750 urodziny Wrzeœni W numerze:

Komentarze

Transkrypt

750 urodziny Wrzeœni W numerze:
750 urodziny Wrzeœni
W numerze:
750 lat temu ukaza³a siê pierwsza pisemna wzmianka o Wrzeœni. Podczas weekendu na prze³omie sierpnia i wrzeœnia
miasto obchodzi³o swe urodziny. I trzeba przyznaæ, ¿e zrobi³o to wyj¹tkowo hucznie.
Alboœmy to jacy tacy
Koncertowali dla 20 milionów
ludzi na ca³ym œwiecie. Ostatniego dnia sierpnia wyst¹pili we
Wrzeœni. Ponad stu artystów - balet, chór i orkiestra, 5 ton kostiumów, 14 programów artystycznych. Zespó³ Pieœni i Tañca
"Œl¹sk". Jubileusz 750-lecia miasta rozpocz¹³ siê od ich wystêpu.
31 sierpnia, mimo deszczowej i
ch³odnej aury, wrzeœnianie bardzo
t³umnie przybyli na koncert "Œl¹ska" do amfiteatru.
Kilka minut przed dziewiêtnast¹ lun¹³ obfity deszcz. Wydawa³o siê, ¿e publicznoœæ nie dopisze. Ale, mimo opadów, t³umy ludzi sz³y pod parasolami w kierunku amfiteatru, wype³niaj¹c go po
brzegi. Wkrótce przesta³o padaæ,
a koncert muzyki, pieœni, tañców
ludowych i narodowych w wykonaniu Œl¹ska rozgrza³ publicznoœæ
do czerwonoœci.
Roboty na drogach powiatowych.
strona 3
Dobiega koñca termomodernizacja Szpitala Powiatowego.
strona 4
Rusza kino konesera - zapraszamy !
strona 7
c.d. str. 8 Wystêp Zespo³u „Œl¹sk” rozgrza³ t³umnie zgromadzon¹ w amfiteatrze publicznoœæ
Bananowe œwiêto plonów
Do¿ynki wywodz¹ siê ze staros³owiañskich obrzêdów poœwiêconych zbiorom zbó¿. S³owianie szanowali ¿ycie i potrafili siê nim cieszyæ. Lubili tañczyæ
i œpiewaæ. Przyroda by³a dla nich
m¹droœci¹ i magi¹, i to w niej
widzieli boskoϾ. Tegoroczne
do¿ynki powiatowe, które odby³y siê 10 wrzeœnia na stadionie
zawarciañskim w Pyzdrach,
by³y niew¹tpliwie odwo³aniem
do pierwotnego znaczenia œwiêta plonów. Up³ynê³y bowiem pod
znakiem niefrasobliwej zabawy
i radoœci.
Raduje siê z goœci nasza wioska ca³a
Na obchody Powiatowego
Œwiêta Plonów do Pyzdr przyby³o
wielu znamienitych goœci m.in.
pos³owie na sejm - Pawe³ Arndt i
Tadeusz Tomaszewski, senator
Marek Waszkowiak, wojewoda
wielkopolski Tadeusz Dziuba, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Tomasz
Dutkiewicz, prokurator krajowy Marek Staszak, wielkopolski wojewódzki lekarz weterynarii - Le-
Przekazanie chleba i miodu, owoców tegorocznych plonów
s³aw Szab³oñski. W korowodzie dzie pod¹¿ali na stadion zawardo¿ynkowym, prowadzonym ciañski, gdzie odprawiona zosta³a
przez jeŸdŸców na koniach, msza œw. polowa, koncelebrowauczestniczy³y delegacje z wieñca- na przez ks. proboszcza Jana Anmi, goœcie, przedstawiciele w³adz drzejczaka i ks. proboszcza
samorz¹dowych, orkiestra dêta, Henryka Kuczmê. Uczestniczyli w
poczty sztandarowe, uczniowie niej: Chór "Camerata" i Orkiestra
szkó³ i maszyny rolnicze. Starosta Dêta Miejsko-Gminnego Oœrodka
i staroœcina do¿ynek oraz ksiê¿a je- Kultury z Pyzdr. Po mszy zosta³a
chali bryczkami.
wykonana pami¹tkowa fotografia
A nasz proboszcz modli³ siê te¿ mieszkañców z wysiêgnika wozu
o to By zbo¿e uros³o wspania³e jak stra¿ackiego. Œwiêto plonów jest
z³oto
okazj¹ do podsumowañ i oceny
Wszyscy w uroczystym pocho- kondycji rolnictwa w powiecie
wrzesiñskim. Dziœ batalia o przysz³oœæ rolnictwa rozgrywa siê w
zasadzie w oparciu o fundusze
unijne - rozpocz¹³ uroczystoœci
starosta Dionizy Jaœniewicz. Przekaza³ pyzdrzanom radosn¹ wiadomoœæ od nieobecnego marsza³ka
województwa Marka WoŸniaka
- Most na rzece Warcie znajdzie siê
w planie na przysz³y rok. Na koniec starosta wyrazi³ nadziejê, ¿e
uda mu siê kiedyœ osiedliæ na pyzdrskiej ziemi. Bêdê pretendowa³
do roli "ptoka" - obieca³. Uroczystoœci obrzêdowe w wykonaniu
Zespo³u Pieœni i Tañca "Ziemia
Wrzesiñska".
Wiliœmy ten wieniec z radoœci¹,
pieœniami, wy go podziwiajcie
bawcie siê wraz z nami
Wieniec do¿ynkowy wyplatano
zazwyczaj z ostatnich z¿êtych k³osów zbo¿a. Kiedyœ by³a to równianka - pêk k³osów zwi¹zanych
wst¹¿k¹. Wierzono, ¿e w ostatnich
k³osach zosta³a z³apana Matka
Zbo¿a. Ziarna wy³uskane z wieñca wysiewano jako pierwsze w ziemiê podczas jesiennych siewów
przekazuj¹c ziemi Matkê Zbo¿a.
c.d. str. 2
Zapraszamy na doroczne targi
„Rolnicza Jesieñ”.
strona 14
Oferty pracy z PUP we Wrzeœni.
strona 15
Trwa remont Starostwa.
strona 16
2
AKTUALNOŒCI
PaŸdziernik 2006
www.wrzesnia.powiat.pl
ci¹g dalszy ze str. 1
Bananowe œwiêto plonów
Przekazali chleb staroœcie Dionizemu Jaœniewiczowi i burmistrzowi Krzysztofowi Stru¿yñskiemu,
którzy go po³amali i rozczêstowali wœród goœci i uczestników.
Zas³uga rolników, dzielnie pracowali, ca³e pola ¿yta, pszenicy zasiali
Po uroczystoœciach obrzêdowych nadszed³ czas na bardziej
oficjalny punkt - wrêczenie nagród
i odznaczeñ. Odznaki honorowe
"Zas³u¿ony dla rolnictwa" przyznane przez ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na wniosek starosty
wrzesiñskiego oraz burmistrzów
gmin powiatu otrzymali: Andrzej
Lisiecki, Zdzis³aw Kurpik, Antoni Kosmala, Marian Kowalski,
Rajmund Przyby³owicz, Kazimierz Pawlak, Stanis³aw Dudek,
Barbara Sobczak, Eugeniusz Ja³oszyñski, Bogdan Kwacz, Euge-
Fot. M. Jadryszak
W ten sposób t³umaczono sobie
magiê wegetacyjn¹. Ziarno z wieñca dawa³o siê przysz³ym plonom i
przynosi³o szczêœcie domowi - rozpocz¹³ „czêœæ wieñcow¹” prowadz¹cy imprezê dziennikarz Radia
„Merkury” S³awomir Bajew. Wtedy delegacje gmin Ko³aczkowo,
Mi³os³aw, Nekla, Pyzdry i Wrzeœnia ustawi³y wieñce pod scen¹.
Nastêpnie rozpoczê³a siê czêœæ
chlebowa.
Kiedy œcinano nowe zbo¿e, wieœ
niecierpliwie czeka³a, kiedy zbo¿e
zostanie zmielone na m¹kê, by uroczyœcie dokonaæ wypieku chleba i
tym samym podkreœliæ, ¿e po starym chlebie doczekano nowego.
Chleba nigdy nie krojono no¿em,
zawsze go ³amano - kontynuowa³
konferansjer. Podczas pieœni chlebowej na scenê weszli starostowie
do¿ynek - Justyna Gorzelana z
Przepiêkne wieñce do¿ynkowe piêciu gmin
Ksi¹¿na w gminie Mi³os³aw i Jacek Kazimierski z Wr¹bczynkowskich Holendrów w gminie Pyzdry.
niusz Pacyñski i Andrzej Gibowski. Ponadto starosta wrzesiñski
postanowi³ uhonorowaæ rolników
Zapraszamy na POLAGRÊ
Miêdzynarodowe Targi POLAGRA-FARM w Poznaniu to
najwiêksze targi rolnicze w Europie Œrodkowo-Wschodniej,
prezentuj¹ce kompleksow¹ ofertê dla rolnictwa.
W targach bior¹ te¿ udzia³ firmy z terenu powiatu wrzesiñskiego. Tradycyjnie ju¿ powstanie PAWILON REGIONÓW, w którym
bogat¹ ofertê zaprezentuj¹ gminy
i powiaty. Tam¿e swoj¹ ekspozycjê bêdzie mia³ powiat wrzesiñski.
W tegorocznych targach weŸmie udzia³ 13 wystawców z naszego powiatu - informuje Kamil
Perlik - inspektor Wydzia³u Promocji - dla zwiedzaj¹cych przygotowaliœmy liczne atrakcje i degustacje. Bêdzie mo¿na skosztowaæ
piwa z mi³os³awskiego Browaru
FORTUNA, chleb z GS Samopomoc Ch³opska z Pyzdr z serkiem z
wrzesiñskiej Spó³dzielni Mleczarskiej. Do tego œliwki z Gospodarstwa Sadowniczego Eugeniusza
Pacyñskiego z Zieliñca, wyroby
miêsne z pyzdrskiej Masarni Grze-
gorza Paszaka, ciastka z Cukierni
KUCZORA we Wrzeœni, miód nekielskiego Ko³a Pszczelarzy...
Organizatorzy przygotowali
ucztê nie tylko dla cia³a, ale i dla
oka. Stoisko bêdzie mia³o formê
poci¹gu, firmy reklamowaæ siê
bêd¹ w drewnianych wagonikach,
które wykona firma PIMAX, natomiast lokomotywa, autorstwa firmy WIT-KAZ z Wr¹bczynkowskich Holendrów, bêdzie wiklinowa! Na "Stacji Powiat Wrzesiñski", któr¹ upiêksz¹ krzewy i
drzewka z firmy GARDEX-u, zaprezentuj¹ siê tak¿e firmy: EKKA,
ROL-PAK i POLRYZA z Wrzeœni.
Targi odbêd¹ siê w dniach 1215 paŸdziernika w godz. 9:0017:00. Bilet wstêpu kosztuje 7 z³.
Poprzednio wystawialiœmy siê w
hali 8a, teraz bêdziemy w bliŸniaczym pawilonie 8 - mówi K. Perlik - planujemy przeprowadziæ
konkursy z nagrodami.
Zapraszamy mieszkañców powiatu do odwiedzenia targów. Naprawdê warto !!!
(agda)
Studia Piosenki i zespo³u folklorystycznego "Ko³aczkowianie".
Ciekawym akcentem by³a prezentacja gwary poznañskiej w wykonaniu uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej w Rudzie Komorskiej. Oprócz licznych koncertów
i wystêpów muzycznych, organizatorzy przygotowali dla uczestników œwiêta plonów wiele innych
atrakcji - prezentacje walk wojów
s³owiañskich, strzelanie z ³uku,
statek wycieczkowy po Warcie,
degustacje i wystawy. Losy w loterii fantowej sprzedane zosta³y
b³yskawicznie. Nic dziwnego, skoro g³ównymi nagrodami by³y: rower, kuchenka mikrofalowa i...
którym tryumfowa³a Katarzyna
Œwi¹tek.
Skoñczyliœmy ¿niwa w upale
spiekocie, dziœ siê zabawimy po
ciê¿kiej robocie
I wreszcie rozpocz¹³ siê koncert
gwiazdy muzycznej wieczoru Zespo³u "VOX". Trzeba przyznaæ,
¿e by³o na co czekaæ. Artyœci b³yskawicznie nawi¹zali kontakt z
publicznoœci¹, któr¹ poprosili tu¿
pod scenê. Widzowie, razem z zespo³em œpiewali najwiêksze hity "Zabiorê Ciê, Magdaleno", "Rycz
ma³a rycz", "Bananowy song".
Witold Paszt, Dariusz Tokarzewski i Jerzy S³ota obdarzeni s¹ niezwyklym talentem showmañskim,
Fot. M. Jadryszak
Na zabawê do¿ynkow¹ przyby³y t³umy mieszkañców powiatu
oraz osoby i instytucje dzia³aj¹ce
na rzecz rolnictwa powiatu wrzesiñskiego za szczególne osi¹gniêcia w swej pracy specjalnie ustanowionym wyró¿nieniem Rolnik
Roku 2006.
Nagrody Rolnik Roku 2006:
1. W kategorii produkcja zwierzêca - Marek Rezler z Noskowa,
2. W kategorii produkcja roœlinna - Marek Œmidowicz ze Sokolnik,
3. Wyró¿nienie Specjalne Starosty Wrzesiñskiego Rolnik Roku
2006 za ca³okszta³t osi¹gniêæ w
rolnictwie - Hilary Korzyniewski
Prezes Agropol Soko³owo.
4. Za osi¹gniêcia w edukacji
rolniczej - Teresa Waszak.
5. Statuetkê dla najlepszej instytucji dzia³aj¹cej na rzecz rolnictwa - Biuro Powiatowe Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa we Wrzeœni.
Specjalne wyró¿nienie LAUR
STAROSTY WRZESIÑSKIEGO
"Zas³u¿ony dla Rolnictwa Powiatu Wrzesiñskiego" wrêczono Józefowi Szafarkowi, kierownikowi
Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrzeœni. Fakt, ¿e wyró¿niony po raz pierwszy jest
urzêdnik, a nie rolnik, œwiadczy o
jego ogromnym wk³adzie w rolnicze dzie³o naszego powiatu. Józef
Szafarek i jego zespó³ to Mistrzostwo Polski S³u¿b Rolniczych - uzasadni³ swój wybór starosta. Oprócz
okolicznoœciowego dyplomu, laureata uhonorowano tak¿e... prawdziwym wieñcem laurowym! Jestem wzruszony, nie spodziewa³em
siê tylu nagród. To dziêki Wam,
drodzy rolnicy. To wyró¿nienie bêdzie dla nas mobilizacj¹ do jeszcze lepszej pracy na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie - mówi³
Józef Szafarek.
Wielka radoϾ dzisiaj w naszej
wsi panuje, ka¿dy cz³owiek wielce siê raduje
Do¿ynki to przede wszystkim
œwiêto dobrej zabawy. Wszyscy
uczestnicy œwiêta plonów mogli
bawiæ siê podczas wystêpu i musztry paradnej Orkiestry Dêtej Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury oraz
wystêpów zespo³u tanecznego
PULS, artystów Wrzesiñskiego
Gospodarzami byli: starosta D. Jaœniewicz i burmistrz K. Stru¿yñski
dwa prosiaki! Dla mi³oœników
motoryzacji gratk¹ by³y przejazdy
motocyklowe z klubem Fire Ghost
i wystawa maszyn rolniczych.
Przygotowano tak¿e atrakcjê dla
wielbicieli koni niemechanicznych
- przejazdy bryczkami. Du¿o emocji przysporzy³ niew¹tpliwie pokaz
przygotowany przez aeroklub z
Konina - lot samolotu GAWRON,
z którego rozrzucone zosta³y cukierki dla publicznoœci. Imprezami towarzysz¹cymi do¿ynek by³y
zawody wêdkarskie o Puchar Przewodnicz¹cego Rady Powiatu w
kategorii juniorzy, który otrzyma³
Przemys³aw B¹czkiewicz i o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
Pyzdry w kategorii seniorzy, w
których tryumfowa³ Zbigniew Zerner. Równolegle odbywa³y siê te¿
zawody strzeleckie o Puchar Starosty Powiatu Wrzesiñskiego, w
maj¹ ogromny talent wokalny.
Najdesz³a wielkopomna chwi³a zacytowali na koniec bohatera "Samych swoich" - ale mamy jeszcze
do Was jedn¹ proœbê - ¿ebyœcie
zawsze byli tacy radoœni i uœmiechniêci. Szczêœliwej drogi Pañstwu
¿yczymy!!! I... zakoñczyli wystêp
utworem "Szczêœliwej drogi ju¿
czas". Ale, wprost proporcjonalnie
do wspania³ej zabawy, artyœci musieli jeszcze bisowaæ. Po koncercie grupy "VOX" rozpoczê³a siê
zabawa taneczna z zespo³em
Springer Show.
Obchodom Powiatowego Œwiêta Plonów towarzyszy³a piêkna
s³oneczna pogoda. Impreza by³a
wspania³ym po¿egnaniem lata. A
nastêpne do¿ynki powiatowe ju¿
za rok... Tym razem w gminie Mi³os³aw.
(agda)
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIÑSKIEGO z dnia 18 wrzeœnia 2006 r.
Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16.07.1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z póŸn. zm.), podaje siê do wiadomoœci wyborców, ¿e Rada Powiatu we Wrzeœni Uchwa³¹ nr
232/XL/2002 z dnia 3.07.2002 r. utworzy³a nastêpuj¹ce okrêgi wyborcze oraz ustali³a liczbê radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu we Wrzeœni
Okrêg Wyborczy nr 1 - Ko³aczkowo - Pyzdry
4 radnych
Okrêg Wyborczy nr 2 - Nekla - Mi³os³aw
4 radnych
Okrêg Wyborczy nr 3 - Gmina Wrzeœnia (wieœ) - Gulczewo, Gulczewko, Soko³owo, Grzybowo, Gutowo Ma³e, Kleparz,
Ostrowo Szlacheckie, Sobiesiernie, Stanis³awowo, Wódki, Broniszewo, Gutowo Wielkie, Otoczna, Sêdziwojewo, Kawêczyn, Marzenin, Noskowo, Radomice, Strzy¿ewo, Psary Ma³e, Przyborki, Chociczka, ¯erniki, Marzelewo, Nowy Folwark, Psary Polskie,
Psary Wielkie, S³omowo, S³omówko, Bia³ê¿yce, Chocicza Wielka, Ob³aczkowo, Osowo, Bardo, Chocicza Ma³a, Chwalibogowo,
Grzymys³awice, Bierzglinek, Kaczanowo, Neryngowo, Nowa Wieœ Królewska, Gozdowo, Gozdowo M³yn, Nadarzyce, So³eczno,
Bierzglin, Gonice, Goniczki, Wêgierki
4 radnych
Okrêg Wyborczy nr 4 - Gmina Wrzeœnia (miasto) - ul.: Dzieci Wrzesiñskich, Fabryczna, GnieŸnieñska, Jana Paw³a II, Koœcielna, Laskowskiego, Mickiewicza, Mi³os³awska, Pl. Œw. Stanis³awa, Ratuszowa, Rynek, Rzeczna, Rzemieœlnicza, S¹dowa, Sienkiewicza, Sienna, Staszica, Wielkopolska, Wrzosowa, Chopina, Harcerska, Legii Wrzesiñskiej, 3 Maja, Moniuszki, Szkolna, Warszawska, B³êkitna, Czerniejewska, Daszyñskiego, Dworcowa, Dzia³kowców, Jagodowa, Jasna, Kolejowa, Koralowa, Kwiatowa, Lazurowa, Letnia, Leœna, Malinowa, Paderewskiego, Parkowa, Pogodna, Promienista, Rubinowa, S³oneczna, Spacerowa, Szafirowa,
Œwiêtokrzyska, Têczowa, Turkusowa, Wczasowa, Wiœniowa, Abrahama, Armii Poznañ, Asnyka, Baczyñskiego, Bohaterów Monte
Cassino, Broniewskiego, Che³moñskiego, Chmielowskiego, Ciszaka, Culica, Czapskiego, D¹browskiej, D³ugosza, Dondajewskiego, 17 Dywizji Piechoty, Drzyma³y, Fedyka, Fenrycha, Ga³czyñskiego, Grottgera, Grudzielskiego, Kad³ubka, Kasprowicza, Ko³³¹taja, Kopernika, Kosiñskiego, Konarskiego, Kossaka, Kosynierów, Kruczkowskiego,, Kutrzeby, Mycielskiego, Nowaka, Sza³a,
Trawiñskiego, Leœmiana, Libelta, £okietka, Makowskiego, Malczewskiego, Marcinkowskiego, Matejki, Mieros³awskiego, Na³kowskiej, Niestrawskiego, Norwida, Orkana, Orzeszkowej, Pola, Powstanców Wlkp., Pr¹dzyñskiego, Prusa, Reymonta, Skoraczewskiego, Soko³owska, Staffa, Stasiewskiego, Witta Stwosza, Szeroka, Szosa Witkowska, Œciegiennego, Traugutta, Tuhego, Turwida, Tuwima, Waryñskiego, Wawrzyniaka, Witkiewicza, Wyspiañskiego, Zapolskiej, ¯eromskiego, 68 Pu³ku Piechoty, Konopnickiej, Pu³askiego, S³owian, Wiewiórowskiego, Wybickiego, ¯wirki i Wigury, S³owackiego, D¹browskiego, Ogrodowa, Witkowska,
Wojska Polskiego, Zamys³owskiego, Batorego, Sikorskiego, Piastów, Bema, Chrobrego, Kiliñskiego, Królowej Jadwigi, Akacjowa,
Brzozowa, Elbl¹ska, Gdañska, G³ogowska, Grunwaldzka, Koszaliñska, Ko¿uchowska, Kwidzyñska, Lubuska, Malborska, Objazdowa, Olsztyñska, Opolska, Polkowicka, Przemys³owa, S³upska, Szczeciñska, Wroc³awska, Bytomska, Dolnoœl¹ska, Fromborska,
Gliwicka, Gorzowska, Gubiñska, Kaliska, Ko³obrzeska, Legnicka, £u¿ycka, Mazurska, Oleœnicka, Raciborska, Suwalska, Œwidnicka, Wa³brzyska, Warmiñska, Zielonogórska, ¯agañska, Koszarowa, Koœciuszki, Opieszyn, Warsztatowa.
7 radnych
Siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej mieœci siê w Starostwie Powiatowym, ul. Chopina 10 , tel. centrala - 640 44 44
640 44 54, 640 44 35, 640 44 51
Starosta Wrzesiñski - Dionizy Jaœniewicz
www.wrzesnia.powiat.pl
AKTUALNOŒCI
PaŸdziernik 2006
3
Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej
W tym numerze prezentujemy wydzia³ Starostwa Powiatowego we Wrzeœni, bez którego
nie trzymalibyœcie w rêku tego
biuletynu... Po prostu by go nie
by³o! Tak jak wielu imprez powiatowych, konferencji, koncertów, strony internetowej powiatu... Tym wszystkim bowiem zajmujemy siê my - Wydzia³ Promocji, Kultury i Integracji Europejskiej.
Naczelnikiem Wydzia³u jest
Elwira HarêŸlak, absolwentka zarz¹dzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej. Do jej g³ównych zadañ, oprócz koordynacji
pracy Wydzia³u, nale¿y podpisywanie i sporz¹dzanie wszelkich
umów, dotycz¹cych m.in. przyznawania dotacji na organizacjê imprez, renowacjê zabytków, koœcio³ów. Jako "g³owa" Wydzia³u sprawuje pieczê nad ka¿d¹ jego ga³êzi¹ - od wype³niania wniosków na
dotacje unijne, poprzez organizacjê konferencji, na "Przegl¹dzie
Powiatowym" koñcz¹c. Energiczna, aktywna i przedsiêbiorcza. Jej
hobby to stare pojazdy i motocykle, bierze udzia³ w ró¿nych rajdach.
Ilona Dêbicka - zastêpca naczelnika. Ukoñczy³a filologiê
francusk¹ i podyplomowe studium
public relations na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza. W powiecie zajmuje siê sprawami kultury - organizacj¹ koncertów, konkursów recytatorskich, przegl¹dów piosenki, itd... Koordynowa³a dzia³ania prowadzone w ramach
akcji "Przejrzysta Polska". Poza
tym sprawuje pieczê nad miesiêcznikiem "Przegl¹d Powiatowy" biuletynem informacyjnym Starostwa. Ci¹gle siê dokszta³ca, bo-
Zadaniem Wydzia³u jest m.in. promocja powiatu
wiem jej pasj¹ s¹ podró¿e i nauka
jêzyków obcych.
Anna Mantorska (AM) - referent. Ukoñczy³a filologiê rosyjsk¹
na Uniwersytecie Warszawskim.
Do jej zadañ nale¿y kontakt z mediami, które powiadamia o wydarzeniach i imprezach powiatowych, wysy³a do nich cotygodniowy serwis informacyjny. Interesuje siê zagadnieniami z zakresu public relations. Uwielbia koty.
Julia Drozda (ula) - referent,
studentka stosunków miêdzynarodowych na Uniwersytecie im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. Zajmuje siê wydawaniem i ewidencj¹
materia³ów promocyjnych. Z racji
swoich zainteresowañ grafik¹
komputerow¹ i talentu plastycznego, projektuje i drukuje koperty,
zaproszenia, dyplomy, wizytówki,
plakaty. Od codziennych problemów odpoczywa na ³onie natury,
wêdkuj¹c.
Agnieszka Przysiuda (agda) referent, absolwentka filologii polskiej z filmoznawstwem na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza. Jej zadaniem jest sprawdzanie wszelkich pism i artyku³ów
pod wzglêdem poprawnoœci ortograficznej i stylistycznej, redagowanie pism okolicznoœciowych.
Koordynuje dzia³ania zwi¹zane z
imprezami filmowymi. Jej pasj¹
jest kino - szczególnie niezale¿ne,
niekomercyjne. Ma trzyletniego
syna Maciusia.
