Plik źródłowy - Urząd Gminy Zamość

Komentarze

Transkrypt

Plik źródłowy - Urząd Gminy Zamość
Aneks
Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko
Zespół elektrowni wiatrowych ZAMOŚĆ
(w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Lublinie z dnia 5 sierpnia 2015 r. znak WOOŚ.4210.4.2014.KPR )
mgr inż. Rafał Odrobiński
Kierownik tematu (za zespół autorski opracowujący Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego
przedsięwzięcia)
Warszawa, listopad 2015 r.
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
SPIS TREŚCI
1.
UWAGI WSTĘPNE ........................................................................................................................ 3
2.
ODPOWIEDZI NA UWAGI I UZUPEŁNIENIA DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ................................................................................... 4
3.
2.1.
UWAGI DOTYCZĄCE INFORMACJI OGÓLNYCH RAPORTU ...................................... 4
2.2.
UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY ............................................................. 24
2.3.
UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED HAŁASEM ................................................. 44
2.4.
UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY POWIETRZA ........................................................... 56
2.5.
UWAGI DOTYCZĄCE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ ................................... 56
OCENA ODDZIAŁYWANIA FARMY WIATROWEJ O ZMIENIONYCH PARAMETRACH
NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO .................... 60
3.1.
Oddziaływanie na klimat akustyczny .................................................................................... 60
3.2.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne ........................................................ 64
3.3.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby ..................................................................... 64
3.4.
Oddziaływanie na przyrodę ożywioną .................................................................................. 65
3.5.
Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego .............................................................. 66
3.6.
Oddziaływanie na krajobraz .................................................................................................. 66
ZAŁĄCZNIKI ....................................................................................................................................... 66
2
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
1.
UWAGI WSTĘPNE
Niniejszy aneks został sporządzony do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie Zespołu elektrowni wiatrowych ZAMOŚĆ, składającego się z maksymalnie
12 elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości
do 210 m n. p. t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Eko – Efekt Sp. z o.o., maj 2015).
W Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu
elektrowni wiatrowych ZAMOŚĆ podano, że maksymalne parametry pojedynczej turbiny wiatrowej
mają wynosić:

całkowita, maksymalna wysokość od powierzchni terenu – do 191 m,

średnica wirnika – do 131 m,

maksymalna wysokość wieży – do 125 m,

moc generatora – do 3,5 MW,

maksymalny poziom mocy akustycznej – do 106,5 dB.
Poddano jednak ponownemu przeanalizowaniu uwarunkowania środowiskowe, w tym: warunki
meteorologiczne i techniczne oraz wpływ planowanego przedsięwzięcia na awifaunę, chiropterofaunę
i siedliska przyrodnicze, jak również wpływ na klimat akustyczny. W związku z wynikami
powyższych analiz Inwestor, ze względów ekonomicznych oraz środowiskowych zdecydował się
powrócić do pierwotnych parametrów wskazanych we wniosku dla planowanego Zespołu elektrowni
Wiatrowych „Zamość”. Wariant pierwotnie wskazany we wniosku jest najkorzystniejszy ze względu na
opłacalność ekonomiczną przedsięwzięcia oraz charakteryzuje się najmniejszym negatywnym wpływem na
środowisko przyrodnicze.
W związku z tym Inwestor wnosi o uwzględnienie tej zmiany i przyjęcie poniższych parametrów za
finalne:

całkowita, maksymalna wysokość od powierzchni terenu – do 210 m,

średnica wirnika – do 140 m,

maksymalna wysokość wieży – do 140 m,

moc generatora – do 4 MW,

maksymalny poziom mocy akustycznej – do 106,5 dB.
Aneks zawiera odpowiedzi na pytania zawarte w wezwaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie z dnia 05 sierpnia 2015 r. znak: WOOŚ-4210.4.2014.KPR. i stanowi
integralną część tego raportu.
3
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
2.
ODPOWIEDZI
NA
UWAGI
I
UZUPEŁNIENIA
DO
RAPORTU
O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
2.1.
UWAGI DOTYCZĄCE INFORMACJI OGÓLNYCH RAPORTU
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego
przedsięwzięcia
1) Na str. 12, 36, 47 raportu ooś znajdują się informację, że planowana inwestycja
polegać będzie na budowie zespołu elektrowni wiatrowych do 12 sztuk o mocy do
4 MW każda, łącznej mocy do 48 MW, całkowitej wysokości w stanie wzniesionego
śmigła do 210 m, jednak pozostała część raportu dotyczy inwestycji polegającej na
budowie zespołu elektrowni wiatrowych do 12 sztuk o mocy do 3,5 MW każda, łącznej
mocy do 42 MW, całkowitej wysokości w stanie wzniesionego śmigła do 191 m. Z
przedłożonego raportu wynika, że zostały zmienione parametry maksymalne turbiny
wiatrowej (m.in. str. 49 raportu) w związku z tym należy wyjaśnić powód
wprowadzonych zmian, w stosunku do pierwotnie przedłożonych dokumentów (KIP).
Ponadto na str. 71 raportu znajduje się informacja, że farma wiatrowa będzie o mocy
3,3 MW, natomiast na str. 162 znajduje się informacja, że wysokość całkowita obiektu
wyniesie do 190,5 m nad poziom terenu, w związku z tym należy wyjaśnić te kwestie.
Jak wspomniano w rozdziale nr 1 niniejszego opracowania pn.: Uwagi wstępne, Inwestor po
ponownym przeanalizowaniu wszystkich uwarunkowań m.in. technicznych oraz przyrodniczych,
podjął decyzję o powrocie do pierwotnych parametrów turbin wiatrowych. Wskutek wezwania do
uzupełnienia i wyjaśnienia informacji zawartych w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko przeanalizowano jeszcze raz wszystkie możliwe oddziaływania planowanej inwestycji. Po
uwzględnieniu wszystkich uwarunkowań uznano, że zaproponowany wariant pierwotny będzie
najkorzystniejszy ze względów środowiskowych, jak również najbardziej opłacalny ekonomicznie.
Finalne parametry turbin wiatrowych wynoszą:

moc pojedynczej turbiny - do 4 MW
4
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
 moc akustyczna - do 106,5 dB

wysokość maksymalna - do 210 m n.p.m.
Przedstawienie innych parametrów inwestycji niż rozpatrywanych w raporcie wynikało z błędów
pisarskich przy wprowadzaniu informacji o przedsięwzięciu.
2) Streszczenie w języku niespecjalistycznym podane na stronach 11-16 nie spełnia
ustawowego wymogu odniesienia się do wszystkich elementów zawartych w raporcie, a
jedynie prezentuje w sposób bardzo pobieżny zakres inwestycji.
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Zespół elektrowni wiatrowych
„ZAMOŚĆ” został przygotowany w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
planowego przedsięwzięcia pn.
Zespół elektrowni wiatrowych „ZAMOŚĆ”. Planowa inwestycja
polega na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 48 MW, o ilości elektrowni wiatrowych do 12
sztuk, o mocy do 4 MW każda oraz o maksymalnej, całkowitej wysokości w stanie wzniesionego
śmigła do 210 m ponad poziom terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Raport ma na celu analizę i ocenę oddziaływania inwestycji na stan klimatu akustycznego,
powierzchnię ziemi i gleby, wody powierzchniowe, wody podziemne, przyrodę ożywioną ze
szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy, w tym obszary chronione wraz z Europejską Siecią
Ekologiczną Natura 2000 oraz dobra kultury, krajobraz, a także zdrowie i warunki życia mieszkańców
rejonu inwestycji.
Zakres Raportu został określony w Postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Lublinie z dnia 1 września 2014 r. (pismo znak:WOOŚ.4210.4.2014.KPR) i jest zgodny z art. 66 i art.
68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: Dz. U. 2013r., poz. 1235 z późn. zm. ).
Elektrownie wiatrowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą planowane są w granicach obrębów
geodezyjnych: Zawada, Siedliska, Wielącz Zarudzie, Białobrzegi, Bortatycze, gminy Zamość.
Informacje zawarte w opracowaniu pochodzą z dokumentów udostępnionych przez Inwestora, ustaleń
własnych oraz specjalistycznych opracowań.
METODYKA PRACY
5
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Analizy zostały wykonane w oparciu o metody, które standardowo wykorzystywane są w ocenach
oddziaływania inwestycji na środowisko, w szczególności uwzględniające oddziaływania związane z
eksploatacją elektrowni wiatrowych. Prace zostały oparte na informacjach i materiałach uzyskanych
od Inwestora, urzędów ochrony środowiska i zabytków (RDOŚ, WIOŚ, WUOZ), władz lokalnych
oraz szeregu materiałów kartograficznych i literaturowych.
Przeprowadzono prace terenowe, przede wszystkim monitoringi: ornitologiczny (ptaków) i
chiropterologiczny (nietoperzy), inwentaryzację przyrodniczą szaty roślinnej i siedlisk oraz fauny tego
terenu. Wyznaczono także zasięg oddziaływania hałasu, wykonany na podstawie obliczeń z
wykorzystaniem opracowanego modelu emisji hałasu, który uwzględnia wszystkie źródła hałasu oraz
warunki zagospodarowania terenu, mające znaczący wpływ na rozchodzenie się dźwięku w
środowisku. Oceniono możliwość wystąpienia efektu migotania cienia na zabudowaniach
występujących
wokół
planowanego
przedsięwzięcia
oraz
obliczono
poziom
emisji
pola
elektromagnetycznego generowanego przez niektóre elementy elektrowni wiatrowej.
Przeprowadzono ocenę wpływu inwestycji na środowisko gruntowo-wodne poprzez klasyfikację
wrażliwości środowiska wód podziemnych na zanieczyszczenia migrujące z powierzchni ziemi,
ewentualnych kolizji wynikających z istnienia stref ochronnych i obiektów gospodarki wodnej ujęć w
sąsiedztwie
planowanych
obiektów
elektrowni
wiatrowych.
Wykonano
analizę
koncepcji
planowanego przedsięwzięcia pod kątem uwzględnienia gleb najcenniejszych dla produkcji rolnej, a
także gleb wrażliwych na oddziaływania, a także zaplanowano koncepcje ochrony. Dokonano również
oceny wpływu przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne. Przeprowadzono identyfikację zabytków
na podstawie dokumentów oraz wizji terenowej. Wykonano ocenę inwestycji na krajobraz poprzez
zebranie informacji dotyczących gminy, zabytków, planowanych inwestycji, prace w terenie
polegające na sporządzeniu inwentaryzacji fotograficznej oraz analizie otoczenia planowanej
inwestycji oraz stworzenie opracowania wizualno – tekstowego. Na koniec oceniono wpływ
inwestycji na środowisko w przypadku wystąpienia poważnej awarii.
TRUDNOŚCI
WYNIKAJĄCE
Z
NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI
LUB
LUK
WE
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY NAPOTKANE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU
Raport został przygotowany w sposób wymagający odpowiedniej staranności, w zgodzie z
obowiązującymi wymogami przepisów oraz właściwą praktyką. W raporcie podczas analizy napotkano jedynie na trudności związane z niepewnością prognozowania oddziaływań wynikających ze
stosowania modeli obliczeniowych w odniesieniu do nieprzewidywalności przyrody oraz brakiem
6
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
pełnych danych naukowych odnośnie niektórych rodzajów oddziaływań związanych z turbinami
wiatrowymi, m.in. w zakresie infradźwięków czy zjawiska migotania cienia.
OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Inwestycja będąca przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko zostanie zlokalizowana na
terenie gminy Zamość, położonej w powiecie zamojskim, w województwie lubelskim.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na zainstalowaniu do 12 turbin wiatrowych o łącznej mocy
do 48 MW (do 4 MW każda), oraz o maksymalnej, całkowitej wysokości w stanie wzniesionego
śmigła do 210 m ponad poziom terenu, jako obiektów wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania
energii elektrycznej oraz infrastruktury towarzyszącej (linii kablowych średniego napięcia łączących
elektrownie wiatrowe z abonencką stacją transformatorową, linii kablowych wysokiego napięcia
pomiędzy stacją GPZ, linii kablowych łączących przedsięwzięcie ze stacją transformatorową, sieci
łączności między elektrowniami przewodami podziemnymi, wewnętrznych dróg i placów
serwisowych.
Zespół elektrowni wiatrowych zostanie zlokalizowany na wydzielonych obszarach działek rolnych w
obrębach ewidencyjnych Zawada, Siedliska, Wielącza Zarudzie, Białobrzegi, Bortatycze.
Przewiduje się poprowadzenie dróg dojazdowych m.in. po istniejących odcinkach szlaków
komunikacyjnych. W przeważającej części będzie to adaptacja polnych dróg lokalnych.
Okres użytkowania inwestycji szacuje się na około 25 – 30 lat.
Realizacja inwestycji wymaga dobrego przygotowania, sprawnej koordynacji oraz nadzoru, które
decydują o wykonaniu jej zgodnie z założonym harmonogramem - 3 etapowy przebieg prac, przy
czym niektóre mogą być wykonywane w tym samym czasie.
Na etapie projektowania nie dokonano wyboru technologii, jedynie ustalono maksymalne parametry
inwestycji, które nie zostaną przekroczone podczas wyboru odpowiedniego modelu turbiny. Montaż
elektrowni odbędzie się na miejscu z wykorzystaniem gotowych elementów. Elektrownia będzie
posadowiona na fundamencie kołowym lub wielokątnym.
Cała inwestycja pn. Zespół elektrowni wiatrowych „ZAMOŚĆ” będzie pracować bezobsługowo.
Do obsługi elektrowni wiatrowej będą wykorzystywane linie kablowego średniego napięcia oraz linie
światłowodowe. Drogi dojazdowe do elektrowni będą kompatybilne z drogami już istniejącymi, a
place montażowe powstaną na okres budowy.
CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO W
REJONIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
7
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Wszelkie prace terenowe, uzyskane dane i informacje stanowią podstawę do charakterystyki
środowiska na terenie planowanego przedsięwzięcia. W oparciu o nie stwierdzono, że:

przedmiotowy teren leży na terenie mezoregionu Padół Zamojski (343.19) należącego do
makroregionu – Wyżyna Lubelska (343.1), wchodzącego w skład podprowincji – Wyżyna
Lubelsko-Lwowska,

farma wiatrowa ma zostać usytuowana na rozległym płaskowyżu wzniesionym powyżej
okalających dolin rzecznych o około 20 metrów, w północno- zachodniej części gminy
Zamość,

obszar farmy wiatrowej pozbawiony jest cieków, z wyjątkiem rowów melioracyjnych i miejsc,
gdzie okresowo może pojawiać się woda,

gmina Zamość położona jest w całości na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr
407 Niecka Lubelska – Chełm – Zamość,

gleby występujące na terenie gminy Zamość charakteryzują się dużym zróżnicowaniem.
Dominują gleby wytworzone z utworów lessowych oraz margli kredowych. W centralnej i
południowej części występują głównie gleby brunatne, na północno-wschodnich krańcach
znajdują się wychodnie kredowe, na których wykształciły się rędziny. W centralnej części
gminy występują gleby torfowo- mułowe, mułowo- torfowe, torfowe, czarne ziemie właściwe
i czarnoziemie,

na terenie gminy występują udokumentowane złoża surowców naturalnych: surowce ilaste,
ceramika budowlana, kruszywa naturalne. Złoża surowców naturalnych nie występują w
obrębie planowanego przedsięwzięcia,

szata roślinna tego obszaru jest zdominowana przez zbiorowiska antropogeniczne. Są to
przede wszystkim pola uprawne i towarzysząca im roślinność segetalna oraz łąki i pastwiska,
ponadto niewielkie płaty roślinności ruderalnej towarzyszące osiedlom ludzkim i ciągom
komunikacyjnym,

na terenie przeznaczonym pod budowę farmy wiatrowej brak jest lasów, a teren planowanego
parku wiatrowego zasiedlają pojedyncze zespoły zwierząt: stwierdzono występowanie
czerwończyka nieparka Lycaena dispar – gatunku objętego ochroną prawną, kilka gatunków
płazów a wśród ssaków dominowały zespoły drobnych gryzoni polnych (w tym jeden gatunek
objęty ochroną, chomik europejski: Cricetus cticetus)
8
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
 obserwacje ornitologiczne na danym terenie prowadzone były od grudnia 2012 do listopada
2013 i wykazały:

podczas 33 wizyt terenowych odnotowano 85 gatunków ptaków, w tym 71 gatunków
objętych ochroną ścisłą, 7 częściową oraz 6 gatunków łownych,

wśród obserwowanych na farmie ptaków znalazło się 10 gatunków wymienionych w
Załączniku I Dyrektywy Ptasiej,

awifaunę badanego obszaru na podstawie rocznych obserwacji należy uznać za
umiarkowanie bogatą a skład gatunkowy obserwowanych ptaków był adekwatny do
istniejącego na farmie zróżnicowania siedlisk,

