handlowego w określonym okresie czasu, w tzn. pending time. Po upływie tego
okresu wszystkie otwarte transakcje zostaną automatycznie zaakceptowane.
W przypadku anulowania transakcji zakupowych Lyoness w wewnętrznym systemie Partnera
Handlowego, ważne jest dokonanie aktualizacji statusu tych transakcji także w obszarze
logowania Partnera Handlowego Online, ponieważ nie następuje to automatycznie.
Lyoness eBiz GmbH
Grazbachgasse 93, A-8010 Graz
Tel +43(0) 316 / 70 77, Fax +43(0) 316 / 70 77 333
[email protected]
Seite 3 von 9
LGF für ZRS Graz, FN 323940h, UID:ATU64770199
www.lyoness.net
2 Pierwszy krok: wygenerowanie hasła i zalogowanie się do serwisu
3
2
1
1.
W celu wygenerowania hasła należy wpisać nazwę użytkownika (taką, jaka została nadana
przez Lyoness) w polu Użytkownik, a następnie kliknąć na przycisk Zapomniałeś hasła.
2.-3. Następnie należy podać adres e-mail i kliknąć na przycisk OK. W celu otrzymania hasła
należy zastosować się do wskazówek, które otrzymali Państwo w wiadomości e-mail.
Po wygenerowaniu nowego hasła należy zalogować się na:
http://onlinepartner.lyoness.net
4
5
6
Następnie należy wykonać kolejne czynności:
4. wprowadzić nazwę użytkownika otrzymaną od Lyoness
5. wprowadzić uprzednio wygenerowane, nowe hasło.
6. kliknąć na przycisk OK, w celu zalogowania się.
Lyoness eBiz GmbH
Grazbachgasse 93, A-8010 Graz
Tel +43(0) 316 / 70 77, Fax +43(0) 316 / 70 77 333
[email protected]
Seite 4 von 9
LGF für ZRS Graz, FN 323940h, UID:ATU64770199
www.lyoness.net
3 Weryfikacja transakcji / Organizacja sprzedaży
3.1 Lista zarejestrowanych transakcji oraz zmiana ich statusu
Wybierając sekcję Status Pending (transakcje oczekujące, jeszcze nie potwierdzone) możliwe
jest odnalezienie wszystkich zarejestrowanych transakcji, a także zarządzanie nimi.
W tej sekcji serwisu możliwe jest zatwierdzanie, anulowanie lub zmiana statusu transakcji.
Jeżeli dokonana zostanie zmiana statusu na inny, zostanie on również usunięty z listy Pending
Transactions. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, iż jeżeli nie dokonają Państwo zmiany statusu w
określonym czasie „Pending Time”, potwierdzenie transakcji nastąpi automatycznie. Ilość dni,
po upływie których dojdzie do automatycznego zaakceptowania zakupu wyświetla się
oddzielnie dla każdej transakcji.
1.-2. W celu uzyskania wglądu w listę otwartych transakcji należy w menu wybrać Ustawienie >
Finanse.
3. Następnie należy kliknąć przycisk Transakcje oczekujące.
4. W celu wyszukania określonych transakcji można wprowadzić numer zamówienia i
przyciskiem Wyszukaj rozpocząć wyszukiwanie.
5. W celu zmiany statusu transakcji (anulować, zaakceptować albo zmienić wartość
zamówienia), należy kliknąć w kolumnie Nowy Status na opcję Wybierz.
6. Następnie należy podać powód zmiany.
7. Aby zmienić wartość zamówienia (przy anulowaniu częściowym) należy wprowadzić nową
wartość w polu: Nowa wartość sprzedaży.
8. W celu zapisania zmian, należy kliknąć na przycisk Aktualizacja.
Lyoness eBiz GmbH
Grazbachgasse 93, A-8010 Graz
Tel +43(0) 316 / 70 77, Fax +43(0) 316 / 70 77 333
[email protected]
Seite 5 von 9
LGF für ZRS Graz, FN 323940h, UID:ATU64770199
www.lyoness.net
4
Raporty
W punkcie menu Raporty możliwe jest wyświetlenie analiz sprzedaży / obrotów. Wiele z tych
raportów ułatwi Państwu dokonanie analizy. Wyświetlone mogą zostać np. wszystkie transakcje
sprzedażowe w danym okresie czasu lub w ciągu jednego dnia.