Te osoby tworz¹ zespó³ redakcyjny "Przegl¹du Powiatowego" ich zadania to pisanie artyku³ów,
przeprowadzanie wywiadów, wykonywanie zdjêæ.
Kamil Perlik - inspektor - "rodzynek" Wydzia³u. Absolwent zarz¹dzania i marketingu Politechniki Poznañskiej. Pracuje w Starostwie najd³u¿ej, bo 7 lat. Zajmuje
siê prowadzeniem strony internetowej powiatu (www.wrzesnia.powiat.pl) oraz techniczn¹ obs³ug¹
Biuletynu Informacji Publicznej.
On te¿ odpowiedzialny jest za korespondencjê elektroniczn¹.
Oprócz tego, wraz z g³ównem in-
Roboty na drogach powiatowych
Przebudowa ul. 3-go Maja w Pyzdrach
Wykonanie zaplanowanych
na rok 2006 r. robót drogowych
na drogach powiatowych dobiega koñca.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Us³ug Wodno-Kanalizacyjnych z Pyzdr koñczy przebudowê ul. 3 Maja w Pyzdrach. W ramach prowadzonych
robót zosta³a rozebrana nawierzchnia brukowa i uk³adany jest nowy
krawê¿nik oraz nawierzchnia z
elementów betonowych typu trylinka na d³ugoœci 245 m. W celu
zapewnienia prawid³owego odwodnienia zosta³a obni¿ona jezdnia oraz wybudowano dodatkowe
studzienki œciekowe. Za te roboty
Powiatowy Zarz¹d Dróg zap³aci
69 999 z³.
Trudnym zadaniem drogowym
tego roku by³ remont ulicy Centralnej w Gutowie Ma³ym, poniewa¿ na d³ugoœci robót 351 m wy-
stêpuje wiele zjazdów na posesjê,
a spadki pod³u¿ne s¹ mniejsze od
wymaganych normami. Przedsiêbiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ze S³upcy zakoñczy³o roboty. U³o¿ono nowy krawê¿nik, dwie
macji w razie ujawnienia zabytku
oraz zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o
wykopalisku.
Jednym z zadañ Wydzia³u Promocji jest tak¿e wspó³praca z zagranic¹ - powiatem Wolfenbüttel
w Niemczech oraz rejonem Smolewicze na Bia³orusi. Organizujemy ró¿nego rodzaju spotkania,
wyjazdy i wizyty delegacji zaprzyjaŸnionych powiatów. Jednym z
efektów wspó³pracy by³y zorganizowane w maju tego roku Dni Polsko-Niemieckie - szereg imprez,
konferencji i festynów, polegaj¹cych na wymianie kulturalnej miêdzy narodami.
Spoœród imprez zorganizowanych w tym roku przez Wydzia³,
warto wymieniæ: Bal Charytatywny na rzecz Szpitala Powiatowego, koncert Zespo³u Pieœni i Tañca "Œl¹sk" (wspó³organizowany z
UMiG we Wrzeœni), imprezê M³odzi Zdolni czyli Powiatowe Talenty Muzyczne, Do¿ynki Powiatowe, na których wyst¹pi³ zespó³
VOX, a tak¿e inne imprezy, uroczystoœci i konkursy powiatowe.
Oprócz tego... Opracowujemy i
rozpowszechniamy materia³y promocyjno-informacyjne o powiecie
- wydajemy foldery, ulotki, pocztówki, mapy i inne publikacje.
A prywatnie...
- 2/3 naszego Wydzia³u bierze
udzia³ w kursach komputerowojêzykowych Akademii Spo³eczeñstwa Informacyjnego
- Pracownicy Wydzia³u mówi¹
jêzykami - angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpañskim, w³oskim i ³aciñskim!
- Œrednia wieku pracowników
Wydzia³u wynosi 30,7 roku.
red
XLVI sesja Rady Powiatu w dniu 29 wrzeœnia
o godz 16.00 w sali Powiatowego Urzêdu Pracy.
warstwy masy mineralno-asfaltowej oraz œcieki przykrawê¿nikowe. Koszt robót to 124 840 z³.
Pod koniec sierpnia Zak³ad
Brukarski Alicji Kuliñskiej z Czerniejewa przyst¹pi³ do remontu bardzo zniszczonego chodnika w m.
Bieganowo. Za kwotê 80 880 z³
wykona wymianê krawê¿nika,
obrze¿y betonowych oraz u³o¿y
now¹ nawierzchniê z kostki betonowej "polbruk" po jednej stronie wsi.
Wykonawcy robót na drogach
powiatowych wybierani s¹ przez
przeprowadzane przetargi nieograniczone.
Na wszystkie roboty zlecone w
2006 r. projekty wykona³ oraz nadzory prowadzi pracownik Powiatowego Zarz¹du Dróg we Wrzeœni
Miros³aw Szumiga³a.
Wymiana chodnika przy drodze powiatowej w Bieganowie
formatykiem, zajmuje siê sk³adem
biuletynu "Przegl¹d Powiatowy".
Organizuje corocznie ekspozycjê
firm i przedsiêbiorstw powiatu na
targach POLAGRA. Jego hobby to
sport i stary dobry rock. Kobietami otoczony w pracy i w domu ma dwie córki - Zosiê i Gabrysiê.
Hanna Brona - inspektor, absolwentka germanistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Nieoceniona pomoc lingwistyczna przy t³umaczeniach wszelkich
pism urzêdowych, maili, a tak¿e
podczas wizyt Niemców z zaprzyjaŸnionego, partnerskiego powiatu Wolfenbüttel. Ma córkê Marysiê. Odpowiedzialna za pozyskiwanie funduszy unijnych.
Anna Mizgajska - inspektor. Ma
licencjat z jêzyka francuskiego,
ukoñczy³a równie¿ politologiê z
wyk³adowym jêzykiem francuskim na Uniwersytecie Œl¹skim w
Katowicach. Zajmuje siê opracowywaniem projektów i przygotowywaniem wniosków o pozyskiwanie funduszy unijnych przedsiêwziêæ i inwestycji powiatowych.
Jej hobby to kino, narty i literatura francuska XIX i XX wieku.
Beata Jankowska - inspektor.
Absolwentka Akademii Rolniczej
i studiów podyplomowych z bankowoœci. W tej filigranowej kobietce tkwi wielka moc i si³a, ona
bowiem zajmuje siê porêczeniami
kredytowymi - od niej wiêc wiele
zale¿y! Odpowiedzialna za kontakty z przedsiêbiorcami. Koordynowa³a dzia³ania zwi¹zane ze
stworzeniem katalogu firm powiatu wrzesiñskiego. Zawsze
uœmiechniêta i weso³a. Ma dwóch
synów- Mateusza i Filipa.
Do kompetencji Wydzia³u nale¿y równie¿ przyjmowanie infor-
PZD
Porz¹dek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjêcie protoko³u z XLV sesji Rady Powiatu.
3. Przedstawienie porz¹dku obrad.
4. Informacja przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Przewodnicz¹cego Zarz¹du o pracach Zarz¹du
w okresie miêdzysesyjnym i z wykonania uchwa³ Rady w okresie
miêdzysesyjnym.
6. Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrzeœni z dzia³alnoœci w 2005 r. wraz z wykazem potrzeb
w zakresie pomocy spo³ecznej.
7. Informacja o przebiegu wykonania bud¿etu powiatu za I pó³rocze 2006 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ za I pó³rocze danego roku.
8. Podjêcie uchwa³ w sprawie:
a) zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ we Wrzeœni,
b) uchwalenia regulaminu udzielania Nagrody Starosty za szczególne osi¹gniêcia sportowe,
c) wyra¿enia zgody na przyjêcie od Skarbu Pañstwa darowizny
nieruchomoœci po³o¿onej we Wrzeœni przy ulicy GnieŸnieñskiej,
d) wyra¿enia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomoœci
bêd¹cej w³asnoœci¹ powiatu wrzesiñskiego, zapisanej w ksiêdze wieczystej pod numerem KW 25782,
e) zmiany uchwa³y Rady Powiatu nr 168/XXVI/2005 z dnia
27.01.2005 r. w sprawie uchwalenia warunków odp³atnoœci uczestnika za pobyt w oœrodkach wsparcia - w Œrodowiskowym Domu Samopomocy w Pietrzykowie gm. Pyzdry i Œrodowiskowym Domu Samopomocy we Wrzeœni,
f) zmiany uchwa³y Rady Powiatu we Wrzeœni nr 265/XLI/2006 z
dnia 30.03.2006 r. zmienionej uchwa³¹ nr 279/XLIII/2006 z dnia
25.05.2006 r. o podziale œrodków finansowych pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej,
g) upowa¿nienie Zarz¹du Powiatu we Wrzeœni do przesuniêcia
terminu sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u wykupu obligacji,
h) okreœlenia dochodów w³asnych uzyskiwanych przez samorz¹dowe jednostki bud¿etowe oœwiaty i wychowania na wydzielonym
rachunku dochodów w³asnych,
i) zmiany bud¿etu powiatu wrzesiñskiego na 2006 rok,
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne g³osy i wnioski.
4
PaŸdziernik 2006
www.wrzesnia.powiat.pl
INFORMACJE POWIATOWE
Ogrzany s³oñcem
Oszczêdnoœæ kosztów
Prace termomodernizacyjne
zosta³y zakoñczone. Pozosta³y
jeszcze do wykonania prace remontowo-wykoñczeniowe. S¹dzê,
¿e do koñca paŸdziernika zostan¹
zrealizowane. Ciekawi jesteœmy,
ile uda siê nam zaoszczêdziæ.
Zgodnie z za³o¿eniami fachowców
powinno to byæ ok. 50%. A dok³adnie ile, to poka¿e ju¿ praktyka. Na
pocz¹tek liczymy na ograniczenie
kosztów o 1/3, co stanowi³oby kwotê w wysokoœci ok. 100 tys. - powiedzia³ Zbyszko Przybylski, dyrektor wrzesiñskiego szpitala, podczas obrad Spo³ecznej Rady SP
ZOZ we Wrzeœni.
Kompleksowa termomodernizacja
Przypomnijmy, ¿e g³ównym zadaniem termomodernizacji jest
zmniejszenie kosztów utrzymania
budynku. W obecnych warunkach,
przy wci¹¿ rosn¹cych cenach energii, staje siê to absolutn¹ koniecznoœci¹. Dobrze przeprowadzona
termomodernizacja powinna obejmowaæ wszystkie kategorie strat
cieplnych w budynku, jeœli jest to
mo¿liwe. We wrzesiñskim szpitalu wymieniono system grzewczy,
zmieniono tak¿e pokrycie dachu,
zmodernizowano kot³owniê, zamontowano nowe okna, a na ocieplonych œcianach pojawi³a siê
nowa elewacja.
Fot. T.Ma³ecki - WW
Od kot³owni w niskim parterze, poprzez now¹ elewacjê i okna, do samego szczytu dachu. Wrzesiñski szpital zupe³nie zmieni³ swoje oblicze. W najbli¿szych planach jest te¿
budowa, wiêkszego ni¿ dotychczasowy, parkingu i oœwietlenie budynku szpitala.
Dyrektor Z.Przybylski i starosta D.Jaœniewicz prezentuj¹ nowe solary
Darmowa energia
Na dachu zainstalowane zosta³y solary, dziêki którym szpital bêdzie móg³ wykorzystywaæ energiê
s³oneczn¹ do ogrzewania wody latem wystarcz¹ one w zupe³noœci,
natomiast zim¹ bêd¹ wspomagaæ
tradycyjny system grzewczy - podsumowa³ M. Musielski, kierownik
sekcji technicznej w szpitalu. Szpital musi byæ wyposa¿ony w dwa
niezale¿ne Ÿród³a ogrzewania.
Obecnie ciep³o szpitalowi zapewnia PEC i ogrzewanie gazowe.
Korzystaæ bêdziemy z tego, który
oka¿e siê tañszy - powiedzia³ dyrektor, Z. Przybylski.
Jest to inwestycja na miarê
dziesiêcioleci, któr¹ uda³o siê
przeprowadziæ dziêki wk³adowi z
bud¿etu powiatu, œrodkom pozyskanym z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska, jak równie¿, co warto szczególnie podkreœliæ, œrodkom
w³asnym szpitala. Zazwyczaj s³yszymy, ¿e placówki zdrowia maj¹
monstrualne d³ugi, poszukuj¹
œrodków na bie¿¹ce funkcjonowanie, co dopiero mówi¹c o zakupie
nowego sprzêtu, czy remontach podsumowuje z satysfakcj¹ starosta, Dionizy Jaœniewicz. Koszt termomodernizacji szpitala wynosi
ponad 4 mln z³.
(AM, ula)
Praca z powo³ania
Rozmowa z Magdalen¹ Zaj¹c nowym dyrektorem Oœrodka
Wspomagania Dziecka i Rodziny
w Ko³aczkowie
Czy nie obawia³a siê Pani podj¹æ wyzwania, jakim jest kierowanie Oœrodkiem Wspomagania
Dziecka i Rodziny?
Sytuacje nowe zawsze wywo³uj¹ zastanowienie i obawy, jak
sobie z nimi poradzimy. Jednak
uzna³am, ¿e jestem gotowa zmierzyæ siê z tym zadaniem.
Jak¹ ma Pani wizjê dalszego
funkcjonowania oœrodka?
Jak twierdzi M. Andrzejewski,
"pracuj¹c w tego typu placówce
Pani wczeœniejsze pora¿ki pedagogiczne w Oœrodku?
Moja wizja oœrodka jest taka, ¿e
dobrze siê w nim dzieje naszym
wychowankom. Chcia³abym stworzyæ takie œrodowisko wychowawcze, i wypracowaæ takie metody
pracy, które pozwol¹ na radzenie
sobie z naszymi problemami.
trzeba mieæ œwiadomoœæ, ¿e pora¿ka jest chlebem powszednim, a
sukces niedziel¹".
Praca z m³odzie¿¹ na pewno
nie jest ³atwa. Czy nie zra¿aj¹
Praca z m³odzie¿¹ wynika z
powo³ania, czy raczej z przypadku?
Praca ta jest bardzo trudna, ale
nawet najmniejszy sukces pedagogiczny daje ogromn¹ satysfakcjê.
Myœlê, ¿e to jest moje powo³anie.
Rozmawia³a
Anna Mantorska
Œwiat sam sobie nie da rady!
Uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 sprz¹taj¹ œwiat
Tegoroczna akcja "Sprz¹tanie Œwiata - Polska" przebiega³a pod has³em selektywnej zbiórki odpadów. Ta cykliczna wrzeœniowa akcja mobilizuje miliony
ludzi do dzia³añ ograniczaj¹cych
zaœmiecanie otoczenia, w trosce
o Ziemiê - nasz¹ planetê.
Mieszkañcy powiatu wrzesiñskiego co roku licznie uczestnicz¹
w tej najwiêkszej inicjatywie eko-
logicznej, prowadzonej na skalê
ogólnopolsk¹.
Jak co roku, i tym razem,
uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych nr 2 im. Powstañców Wielkopolskich we Wrzeœni w³¹czyli siê
w ogólnoœwiatow¹ akcjê "Sprz¹tanie Œwiata 2006" - mówi Przemys³aw Moch -nauczyciel w ZSZ
- Tradycyjnie, ju¿ od kilku lat, "myœlimy globalnie - dzia³amy lokal-
nie". Teren, który uprz¹tnêliœmy, to
otoczenie naszej szko³y na Koszarowej oraz wzd³u¿ ul. Koœciuszki
(od Kiliñskiego do Sikorskiego). W
pi¹tek 15 wrzeœnia br. nie by³ to
jednorazowy "zryw". Œmieci z naszego terenu uprz¹tamy czêœciej,
w myœl zasady, ¿e chc¹c zmieniaæ
œwiat, trzeba zacz¹æ od swojego
podwórka. Tym razem w praktycznym dzia³aniu na rzecz œrodowiska udzia³ wziê³y trzy klasy (oko³o
70 uczniów).
Podobne dzia³ania podjê³y tak¿e wszystkie inne szko³y. Sprz¹ta³y tak¿e przedszkolaki.
Uczestnikom bior¹cym udzia³
w akcji serdecznie dziêkujemy,
przypominaj¹c i zachêcaj¹c jednoczeœnie, abyœmy chronili nasz¹
planetê codziennie, przez ca³y rok,
w myœl rymowanki Andrzeja P¹gowskiego - autora tegorocznego
plakatu akcji: "Œwiat sam sobie nie
da rady - segregujmy wiêc odpady".
Jaros³aw Sobczak
Kolejny etap szkoleñ
W ramach programu EQUAL kolejny, praktyczny etap szkoleñ
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju osób, które podejm¹ pracê w spó³- Spó³dzielnia Socjalna UL, w dzielni socjalnej. Kursy odbywaæ
powiecie wrzesiñskim powstaje siê bêd¹ w Centrum Kszta³cenia
spó³dzielnia socjalna, której za- Praktycznego. Marek Dyba, dyrek³o¿ycielami bêd¹ osoby niepe³no- tor placówki przedstawi³ program
sprawne.
szkoleñ praktycznych.
Funkcjonowanie spó³dzielni
W kursie dla pocz¹tkuj¹cych pozwoli jej cz³onkom samodziel- obs³uga komputera z wykorzystanie prowadziæ w³asn¹ dzia³alnoœæ niem internetu - wezm¹ udzia³
gospodarcz¹, przy uwzglêdnieniu wszystkie osoby zakwalifikowane
pewnych konkurencyjnych przy- do projektu. Oprócz tego, ka¿dy z
wilejów (np. zwolnieñ podatko- kursantów, kieruj¹c siê w³asnym
wych). Dziêki temu odwróceniu doœwiadczeniem zawodowym, inulegn¹ ich dotychczasowe role: z dywidualnymi zdolnoœciami i prebeneficjentów systemu pomocy dyspozycjami psychicznymi i fispo³ecznej stan¹ siê przedsiêbior- zycznymi, a tak¿e maj¹c na uwacami. Tego typu dzia³alnoœæ wy- dze wzglêdy zdrowotne mia³ mo¿maga zaanga¿owania i w³asnej ini- liwoœæ wyboru szkolenia, w któcjatywy ze strony spó³dzielców, rym chce uczestniczyæ. Przewiosób do tej pory biernych zawo- dziano dla nich - do wyboru: kurs
dowo, najczêœciej ze wzglêdu na administracyjny z elementami
swoj¹ niepe³nosprawnoœæ. Powsta- ksiêgowoœci, ogrodniczy, technie spó³dzielni ma siê przyczyniæ niczny, kurs opiekuna oraz gospodo poprawy ich sytuacji na rynku darczy. Szkolenia rozpoczê³y siê
pracy i wyjœcia z marazmu. Pro- 18 wrzeœnia 2006 i potrwaj¹ do
jekt dofinansowany jest z fundu- lutego 2007.
szy UE w ogólnej kwocie blisko
Szeroki zakres szkoleñ z pew2,5 mln z³.
noœci¹ przyczyni siê do wzrostu
Po szkoleniach psychologicz- wiedzy i kwalifikacji przysz³ych
nych, dziêki którym kursanci na- spó³dzielców, co z kolei prze³o¿y
brali motywacji do dzia³ania, siê na wymierne korzyœci dla spó³przedsiêbiorczoœci i zapa³u do dzielni socjalnej.
otwarcia "biznesu", rozpocz¹³ siê
Lidia Tarczyñska
Uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
we Wrzeœni og³asza konkurs na has³o przewodnie VI Powiatowych Targów Edukacyjnych we Wrzeœni, które odbêd¹ siê w II pó³roczu roku szkolnego 2006/2007.
Do tej pory kolejnym edycjom tej imprezy towarzyszy³y has³a:
I. "Pomagamy wybraæ szkolê ponadgimnazjaln¹"
II. "Edukacja najlepsz¹ inwestycj¹"
III. "Edukacja to obecnoϾ w Europie"
IV. "Przez edukacjê do tolerancji i integracji"
V. "Dziêki edukacji poznasz œwiat"
Wszystkich zainteresowanych prosimy o dostarczanie lub nadsy³anie hase³ w kopertach z dopiskiem "KONKURS" do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Wrzeœnia lub poczt¹ elektroniczn¹ na adres [email protected],
w terminie do 18 paŸdziernika 2006 r:
Propozycje hase³ powinny te¿ zawieraæ dane osobowe: imiê i nazwisko, adres, wiek i telefon kontaktowy.
Najlepsze propozycje zostan¹ nagrodzone !!! Zapraszamy !
„112, Can I Help You ?”
Od roku 2002 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we
Wrzeœni dzia³a Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR),
którego obszarem dzia³ania jest
powiat wrzesiñski. Razem pracuj¹ tutaj dyspozytor pogotowia
ratunkowego oraz dy¿urny stra¿y po¿arnej.
Powstanie CPR we Wrzeœni
spe³ni³o zamierzone oczekiwania
czyli zapewni³o w³aœciwy poziom
bezpieczeñstwa mieszkañców.
Od pocz¹tku powstania w CPR
oprócz telefonów alarmowych
"998" i "999" monitorowany jest
nr zg³oszeniowy "112" wybierany
z telefonów komórkowych, a od
2005 r. tak¿e ze stacjonarnych.
Aby jednak wrzesiñskie CPR
mog³o prawid³owo realizowaæ na³o¿one zadania ratownicze niezbêdnym staje siê nieustanna modernizacja sprzêtu teleinformatycznego jak równie¿ konieczne s¹
szkolenia dyspozytorów. Jednym
z nowych programów jest projekt
"112, Can I Help You?" czyli kurs
jêzykowy dla dyspozytorów s³u¿b
ratowniczych z województwa
wielkopolskiego, wspó³finansowany ze œrodków UE i bud¿etu
pañstwa. W projekcie tym aktywnie uczestniczy 5 dyspozytorów
wrzesiñskiego CPR. Ka¿dy z
uczestników przejdzie 216 godzin szkolenia na poziomie Cambrige University Key English Test
(KET) wraz z modu³em specjalistycznym (Specialised English For
Dispatchers - SED) ukierunkowanym na s³ownictwo zwi¹zane z
prac¹ dyspozytora.
Polska jest krajem ciesz¹cym
siê coraz wiêkszym zainteresowaniem turystycznym obcokrajowców, przez to zwiêksza siê ruch
drogowy na autostradzie A2. Nale¿y zatem byæ przygotowanym na
zaistnienie zdarzeñ z udzia³em zagranicznych obywateli. Znajomoœæ jêzyka angielskiego mo¿e w
takich sytuacjach skróciæ czas
oczekiwania na pomoc i niejednokrotnie uratowaæ czyjeœ ¿ycie.
m³.bryg. Kazimierz Cieœlak
www.wrzesnia.powiat.pl
PaŸdziernik 2006
INFORMACJE POWIATOWE
5
Z odblaskiem ¿yje siê d³u¿ej
Przedstawiciele s³u¿b podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeñstwa
Przedstawienie informacji na
temat bezpieczeñstwa w powiecie przez przedstawicieli s³u¿b
mundurowych by³o tematem
obrad Komisji Bezpieczeñstwa,
która zebra³a siê 5 wrzeœnia w
Starostwie Powiatowym.
Jak powiedzia³ zastêpca Komendanta Powiatowego Policji we
Wrzeœni, Dariusz Michalak, powiat wrzesiñski znajduje siê na 13
miejscu w rankingu powiatów województwa wielkopolskiego, jeœli
chodzi o zagro¿enie przestêpczoœci¹ - jest wiêc jednym z najbezpieczniejszych powiatów. Do koñ-
ca sierpnia 2006 roku odnotowano w powiecie 1034 przestêpstwa,
w 2005 roku by³o ich 1135. Niepokoj¹cy jest wzrost przestêpstw
pope³nianych przez nieletnich oraz
wiêksza liczba zatrzymanych kierowców, którzy prowadzili pojazd
pod wp³ywem alkoholu. Wœród
akcji, które policja zaplanowa³a na
pozosta³¹ czêœæ roku, znajduj¹ siê:
pogadanki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pierwszoklasisty w szkole i
na drodze, akcja "Odpowiedzialnoœæ prawna nieletnich" maj¹ca na
celu uœwiadomienie gimnazjalistom zagro¿enia wyp³ywaj¹ce z
u¿ywania przez nich alkoholu i
narkotyków, listopadowa akcja
"Œwiat³a", polegaj¹ca na bezp³atnym ustawieniu i regulacji œwiate³, akcja "Uwaga, zagro¿eni!",
dotycz¹ca profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej, akcja
"Czy psy musz¹ gryŸæ?" oraz grudniowa akcja "Petarda".
W listopadzie odbêdzie siê kolejna edycja Turnieju S³u¿b Mundurowych. Starosta Dionizy Jaœniewicz - przewodnicz¹cy Komisji, zwróci³ uwagê na wysok¹ czêstotliwoœæ w³amañ samochodowych. Zaproponowa³, by na osiedlach zainstalowaæ kamery internetowe, za pomoc¹ których mo¿na bêdzie stale i przy niewielkich
nak³adach finansowych monitorowaæ parkingi.
Kazimierz Cieœlak - zastêpca
Komendanta Powiatowego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej we Wrzeœni przedstawi³ raport z przeprowadzonych w tym roku akcji po¿arniczych. Odnotowano wzrost
takich zdarzeñ - w 2005 roku by³o
540 interwencji na terenie powiatu, natomiast w roku 2006 tylko do
koñca sierpnia stra¿acy musieli
gasiæ ogieñ ju¿ 548 razy. Co ciekawe, lipcowe upa³y nie wp³ynê³y
znacz¹co na tê statystykê - poziom
"Po¿egnanie Lata"
zdarzeñ po¿arniczych utrzymywa³
siê na podobnym poziomie, co w
roku ubieg³ym. Wzros³a za to liczba fa³szywych alarmów, i to o...
600%!!! Zazwyczaj by³y to jednak
zg³oszenia w tzw. "dobrej wierze",
a nie g³upie dowcipy - poinformowa³ K.Cieœlak..