Wyniki Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych: liczba taksonów stwierdzonych w
kwadracie wyznaczonym na obszarze farmy wiatrowej nie różni się istotnie od średniej
liczby gatunków na terenach rolniczych w całej Polsce, zagęszczenie ptaków w kwadracie
także było zbliżone do średniej liczby osobników obserwowanych w trakcie MPPL w
podobnych biotopach na terenie kraju. Liczba gatunków objętych szczególnym rodzajem
ochrony na mocy ratyfikowanej przez Polskę Dyrektywy Ptasiej wyniosła 5. Walory
krajobrazowe analizowanego obszaru są przeciętne. Należy też podkreślić, że kwadrat
wyznaczono w terenie o najbogatszych siedliskach, a reszta farmy jest jeszcze bardziej
uboższa pod względem ornitologicznym,

wyniki
monitoringu
chiropterologicznego
nie
dają
przeciwwskazań
do
realizacji
przedsięwzięcia. W ramach monitoringu prowadzono nasłuchy detektorowe w miejscach
posadowienia masztów. Podczas nasłuchów w terenie zaplanowanym pod maszty wiatrowe w
czasie całego sezonu były notowane incydentalne przypadki aktywności nietoperzy,
charakteryzowały się pojedynczymi przelotami, więc wartości indeksu aktywności nie są
wysokie,

na terenie objętym analizą brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
oraz rejestru zabytków archeologicznych województwa lubelskiego, analizowane działki
objęte inwestycją, położone są poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 627). Na obszarze tym nie
występują również projektowane formy ochrony przyrody ani krajobrazu.
OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
9
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Zespół elektrowni wiatrowych ZAMOŚĆ planowana jako jednorazowa inwestycja, której
wariantowanie na etapie wykonania będzie zależało od wyboru modelu turbiny możliwej do
zainstalowania i zostanie precyzyjnie określone w projekcie budowlanym w ramach uwarunkowań
środowiskowych określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zamierzona przez
inwestora inwestycja pozwala na zastosowanie większości komercyjnych elektrowni wiatrowych
przeznaczonych do instalacji na lądzie klasy IIIa wg normy IEC 61400-1.
Wariant wybrany do realizacji uwzględnia wszystkie uwarunkowania przestrzenne i czynniki
wpływające na ograniczenie do minimum potencjalnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.
ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA W FAZIE BUDOWY
Na podstawie analiz stwierdzono, że na etapie budowy inwestycja:

w niewielkim stopniu będzie oddziaływała na stan powietrza atmosferycznego i na klimat
akustyczny, głównie w obrębie miejsc konstrukcji wieży, oddziaływania te będą
krótkoterminowe,

na etapie budowy będzie wymagała wyrównania powierzchni ziemi i usunięcia wierzchniej
warstwy gleby wraz z roślinnością,

prace budowlane nie będą prowadzone w obszarach chronionych i cennych siedliskach
przyrodniczych,

prace budowlane będą prowadzone poza terenami objętymi ochroną archeologiczną,

głównymi źródłami hałasu na etapie budowy będą maszyny budowlane, transport
samochodowy i sprzęt ciężki jak również prace montażowe. Hałas posiadać będzie zasięg
lokalny i będzie mieć charakter przejściowy i zanikowy. Mieszkańcy najbliższej zabudowy
mieszkaniowej nie będą odczuwać uciążliwości akustycznych,

na etapie budowy farmy wiatrowej mogą wystąpić oddziaływania na wody powierzchniowe i
podziemne związane głównie z realizacją
infrastruktury drogowej oraz wykonywaniem
wykopów pod fundamenty i infrastrukturę kablową,

wpływ planowanego przedsięwzięcia na awifaunę na etapie budowy będzie wynikał głównie z
wzmożonego ruchu samochodów i maszyn w tym okresie, jednak oddziaływania te będą
ograniczone czasowo i przestrzennie,
10
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
 płazy i gady mogą mieć realne zagrożenie życia na skutek ich rozjeżdżania przez samochody i
maszyny budowlane oraz wpadanie do wykopów pod fundamenty, jednakże te poza okresem
zimowym będą zabezpieczane,

z uwagi na odległość inwestycji od lokalizacji obiektów zabytkowych, budowa elektrowni
wiatrowych i prace związane z infrastrukturą towarzyszącą nie będą wywoływały
bezpośredniego wpływu na tego typu obiekty,

prace związane z budową elektrowni nie niosą ze sobą zagrożeń wystąpienia poważnych
awarii ale żeby zapobiec jakimkolwiek niezbędne jest dobre przygotowanie i zorganizowanie
niezbędnych prac.
ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI
W dalszej części raportu rozpoznano oddziaływania na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych.
Stwierdzono, że:

wszelkie działania w zakresie wpływu na stan powietrza atmosferycznego będą pozytywne,

planowana inwestycja nie będzie uciążliwa dla środowiska i nie wystąpią przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy zagrodowej i innych chronionych
akustycznie,

wieże będą posadowione poza terenem wykazującym przejawy powierzchniowych ruchów
masowych,

planowana inwestycja nie będzie stwarzać ewidentnych zagrożeń dla awifauny. Teren
planowanego zespołu elektrowni wiatrowych leży poza istotnymi szlakami przelotów ptaków,

turbiny planowane są na terenach otwartych pól rolniczych i nie będzie stanowić zagrożenia
dla fauny nietoperzy. Ponadto lokalizacja poszczególnych turbin zachowuje bezpieczną
granicę około 200 m w przypadku sąsiedztwa z terenami lasów,

nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania typowo związane z funkcjonowaniem turbin,
takie jak: infradźwięki i wibracje, efekt migotania, efekt błysku,

funkcjonowanie planowanej inwestycji przyczyni się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
do atmosfery oraz wspierania szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju całej gminy
oraz regionu,
11
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
 elektrownie nie będą źródłem powstania ścieków bytowych oraz przemysłowych,

prawidłowa eksploatacja elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nie będzie
miała wpływu na powierzchnię ziemi i gleby,

nie przewiduje się żadnych oddziaływań na zwierzęta lądowe,

wpływ elektrowni na krajobraz jest znikomy. Z bliskiej odległości elektrownie wiatrowe
mogą stanowić element obcy w krajobrazie, ze względu na techniczny charakter budowli oraz
brak możliwości zasłonienia jednakże wraz ze wzrostem odległości obserwatora dysonans
krajobrazowy maleje, co wynika z wąskiej konstrukcji nośnika turbiny. Liczba masztów, a
także kontrastowość ich barw może zwiększyć negatywne wrażenie. Istotne znaczenie w
postrzeganiu elektrowni mają warunki pogodowe, zwłaszcza stan zachmurzenia, kolor chmur
oraz kierunek oświetlenia elektrowni względem obserwatora.

przedsięwzięcie nie znajduje się w obrębie obszarów objętych ochroną konserwatorską jednak
będzie ingerencją antropogeniczną na dotychczasowe środowisko kulturowe,

wystąpienie poważnych awarii jest znikome.
ANALIZA I OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W
TRAKCIE LIKWIDACJI
Analizując oddziaływanie inwestycji na etapie likwidacji stwierdzono, że oddziaływanie
przedmiotowej inwestycji będzie na tym etapie podobne do oddziaływań z etapu budowy. Będą to
oddziaływania krótkotrwałe i powinny zakończyć się przywróceniem stanu środowiska do właściwej
jakości.
POTENCJALNE
ODDZIAŁYWANIE
WARIANTU
ALTERNATYWNEGO
NA
ŚRODOWISKO
Opisano potencjalne oddziaływanie wariantu alternatywnego na etapie realizacji i eksploatacji.
Oddziaływania na etapie realizacji będą takie same, jak dla proponowanego wariantu realizacyjnego.
Zastosowanie turbin o mniejszej wysokości wieży również nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku dla najbliższych terenów chronionych akustycznie.
12
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
SKUTKI
DLA
ŚRODOWISKA
W
PRZYPADKU
NIEPODEJMOWANIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA
W skali lokalnej niepodejmowanie ocenianego przedsięwzięcia nie spowoduje zmian krajobrazu, nie
będzie skutkować ewentualnym zagrożeniem dla awifauny i chiropterofauny, nie spowoduje również
powiększenia utwardzonych i zabudowanych powierzchni, oraz nie wpłynie na zmianę klimatu
akustycznego na analizowanym terenie.
Jednakże z punktu widzenia środowiska w skali globalnej, brak realizacji przedsięwzięcia będzie miał
oddziaływanie negatywne, poprzez wzrost wydobycia i wykorzystania na potrzeby produkcji energii
elektrycznej kopalnych paliw konwencjonalnych (węgla kamiennego i brunatnego). Spowoduje to
zarówno przekształcenia w środowisku związane z wydobyciem jak również wzrost emisji
zanieczyszczeń do powietrza związany ze spalaniem.
POTENCJALNE KONFLIKTY SPOŁECZNE
Realizacja nowych przedsięwzięć, za które niewątpliwie należy uznać elektrownie wiatrowe staje się
często przedmiotem dyskusji mieszkańców terenów, na których przedsięwzięcie to ma zostać
zlokalizowane. Obawa przed nowymi technologiami, jaką potencjalnie mogą odczuwać sąsiedzi
terenów przeznaczonych pod planowaną inwestycję wynika najczęściej z niedostatecznej wiedzy o
tego typu instalacji.
Ponadto przeprowadzona ocena pokazuje, że wszelkie standardy związane z ochroną środowiska, a
także oddziaływaniem na warunki życia i zdrowie ludzi, zostaną zachowane. Dotyczy to w
szczególności oddziaływania akustycznego, które zostało szczegółowo rozpoznane i omówione w
niniejszym Raporcie.
ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY, W
TYM OBSZARY NATURA 2000
Analizowane oddziaływania dotyczą wpływu na awifaunę oraz chiropterofaunę obszarów chronionych
położonych w odległości do 10 km od terenu przewidzianej inwestycji. Formy przyrody znajdujące
się w obrębie tej odległości od przedsięwzięcia: Roztoczański Park Krajobrazowy, Szczebrzeszyński
Park Krajobrazowy, Skierbieszowski Park Krajobrazowy, Rezerwat Hubale, Rezerwat Wieprzec,
13
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Obszar Natura 2000 Ostoja Niesielska, Obszar Natura 2000 Dolina Górnej Łabuńki, Obszar Natura
2000 Roztocze, Obszar Natura 2000 Dolina Łętowni, Obszar Natura 2000 Niedzielski Las, Obszar
Natura 2000 Kąty, Obszar Natura 2000 Hubale, Obszar Natura 2000 Roztocze Środkowe, Obszar
Natura 2000 Dolina Łabuńki i Topornicy oraz Obszar Natura 2000 Kornelówka.
ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZARY NATURA 2000
Na obszarze gminy znajdują się następujące specjalne obszary ochrony siedlisk: Kąty, Niedzielski Las,
Hubale, Uroczyska Lasów Adamowskich, Dolina Łabuńki i Topornicy oraz obszary specjalnej ochrony
ptaków: Dolina Górnej Łabuńki, oraz Roztocze. Analizie oddziaływania poddano najbliższe obszary
chronione w ramach europejskiego programu Natura 2000.
PRZEWIDYWANE
DZIAŁANIA
ZAPOBIEGAJĄCE,
ZMNIEJSZAJĄCE
I
KOMPENSUJĄCE ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych
ZAMOŚĆ, zaleca się różne zadania o charakterze organizacyjnym, kontrolnym oraz inwestycyjnym,
które mają na celu ochronę opisanych oraz potencjalnie zagrożonych komponentów środowiska.
Większości z oddziaływań, które zostały stwierdzone w trakcie prowadzonej analizy, można
zapobiegać lub ograniczać ich skalę. Dlatego w raporcie wskazano działania mające na celu
minimalizację wpływu planowanych elektrowni wiatrowych na środowisko.
Prace budowlane i roboty ziemne muszą być prowadzone z należytą starannością, przy użyciu w pełni
sprawnego sprzętu, aby zapobiec incydentalnemu zanieczyszczeniu gruntu i wód. Usunięcie
roślinności i gleby należy ograniczyć do minimum.
ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
Sprawdzenie
możliwości
oddziaływania
na
terytorium
innych
państw
przez
planowane
przedsięwzięcie wynika z podpisanej przez Polskę Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko
w kontekście transgranicznym. W przypadku planowanej lokalizacji nie przewiduje się
transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu elektrowni
wiatrowych ZAMOŚĆ w gminie Zamość.
PROPOZYCJE MONITORINGU ŚRODOWISKA
14
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
W celu sprawdzenia, jak inwestycja oddziałuje na środowisko i zapobiegania niekorzystnym zmianom
w środowisku zalecono monitoring w zakresie jej wpływu na awifaunę i chiropterofaunę oraz w zakresie hałasu.
PORÓWNANIA PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Rozwiązania przyjęte w analizowanej koncepcji budowy Zespołu elektrowni wiatrowych ZAMOŚĆ
nawiązują do dobrych praktyk i są powszechnie stosowane w Europie i na świecie. Planowane do
wykorzystania urządzenia są nowe oraz stosują nowoczesne technologie spełniające najwyższe
światowe standardy jakości i bezpieczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Instalacje spełniają
założenia dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie odnawialnych źródeł energii.
3) Należy przedstawić na stosownym załączniku graficznym wszystkie elementy
wchodzące w skład przedsięwzięcia, w tym przebieg podziemnej linii kablowej oraz
abonenckiej stacji transformatorowej należącej do inwestora, o której mowa na
stronie 52.
Wszystkie elementy wchodzące w skład planowanego przedsięwzięcia, zobrazowane są na
załącznikach 1a 1 1b stanowiących mapy dołączone do niniejszego aneksu, które odpowiednio
przedstawiają:

koncepcję przebiegu tras kablowych do abonenckiej stacji transformatorowej należącej do
inwestora oraz dalsza droga kabla WN w kierunku stacji transformatorowej GPZ należącej do
operatora PGE Dystrybucja – załącznik 1a,

koncepcję przebiegu dróg dojazdowych oraz lokalizacji placów montażowych dla
planowanego przedsięwzięcia – załącznik 1b.
4) Proszę opisać elementy farmy takie, jak: linie kablowe, sieć łączności między
elektrowniami, wewnętrzne drogi, place serwisowe elektrowni wiatrowych, zaplecze
budowy,
place
manewrowe
oraz
uszczegółowić,
doprecyzować
zapisy
dot.
infrastruktury drogowej; określić długość linii kablowej; określić ostateczne
15
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
umiejscowienie transformatora elektrowni oraz krótko opisać przyłącze zewnętrzne;
lokalizację wszystkich elementów projektowanej farmy opisać ze wskazaniem
numerów działek ze względu na rozległą powierzchnię terenu inwestycji.
LINIE KABLE SN
Energia elektryczna produkowana w wyniku wykorzystania energii kinetycznej wiatru w
elektrowniach wiatrowych o maksymalnej jednostkowej mocy do 4 MW, wchodzących w skład
projektowanego przedsięwzięcia w gminie Zamość (po przetransformowaniu na napięcie 15kV),
zostanie przesłana podziemnymi kablami elektroenergetycznymi średniego napięcia do abonenckiej
stacji transformatorowej należącej do inwestora i przetransformowana na wysokie napięcie bądź też
bezpośrednio kablami średniego napięcia do stacji transformatorowej GPZ należącej do zakładu
energetycznego - PGE Dystrybucja.
Zostanie to precyzyjnie określone przez zakład energetyczny na etapie wydania technicznych
warunków przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej.
Linie kablowe średniego napięcia (SN), o napięciu 15 kV układane będą w wykopach o głębokości
około 1,2 m i o szerokości około 1,5 m przebiegających przeważnie wzdłuż dróg (w pasie
technicznym drogi). Kable ułożone w ziemi będą na całej długości oznaczone folią z tworzywa
sztucznego o trwałym kolorze czerwonym umiejscowioną ok. 30 cm ponad kablami. Folia powinna
mieć grubość, co najmniej 0.5 mm i szerokość 30 cm. Przekroje żył roboczych zostaną dobrane
stosownie do przesyłanej mocy na danym odcinku oraz aktualnie obowiązujących norm i przepisów
technicznych.
Koncepcja połączeń kablowych dla planowanego Zespołu elektrowni wiatrowych „Zamość”
przedstawiona została na mapie stanowiącej załącznik 1a do niniejszego aneksu.
LINIA ŚWIATŁOWODOWA
Mając na uwadze, iż elektrownia wiatrowa jest urządzeniem bezobsługowym, w celu prawidłowego
funkcjonowania oraz nadzoru eksploatacyjnego będzie posiadać infrastrukturę telekomunikacyjną w
postaci
podziemnego
kabla
optotelekomunikacyjnego
ułożonego
równolegle
do
kabla
elektroenergetycznego. Projektowany kabel światłowodowy będzie ułożony w rurociągu we
wspólnym wykopie z kablem energetycznym. Rurociąg kablowy zostanie wybudowany z
zastosowaniem rur np. typu RHDPE 40/3,7 z wewnętrzną warstwą poślizgową i barwnymi
wyróżnikami. Głębokość zakopania będzie wynosić ok. 1 m licząc od górnej krawędzi rury do
16
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
powierzchni terenu. W miejscach skrzyżowań z drogami, wjazdami i uzbrojeniem podziemnym
rurociąg kablowy zostanie zabezpieczony dodatkowymi rurami ochronnymi.
Inwestycja liniowa polegająca na budowie linii elektroenergetycznej przesyłowej i linii teletechnicznej
światłowodowej w celu przesyłania energii wyprodukowanej przez projektowaną farmę wiatrową na
terenie gminy Zamość będzie najprawdopodobniej realizowana na następujących działkach
ewidencyjnych:

Obręb Zawada: 931, 1046, 301, 1099, 1109, 1110/1, 304, 1217, 1218, 1087/1, 1088, 1215,
1214

