„Raport z badań inwentaryzacyjnych w zakresie potencjału turystycznego obszaru EGO SA”

Komentarze

Transkrypt

„Raport z badań inwentaryzacyjnych w zakresie potencjału turystycznego obszaru EGO SA”
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
„Raport z badań
inwentaryzacyjnych
w zakresie potencjału
turystycznego obszaru EGO SA”
Miasto Ełk
Gmina Gołdap
Gmina Olecko
Miasto Suwałki
Miasto Augustów
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy Gołdap, Gminy Olecko,
Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zamawiający (Beneficjent):
Gmina Miasto Ełk
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
tel. (87) 73 26 200, fax. (87) 73 26 230
www.elk.pl
Partnerzy:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap www.goldap.pl
Gmina Olecko, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko www.olecko.pl
Miasto Suwałki, ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki www.um.suwalki.pl
Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów www.urzad.augustow.pl
Instytucja Pośrednicząca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (22) 432 80 80, 432 71 25
fax (22) 432 86 20, 432 84 04
www.parp.gov.pl
Sierpień 2010
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
2
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
SPIS TREŚCI
1. Miasto Ełk ............................................................................................... 7
1.1 Charakterystyka ogólna ...................................................................... 7
1.2 Opis potencjału turystycznego ............................................................ 7
1.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze ........................................................ 7
1.2.2 Walory i atrakcje turyst yczne .......................................................... 8
1.3 Stan infrastruktury turystycznej ....................................................... 11
1.3.1 Szlaki turyst yczne ........................................................................ 11
1.3.2 Rekreacja – akt ywny wypoczynek .................................................. 13
1.3.3 Organizatorzy akt ywnego wypoczynku (imprez turyst ycznych) ......... 13
1.3.4 Wypożyczalnie sprzętu turyst ycznego ............................................ 14
1.3.5 Inst ytucje kulturalne ..................................................................... 14
1.3.6 Zespoły muzyczne ........................................................................ 15
1.3.9 Baza gastronomiczno – rozrywkowa ............................................... 21
1.3.10 Inst ytucje zajmujące się organizacją turyst yki ............................... 27
1.4 Usługi około-turystyczne ................................................................... 27
1.5 Transport i infrastruktura techniczna ................................................ 31
1.5.1. Infrastruktura drogowa ................................................................ 31
1.5.3 Infrastruktura komunalna .............................................................. 36
2. Gmina Gołdap ....................................................................................... 39
2.1 Charakterystyka ogólna .................................................................... 39
2.2 Opis potencjału turystycznego .......................................................... 39
2.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze ...................................................... 40
2.2.2 Walory i atrakcje turyst yczne ........................................................ 41
2.3 Stan infrastruktury turystycznej ....................................................... 44
2.3.1 Szlaki turyst yczne ........................................................................ 44
2.3.2 Wieże i punkt y widokowe ............................................................. 48
2.3.3 Rekreacja – akt ywny wypoczynek .................................................. 48
2.3.5 Wypożyczalnie sprzętu turyst ycznego ............................................ 49
2.3.6 Inst ytucje kulturalne ..................................................................... 49
2.3.7 Cykliczne imprezy kulturalne ........................................................ 50
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
3
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2.3.9 Ważniejsze organizacje pozarządowe zajmujące się turyst yką, rekreacją
i kształtowaniem produktu turyst ycznego ................................................ 51
2.3.10 Baza noclegowa.......................................................................... 51
2.3.11 Baza gastronomiczno – rozrywkowa ............................................. 55
2.3.12 Inst ytucje zajmujące się organizacją turyst yki ............................... 57
2.4 Usługi około-turystyczne ................................................................... 57
2.5 Transport i infrastruktura techniczna ............................................... 58
2.5.1. Infrastruktura drogowa ................................................................ 59
2.5.2 Komunikacja ................................................................................ 59
2.5.3 Infrastruktura komunalna .............................................................. 59
2.6 Istniejące produkty turystyczne ........................................................ 60
3. Gmina Olecko ........................................................................................ 62
3.1 Charakterystyka ogólna .................................................................... 62
3.2 Opis potencjału turystycznego .......................................................... 62
3.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze ...................................................... 62
3.2.2 Walory i atrakcje turyst yczne ........................................................ 63
3.3 Stan infrastruktury turystycznej ....................................................... 65
3.3.1 Szlaki turyst yczne ........................................................................ 65
3.3.3 Organizatorzy akt ywnego wypoczynku (imprez turyst ycznych) ......... 66
3.3.6 Zespoły art yst yczne ...................................................................... 68
3.3.7 Cykliczne imprezy kulturalne ........................................................ 69
3.3.8 Baza noclegowa ........................................................................... 69
3.3.9 Baza gastronomiczno – rozrywkowa ............................................... 76
3.3.10 Inst ytucje zajmujące się organizacją turyst yki ............................... 80
3.4 Usługi około-turystyczne ................................................................... 80
3.5 Transport i infrastruktura techniczna ............................................... 83
3.5.1 Infrastruktura drogowa ................................................................. 83
3.5.2 Komunikacja ................................................................................ 83
3.5.3 Infrastruktura komunalna .............................................................. 85
4. Miasto Suwałki ...................................................................................... 88
4.1 Charakterystyka ogólna .................................................................... 88
4.2 Opis potencjału turystycznego .......................................................... 88
4.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze ...................................................... 88
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
4
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
4.2.2 Walory i atrakcje turyst yczne ........................................................ 89
4.3 Stan infrastruktury turystycznej ....................................................... 94
4.3.1 Szlaki turyst yczne ........................................................................ 94
4.3.2 Rekreacja – akt ywny wypoczynek .................................................. 95
4.3.3 Organizatorzy akt ywnego wypoczynku (imprez turyst ycznych) ......... 97
4.3.4 Wypożyczalnie sprzętu turyst ycznego ............................................ 97
4.3.5 Inst ytucje kulturalne ..................................................................... 97
4.3.6 Zespoły muzyczne ........................................................................ 98
4.3.7 Cykliczne imprezy kulturalne ........................................................ 98
4.3.8 Baza noclegowa ........................................................................... 99
4.3.9 Baza gastronomiczno – rozrywkowa .............................................. 101
4.3.10 Inst ytucje zajmujące się organizacją turyst yki .............................. 103
4.5 Transport i infrastruktura techniczna .............................................. 107
4.5.1 Infrastruktura drogowa ................................................................ 107
4.5.2 Komunikacja ............................................................................... 108
4.5.3 Infrastruktura komunalna ............................................................. 110
4.6 Istniejące produkty turystyczne ....................................................... 111
5. Miasto Augustów .................................................................................. 113
5.1 Charakterystyka ogólna ................................................................... 113
5.2 Opis potencjału turystycznego ......................................................... 113
5.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze ..................................................... 113
5.2.2 Walory i atrakcje turyst yczne ....................................................... 114
5.3 Stan infrastruktury turystycznej ...................................................... 117
5.3.1 Szlaki turyst yczne ....................................................................... 117
5.3.2 Rekreacja – akt ywny wypoczynek ................................................. 120
5.3.3 Wypożyczalnie sprzętu turyst ycznego ........................................... 121
5.3.4 Inst ytucje kulturalne .................................................................... 122
5.3.5 Zespoły muzyczne ....................................................................... 123
5.3.6 Cykliczne imprezy kulturalne ....................................................... 123
5.3.7 Baza noclegowa .......................................................................... 124
5.3.8 Baza gastronomiczno – rozrywkowa .............................................. 136
5.3.9 Inst ytucje zajmujące się organizacją turyst yki i informacją ............. 139
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
5
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
5.4 Usługi około-turystyczne .................................................................. 140
5.5 Transport i infrastruktura techniczna .............................................. 144
5.5.1 Infrastruktura drogowa ................................................................ 144
5.5.2 Komunikacja ............................................................................... 145
5.5.3 Infrastruktura komunalna ............................................................. 146
5.6 Istniejące produkty turystyczne ....................................................... 146
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
6
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
1. Miasto Ełk
1.1 Charakterystyka ogólna
Charakterystyka ogólna:
województwo
powiat
gmina
powierzchnia
współrzędne
wysokość
ludność
gęstość zaludnienia
kod pocztowy
strefa numeryczna
warmińsko – mazurskie
ełcki
Miasto Ełk
2 108 ha
53,83ºN 22,36ºE
147 m n.p.m.
57 346 mieszkańców – stan na koniec 2009
2 720,4 osób/km2
19-300
87
1.2 Opis potencjału turystycznego
1.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze
obszary
chronione
pomniki
przyrody
wody
„Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego” (ochrona
ekosystemów lądowych i wodnych) - fragmenty południowo –
wschodnich (w tym lasy państwowe) i północno – wschodnich
terenów miasta
klon jawor (Acer pseudoplatanus) park zabytkowy przy
ob. 2,05 m wys. 20 m
ul. Słowackiego
klon pospolity (Acer platanoides) park zabytkowy przy
ob. 2,19 m wys. 27 m
ul. Słowackiego
klon pospolity (Acer platanoides) park zabytkowy przy
ob. 2,10 m wys. 26 m
ul. Słowackiego
klon jawor (Acer-pseudoplatanus) zabytkowy Park Solidarności przy
ob. 2,37 m wys. 18 m
ul. 3 Maja
buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
zabytkowy Park Solidarności przy
ob. 2,54 m wys. 22 m
ul. 3 Maja
buk zwyczajny (Fagus sylvatica)
zabytkowy Park Solidarności przy
ob. 2,40 i 1,70 m wys. 22 i 22
ul. 3 Maja
- Jezioro Ełckie
- Jezioro Selmęt Mały i Szyba
- rzeka Ełk
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
7
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
1.2.2 Walory i atrakcje turystyczne
1) zabytki1
OBIEKT
ADRES
BUDYNKI MIESZKALNE
budynki mieszkalne
ul. Armii Krajowej 18, 25
budynek mieszkalny
ul. Chopina 12
budynki mieszkalne
ul. Wojska Polskiego 15, 57
budynek mieszkalny
ul. Zamkowa 13
budynek mieszkalny
ul. Mickiewicza 11
budynek Sądu Rejonowego w Ełku
ul. Małeckich 4
zespół kamienic
ul. Chopina 2 i ul. Armii Krajowej
KOŚCIOŁY
Kościół Katedralny p.w. Św. Wojciecha
ul. Kościuszki 16
Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Armii Krajowej 2
(Dawny Ewangelicki)
Kościół Baptystów
ul. 3 Maja 8
CMENTARZE
Cmentarz Wojenny żołnierzy Rosyjskich z I Wojny
ul. Kolejowa i ul. 11 listopada
Światowej
Cmentarz Wojenny z I Wojny Światowej
ul. Kajki
Cmentarz komunalny
ul. Cmentarna
Cmentarz katolicki
ul. Piękna
INNE OBIEKTY I MIEJSCA ZABYTKOWE
budynki mieszkalno – handlowe
ul. Armii Krajowej 10, 20 i 23
Budynek Urzędu Miasta Ełku
ul. Piłsudskiego 2
Hala Sportowa
ul. Armii Krajowej 16
Budynek Wyższego Seminarium Duchownego
ul. Kościuszki 9
Budynek siedziby Ełckiej Kurii Biskupiej
ul. 3 Maja 10
Wieża ciśnień
ul. Kajki/11 listopada
Ruiny zamku Krzyżackiego
wyspa na Jeziorze Ełckim
most na Jeziorze Ełckim
ul. Zamkowa
Zespół Parowozowni Normalnotorowej z Pompownią ul. Sportowa 1
Zespół Wąskotorowej Stacji Głównej – dworzec
ul. Wąski Tor 1
Ełcka Kolej Dojazdowa
Przestrzenny Układ Komunikacyjny
Teren Części Miasta Ełk
Układ Urbanistyczny
Park Miejski
między ulicami Armii Krajowej,
3 Maja, Mickiewicza i Małeckich
Budynek Szkoły Artystycznej
ul. Armii Krajowej 21
1
Rejestr zabytków n ieruchom ych - stan na 30.09.2009, Wojewódzki Urząd Ochrony Za bytków
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
8
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2) inne miejsca warte zobaczenia
- Plac i pomnik Jana Pawła II
- Pomnik Michała Kajki
3) muzea
MUZEUM
Muzeum Zabytków Kolejnictwa
w Ełku
Muzeum „Kropli Wody” w Wieży
Ciśnień
Muzeum Jeziora w Centrum Edukacji
Ekologicznej
DANE ADRESOWE
ul. Wąski Tor 1; tel. 87/610 00 00;
www.mosir.elk.com.pl
ul. 11 listopada 2; tel. 87/621 32 00
ul. Pakowa 12; tel. 87/610 16 24
4) kościoły
PARAFIA
Parafie rzymsko – katolickie:
Parafia p.w. Św. Krzysztofa
Parafia p.w. Św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika
Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
Parafia p.w. Ducha Świętego
Parafia p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty
Parafia p.w. Opatrzności Bożej
Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Apostołów
Parafia p.w. Bł. Karoliny Kózkówny
Parafia p.w. Chrystusa Sługi
Parafia p.w. Św. Rafała Kalinowskiego
Parafia p.w. Św. Tomasza Apostoła
Parafia p.w. Św. Faustyny Kowalskiej
Parafie innych wyznań:
Parafia Prawosławna pod Wezwaniem Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Ełku
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Parafia
Miłości Bożej
DANE ADRESOWE
ul. Kościuszki 30, tel. 87/6219805
Kościuszki 16, tel. 87/6102049
ul. Armii Krajowej 2, tel. 87/6216010
ul. Kilińskiego 7, tel. 87/6101360
ul. Toruńska 1, tel. 87/6101177
ul. Suwalska 21, tel. 87/6214344
ul. Grodzieńska 6, tel. 87/6210950
ul. Księcia Witolda 2a, tel. 87/6215673
ul. Grota Roweckiego 5a,
tel. 87/6215929
al. Jana Pawła II 6, tel. 87/6209720
ul. 11 Listopada 28, tel. 87/6216578
ul. Jana Pawła II 6, tel. 87/6209720
ul. Konopnickiej 9, tel. 87/6214388
ul. 3 Maja 8, tel. 87/6215677
ul. Słowackiego 26, tel. 87/6215861
5) osoby związane z miastem Ełk
NAZWISKO I IMIĘ
Balazs Artur
CHARAKTERYSTYKA POSTACI
URODZENI W EŁKU
(ur. 1952 r.) były minister rolnictwa i rozwoju
wsi
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
9
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Bauer Wojciech
Błażyński Leszek
(ur. 1954 r.) pisarz
(1949-1992) bokser klubu MKB Mazur Ełk,
zdobywca brązowego medalu na olimpiadzie
w Monachium (1972) i Montrealu (1976) w
wadze muszej
Duchnowski Janusz
(ur. 1958 r.) polski piłkarz, zawodnik Stali Mielec
Klimaszewski Andrzej
(ur. 1960 r.) skoczek w dal, olimpijczyk z
Moskwy (1980), Mistrz Europy juniorów z
Bydgoszczy (1979)
Kosiorek Sebastian
(ur. 1983 r.) olimpijczyk w wioślarstwie
Lenz Siegfried
(ur. 1926 r.) niemiecki pisarz
Mroziewski Witold
(ur. 1959 r.) polski piłkarz i trener
Olszewski Michał
(ur. 1977 r.) dziennikarz, pisarz
Sobolewski Paweł
(ur. 1979 r.) polski piłkarz, gra na pozycji
pomocnika w Koronie Kielce
POSTACIE ZWIĄZANE Z EŁKIEM
Dewischeit Friedrich
(1805-1884) muzyk i poeta, kompozytor pięciu
mazurskich pieśni. Najbardziej znana to Dziko
szumi jezioro – pierwotnie Pieśń mazurskiego
wędrowca- która stała się czymś w rodzaju
hymnu Mazur
Foks Karol właść. Fox Karl
(1879-1953) – proboszcz niemieckiej parafii
rzymskokatolickiej w Ełku sprawujący swoją
funkcję nieprzerwanie w burzliwych czasach
dwóch wojen światowych, plebiscytu na
Mazurach, czasach hitleryzmu, wejścia Armii
Czerwonej do Ełku w styczniu 1945 i przejęcia
miasta przez polską administrację. Stał się
pierwszym katolickim proboszczem w polskim
Ełku gdzie sprawował swoją funkcję do roku
1946. Pomagał przetrwać Polakom w niemieckim
Lycku
Gizewiusz Gustaw
(1810–1848) – działacz narodowy i oświatowy na
Mazurach
Gräber Jan Jakub
(1664-1729) polski duchowny ewangelicki,
wydawca publikacji religijnych w Królewcu
Kajka Michał
(1858-1940) – poeta mazurski
Majewski Janusz
(ur. 1931 r.) reżyser filmowy
Malecki Hieronim
(1525-1583) – mazurski pastor i teolog
luterański, wydawca, tłumacz i drukarz, jeden z
twórców literackiej polszczyzny, zasłużony dla
oświaty w języku polskim na Mazurach
Malecki Jan
(1482-1567) teolog luterański – tłumacz i
drukarz, pionier oświaty w języku polskim na
Mazurach
Mazur Jerzy
(ur. 1953 r.) biskup ełcki
Miller Marcin
(ur. 1970 r.) piosenkarz, lider grupy disco polo
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
10
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Boys
(1910-1992) – oficer AK i harcmistrz Szarych
Szeregów
(ur. 1944 r.) pisarka, mieszkająca w dzieciństwie
w podełckiej wsi – Przekopka, ucząca się w I LO
im. St. Żeromskiego
(ur. 1942 r.) reporter, podróżnik, żeglarz,
karateka, pilot szybowcowy, twórca survivalu
w Europie
(1831-1900) polski duchowny luterański,
profesor uniwersytetu w Królewcu
(ur. 1971 r.) prezenterka i dziennikarka
telewizyjna
(1940-2003) były biskup ełcki
(ur. 1967 r.) kolarz szosowy mieszkał w Ełku, w
2003 roku wygrał wyścig Tour de Pologne
(ur. 1941 r.) pierwszy biskup ełcki
Nalborski Czesław
Nurowska Maria
Pałkiewicz Jacek
Pełka Herman
Rusin Kinga
Samsel Edward
Zamana Cezary
Ziemba Wojciech
1.3 Stan infrastruktury turystycznej
1.3.1 Szlaki turystyczne
Rodzaj szlaku
SZLAKI PIESZE
Nazwa
Szlak im.
Michała Kajki
Szlak Mazur
Garbatych
Szlak Tatarski
Trasa, długość
Ełk - Chruściele - Tracze Mostołty - Zdedy - jezioro
Zdeckie - Jezioro Kroksztyn Ogródek - Skomack Wielki jezioro Orzysz (53 km)
Ełk - Siedliska - Straduny Malinówka - Stare Juchy Szczecinowo - Garłówko Połom - Olecko - Czerwony
Dwór-Gołdap (135 km)
Ełk - Szyba - Tatarska Góra Chochołki - Ostrykół - Prostki Bogusze (26 km)
Stan znaków
dobry
-
wymaga
odnowienia
„Dookoła Ełku”
(czarny)
Ełk – Szeligi – Ełk – Miluki –
Oracze (18 km)
wymaga
odnowienia
szlak czerwony
Ełk – Miluki – Płociczno –
Kleszczewo – Szeszki –
Wierzbowo (38 km)
w miarę dobry
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
11
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
szlak żółty
SZLAKI
ROWEROWE
SZLAK PIESZOROWEROWE
Szlak rowerowy
żółty "Wokół
Jeziora Selmęt
Wielki"
Szlak rowerowy
czerwony
"Morenowych
Wzgórz"
Szlak rowerowy
niebieski
"Tatarskim
Szlakiem"
Szlak pieszo –
rowerowy
promenadą
ełcką nad
Jeziorem Ełckim
SZLAK
„Zabytkowe
TURYSTYCZNY cmentarze”
Szlak Łaźna
Struga
SZLAKI
WODNE
Szlak Czerwony
Dwór
Szlak im.
Michała Kajki
Czerwony Dwór – Wronki –
Połom – Malinówka – Ełk –
Sypitki – Borzymy – Reszki –
Bargłów Kościelny – Augustów
(116 km)
wymaga
odnowienia
(ok.49km) edukacyjnoekologiczny
-
(ok. 47 km)
-
(ok. 46 km)
-
promenada ełcka nad Jeziorem
Ełckim (około 6 km)
szlak
zagospodarowany
Stare Juchy – Liski – Grabnik –
Rogale – Guzki – Mołdzie –
Ruska Wieś – Góra Pilchowa –
Rękusy – Bartosze – Ełk
Mazury-Czerwony Dwór - J.
Łaźno- J. Litygajno - rzeka
Łaźna Struga - prawym
brzegiem J. Łaśmiady - J.
Straduńskie - rzeka Ełk - J.
Haleckie - rzeka Ełk - J. Ełckie
(57 km)
czerwony Dwór - jezioro i
Szwałk Wielki (gmina Kowale
Oleckie) - jezioro Pilwąg jezioro Łaźno - jezioro Litygajno
- rzeka Łaźna Struga - jezioro
Łaśmiady - rzeka Ełk - stanica
wodna PTTK Ełk (80 km))
Ełk - jezioro Ełckie - jezioro
Sunowo - przewóz kajaków na
jezioro Druglin - jezioro
Kroksztyn - rzeka Ogródek jezioro Rostki - jezioro Orzysz
(ok. 40 km)
-
brak oznakowań
-
brak oznakowań
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
12
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
1.3.2 Rekreacja – aktywny wypoczynek
OBIEKT
Park Wodny
Plaża Miejska
Kort tenisowy MOSiR
Kort tenisowy przy plaży
miejskiej
Ośrodek jeździecki Hadrian
– nauka jazdy konnej
Jazda konna
Paralotniarstwo – Andrzej
Rejrat
Paintball
Loty spadochronowe, narty
wodne, skutery wodne,
quady (KEY-ko, ul.
Kilińskiego 5
Hala Sportowo –
Widowiskowa
Hala Sportowa
Stadion Miejski
Centrum Nurkowe
SuBmariner
Tor gokartowy
Centrum Edukacji
Ekologicznej – teren
zagospodarowany
turystycznie (miejsce na
grilla, altanka, fontanna,
ścieżka spacerowa, miejsce
do cumowania kajaków,
stojaki na rowery)
DANE ADRESOWE
ul. Piłsudskiego 29, tel. 87/6216480 do 84;
www.mosir.elk.com.pl
ul. Parkowa 4, 87/6109700; www.mosir.elk.com.pl
ul. Piłsudskiego 29, tel. 87/6216480 do 84;
www.mosir.elk.com.pl
tel. 663 172 450
ul. Zamkowa 8; tel. 605 215 327
ul. Słoneczna 9; tel. 87/6109482
tel. 502 626 691
tel. 694 690 474, 667 233 766
KEY-ko, ul. Kilińskiego 5; tel. 602 533 957; 509 546 181
ul. Św. Kolberga 11, tel. 785 132 847
ul. Kościuszki 29, tel. 87/6103868
ul. Piłsudskiego 27
ul. Piłsudskiego 29; tel. 697 158 636; www.nurkowanie.elk.pl
ul. Bora Komorowskiego 4, tel. 696 880 304
ul. Parkowa
1.3.3 Organizatorzy aktywnego wypoczynku (imprez turystycznych)
INSTYTUCJA
Centrum Aktywnego Wypoczynku
„Wypoczynek i Rekreacja” – spływy
kajakowe, nordic walking, imprezy
integracyjne
KEY-ko – sporty wodne, quady, jeepy,
paintball
DANE ADRESOWE
ul. Wileńska 25b/19; tel. 601 409 056,
602 423 775; www.wir.elk.pl
ul. Kilińskiego 5; tel. 509 258 169,
509 546 181; www.keyko.pl
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
13
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
1.3.4 Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
WYPOŻYCZALNIA
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Wypożyczalnia sprzętu wodnego Stanica
PTTK
Wypożyczalnia sprzętu wodnego i
turystycznego- Plaża Miejska
Wypożyczalnia sprzętu do nurkowania
Submariner – Centrum Nurkowe
Wypożyczalnia rowerów „Chińczyk”
DANE ADRESOWE
ul. Grunwaldzka 10; 87/6103769
ul. Grajewska 2a; 87/6200685
ul. Parkowa 2; 87/6103819, 697 362 258
Wypożyczalnia kajaków i kijków Nordic
Walking
Centrum aktywnego wypoczynku WIR
ul. Wileńska 25b/19 , tel. 601 409 056;
602 423 775
www.wir.elk.pl
ul. Parkowa 4; 87/6109700;
www.mosir.elk.com.pl
ul. Piłsudskiego 29; tel. 697 518 626;
www.nurkowanie.elk.pl
ul. Armii Krajowej 22; tel. 87/6218498,
506 15 140
1.3.5 Instytucje kulturalne
INSTYTUCJA
DANE ADRESOWE
OŚRODKI KULTURY
ul. Wojska Polskiego 47; tel. 87/6215250;
www.eck.elk.pl
ul. Armii Krajowej 21; tel. 87/5200048;
www.szarte.pl
KINA
ul. Słowackiego 20; tel. 87/6103930;
www.kino.miasto.pl
GALERIE (EŁCKIE CENTRUM KULTURY)
ul. Wojska Polskiego 47; tel. 87/6215250;
www.eck.elk.com.pl
Ełckie Centrum Kultury
Szkoła Artystyczna
Kino „Polonia”
- Galeria „Holl”
- Galeria „Ślad”
- Galeria „Płot”
TEATRY
Ełcki Teatr Tańca i Teatr „30 minut”
ul. Wojska Polskiego 47; tel. 87/6215250;
www.eck.elk.pl
Teatr „Kamienica 21”
ul. Armii Krajowej 21; tel. 87/5200048
BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Armii Krajowej 17B, tel. 87/6103739
i ul. Jana Pawła II 7, tel. 87/6103912
Biblioteka Szkolno – Publiczna
ul. mjr. Piwnika – Ponurego 1;
tel. 610 260 734
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Kajki 8; tel. 87/6102344
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
Szkoła Artystyczna
ul. Armii Krajowej 21; tel. 87/5200048;
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
14
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Studio Tańca „Ann-Art”
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w
Ełku
www.szarte.pl
ul. Piłsudskiego 3, tel. 604 664 210;
www.ann-art.elk.pl
ul. Armii Krajowej 21, 87/6103623
1.3.6 Zespoły muzyczne
ZESPÓŁ
Chór „Con-amore” (przy Państwowej Szkole
Muzycznej)
Kameralny Zespół „Pantoni”
Kwintet Akordeonowy (przy Państwowej
Szkole Muzycznej)
Zespół wokalny „Przyniosły nas bociany”
Zespół wokalno – instrumentalny „NIC”
(przy Spółdzielczym Domu Kultury
„Okrąglak” na osiedlu Północ II)
Zespół Seniora „Pojezierze”
Prafuria
Sandaless
Nazir
Amatorzy Kwaśnych Jabłek
Sp2 Elita
Aspekt/ETR
Projekt Wan
Mind Rape
Diwers
Pionier
Michtom
Sumer Night
Vanes
Viva
Summer Dance
Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk”
Tygiel Folk Banda
Samba Art Machina
SIEDZIBA
ul. Armii Krajowej 21, 87/6103623
ul. Piłsudskiego 2, tel. 87/6103623
ul. Armii Krajowej 21, 87/6103623
ul. Wojska Polskiego 47; tel. 87/6215250;
www.eck.elk.com.pl
ul. Grodzieńska 10 tel. 87/6109182
ul. Wojska Polskiego 47; tel. 87/6215250;
www.eck.elk.com.pl
http://www.prafuria.com/
[email protected] tel: +48 509 134 628
[email protected], [email protected]
www.akj.cba.pl
www.myspace.com/espe2
www.myspace.com/aspektetr
ul. Kwiatowa 20, tel. 501 312 920,
[email protected]
http://www.myspace.com/mindrapeelk
www.myspace.com/diwersband
tel. 608 08 07 05, email: [email protected],
www.pionier.elk.pl
tel. 692 455 252, 603 060 964,
[email protected], www.michtom.pl
tel. 512 829 584, [email protected]
tel. 602 262 992
tel. 503 348 945
tel. 512 829 584
ul. Wojska Polskiego 47; tel. 87/6215250;
www.eck.elk.com.pl
www.myspace.com/tygielfolkbanda
[email protected]
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
15
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
1.3.7 Cykliczne imprezy kulturalne
IMPREZA
MIESIĄC OBCHODÓW
MARZEC
marzec
KWIECIEŃ
Festiwal Tańca Współczesnego IMPRESJE
kwiecień
CZERWIEC
Ogólnopolski Festyn z okazji Dnia Dziecka
czerwiec
Jarmark Kaziuka
Międzynarodowy Festiwal Folkloru
Dzieci i Młodzieży TĘCZA
Gwiazda Mazurska
Konkurs o Chochlę Prezydenta
Mazurskie Lato Muzyczne
Spotkajmy się na promenadzie
czerwiec
czerwiec
czerwiec
całe lato
całe lato
LIPIEC
Festiwal Teatrów Plenerowych
lipiec
Festiwal Ełk, Ogień i Woda
lipiec
Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych
lipiec
Podróż ze smakiem
lipiec
Mazurskie Letnie Kino pod gwiazdami
lipiec/sierpień
SIERPIEŃ
MazUrskie LATo KabAretowe,
lipiec/sierpień
„MULATKA”
Międzynarodowe Mazurskie Zawody
sierpień
Balonowe w Ełku
GRUDZIEŃ
Koncert Świąteczny
grudzień
Świąteczny Jarmark
grudzień
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
16
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
1.3.8 Baza noclegowa
Nazwa
Hotel
„Rydzewski”
Hotel
„Horeka”
Miejsca
noclegowe
Adres
Standard
i liczba
pokoi
OBIEKTY ZAKWATEROWANIE ZBIOROWEGO
Cennik (za
dobę)
ul. Armii
Krajowej 32
tel. 87/6218900
www.rydzewski.pl
Pon-czw.:
1 os. - 150zł
2 os. - 190zł
3 os. - 230zł
apartament 260zł
pt-ndz.:
1 os. - 100zł
2 os. - 140 zł
3 os. - 180zł
apartament 190zł
ul. Pułaskiego 11
tel. 87/6213 67
www.horeka.elk.
com.pl
1 os. : 1 noc –
130zł, ponad 2
noce lub
weekend –
120zł, ponad 4
dni – 100zł
2 os. : 1 noc –
160zł, ponad 2
noce – 140zł,
ponad 4 –
120zł,
3 os: 1 noc –
180zł, ponad 2
noce – 160zł,
ponad 4 noce
– 140zł
apartament 1
os.: 1 noc –
160zł, ponad 2
noce – 140zł.
apartament 2
os.: 1 noc –
180zł, ponad 2
noce – 160zł;
nocleg z
kolacją dla 1
- 100 miejsc
- 51 pokoi
nie
udzielono
informacji
Dodatkowe
usługi
pokoje 1, 2, 3 –
osobowe oraz
2 luksusowo
wyposażone
apartamenty;
każdy pokój
wyposażony w: TV
kablową, telefon,
łazienkę z kabiną
prysznicową,
umywalką, WC,
galanterią
hotelową, na terenie
obiektu można
korzystać z
bezprzewodowego
Internetu
- bezpłatny
parking
strzeżony,
- restauracja
hotelowa,
- 5 sal
konferencyjnych
mogących
pomieścić łącznie
do 350 osób;
każda sala
posiada również
wyposażenie w
postaci: projektor
multimedialny,
rzutnik pisma i
slajdów, TV
magnetowid,
flipchart,
ekran,
nagłośnienie,
zaciemnienie sali
- 1,2,3-osobowe
pokojach oraz
dwupokojowe
apartamenty; każdy
pokój wyposażony
w: łazienkę, TVsat, telefon,
bezpłatny internet
- bezpłatny
parking
strzeżony,
- pub,
- możliwość
skorzystania z
usług: budzenia
telefonicznego,
prania
i prasowania;
- sala
konferencyjną
mogąca
pomieścić 60-80
osób, wyposażona
w:
ekran, rzutnik
folii, flipchart,
PC, nagłośnienie,
mikrofon,
wskaźnik
laserowy, TV,
wideo oraz dostęp
do internetu
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
17
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
os.: 160zł
nocleg z
kolacją dla 2
os. : 205 zł.
Hotel
„Grunwald”
Hotelarstwo,
Gastronomia
„Villa Eden”
Bursa Szkolna
Pokoje
gościnne
w WSFiZ
Pensjonacik
„Grażyna”
ul. Królowej
Jadwigi 21
tel. 87/6102262
www.hotelgrunwald.pl
ul. Armii
Krajowej 19A
tel. 87/6208220
www.villa-eden.
com.pl
1 os.: 75 zł
2 os: 110zł
3 os: 120zł
1 os.: 85zł
2 os.: 130zł
3 os: 160zł
4 os. 220zł
ul. Sikorskiego 7a
tel. 87/6212514,
87/6216986
20-45zł/osobę
ul. Grunwaldzka
1, 87/6211446
1os-80 zł
2os.-110 zł
apartamenty:
2pok.-160zł
3pok.-200zł
ul. Nadjeziorna 11
tel. 87/6211700
www.grazyna.elk.c
om.pl
- 1,2,3-osobowe
pokojach;
każdy pokój
wyposażony w:
łazienkę, TV-sat
- restauracja,
- sala
konferencyjna,
wyposażona w
sprzęt
audiowizualny, na
70 osób
- 1,2,3,4 – osobowe
pokoje, wszyste
pokoje wyposażone
w łazienkę , TVSAT oraz aneks
kuchenny
- Restauracja
Egipska,
- klimatyzowana
sala
wielofunkcyjna
(do 150 osób)
- drogeria
ROSSMANN (na
parterze budynku)
- 350 miejsc
- 120 pokoi
pokoje 2, 3 i 4 –
osobowe z
podstawowym
wyposażeniem
-sala
konferencyjna na
180 miejsc,
wyposażona w
sprzęt
audiowizualny,
- pracownia
komputerowa;
- możliwość
wyżywienia
-25 miejsc
pokoje 1 i 2osobowe – każdy
pokój wyposażony
w łazienkę, TV
apartamenty 2 i 3 –
pokojowe z pełnym
wyposażeniem
-
- 22 miejsca
- 10 pokoi
- 50 miejsc
KWATERY PRYWATNE
Poza
sezonem
(1.09-31.04)
1 os.: 99 zł –
bez
śniadania,
119zł – ze
- 17 miejsc
śniadaniem
- 7 pokoi
2 os: 130zł –
bez
śniadania,
149 zł – ze
śniadaniem
apartament:
200zł
pokoje 1 i 2 –
osobowe oraz
apartament z
tarasem i
widokiem na
jezioro, w
każdym pokoju
znajduje się
łazienka z
prysznicem, TVSAT oraz
lodówka
- bezprzewodowy
Internet
- parking
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
18
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
W sezonie
(1.05-31.09)
1 os.: 119zł
– bez
śniadania,
130 zł – ze
śniadaniem
2 os.: 149 zł
– bez
śniadania,
159 zł – ze
śniadaniem
apartament:
220zł
Apartamenty
"Smętek"
Apartamenty
"Janus"
ul. Pułaskiego 19
tel. 87/6211453
www.smetek.pl
Apartament
2 os. - 120zł
możliwość
negocjacji
ul. Nadjeziorna 2b
tel. 87/6107857,
501 789 082
www.janus.elk.pl
1 os: 100zł
bez
śniadania,
110zł ze
śniadaniem
2 os: 130zł
bez
śniadania,
150zł ze
śniadaniem
3 os.: 180zł
bez
śniadania,
210zł ze
śniadaniem
4 os.: 200zł
bez
śniadania,
240zł ze
śniadaniem
-14 miejsc
- 7
apartamentów
- 2 – osobowe
apartamenty,
wyposażone w
stylowe meble, w
pełni wyposażone
aneksy kuchenne,
łazienki oraz
telewizję
satelitarną
- bezprzewodowy
internet
- 24 miejsca
-6
apartamentów
- 2,3,4- osobowe
apartamenty z
widokiem na
jezioro,
wyposażone
w łazienkę TVSat, lodówkę ,
aneks kuchenny
- restauracja.
- sala
konferencyjna,
- internet
- własna plaża,
pomost,
możliwość
wędkowania z
pomostu
brak danych
Pokoje
gościnne,
Anna
Szturgulewska
ul. 11 Listopada 45
tel.: 87/6102372
1 os. – 40zł
2 os. – 70zł
- 8 miejsc
- 4 pokoje
- pokoje 2osobowe z TV
- 2 łazienki
Pokoje
gościnne
ul. Wyszyńskiego
14
tel.: 87/6200522
brak danych
brak danych
brak danych
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
19
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Pokoje
gościnne „Nad
stawem”
Pokoje
gościnne
„Nad
jeziorem”
Kuźnia smaku
Dos Patos
Pokoje
gościnne
„Stary
Spichlerz”
ul. Letniskowa 27
tel.: 87/6207310
kom.: 660 38 33 45
ul. Jagiełły 10
tel.: 602 22 06 70
ul. Pułaskiego 18
19-300 Ełk tel.
87/610 9828
-domek 6 os.
– 150zł
-domek 4 os.
– 100zł
-pokoje – 30
- 40zł/os
1 os. – 30zł
1os. i 2os.
pokoje – 120
zł;
3os. pokoje
– 150zł
apartament –
200zł
apartament
VIP – 300zł
ul. Wojska
Polskiego 73A
87/6216890 - biuro
55zł/os.120zł/os.
ul. Zamkowa 8a
tel. 87/5234171
www.staryspichlerz
.pl
1 os.: 99zł
2 os.: 129zł
3 os.: 159zł
pobyt
weekendow
y (pt-ndz.;
od września
-2 domki (10
miejsc)
- 7 pokoi
-24 miejsca
- 1-, 2-, 4osobowe
znajdujące się
w pensjonacie.
Pokój
4- osobowy
posiada antresole
z tarasem,
z którego
rozpościera się
widok na jezioro
- dwa domki
całoroczne
znajdujące się na
tej samej posesji,
ale bliżej jeziora
i stawu, o
powierzchni 70
m2, z kuchnią
z wyposażeniem,
kominkiem,
oddzielnym
prysznicem i WC
- boisko do
koszykówki,
siatkówki,
- piaskownica,
- miejsce do
odpoczynku
w ciszy przy
fontannie,
- miejsce do
grillowania wraz
z kominkiem,
- parking,
- kajak,
- łódka
6 miejsc/3
pokoje
- pokoje 2 –
osobowe,
znajduje się w
nich TV-SAT,
radio, lodówka,
czajnik
-
46 miejsc
- wszystkie
pokoje
wyposażone
w łazienkę,
bezprzewodowy
Internet i TV
- restauracja
24 miejsca
pokój 1 osobowy
pokój 2 osobowy
pokój 3 osobowy
pokój 4 osobowy
każdy z pokoi
posiada osobną
łazienkę, internet,
telefon oraz TV
SAT
- restauracja
7 pokoi jedno
lub dwu
osobowych
- pokoje 1,2,3 –
osobowe, każdy
pokój
wyposażony jest
w telewizję
satelitarną,
bezprzewodowy
-
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
20
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
do maja)
1 os.: 159zł
2 os.: 209zł
3 os.: 239zł
Kwatera
prywatna
"u Jagódki"
ul. Letniskowa 37
tel. 87/6107835
666505626
40 zł za
osobę
dostęp do
internetu oraz
łazienkę
-3 pokoje
dwuosobowe
-2 pokoje
trzyosobowe
-
-
CAMPINGI I POLA NAMIOTOWE
Józefa
Matuszewska
Bocianie
gniazdo
Płociczno 2, tel.
87/619 64 29
6zł od osoby
-
-
-
Lech
Wasilewski
Judziki 4, tel.
87/610 05 31
do 10 zł od
osoby
-
-
-
Ełk, ul. Parkowa,
tel. 87/6109700
15 zł od
osoby – na
polu
namiotowy
m
35 zł od
osoby pokój
Plaża Miejska
w Ełku
100 miejsc na
polu
namiotowym,
5 miejsc w
pokojach
- 7 stanowisk
carawaningowych
- prysznice i WC
- kuchnię
- boiska sportowe,
- kąpielisko
strzeżone,
- parking
strzeżony;
- wypożyczalnię
sprzętu wodnego,
- bar.
