Tunezja: Tunezyjski Bank Centralny przewiduje tempo wzrostu

Transkrypt

Tunezja: Tunezyjski Bank Centralny przewiduje tempo wzrostu
Tunezja: Tunezyjski Bank Centralny przewiduje tempo wzrostu gospodarczego
w 2014 r. na poziomie 2,4%
3 listopad 2014 r.
Tunezyjski Bank Centralny (BCT) przewiduje dla 2014 r. niskie tempo wzrostu
gospodarczego przy wysokich stopach inflacji i bezrobocia.
W dokumencie przedstawiającym główne wskaźniki koniunkturalne dla Tunezji w pierwszych
dziewięciu miesiącach 2014 r., opublikowanym w przeddzień objęcia władzy przez nowy rząd
wyłoniony w wyborach do parlamentu z 26 października 2014 r., Dyrekcja Generalna ds.
Statystyki Tunezyjskiego Banku Centralnego zwraca uwagę na utrzymującą się niestabilność
obrotów płatniczych Tunezji z zagranicą, zwłaszcza przy pogłębiającym się deficycie na
rachunku obrotów bieżących, pokrywanym przez kredyty zagraniczne, a wynikającym ze
spadku napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), co przyczynia się do wzrostu
wskaźników zadłużenia.
BCT przewiduje tempu wzrostu gospodarczego na poziomie 2,4% do końca roku 2014,
zaznaczając przy tym, że tempo wzrostu osiągnęło 2% w ciągu drugiego kwartału 2014 r. w
ujęciu rok do roku, na skutek z jednej strony wzrostu wartości dodanej wytworzonej w
szczególności przez sektor usług rynkowych (+3,8%) oraz sektor rolnictwa i rybołówstwa
(+1,0%), a z drugiej – spadku odnotowanego w przemysłach niezwiązanych z produkcją (5,8%).
Stopa inflacji wyniosła na koniec września 2014 r. 5,6%. w ujęciu rok do roku, wobec 6,2% w
analogicznym okresie roku 2013. Według prognoz BCT, stopa inflacji powinna osiągnąć
poziom 5,7% na koniec 2014 r.
Stopa bezrobocia wyniosła 15,2% w pierwszym kwartale 2014 r., wobec 16,5% w
analogicznym okresie roku ubiegłego.
Pogorszenie sytuacji w handlu zagranicznym
To samo źródło podkreśliło, iż bilans płatniczy uległ pogorszeniu w ciągu pierwszych
dziewięciu miesięcy roku 2014, na skutek wzrostu deficytu obrotów bieżących o 35,5% do
wartości 5.843 mln TND tj. 7,1% PKB wobec wartości 4.311 mln TND stanowiącej 5,6% PKB w
roku poprzednim.
Wzrost deficytu na rachunku obrotów bieżących wynika zasadniczo z ciągle rosnącego
deficytu bilansu handlowego, który wzrósł o ponad 20,6%, przekraczając wartość 10,5 mld
TND. Pogorszenie się bilansu wymiany handlowej z zagranicą wynika ze wzrostu wartości
importu o 6,2% przy niemal całkowitej stagnacji eksportu (+0,1%), powodując spadek
wskaźnika pokrycia o 4 punkty procentowe, do poziomu 66,4%.
Wzrosła natomiast nadwyżka bilansu dochodów z produkcji oraz transferów bieżących o 219
mln TND, osiągając wartość 816 mln TND. Wzrost ten wynika ze zwiększenia się wpływów z
tytułu dochodów z pracy (przelewy Tunezyjczyków za granicą) o 7,8%, przy spadku
wydatków związanych z dochodami z kapitału o 5,8% do wartości 2.731 mln TND,
spowodowanym w szczególności zmniejszeniem wydatków z tytułu transferów spółek
naftowych o 20,1% (tj. 1.155 mln TND), a także niewielkim spadkiem płatności związanych z
odsetkami od długu średnio i długoterminowego (-1,3%) do poziomu 628 mln TND.
W ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2014 r., wyraźnie poprawił się bilans obrotów
kapitałowych, finansowych i wyrównawczych, który wyniósł 7.069 mln TND wobec 2.955 mln
TND w analogicznym okresie roku 2013. Wzrost ten wynika ze znacznie większego
korzystania ze środków z kapitałów obcych średnio i długoterminowych, których wartość
przekroczyła w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2014 r. 4,5 mld TND.
