Przeglądaj numer 05/2015

Transkrypt

Przeglądaj numer 05/2015
Brak lekarzy, coraz dłuższe kolejki – Krzysztof Kwiatkowski
E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y • I S S N 0 8 6 7 - 2 1 6 4
ROZMOWA O ZDROWIU:
05
2015
P I S M O I Z B L E K A RS K I CH
Stomatologia
29 Kształcenie
po nowemu
Praktyka lekarska
36 Kasy fiskalne:
kolejne pytania i odpowiedzi
Ochrona zdrowia na świecie
44 Zdrowie publiczne
– zadanie wszystkich
05
Spis treści
a wst
10
19
12
1
1
2
2
2
23
2
2
0
2
32
50
52
5
5
5
46
5
ie
2015
ola ski
Pierwszym g osem
amankiewicz
O
Skrining
O serwac e S ad rek
Z
emat miesi ca
P
:
asi w ro ie
adziwi
C
ozmowa o zdrowi B
Samorz d R
Samorz d U
P nkt widzenia
a myga
P
Stomatologia K
Stomatologia E
odeks tyki ekarskie
Praktyka lekarska
K
:
Praktyka lekarska K
Praktyka lekarska K
P
Praktyka lekarska W
Ochrona zdrowia na świecie
Z
ndeks korzyści
M
dw ch stron sceny S Pietras
O
ecenz a Z
dw ch stron sceny
ndr s
isty do redakc i
d malarski P
lt ra B
S ort
Og oszenia
om nikaty
ikryza
anecki W
olka lekarska
0d 10.04
O
Z
12-14.06
WS
W
IM
S
S
Przypominamy
1
2015
Pobierz PDF
R
K
RL
UWAGA!
W
L
R
3
est dramat czy m si
do ś do tra edii
B
yszard
ola ski
P
:
O
R
M
S
P
Z
L
:
R
RL M
D
A
Z S
H
ORL A
S
A
B
M
D
M
P
W
R
A
Z
0
L
P
P
W
C
P
P
:
K
W
M
K
M
RL
R
H
D
L
4
10
R
FOTO: Marta Jakubiak
1
L
S
S
Stat s
ordynatora
cz. 1
aros aw
limek
OIL
P
:
P
C
Z
K
P
K
M
Z
W
A K C J A
I N F O R M A C Y J N A
G E D E O N
R I C H T E R
W
1
I
2
ZOZ
2001
W
R
K
Z
O 1
2011
2011
E
L
10 KEL
15
S
P
D
O
P
G
R
P
czym szepc
dyre torzy szpita i
Z
E
acie
amankiewicz
A
P
:
:
R
C
L
P
P
Z
P
I
RL
B
R
K
M
L
L
C
R
RP
P
P
K
P
L
W
R
D LO
P
S
O
B
C
2012
12
5 W
Z
R
W
P
6
A
S
R
RL
M
Z
D
I
W
L
R
P
K
D
D
O
Z
R
L
S
D
MZ
W
H
P
RL
II
atarzyna
Strza kowska
K
RP
PES
R
S
IL
W
PES
D
Z
R
P
RAPORT REGULACYJNY
w sprawie oceny konstytucyjności ustawy z dnia 22
lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw
(wprowadzającej tzw. pakiet onkologiczny i
kolejkowy)
RP M
Z
P
Z
R
O
R
A S
L
P
Z
Z
RL
5
201
Autorzy Raportu:
dr hab. Marcin Matczak
dr Tomasz Zalasiński
Michał Czarnuch
Warszawa, marzec 2015 r.
N
10
2015
R
RL
L
K
K
R
L
P
R
R
O
K
A
K
R
S R
L
M
P
R
S
M
RL
P
W
P
Z
Z
DI P
201
P
DI P
Z
RL
5 M
D
IP
D
2016
D
1
R
WHO H
Z
K
:
DI
D
DI P
201
2015 P
E
S
2015
2005 2015
201
DI P
S
201 K
10
201
K
D
K
D
K
1 1
C
Bezpieczeństwo
L
Zaczyna się
H
Tutaj
:
0
10 1
S
Dezynfekuj Ręce
:
:
P
5MB
K
:
RATUJ ŻYCIE
#safeHANDS
5
E PSP
PSC1 5M 2015
Clean Care
is Safer Care
2005-2015
© World Health Organization 2015. All rights reserved.
Clean Care
is Safer Care
2005-2015
© World Health Organization 2015. All rights reserved.
O
anim staniemy si
domem starc
R
Z
S awomir
ad rek
D
A
P
I
WW
M
B
Z
O
W S
M
M
M
O
K
5
20
D
M
Z
P
O
B
Z
R
W 200
Z
P
B
P
E
K
B
A
I
W
10
R
A
A
L
eczmy b
P
2
D
E
1
P
W
E
S
I
P
P
E
W1 0
C P
OU
S
P
000
S
P
D
W1
SH S
W1 5
:
P
P
USA
150
W
:
B
A
P
P
S
B
M
B
S
W
15
M
1
P
W
E
LPZ
S
2002
P
UE P
S P O N S O R O W A N Y
W
5
B
P
K
W
A R T Y K U Ł
M
O C R
P
P
D
B
P
D
O
O
P
M
O
LPZ
B
M
R
P
B
P
B
P
S
M
B
Pa iet on o o iczny
potrzebne pi ne zmiany
idia
S likowska
M
Z
ari sz
omczak
W
K
D LO
S
W
100
15
B
A
P
:
11
W
2
POZ 2
AOS
E
A
K
AOS
20
Z
O
Z
A
D
11
21
1
11 1
5
1
5
2
D LO
C
Z
1
S
P
P
RL
1
R
12
L
M
H
Z
Z
rzyszto
k
rzecznik rasowy ministra zdrowia
O
W
H
C
Z
P
B
D
P
WM
M
Z
S
Z
Z
W
Z
R
P
P
D LO
W
M
Z
D LO
Z
L
O
Z P
Z
Z K
H
R
C
W
KOLCE
L
POZ
A
Pro acek i th
rzewodnicz cy
arz d
wnego
Polskiego owarzystwa
Onkologicznego
Z
zieci ce
W
Pro lic a
hy icka zast ca
rzewodnicz cego
senackie omis i
drowia kierownik
atedry i liniki
rans lantac i Sz ik
Onkologii i ematologii
kademii edyczne we roc awi
W
:
O
D LO
W
P
:
P
P
Z
O
13
W
W
Z
M
Z
Pro ari sz o owiec
kons ltant kra owy
w zakresie hematologii
C
M
D
I
:
P
D
Pro rzyszto
arzocha dyrektor
entr m Onkologii
nstyt t im arii
rie Sk odowskie
w arszawie dyrektor
nstyt t
ematologii
i rans z ologii
D
P
Z
P
W
D
C
Z
Z
P
PE C
M
H
1
0
Z
O
Z
50
D
W
P
O
D
D LO
ICD 10
S
D LO
14
S
P
Pro
nna asierowska
ttme er rezes
arz d
wnego
Polskiego owarzystwa
Patolog w kierownik
