PULS_numer_004_2016 - Powiat ostrowiecki

Transkrypt

PULS_numer_004_2016 - Powiat ostrowiecki
Lata obietnic i niejasnych intencji
Z duchem czasu
Zawody praktyczne na topie.
>> s.3
Miliardy dla regionów
Walka o wyrównywanie poziomu życia między
Polską A i B.
>> s.4
Pracownik pilnie poszukiwany!
Ponad 200 ofert pracy czeka.
>> s.5
Jubileuszowy „Skoczny Ceramik”
Dzięki zaangażowaniu organizatorów impreza
okazała się sukcesem.
>> s.7
Bajkowy dzień dziecka
w Kunowie
Wyśmienita zabawa na stadionie Stali.
>> s.9
Osiągnięcia sportowców
w szkole mistrzostwa
Owocny rok ostrowieckiej młodzieży.
>> s.1 1
Wywiad ze Starostą
Ostrowieckim Zbigniewem Dudą.
Panie Starosto, czy potrzebny jest
nam gabinetkonsultacjionkologicznej?
Takjestbardzo potrzebny. Jakinformowałemjużwcześniej mieszkańcóworazwładze województwa
i Świętokrzyskie CentrumOnkologii, od 30 maja 2016 r. szpital sultantem, nie wchodziło wgrę.
w Ostrowcu ma przygotowany
gabinetkonsultacyjnydlalekarzy To skądta burza medialna?
onkologówzCentrum.
Nie wiem. Nas interesowało skuteczne rozwiązanie problemu, zktóTo na czym polegałproblem?
rymnie poradzono sobie odtrzech
Sprawarozbijasię o zasadę dzia- kadencji. Jeżeli potwierdząsię dełalności lekarzaonkologanatere- klaracje o działaniukonsultantana
nie szpitala w Ostrowcu. Szpital kontrakcie NFZ i ŚCO, to wszystnie makontraktuonkologicznego ko jestgotowe.
zNFZ i przezto nie możemyutworzyć gabinetuczyporadni, ani fi- Niemniej potrzebne jest uruchonansować wynagrodzeń lekarza mienie dziennego oddziału chei dodatkowych badań. W związ- mioterapii.
ku z tym, najważniejsze było dla Wie o tymkażdychory, któryponas, żebykonsultantonkologicz- dróżował do Świętokrzyskiego
nybyłzwiązanyformalnymkon- Centrum Onkologii w Kielcach.
traktem ze ŚCO. To najlepsze Utworzenie choćby filii tego odrozwiązanie dla pacjentów, któ- działuto bardzo kosztownai skomrzyfaktycznie konsultacje odby- plikowana procedura – ale nie
walibywpunkcie zamiejscowym odpuszczamytego tematu.
CentrumwOstrowcuŚw. Dlatego właśnie od samego początku A co z personelem pomocniczym
sprawę tę prowadziliśmy w spo- do tego oddziału?
sób otwarty i udokumentowany, Według pisemnej informacji dyżeby ustalić ze stronami nie bu- rektoraszpitalawOstrowcu, wdniu
dzące wątpliwości dla nas i pa- 17 maja Kierownik Apteki Szpicjentów zasady działania tego talnej, NaczelnaPielęgniarkai Piepunktu. Zakupienie tej usługi wfor- lęgniarkaKoordynującaOddziału
mie prywatnego kontraktuzkon- Wewnętrznego II, w celu wypra-
Hamuj, nie chamuj na drodze
„Ajakbyto była wasza matka…”
Niedawno naprzejściudlapieszych
przyAlei Jana Pawła II doszło do
kolejnego zdarzenia drogowego.
29-letni mężczyzna jechał oplem
wkierunkuIłżeckiej po lewympasie dwupasmowej drogi. NawysokościMPKnieustąpiłpierwszeństwa
i potrąciłkobietę naoznakowanym
przejściudlapieszych.
- Mieliśmydo czynieniazwypad-
kiem–mówi komisarzEwaLibuda, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu
Świętokrzyskim. - Mężczyznanie
zatrzymałsię wsytuacji, gdynasąsiednimpasie kierowcaprzepuszczałpieszą.
Szaleństwo nadobrej drodze
Drogi powiatowe, ulicaWaryńskiego i Aleja Jana Pawła II należą
w mieście i powiecie do najlepszychpodwzględeminfrastruktury, oznakowania, oświetlenia,
widoczności. Wydawać bysię mogło, że należą do bezpiecznych.
Tymczasem dochodzi tu do największej ilości zdarzeńdrogowych,
głównie potrąceńpieszych.
Wszystko dlatego, że to drogi pomiędzyosiedlami, często użytkowane, z dużymnatężeniemruchu
pojazdówipieszych.
>> s.3
cowaniazasadwspółpracymiędzy
naszymszpitalemaCentrum, spotkały się z zastępcą dyrektora ds.
PielęgniarstwaŚCO. Świętokrzyskie Centrum, jako pierwszymożliwy termin, wskazało wrzesień
tego roku.
To dlaczego sprawa onkologii
w Ostrowcu budzityle emocji?
Bo sprawaonkologii wOstrowcu
istniałatylko wmedialnychobietnicachpolityków. Nie zadali sobie
trudu, żebysprawdzić jakformalnie i korzystnie dlapacjentówrozwiązać ten niełatwy problem. Ja
postępuję inaczej, bezfajerwerków,
ale zasady ustalam pisemnie, nawetjeżeli jestto niewygodne.
Pan teżjestpolitykiem iwypowiada się na ten tematpublicznie.
Błędembyło to, że wypowiedziałemsię natentematbezsprawdzenia, dlaczego przezkilkakadencji
obiecywano mieszkańcom utworzenie poradni onkologicznej, ajednakjej nie utworzono.
No właśnie, dlaczego jejnie utworzono?
Bo RegionalnaIzbaObrachunkowa jednoznacznie odpowiedziała
w2008 r. byłemuStarościeWaldemarowi Paluchowi, że gminyi powiatnie mogąprzyznać dotacji na
realizację przedmiotowego przedsięwzięciadlaŚCO –działającego
wformie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
gdyżnie sąpodmiotami, które utworzyłytenzakład. Te przepisyobowiązujądo dzisiaj.
>> s.4
Kalendarz
wydarzeń
3 czerwca – wernisaż wystawy
w Muzeum Archeologicznym
w Krzemionkach „Górnictwo
w dawnej Polsce”. Wystawa będzie czynnado 31.08.2016 r.
4 czerwca –Spotkanie po latach
byłychi obecnychpracowników
MuzeumHistoryczno-Archeologicznego wramachobchodów50lecia/Piknik„Trzygodzinydlarodziny” podpatronatemstarostyZ.
Dudy na terenie ZS 3 zorganizowany przez szkołę oraz Wydz.
Zdrowiai SprawSpołecznych.
9 czerwca–konferencjawstarostwie podsumowująca prace nad
Opracowaniem zintegrowanej
strategii dlaobszarówfunkcjonalnychmiasttracącychfunkcje społeczno-gospodarcze –Ostrowiec
Św., Starachowice, SkarżyskoKamiennawramachporozumienia„Trójmiasto nadKamienną” .
11 czerwca–XBieg Ulicznyi II
MarszNordic Walking „Skoczny
Ceramik” w Ćmielowie pod patronatemstarostyZ. Dudy/Zjazd
Oddziału Miejsko-Gminnego
ZwiązkuOSPwKunowie.
12 czerwca–obchodyRegionalnych Dni Lasu z udziałem starostyZ. Dudy.
13 czerwca–otwarcie filii Świętokrzyskiego KuratoriumOświatywostrowieckimstarostwie.
Wydawca:
Powiat Ostrowiecki
ul. Iłżecka 37,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Redakcja:
Biuro Rzecznika Prasowego
tel. (41) 247 51 83
e-mail:
[email protected]
Redaktor Naczelny:
Anna Ciechocińska-Leśniak
Redaguje zespół
Grafika, skład i łamanie:
OŚfx
Druk:
Polska Press Sp. z o.o.,
Drukarnia w Tarnobrzegu
ul. Mechaniczna 12,
39-400 Tarnobrzeg
Nakład:
5 000 egz.
Redakcja zastrzega sobie
prawo skracania nadesłanych
materiałów.
Z prac Zarządu Powiatu
Złainformacjadlapiratówdrogowych
Zarządzaakceptowałprojektporozumieniadotyczącego przekazania środków finansowych na
zwiększenie FunduszuWsparcia
Policji Komendy Wojewódzkiej
Policji wKielcach. Środki wwysokości pięciu tysięcy zł zostaną
przeznaczone na współfinansowanie zakupuoznakowanego samochodusłużbowego napotrzeby
Komendy Powiatowej Policji
wOstrowcuŚw.
To już kolejna pomoc finansowa
udzielonaprzezPowiatOstrowiecki na rzecz bezpieczeństwa naszychmieszkańców.
Międzynarodowe projektypowiatowych szkół
Ostrowieckie szkoły ponadgimnazjalne –ZespółSzkółnr1 oraz
Zespół Szkół nr 3 przystąpiły do
unijnychprojektówwramachprogramuOperacyjnego WiedzaEdukacjaRozwój. „Ekonomik” realizować będzie projekt pod nazwą
„Nauka i praca bez granic. Staż
zawodowyuczniówZespołuSzkół
nr1”, zaś THM –„Praktyki zagraniczne gwarancjąsukcesuzawodowego”. Oba projekty będą
przebiegać nazasadachprogramu
Erasmus+. Szkoły w ich realizacji mają już doświadczenie. Dyrektorowietychplacówek, Krystyna
Biel oraz Czesław Golis zostali
upoważnieni przezZarząddo podpisywaniadokumentóworazskładaniaoświadczeńwoli niezbędnych
do realizacji projektu.
Udział w projektach to dobra informacjadlauczniów, którzybędą mogli wziąć udział w zagranicznychpraktykachi tymsamym
zwiększyć swoje kompetencje zawodowe.