Co zrobiæ, by poprawiæ bezpieczeñstwo rowerzystów w
okresie jesienno-zimowym? Na
to pytanie próbowa³ odpowiedzieæ
Miros³aw Morawski z wrzesiñskiej Stra¿y Miejskiej. S³u¿by
mundurowe za poœrednictwem
prasy i w og³oszeniach parafialnych chc¹ wystosowaæ apel do rowerzystów, aby jeŸdzili oœwietleni, gdy¿ poprawia to ich bezpieczeñstwo. Starosta zaproponowa³,
aby wyasygnowaæ pewn¹ kwotê z
bud¿etu powiatu oraz Stowarzyszenia "Drogowskaz" na zakup
lampek dla rowerzystów. Stra¿
Miejska, policja oraz Stowarzyszenie "Drogowskaz" przeprowadz¹
akcjê "Z odblaskiem ¿yje siê d³u¿ej", dotycz¹c¹ g³ównie terenów
wiejskich. Polega na tym, ¿e dzieci dostaj¹ specjalne opaski odblaskowe. Zadaniem nauczycieli, rodziców i dyrekcji jest kontrolowanie, czy dzieci nosz¹ "odblaski".
Kolejnym problemem, porusza-
nym podczas obrad Komisji, by³y
luŸno biegaj¹ce psy, które czêsto
atakuj¹ pieszych. Gmina Wrzeœnia
wraz z gminami oœciennymi podjê³a decyzjê o wy³apywaniu wa³êsaj¹cych siê psów i oddawaniu ich
do schroniska. Jeœli ktoœ zauwa¿y
takie zwierzê, mo¿e zg³osiæ to pod
bezp³atnym numerem telefonu 500-191-039.
Radna Alicja Kostrzewska zaapelowa³a o poprawienie drogi
dojazdowej do cmentarza komunalnego, PKP, PKS i do targowiska. Stan nawierzchni jest niebezpieczny dla rowerzystów, niektóre progi zwalniaj¹ce s¹ zbyt ostre.
Trzeba równie¿ poszerzyæ parking
przed cmentarzem. Starosta poinformowa³, ¿e planuje siê budowê
pieszo-rowerowego ci¹gu od Koœcio³a Œw. Ducha, a¿ do wiaduktu
nad autostrad¹, potem dalej - do
Nadarzyc i do Gozdowa. Inwestycja odbywaæ siê bêdzie oczywiœcie
etapami, pierwszy ma obj¹æ odcinek do cmentarza.
Punktem newralgicznym jest
równie¿ szosa witkowska - panuje tam intensywny ruch, jest w¹skie pobocze. Dodatkowo, teren
rozbudowuje siê, dlatego w przysz³oœci tak¿e tam planuje siê stworzenie trasy rowerowej.
(agda)
Starania o bazê NATO
Wœród zaproszonych goœci nie
zabrak³o przedstawicieli w³adz
obecni byli m.in. dyrektor Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Poznaniu - Lidia WrociñskaS³awska, dyrektor Wydzia³u Polityki Spo³ecznej Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu - Maria
Krupecka, J. Jackowski z Regionalnego Oœrodka Polityki Spo³ecznej w Poznaniu, starosta powiatu
wrzesiñskiego - Dionizy Jaœniewicz, wiceburmistrz - Krystyna
Poœlednia, przewodnicz¹cy Rady
Powiatu we Wrzeœni - Tadeusz
Œwi¹tkiewicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy RodzinieWojciech Mól, dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy - Eugeniusz
Wiœniewski, dyrektor Sanepidu Krzysztof Pa³czyñski, ks. proboszcz Kazimierz G³ów.
Jak co roku program imprezy
by³ interesuj¹cy. Zosta³o przeprowadzonych wiele konkurencji
sportowych takich jak: rzut lotk¹
do tarczy, tor przeszkód, przelewanie wody, król strzelców i bramkarzy oraz konkurs piosenki. Nie
zabrak³o równie¿ tañców, do których przygrywa³ zespó³ "Zodiak"
ze S³upcy.
Podsumowaniem ca³ego dnia
by³o rozdanie upominków uczestnikom imprezy oraz wrêczenie
dyplomów i nagród zwyciêzcom
konkurencji sportowych. Nikt nie
narzeka³ na nudê, a i zimno nikomu nie doskwiera³o, poniewa¿ rozgrzewa³y zarówno napoje gor¹ce
jak i atmosfera atmosfera panuj¹ca podczas festynu.
Spotkania takie daj¹ naszym
mieszkañcom du¿o radoœci, zadowolenia, mamy nadziejê ¿e bêdziemy mieli mo¿liwoœæ organizowania kolejnych takich wspólnych
spotkañ.
Lidia Szaroleta, DPS
Fot. Lidia Szaroleta
8 wrzeœnia o godzinie 16.00 na terenie Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji przy
ul. Sikorskiego zorganizowaliœmy V Festyn " Po¿egnanie Lata 2006 ". Przybyli do nas
goœcie z zaprzyjaŸnionych Domów z: Gniezna, Œremu, Strza³kowa, Psarskich, Ugorów,
Koñczyc Ma³ych oraz cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów i Œrodowiskowy Dom
Samopomocy
Uczestnicy festynu brali udzia³ w konkursach i zabawach
Podziêkowania dla sponsorów festynu "Po¿egnanie Lata"
- Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe "Jo - L", Jan Ludwiczak
Œrem
- Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe Agropol, Sp. z o.o.,
Soko³owo
- Firma " I.K.S", P. Ignaszak, Z. Knobloch, M.Staniak, Wrzeœnia
- "Juta" Sp.j.PPHU. J. Bia³czyk, U. Maækowiak, Wrzeœnia.
- "Gardex" Punkt Ogrodniczy Wrzeœnia
-"Cytrus" Hurtownia Owocowo - Warzywna, A. Prêtkowska,
Wrzeœnia
- Hurtownia Upominków "LIVE-TIME" D. Œwierczyñska, Wrzeœnia
- "VERITAS" Budzyñska, Kujawa, Wrzeœnia
- Apteka " Witaminka"mgr farm. D. Majchrzak, Wrzeœnia
- Pan Z. Jankowski - S³omowo
- P.P.A.S. "Zgoda" Sp. z o. o.,Wrzeœnia
- E. Woœ - Andrzejczak, Perfumeria " Salon Elegancji" Wrzeœnia
- "EKKA" Firma Handlowa ZPCHR, A. Kufel, Wrzeœnia
- Cukiernia Kuczora Przemys³aw, Wrzeœnia
- Firma Termel, A. Goclik, P. Rozra¿ewski, Wrzeœnia
- Firma Tech - Pak, K. Wagner, Przyborki
- Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., Pabianice
- Piekarstwo Wyrób - Przerób, J. Matysiak Tomice
- Firma Pimax, Piotr Rogoziñski, Wrzesnia
- Browar "Fortuna" Sp.z o. o., Mi³os³aw
- Spó³dzielnia Inwalidów im. "Wiosny Ludów" we Wrzeœni
- Hurtownia "PIK" Wrzeœnia
- Pan Leszek Adamczyk, Mi³os³aw
- Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji we Wrzeœni Sp.z o. o.
- Starostwo Powiatowe we Wrzeœni
K.Cieœlak, Z.Przybylski, A.Jasinski i goœæ spotkania - J.Fleming
Wielkimi krokami zbli¿a siê
czas przyjazdu dziesiêciu przedstawicieli pañstw NATO. Zespó³
oceniaj¹cy przebywaæ bêdzie w
Polsce w dniach 11-13 paŸdziernika. W tym czasie "natowcy"
kontrolowaæ bêd¹ bazê w Powidzu oraz przygotowania administracji samorz¹dowej w powiatach: gnieŸnieñskim, s³upeckim i wrzesiñskim.
Celem przyjazdu delegacji
NATO jest ocena warunków i mo¿liwoœci zamieszkania na terenie
Polski du¿ej liczby cudzoziemców,
którzy bêd¹ pracowaæ na terenie
bazy - poinformowa³ podczas spotkania w sprawie przyjêcia delegacji grupy oceniaj¹cej infrastrukturê cywiln¹ dla potrzeb bazy AGS
w Powidzu, Jerzy Fleming - radca
wojewody ds. obronnych i AGS.
Kontrola obejmowaæ bêdzie takie sfery struktur powiatowych,
jak: oœwiata, ochrona zdrowia
oraz s³u¿by mundurowe. Delegacja obejrzy m.in. sprzêt policyjny,
sprzêt ratownictwa medycznego,
wyposa¿enie ambulansu, po¿arnicze Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Du¿ym plusem jest
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna - w innych krajach tego nie ma - t³umaczy³ pu³kownik Fleming.
Bardzo wa¿na jest kwestia edukacji - czy istnieje mo¿liwoœæ
kszta³cenia w jêzyku angielskim.
Delegacja odwiedzi m.in. Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, a tak¿e szko³y ponadgimna-
zjalne, w których bêd¹ prowadzone zajêcia w jêzyku obcym. Atutem powiatu s¹ grupy integracyjne w przedszkolach - uczêszczaj¹
do nich dzieci o ró¿nej narodowoœci, tak¿e dzieci niepe³nosprawne.
Innymi kwestiami, które zainteresuj¹ delegacjê, bêd¹ tereny inwestycyjne, a tak¿e tematy ekologiczne - oczyszczalnie œcieków,
dba³oœæ o œrodowisko naturalne.
"Natowcy" zapoznaj¹ siê tak¿e
z ofert¹ rekreacyjn¹ i mo¿liwoœciami spêdzania czasu wolnego - i tu
pole do popisu mieæ bêd¹ obiekty
sportowo-rekreacyjne i placówki
kulturalno-rozrywkowe.
Pu³kownik Fleming, przy okazji
swojej wizyty we Wrzeœni, odwiedzi³ równie¿ Przedszkole "S³oneczko", Oddzia³ Ratownictwa
Medycznego, Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych, salê gimnastyczn¹ i aulê w LO, tereny inwestycyjne na ul. Witkowskiej pod
zabudowê mieszkañ, a tak¿e - jad³odajniê Brata Alberta, Komendê Policji, Muzeum, Restauracjê
"Margeritta" oraz centrum miasta.
Czy strategiczna baza sojuszu "sojuszniczy system rozpoznania
obiektów naziemnych z powietrza
AGS" powstanie w Polsce? Dowiemy siê w listopadzie... Naszymi konkurentami s¹ Niemcy, W³ochy i Hiszpania. Myœlê, ¿e wasze
w³adze nie maj¹ siê czego wstydziæ
- mówi p³k Fleming - i do paŸdziernikowej wizyty przygotuj¹ siê perfekcyjnie.
agda
6
PaŸdziernik 2006
OŒWIATA
Czas do szko³y
www.wrzesnia.powiat.pl
M³odzie¿ z Wolfenbüttel
we Wrzeœni
Rozpocz¹³ siê rok szkolny. Tych dziesiêæ miesiêcy nie musi jednak oznaczaæ ci¹g³ego
"œlêczenia nad ksi¹¿kami", mo¿e byæ te¿ szans¹ na ciekawe zorganizowanie sobie wolneW dniach od 11 do 16 wrzego czasu. Wiele sposobów na jego spêdzenie bêd¹ mieli m. in. ci, którzy czwartego wrzeœnia 2006 r. w Zespole Szkó³ Poœnia po raz pierwszy przekroczyli progi Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Henryka Sien- litechnicznych we Wrzeœni goœci³a grupa m³odzie¿y z zaprzyjaŸkiewicza we Wrzeœni.
Szko³a zapewnia swoim
uczniom wiele atrakcyjnych propozycji. Licealiœci mog¹ realizowaæ swoje pasje dziêki licznym
kó³kom zainteresowañ, dzia³aj¹cym w szkole. Szkolna Dru¿yna
Wojów S³owiañskich "Witkosie"
to kilkunastoosobowa grupa pod
opiek¹ Prof. Jaros³awa Bulczyñskiego i Prof. S³awomira Szuby,
rekonstruuj¹ca wygl¹d i ¿ycie codzienne wczesnoœredniowiecznych S³owian.
M³odzi dziennikarze oraz fotoreporterzy tworz¹ sk³ad zespo³u
redakcyjnego gazetki szkolnej
"Absolwent". Opiekê nad nim
sprawowa³a najpierw Prof. Renata Czaja, a obecnie Prof. Renata
Augustyniak. "Absolwent" zosta³
wybrany najlepsz¹ gazetk¹
szkoln¹ w powiecie wrzesiñskim.
Wrzesiñska Grupa Filmowa to
czworo filmowców, dzia³aj¹cych
na terenie Liceum. Licealiœci maj¹
jednak okazjê stykaæ siê nie tylko
z kinem offowym. Na spotkaniach
Szkolnego Dyskusyjnego Klubu
Filmowego, prowadzonego przez
Prof. Renatê Augustyniak zapoznaj¹ siê z uporz¹dkowanymi w
tematyczne cykle filmami wartymi zobaczenia. Licealiœci zg³êbiaj¹ tak¿e umiejêtnoœci aktorskie.
Powsta³o ju¿ Szkolne Ko³o Teatralne "Ars Poesis".
Równolegle z teatrem w LO
dzia³a kabaret szkolny. Dla osób
zajmuj¹cych siê fotografi¹, malarstwem, rysunkiem oraz innymi
dziedzinami artystycznymi Liceum dzia³a "Galeria na scho-
Szkolna Dru¿yna Wojów S³owiañskich „WITKOSIE”
dach", nad któr¹ opiekê sprawuje
Prof. Jaros³aw Bulczyñski. Pi¹tka
uzdolnionych muzycznie dziewcz¹t tworzy pod opiek¹ Prof.
Agnieszki Konopki-Adamskiej
zespó³ wokalny "Szafir".
W LO dzia³a tak¿e zespó³ religijny "Czerwone Œwiat³o dla Halucynacji" znajduj¹cy siê pod
opiek¹ Ks. Arkadiusza Rosiñskiego oraz dwie solistki: Joanna Dolata i Aleksandra Marsza³. W ubieg³ym roku szkolnym zainteresowaniem wœród uczniów cieszy³y
siê nadobowi¹zkowe lekcje filozofii, prowadzone przez Prof. Sebastiana Mazurkiewicza. Uczniowie
Liceum mog¹ poœwiêciæ wolne popo³udnia na naukê ³aciny (wyk³adanej przez Prof. Wies³awê Leciejewsk¹), b¹dŸ jêzyka hiszpañskiego (którego naucza Prof. Kinga
Dêbicka). Jednym z nowszych
dzia³aj¹cych w LO kó³ek jest
"Droga do sukcesu" - program,
prowadzony przez Prof. Renatê
Augustyniak i Annê Dzikowsk¹,
maj¹cy pomóc uczniom odnaleŸæ
siê w przysz³ej pracy zawodowej.
Liceum stwarza szanse dla osób
chc¹cych zaanga¿owaæ siê w politykê. Coroczne wybory w³adz
Rady Samorz¹du Uczniowskiego
przyci¹gaj¹ wielu kandydatów. Od
lat dzia³a w Liceum Szkolny Klub
Europejski (opiekun Prof. Teresa
Jab³oñska), niektórzy uczniowie
dzia³aj¹ prê¿nie w M³odzie¿owej
Radzie Powiatu. Szko³a znana jest
z silnej reprezentacji w pi³ce siatkowej, któr¹ opiekuje siê Prof.
Jaros³aw Grempka oraz uzdolnionych szachistów, wyszkolonych
przez Prof. Leszka Nowackiego.
Zajmuje siê on tak¿e organizacj¹
licznych sp³ywów kajakowych.
Czy warto obawiaæ siê roku
szkolnego, na który tak czêsto narzekamy? Wœród licealnej oferty
ka¿dy znajdzie coœ dla siebie.
Anna Go³êbiowska
Szymon Paciorkowski
nionej szko³y Carl-GotthardLanghans-Schule z Wolfenbüttel
z Niemiec.
Przez pierwsze dwa dni grupa
polsko-niemiecka pracowa³a na
cmentarzu poewangelickim w Sokolnikach, na którym pomalowa³a kaplicê i ustawi³a pami¹tkowy
krzy¿. Uporz¹dkowano tak¿e nagrobki oraz usuniêto krzewy i wykoszono trawê.
Opiekunowie grupy niemieckiej Rainer Wackerow i Dirk Kasten wraz ze swoimi podopiecznymi w czwartek rano udali siê na
spotkanie w wicestarost¹ Paw³em
Guzikiem, na którym omówiono
dalsz¹ wspó³pracê miêdzy naszymi regionami. Po spotkaniu grupa
uda³a siê do Mi³os³awia, w celu
zapoznania siê z postêpem prac
przy restaurowaniu koœcio³a poewangelickiego. Nastêpnie m³odzie¿ pojecha³a do Gniezna, gdzie
zwiedzi³a katedrê i rynek. W
przedostatni dzieñ pobytu nauczyciele z Niemiec zapoznali siê z
funkcjonowaniem Miêdzynarodowego Domu Spotkañ M³odzie¿y w
Mikuszewie. W po³udnie grupa
uda³a siê do Poznania w celu zwiedzenia Starego Rynku i Malty. Po
tygodniowym pobycie we Wrzeœni, goœcie w sobotê rano wyruszyli w drogê powrotn¹.
Jacek Pluta
M³odzie¿ ze szko³y zawodowej z Wolfenbüttel z wizyt¹ w starostwie
Wrzeœnianie nad Loar¹
Stowarzyszenie Chór Camerata zaprasza na koncert z okazji
Miêdzynarodowego Dnia Muzyki pod honorowym patronatem
Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego „Muzycznie dla Wrzeœni”
Udzia³ bior¹: chór Camerata - dyryguje Domicela Cierpiszewska, chór Lutnia - dyryguje W³adys³aw D³oniak, chór Parafii p.w. œw. Kazimierza - dyryguje Miros³aw Zimny, chór Pro Musica - dyryguje Liliana Kucza, M³odzie¿owa Orkiestra Dêta Wrzesiñskiego Oœrodka Kultury - dyryguje Jacek
Rybczyñski
Wrzesiñski Oœrodek Kultury godz. 16.00, 1 paŸdziernika 2006 roku.
Wstêp wolny!!
Czekaj¹ na kolejny turnus
Pod koniec sierpnia zakoñczy³a siê II Powiatowa Akcja
Letnia w Orzechowie. W Oœrodku Wypoczynkowym "Relax"
na siedmiu turnusach, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, wypoczê³o blisko 520 dzieci z terenu powiatu wrzesiñskiego.
Obozowiczami zajmowa³a siê
doœwiadczona, profesjonalnie
przygotowana kadra, dbaj¹ca nie
tylko o atrakcyjne spêdzenie czasu, ale tak¿e realizuj¹ca program
profilaktyczno-wychowawczy,
ucz¹cy zasad w³aœciwego funkcjonowania w grupie rówieœniczej.
Ponad pó³ tysi¹ca dzieci mia³o
prawdziwe i zas³u¿one wakacje.
Czêsto pierwsze w ¿yciu. A
wszystko to mo¿liwe by³o dziêki
wspó³pracy Starostwa, Urzêdów
Gmin w Ko³aczkowie, Mi³os³awiu, Nekli, Pyzdrach, Wrzeœni i
Orzechowskich Zak³adów Przemys³u Sklejek. Warunki wypoczynku w tym roku siê polepszy-
³y. Zakupione zosta³y cztery nowe
namioty. Wszystkie namioty mia³y zainstalowane drewniane pod³ogi. Ustawiono kontener sanitarny z natryskami i umywalkami.
Wydzia³ Oœwiaty okreœla koszty
organizacji na ok. 120 tys., œrodki
na ten cel wy³o¿y³o Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, Oœrodki Pomocy Spo³ecznej, Gminne Komisje Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych wszystkich gmin
powiatu wrzesiñskiego oraz Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu.
Szczególne podziêkowania nale¿¹
siê Gminnym Oœrodkom Pomocy
Spo³ecznej, bez pomocy których
nie uda³oby siê sprawnie przeprowadziæ Powiatowej Akcji Letniej mówi naczelnik Wydzia³u Oœwiaty i Sportu, Bo¿ena Nowacka.
Na nudê nie mo¿na narzekaæ
Pobyt uczestników by³ szczegó³owo wype³niony ró¿nymi atrakcjami, a wœród nich sp³ywy kajakowe po Warcie, przeja¿d¿ki
bryczk¹ po okolicy, ognisko, prze-
ja¿d¿ki konne w gospodarstwie
agroturystycznym, seanse filmowe
w kinie "Trójka", wyjazdy na aktywne lekcje archeologiczne do
Biskupina i Dziekanowic, do muzeum w Œmie³owie, Pyzdrach i
Wrzeœni, na odkryty basen
"£azienki" we Wrzeœni, nad jezioro Powidzkie, a w razie niepogody wielokrotnie korzystano z p³ywalni krytej. Uda³o siê wiêc po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym.
A co za rok?
Niektórzy rodzice ju¿ teraz pytaj¹ o nastêpne turnusy. Pobyty by³yby 10-dniowe, wtedy wychowawcy maj¹ lepsz¹ mo¿liwoœæ
poznania dzieci i realizowany program profilaktyczno-wychowawczy bêdzie skuteczniejszy. Planowane jest równie¿ wprowadzenie
symbolicznej op³aty (ok. 10 z³), co
pozwoli unikn¹æ sytuacji, gdy ktoœ
zg³asza chêæ uczestnictwa, a póŸniej po prostu nie przyje¿d¿a, blokuj¹c miejsce dla innych chêtnych.
Anna Mantorska
Jedn¹ z atrakcji wyjazdu uczniów do Francji by³o zwiedzanie Pary¿a
W dniach od 7 do 24 sierpnia
2006 we Francji przebywa³a
grupa m³odych wrzeœnian, laureatów konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie "Val de
Loire - Pologne".
Ten konkurs i ten wyjazd to
wynik rocznej pracy realizowanej
w ramach grantu Starostwa "Dolina Loary" przez uczniów, pod kierunkiem Ma³gorzaty Bielskiej.
Uczniowie LO im. Henryka Sienkiewicza: Emilia Dolatowska,
Agata Szczepaniak, Anna Melewska i Dawid Jakubowski oraz Magadalena Metler (studentka romanistyki UAM - absolwentka) pod
opiek¹ pani Pauliny Pluciñskiej
udali siê do Francji w towarzystwie zwyciêzców konkursu z
Opola.
Pobyt we Francji rozpocz¹³ siê
od powitalnej kolacji w Villebarou
z prezesem Philippe'em Kazmierczakiem i cz³onkami Stowarzyszenia "Val de Loire - Pologne". Po
niej licealiœci rozdzielili siê i zamieszkali u francuskich rodzin cz³onków Stowarzyszenia.
Program pobytu wyznacza³ tylko parê dni wspólnego zwiedzania, zatem laureaci razem pojechali
do Pary¿a, Blois, Mer, La Haie
Jallet i Bourr?. Przez resztê dni
zwiedzali Francjê razem z rodzinami, u których mieszkali. Jednak
¿elaznym punktem zwiedzania dla
wszystkich laureatów by³y zamki
nad Loar¹ z zamkiem Chambord
na czele. Laureaci mogli poznaæ
Francjê tak¿e od bardziej codziennej strony. W Blois z³o¿yli wizytê
w merostwie, w La Haie Jallet
zwiedzili winiarniê, a w Mer bawili siê na festynie. Rozsmakowali
siê tak¿e we francuskiej kuchni.
Trzeba przyznaæ, ¿e najwiêksze
wra¿enie zrobi³ na licealistach
Pary¿. W Luwrze i muzeum d'Orsay mogli obejrzeæ z bliska œwiatowej s³awy dzie³a sztuki. Spacer
po dzielnicy Montmartre pozwoli³ im poczuæ klimat tej artystycznej dzielnicy, a widok Pary¿a noc¹,
z perspektywy Wie¿y Eiffla, Pary¿a oœwietlonego setkami lamp,
gotyckiej katedry Notre Dame, by³
po prostu niezapomniany.
Wszystkie te atrakcje, a tak¿e
nawi¹zanie serdecznych kontaktów z rodzinami sprawi³y, ¿e m³odym wrzeœnianom ¿al by³o opuszczaæ Francjê. W przysz³ym roku
nastêpni uczniowie bêd¹ mieli
szansê wystartowaæ w konkursie
Stowarzyszenia "Val de Loire Pologne".
Anna Melewska
www.wrzesnia.powiat.pl
OŒWIATA
Nowe starego pocz¹tki
PaŸdziernik 2006
7
Wsparcie dla edukacji
w powiecie
"Ka¿dy przecie¿ pocz¹tek to tylko ci¹g dalszy, a ksiêga zdarzeñ zawsze otwarta w po³owie"- te s³owa Wis³awy Szymborskiej s¹ mottem Spo³ecznej Szko³y Podstawowej i Spo³ecznego Gimnazjum w Grzybowie. Placówka 1 wrzeœnia br. otwar³a swe podwoje dla
24 sierpnia Rada Powiatu we poprzednim roku nauki, co najWrzeœni
podjê³a uchwa³ê w mniej 5,0. Stypendium przyznawauczniów - niby tak samo, jak co roku... Ale inaczej.
Uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej
W ¿yciu coœ siê zaczyna, coœ siê wowej i gimnazjum. Jest to pierwkoñczy. Stajê dzisiaj przed wami w sza spo³eczna placówka edukacyjnowej roli. Od dziœ organem pro- na tego typu w powiecie. Mam
wadz¹cym szko³ê bêdzie Stowarzy- nadziejê, ¿e w tej szkole najwa¿szenie, a nie - jak dotychczas - niejsze bêdzie dobro dziecka - poUrz¹d Miasta. Tymi s³owami rok wiedzia³a prezes Stowarzyszenia szkolny i zarazem istnienie Spo- Wanda Iglewska. Nauka w pla³ecznej Szko³y Podstawowej i Spo- cówkach bêdzie bezp³atna. Kadra
³ecznego Gimnazjum w Grzybo- przygotowa³a dla uczniów liczne
wie zainaugurowa³a Mariola Za- zajêcia pozalekcyjne - m.in. telepa - dyrektor placówki.
atralne, dziennikarskie, jêzykowe.