1.3.9 Baza gastronomiczno – rozrywkowa
OBIEKT
DANE ADRESOWE
GODZINY
OTWARCIA
RESTAURACJE I PUBY
Restauracja Hotelu
Rydzewski
ul. Armii Krajowej 32
tel. 87/6218900
www.rydzewski.pl
poniedziałek-niedziela:
6:00-22.00
Restauracja "Mała"
ul. Wojska Polskiego 72a
tel. 87/6108005
wtorek-niedziela:
12:00-21:30
Restauracja "Hortex"
ul. Armii Krajowej 7
tel. 87/6105553
10:00 – 22:00
Restauracja "Diana"
ul. Pułaskiego 16
tel. 87/5201128
12:00-24:00
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
21
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Restauracja Niemiecka
„Dom D”
ul. Jana Pawła II 26
tel. 87/7328889
poniedziałek – wtorek:
12:00-19:00;
środa – piątek:
12:00-21:00;
sobota – nieczynne;
niedziela: 12:00-21:00
Restauracja Hoteliku
Grunwald
ul. Królowej Jadwigi 21
tel. 87/6102262
poniedziałek-niedziela:
7:00-19.00
Smażalnia ryb "Mesa"
ul. Grunwaldzka 2
tel. 87/6217575
10:00-20:00
Restauracja „Weranda”
ul. Jana Pawła II 8a
tel. 87/6201423
jedynie imprezy
okolicznościowe
"Dos Patos" Kuchnie Świata
Ełk, ul. Wojska Polskiego 73 a
tel. 87/6217061
www.dospatos.pl
poniedziałek-niedziela:
10:00-22:00
"Bryza"
Ełk, ul. K. Pułaskiego 21
tel. 87/6215225
www.bryzapub.pl
poniedziałek-piątek:
11:00-23:00
sobota: 11:00-2:00
niedziela: 11:00-23:00
"Warka"
Ełk, ul. Pułaskiego 24
tel. 87/6200404
poniedziałek-niedziela:
10:30-1.30
"Biały Żagiel" Karczma
Ełk, ul. Grunwaldzka 12
tel. 87/6212366
poniedziałek-niedziela:
11:00-23:00
"Janus"
Ełk, ul. Nadjeziorna 2b
tel. 87/6107857
www.janus.elk.pl
poniedziałek-niedziela:
12:00-24:00
"Kuźnia Smaku"
Ełk, ul. Pułaskiego 8
tel. 87/6109828
www.kuzniasmaku.pl
poniedziałek-niedziela:
10:00-24:00
"Imperial"
Ełk, ul. Jana Pawła II 21
tel. 87/7321056
brak danych
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
22
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Ełk, ul. K. Pułaskiego 19
tel. 87/6211453
www.smetek.pl
poniedziałek-niedziela
11:00 do ostatniego
klienta
"Żądło"
Ełk, ul. Nadjeziorna 1 a
tel. 87/6210093
poniedziałek:
18:00-do ostatniego
klienta
wtorek-niedziela:
16:00-do ostatniego
klienta
PUB Restauracja Żak
Ełk, ul. Grunwaldzka 1c
tel. 787 752 696
poniedziałek-niedziela
11:00-20:00
PUB „Tobiasz” Burrito
Tacos
Ełk, ul. Kajki 34
tel. 505 673 376
poniedziałek-niedziela:
od godziny 10.00
„Inkognito”
Ełk, ul. Nadjeziorna 2G
tel. 87/6214330
poniedziałek –
nieczynne
wtorek-niedziela:
11:00-22:00
„Stary Spichlerz”
Restauracja
Ełk, ul. Zamkowa 8,
Tel.: 87/5234171, 500 436 129
poniedziałek-niedziela:
10:00-24:00
Ełczanka
Ełk, ul. Suwalska (była stołówka
FSO)
tel. 87/6-106-106
poniedziałek – piątek:
9:00 – 18:00
Dom D Restauracja
Niemiecka Anna Wiszowata
ul. Jana Pawła II 26
tel.: 87 732 88 89
poniedziałek – piątek:
12:00-19:00
sobota 17:00-22:00
niedziela 12:00-22:00
"Smętek"
BARY
Bar "Gigant"
ul. Wojska Polskiego 61
tel. 87/6106161
poniedziałek-czwartek:
10:00-21.00
piątek-sobota:
10:00-22:00
niedziela:
10:00-21:00
Bar „Za bramą” Kuchnia
Wietnamska
ul. F. Chopina 5
tel. 87/6103344
poniedziałek – sobota:
11:00 – 19:00
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
23
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Bar "U Julki"
ul. Wojska Polskiego 46
tel. 87/6106011
poniedziałek-piątek:
9:00-17:00
sobota-niedziela:
9:00 - do ostatniego
klienta
Bar "Burmistrz"
ul. J. Piłsudskiego 4
tel. 87/7326200
www.bar.burmistrz.go3.pl
poniedziałek-piątek:
8:00-18:00
Istambul Döner KEBAB
ul. Targowa 2,
ul. Mickiewicza 2
tel. 87/6216843
ul. Targowa
poniedziałek-piątek:
10:00-19:00
sobota: 10:00-15:00
niedziela: 9:00-14:00
ul. Mickiewicza
poniedziałek-niedziela:
10:00-22:00
Bar „Georgia”
ul. Wojska Polskiego 62a
tel. 87/6215998
American Chicken
ul. Pułaskiego 23/2
tel. 87/6102030
American Chicken
ul. Słowackiego
poniedziałek-sobota:
9:00-22:00
niedziela: 10:00-22:00
niedziela-czwartek:
10:00-23:00;
piątek-sobota:
10:00- 02:00
9:00 – 23:00
PIZZERIE
"Da Fiori"
ul. Wojska Polskiego 15
tel. 87/6211599
poniedziałek-niedziela:
10:00-22:00
"Roma"
ul. J. Kilińskiego 3
tel. 87/6104200
poniedziałek-niedziela:
10:00-22:00
"Savana"
ul. Jana Pawła II 24
tel. 87/6201471
poniedziałek-piątek:
12:00-22:00
Sobota-niedziela:
11:00-22:00
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
24
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
poniedziałek-czwartek:
11:00-22:00
piątek-sobota:
11:00-24:00
niedziela:
11:00-23:00
czerwiec-sierpień:
poniedziałek-czwartek:
11:00-24:00
piątek-niedziela:
11:00-1:00
poza sezonem:
poniedziałek-czwartek:
16:00-24:00
piątek-niedziela:
12:00-1:00
„Da Grasso”
ul. Kilińskiego 3d
tel. 87/7328337
„Kula Hula Mega Pizza”
ul. Zamkowa 8a
tel. 87/6210956;
509 162 050
Pizzeria „Gruby Benek”
ul. Mickiewicza 9b,
tel. 87/6100446
niedziela-czwartek:
11:00-1:00
piątek-sobota:
11:00-3:00
Biesiadowo
ul. E. Orzeszkowej 36 a lokal nr 6
tel. 87/7328337
niedziela-czwartek
10.00-22.00
piątek-sobota 10.0024.00
KAWIARNIE
"Alaska"
ul. Wojska Polskiego 46
tel. 87/6106229
lipiec, sierpień:
poniedziałek-niedziela:
10:00-21:00
poza sezonem letnim:
poniedziałek-niedziela:
10:00-20:00
"Karmelek"
ul. Armii Krajowej 7
tel. 87/6105553
www.karmelek.pl
poniedziałek-niedziela:
8:00-21:00
Kafka
ul. Wojska Polskiego 47 budynek
ECK
Papaja
ul. Pułaskiego przy promenadzie nad
Jeziorem Ełckim
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
25
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
DYSKOTEKI
"Biały Żagiel" Karczma
Ełk, ul. Grunwaldzka 12
tel. 87/6212366
poniedziałek-niedziela:
11:00-23:00
"Kuźnia Smaku"
Ełk, ul. Pułaskiego 8
tel. 87/6109828
www.kuzniasmaku.pl
poniedziałek-czwartek:
10:00-24:00
weekendy:
10:00-3:00
„Castle Club Berliński”
Ełk, ul. Chopina 5
tel.: 87/6213344
www.berlinskiclub.pl
poniedziałek-niedziela:
9:00-21:00
„Laguna”
Ełk, ul. Toruńska 10
tel. 87/6101130
piątek-sobota:
od 21:00
Klub „Malibu”
Ełk, ul. Wojska Polskiego 21a
-
KRĘGIELNIE
„Kula Hula”
Ełk, ul. Zamkowa 8a
tel.: 87/6210956
www.kulahula.pl
poniedziałek-czwartek:
14:00-1:00
piątek-niedziela:
12:00-do zamknięcia
„Bowling Club Rydzewski”
Ełk, ul. Orzeszkowej 21a
tel. 87/6290777; 621 89 00
www.bowling-club.pl
poniedziałek-piątek:
16:00-1:00
sobota-niedziela:
12:00-1:00
BILARD
Salon bilardowy „Bryza”
w Restauracji „Bryza”
Ełk, ul. Pułaskiego 21
tel. 87/6215225
www.bryzapub.pl
poniedziałek-czwartek:
14:00-23:00
piątek-niedziela:
14:00-2:00
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
26
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
1.3.10 Instytucje zajmujące się organizacją turystyki
ORGANIZACJA
DANE KONTAKTOWE
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Centrum Informacji Turystyczno –
ul. Wojska Polskiego 47; tel. 87/6217010;
Kulturalnej
www.turystyka.elk.pl
PRZEWODNICY
Koło Przewodników Terenowych przy
ul. Parkowa 8a tel. 87/6103819
Oddziale Mazurskim PTTK w Ełku
BIURA PODRÓŻY
Biuro Podróży „Krzyś” PPHU
ul. Mickiewicza 1A, lok. 4 tel. 87/6102354
Magia Podróży
ul. Wojska Polskiego 62; 87/6100172
Biuro Turystyczne „Światowid”
ul. Armii Krajowej 31; 87/6100330
Biuro Turystyczne Trans Expres sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15 Tel.: 87/6103851
Selment - Biuro usług turystycznych
ul. Armii Krajowej 31; 87/6105040
Emanuel Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ul. Kościuszki 16; 87/7328157
Biuro Podróży Holiday Line
ul. Wojska Polskiego 43/3, 89/6707086
1.4 Usługi około-turystyczne
OBIEKT
DANE ADRESOWE
PARKINGI
ul. Suwalska 8
ul. Władysława Sikorskiego
ul. Józefa Piłsudskiego
ul. Jana Brzechwy
ul. Armii Krajowej
parking
pl. Katedralny
ul. Parkowa
ul. Piękna
ul. Kilińskiego
ul. Dojazdowa
TAKSÓWKI
S. Bujak, taxi bagażowe
ul. Wileńska 9 lok.57, tel. 87/6211662
Euro-Taxi, Stowarzyszenie taksówkarzy
ul.Suwalska 84, lok.503, tel. 87/6101101
Extra Taxi, Postój taksówek
ul. Kilińskiego 40, tel. 87/6101560
Halo Taxi, Stowarzyszenie Taksówkarzy
ul. Grodzieńska 10, tel. 87/087 610 10 50
Plus Taxi
Super Taxi, Zrzeszenie transportu
prywatnego
ul. Mickiewicza 1, lok. 55, tel.87/6204444
ul. Dąbrowskiego 4, tel. 87/6102101
STACJE PALIW
"Bliska" stacja paliw
ul. Suwalska 88el. 87/6216950
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A, stacja
ul. Kilińskiego 32, tel. 87/6102077
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
27
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
paliw nr 906
Grela Wiesław Stacja Paliw BP
ul. Suwalska 40, tel. 87/6217870
"Lotos Paliwa" spółka z o.o. , stacja paliw nr ul. 11 Listopada 52, tel. 87/6214241
85
"Oktan" Krzysztof Poniatowski
ul. Suwalska 81, tel. 87/6109902
"Transbud-Ełk" spółka z o.o.
ul. Łukasiewicza 1, tel. 87/6217423
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe
Budownictwa
PHU Stacja Paliw sp.j. Wiesława
ul. Matejki 7, tel. 87/6213633
Grzymkowska, Wiesław Grzymkowski
Stacja Paliw Statoil spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 45, tel. 87/6210538
Stacja Statoil przy obwodnicy
MECHANIKA SAMOCHODOWA
Mechanika Pojazdowa, Łukomski Piotr
ul. Wojska polskiego 40a, tel. 513 665 408
Moto Serwis, Zakład Mechaniki Pojazdowej,
ul. Kościuszki 29a, tel. 502 163 108
Kuczewski Krzysztof
Zakład Mechaniki Pojazdowej, Rowiński Piotr ul. Bora Komorowskiego 2, tel. 87/6217746
Zakład Mechaniki Pojazdowej, Skutnik
ul. Krzywa 18, tel. 87/6100575
Eugeniusz
Zakład Mechaniki Pojazdowej, Daniel Prusko
ul. 11 Listopada 6, tel. 792 873 213
Zakład Mechaniki Pojazdowej, Bogdan
ul. Podhorskiego 2, tel. 87/6214889
Zieliński
Mechanika pojazdowa, Tomasz Budzińsk
ul. Suwalska 48, tel. 694 066 382
"Db-Warsztat" Zakład Mechaniki pojazdowej,
ul. Sportowa 15, tel. 694 184 333
Dariusz Borkowski
Zakład Mechaniki Pojazdowej, Danuta Erdszt
ul. Słoneczna 10, tel. 694 394 958
"Bo-Wa-Tur" Przedsiębiorstwo Handlowoul. Kościuszki 24, tel. 87/6103342
Usługowe
"Inter-Tech" Zakład Usług Technicznych,
ul. Matejki 1d, tel. 501 513 398
Robert Kozikowski
"Auto-Tech" Bartosz Ruchlewicz
ul. Teczowa 7, tel. 501 527 906
"Auto-Dziku" Paweł Dzikiewicz
ul. Krzemowa 10, tel. 609 577 476
"Gabi" Wulkanizacja
ul. "Bora: Komorowskiego 2, tel. 609
778 092
"Maxter" Zakład PHU, Sylwester Bobrowski
ul. Suwalska 84, tel. 502 230 076
"Maziukiewicz" Przedsiębiorstwo
ul. Słowackiego 11, tel. 87/6213172
Wielobranżowe, Andrzej Maziukiewicz
Wulkanizacja Szutkowski
ul. Suwalska 68, tel. 87/6109614
POMOC DROGOWA
Assistance. Pomoc Drogowa. Transport
ul. Suwalska 64, tel. 606 773 991
drogowy i zagraniczny
Krysiewicz Mariusz. Pomoc drogowa
ul. Książąt Mazowieckich 8, tel. 502 182 668
"A&G Auto" Firma Handlowo-Usługowa
ul. Generała Władysława Sikorskiego 3,
Wołynko Joanna
tel. 502 656 583
KAWIARENKI INTERNETOWE
Artkom Kawiarenka Internetowa D. Jagielski ul. gen. Sikorskiego 5a, tel. 87/6215739
Veri-Com T. Dmochowska
ul. Jana Pawła II 14, tel. 87/6201627
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
28
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Klik-Klik Kawiarenka Internetowa
D. Chmielewski
Biblioteka
Pływalnia
Kawiarenka przy parku wodnym
Oddziały pocztowe
ul. Gdańska 28, tel. 87/6213279
ul. Armii Krajowej 17B
ul. Piłsuckiego 29
ul. Piłsudskiego 29
POCZTA
ul. Chopina 1 tel. 87/6215341
ul. Suwalska 19, tel. 87/6215344
ul. Podmiejska 3, tel. 87/6215346
ul. Jana Pawła II 3b,
ul. Sikorskiego 3a, tel. 87/6215347
ul. Kilińskiego 40, tel. 87/6215348
ul. "Grota" Roweckiego 1, tel. 87/6215328
BANKI
"Invest-Bank" S.A. Oddział w Białymstoku
ul. Wojska Polskiego 11, tel. 87/6211966
Alior Bank Placówka Partnerska
ul. Wojska Polskiego 27 tel. 87/6101309
AIG Bank Polska Oddział Ełk
ul. Armii Krajowej 18/4 tel. 800 700 900
Agencja nr 2 PKO BP S.A.
ul. Dobrzańskiego 2 , tel. 87/6212384
Bank Gospodarki Żywnościowej S. A.
ul. Armii Krajowej 24, tel. 87/6217251
Bank Ochrony Środowiska S.A.
ul. Wojska Polskiego 65, tel. 87/6216179,
87/6216181
Bank Polska Kasa Opieki S.A w Warszawie ul. Kilińskiego 40, tel. 87/6109618
Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie. ul. Piłsudskiego 14, tel. 87/6106771,
Grupa PEKAO S.A.
87/6106772
BNP Paribas Fortis
ul. Armii Krajowej 9, tel. 87/6109134
Bank Polskiej Spółdzielczości
ul. Armii Krajowej 6, tel. 87/6100505
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.
ul. Słowackiego 16, tel. 87/6106064
Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym ul. Orzeszkowej 7, tel. 87/6215503
Bank Spółdzielczy w Ełku
ul. Mickiewicza 15, tel. 87/6215350
Bank Zachodni. Wielkopolski Bank
ul. Wojska Polskiego 67, tel. 87/6211720
Kredytowy S.A. I Oddział w Ełku
BRE Bank Biuro Korporacyjne
ul. Słowackiego 14 tel. 87/6100400
Ekspozytura nr 1 PKO BP S.A.
ul. Armii Krajowej 7, tel. 87/6212505
GE Capital Bank S.A.
ul. Wojska Polskiego 67, tel. 87/6216011
Kredyt Bank S.A. Oddział w Suwałkach
ul. Słowackiego 15 f , tel. 87/6211530
Powszechna Kasa Oszczędności. Bank
ul. Wojska Polskiego 54, tel. 87/6214417
Polski S.A.
Punkt Bankowy. Bank Polska Kasa Opieki
ul. Wojska Polskiego 67, tel. 87/6214804
S.A. w Warszawie
Skok im. F. Stefczyka Oddział Ełk
ul. Wojska Polskiego 53, tel. 87/6217890
Skok im Zygmunta Chmielewskiego Oddział ul. Bema 2, tel. 87/6215707
Skok im Zygmunta Chmielewskiego Oddział ul. Wojska Polskiego 48a tel. 87/6217552
Ełk
MultiBank oddział Ełk
ul. Wojska Polskiego 63, tel. 87/6217900
Bank BPH Oddział Ełk
ul. Wojska Polskiego 31 tel. 87/6196762
Bank Millenium
ul. Wojska Polskiego 34
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
29
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
SKOK Stefczyka
ul. Wojska Polskiego 53 , tel. 87/6101550
ul. Armii Krajowej 28
BANKOMATY
Bank BPH, bankomat
ul. Słowackiego 15A
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
ul. Armii Krajowej 24, Armii Krajowej 9 oraz
bankomaty
Targowej 30
Bank Millenium S.A., bankomat
ul. Wojska Polskiego 34
Bank Ochrony Środowiska S.A., bankomat
ul. Wojska Polskiego 65
Bank Pekao S.A., bankomaty
ul. Piłsudskiego 14, ul. Kilińskiego 40,
ul. Wojska Polskiego 57, ul. Jana Pawła II 7,
ul. Suwalskiej 86, ul. Grota Roweckiego 6,
ul. Mariampolskiej 6 oraz ul. Słowackiego 16
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
ul. Armii Krajowej 6, ul. Mickiewicza 15
bankomaty
Bank Zachodzni WBK S.A., bankomat
ul. Wojska Polskiego 67
Euronet, bankomaty
ul. Wojska Polskiego 38, ul. Wojska
Polskiego 63, ul. Grota Roweckiego 6
Fortis Bank Polska S.A., bankomat
ul. Armii Krajowej 9
Kredyt Bank., bankomat
ul. Słowackiego 15f
PKO BP S.A., bankomaty
ul. Armii Krajowej 7, ul. Wojska Polskiego
54 oraz ul. Kilińskiego 21
MultiBank oddział Ełk
ul. Wojska Polskiego 63, tel. 87/6217900
KANTORY
Kantor Wymiany Walut – Doliwa Bożena
ul. Piłsudskiego 19, tel. 87/6212282
Kantor Wymiany Walut – Piktel Marek
ul. Wojska Polskiego 46, tel. 87/6214814
Kantor Wymiany Walut – Wielgat Maria
ul. Armii Krajowej 46, tel. 87/6108275
Kantor Wymiany Walut – Wiszniewska
ul. Armii Krajowej 26, tel. 87/6104997
Grażyna
Kantor Wymiany Walut – Jamiński Antoni
ul. Piłsudskiego 11a, tel. 87/6105851
OCHRONA ZDROWIA
SŁUŻBA ZDROWIA, RATOWNICTWO
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP
ul. Kościuszki 30; tel. 87/6219803
ZOZ – przy który działa oddział ratunkowy
„Pro-Medica” Sp. z o.o. Mazurskie Centrum ul. Baranki 24; tel. 87/6209571
Zdrowia
PRZYCHODNIE
"Eskulap"
ul. Kilińskiego 36, tel. 87/6104167
Przychodnia dermatologiczna
ul. Matejki
Przychodnia Rejonowa nr 1
ul. Kościuszki 1, tel. 87/6104464
Przychodnia Rejonowa nr 2
ul. Piłsudskiego 5 , tel. 87/6104441
Przychodnia Rejonowa nr 3
ul. Kajki 12, tel. 87/6103070
Przychodnia Rejonowa nr 4
ul. Kilińskiego 36, tel. 87/6104167
Przychodnia Specjalistyczna
ul. Konopnickiej 1, tel. 87/6108417
APTEKI
Apteka
ul. Kilińskiego 42, tel. 87/6108700
ul. Piłsudskiego 17, tel. 87/6100170
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
30
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
ul. Armii Krajowej 20, tel. 87/6102239
ul. Toruńska 10, tel. 87/6214860
ul. Kościuszki 1, tel. 87/6102081
ul. Armii Krajowej 31, tel. 87/6212974
ul. Kajki 12, tel. 87/6109448
ul. Kilińskego 43, tel. 87/6200799
ul. Grota Roweckiego 6, tel. 87/6100436
ul. Wojska Polskiego 34, tel. 87/6100444
ul.Jana Pawła II 5A, tel. 87/6204778
ul. Mickiewicza 15, tel. 87/6109735
ul.Sikorskiego 3, tel. 87/6100034
ul.Gdańska 5A, tel. 87/6107250
ul. Kilińskiego 21, tel. 87/6216534
ul. 3 Maja 10
ul. Piłsudskiego 9 /3
ul. Wojska Polskiego 42
ODNOWA BIOLOGICZNA
ElDorado S.C. Salon Glamour. Piotr
ul. Piłsudskiego 29; tel. 87/6215710
Zarzecki, Marcin Duba
Mieżejewska Agnieszka - Salon odnowy
ul. Matejki 2; tel. 87/6200062
biologicznej
SIŁOWNIE I KLUBY FITNES
Tytan
ul. 11-go Listopada 25; tel. 87/6105567
Herkules
ul. Wł. Jagiełły 12; tel. 87/6106579
Beauty Center & Fitness PHU
ul. Słowackiego 13, tel. 87/6216579
„Fitness Club „Fit & Fun”
ul. Sikorskiego 5a; tel. 87/6216513;
www.fitfun.elk.pl
Fitness Club w Parku Wodnym
ul. Piłsudskiego 29; tel. 87/6216480
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Komenda Powiatowa Policji w Ełku
ul. Chopina 10, tel. 87/6218200, 87/6218212
oraz 997 lub 112
Straż Miejska
ul. Marsz J. Piłsudskiego 2, tel. 87/7326201
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
ul. Piłsudskiego 1, tel. 87/6217100
Pożarnej w Ełku
1.5 Transport i infrastruktura techniczna
1.5.1. Infrastruktura drogowa
DROGA
numer 65 (droga krajowa), o długości
w przybliżeniu 224 km
TRASA
Gołdap – Kowale Oleckie – Olecko – EŁK –
Nowa Wieś Ełcka – Prostki – Grajewo –
Osowiec-Twierdza – Mońki – Knyszyn –
Dobrzyniewo Duże – Białystok – Gródek –
Bobrowniki
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
31
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
numer 16 (droga krajowa), o długości 395 km
Dolna Grupa – Grudziądz – Iława – Ostróda –
Olsztyn – Barczewo – Biskupiec - Mrągowo –
Mikołajki – Orzysz – EŁK – Augustów –
Ogrodniki
1.5.2 Komunikacja
1) komunikacja autobusowa
PKS Suwałki
Dworzec Autobusowy w Ełku
bezpośrednie połączenia autobusowe
ul. Dąbrowskiego, tel. 87/610 33 52
Warszawa, Białystok, Łomża, Suwałki,
Olecko, Pisz, Giżycko, Augustów, Grajewo
i Gołdap
2) komunikacja kolejowa
PKP
Dworzec Kolejowy w Ełku
bezpośrednie połączenia
Zabytkowa Ełcka Kolejka Wąskotorowa
(obsługuje linie Turów – Zawady Tworki)
ul. Dąbrowskiego 16, tel. 87/6108471
Białystok, Korsze, Olsztyn, Czerwonka
Dworzec - ul. Wąski Tor 1
3) komunikacja miejska
Miejski Zakład Komunikacyjny w Ełku
1
2
ul. Łukasiewicza 8, 87/6103127,
www.mzk.elk.com.pl
TRASY AUTOBUSÓW MIEJSKICH
Szeligi → Podmiejska → Przemysłowa-PST → Suwalska-PST → Zakłady Mięsne
→ Zakłady Mięsne → Suwalska-most → Suwalska-FSO → Suwalska-PUK →
Suwalska-SP6 → Dąbrowskiego-PKP → Armii Krajowej-poczta → Wojska
Polskiego-ECK → Wojska Polskiego-most → Targowa-bazar → KochanowskiegoPEC → Szyba-Kolejowa → Os.Wczasowe → Regiel-Krzyż.-NŻ → Regiel-TartakNŻ → Regiel → Kałęczyny-Tartak → Kałęczyny-pętla → Regielnica → Mrozydomki → Krzyżówka-Mro\Reg → MROZY-wieś → MROZY-pętla → MROZYpętla → MROZY-wieś → Krzyżówka-Mro\Reg → Os.Wczasowe → Os.Wczasowe
→ Szyba-Kolejowa → Szyba-rondo → E.Plater → Kochanowskiego-Skl →
Targowa-bazar → Wojska Polskiego-bar → Wojska Polskiego-kościół → Armii
Krajowej-BGŻ → Armii Krajowej-PKP → Suwalska-SP6 → Suwalska-PUK →
Suwalska-LOK → Suwalska-most → Suwalska-PST → Zakłady Mięsne →
Przemysłowa-PKS → Podmiejska-TM → Szeligi
Zakłady Mięsne → Suwalska-most → Suwalska-FSO → Suwalska-PUK →
Suwalska-SP6 → Dąbrowskiego - PKP → A. Krajowej - Poczta → Mickiewicza-
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
32
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
3
4
5
Kefirek → Piłsudskiego → Sikorskiego-rondo → 11 Listopada-T.Chem. → 11
Listopada-Działki → Siedliska-sklep → Siedliska-PKS → Siedliska-Kol. →
Chrzanowo → Chrzanowo-Kol.NŻ → Woszczele-NŻ → Woszczele-PKS →
Grabnik-szkoła → Rogale → Rożyńsk → Rogale → Grabnik-szkoła → Jez.
Sawinda → Królowa Wola → Czerwonka → Bałamutowo → Jeziorowskie-Kol. →
Jeziorowskie-wieś → Liski → Stare Juchy → Stare Juchy → Jeziorowskie-wieś →
Jeziorowskie-Kol. → Bałamutowo → Czerwonka → Królowa Wola → Woszczelepętla Woszczele-pętla → Woszczele-pętla → Woszczele-PKS → Woszczele-NŻ →
Chrzanowo-Kol.NŻ → Chrzanowo → Siedliska-Kol. → Siedliska-pętla →
Siedliska-wiata → 11 Listopada-Działki → 11 Listopada-T.Chem → Piłsudskiego →
A. Krajowej - BGŻ → Krajowej - PKP → Suwalska-SP6 → Suwalska-PUK →
Suwalska-LOK → Suwalska-most → Suwalska-PST → Zakłady Mięsne
Zakłady Mięsne → Suwalska-most → Suwalska-FSO → Suwalska-PUK → SuwalskaSP6 → Dąbrowskiego-PKP → Armii Krajowej-poczta → Wojska Polskiego-bank →
Wojska Polskiego-rondo → PÓŁNOC-2 → Działki-1 → Działki-2 → Działki-Wityny
→ Wityny → Oracze → Oracze-Mleczarnia → Miluki → Krokocie → Płociczno →
Płociczno-NŻ → Miluki → Oracze-Mleczarnia → Straduny-domki → Straduny-pętla
→ Chojniak → Malinówka-Działki → Malinówka-Nadleśnictwo → Malinówka-wieś
→ Malinówka-wieś → Malinówka-Nadleśnictwo → Malinówka-Os.W. → Piaski →
Sajzy-domki → Sajzy-wieś → Sajzy-pętla → Sajzy-pętla → Sajzy-wieś → Sajzydomki → Piaski → Malinówka-Os.W. → Malinówka-Nadleśnictwo → Malinówkawieś → Malinówka-pętla → Malinówka-wieś → Malinówka-Nadleśnictwo →
Malinówka-Działki → Straduny-pętla → Chojniak → Straduny-pętla → Straduny-pętla
Straduny-domki → Oracze → Wityny → Wityny-Działki → Działki-wiata → Działki1 → PÓŁNOC-2 → Wojska Polskiego-rondo → Wojska Polskiego-ZUS → Wojska
Polskiego-kościół → Armii Krajowej-BGŻ → Armii Krajowej-PKP → Suwalska-SP6
→ Suwalska-PUK → Suwalska-LOK → Suwalska-most → Suwalska-PST → Zakłady
Mięsne
Zak.Mięsne → Suwalska-mos → Suwalska-FSO → Suwalska-PUK → Suwalska-SP6
→ Dąbrowskiego-PKP → Armii Krajowej-poczta → Wojska Polskiego-ECK →
Wojska Polskiego-most → Kilińskiego-CPN → Kilińskiego-SP7 → Grajewska-światła
→ Jana Pawła II → Jana Pawła II-w2 → JEZIORNA-pętla → Grajewska-osiedle →
Żabie Oczko → Zajazd-Motel → DPS → Nowa Wieś-pętla → Nowa Wieś-Osiedle →
Nowa Wieś-GR → Rostki → Bajtkowo-sklep → Bajtkowo-PKS → Suczki → Mostołty
→ Białojany → Rymki → Rymki → Białojany → Mostołty → Suczki → BajtkowoPKS → Bajtkowo-sklep → Rostki → Nowa Wieś-GR → Nowa Wieś-Osiedle → Nowa
Wieś-pętla → Nowa Wieś-pętla → Nowa Wieś-szkoła → Zajazd-CPN → Żabie Oczko
→ JEZIORNA-pętla → Jana Pawła II → Jana Pawła II -światła → Grajewska →
Grajewska-SP 5 → Szyba-rondo → Kilińskiego-SP7 → Kilińskiego-CPN → Wojska
Polskiego-bar → Wojska Polskiego-kościół → Armii Krajowej-BGŻ → Armii
Krajowej-PKP → Suwalska-SP6 → Suwalska-PUK → Suwalska-LOK → Suwalskamost → Suwalska-PST → Zakłady Mięsne → Suwalska-Bojar → Buczki-PKS →
Sędki → Lega → Lga-Ferma → Chełchy-wieś → Chełchy-bloki → Chełchy-pętla →
Chełchy-bloki → Przekopka → Buczki-PKS → Suwalska-Bojar → Zakłady Mięsne
RDP → ZURB → KONIECZKI-pętla → P.Ponurego → Dobrzańskiego →
Sikorskiego-przejazd → Sikorskiego-T.Bud. → Sikorskiego-rondo → W.Polskiegorondo → W.Polskiego-ZUS → W.Polskiego-kościół → Ar.Krajowej-BGŻ →
Ar.Krajowej-PKP → Suwalska-SP6 → Suwalska-PUK → Suwalska-LOK →
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
33
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
6
7
8
9
10
Suwalska-most → Suwalska-PST → Suwalska-Bojar → Buczki-PKS → Przekopka →
Sędki → Lega → Lega-Ferma → Chełchy-wieś → Chełchy-wieś → Chełchy-bloki-Nż
→ Chełchy-pętla → Chełchy-pętla → Chełchy-bloki-Nż → Chełchy-wieś →
Przekopka → Lega-Ferma → Lega → Sędki → Buczki-PKS → Buczki-PKS →
Suwalska-Bojar → Zak.Mięsne → Zak.Mięsne → Suwalska-most → Suwalska-FSO →
Suwalska-PUK → Suwalska-SP6 → Dąbrowskiego-PKP → Ar.Krajowej-poczta →
W.Polskiego-bank → W.Polskiego-SP4 → Sikorskiego-rondo → Sikorskiego-stadion
→ Sikorskiego-Anigraf → Dobrzańskiego → P.Ponurego → KONIECZKI-pętla →
ZURB → RDP
PÓŁNOC-2 → Sikorskiego-rondo → Sikorskiego-stadion → Gdańska → Moniuszki
→ W.Polskiego-ECK → W.Polskiego-most → Kilińskiego-CPN → Kilińskiego-SP7
→ Grajewska-światła → Jana Pawła II → Jana Pawła II-w-2 → JEZIORNA-pętla →
Os.Baranki → SZPITAL → SZPITAL → Os.Baranki → JEZIORNA-pętla → Jana
Pawła II → Jana Pawła II-światła → Grajewska-SP5 → Szyba-rondo → KilińskiegoSP7 → Kilińskiego-CPN → W.Polskiego-bar → W.Polskiego-kościół → Mickiewiczafilary → Gdańska → Sikorskiego-T.Bud. → Sikorskiego-rondo → PÓŁNOC-2
RDP → ZURB → KONIECZKI-pętla → P.Ponurego → Dobrzańskiego →
Sikorskiego-Anigraf → Sikorskiego-T.Bud. → Sikorskiego-rondo → W.Polskiegorondo → W.Polskiego-ZUS → W.Polskiego-ECK → W.Polskiego-most → Targowabazar → Kochanowskiego-PEC → Grajewska-światła → Jana Pawła II → Jana Pawła
II-w-2 → JEZIORNA-pętla → Os.Baranki → SZPITAL → SZPITAL → Os.Baranki →
JEZIORNA-pętla → Jana Pawa II → Jana Pawa II-wiata → Szyba-rondo →
Kiliskiego-SP7 → Kiliskiego-CPN → Targowa-bazar → W.Polskiego-bar →
W.Polskiego-kościół → W.Polskiego-bank → W.Polskiego-SP4 → Sikorskiego-rondo
→ Sikorskiego-stadion → Sikorskiego-Anigraf → Dobrzaskiego → P.Ponurego →
ZURB → RDP
RDP → ZURB → KONIECZKI-pętla → P.Ponurego → Dobrzańskiego →
Sikorskiego-Anigraf → Sikorskiego-T.Bud. → Sikorskiego-rondo → W.Polskiegorondo → W.Polskiego-ZUS → W.Polskiego-ECK → W.Polskiego-most → KilińskiegoCPN → Kilińskiego-SP7 → Grajewska-światła → Jana Pawła II → Jana Pawła II-w-2
→ JEZIORNA-pętla → Os.Baranki → SZPITAL → BARANY-pętla → BARANYwieś → SZPITAL → Os.Baranki → JEZIORNA-pętla → Jana Pawła II → Jana
Pawła II –światła → Grajewska-SP5 → Szyba-rondo → Kilińskiego-SP7 →
Kilińskiego-CPN → W.Polskiego-bar → W.Polskiego-kościół → W.Polskiego-bank →
W.Polskiego-SP4 → Sikorskiego-Rondo → Sikorskiego-stadion → SikorskiegoAnigraf → Dobrzańskiego → P.Ponurego → ZURB → RDP
PÓŁNOC-2 → Sikorskiego-rondo → Sikorskiego-stadion → Sikorskiego-Anigraf →
Dobrzańskiego → P.Ponurego → ZURB → RDP → Przemysłowa-PKS →
Przemysłowa-Sklejka → Przemysłowa-Działki → Przemysłowa-Osiedle 1 →
Przemysłowa-Osiedle 2 → Grajewska-światła → Jana Pawła II → Jana Pawła II-w-2
→ JEZIORNA-pętla → Os.Baranki → SZPITAL → SZPITAL → Os.Baranki →
JEZIORNA-pętla → Jana Pawła II → Jana Pawła II-światła → Szyba-rondo →
Przemysłowa-Osiedle 2 → Przemysłowa-Osiedle 1 → Przemysłowa-Działki →
Przemysłowa-Sklejka → Przemysłowa-Plastimet → RDP → ZURB → KONIECZKIpętla → P.Ponurego → Dobrzańskiego → Sikorskiego-Anigraf → Sikorskiego-T.Bud.
→ Sikorskiego-rondo → PÓŁNOC-2
P.Ponurego → Dobrzańskiego → Sikorskiego-przejazd → Sikorskiego-T.Bud . →
Sikorskiego-rondo → W.Polskiego-rondo → W.Polskiego-ZUS → Zamkowa-Zamek
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
34
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
11
12
13
14
→ Zamkowa-G.R. → Os.Grunwaldzkie → Chrościele-Działki → Chrościele →
Szarejki → Malczewo → Nowa Wieś-pętla → Nowa Wieś-Osiedle → Nowa Wieś-GR
→ Rostki → Bajtkowo-sklep → Bajtkowo-PKS → Bajtkowo-PKP → Bajtkowo-PKP
→ Bajtkowo-PKS → Bajtkowo-sklep → Rostki → Nowa Wieś-GR → Nowa WieśOsiedle → Nowa Wieś-pętla → Malczewo → Szarejki → Chrościele → ChrościeleDziałki → Os.Grunwaldzkie → Zamkowa-G.R. → Zamkowa-Zamek → W.Polskiegokościół → W.Polskiego-bank → W.Polskiego-rondo → Sikorskiego-rondo →
Sikorskiego-stadion → Sikorskiego-przejazd → Dobrzańskiego → P.Ponurego →
KONIECZKI-pętla
Zak.Mięsne → Przemysłowa-Plastimet → Przemysłowa-Sklejka → PrzemysłowaDziałki → Przemysłowa-Osiedle 1 → Przemysłowa-Osiedle 2 → Grajewska-SP5 →
Jana Pawła II → Jana Pawła II-w-2 → JEZIORNA-pętla → JEZIORNA-pętla → Jana
Pawła II → Jana Pawła II-światła → Szyba-rondo → Kilińskiego-SP7 → KilińskiegoCPN → W.Polskiego-bar → Kościuszki → Ar.Krajowej-poczta → W.Polskiego-bank
→ W.Polskiego-SP4 → Sikorskiego-rondo → Sikorskiego-stadion → SikorskiegoAnigraf → Dobrzańskiego → P.Ponurego → Łukasiewicza-MZK → Suwalska-SP6 →
Suwalska-PUK → Suwalska-LOK → Suwalska-most → Suwalska-PST → Zak.Mięsne
Zak.Mięsne → Suwalska-most → Suwalska-FSO → Suwalska-PUK → Suwalska-SP6
→ Dąbrowskiego-PKP → Ar.Krajowej-poczta → W.Polskiego-ECK → W.Polskiegomost → Kilińskiego-CPN → Kilińskiego-SP7 → Grajewska-światła → Jana Pawła II
→ Jana Pawła II-w-2 → JEZIORNA-pętla → Os.Baranki → SZPITAL → SZPITAL →
Os.Baranki → JEZIORNA-pętla → Jana Pawła II → Jana Pawła II-światła →
Grajewska-SP5 → Szyba-rondo → Kilińskiego-SP7 → Kilińskiego-CPN →
W.Polskiego-bar → W.Polskiego-kościół → Ar.Krajowej-BGŻ → Ar.Krajowej-PKP →
Suwalska-SP6 → Suwalska-PUK → Suwalska-LOK → Suwalska-most → SuwalskaPST → Zak.Mięsne
P.Ponurego → Dobrzańskiego → Sikorskiego-Anigraf → Sikorskiego-T.Bud. →
Sikorskiego-rondo → W.Polskiego-rondo → W.Polskiego-ZUS → W.Polskiego-ECK
→ W.Polskiego-most → Kilińskiego-CPN → Kilińskiego-SP7 → PrzemysłowaOsiedle 2 → Przemysłowa-Osiedle 1 → Przemysłowa-Działki → Przemysłowa-Sklejka
→ Przemysłowa-Plastimet → Suwalska-PST → Zak.Mięsne → Przemysłowa-PKS →
Podmiejska-TM → Szeligi → Buczki → Zak.Mięsne → Przemysłowa-Plastimet →
Przemysłowa-Sklejka → Przemysłowa-Działki → Przemysłowa-Osiedle 1 →
Przemysłowa-Osiedle 2 → Kilińskiego-SP7 → Kilińskiego-CPN → W.Polskiego-bar
→ W.Polskiego-kościół → W.Polskiego-bank → W.Polskiego-SP4 → Sikorskiegorondo → Sikorskiego-stadion → Sikorskiego-Anigraf → Dobrzańskiego →
P.Ponurego
Straduny-pętla → Straduny-domki → Oracze-Mleczarnia → Miluki → Krokocie →
Płociczno → Płociczno-NŻ → Miluki → Oracze-Mleczarnia → Oracze → Oracze →
Wityny → Wityny-Działki → Działki-wiata → Działki-1 → PÓŁNOC-2 →
PÓŁNOC-2 → Sikorskiego-rondo → Sikorskiego-stadion → Sikorskiego-Anigraf →
Dobrzańskiego → P.Ponurego → Łukasiewicza-MZK → Suwalska-SP6 → SuwalskaPUK → Suwalska-LOK → Suwalska-most → Zak.Mięsne → Zak.Mięsne →
Przemysłowa-Plastimet → Przemysłowa-Sklejka → Przemysłowa-Działki →
Przemysłowa-Osiedle 1 → Przemysłowa-Osiedle 2 → Grajewska-światła → Jana
Pawła II → Jana Pawła II-w-2 → Jeziorna-pętla → Jeziorna-pętla → Jana Pawła II →
Jana Pawła II-światła → Szyba-rondo → Przemysłowa-Osiedle 2 → Przemysłowa-
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
35
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
15
16
Osiedle 1 → Przemysłowa-Działki → Przemysłowa-Sklejka → Przemysłowa-PST →
Suwalska-PST → Zak.Mięsne → Zak.Mięsne → Suwalska-Most → Suwalska-FSO →
Suwalska-PUK → Suwalska-SP6 → Łukasiewicza-MZK → P.Ponurego →
Dobrzańskiego → Sikorskiego-Anigraf → Sikorskiego-T.Bud. → Sikorskiego-rondo
→ PÓŁNOC-2 → PÓŁNOC-2 → Działki-1 → Działki-2 → Działki-Wityny → Wityny
→ Oracze → Oracze-Mleczarnia → Miluki → Krokocie → Płociczno → Płociczno-NŻ
→ Miluki → Oracze-Mleczarnia → Straduny-domki → Straduny-domki → Stradunypętla
Działki-wiata → Działki-1 → PÓŁNOC-2 → PÓŁNOC-2 → Sikorskiego-rondo →
Piłsudskiego → W.Polskiego-Kościół → A.Krajowej-BGŻ → A.Krajowej-PKP →
Kościuszki-Szpital → W.Polskiego-most → Kilińskiego-CPN → Kilińskiego-SP7 →
Grajewska-światła → Jana Pawła II → Jana Pawła II-w-2 → JEZIORNA-pętla →
Os.Baranki → SZPITAL → SZPITAL → Os.Baranki → JEZIORNA-pętla → Jana
Pawła II → Jana Pawła II-światła → Grajewska-SP5 → Szyba-rondo → KilińskiegoSP7 → Kilińskiego-CPN → W.Polskiego-bar → Kościuszki-Szpital → A.Krajowejpoczta → Mickiewicza-filary → Piłsudskiego → Sikorskiego-rondo → PÓŁNOC-2 →
Działki-1 → Działki-2 → Działki-pętla
P.Ponurego → Dobrzańskiego → Sikorskiego-przejazd → Sikorskiego-T.Bud. →
Sikorskiego-rondo → PÓŁNOC-2-pętla → W.Polskiego-rondo → W.Polskiego-ZUS
→ W.Polskiego-Kościół → A.Krajowej-BGŻ → A.Krajowej-PKP → KościuszkiSzpital → W.Polskiego-most → Targowa-bazar → Stary Cmentarz → Nowy Cmentarz
→ Strefowa → Przemysłowa-Osiedle 1 → Przemysłowa-Osiedle 2 → Grajewskaświatła → Jana Pawła II-kościół → Jana Pawła II → JEZIORNA-pętla → JEZIORNApętla → Jana Pawła II → Jana Pawła II-światła → Grajewska-szkoła.5 → Szyba-rondo
→ Przemysłowa-Osiedle 2 → Strefowa → Nowy Cmentarz → Stary Cmentarz →
Targowa-bazar → W.Polskiego-bar → Kościuszki-Szpital → A.Krajowej-poczta →
Mickiewicza-apteka → W.Polskiego-bank → W.Polskiego-SP4 → PÓŁNOC-2-pętla
→ Sikorskiego-rondo → Sikorskiego-stadion → Sikorskiego-przejazd →
Dobrzańskiego → P.Ponurego → KONIECZKI-pętla
1.5.3 Infrastruktura komunalna
WODOCIĄGI
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o
ul. Suwalska 64, tel.
