Brexit dzieli brytyjski biznes

Komentarze

Transkrypt

Brexit dzieli brytyjski biznes
GAZETA WYBORCZA
2016-06-20
BREM DZIELI BRYTYJSKI BIZNES
mórkowych Carphone Warehouse.
Należą jednak do mniejszości.
JAK EWENTUALNY BREXIT MOŻE WPŁYNĄĆ NA GOSPODARKĘ BRYTYJSKĄ
SPEKULACJE EKONOMISTÓW DOTYCZĄCE MOŻLIWYCH ZMIAN W CIĄGUTRZECH LAT
B I T W A
0
B R E X I T
Duże firmy działające
w Wielkiej Brytanii
boją się Brexitu: banki
wsparły zwolenników
Unii
sześciocyfrowymi
dotacjami,
a przemysłowcy
straszą
ograniczeniem
inwestycji.
Mali przedsiębiorcy
są jednak podzieleni.
MACIEJ CZARNECKI LONDYN
- Zapalniczki,fifki, bibułki... -wylicza
Paul Davies, pokazując mi swój stra­
gan w podlondyńskim Romford. Ku­
pujących sporo, co chwila ktoś nam
przerywa.
- O, Paul! Myślałam, że jesteś na wa­
kacjach we Włoszech!
- Już wróciłem. Cudownie było.
Mój rozmówca co kilka miesięcy
opuszcza deszczowe Wyspy, by od­
począć napołudniu Europy. Zachwy­
ca się włoską kulturą, ale gdy wspo­
minam o UE, kręci nosem. - Sprzeda­
ję też e-papierosy. Ale unijne przepi­
sy mówią, że od przyszłego roku do­
zwolone będą tylko licencjonowane
produkty. Zarobią duże firmy tyto­
niowe, aja stracę. Unia działa w inte­
resie dużych firm - uważa Davies.
Richard (nie chce podać nazwiska,
bo „cokolwiek powie, zrazi połowę
klientów") sprzedaje na tym samym
targu bakalie. - Kupuję towaryod ko­
operatywy, która sprowadzaje z Tur­
cji, Chin i innych krajów przez Euro­
pę. Jak wyjdziemy z Unii, ich ceny
wzrosną, bo nie pozwolą nam han­
dlować bez cła.
Imigracja? - Mnie nie przeszkadza.
Wielu moich klientów pochodzi z Eu­
ropy Wschodniej, tam przetrwała tra­
dycja jedzenia orzechów. Wiesz, że An­
glicy nic już nie pieką, tylko idą do su­
permarketu ikupują gotowce? Współ­
czuję współczesnym dzieciakom, bo
myślą, że tak smakuje prawdziwe cia­
sto - opowiada mężczyzna.
W nadchodzącym referendum w
sprawie UE (23 czerwca) pierwszyza­
mierza zagłosować za Brexitem, drugi
Gospodarcze skutki Brexitu
Inflacja
Bezrobocie
Ceny domów
Inwestycje
Eksport
Import
(pkt. proc.)
(pkt. proc.)
(proc.)
(proc.)
(proc.)
(proc.)
+2,3
+1,6
-18
-16,4
-3,6
-4,8
-2,8
WIELKA BRYTANIA POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ NIE BĘDZIE JUŻ TAKA WAŻNA
UDZIAŁ W ŚWIATOWYCH ZASOBACH W PROC.
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO*
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
15,95
10,49
UE (bez Wlk. Brytanii)
USA
9,26
UE (bez Wlk. Brytanii)
Chiny
Japonia
4,38
2,47
Japonia
Kanada
2,36
Wlk. Brytania
1,47
1,91
Kanada
Wlk. Brytania
Australia
Australia
36,62
Pozostałe kraje
Pozostałe kraje
*PKB Chin w tym przypadku jest większe niż USA, bo OECD do obliczeń użyło danych po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej, czyli wysokości cen
© GAZETA WYBORCZA
przeciw. Opublikowanytrzy tygodnie
temu sondaż TNS wśród szefów ponad
500 małych i średnich firmpokazał, że
są podzieleni niemal po równo:38 proc.
chciałoby pozostać w UE, 37 proc. ją
opuścić (reszta to niezdecydowani).
- Każdykieruje się swoim intere­
sem - mówię do R icharda.
- Cóż, życie. Dla mnie też najważ­
niejsze jest to,że mam dom wAlgarve
[w Portugalii] i chciałbym go bezpro­
blemowo odwiedzać. Dziwisz się?
Wyjść z Unii czy nie?
Trochę na tej zasadzie przeciw UE są
brytyjscy rybacy (bo narzuca się im
kwoty połowów). A wielu rolników jest
za, bo dostają dopłaty w ramach wspól­
nej polityki rolnej(2,5-3 mld funtów
rocznie) i eksportują większość pro­
duktów do krajów Unii (o wartości po­
nad 11 mld funtów rocznie). Z drugiej
strony wśród rolników jest też wielu
brexitowców, do których trafiają hasła
o „odzyskaniu suwerenności" i składek
członkowskich Wielkiej Brytanii (18 mld
rocznie -suma bez uwzględnienia ra­
batów i wpływów z Brukseli).
Duzi gracze są już bardziej jedno­
myślni. Przed Brexitem wielokrotnie