Szacuje się zatem, że wysokość długu zagranicznego średnio i długoterminowego, z
uwzględnieniem zobowiązań BCT, sięgnie na koniec 2014 r. 37.174 mln TND, w tym 23.675
mln TND na administrację. Stopa zadłużenie wyniosłaby więc 44,1% wobec 41% w roku
poprzednim.
Tunezja wydatkowała około 1.549 mln TND (944 mln USD) ze środków drugiej, trzeciej i
czwartej transzy kredytu wsparcia udzielonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy
(MFW) oraz 200 mln USD (blisko 320 mln TND) kredytu przyznanego przez Turcję w ramach
programu wsparcia budżetowego, wypłaciła także 500 mln USD (blisko 859 mln TND) kredytu
z tytułu realizacji emisji obligacji gwarantowanej przez rząd amerykański.
Z w/w dokumentu wynika, że Tunezja wypłaciła również kwotę 181 mln EUR (blisko 416 mln
TND) w ramach kredytu udzielonego przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(MBOR), oraz 100 mln USD (blisko 161 mln TND) wkładu wniesionego do BCT przez Bank
Algierii.
Tunezja otrzymała ponadto darowizny w łącznej wysokości 207 mln TND, przekazane przez
Unię Europejską (99 mln TND), Francuską Agencję Rozwoju (23 mln TND) i Algierię (85 mln
TND).
Jak podaje w swoim raporcie BCT, koszty poniesione w związku ze spłatą długu średnio i
długoterminowego wzrosły o 26,8% i wynoszą 1.354 mln TND.
Spadek BIZ o 12,6%
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r., spadły zarówno bezpośrednie inwestycje
zagraniczne (BIZ) jak i inwestycje portfelowe, o odpowiednio 12,6% do wartości 1.202 mln
TND i 27,5% do poziomu 88 mln TND.
Spadek ten spowodowany jest mniejszym napływem inwestycji w branży energetycznej (11%), związanym przede wszystkim ze spadkiem wartości inwestycji realizowanych w
dziedzinie poszukiwania złóż oraz znacznym osłabieniem napływu inwestycji w przemyśle
wytwórczym o 31,5%.
Inwestycje w sektorze usług wzrosły o 18,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 2013,
równolegle z powiększeniem kapitału banku Qatar National Bank Tunisia (QNBT) o wartość
101 mln TND i nabyciem przez fundusz inwestycyjny Abraaj większości udziałów w Poliklinice
Taoufik za blisko 50 mln TND.
Sektorowy podział bezpośrednich inwestycji zagranicznych pokazuje, że branża energetyczna
przyciągnęła lwią część inwestycji (61%). Następne w kolejności to przemysł wytwórczy
(20%) i sektor usług (18%).
W przypadku inwestycji portfelowych, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r.
odnotowano duży spadek do wartości 88 mln TND z 122 mln TND osiągniętych w
analogicznym okresie roku 2013.
Odnośnie do finansów publicznych, dane statystyczne BCT wykazały spadek w ciągu
pierwszych ośmiu miesięcy 2014 r. deficytu budżetowego (-47,3 mln TND wobec -939,1 mln
TND rok wcześniej), nie uwzględniając przy tym wpływów z prywatyzacji, darowizn
zagranicznych i dochodów z konfiskat.
Dochody własne wzrosły na koniec sierpnia 2014 r. o 10,9%, podczas gdy w analogicznym
okresie roku 2013 spadły one o 0,7%.
Z dokumentu wynika także, że wydatki, nie uwzględniając wartości długu głównego (bez
odsetek), wzrosły w przypadku kosztów operacyjnych o 2,2% wobec 17,1 w tym samym
okresie roku 2013, przy wyraźnej stagnacji kosztów inwestycyjnych (-0,6%), które w ciągu
analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 8,4%.
Główne założenia projektu budżetu państwa na rok 2015
20 października 2014 r.
Budżet państwa na rok 2015 ma wynieść 29,163 mld TND, co stanowi wzrost o 3,7% (około
1,053 mln TND) w stosunku do budżetu na 2014 r.
Według przestawionego przez Tunezyjską Agencję Prasową (Agence Tunis Afrique Presse)
dokumentu projektu, budżet na 2015 r. przewiduje rozwiązania mające na celu większą
racjonalizację sposobu wydatkowania subwencji w wysokości 356 mln TND, z której 206 mln
TND przeznaczonych jest na dopłaty do rachunków za energię elektryczną, a 150 mln TND na
regulację cen węglowodorów.