ak ad Patomor ologii
S
S w arszawie
D Z
P
P
Z
O
Z
O
P
D
r ari sz odlewski
dyrektor Ośrodka
Pro laktyki
i idemiologii
owotwor w
M
Z
S
I
P
:
P
O
S
L
L
O
I
D
S
D
50
D
W
Sa ina igos
aworowska dyrektor
Sz itala Powiatowego
w Oświ cimi
W
POZ
D LO
AOS
POZ W
P
D LO
P
P
I
Piotr Piotrowski
rezes ndac i
zerwca
P
S
P
icha zarn ch
adwokat ancelaria
oma ski akrzewski
Palinka
P
D LO
O
P
POZ
D
W
P
S
D
A
O
Z
0
P
P
D LO L
POZ
M
Z
AOS
W
W
AOS
D
POZ
D LO
D LO
P
P
S
P
C
K
POZ
D LO
P
PE
Z
P
P
D LO
B
1
E
zy dyre ty dotycz c
czas pracy na e y
zno e izo a
N
onstanty
adziwi
S
E
P
200 88
R
200
K
L
E
E
E
4
T
T
E
:
W D
W
CPME
E
CPME
:
S
K
W D
L
W D
W D
K
W D
W D
W D
P
E
W D
W D
KE
: 1
W D
2
W D
W D
UE
E
S
C 0
C 151 02
CPME
C1 0 D
K
P
W D
E
D
P
S
FOTO: NajwyŅsza Izba Kontroli (nik.gov.pl)
R
ra e arzy
coraz d sze o e i
Z
N
yszard
zy
ola ski
arta ak
I
iak
omaga o rawi system
Pod koniec ieg ego rok oznaliśmy wyniki
ra ort
ealizac a zada arodowego
nd sz drowia w ramach lan
nansowego na
r nie s one
o tymistyczne
Z
W
D
IK
P
P
P
P
O
Z
P
Z
19
IK O
:R
K
K
P
W
D
akie eszcze stalono nie rawid owości
Z
Z
P
o eszcze szczeg lnie nie okoi
W
P
IK
Z
B
FOTO: Marta Jakubiak
S
W
W
W
5
W
200 201
S
201 201
0
25
W
5
0
0
I
C
C
P
B
en arg ment cz sto odnosi środowisko
medyczne
Z
P
R
Z
P
:
Z
co ze z yt ma licz
s ec alist w
O
:
2
W
M
B
C
D
I
B
Z
a dy ra ort zawiera wnioski
okontrolne ostatni mia ich cznie
zy decydenci i oso y od owiedzialne
za ochron zdrowia korzysta z waszych
od owiedzi a wskazywane rzez kontrole
nie rawid owości s eliminowane
W
IK
Z
W 201
P
W
M
Z
Z
R
20
M
rzez
ak wykaza a ws omniana
kontrola nie rawid owości y y na czn
kwot
tys z
H
Z
M
R
Z
M
P
Z
C
M
IK
C
S
P
SOR
zy wśr d o szar w kontrolnych
est rywatyzac a lac wek
W
P
22
Z
:
kt rych o szarach ochrony zdrowia
rak e s ec alist w
inisterstwo drowia
og osi o niedawno e zwi ksza licz mie sc
rezydenckich dla konkretnych s ec alizac i
geriatrii atomor ologii i ediatrii zy te
o szary okrywa si z wynikami kontroli
o decyd e o tym ak s er s
zdrowia
o e m e kontrol
y
R
K
Już teraz mogę
jednak powiedzieć,
że ogromne
niedomagania
są w opiece nad
najstarszymi
pacjentami. Tego
problemu nie
da się rozwiązać
bez większych
nakładów
finansowych.
Z naszej kontroli
wynika, że dużo
efektywniejsze jest
leczenie pacjentów
na oddziałach
geriatrycznych niż
na internie.
Z
D
IK
:S
P
S
P
RP R
O
P
W
P
Z
O
K
z a ada as ekty rawnoekonomiczne
iedyś m wi o si e za ac entem d sz y
ieni dze eraz coraz cz ście s ycha e
za ac entem idzie ankr ctwo zy wyniki
kontroli to otwierdza
W
IK
1
IK
K
U
O
P
SLD P S
OECD
0
PKB
zyli ieni dzy w systemie est za ma o
zy s one od owiednio wydatkowane
ak wskazywane s
W IK
D
lac wki do kontroli
S
Z
21
P
IK
O
I
R
:
C
W
C
W
K
C
P
IK
P
I
S
C
:
P
Z
IK
A
M
Z
W
K
K
zy wśr d kontroler w est wiel lekarzy
L
WD
Z
P
zy kontrola kardiologii inwazy ne est
kontrol lanow
K
W
W
O
C
K
„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”
P
Pro dr ha
n med
rzyszto owi ieli skiem
Członkowi
Naczelnego Sądu Lekarskiego
ŻONY
składają
Przewodniczący i Zespół
Naczelnego Sądu Lekarskiego
oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
S
bmy s o e
Z
L
arkiem od owskim
cyna rysiak
L
N
R
O iniowanie ro ekt w staw
i roz orz dze dotycz cych
nkc onowania ochrony zdrowia to
edno z na wa nie szych i na ardzie
od owiedzialnych stawowych
zada akie sto
rzed samorz dem
lekarskim ak omis a egislacy na
e wy e nia
FOTO: Archiwum prywatne
R
L
P
O
II K
Z
L
RL
Z
: K
D
Z
R
S
P
Z
Z
ZUS ZLA W
P
W
ZUS
P
zy omis a egislacy na
mo e
y sama inic atorem nowelizac i rawa
dotycz cego ochrony zdrowia
M
K
R
L
L
W
P
ak daleko id ca ywa ingerenc a
samorz dowych o iniodawc w
w materia y kierowane do komis i
o dzie e si z ro ektami kiedy
zostan naniesione o rawki
i rzewodnicz cy ostawi na nich
swo
ara k
M
K
O
D
K
M
L
R
Z
P
I
O
23
R
A
S
W
I
P
M
R
L
K
Liczba nadsyłanych
do Naczelnej Izby
Lekarskiej projektów
jest rzeczywiście
duża. Ale chyba
nie to stanowi
problem. Wiele
z tych dokumentów
trafia do izby tuż
przed końcem
wyznaczonego
terminu na
zgłaszanie uwag.