4.1 Raport analityczny sprzedaży / leadów
Raport dotyczący zarejestrowanych sprzedaży / leadów jest najbardziej szczegółowym
zestawieniem transakcji zakupowych. Także w tym przypadku możliwe jest wyświetlenie
sprzedaży w danym okresie czasu.
1.-2. W menu po lewej stronie należy wybrać opcję Dodatkowe raporty > Raport analityczny
sprzedaży / leadów.
3.-4. Należy podać datę początkową i końcową.
5. Zestawienie można wyświetlić za pomocą przycisku Generuj raport.
Lyoness eBiz GmbH
Grazbachgasse 93, A-8010 Graz
Tel +43(0) 316 / 70 77, Fax +43(0) 316 / 70 77 333
[email protected]
Seite 6 von 9
LGF für ZRS Graz, FN 323940h, UID:ATU64770199
www.lyoness.net
4.2 Przegląd transakcji
Przegląd transakcji daje możliwość szczegółowego zestawienia wszystkich istotnych operacji
(Impressions, Unique Impressions, Clicks, Unique Visitors, Leads, Sales).
W tej sekcji istnieje możliwość wyświetlenia różnego rodzaju raportów (miesięcznych,
dziennych, dotyczących środków reklamowych).
1.-2. W celu wyświetlenia transakcji należy wybrać opcję Dodatkowe raporty > Raport
miesięczny transakcji
3. Następnie należy wybrać walutę, w której wyświetlone zostaną transakcje.
4. W ostatnim kroku należy kliknąć na przycisk Generuj raport.
Lyoness eBiz GmbH
Grazbachgasse 93, A-8010 Graz
Tel +43(0) 316 / 70 77, Fax +43(0) 316 / 70 77 333
[email protected]
Seite 7 von 9
LGF für ZRS Graz, FN 323940h, UID:ATU64770199
www.lyoness.net
Ukaże się lista wszystkich transakcji z każdego miesiąca w wersji skróconej.
Istnieje możliwość sporządzenia kolejnych raportów (raportów z danego dnia / transakcji
dokonanych za pomocą danego środka reklamowego).
1. Należy kliknąć na przycisk
znajdujący się obok miesiąca, z którego dane chcą
Państwo przejrzeć dokładniej.
2. W celu uzyskania podglądu wszystkich transakcji z tego miesiąca w formie listy z danymi z
poszczególnych dni tego miesiąca, należy wybrać opcję: Dzienny raport zdarzeń.
3. Można również wybrać Raport elementów graficznych, aby zobaczyć, które transakcje
zostały dokonane przy użyciu danego środka reklamowego.
Lyoness eBiz GmbH
Grazbachgasse 93, A-8010 Graz
Tel +43(0) 316 / 70 77, Fax +43(0) 316 / 70 77 333
[email protected]
Seite 8 von 9
LGF für ZRS Graz, FN 323940h, UID:ATU64770199
www.lyoness.net
5 Ustawienia
W tym punkcie można edytować ustawienia własnego konta (np. zmienić hasło)
1.-2. W celu zmiany hasła należy przejść do opcji: Ustawienie > Ustawienia użytkownika
3. Wprowadzić aktualne hasło, które chcą Państwo zmienić.
4. Zdefiniować nowe hasło, a następnie je wprowadzić.
5. W celu potwierdzenia kliknąć na przycisk Zapisz.
Lyoness eBiz GmbH
Grazbachgasse 93, A-8010 Graz
Tel +43(0) 316 / 70 77, Fax +43(0) 316 / 70 77 333
[email protected]
Seite 9 von 9
LGF für ZRS Graz, FN 323940h, UID:ATU64770199
www.lyoness.net

Podobne dokumenty