Wiejskie Stowarzyszenie Edu- Dzieci bêd¹ mog³y skorzystaæ takkacyjno-Kulturalno-Turystyczne ¿e z opieki rehabilitanta i logope"Szansa" z dniem 1 wrzeœnia 2006 dy. M³odzie¿ gimnazjalna od
roku sta³o siê organem prowadz¹- pierwszej klasy bêdzie uczyæ siê
cym grzybowskiej szko³y podsta- dwóch jêzyków, planuje siê tak¿e
edukacjê jêzykow¹ w przedszkolu. Uczniowie grzybowskiej szko³y nosz¹ równe mundurki - dla tych
m³odszych s¹ to fartuszki, dla gimnazjalistów - granatowe bluzy
ADIDAS. Placówka wiele zawdziêcza burmistrzowi Tomaszowi Ka³u¿nemu, który sfinansowa³
ogrzewanie w obiekcie oraz przekaza³ w nieodp³atne u¿ytkowanie
budynek i sprzêty.
Kilka s³ów na "now¹ drogê
¿ycia" skierowa³ do kadry i
uczniów w liœcie gratulacyjnym
wicestarosta wrzesiñski Pawe³
Guzik - nauczanie m³odych to
wielkie wyzwanie. Wkraczaj¹c na
tê drogê, bierzecie na siebie Pañstwo wielk¹ odpowiedzialnoœæ. Ale
jest to zarazem zadanie szlachetne. Nauczycie m³odych œwiata i
¿ycia.
Uroczystoœæ zakoñczy³a siê posadzeniem pami¹tkowego dêbu w
przyszkolnym ogródku przez dwoje gimnazjalistów-pierwszoklasistów. Za dwa lata, gdy szko³a obchodziæ bêdzie stulecie istnienia,
bêdziecie Pañstwo mogli sprawdziæ, jak drzewko w ci¹gu tego czasu uros³o - zwróci³a siê do goœci
Wanda Iglewska. Uroczystoœæ zakoñczy³ festyn "Po¿egnanie lata".
(agda)
Na placu, obok dwóch krzy¿y...
31 sierpnia br., w Dniu Wolnoœci i Solidarnoœci, w Poznaniu
mia³a miejsce uroczystoœæ zakoñczenia i podsumowania projektu edukacyjnego "Echo Poznañskiego Czerwca'56".
Inicjatywa uczczenia 50. rocznicy Czarnego Czwartku 28
czerwca 1956 roku w Poznaniu narodzi³a siê we wrzeœniu 2005 roku,
co u³atwi³o zaplanowanie w szkole ca³orocznej pracy dydaktyczno
- wychowawczej.
Liceum Ogólnokszta³c¹ce im.
Henryka Sienkiewicza w³¹czy³o
siê do realizacji tego projektu, jako
jedyna szko³a z ca³ego powiatu
wrzesiñskiego. W ramach projektu, nasi nauczyciele zapewnili nam
mo¿liwoœæ udzia³u w wycieczce
œladami poznañskiego buntu robotniczego. Zwiedziliœmy Muzeum Poznañskiego Czerwca, poznaliœmy relacje wrzesiñskich
uczestników wydarzeñ czerwcowych oraz wys³uchaliœmy ciekawych wyk³adów.
Nasz¹ szko³ê na obchodach
œwiêta reprezentowa³ poczet sztandarowy wraz z dyrektorem - Zenonem Suchorskim oraz koordynatorem projektu - prof. Teres¹
Poczet sztandarowy LO podczas uroczystoœci
Jab³oñsk¹.
Organizatorzy mieli na celu
przybli¿enie i przede wszystkim
szerokie zrozumienie przyczyn
tamtejszych wydarzeñ przez m³odych ludzi. Refleksje nauczycieli
i dyrektorów œwiadczy³y o tym, ¿e
przygotowana i zaplanowana d³ugofalowo praca przynosi m¹dre i
wartoœciowe efekty. Miejmy nadziejê, ¿e uczniowie naszej szko³y bêd¹ mieli okazjê braæ udzia³ w
podobnych przedsiêwziêciach.
Joanna Antczak
¯ycie jest darem
Po wakacyjnej przerwie
wznowione zostaj¹ seanse w ramach akcji Kino Konesera, zorganizowane z inicjatywy Starostwa Powiatowego we Wrzeœni i
Kina "Trójka".
Program skierowany jest przede
wszystkim do uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu, i ma
na celu przybli¿enie m³odzie¿y
osi¹gniêæ kinematografii polskiej
i œwiatowej. Seans inauguruj¹cy
nowy sezon odbêdzie siê 3 paŸdziernika. Pierwszym filmem, który bêdzie mo¿na obejrzeæ jest ob-
raz "¯ycie ukryte w s³owach" w
re¿yserii Isabel Coixet.
Akcja filmu dzieje siê na platformie wiertniczej, na której, do
chwili tragicznego wypadku, pracuj¹ tylko mê¿czyŸni. Tajemnicza
kobieta z przesz³oœci¹ trafia tutaj,
aby zaopiekowaæ siê ociemnia³ym
robotnikiem. Pielêgniarkê i pacjenta po³¹czy uczucie, które ods³oni niejeden sekret. Josef i Hanna poznaj¹ wspólnie smak prawdy i k³amstwa, radoœci i cierpienia.
O filmie Coixet mówi siê, ¿e to
obraz o 25 milionach fal, hiszpañ-
skim kucharzu, gêsi i mi³oœci, której si³a nie zwa¿a na tragiczny
los.(cyt. za: www.stopklatka.pl)
Tak jak dotychczas, publicznoœæ w klimat i tematykê filmu
wprowadzi krytyk filmowy - Leszek Czujewicz. Nastêpny seans
zaplanowano na 31 paŸdziernika.
Wrzeœnianie bêd¹ mieli okazjê
obejrzeæ obraz w dniach 29 wrzeœnia-4 paŸdziernika. Dalsze plany
projekcyjne kina to: "SamotnoϾ w
sieci" (6-12 paŸdziernika) i "STEP
UP - taniec zmys³ów" (13-19 paŸdziernika).
(agda)
sprawie przyjêcia Powiatowego
Programu Wspierania Edukacji
Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i M³odzie¿y.
Œrodki na realizacjê pochodz¹ w
ca³oœci z bud¿etu powiatu.
Program opracowany zosta³
przez Wydzia³ Oœwiaty i Sportu
Starostwa Powiatowego, i stanowi ujednolicenie oraz usystematyzowanie dotychczasowych form
wsparcia finansowego i instytucjonalnego edukacji oraz rozwoju
uczniów, poprzez program stypendialny, nagrody za wybitne osi¹gniêcia, oferty zajêæ pozalekcyjnych i pomoc doradcz¹, œwiadczon¹ przez wychowawców, psychologów, pedagogów i doradców
zawodowych zatrudnionych w
szko³ach i placówkach oœwiatowych powiatu wrzesiñskiego. Jednym s³owem - wszystko zosta³o
ujête w jednym programie.
Jeœli jesteœ uczniem i chcesz
uzyskaæ…
Stypendium Starosty Wrzesiñskiego - musisz chodziæ do
szko³y ponadgimnazjalnej (dla
której powiat jest jednostk¹ prowadz¹c¹) i mieæ œredni¹ ocen w
ne jest na 10 miesiêcy i wynosi
200 z³ miesiêcznie.
Nagrodê Starosty Wrzesiñskiego - musisz chodziæ do gimnazjum lub szko³y ponadgimnazjalnej na terenie naszego powiatu i wykazaæ siê wybitnymi osi¹gniêciami w dziedzinie naukowej,
dzia³alnoœci spo³ecznej, kulturalnej lub innej. W szczególnoœci
honorowani s¹ laureaci konkursów
oraz olimpiad szczebla krajowego
i miêdzynarodowego.
Jeœli chcia³byœ uczêszczaæ na
ciekawe zajêcia pozalekcyjne,
twój nauczyciel mo¿e pozyskaæ
œrodki na ich prowadzenie i przedstawiæ ciekawy projekt zajêæ pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami
uczniów.
Masz problem z wyborem zawodu a stoisz przed koniecznoœci¹
wyboru dalszej œcie¿ki edukacyjnej, otrzymasz pomoc doradcz¹ u
doradców zawodowych w twojej
szkole.
Szczegó³owych informacji
udziela Wydzia³ Oœwiaty i Sportu,
pod nr tel. (061) 640-44-38.
Anna Mantorska
Wakacje na LOSie
"Letni Obóz Samorz¹dowy
2006" to zorganizowane przez
Ogólnopolsk¹ Federacjê M³odzie¿owych Samorz¹dów Lokalnych wakacyjne szkolenie dla
m³odzie¿owych radnych z terenu ca³ego kraju.
LOS 2006 odby³ siê w dniach 1
- 10 sierpnia br. w Warcinie ko³o
Kêpic, w powiecie s³upskim.
Dwóch reprezentantów wrzesiñskiej M³odzie¿owej Rady Powiatu, dziêki dofinansowaniu ze strony Starostwa Powiatowego mog³o
uczestniczyæ w tej aktywnej formie wypoczynku.
Obóz poœwiêcony zosta³ przede
wszystkim wyborom samorz¹dowym oraz kampanii informacyjnej
o samorz¹dzie. Chêtnych do udzia³u w obozie by³o wielu, a komisja
kwalifikacyjna wybra³a 35 m³odzie¿owych radnych z 18 miast,
gmin i powiatów z terenu ca³ej
Polski.
W ramach LOSu odby³o siê 13
warsztatów, symulacji, zadañ roboczych i zajêæ terenowych, co
³¹cznie da³o 64 godziny szkoleñ.
Za spraw¹ przeprowadzonych
zajêæ merytorycznych, jako
uczestnicy obozu: uzyskaliœmy
wiedzê na temat zasad funkcjonowania samorz¹du oraz wyborów
samorz¹dowych; poznaliœmy definicjê m³odzie¿owej rady; wyæwiczyliœmy umiejêtnoœci komunikacyjne oraz motywowania rówie-
œników do pracy na rzecz spo³ecznoœci lokalnej; zostaliœmy przygotowani do zainicjowania w swoich
œrodowiskach dzia³añ maj¹cych na
celu przybli¿enie rówieœnikom
zasad przeprowadzania wyborów;
praktycznie przeæwiczyliœmy organizacjê takiej kampanii informacyjnej; zdobyliœmy tak¿e podstawowe umiejêtnoœci planowania
dzia³añ: pracy w zespo³ach problemowych, tworzenia wykresu Gantta, planowania rezerwy czasu, pracy metod¹ projektów; otrzymaliœmy informacje w jaki sposób prowadziæ dzia³alnoœæ konsultacyjn¹
m³odzie¿owej rady; nauczyliœmy
siê w prosty sposób zdobywaæ wiedzê na temat problemów rówieœników oraz poznawania swojego samorz¹du.
Oprócz zajêæ edukacyjnych organizatorzy zadbali o nasz wypoczynek zapewniaj¹c zajêcia sportowe, turystyczne oraz rekreacyjne nad morzem - zwiedziliœmy na
przyk³ad posiad³oœæ kanclerza
Niemiec, Otto von Bismarcka.Wróciliœmy zadowoleni i pe³ni
zapa³u, bo przecie¿ zbli¿aj¹ siê
wybory samorz¹dowe i mamy
szansê wykorzystaæ nabyt¹ wiedzê
i umiejêtnoœci w naszym powiecie.
Chcielibyœmy wyraziæ podziêkowanie dla Starostwa Wrzesiñskiego za mo¿liwoœæ wyjazdu na
obóz samorz¹dowców.
Bartosz Gaca, Andrzej Kulma
Uczestnicy letniego obozu - uczniowie LO we Wrzeœni
PaŸdziernik 2006
ci¹g dalszy ze str. 1
KULTURA
8
www.wrzesnia.powiat.pl
750 urodziny Wrzeœni
Uczniowie, którzy otrzymali Nagrody Starosty za szczególne osi¹gniêcia w nauce, artystyczne i sportowe
W programie znalaz³y siê popularne piosenki Stanis³awa Hadyny takie jak: "Kaczyce", "Karlik",
"Karolinka", "Hej te nasze góry" i
wiele innych. Œl¹zacy dali niezwykle barwne przedstawienie. Kolorowe suknie, kwieciste spódnice,
jedwabie, at³asy, czapki z pawich
piór, barwne wst¹¿ki, wianki z polnych kwiatów... Publicznoœæ zosta³a wrêcz "zbombardowana" tym
barwnym widowiskiem. Na koniec by³y owacje na stoj¹co, zachwyceni widzowie d³ugo oklaskiwali artystów, prosili o bisy.
Koncert Zespo³u Pieœni i Tañca "Œl¹sk" im. Stanis³awa Hadyny przyby³ego do Wrzeœni na zaproszenie starosty wrzesiñskiego
Dionizego Jaœniewicza oraz burmistrza Miasta i Gminy Wrzeœnia
- Tomasza Ka³u¿nego, zapewne na
d³ugo zapisze siê w pamiêci mieszkañców powiatu.
Piêkni, m³odzi, zdolni
W pi¹tek w amfiteatrze odby³
siê wystêp "m³odych talentów" piosenkarzy i muzyków z terenu
powiatu wrzesiñskiego. W koncercie wziê³o udzia³ piêtnastu uczestników z piêciu gmin, którzy zaprezentowali prawdziwy wachlarz
form i gatunków muzycznych - od
instrumentalnych wykonañ utworów muzyki klasycznej, poprzez
znane, historyczne ju¿, szlagiery
z repertuaru polskiej i zagranicznej muzyki popularnej i wspó³czesne hity, a¿ do hip-hopowych "kawa³ków" w³asnego autorstwa.
Wyst¹pili Paulina Byliñska,
Agnieszka Pietrzak, Ewa Nowak,
Kacper Odrobny, Agata £ukaszewska, Ewa Staniak, Marzena
Zielichowska, Robert Fajkowski,
Angelika B¹cler, Tomasz "Wojak"
Wojnicz, Ma³gorzata Radziejewska, Tomasz Hadada, Agata Ratajczyk, Sylwia Jaworek i Zespó³
"Szafir". Wa¿nym punktem imprezy by³o wrêczenie dyplomów
uczestnikom koncertu i uczniom,
którzy otrzymali Nagrody Staro-
sty za szczególne osi¹gniêcia w nauce, artystyczne i sportowe. Impreza "M£ODZI ZDOLNI" by³a równie¿ okazj¹ do przekazania medali, które reprezentacja powiatu
zdoby³a podczas tegorocznych
Prezentacji Kultury Wielkopolski
w Opatówku. Mo¿na by³o obejrzeæ
P jak Przemek
Jednym z punktów programu
by³o spotkanie z aktorem serialu
"M jak mi³oœæ" - Przemys³awem
Cypryañskim, który pochodzi z
Marzenina ko³o Wrzeœni. Okaza³
siê on niezwykle skromnym i zdystansowanym do ca³ego zamieszania, jakie siê doko³a niego wytworzy³o. Jako cz³owiek, który
osi¹gn¹³ sukces w karierze artystycznej, mo¿e pos³u¿yæ m³odym
ludziom jako przyk³ad i inspiracja.
Podczas dwudziestominutowego
wywiadu, który przeprowadzi³ z
aktorem na scenie konferansjer
S³awomir Weihs, Przemek opowiedzia³ o swojej drodze artystycznej, dotychczasowych dokonaniach i planach. Potem aktor
rozdawa³ autografy i pozowa³ do
wspólnych zdjêæ z fanami. Przy
namiocie powiatowym stanê³a gigantyczna kolejka. Przemek by³
zaskoczony tak wielk¹ popularnoœci¹, z któr¹ spotka³ siê we Wrzeœni. Przyzna³, ¿e nigdy dot¹d nie
doœwiadczy³ s³awy w tak wielkim
Rozgrzewka Pudziana przed martwym ci¹giem
mendzie Wojewódzkiej w Poznaniu oraz Komenda Powiatowa Policji we Wrzeœni zorganizowali
"Integracyjny plener malarsko-fotograficzny s³u¿b mundurowych
Wrzeœnia 2006", którego celem
by³o utrwalenie piêkna Wielkopolski, a w szczególnoœci Wrze-
Pami¹tkowe zdjêcie mieszkañców gminy Wrzeœnia i goœci obchodów 750-lecia Wrzeœni
wystêpy naszych medalistów - ze- wymiarze. Od 10 wrzeœnia aktor œni i powiatu wrzesiñskiego.
spo³u PULS, zespo³u Ziemia wystêpuje w "Tañcu z gwiazdami", Wszyscy wyrazili nadziejê, ¿e pleWrzesiñska, Roberta Michalaka, niew¹tpliwie ten program przyspo- ner malarski we Wrzeœni zapisze
siê w kalendarzu imprez cykliczOrkiestry Dêtej MGOK - Pyzdry i rzy mu jeszcze wiêcej fanów.
nych. Obecnie prace mo¿na ogl¹Show trwa³, i trwa³...
Grupy Ma¿oretek z Nekli. MedaZwieñczenie "M£ODYCH daæ w Powiatowym Urzêdzie Prale otrzyma³y tak¿e Magdalena
Kosiñska i Monika Warczyg³owa. ZDOLNYCH" by³o iœcie "królew- cy przy ul. Wojska Polskiego 2.
Publicznoœæ zachwyci³ koncert skie" - covery legendarnej grupy Wystawa potrwa do 5 paŸdziernidzieci ze szko³y jêzykowej Helen QUEEN zagra³ czeski zespó³ ka
Spacer farmera po wrzesiñDoron. Milusiñscy przebrani w PRINCESS. Podczas spektakularwymyœlne, barwne kostiumy mi- nego widowiska z udzia³em cha- skim rynku
Zgodnie z zasad¹ "dla ka¿desiów i ptaków zaprezentowali siê ryzmatycznego wokalisty, ³udz¹co
publicznoœci w repertuarze anglo- podobnego do nie¿yj¹cego ju¿ go coœ mi³ego", na zaproszenie
Freddiego Mercurego, mo¿na by³o
jêzycznym.
wys³uchaæ hitów wszechczasów.
m.in. "Show must go on", "I want
to break free", "I want it all", "We
are the champions"... Artyœci rozmawiali z publicznoœci¹, namawiaj¹c do wspólnej zabawy. Widzowie œpiewali wraz z zespo³em,
skandowali, tañczyli. Wystêp
PRINCESS da³ dowód na to, ¿e mimo œmierci Freddiego, jego
utwory i legenda s¹ wci¹¿ ¿ywe, i
¿e legenda rocka, jak¹ niew¹tpliwie by³ zespó³ QUEEN, wci¹¿
trwa, i trwa... I za spraw¹ kontynuatorów - trwaæ bêdzie!
Artyœci w mundurach
W ramach obchodów 750-lecia
miasta, Stowarzyszenie Twórców
i Sympatyków Kultury przy Ko- Wiecznie ¿ywy Freddie Mercury...
M£ODZI ZDOLNI - czyli powiatowe talenty muzyczne
burmistrza Wrzeœni, Tomasza Ka³u¿nego, do Wrzeœni zjechali
strongmeni. Najsilniejszy cz³owiek
œwiata, "DOMINATOR" walcz¹cy
ka¿dego dnia z tonami kilogramów
na oczach tysiêcy widzów, zwyciê¿y³ w zawodach o tytu³ Mistrza Polski Strong Man 2006 rozegranych
2 wrzeœnia we Wrzeœni. By³ to
ostatni sprawdzian Mariusza Pudzianowskiego przed wylotem na
Mistrzostwa Œwiata do Chin, a zda³
go wyœmienicie - wygrywaj¹c 4 z
5 przygotowanych konkurencji, w
tym spacer buszmena, martwy ci¹g
na iloœæ powtórzeñ, wyciskanie belki, spacer farmera.
Imprezy jednocz¹ ludzi...
Sobotni wieczór przebieg³ w
amfiteatrze pod znakiem hip-hopu
i popisów DJ-jów. Wyst¹pili DJ
HEN, Kubiszew, Desant Zwiad,
Dreamland i Spin Force Crew.
Szczególny aplauz, zw³aszcza
m³odszej publicznoœci, wzbudzi³y
rymy Kubiszewa i Zespo³u Desant
Zwiad, po³¹czone z pokazem break dance. Ca³a Wrzeœnia bawi³a siê,
skanduj¹c za Kub¹ Soko³owskim,
"Wrzeœnia - Wrzeœnia."
"Starsi do pracy, a do szko³y
m³odzi..."
Wakacje, znów bêd¹ wakacje
(...), na sam¹ myœl o rozpoczêciu
roku szkolnego 2006/2007, chce
siê zanuciæ s³owa tej starej piosenki kabaretu OTTO. "Pierwszy
dzwonek" w gminie Wrzeœnia zadzwoni³ jako pierwszy w naszym
kraju. Uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego odby³a siê na
stadionie miejskim przy ul. Kosynierów w niedzielê 3 wrzeœnia.
Zebranych licznie uczniów powita³o grono pedagogiczne wraz z
dyrekcj¹ poszczególnych szkó³
oraz: burmistrz Wrzeœni Tomasz
Ka³u¿ny, marsza³ek województwa
wielkopolskiego Marek WoŸniak,
starosta wrzesiñski Dionizy Jaœniewicz oraz wielkopolski kurator
oœwiaty - Lucyna Bia³ek-Cieœlak.
www.wrzesnia.powiat.pl
KULTURA
PaŸdziernik 2006
9
750 urodziny Wrzeœni
Zespó³ Skaldowie - istnieje na scenie ju¿ od ponad 40 lat
Pami¹tkowe zdjêcie
Z okazji obchodzonego jubileuszu przygotowano dla mieszkañców wiele atrakcji. Mo¿na by³o
wybiæ pami¹tkowe monety, nabyæ
okolicznoœciowe kartki, spróbowaæ zupy wrzesiñskiej z wielkiego kot³a. Jednak najwiêksz¹
atrakcj¹ by³o wykonanie zbiorowego zdjêcia mieszkañców na stadionie Zespo³u Szkó³ Technicznych i Ogólnokszta³c¹cych.
We wrzeœniu we Wrzeœni
Niedzielne popo³udnie organi-
zatorzy - Urz¹d Miasta i Gminy we
Wrzeœni - zaplanowali pod has³em
wspólnej biesiady wrzeœnian. Od
mszy œw. pocz¹wszy, poprzez defiladê mieszkañców ulicami miasta i wspólne zdjêcie, po koncerty
gwiazd estrady.
Nieczêsto zdarza siê wystêpowaæ we wrzeœniu we Wrzeœni - tymi
s³owami wokalista "Skaldów", Andrzej Zieliñski powita³ wrzeœnian,
zgromadzonych w amfiteatrze. Zespó³ zagra³ swoje najwiêksze szlagiery takie jak "Przeœliczna wio-
Obchodzimy w tym roku uroczystoœæ wyj¹tkow¹. Minê³o 750
lat od chwili, gdy ukaza³a siê pierwsza pisemna wzmianka o Wrzeœni. Ju¿ wtedy, tak jak dziœ, miasto têtni³o ¿yciem, na uliczkach
s³ychaæ by³o œmiechy, gwar rozmów... Z odleg³ych stron przybywali zamorscy kupcy, wêdrowcy, pielgrzymi, goœcie. Zachwyceni
urokiem miasta, mówili o jego istnieniu wszêdzie tam, dok¹d poszli, we wszystkich zak¹tkach œwiata.
Dziœ Wrzeœnia bujnie siê rozwija. Powstaj¹ nowe obiekty, domy,
przedsiêbiorstwa. Miasto rozkwita ku potêdze. A dla nas czym
jest? Schronieniem. Domem, do którego wci¹¿ wracamy. Nasz¹
Ma³a Ojczyzn¹. I taka niech pozostanie w naszych sercach!
lonczelistka" czy "Wszystko mi
mówi, ¿e mnie ktoœ pokocha³", jak
równie¿ utwory z nowej p³yty, wydanej w 2006 r. Nazwa grupy wywodzi siê od s³owa "skald", które
oznacza wczesnoœredniowiecznego œpiewaka i poetê z terenu Skandynawii. Na wybór tej w³aœnie nazwy wskazuj¹cej na wp³yw najstarszej europejskiej formy poezji
œpiewanej, wp³yw mia³y teksty
piosenek o balladowym, narracyjnym charakterze. Teksty dla zespo³u pisali m.in. Agnieszka Osiecka,
Wojciech M³ynarski, Leszek Moczulski.
"Kwiaty we w³osach"
Pomiêdzy wystêpami polskich
i œwiatowych gwiazd, prezentowa³y siê lokalne gwiazdy, m.in. Wrzesiñskie Studio Piosenki, klub m³odych karateków i kulturysta Andrzej Brzeziñski. Najbardziej podoba³y siê nam wystêpy m³odych
artystów. Jesteœmy spoza Wrzeœni
i po raz pierwszy s³yszymy m³odzie¿ œpiewaj¹c¹ piosenki Anny
Jantar. Za rok na pewno przyjedziemy na festiwal - mówi¹ Gosia
i Artur z Witkowa.
"Hooray! Hooray! It's A HoliHoliday"
Najwiêksze przeboje disco lat
Koncert Boney M okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê
70-tych Boney M mo¿na by³o
us³yszeæ w niedzielny wieczór.
Mimo padaj¹cego deszczu, amfiteatr "pêka³ w szwach", a publicznoœæ œwietnie siê bawi³a przy hitach takich jak: "Rivers Of Babylon", "Ma Baker", "Daddy cool".
Boney M s¹ super. Koncert w amfiteatrze by³ odlotowy !!! - najczêœciej takie komentarze mo¿na by³o
us³yszeæ po koncercie. Wokalistom uda³o siê nawi¹zaæ wspania³y kontakt z publicznoœci¹, czêsto
schodzili ze sceny, witaj¹c siê z
KAS-BOKS œwiêtowa³o sukcesy
Starosta Wrzesiñski
Dionizy Jaœniewicz
System Ewidencji Dróg
System Ewidencji Dróg
EWIDR 2005 to nic innego jak
program komputerowy przeznaczony do prowadzenia ewidencji dróg, w którym rejestrowane
i opisywane s¹ wszystkie parametry dróg oraz zdarzeñ na nich
wystêpuj¹ce takie jak: oznakowanie, skrzy¿owania, pobocza,
zadrzewienie, odwodnienie
dróg, obiekty mostowe, przepusty oraz wiele innych.
