Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Komentarze

Transkrypt

Prawna obsługa biznesu Legal services to business
Prawna obsługa biznesu
Legal services to business
Magdalena Kołecka
wspólnik
Kołecka i Wspólnicy
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi
prawne dla firm.
Kołecka and Partners law firm provides comprehensive legal
services to business entities.
Skutecznie wypełniamy lukę między międzynarodowymi kancelariami a lokalnymi małymi biurami prawniczymi.
We are successful because, here in Poland, we fill the gap
between international law firms and small local legal offices.
Dzięki doświadczeniu wyniesionemu z międzynarodowych
firm prawniczych i doradczych, zapewniamy wysoki poziom
usług. Jednocześnie możemy podejść do każdego klienta
indywidualnie.
Our professional experience, gained at international law firms
and consulting companies, enables us to provide a high quality of service to our clients, whose business we approach on
an individual basis.
Uwzględniamy polskie realia. Dlatego oferujemy usługi najwyższej jakości za wynagrodzenie, które jest dostosowane
do realiów polskiego rynku.
We take the Polish reality into consideration. Thus, we provide the highest quality advice for fee customized to the Polish
market.
Patrzymy kompleksowo na działalność firm. Wychodząc poza
tradycyjne ramy usług konsultingowych i prawnych, koncentrujemy się na biznesowych potrzebach i celach Klientów.
We have ability to unravel complex problems by thinking
“out of the box” of traditional provision of legal and consulting services. Our objective is to deliver clear legal solutions,
which precisely match our client’s needs, by having a clear
understanding of their business and personal goals.
To nas wyróżnia.
Serdecznie zapraszamy Państwa do grona współpracujących
z nami Firm.
Prawna obsługa biznesu
Legal services to business
That makes us different.
We kindly invite you to cooperate with us.
www.kolecka.pl
Wiodące specjalizacje Kołecka i Wspólnicy | Leading practice areas
Prawna obsługa biznesu
Legal services to business
Obsługa firm jest tradycyjnie najważniejszą specjalizacją naszej kancelarii. Wiemy jak zapewnić efektywne
doradztwo prawne, m.in. w następujących sprawach:
1. obsługa operacyjnej działalności firm (kontrakty,
sprawy spółkowe, prawo pracy,
regulacje administracyjne)
2. doradztwo strategiczne (finansowanie,
transakcje M&A, optymalizacje projektów)
3. kompleksowe restrukturyzacje firm
4. skutki podatkowe
Providing legal services to business entities has traditionally been the main area of expertise of our law firm.
We know how to ensure effective legal advice,
specifically in the area of:
1. services regarding company business operations
(contracts, company matters, labour law,
administrative regulations)
2. strategic consulting (financing, M&A transactions,
project optimisation)
3. complex reorganisation and restructuring
of businesses
4. tax effects
Internet, nowe technologie, media
Internet, new technologies, media
Nasza aktywność obejmuje m.in.:
1. e-biznes i firmy medialne
2. wdrożenia systemów informatycznych
3. dobra osobiste
4. dane osobowe, ochrona przed nieuczciwą
konkurencją
5. reklama, marketing
We offer services specifically in the area of:
1. e-business and media companies
2. implementation of information systems
3. personal rights
4. data protection, protection against unfair
competition
5. advertising, marketing
www.kolecka.pl
Prawna obsługa biznesu
Legal services to business
Wiodące specjalizacje Kołecka i Wspólnicy | Leading practice areas
Nieruchomości i inwestycje
Real estate and investments
Od dawna działamy w branży nieruchomości i inwestycji
budowlanych. Kompleksowo prowadzimy projekty
nieruchomościowe. Obsługujemy m.in.:
1. transakcje nieruchomościowe (w tym aspekty
finansowe i podatkowe)
2. procesy inwestycyjne, zagospodarowanie
nieruchomości, porządkowanie stanu
prawnego nieruchomości
3. spory deweloperskie (naprawy i odszkodowania)
4. administrowanie i zarządzanie nieruchomościami
komercyjnymi i mieszkaniowymi
We have been active on the real estate and construction
investment market for a long time.
