Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie
NEURO
Opole, Pomarańczowa 27, tel/fax. (077) 4520724
e-mail: [email protected]
http:/www.neuro.org.pl
Opole, 17.02.2015
Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii na
Opolszczyźnie >NEURO<
(nr KRS 0000170598 - rejestracja w dniu: 27.08.2003r.)
z działalności w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r.
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, Poz.855). Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, przyjętym
przez Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2003r., celem działalności Stowarzyszenia w
okresie rozliczeniowym były działania zmierzające do zapobiegania i zwalczania skutków
chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego na Opolszczyźnie, w szczególności
poprzez pomoc finansową ośrodkom neurochirurgicznym regionu (doposażanie) i
pracującemu w nich personelowi medycznemu (zwłaszcza kształcenie). Do osiągnięcia celów
Zarząd Stowarzyszenia dążył głównie poprzez organizowanie działań prowadzących do
pozyskania określonych funduszy na działalność statutową. W okresie będącym przedmiotem
sprawozdania Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej.
Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kierował w okresie będącym przedmiotem
sprawozdania 4 osobowy Zarząd w składzie:
1.
2.
3.
4.
Prezes Zarządu: dr n.med. Dariusz Łątka
V-ce Prezes Zarządu: lek.med. Paweł Kita
V-ce Prezes Zarządu: dr med. Waldemar Kołodziej
Członek Zarządu: lek.med. Grzegorz Gac
Fundusze Stowarzyszenia pochodziły w tym okresie jedynie z darowizn od firm i osób
fizycznych i wpływów z 1% odpisu podatkowego przekazywanego na rzecz organizacji
pożytku publicznego przez podatników.
Łączne wpływy wyniosły: 19 342, 70zł
a wydatki na cele statutowe wyniosły: 16 588, 00zł.
W minionym roku uporządkowaliśmy kwestie członkostwa w naszym
Stowarzyszeniu, na podstawie deklaracji ustnych skreślono z listy członków dwie osoby,
które były mało aktywne, w poczet członków przyjęto natomiast czwórkę
neuroanestezjologów, którzy z racji bliskiej współpracy z neurochirurgami są również
zainteresowani rozwojem neurochirurgii w regionie. Stowarzyszenie od początku swego
istnienia nie koncentruje się wyłącznie na działaniach opartych o środki materialne. Jego
członkowie, będący w większości lekarzami pracującymi w Oddziale Neurochirurgii starają
się prowadzić szeroko zakrojoną działalność propagującą i popularyzującą neurochirurgię we
wszystkich tego aspektach – poprzez uczestnictwo w zebraniach naukowych, sympozjach,
prowadząc wykłady i prezentacje na szkoleniach wewnątrzszpitalnych, w Wyższej Szkole
Medycznej w Opolu, na Politechnice w wydziale fizjoterapii, a także sympozjach i
konferencjach odbywających się na terenie miasta, województwa czy kraju oraz aktywnie
udzielając się w mediach i internecie. Nasze profile w mediach społecznościowych cieszą się
dużą, stale rosnącą popularnością, podobnie jak powstała z naszej inicjatywy uniwersalna
platformy internetowa dla lekarzy i pacjentów, poświęcona leczeniu chorób kręgosłupa:
drkregoslup.pl.
Członkowie Stowarzyszenia starają się także współpracować z innymi podobnymi
podmiotami. Wyrazem tego jest choćby zaangażowanie w projekt SpineForum – Polska
Szkoła Chirurgii Kręgosłupa (Prezes Stowarzyszenia Neuro został wiceprezesem
SpineForum) i poparcie dla nowej, prywatnej inicjatywy edukacyjnej: Vital Medic Education
– Prezes Stowarzyszenia został Prezesem Zarządu VME. Prezes Stowarzyszenia został także
wybrany na kolejną kadencję do Zarządu Polskiego Oddziału AOSpine, zajmując pozycję
szefa Szkolenia Neuro. Z naszej inicjatywy powstał w Polsce także oddział Walter E. Dandy
Neurosurgical Society, a jego szefem został Prezes naszego Stowarzyszenia.