USGza200 tysięcyzł
Zarząd wyraził zgodę na zakup
przez ostrowiecki Zespół Opieki
Zdrowotnej sprzętumedycznego:
aparatu USG do badań naczyniowychdlaDziałuElektroradiologii
za 200 tys. zł, kardiomonitora dla
OddziałuChirurgicznego za9 tys.
złorazaparatuEKGdlaOddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii za7,5 tys. zł. Łącznasumaplanowanego do zakupu sprzętu to
216,5 tys. zł. Ponieważdotychczas
używanysprzętnie spełniawymogów bądź jest już mocno wyeksploatowany, zachodzi konieczność
pilnego zakupu nowych maszyn.
Zarząd wyraził zgodę na zakup,
wadzono kontrole wtrybie doraźnym. Na posiedzeniu Zarządu
wdniu9 czerwca, Zarządomówił
projektwnioskówi zaleceńpokontrolnychpo kontrolachprzeprowadzonych w PCPR. P. o. dyrektora
placówki, MieczysławLibudaotrzymał zalecenia, których realizację
należywdrożyć wplacówce wceluwyeliminowaniastwierdzonych
uchybień.
Zarządzaakceptowałrównieżprojekt stanowiska w sprawie informacji dyrektora Domu Pomocy
Społecznej naosiedluSłonecznym
wOstrowcu Świętokrzyskimo sposobie realizacji zaleceńpokontrolnych. Zarządprzyjął projektzaleceń
którywwiększości zostanie sfinansowany ze środków budżetu Powiatu–200tys. zł, ZOZzaśprzekaże
środki w wysokości 16,5 tys. zł.
Nowy sprzęt medyczny znacznie
ułatwi prace szpitalai przede wszystkimpodniesie poziomusług świadczonychprzezostrowiecki szpital
powiatowyipozwalinalepszą, szybsządiagnostykę.
Kontrole iwnioskipokontrolne
–to jużstałapraktyka
Zgodnie z zapowiedziami, wjednostkach powiatowych przepro-
i wnioskówpokontrolnychwdniu
10 marcabr.
Usunąazbest
Zarządwyraziłzgodę naprzyznanie dotacji na2016 rokdlaGminy
Kunów na realizację „Gminnego
Programuusuwaniaazbestu–Kunów” wkwocie 7 tysięcyzł. Środkiprzeznaczonezostanąnarealizację
inwestycji polegającej na odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych pochodzących
zpokryć dachowychzterenugminy. Ograniczenie ilości azbestusłu-
żyochronie zdrowialudzi, ochronie środowiska, spełnia również
kryteria działania w interesie publicznym.
ŚrodkizPFRON-u dlapracujących niepełnosprawnych
Zarząd omówił projekt i podjął
uchwałę w sprawie przesunięcia
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
w2016 rokurealizowanychprzez
PowiatowyUrządPracywOstrowcu Świętokrzyskim. Na ten cel
przeznaczono w2016 rokukwotę
50 tysięcyzł. Środki te zostanąwykorzystane przez urząd pracy na
zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.
Przetargirozstrzygnięte
Zarządwyraziłzgodę naprzeprowadzenie postępowań przetargowych, wwynikuktórychwyłonieni
zostali wykonawcyzadań:
- Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wramachzadaniapn. „Stabilizacjaskarpywzdłuż
drogi powiatowej nr0689TĆmielów–Krzczonowice –Przeuszyn
w miej. Ćmielów od km 0+000
do km 0+800 wraz z budową kanalizacji deszczowej i odtworzeniem ulicy Opatowskiej” – na
realizację tego zadaniazłożono jedną ofertę. Dokumentacje wykona
Agencja Technik Ekologicznych
i realizacji Inwestycji „Perfekt”
z Krakowa. Cena wybranej ofertybrutto to 97 170 zł.
Opracowano na podstawie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu
Lepsza współpraca kuratorów z dyrektorami szkół
Przecięciem wstęgi oficjalnie otworzono działającą od 1 czerwca br. filię
Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w ostrowieckim starostwie.
dzo wysokimpoziomemkształceniawszkołachponadgimnazjalnych.
- Zależy nam, aby oddziałdobrze
funkcjonował – mówi starosta. –
Stawiamy na szkolnictwo zawodowe. WZSnr3 działa klasa patronacka Celsy Huta Ostrowiec.
Tak jak zapowiadaliśmy, żadna
szkoła w powiecie nie zostanie zamknięta. Cieszymy się, że filia kuratorium mieści się w starostwie,
co znacznie podnosinaszą rangę.
W uroczystości wzięli udział m.
in. senatorJarosławRusiecki, posłankaAnnaKrupka, Świętokrzy- Dudai EligiuszMich.
podfilię kuratoriom –powiedział Woddziale pracują: W. Gruszkaski Kurator Oświaty Kazimierz - Dziękuję Panu Staroście za bez- K. Mądzik i podkreślił, że Ostro- kierownik, L. Chajski, R. Filipczak,
Mądzik, starostowie Zbigniew płatne udostępnienie pomieszczeń wiec Św. może poszczycić się bar- B. KrzemińskaorazM. Skrzypczak.
Hamuj, nie chamuj na drodze
Wiele osób się tuspieszy. Kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość, która ma wpływ na drogę
hamowania. Piesi są nieuważni,
wchodząnagle naprzejście dlapieszych, często skracająsobie drogę,
przechodząwmiejscachniedozwolonych. Mało tego, często ludzie,
zwłaszcza młodzi, chodzą ze słuchawkami nauszach, wysyłająesemesyztelefonów, zaoferowani są
rozmowąprzezkomórkę. Kierowcateżesemesuje, rozmawiaprzez
komórkę. O wypadek wtedy nietrudno. Często piesi nie reagująna
sygnały pojazdu uprzywilejowanego, karetki pogotowia, wozustraży pożarnej, policji. Zdarzają się
wtedypotrąceniapieszego naprzejściudlapieszych.
W tym rejonie sporym zagrożeniemjesttakże ścieżkarowerowa
przyul. Waryńskiego. Przezprzejścia dla pieszych rowerzyści często przejeżdżają. Tym samym
doprowadzają do wielu zdarzeń
drogowych.
Ostrożnie nakażdym kroku
Sprawąnajważniejsządlakierujących i pieszych jest zachowanie
ostrożności przyprzejściudlapieszych.
Z duchem czasu
Wpolskiej edukacji pojawiają się
sezonowe trendy, które przeżywają okres rozwoju, by po pewnym
czasie ustąpić miejsca kolejnym
pomysłom i priorytetom. Rzecz jest
ciekawa sama w sobie i z pewno-
ścią zasługuje na dogłębną analizę, której kiedyś powinna się doczekać. Jedną ze stałych cech
nieustannego reformowania systemu, wydaje się chęć optymalnego
dopasowania oświaty do realiów
rynku pracy. Trudno o bardziej rozsądną koncepcję, ale w wykonaniu
wygląda to już gorzej. Dlaczego?
Ano m. in. z powodu wspomnianych wyżej zmian koncepcji.
Kiedyś chciano kształcić wąsko (bo
rynekpotrzebuje specjalistów), potem szeroko (bo na rynku liczy się
elastyczność). W połowie lat 90.
najlepszą odpowiedzią na wyzwania czasu miało być liceum techniczne, zczego płynniezrezygnowano
na rzecz masowego zakładania liceów ogólnokształcących, które
równie masowo likwidowano po
- Należałoby wszystkich uczulić
na to, by stosowali się do przepisów ruchu drogowego i kultury
jazdy – apeluje podkomisarz Do-
minikKowalski, zastępcanaczelnikaWydziałuRuchuDrogowego
KPP.
Przedprzejściemdlapieszychkierowca nie powinien wykonywać
żadnych manewrów wyprzedzania pojazdu, zmiany pasa kierunku ruchu. Nie może jechać
znadmiernąprędkością. Pomimo,
że osoba, która wkracza na oznakowane przejście dlapieszychma
pierwszeństwo i kierujący pojazdemmaobowiązekzatrzymać się
i go przepuścić, to pieszypowinien
zachować szczególnąostrożność.
Nie może iść natakzwanego pew-
niaka, ma obowiązek zatrzymać
się, zgodnie zobowiązującązasadąspojrzeć wlewo, wprawo, jeszcze raz w lewo, upewnić się, czy
pojazdnie nadjeżdżai dopiero wtedy bezpiecznie to przejście pokonać. To, że jestprzejście, nie znaczy,
że pieszy przejdzie bezpiecznie
akurat w tym momencie. Często,
niestety, dochodzi do nagłychwtargnięć napasy.
Ponadto, pieszydlawłasnego bezpieczeństwa, przechodząc naprzejściu dla pieszych przez dwa pasy
powinienzatrzymać się i upewnić,
czy nasąsiednimpasie pojazdteż
się zatrzymuje. Kierowcyrównież
popełniają wykroczenia, chwila
nieuwagi, ktoś może rozmawiać
przez telefon, zasłabnąć. Dlatego
takważnajesttuzasadaograniczo-
upływie kilku kolejnych lat.
Prawda wygląda tak, że rynekpracy się zmienia, ponieważ zmienia
się rzeczywistość. Nowoczesne technologie wkraczają wszędzie, pojawiają się nowe formy oraz
instrumenty, zatem bodaj w każdej
dziedzinie trzeba zdobywać nowe
umiejętności, doskonaląc swój
warsztat pracy. Naszpikowane elektroniką samochody bardzo się różnią odsyreneki dlatego współczesny
mechanikpracuje w innym otoczeniu niż jego poprzednicy. Kucharz
dysponuje bardziej wymyślnymi
urządzeniami niż kilkadziesiąt lat
temu, a i wymaga się odeń wszechstronnej wiedzy. Nawettakz pozoru prosta czynność jakmalowanie,
na przestrzeni ostatnich kilkunastu
lat uległa zauważalnym zmianom
– w sensie narzędzi oraz dostępnych farb, lakierów itp. Coraz bardziej skomplikowane urządzenia
wymagają głębszej i aktualizowanej wiedzy. Wnieśmiertelnym skeczu kabaretu Dudek łatwo było
obśmiać ówczesnego fachowca,
ale z lat całkiem już niedawnych
zapewne wszyscy pamiętamy polskiego hydraulika (tego z plakatów), który udał się na podbój
Francji. Obie symboliczne postaci dzieli epoka, w trakcie której wiele się zmieniło.