We provide comprehensive services in real estate
projects, specifically in the area of:
1. real estate transactions (including financial
and tax aspects)
2. investment processes, real estate development,
clearing legal status
3. developer disputes (repairs and compensations)
4. administration and management of commercial
and residential real estate
Negocjacje i spory
Negotiations and litigation
Rozwiązywaniu trudnych spraw i sporów jest jedną
z naszych głównych specjalizacji. Mamy na tym
polu znaczące sukcesy. Zajmujemy się m.in.
1. kompleksową analizą ryzyk sporów prawnych
2. skutecznym negocjowaniem i rozwiązywaniem
sporów na drodze pozasądowej
3. procesami sądowymi i arbitrażowymi
We have a number of successes in settling difficult
disputes. We are active and experienced in:
1. comprehensive analysis of potential legal risks
2. effective and successful negotiations
3. court and arbitration disputes
Prawna obsługa biznesu
Legal services to business
www.kolecka.pl
Wiodące specjalizacje Kołecka i Wspólnicy | Leading practice areas
Prawo pracy
Labour law
Nasze doświadczenie obejmuje m.in.:
1. kompleksowe regulowanie kwestii pracowniczych
(regulaminy, zgłoszenia ZUS, PIP)
2. przygotowywanie umów o pracę, kontraktów
menedżerskich, umów o zakazie konkurencji
3. restrukturyzację zatrudnienia (przejście zakładu pracy,
zwolnienia grupowe, outsourcing)
4. rozwiązywanie umów o pracę
5. reprezentowanie w sprawach spornych
6. uzyskiwanie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców
We are experienced in:
1. comprehensive regulating employee matters
(necessary regulations, applications
and notifications to ZUS, PIP)
2. drafting labour contracts, managerial contracts
and non-competition agreements
3. participating in the processes of employment
restructuring, including transfer of business,
lay off, outsourcing
4. terminating employment contracts
5. court representation in disputes
6. obtaining work permissions for the foreigners
Sprawy administracyjne
Administrative matters
Doradzamy i zastępujemy m.in. w sprawach:
1. uzyskiwania niezbędnych pozwoleń administracyjnych
2. przed urzędami regulacyjnymi
(np. UOKiK, UKE, KRRiT)
3. przed właściwymi sądami administracyjnymi
We advise inter alia in:
1. obtaining necessary administrative permits
2. representation in front of the regulatory authorities
(e.g. UOKiK, UKE, KRRiT)
3. administrative court proceedings
www.kolecka.pl
Prawna obsługa biznesu
Legal services to business
Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.
[email protected]
[email protected]
www.kolecka.pl
Zespół | Team
Magdalena Kołecka
Wspólnik, radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym oraz prawie nieruchomości. Doradzała m.in. przy licznych transakcjach sprzedaży firm oraz nieruchomości oraz uczestniczyła
w projektach infrastrukturalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach
prawnych, m.in.: Gide Loyrette Nouel oraz Wierzbowski Eversheds. Ukończyła Szkołę Prawa Angielskiego
i Europejskiego (British Center for English and European Legal Studies, Cambridge University) oraz Szkołę
Prawa Amerykańskiego (University of Florida). Biegle włada językiem angielskim oraz dobrze językiem
francuskim.
Partner, attorney-at-law. Ms Kołecka specializes in commercial, trade and real estate law. She served as an
adviser in numerous sale transactions of companies and real estate. She also participated in infrastructural
projects. Prior to founding the Kołecka and Partners law firm, she was a lawyer in renowned international
law firms including Gide Loyrette Nouel and Wierzbowski Eversheds. She completed the Diploma Course
at the British Centre for English and European Legal Studies (Cambridge University) and the American Law
Center (University of Florida). She is fluent in English and has good knowledge of French.
dr Mariusz Sandomierski
Wspólnik, doktor nauk prawnych, radca prawny. Jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego oraz
prawa wspólnotowego. Dr Mariusz Sandomierski jest aktywnym doradcą prawnym spółek handlowych
– w tym jako członek ich władz. Jest również ekspertem w dziedzinie inwestycji bezpośrednich na rynek
polski, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki (konwencjonalnej i odnawialnej). Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie obrotu nieruchomościami. Jest także specjalistą w dziedzinie skarg obywateli
polskich do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Biegle włada językiem angielskim oraz
dobrze językiem rosyjskim.