Wypadkową tych działań jest popularyzacja neurochirurgii w społeczeństwie, nagłaśnianie jej
sukcesów, ale i problemów, a przez to prowadzenie do poprawy jakości i dostępności do
leczenia neurochirurgicznego na Opolszczyźnie.
Leczenie neurochirurgiczne w roku 2014 było ciągle realizowane w województwie opolskim
tylko poprzez jeden oddział neurochirurgiczny działający w ramach Wojewódzkiego Centrum
Medycznego w Opolu oraz przez przyszpitalną Wojewódzką Poradnię konsultacyjną, ale
wszystko wskazuje na to, że już w 2015 Opolszczyzna przestanie byćjedynym
województwem w Polsce z jedną neurochirurgią, bo budowa nowego szpitala o profilu
neurochirurgicznym (inwestor prywatny Vital Medic) w Kluczborku dobiegła końca.
Członkowie Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyli doradczo w doborze wyposażenia w ten
sposób, by było możliwe komplementarne wyprofilowanie nowego Szpitala.
W wyniku ostrego konfliktu z Dyrekcją WCM, który miał miejsce w 2013r. ostatecznie
uznano prawo neurochirurgów do równoczesnej pracy dla konkurencyjnych podmiotów i tym
samym stworzono pole do powstania drugiego ośrodka neurochirurgicznego.
Neurochirurgia opolska obsługuje jednomilionową populację mieszkańców województwa,
dzięki zatrudnionym w nim 7 specjalistom z zakresu neurochirurgii (wszyscy są w chwili
obecnej specjalistami II st. i równocześnie członkami Stowarzyszenia). Oddział dysponuje 4
miejscami specjalizacyjnymi, z których trzy jest wykorzystane przez lekarzy rezydentów
pracujących w Oddziale, jeden zwolnił się z początkiem 2015 i mamy ogromną nadzieję, że
zostanie wykorzystany przez kolejnego Opolanina. To pozwoliłoby zasypać częściowo
wyrwę pokoleniową, która powstała wskutek braku zainteresowania miejscowych lekarzy
neurochirurgią.
Wszyscy lekarze, poza Ordynatorem Oddziału, są zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne zawierane jako wynik konkursu ofert na okresy jednoroczne. System konsultancki z
etatowym Ordynatorem, jako organizatorem pracy wypracowany w Oddziale, gorąco
propagowany przez Stowarzyszenie, sprawdza się w zgodnej ocenie Ordynatora, Dyrekcji
Szpitala i właściciela (Urzędu Marszałkowskiego) doskonale. Potwierdzają to systematycznie
poprawiające się wskaźniki ocen w niezależnych Badaniach Satysfakcji Pacjentów –
niezbędne dla utrzymania posiadanych przez Wojewódzkie Centrum Medyczne certyfikaty:
ISO 9001:2000, PN-N 18001:2004, ISO 14001:2004 i certyfikat akredytacyjny przyznawany
przez centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. System zarządzania
wprowadzony w Oddziale skutkuje wysoką wydajnością pracy neurochirurgów, znacznie
przekraczających europejską normę 100 zabiegów na neurochirurga rocznie. W minionym
roku wykonano w Oddziale ponad 1500 zabiegów operacyjnych.
Utrzymuje się poprawa dostępności do bloku operacyjnego i jakość opieki anestezjologicznej
ze względu na zatrudnienie w Oddziale 4 lekarzy anestezjologów.
W Oddziale poza dyżurem neurochirurgicznym mamy 24-godzinna opiekę anestezjologiczną
jednego z czterech etatowych anestezjologów podlegających służbowo ordynatorowi oddziału
neurochirurgicznego, co jest rozwiązaniem niezwykle nowatorskim i unikalnym w skali
kraju.
Bardzo interesujące fakty świadczące o wysokiej jakości opieki neurochirurgicznej na
Opolszczyźnie ujawnia analiza danych dostępnych od tego roku na stronach NFZ.
Bardzo interesująca jest na przykład analiza śmiertelności w ciężkich urazach czaszkowomózgowych:
Niskie wskaźniki śmiertelności w ciężkich urazach cz-m w odniesieniu do całej Polski mają
tendencję zniżkową, łatwo to prześledzić rozbijając dane na okres sprzed i po zatrudnieniu
anestezjologów do opieki nad tymi chorymi.
