1 - Rozrywka Sp. z oo

Transkrypt

1 - Rozrywka Sp. z oo
7
6
Pionowo:
1) robota, która sk³ania do
kwêkania.
2) ptakoñ.
3) wybra³ siê sam.
Stanisław Bisko
4) mêskie – poci¹gaj¹ kobiety, nocne – mê¿czyzn.
5) (nie) da siê omin¹æ?
6) zapytajcie, a potwierdzi,
¿e poeta nie k³amie.
8) czo³owo-morskie.
10) C sypie.
12) w parze ze szczytem.
14) ch³opczyk ozdobny.
16) cecha C.
17) jezioro z g³ow¹.
19) miastowy motyl.
22) sta³e w nalecia³oœci.
23) po dêbie na zrêbie.
24) minigrubienie.
25) w³ó¿ miêdzy bajki.
12
XIV Szaradziarskie Mistrzostwa Polski. Fina³, runda I. 2 czerwca 2012. Przygotowa³
Arkadiusz Dyba³a. Rozrywka Sp. z o.o. Warszawa, czerwiec 2012. Nak³ad 65 egz.
Poziomo:
4) tyle, ¿e niepotrzebne s¹
kilogramy, metry, godziny.
7) le¿y na drodze do wysokoœci.
9) nie nie ugra przy zielonym stoliku.
10) wysokie C mowy.
11) w trzês¹cych siê portkach.
13) elita ¿yta.
15) dogada siê z wampirem.
17) romby do r¹bania.
18) czystka na polu.
20) broñ, bo z ogonkiem –
nêc¹.
21) szaradzista w lesie.
24) rzeka (nie ma mowy
w ciekach).
26) arystokrata lamusa.
27) æwiarteczka dla weterana.
28) z³odziejski g³os.
29) z nasiêźrza³em go ujrza³em.
Z przymrużeniem oka
Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą
dodatkowe rozwiązanie.
8
………………………………
………………………………
Imiê i nazwisko
Punktacja
Ireneusz Szadkowski
Do diagramu nale¿y wpisaæ liczby sk³adaj¹ce siê z ró¿nych cyfr (¿adna siê nie
powtarza), których suma wynosi tyle, ile
liczba ujawniona w trójk¹tnym polu, np.
liczba 4 jest sum¹ cyfr 1 i 3, ale nie 2 i 2.
Krzyżówka
6
liczbowa
1
Józef P. Wrona
2
W kolejności przypadkowej:
• w³adca Frygii ukarany przez boga oœlimi uszami
• jedyny smerf w okularach
• Ewa, rzecznik praw obywatelskich w latach 1987–92
• górniczy materia³ wybuchowy
• egzekutor s¹dowy
• trauma
• przywidzenie, halucynacja
• Aleksander, rosyjski dowódca z czasów
Katarzyny Wielkiej
• … Podlaski, najstarsza stadnina koni
w Polsce
W diagramie ujawniono jedyną literę
Ó. Rozmieszczenie czarnych pól do odgadnięcia. Litery w kolorowym wężyku
utworzą dodatkowe rozwiązanie.
Ukryta jolka™
Finał – runda I
Warszawa, 2 czerwca 2012
XIV Szaradziarskie
Mistrzostwa Polski
2
Eliminatka
2
3
Arkadiusz Dybała
Pionowo (z widzenia):
1) piêæ.
2) Che³m.
3) ladaco.
5) choja.
6) shake.
Poziomo (ze s³yszenia):
4) polanka.
7) z majami.
Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą dodatkowe
rozwiązanie.
2
4) teren, na którym stacjonuje wojsko, ¿andarmeria • silne uczucie lêku, trwogi.
5) gotowane miêso podawane w sosie w³asnym • pasek materia³u z ty³u p³aszcza.
6) … Bruno, XVI-wieczny filozof w³oski •
kiϾ porzeczek.
Jerzy Buczkowski
Ze słyszenia i z widzenia
1) laureat presti¿owej nagrody w dziedzinie
literatury lub fizyki • pañstwo z cedrem
na fladze i w godle.
2) wide³ki stroikowe • komiksowi bohaterowie: Tytus, … i A’Tomek.
3) z politowaniem o godnej wspó³czucia
dziewczynie • stolica Afganistanu.
Odgadnięte pary wyrazów należy wpisać do lewego i środkowego diagramu, a następnie z dłuższych wyrazów wykreślić wszystkie litery krótszych słów. Pozostałe
litery, przeniesione do kolorowego diagramu i czytane rzędami, utworzą tytuł piosenki Jacka Kaczmarskiego.