Partner, has a PhD in law, attorney-at-law. He specializes in business law and EU law. He actively advises
commercial companies, also as a member of their managing bodies. He is an expert on direct investments
on the Polish market, specifically power industry (conventional and renewable). He is widely experienced
in the area of real estate trade. Mariusz Sandomierski is also a specialist in lodging appeals of the Polish
citizens to the European Court of Justice in Strasbourg. Mariusz Sandomierski speaks fluent English and
has good knowledge of Russian.
Marek Skrobacki
Wspólnik, radca prawny. W swojej praktyce mec. Marek Skrobacki koncentruje się na prawnych aspektach
działalności mediów, prawie autorskim oraz prawie Internetu. Jako ekspert w zakresie trudnych negocjacji
oraz doradztwa przy tworzeniu projektów biznesowych (umowy wspólników w projektach joint-venture,
finansowanie przedsięwzięć) wspiera także aktywnie inne zespoły naszej Kancelarii. Był uczestnikiem oraz
liderem projektów z zakresu prawa gospodarczego oraz mediów, które prowadził we współpracy z międzynarodowymi kancelariami prawniczymi. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego (University of Florida).
Biegle włada językiem angielskim.
Partner, attorney-at-law. In his practice Marek Skrobacki focuses on legal aspects of the media, intellectual property and Internet law. As an expert in the field of difficult negotiations and advice on developing
business projects (shareholders’ agreement on joint venture projects, financing projects), he also actively
supports other teams in our Firm. He participated and was a leader on projects relating to business law and
media, which he ran in cooperation with international law firms. He completed the American Law Center
(University of Florida). He speaks fluent English.
www.kolecka.pl
Prawna obsługa biznesu
Legal services to business
Zespół | Team
Tomasz Rutkowski
Wspólnik, radca prawny. Specjalizuje się w obsłudze sektora nowych technologii. Przygotowuje i negocjuje umowy, w tym z zakresu wdrożeń systemów informatycznych, zwracając również uwagę na podatkowe
skutki umów. Zajmuje się również prawem konstytucyjnym i administracyjnym, w tym ustrojowym prawem
samorządu terytorialnego. Mec. Tomasz Rutkowski był wieloletnim współpracownikiem jednej z największych polskich kancelarii prawnych oraz pracownikiem administracji publicznej. Jest autorem publikacji
z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego. Biegle włada językiem angielskim.
Partner, attorney-at-law. He specialises in new technologies sector. He draws up and negotiates agreements, including those regarding implementation of IT systems, focusing on tax effects of agreements.
In addition, he specializes in constitutional and administrative law, including political law of local government. Tomasz Rutkowski has been cooperating for many years with one of the largest Polish law firm
and he had been an employee of government administration. He is the author of publications in the field
of administrative law and local government. He speaks fluent English.
Małgorzata Lejman
Radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek oraz prawie nieruchomości.
Doradzała m.in. przy wewnętrznych restrukturyzacjach grup kapitałowych oraz zawieraniu umów inwestycyjnych dotyczących projektów nieruchomościowych. Zajmuje się ponadto doradztwem dotyczącym
zawierania kontraktów handlowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach Gide Loyrette
Nouel oraz Domański Zakrzewski Palinka. Biegle włada językiem angielskim.
Attorney-at-law. She specializes in commercial, companies and real estate law. She advised inter alia in
the scope of internal restructuring of the capital groups. She negotiated investments contracts regarding
real estate projects. Apart from that, she is professionally engaged in advising on commercial contracts.
Before cooperation with the Kołecka and Partners, she was a lawyer at Gide Loyrette Nouel and Domański
Zakrzewski Palinka law firms. She speaks fluent English.
Kołecka i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.
[email protected]
www.kolecka.pl
Prawna obsługa biznesu
Legal services to business

Podobne dokumenty