Za pomoc¹ tego, wbrew pozorom nieskomplikowanego programu komputerowego, Powiatowy
Zarz¹d Dróg we Wrzeœni ju¿ od
kilku lat bardzo dobrze radzi sobie z niezwykle szczegó³owym
opisem ka¿dej powiatowej drogi.
Opis zawiera informacje o wszystkich parametrach technicznych takich jak np. szerokoœci, d³ugoœci
jezdni oraz wszystkie zdarzenia
wystêpuj¹ce na tych drogach.
Wszystkie te dane skrupulatnie
spisywane s¹ podczas wizyty w
terenie, które nastêpnie s¹ wpisywane do opisu liniowego i nastêpnie przetworzone tworz¹c ksi¹¿kê
drogi. Obowi¹zek prowadzenia i
aktualizowania Ksi¹¿ek Dróg nak³ada na ka¿dego zarz¹dcê dróg
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury - Dz.U. 67 poz. 582 i 583
z 16.04.2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych,
tuneli, przepustów i promów oraz
rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tune-
lom oraz z Rozporz¹dzeniem w
sprawie trybu sporz¹dzania informacji oraz gromadzenia i udostêpniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach.
21 wrzeœnia PZD we Wrzeœni
wraz z Zak³adem Us³ug Informatycznych Stanis³awa Kowalskiego
- twórcy Systemu Ewidencji Dróg
EWIDR 2005 zorganizowa³ konferencjê dla pracowników gmin i
powiatowych zarz¹dów dróg powiatu wrzesiñskiego oraz s¹siednich powiatów. Przedstawiono na
niej najwa¿niejsze zagadnienia
przepisów prawa dot. prowadzenia
ewidencji dróg oraz zastosowanie
programu w nawi¹zaniu do obowi¹zuj¹cych aktów prawnych
wraz z objaœnieniem najwa¿niejszych jego funkcji pracownikom
borykaj¹cym siê z czasoch³onnym
prowadzeniem wymaganych danych i wprowadzaniem aktualizacji. Na spotkaniu ponadto zosta³y
przedstawione inne programy
komputerowe wspomagaj¹ce zarz¹dzanie na drogach (EMO 2005
- System Ewidencji Obiektów
Mostowych, OST 2002 - System
Oceny Stanu Technicznego Dróg,
REK 2002 - Rejestr Kosztów Inwestycji, Utrzymania i Zarz¹dzania Drogami, RUZP - Rejestr
Uzgodnieñ i Zajêæ Pasa Drogowego, SOSS - Sprawozdanie o stanie
sieci drogowej, PROR - Rejestr
Projektów Organizacji Ruchu Drogowego).
(ula)
ludŸmi, czy przemawiaj¹c do widzów po polsku. Najwiêksz¹ radoœæ mia³y dzieci, zaproszone
przez zespó³ na scenê do wspólnego œpiewania.
Obchody jubileuszu 750-lecia
zakoñczy³y siê pokazem sztucznych ogni przy muzyce Vangelisa. Barwne fajerwerki przybiera³y
kszta³t fontann i wulkanów, a wraz
z up³ywaj¹cymi minutami efekty
by³y coraz bardziej imponuj¹ce,
dlatego warto by³o zostaæ do koñca.
(red)
Uroczyste otwarcie nowej galwanizerni w Zieliñcu
22 wrzeœnia w Zieliñcu odby³a siê inauguracyjna impreza firmy KAS-BOKS sp. z o. o. z siedzib¹ we Wrzeœni przy ulicy Paderewskiego 61. Impreza zwi¹zana by³a z otwarciem nowej
galwanizerni, jednoczeœnie stanowi³a okazjê do oddania ho³du
przez dzieci i pracowników
zmar³emu 17 lipca 2006 roku
Prezesowi firmy - Wies³awowi
Smekta³a.
Uroczystoœæ odbywa³a siê przy
udziale zaproszonych goœci ze Starostwa Powiatowego: starosty Dionizego Jasniewicza i przewodniczacego Rady Powiatu - Tadeusza
Œwi¹tkiewicza, burmistrza Wrzeœni - Tomasza Ka³u¿nego oraz
wójta gminy Ko³aczkowo - Cze-
s³awa Surowca. Zaszczyci³y nas
swoj¹ obecnoœci¹ osoby zwi¹zane bezpoœrednio z przygotowywaniem dokumentacji, zwi¹zane ze
zrealizowaniem inwestycji - m.in.
Stefan T³oczek, Ryszard Wroñski,
Jaros³aw Sobczak, Józef Tarczewski, Jan Michalski, £ukasz Ziêtek,
Andrzej Dzieweczyñski, B³a¿ej
Szczepankiewicz i Marzena KaŸmierczak. Osoby te dokonywa³y
odbiorów ww. inwestycji. By³y te¿
firmy od lat z nami wspó³pracuj¹ce.
Po krótkim przemówieniu nastapi³o podnios³e przeciêcie wstêgi przez przewodniczacego Rady
Powiatu, burmistrza i wójta.
Ksi¹dz Tadeusz Bachorz z parafii
œw. Kazimierza pob³ogos³awi³
zgromadzonych goœci i budynki.
Zabawa odbywa³a siê w plenerze, pod namiotami. Na telebimie
przedstawiono krótk¹ historiê firmy, zorganizowano przepiêkny
pokaz sztucznych ogni. Mi³¹ atmosferê tworzy³ zespó³ muzyczny
pana Deckerta oraz wystêpy karaoke goœci. Firma KAS-BOKS sp.
z o. o. istnieje na rynku od ponad
16 lat, a jej pocz¹tek siêga dawnego Inter-Commerce sp. z o. o. poprzez PPHU DUO i PPHU KASBOKS. Za³o¿ycielem jej byli
zmarli - Teresa i W³adys³aw Smekta³a. Do tej pory podstawowym
zakresem dzia³alnoœci firmy by³o
kompleksowe wyposa¿enie sieci
marketów.
Firma poszerzy³a zakres œwiadczonych us³ug o nowej generacji
galwanizerniê (cynkujemy metod¹
galwaniczn¹ elementy o wielkoœci
2,90x, 1,20x0,60) oraz œlusarniê.
Obecnie KAS-BOKS zatrudnia 26
osób, i z myœl¹ o kolejnych planowanych inwestycjach na rok 2007
zamierza zwiêkszyæ zatrudnienie.
Zarz¹d firmy pragnie podziêkowaæ za wszystko przedstawicielom
powiatu wrzesiñskiego, oraz gmin:
Wrzeœnia i Ko³aczkowo, w szczególnoœci za s³owa otuchy, dyplom
oraz pami¹tkowe zdjêcie ca³ej
Wrzeœni, na którym widnieje posiad³oœæ firmy przy ulicy Paderewskiego, wykonane lotu ptaka.
Jolanta Urbañska
Monografia Wrzeœni
Bêdzie suplement?
W czasie prac na monografi¹
Wrzeœni autorzy natknêli siê na
wiele ciekawostek dotycz¹cych
historii naszego miasta powiatowego, a nie wszystko uda³o siê
pomieœciæ w wydanym ju¿ dziele. Tego typu ciekawostki interesuj¹ czytelników. Mo¿e warto
by³oby wydaæ suplement?
Takie te¿ by³y sugestie uczestników spotkania z autorami mono-
grafii, które odby³o siê 8 wrzeœnia
we wrzesiñskim Liceum im. H.
Sienkiewicza.
Ksi¹¿ka ukaza³a siê we wrzesiñskich ksiêgarniach pod koniec
sierpnia i cieszy siê niezwyk³¹ popularnoœci¹. Wiêksza czêœæ nak³adu zosta³a ju¿ wykupiona, co bardzo cieszy autorów. Jest to pierwsza, w pe³ni profesjonalna monografia poœwiêcona historii Wrzeœni
- od czasów najdawniejszych do
wspó³czesnoœci. Autorami s¹: Marian Torzewski, Sebastian Mazurkiewicz, S³awomir Szuba, Leopold
Kostrzewski, Hanna Bachorz, Boles³aw Œwiêciochowski i Krzysztof Jod³owski.
Historia miasta jest bardzo bogata i skrywa wiele tajemnic, a jakich, pozostaje tylko siêgn¹æ po
monografiê…
AM
10 PaŸdziernik 2006
KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA
Najlepszy tambormajor z Nekli
Ma¿oretki z Nekli zdoby³y "Z³ot¹ Pa³eczkê'' na Festiwalu w Lesznie
Tysi¹c artystów z szeœciu
pañstw (Czechy, Wêgry, Niemcy, Rosja, Kazachstan, Polska)
spotka³o siê na V Miêdzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru
w Lesznie. Obecnie jest to najwiêksza i najbardziej presti¿owa
tego typu impreza w Polsce.
Do Leszna przyjecha³y zespo³y
ludowe, orkiestry dête oraz grupy
ma¿oretek, które przez dwa dni
wystêpowa³y w trzech punktach
miasta. Tr¹bki, werble, puzony i
inne tuby mo¿na by³o us³yszeæ w
najbardziej uczêszczanych miejscach.
Orkiestra Dêta Nekielskiego
Oœrodka Kultury, jako jedna z trzynastu orkiestr, otrzyma³a w kategorii koncertowej br¹zowy róg
oraz pierwsze miejsce w musztrze
paradnej, broni¹c tym samym tytu³u z ubieg³ego roku. Grupa ma¿oretek, podobnie jak rok temu,
otrzyma³a Z³ot¹ Pa³kê. Najlepszym tambormajorem festiwalu
zosta³a Ewelina JóŸwiak z Orkiestry Dêtej NOK - Nekla.
Wœród miêdzynarodowych goœci znalaz³a siê Orkiestra Dêta z
wêgierskiego Sopranu, która zaproponowa³a nawi¹zanie kontaktów, wspó³pracê oraz wymianê towarzysk¹ nie tylko cz³onkom Orkiestry Dêtej NOK, ale równie¿
dzia³aczom lokalnego samorz¹du
z gminy Nekla.
Po raz trzeci w Miêdzynarodowych Dniach Muzyki i Folkloru
wziê³a udzia³ nasza orkiestra, zajmuj¹c czo³owe pozycje w poszczególnych konkursach, i odnosz¹c
sukces artystyczny.
Sukces ten by³ mo¿liwy dziêki
pe³nemu zaanga¿owaniu muzyków i dziewcz¹t z grupy choreograficznej, a przede wszystkim
dziêki mozolnej pracy dyrygenta
Eugeniusza Drewniaka i kierownika artystycznego grupy ma¿oretek Gabrieli Drewniak.
Wszystkim cz³onkom orkiestry
serdecznie gratulujemy!
Pawe³ Tok³owicz
Chleba i wieñców...
Podczas gdy wrzeœnianie
œwiêtowali jubileusz 750-lecia
miasta, mieszkañcy gminy Mi³os³aw 2 wrzeœnia bawili siê na
do¿ynkach gminnych.
Tegoroczne obchody rozpoczê³y siê msz¹ œw. w Sanktuarium
Matki Boskiej Pocieszenia. Potem
korowód do¿ynkowy, prowadzony
przez Zespó³ Pieœni i Tañca „Ziemia Wrzesiñska", wyruszy³ w kierunku placu przy œwietlicy wiejskiej, na który wje¿d¿a³o siê przez
„bramê" zbudowan¹ ze snopów
siana.
Przyznaæ trzeba, ¿e dekoracja
tegorocznej uroczystoœci by³a wyj¹tkowo pomys³owa i oryginalna.
Starostowie do¿ynek - Halina Mazurkiewicz i Tomasz Bednarek przybyli na miejsce uroczystoœci
bryczk¹.
Po czêœci oficjalnej rozpocz¹³
„Pudzian” pozdrawia
W³adze samorz¹dowe Wrzeœni starannie zadba³y o uœwietnienie obchodów 750-lecia miasta. W sobotê, 2 wrzeœnia, na
wrzesiñskim rynku odby³y siê
Mistrzostwa Polski Strong Man
z udzia³em 14 wybitnych zawodników.
Nekielskim akcentem podczas
tego wyj¹tkowego wydarzenia by³
debiutancki pokaz nowo powsta³ego Polskiego Zwi¹zku Syren i
Warszaw z siedzib¹ w Nekli. Dziêki uprzejmoœci i ¿yczliwemu zainteresowaniu "szefa" zawodów Strongmanów, pana Krzysztofa Dzia³yñskiego, na rynku przyci¹ga³a uwagê widzów ³aciata syrena z niestrudzon¹ ma³¹ syrenk¹,
prezentuj¹c¹ napis "Nekla, a na
trybunach pojawi³y siê liczne
transparenty klubowe. W ten sposób PZSiW obwieœci³ swoje istnienie jako klub ogólnopolski z siedzib¹ w Nekli, zrzeszaj¹cy mi³oœników polskich aut: syreny i warszawy z ca³ego kraju.
Obecnie Zwi¹zek posiada 17
samochodów, w tym modele
100,101,103,104, 105, 105L, bosto i R 20. W za³o¿eniach zwi¹zku
jest aktywna, spo³eczna dzia³alnoœæ, tworzenie i przyjmowanie
pod swoje skrzyd³a pojedynczych
w³aœcicieli syren i warszaw oraz
ma³ych, lokalnych klubików i nieformalnych grupek, organizowanie rajdów i imprez z udzia³em
s³awnych i wybitnych osób. Oficjalna strona zwi¹zku pojawi siê
pod choink¹- 24.12.2006 r., a sama
organizacja rozpocznie dzia³alnoœæ
01.01.2007 r. Cz³onkiem PZSiW
mo¿e zostaæ ka¿dy, kto chce swojemu hobby nadaæ kszta³t oficjalny, przy³¹czyæ siê do spo³ecznego
ruchu, kultywuj¹cego zabytkow¹
polsk¹ motoryzacjê. Pomys³odawc¹ i za³o¿ycielem jest legenda
syreniarstwa - Grzegorz Nowak
"Tygrysek", niestrudzony agitator,
dziêki któremu na ulicach Nekli
jeŸdzi dziœ wiele syren, a wielu
ludzi cieszy siê wspomnieniami i
pami¹tkami z unijnych rajdów,
które wymyœli³, zorganizowa³ i
zadba³ o w³aœciw¹ ich oprawê
medialn¹.
Galeriê przyjació³ PZSiW i Tygryska otwiera sam Dominatorniezwyciê¿ony Mariusz "Pudzian"
Pudzianowski. Bo¿yszcze t³umów,
najsilniejszy cz³owiek œwiata jest
otwarty na nowe pomys³y i wspó³pracê z syreniarzami. Mimo zmêczenia chêtnie pozowa³ do pami¹tkowych zdjêæ z syreniarzami, z entuzjazmem odniós³ siê do dzia³alnoœci zwi¹zku i ze wzruszeniem
odebra³ ufundowane przez PZSiW
nagrody: statuetkê, model syrenki
z rejestracj¹ "Nekla" i film z unijnego rajdu.
Ca³¹ imprezê filmowa³a, jak
zwykle, telewizja TVN i nied³ugo
wyemituje reporta¿ w "Si³aczach"
14 i 21 paŸdziernika. Znów ca³a
Polska zobaczy na ekranach telewizorów wizytówkê Nekli, miasta
s³ynnego z syrenek. W imieniu
za³o¿ycieli Polskiego Zwi¹zku
Syren i Warszaw zachêcam
wszystkich pasjonatów do przy³¹czenia siê do nas - razem podbijemy œwiat!
Rzecznik Prasowy PZSiW
„Dzieñ Bia³ej Laski”
Ozdob¹ do¿ynek gminy Mi³os³aw by³a brama ze snopów siana
siê koncert kapeli "Mysomtacy" z
Krajenki, a nastêpnie odby³a siê,
trwaj¹ca do póŸnych godzin wie-
czornych, tradycyjna zabawa do¿ynkowa przy muzyce zespo³u
"Czas" z Nekli.
(agda)
Honorowy Obywatel Gminy Mi³os³aw
Ten zaszczytny tytu³ Rada
Miejska nadaje osobom szczególnie zas³u¿onym w rozwoju
gminy Mi³os³aw. Do tej pory
nadano go 10 wybitnym osobistoœciom, wœród których znaleŸli siê m.in. C.W.H. Claverdijk burmistrz Bergen z Holandii,
W³odzimierz £êcki - by³y wojewoda wielkopolski, Bogdan Walczak - profesor UAM pochodz¹cy z Mi³os³awia, a tak¿e wyró¿nieni w 2005 r. - Monika Koœcielska i prof. Jacek WoŸniakowski.
30 czerwca br. do tego szanownego grona do³¹czy³ Hans Stiebe,
któremu radni przyznali honorowe
obywatelstwo za ogromne zas³ugi
w rozwoju spo³eczno - gospodarczym oraz kulturalno-sportowym
gminy Mi³os³aw.
Hans Stiebe, dyrektor Generalny firmy KLAFS Polska - producenta saun i ³aŸni parowych, od
kilku lat wywiera pozytywny
wp³yw na rozwój gospodarczy
gminy Mi³os³aw i poziom ¿ycia jej
mieszkañców. W 2000 r. doprowadzi³ do uruchomienia zak³adów
produkcyjnych KLAFS w Bagatelce, stwarzaj¹c miejsca pracy dla 20
osób. Dziêki nastêpuj¹cej pod jego
kierownictwem sukcesywnej roz-
www.wrzesnia.powiat.pl
Hans Stiebe (w œrodku ) z burmistrzem Z. Skikiewiczem oraz przewodnicz¹cym Rady Miejskiej J. Sobczakiem
budowie zak³adów i rozwijaniu
dzia³alnoœci produkcyjnej, stopniowo wzrasta zatrudnienie w zak³adach, co przyczynia siê do poprawy bytu mieszkañców gminy.
W trosce o najubo¿szych Hans
Stiebe wspiera³ finansowo dzia³ania Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w
Mi³os³awiu.
Za jego spraw¹ firma KLAFS
zosta³a sta³ym sponsorem Ludowego Klubu Sportowego "Orlik".
Firma dofinansowa³a regeneracjê
boiska oraz remont i modernizacjê szatni sportowej.
Ponadto KLAFS wspiera³ finansowo organizowane na terenie
gminy imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz partycypowa³a w kosztach zakupu radiowozów dla Posterunku Policji w Mi³os³awiu.
Podczas sesji w dniu 19 wrzeœnia 2006 r. wrêczono wyró¿nionemu Dyplom Honorowego
Mieszkañca Gminy Mi³os³aw.
J.Sobczak
Uczestnicy konferencji dotycz¹cej osób niewidomych
Po raz trzeci w naszym powiecie odby³y siê "Powiatowe Dni
Bia³ej Laski". Jest to impreza cyklicznie obchodzona na ca³ym
œwiecie od ponad 100 lat, a jej
celem jest zwrócenie uwagi na
problemy osób niedowidz¹cych
i niewidomych.
Organizatorami Powiatowych
Dni byli: Fundacja "Szansa" z
Nekli, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, NZOZ- Oœrodek Fizjoterapii w Nekli oraz Nekielski
Oœrodek Kultury. Obchody zaplanowano na 15-16 wrzeœnia. Pierwszy dzieñ poœwiêcono konferencji
pt. "Porêcz jest dla mnie informacj¹", która odby³a siê w NOK.
Prelegenci mgr in¿. Micha³ Czerniak z Polskiego Zwi¹zku Niewidomych, Hanna Pracharczyk - rehabilitant, instruktor orientacji
przestrzennej oraz mgr in¿.
Krzysztof Grzegorzewicz z Warszawskiego Instytutu Badawczego
Dróg i Mostów poprowadzili specjalistyczny wyk³ad i zajêcia praktyczne. Poruszano temat barier,
przede wszystkim architektonicznych, jakie na co dzieñ spotykaj¹
osoby niewidz¹ce i niewidome.
W sobotnie, ciep³e popo³udnie
Fundacja "Szansa" pod kierunkiem wspó³za³o¿yciela Tomasza
Chromiñskiego, na co dzieñ prowadz¹cego Zak³ad Rehabilitacji z
dwoma gabinetami we Wrzeœni i
w Nekli, jednoczeœnie radnego
powiatowego i przewodnicz¹cego
Komisji Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, zaprosi³a wszystkie osoby niepe³nosprawne do siedziby Fundacji w Nekli przy ulicy Rynek 18
na Piknik Integracyjny. Na program z³o¿y³y siê zawody sportowe: rzut do celu pi³k¹ dŸwiêkow¹
przy zawi¹zanych oczach, pokaz
æwiczeñ aerobikowych, rzut
oszczepem i kul¹ oraz program
artystyczny, w którym wyst¹pi³
zespó³ dzieci z Owiñsk "Dzieci
Papy" oraz Nekielska grupa
"Czas". W czêœci edukacyjnej
wspomnieniow¹ prelekcjê multimedialn¹ o Gdañsku, Krakowie i
Wieliczce przypomnia³ przewodnik "fundacyjny": Szansy" Tomasz
Cecot z Bytowa.
Ca³ej imprezie patronowa³a
myœl przewodnia Fundacji "Szansa": "Kto pragnie dobra dla drugiego cz³owieka zawsze znajdzie
sposób, by coœ dla drugiego uczyniæ".
Pawe³ Tok³owicz
www.wrzesnia.powiat.pl
KO£ACZKOWO, MI£OS£AW, NEKLA, PYZDRY, WRZEŒNIA
Ekologiczna inwestycja
W ci¹gu niespe³na 10 miesiêcy w Orzechowskich Zak³adach
Przemys³u Sklejek zosta³a wybudowana nowoczesna ekologiczna kot³ownia na biomasê o wydajnoœci 12 ton pary technologicznej na godzinê i mocy 7,5
MW. Dziêki tej inwestycji zostanie ograniczona emisja szkodliwych substancji do atmosfery, co
wp³ynie pozytywnie na ekosystem Czeszewsko-¯erkowskiego
Parku Krajobrazowego.
UroczystoϾ otwarcia nowej
kot³owni, która odby³a siê 5 wrzeœnia br. w Orzechowie, œci¹gnê³a
do OZPS mnóstwo goœci. Byli:
wicemarsza³ek Przemys³aw Piasta,
starosta Dionizy Jaœniewicz,
przedstawiciel Fundacji EKOFUNDUSZ - Jerzy Bzowski.
Wszyscy podkreœlali zas³ugi prezesa Orzechowskich Zak³adów Zbigniewa Szymczaka, który w
wybudowanie kot³owni w³o¿y³
wiele pracy i serca.
Modernizacja systemu ciep³owniczego polega³a na budowie kot³owni w OZPS na odpady drzewne (w tym m.in.: kora, suchy py³
drzewny, trociny, osfary, pieñki).
Wybudowanie kot³owni umo¿liwi
wykorzystanie do celów energetycznych wszystkich drewnianych
PaŸdziernik 2006
11
Budowa drogi gminnej
w Lisewie
Mieszkañcy Lisewa niebawem bêd¹ mogli odetchn¹æ z
ulg¹, gdy¿ z dniem 6 wrzeœnia
rozpoczêto budowê 1,25 kilometrowego odcinka drogi w tej wiosce.
Prace pocz¹tkowe polega³y na
robotach ziemnych i wykonaniu
podbudowy z t³ucznia kamiennego o gruboœci 20 cm. W dalszej
czêœci robót po³o¿ona zostanie jednowarstwowa nawierzchnia bitumiczna o gruboœci 5 cm.
Budowa 1,25 kilometrowego
odcinka drogi o szerokoœci czterech metrów wraz z obustronnymi
poboczami gruntowymi opiewa na
kwotê 337 tys. 882 z³. Pieni¹dze
na sfinansowanie tego zadania
bêd¹ pochodzi³y z bud¿etu gminy
i z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu.
Realizowany projekt jest jak
najbardziej zasadny, gdy¿ dotychczasowa droga gruntowa, wzmacniana ¿u¿lem, spêdza³a sen z powiek jej u¿ytkownikom. Modernizowana droga podzielona jest na
dwa odcinki: jeden biegnie w centrum wsi, a drugi prowadzi do
gruntów rolnych. Zakoñczenie robót zaplanowano na 29 wrzeœnia.
SM
Z. Szymczak oprowadza starostê i marsza³ka po nowej kot³owni
odpadów poprodukcyjnych wytwarzanych w procesach technologicznych realizowanych w
OZPS w Orzechowie, wyeliminowanie z eksploatacji przestarza³ej
kot³owni wêglowej oraz spe³nienie nowych norm emisyjnych.
Zrealizowanie inwestycji, której ca³kowity koszt wynosi 9 967
797 z³, mo¿liwe by³o dziêki wsparciu finansowemu fundacji EKOFUNDUSZ, która przekaza³a kwotê 2,85 mln z³ na realizacjê zada-
nia oraz dziêki preferencyjnej po¿yczce z Narodowego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoœci 5,7 mln
z³. Wykonawc¹ inwestycji jest poznañska firma GROS-POL, która
zastosowa³a technologiê szwajcarskiej firmy SCHMID AG.
W planach jest modernizacja
do³ów parzelnianych, termoizolacja hal produkcyjnych, a tak¿e
modernizacja parku maszynowego.
(agda)
Ruch wahad³owy na moœcie w Pyzdrach
Na przebudowê mostu w Pyzdrach przeznaczono kwotê 6 mln z³
D³ugo oczekiwany remont
mostu w Pyzdrach w przysz³ym
roku stanie siê faktem. Inwestycja zostanie dofinansowana z
funduszy unijnych. Decyzja w
tej sprawie zapad³a.
Dnia 11 wrzeœnia na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Steruj¹cego w Poznaniu ustalono, i¿ na
przebudowê pyzdrskiego mostu
zostanie przeznaczona kwota w
wysokoœci 6 mln z³.