Niejednokrotnie
tak późno, że
rzetelna ich analiza
merytoryczna
i prawna wymaga
olbrzymiej pracy
kolegów, przede
wszystkim
z Prezydium NRL
i prawników
izbowych.
zy s
ode mowane r
ten stan rzeczy
P
L
O
amy zalew r nego rodza
ro ekt w staw roz orz dze
i sektor ochrony zdrowia nie est
w tym odoso niony akie ariery
m sz
okonywa cz onkowie
omis i egislacy ne w swo e racy
L
I
P
R
L
D
A
W
:
P
K
A
RL
L
S
ednak rze rni cie rzez setki stron
za isanych rawniczym zykiem to dla
lekarza wyzwanie
W
K
O co wi c chodzi w te
rze ychance
mo e o to a y os a i
ozyc
samorz d lekarskiego
S
P
L
P
M
Z
R
P
IL
K
C
O
P
Z
zy stawodawcy licz si z o iniami
omis i egislacy ne
czy
wzgl dnia korekty
K
D
24
y a y zmieni
L
R
K
L
L
RL
S
Uza e nienie
rodzinie
N
ohdan
oronowicz
D
OIL
W
K
26
hcąc pomóc takiej osobie, lekarz ordynuje najczęściej jakiś lek uspokajający bądź nasenny,
a czasami odsyła ją do psychiatry, który zleca antydepresanty. Tymczasem, pomimo brania leków stan nie
ulega poprawie, czasami nawet pogarsza się, natomiast
pacjentka nadal skrzętnie przychodzi do lekarza, prosząc
o kolejną porcję leków.
Spotykałem wiele osób, którym leki niewiele pomagały, natomiast przyjmowanie ich stało się przymusem,
bo zdążyły się od tych leków uzależnić. U podłoża uzależnienia leżało niestety postępowanie lekarza, który
zamiast szukać przyczyn zgłaszanych dolegliwości,
przepisywał leki. Uzależnienie pojawiało się najczęściej
wówczas, kiedy przez dłuższy czas pacjent przyjmował
leki z grupy benzodiazepin lub leki nasenne z grupy „Z”
(np. zolpidem, zopiklon).
Po zebraniu bardziej szczegółowego wywiadu okazywało się, że przyczyną dolegliwości był przewlekły stres
spowodowany piciem alkoholu przez bliską osobę oraz
nieudane próby opanowania sytuacji. Takie sytuacje
spotykane są dość często, bowiem osób uzależnionych
jest w naszym kraju prawie milion (oficjalne szacunki to
600-800 tys.), a osób nadużywających alkoholu kolejne
3-4 mln. Każda z nich ma„w polu rażenia” parę osób, które
z powodu jej zachowań cierpią.
Jedną z konsekwencji szkodliwego picia alkoholu
lub uzależnienia jest nieprawidłowe funkcjonowanie
rodziny. Kiedy przyjrzyjmy się bliżej takiej rodzinie,
wówczas zobaczymy, że picie alkoholu przez jednego
z jej członków stanowi główną zasadę organizującą
życie rodzinne. W miarę przedłużającego się picia, rodzina przestaje spełniać należną jej rolę i pojawia się
jej dysfunkcjonalność. Niemożliwy staje się indywidualny rozwój jej członków, w mniejszym lub większym
stopniu zamyka się na kontakty z otoczeniem, relacje
między członkami nie są oparte na zasadach względnej chociaż szczerości i wzajemności, a role i normy nie
są wyraźnie określone oraz zaakceptowane przez poszczególnych jej członków. Dzieci w takich rodzinach
uczą się ukrywania problemów, ukrywania swoich
emocji i nie są w stanie korzystać z dzieciństwa tak jak
ich rówieśnicy, a to odbija się na ich przyszłości. Osoby
dorosłe też cierpią. Z tych właśnie powodów uzależnienie od alkoholu jest traktowane jako choroba całej
rodziny, a nie tylko osoby pijącej. Trzeba wiedzieć, że
niejednokrotnie patologia rodzinna schowana jest za
dobrym statusem ekonomicznym, wysoką pozycją
społeczną czy poważnymi osiągnięciami zawodowymi
jej członków i stąd trudno jest zauważyć problem uzależnienia i związaną z nim patologię.
Dysfunkcjonalność rodziny nie pojawia się nagle.
Charakteryzuje ją swoista dynamika, która pozwala
zaobserwować kolejne stadia tego procesu. W okresie początkowym rodzina, podobnie jak i alkoholik,
zaprzecza istnieniu problemu. Nikt nie myśli o szukaniu pomocy. Destrukcyjne zachowania alkoholika są
tolerowane, członkowie rodziny solidarnie chronią go
przed ponoszeniem konsekwencji picia, a problem
jest skrzętnie ukrywany. Ponieważ sytuacja stopniowo
pogarsza się, rodzina podejmuje próby rozwiązania
problemu i organizuje samoobronę przed społecznym napiętnowaniem, jakie wiąże się z ujawnieniem
alkoholizmu. Ogranicza kontakty z otoczeniem i chroni swój zewnętrzny wizerunek, mimo narastających
nieporozumień, konfliktów i awantur. Kolejny etap to
faza chaosu, która wiąże się z utratą nadziei na rozwiązanie problemu i z bezwolnym poddaniem się biegowi wydarzeń. U dzieci coraz bardziej wyraźne stają się
zaburzenia emocjonalne. Podejmowane są wówczas
próby reorganizacji rodziny. Niepijący współmałżonek
przejmuje odpowiedzialność za całość rodziny, w coraz mniejszym stopniu toleruje picie, przestaje chronić
i kryć osobę pijącą. Nawarstwiające się kryzysy mogą
wówczas skłonić do poszukiwania pomocy u specjalistów. Jeżeli alkoholik nie podejmie leczenia, wówczas
rodzina stara uwolnić się od niego. Ten etap wiąże się
z podejmowaniem prób izolowania osoby pijącej i dalszego skłaniania jej do zaprzestania picia. Jeżeli osoba
uzależniona pije nadal – rodzina przeprowadza ostateczną reorganizację i pozbywa się alkoholika. Następuje nowy podział ról i obowiązków w rodzinie.
Jak wynika z powyższego, energia rodziny koncentruje
się przez całe lata na próbach wpływania na zachowania
alkoholika i na przeciwdziałaniu jego destrukcyjnym zachowaniom. Tym samym zaniedbywane są inne ważne
sfery życia rodzinnego, a co jest w tym wszystkim najważniejsze – praktycznie niemożliwe staje się prawidłowe
wychowywanie dzieci. Spotykamy to w ogromnej większości rodzin, w których istnieje problem uzależnienia, i to
nie tylko od substancji psychoaktywnych. Osoby dorosłe,
które cierpią z powodu takiej sytuacji, nazywamy współuzależnionymi. Jednocześnie, u wielu dzieci z takich rodzin kształtuje się tzw. syndrom dda (dorosłego dziecka
alkoholika).