Tak, współczesny rynekpracy wymaga elastyczności, ale zawsze
i wszędzie - bez względu na profesję - w cenie były wysokie umiejętności oraz kwalifikacje. Po okresie,
kiedy wydawało się, że komputery
załatwią każdy problem, powraca
nego zaufaniado innychuczestnikówruchudrogowego.
A jednak hamuj, nie chamuj kulturaprzede wszystkim
Podkomisarz Dominik Kowalski
przestrzega kierowców, że często
dochodzi do zdarzeńnaprzejściach
oznakowanych i z sygnalizacją
świetlną. Zielonastrzałkado skrętuwprawo nie zwalniazobowiązku zatrzymania pojazdu przed
przejściempieszego. Obowiązkiem
kierowcy jest ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, który znajduje
się naoznakowanej ścieżce rowerowej. Rowerzystajednakmusi zachowywać szczególnąostrożność
wporuszaniusię, chociażjedzie na
oznakowanej ścieżce rowerowej.
Przez przejścia dla pieszych, jeśli
nie mawyznaczonej ścieżki rowerowej, musi zejść zrowerui przeprowadzić go bezpiecznie nadrugą
stronę.
Nie zachowuj się jakpiratczykamikadze.
Myśl o swoimbezpieczeństwie
na drodze, jeśli masz nawet
pierwszeństwo. Bez zasady
ograniczonego zaufania, daleko nie zajedziesz(nie pójdziesz).
Gdywychodzisznaulicę, rozglądaj się wokół siebie, miej
oczy i uszy otwarte, nie patrz
w ekran komórki, nie noś słuchaweknauszach.
przekonanie, że nic nie zastąpi ludzkiej kreatywności, wspieranej solidnym przygotowaniem zawodowym. W dzisiejszych czasach
ekonomiści, informatycy, hotelarze, geodeci, elektronicy, itd. potrzebują wyspecjalizowanej i stale
rozwijanej wiedzy. Właśnie z tego
powodu uczniowie szkółpowiatowych, w ramach realizowanych
przez szkoły projektów, jeżdżą na
zagraniczne praktyki, by pogłębiać
wiedzę i doskonalić profesjonalne
umiejętności. Taka idea towarzyszyła zorganizowaniu imprezy promującej kierunki nauczania pod
chwytliwą nazwą „ Renesans inteligentnych zawodów – Schools Fashion 2016”. Imprezy udanej i wartej
kontynuacji.
JarosławPiotrKopański
Lata obietnic i niejasnych intencji
je na siłę przejąć inicjatywę w tej
sprawie, doskonale wiedząc, że nie
jest do tego uprawniony. Bardzo
go proszę o zachowanie spokoju.
Intencje powiatu i ŚCO są od samego początkuwtej sprawie szczere oraznastawione tylko i wyłącznie
napomoc pacjentom.
Czy to znaczy, że nie da się tego
zrobić?
Twierdzę, że jest to możliwe, ale
wchwili obecnej, czyli beznaszego kontraktuzNFZ, tylko we współpracy z marszałkiem, bowiem
Regionalna Izba Obrachunkowa
wskazała, że zgodnie zprzepisami
ustawy o finansach publicznych
gminyi powiatmogąudzielać pomocy finansowej dlaświętokrzyskiego województwa samorządowego, które jest organem
założycielskim Świętokrzyskiego
CentrumOnkologii wformie dotacji celowej albo pomocyrzeczowej, zgodnie z zawartą umową,
któraokreślaprzeznaczenie i zasady rozliczania środków. Prawdopodobnie nowe przepisypozwolą
powiatomi gminomnasamodzielne wykupienie dodatkowychświadczeńzdrowotnychdlamieszkańców.
To byłoby proste i skuteczne narzędzie do rozwiązywania takich
problemów.
Wnawiązaniu do rozmów z dnia
25.04.2016r. wOstrowcu Św. zudziałem Pana Marszałka Marka Szczepanika w sprawie możliwości
zorganizowania punktu konsultacyjnego a następnie poradni onkologicznej w Ostrowcu Św., uprzejmie
informujemy, że ZOZw Ostrowcu
Św. jestprzygotowany od30 maja
2016r., do udostępnienia pomieszczenia na potrzeby konsultacji onkologicznych lekarzy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,
w każdy poniedziałek miesiąca.
Miejsce udzielania konsultacji zlo-
kalizowane jest w Poradni Chorób
Piersi w budynku „ C” ZOZ
w Ostrowcu przy ul. Szymanowskiego 11.
Podczas spotkania w ŚCO w dniu
17maja 2016r. delegacja kierownictwa pielęgniareki kierownictwa
apteki otrzymała informację, że
przeszkolenie pielęgniarek w zakresie opieki systemowej nad pacjentami chorymi onkologicznie
możliwe będzie we wrześniu br.
Uprzejmie prosimy Pana Marszałka jako kierującego instytucją nadzorującą ŚCO w Kielcach
o koordynację procesu nawiązania
współpracy. Wobec barku odpowiedzi ze strony ŚCO na nasze pismo (kopia w załączeniu), wydaje
się, że istotnym problemem w tej
sprawie jestwskazanie ścieżki formalno - prawnej oraz zasadfinansowania zamiejscowej placówki
ŚCO.
Zaangażowanie z Państwa strony
pozwoli na sprawne uruchomienie
onkologicznego punktu konsultacyjnego na terenie powiatu oraz
w dalszej kolejności poradni onkologicznej.
terenach. Ważne, aby strumień dodatkowych pieniędzy wspierałmałe i średnie miasta, a nie tylko
metropolie, na czym skorzystały
w poprzednim okresie takie miasta, jak Kielce. Wiele ośrodków
miejskich w ostatnim dwudziestoleciu straciło swoje funkcje społeczno–gospodarcze,
zostało
pozbawionych nowych inwestycji
uwzględniających specyfikę miejscowej struktury społecznej i ekonomicznej. Takie instrumenty, jak
Obszary Strategicznej Interwencji
(OSI) oraz program Polska Wschodnia mogą być szansą rozwojową
dla takich miast jakOstrowiec Świętokrzyski. Powiat ostrowiecki i gmina Ostrowiec Św. chcą sięgnąć po
te pieniądze w ramach porozumienia Trójmiasto nadKamienną. Kilkadziesiąt milionów złotych
zewnętrznego wsparcia na poprawę infrastruktury i sfinansowanie
innowacyjnych projektów naszych
przedsiębiorców z pewnością trafi do powiatu ostrowieckiego.
Realizowana strategia wyrównywania szans rozwojowych poszczególnych regionów Polski polega na
dawaniu przysłowiowej wędki, a nie
obdarowywania beneficjentów go-
towym produktem. Udział samorządów w finansowaniu projektów,
stosowanie procedur konkursowych jest tego najlepszym przykładem. Natomiastoperowaniepojęciem
Polski A i B jest krzywdzące dla
mieszkańców regionów klasyfikowanych tą drugą literą. Nie wszystkie miasta muszą mieć fabryki,
autostrady, siedziby wielkich koncernów czy wielkie porty lotnicze.
Wykorzystując swoje naturalne warunki, położenie i własne pomysły,
bogactwo swoich regionów mogą
osiągnąć poprzez postawienie na
inne niż warunkujące teraz dobrobyt i dostatek podwaliny swojego
sukcesu. Nie ma potrzeby ścigania
się na ilość fabryki nitekautostrad,
przebiegających przez dane województwo. Za kilka, kilkanaście lat
te uznawane dzisiaj za wyznacznik
bogactwa kryteria mogą się odwrócić. I będziemy wtedy mówić
nie o Polsce A i B, ale o zasobnym,
uprzemysłowionym zachodzie i bogatym, idealnym do życia wschodzie. To nie science-fiction, tak
właśnie może być, jeśli dobrze wykorzystamy wszystkie dostępne dzisiaj szanse rozwojowe.
(elm)
Dziękujemy za rozmowę.
Gabinet onkologiczny czeka na pierwszych pacjentów.
i staramy się o spotkanie z członkiemZarząduWojewództwa, odpowiedzialnym za organizację
służby zdrowia w naszym regionie. Myślę, że to kolejny ważny
i jak najbardziej normalny krok
wtej sprawie.
różne obietnice takhojnie składane przez polityków w lokalnych
mediach. Nie damsię więcej wciągnąć w ich kolejny festiwal, tym
bardziej że dotycząone schorowanych ludzi. To nieludzkie i całkowicie mi obce.
Czy nie można było pomyślećo tym
wcześniej?
Panie Starosto, to będzie w końcu
ten gabinet?
Nawszystko jestczas, podwarunkiem, że najpierw się coś zrobi,
apotemo tymsię mówi. TeraznaWłaśnie dlatego wysłaliśmypismo sząrzeczywistość tworzągłównie
To dlatego została w tej sprawie
wysłana prośba do marszałka?
Myjesteśmygotowi. Usiłuję spotkać się ze stronami i wkońcupodpisać stosowne umowy. Na razie
PanPrezydentGórczyński próbu-
Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego do MarszałkaWojewództwa.
Miliardy dla regionów
Różnice w gospodarczym i społecznym rozwoju poszczególnych regionów Polski są widoczne gołym
okiem. Przede wszystkim podział
na przysłowiową Polskę A i B najbardziej utkwiłw świadomości społeczeństwa i bardzo często
posługujemy się tym schematycznym sposobem myślenia. Chcąc
wskazać na zapóźnienia w jakiejś
dziedzinie czy też zaznaczyć wysoki poziom nowoczesności lub poziomu życia, sięgamy po argumenty,
których siła i przekaz ukształtowały się już w okresie porozbiorowym,
a ugruntowane zostały za czasów
Polski Ludowej. Takzwana „ ściana wschodnia”, do której oprócz
województw podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko–mazurskiego zaliczono również
nasze świętokrzyskie, kojarzy się
wszystkim z niższym poziomem życia, mniejszą dostępnością dóbr,
niedostatecznym układem komunikacyjnym, słabą gospodarką i bezrobociem. Już rządy okresu
międzywojennego opracowały i rozpoczęły realizację Planu Piętnastoletniego, który zakładał
wyrównywanie różnic między regionami kraju. Chociaż granice
Polski były wówczas przesunięte
bardziej na wschód, problem uprzemysłowionego, rozwiniętego zachodu i opóźnionego w rozwoju
wschodu byłdostrzegany przez rządzących. Plany te przerwała IIwojna światowa, ale powstanie
Centralnego Okręgu Przemysłowego było elementem przyjętej wtedy strategii inwestowania
w biedniejsze regiony Polski. Zatem uprawnione wydaje się być także dzisiaj pytanie, czy posługiwanie
się terminologią Polska A i B jest
uzasadnione? Czy rzeczywiście taki podział ma sens i faktycznie
istnieje?