Wielkość budżetu państwa oszacowano na podstawie wyników, które mają być osiągnięte w
2014 r. oraz w zależności od kształtowania się poszczególnych wskaźników gospodarczych,
zgodnie z ustalonym na rok 2015 schematem rozwoju, w szczególności rozdziałami
dotyczącymi rozwojowi koniunktury gospodarczej, restrukturyzacji importu i prognoz
dotyczących zasobów finansowych na wydatki, zarządzanie i rozwój, a także na spłatę długu
państwowego.
Z projektu wynika, że rząd tymczasowy opracował projekt budżetu państwa w oparciu o
szereg założeń dotyczących tempa wzrostu gospodarczego, średniego kursu wymiany dolara
oraz średniej ceny baryłki ropy naftowej na rynku międzynarodowym.
Projekt budżetu zakłada wzrost gospodarczy na poziomie 3% w 2015 r. wobec 2,5% wzrostu
przewidzianego na 2014 r. Szacunki te opierają się na szeregu wskaźników, takich jak wzrost
wartości dodanej w branży rolniczej (8%), przemysłach wytwórczych (3,9%), przemysłach
niezwiązanych z produkcją i sektorze węglowodorowym (2,3%) oraz w usługach offshore
(2,7%).
Prognozowany średni kurs wymiany dolara przyjęto w wysokości 1,8 TND wobec 1,67 TND w
2014 r., mając na uwadze, że każde wahanie średniego kursu wymiany dolara o 10 milimów
generuje dodatkowy koszt (lub oszczędność) dla budżetu w wysokości 30 mln TND.
Cena baryłki ropy naftowej została ustalona na około 97 USD wobec kwoty 110 USD za
baryłkę, na której oparto budżet na 2014 r., przy czym każdy wzrost lub spadek ceny baryłki
o jednego dolara generuje dodatkowy koszt (lub oszczędność) o wartości 49 mln TND.
Wzrost cen węglowodorów
Projekt budżetu państwa na 2015 r. zakłada ograniczenie deficytu budżetowego (w relacji do
PKB) do około 5,1% wobec 6% szacowanych na rok 2014.
Prognoza ta uwzględnia wiele czynników, w tym w szczególności przyjęcie w roku
budżetowym 2015 rozwiązań mających na celu racjonalizację sposobu wydatkowania
subwencji w wysokości 356 mln TND, z której 206 mln TND przeznaczonych jest na dopłaty
do rachunków za energię elektryczną, a 150 mln TND na regulację cen węglowodorów.
Przyjęte rozwiązania dotyczą także podwyższenia funduszu płac do poziomo ok. 6,6% w 2015
r., wobec średniej wartości wahającej się od 10 do 13% w ciągu czterech ostatnich lat, nie
biorąc pod uwagę uregulowania sytuacji robotników budowlanych, „mechanizmu 16” oraz
zalecenia Ministerstwa Spraw Społecznych odnośnie do podwyższenia w przyszłym roku
partycypacji pracodawców.
Ponadto, zostanie podwyższona wysokość kosztów inwestycyjnych z 5,4 mld TND w 2014 r.
do 5,8 mld TND w 2015 r., a wskaźnik obciążenia podatkowego dla przyszłego roku ustalono
na około 22,2% wobec 22,7% w 2014 r.
Wartość ta może spaść w przyszłym roku do 20,4%, nie uwzględniając podatków nałożonych
na spółki naftowe.
Planowane wpływy
Projekt budżetu na rok 2015 przewiduje, że wpływy podatkowe wyniosą 19,82 mld TND
wobec wartości 17,733 mld TND prognozowanej za cały bieżący rok, co stanowi wzrost o
5,8%. Dochody niepodatkowe wyniosą w 2015 r. około 1,775 mld TND wobec 1,657 w
bieżącym roku, co stanowi wzrost o 7,1%.
Pozyskane środki zewnętrzne wyniosą w przyszłym roku 7,568 mld TND wobec 7,72 mld TND
w br., co stanowi spadek o 2%.
Projekt budżetu na rok 2015 zakłada, że wysokość środków własnych będzie rzędu 22,595
mld TND wobec 20,39 mld TND przewidzianej na koniec 2014 r.
Rada Ministrów powinna przyjąć projekt ustawy budżetowej i projekt budżetu na rok 2015
na posiedzeniu, które odbędzie się dnia 22 października 2014 r.