W przypadku alkoholizmu współuzależnienie nazywane bywa koalkoholizmem, a za jego istnieniem przemawiają następujące zachowania:
tQPEEBOJFTJǗSZUNPXJQJDJBBMLPIPMJLB
tQS[FKNPXBOJF[BOJFHPPEQPXJFE[JBMOPǴDJ
tPCTFTZKOFLPOUSPMPXBOJFHP
tQPNBHBOJF J̓ OBENJFSOF PQJFLPXBOJF TJǗ OJN X̓ UZN
niedopuszczanie do tego, aby ponosił on pełne konseLXFODKFTXPKFHPQJDJBJ̓JOOZDITXPJDI[BDIPXBǩ
tXZTPLBUPMFSBODKBOBSØȈOFHPSPE[BKVQBUPMPHJD[OF[Bchowania alkoholika, z jednoczesnym występowaniem
poczucia winy i poczucia niskiej wartości, cierpienia oraz
[BOJFECZXBOJFNTBNFHPTJFCJF
tD[ǗTUP [BQS[FD[BOJF GBLUPN [X’BT[D[B UFNV ȈF CMJTLB
osoba jest uzależniona) i stosowanie zasady, że „rodzinnych brudów nie pierze się na zewnątrz”.
Postępowanie osoby współuzależnionej charakteryzuje
się więc stałym stawianiem potrzeb innych osób przed
potrzebami własnymi, a to prowadzi do wyniszczenia
emocjonalnego i fizycznego. Efektem są liczne dolegliwości, takie jak np. zniechęcenie lub zobojętnienie, zaburzenia snu często z koszmarami, „łatwe denerwowanie
się”, wybuchy gniewu i agresji, stany niepokoju i lęku,
nieokreślone bóle w klatce piersiowej lub brzucha i wiele,
wiele innych.
Współuzależnienie należy traktować jako formę przystosowania się do nieprawidłowego układu relacji międzyludzkich, która umożliwia zachowanie istniejącego
układu, a jednocześnie odbiera szansę na jego zmianę.
Jest formą przystosowania się do przetrwania w sytuacji
przewlekłego stresu, a to przystosowywanie się przebiega etapami. Najpierw obserwujemy bezskuteczne interwencje i próby zrozumienia przyczyn zachowań bliskiej
osoby. Następnie unikanie i izolowanie się, z jednoczesnym kontrolowaniem zachowań osoby uzależnionej.
W końcu, wobec braku efektu następuje poddanie się,
rezygnacja i utrata nadziei na zmianę sytuacji oraz koncentracja na minimalizowaniu szkód spowodowanych
piciem alkoholu przez bliską osobę. Współuzależniony
członek rodziny jest więc jednocześnie „ratownikiem” bliskiej osoby i jej prześladowcą, a także jedną z ofiar tego
patologicznego związku. Osoby współuzależnione często
cierpią bardziej niż osoby uzależnione.
Patrząc na współuzależnienie poprzez pryzmat X Rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych (ICD-10), można łatwo zauważyć, że dolegliwości odczuwane przez osoby współuzależnione pasują do zaburzeń sklasyfikowanych jako „Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią
somatyczną” w kategorii: „Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne”.
Warto też wiedzieć, że większość poradni terapii uzależnień prowadzi programy psychoterapeutyczne, które
umożliwiają takim osobom powrót do zdrowia. Część
osób współuzależnionych korzysta z samopomocowych
Grup Rodzinnych Al-anon (www.al-anon.org.pl).
O tym, jak postępować w sytuacji, kiedy osoba bliska
jest uzależniona i nie chce się leczyć oraz co robić, żeby
nieświadomie nie pomagać w piciu, powiem przy kolejnej okazji.
W
L
0 2015
W
B
1
5
P
Po ity a mamona
czy iosna
ziwne jak wsz sc ukr wa
naszego cia są ieniądze
e jedn
z gł wn c
o or w
L
olanta
a myga
W
B
ORL
W
: 20
0
P
W
Z
W
O
Dzisiaj jakoś tak
nieetycznie jest
być lekarzem
w pełnym wymiarze,
leczyć i pomagać
chorym zgodnie
z najnowszą wiedzą
i sztuką medyczną.
Ważniejsze są
sprawozdania
i spełnianie
finansowych
wymagań na rzecz
państwa.
W
W
:
W
Z
P
D
W
P
M
P
I
S
S
2
S
szta cenie po no em
idia
S likowska
P
M
Z
S
B
Z
W
5
M
2 2015
R
D
L
C
Z
M
Z
W
C
W
Z
Z
U
S
C
P
P
Z
H
B
Z
M
S
I II
Z
E
5
D
L
W
P
K
11
Z
2 1
W
520
Z
Z
M
R
M
H
W
K
U
29
P
W
K
K
Z
S
Z
R
W
Z
P
M
Z
S
D
S
P
D
O
P
W przypadku
innej dziedziny
zabiegowej
– chirurgii
szczękowotwarzowej – jedną
z głównych zmian
jest ujednolicenie
trwania
specjalizacji do
6 lat dla wszystkich
grup zawodowych
(specjalistą może
być lekarz lub
lekarz dentysta).
W
K
M
Z
Z
S
D
K
Z
O
K
100
0
Z
W
B
K
Z
D
O
K
D
1 .04
O
S
P
W
W
K
S
5 0
RL
505
S
Z
S
1
10
D
30
O
K
K
I
W
S
K
L
P
C
P
K
M
O
2005
K
E
25
12
I
O
W
A
L
W
K
M
RL
201
WE
S
d ac a imp anto o iczna
ari szem
yszardem oczorowskim
d
PSI
olanta
yszard
PSI
a myga
oczorowski
L
U
S
P
S
W
R
K
M
P
S
I
D
200
akie trendy o ecnie rzewa a
w im lantologii a co szczeg lnie warto
zwraca wag w wy orze szkole i k rs w
O
L
Z
S
Panie ro esorze ak wygl da system kszta cenia
im lantologicznego z ana ers ektywy
Z
FOTO: Archiwum prywatne
I
Od rawie czterech lat est an wice rezydentem
PS ak ostrzega an dzia anie stowarzyszenia
na tle innych organizac i im lantologicznych
w Polsce i na świecie
do ycie certy kat wymaga zdania
egzamin w ko cowych ak ocenia an sto ie
rzygotowania kandydat w
I
PSI
S
Z
M
C
I
I
U
E
D
P
C
W
C
11
P
I
C
akie s lany na rzysz oś
o PS ro on e
eszcze w tym rok i w latach nast nych
P
O
akimi mi dzynarodowymi organizac ami
ws
rac e PS
S
I
A
S
PSI
P
I
201
S
:C
I
I
C
ICOI D
D OI
O
O
I
I
I
S
C
R
PSI
H
C
PSI
A
C
I
Z dydaktycznego
doświadczenia
wiem, że najbardziej
akceptowane
są prezentacje
proceduralnozabiegowe, jednak
w mojej opinii
winny być one
poparte także
szerszym zakresem
wiedzy teoretycznej
i eksperymentalnoklinicznej.
za dwa miesi ce w Poznani od dzie si
ongres PS laczego warto w czerwc
o echa do Poznania
P
K
P
:
P
K
Panie doktorze od ośmi lat est an
rezydentem PS aki y cel za o enia
towarzystwa im lantologicznego lat tem
ari sz
C
W
I
ICOI
da W
PSI
M
C
U
UA
A
O
P
I
IPA
E
ICOI D OI
P
R
100
PSI
S
S
500
K
PSI
C
U
33
K
L
E
iezb dny czas
A
8
EL L
O
W
chu, brak gorączki, powłoki skórne blade, skóra sucha, mało
elastyczna, objaw fałdu (±). Diagnoza: podejrzenie cukrzycy.