3
3
4
5
Małgorzata Wołc
Pionowo:
1) rzepy.
2) uszy.
4) skry.
5) wierni.
6) mace.
10) ryzy.
Poziomo:
3) oczka.
5) ery.
7) windy.
8) cerki.
9) zorze.
11) oka.
12) party.
W wyrazach wpisywanych do diagramu
występują podane słowa (wszystkie w liczbie
mnogiej). Litery w polach z kropką, czytane
rzędami, utworzą dodatkowe rozwiązanie.
Szkotka
3
Anna Basiak
3
W kolejności przypadkowej:
• nauka o zjawiskach zachodz¹cych w morzach
• pogl¹d o czymœ, opinia
• film z Gregorym Peckiem
w roli adwokata Atticusa Fincha
• … ¿ycia, czyli ¿ona
Wszystkie litery, napisane
od 1 do 44, utworzą aforyzm
Napoleona Bonaparte.
Szyfrogram
4
Henryk Kołodziejski
3-wyrazowy, o pocz¹tkowych
literach: K. N. D.?
2
Rebus
anagramowy
Pionowo:
1) przodek (do diagramu forma ¿eñska).
2) jedz¹, pij¹, œpiewaj¹ m³odej parze „sto lat”.
3) potocznie o kimœ, kto nie w¹tpi w swoje mo¿liwoœci.
4) ¿artobliwie o spodniach, zw³aszcza zbyt obszernych.
Zbigniew Tatar
Poziomo należy wpisać takie wyrazy, aby
pięć końcowych liter jednego słowa były takie same jak litery początkowe następnego.
Krzyżówka 3
2
Liczby na marginesie wiersza
wskazuj¹, która sylaba rozwi¹zania ukryta jest w danej linijce.
Krystyna Jagielnicka
Być mistrzem – to radość,
1 przysięgam – to frajda!
Nieważne, czy w biegach
tyś lepszy, czy w rajdach.
3 Pierwszymi być chcemy –
rekordów jest wiele.
4 Tu wyścig jest zbędny,
liczy się intelekt!
4,2 Szaradziarski wyga
2 ze specem się ściga,
on każdy orzeszek
2 rozgryzie w try miga.
5 I dużej krzyżówce
radę da, i psotce.
1 Że zbyt się nagłowi?
Nie wierzcie tej plotce!
5 Wciąż chyżej mu idzie.
3 Z rebusem problemy?
Zaraz go rozwiąże,
3 dobrze o tym wiemy.
Gdy mistrzem zostanie
już wkrótce ten bystrzak,
4 ma nowe wyzwanie:
tytuł Polski mistrza.
ARIADA
Rys. Dada
5
4
Małgorzata Wołc
Wyrazy:
• chatka • chór • dynia
• Kate • kos • kot • mara
• motyczka • Ob • sad
• ser • serownia • serwitor
• stres • œcianka • takt
• tuñczyk • uczenie
• watka • z³o
Podane wyrazy należy
połączyć w odpowiednie
pary i w jednym z nich
zmienić jedną literę, tak
aby powstało słowo wpisywane do diagramu, np.
wycie + paczka = wycieraczka. W diagramie
ujawniono wszystkie litery W. Litery w polach
z kropką, czytane rzędami, utworzą dodatkowe
rozwiązanie – tytuł dramatu Słowackiego.
3
4
5
Arkadiusz Dybała
Pionowo:
1) 1994, 1999, 2003.
2) stoSowaNy W gEodezji.


4) na niebie.
5) na rozstaju.
Poziomo:
3) w Gr€cji.
6) GO.
7) w Pizie.
Trzy odgadywane hasła
składają się z dwóch wyrazów.
Figle-migle
Słowa ze słów
6
Andrzej Wiśniewski
Pionowo:
14) lokuje pieni¹dze w banku.
26) ¿elazny – przechowywany na wypadek ostatecznej koniecznoœci.
22) imiê literackiego noblisty z 1980 r.
6) Sharon – aktorka, Oliver – re¿yser.
2
Poziomo:
9) drewniana ko³atka (anagram wyrazu
„p³aczka”).
23) radykalna organizacja palestyñska.
35) sterty, zwa³y.
17) mieszkanka miasta z siedzib¹ holenderskiego rz¹du i parlamentu.
Wszystkie litery, napisane od 1 do 36,
utworzą aforyzm Eugeniusza Korkosza.