Oba projekty zostaną przedłożone narodowemu zgromadzeniu konstytucyjnemu najpóźniej
dnia 25 października 2014 r. zgodnie z ustawą zasadniczą budżetu państwa ogłoszoną w
2004 r.
Tunezja: 5 mln turystów w ciągu 9 miesięcy
29 października 2014 r.
Dyrekcja ds. badań w Ministerstwie Turystyki podała, że w ciągu pierwszych dziewięciu
miesięcy br. odnotowano blisko 5 mln przyjazdów turystycznych do Tunezji i jest to wartość
zbliżona do osiągniętej w 2013 r.
Nastąpił jednak nieznaczny spadek liczby noclegów do poziomu 24.183 na koniec września
2014 r., tj. o 1,4% w stosunku do września 2013 r. W zestawieniu jednak z danymi z
analogicznego okresu roku 2010, który jest rokiem odniesienia, spadek jest znaczny (-16,9%).
Liczba turystów zmalała z kolei o -10,2% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2010 r.
Wzrosły natomiast wpływy z turystyki o 12,2% w okresie 2013-2014, zasilając kasę państwa
kwotą 2.661 mln TND, wobec 2.371 mln TND w 2013 r. i 2.643 mln TND w 2010 r.
Spadek inwestycji zagranicznych w Tunezji
Poziom inwestycji zagranicznych jest najniższy od trzech lat. Jak wynika z danych
opublikowanych przez tunezyjską Agencję ds. Promocji Inwestycji Zagranicznych (FIPA), w
ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2014 r., inwestycje zagraniczne w Tunezji osiągnęły swoją
najniższą od trzech lat stopę rentowności.
Według agencji FIPA, do końca sierpnia 2014 r., wartość inwestycji zagranicznych spadła o
12,9% w stosunku do roku 2013.
Branża energetyczna przyciągnęła najwięcej inwestycji zagranicznych pod względem
wartości, tj. 56% wszystkich inwestycji, 22% inwestycji napłynęło do sektora usług, 20% do
przemysłów wytwórczych, a jedynie 1% do branży rolniczej.
Udział branży chemicznej i kauczuku w inwestycjach zagranicznych wzrósł w ciągu
pierwszych ośmiu miesięcy 2014 r. o około 147% w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego.
Spadła natomiast wartość inwestycji o 80% w sektorze materiałów budowlanych i o 91% w
przemyśle
tworzyw
sztucznych.
28 października 2014 r.
Doing Business 2015: Tunezja spada o 4 miejsca, ale nadal jest pierwsza
wśród krajów Magrebu
29 października 2014 r.
Niedawno ukazał się raport Doing Business 2015 zatytułowany “Więcej niż efektywność”
(Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency) opracowany przez Międzynarodową
Korporację Finansową i Bank Światowy. Raport przedstawia ranking 189 gospodarek według
kluczowych zagadnień z zakresu regulacji biznesowych dotyczących przedsiębiorstw
lokalnych. W okresie od czerwca 2013 r. do czerwca 2014 r., kraje te przeprowadziły 230
reform dotyczących przepisów regulujących działalność gospodarczą, w tym 145 reform na
rzecz uproszczenia i obniżenia kosztów reglamentacji dot. biznesu a pozostałe 85 miało na
cel wzmocnienie instytucji prawnych.
Pięć wśród dziesięciu gospodarek, które dokonały największych postępów w okresie
2013/2014 pochodzi z Afryka Subsaharyjskiej. Od 1 czerwca 2013 r. do 1 czerwca 2014 r.,
jedenaście spośród dwudziestu gospodarek Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej wdrożyło
co najmniej jedną reformę mającą na celu poprawę otoczenia biznesu. Przeprowadzono ich
w sumie 15. Od 2005 r. 90% gospodarek z tego regionu podjęło reformy na rzecz poprawy
otoczenia biznesowego w obszarach ocenianych przez Doing Business. Łącznie, 197 reform
zostało wdrożonych przez te 20 gospodarek. Mając na koncie 24 reformy od 2005 r.,
gospodarka Arabskiej Republiki Egiptu zajmuje pierwsze miejsce w regionie pod względem
liczby przeprowadzonych reform, zaraz po niej znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie z
20 reformami, a następnie gospodarki Arabii Saudyjskiej i Maroka - 19 reform.