Zalecenia: skierowanie dziecka do szpitala.
2010
1
ZOZ
U
:
P
D
:
Z
:
W
C
W
20 22
P
2015
R
O
Z
S
L
R
L
P
5
W kolejnych trzech dobach stan dziecka uległ pogorszeniu. Rodzice udali się do Stacji Ratownictwa Medycznego
przy WSS w Z. Lekarzowi dyżurnemu (obwiniony 2) zgłosili
objawy: apatyczność dziecka i osłabienie. Poinformowali
o wcześniejszej diagnozie i zleconym leczeniu. Obwiniony 2
zebrał wywiad i poddał dziecko badaniu ogólnemu. Diagnoza: zapalenie układu moczowego. Zalecenia: kontynuowanie
leczenia Furaginem i podawanie soku żurawinowego. Lekarz
nie zlecił badania ogólnego moczu.
Następnego dnia rodzice ponownie zgłosili się z dzieckiem
do SRM przy WSS w Z. Lekarz dyżurny (obwiniony 3) zebrał
wywiad, poznał wcześniejsze diagnozy i zalecenia, a także
uzyskał informacje o dolegliwościach dziecka w dniu wizyty:
wymioty, brak gorączki, objawy dyzuryczne mierne. Diagnoza: zapalenie gardła. Zalecenia: odstawienie Furaginu, podanie antybiotyku Zinnat.
Stan dziecka pogarszał się, więc rodzice zgłosili się do kolejnego lekarza, w gabinecie prywatnym. Lekarz stwierdził:
senność, apatyczność, wyczuwalny zapach acetonu w odde-
K
W
R
rzegorz
rona
R
O
Z
34
Z
Funkcję niezbędnego czasu należy spostrzegać tu w wieloraki sposób. Najpierw czas pierwszej wizyty. Najczęściej
towarzyszą jej emocje ze strony pacjenta i jego opiekunów.
Wiele doświadczenia potrzeba lekarzowi, aby takiej wizycie
towarzyszyło partnerstwo, rzeczowa wymiana informacji
i uważne przyjęcie zaleceń. Jest więcej niż prawdopodobne,
iż jedna wizyta nie będzie wystarczająca. Nie oznacza to jednak, że czas poświęcony takiej wizycie nie powinien być co
najmniej dostateczny. Potem świadomość poświęcenia czasu na powtórne spotkanie. Przecież jest niemal oczywiste, że
2010
Z
OROZ
O
2012
O
OROZ
S
R
O
L
OSL
:
1
KEL
W
2
1 L
OSL
P
2
S
W 201
SL
L
K
W
2
S
I
K
S
P
S
chory będzie wymagał kontroli. Zazwyczaj zalecamy wykonanie badań, wydając stosowne skierowania. Informujemy,
że w razie braku poprawy lub progresji choroby chory powinien zgłosić się wcześniej. To druga pochodna niezbędnego
czasu i weryfikacji – własnej lub zewnętrznej – należytej staranności. Kolejną pochodną jest miejsce udzielania pomocy.
Być może dla lekarza funkcjonującego w ambulatoryjnej wieczorowej i świątecznej pomocy niezbędny czas oznacza czas
minimalny, ze względu na ilość oczekujących pomocy nagłej,
na brak historii zdrowia i choroby zgłaszającego się pacjenta
czy ze względu na obowiązki, które przyjdzie wykonywać po
takim dyżurze następnego dnia.
Zakładamy, że nasz poprzednik dokładnie zebrał wywiad,
rzetelnie zbadał pacjenta, prawidłowo rozpoznał chorobę i leczył. Tak właśnie należy zakładać, ale warto też stosować się do
zasad, szczególnie jeśli jesteśmy kolejnym lekarzem, którego
chory angażuje w swój kłopot. Nas też dotyczy funkcja niezbędnego czasu, chyba nawet bardziej dotyczy nas należyta
staranność, gdyż znać już będziemy efekty pracy poprzednika.
Nie zalecam zatem rezygnacji z ponownego, dobrze zebranego wywiadu, nie polecam skrócenia albo ograniczenia badania
fizykalnego, nawet jeśli nic nowego nie spodziewamy się dostrzec, nie zalecam niezapoznawania się z wynikami wykonanych badań albo lekceważenie wiedzy, że ich nie wykonano.