87/6218400, fax.
87/6102371
KANALIZACJA
obsługuje sieci wodociągowe
o łącznej długości ponad 70
kilometrów
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o
ul. Suwalska 64, tel.
87/6218400, fax.
87/6102371
długość sieci kanalizacyjnej 93 km
Oczyszczalnia Ścieków
Nowa Wieś Ełcka, 87/6197415, fax. 87/6219045
GAZ
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
36
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo S.A. Oddział
Handlowy Gazownia
Białostocka Polskie
Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo S.A. Oddział
Handlowy Gazownia
Białostocka
Polska Grupa Energetyczna
Zakład Energetyczny
Białystok S.A.
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej w Ełku sp. z o.o.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„ŚWIT” w Ełku
ul. Sportowa 1, tel.
87/6102187
ENERGIA
Biuro Obsługi Klienta
ul. Sportowa 1, tel.
85/7405840
fax. 87/6210002
CIEPŁOWNICTWO
ul. Kochanowskiego 62, tel.
87/621-36-40, 87/6214311
tel./ fax. 87/6214312
e-mail: [email protected]
ul. Słowackiego 2, tel.
87/6216787
łączna długość sieci gazowej 53 425 km
rozdzielni: Nowa Wieś – 20
MVA, Szeligi – 26MVA,
Polna – 32 MVA; na sieć
energetyczną składa się 146
km napowietrznych linii 0,4
kV i 269 km linii kablowych
0,4 kV
dostarcza energię do
południowej części miasta,
obejmuje ok. 25 km kanałów
cieplnych, z czego ok. 7 km to
sieci preizolowane; sieci są
w dobrym stanie technicznym
dostarcza energię cieplną do
części miasta na północ od
ulicy Mickiewicza
1.6 Istniejące produkty turystyczne
Obiekty
Ełcka Kolej Wąskotorowa
Katedra p.w. Św. Wojciecha
Ruiny zamku krzyżackiego na wyspie Jeziora Ełckiego
Wieża Ciśnień
Pomnik Jana Pawła II
Pomnik Michała Kajki
Park Wodny
Szlaki
Szlak spacerowy „Białej lilii”
Szlak rowerowy „Wokół jeziora Selment Wielki”
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
37
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Szlak rowerowy „Tatarskim szlakiem”
Szlak „Zabytkowe cmentarze”
Szlak rowerowy „Morenowych Wzgórz”
Wydarzenia
Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży „Tęcza”
„MULATKA” – MazUrskie LATo KabAretowe
Festiwal Ełk, Ogień i Woda
Międzynarodowe Mazurskie Zawody Balonowe w Ełku
Mazurskie Lato Muzyczne – cykl letnich koncertów
Gwiazda Mazurska – Wyścig kolarski MTB Maraton
Podróż ze smakiem
Konkurs o Chochlę Prezydenta Miasta Ełku
Mazurskie Letnie Kino pod Gwiazdami
Spotkajmy się na promenadzie – cykl imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych na
promenadzie
Miejsca
Jezioro Ełckie
Rzeka Ełk
Plaża Miejska
Promenada przy Jeziorze Ełckim
Plac Jana Pawła II
Park Solidarności
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
38
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2. Gmina Gołdap
2.1 Charakterystyka ogólna
Charakterystyka ogólna:
województwo
powiat
gmina
powierzchnia
współrzędne
wysokość
ludność
gęstość zaludnienia
kod pocztowy
strefa numeryczna
miejscowości wchodzące w skład gminy
Gołdap
warmińsko–mazurskie
gołdapski
miejsko–wiejska Gołdap
361,73 km²
54° 18′ 58″ N, 22° 18′ 34″ E
166 m n.p.m.
19 867 (gmina Gołdap), 13 275 (miasto
Gołdap)
54,92 osób/km2
19-500
87
Babki, Bałupiany, Barkowo, Bitkowo,
Błażejewo, Boćwinka, Boćwiński Młyn,
Botkuny, Bronisze, Dąbie, Dunajek,
Dunajek Mały, Dzięgiele, Galwiecie,
Gieraliszki, Główka Gołdap, Górne
Grabowo, Grygieliszki, Jabłońskie,
Jabramowo, Janowo, Jany, Jeziorki Małe,
Jeziorki Wielkie, Juchnajcie, Kalniszki,
Kamionki, Kolniszki, Kośmidry,
Kowalki, Kozaki, Łobody, Marcinowo,
Mażucie, Nasuty, Niedrzwica, Nowa
Boćwinka, Okrasin, Osieki, Osowo,
Piękne Łąki, Pietrasze, Pietraszki,
Pogorzel, Regiele, Rostek, Rożyńsk
Mały, Rożyńsk Wielki, Rudzie Siedlisko,
Skocze, Suczki, Użbale, Wiłkajcie,
Wilkasy, Włosty, Wronki Wielkie,
Wrotkowo, Zatyki, Żelazki
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
39
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2.2 Opis potencjału turystycznego
2.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze
obszary
chronione
pomniki
przyrody
zespoły
przyrodniczo –
krajobrazowe
kompleksy leśne
wody
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej;
- rezerwaty leśno–torfowiskowe: Struga Żytkiejmska i Uroczysko
Kramnik;
- rezerwat torfowiskowy: Mechacz Wielki;
- rezerwaty leśne: Boczki i Dziki Kąt;
- rezerwat florystyczny: Czerwona Struga
pomniki przyrody:
głaz narzutowy
Leśnictwo Rogonie
modrzew europejski
Bronisze
dąb szypułkowy
Gołdap, ul. Malarska
lipa drobnolistna (4 szt.)
Juchnajcie
klon pospolity
Juchnajcie
dąb szypułkowy
Gołdap, ul. Pionierska 34
dąb szypułkowy
Gołdap, Plac Zwycięstwa
dąb szypułkowy
Kalisze
buk pospolity
Galwecie
dąb szypułkowy
obrzeża miasta Gołdap
klon pospolity
Gołdap, Plac Zwycięstwa
topola biała
Galwecie
klon pospolity
Gołdap, ul. Wolności
jesion wyniosły
Gołdap, ul. Wojska
Polskiego
dąb szypułkowy
Jurkiszki
jesion wyniosły
Galwecie
klon pospolity
Jurkiszki
żywotnik olbrzymi
Hajnówka
jarząb szwedzki
Gołdap, ul. Kościuszki 12
klon pospolity
Galwecie
głazy narzutowe (7 szt.)
Leśnictwo Nasuty
buk purpurowy
Blenda
żywotnik zachodni
Janki
- "Gołdapska Struga" – zawiera dolinę potoku spływającego ze
wschodnich zboczy Gołdapskiej Góry wraz z przyległym otoczeniem
- "Tatarska Góra" - obejmuje obszar Tatarskiej Góry, która jest
jednym z najwyższych wzniesień morenowych (307,8 m n.p.m.)
w obrębie Szeskich Wzgórz na Pojezierzu Mazurskim
Puszcza Romincka – obejmuje północne pagórkowate tereny
morenowe powiatu gołdapskiego (część gminy Gołdap i Dubeninki)
jezioro Gołdap
rzeka Gołdapa
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
40
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2.2.2 Walory i atrakcje turystyczne
1) zabytki2
BUDYNKI MIESZKALNE
OBIEKT
budynki mieszkalne w Gołdapi
KOŚCIOŁY
kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszej Marii
Panny Matki Kościoła (początek XVI w.)
kościół parafialny św. Leona (neogotyk)
ruiny późnogotyckiego kościoła parafialnego z VII wieku
neogotycki Kościół z początku XVI wieku
CMENTARZE
cmentarz z I wojny światowej
cmentarz ewangelicki
cmentarz żydowski
Cmentarz i pomnik z I wojny światowej
POMNIKI
Braterstwa Broni
Pomnik Niepodległości
Pomnik Immanuela Kanta (jedyny w Polsce)
Pamiątkowy głaz z napisem upamiętniający „Noc
kryształową” i Żydów, którzy wtedy tu zginęli
Pamiątkowy głaz z napisem upamiętniający pokolenia
Niemców żyjących na tych ziemiach
ADRES
ul. Mazurska 5, 7, 9 i 11
ul. Tatyzy 9
ul. Wolności 1, 11 i 13
plac Zwycięstwa 14, 15 i 20
ul. Żeromskiego 2
ul. Krzywa 4
Górne
Grabowo
ul. Suwalska, Gołdap
ul. Cmentarna, Gołdap
ul. Cmentarna, Gołdap
ul. Boczna, Gołdap
Gołdap, pl. Zwycięstwa
Gołdap
Gołdap
Gołdap, ul. Armii Krajowej
Gołdap, róg ulic Cmentarnej
i Mazurskiej (cmentarz
niemiecki)
INNE OBIEKTY I MIEJSCA ZABYTKOWE
zespół pałacowy XIX/XX wiek
Galwecie
park dworski
Górne
wieża ciśnień XIX/XX wiek
ul. Paderewskiego, Gołdap
kompleks poniemieckich bunkrów – kwatera Luftwaffe z
Gołdap
II wojny światowej
magazyn zbożowy
ul. Jaćwieskiej 4a, Gołdap
para mostów kolejowych na nieczynnej linii Botkuny –
Botkuny
Żytkiejmy z 1910 r.
grodzisko jaćwieskie i stanowisko archeologiczne
Piękna Góra
grodzisko jaćwieskie
Piękne Łąki
2
Rejestr zabytków n ieruchom ych - stan na 30.09.2009, Wojewódzki Urząd Ochrony Za bytków
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
41
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
stanowisko archeologiczne osady jaćwieskiej z III-IV
wieku n.e.
kompleks budynków powojskowych (obecnie gimnazjum i
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne)
Nowa Boćwinka
ul. Partyzantów, Gołdap
2) muzea
MUZEUM
Muzeum Ziemi Gołdapskiej im.
Mieczysława Mariana Ratasiewicza
DANE ADRESOWE
ul. Kościuszki, Gołdap
3) kościoły
PARAFIA
Parafie rzymsko – katolickie:
Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki
Kościoła
Parafia pw. św. Leona
Parafia pw. św. Józefa
Parafie innych wyznań:
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Kościół Boży w Chrystusie, Zbór „Nowe
Pokolenie”
Kościół Zielonoświątkowy, „Zbór Betel”
Dom Królestwa Bożego świadków Jehowy
DANE ADRESOWE
Gołdap, ul. Żeromskiego 2
Gołdap, ul. Krzywa 4
Gołdap, ul. 1 Maja 41A
Gołdap
Gołdap, ul. Paderewskiego 18
Gołdap, ul. Wojska Polskiego 12A
Gołdap, ul. Suwalska
4) osoby związane z Gołdapią
IMIĘ I NAZWISKO
Marzanna Kielar
Beata Jankowska-Tzimas
CHARAKTERYSTYKA POSTACI
(ur. 1963 r.) wybitna poetka, laureatka m.in.
prestiżowej nagrody im. Fundacji
Kościelskich, nagrody im. Kazimiery
Iłłakowiczówny, Paszportu Polityki,
Kryształu Wilenicy. Wykłada w Wyższej
Szkole Pedagogiki Specjalnej. Publikowana
w kilkunastu językach. Autorka kilku
zbiorków poetyckich, w tym dwóch
wydanych w USA i Niemczech. Mieszka
w Warszawie
(ur. 1970 r.) aktorka, występująca m.in.
w warszawskim Teatrze „Syrena”. Użycza
swojego głosu filmom animowanym, m.in.
na TCM. Pracuje w Warszawie. Urodzona
w Gołdapi, gdzie m.in. chodziła do szkoły
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
42
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Mirosław Słapik
Jan Jastrzębski
Józef Romasz
Jacek Laszczkowski
Jarosław Słoma
Filip Wiśniewski
Tadeusz Krzywicki
średniej
(ur. 1955 r.) poeta, członek Zarządu
olsztyńskiego
oddziału
Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich, autor sześciu książek,
finalista ubiegłorocznej edycji Literackiego
Wawrzynu Warmii i Mazur, laureat
prestiżowej Nagrody „Zielonego Liścia”,
odznaki „Zasłużony dla Turystyki” oraz
nagrody Marszałka Województwa za wkład
w kulturę regionu. W rankingu „Gazety
Olsztyńskiej znalazł się (jako jedna z dwóch
osób z Gołdapi) wśród 120 osób mających
największy wpływ na życie województwa.
Mieszka w Gołdapi
(ur. 1952 r.) prozaik. Wydał zbiory prozy
m.in. w „Iskrach”. Mieszka w Gołdapi
(ur. 1958 r.) wykładowca sztuki operatorskiej
na łodzkiej PWSTiF. Współautor wielu
filmów dokumentalnych (nagrodzonych,
m.in. w Bonn). Współautor zdjęć do,
nagrodzonego m.in. w Cannes filmu
„Tulpan”, do nagradzanego dokumentu
„Harnasie”. Dwa filmy dokumentalne z jego
zdjęciami będą przedstawiane na
tegorocznym Festiwalu Filmowym w Gdyni.
Mieszka w Warszawie
(ur. 1966 r.) polski śpiewak operowy
śpiewający zarówno tenorem jak i sopranem.
Występował m.in. jako: Tirinto w Imeneo
Haendla Neron w Koronacji Poppei
Monteverdiego Sesto w Giulio Cesare
Haendla w Warszawskiej Operze
Kameralnej. Zagrał główną rolę w filmie
Krzysztofa Zanussiego "Dusza śpiewa"
z cyklu "Opowieści weekendowe". Wystąpił
również w filmie "Ono" Małgorzaty
Szumowskiej
(ur. 1960 r.) członek Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, historyk, autor
i współautor publikacji książkowych
(ur. 1974 r.) architekt, prezes Białostockiego
Towarzystwa Fotograficznego, współpracuje
ze znanymi pismami w USA. Mieszka
w Białymstoku
fotografik, współtwórca suwalskiego klubu
„PaCamera”. Wystawiał w kraju i za granicą.
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
43
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Jego fotografia znajduje się w zasobach
Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi
sopranistka Teatru Wielkiego w Łodzi.
Urodzona w Gołdapi. Tu się uczyła
sopranistka. Studia wokalne: początkowo
prof. Elżbieta Sawicka, następnie prof.
Robert Nakoneczny oraz Barbara RusinKnap. Artystka od 2007 roku występuje na
scenie Teatru Wielkiego w Warszawie
w spektaklu "Śpiewnik Domowy" Stanisława
Moniuszki. Zadebiutowała w wieku 19 lat
rolą Bianki w musicalu „Kiss me Kate”
w Operze "Na Zamku" w Szczecinie.
Następnie solistka Teatru Muzycznego
w Gdyni, gdzie brała udział w wielu
przedstawieniach operetkowych,
musicalowych i koncertach. Od 1999 do
2004 roku solistka Teatru Muzycznego
w Poznaniu, gdzie śpiewała przede
wszystkim główne partie w klasycznych
operetkach. Urodzona w Gołdapi
gołdapska polonistka i animatorka wędrówek
turystycznych. Niedawno otrzymała złotą
odznakę PTSM
Ewa Rybaczyk-Maciejewska
Urszula Piwncka
Ewa Jurkiewicz
2.3 Stan infrastruktury turystycznej
2.3.1 Szlaki turystyczne
Rodzaj szlaku
SZLAKI PIESZE
Nazwa
Szlak zielony
Trasa, długość
Stan oznaczeń
Puszcza Romincka
dobry
(51,2km)
Z Gołdapi do Szeszek Gołdapska Góra,
Wronki, Suczki, Tatarska
Góra, Tatary, Kowalki,
Nasuty, Kamionki,
Wilkasy, Kobyla Góra,
Rudzie, Szeszki, Cisowy
Jar.
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany zZbudżetu
budżetów:
Gołdapipaństwa,
do Jurkiszek
- Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
Botkuny, rzeka Jarka,
44 Jurkiszki.
Z Jurkiszek przez
Puszczę Romincką do
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Mechacz Wielki,
rezerwat "Boczki",
Królewska Góra,
Bludzia, dolina
Błędzianki, Mosty
w Stańczykach.
Puszcza Romincka,
otulina Parku
Krajobrazowego Puszczy
Rominckiej (46,5 km)
Nad Jezioro Gołdap
Między Jeziorem
a Puszczą- Botkuny,
Kolniszki, Galwiecie.
Z Galwieć do Bludzi Czarnówko,
Pluszkiejmy, Budwiecie,
Boczki, Czerwona
Struga, Bludzie Wielkie.
Z Bludzi do Błąkał Żabojady, dolina
Błędzianki, rezerwat
"Dziki Kąt",
Będziszewo, Błędziszki,
Błąkały.
Między Błąkałami
a Pobłędziem Stańczyki, Golubie,
Degucie, Prawy Las,
Pobłędzie, Zamkowa
Góra, Rakówek,
Skajzgiry.
Gołdap-Węgorzewo
(57,2 km)
Z Gołdapi do Rożyńska
Małego - Gołdap,
Jabłońskie, Włosty,
Rożyńsk Wlk.,
Juchnajcie, Audyniszki,
Sokoły, Rożyńsk Mały.
Od Rożyńska Małego do
Mieduniszek Wielkich Rożyńsk Mały, Janki,
Ziemiany, Klewiny,
Czarna Góra,
Skaliszkejmy, Kruki,
Jagiele, Żabin, piramida
w Rapie.
Przez Lasy Skaliskie do
Popiołów - Mieduniszki
Małe, Mieduniszki
Wielkie, Brożajcie, Lasy
Szlak czerwony
Szlak żółty
wymaga
odnowienia
wymaga
odnowienia
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
45
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Skaliskie, Kanał
Brożajcki, Popioły.
Pluszkiejmy - dolina
Rospudy (25 km)
Z Pluszkiejm w dolinę
Rospudy. Ze skraju
Puszczy Rominckiej
przecina Pojezierze
Zachodniosuwalskie
i schodzi w Równinę
Augustowską. Od
przystanku PKS
w Pluszkiejmach wiedzie
szosą w kierunku
Gołdapi i w Kociołkach
skręca w lewo.
Pozostawia dawny
zajazd nad małą odnogą
jeziora po lewej stronie i
od tego miejsca dłuższy
czas utrzymuje kierunek
południowy
z odchyleniem na
wschód. Zachodnim
brzegiem Jeziora Czarne
prowadzi do wsi o tej
samej nazwie, potem w
kierunku Białych
Jeziorek i Czarnego.
Tam obchodzi
malownicze jezioro
Rospuda i wzgórzami
przez Wólkę dociera po
25 km do Filipowa.
Poprowadzona została
drogą prowadzącą przez
lasy od wsi Jurkiszki do
byłej wioski Szyliny,
leżącej w pobliżu
wschodniego brzegu
jeziora Gołdap. Ścieżka
prezentuje różne rodzaje
porostów rosnących na
korze drzew,
murszejącym drewnie
i oraz podłożu skalnym.
Długość ok. 3 km.
Szlak niebieski
ŚCIEŻKI
DYDAKTYCZNE
Ścieżka „Porosty”
wymaga
odnowienia
tablice
informacyjne
Ścieżka „Czworolist”
Urządzona w okolicach
tablice
wsi Jurkiszki. Ma dwa
informacyjne
warianty: 1,4 km oraz
km. Oba
zaczynają
finansowany z4,3
budżetu
państwa,
budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA”
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
46
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
się przy szosie Gołdap–
Żytkiejmy, ok. 500 m na
wsch. od Jurkiszek.
Ścieżka prezentuje
wiedzę o
funkcjonowaniu i roli
ekosystemów leśnych
Ścieżka zlokalizowana
na zachód od wsi
Galwiecie, przy
zachodnim brzegu
jeziora Ostrówek.
Rozpoczyna się przy
szosie GołdapŻytkiejmy. Prowadzi
lasem, a potem
drewnianymi pomostami
nad brzegiem jeziora. Ma
za zadanie zaznajomić
zwiedzających
z biologią, ekologią
i ochroną płazów
mieszkających w
Puszczy Rominckiej (10
gatunków). Długość ok.
700 m.
Prowadzi przez lasy
wschodniej części
puszczy. Zaczyna się na
parkingu przy szosie
Gołdap-Żytkiejmy,
pomiędzy Błąkałami
i Żytkiejmami.
Poświęcona jest życiu
lasu i jego mieszkańców.
Długość ok. 800 m.
Ścieżka historyczna
prowadzi przez Las
Kumiecie, położony na
zachód od jeziora
Gołdap. Pokazuje
zachowane fragmenty
obiektów niemieckiej
kwatery głównej
Naczelnego Dowództwa
Wojsk Lotniczych z lat
1941-44. Długość trasy
ok. 2,5 km.
Ścieżka „Rechot”
Ścieżka
„Niezapominajka”
Ścieżka „Tajemnica
puszczy i Lasu
Kumiecie”
SZLAKI ROWEROWE
„Śladami Rominckiego
Jelenia”
Puszcza Romincka
tablice
informacyjne
wymaga
odnowienia
wymaga
uzupełnienia
oznakowany
(wymaga
uzupełnienia)
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
47
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
„Seesker Velo”
Szeskie Wzgórza
SZLAK ROWEROWY
I PIESZY
(W CZĘŚCI
SAMOCHODOWY)
„Szlak połamanych
semaforów”
ŚCIEŻKI ROWEROWE
Ścieżka Gołdap Kośmidry
Ścieżka Gołdap – Piękna
Góra
Ścieżka rondo przy ul.
Suwalskiej róg
Suwalskiej i Stadionowej
SZLAKI WODNE
Szlak kajakowy Rzeką
Gołdapą
Od zachodu do wschodu
powiatu (Banie
Mazurskie – Żytkiejmy).
Szlak nieoznakowany po
nieczynnej trakcji
kolejowej
z zabytkowymi
obiektami
inżynieryjnymi.
Aktualnie CPRG
opracowuje książkową
publikację pod takim
tytułem.
Wyłożona polbrukiem –
2,5 km
Wyłożona polbrukiem –
2 km
tablice
informacyjne
nieoznakowany
tablice
informacyjne
tablice
informacyjne
Wyłożona polbrukiem –
300 m
tablice
informacyjne
Od wsi Zakałcze,
położonej w okolicy Bań
Mazurskich (7 km dalej,
na zachód), Gołdapę
połączono Kanałem
Brożajckim z Węgorapą
w okolicy Mieduniszek.
nieoznakowany
2.3.2 Wieże i punkty widokowe
- Wieża widokowa w okolicy Będziszewa w Puszczy Rominckiej;
- Wieża widokowa nad jeziorem Ostrówek, koło Galwieć w Puszczy Rominckiej;
- Punkt widokowy na Pięknej Górze z krzyżem papieskim.
2.3.3 Rekreacja – aktywny wypoczynek
OBIEKT I INSTYTUCJE
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Kompleks Sportowo –
Rekreacyjny Hala – Basen
DANE ADRESOWE
ul. Stadionowa 5a, Gołdap, tel. 87/6150641
ul. Partyzantów 31a, Gołdap, tel. 87/6154011
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
48
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2.3.4 Organizatorzy aktywnego wypoczynku (imprez turystycznych)
INSTYTUCJA
Bezkrwawe Safari (Tadeusz Rudziewicz)
Gołdapska Rada Sportu
(Gołdapski Szkolny Związek Sportowy,
Warmińsko – Mazurski Okręgowy Związek
Sportów Saneczkowych, Warmińsko –
Mazurski Okręgowy Związek Narciarski)
DANE ADRESOWE
Jabłońskie 5, tel. 87/6150970, 607 563 147
ul. Krzywa 7, Gołdap
2.3.5 Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
WYPOŻYCZALNIA
DANE ADRESOWE
WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU WODNEGO
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Gołdap, ul. Stadionowa 5a, tel. 87/6150641,
www.osir.livenet.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Leśny Zakątek”
Gołdap, ul. Wczasowa 9, tel. 87/6150965,
www.lesny-zakatek.pl
Andrzej Juchniewicz
Gołdap, ul. Armii Krajowej 16/6,
tel. 604 061 231
WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU NARCIARSKIEGO
Tadeusz Cemel
tel. 696 153 110
Wojciech Cemel
tel. 606 999 278
Jerzy Grzelka
tel. 502 792 608
Jacek Kowalewski
tel. 608 554 840
Krzysztof Szlenk
tel. 505 646 468
WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
Centrum Promocji Regionu Gołdap przy
Gołdap, plac Zwycięstwa 16, tel.
FRRG
87/6152090, www.frrg.pl
Ośrodek Wypoczynkowy „Leśny Zakątek”
Gołdap, ul. Wczasowa 9, tel. 87/6150965,
www.lesny-zakatek.pl
Zajazd „Jurand”
Gołdap, ul. Stadionowa 3, tel. 87 615 49 35,
www.jurand.goldap.net
Marek i Tomasz Słowikowscy
Gołdap, os. II 47, tel. 501 217 881,
www.pieknagoranoclegi.pl
2.3.6 Instytucje kulturalne
INSTYTUCJA
DANE ADRESOWE
OŚRODKI KULTURY
Gołdapski Dom Kultury
Gołdap, ul. Krótka 2
tel. 87/6150803; fax. 87/6153493
Centrum Promocji Regionu Gołdap przy
Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, tel. 87/6152090
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
Warsztat Terapii Zajęciowej dla
Gołdap, ul. Przytorowa 5, tel. 87/6154818
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
49
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Niepełnosprawnych (organizuje m.in.
Przegląd Małych Form Teatralnych)
Kino „Kultura” przy Gołdapskim Domu
Kultury
KINA
Gołdap, ul. Krótka 2
GALERIE
Galeria K2 przy Gołdapskim Domu Kultury Gołdap, ul. Krótka 2
Galeria holu kina „Kultura” w Domu Kultury
TEATRY
Teatr Alternatywa przy Gołdapskim Domu
Gołdap, ul. Krótka 2
Kultury
BIBLIOTEKI
Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Gołdap, ul. Partyzantów 31, e-mail:
[email protected], tel. 87/6150365
Biblioteka Pedagogiczna
ul. Partyzantów 31, tel. 87/6151098
Biblioteka Klubu Garnizonowego
ul. Wolności 4, tel. 87/6150665 w. 457
ZESPOŁY TANECZNE
Gracja
Gołdap, ul. Krótka 2
tel. 87/6150803; fax. 87/6153493, 605 740
924
Let`s Dance
Gołdap, ul. Krótka 2
tel. 87/6150803; fax. 87/6153493
2.3.7 Cykliczne imprezy kulturalne
IMPREZA
Kierunek Gołdap
Międzynarodowy Narciarski Bieg
Jaćwingów
Maraton Gitarowy Erupcja
Międzynarodowe Spotkania z Tańcem
„Mazoory Style Connection” – Ogólnopolska
Impreza Hiphopowa
Dni Gołdapi
„Międzynarodowy Konkurs Krzyku”
Festiwal Transmisja
Festiwal Pogranicza „Kartaczewo”
Półmaraton Gołdap – Gusiew
Cross Gołdapski, pucharowa impreza
biegowa
Ogólnopolski Przegląd Małych Form
Teatralnych Osób Niepełnosprawnych
Charytatywny Koncert Świąteczno –
Noworoczny
MIESIĄC OBCHODÓW
styczeń
luty
luty
czerwiec
czerwiec
lipiec
lipiec
sierpień
sierpień
sierpień
wrzesień
październik
grudzień
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
50
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2.3.8 Kluby sportowe
KLUB
ULKS :Lider” klub narciarski i biegowy
ULKS „Łoś” – klub saneczkarski
Klub kicks boeingu
nieformalna grupa płetwonurków i sekcja
płetwonurków przy Jednostce RatowniczoGaśniczej
Piłkarski Klub „Rominta”
DANE KONTAKTOWE
Gołdap, ul. Krótka , tel. 87/6150301
Gołdap, ul. Wojska Polskiego 19,
87/6156100
Gołdap, ul. Stadionowa 5a, 87/6150641
2.3.9 Ważniejsze organizacje pozarządowe zajmujące się turystyką, rekreacją i
kształtowaniem produktu turystycznego
ORGANIZACJA
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
Fundacja Puszczy Rominckiej
Towarzystwo Aktywności Społecznej
„Mazury Garbate”
Stowarzyszenie Kulturalno-EkologicznoTurystyczne „Aleternatywa”
Gołdapski Fundusz Lokalny
Stowarzyszenie „Partnerstwo Szuk”
Stowarzyszenie „Żytkiejmska Struga”
Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
Regionalnej
Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek
Narciarski z siedzibą w Gołdapi
Warmińsko-Mazurski Związek Sportów
Saneczkowych z siedzibą w Gołdapi
Gołdapska Rada Sportu
Gołdapski Szkolny Związek Sportowy
DANE KONTAKTOWE
Gołdap, Plac Zwycięstwa 16, 87/6152090
ul.Szkolna 1, Żytkiejmy, 87/6159727
ul.Partyzantów 17E, Gołdap, 87/6152090
ul.Żeromskiego 8a lok. 13, Gołdap, 0-505
065 085
ul. Wolności 11, Gołdap, tel. 87/6153272
ul. Krótka 2, 87/6153493
ul. Konopnickiej 10, Żytkiejmy, 87/6159713
ul. Krzywa 5, Gołdap, tel. 87/6154050,
tel./fax 87/6151904
ul.Stadionowa 5a, Gołdap, 87/6150641
Konikowo 11, Gołdap, 87/6153255
Gołdap, ul. Krzywa 7, 87/6152976
Gołdap, ul. Żeromskiego 8A
2.3.10 Baza noclegowa
Nazwa
Adres
Cennik
(za
dobę)
Miejsca
noclegowe
i liczba pokoi
Standard
Dodatkowe usługi
OBIEKTY ZAKWATEROWANIE ZBIOROWEGO
Minihotel
„Andromeda”
Gołdap, ul.
Reymonta 21
Tel.(087) 615
07 84;
30 - 60
zł/os.
22 miejsca
1,2,3 – osobowe
pokoje z
łazienkami
- dostęp do Internetu,
- kawiarnia,
- drink bar,
- garaże,
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
51
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
693 359 811
www.hotelandro
meda.noclegiw.
pl
Gościniec
„Andrzejówka”
Gołdap, ul.
Konstytucji
3Maja 6
Tel. 609 098
351
www.gosciniecandrzejowka.pl
Pensjonat
„Atena”
Gołdap, ul.
Stadionowa 8b
Tel. (087) 562
51 28;
608 651 117;
602 642 611
www.atena.nokt
o.pl
Pensjonacik
„EGO u
Chrystowskich”
Gołdap, ul.
Stadionowa 4
Tel. 504
072 721;
502 654 110
www.uchrystow
skich.noclegiw.
pl
Hotelik
„Gołdap”
Gołdap, plac
Zwycięstwa 21
Tel. (087) 615
04 61;
604 915 353
www.hotelikgol
dap.pl
Hotel ,,Janczes”
Gołdap, pl
Zwycięstwa 22
Tel. (087) 615
13 77,
www.janczes.sp
anie.pl
Zajazd „Jurand”
Gołdap ul.
Stadionowa 3
Tel.(087) 615
49 35;
615 49 36,
www.jurand.gol
dap.net
- parking
30 – 45
zł
- dostęp do
aneksu
kuchennego,
- łazienka,
- tv
15
- pokoje 2, 3 i 4 osobowe
ok. 30 zł
ok. 40 zł
1 os. –
80 zł
2 os. 110 zł
3 os. –
140 zł
4 os. –
170 zł
1os. –
100 zł
2 os. –
120 zł
3 os. –
170 zł
1 os. –
90 zł
2 os. –
120 zł
3 os. –
160 zł
4 os. –
200 zł
29
- pokoje 1,2,3 i 4osobowe z
łazienkami, w
pokoju TV,
ręczniki, mydło,
szklanki, sztućce,
talerze
20
54 miejsca
30
49 miejsc
- pokoje 1,2,3 i 4osobowe,
apartament z
łazienkami
- działka z dostępem do
jeziora,
- plac zabaw dla dzieci,
- boisko do piłki
siatkowej,
- ogródek warzywny, sad owocowy,
- miejsce na ognisko i
grilla
- plac zabaw dla
dzieci,
- miejsce na ognisko,
grill
- parking
- bezprzewodowy
internet na terenie
obiektu,
- bezpłatny parking
strzeżony,
- możliwość wynajęcia
sprzętu sportowego
i turystycznego oraz
organizacji wycieczek
krajoznawczych
-
- pokoje 2 i 3
osobowe z
łazienkami
- restauracja, sala
bankietowa
- pokoje 1,2,3 i 4osobowe z
łazienkami,
telewizor i radio
- miejsce na grilla,
ognisko,
- przejazdy bryczką
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
52
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Ośrodek
Wypoczynkowy
,,Leśny
Zakątek”
Gołdap, ul.
Wczasowa 9
Tel. (087) 615
09 65
www.lesnyzakatek.pl
Ośrodek
KonferencyjnoSzkoleniowy
,,OHP”
Gołdap ul.
Stadionowa 10
Tel. (087) 615
37 37;
615 03 53
www.hotelgolda
p.com.pl
Pensjonacik pod
Piękną Górą
„Słowikowscy”
Gołdap Osiedle
I/47
Tel. 500
555 469
www.pieknagor
anoclegi.pl
1 os. –
80zł
2 os. –
120zł
3 os. –
140zł
4 os. 160zł
5os. –
180 zł
Domek
4os.:
130-180
zł
Hotelik
160-180
zł
1 os. –
70zł
2 os. –
120 zł (w
sezonie) i
80 zł
(poza
sezonem)
Apartam
ent 240
zł
brak
danych
Zajazd „Piękna
Góra
Rudziewicz”
Konikowo 11
Tel. (087) 615
49 43
www.zajazdrudziewicz.pl
1 os. –
110 zł/h
2 os. –
180 zł/h
Studio –
500 zł/h
Domek w
Gołdapi
Gołdap, ul.
Plażowa 2
Tel.(087) 615
11 83;
504 492 419
www.goldap.rep
ublika.pl
1 os. –
30-50
zł/h
Domek –
120–170
zł/h
hotel – 78
miejsc
domki – 56
hotelik – 24
- pokoje 2-, 3-, 4oraz 5-osobowe,
wyposażone w
łazienki, TV i
telefon, pokoje na
poddaszu
klimatyzowane
- boisko,
- sauna,
- plac zabaw dla dzieci,
- wypożyczalnia
sprzętu sportowego
- pokoje 2 –
osobowe i
apartamenty
wyposażone w
łazienki, telefon,
TV
- restauracja,
- kawiarnia,
- sale konferencyjne na
50, 60 i 120 osób,
wyposażone są w
klimatyzację, ksero
oraz nowoczesny
sprzęt prezentacyjny:
tablicę kopiującą i
rzutnik multimedialny,
możliwość
udostępnienia sprzętu
komputerowego,
- sala kominkowa
-
75 miejsc
brak danych
- dostęp do 2
kuchni,
nowocześnie
wyposażone
łazienki
- pokoje 1 i 2osobowe,
wyłożone
wełnianą
wykładziną,
wszystkie z
łazienkami, z
prysznicem i WC,
TV SAT,
telefonem,
bezprzewodowym
Internetem,
lodówkami
- pokoje 1-3
osobowe, w
każdym pokoju
łazienka z
natryskiem,
telewizor, radio,
czajnik, naczynia.
72
10
- restauracja z drink
barem,
- sala konferencyjna,
- patio
- parking
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
53
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
-całoroczny
domek z
kominkiem i
aneksem
kuchennym
Centrum
Dydaktyczno –
Szkoleniowe
przy Fundacji
Rozwoju
Regionu Gołdap
Gołdap, ul.
Partyzantów 31
Tel. (087) 615
14 83
www.frrg.pl
25 – 35
zł
50
- pokoje z pełnym
wyposażeniem
- sala konferencyjna
Ośrodek Sportu
i Rekreacji →
CAMPING
tel. (087) 615 06
41
brak
danych
brak danych
brak danych
brak danych
- pokoje 1, 2 i 3 –
osobowe z
łazienkami
- całoroczny kryty
basen z natryskami i
masażem do zajęć
kinezyterapeutycznych,
- zabiegi z zakresu:
światłolecznictwo,
elektrolecznictwo,
magnetoterapia,
ultrasonoterapia,
hydroterapia,
balneoterapia,
aerosoloterapia,
kinezyterapia, masaż
leczniczy, termoterapia
i krioterapia miejscowa
(azot) oraz krioterapia
ogólnoustrojowa
(kriokomora niskich
temperatur)
Sanatorium
„Wital”
Gołdap, ul.