Tunezja uplasowała się na 60. miejscu, tracąc tym samym 4 pozycje w stosunku do
poprzedniej edycji raportu. Zajmuje ona 1. miejsce wśród krajów Magrebu i 5. miejsce w
rejonie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.
Według raportu, Tunezja obniżyła koszty podatkowe dla przedsiębiorstw poprzez obniżenie
stopy podatkowej od dochodu spółek. Pogorszyły się natomiast warunki dla handlu
transgranicznego z powodu złego stanu infrastruktury portowej (np. sprzętu do załadunku i
rozładunku) oraz niewystarczającej powierzchni terminali.
Obszar reform związanych z reglamentacją biznesu: wnoszenie opłat i podatków, handel
transgraniczny (utrudniony).
Pod względem łatwości zakładania działalności gospodarczej Tunezja znalazła się na 100.
miejscu (-11 pozycji). Ocena przyznawania pozwoleń na budowę daje Tunezji 85. miejsce
(bez zmian). Pod kątem przenoszenia prawa własności jest 71. (-2 pozycje), uzyskiwania
pożyczek, 116. (-5 pozycji), a ochrony inwestorów mniejszościowych, 78. (-1 pozycja). Jeśli
chodzi o płacenie podatków, handel transgraniczny i wykonanie umów, Tunezja zajęła
odpowiednio miejsca 82. (-5 pozycji), 50. (-12 pozycji) i 78. (-1 pozycja). Ocena przyłączenia
do sieci energii elektrycznej i uregulowania niewypłacalności uplasowały Tunezję na miejscu
odpowiednio 38. (bez zmian) i 54. (bez zmian).
Jak wynika z raportu, w grupie państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu Tunezję
wyprzedzają Zjednoczone Emiraty Arabskie (22.), Arabia Saudyjska (49.), Katar (50.) i Bahrajn
(53.). Gorzej od Tunezji zaś wypadły Oman (66.), Maroko (71.), Kuwejt (86.), Liban (104.),
Egipt (112.), Jordania (117.), Jemen (137.), Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy (143.),
Algieria
(154.),
Irak
(156.),
Syria
(175.)
oraz
Libia
(188.).
Publikowany co roku prestiżowy raport Doing Business Banku Światowego, bada regulacje
dotyczące poszczególnych etapów prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od
założenia firmy, poprzez handel transgraniczny i płacenie podatków a skończywszy na
uregulowaniu niewypłacalności.
Ogólny ranking dot. łatwości prowadzenia biznesu jest wynikiem analizy dziesięciu
wskaźników w 189 gospodarkach świata. Nie wszystkie czynniki związane z otoczeniem
biznesowym, ważne dla przedsiębiorców i inwestorów, są oceniane przez Doing Business.
Raport nie bierze pod uwagę, na przykład, jakości zarządzanie systemem podatkowym,
niektórych czynników stabilności makroekonomicznej, poziomu kwalifikacji siły roboczej czy
odporności
rynków
finansowych.
Wyniki raportu skłoniły do podjęcia dyskusji na temat obowiązujących na świecie przepisów
dotyczących prowadzenia biznesu i powstało wiele badań na temat korelacji między
przepisami odpowiadającymi potrzebom przedsiębiorców a rozwojem gospodarczym. Co
roku zespół Doing Business dokłada starań, aby udoskonalić metodykę badania i usprawnić
zbieranie, analizę i opublikowanie danych. Przez lata twórcy raportu korzystali z komentarzy i
opinii wielu przedstawicieli środowiska biznesowego, mając na celu przede wszystkim
utworzenie obiektywnej podstawy do zrozumienia i udoskonalenia lokalnego otoczenia
regulacyjnego dla przedsiębiorców na całym świecie. Raport poddany jest szczegółowej
weryfikacji w celu zapewnienia jego jakości i skuteczności. Tegoroczny raport jest 12. edycją
serii raportów Doing Business.
Tunezja: gospodarka na skraju niewypłacalności
7 października 2014 r.
Obawy co do przyszłości tunezyjskiej gospodarki w związku z podtrzymaniem przez S&P
ratingu tunezyjskiej gospodarki i sektora bankowego na poziomie „bardzo wysokie
ryzyko”.
Nadany przez agencję Standard & Poor’s (S&P) niezależny rating Tunezji osiągnął w 2013 r.
krytyczny poziom BB-. Władze tunezyjskie zwróciły się do agencji z prośbą o wstrzymanie się
od jakiejkolwiek oceny, co jednak nie powstrzymało S&P od dokonania oceny obecnej
sytuacji w kraju i uznania zarówno gospodarki, jak i sektora bankowego za wysoko
ryzykowne, nadając im 8. poziom w dziesięciostopniowej skali Banking Industry Country Risk
Assessment „BICRA”, tj. blisko niewypłacalności.