Ciekawym parametrem wskazującym na efektywność opieki neurochirurgicznej na
Opolszczyźnie są czasy hospitalizacji chorych, np. w dwóch grupach procedur: w zabiegach
na kręgosłupie z zastosowaniem implantów i kompleksowych zabiegach
wewnątrzczaszkowych:
Powyższe dane stanowią powód do dużej satysfakcji, choć oczywiście nie można ich
traktować jako niezbitego dowodu na skuteczność naszych opolskich rowzwiązań, to nie da
się zaprzeczyć, że dane z NFZ są dość wiarygodnym źródłem informacji.
W minionych latach stabilizacji uległa sytuacja w zakresie dostępności personelu
pielęgniarskiego. W tej chwili nasze zapotrzebowanie w tym zakresie należy uznać za
zaspokojone. Ma to niewątpliwie związek z regulacją płac personelu średniego, która miała
miejsce w zeszłym roku, oraz wprowadzeniem przez Dyrekcję Szpitala systemu premii
motywacyjnej wiążącej wynik ekonomiczny jednostek szpitalnych z wynagrodzeniem
personelu średniego, który dzięki utrzymującej się rentowności umożliwiał niemal
podwojenie uposażeń pielęgniarek i spowodował napływ chętnych do tej trudnej i
odpowiedzialnej pracy. Zatem jedna z naszych największych bolączek planowana do
rozwiązania w ubiegłym roku została z powodzeniem rozwiązana.
Po zakończeniu w 2010 przebudowy Oddziału, dzięki wykorzystaniu środków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekt kluczowy: PN „Szpitale opolskie
gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej”.
Sytuację lokalową Oddziału należy uznać za więcej niż zadawalającą. Obecnie Oddział
spełnia wszystkie kryteria lokalowe stawiane takim placówkom w Europie i na świecie.
Oddział został powiększony o nowe zaplecze socjalne dla personelu wraz z nowoczesną,
klimatyzowaną audiowizualną salą konferencyjną, dokonano konwersji wszystkich sal
chorych w sale dwuosobowe wyposażone we własne węzły sanitarne oraz powiększono
odcinek nadzoru pooperacyjnego, tak by spełniał surowe kryteria powierzchniowe wymagane
normami od sal intensywnej opieki medycznej. Obecnie dysponujemy także pełnym
monitorowaniem wszystkich siedmiu stanowisk (jedno izolowane, monitorowane także
kamerą wizyjną), oraz siedmioma wysokiej klasy respiratorami, pompami żywieniowymi i
lekowymi. Stałą opiekę lekarską w tym odcinku zapewniają nasi anestezjolodzy,
zachowujemy także normy opieki pielęgniarskiej odpowiadające normom w oddziałach
intensywnej opieki. Oddział Neurochirurgii realizuje miesięcznie ponad 5000 pkt TISS, co
może świadczyć o charakterze i ciężkości stanu leczonych w jego ramach pacjentów.
W 2013 roku został rozstrzygnięty przetarg na mikroskop operacyjny – w jego wyniku
zakupiono jeden z najnowocześniejszych w Polsce mikroskopów: ZEISS PENTERO 900
wyposażony w naczyniową i guzową opcję fluoroscencyjną. Obie te nowoczesne modalności
udało się uruchomić, dzięki czemu ośrodek opolski stał się jednym z nielicznych w Polsce
dysponujących możliwością wykonywania wideoangiografii w operacjach naczyniowych
(Infrared800) i wizualizacji granic złośliwych glejaków przy ich resekcjach (Blue400).
Procedura przetargowa na zakup nowoczesnego podglądu radiologicznego dla potrzeb
neurochirurgii zakończona niepowodzeniem nie została podjęta na nowo i ciągle stanowi
główną sprzętową bolączkę obok braku monitoringu elektrofizjologicznego (jest
wynajmowany do zabiegów jego wymagających).
Wszystkie te niedostatki sprzętowe nie dotyczą nowego prywatnego ośrodka w Kluczborku,
którego wyposażenie należy ocenić na optymalne, zarówno w odniesieniu do diagnostyki
(rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, cyfrowy rentgen), jak i wyposażenia bloku
operacyjnego (O-arm, neuronawigacja, neuromonitoring, mikroskop Pentero).