Tylko szeœæ, spoœród dwudziestu czterech projektów drogowych
w Wielkopolsce, otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Projekt - Przebudowa mostu w
Pyzdrach zosta³ ujêty w ,,Wielo-
Uroczystoœci patriotyczne
Oddano ho³d poleg³ym podczas najazdu Armii Czerwonej
W tym roku przypada 67.
rocznica agresji Armii Czerwonej na Polskê w 1939 roku. Aby
upamiêtniæ wydarzenia tamtych
dni, 17 wrzeœnia we Wrzeœni odby³a siê uroczystoœæ religijnokulturalna, zorganizowana
przez burmistrza Wrzeœni, Tomasza Ka³u¿nego, Wrzesiñskie
Towarzystwo Kulturalne i To-
warzystwo Unia Wrzeœnian.
W koœciele farnym odprawiona
zosta³a uroczysta msza œw., po której uczestnicy wraz z orkiestr¹
przemaszerowali na cmentarz
przy ul. GnieŸnieñskiej. Tam przy
Pomniku Katyñskim odby³a siê
krótka czêœæ artystyczna oraz z³o¿one zosta³y kwiaty przez poszczególne delegacje.
AM
letnim planie inwestycyjnym dróg
wojewódzkich województwa wielkopolskiego''. W marcu zosta³
zg³oszony do Urzêdu Marsza³kowskiego z wnioskiem o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, który
przeszed³ pozytywn¹ ocenê.
Istnieje pilna potrzeba remontu
mostu zarówno pod wzglêdem
u¿ytkowym, jak i technicznym,
bowiem degradacja obiektu postêpuje bardzo szybko i stwarza powa¿ne zagro¿enie dla ruchu drogowego i pieszego. W wyniku
kontroli bie¿¹cej mostu stwierdzono lawinowo postêpuj¹c¹ degradacjê poszczególnych elementów
noœnych tego obiektu. W œwietle
tych obserwacji Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z dniem 14 wrzeœnia wprowadzi³ ruch wahad³owy, który ma
na celu ograniczyæ szerokoœæ
skrajni ruchu.
Sylwia Mazurczak
Zawiadomienie
Na podstawie Postanowienia
S¹du Rejonowego w Poznaniu,
XXI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego z
dnia 24.05.2006 roku (sygn.
sprawy: PO.XXI NS-REJ.KRS/
007861/06/650) oraz w trybie
art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7.04.1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104
z póŸn. zm. zawiadamiam, ¿e
wszczêto postêpowanie likwidacyjne w stosunku do STOWARZYSZENIA NA RZECZ
UTWORZENIA WY¯SZEJ
SZKO£Y - AKADEMIA INTERNETU WE WRZEŒNI.
Ewentualnych wierzycieli
proszê o kontakt:
Starostwo Powiatowe we
Wrzeœni ul. Chopina 10 pokój
36, tel. 061-640 44 71.
Likwidator
Eugenia Potêga
Budowa 1,25 km odcinka drogi w Lisewie
Internet satelitarny w
szko³ach zawarciañskich
Trzy szko³y podstawowe z terenu zawarciañskiego, tj. z
Wr¹bczynkowskich Holendrów,
Górnych Gr¹dów i Lisewa, niedawno wzbogaci³y siê o szerokopasmowy internet satelitarny.
Inwestycja dosz³a do skutku
dziêki staraniom pyzdrskiego
urzêdu i zaanga¿owaniu dyrektorek oœwiatowych placówek.
Ze wzglêdu na uwarunkowania
techniczne i lokalizacyjne, nie
by³o mo¿liwe wczeœniejsze przy³¹czenie tych szkó³ do internetu
szerokopasmowego kablowego
ani radiowego. Rozwi¹zaniem
okaza³ siê dopiero internet sateli-
tarny poprzez operatora internetowego ,,GoInternet'' z Warszawy.
Stron¹ techniczn¹ projektu zajê³a
siê firma EUREKA z Wrzeœni.
Dyrektorzy szkó³ z³o¿yli wnioski do pyzdrskiego urzêdu, z których sporz¹dzony zosta³ wniosek
zbiorczy o sfinansowanie zadania,
z³o¿ony w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Wojewoda na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji uzna³ wniosek za zasadny.
Dziêki temu projekt na kwotê 11
tys. 700 z³ bêdzie ca³kowicie sfinansowany z dotacji dla jednostek uprawnionych.
SM
Przydomowe oczyszczalnie
œcieków
Rada Gminy Ko³aczkowo
uchwali³a Regulamin dofinansowania przydomowych oczyszczalni œcieków.
Ustala on zasady wspierania
przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do
poprawy œrodowiska przez montowanie przydomowych oczyszczalni œcieków, które zapewni¹ oczyszczanie œcieków bytowych w stopniu umo¿liwiaj¹cym odprowadzenie ich do gleby lub wody zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Dofinansowanie udzielane jest
jednorazowo i wynosi 1.000 z³.
Dotyczy ono czêœciowego zwrotu
wydatków poniesionych przez
wnioskodawcê na zakup kompletnej przydomowej oczyszczalni
œcieków. Dofinansowaniu nie podlegaj¹ zatem koszty zakupu pojedynczych elementów sk³adaj¹cych
siê na przydomow¹ oczyszczalniê
œcieków, koszty monta¿u, koszty
sporz¹dzonej dokumentacji przedsiêwziêcia oraz przydomowe
oczyszczalnie œcieków zlokalizowane na obszarach gdzie istnieje
mo¿liwoœæ techniczna przy³¹czenia posesji do istniej¹cej sieci kanalizacji sanitarnej oraz na obszarach, na których w danym roku
kalendarzowym nast¹pi budowa
sieci kanalizacji sanitarnej.
Zainteresowanych zapraszamy
do zapoznania siê z ca³ym Regulaminem. Wszyscy, którzy spe³ni¹
jego warunki bêd¹ mogli z³o¿yæ
wniosek i ubiegaæ siê o dofinansowanie. Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy w
Ko³aczkowie w pokoju nr 11.
Bogus³awa Stramczewska
UG Ko³aczkowo
12 PaŸdziernik 2006
ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA
Z KLUBU AMAZONEK
"CHWILO TRWAJ!"
22 sierpnia 2006 r. wrzesiñskie Amazonki wyjecha³y do
Oœrodka Wypoczynkowego
„Jutrzenka” w Go³¹bkach, aby
ju¿ piaty raz cieszyæ siê piêknem tego miejsca.
Go³¹bki to miejsce pe³ne uroku - sceneria jak z bajki. Jezioro,
las pe³en maœlaków, przyjaŸni
mieszkañcy wsi i czysty zadbany oœrodek, w którym czas mo¿na spêdzaæ wed³ug upodobania.
My jeŸdzi³yœmy na rowerach.
Zwiedza³yœmy okolice: Goœcieszyn, wieœ £awki, w której urodzi³ siê Hipolit Cegielski. Wieczorami organizowa³yœmy spotkania, na których œpiewa³yœmy,
tañczy³yœmy i œmia³yœmy siê do
³ez. Chcia³o siê powiedzieæ:
"chwilo trwaj..."
By³ to wypoczynek, który d³ugo bêdziemy wspominaæ. Nie tylko dlatego, ¿e wszystkie odprê¿y³yœmy siê, ale przede wszystkim dlatego, ¿e by³yœmy razem,
a wtedy ³atwiej zwalczyæ chorobê.
S¹ wœród nas kole¿anki, które
wnosz¹ do klubu tyle radoœci i
uœmiechu, ¿e zapominamy o naszych k³opotach zdrowotnych i
innych troskach zwi¹zanych z
codziennoœci¹. Tworzymy zgran¹
grupê, ale serdecznie przyjmujemy do swojego grona nowe kole¿anki. Dbamy o to, aby dobrze
siê wœród nas czu³y, troszczymy
siê o ich samopoczucie, chcemy
im pomagaæ, udzielamy psychicznego wsparcia. Przecie¿
bardzo wiele nas ³¹czy...
Myœlê, ¿e Paniom, które dopiero od kilku miesiêcy nale¿¹ do
naszego klubu, podoba³o siê w
Go³¹bkach i mam nadziejê, ¿e
bêd¹ korzysta³y z wszystkich
form wypoczynku i integracji,
które proponujemy i organizujemy. Jeszcze dziœ jesteœmy pod
wra¿eniem naszego wyjazdu.
Mo¿e dlatego, ¿e zosta³ zorganizowany spontanicznie, a koszt
pobytu pokry³yœmy pieniêdzmi
ze sk³adek.
Za poœrednictwem "Przegl¹du
Powiatowego" chcia³abym podziêkowaæ wszystkim, którzy
dbaj¹ o nas i wspieraj¹ w naszych
dzia³aniach:
- za udostêpnienie autokaru
oraz za koszulki z logo Wrzeœni
- Burmistrzowi Tomaszowi Ka³u¿nemu.
- za darmowe badania wzroku - doktor Joannie Bronie.
- szczególne podziêkowanie
kierujê do moich kole¿anek z
klubu. Dziêkujê za optymizm, za
chêæ do pracy i zabawy, za pomys³owoœæ, za zaanga¿owanie i
wspieranie siebie nawzajem.
Halina Rembowicz
Spotkania Amazonek
PCPR – ul. Wojska Polskiego
- w 1. i 3. poniedzia³ek miesi¹ca
o godz.16.00.
Szczêœcie na grzbiecie!
Pami¹tkowe zdjêcie uczestników hipoterapii
Od czerwca br. niepe³no- wiaj¹. Jedna z dziewczynek, która
sprawni z terenu powiatu mog¹ by³a nadpobudliwa - wyciszy³a siê.
uczestniczyæ w terapii konnej w Inna osoba mia³a problemy z jeOœrodku Hipoterapii i Rehabili- dzeniem, i ju¿ po pierwszym mietacji Konnej HIPOVIT w Cze- si¹cu zaczê³a jeœæ normalnie, gdy¿
szewie. Dziêki temu odzyskuj¹ hipoterapia wp³ywa równie¿ na
sprawnoœæ psychofizyczn¹ oraz przemianê materii... Panie psychorozwijaj¹ siê intelektualnie i log i rehabilitantka maj¹ pe³n¹,
emocjonalnie.
obszern¹ dokumentacjê dotycz¹c¹
Choæ oœrodek dzia³a ju¿ trzy wp³ywu terapii na ka¿de dziecko.
miesi¹ce, dopiero 16 wrzeœnia od- W ka¿dym z przypadków s¹ to barby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia dzo pozytywne zmiany - mówi Jaobiektu. Czekaliœmy tak d³ugo, aby dwiga Stefañska.
ten uroczysty moment uzyska³ stoPodczas uroczystoœci 16 wrzesown¹, podnios³¹ oprawê - infor- œnia, tytu³ honorowego cz³onka
muje Jadwiga Stefañska - kierow- Towarzystwa Wykorzystania Wód
nik Warsztatu Terapii Zajêciowej Termalnych i Walorów Naturalw Czeszewie. W³aœnie pierwsza, nych Ziemi Czeszewskiej otrzy16-osobowa grupa dzieci z terenu ma³ Krzysztof Schwartz - nadlegmin Mi³os³aw, Ko³aczkowo i œniczy Nadleœnictwa Jarocin, któPyzdry zakoñczy³a, trwaj¹c¹ trzy re przekaza³o w dzier¿awê obiekmiesi¹ce, terapiê. Równolegle, ty na stajnie i pomieszczenia sokolejne szesnaœcie osób, tym ra- cjalne. Nastêpnie proboszcz z Czezem z terenu gmin Wrzeœnia i Ne- szewa - Miros³aw Stawicki pokla, rozpocznie rehabilitacjê.
œwiêci³ Oœrodek Hipoterapii i ReRehabilitantka Izabela Królak i habilitacji Konnej HIPOVIT.
psycholog Anita Baum przed rozNale¿y zaznaczyæ, ¿e jest to jepoczêciem terapii oceniaj¹ stan den z tylko dwóch funkcjonuj¹psychofizyczny ka¿dego uczestni- cych w Wielkopolsce punktów reka. Ponowne badanie odbywa siê habilitacji tego typu. Dla naszego
po zakoñczeniu rehabilitacji. Dzie- powiatu to dodatkowy powód do
ci nabra³y pewnoœci siebie, rozma- dumy.
(agda)
www.wrzesnia.powiat.pl
„Tutaj Warto” - pierwsze dzia³ania
Cz³onkowie fundacji podczas wyjazdu do Brandenburgii
Fundacja "Tutaj Warto" jest
organizacj¹ powo³an¹ przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania (LGD1)
do wdra¿ania programu Leader
+ na obszarze gmin: Ko³aczkowo, Mi³os³aw i Pyzdry.
Fundacja z³o¿y³a wniosek do
Ministerstwa Rolnictwa o wsparcie planowanych w 2007 roku
dzia³añ na kwotê: 715 000 z³. O
wsparcie ubiega siê ponad 200 organizacji z ca³ego kraju. Otrzyma
je oko³o 80 organizacji. Pozosta³e
mog¹ liczyæ na wsparcie Urzêdów
Marsza³kowskich. Uzyskana dotacja przeznaczona bêdzie na promocje obszaru objêtego dzia³aniami
fundacji. Strategia LGD "Tutaj
Warto" zak³ada rozwój turystyki
oraz produktu lokalnego, a tak¿e
zachêcenie do osiedlania siê na
terenie dzialania fundacji. Na rok
2007 zaplanowano m.in.: turystyczne oznakowanie terenu, dofinansowanie imprez promuj¹cych
region, wszechstronne szkolenia
dla mieszkañców oraz prace dokumentacyjne dotycz¹ce planów odnowy wsi.
W ramach projektu Leader +,
obowi¹zkiem LGD jest wspieranie
wymiany doœwiadczeñ przy jego
realizacji pomiêdzy partnerami
krajowymi i zagranicznymi. Fundacja "Tutaj Warto", jako jedna z
pierwszych w kraju, podpisa³a i
realizuje dwie umowy partnerskie
ze swoimi odpowiednikami w
Brandenburgii (LGD Uckerregion,
LGD Westhavelland). Sta³o siê to
mo¿liwe, dziêki aktywnemu udzia³owi przedstawicieli fundacji w
targach partnerskich w Crieven
(Niemcy, maj 2006). W czerwcu
2006 przedstawiciele fundacji odbyli pierwsze wizyty u partnerów
niemieckich i doprowadzili do
podpisania umów o wspó³pracy.
W Niemczech LGD dzia³aj¹ ju¿
od 4 lat i maj¹ spore osi¹gniêcia.
Udzielaj¹ m.in. dotacji przedsiêbiorstwom i samorz¹dom. LGD w
Polsce otrzymywaæ bêd¹ znacz¹ce pieni¹dze na wspieranie inwestycji od 2008 roku. Planuje siê,
¿e bud¿et LGD bêdzie wynosiæ
oko³o 2 mln z³otych rocznie. Tymczasem LGD "Tutaj Warto", podobnie jak pozosta³e 199 organizacji tego typu w Polsce, czeka na
decyzjê Ministerstwa Rolnictwa o
przyznaniu lub nie dotacji na rok
2007. Decyzja ma zapaœæ jesieni¹
br.
Na bie¿¹ce dzia³ania fundacja
dysponuje symbolicznymi œrodkami (wp³aty fundatorów na kwotê
3 000 z³). Fundacja wyst¹pi³a do
samorz¹dów gmin: Ko³aczkowo,
Mi³os³aw i Pyzdry o wsparcie finansowe w wysokoœci 3 000 z³ od
gminy. Dziêki tym œrodkom, fundacja nie pozostaje "w uœpieniu",
i w dniach 24 - 25 wrzeœnia zorganizowa³a wyjazd studyjny do partnerów niemieckich. W wyjeŸdzie
(³¹cznie z kierowc¹ i t³umaczem)
udzia³ wziê³o 15 osób. Uczestnicy
to osoby zainteresowane produkcj¹ wyrobów lokalnych, turystyk¹ i wymian¹ kulturaln¹. Partnerzy niemieccy przygotowali bardzo intensywny program wizyty.
Uczestnicy wyjazdu poznali funkcjonowanie ma³ej serowni i przetwórni owocowej. Obejrzeli skle-
py sieci "Qregio", sprzedaj¹ce
wy³¹cznie lokalne produkty. Zwiedzili 4 gospodarstwa konne o ró¿nym profilu us³ug, a tak¿e gospodarstwo rybackie hoduj¹ce m.in.
kraby. Program kulturalny obejmowa³ zwiedzenie wiejskiej galerii filmowej, gromadz¹cej i udostêpniaj¹cej filmy przedstawiaj¹ce
¿ycie regionu. Podczas spotkania
obejrzano filmy z zasobów miejscowego archiwum oraz produkcjê filmow¹ polskiego partnera tj.
M³odzie¿owej Grupy Filmowej
"Frida" z Pyzdr.
Wyjazd pokaza³, ¿e dziêki
wsparciu programu Leader+ mo¿na skutecznie wspieraæ rozwój obszarów wiejskich. Wizytowane
obiekty by³y przyk³adami tego
wsparcia. Partnerzy niemieccy s¹
otwarci na wspó³pracê obejmuj¹c¹
m.in. sta¿e zawodowe dla Polaków
chc¹cych dok³adnie zapoznaæ siê
z funkcjonowaniem lokalnych
przetwórni czy oœrodków jeŸdzieckich. Jedynym warunkiem jest
znajomoœæ jêzyka angielskiego lub
niemieckiego w stopniu umo¿liwiaj¹cym komunikacjê.
Sieæ sklepów "Qregio" gotowa
jest przyj¹æ lokalne produkty z terenu LGD "Tutaj Warto" do sprzeda¿y. W listopadzie br. planowana
jest rewizyta partnerów niemieckich.
Wyjazd studyjny do Brandenburgii zosta³ dofinansowany przez
Fundacjê Fundusz Wspó³pracy w
kwocie: 5 500 z³. Oprócz tego Fundacja Fundusz Wspó³pracy dofinansowa³a wydanie dwujêzycznego folderu promuj¹cego LGD "Tutaj Warto". Fundusz Wspó³pracy
zajmuje siê wdra¿aniem programu
Leader + w Polsce i wspiera organizacje aktywne w tym obszarze.
Fundacja "Tutaj Warto" zwraca siê z apelem do osób i organizacji dzia³aj¹cych na obszarze
LGD "Tutaj Warto" o aktywne
w³¹czenie siê do projektu. Fundacja bêdzie wspieraæ wszelkie innowacyjne dzia³ania przyczyniaj¹ce
siê do rozwoju obszaru gmin: Ko³aczkowo, Mi³os³aw i Pyzdry,
zgodne ze strategi¹ rozwoju LGD.
Strategia znajduje siê na stronie:
www.wrzesnia.powiat.pl.
Przemys³aw Kowalski
tel.: 063/276 - 86 - 64
1
Lokalna Grupa Dzia³ania (LGD), to struktura utworzona przez przedstawicieli 3 sektorów dzia³aj¹cych na terenie wiejskim:
samorz¹d, biznes i organizacje pozarz¹dowe. W sk³adzie tej struktury udzia³ przedstawicieli samorz¹dów musi byæ mniejszy ni¿ 50%.
LGD mog¹ funkcjonowaæ na obszarach zamieszka³ych przez populacjê od 20 000 do 100 000 mieszkañców. Musi to byæ obszar spójny
geograficznie oraz kulturowo, historycznie, itp. Powo³anie LGD, to warunek, by ubiegaæ siê o wsparcie ze œrodków unijnych w ramach
projektu Leader+. Projekt s³u¿y rozwojowi obszarów wiejskich. Innowacyjnoœæ polega na tym, ¿e nie Rz¹d czy samorz¹d bêdzie
decydowaæ, co bêdzie wspierane, lecz LGD. LGD wybiera sobie samodzielnie prawn¹ formê dzia³ania: fundacja, stowarzyszenie,
zwi¹zek stowarzyszeñ.
Uwaga, oszuœci!!!
Nie daj siê farbowanym lisom!
- œpiewa³ przed laty znany zespó³... Wizyty osób, ¿eruj¹cych
na zaufaniu swoich ofiar, szczególnie nasilaj¹ siê jesieni¹.
Udaj¹c ¿yczliwych pracowników opieki spo³ecznej, lekarzy, rehabilitantów, sprzedawców sprzêtu medycznego, wzbudzaj¹ sympatiê. Gdy tylko dostan¹ siê do wnêtrza mieszkania, zrzucaj¹ maskê
dobroci. Okradaj¹ tych, którzy im
zawierzyli. Czêsto zabieraj¹ ca³y
dorobek ¿ycia.
Osoby oszukuj¹ce to grupy zorganizowane - zazwyczaj kobiety,
które podaj¹ siê za pracowników
socjalnych - Oœrodka Pomocy Spo³ecznej lub ZUS. Mówi¹, ¿e jest
przyznane jakieœ dodatkowe
wsparcie finansowe, ale trzeba coœ
zap³aciæ, a wtedy pomoc mo¿liwa
bêdzie do realizacji - informuje
dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Anna Prusak. Dlatego
wrzesiñski OPS, we wspó³pracy z
Powiatow¹ Komend¹ Policji, opracowa³ ulotki ostrzegawcze dla
osób starszych. To taka "pigu³ka"
zawieraj¹ca wskazówki, jak siê
zachowaæ w przypadku takiej wizyty. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e
ka¿dy pracownik socjalny ma legitymacjê s³u¿bow¹. Powinien
przedstawiæ siê imieniem i nazwiskiem, wtedy mo¿na zadzwoniæ do
odpowiednich s³u¿b i sprawdziæ,
czy taka osoba zosta³a do nas wydelegowana. ZAPAMIÊTAJ OSOBA O UCZCIWYCH ZAMIARACH CIERPLIWIE POCZEKA, NIE OBRAZI SIÊ, ROZUMIEJ¥C TWOJE UZASADNIONE OBAWY - g³osi ulotka.
Rzadko kiedy chodzimy po domach
- mówi A. Prusak. Nigdy nie po-
bieramy te¿ op³at - to raczej Oœrodek przyznaje pomoc materialn¹.
Bardzo wa¿na jest rola rodzin aby, pozostawiaj¹c starsze osoby
w domu, ostrzegali je przed zagro¿eniami. Mo¿na zostawiæ karteczkê z numerami telefonów. Starsze
osoby, zanim otworz¹ komuœ
drzwi, powinny spojrzeæ przez
przez wizjer, albo uchyliæ drzwi,
nie zdejmuj¹c ³añcuszka zabezpieczaj¹cego. Wtedy poprosiæ o okazanie stosownych dokumentów i
zadzwoniæ do OPS - (061) 437-4020 lub na policjê - 997. Oni
sprawdz¹, czy tajemniczy goœæ
faktycznie jest tym, za kogo siê
podaje.
B¥DZ BEZPIECZNY - BÊDZIESZ OSTRO¯NY! - czytamy
w ulotce. Radzimy dla w³asnego
dobra zastosowaæ siê do tej zasady.
(agda)
www.wrzesnia.powiat.pl
INFORMACJE
PaŸdziernik 2006
13
Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi:
Siedem kroków do sukcesu...
Na co dzieñ wiele spraw
idzie g³adko. Jednak, kiedy
zdarzy siê k³opot, a zakup oka¿e siê przys³owiowym bublem,
nale¿y wiedzieæ, jak sobie z tym
poradziæ. Nie zawsze najlepszym rozwi¹zaniem jest machn¹æ rêk¹, choæ to ca³kiem wygodne.
Krok pierwszy. Na pocz¹tek
szybka decyzja, czy towar mo¿na reklamowaæ? Z butami, w których po miesi¹cu pêk³a podeszwa, sprawa jest prosta. A co z
rega³em, w którym pó³ki nie chc¹
byæ poziome, pomimo ¿e zosta³
zamontowany zgodnie z instrukcj¹? Z zabawk¹, która mia³a byæ w pude³ku razem z bateri¹, a nie jest? Z lodówk¹, która
mia³a byæ piêkna i b³yszcz¹ca, a
po wyjêciu z opakowania okaza³o siê, ¿e ma rysy? W tych przypadkach, nazwanych przez ustawê z dn. 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y
konsumenckiej oraz o zmianie
kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr
141 poz.1176 ze zm.) "niezgodnoœci¹ z umow¹", mo¿esz nieraz
czuæ siê wystrychniêty na dudka
i sk³adaæ reklamacjê.
Krok drugi. Nale¿y ustaliæ,
kiedy, gdzie, i u kogo z³o¿yæ reklamacjê. Najpierw podzia³ naj-
prostszy: czy rzecz ma gwarancjê,
czy nie oraz czy to jest ¿ywnoœæ,
czy nie - bo od tego zale¿y zastosowanie przepisu o dochodzeniu
swoich praw. ¯ywnoœæ rz¹dzi siê
swoimi prawami - mo¿na j¹ reklamowaæ do czasu, gdy minie okres
przydatnoœci do spo¿ycia.
Krok trzeci. Czas zacz¹æ przygotowania, czyli: odnaleŸæ paragon, doprowadziæ rzecz do stanu
u¿ywalnoœci (np. wyczyœciæ mikser z resztek warzyw), napisaæ reklamacjê - w dwóch egzemplarzach, a¿eby jeden zachowaæ z
potwierdzeniem przyjêcia.
Krok czwarty. Reklamacja
musi zawieraæ wszystkie wa¿ne
dane. To konsument wybiera czego ¿¹da - bezp³atnej naprawy czy
wymiany rzeczy na now¹, bez
wad. S¹ wprawdzie jeszcze dwie
mo¿liwoœci - zwrot pieniêdzy, gdy
wada jest istotna, albo obni¿enie
ceny przy wadzie nieistotnej - ale
o nie mo¿na siê upomnieæ dopiero wtedy, kiedy te pierwsze oka¿¹
siê niemo¿liwe do spe³nienia, lub
s¹ zbyt kosztowne. W druku zg³oszenia reklamacyjnego zapisaæ
nale¿y, jaki jest powód jej z³o¿enia, czego oczekujemy i - bardzo
wa¿ne - do³¹czamy paragon lub
inny dokument zakupu.
Krok pi¹ty. Na te pierwsze
cztery kroki konsument ma dwa
miesi¹ce, od chwili zauwa¿enia
niezgodnoœci towaru z umow¹,
musi z³o¿yæ reklamacjê. Odpowiedzialnoœæ sprzedawcy trwa przez
dwa lata od daty zakupu.
