w naszym folderze - Putz | Skrobich Kancelaria Prawna

Transkrypt

w naszym folderze - Putz | Skrobich Kancelaria Prawna
Kompleksowe doradztwo
prawne w sporcie
Prawo sportowe
Prawo sportowe stanowi szczególną dziedzinę, w której przepisy prawa powszechnie obowiązującego przenikają się z
autonomicznymi regulacjami wprowadzanymi w danej dyscyplinie przez polskie oraz międzynarodowe związki
sportowe. Nie wolno przy tym zapominać o pojawiającym się, zwłaszcza w przypadku transferów, aspekcie
transgranicznym. Powyższe, w połączeniu z coraz większym potencjałem finansowym w świecie sportu, uzasadnia
wzmożoną potrzebę ochrony interesów klubów sportowych, związków sportowych oraz samych sportowców.
Zakres świadczonych usług
Zakres świadczonych przez nas usług na gruncie prawa sportowego obejmuje przede wszystkim:
pomoc prawną przy konstruowaniu oraz negocjowaniu kontraktów sportowych, łączących zawodnika lub trenera z
klubem sportowym;
przygotowywania oraz negocjowanie umów zawieranych przez kluby sportowe z innymi podmiotami, w tym
zwłaszcza umów sponsorskich, umów reklamowych, umów o pracę, umów zlecenia, umów menedżerskich, czy
umów transferowych;
bieżącą obsługę prawną klubów sportowych;
kompleksowy przegląd struktur organizacyjnych klubów sportowych;
dochodzenie należności, w tym w szczególności z tytułu umów transferowych, w tym z transferów zagranicznych;
reprezentowanie klubów sportowych i sportowców przed organami związków sportowych oraz sądami
powszechnymi i organami administracji, jak również przed sądami arbitrażowymi na terenie Polski, jak również
poza granicami kraju (w tym przed organami międzynarodowych związków sportowych);
doradztwo w zakresie optymalnych sposobów ochrony własności intelektualnej oraz ochrony wizerunku
sportowców;
przygotowywanie opinii prawnych dla klubów sportowych dotyczących przekształceń w spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub w spółki akcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań podatkowych, jak również
prowadzanie tych postępowań;
pomoc w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza usługi w zakresie problematyki gromadzenia
danych i przekazywania danych osobowych w związku z rozgrywkami sportowymi.
tel. + 48 71 780 01 75, fax. +48 71 722 05 74
[email protected], www.ps-legal.pl, znajdź nasz profil na Linked in
ul. Ofiar Oświęcimskich 17 p. II, 50-069 Wrocław, Polska
Wszelkie prawa zastrzeżone
Putz | Skrobich Kancelaria Prawna 2014
Doświadczenie
Ważna część dorobku Kancelarii Prawnej Putz | Skrobich związana jest z regulacjami prawnymi znajdującymi
zastosowanie w świecie sportu. Nasze doświadczenie obejmuje zwłaszcza:
kompleksową obsługę prawną klubów piłkarskich występujących na poziomie Ekstraklasy i I Ligi;
prowadzenie zwycięskich sporów przed organami FIFA (FIFA Players’ Status Committee i FIFA Disciplinary
Committee) oraz organami PZPN (w tym zwłaszcza Piłkarskim Sądem Polubownym oraz Izbą ds. Rozwiązywania
Sporów Sportowych), a także Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOL;
reprezentację sportowców przy zawieraniu umów z klubami sportowymi;
rejestrację znaków towarowych międzynarodowych organizacji sportowych;
doradztwo prawne przy organizacji międzynarodowej imprezy sportowej w Polsce;
reprezentację sportowców i klubów sportowych w postępowaniach karnych i administracyjnych.
Nasz zespół
Kancelaria Prawna Putz | Skrobich jest konsorcjum dwóch niezależnych kancelarii prawnych, które połączyły swoje
potencjały prezentując Klientom szeroką ofertę usług prawnych. Wierzymy, że dzięki naszemu profesjonalnemu
podejściu i zgromadzonej wiedzy jesteśmy w stanie sprostać Państwa oczekiwaniom i pomóc rozwiązać Państwa
problemy. Nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenia w zakresie prawa sportowego, zdobyte zwłaszcza podczas
wieloletniej obsługi jednego z czołowych polskich klubów piłkarskich.
Arkadiusz Skrobich
Grzegorz Rutkowski
Radca prawny | Partner
Aplikant radcowski | Senior
71 722 05 76, 609 138 701
71 722 05 76, 516 822 671
[email protected]
[email protected]
tel. + 48 71 780 01 75, fax. +48 71 722 05 74
[email protected], www.ps-legal.pl, znajdź nasz profil na Linked in
ul. Ofiar Oświęcimskich 17 p. II, 50-069 Wrocław, Polska
Wszelkie prawa zastrzeżone
Putz | Skrobich Kancelaria Prawna 2014

Podobne dokumenty