Wczasowa 7
Tel.(87) 615 16
17;
615 19 62
www.sanatoriu
m.com.pl
,,Trzy świerki”
,,Cicha Dolina”
Gospodarstwo
agroturystyczne
„Miłośnik”
„EKO-AGRO-TUR”
(Gościniec Hubertus)
„Wiosna”
Centrum Ekologiczne
1 os. –
120 zł/h
2 os. –
90 zł/h
3 os. - 80
zł/h
480
AGROTURYSTYKA
Galwiecie 48
40 zł
Tel. (087) 562 55 02; 606 64 19 38
www.trzyswierki.dt.pl
Grabowo 70
30-40 zł
Tel. (052) 352 51 03; 601 941 328
www.dolina.mazury.pl
Juchnajcie 4
brak informacji
Tel. (087) 615 24 29; (022) 646 65
48
Dunajek 28
75-90 zł
Tel. (087) 615 69 16; 502 230 070
www.milosnik.suwalszcyzna.com.p
l
Jabłońskie 4
brak danych
Tel. 505 024 822; 505 024 821
www.hubertus-mazury.pl
Górne 2
40 zł
Tel. 502 525 490
Galwiecie 50
50-85 zł
14
13
6
15
brak danych
brak informacji
16
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
54
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
,,Puszcza Romińska”
Pokoje gościnne
„ANNA”
Pokoje gościnne
Pokoje gościnne
„Fire System”
Pokoje gościnne
Pokoje gościnne
Pokoje gościnne
Pokoje gościnne
Pokoje gościnne
„Nad rzeczką”
Pokoje gościnne
„Pokoje Na Mazurach”
Pokoje gościnne
,,Pod Dziką Różą”
Apartament do wynajęcia
Tel. 603 123 625
www.puszczaromincka.org.pl
Gołdap ul. Spacerowa 11
Tel. (087) 615 09 49
Gołdap ul. 1 Maja 5
Tel. (087) 615 03 71; 605 125 727
35-40 zł
4
25-35 zł
5
POKOJE GOŚCINNE
Gołdap, ul. Topolowa 3
brak danych
tel. (087) 615 10 80
Gołdap ul.1 Maja 2
25-30 zł
Tel. (087) 615 20 58; 662 633 393
Gołdap ul. Bagienna 6
30-35 zł
tel. (087) 615 26 08; 606 614 106;
500 331 231
www.pokoje.firesystem.pl
Gołdap ul. Reymonta 23
brak informacji
Tel. (087) 615 16 31
Gołdap ul. Kajki 3
brak danych
Tel. (087) 615 16 58
działalność
Gołdap ul. Chopina 11
zawieszona tel. (087) 615 01 09
remont
Gołdap ul. Wysoka 1
brak danych
Tel. 0 694 077 052
Krzywólka 29A
80-100 zł
Tel. (087) 569 12 37; 693 140 129
www.suwalszczyzna.com.agrorako
wscy.pl
Gołdap ul. Kolejowa 12
25 zł
Tel.(087) 615 41 88; 502 461 260
Gołdap ul. Jaworowa 1
25-30 zł
Tel. (087) 615 22 42; 887 209 499
Gołdap ul. Mereckiego 12
25 zł
Tel. (087) 615 49 66; 602 597 431
www.pokojegoscinne.goldap.net
Gołdap ul. Sportowa 24
30-50 zł
Tel. 606 837 594
Gołdap ul. Plażowa 1
brak danych
Tel. (087) 562 55 04; 602 316 741
www.dzikaroza8.republika.pl
Gołdap ul. Wojska Polskiego 3/4
brak danych
Tel. 602 356 117
brak danych
7
15 miejsc
6
brak danych
działalność zawieszona
– remont
brak danych
15
5
12
15
6
brak danych
brak danych
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
55
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2.3.11 Baza gastronomiczno – rozrywkowa
RESTAURACJE I PIZZERIE
Gołdap, ul. Matejki 4
tel. 87/6150942
11:00 – 24:00
Restauracja – Pizzeria
„Inspiration”
Gołdap, Plac Zwycięstwa 21
tel. 87/7377407; 513 310 200
Niedziela - czwartek
10:00-24:00
Piątek – Sobota
10:00 – 2:00
Restauracja „Turystyczna”
Gołdap, ul. Królewiecka 8
tel. 87/6151400
Codziennie
9:00 – 21:00
Restauracja ośrodka
wypoczynkowego „Leśny
Zakątek”
Gołdap, ul. Wczasowa 9
tel. 87/6150965
w ciągu roku:
8:00 – 21:00
w sezonie:
7:00 – 22:00
codziennie
„Piękna Góra Rudziewicz”
Konikowo 11
tel. 87/6154943
Codziennie
12:00 – 24:00
Pizzeria „Bambola”
BARY
„AG” Kebab
Gołdap, ul. Wojska Polskiego 9a
tel. 666 325 663
Codziennie:
8:00-21:00
„Coloseum”
Gołdap, ul. Armii Krajowej 15d
tel. 87/6151265
Codziennie:
9:00 – 24:00
„Dona”
Gołdap, Plac Zwycięstwa 4
tel. 665 388 700
Codziennie:
10:00-23:00
„Jędruś”
Gołdap, ul. Paderewskiego 13
tel. 87/6153930
Codziennie:
7:00-21:00
„Drink Bar”
Gołdap, ul. Mereckiego 12
tel. 604 961 975
Codziennie:
9:00-18:00
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
56
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Gołdap, ul. Partyzantów 16c
tel. 87/6151444
„K & D”
Codziennie:
10:00-20:00
KLUBY, KAWIARNIE, PUBY
Klub „Faraon”
Gołdap, ul. Mazurska 6
brak danych
Klubo-kawiarnia
„Piwniczna”
Gołdap, ul. Żeromskiego 5
tel. 602 104 891
Codziennie
16:00-24:00
2.3.12 Instytucje zajmujące się organizacją turystyki
ORGANIZACJA
DANE KONTAKTOWE
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Centrum Promocji Regionu Gołdap przy
Gołdap, plac Zwycięstwa 16, tel./fax
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
87/6152090 www.frrg.pl, [email protected]
PRZEWODNICY
Justyna Charkiewicz
Gołdap, ul. Nadbrzeżna 13/12, tel. 505 075
610
Krystyna i Ryszard Dutkiewiczowie
Gołdap, ul. Wysoka 6, tel. 605 729 666
Szymon Czernek
Gołdap, ul. Żeromskiego 8a, tel. 502 492 128
BIURA PODRÓŻY
Biuro Podróży "Orbita"
Gołdap, plac Zwycięstwa 1, tel. 87/6152123,
www.biuroorbita.webpark.pl
Biuro Podróży " Asia - Sen -Tour"
Gołdap, plac Zwycięstwa 16, tel. 87/6152130
Przedsiębiorstwo Turystyczne " Duet Plus"
Gołdap, plac Zwycięstwa 6, tel. 87/6150983,
tel./fax. 87/6151121, www.duetplus.go3.pl
2.4 Usługi około-turystyczne
OBIEKT
DANE ADRESOWE
TAKSÓWKI
Postój taxi
Gołdap, Plac Zwycięstwa, tel. 87/6150902
Kozłowski Henryk. Przewóz osób
Gołdap, ul. Żeromskiego 29, tel. 606 588 983
Mikielski Franciszek. Usługi mechaniczno Gołdap, ul. Wileńska 34, tel. 87/6150483
transportowe
STACJE PALIW
Orlen
Gołdap, ul. Warszawska 2, tel. 605 199 168
Gomar Sp. z o.o. Stacja paliw. Godlewski Z. Gołdap, ul. Warszawska 11, tel. 87/6153590
MECHANIKA SAMOCHODOWA
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
57
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Mechanika Pojazdowa. Alicja Szafranowska Gołdap, ul. Polna 6, tel. 87/6152614
Auto-Moto. Naprawa samochodów.
Gołdap, ul. Bagienna 7, tel. 87/6151603
Daszkiewicz A.
POCZTA
Gołdap, ul. Armii Krajowej 34c,
Urząd Pocztowy. Filia
tel. 87/6151397
Urząd Pocztowy
Gołdap, ul. Królewiecka 1, tel. 87/6154035
BANKI
PKO Bank Polski. Oddział 1
Gołdap, ul. Lipowa 2, tel. 87/6155000
Bank Spółdzielczy w Olecku. Oddział w
Gołdap, Plac Zwycięstwa 6, tel. 87/6154101
Gołdapi
Agencja PKO Banku Polskiego
Gołdap, Plac Zwycięstwa 8, tel. 87/6151686
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Filia
ul. Wolności 5, tel. 87/6152215
AIG Bank Polska S.A.
Gołdap, ul. Wolności 4, tel. 801 808 888
BANKOMATY
PKO BP
Gołdap, ul. Lipowa 2
BPH
Gołdap, Plac Zwycięstwa 18
OCHRONA ZDROWIA
SŁUŻBA ZDROWIA, RATOWNICTWO
Samodzielny Publiczny Zakład
Gołdap, ul. Słoneczna 7/9, tel. 87/6153790
Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
Adamed S.C. NZOZ
Gołdap, ul. Partyzantów 28, tel. 87/6152217
Gołdap, ul. Paderewskiego 18,
NZOZ Medicus
tel. 87/6151744
Medicus. Poradnia chirurgiczna
Gołdap, ul. Słoneczna 7, tel. 602 669 881
Gołdap, ul. Władysława Reymonta 19,
Omes
tel. 87/6151557
Ambulatorium ZOZ
Gołdap, ul, Partyzantów, tel. 87/6156329
APTEKI
Start sp.j. Apteka. Pietrukiewicz J.
Gołdap, ul. Słoneczna 9, tel. 87/6151597
i Wspólnicy
Gołdap, Pl. Zwycięstwa 17A,
Apteka
tel. 87/6153778
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
Gołdap, ul.11-tego Listopada 1,
tel. 87/6155400
Straż Miejska w Gołdapi
Państwowa Straż Pożarna. Komenda
Powiatowa w Gołdapi
Gołdap, pl. Zwycięstwa 14/3,
tel. 87/6150300
Gołdap, ul. Kolejowa 10, tel. 87/6154968
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
58
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2.5 Transport i infrastruktura techniczna
2.5.1. Infrastruktura drogowa
DROGA
numer 65 (droga krajowa), o długości w
przybliżeniu 224 km
numer 650 (droga wojewódzka)
numer 651(droga wojewódzka)
droga powiatowa nr 1815N
droga powiatowa nr 401
droga gminna nr 137041 N
TRASA
GOŁDAP – Kowale Oleckie – Olecko – Ełk
– Nowa Wieś Ełcka – Prostki – Grajewo –
Osowiec-Twierdza – Mońki – Knyszyn –
Dobrzyniewo Duże – Białystok – Gródek –
Bobrowniki
Węgorzewo - Budry - Banie Mazurskie Boćwinka -Grabowo - GOŁDAP
GOŁDAP - Dubeninki - Olecko - Żytkiejmy
- Wiżajny - Rutka-Tartak – Szypliszki Smolany - Sejny
GOŁDAP - Skocze - Rogale - Żabin - Banie
Mazurskie.
GOŁDAP - Mażucie - Rogale
Górne - Botkuny -Kolniszki
2.5.2 Komunikacja
1) komunikacja autobusowa
Dworzec Autobusowy
bezpośrednie połęczenia
Gołdap, ul. Przytorowa 1, tel. 87/6150293
Augustów, Białystok, Olsztyn, Olecko,
Suwałki, Ełk, Warszawa, Węgorzewo
2.5.3 Infrastruktura komunalna
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gołdapi
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gołdapi
WODOCIĄGI
ul. Sikorskiego 9A tel.
87/6154949 fax. 87/6150185
KANALIZACJA
ul. Sikorskiego 9A
tel. 87/6154949
fax. 87/6150185
gospodaruje 12 ujęciami
wody
oczyszczalnia ścieków
Gołdap,
5 oczyszczalni ścieków w
miejscowościach Boćwinka,
Babki, Galwiecie, Bronisze
i Wilkasy, 9 przepompowni
ścieków w mieście, 15
przepompowni ścieków
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
59
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zakład Energetyczny
Białystok S.A. Rejon
Energetyczny Ełk Posterunek
Energetyczny
w terenie
ENERGIA
Gołdap, ul. Stadionowa 5, tel. 87/6150073
2.6 Istniejące produkty turystyczne
Obiekty
Kościół NMP Matki Kościoła (początki powstania w końcu XVI w.)
Kościół pw. św. Leona wybudowany w XIX w.
Zespół pałacowy w Galwieciach
Wieża ciśnień
Mosty w Stańczykach
Mosty w Botkunach
Piramida w Rapie
„Piękna Góra” (obiekt sportowo - rekreacyjny)
„Bezkrwawe Safari”
Kompleks umocnień po byłej kwaterze Luftwaffe
Osada "Biegnący Wilk" w Sciborkach
Kanał Brożajcki
Pałac Steinerów i Barków wraz z grobowcem w Zakałczu
Szlaki
„Między Puszczami”
„Gołdap – Węgorzewo”
Szlak rowerowy "Śladami Rominckiego Jelenia"
Szlak rowerowy „Seskeer Velo”
Szlak kajakowy rzeką Gołdapą
Wydarzenia
Festiwal Pogranicza „Kartaczewo”
Ogólnopolski Konkurs Krzyku
Międzynarodowy Narciarski Bieg Jaćwingów
Impreza interdyscyplinarna o poetyckich klimatach „Kierunek Gołdap”
Mazoory Style Connection – ogólnopolska impreza hip-hopowa
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
60
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Ogólnopolska impreza rockowa (wraz z konkursem) „Transmisja”
Gołdapskie Lato Kulturalne
Międzynarodowy Półmaraton Gołdap – Gusiew
Charytatywny Koncert Świąteczno-Noworoczny
Miejsca
Puszcza Romincka (w tym: Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, z pięcioma
rezerwatami i pięcioma oznakowanymi ścieżkami edukacyjnymi)
Rzeka Gołdapa
Wzgórza Szeskie
Lasy Skaliskie
WITAL - Sanatorium Uzdrowiskowe w Gołdapi i strefa uzdrowiskowa
Jezioro Gołdap
Jezioro Czarne
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
61
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
3. Gmina Olecko
3.1 Charakterystyka ogólna
Charakterystyka ogólna:
województwo
powiat
gmina
powierzchnia
współrzędne
wysokość
ludność
gęstość zaludnienia
kod pocztowy
strefa numeryczna
warmińsko – mazurskie
olecki
miejsko - wiejska Olecko
26 674 ha
54,02ºN 22,30ºE
od 121 do 220 m n.p.m.
21 309 mieszkańców
79,9 osób/km2
19-400
87
3.2 Opis potencjału turystycznego
3.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze
obszary
chronione
- Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich
- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Legi
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Ełckie
pomniki
przyrody
- dąb szypułkowy – Olecko, ul. Jeziorna 3
- dąb szypułkowy – Olecko, ul. Partyzantów
- dąb szypułkowy – Olecko, przy przedszkolu nr 1
- lipa drobnolistna – Leśnictwo Szczedranka
- sosna wejmutka (5 sztuk) – Leśnictwo Zajdy i uroczysko Elzbiety
- modrzew europejski – Leśnictwo Zajdy
-świerk pospolity – Leśnictwo Zajdy
lasy
- na północno – wschodnim skraju gminy dominują siedliska boru
mieszanego, lasu świeżego i boru mieszanego świeżego,
- na północny – wschód od Jeziora Olecko Wielkie dominują siedliska
boru mieszanego, lasu świeżego i boru mieszanego świeżego,
- na południowo – wschodnim skraju gminy dominuje siedlisko olsu,
- na północno – zachodnim skraju dominują siedliska lasu mieszanego i
boru mieszanego świeżego;
- kilka kompleksów leśnych w południowej części Gminy pomiędzy
miejscowościami Kukowo, a Ślepie dominuje siedlisko lasu świeżego
- Jezioro Oleckie Wielkie
- Jezioro Oleckie Małe
- rzeka Lega
wody
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
62
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
3.2.2 Walory i atrakcje turystyczne
1) zabytki3
OBIEKT
ADRES
BUDYNKI MIESZKALNE
budynki przy ul. Armii Krajowej
Olecko, ul. Armii Krajowej 9, 11,
12, 16, 20, 26
budynki przy ul. Grunwaldzkiej
ul. Grunwaldzka 4, 5, 16
budynki przy ul. Kolejowej
ul. Kolejowej 12, 14, 29
budynki przy ul. Mazurskiej
ul. Mazurska 16, 18, 27, 29
budynki przy ul. Nocznickiego
ul. Nocznickiego 5, 9, 13, 14, 18,
19, 22, 24
budynki przy Placu Wolności
ul. Plac Wolności 17, 19, 20, 21
budynki mieszkalne z bramą przy ulicy Armii
ul. Armii Krajowej 8, 14, 15, 17
Krajowej
budynek mieszkalno – biurowy z bramą przy ulicy
ul. Armii Krajowej 7
Armii Krajowej
budynek mieszkalno – usługowy z bramą przy ulicy
ul. Armii Krajowej 10
Armii Krajowej
budynek usługowy przy ulicy Armii Krajowej
ul. Armii Krajowej 6
budynki mieszkalno – usługowe przy ulicy Kolejowej ul. Kolejowa 9, 11
budynek mieszkalno – biurowy przy ulicy
ul. Grunwaldzkiej 14
Grunwaldzkiej
budynki mieszkalno – handlowe przy ulicach
ul. Grunwaldzkiej 6, 8
Grunwaldzkiej i Placu Wolności
ul. Plac Wolności 10, 11, 13, 15
budynek mieszkalny i budynek gospodarczy przy
Plac Wolności 24
Placu Wolności
KOŚCIOŁY
Kościół Parafialny pw. Podwyższenia Krzyża
ul. Zamkowa
Świętego
Kościół Ewangelicki z Pastorówką
Szczecinki
CMENTARZ
Cmentarz Ewangelicki
ul. Cmentarna
Cmentarz Ewangelicki
Sedranki
Cmentarz Ewangelicki
Szczecinki
Cmentarz Ewangelicki
Zabielne
INNE OBIEKTY I MIEJSCA ZABYTKOWE
Układ urbanistyczny miasta
Olecko
Zespół zabudowy gospodarczej (magazyn, stajnia,
ul. Armii Krajowej
stodoła)
Budynek dawnego Starostwa, obecnie szkoła
Pl. Zamkowy 3
Chata Mazurska
ul. Sembrzyckiego 18C
Park Miejski
ul. Gołdapska
3
Rejestr zabytków n ieruchom ych - stan na 30.09.2009, Wojewódzki Urząd Ochrony Za bytków
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
63
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Budynek gospodarczy
Młyn Wodny
Młyn Wodny
Zespół Pałacowo – Parkowy z Folwarkiem
Zespół Dworsko – Parkowy (dwór, spichlerz)
Park Dworski z przyległymi terenami zabudowy
mieszkalnej i gospodarczej
Park Dworski wraz z przyległymi terenami zabudowy
gospodarczej i mieszkalnej
Park Dworski wraz z przyległymi terenami zabudowy
gospodarczej i mieszkalnej
ul. Lipowa 1
Babki Gąseckie
Sedranki
Biała Olecka
Gordejki Małe
Gordejki Małe
Lenarty
Skowronki
2) kościoły
PARAFIA
Parafie rzymsko – katolickie:
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Olecku
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku
Parafia Świętej Rodziny w Olecku
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Olecku
Parafia św. Antoniego Padewskiego
Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła
Parafia św. Stanisława
Kościoły innych wyznań:
Kościół Boży w Chrystusie
Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
DANE ADRESOWE
Plac Wolności 18
ul. Zamkowa 6,
Osiedle Siejnik 8
Osiedle Lesk 22
Gąski
Judziki
Szczecinki
Olecko, ul. Armii Krajowej
Olecko
3) osoby związane z Oleckiem
NAZWISKO I IMIĘ
CHARAKTERYSTYKA POSTACI
URODZENI W OLECKU
Jurkiewicz Witold
(ur. 1955 rok) fotograf
Kozłowska Ewa
(ur. 1972 rok) fotografik
Legus Andrzej
(1965 - 2001) grafik, malarz
Leszczyński Robert
(ur. 1967 rok) dziennikarz
Pławski Zbigniew Felix
fotograf
POSTACIE ZWIĄZANE Z OLECKIEM
Bołtryk Wiesław
(ur. 1954 rok) rzeźbiarz
Busko Mikołaj
malarz
Demby Ryszard
pisarz
Gałązka Filip
(ur. 1978 rok) perkusista zespołów Tymon & The
Transistors, Brygada Kryzys, Biafra
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
64
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Gałązka Marcin
Gałązka Marek
Klejmont Wacław
Pacyński Marek
Panasewicz Janusz
gitarzysta w zespole Tymon & The Transistors
(ur. 1954 rok) gitarzysta, wokalista grupy Po Drodze
poeta
rysownik
(ur. 1956 rok) wokalista Lady Pank (urodzony
w Lipsku, jednak bardzo mocno związany
z Oleckiem)
satyryk
wokalista i basista zespołów Frank Rubel oraz
Wniebowcięci
(ur. 1944 rok) prezes Zarządu Oddziału
Krakowskiego Związku Kompozytorów Polskich,
dyrektor Międzynarodowych Dni Kompozytorów
Krakowskich
Rukść Waldemar
Skrodzki Radosław
dr Stankiewicz Jerzy
3.3 Stan infrastruktury turystycznej
3.3.1 Szlaki turystyczne
Nazwa
Kolor, rodzaj
szlaku
czerwony,
pieszy
i rowerowy
Trasa
Długość
Stan znaków
Olecko- Sedranki- PieńkiBabki Oleckie- Dąbrowskie Małe Borawskie- PlewkiJ.Garbas - Jaworek- PlewkiBialskie Pola - Biała OleckaLenarty - Babki OleckiePieńki - Sedranki - Olecko.
43 km
stan dobry
Tęczą piętnastu
jezior - wokół
sudawskiej
warowni
zielony,
pieszy
i rowerowy
53,5 km
stan dobry
Nad jezioro
Krzywe - po
wysokich
brzegach jezior
i jarów
Doliną Legi –
z nurtem
pracowitej rzeki
czerwony,
pieszy
i rowerowy
Olecko – Jez. Sedraneckie –
Łęgowo – Olszewo – Jurki –
Niemsty – Cichy – Nowiny –
Dybowo – Gryzy – Doliwy –
Dobki – Rosochackie – Olecko
Rosochackie – PGR Giże –
Orzechówko – Giże –
Dworackie – Jurkowo –
Krzywe – Dudki – Zajdy –
Kukowo – Siejnik
Olecko – Olecko Małe –
Zatyki – Kijewo – Babki
Gąseckie – Pomiany –
Gąsiorowo – Gąsiorówko –
Kleszczewo – Starosty –
Nowy Młyn – Wieliczki –
Markowskie – Krupin –
Imionki – Olecko
38,6 km
stan dobry
49 km
stan dobry
Nad Jezioro
Garbas przygranicznymi
ścieżkami do
bobrowych
żeremi
niebieski,
pieszy
i rowerowy
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
65
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Ku dolinie
Rospudy szlakami
przemytników
czerwony,
pieszy
i rowerowy
Na Szeską Górę
- filar
mazurskiego
świata
fioletowy,
pieszy
i rowerowy
Olecko – Raczki Wielkie –
Godziejewo – Sadłowina –
Kotowina – Bolesty –
Wierciochy – Wojnasy –
Markowskie – Krupin –
Imionki – Olecko
Olecko – Sedranki – Babki
Oleckie – Lenarty – Biała
Olecka – Monety – Szarejki –
Guzy – Szeszki – Golubie
Wężewskie – Wężewo –
Sokółki – Czukty – Barany –
Olszewo – Jez. Sedraneckie –
Sedranki – Olecko
45,8 km
stan dobry
55,5 km
stan dobry
3.3.2 Rekreacja – aktywny wypoczynek
OBIEKT
stadion lekkoatletyczny
stadion piłkarski
korty tenisowe (4 boiska)
boiska piłkarskie treningowe
plaża miejska z molem
i kąpieliskiem strzeżonym
sauna i siłownia
Przystań Żeglarska
DANE ADRESOWE
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku
Olecko, Park 1, tel./fax. 87/520 20 48,
[email protected], www.mosir.olecko.eu
ul. Sembrzyckiego 18
3.3.3 Organizatorzy aktywnego wypoczynku (imprez turystycznych)
ORGANIZACJA
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Olecku
Olecka Szkoła Sztuk Walki
Karate Kyokushin
Sportowy Klub Tańca
Towarzyskiego "Promenada"
Oleckie Towarzystwo Sportu
Szkolnego
Olecki Klub Wodny
Powiatowe Oleckie
Stowarzyszenie Sportowe
Stowarzyszenie Rodziców Osób
Niepełnosprawnych i Osób
Wspierających przy Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Olecku
DANE ADRESOWE
Olecko, Park ,1 tel./fax. 87/520 20 48,
[email protected], www.mosir.olecko.eu
Olecko, tel. 604 121 987, [email protected], www.karateolecko.eu
Olecko, ul. Kościuszki 20
Olecko, Park 1
Olecko, ul. Sembrzyckiego 18 b, tel. 505 586 042, 660
122 049
Olecko, Park 1, tel. 87/520 20 48
Olecko, ul. Kopernika 6, [email protected],
www.wtz.olecko.pl
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
66
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Lokalna Organizacja Turystyczna
Ziemi Oleckiej
Międzyszkolny Ludowy Klub
Sportowy "Czarni" Olecko
Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej
Oleckie Stowarzyszenie
Aktywnych „Zamek”
"Przypisani Północy"
Stowarzyszenie Kulturalne z
siedzibą w Olecku
Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe
"AMFIPRION"
Szkoła Tenisa Ziemnego Smecz
Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy Hidori przy Szkole
Podstawowej nr 4 z Oddz.
Integracyjnymi w Olecku
Olecko, ul. Gołdapska 27, tel. 504 146 397,
www.lot.olecko.pl
Olecko, ul. Park 1, tel. 87/520 20 48 , e-mail:
[email protected], www.czarniolecko.pl
Olecko, ul. Zamkowa 2
Olecko, ul. Gołdapska 27, e-mail:
[email protected],
www.przypisani.mazury.pl
Olecko, ul. Sembrzyckiego 18b, tel. 664 722 091
e-mail: [email protected],
www.amfiprion.olecko.eu
Olecko, ul. Baczyńskiego 6, tel. 604 624 641
Olecko, Os. Siejnik I 14, tel. 606 657 267
3.3.4 Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
WYPOŻYCZALNIA
DANE ADRESOWE
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO
Miejski Ośrodek Sportu
ul. Park 1, tel. 87/5202048,
i Rekreacji
www.olecko.pl/mosir
Olecki Klub Wodny
ul. Sembrzyckiego 18 b,
tel. 660 122 049
"PENSION" Krzysztof
Barszczewski
Wiejski Dom Wczasowy
"Panorama"
ul. Czerwonego Krzyża 2,
tel. 87/520 31 13,
www.pension.olecko.pl
Dudki, tel. 87/521 56 84,
www.panorama.agrowakacje.pl
Pensjon "Seeblick"
Duły 11, tel. 87/520 49 91
ASORTYMENT
25 kajaków
2 łodzie ket
9 łodzi wiosłowych
3 żaglówki MAK
1 łódź silnikowa
4 rowery wodne
na dzień 11.06.2010
nie ma możliwości
podania takich
danych – informacja
uzyskana w dn.
11.06.2010 od
prezesa klubu
1 motorówka do
przewozu gości
1 łódka do
wykorzystania dla
gości
1 rower wodny
7 kajaków
1 łódka wiosłowa
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
67
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Klub Płetwonurków LOK
"Amfiprion"
Oleckie Stowarzyszenie
Nurkowe „Amfiprion”
Wypożyczalnia i serwis
rowerów "IMPULS"
Ośrodek Wypoczynkowy
Skarpa
Olecko, ul. Sembrzyckiego 18, tel.
664 722 091,
www.amfprion.olecko.eu, e-mail:
[email protected]
Olecko, ul. Kolejowa 13/2, tel. 664
722 091
WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
ul. Aleje Lipowe 1c, tel. 87/520 36
92, www.impuls.olecko.com
ul.Sembrzyckiego 20
dla gości pensjonatu
5 kompletów sprzętu
nurkowego
2 łodzie wiosłowe
1 kajak
15 rowerów
12 rowerów
3.3.5 Instytucje kulturalne i sportowe
INSTYTUCJA
DANE ADRESOWE
OŚRODKI KULTURY I SPORTU
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku
Olecko, Plac Wolności 22, tel. 87/520 20 59
„Mazury Garbate"
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Olecko, ul. Park 1, tel. 87/520 20 48,
www.olecko.pl/mosir
Szkoła Tenisa Ziemnego Smecz
Olecko, ul. Baczyńskiego 6, tel. 604 624 641
BIBLIOTEKI
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna
Olecko, Plac Wolności 22
Warmińsko-Mazurska Biblioteka
ul. Armii Krajowej 30, tel. 87/523 93 53,
Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza
e-mail: [email protected]
Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Olecku
KINA
Kino "Mazur"
Olecko, Pl. Wolności 22, tel. 87/520 20 59
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
Studio Tańca "Justyna i Grzegorz" Justyna
al. Zwycięstwa 31/4, tel. 605 171 820
Klekotko
Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego
Olecko, ul. Kościuszki 20
Promenada
3.3.6 Zespoły artystyczne
ZESPÓŁ
Dziecięca grupa teatralna SNAC
Grupa Teatralna "Sześć i pół"
Grupa teatralna AMALGAT
Teatr Tańca Metamorfozy
Teatr Ognia:
SIEDZIBA
ZESPOŁY TEATRALNE
Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury
Garbate”
Olecko, Plac Wolności 22, tel. 87 520 20 59
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
68
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
- SAURION
- ITURIEL
- ŁATWOPALNI
ZESPOŁY MUZYCZNE
Olecko, ul. Zielona 29, tel. (87)5203366,
508-723-894, [email protected],
ZESPÓŁ MUZYCZNY „ HYBRYDY „
www.hybrydy.net
Z- BAND
tel.: 721 023 338, [email protected]
tel. 698386136, 504138855,
Part-Ner
[email protected]
Zespół Pieśni i Tańca Olecko
Miejska Orkiestra Dęta
„Oleckie Echo”
Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury
Garbate”
Salutare
Olecko, Plac Wolności 22, tel. 87 520 20 59
Strzał z torby
Screaming-pool
The Fucx
ZESPOŁY TANECZNE
Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego
"Promenada"
Olecka Formacja Tańca OFTA
Olecko, ul. Kościuszki 20
FREEZE
Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury
Garbate”
RENAME
Olecko, Plac Wolności 22, tel. 87 520 20 59
Grupa taneczna "Ju Noł"
3.3.7 Cykliczne imprezy kulturalne
IMPREZA
Gratka dla nastolatka – konkurs piosenki
dziecięcej
Olecki Przegląd Otwartych Filmów OP – OF
Przystanek Olecko
Mazurskie Spotkania z Folklorem
Święto Mleka w Olecku
Sztama – spotkania ze sztuką
MIESIĄC OBCHODÓW
marzec-maj
marzec
lipiec
sierpień
sierpień
grudzień
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
69
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
3.3.8 Baza noclegowa
Nazwa
Adres
Hotel
Olecko***
Olecko, ul. Parkowa
11, tel. 87/5203049,
fax. 87/5201744
Hotel
Colosseum
***
ul. Gołdapska 2, tel.
87/5202643, fax.
87/5204246, 0 602 623
745
Hotel
Mazury**
Hotel
KrystJan**
Ośrodek
Wypoczynko
wy Skarpa
Centrum
ul. Gołdapska 10a,
tel./fax. 87/5204050
ul. 11-tego Listopada 9,
tel. 87/5202610
ul. Sembrzyckiego 20,
tel./fax. 87/5201850,
0 602 272 359,
0 600 483 851
pl. Wolności 8c,
tel./fax. 87/5204050
Cennik/ za
dobę
Miejsca
noclegowe/
liczba pokoi
90 – 350 zł
60 pokoi
(1,2,3
osobowe) i 2
apartamenty
65 zł/os.
35 pokoi
i 2 domki
drewniane po
10 miejsc
40 – 80 zł
Standard
- pokoje
w pełni
wyposażone
z balkonami,
łazienka,
dostęp do
internetu
- wysoki
standard
pokoi,
łazienka, TV,
internet
- sala
konferencyjna
- sala
bankietowa
- SPA
- dyskoteka
- restauracja
- sala
konferencyjna,
-SPA
- basen
- restauracja
- pokoje z
łazienkami
i TV
- restauracja
- drink-bar,
- dancing, disco;
- sala
konferencyjna
na 100 osób;
- parking;
- sala
kominkowa
- taras
słoneczny
- restauracja
120
- pokoje z
łazienką, TV
i internetem
60-200 zł
Dodatkowe
usługi
57
70 – 250 zł
58
pokoje 2, 3 i 4
osobowe oraz
apartament
z widokiem na
jezioro lub
park
pokoje
z łazienkami
i internetem
40 – 80 zł
- restauracja,
- drink-bar,
- salę
konferencyjną
i 2 sale
dydaktyczne
wyposażone
w sprzęt
audiowizualny
i multimedialny,
- strzeżony
parking
- restauracja, drink-bar
40
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
70
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
„Żaczek”
Małgorzata
Niewiarowska
Dom
Studenta/Hote
lik
„Pension”
Małgorzata
Bogdan Barszczewska
pl. Zamkowy 7, tel.
87/5204930,
0 601 811 114
ul. Sembrzyckiego 13a,
tel. 87/5202560,
0 695 263 447
ul. Czerwonego Krzyża
2, tel. 87/5203113,
0 502 264 902
Dworek
Mazurski
tel. 87/5202292,
fax. 87/5204870
Zajazd
Sedranki
Sendranki 40 B, tel.
87/5203240,
0 501 073 961
Pensjonat
Seeblicki
Duły11, 87/5204991
35 – 70 zł
19
25 – 30 zł
25
40 – 190 zł
2035zł/osobę
20
każdy pokój
z łazienką, TV
i dostępem do
Internetu
- usługi
VIDEO-FOTO
- sala weselna
wszystkie
pokoje z TV,
dostęp do
Internetu,
niektóre
z osobną
łazienką
pokoje 2, 3
osobowych
z łazienkami
i TV SAT
swobodny
dostęp do
kuchni
z wyposażenie
m
pokoje
o zróżnicowan
ym
standardzie
na parterze
przestronna sala
z kominkiem na
ok. 25 osób
80 – 146 (w
sezonie)
60 zł
15
40 – 60 zł
26
- 2, 4, 7 –
osobowe
pokoje
z łazienkami
- pokoje
z łazienkami,
radio
- miejsce zabaw
dla dzieci
z huśtawką
i mini basenem
- możliwość
zamówienia
posiłków
- stołówka dla
250 osób;
- bar- kawiarnia,
- pole na
przyczepy
campingowe
i namioty;
- plaża
z pomostem
i kąpieliskiem;
- wypożyczalnia
sprzętu
wodnego /łódki,
kajaki, rowery
wodne,
żaglówki/
- boiska
sportowe,
- sauna,
- mini siłownia;
- place zabaw
dla dzieci
- parking
-bar
- dla gości: grill,
miejsce na
ognisko, plaża,
łódki, rowery
wodne, kajaki
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
71
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Pensjonat
Jagoda
ul. Warmińska 8, tel.
87/5202105,
0 502 295 147
Elipsa
ul. Letnia 15, tel.
87/5202977,
0 508 375 180
Pensjonat
Śnieżka
ul. Warmińska 2c, tel.
87/5202116,
0 691 518 489
Rarytas
Omega
ul. 11-tego Listopada
11
ul. Parkowa 9,
tel. 87/5203220
Ośrodek
Wypoczynko
wy
ul. Gołdapska 32,
tel. 87/5202610
Pensjonat
ul Norwida 8,
tel. 87/5234577,
0 504 919 923
35 zł
22
25 zł
- pokoje 2,3,4
- osobowe
z TV, na
każdym
piętrze
łazienka
i aneks
kuchenny
-
- parking
- tarasy
- pokoje 2,3
i 4 osobowe
- bar-stołówka
- pokoje z
łazienką i TV,
aneks
kuchenny
- sala
konferencyjna
- parking
3 i 4 osobowe
domki
- sala
konferencyjna
na 40 miejsc,
-ogólnodostępne
łazienki,
- plac zabaw,
- boisko
sportowe,
- tenis stołowy,
- grill,
- wypożyczalnia
sprzętu
wodnego,
-parking
Na terenie
ośrodka
znajduje się
karczma, która
oferuje
całodzienne
wyżywienie.
Jest możliwość
zrobienia grilla
i ogniska.
- restauracja
25
30 zł
21
50 – 70 zł
25
za 2 tyg. od
osoby
800-900 zł
40
8 domków po
2 osoby
200 zł
25 zł
Domki
letniskowe,
drewniane
położone nad
jeziorem
Olecko
Wielkie.
Wyposażone
w TV, wodę
bieżącą,
kanalizację i
energię
elektryczną
-
-
30
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
72
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Sadowska
Jolanta
Nalazek
Danuta
Jackiewicz
Marianna
Bobowicz
Marta
Jutkiewicz
Jągina i
Stanisława
ul. Żeromskiego 47,
tel. 0 602 461 213
ul. Gdańska 5,
tel. 0 501 546 001
Jaśki 10a,
tel. 87/5202012,
0 601 811 149
Jaśki 11,
tel. 87/5201496,
0 607 968 505
ul. 11 Listopada 12,
tel. 87/5202396
35 zł
10
50 zł
6 miejsc
250 zł
(wynajem
całego
domu)
10 miejsc
25 zł
11
25 zł
6
Ogólnodostęp
ny pokój
dzienny z TV
oraz jadalnia.
3 sypialnie 2
osobowe
1 sypialnia
rodzinna 2
osobowa + 2
dzieci. 2
łazienki
Pokoje
2,3,4,5,6osobowe.
Pokoje 2osobowe mają
wspólną
łazienkę i
aneks
kuchenny, a
pokoje
3,4,5,6osobowe mają
oddzielne
łazienki i
aneksy
kuchenne
dom
wolnostojący
w pełni
wyposażony
dom
wolnostojący
z oddzielnym
wejściem, 1
duża łazienka,
wyposażony
aneks
kuchenny
do dyspozycji
gości są trzy
umeblowane
pokoje, duża,
wyposażona
kuchnia oraz
łazienka
- taras,
- grill,
- miejsce do
opalania się,
- plac zabaw dla
dzieci
- możliwość
korzystania ze
sprzętu
wodnego:
kajaki, rowery,
łódki - cena do
uzgodnienia,
- plac zabaw dla
dzieci,
- miejsce na
ognisko,
- możliwość
korzystania z
ogrodu.
- bezpośredni
dostęp do
jeziora z
pomostem,
- do dyspozycji
gosci: kajaki,
łódka, grill, plac
zabaw
- sprzęt wodny
(łódka, kajak,
rower wodny)
- dostęp do
jeziora
- miejsce do
grillowania, na
ognisko
- parking
- garaż
- ogród
- miejsce do
grillowania
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
73
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Marianna
Orłowska
Anna
CzerniakKurzynowska
Pokoje do
wynajęcia
Kazimierz
Jaworowski
ul. Czerwonego Krzyża
10, tel. 506 062 566.
87/5202924
ul. Armii Krajowej 25
tel. 87/5204310
fax 87/5203429
kom. 0 607 510 197
ul. Reja 33,
tel. 087/5234569,
kom. 0 696 423 805
ul. Letnia 6,
tel. 87/5203655,
kom. 0 600 273 713
25 zł
7
77 zł
pokoje
wyposażone
w TV i radio,
dostęp do
Internetu,
- wyposażona
kuchnia,
łazienka
z prysznicem.
- pokoje
z łazienkami
- duży ogród
- miejsce na
grilla
- pokoik zabaw
- parking
- pokoje z TV,
kuchnia, która
jest w pełni
wyposażona,
jedna łazienka
na 2 pokoje
- dostęp do
jeziora
- ogród
- miejsce na
grilla
- łazienka, TV
Sat.
- aneks
kuchenny
- wyposażony
aneks kuchenny
4
30-35 zł
6
25 zł
5
Agroturystyka w Gminie Olecko
Imię i Nazwisko, adres
Liczba miejsc
noclegowych
Zbigniew Aksienionek
Gordejki 5
19-400 Olecko
Tel. 87/520 73 06
www.gordejki.pl
20
Kwatery agroturystyczne
Olszewo 38
Zofia Chmielewska
502 710196
6
Cena, standard
W sezonie od 1.VI.-22.VIII.: 69 zł
dorośli, 56 zł dzieci do 10 lat
(nocleg + śniadanie +
obiadokolacja).
Poza sezonem od 1.VI.-30.VI. oraz
po 22.VIII.: 25 zł nocleg
(wyżywienie
po wcześniejszym uzgodnieniu).
35-50 zł, piętro domu
mieszkalnego z oddzielnym
wejściem, gdzie znajduje się jeden
2-4 osobowy pokój, aneks
kuchenno- wypoczynkowy
z lodówką, łazienka z wanną,
kabiną prysznicową i wc; w
ogrodzie 4-osobowa przyczepa
kempingowa
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
74
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Pokoje gościnne
Olecko, ul.Gdańska 1
Tadeusz Milewski
87/520 40 50
Gospodarstwo Agroturystyczne
Olecko, Łęgowo 2
Eliza Chmielewska
87/520 19 10
Gospodarstwo Agroturystyczne
Olecko, Jaśki 7
Andrzej Dunaj
87/520 26 85
Gospodarstwo Agroturystyczne
Olecko, Olszewo 4
Iwona Dycz
503 973 733
Gospodarstwo Agroturystyczne
Olecko, Doliwy 5
Zofia Grodnem-Lewandowska
506 325 316
602 714 534
Gospodarstwo Agroturystyczne
Olecko, Kukowo 33 a
Irena i Konrad Radzewicz
87/529 02 60
Gospodarstwo Agroturystyczne
„Sadyba”
Olecko, Możne 19
Barbara Siedlecka
Gospodarstwo Agroturystyczne
Olecko, Zajdy 22
Maja Kowaluk
Gospodarstwo agroturystyczne
„Mazurski Dwór”
Olecko, Siejnik 1
Barbara Kowalewska
Gospodarstwo agroturystyczne stadnina koni Eichhorn
Olecko, Szczecinki 7
Marek Makarewicz
-
-
10
30zł/osoby
dwa domki wolnostojące
z parkingiem, miejsce na grill
i ognisko, wypożyczanie rowerów
-
-
-
-
-
-
-
-
30
30-40 zł/osoby
pokoje 2-3-4 -5 osobowe
z łazienkami, jazda bryczka,
miejsce na grillowanie, sala
biesiadna
-
-
-
-
-
pokoje z TV, łazienki, stadnina
koni
Leśniczówka Sedranki
Olecko, Sedranki 34A
Marzanna i Sławomir Sienkiewicz
516 006 157
kwatera agroturystyczna
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
75
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Agroturystyka „BMKA”
Olecko, Możne 14
Małgorzata Wasilewska
606 695 076
Bożena Józef Namiotko
Kukówko 12/2
Tel. (087)523 03 50
www.namiotko.spanie.pl
Halina Osińska
Gordejki
kom. 0 516 158 411
kom. 0 505 178 789
www.wypoczynek.olecko.pl
2
25zł/osoby
1 pokój dwuosobowy z łazienką
i wyposażonym aneksem
kuchennym, miejsce na grill i
ognisko, możliwość wypożyczenia
rowerów, dostęp do jeziora
15
30zł/os, 60-100 zł za pokój,
wyżywienie-cena do uzgodnienia
6-10
150 zł/doba za wynajęcie całego
domu
3.3.9 Baza gastronomiczno – rozrywkowa
Nazwa
Adres i telefon
Liczba miejsc
Kawiarnia
ARTS
ul. Pl. Wolności 22
tel. 87/520 13 93
50
Restauracja
ul. Partyzantów 7
ASTRA
tel. 87/520 25 68
www.astra.olecko.pl
608 896 862
[email protected]
330
Restauracja
COLOSSEUM
www.hotelcolosseum.pl
[email protected]
ul. Gołdapska 12
tel. 87/520 26 43
fax. 87/520 42 46
160
Restauracja
ELIPSA
ul. Letnia 15
tel. 87/520 29 77
120
Rodzaj
świadczonych usług
Piwo, napoje
orzeźwiające; pizza
własnej produkcji
Sala bankietowa,
organizacja imprez
okolicznościowych
(bankiety, wesela),
całodzienne
wyżywienie dla grup
zorganizowanych
oraz obsługa grup
autokarowych.