KRO IKA
PRZ PADK W
MED CZ CH
ar szenie
pra pac enta
Z
R
P
U
ER P
I
P
2011
201
acie
alcerowski
P
U
O
C
UI
Szkody zwi zane z nar szeniem
raw ac enta a od owiedzialnoś cywilna
P
W
2011
K
D
W
P
R
IE S
P
icz a zg osze do zecznika Praw Pac enta
w latach
P
W
2012
K
D
P
100 000
S
O
0 000
W
S A
20 000
yzwania dla ersonel medycznego
i lac wek ochrony zdrowia
S
I
A
Z
S
D
P
2012
P
D
R E K L A M A
P
2012
200 000
50 000
5 000
S A
S
O
P
UI
UI
A
02
ER P
SA
ER CIE P
1 2
W
SA
SA
B
ER P
SA
P
asy s a ne
oene pytania i odpo iedzi
ari sz
omczak
N
P
M
akie sankc e gro lekarzom i lekarzom
dentystom za rak kasy skalne
zy resort lan e rze rowadza masowe
kontrole osiadania kas skalnych wśr d
os
rowadz cych indywid alne raktyki
lekarskie i indywid alne s ec alistyczne
raktyki lekarskie
O
W
10
1
Z
K
W
2 1
R
1 0
2
1
W
W
ak rze iega kontrola kasy skalne
rzez racownika rz d skar owego
O co kontroler ma rawo za yta i czego
mo e za da
zy rzy ierwsze kontroli lekarze i lekarze
dentyści od raz karani s mandatami
karnymi czy te mog liczy edynie na
omnienie
K
K
O
2
1
2
O
1
200
21
1
1
akich rzy adkach oso y kontrolowane
w zakresie rawid owości korzystania z kasy
skalne ma
rawo do odmowy rzy cia
mandat karnego
Z
1
M
W
zy akiekolwiek s rawy dotycz ce
indywid alnych raktyk lekarskich
i indywid alnych s ec alistycznych raktyk
lekarskich skierowano do s d
M
S
2
O
O
36
a o rawnoś w is w w rowadzanych
do ksi ki rzez serwisanta od owiada
w aściciel kasy skalne
laczego lekarzowi czy lekarzowi dentyście
grozi mandat za to e adnotac a serwisanta
est nieczytelna nie wstawi on swo e
iecz tki l za omnia si od isa
wskazania tego we wniosk re estracy nym
mog s y do wystawiania aragon w o
wizycie domowe
ac enta
Z
111
1
D
11
2011
D U
2
200
1
105
o grozi w aścicielowi kasy za samowoln
likwidac kasy skalne
aki s os
nale y rze rowadzi ko cowy odczyt
ami ci a y wszystko rze ieg o w s os
zgodny z rze isami
Z
111
1
M
L
111
111
1
K
15
M
1
201
1
D U
201
Z
:
zy dwo e lekarzy mo e korzysta z te same
kasy skalne w ednym ga inecie
Z
111
1
2
W
M
111
zy kasy ednostanowiskowe nada ce si do
racy rzenośne oczywiście od war nkiem
eU
S o se Dom s edica
ropaea
U
UE
10
E
B
D
L
2
I
Z
FOTO: Marek Stankiewicz
1000
2
om ald
ra ewski
P
E
U L
S
UEMS
Z
B
0
D
M
E
R
3
D
pirocyna
ba tery nyc
za a eniac s ry
Pro dr n med
ndrze asz a
K
Z
N
P
A
K
D
D
D
O
U
M
G
Sa
lococcus aureus
MRSA
SA
M
U
0
10
U
SA
2010 P
B
B
0 0
2010
S
K
2002 C
200
AZS Z
SA
AZS
2010
Z
W
D
C
Sa
U
200
W
200
A
O
H
lococcus aureus MRSA
MRSA
L
MRSA
Z
2001
2012
U
P
P
P
MRSA
2012 A
Z
M
M
2002
2001
MUPIRO
MUPIRO
MRSA L
M
S
0
2
R
D
P
200
2002 P
A R T Y K U Ł
L
D
S P O N S O R O W A N Y
P
P
a z a s mienia
L
atarzyna
Strza kowska
F
A
Z
2
Z
K
U
W
M
M
FOTO: Katarzyna Strzałkowska
M
C
UMK
B
C
O
5
K
1
P
M
M
C
O
B
IL
W
R
R
P
P
P
W
0
O
W
Z
M
R
Z
200
P
S
H
L
51
1
A
K
U
2
L
K
M
R
R
L
P
W
K
A
Z
U
K
R
R
A
P
P
E
A
PA
RP R
R
E
P
200
P
K
Z
2010
C
K
201
RL
E
P
201
201
P
B
B
Z
M
M
UMK
P
B
CM P
2015
P
I
L
C
B
S
P
S
UMK
W
S
B
BIL
P
BIL
K
39
P
ondyc a m czyzn
Po sce
arta
ak iak
P
P
W
P
P
N
1 5
0
W
1
:
P
5
5
S
0
5
0
5
B
O
W
5
C
I
P
0
W
UE2
P
:
P
2010
P
5
2015
1 5
P
P
E
UE P
0
E
W
P
:
W
5
Z
C
Z
L
1 5
P
W
M
Z
W
A
S
R
P
R
P
5
2010
2015
B
S
I
S
K
5
0
0 50
W
1
0
Z
55
UE15
S
M
25
W
0
25
1
:
I
W
E
5
1
UE
1
10
2
11
0
P
25
C
P
P
W
1
10
40
R
C
5
52
K
W
K
M
Z
W
Z
L
S
L
:
S
Z
III K
P
2012
Z
L
0
S
W
W
P
D
L
S
M
M
C
C
D
S
W
W
W
W
:
L
S
U
W
C
W
0
W
:
00 00
0
L
1
S
W
P
C E
S
B
CBOS
201
D
P
P
K
D
L
P
D
S
K
ZE
W
:
20
L
S
S
I
P
O
:
2 0
W
* CEBOS, Polacy
o swoim szczęściu,
pechu i zadowoleniu
z życia, 2014 r.
41
P
W ardio o ii
nasta a no a era
cyna
rysiak
P
T
10
12
P
T
P
K
O
W
M
L
K
R
2
1
50
P
P
A
C
C
P K
P
C
2
K
Z
S
P
P
Z
S
C S
1
Z
K
E
K
OZW
D
C
S
C
Z
S
P
S
P
K
L
15
W
R
200
O
P
R
W
P
P
P
0
15
P
K
P
U
M
42
P
S
P K
D
D
Z
R
W
M
P K
P
P K
C
Z
K
Z
Z
M
Z
L
B
W
K
P K
P
P
P
Z
15
P K
P
R
0
P
200
L
W
Z
P
Z
K
W
W
P K
15
O
D
P
Z
I
Z
Z
H
P
K
D
P K
W
C
P
R
K
P
D
D
Z
Z
K
W
P K
43
O
dro ie p b iczne
zadanie szyst ic
aria
omaga a
Z
0
W
W
:
R
S
A
K
M
Z
W
K
:
HS
Z
S
POZ
W
U
5
Z
D
WD
C
W
A
Z
P
W H
W
W
P
O
Z
200
C
W E
:
L
W
HI AIDS
W
200
W
5
44
:
S
W
FOTO: Shutterstock
UE D
2000
I
:
K
1
S
:
H
1
B
M
HP
5
O
S
S
HI
HS
Z
W A
K
A
B
S
K
I
K
Z
:
H
H
B
U
O 200
HP
A
2
W
12
Z
1
P
W
:
S
:
Z
P
1
1
WE
Z
Z
P
D
P
I
5
S
L
P
WP
P
I
P
H
Z
W E
I
0 WK
1 2
P
200
Z
Z
Z
1 50
S
P
P
S
S
H
S
P
100
2
MZ:
P
P
H
2
2015
W
:
1
1
S
W
S
P
100
W
P
K
P
* Według „Acheson Report”
(pełny tytuł: „Independent
Inquiry into Inequalities in Health
Report”) – raport opublikowany
w 1998 r. przez United Kingdom
Inquiry, którego szefem był
Donald Acheson, brytyjski lekarz
i epidemiolog.
