Przewodniczący Rady Europejskiej

Transkrypt

Przewodniczący Rady Europejskiej
SEKRETARIAT GENERALNY RADY UNII EUROPEJSKIEJ
~INFORMACJE OGÓLNE~
Przewodniczący Rady Europejskiej
listopad 2009 roku
Zgodnie z traktatem z Lizbony funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej jest stała
i pełnoetatowa. Na nieformalnym posiedzeniu w Brukseli, które odbyło się 19 listopada przed
wejściem w życie w dniu 1 grudnia traktatu z Lizbony, szefowie państw lub rządów osiągnęli
porozumienie w sprawie wyboru Hermana VAN ROMPUYA na przewodniczącego-elekta.
Jakie są jego obowiązki?
Zgodnie z art. 15 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej przewodniczący Rady Europejskiej:
• przewodniczy Radzie Europejskiej i ukierunkowuje jej prace;
• zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy
z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych;
• wspomaga osiąganie spójności i porozumienia w Radzie Europejskiej;
• przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady
Europejskiej.
Zapewnia on także na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości reprezentację Unii na
zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku
dla uprawnień Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa.
Podczas pełnienia urzędu przewodniczącego nie może on sprawować krajowej funkcji publicznej.
PRESS
Rue de la Loi 175
B – 1048 BRUSSELS
Tel.: +32 (0)2 281 9548 / Fax: +32 (0)2 281 80 26
[email protected] - http://www.consilium.europa.eu
W jaki sposób i na jaki okres został wybrany?
Zgodnie z traktatem Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością
kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku; mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny.
Decyzja o mianowaniu Hermana VAN ROMPUYA została jednak podjęta jednomyślnie przez
wszystkie państwa członkowskie. Oficjalna decyzja zostanie podjęta, gdy traktat wejdzie w życie.
Rada Europejska
Na mocy traktatu z Lizbony Rada Europejska staje się instytucją. Zapewnia ona Unii impuls
niezbędny do jej rozwoju i określa ogólne kierunki i priorytety polityki. Nie będzie pełnić funkcji
ustawodawczej.
W skład Rady Europejskiej oprócz jej przewodniczącego i przewodniczącego Komisji wchodzą
szefowie państw lub rządów państw członkowskich. W jej pracach uczestniczy Wysoki
Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, zwoływana przez jej przewodniczącego.
Jeżeli wymagają tego okoliczności, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady
Europejskiej.
Ustalenia dodatkowe
Radę Europejską wspomaga Sekretariat Generalny Rady (nie jest to nowa struktura
administracyjna).
Personel Sekretariatu Generalnego, w tym Dyrekcja Ogólnych Kwestii Politycznych, Służba
Prawna, dyrekcje generalne ds. polityki (ECOFIN, ds. środowiska, do spraw wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, itd.), służby tłumaczeniowe, protokół, Biuro Prasowe, itd.
ma zatem pozostawać do dyspozycji przewodniczącego. Przewodniczący ma własny gabinet.
Od momentu mianowania przewodniczącego jego biuro znajduje się w budynku Rady „Justus
Lipsius”. Po ukończeniu nowego budynku Rady Europejskiej, które przewiduje się w 2013 roku,
przewodniczący będzie miał w nim swoją siedzibę.
______________________
2

Podobne dokumenty