Od2007roku, na mocy porozumienia z Unią Europejską, realizowany jest Program Rozwoju Polski
Wschodniej. Wramach tego programu, pieniądze są przeznaczone
przede wszystkim na przedsięwzięcia związane z budową sieci drogowej, przygotowaniem terenów
podinwestycje, rozwojem uczelni,
poprawą dostępu do Internetu, rozwoju turystyki i transportu publicznego. Dodatkowe kilka miliardów
euro z UE, wsparte środkami z budżetu państwa, mają pomóc tym regionom wyrównać dysproporcje
w wytypowanych przez urzędników
dziedzinach. Korzystają z tego
wsparcia również województwo
świętokrzyskie i powiatostrowiecki. Rozbudowa Targów Kielce, Politechniki Świętokrzyskiej to
inwestycje wsparte środkami z tego programu. Szerokopasmowy Internetnatereniecałegowojewództwa
to również inwestycja finansowana z programu Polska Wschodnia.
Wielkość skierowanych do województw ściany wschodniej dodatkowych pieniędzy jest, niestety,
zdecydowanie za mała w stosunku
do oczekiwań i potrzeb. Oczywiście, oprócz środków z Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia,
województwa korzystają z innych
źródeł finansowania swoich projektów opartych na unijnej pomocy z budżetu UE na lata 2014–2020.
Często nie są w stanie zaabsorbować tych pieniędzy z powodu braku własnych środków w swoich
skromnych budżetach. Ale silne
przekonanie o słuszności podejmowanych działań w tym kierunku,
chęć modernizacji swoich miast
i gmin, tworzenie warunków do dalszego inwestowania i poprawy standardów życia, są widoczne na tych
Pracownik pilnie
poszukiwany!
Spośródponad200 ofertpracy, będącychwzasobachPowiatowego
Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim, przeważają stanowiska związane z posiadaniem
konkretnego zawoduczyteż- mówiąc potocznie - ”fachu”. Pracodawcy między innymi poszukują
kierowcówsamochodówciężaro-
wych, pracownikówbudowlanych,
fryzjerów, kosmetyczek, pracowników gastronomii (kucharz, kelner), specjalistów w dziedzinie
hutnictwa czy też priorytetowo
szwaczek, które oddłuższego czasusąwkręguzainteresowanianie
tylko lokalnychpracodawców, ale
także tychzinnychregionówPolski. W większości są to oferty tak
zwane otwarte, czyli dostępne nie
tylko dla osób bezrobotnych ale
także dlatychbędącychwzatrudnieniu, achętnychdo zmianymiejscapracy.
Powyższe zapotrzebowanie naściśle określone zawodyjestpotwierdzeniem, iżsąto zawody deficytowe
w naszympowiecie, apracodawcyborykająsię zcorazczęstszym
problemem, jakimjestznalezienie
potencjalnego pracownika, zgodnie zoczekiwaniami i wymaganiami przyszłego pracodawcy.
Niewątpliwie przyczyną istniejących wakatów w zawodach tech-
nicznychjestodejście zzatrudnienia osób w wieku emerytalnym,
atakże wybórprzezosobymłode
zawoduniedopasowanego do potrzeb lokalnego rynkupracy. Dlatego takważnyaspekt, jakimjest
odpowiednie wykształcenie, stanowi gwarancję na podjecie zatrudnienia.
Wychodząc naprzeciwoczekiwaniompracodawców, jakteżukierunkowując osobymłode stojące
przed bardzo ważnym wyborem
swojej drogi edukacyjnej, Starostwo Powiatowe wOstrowcuŚwiętokrzyskim, wspólnie zmłodzieżą
ze szkółśrednich, zorganizowało
prezentację – pokaz pod nazwą
„Schools Fashion–Renesans Inteligentnych Zawodów”, zachęcając tym samym do wyboru
odpowiedniego kierunku kształcenia, po którymjestdużaszansa
na zatrudnienie. Chodzi o to, by
natrwałe nie trafić do rejestruosób
bezrobotnych.
Ajeślijużtakaosobamłodatrafido rejestru Powiatowego Urzędu Pracy…
W ramach realizowanego obecnie przez nasz Urząd programu
pod nazwą „Gwarancja dla młodzieży”, priorytetemjestaktywizacjaosóbmłodychdotrzydziestego
rokużycia, wtymze szczególnym
uwzględnieniem osób poniżej
dwudziestego piątego rokużycia
zarejestrowanychwPowiatowym
Urzedzię Pracynie dłużej niżczterymiesiące. Prowadzonywdniach
od13 do 24 czerwca2016 b.r. nabór wniosków o organizację staży będzie miał na celu wsparcie
tej szczególnej grupy wiekowej,
abyumożliwić tymsamymnabycie umiejętności praktycznych
i w efekcie doprowadzić do zatrudnieniatakiej osoby.
JoannaSuska- KierownikCentrumAktywizacji Zawodowej
Rolniku, uważaj
na pszczoły
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział
w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że na terenie powiatu ostrowieckiego stwierdzane są przypadki padnięcia pszczół.
Najwięcej zatruć obserwuje się w okresie kwitnienia rzepaku, a także
w sadach i na plantacjach
ziemniaków i zbóż, na których prowadzi się opryski
w okresie kwitnienia chwastów.
Obecność pszczołymiodnej i innychzapylaczywśrodowiskurolniczympowoduje znacznywzrost
plonówroślinuprawnych, ale także wpływanajakość płodówrolnych. WPolsce około 60 gatunków
rośli uprawnych, szczególnie owadopylnych, reaguje wzrostemplonu w wyniku zapylania przez te
owady. Przyjmuje się, że wzrost
plonówwzależności odgatunku
rośliny może sięgać od 20 do 80
proc. wporównaniuzplonemprzeciętnym. Z tego powodu, to rolnicy powinni robić wszystko, aby
wśrodowiskubyło jaknajwięcej
owadówzapylających.
Głównąprzyczynązatruć pszczół
sąbłędypopełniane przezosoby,
które wykonujązabiegi środkami
ochronyroślin. Do najpoważniejszychnależą:
nieprzestrzeganie zapisówetykietydołączonej do środkówochrony roślin, nieprawidłowy dobór
środkówochronyroślini dawek,
nieprawidłowydobórterminuzabiegu chemicznej ochrony, nieprawidłowa technika zabiegu,
stosowanie niedozwolonych na
danej uprawie środków ochrony
roślin, brakprzygotowaniazawodowego wykonawcówzabiegów,
stosowanie niezalecanych mie-
szaninśrodkówochronyroślin.
Państwowa Inspekcja Ochrony
Roślin i Nasiennictwa, by zapobiec zatrucią, apeluje do rolników
o zachowanie następującychśrodkówostrożności:
dobierać preparaty jak najmniej
szkodliwe dla pszczół, zapoznać
się z etykietą-instrukcją preparatudotyczącąprzestrzeganiaokresuprewencji i bezpieczeństwadla
pszczół, w czasie kwitnienia nie
stosować środków, które są toksyczne dlapszczółorazjeżeli jest
to możliwe, nie opryskiwać roślin
uprawnych w okresie kwitnienia
lub zkwitnącymi chwastami, zabiegi środkami ochronyroślin, na
uprawachkwitnącychroślini tam
gdzie występująkwitnące chwasty, wykonywać wieczorem po
oblocie pszczół, unikać znoszenia
preparatuwczasie opryskiwania
i wykonywać zabieg sprzętem
przebadanym technicznie, przy
prędkości wiatrunie przekraczającej 4 m/s, środki ochronyroślin
stosować wodl. co najmniej 20 m
odpasiek.
Wprzypadkupodejrzeniu, że wskutekzastosowaniaśrodkówochronyroślinnastąpiło zatrucie pszczół,
powinno się niezwłocznie zawiadomić właściwego ze względuna
usytuowanie pasieki wójta, burmistrza, prezydenta, który może
powołać Komisję w celu wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia.
Wskładkomisji winienwchodzić
przedstawiciel Urzędu Gminy,
Miastai Gminylub UrzęduMiasta, inspektorweterynaryjnywyznaczony przez Powiatowego
LekarzaWeterynarii wOstrowcu
Świetokrzyskim, inspektorWojewódzkiego Inspektoratu OchronyRośliniNasiennictwawKielcach
O/Ostrowiec Świetokrzyski (tel.
41 266 53 14) orazprzedstawiciel
związkupszczelarskiego.
Kto stosuje środki ochronyroślin
niezgodnie zzawartymi wetykiecie wymaganiami oraz wsposób
stwarzającyzagrożenie dlazdrowialudzi, zwierzątlub dlaśrodowiska, może byc narażonynakarę.
KIEROWCA AUTOBUSU
wykształcenie min. średnie,
prawo jazdy kat. D, mile widziane doświadczenie zawodowe TRANS KATRINA,
tel. 695-288-260
ŚLUSARZ REMONTOWY/
WYTAPIACZ STALI
wykształcenie tech. średnie
lub zawodowe, obsługa maszyn i urządzeń hutniczych
CELSA Huta Ostrowiec Sp.
z o.o., e-mail: [email protected]
PIECOWY NAGRZEWACZ
WSADU/ WALCOWNIK
wykształcenie tech. średnie
lub zawodowe, obsługa maszyn i urządzeń hutniczych.
CELSA Huta Ostrowiec Sp.
z o.o., e-mail: [email protected]
PRACOWNIK OCHRONY
wpis na listę kwalifikowanych prac. ochrony, dopuszczenie do pracy z bronią.
Praca w Starachowicach.