Całodzienne
wyżywienie, obsługa
grup autokarowych,
organizowanie
imprez
okolicznościowych
(bankiety, wesela)
Całodzienne
wyżywienie,
bankiety,
organizowanie
obozów sportowych.
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
76
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Restauracja
Krystjan,
www.krystjan.pl
[email protected]
ul. 11-Listopada 9, 100
tel. 87/520 14 69,
kom. 0 602 777 569
Restauracja Sajgon
ul. Nocznickiego
26,
kom. 518 141 793
45
Karczma "Margrabowa"
www.krystjan.pl
[email protected]
ul. Gołdapska 32
tel. 87/520 16 69
100
Kawiarnia
RARYTAS
ul. 11-go Listopada
11
Tel. 87/520 47 55
działalność
sezonowa
ul. Sembrzyckiego
20
tel./fax. 87/520 18
50
30 / 50
ul. Pl. Zamkowy 7
87/520 49 30
180
Restauracja
SKARPA
www.skarpa.frame.pl
"Żaczek"
Małgorzata Niewiarowska
50
kolonii letnich oraz
wczasów
rodzinnych.
Całodzienne
wyżywienie, napoje
orzeźwiające, piwo,
drinki, przyjęcia
weselne, bankiety,
pomoc przy
organizacji
konferencji. Ogółem
sala na 100 miejsc,
w tym sala
bankietowa na 40
miejsc; catering;
przygotowanie
potraw na
zamówienia.
Oferujemy dania
orientalne, pizzę
własnej
produkcji, napoje
orzeźwiające. Na
życzenie klientów organizujemy
imprezy
okolicznościowe.
Obsługa grup
autokarowych,
całodzienne
wyżywienie,
organizowanie
imprez
okolicznościowych.
Bar, drinki,
organizowanie
imprez
okolicznościowych
Całodzienne
wyżywienie,
przyjęcia weselne,
bankiety, napoje
orzeźwiające,
dancingi,
Restauracja, obsługa
grup autokarowych
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
77
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
www.zaczek.olecko.pl
601 811 114
[email protected]
Kawiarnia
ZAMKOWA
70 / 90
Klub
CoolTura
www.cooltura.go.pl
[email protected]a.pl
ul. Zamkowa 1
506 201 321
tylko w weekendy
ul. Partyzantów 2
Tel. 662 181 662,
manager: 604 058
648
Cukiernia
U LUDWIKI
Pl. Wolności 9
Tel. 87/520 43 44
20
Turkiye Sis Kebab
ul. Plac Wolności
20/1
kom. 511 692 721
Pub
POD ABC
ul. Pl. Wolności 8c
Tel. 509 909 996
40
Pub
PIWNICA
ul. Plac Wolności
24,
tel. 87/523 03 03
120
Pub
TARGOWA
ul. Targowa 20
Tel. 660 731 660
50 / 70
Pub
ŻUBR
ul. Zielona 9
Tel. 87/520 13 93
30 / 40
140
15
oraz organizowanie
imprez
okolicznościowych.
Dyskoteka, bar z
drinkami i piwem,
garmażerka
Dyskoteka (wstęp od
lat 18), bar z
drinkami, napojami.
Organizowanie
imprez
okolicznościowych
i koncertów.
Pizza własnej
produkcji,
hamburgery,
zapiekanki, wyroby
cukiernicze, obsługa
grup autokarowych.
Duży wybór: kebab
zestaw, zapiekani,
hot-dog,
napoje orzeźwiające.
Przy zamówieniu
powyżej 15 zł
(dowóz gratis)
Pizza, mała
gastronomia,
zestawy obiadowe,
napoje.
Obiady, pizza
własnej produkcji,
napoje, drinki,
organizowanie
imprez
okolicznościowych
(sala bankietowa),
organizowanie
koncertów.
Mała gastronomia,
pizza własnej
produkcji; napoje,
drinki, obsługa grup
autokarowych
Pizza włoska
z dostawą na telefon,
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
78
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
piwo, bilard, obsługa
grup autokarowych.
Duży wybór pizzy
własnej produkcji,
włoska receptura
ciasta (dowóz
gratis), napoje
orzeźwiające, piwo,
wino, drinki.
Dania na gorąco
(garmażerka) napoje
Duży wybór pizzy
własnej produkcji,
włoska receptura
ciasta (dowóz
gratis), napoje
orzeźwiające, piwo,
wino, drinki.
Pizzeria "Pod Papugami"
Oś. Siejnik 1
tel. 87/523 00 43
20
Pub
U CZARNEGO
Pizzeria Prive
ul. Gołdapska 6
tel. 608 415 144
ul. Armii Krajowej
6, tel. 87/520 31 32
Pizza SMS: 505
314 536
40
Zajazd SEDRANKI
www.zajazd.olecko.pl
19-400 Olecko,
Sedranki 40B
Kom. 501 073 961
Tel. 87/520 32 40
40
Wyśmienita kuchnia
regionalna, świeże
ryby.
Bar
CHATA MAZURSKA
Przy przystani
ul. Sembrzyckiego
18c
Tel. 87/520 42 98
35 / 200
Bar
COLA
ul. Woj. Polskiego
16
Tel. 87/520 41 50
30/60
Muzyka szantowa na
żywo, mała
gastronomia, napoje,
piwo, organizacja
imprez
okolicznościowych
do 30 osób, obiady
domowe.
Kuchnia domowa,
specjalność zakładu
- kartacze, kiszka
ziemniaczana,
pączki. Realizujemy
zamówienia
cateringowe.
Mini Bar Gastronomiczny
ul. Cz. Krzyża 21
tel. 87/520 16 77,
kom. 509 912 808.
Pl. Wolności 16
Tel. 504 065 457
40 / 100
Bar
STAN MARINO
40
40
Kuchnia wiedeńska,
własny wyrób,
bankiety, przyjęcia,
Pizza własnej
produkcji (duży
wybór), kuchnia
domowa
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
79
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Bar
PIAST
ul. Woj. Polskiego
16b
Tel. 801 73 28
ul. Armii Krajowej
1a
Tel. 87/520 11 30
ul. Wojska
Polskiego 17
ul. Targowa 6
Tel. 87/520 30 69
ul. Jeziorna 1
Tel. 693 421 044
ul. Sembrzyckiego
20
tel./fax. 87/520 18
50
PPHU
ZAGŁOBA
Bar
JURAND
Bar
SAWOSZ
Bar
DAJANA
Bar
SKARPA
20 / 40
Hamburgery, napoje,
piwo
40 / 50
Piwo, przekąski,
napoje
30
Piwo, przekąski,
napoje
Piwo, przekąski,
napoje
Piwo, przekąski,
napoje
Smażalnia ryb, piwo,
napoje orzeźwiające,
potrawy z grilla
16
40
30
3.3.10 Instytucje zajmujące się organizacją turystyki
ORGANIZACJA
DANE KONTAKTOWE
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Punkt Informacji Turystycznej. Regionalny
pl. Wolności 22, tel./fax. 87/5202059
Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury
[email protected] www.um.olecko.pl/it
Garbate”
BIURA PODRÓŻY
"Orbita" Biuro Podróży, Regina Bogatko,
pl. Wolności 4/1, tel.: 87/5203773
Bożena Raczykowska
„Sambia” Biuro Podróży
pl. Wolności 9, tel.: 87/5201644
3.4 Usługi około-turystyczne
OBIEKT
Parking Strzeżony
Taxi Z.
Taxi Plus
Taxi Osobowe
Taxi Mix
Taxi Dworzec PKS
DANE ADRESOWE
PARKINGI
ul. Wojska Polskiego 20, tel. 503 085 215
TAKSÓWKI
Plac Wolności 9 lok.39, tel. 87/520 12 12
Plac Wolności, tel. 87/520 14 14
Plac Wolności, tel. 87/520 17 17
Plac Wolności, tel.: 87/520 22 55
tel. 87/520 04 00, 87/520 26 66
MECHANIKA SAMOCHODOWA I POMOC DROGOWA
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
80
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Mechanika pojazdowa, Mariusz Wasilewski
Dzięgiele Oleckie 4,
tel.: 694 766 574
Elektromechanika pojazdowa
ul. Wiejska 8a, tel.: 502 329 878
Auto-Beka Sp. z o.o.
ul. Ełcka 2,:
tel.: 87/523 94 31
Brodowski Józef – opony, serwis ogumienia ul. 11 listopada 31,
tel.: 87/520 14 98
Auto-Centrum, zakład mechaniki pojazdowej ul. Rzemieślnicza 5,
tel.: 87/523 48 83
J. Żukowski, Auto Części FHU
al. Lipowe 6,
tel.: 87/520 27 76
Auto s.c. sklep motoryzacyjny
ul. Przytorowa 3,
tel.: 87/520 01 1
Elmas FHU
ul. Armii Krajowej 30,
ul. Armii Krajowej 30
tel.: 87/520 33 66
Zbigniew Kwiatkowski, warsztat
os. Lesk 20a
diagnostyczno-naprawczy
tel.: 87/523 43 53
Eucar Sp. z o.o. Autosalon Zakład
ul. Wolności 27,
tel.: 87/520 37 80
Margos- Essel M
ul. Żeromskiego 8,
tel.: 87/520 42 95
Auto Market – Sklep motoryzacyjny
ul. Sokola 1d,
tel.: 87/520 12 88
Autokraft – Autoczęści
pl. Wolności 24,
tel.: 87/520 01 21
A. Łomeć, Auto Lack – Blacharstwo,
ul. Wojska Polskiego 5,
Lakiernictwo
tel.: 87/520 36 78
Moto – Express, naprawa pojazdów
ul. Wojska Polskiego 5,
tel.: 87/520 02 48
Pomoc drogowa
ul. Czerwonego Krzyża 19, tel.: 87/520 29 92
Auto Centrum Zakład Mechaniki Pojazdowej ul. Rzemieślnicza 5 tel.: 87/523 48 83
STACJE PALIW
Kozłowski Adam, sprzedaż paliw automyjnia Aleje Lipowe 1A,
tel.: 87/520 41 91
Polski Koncern Naftowy Orlen SA., stacja
ul. Wojska Polskie 1A,
paliw
tel.: 87/520 27 16
Polski Koncern Naftowy Orlen SA., stacja
ul. Ełcka 1,
paliw
tel.: 87/523 02 65
Auto Gaz, Halina Marusiewicz
ul. Ełcka 2,
tel.: 87/523 04 12
Transbud Olecko, stacja paliw
ul. Wojska Polskiego 9,
tel.: 87/610 90 45
Szczodruch Antoni, stacja paliw
ul. Ełcka 4,
przedsiębiorstwa Rarytas
tel.: 604 184 868
POCZTA
Poczta Polska S.A.
Plac Wolności 28, tel.: 87/520 24 08
Poczta Polska S.A. Filia
os. Siejnik II 1, tel.: 87/523 03 00
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
81
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
BANKI
Pl. Wolności 24, tel. 87/5207050
ul. 11 Listopada 8, tel.: 87/520 48 56
ul. Cicha 2, tel.: 87/520 25 10
ul. 11 Listopada 8, tel. 87 520 48 56
Plac Wolności 24
BANKOMATY:
Bank BPS
ul. Cicha 2
Bank PKO S.A
u. 11 Listopada 8
Bankomat PKO BP SA
Pl. Wolności 22
Bankomat PKO BP SA
Pl. Wolności 24
Bank BPH
ul. 11 Listopada 8
Bank PKO S.A.
ul. Kolejowa 3 - Sklep "Kora"
PKO BP SA
ul. Kolejowa 30
BGZ
Plac Wolności 24
KANTORY:
Kantor
ul. Kolejowa 5, tel.: 87/520 47 60
Kantor
ul. Kolejowa 6, tel.: 87/520 29 91
OCHRONA ZDROWIA:
SŁUŻBA ZDROWIA I RATOWNICTWO
Centrum Medyczne - Zakład Opieki
ul. Gołdapska 1, tel.: 87/520 22 95, 87/520
Zdrowotnej w Olecku "OLMEDICA" Sp.z
25 43
o.o. - szpital powiatowy, przychodnie
specjalistyczne
Zakład Leczniczy "ESKULAP" Sp. z o.o
ul. 11 Listopada 23, tel.: 87/520 20 50
Przychodnia "ODNOWA"
ul. 11 Listopada 23 , tel.: 87/520 44 24
Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki ul. Sokola 1A , tel.: 87/520 47 46
Zdrowotnej "LOGOS"
Niepubliczny Stomatologiczny Zakład
ul. 11 Listopada 23 , tel.: 87/520 22 84
Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Szymanowskiego 7 , tel.: 87/520 15 45
"PROVITA"
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Nocznickiego 15 , tel.: 87/520 45 91
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
Narkotyków i Współuzależnienia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kolejowa 6 , tel.: 87/523 47 00
VITA
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
ul. 11 Listopada 23 , tel.: 87/520 21 34
Olecku "Pomoc Medyczna"
APTEKI
Apteka
Olecko, ul. Kolejowa 15, tel. 87/520 43 40
Apteka Prywatna
Olecko, pl. Wolności 7, tel. 87/520 42 70
Apteka Korzeniowska M.
Olecko, ul. Kosciuszki 16, tel. 87/568 50 33
Apteka
Olecko, pl. Wolności 25, tel. 87/520 33 97
Apteka pod Lipami
Olecko, ul. Gołdapska 1
ODNOWA BIOLOGICZNA
PKO BP SA
PBK S.A. Filia Olecko
Bank Spółdzielczy
BPH
BGŻ
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
82
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Hotel Olecko SPA
ul. Parkowa 11, tel.: 87/520 30 49
Studio Urody
ul. Składowa 2a, tel.: 87/520 49 61
Goliat Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne
Aleje Lipowe 1A, tel. 87/520 42 59
Hotel Colosseum SPA
ul. Gołdapska 12, tel. 602 008 649
BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE
Komenda Powiatowa Policji w Olecku
ul. Zamkowa 1, tel.: 87/520 72 00
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
ul. Kolejowa 27a, tel.: 87/520 30 44
Pożarne
OSP
Lenarty, tel. 87/520 00 44, 607 285 312
WOPR
Olecko, Parkowa 1
3.5 Transport i infrastruktura techniczna
3.5.1 Infrastruktura drogowa
DROGA
nr 65 (droga krajowa)
nr 655 (droga
wojewódzka)
nr 653 (droga
wojewódzka
TRASA
przejście graniczne – Gołdap - Olecko – Ełk
Kąp – Wydminy - Olecko-Raczki – Suwałki – Rutka Tartak
Sedranki – Bakałarzewo –Suwałki – Sejny – Podkuny
3.5.2 Komunikacja
1) Komunikacja Miejska
PRZYSTANEK
ul. G O Ł D A P S K A
ROZKŁAD
SIEJNIK : 6.25
SIEJNIK ( przez ul. Kościuszki ) :
7.24 S , 8.00, 9.00, 10.20, 12.20,
13.15, 14.00, 15.10, 15.45, 17.00
SZPITAL - JAŚKI: 6.50, 14.45
DWORZEC: 6.25, 15.10
S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej
wszystkie autobusy kursują tylko w dni
robocze
ul. ARMII KRAJOWEJ
ul. GOŁDAPSKA:
7.21, 7.51 S , 8.18, 12.48, 13.43,
14.38, 15.33, 16.08, 17.28
SIEJNIK ( przez ul. Kościuszki ) :
7.25 S , 8.02, 9.01, 10.21, 12.21,
ul. 11 L I S T O P A D A
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
83
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
SZPITAL
ul. K O Ś C I U S Z K I
P LA C WOLNOŚCI
SIEJNIK
DWORZEC
ul. 11 L I S T O P A D A
ul. L I P O W A
13.16, 14.01, 15.12, 15.47, 17.01
DWORZEC: 15.12
SIEJNIK : 7.05 , 15.00
ul. GOŁDAPSKA : 15.00
DWORZEC: 7.05, 15.00 ( przez ul.
Kościuszki)
SIEJNIK :
7.29 S , 8.06, 9.05, 10.25, 12.25,
13.20, 14.05, 15.15, 15.51, 17.05
DWORZEC: 15.15
ul. GOŁDAPSKA:
6.38, 7.16, 7.46 S , 8.13, 9.23, 10.45,
12.43, 13.38, 14.33, 15.28, 16.03,
17.23
SZPITAL - JAŚKI : 14.33
SIEJNIK ( przez ul. Kościuszki) :
7.27 S , 8.04, 9.03, 10.23, 12.23,
13.18, 14.03, 15.13, 15.49, 17.03
DWORZEC: 15.13
ul. GOŁDAPSKA:
6.40, 7.19, 7.49 S , 8.17, 9.25, 10.48,
12.46, 13.41, 14.36, 15.31, 16.06, 17.26
SZPITAL - JAŚKI: 6.40, 14.36
ul. GOŁDAPSKA:
6.35, 7.13, 7.43 S , 8.10, 9.20, 10.40,
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.00,
17.20
DWORZEC: 10.40
SZPITAL - JAŚKI: 6.35
SIEJNIK : 6.25, 7.08 , 15.19
ul. GOŁDAPSKA : 6.45, 9.27, 10.49,
12.48
SZPITAL - JAŚKI: 6.45
ul. GOŁDAPSKA:
6.39, 7.17, 7.47 S , 8.15, 9.24, 10.46,
12.44, 13.39, 14.34, 15.29, 16.04,
17.24
SZPITAL - JAŚKI : 6.39, 14.34
2) Komunikacja autobusowa
PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna;
Placówka terenowa w Olecku
ul. Wojska Polskiego 7A
Dworzec autobusowy w Olecku
ul. Wojska Polskiego 16, tel. 87/520 26 13
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
84
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Bezpośrednie połączenia
z Warszawą, Białymstokiem, Łomżą,
Suwałkami, Ełkiem, Piszem, Giżyckiem,
Augustowem, Grajewem i Gołdapią.
3) Komunikacja kolejowa
Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych
Tanie Linie Kolejowe PKP Intercity SA
Dworzec kolejowy w Olecku
Bezpośrednie połączenia
ul. Wojska Polskiego 16, tel.: 87/520 30 18
ul. Wojska Polskiego 16, tel.: 87/520 30 18
ul. Wojska Polskiego 16, tel.: 87/520 30 18
do: Ełku, Olsztyna, Poznania, Suwałk,
Torunia, Wrocławia
3.5.3 Infrastruktura komunalna
"Optima" Sp. z o.o.
WODOCIĄGI
Olecko, al. Zwycięstwa 6, tel.
87/5230026
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tunelowa 17, Olecko
087 523 00 97
"Optima" Sp. z o.o.
KANALIZACJA
Olecko, al. Zwycięstwa 6, tel.
87/5230026
Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tunelowa 17, Olecko
087 523 00 97
Zakład Energetyczny Białystok"
S.A. Biuro Obsługi Klienta
Posterunek Energetyczny Ełk
Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej "Siejnik"
tel./fax
tel./fax
odsetek ludności
gminy
korzystającej z
sieci
wodociągowej –
86,6%
długość sieci
wodociągowej
wynosi 68 km
odsetek ludności
gminy
korzystającej
z sieci
kanalizacyjnej –
78,8%
długość sieci
kanalizacyjnych
38 km
ENERGIA
Olecko, Szosa do Świętajna 15, tel. 87/5230255
CIEPŁOWNICTWO
Suwałki, ul. Bolesława Chrobrego 11a, tel.
87/5239419
GOSPODARKA KOMUNALNA
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Olecko, ul. Wojska Polskiego 5
Komunalnej sp. z o.o. w Olecku
tel. 087 5202268, fax 087 5202673
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
85
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
3.6 Istniejące produkty turystyczne
Obiekty
grodzisko w Wężewie (w obrębie rezerwatu cisowego – leśnictwo Cisowo)
grodzisko w Dybowie (na przesmyku między jeziorami Długie i Stopka w miejscu zwanym
„Górą Zamkową”)
kościoły w Szarejkach, Cichym, Świętajnie, Wieliczkach, Szczecinkach oraz plebania w
Gąskach
Zespół Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku
Młyn wodny z 1895 r.
Wieża ciśnień
„Zamek” –siedziba Zespołu Szkół Technicznych
Kamienna półrotunda wzniesiona ku czci żołnierzy poległych w I wojnie światowej wraz z
kompleksem rekreacyjno – sportowym
młyny wodne w Olecku, Starostach, Sedrankach, Babkach Gąseckich
Pałacyk szlachecki z XIX w., wybudowany przez Friedricha von Tolsdorffa w Białej
Oleckiej
Cmentarz ewangelicki z odtworzonym pomnikiem
Szlaki
„Tęczą piętnastu jezior wokół sudawskiej warowni”
„Na Szeską Górę – filar mazurskiego świata”
„Nad Jezioro Garbas - przygranicznymi ścieżkami do bobrowych żeremi”
„Doliną Legi – z nurtem pracowitej rzeki”
„Ku Dolinie Rospudy – szlakami przemytników”
„Nad jezioro Krzywe – po wysokich brzegach jezior i jarów”
„Wiewiórcza Ścieżka” – trasa rowerowo-spacerowa
Wydarzenia
„Fiesta Borealis – Święto Młodej Muzyki na Północy” – jest to konkurs wykonawców
alternatywnej muzyki rockowej
Mazurskie Spotkania z Folklorem
Przystanek Olecko
Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet
Maraton Pływacki
Turniej Siatkówki
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
86
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Miejsca
Jezioro Oleckie Wielkie wraz z plażą miejską i skocznią
Park Miejski
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
87
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
4. Miasto Suwałki
4.1 Charakterystyka ogólna
Charakterystyka ogólna:
województwo
powiat
gmina
powierzchnia
współrzędne
wysokość
ludność
podlaskie
miasto na prawach powiatu
Miasto Suwałki
66 km2
54,05ºN 22,56ºE
170 m n.p.m.
69 493 mieszkańców (stan z dn.
30.03.2010)
ponad 1 062 osób/km2
16-400
87
gęstość zaludnienia
kod pocztowy
strefa numeryczna
4.2 Opis potencjału turystycznego
4.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze
rezerwat
przyrodniczy
stanowisko
dokumentacyjne
pomniki
przyrody
kompleksy leśne
wody
- „Cmentarzysko Jaćwingów” w miejscowości Szwajcaria k/Suwałk,
przedmiotem ochrony jest bór świeży wraz z cmentarzyskiem
kurhanowym użytkowanym w okresie od II do V w. n.e. przez ludy
zachodniobałtyckie
odsłonięcie geologiczne osadów interglacjału eemskiego (ul. Czarnoziem
1)
- 7 jesionów wyniosłych
- 4 kasztanowce
- 4 klony zwyczajne
wierzba krucha (5,75 cm obwodu i 22 m ul. 1-go Maja
wysokości)
dąb szypułkowy („Dąbek Wolności”)
Park im. Konstytucji 3-go
Maja
sosna czarna
ul. Kościuszki
leszczyna turecka
ul. Emilii Plater
- Las Suwalski
- Las Szwajcaria
- rzeka Czarna Hańcza
- zalew Arkadia
- jeziora na terenach Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Wigierskiego
Parku Narodowego oraz na pozostałej części Suwalszczyzny
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
88
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
4.2.2 Walory i atrakcje turystyczne
1) zabytki4
OBIEKT
ADRES
BUDYNKI MIESZKALNE
domy przy ul. Sejneńskiej
ul. Sejneńska 3, 5, 7
dom przy ul. Bakałarzewskiej
ul. Bakałarzewska 2
domy przy ul. Hamerszmita
ul. Hamerszmita 3/4, 5, 6, 9, 12/13
domy przy ul. Chłodnej
ul. Chłodna 4, 6, 9, 14, 16
domy przy ul. Gałaja
ul. Gałaja 10, 13, 22, 23, 24, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 43, 51, 52, 53
domy przy ul. Kamedulskiej
ul. Kamedulska 5, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22
domy przy ul. Konopnickiej
ul. Konopnickiej 4, 6, 8, 12, 14, 16, 17,
18
domy przy ul. Kościuszki
ul. Kościuszki 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 32, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67,
68, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84,
85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98,
100, 102, 104, 106, 108, 114, 122, 122
B, 124
domy przy ul. Krótkiej
ul. Krótka 8, 10
dom przy ul. 1-go Maja
ul. 1-go Maja 19
domy przy ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza 1, 5
domy przy ul. Noniewicza
ul. Noniewicza 2, 7, 26, 28, 31, 34, 41,
42, 43, 59, 63, 65, 73, 85, 87, 91, 95
domy przy ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego 1, 2
domy przy ul. E. Plater
ul. E. Plater 1, 6, 18
domy przy ul. Waryńskiego
ul. Waryńskiego 4, 7, 9, 11, 15
domy przy ul. Wesołej
ul. Wesoła 2, 2a, 4, 6, 11, 12, 20, 28
domy przy ul. Wigierskiej
ul. Wigierska 1, 2, 3, 5, 9, 11, 32, 33
KOŚCIOŁY
kościół par. p.w. św. Aleksandra
cerkiew, ob. kościół rzym.-kat. par. p.w. Najśw.
ul. Mickiewicza
Serca Jezusa
cerkiew, ob. kościół rzym.-kat. par. ś. Piotra i
ul. Wojska Polskiego
Pawła
kościół ewangelicki p.w. św. Trójcy
ul. Kościuszki
cerkiew cm., ob. paraf
ul. Zarzecze 6
kaplica p.w. Przemienienia Pańskiego
CMENTARZE
cmentarz katolicki
ul. Bakałarzewska
4
Rejestr zabytków nieruchom ych, Wojewódzki Urząd Ochrony Za bytków w Biał ymstoku
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
89
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
cmentarz ewangelicki
ul. Zarzecze
cmentarz żydowski (kirkut)
cmentarz muzułmański (mizar)
cmentarz prawosławny i staroobrzędowy
(starowierski)
OBIEKTY KOSZAROWE
zespół koszar:
ul. 23 Października 20
- budynek sztabowy
- 5 pawilonów koszarowych
- 1 budynek gospodarczy
- ogrodzenie z bramą z 30.03.1990
zespół koszar:
ul. Pułaskiego
- budynek sztabowy
- kasyno
- 6 budynków koszarowych
2 budynki koszarowe, ob. Zakład Wychowawczy ul. Sejneńska
2 budynki z zespołu aresztu
ul. Dwernickiego 17
budynek koszarowy
ul. Wojska Polskiego
INNE OBIEKTY I MIEJSCA ZABYTKOWE
układ urbanistyczny XVIII-XIX w
park im. Konstytucji 3 Maja
dworzec PKP
ul. Kolejowa
zespół ratusza, 1842-XX: ratusz
ul. Kościuszki 53
zespół ratusza, 1842-XX: odwach
ul. Mickiewicza
dawny Urząd Gubernialny
ul. Chłodna 2
dom z oficynami
ul. Kościuszki 31
poczta
ul. Kościuszki 45
oficyna
ul. Kościuszki 60A
sąd
ul. Kościuszki 69
“Dom Gubernatora”
ul. Kościuszki 71
gmach Komisji Wojewódzkiej
ul. Kościuszki 74
Resursa Obywatelska, ob. muzeum
ul. Kościuszki 81
zespół obiektów szpitalnych:
ul. Kościuszki 101
- szpital „katolicki”
- szpital „żydowski”
- prosektorium
gimnazjum, ob. LO im. Konopnickiej
ul. Mickiewicza 3
kasyno żołnierskie
ul. Noniewicza / Chłodna
kamienica
ul. Noniewicza 36
kasyno XIX/XX w
ul. Wojska Polskiego
zespół elektrowni miejskiej:
ul. Sejneńska
- budynek elektrowni
- wieża ciśnień
- budynek stacji pomp
- kanał wodny
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
90
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
2) muzea
MUZEUM
Muzeum Okręgowe
DANE ADRESOWE
Kościuszki 81 ( nieczynne ze względu na remont
i modernizację budynku muzeum wraz z terenem
przyległym do października 2011 r.)
wraz z oddziałami:
Muzeum im. Marii Konopnickiej
Kościuszki 31
Centrum Sztuki Współczesnej – Galeria Kościuszki 45
Andrzeja Strumiłły
Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy
Wojska Polskiego 40
Suwalszczyzny
3) kościoły
PARAFIA
Parafie rzymsko – katolickie:
Parafia pw. Św. Brata Alberta
Parafia Konkatedralna pw. Św. Aleksandra
Parafia pw. Bł. Anieli Salawy
Parafia pw. Bożego Ciała (Franciszkanie
Konwentualni)
Parafia pw. Chrystusa Króla
Parafia św. Kazimierza Królewicza
Parafia pw. Matki Bożej Miłosierdzia (Salezjanie)
Parafia pw. Świętych Piotra i Pawła
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Parafia pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
Parafie innych wyznań:
Parafia Prawosławna w Suwałkach
Kościół Ewangelicko – Augsburski, parafia św. Trójcy
Kościół Zielonoświątkowy, „Chrześcijańska
Społeczność”
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma
Kagyu
Chrześcijański Zbór Świadków Jehowy
DANE ADRESOWE
Kowieńska 13
Emilii Plater 2
Łanowa 13
11-tego Listopada 6
Papieża Jana Pawła II nr 3
Witosa 8
Prymasa St. Wyszyńskiego 3
Wojska Polskiego 36
Kościuszki 58
Szkolna 6
Sejneńska 37a
Mereckiego 37
Kościuszki 44
Żeromskiego 1
Daszyńskiego 7/19
Krzywólka/Reymonta
4) osoby związane z miastem Suwałki
IMIĘ I NAZWISKO
CHARAKTERYSTYKA POSTACI
URODZENI W SUWAŁKACH i na Suwalszczyźnie
Jan Ciecierski (1899-1987)
znakomity aktor teatralny i filmowy,
popularność przyniosła Mu rola Józefa
Matysiaka w słuchowisku radiowym
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
91
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Adam Koc (1891- 1969)
Maria Konopnicka (1842-1910)
Kazimierz Kulwieć (1871 – 1943)
błogosławiona Siostra Maria Kanizja
Eugenia Mackiewicz (1903-1943)
Lechosław Marszałek (1922- 1991)
generał broni Henryk Minkiewicz (1880
– 1940)
Emil Młynarski (1870-1935)
Leszek Aleksander Moczulski (ur. 1938
r.)
Teofil Noniewicz ( 1851-1928)
Abraham Stern (1907-1942)
Alfred Wierusz – Kowalski (1849-1915)
„Matysiakowie”
polityk, poseł i dziennikarz, uczestnik walk
o niepodległość Polski w I wojnie światowej i
wojnie polsko-bolszewickiej, szef Obozu
Zjednoczenia Narodowego, dyrektor Instytutu
im. J. Piłsudskiego w Nowym Jorku
poetka, nowelistka, pisarka dla dzieci i
młodzieży, tłumaczka, publicystka, krytyk,
prowadziła także działalność społecznopolityczną . Autorka „Roty” oraz cykli
lirycznych („Wieczorne pieśni”, „Z pól i łąk”),
eposu „Pan Balcer w Brazylii”, nowel („Nasza
szkapa”, „Miłosierdzie gminy” i utworów dla
dzieci:
"O krasnoludkach i sierotce Marysi", "O Janku
Wędrowniczku", "Na jagody".
naukowiec, pedagog i krajoznawca,
współzałożyciel Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego
nazaretanka, zamordowana przez hitlerowców
1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku, w 2000 r.
Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował
jedenaście męczenniczek z Nowogródka (wśród
nich siostrę Marię Kanizję)
reżyser i scenarzysta Studia Filmów
Rysunkowych w Bielsku-Białej, współtwórca
filmów rysunkowych
o Bolku i Lolku oraz o psie Reksiu
oficer, dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza,
zamordowany w Katyniu
wybitny muzyk i kompozytor, współzałożyciel,
pierwszy dyrektor i dyrygent Filharmonii
Warszawskiej
znany poeta, dramaturg i autor tekstów piosenek
(głównie dla „Skaldów”), autor hymnu
„Suwałki, moje miasto” (z muzyką Jacka
Zielińskiego)
lekarz i społecznik, pełnił funkcję prezesa
pierwszej Rady Miejskiej w Suwałkach,
założyciel suwalskiej Straży Ogniowej oraz
organizator Polskiej Czytelni Naukowej
poeta, językoznawca, jeden z twórców państwa
Izrael
słynny malarz, jeden z najwybitniejszych
przedstawicieli „szkoły monachijskiej”, autor
obrazów ze scenami z polowań i napadów
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
92
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
wilków, ilustrujących życie polskiej prowincji,
jarmarki i sceny batalistyczne. Najciekawiej w
wielkim dorobku Alfreda WieruszaKowalskiego rysują się kompozycje powstałe
pod wpływem malarskich doświadczeń
Maksymiliana Gierymskiego i Józefa Brandta.
generał brygady Witold Urbanowicz
znakomity pilot wojskowy, w czasie II wojny
(1908-1996)
światowej dowódca słynnego Dywizjonu 303
oraz członek formacji „Latających Tygrysów” na
froncie chińsko-japońskim, wielokrotnie
odznaczany za osiągnięcia bojowe
Andrzej Wajda (ur. 1926 r.)
wybitny reżyser filmowy i teatralny,
współtwórca polskiej szkoły filmowej, laureat
honorowego Oscara, senator I kadencji w latach
1989-1991, na Suwalszczyźnie nagrał sceny do
filmu „Pan Tadeusz”
Aleksandra Piłsudska z domu
uczestniczka walk niepodległościowych w I
Szczerbińska (1882-1963)
Brygadzie Legionów, działaczka PPS i POW,
żona Józefa Piłsudskiego
Edward Franciszek Szczepanik (1915ekonomista, ostatni premier rządu polskiego na
2005)
uchodźstwie w latach 1986-1990
HONOROWI OBYWATELE SUWAŁK
Dagmar Falk (ur. 1912 r)
szwedzka slawistka, uczestniczyła w badaniach
naukowych prowadzonych na Suwalszczyźnie
przez szwedzką Kompleksową Ekspedycję
Naukową, żona nieżyjącego profesora Knuta
Olofa Falka, wybitnego szwedzkiego
językoznawcy, przekazała jego spuściznę
naukową do Muzeum Okręgowego w Suwałkach
Aleksandra Piłsudska z domu
uczestniczka walk niepodległościowych w I
Szczerbińska (1882-1963)
Brygadzie Legionów, działaczka PPS i POW,
żona Józefa Piłsudskiego
Walery Roman (1877-1952)
prawnik i społecznik, członek Tymczasowej
Rady Obywatelskiej Okręgu Suwalskiego,
reprezentował Suwalszczyznę na konferencji
pokojowej w Paryżu
Marszałek Polski Edward Rydz – Śmigły wojskowy i polityk, Naczelny Wódz w
(1886-1941)
kampanii wrześniowej 1939 r., uczestnik walk o
niepodległość Polski, brał udział w wojnie
polsko-bolszewickiej
Andrzej Strumiłło (ur. 1928 r.)
artysta malarz, grafik, rzeźbiarz, fotografik oraz
poeta, posiada galerię autorską w Centrum
Sztuki Współczesnej Oddziale Muzeum
Okręgowego w Suwałkach
Edward Franciszek Szczepanik (1915ekonomista, ostatni premier rządu polskiego na
2005)
uchodźstwie w latach 1986-1990
Andrzej Wajda (ur. 1926 r.)
wybitny reżyser filmowy i teatralny,
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
93
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
współtwórca polskiej szkoły filmowej, laureat
honorowego Oscara, senator I kadencji w latach
1989-1991, na Suwalszczyźnie nagrał sceny do
filmu „Pan Tadeusz”
4.3 Stan infrastruktury turystycznej
4.3.1 Szlaki turystyczne
Nazwa
SUWAŁKI –
RUTKA
TARTAK
Kolor, rodzaj
szlaku
szlak pieszy
zielony
SUWAŁKI –
FILIPÓW
szlak pieszy
żółty
SUWAŁKI –
DANOWSKIE
szlak pieszy
niebieski
Międzynarodowy
szlak rowerowy
Eurovelo R11
Pierścień
Rowerowy
Suwalszczyzny
szlak
rowerowy
R-11
szlak
rowerowy
Trasa
Długość
Stan znaków
Suwałki – Okuniowiec Osinki – Szwajcaria Studzieniczne – Rezerwat
„Cmentarzysko Jaćwingów” –
Prudziszki – Czerwone Bagno
– Krzemianka - Jeleniewo –
Kazimierówka – Jeglówek Góra Zamkowa w Szurpiłach
– Udziejek Górny – Udziejek
Dolny – młyn Jaczno Smolniki – Jodoziory –
Postawele - Rutka-Tartak
Suwałki – Ur. Białorogi Biała Woda – Potasznia –
Osowa – Turówka Stara Taciewo – Gaciska –
Jemieliste – Dębszczyzna –
Olszanka – Filipów
Dworzec PKP Suwałki – Mała
Huta – jez. Krzywe – Jez.
Koleśne – Jez. Czarne –
Krzywe – Sobolewo –
Gawrych Ruda – jezioro Staw
– Płociczno – Walne – Ateny
– jez. Blizno – Upustek Danowskie
m.in. Wigierski Park
Narodowy - Suwałki
47,4 km
stan dobry
32,4 km
stan dobry
38,8 km
stan dobry
na terenie
Suwalszczyzny
175 km
173 km
stan dobry
Żegary - Puńsk - Jegliniec Rutka Tartak - Wiżajny Degucie - Stańczyki - Przerośl
- Filipów - Bakałarzewo Raczki - Dowspuda - Suwałki
- Mała Huta - Stary Folwark
stan dobry
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
94
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
4.3.2 Rekreacja – aktywny wypoczynek
OBIEKT
hale sportowe
ścianka
wspinaczkowa
stadion
lekkoatletyczny
z kortami
tenisowymi
skate park
pływalnia
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
powierzchnia użytkowa -3.315 m2,
hala duża – wymiary 50m x 20 m, po remoncie
ma nową szatnię i hol, parkiet, sufit,
podwieszane kosze oraz oświetlenie
umożliwiające przeprowadzanie transmisji
telewizyjnych z rozgrywanych meczów, liczba
miejsc na widowni – 460 + 150 na trybunie
przesuwnej
hala mała – wymiary 25 m x 12,5 m – obiekt
udostępniany szkołom, osobom
indywidualnym, firmom do prowadzenia zajęć
sportowych, treningów, organizacji zawodów
sportowych i imprez rekreacyjnych. Pełni
również rolę sali widowiskowo – koncertowej
służy do treningów wspinaczkowych o
wysokości około 9. metrów
obiekt z bieżnią tartanową- 400 m, trybunami i
murawą wewnątrz, skocznią w dal i wzwyż,
stanowiskiem do rzutu młotem i dyskiem;
integralnie ze stadionem związane jest jego
najbliższe otoczenie, dojścia, dojazdy, zieleń,
korty tenisowe; całość ogrodzona; trybuny –
200 miejsc; boisko treningowe do piłki nożnej;
w budynku zlokalizowanym na stadionie
znajdują się pomieszczenia przeznaczone na
noclegi (ok. 30 miejsc) dla grup sportowych
obiekt przeznaczony do jazdy na deskorolkach
i łyżworolkach
wymiary niecki basenowej – 25 m x 12,5 m,
obiekt udostępniany szkołom, podmiotom
indywidualnym, firmom do prowadzenia zajęć
sportowych, treningów, organizacji zawodów
pływackich; obiekcie znajduje się jacuzzi i
solarium
siłownia
zlokalizowana w budynku pływalni,
wyposażona w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń
siłowych
Centrum
,,Arkadia” –
ogólnodostępna plaża, strzeżona w okresie
wakacyjnym, plac zabaw, budynek przy plaży
DANE ADRESOWE
ul. Wojska Polskiego 2,
tel. 87/ 5667813,
87/5667811
czynne codziennie,
w godz. 7.00 – 22.00
ul. Wojska Polskiego 2
ul. Wojska Polskiego
17,
tel. 87/5664187
czynne w okresie
kwiecień – październik,
codziennie, w godz.