Krzyżówka-szyfr
HOMONIM
1
PALINDROM
Kochanka
2
Apoloniusz Ciołkiewicz
Trzy zaimki, daję słowo,
są związane mocno z krową.
KALAMBUR
Maciej Penar
Niczym wosk miękki serce
— — / — — — —,
— — — — — niechybnie odejdzie,
a mnie zostanie łzami ból popić,
takie do kobiet mam szczęście.
1
Maciej Penar
Krzyczał, pieklił się niemało,
aby żołnierz respekt poczuł,
spod — — — — — — — wszak
———————
dwoje dobrych, ciepłych oczu.
ANAGRAM
Poczciwy pułkownik
Apoloniusz Ciołkiewicz
Ma rękę tak — — — — — /, — — / — —
sztandar gnie do ziemi.
Cóż, trzeba — — — — — — — — —
natychmiast wymienić!
1
W poczcie sztandarowym
3
1
Psotka
Pionowo:
2) torba z nadrukiem „Rozrywka”.
3) dom studenta.
4) panieñskie.
5) … bez kopyta.
8) gnieździ siê w norach wygrzebanych w urwisku.
7
Stanisław Krusiński
Pionowo:
1) amator waœni.
2) z kwintami.
3) kipi z prochem.
5) niestabilny motel.
6) ubiór z pól.
7) straszna rysa.
Poziomo:
1) szary kos.
4) os³ona parówki.
8) podoba siê ³aniom.
9) z gwiazdkami w banku.
10) komis na arenie.
Dariusz Cugier
10) odbicie œwiat³a.
11) w zestawie naczynek
z przyprawami.
13) znany z brawury.
15) spodenki pla¿owe.
16) naskórka – bolesne.
W każdym objaśnieniu należy zmienić jedną literę, tak
aby powstało nowe określenie odgadywanego wyrazu. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą dodatkowe rozwiązanie.
2
Poziomo:
1) sztuka taneczna.
6) ona w reprezentacji kraju.
7) ¿yzna gleba.
9) do podgl¹dania
bakterii.
11) konny uczestnik
korridy.
12) metresa.
14) „bo … uczy, bawi nas”.
17) za kó³kiem w taryfie.
18) wynajêcie statku, samolotu.
19) osobliwy, interesuj¹cy
szczegó³.
W pola z kropką
wpisuje się dwie litery, w pozostałe –
jedną lub trzy.
4
1-2-3
2
8
Małgorzata Wołc
1
Andrzej Bartkowiak
+
W kolejności przypadkowej:
• ksi¹dz proboszcz Piotr lub jego brat bliźniak Pawe³, bohaterowie serialu „Ranczo”
• odizolowane koñcówki kabla
• warszawskie (godzina „W”)
• cztery kwadransiki
• bieszczadzka wieœ z piosenki
Krystyny Proñko
1
Do diagramu, w którym ujawniono wszystkie samogłoski O,
należy wpisać pary wyrazów
różniących się jedną literą, np.
infekcja – iniekcja. Jeden z pary wyrazów objaśniono, drugi
– do odgadnięcia. W przedzielonych kratkach litery, którymi
się różnią. Należy ułożyć z nich
10-literowy wyraz (za dodatkowy punkt).
Złączki
Litery ujawnione na obrze¿u diagramu
nale¿y przenieœæ do kolorowych kratek,
tak aby powsta³a pantropa (wyrazy odczytuje siê wzd³u¿ linii pogrubionych, zaczynaj¹c od pól z kropk¹). Liczba w kratce
wskazuje rz¹d (od 1 do 4), w którym ma
siê znaleźæ litera z danej kratki. Przeniesione litery, czytane rzêdami, utworz¹ tytu³
obrazu Tytusa Czy¿ewskiego.
3
Liczebniki w tekœcie wskazuj¹, z których
sylab rozwi¹zania szarady (od 1 do 8) sk³adaj¹ siê odgadywane wyrazy.
Ireneusz Kocyłak
Była praca RAZ-DWA-SIÓDMA,
więc została zaliczona.
Takich prac człek w życiu w bród ma…
Jakie CAŁE zleci żona?
Ważne CZWÓR-SZEŚĆ-SIÓDME-TRZECIE,
sukces, sława – to są cele!
A poza tym… ecie-pecie,
towarzystwo, przyjaciele…
SZEŚĆ-ÓSMEGO z rzędem temu,
kto nie pragnie być na szczycie.
CZWARTA-PIERWSZA fartu? Nie mów,
że nie przyda się na życie.
Ten, co pisze, chce PIĄTEGO-DWA-ÓSMEGO drukiem pracy.