P.W KARABELA, tel. 501 393-61 8
KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO
wykształcenie min. średnie,
prawo jazdy kat. C + E, doświadczenie w zawodzie,
F.H.U E. WOŹNIAK, tel.
607-092-969
SPRZEDAWCA
wykształcenie min. średnie,
obsługa komputera, mile
widziane doświadczenie w
handlu, dobra znajomość
jęz. angielskiego. HI-SPORT
S.C, e-mail: [email protected]
KOSMETYCZKA
wykształcenie minimum
średnie, znajomość zawodu, PROFASHION, tel. 509450-299
ELEKTROMONTER
fot. Państwowa Ispekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
wykształcenie zawodowe,
uprawnienia elektroenergetyczne, mile widziane doświadczenie zawodowe,
P.B.M BUDOMONT, tel. 501 496-745
BiuroWystawArtystycznych
Ostrowiec Św., ul. Siennieńska
54, tel. (41) 263 20 48
Wtorek-Piątek 9.00-17.00, Sobota-Niedziela11.00-15.00
„ Spotkania w Krzemieńcu” Międzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe”
Wybórprac uczestnikówotwartychwarsztatówtwórczychi plenerówwlatach2013-2014.
GaleriaFotografiiMCK
Ostrowiec Św., Aleja 3 Maja 6,
tel. 604 645 824, 605 937 846
Poniedziałek-Piątek9.00-17.00,
wstęp wolny
„ Świat techniki w miniaturze”
wernisaż24 czerwcagodz.17.00.
GminaBodzechów
Ostrowiec Św., ul. Reja 10, tel.
41 265 38 38
Szkolny pokaz talentów w ramachakcji charytatywnej „Serce dlaAfryki” salagimnastyczna
ZSPwBodzechowie.
Miasto iGminaKunów
Kunów, ul. Warszawska 45 B,
tel. 41 26 11 356
„Dni Kunowa” wernisaż 26
czerwcagodz.14.00
Z programemartystycznymwystąpiąm.in.: StrażackaOrkiestra
Dęta, Chocimowianki, Kunowianie, Bukowianie, Nietuliszczanki, MasterTeam, Urbanowicz
Band
Kino „Etiuda”
Ostrowiec Św., Aleja 3 Maja 6,
tel. (41) 265 37 47
Repertuar kina dostępny na
www.kino.etiuda.o-c.pl
Miejskie Centrum Kultury
Ostrowiec Świętokrzyski, ul.
Siennieńska54, tel. (41) 247 65 80
„ Dni Ostrowca” 24-26 czerwca
Podczas trzydniowych obchodówzaprezentująsię m.in.: Chóry Canto Amici, Ad Libitium,
Wiolinki, szkoły tańcaProgres,
Twist, zespołyAnonymous Team, Dj K3, Santo Monte, Trey
Vinter, MasterTeam, Golec uOrkiestra, Kaliber44.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne
Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska37, tel. (41) 265 36 51
Poniedziałek-Piątek9.00-15.30,
Sobota 9.00-15.00, Niedziela
11.00-16.00 - wstęp bezpłatny.
Biletnormalny5 zł, ulgowy3 zł.
Wystawyczasowe:
„Szwarc, mydło powidło - czyli
nieprezentowane, aosobliwe eks-
ponatyz50-letniej historii Muzeum Historyczno -Archeologicznego w Ostrowcu
Świętokrzyskim”.
Wystawaprzeprowadzi nas kolejno przezlata50. i 60. XXwieku aż po czasy współczesne,
prezentując obiekty, które wielupamiętajeszcze ze swychdomów –m. in. produkowanąod
1958 roku pralkę „Franię” –
obiekt westchnień wielu Polaków, a także radioodbiorniki,
żelazka, kamery, magnetofony.
Wystawę możnapodziwiać do
31 lipca.
Wystawystałe:
- „Wystawafajansówi porcelany ćmielowskiej z XIX i XX
wieku”.
- „Dzieje OstrowcaŚwiętokrzyskiego odkońcaXVI wiekudo
1939 roku”.
- „Portretyksiążąti królówpolskich”.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”
Sudoł135a, tel. (41) 33 04 551,
669 970 499
Bilety: 18zł - normalny/12 zł ulgowy/dzieci do lat6 bezpłatnie. Czynne: kwiecień-październik codziennie 9.00-17.00,
listopad-marzec codziennie 8.0016.00, maj-wrzesień9.00-19.00,
wweekendy11.00-19.00.
Wystawyczasowe:
„ Górnictwo w dawnej Polsce”
Wystawę możnapodziwiać do
31 sierpnia2016 r.
Wystawystałe:
- „Krzemionki dawniej i dzisiaj.
Posłańcyzprzeszłości”.
- „Badaniaarcheologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkachwlatach2002-2012”.
RadaOsiedlaStawki
Piknik rodzinny 18 czerwca godz.16.00-19.00 na placu
pomiędzyszkołąnr14, aprzedszkolemnr21.
RadaOsiedlaCzęstocice
Piknikrodzinny18czerwcagodz.
14.00-20.00, na terenie szkoły
wCzęstocicach
RadaOsiedlaXXV- lecia
Piknikrodzinny17 czerwcagodz.
16.00-19.00, parkosiedlowy
Żywe Muzeum Porcelany
„AS” wĆmielowie
Ćmielów, ul. Sandomierska243,
tel. 535 588 960
Czynne codziennie wgodz. 9.0016.00
Zakochała się w sukienkach
Rozmowa z Jadwigą Syrek, pełnomocnikiem
Studia Krawieckiego „Miriam” w Ostrowcu Św.
- Jak zaczęła się Pani przygoda
zkrawiectwem?
- Od młodych lat pasjonowałam
się krojem, szyciem. Bardzo lubiłamte zajęcia. Pierwsze szlifyzdobywałam w szkole odzieżowej,
jednak dopiero praca w radomskiej firmie, która profesjonalnie
szyje sukienki na pokazy mody
wWarszawie i konkursyMiss Polski sprawiła, że możnapowiedzieć,
zakochałam się w sukienkach,
w tkaninach, koronkach i lśniącychozdobach. Kamienie, kryształki Swarovskiego sprawiają, że
te kreacje sąjeszcze piękniejsze.
Było to ogromne pozytywne przeżycie, dlatego po powrocie do
Ostrowcazorganizowałamgrupę
dziewczyn, którazajęłasię podobnąpracą.
Niestety, wkrótkimczasie wszystko się rozpadło, ajazostałamsama. Nie poddałamsię i zaczęłam
szyć. Początkowo gorsety, garsonki, później pomyślałam, by podobnąpracownię jakwRadomiu,
otworzyć wOstrowcu.
Zauważyłam, że istnieje zapotrzebowanie na niepowtarzalne kreacje komunijne, dlatego teżzajęłam
się szyciemsukienek. Odbiórbył
bardzo pozytywny, kreacjami zachwyceni byli rodzice, dziadkowie
i dzieci.
I takzaczęło się odsukieneczekdla
dziewczynek, potembyłysukienki wizytowe, kreacje według oryginalnychwzorów.
jącego zawodowe kierunki nauczania„Schools Fashion2016 - Renesans Inteligentnych Zawodów”.
Prezentacjamiałanacelunie tylko
zachęcenie młodychludzi do kształcenia się w kierunkach zawodowych, ale również obalić mity
- Czy mogłaby Pani powiedzieć krążące wokółszwaczek. Chcemy
kilka słów o swoich dotychczaso- uzmysłowić, że osobyszyjące, prowych sukcesach?
jektujące musząposiadać tzw. gust,
- Największym osiągnięciem jest smak, wyobraźnię.
zadowolenie moichklientów, czę- - Zkim pracownia współpracuje
sto tychnajmłodszych. Współpra- na co dzień?
cujemyteżzWyższymSeminarium - Jeśli chodzi o dobórmateriałów,
Duchownym, szyjąc dla nich np. współpracujemyzhurtowniąwSosutanny, alby. Za sukces można snowcu. To onazaopatruje nas wkouznać różnego rodzajupokazym. lorowe koronki, tkaniny, awszczein. wRadomiu, gdzie zaprezento- gólności satynę, z której szyte są
waliśmyzaledwie 2-3 sukienki. Nie stroje dlapotrzeb m. in. szkół, Pumogliśmy więcej ze względu na blicznego Przedszkola nr 7 na os.
uczestnictwo wielu firm. Dlatego Słonecznym, SzkołyTańca„Twist”,
teżzchęciąprzyjęłampropozycję czy Uczniowskiego Klubu Sporwspółpracyi możliwość prezenta- towego BlackandWhite.
cji kreacji podczas piknikupromu- - Plany na przyszłość- bliższą itą
dalszą?
- Moim marzeniem jest rozbudowaszwalni. Nie jestto jednakmożliwe, ponieważbrakuje rąkdo pracy,
araczej wykwalifikowanychpracowników. Trzebabowiem wielu
latpracy, bywykształcić osobę do
szycia najtrudniejszych kreacji.
Z marszunie możnastanąć do maszyny. Nawiązana ze szkołami
współpracazpewnościąumożliwi
nam pozyskanie młodych, zdolnychosób.
JadwigaSyrekukończyłaszkołę zawodowąwOstrowcuŚw.,
pracowaławPracowni Sukien
ŚlubnychSposabellawRadomiu. Przeszła kurs specyficznego krojenia, precyzyjnego do
sukni ślubnych. OdkilkumiesięcyzatrudnionajestwStudiu
Krawieckim„Miriam”, wcześniej z nim współpracowała.
Właścicielem studia jest MariuszSykutowski. Firmaznajduje się przyulicySiennieńskiej
94, tel. 507 126 436, mail: [email protected]
Pół wieku muzeum
uszową„Szwarc, mydło i powidło,
czyli nieprezentowane osobliwe
eksponatyz50-letniej historii MHA”. Wprogramie znalazłsię także
recital muzyczny. Goście mieli oka-
We wzruszającej atmosferze przebiegło spotkanie
byłych i obecnych pracowników Muzeum Historyczno-Archeologicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim. W „spotkaniu po latach” uczestniczyli także
wicestarosta Eligiusz Mich
oraz przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Brożyna.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne rozpoczęło swoją działalność w 1966 roku (wówczas pod
nazwą Muzeum Regionalne
w Ostrowcu Świętokrzyskim).