W roku 2013 Stowarzyszenie nadal, jak co roku, koncentrowało swą aktywność na
działaniach mających na celu intensywne szkolenie własnego personelu, ale także współpracę
z instytucjami szkolącymi innych. Staliśmy się m.in. inicjatorami wypracowania oficjalnych
wytycznych leczenia operacyjnego choroby dysku lędźwiowego i choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego przez Polskie Towarzystwo Chirurgii
Kręgosłupa.
Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych szkoleń zagranicznych personelu
neurochirurgicznego wspieranych duchowo lub materialnie przez Stowarzyszenie w roku
2014 w odwrotnej chronologii:
1. Brussels, Belgia - Bogusław Maj uczestniczył w kursie technik chirurgicznych listopad 2015.
2. Brussels, Belgia - Zbigniew Florczak uczestniczył w Brussels International Spine
Symposium - listopad 2015
3. Istanbul, Turcja - Dariusz Łątka uczestniczył aktywnie w 8-th Asia-Pacific Cervical
Spine Symposium - listopad 2014.
4. Utrecht, Holandia - Dariusz Łątka uczestniczył w kursie technik chirurgicznych listopad 2015
5. Praha, Czech Republic - Dariusz Łątka uczestniczył w 15-th EANS Congress październik 2014.
6. Baltimore, Ma, USA - w październiku 2014 Jacek Chowaniec uczestniczył w kursie
AONeuro poświęconym neurotraumatologii.
7. Zurich, Szwajcaria – Wojciech Ilków uczestniczył we wrześniu w Monza
Microsurgery Course.
8. Leiden, Netherlands – Waldemar Kołodziej uczestniczył w zaawansowanym kursie
przednich dostępów do kręgosłupa.
9. St.Louis,Mo, USA - w sierpniu, nasz student Kajetan odwiedził mekkę
neurochirurgów - Walter Dandy Neurosurgical Society zorganizowało tam
Neurosurgery 101 for Students interested in Neurosurgery.
10. Helsinki, Finlandia - w czerwcu Tomasz Sobolewski odwiedził "świątynię
mikroneurochirurgii naczyniowej" - The 14th Helsinki Live Demonstration Course in
Operative Microneurosurgery.
11. Braga, Portugalia - w maju Tomasz Sobolewski uczestniczył w 12th hands-on course:
Sulci, Gyri, Ventricles and Dissecting Fibers.
12. Duisburg, Niemcy – Wojciech Ilków uczestniczył w marcu 2014 w kursie
tętniakowym w Klinice Neurochirurgii w Duisburgu.
13. Wendish, Niemcy – Zbigniew Florczak uczestniczy w kursie: "Spotkanie z
innowacjami w dziedzinie hemostazy operacyjnej"
14. Lizbona, Portugalia - w dniach 14.02-15.02.2014 Zbigniew Florczak uczestniczył w
AOSpine Masters Symposium-Tumor and Infections.
15. Tampa,Fl, USA - w lutym Dariusz Łątka uczestniczył w AONA Minimally Invasive
and Navigation Course.
W tym miejscu należy wspomnieć, że decyzją Zarządu Stowarzyszenie było
współorganizatorem Zebrania Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgów
Kręgosłupa, które odbyło się w Pawłowicach pod Kluczborkiem w styczniu 2015r i było
poprzedzone Students’ Corner – spotkaniem dla studentów medycyny zainteresowanych
neurochirurgią zorganizowanym pod auspicjami dopiero co utworzonego Walter E.Dandy
Neurosurgical Society Polish Chapter. To trzydniowe wydarzenie miało miejsce, co prawda,
już w 2015, ale wiele naszej energii związanej z organizacją miało miejsce w 2014r.
Odnieśliśmy bardzo duży sukces organizacyjny – w zgodnej ocenie zarówno studentów, jak i
„dorosłych” uczestników. Podczas obrad miało m.in. miejsce przekazanie władzy Polskiego
Towarzystwa Chirurgów Kregosłupa z rąk ustępującego Prezydenta Prof. Kloca na ręce
Prezydenta elekta Prof. Tęsiorowskiego.