PIĘĆ-DWA-TRZECIE zaś, kolego,
ma być super, czyli cacy.
SZARADA
Życiowe cele
Pantropa z autu
Bogusław Lorek
• B•C•Æ•D•F•G•H•J•K
• L•£•M•N•Ñ•P•R•S•Œ
• T•W•Z•Ź•¯
Do diagramu z ujawnionymi samogłoskami należy wpisać wszystkie podane spółgłoski, każdą z nich tylko raz,
tak aby powstała krzyżówka z wyrazów
pospolitych.
2
Z różnych
liter
3
Arkadiusz Dybała
Pionowo:
1) nit, marmur i gra.
2) brukiem z To.
2
Poziomo:
3) rek, S³awek lub Pisa.
4) kie³ki, jawajki i ku.
Zakręcone słowa
9
Arkadiusz Dybała
W kratki obwiedzione lini¹ przerywan¹ nale¿y
wpisaæ wyraz „ara” i jego ró¿ne formy gramatyczne
(¿adna siê nie powtarza), a pozosta³e kratki uzupe³niæ
odpowiednimi literami, tak aby powsta³a krzy¿ówka
z³o¿ona z rzeczowników pospolitych, w tym trzech
w liczbie mnogiej. Ujawniono wszystkie litery D i T.
Samosia
4
26
5
Minus jeden
10
Sławomir Michno
3-wyrazowy, o pocz¹tkowych literach:
L. N. B.
1
Rebus
?
Od każdego odgadniętego słowa należy odjąć jedną literę, a z pozostałych liter ułożyć nowy wyraz (rzeczownik pospolity), wpisywany do diagramu. Miejsce
wpisywania wskazuje usunięta litera. Litery w polach
z kropką, czytane rzędami, utworzą dodatkowe rozwiązanie.
7
Ryszarda i Adam
Sumerowie
W kolejności przypadkowej:
• ciasto z jab³kami
• dwubój narciarski
• ko¿uszek siêgaj¹cy do pasa
• broñ z be³tami
• pomoc w niebezpieczeñstwie
• sztuka prowadzenia walki
• wspó³gospodarz Euro 2012
• kupon na zakup towaru reglamentowanego
• pomieszczenie, w którym
przyjmuje dentysta
• Pola …, pseudonim artystyczny Apolonii Cha³upiec
• dziewi¹ty w ósemce
• kawaler z odzysku
• lampa b³yskowa
• potocznie o cz³owieku odpornym na przeciwnoœci losu
• koñcz¹ karnawa³
• napisa³ „Dzwony Bazylei”
• opryskuje drzewa owocowe
• cienka pianka pod œpiwór
• w³oska pani
• kiepski literat
• skrzynie umo¿liwiaj¹ce pracê na dnie rzeki
• nakrycie g³owy, niekiedy
z antenk¹
• piwa – otwierana z psykiem
Rys. Dada
4
:-)
Adam Radziszewski
12) bia³y kruk w ksiêgozbiorze.
13) przeprowadzana przez
rewidenta.
15) ciemnoniebieski kolor.
16) grzyb podobny do ziemniaka.
17) stop odlewniczy ¿elaza
z wêglem.
18) publicystyczne beztalencie.
11
Dariusz Chachulski
Rozwi¹zanie o pocz¹tkowej literze i liczbie liter E-11.
2
Anagram
Pionowo:
1) grupa osób wzajemnie
siê popieraj¹cych.
2) miejsce w ksiêdze do wpisywania danych.
3) lody z zamro¿onego soku
owocowego.
4) w³óczêga.
5) ogromne drzewo na sawannie.
6) dawna rosyjska miara
d³ugoœci, równa w przybli¿eniu kilometrowi.
x
Poziomo:
1) II … Polski, zdoby³
wzgórze Monte Cassino.
7) kawa³ka drewna –
siekier¹.
8) cygañski (dzisiaj tu,
jutro tam).
9) szef w krajach anglosaskich.
10) reprezentacyjna siedziba biskupa, prezydenta.
11) niepe³nowartoœciowy towar.
14) kamieñ pó³szlachetny
o ró¿nobarwnych pasmach.
19) wychodźca powracaj¹cy do kraju.
20) nietykalna œwiêtoœæ.
21) dewiza ¿yciowa.
22) zupa z nasion str¹czkowych.
23) zbieranie datków na cele dobroczynne.
W niektóre niekrzyżujące się pola należy wpisać dwie litery. Czytane
one rzędami utworzą dodatkowe rozwiązanie.
5
Krzyżówka