O tym, jakwyglądałyjego początki, mówiłwieloletni dyrektorMuzeum, WojciechKotasiak.
Wspotkaniuuczestniczyli obecni
oraz dawni pracownicy. Po wręczeniupamiątkowychupominków,
goście zwiedzili wystawę jubile-
To dopiero początek jubileuszowychobchodów50-leciaMuzeum.
Przed nami m. in. koncert jubileuszowyi wystawapoświęconaJanuszowi Popławskiemu.
fot. Magdalena Głąb
fot. Magdalena Głąb
zję zwiedzić Pałac Wielopolskich
i zobaczyć, jakobecnie funkcjonuje Muzeum. Dalszaczęść uroczystości odbyłasię naterenie Muzeum
Archeologicznego i Rezerwatu
Krzemionki, gdzie zaprezentowano pokaz multimedialny „Podróż
wczasie”.
- Przygotowujemy się do koncertu jubileuszowego, który jestplanowany na 3 grudnia. Jużdzisiaj
serdecznie na niego zapraszam.
Jubileusz takznamienitejplacówki to świetna promocja naszego
powiatu – mówi Włodzimierz
Szczałuba, dyrektormuzeum.
Jubileuszowy „Skoczny Ceramik”
Już po raz dziesiąty w Ćmielowie odbył się Bieg Uliczny „Skoczny Ceramik”,
połączony z II Marszem
Nordic Walking. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objął ponownie starosta ostrowiecki Zbigniew
Duda. Głównym organizatorem i duszą wydarzenia,
jak co roku, był radny powiatowy Mirosław Rogoziński. Dzięki jego olbrzymiemu zaangażowaniu i
trudowi, impreza okazała
się wielkim sukcesem.
Na starcie biegu przy ul. Skała 11
czerwcatłumnie stawili się mieszkańcy, pracownicyZakładówPorcelany"Ćmielów" orazSKOKim.
Z. Chmielewskiego w Lublinie.
Metatrzykilometrowej trasyznajdowałasię wSmykowie, gdzie odbyłsię tradycyjnypiknikrodzinny.
Wśródzaproszonychgości, oprócz
starostyZbigniewaDudy, znaleźli się m. in. posełAndrzej Kryj, członekZarząduHubertŻądło,Burmistrz
dem solidarności pokoleń. Biorą
w niejudziałdzieci, młodzież idorośli, całe rodziny - powiedziałsta-
rosta.
Miastai GminyĆmielówJanKuśmierz, skarbnikpowiatuMagdalenaZieleń,PawełWalesiczPCPR-u,
radniAgataAdamekiWłodzimierz
Sajda.
– Na ręce organizatorów: przewodniczącego Komisji ZakładowejNSZZ"Solidarność"Porcelany
Ćmielów Mirosława Rogozińskiego oraz Bogumiła Krzyszczaka,
prezesa zarządu SKOKw Lublinie, składam podziękowania za
wspaniałe zorganizowanie po raz
kolejny imprezy, która integruje
mieszkańców gminy i zapewnia
świetną zabawę. Jest ona dowo-
- Organizacja takiejimprezy to niełatwe zadanie. Trzeba pozyskać
sponsorów, zadbać o każdy najdrobniejszy szczegół. Przygotowaniamizajmuję się już kilka miesięcy
wcześniej – mówi Mirosław Rogoziński. –Po ciężkiejpracy, jaką
wkładam w przygotowanie całej
imprezy, wspaniałą nagrodą dla
mnie jest widok uśmiechniętych
mieszkańców, którzy chętnie biorą udział w sportowych potyczkach, integrują się i wspaniale
bawią na naszym festynie rodzinnym. Utwierdza mnie to w przekonaniu, że taka inicjatywa jestbardzo
cenna ipotrzebna.
Uczestnikombiegui marszu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki –
wśródnichtakże radni JoannaSuskaorazJarosławCzarnecki - wręczono medale oraz gadżety
promocyjne przygotowane przez
PowiatOstrowiecki. Nauczestnikówfestynuczekało wiele atrakcji
- konkursysprawnościowe, ściankawspinaczkowa, przeciąganie liny, meczpiłki nożnej, rzutbeczką
czymalowanie twarzyi bańki mydlane dla najmłodszych. Pokaz
amerykańskiego futbolu przygotowali „Tytani” zLublina. Oprawę
artystycznązapewnili podopieczni Domu Kultury w Ćmielowie,
a także Szkoła Tańca Współczesnego zBiłgoraju.
Energiczna na emeryturę
Niedawno Krystyna Biel po
osiemnastu latach kierowania Zespołem Szkół nr 1
złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.
Podjeła decyzję o odejściu
na emeryturę. Osiągała
sukcesy w zarządzaniu placówką, wyróżniała się osiągnięciami w pracy dydaktycznej.
Po wielu latach należy się chwila
wytchnienia, trzeba się zająćwłasnym życiem - odpowiadaskrom-
niedyrektorKrystynaBielnapytanie,
co wpłynęło najej decyzję o odejściunaemeryturę.
Trzebawiedzieć, kiedyodejść
–To jestmoja samodzielna, indywidualna, osobista decyzja –kontynuuje dyrektor Krystyna Biel. Każdy człowiekpowinien wiedzieć,
w którym momencie odejść. Tyle
latpracy na stanowisku dyrektora szkoły to jestbardzo dużo. Można się poczuć zmęczonym
i powiedzieć sobie: Dość, więcej
nie mogę! A poza tym chcę skorzystaćz systemu takzwanych starych warunków emerytalnych.
Przypuszczam, że te nowe, które
rządplanuje wprowadzić, nie będą dla mnie korzystne.
KrystynaBiel chce wrócić do swego zawodu, bo jest z wykształcenia germanistą, tłumaczem
przysięgłym. Planuje zająć się pracąpodkątemfirmy, językiemnie-
mieckimwgospodarce. Ważne są
teżdlaniej planyrodzinne. Maod
niedawnapięknąwnuczkę i jej też
chce poświęcić więcej czasu, podobnie mężowi, którego kocha. Był
trochę zaniedbywany, gdyangażowałasię wpracę szkolną.
Ze łzamiwoczach
KrystynaBiel należałado wymagających dyrektorów, wymagała
odinnych, ale teżodsiebie, wczym
międzyinnymi tkwi tajemnicajej
osiągnięć.
- Trzeba przede wszystkim dużo
pracować, angażować się, pracę
kochać –mówi o tajemnicyswych
sukcesów. - Trzeba kochać młodzież, rozumiećjejproblemy.
Posiadaławyraźnie określonąwizję szkoły, którąstarałasię realizować. Stawiałanabezpieczeństwo,
kreatywność, przyjaźń, tolerancję.
Relacje międzyuczniami anauczycielami należały do partnerskich,
ale zwzajemnymszacunkiem. Po-
dobnie było z rodzicami, którzy
wystawiają szkole bardzo dobre
oceny.
Chwali świetnąkadrę pedagogiczną, bezktórej nie byłobytakwielu
sukcesów. Nauczyciele mają pełne kwalifikacje, stale się uczą, dokształcają, biorą udział w stażach
zawodowychupracodawcówdla
nauczycieli, między innymi z gastronomii, hotelarstwa, ekonomii.
Liczysię nie tylko teoriaosiągnięta na wyższej uczelni, ale praktyka. Szkoła stawia na renesans
zawodówinteligentnych, praktycznych, które wracajądo łask, wtym
między innymi zawodu krawieckiego. Większość nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych to czynni egzaminatorzykomisji wŁodzi. Nic dziwnego, że wiedzą, jakprzygotować
młodzieżdo egzaminówzewnętrznych.
Krystna Biel docenia świetną obsługę i administrację orazludzi zaangażowanych, oddanychszkole,
bezktórychnie osiągnelibyśmyty-
lusukcesów.
- U nas młodzież, która kończy
szkołę, odchodzize łzamiw oczach
–ze wzruszeniemopowiadaKrystyna Biel. – Uczniowie czują się
tutajjakw rodzinie. Wiedzą, że mogą przyjść z każdym problemem.
Niktnie zostanie pominięty.
Ważne: być dobrym człowiekiem
Gdy Krystyna Biel obejmowała
stanowisko, naróżnychpoziomach
nauczania, szkołyzawodowej, technikum, liceum łącznie ze słuchaczami technikumuzupełniającego
było 1200 osób. Teraz postępuje
niżdemograficznyi po pierwszym
naborze jest600. Dzięki środkom
od starostwa, sponsorów, funduszomunijnymudało jej się doprowadzić do tego, że szkołaświetnie
wkomponowuje się wśrodowisko
Budynekjestpo termomodernizacji, zwraca uwagę boisko wielofunkcyjne, wokół wszystko
zagospodarowane. Podczas jej kadencji zostałydoposażone pracow-
nie: ekonomiczna, językapolskiego, pracownie językowe. Powstały dwie dodatkowe pracownie
komputerowe i obecnie sącztery.
240 uczniówwyjechało nawielotygodniowe staże zagraniczne dzięki projektomunijnymLeonardo da
Vinci i Erazmus. Z Kapitałuludzkiego realizowane byłyprogramy
dotyczące nauczaniamatematyki,
językówobcych. Wartość tychprojektówprzekroczyła3 mlnzł.
Krystyna Biel dumna jest z osiągnięć uczniów, którzyreprezentują szkołę w licznych olimpiadach
przedmiotowych. Sąuczestnikami
finałówolimpiadrolniczych, wkażdym rokukwalifikują się do finałów ogólnopolskich konkursów
zrachunkowości. Osiągająbardzo
dobre wyniki zegzaminówzawodowych, na maturach. Ekonomiści wtymrokuzdali egzaminw100
proc., podobnie hotelarze i technicyobsługi turystycznej.
Uczniowie przodująwkrwiodawstwie. Wubiegłymrokuzajęli wpromocji krwiodawstwa pierwsze
miejsce wwojewództwie i drugie
podwzględemilości oddanej krwi.
Jestlistauczniów, którzyznajdują
się w banku potencjalnych dawcówszpikukostnego. Jedenznich
został już zakwalifikowany jako
dawca. To młodzież, którachętnie
dzieli się darem życia z innymi.