Obręb Siedliska: 1, 4, 32, 22,

Obręb Wielącza Zarudzie: 668, 656,

Obręb Białobrzegi: 862, 867, 841, 868, 690/1, 659, 618, 611

Obręb Bortatycze : 1189, 1205,
Z uwagi na fakt, że na tym etapie inwestycji, w obliczu braku technicznych warunków
przyłączenia farmy wiatrowej inwestor nie ma jeszcze zawartych umów dzierżawy pod linie
kablowe powyższy opis należy traktować jako orientacyjny i nie może być traktowany ściśle.
Łączna długość linii kablowych wyniesie około 9km.
Stacja GPZ najprawdopodobniej zostanie zlokalizowana na działkach ewidencyjnych 1109, 1110/1 w
obrębie Zawada.
Infrastruktura przyłączeniowa zewnętrzna będzie się składała kabla podziemnego wysokiego napięcia
łączącego GPZ wewnętrzny farmy z Krajową Siecią Elektroenergetyczną w tzw. miejscu przyłączenia
- GPZ operatora. W zależności od określonych przez operatora warunków przyłączenia istnieje
również możliwość przyłączenia poszczególnych grup turbin bezpośrednio do GPZ operatora kablami
średniego napięcia.
DROGI DOJAZDOWE WRAZ Z PLACEM MONTAŻOWYM
Wewnętrzny układ dróg, powiązanych z drogami publicznymi (droga krajowa nr 74 i droga
wojewódzka nr 837), będzie umożliwiał dojazd do elektrowni wiatrowych służbom technicznokonserwacyjnym. Przebieg dróg serwisowych przewiduje się w miarę możliwości po istniejących
trasach dróg lokalnych. Nowe drogi zostaną wytyczone w przypadku braku możliwości dojazdu
drogami istniejącymi. Wewnętrzne drogi dojazdowe zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby
17
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
wpisać się w jak największym stopniu w istniejący pas drogowy dróg gruntowych lub spowodować
minimalne zajęcie gruntów ornych.
Na okres budowy w obrębie inwestycji powstaną także place techniczno – montażowe i manewrowe.
Place montażowe będą wykorzystywane jako miejsca, na których będą składowane elementy turbin
wiatrowych w trakcie ich montażu. Jego wielkość powinna umożliwić właściwe ustawienie żurawi
wykorzystywanych do montażu turbin, a także swobodne poruszanie samochodów transportowych.
Wielkość placów montażowych określa producent turbiny. Typowe wymiary placów montażowych
wynoszą ok 3000 - 5000 metrów kwadratowych, zgodnie z przykładowym schematem
przedstawionym na poniższym rysunku.
Wzmocnienie nawierzchni na placach, np. poprzez wyłożenie tłucznia kamiennego, nastąpi jedynie w
tych miejscach, gdzie usytuowany będzie dźwig i gdzie będzie odbywał się transport. W miejscach,
gdzie składuje się poszczególne sekcje wieży nie będą stosowane specjalne utwardzenia wzmocnienia.
Po zakończeniu prac montażowych i uruchomieniu elektrowni, place montażowe zostaną również
częściowo zachowane i będą spełniać funkcje placów obsługi technicznej (place serwisowe).
Spis działek, na których znajdują się istniejące trasy dróg lokalnych, które najprawdopodobniej
umożliwią dojazd do planowanych turbin wiatrowych:

Obręb Zawada: 301, 302, 304, 1217, 1218, 1215, 1214

Obręb Siedliska: 32

Obręb Wielącza Zarudzie: 656,

Obręb Białobrzegi: 862, 867, 841, 868
Z uwagi na fakt, że na tym etapie inwestycji, w obliczu braku zatwierdzonej koncepcji drogowej
farmy wiatrowej inwestor nie ma jeszcze zawartych umów dzierżawy pod drogi dojazdowe do
turbin powyższy opis należy traktować jako orientacyjny i nie może być traktowany ściśle.
Na mapie stanowiącej załącznik nr 1b do niniejszego aneksu zaznaczono planowany przebieg dróg
dojazdowych do poszczególnych turbin wiatrowych wraz z placami montażowymi przy turbinach.
5) W raporcie powinny znaleźć się informacje na temat działki stanowiącej teren
zamknięty, dzięki której organem prowadzącym postępowanie jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska.
Informację na temat działki stanowiącej teren zamknięty zaświadcza na piśmie PKP (Polskie Koleje
Państwowe) w Krakowie, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z dnia 14.07.2014. Oświadcza
18
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
on, że działka o nr 1219 w obrębie 31 Zawada, w gminie Zamość, w województwie lubelskim stanowi
część linii nr 69 Rejowiec - Hrebenne jest terenem zamkniętym w myśl Decyzji Nr 3 Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. ,,w sprawie ustalenia terenów, przez które
przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych" [Dz. Urz. MIiR poz. 25 z 2014 r.].
Pisma dołączone do niniejszego aneksu, zawierające informacje na temat działki zamkniętej stanowią:

Zaświadczenie PKP S.A. o działce stanowiącej teren zamknięty - załącznik 2a,

Wypis z rejestru gruntów pozyskany ze starostwa powiatowego w Zamościu – załącznik 2b.
6) Należy wyjaśnić na jakiej podstawie został ustalony obszar oddziaływania planowanej
inwestycji.
Na etapie sporządzania KIP jako obszar oddziaływania przyjęto bufory 500m od turbin wiatrowych.
Na etapie sporządzania Raportu oddziaływania na środowisko wykonano obliczenia w celu
prognozowania równoważnego dźwięku A od źródeł (elektrowni wiatrowych) zgodnie z normą ISO
9613-2. Punkty obliczeniowe zostały zlokalizowane na granicy najbliższych terenów chronionych
akustycznie. W raporcie analizę akustyczną wykonano dla najbardziej niekorzystnej sytuacji, w której
emisja akustyczna jest największa. W ten sposób określono obszar oddziaływania inwestycji.
7) Podać współrzędne geograficzne posadowienia poszczególnych turbin; w przypadku,
gdy przewiduje się przesunięcia turbin w obrębie działek - określić zakres
ewentualnych zmian oraz ich możliwy wpływ na oddziaływanie przedsięwzięcia na
środowisko a w razie konieczności przeprowadzić i wykonać ponownie stosowne
analizy i prognozy.
Nie przewiduje się przesunięcia turbin wiatrowych w obrębie działek. W tabeli poniżej zestawiono
współrzędne geograficzne posadowienia poszczególnych turbin wiatrowych.
Tabela 1. Współrzędne geograficzne planowanych turbin wiatrowych.
Lp.
Układ współrzędnych geodezyjnych
Oznaczenie
turbiny
1992
2000 strefa 8
Y_1992
X_1992
Y_2000
X_2000
WGS84
E_WGS84
N_WGS84
1.
EW01
790103
327377
-
-
50°44'26,7" 23°06'48,2"
2.
EW02
790069
328013
-
-
50°44'47,3" 23°06'48,2"
3.
EW03
790594
327470
-
-
50°44'28,8" 23°07'13,4"
19
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
4.
EW04
790157
326815
50°44'08,4" 23°06'49,3"
5.
EW05
791225
327975
-
-
50°44'44,0" 23°07'47,0"
6.
EW06
791000
328466
-
-
50°45'00,2" 23°07'36,9"
7.
EW08
792014
328468
-
-
50°44'58,5" 23°08'28,5"
8.
EW09
791998
328904
-
-
50°45'12,6"
9.
EW10
791934
329476
-
-
50°45'31,2" 23°08'27,3"
10.
EW11
792102
330137
-
-
50°45'52,2" 23°08'37,8"
11.
EW13
792300
328062
-
-
50°44'44,8"
23°08'42,0
12.
EW14
792495
328736
-
-
50°45'06,2"
23°08'53,8
23°08'29,0
8) Określić przewidywaną ilość energii produkowanej przez projektowaną farmę
wiatrową oraz opisać sposób jej dostarczenia do Krajowego Systemu Energetycznego;
określić miejsce włączenia przedmiotowej farmy do KSE.
Na podstawie analiz produktywności wykonanych na zlecenie Inwestora, szacowana produktywność
farmy
wiatrowej
"ZAMOŚĆ"
w
wariancie
inwestorskim,
będzie
wynosiła
ok.
141 600 MWh/rok.
Energia będzie przesłana podziemnymi kablami elektroenergetycznymi średniego napięcia do
abonenckiej stacji transformatorowej należącej do inwestora, a następnie przetransformowana na
wysokie napięcie bądź też bezpośrednio kablami średniego napięcia do stacji transformatorowej GPZ
należącej do zakładu energetycznego. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem będzie
podłączenie planowanej inwestycji do istniejącego GPZ Mokre za pomocą kabla średniego napięcia.
Sposób przyłączenia i związany z tym przebieg linii przyłączeniowej SN lub WN dokładnie będzie
znany dopiero po otrzymaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci od operatora.
9) W rozdziale nr 9 przedstawiono ogólne wiadomości dotyczące konfliktów związanych z
realizacją inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej.
Istotą analizy potencjalnych konfliktów społecznych jest m.in. określenie stopnia
akceptacji projektu przedsięwzięcia poprzez prowadzenie dialogu i konsultacji z
lokalnym
społeczeństwem,
będącym
beneficjentem
wszelkich
oddziaływań
planowanego przedsięwzięcia. Z powyższych działań możliwe jest przygotowanie
wniosków na temat możliwości wystąpienia i sposobie minimalizowania potencjalnych
konfliktów społecznych - nie zawarto tego jednak w treści raportu.
20
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Mimo wieloletnich starań badaczy i teoretyków, przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych,
psychologów, socjologów, politologów i prawników, jak dotychczas nie udało się ustalić ogólnych
prawidłowości, a więc praw czy paradygmatów rządzących przyczynami, mechanizmami wewnętrznej
organizacji i cechami protestów społecznych, co niewątpliwie utrudnia precyzyjne wyjaśnienie
przyczyn protestów społecznych przeciw elektrowniom wiatrowym.
W Raporcie wskazano, iż brak akceptacji ze strony mieszkańców wobec budowy i funkcjonowania
elektrowni wiatrowych może wynikać z poczucia zagrożenia, ogólnego niezadowolenia ze
sprawowanej władzy lokalnej, niewiedzy i niedoinformowana mieszkańców oraz wielu innych
powodów. Każda nowa inwestycja może budzić niepokój lokalnej społeczności, na skutek zmiany
dotychczasowego ładu przestrzennego, do którego byli przyzwyczajeni mieszkańcy danego terenu.
Nowe technologie wykorzystujące energię wiatru mogą potencjalnie wywoływać obawy sąsiadów
terenów przeznaczonych pod planowaną inwestycję czy wpływać na aktywność różnych organizacji
sprzeciwiających się tego typu instalacjom.
W związku z powyższym Inwestor rozumie potrzebę przeprowadzenia konsultacji i dialogu z
lokalnym społeczeństwem w celu określenia stopnia akceptacji planowanego przedsięwzięcia przez
lokalne społeczeństwo. Jeśli owe konsultacje doszłyby do skutku Inwestor postara się w jasny i
przejrzysty sposób przedstawić mieszkańcom cel budowy planowanej inwestycji oraz sposób jej
funkcjonowania, aby mogli oni zrozumieć zasadność tego przedsięwzięcia. Na wszelkie zgłoszone
pytania i niejasności Inwestor postara się udzielić odpowiedzi i rozwiać istniejące wątpliwości.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych daje lokalnej społeczności możliwość aktywnego udziału w
podejmowaniu ważnych decyzji dla ich regionu. Dzięki temu poprzez zgłaszane sugestie mieszkańcy
mają wpływ na jego funkcjonowanie i wygląd.
Chęć współpracy i dyskusji obu stron może być bardzo owocna i może skutkować rozwiązaniami
zadowalającymi wszystkich uczestników konsultacji.
10) W załączniku nr 5 pn. „Raport końcowy z przedrealizacyjnego monitoringu
ornitologicznego przeprowadzonego w okresie od grudnia 2012 do listopada 2013” nie
przeanalizowano oddziaływania
przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie
preferowanym i alternatywnym, o których mowa na stronie 61-64, a jedynie
przedstawiono wpływ projektowanej farmy wiatrowej na ptaki przy rezygnacji z 3
elektrowni wiatrowych w wariancie pierwotnym (15 elektrowni wiatrowych), który nie
stanowił wariantu realizacyjnego zgodnie z informacjami, zawartymi na stronie 59-61
raportu.
21
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Raport ornitologiczny został zakończony na etapie w którym inwestor planował zlokalizowanie 15
turbin wiatrowych. W konsekwencji wniosków z raportu ornitologicznego inwestor zdecydował się
ograniczyć zakres projektu i usunąć turbiny mogące nieść znaczące negatywne oddziaływanie na
środowisko.
W związku z wariantowaniem technologicznym przedstawiono turbinę wiatrową na znacznie niższej
wieży.
Wariant alternatywny zakłada realizację 12 elektrowni wiatrowych o następujących parametrach:

wysokość wieży – 91,5 m

całkowita wysokość - 152,5 m,

średnica rotora - 117 m

moc akustyczna – do 107 dB,

maksymalna moc do 3,3 MW.
Z uwagi na niższą wysokość wieży będzie to wariant mniej korzystny dla środowiska, w
szczególności fauny ptaków i nietoperzy. W związku z niższą wieżą niżej będzie się również
znajdowała
strefa
kolizyjna
turbiny
wiatrowej.
Prowadzone
przez
autorów
monitoringu
ornitologicznego badania porealizacyjne na kilku funkcjonujących farmach wiatrowych (Glubowski,
Majecki 2013-2015 (30 sztuk), Glubowski, Podlaszczuk 2013-2015 (24 sztuki), Glubowski 2014-2015
(41 sztuk) wyraźnie wskazują na istniejącą zależność pomiędzy śmiertelnością ptaków i nietoperzy
oraz wysokością turbin wiatrowych. Na turbinach z wyższą wieżą ilość odnajdywanych ofiar kolizji
jest bardzo niewielka (dotyczy to również ofiar wśród nietoperzy), podczas gdy na pod niższymi
turbinami ofiary wśród ptaków i nietoperzy występują częściej. W przypadku jednej z
monitorowanych farm wiatrowych, w skład której wchodzi 41 turbin wiatrowych o pięciu różnych
wysokościach wież, aż 42% wszystkich ofiar zostało odnalezionych pod najniższymi turbinami, które
z kolei stanowią jedynie ok. 10% liczby wszystkich turbin na farmie (4 sztuki z 41 elektrowni
wiatrowych). Fakt ten oraz wyniki pozostałych badań porealizacyjnych dowodzą, że turbiny o niższej
wieży stanowią większe zagrożenie dla awi- oraz chiropterofauny z uwagi na niżej położoną strefę
kolizyjną.
11) Wskazane jest uzupełnienie w zakresie zagadnień związanych ze zmianami klimatu
(łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu) oraz bioróżnorodnością. Potrzeba
uwzględnienia tych zagadnień w ocenach oddziaływania na środowisko związana jest
ze zmianami klimatu. Są to zagadnienia szczególnie istotne w aspekcie dofinansowania
przedsięwzięć ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata
22
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
2014 – 2020. W związku z tym, a także w związku z wymogiem art. 66 ust. 1 pkt 7 lit b
ustawy z dnia 3 października 2008 r. wskazane jest, aby przeanalizować i ocenić
wpływ poszczególnych wariantów planowanego przedsięwzięcia na klimat
(w
szczególności bezpośredni i pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych, utratę
siedlisk zapewniających sekwestrację CO2, skalę tych oddziaływań i planowane do
zastosowania działania łagodzące). Wskazane byłoby również przeanalizowanie
działań związanych z adaptacją przedmiotowej inwestycji do zmian klimatu (taki
sposób planowania, realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono
optymalnie przystosowane do postępujących zmian klimatu, min. z uwzględnieniem
klęsk żywiołowych) oraz wpływu na różnorodność biologiczną.
Istotny wpływ na zmiany klimatyczne ma działalność człowieka. Jak wynika z raportów
Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmian Klimatu (IPPC) prawdopodobieństwo, że globalne
zmiany klimatu wywołane są antropogeniczną emisją gazów cieplarnianych wynosi ponad 90%.
Wzrost temperatury na Ziemi ma katastrofalne skutki dla ekosystemów, siedlisk a przede wszystkim
dla ludzi. Potencjalne skutki jakie mogą wystąpić w wyniku zmiany średniej globalnej temperatury to
wymieranie niektórych gatunków zwierząt i roślin, istotne zmiany w ekosystemach, utrata siedlisk
przyrodniczych a przede wszystkim zwiększona zachorowalności oraz umieralność ludzi wskutek fal
gorąca, susz i powodzi. Istotne jest więc przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez m.in.
zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii.
Zgodnie z raportem IPPC AR5 drastyczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do 2050r. jest
konieczne aby uniknąć katastrofy klimatycznej. Raport mówi, że a by przeciwdziałać zmianom
klimatu i prognozowanej katastrofie klimatycznej to poziom globalnej emisji powinien być w
2050r.od 40% do 70% niższy niż w roku 2010.
Raport wskazuje, że możliwości takiej dużej redukcji emisji gazów cieplarnianych trzeba szukać
przede wszystkim w wykorzystaniu źródeł niekonwencjonalnych (odnawialnych).
Jak wynika z poniższego wykresu obrazującego ilość dwutlenku węgla emitowanego podczas
wytwarzania energii na różne sposoby, elektrownie wiatrowe nie są istotnym źródłem emisji CO2
.Emisja CO2 z elektrowni wiatrowych pochodzi głównie z etapu budowy (m.in. produkcja cementu
używanego do budowy fundamentów elektrowni).
23
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Rysunek 1 Ilość dwutlenku węgla emitowana podczas wytwarzania energii na różne sposoby
[źródło: IAEA 2000 http://www.world-nuclear.org/]
Zgodnie z wyżej podanymi informacjami odnawialne źródła energii w tym m.in. farmy wiatrowe mają
zdecydowanie pozytywny wpływ na klimat całej Ziemi. Większe wykorzystanie źródeł odnawialnych
przyczyni się do ograniczenia globalnego ocieplenia i idących za nim konsekwencjami.
Naturalny sposób wiązania CO2 zachodzi na terenach zalesionych i zielonych. Miejsce posadowienia
planowanych turbin wiatrowych stanowią tereny rolnicze- monokultury. Wszelkie prace związane z
budową i eksploatacją przedsięwzięcia nie będą prowadzone w obszarach chronionych i cennych
siedliskach przyrodniczych. Planowane turbiny wiatrowe zajmą niewielką powierzchnię działek
przeznaczonych pod zabudowę, nie dojdzie do istotnych zmian siedlisk przyrodniczych. Na tej
podstawie nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na
utratę siedlisk zapewniających sekwestrację CO2.
Wyżej wymienione oddziaływania będą podobne w wariancie alternatywnym i inwestorskim.
Zarówno w jednym jak i drugim wariancie założono budowę 12 turbin wiatrowych.
2.2.
UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY
1) Przedstawić na mapie w skali 1: 10 000 (lub innej umożliwiającej analizę) wszystkie
istniejące stałe lub okresowe śródpolne oczka wodne w wertebach krasowych oraz inne
podmokle obniżenia terenu i rowy melioracyjne zlokalizowane w terenie przedsięwzięcia
i buforze co najmniej 300m, z uwzględnieniem wszystkich elementów przedsięwzięcia
oraz przeanalizować i zaproponować możliwe do zastosowania rozwiązania chroniące.
24
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Zagrożeniem dla stosunków wodnych mogą być odwodnienia fundamentów oraz odwodnienia
rowów w których układane będą doziemne kable energetyczne i światłowody (wg Raportu w
rowach otwartych, nie przewiduje się przejść w miejscach cennych przyrodniczo przewiertami
sterowanymi). Drobne formy hydrologiczne mogą być zlikwidowane w trakcie realizacji
przedsięwzięcia
( np. w ramach przygotowania placu budowy EW5, zagospodarowania
nadmiaru ziemi z wykopów pod fundamenty itp.). Większość oczek wodnych to formy
krasowe w podłożu kredowym, które są mini ostojami fauny wodno-błotnej i wymagają
szczególnej ochrony w trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia. Przykładowo, wg
ortofotomapy na działce nr 1 i 4 (EW5 ) znajduje się 1 większe oczko wodne i dwa
małe wymagające ochrony, w
sąsiedztwie dz.668 (EW 6) znajduje się fragment
podmokłej doliny dalej odwadnianej rowem melioracyjnym (dz. 840/1,840/2,841), w
sąsiedztwie dz.22,24 (EW13) na dz. 69,60 oczko wodne. Wg informacji zawartych w
Raporcie ooś Str.106 „Wiosną, właściwie we wszystkich niewielkich stawkach, stwierdzono
nieliczne grzebiuszki Pelobates fuscus, wcześniej na rozlewiskach najliczniej godującym
płazem była żaba moczarowa Rana arvalis. Mniej licznie przystępuje tu do godów żaba
trawna Rana temporaria, a w głębszych zbiornikach śródpolnych, zwłaszcza z wykształconym
pasem szuwarów, chociaż także nawet w zaorywanych dołkach, ropucha szara Bufo bufo. Ten
ostatni typ zbiorników jest także typowym miejscem godów ropuchy zielonej Bufo viridis,
która występuje raczej pojedynczo praktycznie we wszystkich akwenach na terenie parku
wiatrowego. Na badanym obszarze występują jednak także płazy dość ściśle związane z
jednym typem siedliska. Stawy z rozwiniętą roślinnością zielną są zasiedlone przez żaby
zielone – wodną Rana esculenta i przede wszystkim jeziorkową Rana lessonae. Liczebność
żab zielonych w niektórych stawkach może sięgać kilkudziesięciu osobników dorosłych. Na
szczególnie podkreślenie zasługuje powszechne występowanie kumaka nizinnego
Bombina bombina – gatunku wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, w
wielu krajach Europy zagrożonego, lub nawet wymarłego. Kumaki wydawały głosy
godowe ze wszystkich zbiorników wodnych, w tym także z zalanych wiosną fragmentów łąk a
nawet pól. Nigdzie jednak nie były liczne, a ich liczebność na poszczególnych stanowiskach
wynosiła zwykle od kilku do kilkunastu osobników dorosłych. Do najrzadszych,
występujących jedynie lokalnie gatunków płazów należy z kolei traszka zwyczajna
Lissotriton vulgaris, stwierdzona w rowie melioracyjnym w pobliżu i w zarośniętych trawą,
płytkich rozlewiskach na obrzeżach stawu po wschodniej stronie Wielączy-Kolonii.” Z
oczkami wodnymi związane jest też bytowanie ptaków wodno-błotnych.
Jak wskazano powyżej, faktycznie na analizowanym terenie występuje ponadprzeciętne bogactwo
okresowych zbiorników wodnych, będących siedliskiem cennych gatunków zwierząt, w tym
25
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
zwłaszcza płazów. Lokalizację zbiorników wodnych w pobliżu planowanych turbin wiatrowych, w
buforze 300 m i więcej, przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego aneksu. Na
załączonej mapie, zgodnie z treścią wezwania, przedstawiono najcenniejsze okresowe oczka wodne
oraz obniżenia terenu, w których gromadząca się woda stanowić może potencjalne miejsce rozrodu
płazów lub miejsc bytowania ptaków wodno – błotnych. Poza zaznaczonymi, woda stagnuje też
miejscami na łąkach, a wszystkie zaznaczone zbiorniki są okresowe, o zmiennej głębokości,
powierzchni i granicach.
Zaznaczyć należy jednak, że obniżenia znajdujące się w pobliżu EW 5 (na działce 4) nie miały
charakteru oczka wodnego – były w całości zaorane, pozbawione szuwarów i roślinności wodnej.
Woda gromadziła się tam jedynie przejściowo, płazy były nieliczne, a ptaków wodno-błotnych nie
stwierdzono wcale. Na działce nr 1 zaś (również w pobliżu EW 5), nie stwierdzono żadnego oczka,
jednak niewielka ilość wody zbierała się tam jedynie przy drodze, ale równie szybko znikała.
Niezależnie od ewentualnej budowy turbin, istnienie wszystkich tych oczek wodnych na terenie
planowanej inwestycji, zależy od woli rolników będących właścicielami działek, a jak uczy przykład
setek podobnych sytuacji, są oni zwolennikami szeroko pojętej melioracji.
Ze względu na charakterystykę obszaru planowanego przedsięwzięcia, zaznaczanie poszczególnych
stanowisk płazów nie ma większego sensu, ponieważ między poszczególnymi latami występują tam
bardzo duże zmiany w poziomie wody, a tym samym w istnieniu lub nie poszczególnych akwenów
(i gatunków płazów).
2) Przedstawić
na mapie w skali 1:10000 (lub innej umożliwiającej analizę)
zinwentaryzowane gatunki i siedliska oraz przeanalizować i zaproponować możliwe do
zastosowania rozwiązania chroniące jeżeli jest taka potrzeba lub konieczność.
Schematyczne mapki w raporcie ooś są zbyt ogólne i nie zawierają wszystkich informacji
przyrodniczych. Na potrzeby przedsięwzięcia nie opracowano i nie dołączono w formie
załącznika dokumentacji z inwentaryzacji terenowej siedlisk oraz gatunków. Wg
informacji ze str..90 „na uwagę zasługują licznie występujące tu chronione storczyki:
storczyk plamisty Dactilorhiza maculata i storczyk krwisty Dactilorhiza incarnata.” Brak
jednak bliższego opisu występowania oraz oznaczenia na mapie stanowisk (ryc. 18).
Podobnie siedlisko 5610 (Spośród typów siedlisk wymienionych w załączniku na
opisywanym terenie stwierdzono występowanie płatów łąk świeżych (kod 6510) odnotowane na krawędziach doliny niewielkiego cieku - rowu melioracyjnego ok. 200 m na
północ od Zarudzka (Siedliska)-wskazania lokalizacyjne ma ryc.18 są zbyt ogólne. Brak
26
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
również dokładnego wskazania miejsca koncentracji (noclegowiska) błotniaków.
Zidentyfikowano również stanowisko
rzadkiego i objętego ochroną chomika
europejskiego Cricetus cricetus (norę chomika odnaleziono przy południowej krawędzi
farmy, w pobliżu Kolonii Siedliska). Konieczna jest analiza zagrożenia stanowiska oraz
potrzeby stosowania rozwiązań chroniących w przypadku realizacji w pobliżu
elementów przedsięwzięcia.
Rysunek 2. Lokalizacja noclegowiska błotniaków.
27
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Rysunek 3. Odnaleziona nora chomika (oznaczona czerwoną kropką) i miejsce obserwacji
migrującego osobnika (oznaczone strzałką).
Zinwentaryzaowane gatunki i siedliska roślinne przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do
niniejszego aneksu.
3) Ustalić sposób postępowania z nadmiarem ziemi z wykopów pod fundamenty.
Na
terenie przedsięwzięcia lub w otoczeniu może być używana tylko do rozplantowania na
gruntach ornych. W takim przypadku należy podać numery działek do nadsypania
28
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
(rozplantowania urobku). Nie mogą być zasypywane oczka wodne i dolinki ze względu
na funkcje hydrologiczne, ekologiczne i przyrodnicze.
Jak wskazano w raporcie na stronie 186, „gleba i ziemia z wykopów, o ile nie będą zanieczyszczone i
ich parametry geotechniczne na to pozwolą, mogą zostać wykorzystane do wyrównania terenu w
sąsiedztwie wież wiatrowych po wykonaniu prac budowlanych. Nadmiar gleby i ziemi może być
wykorzystany również w innych miejscach wskazanych przez urząd gminy, na terenie której
prowadzone będą prace. Innym sposobem zagospodarowania nadmiaru gleby i ziemi jest przekazanie
jej podmiotom gospodarczym lub osobom prywatnym”.
Rozplantowanie ziemi zastosuje się w sąsiedztwie wież wiatrowych na działkach ewidencyjnych o
numerach:
- Obręb Zawada: 1099, 1098, 1087/2, 931, 1109, 1110/1
- Obręb Siedliska: 1, 4, 22, 24
-Obręb Wielącza Zarudzie: 668
- Obręb Białobrzegi: 690/1, 659, 618, 611
- Obręb Bortatycze: 1205
4) Uzupełnić
informacje
geologiczną,
co
najmniej
o
litologię
do
głębokości
fundamentowania wież. W przypadku fundamentowania w utworach kredowych istnieje
prawdopodobieństwo natrafienia na kopalne szczątki roślin
i zwierząt.
W takiej
sytuacji wskazany jest nadzór przyrodniczy w trakcie wykopów pod fundamenty.
Istnieje też prawdopodobieństwo zmian uszczelinienia warstwy kredowej (zamknięcia się
niektórych szczelin i otwarcia nowych), co może skutkować zmianą warunków
hydrogeologicznych i hydrologicznych a pośrednio siedlisk hydrogenicznych w otoczeniu
i związanych z nimi gatunków
Zgodnie z opracowaniem Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG-PIB) – Szczegółową Mapą
Geologiczną Polski (arkusz Nielisz 861), planowana inwestycja zlokalizowana będzie całkowicie na
utworach czwartorzędowych, wykształconych na wierzchowinach w postaci pokryw lessowych,
leżących na utworach kredowych, tj. węglanowych skałach mastrychtu górnego.
Miąższość występujących tu w przewadze lessów ze zlodowacenia bałtyckiego, na badanym terenie
jest bardzo zróżnicowana i ściśle związana z deniwelacjami starszego podłoża - wynosi tu najczęściej
3-5 m, rzadziej 10-12 m.
29
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Starsze utwory kredowe, należące do mastrychtu górnego, stanowią najczęściej jasnoszare miękkie
margle z wkładkami opok. Jedynie kulminacje wzniesień zbudowane są z twardych opok z
przewarstwieniami opok marglistych i margli. Pozycję stratygraficzną mastrychtu górnego
dokumentuje występowanie form: Belemnitella junior Nowak, B. kazimiroviensis, Hoploscaphites
constrictus crassus (Łopuski) i Liropecten acuteplicatus.
Utwory kredowe, występujące bezpośrednio na powierzchni terenu, stwierdzono jedynie w okolicy
Chomęcisk Małych, Kolonii Wisłowiec, Kątów, Kolonii Niedzieliska, Hubali, Żdanowa, zboczu
doliny Wieprza koło Deszkowic – poza miejscem posadowienia planowanych turbin.
Poniżej przedstawiono lokalizację przedsięwzięcia na tle lokalnych uwarunkowań geologicznych
(zgodnie z SMGP).
30
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Rysunek 4, Mapa uwarunkowań geologicznych obszaru planowanego przedsięwzięcia
31
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Poniżej przedstawiono również przekrój geologiczny terenów sąsiadujących z planowanym
przedsięwzięciem, tj. między wsią Kolonia Siedliska i Białobrzegi. Z przekroju geologicznego
odczytać można, że utwory kredowe znajdują się na głębokości minimum 5 m od rzędnej terenu.
Ponieważ fundamentowanie odbędzie się na głębokości do 3 m nie przewiduje się natrafienia na
utwory kredowe i związane z tym kopalne szczątki roślin i zwierząt. Należy zwrócić również
uwagę, że lokalne wychodnie utworów kredy zlokalizowane są (wg przekroju geologicznego oraz
objaśnień do SMGP) na wysoczyznach – na południe od miejscowości Zawada – czyli poza
miejscem posadowienia turbin, stąd nie jest wymagany nadzór przyrodniczy, a właściwie
paleontologiczny. Szereg działań minimalizujących i zapobiegających zaproponowano w
podsumowaniu niniejszego punktu.
Źródło: MHP Arkusz 861 Nielisz
32
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Źródło: SMGP Arkusz 861 Nielisz
Legenda (SMGP):
UTWORY CZWARTORZĘDOWE
PLEJSTOCEN
7- piaski i mułki deluwialne
11- Piaski, piaski pyłowate, mułki i gliny deluwialne
13- Lessy
15- Piaski, piaski ze żwirami, mułki i mułki piaszczyste rzeczno-peryglacjalne oraz piaski ze żwirami
rzeczne tarasów nadzalewowych 10,0-20,0 m n.p. rzeki
17- Piaski i piaski ze żwirami rzeczno-peryglacjalne
18- Mułki rzeczne i mułki lessopodobne
22- Mułki i iły jeziorno-rozlewiskowe
24- Mułki, mułki piaszczyste i piaski deluwialne
25- Mułki jeziorno rozlewiskowe
26- Piaski i piaski ze żwirami rzeczne, miejscami rzeczno-peryglacyjne tarasów nadzalewowych 25,0
m n.p. rzeki
27- Piaski ilaste i mułki piaszczyste deluwialne
31- Piaski ze żwirami i żwiry wodnolodowcowe
33- Gliny zwałowe
36- Rumosze i okruchy skalne
KREDA
KREDA GÓRNA
38- Margle z wkładkami opok
33
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Mając na uwadze powyższe informacje zaczerpnięte z Państwowego Instytutu Geologicznego,
wskazujące na brak występowania utworów kredowych na powierzchni terenu w okolicy planowanej
inwestycji, miąższość warstw czwartorzędowych oraz brak występowania szczególnie cennych
gatunków fauny w osadach, a także brak lokalnych stanowisk paleontologicznych, nie przewiduje się
negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowe. Odnośnie prawdopodobieństwa wystąpienia
zmian uszczelnienia warstwy kredowej (zamknięcia się niektórych szczelin i otwarcia nowych), co
skutkować może zmianą warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych – na obecnym etapie nie
jest możliwa precyzyjna ocena możliwości wystąpienia tego zjawiska. Jedynie wyniki ekspertyzy
geotechnicznej oraz hydrogeologicznej, prowadzone na etapie pozwolenia na budowę, stanowić mogą
rzetelną odpowiedź na powyższe zagadnienie.
Nie mniej jednak, należy zaznaczyć, że prace budowlane na terenie przewidzianym pod budowę
elektrowni wiatrowych powinny być wykonywane z należytą dbałością i właściwą organizacją, które
powinny zapobiec potencjalnemu zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne z
maszyn i urządzeń budowlanych.
Podsumowanie:
Jak wcześniej wspomniano, precyzyjna ocena dotycząca oddziaływania na środowisko gruntowo –
wodne planowanego przedsięwzięcia (w szczególności jej części północno – wschodniej) na obecnym
etapie nie jest możliwe. Dopiero dokładne badania geologiczne i hydrogeologiczne In situ są w stanie
potwierdzić planowane lokalizacje lub wykluczyć niektóre z nich, mogących mieć wpływ na
zaburzenie lokalnych stosunków wodnych lub przerwanie warstw kredy, co również może mieć
wpływ na stabilność gruntów pod turbiny wiatrowe.
Ze względu na lokalne warunki geologiczne prace budowlane na terenie przewidzianym pod budowę
elektrowni wiatrowych powinny być wykonywane z należytą dbałością i właściwą organizacją, które
powinny zapobiec zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne z maszyn i urządzeń
budowlanych. W trakcie budowy należy zapewnić odpowiedni sposób:

składowania materiałów do budowy wież wiatrowych i obiektów towarzyszących,

gromadzenia odpadów, ponadto postępowanie z odpadami, szczególnie zaliczanymi do
odpadów niebezpiecznych powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w
szczególności gromadzenie poszczególnych rodzajów odpadów w przystosowanych do tego
kontenerach, przekazywanie odpadów do transportu, odzysku lub
wyspecjalizowanym firmom, posiadającym odpowiednie
unieszkodliwiania
jedynie
pozwolenia,
34
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
 rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej (odprowadzanie ścieków bytowych do
szczelnych zbiorników) z terenu zaplecza budowy.
Stanowiska maszyn budowlanych powinny być zabezpieczone w sposób, który umożliwi
zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego przed potencjalnymi zanieczyszczeniami na skutek
awarii urządzeń, np. wycieków oleju.
Ponadto, w trakcie realizacji robót budowlanych, wykop pod fundament elektrowni wiatrowej należy
zabezpieczyć poprzez jego ogrodzenie stalowymi ściankami, szczelnymi dla odcięcia dopływu wody
gruntowej do wykopu oraz obniżenie zwierciadła wody przy pomocy drenażu roboczego.
Zastosowanie takiego rozwiązania ograniczy zasięg oddziaływania potencjalnych odwodnień do
obszaru wykopu budowlanego.
Na etapie przygotowywania projektu budowlanego konieczne jest przede wszystkim wykonanie badań
geologicznych podłoża gruntowego i opracowanie dokumentacji badań podłoża (dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej), określającej warunki posadowienia wież wiatrowych i obiektów
towarzyszących. Wyniki tych badań powinny być wykorzystane przy projektowaniu posadowienia
poszczególnych obiektów.
5) Uzupełnić informacje hydrogeologiczne i hydrologiczne dla terenu przedsięwzięcia w
celu ustalenia czy konieczne będą odwodnienia budowlane oraz przeanalizować jaki
mogą mieć wpływ na warunki hydrologiczne
terenów sąsiednich oraz
siedliska
hydrogeniczne w dolinkach i gatunki od nich zależne.
W podziale na regiony hydrogeologiczne (wg A.S. Kleczkowskiego, 1990) przedmiotowy obszar
położony jest w obrębie górsko - wyżynnej prowincji hydrogeologicznej, a dokładnej w obrębie
wydzielonej w jej granicach kredowej Niecki Lubelskiej (NL). Głębokość występowania wód
podziemnych, w obrębie omawianego terenu, uzależniona jest od deniwelacji powierzchni terenu oraz
stopnia urozmaicenia budowy geologicznej. Zwierciadło wód gruntowych występuje z reguły na
głębokości od kilku m (w dolinach rzek) do ponad 100 m - na wysoczyznach i pagórkach.
Wydziela się tu dwa poziomy wodonośne:
- poziom w utworach czwartorzędowych
- poziom w utworach kredy górnej
Poziomy wodonośne występujące w obrębie głębszych serii geologicznych nie mają do chwili
obecnej, z uwagi na głębokość występowania, znaczenia gospodarczego.
35
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Wody głównego poziomu wodonośnego z uwagi na szczelinowy charakter ośrodka, przy częściowej
izolacji lub jej braku mogą być podatne na zanieczyszczenia. Dotyczy to głównie dolin rzecznych,
gdzie głębokość do zwierciadła wody jest niewielka. Jak zaznaczono jednak w objaśnieniach do Mapy
Hydrogeologicznej Polski (PIG-PIB, Arkusz Nielisz 861), zagrożenie dla jakość wód podziemnych
stanowią przede wszystkim ścieki komunalno – bytowe i przemysłowe, w mniejszym stopniu zaś,
emisje pyłów i gazów, a także nawozy i środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie. Zaznaczyć
należy, że prace związane z posadowieniem wież wiatrowych nie będą się wiązały z emisją żadnych z
powyższych zanieczyszczeń. Nie mniej jednak, ze względu na wrażliwe środowisko gruntowo –
wodne w rejonie Zamojszczyzny oraz wysoki stopień zagrożenia wód podziemnych, należy zachować
wszelką ostrożność podczas robót budowlanych w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo –
wodnego przed potencjalnymi zanieczyszczeniami na skutek awarii urządzeń, np. wycieków oleju.
Przy wykonywaniu fundamentów zostanie usunięta warstwa gruntu rodzimego o miąższości ok. 3 m
(w zależności od budowy geologicznej). Na obecnym etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się,
by zaistniała konieczność odprowadzania wody z wykopów budowlanych, niemniej jednak, ostateczna
decyzja w tej kwestii może być potwierdzona na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych
na etapie sporządzania projektu budowlanego. W razie konieczności zaprojektowany zostanie system
czasowych studni depresyjnych lub igłofiltrów. W takich przypadkach, wody odprowadzone zostaną
poza zasięg leja depresji do ujęć infiltracyjnych bądź cieków powierzchniowych. Powyższe
zagadnienia zrealizowane zostaną zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz
Prawo wodne, na podstawie odrębnego projektu prac geologicznych i pozwolenia wodno-prawnego
(jeśli będą wymagane).
Odnośnie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (na etapie budowy) na stosunki wodne oraz
wpływ tego zjawiska na zachowanie siedlisk hydrogenicznych, jest to możliwe jedynie w przypadku
turbin znajdujących się w obniżeniach lub zlokalizowanych blisko okresowych oczek wodnych
zlokalizowanych północno – wschodniej części projektu – pobliżu licznie występujących okresowych
oczek wodnych. Z powodu tego typu lokalnych uwarunkowań przyrodniczych, zrezygnowano już z
turbiny 7, 15 i 12. W obecnym położeniu, potencjalne zagrożenie może wynikać z posadowienia
turbiny nr 14 zlokalizowanej w pobliżu ww. oczek wodnych. Mając na uwadze jednak deniwelacje
terenu (warstwice przedstawione na mapie topograficznej) można wywnioskować, że turbina ta
znajduje się wyżej o ok. 10 m w stosunku do poziomu występowania okresowych oczek wodnych, co
w pewnym stopniu ogranicza bezpośredni wpływ na lokalne stosunki wodne. Powyższe uzupełnienie,
oraz swojego rodzaju ocena, stanowi jednak jedynie teoretyczne podsumowanie informacji
36
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
zaczerpniętych z najwiarygodniejszych źródeł z zakresu geologii oraz hydrogeologii. Rzeczywista i
rzetelna ocena możliwości wystąpienia wyżej opisywanych zjawisk może zostać poparta jedynie
wynikami badań geotechnicznych (w tym hydrogeologicznych) prowadzonych bezpośrednio
na terenie planowanego przedsięwzięcia. Dopiero na ich podstawie można wysnuć wnioski co do
lokalizacji poszczególnych turbin,
Rysunek 5. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej z zaznaczonymi cenniejszymi siedliskami
przyrodniczymi
(wariant
zakładający
realizację
15
elektrowni
wiatrowych
podczas
wykonywania inwentaryzacji).
37
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Rysunek 6. Mapa planowanego przebiegu dróg dojazdowych oraz lokalizacji placów
montażowych dla planowanego przedsięwzięcia
38
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
6) Doprecyzować
parametry
wysokościowe
budowli
wg
wariantu
realizacyjnego
(najkorzystniejszego dla środowiska) oraz wariantu alternatywnego i doprecyzować jaka
jest strefa rotora dla obu wariantów. Należy przeanalizować czy wyniki monitoringu
dot. korzystania przez awifaunę z przestrzeni powietrznej projektowanej farmy mogą
być podstawą prognozowania skutków środowiskowych dla ptaków w wariancie
realizacyjnym oraz w miarę potrzeby ponownie przeanalizować wyniki w odniesieniu do
pułapów dla wariantu realizacyjnego. Dane w raporcie są niespójne a jest to istotna
informacja dla oceny wpływu na ptaki korzystające z przestrzeni powietrznej w
obszarze projektowanego przedsięwzięcia. Podawana jest wysokość całkowita budowli
210 m lub 191 m a dla wysokości 191 m średnica wirnika do 131 m ). Z analizy
parametrów planowanych budowli wynika, że strefy rotora mają inny zasięg
wysokościowy niż przyjęty w monitoringu ornitologicznym (wg wariantu realizacyjnego
: <60; 60-191; >191 (lub > 210 ?); wg wariantu alternatywnego: <30m; 30-152,5; >152,5;
wg raportu ornitologicznego: <50; 50-150; >150.
Wariant alternatywny zakłada realizację 12 elektrowni wiatrowych w tych samych lokalizacjach w jak
przedstawione w wariancie inwestorskim. W wariancie realizacyjnym wysokość turbiny (wieży wraz
ze śmigłem) wyniesie do 210 m natomiast w wariancie alternatywnym wysokość ta wyniesie 152,5m.
Z uwagi jednak na niższą wysokość wieży będzie to wariant mniej korzystny dla środowiska, w
szczególności fauny ptaków i nietoperzy. W związku z niższą wieżą niżej będzie się również
znajdowała
strefa
kolizyjna
turbiny
wiatrowej.
Prowadzone
przez
autorów
monitoringu
ornitologicznego badania porealizacyjne na kilku funkcjonujących farmach wiatrowych (Glubowski,
Majecki 2013-2015 (30 sztuk), Glubowski, Podlaszczuk 2013-2015 (24 sztuki), Glubowski 2014-2015
(41 sztuk) wyraźnie wskazują na istniejącą zależność pomiędzy śmiertelnością ptaków i nietoperzy
oraz wysokością turbin wiatrowych. Na turbinach z wyższą wieżą ilość odnajdywanych ofiar kolizji
jest bardzo niewielka (dotyczy to również ofiar wśród nietoperzy), podczas gdy na pod niższymi
turbinami ofiary wśród ptaków i nietoperzy występują częściej. W przypadku jednej z
monitorowanych farm wiatrowych, w skład której wchodzi 41 turbin wiatrowych o pięciu różnych
wysokościach wież, aż 42% wszystkich ofiar zostało odnalezionych pod najniższymi turbinami, które
z kolei stanowią jedynie ok. 10% liczby wszystkich turbin na farmie (4 sztuki z 41 elektrowni
wiatrowych). Fakt ten oraz wyniki pozostałych badań porealizacyjnych dowodzą, że turbiny o niższej
wieży stanowią większe zagrożenie dla awi- oraz chiropterofauny z uwagi na niżej położoną strefę
kolizyjną.
39
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
7) Uzupełnić opis metodyki o metodykę stosowaną przez ornitologów obserwatorów dla
oceny wysokości przelotu ptaków i ocenić skalę błędu oraz wpływ tej skali błędu na
prognozowanie skutków środowiskowych funkcjonowania zespołu elektrowni.
Wysokość przelotów ptaków była szacowana na podstawie doświadczenia i porównania z istniejącymi
w terenie obiektami o znanej wysokości. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na dynamiczny
charakter przelotów i ich często krótki czas trwania w obserwowanym polu sprawiają, że dokładne
określenie pułapu lecących ptaków jest w praktyce niemożliwe, zwłaszcza bez użycia
specjalistycznego, drogiego sprzętu. Skala błędu oceny pojedynczych przelotów jest oczywiście
znaczna, jednakże błędy te częściowo nawzajem się znoszą przy wielu obserwacjach, są też znacząco
mniejsze w przypadku stosowanego sposobu dzielenia pułapów na trzy zakresy, zamiast
szczegółowego określania wysokości w każdym przypadku z osobna. Niezależnie od istnienia
opisanej powyżej nieścisłości nie ma ona większego znaczenia dla prognozy oddziaływania
przedsięwzięcia na ptaki. Klasyfikacja przelotów z podziałem na ich pułapy ma zawsze charakter
orientacyjny i służy ogólnej ocenie ryzyka. Wyników standardowych monitoringów nie można
traktować jako ścisłe, choćby ze względu na fakt, że monitoring obejmuje niewielki wycinek całego
czasu, a chwilę przed lub po obserwacji mógł nastąpić przelot zmieniający całe proporcje.
Rzeczywiście, przyjęte na potrzeby monitoringu przedziały wysokości (planowana wysokość turbin
nie była znana w momencie rozpoczęcia monitoringu ornitologicznego) rozminęły się z rzeczywistym
zasięgiem łopat turbin, a więc z zakresem pułapów kolizyjnych względem planowanych turbin oraz
strefami poniżej i powyżej zasięgu łopat. Nie zmienia to jednak, zwłaszcza na niekorzyść, wartości
interpretacyjnej prezentowanych w raporcie wyników.
Prognozę opartą na raporcie trzeba uznać za bardziej pesymistyczną niż wynikałaby ona z
ostatecznych zakresów wysokości dla planowanych turbin, w wariancie realizacyjnym. Wyższe
turbiny oznaczają mniejszą liczbę ptaków, które leciały na pułapach kolizyjnych niż wynika to z tabel
z obserwacji punktowych. Rozkład przelotów ptaków wykazuje silny, wykładniczy wzrost wolumenu
przelotów wraz ze zbliżaniem się do powierzchni ziemi. Ptaków latających wysoko, z wyjątkami
dotyczących korytarzy przelotów dalekodystansowych (nie dotyczy to FW Zamość) jest zwykle mało.
Nawet w obrębie standardowego zakresu 50-150 m najwięcej ptaków lata w dolnej strefie pułapu.
Podniesienie zakresu kolizyjnego o 10 m spowoduje zatem ponad proporcjonalne zmniejszenie liczby
ptaków użytkujących pułap kolizyjny.
40
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Powyższa analiza znajduje potwierdzenie, m.in. w wynikach monitoringów porealizacyjnych, w tym
także prowadzonych przez autora monitoringu FW Zamość. Coraz więcej danych wskazuje, że liczba
ofiar kolizji z turbinami jest odwrotnie proporcjonalna do ich wysokości. Nawet uwzględniając
wątpliwości związane z tym, że śmiertelności te notowane były na różnych farmach, warto przytoczyć
fakt, że w obrębie jednej farmy na Pomorzu połowa wszystkich ofiar kolizji została odnaleziona na
najniższych turbinach, stanowiących ok. 1/10 wszystkich siłowni.
Wzrost wysokości turbin względem założeń monitoringu przyniesie jedynie jedną, niepodważalną
negatywną zmianę – część ptaków, które wg tabel leciały w najwyższym przedziale wysokości
rzeczywistości wpadałaby w zakres kolizyjny. Ptaków takich było jednak w ciągu całego roku bardzo
niewiele, a ponadto lecące w górnym zakresie pracy rotora ptaki – zwykle gatunki duże, o dużych
możliwościach lotu - mogą dość łatwo kompensować pojawienie się takiej przeszkody poprzez
zwiększenie wysokości i przelot nad turbinami (tym bardziej, że na tak dużych wysokościach prawie
nie ma mgieł, które utrudniają ptakom ocenę warunków przelotu). Tezę tę oparto na własnych
obserwacjach z funkcjonujących farm wiatrowych.
8) Wskazać teren pod zaplecze socjalne, bazy transportowe i bazy materiałowe z
uwzględnieniem wymogów ochrony terenów o funkcji ekologicznej.
Baza transportowa, baza materiałowa a także zaplecze socjalne planuje się zlokalizować na terenie
działek 1109, 1110/1 oraz 1110/2 w obrębie geodezyjnym Zawada. Są to działki planowanej
lokalizacji turbiny nr 4 oraz GPZ.
Z uwagi na znaczne oddalenie od terenów zamieszkanych uciążliwości związane z funkcjonowaniem
ww. infrastruktury zostaną zminimalizowane do niezbędnego minimum.
Powyższe działki są w pełni zagospodarowane na cele rolnicze, a więc potencjalne zniszczenia będą
związane jedynie z uprawami.
9) Wskazać rozwiązania chroniące zasoby przyrody i funkcje ekologiczne terenu na etapie
wejścia na plac budowy i realizacji przedsięwzięcia oraz rozważyć potrzebę ograniczenia
przygotowania placu budowy i realizacji przedsięwzięcia do sezonu pozalęgowego fauny
(należy uwzględnić m. innymi licznie występująca lęgową przepiórkę ocenioną w
Raporcie na 20-30 par , stanowiska lęgowe błotniaka stawowego, myszołowa, derkacza
itd.).
41
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Rzeczywiście, ze względu na znaczne zagęszczenie chronionych zwierząt, korzystnym środkiem
minimalizującym oddziaływania na etapie budowy byłoby ograniczenie czasu prowadzenia robót
budowlanych do okresu sierpień-marzec. Pozwoliłoby to wyeliminować bezpośrednie zagrożenia
płazów w okresie ich największej aktywności oraz ryzyko płoszenia ptaków lęgowych i zalatujących
w najważniejszym dla nich okresie, kiedy są silnie związane z konkretnymi żerowiskami.
10) Uzupełnienie raportu ooś w części dot. obszaru Natura 2000 Roztocze PLB060012 o
analizę
wpływu realizacji przedsięwzięcia na warunki bytowania orlików w Lesie
Serwitut (obszar Natura 2000 Las Niedzielski) w związku z płoszeniem z żerowiska ( wg
Raportu ooś str.144 strefa płoszenia ok. 1000 m) oraz w części dot. obszaru Natura 2000
Dolina Górnej Łabuńki PLB060013 o analizę wpływu na migracje derkacza.
Płoszenie orlików z żerowiska koło Siedlisk, na etapie budowy wydaje się mało prawdopodobne. Nie
widać powodów, aby ruch pojazdów i maszyn związanych z budową różnił się znacząco od ruchu
traktorów i maszyn rolniczych do którego orliki są dobrze przyzwyczajone, a nawet wykorzystują go
do łatwiejszego zdobywania pokarmu. Niemniej jednak postulowane w punkcie 9) ograniczenie prac
budowlanych w czasie w praktyce wyeliminowałoby całkowicie takie zagrożenie.
Efekt płoszenia na etapie eksploatacji jest jednym z powszechnie opisywanych rodzajów
oddziaływania farm wiatrowych. Jego rozpatrywanie jest jak najbardziej słuszne i wynika choćby z
zasady przezorności. W praktyce jednak, wciąż brakuje danych wskazujących na rzeczywisty wpływ
poszczególnych efektów na konkretne gatunki ptaków, zwłaszcza rzadkich. Orliki krzykliwe są tutaj
szczególnym przypadkiem, ponieważ ten rzadki gatunek niemal w ogóle nie występuje w krajach, w
których energetyka wiatrowa rozwinęła się na szerszą skalę. Istnieją przypadki, w których w wyniku
licznego występowania orlika należało zmienić lokalizację turbiny.
Autor monitoringu FW Zamość ma obecnie unikalną możliwość obserwacji koegzystencji orlików i
farmy wiatrowej na Warmii. Podczas monitoringu porealizacyjnego niewielkiej, składającej się z 10
turbin, instalacji okazało się, że w jej buforze obywają lęgi co najmniej 3 pary orlików, przy czym
jedno, odnalezione gniazdo dzieli zaledwie ok. 600 m od najbliższej turbiny. Co więcej, już podczas
pierwszej kontroli po powrocie orlików z zimowisk, żerowały one w najbliższym sąsiedztwie jednej z
turbin, gdzie w niewielkim śródpolnym zabagnieniu odbywały gody żaby moczarowe. Orliki są
obserwowane od tego czasu przy każdej kontroli farmy i nie wykazują one jakichkolwiek objawów
płoszenia. Pozwala to wysunąć tezę, że ptaki tego gatunku nie są wrażliwe na efekt płoszenia, a już na
pewno nie w stopniu wynikającym z obaw ornitologów, w tym także piszącego te słowa.
W odniesieniu do derkacza, nie są znane precyzyjne dane dotyczące tras ich migracji czy też
wysokości przelotów. Niemniej jednak, logika nakazuje oczekiwanie, że na terenie Polski powrót z
42
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
zimowisk odbywa się z kierunków południowych i ewentualnie zachodnich. Farma wiatrowa
planowana jest raczej po północno-zachodniej stronie Doliny Górnej Łabuńki, a więc nie powinna być
przeszkodą dla migrujących derkaczy. Dodatkowo, derkacze związane są przede wszystkim z
wilgotnymi, niżej położonymi terenami i można domniemywać, że migrują także wzdłuż takich
obniżeń. Wszystkie planowane turbiny znajdują się z kolei na wyraźnym wyniesieniu, wzniesionym
wyraźnie ponad okoliczne doliny. Powoduje to, że migrujące ptaki, jeśli zdecydują się na pokonanie
tego wyniesienia, będą obniżały pułap przelotu nad powierzchnią terenu, zachowując wysokość
bezwzględną. Powoduje to, że najprawdopodobniej przelecą one poniżej rotorów planowanych turbin.
Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że migracja odbywa się tylko dwa razy w roku, a z literatury
wiadomo, że ryzyko kolizji przy jednorazowym przelocie nawet bezpośrednio przez strefę kolizyjną
jest bardzo niskie i wynosi znacznie poniżej 1%.
11) Opisanie sposobu zabezpieczania drzew rosnących przy placu budowy i drogach
dojazdowych przed uszkodzeniami mechanicznymi ( str.208 Raportu ooś) oraz opisanie
sposobu prowadzenia prac ziemnych, który wykluczy ingerencję w poziom wód
gruntowych, w ukształtowanie powierzchni ziemi oraz w szatę roślinną. Opis ze str. 208
Raportu ooś nie dostarcza odpowiednich informacji (W przypadku prowadzenia prac na
etapie budowy związanych z wykopami, zaleca się, aby prace ziemne były prowadzone w
sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej w sąsiedztwie szaty roślinnej. Wykopy nie
powinny powodować obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie systemów korzeniowych
roślin. Należy także ograniczać do minimum wielkość wykopów i nasypów prowadzących do
zmian naturalnego ukształtowania terenu. Wykopy powinny być prowadzone w taki sposób,
aby warstwa urodzajnej ziemi była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania
przy rekultywacji po zakończeniu robót celem możliwie szybkiego odtworzenia szaty
roślinnej ).
W przypadku gdy w trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia zaistnieje konieczność
prowadzenia prac budowlanych w pobliżu drzew niezbędne będzie odpowiednie ich zabezpieczenie.
W takich miejscach należy wyznaczyć strefy korzeniowe- obszary występowania najważniejszych
fizjologicznie korzeni drzew. Strefę ochronną systemu korzeniowego należy wyznaczyć na podstawie
obrysu korony dodając 2m.
Na etapie prowadzenia wykopów należy zabezpieczyć drzewa przed powstaniem urazów
mechanicznych i ubytków wody. Prace takie w obrębie drzew powinny być prowadzone ręcznie, z
pozostawieniem korzeni, których średnica jest większa niż 3cm. W przypadku, gdy zaistnieje
43
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
konieczność odcięcia korzeni należy to robić w fachowy sposób: prostopadle do osi korzenia.
Dodatkowo pozostały korzeń należy zabezpieczyć preparatami powierzchniowymi. Korzenie można
pokryć ziemią dopiero po stwardnieniu preparatu. Rany w korzeniach należy bezzwłocznie
zabezpieczyć w odpowiednich warunkach atmosferycznych (temperatury +0°C). Prace w obrębie stref
korzeniowych powinny należy prowadzić najdłużej do 2 tygodni a w przypadku przerw w pracy
należy zakryć korzenie matami słomianymi. Do zasypania dołów należy zastosować wierzchnią
warstwę podłoża (do 20 cm) ze względu na zawartość składników odżywczych.
Materiały stosowane do budowy farmy wiatrowej należy składować w odległości co najmniej 10m od
pni drzew, gdyż doprowadza to do uniemożliwienia wymiany gazowej co w konsekwencji prowadzi
do zamierania korzeni. W przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia prac w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew korzenie powinno się owinąć jutą lub matami. W obrębie korzeni zaniechać
zagęszczania gruntu.
Należy podkreślić, że w obrębie posadowień turbin i na polach, na których odbywać się będą prace
związane z planowaną inwestycją nie występują żadne drzewa stąd brak jest ewentualnych istotnych
oddziaływań na drzewa.
2.3.
UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZED HAŁASEM
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część załączonego do Raportu o oddziaływanie na
środowisko
planowanego
przedsięwzięcia
Załącznika
nr
4.
Analiza
akustyczna
dla
przedsięwzięcia ZEW ZAMOŚĆ
1) Do raportu proszę załączyć pismo z Urzędu Gminy Zamość z dnia 20 lutego 2015 r.,
znak: SAO.1431.5.5.2015, o którym mowa w przypisie na stronie 188
Pismo z Urzędu Gminy Zamość z dnia 20 lutego 2015r., znak: SAO.1431.5.2015r., dotyczące innych
turbin wiatrowych oraz masztów telefonii komórkowej znajdujących się na terenie gminy Zamość,
stanowi załącznik nr 5 dołączony do niniejszego aneksu.
2) Zgodnie z pkt 2 postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 1 września 2014 r., znak: WOOŚ.4210.4.2014.KPR w raporcie należy wskazać czy
44
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
przewidywane są przesunięcia ostatecznej lokalizacji poszczególnych elektrowni
wiatrowych np. z uwagi na niesprzyjające uwarunkowania geologiczne? Proszę wskazać
maksymalny zakres ewentualnych przesunięć oraz uwzględnić zmianę lokalizacji w
analizie akustycznej i skumulowanej analizie akustycznej.
Nie przewiduje się przesunięć ostatecznej lokalizacji poszczególnych elektrowni wiatrowych.
3) Opis maksymalnych parametrów planowanych do posadowienia turbin wiatrowych ze
strony 47, 49, 62 nie zgadza się z informacjami zawartymi na stronach 17 i 36.
Parametry inwestycji znajdujące się na stronie 17 i 36 zostały błędnie wprowadzone.
Prawidłowe parametry inwestycji wynoszą:

moc pojedynczej turbiny - do 4 MW

moc akustyczna - do 106,5 dB

wysokość maksymalna - do 210 m n.p.m.
4) Należy orientacyjnie określić ilość przejeżdżających pojazdów ciężarowych, których
ruch związany będzie z realizacją przedsięwzięcia.
Ilość kursów pojazdów ciężarowych związanych z realizacją przedsięwzięcia szacuje się na około 20
pojazdów dziennie na okres dwóch miesięcy (w zależności od harmonogramu prac przedstawionego
przez wykonawcę).
5) Proszę potwierdzić założenie przedstawione w raporcie, że prace budowlane związane z
przedsięwzięciem, w tym transport wielkogabarytowych elementów elektrowni
wiatrowych oraz wylewanie fundamentów elektrowni wiatrowych odbywać się będzie
wyłącznie w porze dnia.
Prace budowlane takie jak budowa dróg, układanie linii kablowych SN, linii światłowodów, budowa
placu montażowego oraz transport wielkogabarytowych elementów elektrowni wiatrowych będzie się
odbywać w porze dnia. Natomiast wylewanie fundamentów elektrowni wiatrowych będzie się
odbywać również porą nocną ze względu na wymagania technologiczne - prowadzenie prac bez
przerwy, czyli od rozpoczęcia aż do ich zakończenia. Jednakże Inwestor dołoży starań, aby w miarę
45
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
możliwości prace budowlane w tym zakresie były wykonywane w porze dziennej (od godz. 6 do godz.
22).
6) Czy na potrzeby sporządzenia raportu wykonano terenowe pomiary tła akustycznego?
Proszę uzasadnić ewentualne odstępstwo od ich wykonania.
Na podstawie ,,Program ochrony środowiska dla gminy Zamość na lata 2013-2016, z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2020" stwierdzono brak istotnych źródeł przemysłowych. Klimat akustyczny w
rejonie terenów podlegających ochronie przed hałasem zlokalizowanych wokół przedmiotowego
przedsięwzięcia (teren wiejski) kształtowany jest m.in. przez hałas bytowy związany z
funkcjonowaniem społeczeństwa. Poziom tła akustycznego na tego rodzaju obszarze kształtuje się na
poziomie 35-45dB w dzień i 25-35dB w nocy.
7) Należy przedstawić zgodnie z pkt 2 postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Lublinie z dnia 1 września 2014 r., znak: WOOŚ.4210.4.2014.KPR krótką
charakterystykę zidentyfikowanych źródeł hałasu związanych z planowaną inwestycją w
odniesieniu do etapu realizacji (transport, montaż elementów elektrowni, budowa
infrastruktury towarzyszącej, etc.).
W trakcie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z wykonywaniem prac
montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców.
Halas powstający na etapie budowy inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym,
krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu
związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn
oraz czasu ich pracy.
Hałas związany z montażem elementów elektrowni wywołany będzie przejazdami pojazdów
transportowych służących do transportu oraz montażu i demontażu dźwigów, jak też pracą samego
dźwigu. Hałas związany z budową infrastruktury towarzyszącej spowodowany będzie z dowozem
materiałów do budowy sieci linii SN i światłowodowych i kruszywa do utwardzania dróg jak również
z pracą pojazdów niezbędnych do wykonania wykopów m.in. koparek. Emisja hałasu podczas
realizacji metodą przewiertu będzie skoncentrowana głównie wokół placów maszynowego i
montażowego. Jego ponadnormatywny poziom w dzień może sięgać na odległość ok. 150-200 m.
Jak wykazano w raporcie (strona 133):
Zgodnie ze znowelizowanym w 2007 r. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń
46
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.2005.263.2202 ze zm.), poziom mocy akustycznej
urządzeń stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom i nie powinien przekraczać:
- koparki, dźwigi budowlane, wciągarki – 93 dB moc netto urządzenia P=15kW)
· spycharki i ładowarki gąsienicowe – 103 dB (moc netto urządzenia P = 55 kW);
· spycharki, koparki i ładowarki kołowe – 101 dB (moc netto urządzenia P = 55 kW);
· kruszarki do betonu, młoty pneumatyczne – 105 dB (masa urządzenia m = 15 kg);
· agregaty sprężarkowe – 97 dB (moc netto urządzenia P = 15 kW);
· agregaty prądotwórcze, spawalnicze – 97 dB (moc elektryczna urządzenia 2 kW < P el = 10 kW);
Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężkich, w zależności od rodzaju wykonywanej operacji,
wynosi od 100-105 dB (zgodnie z ITB338).
W czasie pracy maszyny maksymalny zasięg oddziaływania hałasu o poziomie L A = 60 dB,
który może być odbierany jako uciążliwy wynosi zatem:
· L WA = 95 dB – d z,60dB ˜ 20 m
· L WA = 100 dB – d z,60dB ˜ 35 m,
· L WA = 105 dB – d z,60dB ˜ 55 m,
· L WA = 110 dB – d z,60dB ˜ 85 m.
Hałas powodowany pracami budowlanymi posiadać będzie zasięg lokalny. Budowa będzie
mieć charakter przejściowy i zanikowy. Należy podkreślić, że okres wykonywania prac budowlanych
jest relatywnie krótki, a odległość głównych placów budowy (miejsca lokalizacji poszczególnych
turbin wiatrowych) od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi ponad 500 m. Mieszkańcy nie
będą odczuwać uciążliwości akustycznych związanych z budowa.
8) Należy przedstawić obliczenia na podstawie których wykazano zasięg hałasu na etapie
realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa na stronach 133 i 134, w załączniku nr 4 na
stronie 8 oraz na etapie likwidacji, o którym mowa na stronach 191 – 192. Proszę
również uporządkować i przedstawić jednostki akustyczne tj. równoważny poziom mocy
akustycznej źródła oraz równoważny poziom dźwięku w konkretnym punkcie imisji.
Orientacyjny zasięg oddziaływania hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia wyznaczony zostałam
metodą obliczeniową za pomocą programu obliczeniowego CadnA zgodnie z normą ISO-9613-2. Do
modelu obliczeniowego wstawiono źródło hałasu o danym poziomie mocy akustycznej i wyznaczono
zasięg oddziaływania hałasu o wartości 60 dB.
9) Na stronie 151 stwierdzono, że „Tonalność to cecha konkretnej turbiny wiatrowej.
Ponieważ Inwestor nie zdecydował jeszcze jaki typ turbiny zastosuje nie można określić czy
47
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
będzie ona miała cechy tonalne.” Należy zatem określić, czy w ramach przeprowadzonej
analizy akustycznej została uwzględniona tonalna charakterystyka emitowanego przez
elektrownie wiatrowe dźwięku oraz jaką jej wartość przyjęto.
Zgodnie z aktualnie posiadanym stanem wiedzy nowe turbiny wiatrowe nie wykazują cech tonalnych.
Analiza widma 1/3-oktawowego turbin wiatrowych (np. Vestas) nie wykazuje obecności
dominujących składowych tonalnych (poziom w danych paśmie 1/3-oktawowym nie przekracza
poziomu w pasmach sąsiednich o 5 dB lub więcej).
Ponadto należy dodać iż aktualnie obowiązująca metodyka referencyjna pomiaru hałasu
przemysłowego nie przewiduje dodawania poprawek wynikających z tonalności. Brak zatem podstaw
aby uwzględniać ewentualną poprawkę wynikającą z tonalności.
10) Z racji wykorzystania w prognozowaniu hałasu alternatywnej metody obliczania
współczynnika tłumienia energii akustycznej przez grunt (G), o którym mowa na stronie
na stronie 10 w załączniku nr 4 do raportu, w ramach opisu metod prognozowania
proszę uszczegółowić zapisy dotyczące sposobu uwzględnienia w obliczeniach tłumienia
przez grunt oraz uzasadnić wybór zastosowanej metody. Proszę jednocześnie
ustosunkować się do wymogu uwzględniania w ocenie oddziaływań przedsięwzięcia na
środowisko sytuacji najbardziej niekorzystnej, co w przypadku tego rodzaju analiz
realizowane jest m.in. przez przyjęcie w obliczeniach wskaźnika G równego zero jak
wskazano w pkt 2 postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Lublinie z dnia 1 września 2014 r., znak: WOOŚ.4210.4.2014.KPR. Zalecane jest
zastosowanie w obliczeniach ogólnej metody obliczania poziomu dźwięku A, w której w
odróżnieniu od metody alternatywnej wartość wskaźnika G ustala się po rozpoznaniu
topografii i charakteru terenu lokalizacji farmy.
Norma PN-ISO 9613-2 „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej, część 2: Ogólna metoda obliczeniowa” pozwala liczyć pochłanianie przez grunt jedną z
dwóch opisanych w normie metod:

metodą ogólna z uwzględnieniem współczynnika G (punkt 7.3.1 normy) bądź

metodą alternatywna bez uwzględniania współczynnika G (punkt 7.3.2 normy).
Aby wykonać obliczenia z uwzględnieniem współczynnika G (metoda ogólna), należy
wprowadzić poziomu mocy akustycznej turbiny w postaci widma. W przeciwnym wypadku (gdy
mamy do dyspozycji tylko sumaryczną wartość poziomu mocy akustycznej LWA), metoda ISO9613-2
liczy pochłanianie przez grunt w sposób uproszczony, gdzie współczynnik G nie jest uwzględniany.
48
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Ponieważ inwestor nie zdecydował jeszcze jaki typ turbiny zakupi, elektrownie wiatrowe
zamodelowano przypisując im tylko sumaryczną wartość poziomu mocy akustycznej LWA. Obliczenia
pochłaniania przez grunt program CadnaA wykonał zatem metodą alternatywną.
Norma ISO9613-2 mówi ponadto, że metodę alternatywną obliczania pochłaniania przez grunt
można stosować wtedy gdy:

interesuje nas tylko poziom dźwięku A w punkcie odbioru – rozporządzenie o wartościach
dopuszczalnych poziomu hałasu w środowisku odnosi się do poziomów równoważnych;

dźwięk rozchodzi się nad gruntem porowatym bądź z przewagą porowatego – elektrownie
wiatrowe lokalizowane są na gruntach porowatych (zdecydowana przewaga terenów rolnych);