6.00 – 22.00
ul. Wojska Polskiego 2,
obiekt całoroczny
ul. Wojska Polskiego 2,
tel. 87/ 5650236,
87/5667481
czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 6.00
– 22.00; sobota –
niedziela – 10.00 -18.00
ul. Wojska Polskiego 2,
tel. 87/ 5650236,
87/5667481
czynne od poniedziałku
do piątku w godz. 6.00
– 22.00; sobota –
niedziela – 10.00 -18.00
czynne w okresie
wakacyjnym (lipiec –
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
95
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zalew Arkadia
Ośrodek
Żeglarski nad
Zalewem
Arkadia
Stadion
Piłkarski
lodowisko
aquapark
z pływalnią
w którym zlokalizowana jest kawiarnia
i wypożyczalnia sprzętu
budynki są wykorzystywane do prowadzenia
zajęć m.in. z żeglarstwa
sierpień)
boisko – płyta główna i dwa boiska
treningowe; trybuny sportowe – wykonane dla
potrzeb dyscypliny sportowej piłki nożnej;
ilość siedzisk – 1820 sztuk, ilość sektorów – 4
lodowisko sezonowe o sztucznej nawierzchni o
wymiarach 20 x 30 m, wypożyczalnia łyżew
ul. Zarzecze 26,
tel. 87/5667481
obiekt całoroczny
- basen rekreacyjny ze sztuczną rzeką,
leżankami i ścianami bocznymi z masażem
podwodnym, biczami wodnymi, kaskadą
wodną, gejzerami, parasolem wodnym
- basen do nauki pływania o wymiarach
12,5x6,0x1,0m i głębokości 1,35m,
- brodzik dla dzieci z grzybkiem wodnym,
jeżem wodnym,
- 3 whirpoole, dwutorowa zjeżdżalnia rodzinna,
zjeżdżalnia rurowa otwarta 56 m, dwie
zjeżdżalnie rurowe powyżej 100m.
- aneks saunowy (dostępny z części
basenowej) składający się z: sauny suchej,
mokrej, wypożyczalni oraz części sanitarnej
i technicznej.
Część z odnową biologiczną będzie stanowić
autonomiczną atrakcję służącą użytkownikom
z zewnątrz oraz zaplecze rehabilitacyjnowypoczynkowe dla zawodników pływackich
i innych użytkowników basenów. Obiekt
składać się będzie z następujących części:
Część A - gabinety odnowy biologicznej –
część lecznicza,
Cześć B - sale sportowo-rekreacyjne
z zapleczem,
Cześć C - centrum saunowe
ul. Zastawie 38 i 38A
Park Konstytucji 3-go
Maja
czynne od listopada do
marca (uzależnione od
warunków
atmosferycznych)
poniedziałek – piątek w
godz. 9.00-20.30,
sobota, niedziela,
święta w godz. 10.00 –
20.30
czynny od grudnia 2010
r.
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
96
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
4.3.3 Organizatorzy aktywnego wypoczynku (imprez turystycznych)
INSTYTUCJA
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach
Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze Oddział w Suwałkach
Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
DANE ADRESOWE
Wojska Polskiego 2
Kościuszki 37
1 Maja 15
Zastawie 38
4.3.4 Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
WYPOŻYCZALNIA
„Tandem” (rowery)
PTTK (kajaki, canoe, rowery górskie,
namioty, narty biegowe)
SIRT (rowery)
Ośrodek Żeglarski OSiR (kajaki, rowery
wodne, łódki)
„Potok” (kajaki)
Wypożyczalnia kajaków
PPHU „Armator” (scuponty, paintball)
Marek Taraszkiewicz (jachty kabinowe)
DANE ADRESOWE
Kościuszki 130
Kościuszki 37
Stary Folwark
Kościuszki 45
Zastawie 38
Daszyńskiego 9b/13
Zarzecze 26
Lutostańskiego 18
Noniewicza 38C/84
4.3.5 Instytucje kulturalne
INSTYTUCJA
DANE ADRESOWE
OŚRODKI KULTURY
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki
Noniewicza 71
Młodzieżowy Dom Kultury
Noniewicza 42
KINA
Multikino Lumiere 3D (Suwałki Plaza)
Dwernickiego 15
Kino Bałtyk
Kościuszki 24
GALERIE
Galeria Regionalnego Ośrodka Kultury i
Noniewicza 71
Sztuki Chłodna 20
Galeria Regionalnego Ośrodka Kultury i
Sztuki Pacamera
Galeria Jednego Obrazu Młodzieżowego
Domu Kultury
Centrum Sztuki Współczesnej Galeria
Andrzeja Strumiłły Oddział Muzeum
Okręgowego w Suwałkach
Galeria Biurowiec Sztuki
Noniewicza 71
Kościuszki
Kościuszki 45
Północna 30
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
97
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
BIBLIOTEKI
Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej Emilii Plater 33A
Filia Biblioteczna nr 1
Szpitalna 60
Filia Biblioteczna nr 2
Klonowa 41
Filia Biblioteczna nr 3
Północna 26
Biblioteka Pedagogiczna
Reja 67B
Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły
Noniewicza 10
Zawodowej w Suwałkach im. prof. Edwarda
F. Szczepanika
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Noniewicza 83
4.3.6 Zespoły muzyczne
ZESPÓŁ
Acoustic Duet
Blues Forever
Suwalska Formacja Szantowa „Zmiana
Wachty”
Suwalska Kapela Biesiadna
Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”
SIEDZIBA
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki
Noniewicza 71
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
4.3.7 Cykliczne imprezy kulturalne
Opis
Koncert noworoczny pod patronatem Prezydenta Miasta
Suwałk
Noc Muzeów
X Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca Muszelki
Wigier
Plener Malarski ,,U Źródła”
Piknik Kawaleryjski
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży
Wigraszek
Niedzielne Poranki Teatralne
Letnie koncert ,,Przy fontannie” w wykonaniu Suwalskiej
Orkiestry Kameralnej ,,Camerata dell’Arte”
Kino Letnie
Koncerty Plenerowe z udziałem gwiazd
Letnia Filharmonia AUKSO
Suwałki Blues Festival
Suwalski Jarmark Folkloru. Festyn Jadła Kresowego
Spotkania Kapel Podwórkowych
Miejsce
styczeń
maj
maj
maj
czerwiec
czerwiec
czerwiec/lipiec/sierpień
czerwiec/lipiec/sierpień
czerwiec/lipiec/sierpień
lipiec/sierpień
lipiec/sierpień
lipiec
lipiec
sierpień
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
98
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Dni Suwałk
Suwalskie Teatr-Akcje
Kabareton „Wsuwka”
Suwalski Maraton Szantowy
Niedzielne Poranki Teatralne
Objazdowy Festiwal Filmowy ,,Watch Docs. Prawa
Człowieka w Filmie”
Suwalski Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej
Ogólnopolskie Spotkania z Monodramem ,,O Złotą
Podkowę Pegaza”
Pałacyk Świętego Mikołaja
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
wrzesień
grudzień
grudzień
grudzień
4.3.8 Baza noclegowa
OBIEKT
DANE ADRESOWE
STANDARD
ul. Kościuszki 120
LICZBA
MIEJSC
66
Hotel „Dom
Nauczyciela”
(**)
Hotel
„Suwalszczyzna”
ul. Noniewicza 71a
50
pokoje 1, 2, 3, 4osobowe oraz
apartamenty,
wszystkie pokoje
wyposażone w
łazienkę, TV (Cyfra+
oraz Platforma "n"),
Internet
bezprzewodowy,
radio, telefon
obiekt noclegowy
„Hańcza”
ul. Wojska Polskiego 2
200
pokoje 1, 2, 3osobowe oraz
apartamenty,
wszystkie pokoje
wyposażone w
łazienkę, telefon
i TV
pokoje 1, 2, i 4osobowe, wszystkie
pokoje wyposażone
w łazienkę, TV-Sat,
telefon
DODATKOWE
USŁUGI
- dwie sale
konferencyjne (na
100 i na 30 osób),
- w budynku
znajduje się salon
kosmetyczny,
salon fryzjerski
oraz solarium
- dwie sale
konferencyjne
(łącznie mogą
pomieścić do 100
osób)
- w kompleksie
znajduje się salon
kosmetyczny,
salon fryzjerski,
parking strzeżony,
klimatyzowana
restauracja,
drink-bar,
bankomat
Cash4You
- restauracja,
- sala
konferencyjna
(około 70 osób),
- garaże dla
samochodów
osobowych i
mini-van,
- parking
strzeżony dla
autokarów
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
99
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Zajazd „Private”
ul. Polna 9
22
- pokoje 1, 2, 3 i 4
osobowe, wszystkie
pokoje wyposażone
w łazienkę, TV SAT,
radio, telefon, łącze
internetowe
Dom noclegowy
OSiR „Wigry”
ul. Zarzecze 26
57
Zajazd
„Cowboy”
ul. Wojska Polskiego
77
11
- pokoje 1, 2, 3, 4osobowe oraz
apartamenty,
każdy pokój
wyposażony w
łazienkę, TV oraz
Internet
- pokoje 1, 2, 3osobowe,
wyposażone w
łazienkę, TV i
bezprzewodowy
Internet
i samochodów
ciężarowych;
- w kompleksie
znajdują się
również obiekty
sportowe
i rekreacyjne
Ośrodka Spotru
i Rekreacji: hala
sportowa;
pływalnia;
stadion piłkarski;
stadion
lekkoatletyczny;
zalew "Arkadia"
- restauracja,
- parking
strzeżony,
- część
rekreacyjna
z ogrodem
i oczkiem
wodnym,
miejscem do
grillowania i na
ognisko, plac
zabaw dla dzieci
(boisko do
badmintona,
huśtawka,
piaskownica)
- parking
- bar
- 3 sale
konferencyjne
-restauracja,
- sala bankietowa
na 30 osób,
- sala
dyskotekowa na
60 osób,
- plac zabaw,
- parking
strzeżony
monitorowany dla
samochodów
osobowych i TIRów
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
100
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Bursa szkolna
Miejsca
noclegowe PKS
ul. Szkolna 2
160
ul. Wojska Polskiego
100
- pokoje 2 i 3osobowe z
łazienkami i
Internetem, oraz
pokoje 4- osobowe z
łazienką na korytarzu
- pokoje 2, 3 i 4osobowe, wspólna
łazienka
-
- kuchnia
- świetlica
z dostępem do
Internetu
4.3.9 Baza gastronomiczno – rozrywkowa
OBIEKT
DANE ADRESOWE
GODZINY
OTWARCIA
„Na Starówce”
RESTAURACJE
Chłodna 2
„Einstein”
Kościuszki 82
„Karczma Polska”
Kościuszki 101a
„Laguna” (sezonowo)
„Finezja”
„Amon-Ra”
restauracja w hotelu
„Suwalszczyzna”
restauracja w hotelu „Dom
Nauczyciela”
restauracja w obiekcie
noclegowym „Hańcza”
Zastawie 6
Chłodna 3a
Sportowa 8
Noniewicza 71 a
12:00 – do
ostatniego klienta
12:00 – do
ostatniego klienta
niedz. - cz. 11:0022:00
pt. – sob. 11:0024:00
12:00-22:00
brak danych
12:00 – 20:00
7:00 – 22:00
Kościuszki 120
7:00 – 22:00
Wojska Polskiego 2
7:00 – 22:00
„Biesiadny”
Mała gastronomia „U
Wojtka”
BARY
Daszyńskiego 5
Kościuszki 78/2
„Cowboy”
„DAB”
Wojska Polskiego 77
Waryńskiego 25
„Dorado”
Noniewicza 38 b
10:00 – 22:00
pon.-pt.: 10:0018:00, sob.: 10:0014:00
cało dobowy
poniedziałekpiątek: 09:0022:00, sobota:
12:00-22:00,
niedziela: 14:0022:00
18:00 – ostatniego
klienta
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
101
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
„Gams”
Chopina 6a
1 Maja 2a
„Janza” Caffe-Bar
„Kogutek”
„Lunch”
„McDonald’s”
KFC w CH Plaza
„Mira”
„Pik”
„Bar Polski” T. Nawrocka
„Ratuszowy”
Noniewicza 42 A
Kościuszki 80
M. Buczka 183
gen. Dwernickiego 10
Dwernickiego 15
Kasztanowa 17
Nowomiejska 23
Kościuszki 59
Kościuszki 46
„Rong-Vang” Bar Orientalny
Konopnickiej 10
„Rybka”
„Rarytas”
„Kamienica”
„Snack Bar”
Noniewicza 44a
Patli 5
Ks. Hamerszmita 7
Kościuszki 66
„U Siemiona”
Wesoła 65
„U Tereski”
pon. – pt. 5:0017:00
sob.- niedz. do
16:00
9:00-18:00
8:00-20:00
brak danych
7:00-23:00
brak danych
5:00 – 22:00
9:00-21:00
brak danych
pon.- sob. 8:0020:00, niedz.12:00 20:00
pon.-sob. 10.0018.00
brak danych
brak danych
brak danych
pon. – sob. 10:0017:00
pon. – pt. 9:0018:00
sob. 9:00-16:00
brak danych
Bakałarzewska 21
KAWIARNIE, PIZZERIE I NALEŚNIKARNIE
„Chilli Pizza”
Reja 2
10:00-23:00
„Fantazja”
Waryńskiego 21
10:00-21:00
Wierusza-Kowalskiego 4a
niedziele i święta
12:00 – 21:00
„Jazz-Pizza”
Kościuszki 21
brak danych
„Rozmarino” PizzeriaKościuszki 75
10:00-22:00
Galeria
„Tivoli”
Minkiewicza 3
pon.-niedz.: 11:0019:00
„Da Grasso”
Pułaskiego 30g
pon. – cz. 11:0022:00
pt. – sob. 11:0024:00
niedz. 12:00 –
22:00
naleśnikarnia „Dellissa”
Kościuszki 78
brak danych
„Telepizza”
Kościuszki 88
brak danych
„Pizzeria Dominium” w CH
Gen. J. Dwernickiego 15
brak danych
Plaza
PUBY
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
102
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
„Kamienica”
„Kuźnia”
ul. Waryńskiego 7
ul. Chłodna 5
„Pod strzechą”
„Piwnica”
„Club&Pub 54”
Klub bilardowy „Elita”
Sofiks – klub bilardowy
Piwiarnia Warecka
ul. Noniewicza 85d
ul. Kościuszki 76
T. Kościuszki 54
ul. Sejneńska 11
ul. Chopina 20
ul. Chłodna 2,
CUKIERNIE I LODZIARNIE
Sejneńska 7
„Poziomka”
Firma PiekarniczoCukiernicza JANZA
„Łasuch” (sklep)
„Kodżak”
sklepy firmowe:
Lityńskiego 3 a
Noniewicza 42 a
Sejneńska 34
Noniewicza 93 b
1-go Maja 1
„Markiza”
„Na schodkach”
Klonowa 20
Kościuszki 41
„Stefanka”
Chłodna 9
Wierusza-Kowalskiego 2 (Kaufland)
„7 Pokus”
Lityńskiego 10
brak danych
pon.-pt.: 10:0020:00, sob.: 10:0022:00, niedz.:
10:00-20:00
11:00-23:00
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
pon. – pt. 9:0018:00
son. – niedz. 9:0015:00
brak danych
brak danych
pon. – pt. 6:0018:00
sob. 7:00-15:00
niedz. 9:00-13:00
brak danych
11:00- do
ostatniego klienta
pon. – pt. 9:0016:00
sob. 9:00-20:00
nie udzielono
informacji
4.3.10 Instytucje zajmujące się organizacją turystyki
ORGANIZACJA
DANE KONTAKTOWE
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Centrum Międzynarodowej Informacji
Ks. K. Hamerszmita 16
Kulturalno – Turystycznej Regionalnego
Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach
Polskie Towarzystwo TurystycznoKościuszki 37
Krajoznawcze Oddział w Suwałkach
Suwalska Organizacja Turystyczna
Ks. K. Hamerszmita 16
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
103
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna (SIRT)
Kościuszki 82 lok. 7
PRZEWODNICY
Marek Szczepankiewicz
informacja w Polskim Towarzystwie
przewodnik i pilot wycieczek po Suwałkach
Turystyczno-Krajoznawczym, Oddział
i Suwalszczyźnie
w Suwałkach, ul. Kościuszki 37
Jan Bacewicz
j.w.
przewodnik po Suwałkach i Suwalszczyźnie
Andrzej Chuchnowski
j.w.
przewodnik po Suwałkach i Suwalszczyźnie
Maria Kołodziejska
j.w.
przewodnik po Suwałkach i Suwalszczyźnie
Marian Żukowski
j.w.
przewodnik po Suwałkach i Suwalszczyźnie
BIURA PODRÓŻY
„Groma-Tour” Agencja TurystycznoKościuszki 86
Usługowa
Polskie Biuro Podróży Elżbieta
Noniewicza 48
Mioduszewska
Polskie Towarzystwo TurystycznoKościuszki 37
Krajoznawcze Oddział w Suwałkach
Przedsiębiorstwo Turystyczne „Wigry” Sp.
Kościuszki 84
zo.o.
„Suwalszczyzna” Agencja PromocyjnoChłodna 6, Kościuszki 52
Turystyczna
„PKS-Travel” Biuro Turystyczne
Utrata 1B
„Forma-T” Biuro Turystyki Aktywnej
Wigry 9, 16-402 Stary Folwark
„Akajak” Usługi Aktywnej Turystyki
Noniewicza 77 lok. 10A
Wodnej
„Dorota-Travel” Biuro Podróży
Utrata 2c lok.16
„Trans-Lech” Agencja Turystyczna
Noniewicza 93B
„Jaćwing” Biuro Podróży
Kościuszki 93
„Camel Travel” Biuro Podróży
Kościuszki 79/3
4.4 Usługi około-turystyczne
OBIEKT
DANE ADRESOWE
PARKINGI
Parking Strzeżony
Daszyńskiego 2
Jerzy Gryczan, Halina Sójka s.c.
Putry 6
Stowarzyszenie Użytkowników Społecznego Kowalskiego 6/50
Parkingu Strzeżonego
MECHANIKA SAMOCHODOWA I POMOC DROGOWA
Auto-Pomoc. Tadeusz Jaśkiewicz
Władysława Jagiełły 101
STACJE PALIW
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
104
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Statoil Polska Sp. z o.o. Stacja paliw
Mikołaja Reja 2
Tapiro sp.j. Stacja paliw
Kolejowa 5
Tapiro sp.j. Stacja paliw
Generała Kazimierza Pułaskiego 107
Globtroter. Stacja paliw
Adama Mickiewicza 17
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Stacja
Wojska Polskiego 35
paliw
Karp sp.j. Stacja paliw
Sejneńska 36
Orlen
Gen. Kazimierza Pułaskiego 2
Shell
Gen. Kazimierza Pułaskiego 28
POCZTA
Centrum Poczty Oddział Rejonowy
Pułaskiego 52
Urząd Pocztowy Suwałki 1
Pułaskiego 52
Urząd Pocztowy Suwałki 1 Filia
Emilii Plater 15/2c
Urząd Pocztowy Suwałki 1 Filia
Noniewcza 10
Urząd Pocztowy Suwałki 1 Filia
Waryńskiego 24, Waryńskiego 45
Urząd Pocztowy Suwałki 3
Sejneńska 13
Urząd Pocztowy Suwałki 4
Kościuszki 25
Urząd Pocztowy Suwałki 5
Północna 27
Urząd Pocztowy Suwałki 6
Klonowa 41 a
Urząd Pocztowy Suwałki 8
Paca 5g
BANKI
Bank AIG
Sejneńska 1
Bank BPH
Noniewicza 95
Bank BPS
Noniewicza 48
Bank Gospodarki Żywnościowej
Kościuszki 54
Bank Ochrony Środowiska
Kościuszki 64
Bank PKO BP Oddział I
Noniewicza 89
Bank PKO BP Oddział II
Świerkowa 54
Bank PKO BP Oddział III
Gen. Andersa 7
Bank PKO SA Oddział I
Noniewicza 48
Bank PKO SA Oddział II
Kościuszki 72
Bank PKO SA Oddział II, Filia I
Kowalskiego 17
Bank PKO SA Oddział II, Filia II
Nowomiejska 3
Bank PKO SA Oddział II, Filia IV
1-go Maja 2A
Bank PKO SA Oddział II
Kościuszki 56
Bank Podlasko-Mazurski
Noniewicza 61
Bank Pocztowy
Kościuszki 25
Bank Zachodni WBK
Kościuszki 49
Dominet Bank
Noniewicza 93A
Eurobank Odział I
Noniewicza 85B
Eurobank Odział II
Szkolna 8
Fortis Bank
Noniewicza 93A
GetIn Bank
Noniewicza 38
Kredyt Bank
Sejneńska 2
Lukas Bank
Kościuszki 64
mBank
Kościuszki 40
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
105
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Multi Mank
Polbank
Millenium Bank,
Kościuszki 22
Kościuszki 67
Dwernickiego 15 (Suwałki Plaza)
BANKOMATY
Pekao SA
Teofila Noniewicza 48
BPH
Tadeusza Kościuszki 56
BPH
Teofila Noniewicza 48
PKO BP
Gen. Władysława Andersa 7
Pekao SA
1 Maja 2a
Bank Spółdzielczy
Teofila Noniewicza 48
BPH
Adama Mickiewicza 17
Pekao SA
Alfreda Wierusza Kowalskiego 12
BPH
Alfreda Wierusza – Kowalskiego 2
Euronet
Tadeusza Kościuszki 64
KANTORY
Kantor wymiany walut
Tadeusza Kościuszki 78
Boss. Kantor wymiany walut. Borkowski W. Teofila Noniewicza 44
Zenit. Kantor wymiany walut
Teofila Noniewicza 44
Mitin Halina. Kantor wymiany walut
Tadeusza Kościuszki 71
Kantor wymiany walut
Wojska Polskiego 77
Panama. Myszkowski, Biłda
Emilii Plater 9a
Zenit II. Kantor wymiany walut
Sejneńska 6
Kantor wymiany walut
ul. Wierusza –Kowalskiego (Kaufland)
OCHRONA ZDROWIA:
POGOTOWIE RATUNKOWE
Wojewódzka Stacja Pogotowia
Mickiewicza 11
Ratunkowego
SZPITALE
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki Szpitalna 60
Bulwarowa 3 (choroby zakaźne)
Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład
Szpitalna 62
Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Medica Vision”
PRZYCHODNIE
NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej s.c.
NZOZ PULS Spółka Partnerska Lekarzy
NZOZ PRYMUS Sp. z o.o.
NZOZ Przychodnia Rodzinna
NZOZ Przychodnia Rodzinna i Medycyny
Pracy Joanna Adamska
NZOZ VITA-MED. Sp. Partnerska
NZOZ Lekarzy "Eskulap" Nowacki i
Partnerzy
NZOZ Ośrodek Medycyny Szkolnej i
Wigierska 7
Młynarskiego 9
Waryńskiego 27
Waryńskiego 27
Patli 29, E. Plater 7
E. Plater 22
Putry 9
Waryńskiego 27
Waryńskiego 27
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
106
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Promocji Zdrowia SANITAS
Niepubliczny Zakład POZ Marii IgnatjewWaryńskiego 27
Bućko
Niepubliczny Zakład POZ Marii IgnatjewWaryńskiego 27
Bućko
N ZOZ Przychodnia POZdrowie
Mickiewicza 11
Ambulatorium z Izbą Chorych Publiczny
Wojska Polskiego 11
Zakład Opieki Zdrowotnej J.W. 1747
Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ POLIPułaskiego 26 A
MED.Sp.partnerska
NZOZ Pielęgniarek i Położnych
Waryńskiego 27
Środowiskowo-Rodzinnych
APTEKI
apteka
Kościuszki 78
apteka
Noniewicza 85 D
apteka
Waryńskiego 19
Apteka Homeopatyczna – Szeląg Inga i Piotr Witosa 13
Apteka
Noniewicza 57
Apteka CEFARM Białystok S.A
Młynarskiego 9
Apteka CEFARM Białystok S.A.
Noniewicza 48
Apteka CEFARM Białystok S.A.
Konopnickiej 2
Centrum Medyczno-Oświatowe im. Bł.
Noniewicza 99
Marianny Biernackiej Apteka „Św. Brunona”
Apteka im. Św. Kingi Olga Kasiborska
Nowomiejska 4
Apteka
Patli 6
Apteka im. św. Kosmy i Damiana
Gałaja
Apteka - Jasińska Emilia
Północna 26
Apteka - Korzeniowski Wacław
Lityńskiego 10
Apteka – Pluch Małgorzata
Waryńskiego 23
Apteka - Perkowska Irena
Emilii Plater 45
Apteka Dbam o Zdrowie
Kowalskiego 2
Apteka Prywatna - Pucek Danuta
Ogińskiego 5f
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
STRAŻ MIEJSKA
Kościuszki 76, tel. 986, 87/5650163
POLICJA
Gen. Pułaskiego 26, tel. 87/5641500
STRAŻ POŻARNA
Adama Mickiewicza 15, tel. 87/5660205
4.5 Transport i infrastruktura techniczna
4.5.1 Infrastruktura drogowa
DROGA
nr 8 (droga krajowa)
TRASA
Granica państwa – Kudowa Zdrój – Kłodzko – Ząbkowice Śląskie
– Wrocław – Oleśnica – Syców – Kępno – Walichnowy – Wieluń
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
107
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
nr E67 (trasa
europejska)
nr 655 (droga
wojewódzka)
nr 652 (droga
wojewódzka)
nr 653 (droga
wojewódzka)
– Bełchatów – Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka –
Warszawa – Radzymin – Wyszków – Ostrów Mazowiecka –
Zambrów – Białystok – Korycin – Augustów – Suwałki –
Budzisko – granica państwa; długość trasy 217,16 km
trasa łącząca Europę Środkową ze Skandynawią i przebiegająca
przez: Finlandia – Estonia – Łotwa – Litwa – Polska – Czechy;
długość trasy ok. 1555 km
Kęp – Wydminy – Olecko – Wieliczki – Cimochy – Raczki –
Suwałki – Jeleniowo – Rutka-Tartak; długość trasy 120 km
Kowale Oleckie – Lakiele – Drozdowo – Mieruniszki – Filipów –
Motule Stare – Jemieliste – Piecki – Taciewo – Osowa – Mały
Bród – Suwałki; długość trasy 42 km
Sedranki – Szczecinki – Bakałarzewo – Suwałki – Stary Folwark –
Krasnopol – Sejny – Poćkuny; długość trasy 74 km
4.5.2 Komunikacja
1) Komunikacja autobusowa
PKS
Informacja PKS
Dworzec autobusowy w Suwałkach
Bezpośrednie połączenia
PKS w Suwałkach SA
Wojska Polskiego 100
87/566 27 63
Utrata 1b
kursy dalekobieżne do:
Białegostoku (9), Gdańska (1), Olsztyna (4 )
, Warszawy (5), Wrocławia (1)
oraz Krakowa (w weekendy) i Ustki
(w okresie wakacji)
połączenia lokalne:
Ełk (10 kursów), Gołdap (7), Olecko (12),
Augustów (12)
połączenia z:
miejscowościami WPN (22 kursy), w tym
z Wigrami (2 kursy w okresie wakacji)
miejscowościami SPK (12 kursów)
2) Komunikacja kolejowa
Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych
Tanie Linie Kolejowe PKP Intercity SA
Dworzec kolejowy w Suwałkach
informacja PKP
Bezpośrednie połączenia
Kolejowa 22
ul. Kolejowa 22
ul. Kolejowa 22
19 757 lub 22/194 36 lub 42/194 36
Warszawa (raz dziennie, przewoźnik Tanie
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
108
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Linie Kolejowe), Białystok (cztery razy
dziennie Regio, raz dziennie TLK),
Augustów (cztery razy dziennie Regio, raz
dziennie TLK),Sestokai (Litwa) –raz
dziennie TLK
w okresie wakacyjnym połączenia
bezpośrednie z Oleckiem, Ełkiem,
Giżyckiem, Olsztynem, Toruniem,
Poznaniem i Wrocławiem
(raz dziennie)
3) Komunikacja miejska
Zakład Komunikacji Miejskiej
Sejneńska 82
LINIA
TRASY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH
1
Sejneńska, PGK → Waryńskiego → P. M. Konopnickiej → Noniewicza →
Kościuszki → Wojska Polskiego → Warszawska → Powstańców Wielkopolskich
→ Grunwaldzka
2
Krzywe → Sejneńska → Utrata → Waryńskiego → Noniewicza → Dwernickiego
→ Podhorskiego → Jana Pawła II → Nowomiejska → Pułaskiego → Kowalskiego
→ Reja → Kościuszki → Dwernickiego → Noniewicza → Waryńskiego → 1-go
Maja → Sejneńska → Krzywe → Sobolewo → Płociczno
3
Gmina Suwałki, Wychodne → Zielone Królewskie → Poddubówek → Buczka →
Szafirowa → Wojska Polskiego → Kościuszki → Dwernickiego → Utrata →
Sejneńska, PGK
3bis Mickiewicza → Zarzecze → Powstańców Wielkopolskich → Lotnicza → Buczka
→ Wojska Polskiego → Kościuszki → Dwernickiego → Utrata → Sejneńska, PGK
4
Nowomiejska → Pułaskiego → Noniewicza → Utrata → Płociczno → Gmina
Suwałki, Sobolewo
5
Kościuszki → Reja → Szpitalna → Krzywe → Gmina Suwałki, Biała Woda
8
Sejneńska, PGK → Sejneńska → 1–go Maja → Noniewicza → Kolejowa →
Północna → Okuniowiec → Nowa Wieś → Gmina Suwałki, Lipniak
9
Suwałki, Sejneńska, Zespół Szk. Nr 5 → Nowomiejska → Pułaskiego → Reja →
Kościuszki → Mickiewicza → Bakałarzewska → 23–go Października → Mieszka I
→ Bakałarzewska → Gmina Suwałki, Zielone Kamedulskie → Gmina Suwałki,
Trzciane → Gmina Suwałki, Wychodne → Gmina Suwałki, Przebród → Gmina
Suwałki, Żyliny
10
Suwałki, Jasionowo, Pułaskiego → Dwernickiego → Kościuszki → Wojska
Polskiego, Dubowo
11
Północna → Kolejowa → Świerkowa → Pułaskiego → Kowalskiego → Reja →
Kościuszki → Mickiewicza → 23 Października → Grunwaldzka → Powstańców
Wielkopolskich → Buczka → Warszawska → Dubowo, Wojska Polskiego
14
Gmina Suwałki, Mała Huta → Piaskowa → Krzywe → Sejneńska → Waryńskiego
→ Noniewicza → Pułaskiego → Kowalskiego → Reja → Szpitalna → Krzywólka
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
109
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
16
18
18bis
19
20
21
23
Suwałki, Noniewicza, P.M. Konopnickiej → Dwernickiego → Świerkowa →
Nowomiejska → Pułaskiego → Kowalskiego → Reja, Cmentarz
Suwałki, Szpitalna, szpital → Reja → Kowalskiego → Pułaskiego → Świerkowa →
Kolejowa → Utrata → Wigierska → Kościuszki → Wojska Polskiego → Sportowa
→ Utrata → Mereckiego → Wojska Polskiego → Kościuszki → Wigierska →
Noniewicza → Sejneńska → Utrata → Kolejowa → Świerkowa → Pułaskiego →
Kowalskiego → Reja → Szpitalna, szpital
Suwałki, Szpitalna → Reja → Kowalskiego → Pułaskiego → Świerkowa →
Kolejowa → Utrata → Sejneńska, PGK
Suwałki, Dubowo Wieś → Wojska Polskiego, Dubowo → Hubala → Wojska
Polskiego → Kościuszki → Reja → Kowalskiego → Pułaskiego → Świerkowa →
Kolejowa → Północna
Zielone Kamedulskie → Bakałarzewska → Mieszka I → Sikorskiego →
Dwernickiego → Kolejowa → Północna → Świerkowa → Pułaskiego →
Kowalskiego → Reja → Bulwarowa → Reja → Kowalskiego → Pułaskiego →
Świerkowa → Kolejowa → Dwernickiego → Sikorskiego → Mieszka I →
Bakałarzewska → Zielone Kamedulskie
Północna → Kolejowa → Dworzec PKP → Świerkowa → Pułaskiego →
Kowalskiego → Reja → Kościuszki → Wojska Polskiego → Buczka → Szafirowa
→ Buczka → Gmina Suwałki, Podbudówek
Sejneńska, PGK → Utrata → Północna → Świerkowa → Nowomiejska →
Pułaskiego → Kowalskiego → Reja → Bulwarowa → Sikorskiego → Grunwaldzka
4.5.3 Infrastruktura komunalna
WODOCIĄGI i KANALIZACJA
Przedsiębiorstwa
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
łączna długość sieci
Wodociągów i Kanalizacji w tel. 87/5676053
wodociągowej (z
Suwałkach Spółka z o.o.
tel./fax. 87/5675022
przyłączami) wynosi 201,9
km
ENERGIA CIEPLNA
Przedsiębiorstwo Energetyki ul. Przemysłowa 6
miejska sieć ciepłownicza
Cieplnej Sp. z o.o.
tel. 87/5629993
liczy 60 960,2 mb, obsługuje
poprzez 463 węzły cieplne
982 budynki;
łączna moc energii cieplnej
wynosi 139,5 MW
"Targowiska Miejskie"
Spółka z o.o.
TARGOWISKA MIEJSKIE
ul. Sejneńska 6D
tel. 87/ 5666514
na terenie miasta Suwałk
znajdują się targowiska:
przy ulicy Sejneńskiej
(handel odbywa się od
poniedziałku do soboty) oraz
przy ulicy Bakałarzewskiej
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
110
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
(czynne w soboty)
Park Naukowo –
Technologiczny Polska –
Wschód w Suwałkach sp. z
o. o.
INNOWACJA
ul. Noniewicza 10
tel. 87/5628477
Park zajmuje się stymulacją
rozwoju ekonomicznego
regionu poprzez
wykorzystanie możliwości
współpracy
międzynarodowej i
wspieranie
przedsiębiorczości
zorientowanej na
zaawansowane technologie.
4.6 Istniejące produkty turystyczne
Obiekty
suwalska starówka z neoklasycystyczną zabudową – zespół przestrzenny ulicy Kościuszki
park Konstytucji 3 Maja z XIX. z wiecznym żeliwnym zegarem słonecznym, altaną oraz
nową fontanną; w muszli koncertowej w parku znajduje się siedziba Centrum
Międzynarodowej Informacji Kulturalnej i Turystycznej Regionalnego Ośrodka Kultury
i Sztuki w Suwałkach
- zabytkowe kościoły suwalskie:
 konkatedra św. Aleksandra i w jej pobliżu pomnik Jana Pawła II autorstwa prof.
Gustawa Zemły
 kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dawna cerkiew)
 kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (dawna cerkiew)
 kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy
 molenna Staroobrzędowców
 prawosławna drewniana kaplica cmentarna z początków XX w.
Muzeum Okręgowe w gmachu dawnej Resursy Obywatelskiej, ze stałą wystawą Alfreda
Wierusza- Kowalskiego (w remoncie do 2011r.) wraz z oddziałami: Muzeum im. Marii
Konopnickiej (dom rodzinny Marii Konopnickiej) oraz Centrum Sztuki Współczesnej –
Galeria Andrzeja Strumiłły
suwalskie nekropolie: zespół cmentarzy (katolicki, ewangelicki, prawosławny,
Staroobrzędowców, żydowski, muzułmański)
Szlaki
piesze:
Europejski Dalekobieżny Szlak Pieszy E11
znaki niebieskie Suwałki – Danowskie 38,9 km
znaki zielone Suwałki – Rutka Tartak 47,4 km E11
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
111
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
znaki żółte Suwałki – Mieruniszki Małe 35, 9 km
rowerowe:
międzynarodowa trasa rowerowa EUROVELO R11, znaki zielone, symbol R11, długość
odcinka suwalskiego 173,6 km
szlak rowerowy Dowspuda – Stary Folwark 36,9 km
suwalskie ścieżki rowerowe o ogólnej długości ponad 30 km, przeznaczone dla ruchu
rowerowego i turystycznego, prowadzące w kierunku Wigierskiego Parku Narodowego
i jezior Okmin i Ożewo oraz zalewu Arkadia z kompleksem rekreacyjno-sportowym (korty,
boiska do piłki nożnej, siatkowej, koszykowej, basen, sauna, siłownia)
kajakowe:
Szlak Papieski
Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego
Rospudy
Wydarzenia
Suwałki Blues Festival
Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Tańca „Muszelki Wigier”
Dni Suwałk
Suwalski Jarmark Folkloru. Festiwal Jadła Kresowego
Letnia Filharmonia AUKSO
Festyn Jaćwieski
Piknik Kawaleryjski
Miejsca
Wigierski Park Narodowy
Suwalski Park Krajobrazowy
Jezioro Hańcza, najgłębsze na Niżu Polskim
Wigry – zespół pokamedulski nad j. Wigry
Stary Folwark – Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego
Płociczno Tartak – Wigierska Kolej Wąskotorowa
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
112
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
5. Miasto Augustów
5.1 Charakterystyka ogólna
Charakterystyka ogólna:
województwo
powiat
gmina
powierzchnia
współrzędne
wysokość
ludność
gęstość zaludnienia
kod pocztowy
strefa numeryczna
podlaskie
augustowski
miejska Augustów
80,9km2
53°51′N, 22°58′E
132 m n.p.m.
30 384 mieszkańców
374,9 osób/km2
16-300
87
5.2 Opis potencjału turystycznego
5.2.1 Walory i atrakcje przyrodnicze
obszary chronione
pomniki przyrody
lasy
wody:
jeziora i stawy
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie” –
Rozporządzenie Nr 21/05 Wojewody Podlaskiego z dn. 25 luty 2005r.
- Rezerwat florystyczny - Brzozowy Grąd
- Rezerwat leśno - torfowiskowy – Stara Ruda
- lipa drobnolistna (obwód: 3,15m, 3,40m; wysokość: 24m)
- wierzba biała (obwód: 4,60m; wysokość: 16m)
- sosna pospolita (obwód: 3,00m; wysokość: 18m)
- jesion wyniosły (obwód: 2,23m; wysokość: 18,0m)
- klon zwyczajny (obwód: 2,60m; wysokość: 15m)
- klon zwyczajny (obwód: 2,71m; wysokość: 17m)
- klon zwyczajny (obwód: 2,90m; wysokość: 16m)
- klon zwyczajny (obwód: 3,20m; wysokość: 18m)
- klon pospolity (obwód: 2,87m; wysokość: 17-19m)
- klon pospolity (obwód: 2,72m; wysokość: 17-19m)
- brzoza brodawkowata (obwód: 2,14m; wysokość: 17-19m)
- dąb szypułkowy (obwód: 2,83m; wysokość: 21m)
- dąb szypułkowy (obwód: 3,85m; wysokość: 24m)
- sosna zwyczajna (obwód: 2,78m; wysokość: 26m)
Puszcza Augustowska
- Jezioro Studzieniczne
- Jezioro Białe
- Jezioro Rospuda
- Jezioro Necko
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
113
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
rzeki i kanały
- Jezioro Sajno
- Jezioro Sajenek
- Staw Sajenek
- Staw Wojciech
- rzeka Netta
- rzeka Klonownica
- Kanał Augustowski (Kanał Augustowski to Pomnik historii droga wodna (Rozporządzenie Prezydenta RP z dn.25.04.2007), jest
najdłuższym obiektem zabytkowym w Polsce - 102 km, w tym 80 km
w granicach Polski i 22 km na Białorusi; wpisany został na listę
zabytków oraz kandyduje do wpisania na listę światowego
dziedzictwa kultury UNESCO
- Kanał Bystry
5.2.2 Walory i atrakcje turystyczne
1) zabytki5
OBIEKT
ADRES
BUDYNKI MIESZKALNE
domy przy ul. 3 Maja
ul. 3 Maja 9, 12, 24, 30
domy przy Rynku Zygmunta Augusta
Rynek Zygmunta Augusta 3, 4, 8,
12, 14, 16, 28
domy przy ul. Wojska Polskiego
ul. Wojska Polskiego 2, 7, 14
dom przy ul. Zygmuntowskiej
ul. Zygmuntowska 20
ZABYTKI SAKRALNE
Bazylika Mniejsza p.w. Najśw. Serca Jezusa pocz. XX ul. 3 Maja 10
w.
dawna cerkiew z końca XIX w., obecnie kościół
Al. XX-Lecia
rzymsko-katolicki p.w. MB Częstochowskiej
CMENTARZE
cmentarz par. rzym.-kat.
ul. Nadbrzeżna
kaplica grobowa rodziny Truszkowskich
cmentarz żołnierzy radzieckich z II wojny światowej
INNE OBIEKTY I MIEJSCA ZABYTKOWE
układ urbanistyczny
park miejski
Rynek Zygmunta Augusta
budynek poczty I poł. XIX w.
ul. Wybickiego 1
2 oficyny
ul. Wybickiego
dworzec kolejowy, 2 poł. XIX
Dom Turysty
ul. Sportowa 1
dawna siedziba Zarządu Portu
ul. 29 Listopada
budynek dawnego Zarządu Wodnego z ogrodem
ul. 29 Listopada 5
dom parafialny z XIX w.
ul. 3 Maja 8
5
Rejestr zabytków nieruchom ych, Wojewódzki Urząd Ochrony Za bytków w Biał ymstoku
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
114
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
zespół Yacht Clubu:
Al. Kard. Wyszyńskiego
- budynek Yacht Clubu
- portiernia, drewn.