Uczniowie jako wolontariusze
uczestniczą w wielu różnych akcjach, zbiórkach.
- Uwrażliwianie poprzez pracę charytatywną jestnaszą bardzo mocną stroną – podkreśla dyrektor
KrystynaBiel. - Nieważne, że ktoś
ma szóstkę, piątkę, ważne, by był
dobrym człowiekiem.
Indeksy ma już w kieszeni
przygotowywany przez nauczycielabiologii JolantęWojtas, został
jej finalistą. To dlaniego ogromny
sukces, gdyżnie będzie jużmusiał
zdawać biologii naegzaminie maturalnym, awyniktego egzaminu
to 100 procent. Ponadto, ma już
wolnywstęp nakilkauczelni medycznych, np. wLublinie czywBiałymstoku
Grzegorz, jako jedynyzOstrowca
Świętokrzyskiego, reprezentował
również województwo świętokrzyskie wfinale XXXI OlimpiaWWarszawie odbyłysię eliminadyWiedzyEkologicznej, któryodcje centralne OlimpiadyBiologicz- nej. Grzegorz Waliszczak, uczeń był się w Krakowie w dniach 3-5
Grzegorz Waliszczak, uczeń
LO nr I im. St. Staszica, osiąga kolejne znaczące sukcesy. Został laureatem
olimpiad z biologii i ekologii na szczeblu krajowym,
co daje mu możliwość studiowania na wielu renomowanych uczelniach.
czerwca.
Finał został zorganizowany we
współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Zespołem Parków Krajobrazowych pod
honorowympatronatemMarszałka Województwa Małopolskiego
oraz prorektora UJ. Po napisaniu
testu Grzegorz ostatecznie został
finalistą tegorocznej Olimpiady
WiedzyEkologicznej. Tytułtendaje mujuż możliwość studiowania
nawielurenomowanychuczelniach.
Grzegorz mimo, że odnosi wiele
sukcesów, nie kończyswojej edukacji biologicznej na tym etapie,
gdyż już rozpoczął pracę nad kolejnymeksperymentembiologicznym, który umożliwia mu udział
w kolejnych edycjach olimpiady
biologicznej.
4 czerwca do swoich sukcesów
Grzegorzdołączyłkolejny–został
uhonorowany Nagrodą JęzykoznawcząKomitetuGłównego OlimpiadyLiteraturyi JęzykaPolskiego
za„wzorowe opracowanie tematu
językoznawczego na III etapie
OlimpiadyLiteraturyi JęzykaPolskiego orazzabardzo dobre wyniki zinnychsprawdzianówwiedzy
o języku”.
Wspaniała zabawa nie tylko dla juniorów
Świetny humor i piękna pogoda towarzyszyły uczestnikom pikników, jakie
odbyły się na terenie ostrowieckich szkół ponadgimnazjalnych.
WDzieńDzieckarodzinnypiknik
profilaktycznypodpatronatemstarostyZbigniewaDudyodbyłsię na
terenie LO nrIII im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Św. Na zabawę zorganizowaną przez
MłodzieżowyOśrodekSocjoterapii, Komendę Powiatową Policji,
Radę OsiedlaKuźniaprzywspółpracy Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych ostrowieckiego sta-
rostwa, Akademii Nauki, klubu
Black&White, Izbę CelnąwKielcach, Sanepidi Galerię Ostrowiec,
przybyły całe rodziny - dziadkowie, rodzice i dzieci. Wimieniustarosty ostrowieckiego, w pikniku
uczestniczyli: członek Zarządu
PrzemysławCielecki oraznaczelnikWydziałuEdukacji, Wojciech
Lesiak.
Edukacyjno–profilaktycznąsztukęA. Ozimekzatytułowaną„Spisek” zaprezentowałaostrowiecka
grupaProfilaktykaaTy. Widzowie
brawami nagradzali występydziewcząt z zespołu „Perły” Ryszarda
Góryczypokazfitness klubuBlack
&White. Naszkolnymboiskurozegrano wiele konkursów, zarównodlatychmłodszych,jakistarszych.
Wszyscyuczestnicyotrzymali na-
grody, ciekawe gadżety. Imprezę
piknikową uświetnił pokaz tresurypsatropiącego orazsprzętupolicyjnego, który dzieci mogły
przymierzać, robić zdjęcia.
Wzdrowym ciele zdrowyduch
„Trzy godziny dla rodziny” - pod
takimhasłemnaterenie ostrowieckiego ZespołuSzkółnr3 odbyłsię
piknik rodzinny pod patronatem
starostyZbigniewaDudyzorganizowanyprzezszkołę orazWydział
Zdrowiai SprawSpołecznychstarostwa. Naprzybyłych gości czekało wiele atrakcji, m. in. konkursy
i zabawysprawnościowe, pokazy
artystyczne, turniej ringo, trampolinaczygryplanszowe.
Piknikbył także okazją do przedstawienie bogatej ofertyedukacyjnej popularnegoTHM-uizachęcenia
absolwentówgimnazjówdo podjęcia nauki właśnie w tej szkole.
Ponadto, organizatorzyzapewnili
mieszkańcombezpłatne konsultacje lekarskie i badaniaprofilaktyczne. Można było skorzystać m. in.
zporadlogopedycznych, psychologicznych czy dietetycznych dla
dzieci i dorosłych.
- Mieszkańcy mogli skorzystać
z badań lekarzy alergologa oraz
specjalisty rehabilitacji w zakresie wadpostawy. Panie fizjoterapeutkiuczyły, jakpowinny ćwiczyć
osoby zchorobamiukładu ruchu
– mówi Anna Męczkowska, NaczelnikWydziałuZdrowiai Spraw
Społecznych.
GościempiknikubyłPrzemysław
Cielecki, członekZarząduPowiatu. W imieniu starosty ostrowieckiego, imprezę wrazzdyrektorem
ZS nr3 uroczyście otworzyłKrzysztofOłownia, Główny Specjalista
do spraw Promocji ostrowieckie-
go starostwa.
- Jestto impreza integracyjna adresowana zarówno dla środowiska naszejszkoły, jakiwszystkich
mieszkańców miasta –mówiłdyrektorCzesławGolis. –Cieszymy
się, że możemy pokazać, jak wygląda nasza szkoła, czym dysponujemy i zrobić przyjemność
mieszkańcom, z którymi współpraca bardzo dobrze się układa.
Bajkowy dzień dziecka w Kunowie
5 czerwcanastadionie sportowym
STALI wKunowie odbyłsię GminnyDzieńDziecka. Wtymrokuburmistrzmiastai gminyLechŁodej
i jego zastępcaMariolaGrabowieckazapewnili dzieciombardzo bogatyprogramimprezy.
Wspólnie zpracownikami Urzędu
Miastai GminywKunowie przygotowali wspaniałązabawę. Dzięki środkomz budżetugminyoraz
finansowemuwsparciulokalnych
przedsiębiorców, możnabyło zwiększyć ilość przygotowanychatrakcji,wśródktórychznalazłsięspektakl
"Wilki Zając wmieście" zaprezentowanyprzezTeatrDuetzKrakowa,ściankawspinaczkowa,strzelanie
złuku.
Dzieci mogły skorzystać z urządzeń rozrywkowych, a także pomalować sobie twarz i włosy
w specjalnie przygotowanym namiocie. Atrakcją było malowanie
drzwi, które przygotował główny
sponsorimprezy.
Dzieci, dając upustswojej fantazji,
pięknie udekorowały wszystkie
przygotowane skrzydładrzwiowe.
Niespodziankę dla kunowskich
małychsportowcówsprawili członkowie ZarząduFirmyPERFECTDOOR, byłyto piłki zautografem
BogdanaWentyorazkoszulki BayernuMonachiumzautografami piłkarzy. StrażacyzOchotniczej Straży
Pożarnej wNietuliskuDużymzaprezentowali wózratowniczy, akunowscypolicjanci radiowóz.
Dzięki głównemusponsorowi oraz
burmistrzowi Kunowa, ufundowano nagrodydlauczniówwyróżniajacychsię wnauce, zosiągnięciami
sportowymi orazdlamałychspołeczników. Wyróżnieni otrzymali
plecaki, które zapewne przydadzą
się wczasie nadchodzącychwakacji.
Podczas imprezy na scenie swoje
talenty zaprezentowały dzieci
zośmiugminnychplacówekoświatowychorazwychowankowie ZespołuSzkółSpecjalnychwOstrowcu
Świętokrzyskimkierowanego przez
Elżbietę Rutecką. Imprezę poprowadziłNorbertMyszkowski.
Nazaproszenie burmistrzaLecha
Łodeja oraz Młodzieżowej Rady
Miejskiej do dzieci przybyłaRzecznikMłodzieżyprzyUrzędzie Marszałkowskim, BarbaraZamożniewic
Jeślichcecie Państwo, abyinformacje dotyczące Waszej gminy
ukazały sie na łamach gazety,
prosimy o przesyłanie materiałów na e-mail: [email protected]
PLEBISCYT „LEKARZ –
PIELĘGNIARKA –
POŁOŻNA –
FIZJOTERAPEUTA
ROKU 201 5”
Konsultacje - warto wziąć udział!
W konsultacjach społecznych warto wziąć udział,
gdyż dotyczą one Twojego życia, na przykład parku znajdującego się
nieopodal domu, ofert domów kultury, itp. Ważne
jest, aby udzielić przemyślanych opowiedzi, ponieważ mają wpływ na rozwój
powiatu.
Konsultacje to szansanato, że dyskutowanyprojektbędzie uwzględniałTwoje potrzebyi że dzięki temu,
zTwojego punktuwidzenia, będzie
onlepszy. Dzięki udziałowi wkonsultacjach, możliwe jestteżpoznaniesąsiadów,ekspertówiurzędników
oraz zbudowanie nowych relacji.
Biorąc w nich udział, można dowiedzieć się wiele o planachi działaniachwładzmiastalub dzielnicy,
atakże mieć wpływnaswoje otoczenie. Wczasie konsultacjiTwój
głos naprawdę ma znaczenie! To
łatwy sposób, aby z „zamyślone-
goprzechodnia”staćsięobywatelem.
