Majówka z LGD vistula połączona z Biesiad± Starogrodzk±

Transkrypt

Majówka z LGD vistula połączona z Biesiad± Starogrodzk±
LGD Vistula Terra Culmensis
Majówka z LGD vistula po³±czona z Biesiad± Starogrodzk±
Autor: Administrator
18.05.2015.
Zmieniony 18.05.2015.
W minion± sobotê (16 maja) wspólnie z mieszkañcami z obszaru LGD "Vistula" bawili¶my siê po raz pi±ty na majówce. I
tym razem Góra Zamkowa w Starogrodzie zape³ni³a siê uczestnikami wydarzenia, którzy mogli mi³o spêdziæ sobotnie
popo³udnie. Na uczestników czeka³ garncarz, który krok po krou wyt³umaczy³ jak siê lepi wyroby z gliny. Uczestnicy
sami mogli spróbowac tego fachu. Kolejn± atrakcj± by³ pokaz i warsztat papieru czerpanego. Na uczestników czeka³
równie¿ poczêstunek: kie³baski z grilla, znad ogniska, ¿urek znad paleniska, parowane ziemniaki z olejem rzepakowym,
kawa, dro¿d¿ówka, swojskie wypieki. Dla dzieci by³y dmuchañce. Równie¿ podczas tej edycji odby³ siê turniej gmin.
Tym razem zwyciê¿y³a Gmina Grudzi±dz zdobywaj±c statuetkê zwyciêzcy. Ka¿da dru¿yna otrzyma³a upominki, tak
samo jak uczestnicy ró¿nych konkurencji prowadzonych w trakcie trwania majówki. FOTORELACJA
http://archiwum.lgdvistula.org
Kreator PDF
Utworzono 2 March, 2017, 00:05

Podobne dokumenty