dźwięk nie jest tonem – hałas emitowany przez elektrownie wiatrowe nie jest tonem;
Zgodnie z powyższym należy stwierdzić, iż zastosowanie metody alternatywnej do obliczeń
pochłaniania przez grunt jest prawidłowe i uzasadnione.
Należy podkreślić iż analizę oddziaływania hałasu na środowisko wykonano dla sytuacji
wyjątkowo niekorzystnej - ciągła praca elektrowni wiatrowych z maksymalnym poziomem
mocy akustycznej oraz najbardziej korzystne warunki propagacji dźwięku.
11) W raporcie proszę odnieść się do zagadnienia tzw. akustycznej fali stojącej, mogącej się
pojawić w zamkniętych pomieszczeniach zabudowy mieszkalnej w odniesieniu do emisji
infradźwięków. Z uwagi na fakt, że infradźwięki cechujące się największą długością fali,
a przez to niską możliwością ich tłumienia mogą powodować efekt rezonansu w pobliżu
ścian wewnątrz pomieszczeń, przez co może powstawać zwiększone ciśnienie akustyczne.
Efekt ten może powodować, że infradźwięki emitowane z elektrowni wiatrowych będą
potencjalnie słyszalne lub mocniej odczuwane.
W załączniku nr 4 zatytułowanym Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia ZEW Zamość w rozdziale
11 wykazano, na podstawie Farmy Elektrowni Wiatrowych w Tolkowcu - Raport Nr
PR/01/12/201, że infradźwięki w rejonie analizowanej farmy wiatrowej w trakcie pracy turbin był
praktycznie na takim samym poziomie jak po ich wyłączeniu. Udowodniono również, że Farma
Elektrowni Wiatrowych w Tolkowcu nie jest źródłem hałasu infradźwiękowego w rejonie zabudowy
mieszkaniowej. Także badania wykonane w Niemczech, USA oraz Wielkiej Brytanii potwierdzają, ze
farma wiatrowa nie powinna stanowić zagrożenia.
49
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
12) W załączniku nr 4e – „Dane wyjściowe z programu CadnA” w tabeli „Punkty
obliczeniowe” przedstawiono punkt o nazwie „Legenda” z wartością poziomu hałasu
„20,6 dB(A)” wraz z przyporządkowaniem współrzędnych geograficznych temu
punktowi. Należy wyjaśnić
Jest to dodatkowy punkt dodany do modelu obliczeniowego stanowiący element legendy wyświetlanej
na mapie zasięgu hałasu. W żaden sposób nie wpływa na wyniki analizy.
13) Należy wyjaśnić dlaczego wyróżnione na stronie 163 raportu poszczególne strefy
widoczności elektrowni wiatrowych w miarę zwiększania odległości „zachodzą na siebie”
tj. część strefy I znajduje się w strefie II, część strefy II znajduje się w strefie III.
,,Zachodzące na siebie" poszczególne strefy widoczności wiatrowych w miarę zwiększania odległości,
opisanych w raporcie na str. 163 wynikają z faktu, że trudno jest ustalić dokładne parametry i są to
tylko wartości orientacyjne. Tak jak zaznaczono w raporcie, na terenie pagórkowym te odległości
mogą się znacząco zmieniać, raz mogą być niższe niż podane, a raz wyższe, wszystko jest zależne od
położenia punktu obserwacyjnego oraz lokalizacji elektrowni wiatrowej.
14) Na stronie 187 przedstawiono obliczenia potencjalnego zasięgu opadania odłamków
lodu odrywających się od powierzchni łopat wirnika przyjmując wysokość wieży
elektrowni wiatrowej 125,0 m oraz średnicy wirnika 131,0 m. Z uwagi na rozbieżne
informacje dotyczące wymiarów maksymalnych elektrowni wiatrowych na stronach 17 i
36 w porównaniu do stron 47, 49, 62 proszę zweryfikować skalę i zasięg oszacowanego
zjawiska.
Do obliczeń na stronie 187 zastosowane niewłaściwe parametry turbiny.
Prawidłowe parametry pojedynczej turbiny:

maksymalna wysokość wieży – do 140m,

Średnica wirnika - do 140m.
Są to oczywiście parametry maksymalne zatem potencjalny zasięg tego zjawiska będzie mniejszy.
Prawidłowa wartość obliczonego potencjalnego maksymalnego zasięgu opadania odłamków lodu
odrywających się od powierzchni łopat wirnika może wynieść do 420m od każdej z wież elektrowni
wiatrowej. W tej odległości nie występują tereny zabudowane, zwłaszcza mieszkalne. Potencjalne
zagrożenie dotyczy jedynie terenów rolniczych i to tylko w niektórych dniach okresu zimowego.
50
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Należy podkreślić, iż oddziaływania związane z rozrzutem lodu są czysto teoretyczne. W przypadku
wystąpienia oblodzenia łopat wirnika, turbiny ulegają automatycznemu zatrzymaniu. Ponowne
uruchomienie turbiny jest wykonywane manualnie w sposób kontrolowany po wcześniejsze analizie
stanu technicznego przez obsługę serwisową.
W celu ostrzeżenia osób przebywających na terenie parku wiatrowego przed negatywnymi skutkami
opadających fragmentów lodu, należy umieścić odpowiednie tablice informacyjne, szczególnie przy
drogach dojazdowych do elektrowni wiatrowych.
Zagrożenie miotania lodem może być dodatkowo zminimalizowane także przez stosowanie środków
zapobiegających oblodzeniom śmigieł, do których należą: czujniki drgań, czujniki oblodzenia,
ewentualnie systemy podgrzewania łopat), przy czym możliwe jest stosowanie kombinacji
wymienionych rozwiązań. Nowoczesne elektrownie wiatrowe w zdecydowanej większości posiadają
opisane wyżej systemy zapobiegawcze.
15) Pomimo iż planowana farma wiatrowa nie zalicza się do zakładów o zwiększonym
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej należy w raporcie odnieść się do wszystkich
potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą wystąpić na etapie eksploatacji
przedsięwzięcia, w szczególności do pożaru turbiny wiatrowej, przewrócenia się wieży
lub oderwania śmigła wraz z analizą zasięgu oddziaływania ww. zdarzeń.
Potencjalne zagrożenia:

oderwanie się końcówki łopaty - przy nominalnych warunkach eksploatacyjnych (prędkość
wiatru rzędu 10-12 m/s praktycznie nie ma możliwości wystąpienia. Turbiny są projektowane do
pracy przy prędkościach wiatru sięgających ok 20 m/s. Po przekroczeniu tej prędkości turbiny
automatycznie się wyłączają poprzez ustawienie łopat równolegle do kierunku wiatru co skutkuje ich
zatrzymaniem.
Urwanie śmigła elektrowni wiatrowej może wystąpić gdy śmigło elektrowni wiatrowej wykonane jest
z wadliwego lub złej jakości materiału. Wystąpienie takiej awarii jest bliskie zeru, materiały użyte do
konstrukcji śmigła charakteryzują się wysoką wytrzymałością i właściwą sztywnością. Zasięg
oddziaływania ww. awarii może wynosić około 200 m od lokalizacji elektrowni wiatrowej.

pożary - mogą powstać w wyniku oddziaływania wyładowań atmosferycznych podczas
gwałtownych burz. Zagrożenie mogą stanowić płonące elementy gondoli i łopat, które mogłyby
potencjalnie stanowić źródło pożarów w miejscach lokalizacji turbin wiatrowych.

przewrócenie się wieży- głównym powodem przewrócenia się wieży elektrowni wiatrowej
może być niedostateczne umocowanie wieży turbiny na fundamencie.
Prawdopodobieństwo
51
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
wystąpienia takiej awarii jest znikome ponieważ konstrukcje spełniają wszelkie normy związane z
wytrzymałością i obciążeniem a stabilność masztu jest liczona dla największej prędkości wiatru z
ostatniego stulecia. W przypadku wystąpienia takiej awarii (przy prawdopodobieństwie bliskim zeru)
przewrócenie się turbiny nie zaszkodzi ludziom i budynkom ze względu na odległość planowanego
przedsięwzięcia od zabudowy mieszkaniowej,
16) Na stronie 68 w tabeli 7 wskazano, że przedsięwzięcie będzie źródłem drgań – należy
poddać analizie to oddziaływanie na środowisko.
Użytkowanie siłowni wiatrowych może być źródłem wibracji pochodzących z generatora i rotora,
jak i drgań wieży odchylającej się od pionu pod wpływem naporu wiatru, przy jednoczesnym efekcie
żyroskopowym wywoływanym przez pracujący rotor.
Dostępne dane wskazują, iż częstotliwość tych drgań jest niewielka (poniżej 600 Hz), o bardzo małej
amplitudzie. Wibracje za pomocą zarówno naziemnych, jak i podziemnych elementów
konstrukcyjnych mogą być przenoszone do gruntu. Wibracje cechują się niewielką energią i są trudno
mierzalne. Współczesne konstrukcje elektrowni wiatrowych wyposażone są w specyficzne układy
kompensujące, które ograniczają do minimum wpływ wibracji na środowisko. Drgania pracujących
turbin wiatrowych są niewyczuwalne dla osoby stojącej w niewielkiej odległości od wieży.
17) Na stronie 181 w tabeli 29 przedstawiono referencyjne parametry planowanych do
zastosowania elektrowni wiatrowych m.in. wysokość wieży do 141,5 m. Jednocześnie
stwierdzono, że: „w trakcie procesu inwestycyjnego może zostać zastosowany inny model
turbiny, jednak o parametrach nie wyższych niż model referencyjny.” Należy wyjaśnić
rozbieżność w przyjętych maksymalnych założeniach wysokości turbiny w porównaniu
do informacji zawartych na stronie 17, 36 i 47, 49, 62.
Dane zawarte na stronach 47, 49 i 62 są nieprawidłowe. Prawidłowe parametry inwestycji wynoszą:

moc pojedynczej turbiny - do 4 MW

moc akustyczna - do 106,5 dB

wysokość maksymalna - do 210 m n.p.t.

maksymalna wysokość wieży – 140 m,
52
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
18) W opisywaniu zjawiska emisji pól elektromagnetycznych należy również przeanalizować
emisję z linii kablowych (podziemnych SN), łączących elektrownie wiatrowe i abonencką
stację transformatorową należącą do inwestora, o których mowa m.in. na stronie 52.
Źródłem pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50Hz, związanym z projektem budowy farmy
wiatrowej, są kablowe linie elektroenergetyczne. Sieci kablowe średniego napięcia generują pole
elektromagnetyczne, którego poziom jest na tyle niski, iż nie zagraża w żaden sposób środowisku.
Zgodnie z danymi literaturowymi, w przypadku typowych linii średniego napięcia poziom natężenia
pola elektrycznego sięga do 0,6KV/m zaś typowe natężenie pola magnetycznego nie przekracza 5A/m.
Wartości te nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w
sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposób sprawdzania
dotrzymania tych poziomów [Dz. U. nr 192, poz. 1883].
Linie kablowe zakopane są na głębokości 1,0-1,2 m ppt - eliminuje to do zera oddziaływanie pola
elektromagnetycznego na powierzchni.
19) Na stronie 19 wskazano, że w analizie oddziaływań skumulowanych uwzględniono
turbinę wiatrową S1, stwierdzając, że „stanowi ona przedłużenie rzędu turbin wiatrowych
o orientacji południowej”. Należy zweryfikować i uwzględnić w analizie akustycznej
wszystkie inwestycje (elektrownie wiatrowe), dla których przynajmniej wszczęto
procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Na podanej stronie 19 znajduje się tabela 1, w której został przedstawiony zakres raportu ooś na
podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku u jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.).
Wszystkie informacje dotyczące efektu skumulowanego zostały otrzymane z Urzędu Gminy Zamość i
zawarte zostały w piśmie z dnia 20 lutego 2015 r., znak: SAO.1431.5.5.2015, o którym mowa w
przypisie na stronie 188.
Przytoczony fragment wezwania dotyczy zapisów znajdujących sie na stronie 190 Raportu ooś oraz na
stronie 73 (pkt. 7.2.) raportu z przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego stanowiącego
załącznik nr 5 do Raportu.
Turbinę, która uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i znajduje się na południe od
EW4 zamodelowano jako turbinę S1 i obliczono dla niej efekt skumulowany.
53
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Inne turbiny wiatrowe nie są planowane w okolicy analizowanego przedsięwzięcia, więc nie
występuje konieczność uwzględnienia ich w analizie akustycznej.
20) W
ramach
analizy
porealizacyjnej
pomiarami
hałasu
należy
objąć
poza
przedstawionymi na stronie 151-152 raportu punktami referencyjnymi nr P03, P05, P07
i P10 również punkty nr P09, P11 i P12, ze względu na otrzymane w nich, zbliżone do
poziomów dopuszczalnych hałasu w środowisku wyniki analizy akustycznej.
Zgodnie z wezwaniem w analizie porealizacyjnej zostaną uwzględnione wszystkie punkty
referencyjne, tzn.: P03, P05, P07, P09, P10, P11 oraz P12.
21) Jak wskazano w pkt 2 postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Lublinie z dnia 1 września 2014 r., znak: WOOŚ.4210.4.2014.KPR w raporcie należy
zawrzeć informację o możliwości i zakresie redukcji poziomu mocy akustycznej
planowanych do budowy elektrowni wiatrowych.
Ewentualna redukcja poziomu mocy akustycznej jest możliwa dzięki zmianie trybu pracy turbiny.
Poziomy wyciszeń są charakterystyczne dla konkretnych modeli turbin wiatrowych, jednak każda
nowoczesna turbina posiada kilka stopni wyciszenia jej pracy.
W analizowanym przypadku posłużono się turbiną referencyjną Vestas V112. Turbina ta posiada
następujące możliwości redukcji poziomu mocy akustycznej:

tryb podstawowy - 106,5 dB,

wyciszenie poziom 1 - 106,0 dB,

wyciszenie poziom 2 - 104,5 dB.
22) Zgodnie z pkt 2 postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
z dnia 1 września 2014 r., znak: WOOŚ.4210.4.2014.KPR w raporcie należy przedstawić
propozycję harmonogramu przeprowadzenia pomiarów hałasu w ramach analizy
porealizacyjnej ze wskazaniem: ilości pomiarów, pory ich wykonywania, warunków
wykonania, sezonu w roku oraz terminu przekazania analizy porealizacyjnej.
W związku z planowanym przedsięwzięciem proponuje się zastosować następujący element lokalnego
monitoringu związanego z ochroną środowiska:
54
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
-sondażowe pomiary uciążliwości akustycznej wiatraków w sytuacji różnych warunków pogodowych,
wykonane po uruchomieniu zespołu siłowni wiatrowych.
Jako punkty pomiarowe należy przyjąć punkty o współrzędnych w układzie ’92:
Tabela 2 Współrzędne punktów pomiarowych
Oznaczenie punktu
Numer
Y_1992
X_1992
P01
791938
331143
P02
792119
331057
P03
792334
330990
P04
792497
330969
P05
792832
327796
P06
792774
327419
P07
791467
327458
P08
791197
326413
P09
790310
328670
P10
790599
328769
P11
791276
329321
P12
791482
330115
P13
791515
330642
Po uruchomieniu inwestycji zaleca się wykonanie kontrolnych pomiarów hałasu w punktach P03, P05,
P07, P09, P10, P11 oraz P12 celem określenia rzeczywistego oddziaływania farmy wiatrowej.
Kontrolne pomiary hałasu należy wykonać w porze dnia i porze nocy w okresie letnim i zimowym
zgodnie z aktualnie obowiązującą metodyką.
Pomiary należy wykonać w terminie 1 roku od daty uruchomienia inwestycji a wyniki pomiarów
należy przekazać do właściwego urzędu w terminie 18 miesięcy od uruchomienia inwestycji.
23) Należy wyjaśnić czy wdrożono zalecenia zawarte na stronie 70 załącznika nr 5 pn.
„Raport końcowy z przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego przeprowadzonego w
55
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
okresie od grudnia 2012 do listopada 2013” tj. przesunięcie elektrowni wiatrowych nr 10 i
14. Ponadto należy wskazać czy przesunięcia te uwzględniono w analizie akustycznej.
Dokonano niewielkich przesunięć zgodnie z sugestiami zespołu przyrodniczego prowadzącego
monitoring oraz inwentaryzację przyrodniczo-siedliskową.
2.4.
UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY POWIETRZA
1) Nie przedstawiono wyników obliczeń ,,potencjalnego zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego w wyniku produkcji równoważnej ilości energii co projektowana
elektrownia wiatrowa w konwencjonalnych elektrowniach" w celu wykazania
unikatowej emisji i możliwych do osiągnięcia korzyści ekologicznych o których
mowa na str. 31 raportu
W oparciu o dane nt. średnich prędkości wiatrów (Wind Atlas) w rejonie przedsięwzięcia oszacowano
średnią roczną produkcję parku wiatrowego na 141 600 MWh.
Obliczenia ,,potencjalnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji
równoważnej ilości energii co projektowana elektrownia wiatrowa w konwencjonalnych
elektrowniach" stanowią załącznik nr 6 dołączony do niniejszego aneksu.
2.5.
UWAGI DOTYCZĄCE GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ
1) Przedstawić informacje odnośnie płytkiego zalegania wód podziemnych w obrębie
przedsięwzięcia – turbin wiatrowych, linie podziemne SN i światłowodowe (czy będzie
istniała
konieczność
odwodnienia
wykopów
budowlanych).
Wskazać
miejsce
odprowadzania wód z wykopów. Do wykonania właściwej oceny oddziaływania
inwestycji na środowisko wymagane jest rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych w
obrębie przedsięwzięcia. Brak rozpoznania warunków gruntowo-wodnych terenu
inwestycji nie pozwala wykonać właściwej oceny a w konsekwencji może skutkować
uchyleniem decyzji środowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie leży w całości na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 407
Niecka Lubelska- Chełm- Zamość. Zbiornik ten charakteryzuje się płytkim zaleganiem wód
gruntowych. Prawdopodobne jest, że w obrębie planowanego przedsięwzięcia znajdują się miejsca
56
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
płytkiego zalegania wód gruntowych. W przypadku stwierdzenia występowania takich miejsc
podczas wykonywania szczegółowych badań geotechnicznych na etapie sporządzania projektu
budowlanego, zastosuje się odprowadzanie wody z wykopów budowlanych. Zaprojektowany zostanie
system czasowych studni depresyjnych lub igłofiltrów. Odpompowywane wody odprowadzone
zostaną poza zasięg leja depresji do ujęć infiltracyjnych bądź cieków powierzchniowych. Powyższe
zagadnienia zrealizowane zostaną zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz
Prawo wodne, na podstawie odrębnego projektu prac geologicznych i pozwolenia wodno-prawnego.
2) Uzupełnić informacje odnośnie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do ujęć wód
podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wód podziemnych – podać odległości inwestycji
od pobliskich ujęć, stref ochronnych ujęć wód podziemnych.
Najbliżej planowanego przedsięwzięcia znajduje się strefa ochrony bezpośredniej komunalnego ujęcia
wody podziemnej „Łabuńka” w Zamościu, w granicach ogrodzeń poszczególnych studni – ok 6 km od
planowanego przedsięwzięcia; Strefa zewnętrzna ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej
„Łabuńka” w Zamościu – ok 3,2km od planowanej farmy wiatrowej.
3) Przedstawić lokalizację przedsięwzięcia w odniesieniu do pobliskich cieków wodnych,
zbiorników (podąć odległości). Czy w ramach realizacji linii podziemnej SN
i światłowodowej nastąpi przejście pod ciekami wodnymi? (jaka metodą nastąpi
przejście, podąć nazwę cieku gdzie nastąpi przejście, sposoby zabezpieczenia środowiska
gruntowo-wodnego podczas realizacji inwestycji w pobliżu cieku wodnego.)
Poniżej przedstawiono mapa ukazującą podział hydrograficzny obszaru pod planowaną inwestycję.
Z mapy odczytano:
a) Najbliższe JCWP znajdują się w odległości około 1km od planowanego przedsięwzięcia
(JCWP-Łabuńka do Czarnego Potoku i Dopływ spod Kol. Zawada).
b) Nieco dalej, w odległości około 2,5-3 km od planowanej farmy wiatrowej, znajduje się JCWPDopływ spod Wielącza Kolonii i Dopływ spod Siedlisk.
57
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
_________________________________________________________________________________
\
Rysunek 7 Lokalizacja planowanej farmy wiatrowej na tle najbliższych wód powierzchniowych
Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/
58
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
4) Uzupełnić informacje odnośnie JCWP w obrębie których zlokalizowana jest
przedmiotowa inwestycja, przedstawić identyfikacje JCWP oraz określić wpływ
inwestycji na daną JCWP. W Raporcie przedstawiono identyfikacje tylko jednej JCWP
o nazwie Łabuńka do Czarnego Potoku.
W poniższej tabeli zestawiono charakterystykę Jednolitych Części Wód Powierzchniowych
znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie od planowanego przedsięwzięcia:
Tabela 3 Wykaz JCWP znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie od planowanego
przedsięwzięcia (źródło: Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu zamojskiego na
lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 (projekt))
Oce
Ocena
Uzasadnieni Odległość
a
na
ryzyka
e derogacji
JCW
stan
nieosiągnię
planowane
P
u
cia
go
Europejski
Nazw
kod JCWP
PLRW200023
24249
Łabuń
ka do
Czarn
ego
Potok
u
Typ JCWP
Potok
i
strumienie
na obszarach
będących
pod
wpływem
procesów
torfotwórczy
ch
Status
Silnie
zmieni
ona
część
wód
zły
celów
od
środowisko
przedsięwz
wych
ięcia
zagrożona
Wpływ
Około 1km
działalności od turbiny
antropogenic nr 11
znej na stan
JCW
generuje
konieczność
przesunięcia
w
czasie
osiągnięcia
celów
59
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
PLRW200062
4252
Dopły
w
spod
Kol.
Zawad
a
Potok
wyżynny
węglanowy z
substratem
drobnoziarni
stym
na
lessach
i
lessopodobn
ych
Natural
na
część
wód
Zły
Niezagrożon
a
-
Około 1km
od turbiny
nr 2
PLRW200062
4178
Dopły
w
spod
Wielą
cza
Koloni
i
Potok
wyżynny
węglanowy z
substratem
drobnoziarni
stym
na
lessach
i
lessopodobn
ych
Natural
na
część
wód
Zły
Niezagrożon
a
-
Około 3km
Zaplanowane
w projekcie budowlanym nowoczesne rozwiązania zarówno techniczne jak i
technologicznie farmy wiatrowej Zamość sprawią, że budowa i eksploatacji farmy nie spowodują
dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych w obszarze przedsięwzięcia przez co nie zmieni
się stan ekologiczny i chemiczny tych JCWP. Ponadto planowana inwestycja nie będzie korzystać z
zasobów tych wód w obrębie planowanego przedsięwzięcia.
3. Ocena oddziaływania farmy wiatrowej o zmienionych parametrach, na poszczególne
komponenty środowiska przyrodniczego
3.1.
Oddziaływanie na klimat akustyczny
Źródłem hałasu na etapach realizacji oraz likwidacji inwestycji będą głównie wykonywane prac
montażowe i demontażowe, prace z wykorzystaniem sprzętu budowlanego oraz transport materiałów i
surowców.
Hałas powstający na tych etapach będzie hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i
ustąpi po zakończeniu robót.
60
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Hałas na etapie eksploatacji inwestycji
Planowany zespół elektrowni wiatrowych składać się będzie z 12 turbin wiatrowych o łącznej mocy
do 48 MW (do 4 MW każda), maksymalnej wysokości do 210 m n.p.t.
Inwestor nie zdecydował jeszcze jaki typ turbiny zastosuje. Dane przyjęte do obliczeń zasięgu
oddziaływania hałasu – sytuacja najbardziej niekorzystna przedstawiono poniżej:

wysokość wieży: 140,0 m,

maksymalny poziom mocy akustycznej: 106,5 dBA.
Ocena oddziaływania hałasu została wykonana na podstawie porównania wyznaczonych wskaźników
hałasu dla pory dnia (LAeqD) i dla pory nocy (LAeqN) z wartościami dopuszczalnymi poziomu hałasu
przemysłowego na terenach podlegających ochronie akustycznej.
W celu oceny wpływu inwestycji na klimat akustyczny wyznaczono poziom hałasu w punktach
obliczeniowych P01-P13 zlokalizowanych na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie.
Wartości obliczonych poziomów dźwięku oraz przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w
wybranych punktach recepcyjnych przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 1 Wartości obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych
Obliczony poziom
hałasu *1
Oznaczenie punktu
Dopuszczalne
poziomy hałasu
LAeqD /LAeqN [dB]
Numer
Y_1992
X_1992
ho
[m]
Wariant Inwest.
Przekroczenia dop.
poziomu hałasu
LdopD/LdopN
Pora
dnia
Pora
nocy
LdopD
[dB]
LdopN
[dB]
Wariant Inwest.
P01
791938
331143
4
35,6
50
40
BRAK
P02
792119
331057
4
36,7
50
40
BRAK
P03
792334
330990
4
37,2
50
40
BRAK
P04
792497
330969
4
36,8
50
40
BRAK
P05
792832
327796
4
43,0
55
45
BRAK
61
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
P06
792774
327419
4
39,9
55
45
BRAK
P07
791467
327458
4
44,5
55
45
BRAK
P08
791197
326413
4
38,0
55
45
BRAK
P09
790310
328670
4
43,3
55
45
BRAK
P10
790599
328769
4
45,1
55
45
BRAK/0,1
P11
791276
329321
4
43,8
55
45
BRAK
P12
791482
330115
4
42,9
55
45
BRAK
P13
791515
330642
4
39,2
55
45
BRAK
*1 Obliczony poziom hałasu jest taki sam dla pory dnia jak i dla pory nocy ponieważ przyjęto, że
turbina pracuje przez całą dobę z maksymalnym obciążeniem tj. z maksymalnym poziomem mocy
akustycznej.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wyciągnąć można następujące wnioski:
1) W porze dnia nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach
podlegających ochronie akustycznej.
Prognozowany poziom hałasu na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie jest
znacznie niższy niż wartości dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia.
Elektrownie wiatrowe w porze dnia mogą pracować z pełną mocą tj. z maksymalnym poziomem
mocy akustycznej.
2) W porze nocy stwierdzono możliwość wystąpienia przekroczeń wartości dopuszczalnego poziomu
hałasu tylko w jednym punkcie obliczeniowym.
Celem dotrzymania standardów akustycznych w porze nocy należy zredukować poziom mocy
akustycznej elektrowni wiatrowej EW6 o 0,5 dB np. poprzez zmianę trybu pracy turbiny.
Dla zredukowanych poziomów mocy akustycznych elektrowni wiatrowych w porze nocy wykonano
ponowne obliczenia hałasu, a wyniki przedstawiono poniżej:
62
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
Tabela 2. Wartości obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych po zredukowaniu
LWA elektrowni wiatrowych w porze noc
Obliczony poziom
hałasu
Oznaczenie punktu
Dopuszczalne
poziomy hałasu
LAeqN [dB]
LdopD/LdopN
Pora dnia
Numer Y_1992 X_1992
ho
[m]
Wariant Inwest.
Przekroczenia dop.
poziomu hałasu
LdopD
[dB]
Pora
nocy
Wariant Inwest.
LdopN
[dB]
P01
791938 331143
4
35,6
50
40
BRAK
P02
792119 331057
4
36,7
50
40
BRAK
P03
792334 330990
4
37,2
50
40
BRAK
P04
792497 330969
4
36,8
50
40
BRAK
P05
792832 327796
4
43,0
55
45
BRAK
P06
792774 327419
4
39,9
55
45
BRAK
P07
791467 327458
4
44,5
55
45
BRAK
P08
791197 326413
4
38,0
55
45
BRAK
P09
790310 328670
4
43,2
55
45
BRAK
P10
790599 328769
4
44,8
55
45
BRAK
P11
791276 329321
4
43,7
55
45
BRAK
P12
791482 330115
4
42,9
55
45
BRAK
P13
791515 330642
4
39,2
55
45
BRAK
W celu graficznego zobrazowania wpływu inwestycji na klimat akustyczny wykreślono mapę zasięgu
hałasu w siatce punktów pomiarowych zlokalizowanych na wysokości 4,0 m z gęstością 5x5 m, która
jest częścią załącznika nr 7 do niniejszego opracowania.
Z przeprowadzonej analizy wyciągnąć można następujące wnioski:

Analizę oddziaływania hałasu na środowisko wykonano dla sytuacji najmniej korzystnej - ciągła
praca elektrowni wiatrowej z maksymalnym poziomem mocy akustycznej oraz korzystne warunki
propagacji dźwięku.
63
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________

W porze dnia inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na
terenach zabudowanych podlegających ochronie akustycznej. Prognozowany poziom hałasu w
porze dnia jest znacznie niższy niż wartości dopuszczalne.

W celu dotrzymania standardów akustycznych w porze nocy należy ograniczyć poziom mocy
akustycznej (poprzez zmianę trybu pracy) elektrowni wiatrowej EW6 o 0,5 dB.
Szczegółowy opis standardów jakości powietrza, metodyki, wyników analizy akustycznej oraz
przewidywanego oddziaływania akustycznego, w tym wariantu alternatywnego jak i oddziaływania
skumulowanego, oraz inne informacje związane z oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia na
klimat akustyczny znajdują się w załączniku 7 pn. Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia pn.: „ZEW
Zamość”, dołączonym do niniejszego aneksu.
3.2.
Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
Zmiana parametrów turbin wiatrowych nie wpłynie na oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia
na wody powierzchniowe i podziemne.
Przy poszczególnych elektrowniach wiatrowych nie będą instalowane stałe urządzenia sanitarne, nie
będzie też zachodziła potrzeba stałego poboru wody. Ze względy na bezobsługowy charakter pracy
zespołu elektrowni wiatrowych „ZAMOŚĆ” inwestycja nie będzie źródłem powstawania ścieków
bytowych oraz przemysłowych.
Wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo – wodne na etapie eksploatacji
elektrowni wiatrowej dotyczyć będzie ograniczonej infiltracji wody opadowej do gruntu w miejscu jej
posadowienia. Ze względu na to, iż ilość planowanych do posadowienia turbin wiatrowych nie ulegnie
zmianie, przedstawione w raporcie obliczenia dotyczące szacunkowego, rocznego spływu wód
deszczowych pozostają bez zmian.
3.3.
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleby
Planowana do posadowienia ilość turbin wiatrowych jest taka sama, a zmiana ich parametrów nie
będzie miała wpływu zmianę oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby, w stosunku do tej
określonej w Raporcie..
64
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
3.4.
Oddziaływanie na przyrodę ożywioną
Zmiana maksymalnej wysokości turbin wiatrowych ze 191 m n.p.t. do 210 m n.p.t. będzie miała
pozytywny wydźwięk w kwestii oddziaływania zespołu elektrowni wiatrowych „Zamość” na
ornitofaunę oraz chiropterofaunę. Jak wspomniano w Raportach końcowych z monitoringów
ornitologicznego oraz chiropterologicznego stanowiących załączniki 5 i 6 do Raportu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, większość przelotów w przestrzeni powietrznej w rejonie
planowanego przedsięwzięcia odbywała się z reguły na niewielkich pułapach, poniżej zasięgu rotorów
turbin wiatrowych. W przypadku ptaków szponiastych część z nich, wkraczała jednak w strefę
kolizyjną. Dzięki zwiększeniu wysokości zainstalowania rotora zmniejszy się ryzyko kolizji ptaków
oraz nietoperzy z rotorami turbin wiatrowych.
Jak wskazują wyniki prowadzonych przez Eko-Efekt sp. z o.o. monitoringów porealizacyjnych na
dużych farmach wiatrowych (FW Marszewo1 - 41 turbin, woj. zachodnio-pomorskie, FW Żuromin2 30 tubin, woj. mazowieckie, FW Pelplin3 - 24 turbiny, woj. pomorskie) śmiertelność ptaków i
nietoperzy wyraźnie zależy od wysokości wieży turbiny wiatrowej, a zatem wysokości zainstalowania
rotora turbiny. Przeważająca większość ofiar kolizji zarówno ptaków, jak i nietoperzy dotyczyła turbin
o najniższych wieżach. Przypadkiem skrajnym jest FW Marszewo, w skład której wchodzi 41 turbin
wiatrowych o pięciu różnych wysokościach wież, aż 42% wszystkich ofiar zostało odnalezionych pod
najniższymi turbinami, które z kolei stanowią jedynie ok. 10% liczby wszystkich turbin na farmie (4
sztuki z 41 elektrowni wiatrowych).
Fakt ten oraz wyniki pozostałych badań porealizacyjnych dowodzą, że turbiny o niższej wieży
stanowią większe zagrożenie dla awi- oraz chiropterofauny z uwagi na niżej położoną strefę kolizyjną.
Nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego zespołu elektrowni wiatrowych „Zamość” na
szatę roślinną, w tym siedliska i gatunki chronione oraz zwierzęta lądowe poruszające się po ziemi.
1
Glubowski M., Błaszczyk T. 2015. Raport końcowy z I roku z powykonawczego monitoringu ornitologicznego
i chiropterologiczngo funkcjonującej farmy wiatrowej "Marszewo" zlokalizowanej w gminie Postomino, powiat
sławieński, woj. zachodniopomorskie
2
Glubowski M., Majecki J. 2015. Raport końcowy z drugiego roku porealizacyjnego monitoringu
ornitologicznego funkcjonującej farmy wiatrowej "Żuromin" w gm. Żuromin, pow. żuromiński, woj.
mazowieckie
3
Glubowski M., Podlaszczuk M, Błaszczyk T. Raport końcowy z drugiego roku powykonawczego monitoringu
ornitologicznego i chiropterologicznego dla funkcjonującej farmy wiatrowej "Pelplin" zlokalizowanej w gm.
Pelplin, powiat tczewski, woj. pomorskie
65
Aneks – Uzupełnienia do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zespół Elektrowni Wiatrowych "Zamość"
__________________________________________________________________________________
3.5.
Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego
Rozpatrywane przedsięwzięcie, na etapie eksploatacji, nie będzie powodowało emisji substancji
gazowych i pyłowych do środowiska, w związku z czym nie będzie oddziaływało w negatywny
sposób na stan jakości powietrza.
3.6.
Oddziaływanie na krajobraz
W związku ze zmianą parametrów turbin wiatrowych sporządzono nową wizualizację projektowanego
zespołu elektrowni wiatrowych „Zamość”, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego opracowania.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1a. Koncepcja połączeń kablowych dla planowanego Zespołu elektrowni wiatrowych
„Zamość”
Załącznik 1b. Koncepcja przebiegu dróg dojazdowych na terenie planowanego Zespołu elektrowni
wiatrowych „Zamość”
Załącznik 2a. Zaświadczenie PKP S.A. o działce stanowiącej teren zamknięty
Załącznik 2b. Wypis z rejestru gruntów pozyskany ze starostwa powiatowego w Zamościu
Załącznik 3. Lokalizacja zbiorników wodnych w pobliżu planowanego Zespołu elektrowni
wiatrowych „Zamość”
Załącznik 4. Mapa zinwentaryzowanych gatunków i siedlisk roślinnych
Załącznik 5. Pismo z Urzędu Gminy Zamość z dnia 20 lutego 2015r., znak: SAO.1431.5.2015r.,
dotyczące innych turbin wiatrowych oraz masztów telefonii komórkowej znajdujących się na terenie
gminy Zamość
Załącznik 6. Obliczenia potencjalnego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w wyniku
produkcji równoważnej ilości energii co projektowana elektrownia wiatrowa w konwencjonalnych
elektrowniach
Załącznik 7. Zaktualizowana analiza akustyczna
Załącznik 7.1. Wariant inwestorski
Załącznik 7.2. Wariant alternatywny
Załącznik 7.3. Dane wyjściowe do programu Cadna_A
Załącznik 8. Wizualizacja projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych „Zamość”
66

Podobne dokumenty