Krok szósty. Konsument zanosi sprzedawcy druk reklamacji lub
ze sprzedawc¹ sporz¹dza protokó³
przyjêcia reklamacji, zostawia towar, bierze pokwitowanie i czeka
przez 14 dni kalendarzowych, bo
tyle czasu ma sklep na odpowiedŸ.
PóŸniej ma jeszcze trochê czasu na
naprawê - ile? Ustawodawca nie
okreœli³. Gdyby sprzedawcy zdarzy³o siê przegapiæ te 14 dni, musi
uznaæ roszczenie konsumenta za
uzasadnione.
Krok siódmy. Sprzedawca rozk³ada rêce i przekonuje, ¿e tylko
producent mo¿e wymieniæ rzecz?
Nic z tego - od niego kupi³eœ, i u
niego konsument sk³ada reklamacjê. Do producenta czy dystrybutora towaru sprzedawca musi dotrzeæ sam.
Rwiesz w³osy z g³owy , bo podpisa³eœ siê pod zdaniem, ¿e np. w
nowym telewizorze wszystko
dzia³a, a tymczasem szwankuje
telegazeta? Nies³usznie! Nie masz
obowi¹zku przy odbiorze przetestowaæ wszystkich funkcji.
Zdenerwowa³eœ siê, bo ekspedientka powiedzia³a, ¿e je¿eli
rzecz by³a tañsza i jest z wyprzeda¿y, to reklamacji nie przyjmuje?
Spokojnie, promocje, wyprzeda¿e
itp. to takie same zakupy jak ka¿de inne. Chyba, ¿e kupi³eœ np.
ksi¹¿kê taniej, bo sprzedawca pokaza³ ci, ¿e ma ona rozdart¹ kartkê. Z tym musisz siê pogodziæ,
poniewa¿ o wadzie wiedzia³eœ, ale
jeœli kilka stron dalej znajdziesz
bia³e, niezadrukowane kartki sk³adaj reklamacjê.
Chcesz zwróciæ czerwon¹ koszulê, bo w domu - przed up³ywem
piêciu dni - uzna³eœ, ¿e w tym kolorze nie jest ci do twarzy? Prawdziwy pech, ale nic z tego. Sprzedawca nie musi jej przyj¹æ. Mo¿e,
lecz to jego dobra wola.
Krok w bok czyli gwarancja.
Zwyczajowo dodaje siê j¹ do rzeczy wiêkszej wartoœci, bardziej
skomplikowanych, np. sprzêtu
AGD lub aut. Jednak nie jest obowi¹zkowa, wiêc nie zdziw siê, jeœli w ogóle jej nie dostaniesz.
Kartê gwarancyjn¹ mo¿e wystawiæ sprzedawca, producent czy
dystrybutor. Nawet, je¿eli gwarancja zostanie do towaru do³¹czona, mo¿esz z niej nie skorzystaæ. Warunki ustala gwarant,
czyli ten, kto kartê wystawi³ i
podpisa³. Warto wiêc dok³adnie
zapoznaæ siê z jej treœci¹ i sprawdziæ: jak d³ugo obowi¹zuje, gdzie
nale¿y dostarczyæ wadliwy towar, po ilu naprawach mo¿na
domagaæ siê nowego towaru i jak
d³ugo bêdzie trwa³a naprawa. Je¿eli warunki gwarancji s¹ niekorzystne, nie zawracaj sobie ni¹
g³owy, a w razie czego sk³adaj
reklamacjê na podstawie przepisów o niezgodnoœci towaru z
umow¹, o których mówi siedem
poprzednich kroków..
El¿bieta Staszak-Ma³ecka
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje interesantów, ul. Chopina 10, tel. 061 640
44 16 pon. 8-16, wt.-pt 7-15
KAMPANIA SPO£ECZNA - WYBIERZ ¯YCIE
Ogólnopolski Program Aktywnej Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Organizatorzy: Ministerstwo Zdrowia, Narodowy
Fundusz Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Honorowy Patronat nad akcj¹ przyjêli Jan Grabkowski - Starosta
Poznañski, Przewodnicz¹cy
Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego.
Polska jest krajem unijnym o
najwiêkszej liczbie zachorowañ i
œmierci kobiet z powodu raka szyjki macicy. W naszym kraju, co
roku diagnozuje siê ok. 4 tys. zachorowañ na tego typu nowotwór,
a po³owa chorych musi umrzeæ,
poniewa¿ zbyt póŸno zg³osi³a siê
do lekarza - specjalisty.
Z prof.dr hab.Markiem Spaczyñskim - Kierownikiem Kliniki
Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu, Prezesem Polskiego Towarzystwa
Ginekologicznego, szefem Centralnego Oœrodka Koordynuj¹cego
Program Aktywnej Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy w Polsce rozmawia Ewelina Wêgierska.
E.W: Panie Profesorze, wykorzystuj¹c fakt, ¿e Pañskimi pacjentkami s¹ wy³¹cznie kobiety chcia³abym zapytaæ, czy Pana zdaniem - Polki potrafi¹ o
siebie zadbaæ, podobnie jak
Niemki, Francuzki czy Szwedki?
M. S: Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e Polki zaliczaj¹ siê do grona
najpiêkniejszych kobiet w Europie,
na ulicach du¿ych miast mo¿na
dziœ spotkaæ wiele eleganckich,
dobrze ubranych pañ w ró¿nym
wieku. Jednak jako lekarz - ginekolog patrzê na kobiety z nieco
innej perspektywy: dba³oœci o stan
zdrowia, przestrzegania podstawowych zasad mieszcz¹cych siê
w ramach profilaktyki - czyli œwiadomego zapobiegania chorobom.
A z tym niestety, bywa ró¿nie. Polki np: od lat przegrywaj¹ z rakiem
szyjki macicy, z którym w cywilizowanym œwiecie dawno ju¿ sobie
poradzono. To sytuacja zatrwa¿aj¹ca i tragiczna w skutkach. Pod
wzglêdem zachorowalnoœci na ten
nowotwór mamy najgorsze statystyki w Europie. Konkuruj¹c ju¿
tylko z Rumuni¹, nara¿amy siê na
przykre komentarze i wielki wstyd
na arenie miêdzynarodowej.
E.W: Co jest przyczyn¹ przepaœci, dziel¹cej nas od Europy?
M.S: W Polsce kobiety czêsto
traktuj¹ raka, w tym tak¿e raka
szyjki macicy - jak z³y los, karê czy
przeznaczenie. W gabinecie czêsto
s³yszê: "rak to choroba starszych
kobiet, mnie nie dotyczy", albo:
"nie chodzi³am do lekarza, bo siê
ba³am, ¿e coœ u mnie wykryj¹".
Polki nie robi¹ badañ, poniewa¿
niewiele wiedz¹ o chorobie. Osobom znanym publicznie takim jak:
pisarka Krystyna Kofta, dziennikarz Kamil Durczok, aktorzy
Krzysztof Kolberger czy Mariusz
Sabiniewicz zawdziêczamy to, ¿e
choroba nowotworowa poma³u
przestaje byæ w Polsce tematem
tabu. Najwy¿szy czas zrozumieæ,
¿e rak jest przede wszystkim skutkiem ryzyka, które podejmujemy
œwiadomie rezygnuj¹c z regularnych badañ. W przypadku kobiet,
ten brak nawyku poddawania siê
nawet tak prostym i nieinwazyjnym
badaniom ginekologicznym jak
wymaz cytologiczny, poza tym
kiepska œwiadomoœæ i trudnoœæ w
prze³amywaniu wstydu - najbardziej dziel¹ nas od innych pañstw
europejskich. Do takiego stanu
rzeczy przyczyni³a siê tak¿e - pokutuj¹ca od wielu lat - s³aba organizacja opieki medycznej, pocz¹wszy od profilaktyki a¿ do kompleksowej terapii kobiet z rozpoznaniem kwalifikuj¹cym je do dalszego leczenia.
E.W: Jest Pan jednym z po-
mys³odawców i oficjalnie powo³anym koordynatorem programu promowanym pod has³em
"Wybierz ¯ycie". Akcja ta, rozpoczê³a siê w czerwcu. £atwo
by³o przekonaæ ministerstwo i
NFZ do podjêcia i sfinansowania przedsiêwziêcia na tak
wielk¹ skalê ?
M.S: To istotnie wielkie przedsiêwziêcie, polegaj¹ce na tym, ¿e
wkrótce ka¿da Polka w przedziale
wiekowym od 25-59 lat otrzyma
imienne zaproszenie na bezp³atne
badanie cytologiczne. Badanie to,
polegaj¹ce na pobraniu przez ginekologa przy u¿yciu specjalnej
szczoteczki komórek znajduj¹cych
siê na szyjce macicy i poddanie ich
ocenie pod mikroskopem - to jedyny sposób, by we wczesnym stadium zdiagnozowaæ zmiany mog¹ce prowadziæ do raka szyjki macicy. Wiadomo, ¿e czynnikami zachorowalnoœci s¹ w tym przypadku:
zaka¿enie wirusem HPV (brodawczaka ludzkiego), wczesne rozpoczêcie wspó³¿ycia, du¿a liczba
partnerów, du¿a liczba porodów,
palenie papierosów i niski status
socjo - ekonomiczny. Wracaj¹c do
pytania: trudno dziœ policzyæ wielogodzinne dyskusje na ten temat,
kolejne wizyty w Ministerstwie
Zdrowia w tej sprawie i korekty
naszego programu. Dlatego oœrodek poznañski ma dziœ naprawdê
wielk¹ satysfakcjê, ¿e akcja siê
rozpoczê³a. Jak powiedzia³ Horacy: „Kto zacz¹³, zrobi³ po³owê”.
Choæ, nie ukrywam, ¿e polskich ginekologów czeka jeszcze du¿o pracy. Stawiamy przed sob¹ ambitny
cel: w ci¹gu 8 lat chcemy zmniejszyæ o po³owê liczbê zachorowañ
i zgonów na raka szyjki macicy.
Mo¿e ju¿ za kilka lat, ten "cichy"
zabójca stanie siê mniej groŸny?
E.W: Du¿o siê mówi o roli wirusa HPV w powstawaniu raka
szyjki macicy. Szanowane stacje
telewizyjne i tytu³y prasowe poda³y niedawno do publicznej
wiadomoœci informacjê, ¿e "wynaleziono szczepionkê na raka
szyjki macicy". Co Pan na to?
M.S: Przede wszystkim elementarna uczciwoœæ zawodowa wymaga ode mnie, abym tê informacjê
natychmiast zdementowa³ i sprostowa³: dot¹d nikt na œwiecie nie
wynalaz³ szczepionki przeciwko
rakowi szyjki macicy! Fakt takiego odkrycia oznacza³by dla mnie,
¿e wystarczy siê zaszczepiæ, by
otrzymaæ 100 procentow¹ gwarancjê, ¿e siê nie zachoruje. A takiej gwarancji producenci szczepionki przeciwko wirusowi HPV
na razie nikomu daæ nie mog¹.
Dlatego, uwa¿am, ¿e podana mo¿e w dobrej wierze - ale jednak
w wielkim uproszczeniu wiadomoœæ o szczepionce "na raka" wywo³a³a niepotrzebne zamieszanie
i przedwczesn¹ radoœæ.
Chcia³bym równie¿ wyjaœniæ, ¿e
zaka¿enie wirusem HPV, przeciwko któremu wkrótce pojawi siê
szczepionka, jest jedn¹ z najwa¿niejszych przyczyn powstawania
raka szyjki macicy i prawie zawsze
z nim wspó³istnieje. Niebezpieczne dla kobiety jest przede wszystkim zaka¿enie niektórymi szczepami tego wirusa: HPV16 i HPV18.
Ale, pamiêtajmy - to tylko jeden z
czynników ryzyka, a sprawców
zachorowania jest wiêcej.
E.W: Wierzy Pan, ¿e Polki zaczn¹ siê regularnie badaæ?
M.S: Chcia³bym, aby tak by³o,
bo naprawdê nie warto g³upio
umieraæ. Zostawiaæ bliskich, komplikowaæ ¿ycie osieroconym dzieciom. Pracujê w Klinice Onkologii Ginekologicznej, patrzê chorym g³êboko w oczy i widzê w nich
strach i ¿al. Znam smak gorzkich
s³ów, które brzmi¹ jak wyrok. Pacjentki pytaj¹: dlaczego ja? Oczywiœcie nie znam odpowiedzi na to
pytanie, ale wiem, ¿e wielu zachorowañ mo¿na by³o unikn¹æ.
Nasze zaproszenie na bezp³atne badanie w wyznaczonych gabinetach ginekologicznych mo¿na
wyrzuciæ do œmieci, tak jak siê to
robi z natrêtn¹ reklam¹. Zanim
jednak kobieta podejmie decyzjê,
powinna pomyœleæ o sobie, rodzeñstwie, rodzicach, dzieciach , wnukach. Czy przynajmniej dla nich
nie warto poddaæ siê trwaj¹cej trzy
minuty cytologii? Proszê mi wierzyæ, has³o naszej kampanii naprawdê ma bardzo g³êboki sens.
Starostwo Powiatowe we
Wrzeœni apeluje o zg³aszanie siê
na bezp³atne badania cytologiczne w ramach tego programu!
Informujemy, ¿e badanie nale¿y powtarzaæ co 3 lata. Wykonaæ
je mo¿na w ramach finansowanego przez NFZ programu profilaktycznego. Udzia³ w programie dla
ubezpieczonych w NFZ jest bezp³atny i nie wymaga skierowania.
Zachêcamy wiêc do korzystania
z bezp³atnych badañ cytologicznych kobiety w wieku 25-59 lat,
które nie podda³y mu siê w roku
2004 lub 2005 (chyba, ¿e lekarz
zaleci powtórne badania).
Prosimy o zg³aszanie siê do
placówek, realizuj¹cych ten program na terenie naszego powiatu:
- „Amika Konsorcium Medyczne” Przychodnia Specjalistyczna,
ul. Piastów 16, 62-300 Wrzeœnia,
tel. 437-99-99,
- Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej, ul.S³owackiego 2, 62-300 Wrzeœnia, tel.
437-05-90.
Wykaz placówek realizuj¹cych
powy¿szy program w Województwie Wielkopolskim dostêpny jest
w ww. placówkach oraz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego we Wrzeœni.
(o) Julita Koczorowska
14 PaŸdziernik 2006
SPORT, INFORMACJE
www.wrzesnia.powiat.pl
VI CROSS ju¿ wkrótce
W sobotê 7 paŸdziernika 2006
w Lasku Ma³pi Gaj przy ul.
Dzia³kowców odbêdzie siê VI
CROSS-MTB Wrzeœnia.
Celem imprezy jest promocja
powiatu wrzesiñskiego, rozwój
profesjonalnego i amatorskiego
kolarstwa w powiecie, a tak¿e mi³e
spêdzenie sobotniego popo³udnia
w bikerskim gronie. Po raz kolejny organizatorami zawodów s¹:
Starostwo Powiatowe we Wrzeœni,
burmistrz MiG Wrzeœnia i Wrzesiñska Brygada Kolarska.
Pierwszy wyœcig rozpocznie siê
o godz. 13:30. Prawo startu maj¹
zawodniczki i zawodnicy z licencj¹ oraz bez - amatorzy. Zawody zostan¹ rozegrane w konkurencji: wyœcig terenowy ze startu
wspólnego. Wpisowe wynosi od
10 do 20 z³, zale¿nie od kategorii.
Niepe³noletni zawodnicy do lat
18 musz¹ posiadaæ: pisemn¹ zgodê rodziców lub opiekunów prawnych na udzia³ w zawodach oraz
wa¿ne badania lekarskie. Pozostali
musz¹ okazaæ dowód to¿samoœci
oraz aktualne zaœwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Do startu zostan¹ dopuszczeni tylko zawodnicy z za³o¿onym
kaskiem ochronnym sztywnym
(istnieje mo¿liwoœæ wypo¿yczenia u organizatora). Organizator
zapewnia zawodnikom opiekê medyczn¹, posiada ubezpieczenia
OC i NW.
Wszyscy uczestnicy CROSSU
otrzymaj¹ okolicznoœciowy dy-
plom, a najlepsi - puchar. Wyœcigi
prowadzone bêd¹ przez sêdziów
wyznaczonych przez TKKF Pa³uki zgodnie z niniejszym regulaminem i regulaminem Wielkopolskiej Ligi Masters w Kolarstwie
Górskim o Puchar "THULE
2006". Dodatkowe informacje
znaleŸæ mo¿na na stronie:
www.wrzesnia.powiat.pl.
Odpowiedzialni za imprezê:
Zbigniew Ogrodowicz - Wrzesiñska Brygada Kolarska, Wrzesiñskie Obiekty Sportowo - Rekreacyjne we Wrzeœni, tel. 061 436
05 52, 0 503 841 964
Piotr Waszak - Starostwo Powiatowe, Wydzia³ Oœwiaty i Sportu, ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia, tel. 061 640-44-72. WOiS
VIII Rodzinny Rajd Rowerowy
Wyniki wspó³zawodnictwa
szkó³
Szkolny Zwi¹zek Sportowy
"Wielkopolska", wzorem lat
ubieg³ych, og³osi³ wyniki wspó³zawodnictwa sportowego województwa wielkopolskiego, wed³ug zdobytych punktów w roku
szkolnym 2005/2006. Sklasyfikowano szko³y w zale¿noœci od
typu oraz podano klasyfikacjê
powiatów.
Mo¿emy mieæ satysfakcjê, gdy¿
wœród gimnazjów zwyciê¿y³o
Gimnazjum nr 2 we Wrzeœni, a
wœród Szkó³ Ponadgimnazjalnych
- Zespó³ Szkó³ Technicznych i
Ogólnokszta³c¹cych we Wrzeœni.
W klasyfikacji powiatów, po-
wiat wrzesiñski w kategorii szkó³
podstawowych uplasowa³ siê na
12 pozycji, wœród szkó³ gimnazjalnych - na 9 pozycji, a wœród szkó³
ponadgimnazjalnych na wysokiej,
2 pozycji.
W sumie, w klasyfikacji ogólnej, nasz powiat znalaz³ siê na 5
miejscu na 35 sklasyfikowanych.
Gratulujemy zwyciêzcom, a
wszystkim ¿yczymy jeszcze lepszych wyników w rywalizacji
sportowej w roku szkolnym 2006/
2007.
Piotr Waszak
WOiS
Dnia 24-09-2006r. na terenie
gminy Ko³aczkowo odby³ siê
VIII Rodzinny Rajd Rowerowy
szlakiem babiego lata.
G³ównym celem organizowanego rajdu by³o popularyzacja
zdrowego stylu ¿ycia, upowszechnianie jazdy rowerem, nawi¹zywanie kontaktów i znajomoœci oraz
przyjaŸni a tak¿e spêdzania wolnego czasu. Trasa rajdu wiod³a
przez atrakcyjne tereny gminy. W
czasie rajdu odby³y siê konkuren-
cje sportowo- rekreacyjne. D³ugoœæ trasy wynosi³a 21km. W rajdzie bra³y udzia³ rodziny z³o¿one
z co najmniej 3 osób. Uczestniczy³o 80 rodzin tj. 282 osoby. Ka¿da z
rodzin otrzyma³a nagrodê w drodze losowania. G³ównymi nagrodami by³y rowery, które wylosowa³y rodziny:
- Augustyniaków z Wrzeœni
- Tamborskich z Borzykowa.
W konkurencjach najlepsze
by³y rodziny:
- w ringo: Tomczyków, Witczaków i Michalaków.
- w rzucie do celu: Popielarskich, Staszewskich i Matuszaków.
- w rzucie lotk¹: Krysztofiaków,
Waszaków i Klameckich.
Organizatorem rajdu by³ Urz¹d
Gminy oraz Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
B. Stramczewska
UG Ko³aczkowo
Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, jako wspó³organizator "VI Cross-u - MTB Wrzeœnia", informuje,
¿e podczas trwania ww. imprezy, tj. w dniu 07.10.2006 r., nast¹pi¹ utrudnienia w ruchu pojazdów w
okolicach toru rowerowego przy ul. Dzia³kowców.
Odcinek ulicy Dzia³kowców od toru rowerowego do ogródków dzia³kowych, jak i droga od ulicy
Dzia³kowców w kierunku Chociczy Wielkiej, w godzinach 11.00 - 18.00 bêd¹ wy³¹czone z ruchu ko³owego. Za powy¿sze utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumia³oœæ!
Organizatorzy
Nauka - potêgi klucz
¯yjemy w spo³eczeñstwie informacyjnym, skomputeryzowanym i nowoczesnym. W dzisiejszych czasach znajomoœæ obs³ugi komputera i jêzyków obcych
powinny cechowaæ ka¿dego pracownika administracji publicznej.
Od 12 wrzeœnia piêtnastu pracowników Starostwa Powiatowego we Wrzeœni bierze udzia³ w bezp³atnych szkoleniach informatycznych, zorganizowanych przez
Akademiê Spo³eczeñstwa Informacyjnego z Poznania. Projekt
wspó³finansowany jest ze œrodków
Unii Europejskiej oraz bud¿etu
pañstwa. Kurs, który ma na celu
podniesienie kwalifikacji urzêdników, sk³ada siê z trzech modu³ów:
- edycja tekstów bez tajemnic
- obliczenia i wykresy z arkuszem kalkulacyjnym
- wprowadzenie do tworzenia
firmowych baz danych
Ka¿dy modu³ trwa 20 godzin
lekcyjnych. Po nich uczestnicy
wezm¹ udzia³ w Warsztacie ECDL
- dwudziestogodzinnym kursie,
który przygotowuje do zdania egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejêtnoœci Komputerowych.
Certyfikat ten jest uznawanym w
Europie œwiadectwem potwierdzenia kwalifikacji.
Dodatkowo, po zaliczeniu
dwóch modu³ów szkoleniowych z
informatyki, ka¿dy mo¿e rozpocz¹æ, trwaj¹ce 60-godzin zajêcia
z jêzyka angielskiego b¹dŸ niemieckiego w oparciu o autorski
program Szko³y Jêzyków Obcych
- Program Bell z Poznania.
Mamy nadzieje, ¿e dziêki szkoleniom podniesiemy swoje kwalifikacje, a tym samym - poprawi siê
jakoœæ obs³ugi interesantów.
(agda)
STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŒNI
OG£ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ZASTÊPCA NACZELNIKA WYDZIA£U KOMUNIKACJI I DRÓG
1. Wymagania niezbêdne:
wykszta³cenie wy¿sze kierunkowe, minimum 4 letni sta¿ pracy (mile widziane w samorz¹dzie), obywatelstwo polskie, pe³na zdolnoœæ do czynnoœci prawnych oraz korzystania z pe³ni praw publicznych,
posiadanie stanu zdrowia pozwalaj¹cego na zatrudnienie na stanowisku zastêpcy naczelnika Wydzia³u.
2. Wymagania dodatkowe: samodzielnoœæ w dzia³aniu, dok³adnoœæ i skrupulatnoœæ, umiejêtnoœæ wspó³pracy z ludŸmi, dobra organizacja pracy, prawo jazdy min. kat. B.
3. Zakres wykonywanych zadañ na stanowisku: nadzór i koordynacja spraw zwi¹zanych z rejestracj¹
pojazdów, wydawaniem licencji, zezwoleñ zwi¹zanych z transportem drogowym, wykorzystaniem
szczególnym dróg, kierowanie na badania lekarskie, przeprowadzanie kontroli w Stacjach Kontroli Pojazdów, Oœrodkach Szkolenia Kierowców itp.
Wymagane dokumenty: ¿yciorys (CV), list motywacyjny, dokument poœwiadczaj¹cy wykszta³cenie
(dyplom ukoñczenia studiów), inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejêtnoœciach. Wymagane dokumenty nale¿y sk³adaæ osobiœcie w siedzibie Starostwa (biuro podawcze) lub
poczt¹ na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Chopina 10, 62 - 300 Wrzeœnia z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko: zastêpca naczelnika Wydzia³u Komunikacji i Dróg, w terminie do dnia 9.10.2006 r.
Dokumenty, które wp³yn¹ do Starostwa po wy¿ej okreœlonym terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru bêdzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.wrzesnia.powiat.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chopina 10, 62 - 300 Wrzeœnia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegó³owe CV (z uwzglêdnieniem dok³adnego przebiegu kariery zawodowej), powinny byæ opatrzone klauzul¹: "Wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbêdnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustaw¹ z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926) oraz ustaw¹ z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorz¹dowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142,
poz. 1593 z póŸniejszymi zmianami)".
www.wrzesnia.powiat.pl
PRACA
Oferty pracy
PaŸdziernik 2006
15
z dnia 20.09.2006 r.
Tokarz, frezer, szlifierz. - ORZECHOWO SERWIS Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, praca w Orzechowie, wynagrodzenie bêdzie ustalone indywidualnie.
Pozosta³e informacje: Orzechowo Serwis Sp. z o.o. Mi³os³awska 13, 62-322 Orzechowo.
Pracownik podjazdu - Stacja Paliw Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe. Pozosta³e informacje: PHU Wrzeœnia, Wroc³awska 1a, Wojtaszak Ilona, tel. 663 230 636.
Kierowca samochodu ciê¿arowego - MIRAL. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C, sta¿ pracy. Informacje: Miral, Kolejowa 10, Wrzeœnia, Ignaszak Pawe³, tel. 503-192-012.
Specjalista obs³ugi klienta OFE kierownik regionu - DSA SA Financial Group. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie, komunikatywnoœæ. Praca na umowê-zlecenie.
Kontakt telefoniczny z pracodawc¹: 513-091-886 - kierownik regionu
Lakiernik pojazdów samochodowych - Auto B³aszak. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe. Informacje: ZPUH Auto B³aszak, Pa³czyn 4, p.B³aszak tel. 609-253-044.
Kierowik produkcji - AGREX Sp.z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum œrednie rolnicze, prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje: Agrex Sp. z o.o. Piastów 16, 62-300
Wrzeœnia, Pawlak Ma³gorzata tel. 608-096-378, (061) 436-55-25.
Pracownik ochrony fizycznej - PROTECT sp. z o.o. Kwalifikacje: pracownik ochrony fizycznej z licencj¹. Pozosta³e informacje: Protect Sp. z o.o. Poznañ, tel. (061) 8712420.
