ENEA S.A. adres do korespondencji: ul. Dziadoszańska 10 61

Transkrypt

ENEA S.A. adres do korespondencji: ul. Dziadoszańska 10 61
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA
miejscowość
data (dd-mm-rrrr)
-
-
imię i nazwisko Klienta
PESEL1
nr telefonu1
adres Miejsca dostarczania energii
nr domu/lokalu
ulica, osiedle, plac
kod pocztowy
miejscowość
ENEA S.A.
adres do korespondencji:
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
e-mail: [email protected]
(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
Niniejszym
informuję
o
odstąpieniu
od
umowy
sprzedaży
nr1 energii
elektrycznej/umowy
data (dd-mm-rrrr)
zawartej z ENEA S.A. w dniu
podpis Klienta
¹ dane nieobowiązkowe
* niewłaściwe skreślić
ENEA S.A., 60-201 Poznań, ul. Górecka 1, NIP 777-00-20-640, REGON 630139960,
Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
nr KRS: 0000012483, kapitał zakładowy: 441 442 578 PLN, kapitał wpłacony: 441 442 578 PLN
Strona 1 z 1
-
kompleksowej*
-

Podobne dokumenty