- budynek przystani (po drugiej stronie zatoki)
- park leśny
Kanał Augustowski – został zaprojektowany w 1824 przez gen. Ignacego Prądzyńskiego,
jego budowę rozpoczęto w 1825; to unikatowy i bezcenny w skali europejskiej zabytek
budownictwa wodnego, miał łączyć Wisłę - przez rzeki: Narew, Biebrzę, Nettę i Czarną
Hańczę - z Niemnem, a następnie przez rzekę Windawę z portem nadbałtyckim Windawą;
ponieważ budowa kanału na rzece Windawie nie doszła do skutku, Kanał Augustowski łączy
się z Bałtykiem poprzez Niemen. System wodny Kanału regulowany jest przez 18 śluz
2) muzea
MUZEUM
Muzeum Ziemi Augustowskiej
Muzeum I Pułku Ułanów Krechowieckich
DANE ADRESOWE
ul. Hoża 7, tel. 087/6433659
al. Kardynała Wyszyńskiego 2a,
tel. 087/6433752
ul. 29 Listopada 5a, tel. 087/6432360
Muzeum Kanału Augustowskiego
3) kościoły
PARAFIA
Parafie rzymsko – katolickie:
Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca
Jezusa – Bazylika Mniejsza
Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny
Parafia pod wezwaniem Jana Chrzciciela
Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
Parafia pod wezwaniem Matki Boskiej
Częstochowskiej
Inne wyznania:
Cerkiew Prawosławna p.w. Wniebowstąpienia
Pańskiego w Augustowie
Świadkowie Jehowy, zbór z Salą Królestwa
DANE ADRESOWE
ul. 3 Maja
ul. Storczykowa 45
Al. Jana Pawła II 14
pl. ks. Szkiłądzia 1
ul. Wyszyńskiego 2a
Rynek Zygmunta Augusta 4
Augustów, ul. Polna 25
4) osoby związane z miastem Augustów
NAZWISKO I IMIĘ
Bronakowski Tadeusz
Ciechucki Marek
Cieślińska-Brzeska Halina
CHARAKTERYSTYKA POSTACI
(ur. 1959 r.) duchowny, biskup pomocniczy
łomżyński
(ur. 1961 r.) aktor
(1923-2004) malarka, animator kultury,
założycielka Grupy Twórczej „Zachęta”
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
115
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Czepski Józef
Dawidejt Tadeusz
gen. Huszcza Zygmunt
Jaworowski Jerzy
Krukowski Andrzej
Markiewicz Piotr
Metelicka Zofia
Michałowski Janusz
Miklaszewski Sławomir
Post Emil Leon
gen. Szaciło Tadeusz
Szczęsny Batura Juliusz
Ścisłowski Włodzimierz
Twardowski Marek
Wysocki Adam
Zamana Cezary
Zdzielnicki Bogdan
(1896-1993) malarz, postmodernista,
publicysta, współzałożyciel i współredaktor
paryskiej Kultury
(ur. 1952 r.) poeta, prozaik, wydał 5 tomików
poezji oraz jest autorem powieści „Mała
kronika pruska”
(1917-2006) polski dowódca wojskowy,
uczestnik bitwy pod Lenino, generał broni
Wojska Polskiego, wiceminister oświaty
i wychowania (1972–1982), poseł na sejm
RP
(1919-1975) grafik, plakacista, projektant
znaczków pocztowych
(ur. 1961) aktor, grał m.in. w Stara baśń –
kiedy słońce było bogiem, Rh+, Świadek
koronny
(ur. 1973 r.) polski kajakarz, brązowy
medalista olimpijski z Atlanty i dwukrotny
mistrz świata
(ur. 1927) poetka, prozaik, autorka m.in.
zbioru opowiadań „Nie pukaj do moich
drzwi”
(ur. 1937 r.) aktor teatralny i filmowy, zagrał
m.in. w filmach: „Boża podszewka”,
„Seksmisja”, „Vabank”
(1874-1949) profesor, gleboznawca
(1897-1954) matematyk, logik, uznawany za
prekursora logicznych i matematycznych
podstaw informatyki
(ur. 1925) generał broni, doktor nauk
humanistycznych
(ur. 1953 r.) artysta grafik, wybitny twórca
ekslibrysów
(1931–1994 ) polski dziennikarz, poeta,
satyryk
(ur. 1979 r.) kajakarz, dwukrotny mistrz
świata, olimpijczyk
(ur. 1974 r.) kajakarz, dwukrotny mistrz
świata, olimpijczyk
(ur. 1967 r.) kolarz szosowy, w 2003 roku
wygrał wyścig Tour de Pologne
(ur. 1944 r.) polski prawnik, doktor nauk
prawnych, sędzia Naczelnego Sądu
Administracyjnego, Prezes Trybunału
Konstytucyjnego
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
116
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
5.3 Stan infrastruktury turystycznej
5.3.1 Szlaki turystyczne
SZLAKI PIESZE
Szlak niebieski ogólnopolski:
Augustów – Bakałarzewo –
[Pluszkiejmy]
Szlak żółty regionalny:
Augustów – Mikaszówka
Szlak niebieski regionalny:
Augustów – Mikaszówek
Szlak zielony regionalny:
Augustów – Mikaszówka
szlak przedstawiający uroki doliny
Rospudy; początkowo przebiega
zachodnią rubieżą Puszczy
Augustowskiej, później Pojezierzem
Zachodniosuwalskim z widokami na
jeziora: Bolesta, Sumowo,
Siekierowo, Garbaś, Długie,
Kamienne, Rospuda, Czarne, w
końcowym etapie przechodzi przez
fragment Mazur Garbatych
długość ok. 82,8 km
szlak prowadzi wzdłuż jezior
augustowskich: Białego
Krechowieckiego, Długiego,
Busznicy, Blizna, Blizenka,
Tobołowa, Brożanego, Płaskiego,
rzeki Blizny, przez dział Wisły i
Niemna do doliny Czarnej Hańczy
długość ok. 62 km
Szlak puszczański, który daje
możliwość zapoznania się
z rezerwatami „Stara Ruda”, „Kozi
Rynek”, „Kuriańskie Bagno”, okolice
„Starożynu”. Biegnie północnym
brzegiem największego akwenu
augustowskiego – Sajna, później
pomiędzy Jeziorkiem a Stawem
Sajenek, przechodzi przez uroczyska
leśne, puszczańskie osady
z drewnianymi zabudowaniami,
zabytkowe śluzy Sosnówek i
Mikaszówka
długość trasy ok. 39 km
Szlak idący wzdłuż: najpiękniejszej
części Kanału Augustowskiego,
jezior włączonych do systemu (Białe
Krechowieckie, Staw
Wojciechowski, Staw Księdzowski,
Studzieniczne, Serwy, Staw
Gorczycki, Orle, Pobojne, Paniewo,
Krzywe, Mikaszewo, przez lasy
Puszczy Augustowskiej
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
117
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Szlak zielony regionalny:
Augustów – Lipsk
Szlak żółty lokalny Augustów
– Borzymy
SZLAKI WODNE
długość ok 39 km
Trasa prowadzi głównie północnym
obrzeżem Kotliny Biebrzańskiej
i Biebrzańskiego Parku Narodowego
długość ok. 78 km
Szlak wiążący Augustów z Ełkiem,
a tym samym Równinę Augustowską
z Pojezierzem Ełckim. Biegnie
początkowo wzdłuż Kanału
Augustowskiego, potem głównie
w terenie odkrytym poprzez Wzgórza
Milewsko-Bargłowskie.
długość ok. 33 km [63,5 km]
Pozostałe szlaki piesze:
• pieszy szlak do Raczek (24 km)
• pieszy szlak do Bargłowa Kościelnego (16 km)
• pieszy szlak do Huty (22 km)
• pieszy szlak do Danowskich
Ścieżki dydaktyczne:
- Ścieżka I – „Kozi Rynek” (długość około 1800 m.)
- Ścieżka II – „Do Pomnika Leśnika” przy Izbie Leśnej „W Puszczy
Głuszca” (długość około 1100 m.)
- Ścieżka III – „Pomniki przyrody” (długość około 3000 m.)
- Ścieżka IV - "Uroczysko Bargieł"
prowadzi z jeziora Wigry przez
Puszczę Augustowską aż do Kanału
Szlak Czarnej Hańczy i Kanału
Augustowskiego – i tam poprzez
Augustowskiego
liczne śluzy i jeziora aż do
Augustowa
szlak, który prowadzi przez: Jez.
Czarne- Jez. Rospuda – Filipowska –
Jez. Kamienne – Jez. Długie – Jez.
Garbaś – Jez. Głębokie – Jez.
Szlak Rzeki Rospudy
Sumowo – Jez. Okrągłe – Jez.
Bolesty – Jez. Rospuda Augustowska
– Augustów
długość trasy 75km
szlak, którym płynie się z Augustowa
Kanałem Augustowskim do
Szlak z Augustowa Kanałem
Białobrzeg, następnie rzeką Nettą i
Augustowskim i Nettą do
znów Kanałem Augustowskim aż do
Biebrzy
ujścia do Biebrzy
długość trasy ok. 70km
szlak kajakowy dla doświadczonych
kajakarzy
Blizna
długość ok. 35 km
szlak rozpoczyna się w Augustowie,
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
118
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Szlak niebieski: Rzeki Netty
Szlak zielony: Wokół jezior
Białe i Studzieniczne
SZLAKI
ROWEROWE
Szlak żółty: wokół jeziora
Sajno
SZLAK KONNY
Szlak konny Puszczy
Augustowskiej
następnie przepływa się jeziora:
Necko i Rospuda, potem rzeką
Rospuda i Blizna płynie się do Jez.
Blizno, Jez. Danowskiego i
Tobołowo. Szlak kończy się na Ur.
Powstańce
Trasa prowadzi wzdłuż rzeki Netty
i Kanału Augustowskiego leżącej
w północnej odnodze Kotliny
Biebrzańskiej na pograniczu
Pojezierza Ełckiego
długość ok 39,7 km
Godne obejrzenia na trasie: Dom
Wypoczynkowy PTTK w
Augustowie z lat 30-tych XX w.,
rezerwat krajobrazowy Jezioro
Kalejty, ścieżka dydaktyczna
Nadleśnictwa Szczebra, śluzy na
Kanale Augustowskim - Przewięź i
Swoboda, rezerwat florystyczny
Brzozowy Grąd na wyspie na
jeziorze Studzieniczne, rezerwat
krajobrazowo – florystyczny Stara
Ruda, dystroficzne Jeziorko Ślepe,
Sanktuarium w Studzienicznej
obejmujące XIX–wieczny kościół
i klasycystyczną kaplicę z 1872 r.,
Oficerski Yacht – Club.
długość 27 km
Przebiega wokół jeziora Sajno. Po
drodze warto zobaczyć: budynek
Starej Poczty z 1829 r.
w Augustowie, niemieckie okopy z
drugiej wojny światowej, galeria
konaroplastyki i arboretum
Bronisława Skowrońskiego
w Sajenku, drewniany młyn wodny
z 1926 r. i śluza na Kanale
Augustowskim w Białobrzegach
długość ok. 35km
Jest to najdłuższy szlak w terenie
leśnym wytyczony w Polsce nizinnej.
Oznakowany formą zielonego
proporczyka. Prowadzi z
Biebrzańskiego Parku Narodowego
przez Puszczę Augustowską do
Wigierskiego Parku Narodowego.
Zawiera kilka pętli i odnóg,
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
119
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
doprowadzających do stadnin lub
dobrych miejsc na stajnie. Przebiega
przez następujące obszary:
Biebrzański Park Narodowy,
Nadleśnictwo Białobrzegi,
Nadleśnictwo Płaska, Nadleśnictwo
Szczebra, Nadleśnictwo Augustów,
Nadleśnictwo Suwałki, Wigierski
Park Narodowy.
długość 246 km
5.3.2 Rekreacja – aktywny wypoczynek
OBIEKTY, ORGANIZACJE,
USŁUGI
Centrum Sportu i Rekreacji
DANE ADRESOWE
ul. Sucharskiego 15, tel. 87/6436758, 87/6436759
www.basenaugustow.pl
w obiekcie znajdują się:
hala basenowa, składająca się z:
- basenu sportowego,
- basenu rekreacyjnego
z urządzeniami do hydromasażu,
- brodzika dla małych dzieci
z parasolem wodnym i małą
zjeżdżalnią,
- zjeżdżalni wodnej o długości 96
m,
- dwóch wanien do hydromasażu
(jacuzzi),
- sauny,
- widowni (108 miejsc),
- tarasu z barem kawowym,
a także
- profesjonalnie wyposażoną
siłownię,
- solarium,
- gabinet odnowy biologicznej
wyposażony w urządzenia i sprzęt
do masażu,
- trzy sale gimnastyczne do zajęć
typu fitness,
- lokale przeznaczone na
działalność usługowo-handlową
www.atpaugustow.pl
- Augustowskie Towarzystwo
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
120
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Pływackie
Hotel Amber Bay & Aquapark
Augustów
Augustowski Klub KARATE
KYOKUSHIN
Klub Żeglarski „AUGUST”
Kręgielnia „Garaż”
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
- Elektryczny Wyciąg Nart
Wodnych
Międzyszkolny Ośrodek
Sportowy
Żegluga Augustowska - Port
Rejsy Gondolami „Mewa”, port
Rejsy Gondolą "Rospuda"
Rejsy Gondolami „Wodnik”, port
Rejsy Gondolami, „ATRANS”
Tor Kartingowy
ul. Turystyczna 81, tel. 87/7341311,
www.hotel.amberbay.pl
ul. Ks. Skorupki 12b/15, tel.: 87/6436635,
0 604 909 209, www.akkk.dt.pl
ul. Partyzantów 42/6, tel.0 507 824 977, 87/6432433,
www.klubaugust.prv.pl
ul. Sucharskiego 2A, tel. 87/6412044,
www.kregielnia.augustow.pl
ul. Tytoniowa 1, tel. 87/6433791,
www.mosir.augustow.pl
tel. 0 501 515 643, 87/6433791,
www.mosir.augustow.pl
ul. Zarzecze 1, tel. 87/6433204, 0 601 803 246
ul. 29 Listopada 7; tel. 87/6432881, 87/6432152,
www.zeglugaaugustowska.pl
ul. Sportowa 1, tel. 0 609 033 542, 0 660 688 561
ul. Zarzecze, przy końcu Bulwarów;
tel.0 501 254 676, 0 510 854 096, 0 501 544 716
ul. Nadrzeczna 70A, tel. 0 606 997 625,0 605 064 339
ul. Zdrojowa 1, tel. 0 503 770 433,
www.atrans.wypozyczalnialodzi.pl
ul. Zarzecze nad j. Necko, tel. 0 602 120 695
5.3.3 Wypożyczalnie sprzętu turystycznego
WYPOŻYCZALNIA
DANE ADRESOWE
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU WODNEGO
„ATRANS”
ul. Zdrojowa 1, tel. 0 503 770 433,
www.atrans.wypozyczalnialodzi.pl
„Necko”
ul. Osiedlowa 2a/3, tel. 87/6445639,
0 603 378 903, www.necko.pl
„AUGUST” jachty dwumasztowe
ul.Partyzantów 42/6, tel. 87/6432433,
0 507 824 977, www.klubaugust.prv.pl
Szekla - Port Przedsiębiorstwo Turystyczne
ul. Nadrzeczna 70a, tel. 87/6433850,
87/6433455, 0 607 919 522, www.szekla.pl
Przystań Wodna „Tramp”
ul. Rajgrodzka 26, tel. 87/6446508,
0 606 642 229, www.splywy.priv.pl
„ATRANS”
ul. Zdrojowa 1, tel. 0 503 770 433,
www.atrans.wypozyczalnialodzi.pl
„NORD-WAY”
ul. Konopnickiej 12/8,
tel.87/6442038, 0 608 504 974
Plaża Postiv
tel. 0 608 509 954
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
121
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego "Rejs" nad
Jeziorem Necko
tel. 0 692 920 842
Biuro Turystyczne „Sirocco”
ul. Zarzecze 3a, tel. 0 603 709 570,
www.siroccokajaki.pl
Jan Wojtuszko
ul. Nadrzeczna 62a, tel. 87/6447540; 0 604
95 86 73, www.sprzetwodny.prv.pl
Przedsiębiorstwo Turystyczne „Szot”
ul. Konwaliowa 2, tel. 87/6446758,
87/6434399; www.szot.pl
„Solar - Sky”
tel. 0 501 274 244, www.solarsky.com.pl
Wypożyczalnia kajaków „Campa”
ul. Obrońców Westerplatte 9/36,
tel. 87/6430085, 0 505 118 228,
www.campa.pl
Wypożyczalnia sprzętu wodnego „Neptun”
ul. Kasztanowa 38, tel. 87/6447636;
0 608 664 902, www.splywy.aqa.pl
WYPOŻYCZALNIE ROWERÓW
Jan Wojtuszko
ul. Nadrzeczna 62a, tel. 87/6447540; 0 604
95 86 73, www.sprzetwodny.prv.pl
„Necko” Sportowa / camping Bartek
tel. 0 603 378 903, 87/6430222,
www.necko.pl
Ośrodek Kolonijny „Jędrek” (sezonowy)
ul. Wczasowa 2, tel. 87/6433273;
0 600 822 324, www.jedrek.pl
„Szuflada Cafe & Bar”
ul. Księdza Skorupki 2 c, tel. 87/6446315
QUADY I SKUTERY
Quady, Paintball. ATV
ul. Tytoniowa 7, tel. 0 506 840 633
Mobilna wypożyczalnia Quadów
tel. 0 509 939 739
„Auto-Moto“ Robert Milewski
ul. Norwida 6/5, tel. 87/6446138, 0 507 121
998
„Armando“
Ośrodek Jeździecki; H. Miklaszewski
„OSTOJA”
STADNINY KONI
ul. Bluszczowa 11, tel. 0 513 165 584, 0 502
918 264
ul. Kalinowa 15, tel. 0 513 004 470,
www.ostoja.augustow.pl
5.3.4 Instytucje kulturalne
INSTYTUCJA
DANE ADRESOWE
OŚRODKI KULTURY
Miejski Dom Kultury
Rynek Zygmunta Augusta 9;
tel.: 87/6433659
Osiedlowy Dom Kultury
ul. Hoża 2a; tel.: 87/6435283
BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Hoża 7; tel.: 87/6433922
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1
ul. Nowomiejska 100a
Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2
ul. Tartaczna 19
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
122
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Centrum Edukacji Nauczycielskiej
Pedagogiczna Biblioteka
ul. Młyńska 52
tel. 87/6433759
GALERIE
Galeria w MDK Rynek
Rynek Zygmunta Augusta 9;
tel.: 87/ 6433659
Galeria Ireny Krzywińskiej
ul. Kasztanowa 3
Boutique. Galeria
Rynek Zygmunta Augusta 10,
tel. 0 609 572 660
KINA
Kino Iskra
ul. 3 Maja 38; tel.: 87/6410136,
0 661 311 330 www.kino-iskra.pl
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
ul. Wybickiego 1, 87/6433600
Emila Młynarskiego
INNE
Amfiteatr
Plaża Miejska nad Neckiem
5.3.5 Zespoły muzyczne
ZESPÓŁ
Zespół muzyczny Blue Band
Zespół muzyczny - A N D E R S
Zespół Muzyczny "Two Hearts"
SIEDZIBA
ul. Obr. Westerplatte, tel. 0 697 523 085,
0 504 301 005, www.zespol-blueband.pl
tel. 0 609 534 203, weselnyinformator.pl
tel. 0 604 675 309, [email protected]
5.3.6 Cykliczne imprezy kulturalne
IMPREZA
Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Podlodowym
Kulinarne Regaty
Dni Augustowa, Emisja Dukata Lokalnego
Ogólnopolskie Regaty kajakowe
Augustowski Motonoce – zlot motocyklistów
Co Ma Pływać Nie Utonie – Mistrzostwa Świata w
Pływaniu na Byle Czym
Międzynarodowe Mistrzostwa w Skokach na Nartach
Wodnych NETTA CUP
Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych "Necko
Endurance"
Augustowskie Weekendy z Trójką
Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego
„Augustowskie Spotkania z Louisem Armstrongiem”
Zawody Wakeboard na Elektrycznym Wyciągu Nart
Wodnych
MIESIĄC OBCHODÓW
luty
maj
maj
maj
czerwiec
lipiec
lipiec
lipiec
czerwiec, lipiec, sierpień
lipiec
lipiec
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
123
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt Plaża TVN
Augustowska Noc Kabaretowa „Lejemy Wodę”
Amatorskie Mistrzostwa w Narciarstwie Wodnym na
Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych
CAMERATA Augustoviana
Balladowe Nocki nad Neckiem
Maraton Pływacki
Finał Augustów Cup Eliminacje Pucharu Polski Jachtów
Kabinowych
Lato z Radiem 5
Reggae Netta Festiwal
Grand Prix Polski w ratownictwie WOPR
Rajd Konny – Puszcza Augustowska
Mistrzostwa Augustowa w Golfie o Puchar Burmistrza
Miasta Augustowa
Zawody rowerowe
lipiec
lipiec
lipiec-sierpień
lipiec-sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
sierpień
wrzesień
wrzesień
wrzesień
październik
5.3.7 Baza noclegowa
Nazwa
„Warszawa”
***
Adres
ul. Zdrojowa 1,
tel.: 87/6438500,
607 294 243,
www.hotelwarszaw
a.pl
HOTELE
Miejsca
Cennik/ za
noclegowe/
dobę
liczba pokoi
1 os. 250270zł,
2 os. 360400zł ze
śniadaniem
,
3 os.
430zł,
apartament
– 650 zł
200 miejsc
Standad
- pokoje 1,2,3 –
osobowe z
łazienkami,
wyposażone w:
- telewizor z
programami
telewizji
satelitarnej
- bezpłatny,
bezprzewodowy
internet
- telefon
- suszarkę do
włosów
- kapcie
- mini-bar
- leżaki
Dodatkowe usługi
- sale konferencyjne
wyposażone w:
- rzutniki
multimedialne
- internet
bezprzewodowy
- ekrany
- wizualizer
- rzutnik slajdów
- flipcharty
- TV
- magnetowid
- odtwarzacz DVD
- kamera
- mikrofony
bezprzewodowe i
mikroporty
- SPA
- plaża z leżakami
i przystań jachtowa
- wypożyczalnia
sprzętu
motorowodnego łodzie motorowe,
skutery wodne,
żaglówki, kajaki,
łodzie wiosłowe,
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
124
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
„SPA
Wojciech” ***
„Leśnik” **
Wojciech 15,
tel.: 87/6447237,
644 72 38,
www.hotelwojciech
.pl
1 os. 180190 zł,
2 os. 270290zł,
3 os. 340360zł,
apartament
-500550zł, ze
śniadaniem
ul. Turystyczna
19a,
tel.: 87/6443570,
643 36 70,
www.lesnik.pl
1 os. 130150zł,
2 os. 160180zł,
3 os. 220240zł,
4 os. 260290zł, ze
śniadaniem
49 miejsc
- pokoje 1,2,3 –
osobowe z
łazienkami,
wyposażone w:
- wentylacja
mechaniczna,
- telefon,
- odbiornik TV
z funkcją
budzika,
- radio,
- mini bar,
- szlafroki w
każdym pokoju
49 miejsc
- pokoje 1-4
osobowe z
łazienką z
prysznicem i
WC, TV-sat,
radiem
rowery wodne
- boisko do piłki
siatkowej
- wypożyczalnia
rowerów
- ognisko, grill
- taras widokowy
z panoramą na
jezioro Necko
- billard
- restauracja
- Basen (dostępny
tylko dla gości
hotelowych, usługa
wliczona w cenę
pokoju)
- Sauna - suchoparowa (dostępna
tylko dla gości
hotelowych, usługa
wliczona w cenę
pokoju)
- Siłownia
(dostępna tylko dla
gości hotelowych,
usługa wliczona w
cenę pokoju)
- Solarium
(dostępne tylko dla
gości hotelowych)
- Salonik bilardowy
(dostępny tylko dla
gości hotelowych)
- Wypożyczalnia
sprzętu wodnego
i sportowego
(usługa
ogólnodostępna)
- Kort tenisowy
(usługa
ogólnodostępna)
- Plac zabaw dla
dzieci
- wyposażone sale
konferencyjne
- restauracja
- sala konferencyjna
do 85 osób
wyposażona w
ekran, flipchart
dostęp do Internetu,
za dodatkową
opłatą możliwość
korzystania ze
sprzętu
multimedialnego i
nagłośnienia
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
125
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
- restauracja
- wiata
OBIEKTY NOCLEGOWE
„Laguna” **
„Amber Bay”
***
ul. Wczasowa 4,
tel.: 87/6431355,
87/6431582
www.laguna.august
ow.pl
ul. Turystyczna 81,
tel.: 87/7341311
www.hotel.amberba
y.pl
1 os.
190zł,
2 os. 210
zł,
3 os.
260zł,
4 os.
330zł,
5 os.
350zł, ze
śniadaniem
pokój 1
osobowy
ze
śniadaniem
– 190zł,
pokój 2
osobowy
ze
śniadaniem
– 270zł,
pokój 3
osobowy
ze
śniadaniem
– 350zł,
pokój 4
osobowy
ze
śniadaniem
– 450zł,
pokój 5
osobowy
ze
śniadaniem
– 470zł,
apartament
– 650zł/os.
„Krechowiak”
Ośrodek
Hotelowo Szkoleniowy
ul. I Pułku Ułanów
Krechowieckich 2,
tel.: 87/6432033,
87/6434763
www.krechowiak.pl
1 os. 70zł,
2 os. 90zł,
3 os.
145zł,
apartament
– 150zł,
Oficerski Yacht
Club R.P.
„Pacyfik”
ul. Kardynała
Wyszyńskiego 1,
tel.: 87/6433496,
87/6436828,
www.wdw.pp
1 os. 80zł,
2 os.
100zł,
3 os.
140zł,
92 miejsca
noclegowe
- pokoje 1-5
osobowe z
łazienkami,
lodówką,
radiem i TV
SAT
- apartamenty
dodatkowo z
aneksem
kuchennym
- sala konferencyjna
do 100 osób z
pełnym
wyposażeniem
- boisko do
siatkówki plażowej
- bilard
- ping – pong
- piłkarzyki
- wypożyczalnia
sprzętu wodnego
i sportowego
- restauracja
57 pokoi,
250 miejsc
noclegowyc
h
- pokoje 1,2,, 4,
5 – osobowe i
apartamenty z
łazienkami,
wyposażone w:
- telewizor z
programami
telewizji
satelitarnej
- bezpłatny,
internet
- telefon
- suszarkę do
włosów
- sale konferencyjne
w pełni
wyposażone
w sumie mogące
pomieścić do 460
osób,
- aqua park
- klub dla dzieci
- restauracja
50 miejsc
noclegowyc
h + 26
dostawek
- wszystkie
pokoje z
łazienkami, TV
i telefonem
279 miejsc
noclegowyc
h
- pokoje o
wysokim
standardzie
w pełni
wyposażone
- sala konferencyjna
do 60 osób
wyposażona w:
tablice flip-chart,
rzutnik pisma,
sprzęt
nagłośnieniowy
- restauracja
- Restauracja
- Sale bankietowe
i konferencyjne
z profesjonalnym
sprzętem
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
126
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
4 os.
180zł,
5 os.
200zł,
apartament
– 200zł,
„Dom
Nauczyciela”
Logos
„Hetman”
Zajazd
Turystyczny
ul. 29 Listopada 9,
tel.: 87/6432021,
607 075 902
www.augustowdn.pl
1 os. 95 zł,
2 os.
145zł,
3 os. 165
zł,
4 os. 190
zł,
apartament
– 260zł
100 miejsc
noclegowyc
h
- pokoje 1,2,3,4
osobowe
wyposażone w :
-łazienki,
- TV-Sat,
- telefony,
- stałe łącze
internetowe
ul. Sportowa 1,
tel.: 87/6435345,
87/6434289,
www.hetman.augus
tow.pl
2 os. 180
zł,
3 os.
200zł,
4 os.
250zł,
apartament
– 300zł
88 miejsc
noclegowyc
h
- wszystkie
pokoje z
łazienkami
„Karmel”
Hotelik
ul. Zarzecze 5,
tel.: 87/6435762,
604 459 461
www.karmel.august
ow.pl
2, 3, 4 os.
–
55zł/osobę,
85 zł/osobę
z
całodzienn
ym
wyżywieni
em
100 miejsc
noclegowyc
h, sezonowo
„Hotel Polonia”
ul. Mazurska 4,
tel.: 87/6432867
www.hotelpolonia.augustow.pl
1 os. 80100zł,
2 os. 120140zł,
apartament
58 miejsc
noclegowyc
h
- pokoje 2, 3,4 osobowe z
łazienkami i TV
- pokoje 1 i 2 –
osobowe z
łazienkami i
sprzętem RTV,
- apartamenty
multimedialnym
- salon masażu
- grotę solną
- saunę parową
oraz jacuzzi
- plac zabaw
- parking
- korty tenisowe
- sprzęt pływający
-boisko do
siatkówki
- sale
konferencyjnie
łącznie mogące
pomieścić do 160
osób z pełnym
wyposażeniem
- studio
kosmetyczne
- Centrum
Medycyny
Niekonwencjonalne
j
- Fitness Club
- sale konferencyjne
(20, 40 i 100 osób)
- sala bankietowa
na 8 osób
- restaurację na 100
osób
- dostęp WiFi do
Internetu
- wypożyczalnia
sprzętu wodnego
- bilard
- zjeżdżalnia wodna
- rejsy gondolami
- ognisko z grillem
- sala konferencyjna
- sale
wielofunkcyjne
- sauna
- sala fitness
- sprzęt pływający,
- boisko do
babinktona
i siatkówki,
- świetlica,
- bilard,
- bar,
- kawiarnia
- restauracja
- dozorowany
parking
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
127
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
– 350390zł, ze
śniadaniem
„Nad Nettą”
Kompleks
Wypoczynkowo –
Konferencyjny
„Budowlani”
Sanatorium
Uzdrowiskowe
wyposażone w
mini SPA
(wannę z
możliwością
masażu, kąpieli
parowej itd.)
ul. Portowa 3,
tel.: 87/6446154,
www.nad-netta.pl
1 os.
150zł,
2 os. 180200zł,
3 os. 240260zł,
apartament
300zł, ze
śniadaniem
60 miejsc
noclegowyc
h
wszystkie
pokoje
wyposażone w:
- komfortowe
łazienki z
pełnym węzłem
sanitarnym
- TV
- stałe łącze
internetowe
ul. Zdrojowa 3,
tel.: 87/6432743,
87/6432871
www.sanatorim.aug
ustow.pl
1 os.
100zł,
2 os. 85
zł/os,
3 os. 65
zł/os,
apartament
-140zł
193 miejsca
noclegowe
- pokoje z
łazienkami
- stół bilardowy,
- piłkarzyki,
- tenis stołowy,
- boisko do
siatkówki
- miejsce na
ognisko i grilla.
- wypożyczalnia
sprzętu wodnego:
-rowery wodne
- kajaki
- łódź wiosłowa
-rejsy katamaranem
oraz łodzią
motorową
- specjalizacja
uzdrowiska:
choroby
ortopedyczno –
urazowe, choroby
reumatologiczne,
choroby naczyń
obwodowych,
osteoporoza,
nerwice,
podnoszenie
odporności ogólnej
OBIEKTY PENSJONATOWE
Pokoje
gościnne w
kinie „Iskra”
ul. 3 Maja 38
tel.: 87/6410136,
661 311 330,
www.kino-iskra.pl
„Gościniec
Ostoja”
ul.Wojska
Polskiego 53a,
tel.: 87/6430222,
502 611 101
www.ostoja.august
ow.pl
„AIM”
ul. Łazienna 68,
tel.: 87/6433379,
694 067 510,
www.aim.suwalszc
zyzna.net
2 os. 120zł,
4 os. 170zł,
18 miejsc
noclegowyc
h
1 os. 100zł,
2 os. 150zł,
apartament 2
os. 180zł
30-50zł /os.
– cena do
uzgodnienia
ok. 12
miejsc
noclegowyc
h
15 miejsc
noclegowyc
h
- Wszystkie
pokoje
posiadają
łazienki i stały
dostęp do
internetu
bezprzewodowego
- wszystkie
pokoje z
telewizorem i
łazienką
- pokoje –
wyposażenie
standardowe
apartamenty
wyposażone
w: łazienkę,
- kino
- bar
- zamknięty,
monitorowany
parking
- bezpłatny parking
dozorowany
- stadnina koni
- wypożyczalnia
sprzętu wodnego
- wypożyczalnia
rowerów
- miejsce do
grillowania
- wypożyczalnia
rowerów
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
128
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
wc, TV, aneks
kuchenny,
taras
„MB” Usługi
hotelowe
„U Marianny”
ul. Spacerowa 4,
tel.: 87/6446734,
693 855 953
www.mb.augustow.
pl
ul. Rajgrodzka 98,
tel.: 87/6445711
www.umarianny.pl
1 os. 6070zł,
2 os. 100110zł,
4 os. 180200zł
apartament 2
os. - 140150zł,
1 os. 100zł,
2 os. 120zł,
3 os. 160zł
studio 4 os.
210zł
20 miejsc
noclegowyc
h
pokoje
wyposażone w
łazienkę,
lodówkę, TVSAT,
bezprzewodo
wy internet
62 miejsca
noclegowe
pokoje
wyposażone w
łazienkę,
lodówkę, TVSAT,
dostęp do
internetu
„Vita”
Pensjonat
ul. Rajgrodzka 160,
tel.: 87/6433967
www.vita.augustow
.pl
1 os. 100zł,
2 os. 120zł,
3 os. 160zł,
4 os. 210zł
45 miejsc
noclegowyc
h
- pokoje 2, 3,
4 - osobowe z
łazienkami,
TV,
telefonem,
lodówką,
czajnikiem,
radiem i
dostępem do
Internetu;
5 pokoi o
podwyższony
m standardzie,
wyposażonych
w aneksy
kuchenne
(lodówka,
płyty
ceramiczne,
okap, lada,
własna
zastawa
stołowa)
„Szuflada”
ul. Księdza
Skorupki 2c
tel.: 87/6446315
www.szuflada.augu
stow.pl
sezon:
1 os. 140zł,
2 os. 170zł,
2 os. o
podwyższ.
15 miejsc
noclegowyc
h
- wszystkie
pokoje
posiadają
łazienki, TV,
stały dostęp do
- jadalnia
z kominkiem,
- bilard,
- rowery,
- kominek grillowy,
- plac do
koszykówki,
- parking i garaże
- sala bankietowokonferencyjna
- przestronna
jadalnia
- oczko wodne
z fontanną
- plac zabaw
- sauna
- salon kominkowy
z TV satelitarną
oraz
- sala konferencyjna
z kominkiem na 50
osób
- sauna,
- hydromasaż,
- własna plaża
z pomostem,
- plac zabaw dla
dzieci,
- sprzęt pływający
(kajaki, rowery
wodne i łódki)
i rekreacyjny,
- duży grill
ogrodowy w altanie
- przejażdżki
motorówką (narty
wodne)
-dwie sauny suche
(w budynku
Pensjonatu oraz
w domku nad
jeziorem)
- parking strzeżony
- kort tenisowy
- boisko do gry
w koszykówkę
- ping-pong
- wypożyczanie
rowerów
- wypożyczanie
kajaków
- bar
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
129
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
standardzie
– 220zł,
poza
sezonem:
1 os. 110zł,
2 os. 140zł,
2 os. o
podwyższ.
Standar-dzie
200zł
„August”
ul.Piwna 8;
87/6432377,
501 833 276;
www.augustosrode
k.pl
Ośrodek Kolonijny
„Jędrek”
Ośrodek Sportowo
– Szkoleniowy
„Cresovia”
Ośrodek Wczasów
Kempingowych
„Puszcza”
Usługi HotelowoGastronomiczne
„BPiS”
Ośrodek Żeglarski
„Szekla”
Internetu
48 miejsc
noclegowyc
h (pokoje
2,3, i 4osobowe
z łazienkami
pokoje 2,3, i
4-osobowe z
łazienkami)
-wyposażony
aneks
kuchennowypoczynkow
y,
bezprzewodo
wy dostęp do
Internetu,
telewizja
kablowa
BAZA WCZASOWO – WYPOCZYNKOWA
ul. Wczasowa 2,
1 os. 45 zł z
tel.: 87/6433273,
wyżywieniem
600 822 324
1 os. 20 zł bez
www.jedrek.pl
wyżywienia
ul. Wczasowa 3,
1 os. 25 zł bez
tel.: 510 082 032
wyżywienia,
www.cresovia.neostrada.pl
29zł – wyżywienie
domki o podwyższonym
standardzie I kat.
45 zł/os.
domki o podwyższonym
standardzie II kat.
39zł/os.
ul. Kolejowa 1,
domek z łazienką
tel.: 87/6443635
28zł/os.
puszczadomek z łazienką i TV
augustow.pogodzinach.net
35zł/os.
domek z łazienką
piętrowy, góra
25zł/os.
dół
30zł/os.
ul. Wczasowa 1,
tel.: 87/6432304,
2 os. 90zł,
87/6430502,
4 os. 140zł,
502 309 478
domki 4 os. 150zł
www.bpisborki.pl
domki 5 os. – 160zł,
ul. Nadrzeczna 70a,
studio 4 os. -200zł,
tel.: 87/6435329
pokoje 2 os. 30-35zł,
607 919 522
pokoje 4 os. 25zł
www.szekla.pl
pokoje wieloosobowe,
- parking zamknięty
- grill ogrodowy
- miejsce na
ognisko
- łódka
- przechowalnia
bagażu i sprzętu
- pole namiotowe
- camping
89 miejsc noclegowych
120 miejsc noclegowych,
sezonowo
208 miejsc noclegowych
48 miejsc noclegowych + 18
miejsc dostawki;
60 miejsc w sezonie
89 miejsc noclegowych,
sezonowo
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
130
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Ośrodek
Wypoczynkowy
„Królowa Woda”
nad jez. Sajno
tel.: 87/6445485
502 285 145
www.krolowawoda.augustow.pl
Ośrodek
Wczasowy
„Skowronek”
nad jez. Sajno
tel.: 87/6432480,
87/6435309
Ośrodek
Szkoleniowo –
Wypoczynkowy
„Borki
Ośrodek
Wypoczynkowy
„Leśnik I”
Ośrodek
Wypoczynkowy
„Patelnia”
Ośrodek
Wypoczynkowy
„Leśnik III”
Ośrodek
Szkoleniowo –
Wypoczynkowy
„Agrawit”
Ośrodek
Wypoczynkowy
„Drogowskaz”
Usługi Turystyczne
„Binduga”
SCHRONISKA
Bursa
międzyszkolna
Szkolne
Schronisko
Młodzieżowe nr.1
„Bartek”
„Karmel”
„Ostry Róg”
„Wojciech”,
„Nowina”
„Zimowa droga”,
doba – 20zł
domki różnego standardu
35 zł/os.,
45zł/os.
domek 2 os. – 60zł,
domek 3-4os. – 90zł,
domek 4-5 os. – 110zł,
5-6 os. – 130zł,
6-8 os. – 180zł
120-130 miejsc
noclegowych, sezonowo
30-40zł/os.
200 miejsc noclegowych,
sezonowo
ul. Nadrzeczna 147;
87/6432885;
www.borki.augustow.pl
60 zł/os. z wyżywieniem
186 miejsc noclegowych,
pokoje z umywalkami,
dodatkowo 11 domków 6osobowych, nocleg z
wyżywieniem w domku
łazienka i kuchnia
Przewięź; 643 20 11, 502
443 970; www.nadjeziora.pl
do 180 zł/osoby
domki ze standardowym
wyposażeniem
Przewięź; 643 37 40, 608
300 988;
www.lesnik2.prv.pl
do 160 zł od osoby za
domek 4 osobowy,
apartament do 200zł
domki ze standardowym
wyposażeniem
Przewięź; 643 24 21, 607
986 908; www.nadjeziora.pl
do 155 zł/osoby
domki ze standardowym
wyposażeniem
-
-
do 200 zł od osoby
wyżywienie, pokoje ze
standardowym
wyposażeniem
-
-
15-20zł/os.