Murarz lub pomocnik/malarz/posadzkarz/elektryk - Novtech. Kwalifikacje: praca z zakwaterowaniem w Warszawie. Pozosta³e informacje: Novtech Sp.z o.o. 502-375-220,
691-689-925, ul. Mickiewicza 45, 96-300 ¯yrardów.
Mechanik œlusarz-spawacz - BMTI Polska Sp. zo.o. Kwalifikacje: uprawnienia spawalnicze gazowe i elektryczne, praca na wysokoœci prawo jazdy kat. B. Pozosta³e informacje:
BMTI Polska Sp. z o.o. 62-420 Strza³kowo. ul.Koœciuszki 16, tel. (063) 275-69-17, Katarzyna Rosa, [email protected]
Elektryk-elektronik - BMTI Polska Sp. z o.o. Kwalifikacje: technik: automatyka przemys³owa umiejêtnoœæ czytania schematów elektrycznych i pneumatyki, uprawnienia do 1
KV, praca na wysokoœci, prawo jazdy kat. B, mile widziana znajomoœæ jêzyka niemieckiego lub angielskiego. Pozosta³e informacje: BMTI Polska Sp. z o.o. 62-420 Strza³kowo,
ul. Koœciuszki 16, tel. (063) 275-69-17, Katarzyna Rosa, [email protected]
Grafik / webmaster - JPM Pozmedia. Kwalifikacje: grafik- bieg³a obs³uga programów graficznych; webmaster - tworzenie i modernizacja stron www. Pozosta³e informacje:
Agencja Koncertowo-Wydawnicza Rokietnica, tel. 603-336-692, e-mail: [email protected]
Przedstawiciel - centrum odszkodowañ - Votum. Przewidziane szkolenia. Kontakt z pracodawc¹: 513 091 886.
Pracownik fizyczny (kampania buraczana) - WORK SERVICE. Kwalifikacje: pracownik fizyczny ok .30-40 osób, praca na 3 zmiany ,w przypadku wiêkszej grupy z Wrzeœni
bêdzie zorganizowany dowóz do pracy. Pozosta³e informacje: WORK SERVICE Sp. z o.o. Poznañ, ul. Pó³wiejska 45, tel. (061) 853-47-51
Laborantka - WORK SERVICE. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie laborant (praca w okresie kampanii buraczanej). Pozosta³e informacje: WORK SERVICE Sp. z o.o. Poznañ,
ul. Pó³wiejska 45, tel. (061) 853-47-51
Operator obrabiarek skrawaj¹cych - Pomet. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, znajomoœæ rysunku technicznego. Pozosta³e informacje: POMET Zak³ady Metalurgiczne,
61-037 Poznañ, ul. Krañcowa 20, tel. (061) 876-22-00, p. Gumna - Kadry.
Monter instalacji telewizji i systemów alarmowych - EUREKA. Kwalifikacje: minimum wykszta³cenie zawodowe, mog¹ byæ absolwenci szkó³. Pozosta³e informacje: Eureka
soft&hardware, Wrzeœnia, ul. Rynek 13, tel. (061) 437-90-15.
Zootechnik - AGROPOL Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze zootechnik absolwent 2004, 2005, 2006 Akademii Rolniczej wydzia³ zootechniki lub ewentualnie wydzia³ ogólny.
Pozosta³e informacje: AGROPOL Soko³owo, tel.(061) 438-75-26 wew.25.
Lakiernik samochodowy - Zak³ad Lakierniczy. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, doœwiadczenie. Informacje: Zak³ad Lakierniczy, Objazdowa 15, tel. (061) 436-79-3.
Murarz/ tynkarz/ cieœla/ spawacz - PPHU Ekspolbud Sp. z o.o. Kwalifikacje: praca w akordzie, praca w Pradze i okolicach,pracodawca zapewnia zakwaterowanie, pe³ne
œwiadczenia ubezpieczeniowe. Pozosta³e informacje:Firma PPHU Ekspolbud Sp. z o.o. Onufrenko Teresa, ul. Urszulañska 16, Tarnów, tel. (014) 621-20-77.
Spawacz (przyuczenie do spawania) - METGALEX. Kwalifikacje: m³oda osoba, najlepiej niepe³nosprawna, która wyrazi chêæ przyuczenia do spawania. Pozosta³e informacje:
METGALEX ZPCHr Wrzeœnia, ul. Akacjowa 11, tel. (061) 436-71-14, p. Janiak - w³aœciciel zak³adu.
Murarze,tynkarze, spawacze - PPHU Ekspolbud. Kwalifikacje: fachowcy. Firma zapewnia zakwaterowanie. Pozosta³e informacje: kontakt z pracodawc¹: PPHU Ekspolbud Sp.
z o.o. TARNÓW, ul. Urszulañska 16, tel. (014) 621-20-77.
Fryzjerka - Zak³ad Fryzjerski Wrzeœnia. Kwalifikacje: zawodowe - fryzjer. Informacje: Zak³ad Fryzjerski, ul. Chrobrego 25, tel. 0-502-321-081, Cierpiszewski Krzysztof.
Kierowca kat. C + E , kierowca kat. C - A.B. Spedtrans s.c. Kwalifikacje: prawo jazdy kat C+E œwiadectwo kwalifikacji, badania lekarskie, badania psychologiczne. Pozosta³e
informacje: tel. (061) 898-09-27, 898-09-28 lub 898-09-29.
Kierowca samochodu ciê¿arowego kat. C + E - METGALEX. Kwalifikacje: prawo jazdy kat. C+E, najpierw trasy krajowe, potem zagraniczne (g³ównie Niemcy). Pozosta³e
informacje: Metgalex ZPCHr Wrzeœnia, ul. Akacjowa 11, tel. (061) 436-71-14, p. Janiak - w³aœciciel zak³adu.
Operator koparki model-liper - Gescarp Polska Sp. z o.o. Kwalifikacje: uprawnienia na koparkê LIPER, osoba niekarana. Pozosta³e informacje: zainteresowani proszeni s¹ o
kontakt osobiœcie GESCRAP ul. Jagodowa 4 we Wrzesni z Alicj¹ Wolsk¹ lub Agnieszk¹ Rozmus.
Szwaczka-szycie ciê¿kie - KRAGO-Sêdziwojewo. Kwalifikacje: umiejêtnoœæ szycia ciê¿kiego (torby lekarskie, plecaki).
Pracownik do ostrzenia narzêdzi - Kwalifikacje: wykszta³cenie minimum zawodowe, mile widziane zawody: tokarz, frezer, œlusarz, technik mechanik, uregulowany stosunek do
s³u¿by wojskowej, ostrzenie narzêdzi do drewna dla stolarzy (mo¿liwoœæ przyuczenia). Informacje: FREZMAD Danuta Madaj, Wrzeœnia, ul. Objazdowa 14, tel. (061) 4367-521.
Kierowca samochodu ciê¿arowego - magazynier - DOOR POL. Kwalifikacje: kierowca - magazynier prawo jazdy kat B,C, praca na terenie woj. wielkopolskiego, pomoc w
magazynie. Pozosta³e informacje: DOOR POL, Gulczewko 7, tel. (061) 4387-913.
Koordynator ds. produkcji - ATIVON Kwalifikacje: minimum œrednie wykszta³cenie, mile widziane doœwiadczenie zawodowe, znajomoœæ obs³ugi komputera, prawo jazdy kat.
B (mile widziane). Informacje: ATIVON Sp. z o.o. 62-020 Swarzêdz, ul. S³owackiego 2, fax. (061) 4385-176, e-mail [email protected]
Pracownik fizyczny (myjnia samochodowa) - TRUCK. Wymagania: zdrowa osoba, mog¹ca pracowaæ fizycznie. Pozosta³e informacje: TRUCK Psary Ma³e, ul. Nekielska 7,
Robert Sztuba, tel. 509-127-862, 509-127-863.
Kierowca C+E - MAS-TRANS. Kwalifikacje: mile widziane doœwiadczenie prawo jazdy kat.C+E. Pozosta³e informacje: MAS-TRANS Bierzglinek, ul. Klonowa 37, tel. (061)
4389-088, S³awek Gacki, tel. 0-603671449.
Operator wtryskarek - KOS ELEKTOSYSTEM. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie mechaniczne lub zawodowe mechaniczne z doœwiadczeniem.
Manager - JPM Pozmedia. Kwalifikacje: zdolnoœci negocjacyjne, wysoka kultura osobista, umiejêtnoœæ analitycznego myœlenia, umiejêtnoœæ obs³ugi komputera, umiejêtnoœæ
pracy pod presj¹ czasu, kreatywnoœæ. Kontakt: JPM Pozmedia Agencja Wydawniczo - Koncertowa, ul.Rolna 17, 62-090 Rokietnica, tel.603-336-692 e-mail:[email protected]
Operator urz¹dzeñ myj¹cych - POLITA FOOD TECH SA. Kwalifikacje: podstawowe, aktualne badania sanepidowskie. Pozosta³e informacje: POLITA FOOD TECH SA,
Poznañ, kontakt: Przemys³aw Cwalina, tel. 0-510-139-562.
Pracownik ksiêgowoœci - Ferma Norek Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie wy¿sze lub œrednie, minimum 2 lata praktyki w ksiêgowoœci, znajomoœæ zagadnieñ zwi¹zanych z
ksiêgowoœci¹, znajomoœæ programów SYMFONIA FK, P£ATNIK. Informacje: Ferma Norek Sp. G³o¿yna 5, 62-250 Czerniejewo, tel. (061) 427-30-51.
Ró¿ne zawody - A-LIMA-BIS. Kwalifikacje: in¿ynier procesu, specjalista ds. logistyki i zakupów, spawacz/œlusarz/mechanik, elektryk/elektronik. Pozosta³e informacje: CV+ list
motywacyjny przes³aæ na adres: PPHU"A-lima Bis" sp.z o.o., ul. 27 Grudnia 5, 63-000 Œroda Wlkp.
Pakowacz - Adecco Poland. Kwalifikacje: œrednie wykszta³cenie, wiek do 30 lat, tylko mê¿czyŸni, praca na 3 zmiany. Kontakt - Adecco - Agnieszka Szyku³a, tel. 502-408-875.
Telemarketer - Welmax II s.c. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe, œrednie lub wy¿sze komunikatywnoœæ, dyspozycyjnoœæ, zapraszanie na prezentacje. Pozosta³e informacje:
Welmax II s.c. Monika Olejnik, tel. 510296824.
Tokarz, operator w dziale produkcji - Maxcess Sp. z o.o. Kwalifikacje: wykszta³cenie zawodowe lub œrednie, doœwiadczenie w pracy czytaniu rysunku, zdolnoœci manualne.
Pozosta³e informacje: CV i list motywacyjny proszê przes³aæ na adres: MAXCESS Sp. z o.o. al. Wielkopolska 28, 60-608 Poznañ, e-mail: [email protected]
Konsultant ds. reklamy - JPM. Kwalifikacje: praktyka w sprzeda¿y powierzchni reklamowej, wykszta³cenie œrednie lub wy¿sze, dobra umiejêtnoœæ obs³ugi komputera, komunikatywnoœæ, zdolnoœci negocjacyjne. Kontakt: JPM Pozmedia Agencja Wydawniczo - Koncertowa, ul.Rolna 17, 62-090 Rokietnica, tel.603 336 692 e-mail:[email protected]
Prowadz¹cy punkt sprzeda¿y- ruch - RUCH S.A. Kwalifikacje: gotowoœæ do podjêcia w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej. Pozosta³e informacje: CV + list motywacyjny przes³aæ
na adres : Biuro Zarzadu "RUCH" S.A. Dzia³ Zarz¹du Kadrami, ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa.
Murarz/cieœla budowlany/dekarz - WIECH-BUD Kwalifikacje: murarz, cieœla budowlany, dekarz. Informacje: WIECH-BUD, ul. Ciszaka 6, Wies³aw Sternel, kom.506-912-109
Kierowca samochodu ciê¿arowego / operator koparki - FUH Pawe³ Walkowiak. Kwalifikacje: kierowca - prawo jazdy kat.C; operator - uprawnienia na koparkê. Pozosta³e
informacje: FUH, Pawe³ Walkowiak, Dêbiczek 4, 63-000 Œroda Wlkp., tel (0-61) 286-51-55.
Magazynier / monter - Impel. Kwalifikacje: magazynier :minimum œrednie wykszta³cenie, mile widziane doœwiadczenie; monter: œrednie wykszta³cenie, bardzo dobry wzrok,
mile widziane doœwiadczenie, praca w firmie bran¿y budowlanej, sk³adanie towarów, nadzór iloœciowy i jakoœciowy nad towarem, dba³oœæ o czystoœæ w magazynie. Pozosta³e
informacje: Impel HR Service Poznañ, ul. Strzelecka, Katarzyna Wajda, tel. (061) 85-1090 i 858-1092.
Stolarz / pomocnik stolarza/ monter wyrobów - PIMAX. Kwalifikacje: stolarz, pomocnik stolarza, monter wyrobów drewnianej galanterii ogrodowej. Pozosta³e informacje:
PIMAX, Piotr Rogoziñski, Psary Ma³e, ul. Nekielska 17, tel. (061) 4388-841.
Palacz c.o. - Cenos. Kwalifikacje: z uprawnieniami.
Pracownik fizyczny - BET-MUR-KAM. Kwalifikacje: praca przy produkcji i monta¿u wyrobów z lastriko. Praca w zak³adzie i wyjazdy w delegacje. Pozosta³e informacje: osoby
zainteresowane proszone s¹ o kontakt z p. Kaczmarskim pod nr telefonu 0603-677-955.
Technik elektronik - SIWL. Kwalifikacje: wykszta³cenie œrednie. Informacje: osoby zainteresowane proszone s¹ o kontakt z p. Micha³owskim, tel. (061) 4361-362.
Szwaczka, projektant, technolog - G.T.C. Pyzdry. Kwalifikacje: - szwaczka - technolog bran¿y obuwniczo kaletniczej - projektant bran¿y obuwniczo-kaletniczej. Pozosta³e
informacje: GTC S.J. Wrzesiñska 31, 62-310 Pyzdry, p. Chwi³owicz 608-462-672.
Konwojent do roz³adunku mebli - TANDEM Serwis Personalny Sp. z o.o. Kwalifikacje: dyspozycyjnoœæ, brak na³ogów. Kontakt z pracodawc¹: tel. (061) 869 34 10 e-mail:
[email protected]
Aktualne oferty mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej www.praca.wrzesnia.org.pl oraz na tablicach
og³oszeniowych Powiatowego Urzêdu Pracy we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 2, pok. 6.
Szczegó³owe informacje w PUP - tel. 061 640 35 35, 061 640 35 38
Informator
powiatowy
Starostwo Powiatowe
ul. Chopina 10, 62-300 Wrzeœnia
tel. (0-61) 640 44 44,
fax (0-61) 640 20 51
[email protected]
www.wrzesnia.powiat.pl
godziny urzêdowania:
poniedzia³ek 8.00 do 16.00
wtorek – pi¹tek 7.00 do 15.00
Powiat remontami stoi!
Trwa remont Starostwa. Podczas gdy czêœæ robotników w pocie czo³a pracuje nad odnowieniem elewacji urzêdu, inni
- "w ukryciu", w podziemiu, modernizuj¹ pomieszczenia Wydzia³u Komunikacji. Po remoncie, na interesantów urzêdu
czekaæ bêdzie wiele innowacji - nie tylko nowe wnêtrza, ale i zmieniony system obs³ugi klienta.
Wydzia³ Komunikacji i Dróg
rejestracja – (0-61) 640 44 09
prawo jazdy – (0-61) 640 44 07
godziny urzêdowania:
poniedzia³ek 9.00 do 15.30
wtorek – pi¹tek 8.00 do 14.00
Wydzia³ Administracji
Architektoniczno – Budowlanej
- tel. (0-61) 640 44 05
Wydzia³ Promocji, Kultury i
Integracji Europejskiej tel. (0-61) 640 44 42
Wydzia³ Oœwiaty i Sportu tel. (0-61) 640 44 38
Wydzia³ Œrodowiska i Rolnictwa ul. Kaliska 1, tel. (0-61) 640 45 40
Wydzia³ Gospodarki Nieruchomoœciami - tel. (0-61) 640 44 29
Zespó³ Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej - tel. (0-61) 640 44 27
Kasa Starostwa - (0-61) 640 44 18
czynna: poniedzia³ek 8.30 do 15.30,
wtorek – pi¹tek 7.30 do 14.00
Powiatowy Urz¹d Pracy –
ul. Wojska Polskiego 2, tel. (0-61)
640 35 35
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie – ul. Wojska Polskiego 1,
- tel. (0-61) 640 45 50
Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania
o Niepe³nosprawnoœci - ul. Wojska
Polskiego 1 - tel. (0-61) 640 45 56
Powiatowy Zarz¹d Dróg ul. Kaliska 1, - tel. (0-61) 436 42 16
Powiatowy Oœrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Chopina 10, tel. (0-61) 640 44 85
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego - ul. Chopina 10, tel.
(0-61) 640 44 04
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna we Wrzeœni ul. Wojska Polskiego 1, tel. (0-61)
640 45 70
Oœrodek Wspomagania Dziecka
i Rodziny - Ko³aczkowo pl. Reymonta 4, tel. (0-61) 438 53 47
Urz¹d Miasta i Gminy Wrzeœnia
ul. Ratuszowa 1, - tel. (0-61) 436 08
80, fax (0-61) 436 25 00
Urz¹d Gminy Ko³aczkowo pl. Reymonta 3, 62-306 Ko³aczkowo
tel. (0-61) 438 53 24, fax (0-61) 438
53 21
Urz¹d Miasta i Gminy Mi³os³aw ul. Wrzesiñska 19, 62-320 Mi³os³aw
tel. (0-61) 438 20 21, fax (0-61) 438
30 51
Urz¹d Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
tel. (0-61) 438 60 11, fax (0-61) 438
64 90
Urz¹d Gminy i Miasta Pyzdry ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry
tel.(0-63) 276 83 34, fax (0-63) 276
83 33
Urz¹d Skarbowy we Wrzeœni ul. Warszawska 26, tel. (0-61) 435 91
00, fax (0-61) 435 91 06
997 - Policja
998 - Stra¿ Po¿arna
999 - Pogotowie Ratunkowe
112 - CPR (Stra¿ Po¿arna, Pogotowie)
986 - Stra¿ Miejska
Ca³odobowy policyjny telefon
zaufania - (0-61) 436 03 50
993 - Pogotowie ciep³ownicze
992 - Pogotowie gazowe
994 - Pogotowie wodno-kanal.
(0-61) 436 02 31 - Pog. energet.
Po kapitalnym remoncie wnêtrza Powiatowego Urzêdu Pracy nadszed³ czas na wymianê elewacji
Wiadomo ju¿, ¿e du¿ym udogodnieniem bêdzie stworzenie stanowiska obs³ugi interesanta w Wydziale Komunikacji. Bêdzie siê
tam znajdowa³ automat biletowy,
drukuj¹cy: numer kolejnego klienta oraz symbol dzia³u, przewidywany czas oczekiwania na obs³ugê, liczbê czekaj¹cych osób, a tak¿e datê i godzinê wydania biletu.
Ka¿dy z biletów posiadaæ bêdzie
unikalny kod kreskowy. Informacje o kolejnoœci przywo³ywania
interesantów do stanowiska pojawiaæ siê bêd¹ na wyœwietlaczach.
System bêdzie posiadaæ mo¿liwoœæ wspó³pracy z zamkami elektromagnetycznymi.
Wejœcie interesanta na salê obs³ugi bêdzie nastêpowa³o nie
wczeœniej, ni¿ po wyœwietleniu siê
numeru na wyœwietlaczu, i - nastêpnie - zeskanowaniu kodu kreskowego, znajduj¹cego siê na bilecie, co spowoduje odblokowanie
elektrozamka.
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e system ma mieæ mo¿liwoœæ zbierania
i przetwarzania wszelkich danych
statystycznych o pracy urzêdu. W
szczególnoœci rejestrowaæ bêdzie:
iloœæ i czas wydawania numerów
w okreœlonym przedziale czasu,
iloœæ wykonywanych operacji, wydajnoœæ pracy poszczególnych pracowników (liczba obs³u¿onych
interesantów), czas oczekiwania
na obs³ugê, czas obs³ugi klientów
oraz czas realizacji poszczególnych typów operacji.
Z nowych pomieszczeñ ciesz¹
siê ju¿ pracownicy Wydzia³u Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa. Przestronne i przytulne wnêtrza sprzyjaj¹
efektywnej pracy i lepszej obs³udze interesantów Wydzia³u.
Modernizacja objê³a tak¿e budynek przy ulicy 3 Maja 12, nale¿¹cy w 90% do Starostwa, a w pozosta³ej czêœci do NZSS "Solidarnoœæ", którzy podzielili siê kosztami remontu. W ca³oœci wymieniono ju¿ pokrycie dachowe oraz
bramy. Planowana jest wymiana
okien oraz nowa elewacja, która
nawi¹zywaæ bêdzie kolorem do
budynku g³ównego urzêdu, aby
stworzyæ jednolity kompleks mówi Anna Wolska, naczelnik
Wydzia³u Gospodarki Nieruchomoœciami.
Intensywne prace remontowe
trwaj¹ nie tylko na terenie urzêdu,
ale obejmuj¹ równie¿ podlegaj¹ce mu jednostki. Ekipa budowla-
go, malowaniem korytarzy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym oraz naprawianiem parkietu w sali gimnastycznej, malowaniem sal lekcyjnych i remontem biblioteki w
Zespole Szkó³ Politechnicznych
we Wrzeœni.
Na pó³metku s¹ prace polegaj¹ce na wykonaniu nowej elewacji w budynku przy ulicy Wojska
Polskiego 2, gdzie znajduj¹ siê
Powiatowy Urz¹d Pracy i Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych. Wykonywana jest równie¿
kanalizacja deszczowa - system
odprowadzania wody dooko³a budynku, maj¹cy na celu unikniêcie
podmokniêcia pod³o¿a. Prace "na
budynku" bêd¹ teraz prowadzone
od strony ulicy Wojska Polskiego
- obiekt bêdzie docieplony, pojawi¹ siê: nowa elewacja, wejœcie i
schody. Nowe op³otowanie posiadaæ bêdzie teren przy ulicy Wojska Polskiego 1. W ramach inwestycji warto wspomnieæ tak¿e o
przygotowywaniu w Meramoncie
pomieszczeñ na magazyny ¿ywnoœci dla wrzesiñskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej.
Patrz¹c na to, co siê dzieje doko³a, na wszystkie te inwestycje i
przedsiêwziêcia, "nowe twarze"
Standard obs³ugi interesantów „Komunikacji” znacznie wzroœnie
na, remontuj¹ca Starostwo, zajê³a
siê teraz modernizacj¹ toalet w
Centrum Kszta³cenia Praktyczne-
starych, zniszczonych niegdyœ,
budynków, nasuwa siê myœl... Powiat remontami stoi!
(agda)
nawet wzbudzi³ prawdziw¹
dumê wœród swych parafian.
Dziêki ich hojnoœci i pomocy
w³adz, zabytek znów "cieszy oko".
Z okazji Podwy¿szenia Krzy¿a
Œwiêtego i ukoñczenia prac remontowych, 14 wrzeœnia, ks. biskup Bogdan Wojtuœ odprawi³ tam
odpustow¹ mszê œw, w której
uczestniczy³ Kazimierz G³ów proboszcz parafii farnej oraz gospodarz - Czes³aw Kroll, proboszcz parafii pw. Œw. Krzy¿a na
Lipówce.
Nale¿y przyznaæ, ¿e na uroczystej mszy nie zabrak³o nikogo, i
przygotowane przed koœció³kiem
krzes³a zape³ni³y siê niemal b³yskawicznie, a wokó³ nich zbiera³o
siê coraz wiêcej ludzi. Najbardziej
wzruszony by³ jednak ks. proboszcz Czes³aw Kroll, który dwukrotnie - na wstêpie, i na koniec,
podziêkowa³ wszystkim "pomocnikom" m.in.: staroœcie wrzesiñskiemu, radnym powiatu, burmistrzowi Wrzeœni oraz wszystkim
hojnym dobroczyñcom.
Sam nie wiem, jak to siê sta³o,
¿e w ci¹gu trzech i pó³ miesi¹ca,
rozumiej¹c kulturow¹ i historyczn¹ wartoœæ koœció³ka, uda³o
siê przeprowadziæ tak gruntowny
i wspania³y remont - mówi³ ¿arliwie proboszcz. Podczas mszy zebra³y siê równie¿ parafialne poczty sztandarowe, a oprawê muzyczn¹ zapewni³ chór Camerata.
Ta odnowiona œwi¹tynia, to wspania³y owoc prac wielu ludzi dobrej
woli - mówi³ ks. biskup Wojtuœ.
Kolejny etap prac w koœciele,
to planowana w najbli¿szym czasie renowacja wnêtrza zabytku.
„Owoc prac wielu...”
Msza œw. koncelebrowana, odprawiona przez ks. biskupa B.Wojtusia
Znany wszystkim wrzeœnianom, zabytkowy koœció³ek na
Lipówce, cieszy³ siê w ostatnim
czasie sporym zainteresowa-
niem. Szereg wykonanych przy
nim prac renowacyjnych sprawi³, ¿e drewniany koœció³ odzyska³ sw¹ pierwotn¹ œwietnoœæ, a
Wydawca: Starostwo Powiatowe we Wrzeœni, ul Chopina 10, tel. (0 61) 640 44 44
Redaktor naczelny: Ryszard Szczepaniak
Redakcja: Zespó³ Redakcyjny Starostwa Powiatowego we Wrzeœni
Sk³ad i ³amanie: Przemys³aw Ratajczak
Nak³ad: 7000 egzemplarzy
Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich
redagowania i skracania
(ula)
www.wrzesnia.powiat.pl
[email protected]
Druk: Drukarnia Agora SA
ul. Krzywa 35
64-920 Pi³a

Podobne dokumenty