ostrzegała Konfederacja Przemysłu
ŹRÓDŁO: OECD, PwC
Brytyjskiego (CBI). Z przygotowane­
go na jej zlecenie raportu PwC wyni­
ka, że po wyjściu z Unii PKBWielkiej
Brytanii w przeliczeniu na gospodar­
stwo domowe może być niższy
o 2,1 tys. do 3,7 tys. funtów, a bezrobocie
-o2 do 3 pkt proc. wyższe (w stosun­
ku do prognoz zakładających pozo­
stanie w UE, nie obecnego stanu).
80 proc. ankietowanych członków CBI
zadeklarowało, że pozostanie w Unii
byłoby dla nichlepsze.
W lutym tego roku prawie 2 00 tu­
zów - wśród nich 36 szefów najwięk­
szych spółek giełdowych z FTSE100
- poparło w liście na lamach „The Times" pozostanie w UE. Wśród nich
znaleźli się szefowie BP, Yodafone,
HSBC czy Ryanaira. „Uważamy, że
wyjście z UE odstraszałoby inwesty­
cje, zagroziło miejscom pracyi nara­
ziło gospodarkę na niebezpieczeństwo"
- argumentowali autorzy listu.
Oczywiście nawet wśród tuzów
można znaleźć brexitowców- zwykle
takich, którzy sami zbudowali swoje
imperium i ufają, że Wielka Brytania
też poradzi sobie sama. Przykładem
są Tim Martin z sieci pubów JD
Wetherspoon czyDavid Ross, współ­
twórca sieci sprzedaży telefonów ko-
38
procent
Tyle małych
brytyjskich firm chce
zostać w UE.
37 proc woli Brexit
BlQDATA.pl
O Brexicie
na BIQdata
• Polacy oraz inni migranci na
Wyspach - gdzie mieszkają?
• Na ile dzieci z Europy Środko­
wej loży brytyjski rząd?
• Po ewentualnym Brexicie:
Wielka Brytania jak Norwegia
czy jak Szwajcaria?
Czytaj na biqdata.wyborcza.pl
- Brexit tokrokw nieznane.A dla ryn­
ku niepewność i zamieszanie to nie­
dobre sprawy. Na pewno kurs funta
spadnie, zresztą spadł na samą wieść,
że będzie referendum - komentuje
Piotr Kubalka, doradca finansowy
w Londynie. - W wypadku wyjścia
z Unii spadek funta spowoduje auto­
matycznie wzrost cen na Wyspach.
Agencje ratingowejuż zapowiedziały,
że obniżą ratingi, co będzie oznaczało
droższe pożyczanie pieniądza. To bę­
dzie miało wpływ nastopy procento­
we... Ciężko powiedzieć, jakbędą re­
agowały międzynarodowe koncerny.
Wiele ulokowało swe europejskie sie­
dziby w Wielkiej Brytanii.
W kwietniowym badaniu M iędzynarodowej IzbyHandlowej niemal po­
łowa ankietowanych firm zcałego świa­
ta zadeklarowała, że ograniczyinwe­
stycje Wielkiej Brytanii, jeśli ta opuści
Unię. Juergen Maier, szefbiytyjskiego oddziału Siemensa, który zatrud­
niana Wyspach 14 tys. ludzi, powie­
dział „Financial Times", że niemiecki
gigant co prawda nie zamknąłby na­
tychmiast żadnej z 13 fabryk- ale Brexit utrudniłbymu przyszłe inwestycje.
HSBC poważnie rozważał, czy nie
przenieść siedziby z powrotem do
Hongkongu (skąd kierowano bankiem
do 1992 r.). Stanęło na tym, że tego nie
uczyni, ale ok. tysiąca stanowisk mo­
że zostać przeniesionych do Paryża.
Z kolei szef amerykańskiego banku
JPMorgan Chase Jamie Dimon po­
straszył niedawno na spotkaniu z brytyjskimipracownikami (bank zatrud­
nia ich w całym kraju16 tys.), że Brexit
może oznaczać zwolnienia. JPMorgan
Chase, podobnie jak jego rywalez bran­
ży - Morgan Stanley,Citi czy Gol dman
Sachs - wsparł kampanię na rzecz po­
zostania Brytyjczyków w Unii sześciocyfrowymi kwotami.
Jakie stosunki z UE
po Brexicie?
Jeśli Brexit jednak nastąpi, to decy­
zje wielu przedsiębiorców będą za­
leżeć od tego, jaki model stosunków
wynegocjuje Londyn z Unią. Naj­
mniejszym wstrząsem byłobypozo­
stanie we wspólnym rynku,ale to wy­
magałoby ustępstw - zapewne utrzy­
mania swobodnego przepływu osób.
Inne opcje to odrębna umowa han­
dlowa z Unią lub handlowanie na pod­
stawie ogólnych zasad Światowej Or­
ganizacji Handlu.Tak czy inaczej, usta­
lenie tych reguł zajmie sporo czasu
- w niedawnym wywiadzie dla „Bilda" szef Rady Europejskiej Donald
Tusk wspomniało siedmiu latach. Czy
brytyjski biznes jest gotowy na tak
długą niepewność? o

Podobne dokumenty