Zachęcamy do udziału w konsultacjach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe. Jeżeli jesteś
zainteresowany, zgłoś swojąkandydaturę pod numerem telefonu
412475183, osobiście lub emailem:
[email protected]. Osoby,
które się zgłosząbędąotrzymywałyprenumeratę dwutygodnikapowiatowego PULS. Następnie
imiennymi listami odstarostyostrowieckiego, będąproszone o wyrażenie opinii na ważny temat
dotyczącypowiatu.
Doceniają rodziny zastępcze
1 czerwca w ostrowieckim starostwie odbyło
się spotkanie z okazji obchodzonego dwa dni
wcześniej ogólnopolskiego Dnia Rodzicielstwa
Zastępczego. Celem
święta jest przede
wszystkim docenienie
wysiłku osób zajmujących się opieką zastępczą oraz popularyzację
takiej formy pomocy potrzebującym dzieciom.
Gości zaprosiło naobchody Stowarzyszenie Rodzinnej Opieki
Zastępczej orazstarostaostrowiecki, ZbigniewDuda. Wspotkaniu
uczestniczyli ostrowieccy parlamentarzyści, senatorJarosławRusiecki i poseł Andrzej Kryj,
wojewodę Agatę Wojtyszek reprezentowałaAnnaGromska, DyrektorWydziałuPolityki Społecznej
Świętokrzyskiego UrzęduWojewódzkiego wKielcach.
- Na dzisiejszym spotkaniu chcemy podziękować przedstawicielom rodzin zastępczych oraz
pomagającym im pracownikom
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie za ich ciężką pracę, poświęcenie izaangażowanie w niesienie pomocy dzieciom –
powiedziałstarostaZbigniewDuda. w naszym powiecie waha się od
- Zaprosiliśmy rodziny zajmujące
się pieczą zastępczą na terenie powiatu ostrowieckiego i starachowickiego. Są to rodziny zawodowe,
spokrewnione orazosoby prowadzące pogotowia opiekuńcze –po-
122 do 130. To ciężka praca, osoby te przygotowują pozbawione
bezpieczeństwa iciepła rodzinnego dziecido dorosłego życia, dają
im miłość i zapewniają stabilizację –stwierdziłMieczysławLibu-
da, p.o. dyrektoraPCPRwOstrowcu
wiedział Marek Bilski, prezes Św.
StowarzyszeniaRodzinnej Opieki
ObchodyDniaRodzicielstwaZaZastępczej wOstrowcuŚw.
stępczego uświetniły występem
- Średnia ilośćrodzin zastępczych wokalistki zPerełRyszardaGóry.
Osiągnięcia sportowców w szkole mistrzostwa
Towarzyski mecz siatkarek ostrowieckiego SMSu z drużyną Iowa University był okazją do
uroczystego podsumowania roku sportowego
2015/2016 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego.
Tylko w tym roku uczniowie z Ostrowca zdobyli kilkanaście medali na
ogólnopolskich imprezach,
przede wszystkim na zawodach lekkoatletycznych
i pływackich.
Z roku na rok uczniowie Zespołu
SzkółOgólnokształcącychMistrzostwa Sportowego z Ostrowca św.
coraz mocniej zaznaczają swoją
obecność nasportowej mapie Polski i Europy. Niewątpliwie do największychsukcesównależątytuły
Mistrzów Polski w lekkoatletyce
juniorówAgnieszki Filipowskiej
i Mateusza Borkowskiego, który
ponadto ustanowił trzy nowe rekordykraju–na600, 1000 i 1500 m,
fot. Zbigniew Tyczyński
a także zdobył brązowy medal na
MistrzostwachEuropywbieguna
800 m. do tego należydodać sukcesymultimedalistekwpływaniu
–Julii Szafrańskiej i OliwiiWołek.
JulianaZimowychMistrzostwach
Polski w pływaniu 16-latków zostałaMistrzyniąPolski nadystansie 800 metrówstylemdowolnym,
zdobyłatakże dwabrązowe meda-
fot. Zbigniew Tyczyński
Sukces Julii
Pływacy ostrowieckiego
SMS-u startowali w Głównych Mistrzostwach Polski
Seniorów i Młodzieżowców, które odbyły się
w Szczecinie. Mimo dużej
konkurencji, Julia Szafrańska zajeła 6. miejsce na
800 m stylem dowolnym.
le: na dystansie na 200 i 400 metrówstylemdowolnym. Natomiast
OliwiaWołekrewelacyjnie zaprezentowałasię podczas Zimowych
MistrzostwPolski wpływaniu15latków, gdzie zdobyłasrebrnymedalnadystansie400mstylemzmiennymibrązowyna200 mzmiennym.
Corazlepiej radząsobie ostrowieckie siatkarki. Drużyna licealistek
awansowałado FinałuOgólnopolskiej Licealiady, któraodbędzie się
wdn. 3-5 czerwca2016 wWieliczce. Wizyta w Ostrowcu drużyny
z Iova University była okazją do
rozegraniameczutowarzyskiego,
który jednocześnie był ostatnim
sprawdzianem formy przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski Szkół Ponadgimnazjalnych.
Nasze dziewczęta musiały uznać
wyższośćAmerykanek, jednakpokazałyduchawalki wtej sportowej
rywalizacji. Ichzmaganiomprzyglądał się naczelnik Wydziału
Oświaty Starostwa Powiatowego
WojciechLesiak, którypo spotka-
niugratulowałdziewczętom. Dyrekcjaszkołynatomiastprzygotowaładlazawodniczek, gości oraz
pozostałych wyróżnionych podczas sportowego świętaszkołysłodkie upominki.
Na podkreślenie zasługują także
sukcesysiatkarskie gimnazjalistek,
które również awansowały do finałuOgólnopolskiej Gimnazjady,
WrankinguJuliaSzafrańskazajęła82. pozycję na296 startujących
wzawodachzawodniczek. WSzczecinie pływali także OliwiaWołek,
MateuszRogoziński i NorbertJaworski. Wszyscyuczniowie ostrowieckiej Szkoły Mistrzostwa
Sportowego poprawili swoje rekordy życiowe. Juliazajęłatakże
wysokie, dziesiąte miejsce nadystansie 1500 mstylemdowolnym
oraz awansowała do Finału B na
400 m stylem dowolnym, gdzie
ostatecznie zajęłamiejsce 12. Ponadto była24. na200 mstylemdowolnym i 66. na 50 m. stylem
dowolnym.
WfinałachB dwukrotnie zobaczyliśmy także Oliwię Wołek, która
ostatecznie była13. na400 mstylemzmiennymi 17. na200 mstylemzmiennym. Nadystansie 50 m
stylem zmiennym uplasowała się
na60. pozycji. Swoje rekordyży-
któryodbędzie się wdn. 16-22.06
2016 w Kołobrzegu, a w półfinałachMistrzostwPolski młodziczek
zajęływysokie, czwarte miejsce.
Warto równieżwspomnieć o osiągnięciachwaterpolistów. Uczniowie naszej szkołyawansowali wraz
zdrużynąKSZO Ostrowiec do finału Mistrzostw Polski w trzech
kategoriachwiekowych: młodzik,
junior młodszy i junior. AleksanderOzga, jako reprezentantPolski,
zajął III miejsce na MiędzynarodowymturniejuJuniorówEUNations wWiedniu.
Nie można tez zapomnieć o sukcesach piłkarzy, którzy uczestniczyli w tym roku w rozgrywkach
Centralnej Ligi JuniorówStarszych,
którajestnajwyższąklasąrozgrywekjuniorskichwkraju. Corazlepiej teżradzi sobie męskasiatkówka
oraz najmłodsza dyscyplina, jaka
jestpiłkaręczna.
W rozgrywkach szczebla powiatowego czywojewódzkiego uczniowie ostrowieckiego SMS-unie mają
sobie równychi zdobywająmedale niemalże we wszystkichdyscyplinachsportowych, co potwierdza
przyznawanyjużodkilkulattytuł
„Najbardziej usportowionej szkoływojewództwaświętokrzyskiego”.
(at)
fot. Zbigniew Tyczyński
ciowe poprawili także MateuszRogoziński i NorbertJaworski. Mateusz popłynął stylem dowolnym
nadystansie 50, 100, 200 i 400 m.
Najwyżej, na 34 pozycji, został
sklasyfikowany w wyścigu na
400 m. Natomiast Norbert najlepiej poradził sobie na dystansie
200 m stylem klasycznym, gdzie
zajął29 miejsce, popłynąłtakże na
50 i 100 mstylemklasycznymoraz
200 mstylemzmiennym.
Palce lizać
Sernikziemniaczany
Skład: 6 jajek, 28 dag cukru pudru, 1 opakowanie cukruwaniliowego, 75 dag białego sera, 25 dag
ziemniaków(ugotowanych, ostudzonych), 16 dagmasła
Przygotowanie: Żółtka utrzeć
z cukrem i cukrem waniliowym.
Dodać masło i dalej ucierać. Dodać seri ziemniaki. Białkaubić na
sztywnąpianę i równieżdodać do
utartej masyserowej. Całość wymieszać łyżką. Formę posmarować olejemi posypać bułkątartą.
Można wyłożyć ją kruchym ciastem. Wyłożyć masę serową do
blachy (18 x 22cm) i piec w piekarniku40-50 minutwtemp. 170
stop. C. Po wyłączeniu, uchylić pie- rze 170 stop. C. Po ostygnięciu, ciastkaposypać cukrempudrem.
karnik i zostawić w nim ciasto na
półgodziny.
Ciastka"Całuski"
Skład: 30 dag mąki pszennej, 1
kostkamasła, 3/4 szklanki kwaśnej
śmietany(22-30%), 2żółtka, szczyptasody, 5 małychjabłek(obranych
i pokrojonychwćwiartki).
Przygotowanie: Śmietanę wymieszać zsodą, dodać do mąki, dołożyć masło, żółtka, zagnieść ciasto.
Włożyć je na30 minutdo lodówki. Wałkować napłaski placek, wyciąć z niego szklanką kółka. Na
każde włożyć nadzienie (np. jabłko). Piec 25-30 minwtemperatu-

Podobne dokumenty