Rok 2014 był także dość owocny jeśli chodzi o działalność na niwie naukowej. Publikacje
i prace prezentowane na sympozjach przygotowane w 2014r.:
1. Florczak Z., Łątka D.: Inżynierowie dla mikroneurochirurgów - prezentacja
wideoangiografii ICG - najświeższej nowinki technicznej użytecznej w operacjach
tętniaków mózgu. Konferencja Mózg-Komputer, Politechnika Opolska, Opole,
18.03.2014.
2. Miękisiak G., Banach M., Kiwic G., Kubaszewski L, Kaczmarczyk J., Sulewski A.,
Kloc W., Libionka W., Latka D., Kollataj M., Zaluski R.: Reliability and validity of
the Polish version of the Core Outcome Measures Index for the neck. Eur Spine J,
przyjęta do druku.
3. Łątka D.: Przepuklina jądra miażdżstego. Wskazania i metody leczenia
operacyjnego.Trzecia Edycja Polskiej Szkoły Chirurgów Kręgosłupa PTChK. X
Forum Chirurgów Kręgosłupa, Świeradów 4.06.2013
4. Łątka D.: Surgical treatment of degenerative cervical spine. AOSpine Advanced
Symposium - Trauma and Degenerative Spine. Kosice, Slovakia, 13.06.2014.
5. Łątka D., Glaubic-Łątka M., Sobolewski T., Krzeszowiec T., Kita P.: Oponowa
przetoka tętniczo-żylna jako niedoceniana przyczyna mielopatii zastoinowej (zespół
Foix-Alajuanine). V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa,
Zakopane 23-25 października 2014 r. - w przyg.
6. Łątka D., Miękisiak G.: Przepuklina jądra miażdżystego (pjm) w odcinku
lędźwiowym – wskazówki lecznicze w oparciu o dostępne dowody medyczne. V
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane 23-25
października 2014 r. - w przyg.
7. Łątka D., Miękisiak G.: Radikulopatia i mielopatia w przebiegu choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego – wskazówki lecznicze w oparciu o dostępne
dowody medyczne. V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa,
Zakopane 23-25 października 2014 r. - wprzyg.
8. Miękisiak G., Łątka D.: Ocena jakości leczenia operacyjnego kręgosłupa na
podstawie danych z polskiego modułu Spine Tango. Pierwszych 700 pacjentów. V
Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Zakopane 23-25
października 2014 r.
9. Miękisiak G., Łątka D.: Powrót do pracy po operacji kręgosłupa w populacji polskich
pacjentów. V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa,
Zakopane 23-25 października 2014 r.
10. Łątka D., Glaubic-Łatka M., Sobolewski T., Kita P.: Tentorial Dural Arterio-Venous
Fistula (TDAVF) - the underestimated cause of congestive cervical myelopathy (FoixAlajuanine Syndrome). 8th Asia Pacific Cervical Spine Meeting, Barbaros Point
Hotel, Istanbul, November 13-15,2014.
11. Miekisiak G., Latka D., Sulewski A., Kubaszewsk L, .Kaczmarczyk J.: The feasibility
of Web-based surveys in validation of Patient Reported Outcome Measures. przesłano do: Journal of the American Medical Informatics Association.
Księgowość Stowarzyszenia prowadziło „Bad-Bil” Biuro Ekspertyz i Badania
Bilansów Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, które sporządziło Rozliczenie przychodów i
wydatków za rok 2014.
Praca Zarządu była koordynowana cokwartalnymi Zebraniami Zarządu i kontrolowana na
bieżąco poprzez Komisję Rewizyjną, która ostatecznie wystąpiła do Walnego Zebrania
Członków o udzielnie Zarządowi absolutorium za miniony rok działalności i Walne
Zgromadzenie w dniu 16.02.2015r. tego absolutorium udzieliło.
1. Prezes Zarządu: dr n.med. Dariusz Łątka
2. V-ce Prezes Zarządu: lek.med. Paweł Kita
3. V-ce Prezes Zarządu: dr med. Waldemar Kołodziej
4. Członek Zarządu: lek.med. Grzegorz Gac

Podobne dokumenty