Na podstawie „Health System
Review: Denmark 2012, Estonia
2010, France 2010, Germany 2014,
Hungary 2011, Polska 2012, Spain
2011, United Kingdom 2011”
I
oanna
Soko owska
Z
a inister spe nia
marzenia e arzy
FOTO: Shutterstock
A
P
M
A
S
Z
A
O
P
W
P
B
K
O
P
A
Z
M
S
C
Z
R
S
I
46
Z
M
K
Z
Z
Z
P
O
O
Z
A
S
S
Jeśli kolejce do
gabinetu nadamy
odpowiednią
prędkość ( im
bliższą prędkości
światła, tym efekt
będzie bardziej
spektakularny), to
jej długość z naszej
perspektywy
(szaniec biurka
w lekarskim
gabinecie), skróci
się. Można? Można!
L
Z
W
A
D
M
M
K
P
I
W
L
Z
S
PS
M
M
Z
s tecznym rad sposobie
P
S awomir
Pietras
D
P
O
P
A
D
P
U
M
P
B
Z
S
W
P
L
O
C
H
U
K
O
O
D
K
K
H
S
K
M
III
R
W
R
C
P
M
L
U
C
a odo y mateczni
R
cyna
komska
P
E
A
M
Z
P
E
P
B
O
W
Z
D
4
Z
ata ia est c ora
7
41
2
A
P
L
P
W
120
A
rt r
ndr s
A
M
1
:
2
5
P
D
P
W
A L 002
:
W
M
: Z
O
K
M
Z
P
D
A
M
Z
L
A L 002
M
C
A
A
P
D
A
: 1
2
5
M
M
M
A
Z
S
Z
C
I
L
49
L
zy to
ra yna
lekarka
alkoholiczka
P
orsi
dzie
P
B
W
L
10 201
M
C
W
25
A
I
P
AA
12
P
P
AM
1
5
B
C
R
W
K
K
Z
L
P
M
B
O
K
M
M
O
1
K
P
P
C
P
C
B
0
W
L
W spra ie spec a izac i
ody lekarz
L
L
L 0 2015
O
Z
P
P
S
A
P
Z
B
M
M
C
U
A
D
P
Z
O
:
D
:
W
P
P
O
U
P
MOPS
O
W
K
E
P
P
R
M
K
K
M
Z
K
B
A
K
C
:
P
K
D
Z
C
S
D
W
C
111 P
C
S
C
C
O
1
B
Po r
no
G
R
A
gata
orka
H
P
S
S
S
zkoła Ateńska” to prawdziwa filozoficzna uczta. Rafael rozgrywa ją z niemalże chirurgiczną precyzją.
Nic tu w zasadzie nie wystaje, nie przechyla się, powodując niepotrzebny zbytek czy też przerażający brak.
Linie perspektywy zbiegają się w centralnym punkcie,
pomiędzy Platonem i Arystotelesem pogrążonymi w dyskusji. To oni zdają się być głównymi bohaterami tego zbiorowiska, oni są tutaj punktem odniesienia, ku nim biegnie
oko widza. Ku nim również zbiega się orszak innych myślicieli, jasno podzielonych na tych, którym bliżej do idealistycznej myśli Platona i tych, którzy za Arystotelesem
wierzą raczej temu, co mogą zmierzyć.
Ale jest jeszcze inny bohater tego fresku. Cichy, skupio-
ny, jakby wbrew samemu Rafaelowi ciążący ku jednej ze
stron. Usiadł na schodach, niedaleko niedbale rozłożonej
postaci Diogenesa. Głowę podparł dłonią ułożoną na kamiennym podeście. Podobno to Heraklit, zadumany nad
tym, co przemija, przepływa, czego pochwycić dwa razy
się nie da. Pogrążony w myślach jest zupełnie wyłączony ze zgiełku całej sceny. Siedzi niby sam, Rafael dał mu
pustą przestrzeń stopni, ciało i ręce ułożył w koło, pulsującą energię myśli zamykając gdzieś między jego głową
a piszącą ręką. Trudno oderwać od niego wzrok. Im dłużej patrzy się na jego samotne zamyślenie, tym bardziej
szalka wagi Rafaela zdaje się przechylać.
Czy coś tej samotnej postaci dolega?
a
S
R
Obraz:
Rafael, „Szkoła Ateńska”,
1509-1510,
Stanza della Segnatura,
Watykan
2
b
W
G
ska orygina i zna d cztery szczeg y r
o razy oraz ostaw diagnoz
O
ma a
ni ce
A
AGAD
04 201
O raz oryginalny a
iagnoza
S
W
B
P
r
W
P
L05
UWA A
Szczeg y
amiana r k rawa zakrywa ono lewa iersi
U
B
W
P
A
C
K
D
otel Prezydent
edical SP
ellness
w rynicy dro
O ni enie linii w os w na czole
B
K
:
W
R
Per y we w osach
M
A
Z
W
A
Z
U
SPA M
W
B
S
S
R
P
C
odanie na is na m szli
a Sans Pareille
W
L S
S
P
M
B
S
S
W
O
*2
*3
*1
A RODZE I Z
L 0 2015
H
P
M
SPA W
K
Z
rzyszto elewski z
rowy
rnicze
*4
Obraz: Sandro Botticelli, ok. 1485 r., „Narodziny Wenus”, Uffizi, Florencja
K
a ada o c opcac
t rzy nie domy a i po ie
M
K
M
O
M
B
B
arek
Paśnik
P
PCR
K
L
III
K
L
W
M
K
Z
P
P
201
P
S
K
R
P
W
K
K
U
K
Z
D
ZAP 0
P
O
O
W
W
P
M
P
K
K
W
M
K
A
M
B
M
P
K
P
M
B
L
P
P
P
K
M
A
M
P
L
W
I
C
4
L
K
A
K
W
O
K
L
S
L
I
L
M
U
M
Z
O
L
O
L
S
:
H
L
U
I
L
M
R
W
L
S
A
:1
: 12
S
A
L
1
R
W
P
K
M
H
M
MR
S
L
L
2015
2015
2015
:
2015
D
L
0 2015
W
A
Z
M
B
S
2. Mistrzostwa Mazowsza Lekarzy w Półmaratonie
odbędą się 21.06.2015 w Radomiu w ramach
3. Półmaratonu Radomskiego „Czerwca’76”
Informacje o biegu, regulamin i zapisy na stronach:
polmaratonradom.pl maratonypolskie.pl datasport.pl
Bieg ma charakter otwarty.
Organizator: Delegatura Radomska OIL w Warszawie.
Kontakt do organizatora: Dariusz Orczykowski
Tel. 603589632 [email protected]
Serdecznie zapraszamy.