200 miejsc
Przewięź; 643 51 00, 694
416 884;
www.agravit.republika.
com.pl
Przewięź; 643 22 58, 602
770 611;
www.drogowcy.org.pl
Przewięź; 643 53 29, 696
438 366
al. Kardynała Wyszyńskiego
3a
tel.: 87/6432540
www.zpm_augustow.republi
ka.pl
ul. Śródmieście 31
tel.: 87/6432402
15zł/os.
www.schronisko.aqa.pl
POLA NAMIOTOWE
ul. Sportowa 1,
15 zł
tel. 603 378 903
ul. Zarzecze 5,
tel.: 87/6435762,
15-20 zł
www.karmel.augustow.pl
5 zł od osoby + 6 do
(nad j. Białym); 87/6432115
namiotu
(nad j. Białym); 87/6446582, 4 zł od namiotu + 3 zł od
603 206 810
osoby
(nad j. Sajno), Jacek
do 15 zł
50 miejsc
150 miejsc
140 miejsc
300 miejsc
60 miejsc
100 miejsc
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
131
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
„Słoneczna
Polana”, „Krowi
Róg”
„Patelnia”
„Goła Zośka”
„Swoboda”
„Świniucha”,
„Janowy Grąd”
Augustów Summer
Camp, Emilia
Słucka
Aneta Nurkiewicz
Saturnin Sarnacki
Bożena i Marcin
Sołowiej
„Nad Bystrym”
Dariusz Sarnacki
„Family Willa”
Anna Babkowska
Walentyna
Babkowska
Witold Karłowicz
Lidia Szczudło
Benon
Boniszewski
Henryka
Toczyłowska
Michniewicz; 87/6435342;
Przewięź (nad j. Białym);
643 53 29;
www.miplo.pl/point.php?&p
=Y3qd5O9a
(nad j. Rospuda);
Klonownica 1/1; 605 129
043, 601 184 471;
Studzieniczna; 603 709 570;
www.siroccokajaki.pl
nad j. Studzienicznym; 644
65 82, 603 206 810;
-
-
-
-
6zł-8zł/os.
-
-
-
KWATERY PRYWATNE
ul. Młodości 21,
tel.: 505 860 646,
40-60zł/os.
87/6445200
ul. E. Plater 1,
te;.: 87/6418110,
30zł/os.
503 412 432
e-mail:[email protected]
ul. Leśna 21,
tel.: 87/6443569,
25-35zł/os.
607 871 820
e-mail: [email protected]
ul. Zarzecze 19,
30zł/os.
tel.: 87/6447303
ul. Pamięci Narodowej 12,
tel.: 87/6431183,
35zł/os.
505 075 550,
www.darsar1.spanie.pl
ul. Rosiczkowa,
tel.: 501 67 65 32
www.familywilla.pl
ul. Turystyczna 5f,
tel.: 693 111 211
40-60zł/os.
www.pokojeaugustow.pl
ul. Turystyczna 5
tel.: 87/6443555,
25-55zł/os.
510 533 033
www.wczasyaugustow.pl
ul. Staszica 2,
tel.: 87/6435399,
785 201 530
20-30zł/os.
www.noclegwaugustowie.com
.pl
ul. Zarzecze 27a,
tel.: 87/6430810,
40zł/os.
607 986 914,
www.netta.pl/pensjonat
ul. Lasanek 11,
30zł/os.
tel.: 87/6435578
ul. E. Plater 19,
tel.: 87/6433069
25-30zł/os.
www.plater19.spanie.pl
brak danych
8 miejsc
noclegowych,sezonowe
8 miejsc noclegowych
4miejsca noclegowe
16 miejsc noclegowych
8 miejsc noclegowych
9 pokoi – 2,3,4 osobowe
10 pokoi 2,3 osobowych, 4
pokoje ze wspólną łazienką
i kuchnią
6 miejsc noclegowych
4 miejsca noclegowe
16 miejsc noclegowych
maksymalnie 12 miejsc
noclegowych
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
132
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Dorota Raciborska
„Leśna Polana”
Andrzej Sawicki
Urszula i Andrzej
Milewscy
Tomasz Krupiński
Tadeusz Skorupa
„Dagni”
Agnieszka
Dyczewska
Anna Kotarska
Daniela Kupińska
Marta
Kaczmarczyk
Marcin i Marta
Jezierscy
Krystyna i Bogdan
Skindzielewscy
Kwatera
całoroczna
Kwatera
całoroczna nad
rzeką Nettą
Paweł Samluk
Apartament przy
porcie Żeglugi
Augustowskiej
Elżbieta
Puczyłowska
pokoje wczasowe kwatery prywatne
ul. Garncarska 17,
tel.: 506 342 908
www.pokoje-augustow.xaa.pl
ul. Lasanek 12,
tel.: 517 701 185
35zł/os.
9 miejsc noclegowych
45-60zł/os.
24 miejsca noclegowe
40-60zł/os.
5 pokoi
30zł/os. – do
uzgodnienia
7 miejsc noclegowych
35zl/os.
4 miejsca
35-40zł/os.
8 miejsc noclegowych
30zł/os.
6 miejsc noclegowych
30zł/os.
12 miejsc noclegowych
35-50zł/os.
maksymalnie 10 miejsc
noclegowych
25zł/os.
6 miejsc noclegowych
35zł/os.
pokoje 1,2,3,4 osobowe
150zł/dobę
apartament
ul. Portowa 22,
tel.: 605 615 355
30zł/os.
4 miejsca noclegowe
ul. Partyzantów 36,
tel.: 602 582 111,
www.kajaczki.pl
pokój 2 os.
100zł/doba
pokój 3 os.
150zł/doba
pokój 4 os. 180
zł/doba
50 miejsc noclegowych
brak danych
8 miejsc noclegowych
35zł/os.
8 miejsc noclegowych
Cena za osobę: 3035 zł
Cena za pokój: 70100 zł
3 pokoje 1, 2 i 3 osobowe,
wyposażona kuchnia, łazienka,
toaleta na 2 pokoje, oddzielne
wejście, parking, miejsce na
grill i ognisko
ul. Turystyczna 5E,
tel.: 601 253 600
www.domek.augustow.pl
ul. Spacerowa 1,
tel.: 87/6435276,
www.domwczasowy.webpark.
pl
ul. Raginisa 9,
tel.: 601 818 924
ul. Łazienna 42
tel.: 511 641 571,
www.dagni.suwalszczyzna.net
ul. Łazienna 24,
tel.: 605 252 532,
ul. Nadrzeczna 40,
tel.: 87/6431392
ul. Rajgrodzka 49B,
tel.: 87/6445343
www.augustow.yoyo.pl
ul. Nadrzeczna 29,
tel.: 692 271 170,
668 756 462
ul. Kasztanowa 46,
tel.: 87/6446268
e-mail:
[email protected]
ul. Widłakowa 1,
tel.: 505 506 772,
e-mail: [email protected]
ul. Kasztanowa 46B,
tel.: 601 520 650
e-mail:
[email protected]
ul. Nadrzeczna 129,
tel.: 661 066 675,
www.mojenoclegi.pl/oferta/12
30/nad_neckiem
ul. Nadrzeczna 98
16-300 Augustów
tel.:kom.:661305616
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
133
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Pokoje Do
Wynajęcia kwatery prywatne
ul. Nowomiejska 109A
16-300 Augustow
tel.:087-643-39-10
kom.:663447964
e-mail:
[email protected]
Domek do
wynajęcia kwatery prywatne
ul. Nowomiejska 62
16-300 Augustów
kom.:601 17 64 16
e-mail: [email protected]
www: domek2010.pl
Willa Zofia kwatery prywatne
ul. Wiśniowa 82
16-300 Augustów
tel.:+480876430286
kom.:+48501867749
e-mail: [email protected]
www:
www.kwaterywaugustowie.pl
25-30zł od osoby
-
Cena za osobę: 30
Cena za obiekt: 200
W pełni wyposażony dom
liczący 77m2 posiadający salon
około 40m, 2 pokoje,(do 10
miejsc noclegowych ) kuchnię,
2 łazienki, telewizor kolorowy,
lodówkę, czajnik elektryczny,
prysznic, sztućce, naczynia,
pościel, duże ogrodzone
podwórko, taras, miejsce na
ognisko, grilla, parking itp.
Cena za osobę: 35
Cena za pokój: 70
pokoje 2 osobowe. Każdy pokój
posiada oddzielne wejście,
wyposażony jest w telewizor.
Na piętrze znajduje się łazienka
(prysznic, umywalka, wc), oraz
wspólna kuchnia
Augustów Dom kwatery prywatne
ul. wrzosowa 1a
16-300 Augustów
kom.:721320075
e-mail:
[email protected]
Cena za osobę: 50
kwaterka - kwatery
prywatne
ul. Rosiczkowa 14
16-300 Augustów
tel.:876434142
e-mail: [email protected]
www: www.kwaterka.pl
Cena za osobę:
pokoje - 35 zł /
osoba
Cena za obiekt:
domek - 120 zł /
doba
NOCLEGI pensjonat
ul. Borki 25
16-300 augustów
tel.:87 6430070
kom.:504986875
e-mail: [email protected]
35 zł od osoby
Gospodarstwo Nad
Neckiem - kwatery
prywatne
ul. Cienista 17
16-300 Augustów
tel.:087 643-39-35
kom.:510-704-603
e-mail: [email protected]
www: www.nadneckiem.pl
Cena za osobę: 33zł
(30zł)
Cena za pokój: 70zł
(65zł)
Cena za obiekt:
244zł (225zł)
drewniany dom z pełnym
zagospodarowaniem sanitarnym
i kuchennym wraz z kominkiem
oraz ogrzewaniem podłogowym
2 łazienkami ( prysznic, wanna
2 osobowa ) czterema
słonecznymi sypialniami,
garażem ( ogród osłania
żywopłot o wysokości < 2m,
wraz z owocami sezonowymi
!w wyposażeniu meble
ogrodowe i grill
- 2 umeblowane pokoje 2
osobowe z TV i radiem.
Budynek wyposażony jest w
aneks kuchenny z pełnym
wyposażeniem, łazienkę i WC
- 2 piętro (oddzielne wejście) 3
umeblowane pokoje 2-osobowe
i jeden 1-osobowy (dziecięcy),
kuchnia w pełni wyposażona
oraz łazienka z WC, duży taras
pokoje 1,2,3,4- osobowe
z łazienkami i aneksem
kuchennym. Parking strzeżony,
grill, altanka, plac zabaw dla
dzieci, wypożyczalnia rowerów
Istnieje możliwość wynajęcia
całego domku lub
poszczególnych pokoi.
Udostępniamy również spore
podwórko, na którym można
posiedzieć, poopalać się,
rozpalić ognisko
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
134
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
25-30zł od osoby
część parterowego domu
jednorodzinnego, z oddzielnym
wejściem składającą się
z dwóch pokojów
dwuosobowych, jednej łazienki
z prysznicem i WC. Kuchnia
w pełni wyposażona. Podwórko
z możliwością grillowania
i opalania się. Do dyspozycji
garaż.
Cena za obiekt: 120
apartament 60 m2, 2 pokoje,
kuchnia, łazienka(prysznic,
toaleta), balkon, oddzielne
wejście, podwórko
Domek na Cienistej
19 - kwatery
prywatne
ul. Cienista 19
16-300 Augustów
kom.:723-785-672
Pokoje do
wynajęcia kwatery prywatne
ul. Kościuszki 38
16-300 Augustów
tel.:876435194
kom.:505625010
e-mail: [email protected]
Domek letniskowy
- kwatery prywatne
ul. Konarskiego 32
16-300 Augustów
tel.:(87)644-68-29
e-mail: [email protected]
25 zł/osobę
ul. Kręta
16-300 Augustów
kom.:507842357
30 zł/osobę
ul. Malinowa 13
16-300 Augustów
kom.:0 660 069 917
e-mail: [email protected];
www.augustow.bo.pl
30 zł/osobę,
dzieci do lat 4 , 15
zł doba
Fajny nocleg kwatery prywatne
Pokoje u Renaty kwatery prywatne
kwatery - kwatery
prywatne
NADRZECZNA
56B - kwatery
prywatne
ul. Nadbrzeżna 19
16-300 Augustów
tel.:(0-87) 643 06 34
kom.:606 317 864
e-mail: [email protected]
ul. Nadrzeczna 56B
16-300 Augustów
kom.:723061744
Domek letniskowy 3-osobowy
z możliwością dostawki,
łazienka z prysznicem, aneks
kuchenny kompletnie
wyposażony.
Dom jednorodzinny położony
w dzielnicy Borki, niedaleko
J. Necko (wypożyczalnie
sprzętu wodnego, kursy
żeglarstwa, plaża), posiada
samodzielną kuchnię z jadalnią
w pełni wyposażoną, 3 pokoje
i samodzielne zamykane
podwórko z miejscem
parkingowym
trzy pokoje do wynajęcia na
piętrze : dwa pokoje
dwuosobowe i jeden
trzyosobowy . W każdym
pokoju jest czajnik , talerze ,
sztućce , kubki . Wszystkim
pokojom przydzielona jest
wspólna łazienka z prysznicem
i toaletą ,umywalką z lustrem ,
lodówką i kuchenką elektryczną
na korytarzu
25-35zł/osobę
3 pokoje 2-os. z możliwością
dostawki
35zł/osobę
-
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
135
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
5.3.8 Baza gastronomiczno – rozrywkowa
CENTRA GASTRONOMICZNO – REKREACYJNE
ul. Mostowa
codziennie
„Blues Brother”
tel. 506 766 235
od 10:00 do ostatniego
www.bluesbrothers.pl
klienta
ul. 29 Listopada 2
„Centrum Rekreacyjne
tel. 605 348 816
11:00 – 22:00
Kaktusik”
www.kaktusik.augustow.pl
Ogród Rekreacyjnoul. Arnikowa 18
codziennie
Wypoczynkowy „STRUŚ”
tel. 601 416 582
13:00 – 20:00
DOMOWE JADŁO
ul. Mostowa 3
Pn.-Pt. 8:00
„Bartek”
tel. 87/6436765
Sb. 9:00 – 18:00
Bar Samoobsługowy
ul. Raginisa 19
Pn.-Pt. 10:00 – 17:00
„Jędrek”
tel. 87/6446401
Sb. 10:30 – 15:00
brak danych –
Bar „Magnat” Tadeusz
ul. Wiśniowa 121
nieaktualny numer
Josipienko
telefonu
ul. 3 Maja 21
codziennie
tel. 87/ 6433247
Bar Ptyś
9:00 – 18:00
www.spolem.augustow.pl
Pn.-Pt. 9:00 – 18:00
Rynek Zygmunta Augusta 30
Sb. 10:00 – 16:00
Grill-bar
tel. 87/6435280
od 30.05 czynne w Nd.
10:00 – 17:00
ul. 3 Maja 38
codziennie
tel. 87/6410136, 661 311 330
Bar w Kinie Iskra
11:00 – 19:00
www.kino-iskra.pl
SMAŻALNIE RYB
codziennie
Rynek Zygmunta Augusta
10:00 do ostatniego
Karczma „Leszcz”
tel. 606 690 889
klienta
w sezonie codziennie
ul. Turystyczna 7
Smażalnia ryb
od 10:00 do ostatniego
tel. 87/6433136, 606 355 074
klienta
Rynek Zygmunta Augusta;
Smażalnia ryb T. Zębala
11:00 – 22:00
tel. 604 476 971
PIZZERIE
ul. Chreptowicza 17
codziennie
tel. 87/6447825
„Pizzeria Best”
9:00 – 23:00
www.pizzeriabest.augustow.pl
ul. Nadrzeczna 1
codziennie
„Pizzeria Best”
tel. 87/6434747
9:00 – 23:00
www.pizzeriabest.augustow.pl
ul. Kościelna 12
codziennie
"Pizzeria ZIELONA"
tel. 87/ 6447777
11:00 – 22:00
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
136
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
„Pizzeria, Greek Zorbas”
ul. Kościelna 2
tel. 87/6432939
www.pizzeria.augustow.pl
„Bar Gyros” Pizzeria
Rynek Zygmunta Augusta 17
tel. 604 476 971, 87/6434930
„Pizzeria Gruby Benek”
ul. Wojska Polskiego 47/7
tel. 87/6445812; 507 399 296
www.grubybenek.pl
Pizzeria „Dwa Światy”
ul. Sucharskiego 8e; 87/6434930
„Albatros”
„Atva”
„Dolina Rospudy”
Restauracja Hotelu „Logos”
Karczma „Mostki”
RESTAURACJE
ul. Mostowa 3
tel. 87/6432123; 87/6432454
www.spolem.augustow.pl
ul. Mickiewicza 33
tel. 87/6434092
www.atva.alpha.pl
ul. Nadrzeczna 1
tel. 87/6434747, 505 477 724
www.dolina-rospudy.com.pl
ul. 29 Listopada 9
tel. 87/6437431, 697 565 144;
www.augustow-dn.pl
ul. Mostowa 34
tel. 87/6434120
www.karczmamostki.pl
Wt.-Nd. 12:00– 22:00
w sezonie Pn.-Nd. od
10:00 do ostatniego
klienta
Pn.-Czw. 9:00 – 22:00
Pt.-Sb. 9:00 – 23:00
Nd. 9:00 – 22:00
Pn.-Czw. - 11:00-23:00
Pt.-Sb. - 11:00-01:00
Nd. - 11:00-23:00
Pn. – Pt. 9:00-22:00,
Sb. – Nd. 9:00-23:00
codziennie
12:00 – 18:00
Wt.-Czw. 11:00 –
21:00
Pt. -Nd. 11:00 do
ostatniego klienta
codziennie
9:00 – 24:00
codziennie 6:00 –
22:00
codziennie od 11:00
do ostatniego klienta
„Kolumnowa”
(Hotel Warszawa)
ul.Zdrojowa 1; 87/6432805;
www.hotelwarszawa.pl
codziennie 13:00 –
23:00 (śniadania 7:00
– 11:00)
„Korona”
Rynek Zygmunta Augusta 15/3
tel. 87/6434400
www.korona.augustow.pl
codziennie od 11:00
do ostatniego klienta
"Maska”
Rynek Zygmunta Augusta 9
tel. 87/6447213, 502 730 202;
www.maska.augustow.pl
codziennie 11:00 21:00 (krócej lub
dłużej w zależności od
obecności klientów)
Ośrodek Hotelowo –
Szkoleniowy „Krechowiak”
„Hotel Polonia”
Restauracja “Myśliwska”
ul. 1 Pułku Ułanów
Krechowieckich 2
tel. 87/6432033;
www.krechowiak.home.pl
ul. Mazurska 4
tel. 87/6432867, 87/6432868
www.hotel-polonia.augustow.pl
ul. Turystyczna 19 a
codziennie 16:00 –
23:00 (lub do
ostatniego gościa)
codziennie od 7:00 do
23:00 (w sezonie
letnim do 24:00)
codziennie
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
137
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Hotel „Leśnik”
tel. 87/6443570, 87/6433670;
www.lesnik.pl
„Bursztynowa”, „Hotel
ul. Turystyczna 81; 87/7341311, 509
AMBER BAY &
348 007; www.hotel.amberbay.pl
AQUAPARK AUGUSTÓW”
ul. Wojciecha 15; 87/6447237,
Hotel SPA „Wojciech”
87/6447238; www.hotelwojciech.pl
„Nad Nettą” Kompleks
ul. Portowa 3; 87/6446154,
Wypoczynkowo –
508 309 004; www.nadnetta.pl
Konferencyjny
OGRÓDKI KAWIARNIANE
„Kwadrat – BAR MAX”
pomosty nad jez. Necko
(sezonowy)
tel. 504 70 16 83
„POSTiW”
plaża miejska nad j. Necko
(sezonowa)
Szekla - Port
ul. Nadrzeczna 70 a
Przedsiębiorstwo
tel. 87/6433455
Turystyczne
www.szekla.pl
Cafe Bar „Cappuccino”
ul. Mickiewicza 9, 87/643-17-67
Mała Gastronomia
ul. Wojska Polskiego 3;
„KEBAB”
0 510 192 956
Ogródek Restauracyjny
ul.Rybacka 1; 516 025 606; 516 025
„POD JABŁONIAMI”
660
PUBY
ul. 3 Maja 38
Bar w kinie Iskra
tel. 87/6410136, 661 311 330
www.kino-iskra.pl
Rynek Zygmunta Augusta 10
Club Fabryka Nastrojów
tel. 607 294 242, 607 294 244;
Sport&Music Club;
www.fabryka-nastrojow.pl
ul. Sucharskiego 2A;
tel. 87/6412044;
„Garaż” Kręgielnia”
www.kregielnia.augustow.pl
Infiniti Club”
"Maska"
„Park Pub”
„Pub Bab”
„Pub 5th”
ul. Wojska Polskiego 40 g
tel. 87/7341436
www.infiniti-club.pl
Rynek Zygmunta Augusta 9
tel. 87/6447213, 502 730 202
www.maska.augustow.pl
Rynek Zygmunta Augusta 40
tel. 87/6432792
www.parkpub.pl
Rynek Zygmunta Augusta 7
ul. Wierzbna 5
tel. 87/6433177, 87/6447385
7:00 – 22:00
całodobowa
codziennie
7:00-22:00
codziennie
7:00-22:00
w sezonie 9:00 –
19:00 (lub dłużej)
brak danych
codziennie
8:00 – 24:00
10:00 – 22:00
10:00-22:00
-
codziennie
11:00 – 19:00
Wt.-Nd. 14(16):00 –
do ostatniego gościa
Pn.-Pt. 12:00 – 24:00
Sb.-Nd. 10:00 – 24:00
Nd.-Czw.
13:00-24:00
Pt. i Sb.
20:00-4:00
codziennie
11:00 – 21:00
codziennie od 11:00
do ostatniego klienta
brak danych
Pn.-Pt. 9:00 – 24:00
Sb. 9(10):00– 24:00
Nd. 14:00 – 24:00
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
138
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
„Żagielek”
ul.Księdza Skorupki 2 c
tel. 87/6446315;
www.szuflada.augustow.pl
ul. 29 Listopada 7
tel. 87/6445161
Cukiernia P. Augustyniaka
CUKIERNIE KAWIARNIE
ul. Nowomiejska 1
tel. 87/6446731
Pracownia Cukiernicza,
P. Augustyniak
Rynek Zygmunta Augusta 13
tel. 87/6433683
Cukiernia Stefanka
Rynek Zygmunta Augusta
tel. 87/6445839
Lody Rico
„Zabajka”
Rynek Zygmunta Augusta 5
ul. 3 Maja 11, tel. 87/6433197
„Szuflada Cafe & Bar”
Czw.-Nd. 12:00 –
24:00
Pt.-Sb. 12:00 – 2:00
codziennie
9:00 – 24:00
codziennie
9:00 – 17:00
Pn.-Pt.
9:00-17:00
Sb. do 16:00
Nd. do 15:00
Pn.- Pt.
7:00 do 20:00
Sb.-Nd. 9:00-20:00
brak danych
10:00-22:00
5.3.9 Instytucje zajmujące się organizacją turystyki i informacją
ORGANIZACJA
DANE KONTAKTOWE
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Centrum Informacji Turystycznej
Rynek Zygmunta Augusta 44,
tel.87/6432883
ORGANIZACJA TUTYSTYKI
Augustowska Organizacja Turystyczna
Rynek Zygmunta Augusta 44,
tel.87/6432883
ACTIVE TEAM
tel. 607 079 515; www.active-team.pl
„Augustów Summer Camp”
ul. Młodości 21; tel. 87/6445200, 505 860
646; www.letnioboz.com.pl
Biuro Turystyczne „Necko”
ul. Wojska Polskiego 53a; tel. 87/6430222,
603 378 903; www.necko.pl
„Campa” Przedsiębiorstwo Turystyczne
ul. Obrońców Westerplatte 9/36;
tel. 87/6430085, 505 118 228;
www.campa.pl
Organizator Turystyki Aktywnej i Sportu
ul. Kościuszki 42; tel.87/6445429,
„STREFA”
604 476 971; www.strefasport.pl
Przedsiębiorstwo Turystyczne „Szot”
ul. Konwaliowa 2; 87/6446758, 87/6434399;
www.szot.pl
Szekla - Port Przedsiębiorstwo Turystyczne
ul. Nadrzeczna 70a; 87/6433850,
87/6433455, 607 919 522; www.szekla.pl
BIURA PODRÓŻY
Biuro Podróży „Bial-tur”
ul. Wojska Polskiego 19; tel. 87/6431123;
www.bialtur.pl
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
139
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Biuro Turystyczne „Dom Nauczyciela”
ul. 29 Listopada 9; tel. 87/6434093, 607 075
906; www.dn.augustow.pl
Biuro podróży „Ela Travel”
Rynek Zygmunta Augusta 15/2;
tel. 87/6435500; www.netta.pl/elatravel
Biuro Turystyczne „PKS-TRAVEL”
Rynek Zygmunta Augusta 19,
tel. 87/6413399, www.pks.suwalki.com.pl
Biuro Usług Turystycznych "Żak-Tourist"
ul. Mostowa 25; 87/6434154; 0 601 148 153
www.zaktourist.pl
"Polskie Biuro Podróży"
Rynek Zygmunta Augusta 22;
tel. 87/6432613, 87/6433913,
www.pbp.augustow.pl
Usługi Turystyczne "ZOOBI TOUR"
Rynek Zygmunta Augusta 6;
tel. 87/6434494, 0 603 199 486; www.zoobitour.com.pl
PRZEWODNICY
Augustyniak Piotr
506 57 60 90
Bagińska Urszula (przewodnik - pilot)
607 294 250
Batura Wojciech
87/643 27 72
Borysewicz Janusz (przewodnik - pilot)
503 165 086
Borysewicz Jolanta
87/643 10 26, 506 982 564
Drozdowska Józefa
87/643 18 73
Grabowski Ryszard ( przewodnik - pilot)
783 033 725
Grochowski Bogdan (przewodnik po woj.
508 737 119
podlaskim, pilot)
Kaczmarek Zdzisław (przewodnik - pilot)
606 136 071
Kłoczko Maria
87/643 36 78
Kołodziejska Dorota (j. angielski)
87/644 76 88
Korzeniewska Krystyna (przewodnik - pilot) 606 708 625
Krzyżopolski Roman ( pilot )
602 366 240
Kubryń Danuta (przewodnik - pilot)
696 980 218
Łukaszewicz Bogdan (przewodnik - pilot)
697 565 192
Malinowski Stanisław (przewodnik - pilot)
502 564 852
Piasecka Iza (przewodnik - pilot)
603 683 926
Rutkowski Zbigniew
87/644 59 66
Śniadkowska Irena (przewodnik - pilot)
505 370 886
Wasilewski Paweł
601 472 165
Żukowska Beata (przewodnik)
601 38 70 96
5.4 Usługi około-turystyczne
OBIEKT
DANE ADRESOWE
PARKINGI
Auto Park -Całodobowy parking strzeżony
ul. Wypusty7
(B. Zawadzka)
tel. 87/ 6431060
Parking strzeżony
ul. 29 Listopada
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
140
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
TAKSÓWKI
Rynek Zygmunta Augusta 2, tel.87/6432828
ul. Obrońców Westerplatte 8,
tel. 87/6431515
Mini-Taxi, Z. Szymborski
Rynek Zygmunta Augusta 15/4,
tel. 87/6432655
Hallo Taxi, E. Zalewski
Rynek Zygmunta Augusta 22,
tel. 87/6433333
Taxi bagażowe, S. Czuper
ul. Złota 5, tel. 87/6434481
Transport osobowy, Z. Zalewski
ul. Księdza Skorupki 12, tel. 87/6431153
Usługi transportowe, Janusz Dzieniszewski
ul. Kościuszki 15, tel. 0 605 267 579
Augustowskie Super Radio Taxi Plus
Radio Taxi Plus
MECHANIKA SAMOCHODOWA I POMOC DROGOWA
POM, diagnostyka
ul. Tytoniowa 4
tel. 87/6433476
„Transdżwig” sc.Zawadzcy, pomoc drogowa tel. 87/6431060
całodobowa
Zakład naprawy samochodów
ul. Jeziorna 35 (S. Borkowski)
tel. 87/6433002
Zakład naprawy samochodów
ul. Kopernika 54
(W. Kaczmarczyk), holowanie
tel. 87/6435513
tel. 87/6445363
Zakład naprawy samochodów (J.
ul. Młyńska 57
Markowski)
tel. 87/6445524
Zakład naprawy samochodów (T. Osewski)
ul. Szkolna 4
tel. 87/6433522
„Autimex”, wypożyczalnia i holowanie
ul. Nowomiejska 119
tel. 87/6446795
Zakład wulkanizacyjny, „Wulkan - Sewis”
ul. Bociania 4
(A. Gudanowski)
tel. 87/6446375
Zakład wulkanizacyjny (W. Bielawski)
ul. Kościuszki 21
tel. 87/6434038
STACJE PALIW
ORLEN
ul. Wojska Polskiego52
tel. 87/6432539
Rejon Dróg Publicznych
ul. Wojska Polskiego 54
tel. 87/6432719
Krzysztof Paszkiewicz (d.SUTS)
ul. Słowackiego 39
tel. 87/6432959
PHU Sajno
ul. Słowackiego 58
tel. 87/6435135
Zakład Handlowo-Produkcyjny S-Ch
ul. Tytoniowa 7
tel. 87/6432876
Stanisław Dobkowski
ul. Wojska Polskiego 69a
tel. 87/6446330
Cezary Paszkiewicz
ul. Wojska Polskiego 70
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
141
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Urząd Pocztowy nr 1
Urząd Pocztowy nr 3
Urząd Pocztowy nr 4
Urząd Pocztowy nr 5
Bank Gospodarki Żywnościowej
Bank Spółdzielczy w Augustowie
Narodowy Bank Polski
Bank Przemysłowo-Handlowy
Bank Spółdzielczy
Lukas Bank
Bank AIG
Eurobank
Partner GE Money Bank
PKO SA.
Bank Zachodni SA
Powszechna Kasa Oszczędności BP
Polbank EFG
Bankomat PKO S.A.
Powszechna Kasa Oszczędności BP
Bank Zachodni SA,
Bank Gospodarki Żywnościowej
Bank Spółdzielczy w Augustowie
Bankomat BPH
Bankomat BGŻ
tel. 87/6435438
POCZTA
Rynek Zygmunta Augusta 3
tel. 87/6433233
ul. Turystyczna39
tel. 87/6432397
ul. Partyzantów 42
tel. 87/6432449
ul. Hoża 2a
tel. 87/6435124
BANKI
ul. 3 Maja 12
tel. 87/6439000
ul. 3 Maja 13
tel. 87/6433029
ul. 3 Maja 43
tel. 87/6436244
ul. Rynek Zygmunta Augusta 30
tel. 87/6433406
ul. Mostowa 12
tel. 87/6436607
ul.Mostowa 26
Rynek Zygmunta Augusta 40
Rynek Zygmunta Augusta 39
Tel: 71/7700740, 0661 924 417
ul. Jonkajtisa 2
tel. 87/6410197
kom. 694 415 823
ul. Żabia 3
tel. 87/6436627
ul. Żabia 9
tel. 87/6435730
ul. Chreptowicza 1, Żabia 7
tel. 87/6438170
ul. Mostowa 2
BANKOMATY
ul. Wybickiego 2
Rynek Zygmunta Augusta 27
ul. Żabia 3
ul. Żabia 7
ul. Chreptowicza 1
ul. Żabia 9
ul. 3 Maja 12 i Rynek Zygmunta Augusta
ul. 3 Maja 13
ul. Wojska Polskiego (Kaufland)
Rynek Zygmunta Augusta 30
ul. Mostowa 3
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
142
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Polbank EFG
Bankomat ECARD
Kantor Wymiany Walut
Kantor Wymiany Walut
Kantor Wymiany Walut
Kantor Wymiany Walut
ul. Mostowa 2
Na stacji Orlen
ul. Wojska Polskiego 52
KANTORY
ul. Młyńska 2
tel. 87/6432254
ul. Młyńska 6
tel. 87/6432847
ul. 3 Maja 15
tel. 87/6436533
ul. 3 Maja 28
tel. 87/6435482
OCHRONA ZDROWIA:
POGOTOWIE RATUNKOWE
Pogotowie Ratunkowe
SZPITALE
Szpital Rejonowy
Terenowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
PRZYCHODNIE
Poradnia Lekarska
Prywatna Przychodnia Lekarska „Intermed”
Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarka
„Eskulap” (Z.Sadowski),
Przychodnia Rejonowa
Przychodnia Rejonowa
Przychodnia Rejonowa
Przychodnia Lekarzy Specjalistów „Medyk”
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Paliatywnej w Suwałkach
APTEKI
Apteka
ul. Szpitalna 12
tel: 999
tel. 87/6432999
ul. Szpitalna 12
tel. 87/6433411
ul. Brzostowskiego 8
tel. 87/6433280
ul. Hoża 2
tel. 87/6435127
ul. Młyńska 17
ul. Łanowa 3
tel. 87/6432764
www.eskulap.augustow.pl
ul. Mostowa 1
tel. 87/6433727
ul. 29 Listopada 20
tel. 87/6432110
ul. Tartaczna 11
tel. 87/6433060
Rynek Zygmunta Augusta 26
tel. 87/6432471
ul. 3 Maja 37
tel. 87/6436104
ul. Hoża 2b
tel. 87/6436454
ul. Hoża 4
tel. 87/6432479
ul. Hoża 19
tel. 87/6435119
ul. Mostowa 12c
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
143
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
tel. 87/6433185
ul. Konopnickiej 12
tel. 87/6432364
ul. Kopernika 5
tel. 87/6430673
Rynek Zygmunta Augusta 8
tel. 87/6433612
Rynek Zygmunta Augusta 15
tel. 87/6436917
Rynek Zygmunta Augusta 28
tel. 87/6436985
ul. Waryńskiego 47
tel. 87/6436365
ul. Waryńskiego 55
ul. Wojska Polskiego 47 lok. 6
tel. 87/6436176
ul. Wojska Polskiego 51
ul. 3 Maja 7
tel. 87/6433148
ul. Nowomiejska 89
Osiedle Polanica 6
BEZPIECZEŃSTO PUBLICZNE
Straż Miejska w Augustowie
ul. Wojska Polskiego 1
tel. 87/6447650
POLICJA
Komenda Powiatowa Policji
ul. Brzostowskiego 6
tel. 87/6433441
www.augustow.policja.gov.pl
STRAŻ POŻARNA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej
ul. Brzostowskiego 2
tel. 87/6438110
5.5 Transport i infrastruktura techniczna
5.5.1 Infrastruktura drogowa
DROGA
nr 8 (droga krajowa)
nr 16 (droga krajowa)
TRASA
Granica państwa – Kudowa Zdrój – Kłodzko – Ząbkowice Śląskie
– Wrocław – Oleśnica – Syców – Kępno – Walichnowy – Wieluń
– Bełchatów – Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka –
Warszawa – Radzymin – Wyszków – Ostrów Mazowiecka –
Zambrów – Białystok – Korycin – Augustów – Suwałki –
Budzisko – granica państwa; długość trasy 217,16 km
Dolna Grupa - Grudziądz - trasa średnicowa – Łasin -Kisielice -
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
144
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
nr 61 (droga krajowa)
nr E67 (trasa
europejska)
nr 664 (droga
wojewódzka)
Iława - Ostróda - Olsztyn – Barczewo - Biskupiec - Mrągowo Nikutowo - Mikołajki - Orzysz - Ełk - Augustów - Ogrodniki,
granica z Litwą
Warszawa – Jabłonna - Legionowo - Serock – Pułtusk - Różan Ostrołęka - Miastkowo - Łomża - Piątnica Poduchowna Kisielnica - Stawiski -Szczuczyn - Grajewo – Rajgród Augustów
trasa łącząca Europę Środkową ze Skandynawią i przebiegająca
przez: Finlandia – Estonia – Łotwa – Litwa – Polska – Czechy;
długość trasy ok. 1 555 km
Raczki - Janówka - Augustów - Sajenek – Lipsk - Lipszczany;
długość trasy 63 km
5.5.2 Komunikacja
1) Komunikacja autobusowa
PKS Suwałki SA
Dworzec autobusowy w Augustowie
Bezpośrednie połączenia
ul. Wojska Polskiego 100
tel. 87/5665241
Rynek Zygmunta Augusta 19,
tel. 87/6433649
Warszawa, Białystok, Olsztyn, Suwałki, Ełk,
Sejny, Gołdap, Węgorzewo, Mikołajki,
Łomża, Grajewo, Dąbrowa Białostocka;
w okresie wakacyjnym także
z Siemiatyczami i Bielskiem Podlaskim
2) Komunikacja kolejowa
Podlaski Zakład Przewozów Regionalnych
Tanie Linie Kolejowe PKP Intercity SA
Dworzec kolejowy w Augustowie
ul. Kolejowa 1, tel. 87/6443636
ul. Kolejowa 1, tel. 87/6443636
ul. Kolejowa 1, tel. 87/6443636
3) Komunikacja miejska
Przedsiębiorstwo Transportowe „Necko” Sp. z o.o.
LINIA TRASY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH
1
Dworzec PKP - Al.Kardynała Wyszyńskiego – Partyzantów – Mostowa - Rynek
Zygmunta Augusta - Wojska Polskiego – Norwida
2
Dworzec PKP – Turystyczna - Al.Kardynała Wyszyńskiego - 29 Listopada - 3
Maja - Rynek Zygmunta Augusta - Wojska Polskiego – Mickiewicza - Norwida
4
Silikaty - Dworzec PKP – Turystyczna - Al.Kardynała Wyszyńskiego - 29
Listopada – Brzostowskiego – Chreptowicza - Wojska Polskiego – Nowomiejska Jana Pawła II
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
145
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
6
7
10
2-bis
Silikaty - Dworzec PKP – Turystyczna - Al.Kardynała Wyszyńskiego - 29
Listopada – Waryńskiego – Wybickiego - 3 Maja - Rynek Zygmunta Augusta Wojska Polskiego – Słowackiego
Żłobek – Tytoniowa - Al.Kardynała Wyszyńskiego - 29 Listopada - 3 Maja –
Nowomiejska - Jana Pawła I
Rynek Zygmunta Augusta - 3 Maja - 29 Listopada - Al.Kardynała Wyszyńskiego –
Turystyczna - Dworzec PKP – Silikaty – Wojciech – Studzieniczna – Przewięź
Norwida - Wojska Polskiego – Żabia - 3 Maja - 29 Listopada - Al.Kardynała
Wyszyńskiego – Tytoniowa - Komunalna
5.5.3 Infrastruktura komunalna
Wodociągi i Kanalizacje
Miejskie Sp. z o.o
Wodociągi i Kanalizacje
Miejskie Sp. z o.o
Oczyszczalnia Ścieków
Spółki Wodociągi i
Kanalizacja Miejska
WODOCIĄGI
ul. Filtrowa 2,
długość sieci wodociągowej tel.: 87/6432371
70,2 km
KANALIZACJA
ul. Filtrowa 2,
długość sieci kanalizacyjnej tel.: 87/6432371
83,4 km
Słowackiego 70, tel. 87/6432869
5.6 Istniejące produkty turystyczne
Obiekty
Stara Poczta, zbudowana w 1828 r. w stylu neoklasycystycznym według projektu H.
Marconiego
Zrekonstruowany dworek gen. Ignacego Prądzyńskiego z 1829 roku
Zabytkowy kościół eklektyczny - Bazylika Mniejsza Najświętszego Serca Jezusa
w Augustowie
Zespół Kanału Augustowskiego
Muzeum Ziemi Augustowskiej, Muzeum Kanału Augustowskiego
Żegluga Augustowska
Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani” – „Zdrowie w Augustowie”
Elektryczny Wyciąg Nart Wodnych
Sanktuarium w Studzienicznej
Szlaki
Szlak wodny – Kanał Augustowski Szlak Papieski
Szlak pieszy do Raczek
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
146
Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
Szlak pieszy do Bargłowa Kościelnego
Szlak pieszy do Huty
Szlak pieszy do Mikaszówki
Szlak pieszy do Danowskich
Szlak rowerowy wokół jezior Białe i Studzieniczne
Szlak rowerowy rzeki Netty
Szlak rowerowy wokół jeziora Kolno
Szlak rowerowy Rzeki Rospudy
Szlak rowerowy wokół jeziora Sajno
Szlak konny Puszczy Augustowskiej
Szlaki kajakowe m.in. po Kanale Augustowskim, Czarnej Hańczy, Rospudzie, Biebrzy
Wydarzenia
Mistrzostwa Polski w Pływaniu Na Byle Czym „Co ma pływać nie utonie”
Motorowodne Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych „Necko Endurance”
Augustowska Noc Kabaretowa „Lejemy Wodę”
„Camerata Augustoviana”- cykl koncertów muzyki poważnej
Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Spotkanie z Louis`em Armstrongiem”
Augustowski Zlot Morsów
Międzynarodowy Konkurs Skoków na Nartach Wodnych "Netta Cup" Memoriał Zygmunta
Kowalika
Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Augustowa - Eliminacje Pucharu Polski Jachtów
Kabinowych
Reggae Netta Festiwal
Balladowe Nocki nad Neckiem
Weekendy z Trójką
Miejsca
Kanał Augustowski
Puszcza Augustowska
Pojezierze Augustowskie
Bulwary spacerowe nad rzeką Nettą i jeziorem Necko w Augustowie, w skład atrakcji
wchodzą także: Molo imienia Radiowej Trójki nad jeziorem Necko i Elektryczny Wyciąg
Nart Wodnych
Projekt „Platforma współpracy – EGO SA” finansowany z budżetu państwa, budżetów: Miasta Ełku, Gminy
Gołdap, Gminy Olecko, Miasta Suwałki, Miasta Augustów oraz ze środków Unii Europejskiej
147

Podobne dokumenty