Zapalają się czerwone lampy ostrzegawcze
Ocena ratingowa składa z ocen cząstkowych dot. odporności gospodarki na zewnętrzne i
wewnętrzne wstrząsy, zdolności kraju do regulowania swoich zobowiązań oraz przewagi
ryzyka finansowego i bankowego.
Raport S&P opiera się na ocenie czynników kształtujących poziom ryzyka, ustaleniu wyników
uznanych za niskie, perspektyw rozwoju sytuacji gospodarczej i bankowej, z których wynika
słaba zdolność rządu do interweniowania w sytuacji poważnego kryzysu.
Zdaniem ekspertów S&P, podtrzymanie niskiej oceny wynika z wciąż wysokiego w chwili
obecnej, według agencji, ryzyka politycznego, które także się utrzyma po wyborach.
Z negatywnych czynników wymienia się też ograniczone perspektywy wzrostu (2,3%), stale
pogłębiające się deficyty budżetowy i bieżący o odpowiednio 5,4% i 6,6% PKB w 2014 r. oraz
wysokość zaległych płatności bankowych.
Zawirowania w zakresie depozytów, związane z podjęciem pewnych decyzji dot. m.in.
zniesienia tajemnicy bankowej, spowodowały spadek ich wartości do poziomu
uniemożliwiającego finansowanie udzielanych kredytów, doprowadzając tym samym do luki
w płynności funduszy bankowych w wysokości 4.644 mln TND.
Zdaniem agencji S&P, bogactwo narodowe nie osiągnęło swego krytycznego progu – PKB na
mieszkańca w wys. 4,349 USD, tj. 7,811 TND. Uważa się ponadto, że odnotowany w trzech
ostatnich latach spadek oprocentowania kredytów wynika z jednej strony ze zmienności
strategii państwowych, a z drugiej – ze wzrostu deficytu w handlu zagranicznym.
Brak perspektyw ożywienia
Agencja ratingowa spodziewa się, że w 2015 r. nadal będziemy mieli do czynienia z
zachwianiem równowagi gospodarczej. Ceny nieruchomości wzrosną o 14%, co zwiększy
inflację, wpłynie niekorzystnie na popyt, obniży inwestycje i zatrudnienie, powodując tym
samym wzrost zadłużenia państwowego, które wyniosło prawie 52,1%.
Co do ryzyka tunezyjskiego sektora bankowego, S&P przewiduje wzrost wartości pożyczek o
około 8% w ciągu najbliższych miesięcy, skurczą się natomiast depozyty, spadnie wolumen
wymiany na rynku kapitałowym i zmniejszy się płynność.
Ogólnie, zdaniem S&P, lokalne ramy instytucjonalne cechujące się niewłaściwym
zarządzaniem i brakiem przejrzystości, uniemożliwiają bankom zarządzanie swoim ryzykiem
oraz dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania na międzynarodowych rynkach
finansowych i w organizacjach multilateralnych.
Agencja, która posiada 40% udziałów w międzynarodowym rynku ratingu, twierdzi, że
niekorzystne perspektywy odnośnie ryzyka gospodarczego utrzymają się jeszcze przez
najbliższe dwa lata.
Trudne ratowanie
Wnioski wypływające z raportu wskazują na brak optymizmu S&P odnośnie do zdolności
państwa do regulowania swoich zobowiązań na międzynarodowych rynkach finansowych, na
których umowy pożyczki zostały zawarte na poziomie 7%. Opinia taka utrudnia zadanie
ratowania gospodarki, którego roczny koszt szacowany jest na 2,7 mld USD tj. 4,6 mld TND.
Należy na końcu przypomnieć, że tunezyjski dług nie jest suwerenny, ponieważ zaciągnięty
jest w walucie obcej, a spłacany po przeliczeniu w walucie krajowej, co przy zmiennej stopie
procentowej w ostatnich latach generuje określone straty i osłabia dinara.
Szacuje się, że obsługa długu zagranicznego Tunezji wzrośnie w 2018 r. o 50%, tj. 6.750 mln
TND, co potwierdza obawy S&P i międzynarodowych instytucji finansowych.

Podobne dokumenty