6
S
Zapraszamy wêdkuj¹cych lekarzy na XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Wêdkarstwie Muchowym i Spinningowym odbywaj¹ce siê
w dniach 14-17.05.2015 r. w Ustroniu na rzece Wiœle
Szczegó³owy harmonogram 3 dniowego spotkania obejmuj¹cego zawody,
treningi oraz warsztaty wêdkarskie z galeri¹ zdjêæ z poprzednich edycji pod adresem:
www.klinikajurajska.pl/mistrzostwapolskilekarzy
Potwierdzeniem uczestnictwa jest wp³ata 350 z³ od osoby na konto:
Bank WBK 31 1090 2590 0000 0001 2408 8338
JUSTA S.C. Justyna Mazurek, Waldemar Kêdzierski
43-450 Ustroñ Lipowska 37a
z dopiskiem MPLwW 2015
wszelkie pytania proszê kierowaæ na adres [email protected]
lub telefonicznie 790 362 867, 604 230 468
istrzost a e arzy
WP
C
M
B
Go e
5
L
Z
OIL
I
S
L
Z
a raszamy do dzia
D
:S
M
P
S
02 2
5 0
:
S
22 1
W
U a a! miana termin
za od bie o yc
ie s - ia e !
II M
P
L
10
1
R
:M
2015
S
P
0
02 1
5
KATY
•
KOMUNIKATY
Z
•
KOMUNIKATY
S O
20
O O
P
2
1
K
D
2
Z
H
K
S
B
1
:
S O
A
A
L
0
W
PO
D
2
S
Z
0
:
O
P
K
D
O
B
500
: 1 15 0 10 0
Z
1 5L
I
:
O O
S
S
P
0
O
15
1 5 01 50
O
:
R
0
W
0
O
K
2
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci, 11 kwietnia 2015 r.,
:
•
:
0
S
0 0
O
D
I
2015 O
2015
B
W
Z AZD PO 0 LA ACH W
H
S
B
01 510 25
Z
S
K
B
S
S
5512
0 K
2
00
:Z
:
H
:
:
H
S
O
S
0
2015
O
0
5
:B
0
H
2 05 15
O O
0
:L
M
K
:
22 1
2
1 15
:
1 51
2015
K
B
:B
PKO S A : 2 12 0 2 1 1111 0010
5
Z ogromnym żalem przyjąłem wiadomość
o śmierci zasłużonego Lekarza
lek. Jana Juliusza Adamusa
To nieodżałowana strata
dla dolnośląskiego środowiska lekarskiego.
S
00
2
00
2 12 0 2 0
10
2015
2
M
Jana Juliusza Adamusa
specjalisty z zakresu epidemiologii, medycyny
społecznej i organizacji ochrony zdrowia, aktywnego
działacza dolnośląskiego samorządu lekarskiego,
wieloletniego przewodniczącego Delegatury DIL
w Wałbrzychu, założyciela Koła Lekarzy Seniorów DIL
w Wałbrzychu, członka wielu komisji i organów DRL
oraz NRL, przewodniczącego Zespołu ds. współpracy
Międzynarodowej i Integracji Europejskiej NRL
w latach 2002-2005, wieloletniego członka
Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich w Brukseli,
współinicjatora lekarskich polsko-niemieckich
konferencji, zasłużonego lekarza zaangażowanego
w reformowanie polskiego systemu ochrony zdrowia.
R
0
5
: 0 2
S O
S
H
1000 0001
O
22 2
O
1 00 150 PL
D
B
1050 10
S O
K
S
A
KOMUNIKATY
O
W
10 11
W
•
11 0 200 0000 502 52 2
P
:
01 21 12 W
1111 0010 2 00
BO
K
B
O
: 02
5
S
Z
02
S
W
0
KOMUNIKATY
S
22 05 15
00 PL
A
O S
: B
S
1
S
2015
W
W
S
010
W
L
S
KOMUNIKATY
S
5
1 5
B
K
S
1 0 2015 H
00
1
C
P
1
W
W
2015
R
H
O
O
•
P
DE
0
DIL
2015
S
PO
2015
P
L
2015
O
10 11
:H
P
O
W
2001 5 0 5 0001
P
E K
L
2
I
10
S
0
1 20
KOMUNIKATY
O
2015 Z
W
:
S A 5
5
20 M
K
: M
S
Z
•
Członka Naczelnej Rady Lekarskiej IV kadencji
oraz Przewodniczącego Zespołu ds. Współpracy
Międzynarodowej i Integracji Europejskiej NRL
Rodzinie, Bliskim
oraz Kolegom i Koleżankom
z Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu
i Delegatury DIL w Wałbrzychu
składam wyrazy szczerego współczucia
z powodu tej bolesnej straty.
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz
wraz z Naczelną Radą Lekarską
•
E
Wierzc o i odo yc
51
r
G
N
Z
P
P
I
C
M
M
Z
K
K
R
aros aw
anecki
P
O
W
:
M
P
2
L
D
A
A
K
P
R
K
S
K
C
P
Z
P
Z
D
C
C
P
W
E
S
M
P
WU
L
W
*
Autor otrzymał
Nagrodę Złoty OTIS
2015 w kategorii „Lekarz
społecznik”, przyznawaną
przez kilkuosobowe
grono wybitnych polskich
profesorów medycyny.
Gratulujemy!
A
6
20
O
5
W
:B
K
P
2
0
2015
W
R
205
L
B
0 2015
K
:D
P
C
K
S
B
K
H
D
P
O
D
R
R
W
PZWL
K
1
12
K
1 02
A
D
III S
K
S
SMS
M
K
S
L
M
D
P
B
M
M
S
A
P
H
A P
R
L
B ER
W
Z
:
aczelna ada
ekarska
arta ak iak
0 1 2
D
D
:1
00
idia S likowska
5
K
:
aros aw anecki
yszard ola ski
onstanty adziwi
olanta a myga
o ciech ar ardt
atarzyna Strza kowska
W
R
R
yszard ola ski
00 0
2
:
:
cyna rysiak
0
L
:
22 55
22 55
:
S
:
rt r ndr s W
erzy adowski O
S awomir ad rek
aros aw limek
nna ella O
gata orka W
S awomir Pietras P
a gorzata Serwach
oanna Soko owska P
aria omaga a W
R
A
00
0 0
0 2
P
:
ari sz omczak
W
III S
:
ieta arczy ska
22 55 1 2
22 55 0 2
0
0
O
:
icha Ostaszewski
22 55 1 2
22 55 0 2
D
:
onnelley
lo al Print Sol tions
M
:
rzegorz Sztank
R
l
110
W
:
P
D U
CD
P
12
A
R
1 1
2011

Podobne dokumenty

Medyczny Nobel - Gazeta Lekarska

Medyczny Nobel - Gazeta Lekarska o leczeniu. A potem lekarz jest już na wyznaczonej i przewidywalnej drodze do trzeźwienia. Brzmi bardzo jasno i niby wprost wynika z Uchwały NRL 7/07/V z dn. 13.04.2007 r. Jednak wprowadzenie w życ...

Bardziej szczegółowo