Nie ma Ślą ska bez Za głę bia!

Komentarze

Transkrypt

Nie ma Ślą ska bez Za głę bia!
Czasopismo samorządowe Sosnowca
wydanie bezpłatne
marzec 2008 Nr 3 (333)
www.kuriermiejski.com.pl
[email protected]
NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395
w numerze
tytuł sfdssd
Fące przepisy. Każde
przeniesienie oddziału lub
przyłączenie go do jące
przepisy. Każde przeniesienie oddziału lub przyłączenie go do jące przepisy. Każde przeniesienie oddziału
lub przyłączenie go do
str. 3
tytuł sfdssd
reklama
Nie ma Śląska bez Zagłębia!
25 lutego w auli Wyższej Szkoły „Humanitas” odbyła się konferencja pt. „Zagłębie Dąbrowskie – jednym głosem przeciwko marginalizacji regionu”
Tekst i foto: Tomasz Bienek
Do udziału w spotkaniu zaproszono
włodarzy miast oraz parlamentarzystów z Zagłębia Dąbrowskiego.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego Sosnowiec oraz WSH.
Na zaproszenie odpowiedzieli Michał Czarski, przewodni-
reklama
czący sejmiku województwa śląskiego, Waldemar Andzel i Ewa
Malik z PiS, Witold Klepacz
z SLD, poseł klubu Lewica, Beata Małecka-Libera, Grzegorz
Dolniak i Jarosław Pięta, posłowie z PO oraz Zbigniew Szaleniec, senator z PO. Był też obecny prezydent Sosnowca Kazimierz Górski oraz starosta
będziński Adam Lazar. Zebrani
debatowali, czy marginalizacja
ekonomiczna i kulturowa Zagłębia Dąbrowskiego jest faktem.
Fakt, czy mit?
Przedstawiciele Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego wykazywali, iż nasz region pozostaje na uboczu jeśli
reklama
reklama
chodzi o podział środków unijnych, wyprzedzany przez Śląsk.
– Marginalizacja ekonomiczna Zagłębia jest faktem. Przypomnijmy, że podregion sosnowiecki, zamieszkały przez 740 tysięcy mieszkańców, otrzymuje
dofinansowanie w wysokości 40
mln euro, wobec planowanych 91
mln. Tymczasem podregion gliwicki, liczący 500 tysięcy mieszkańców, otrzyma dofinansowanie
w wysokości 117 milionów.
Z danych wynika, że najbogatsze
miasta regionu, czyli Katowice
i Gliwice, otrzymują największe
dotacje. Na każdym kroku przegrywany ze Śląskiem – argumentowali członkowie FdZD.
Przedstawiciele stowarzyszenia wskazywali też na niechęć,
z jaką ich zdaniem Katowice pa-
trzą na targi organizowane w Sosnowcu. Z tym stanowiskiem nie
zgadzali się przedstawiciele
władz wojewódzkich.
– Chcę odnieść się do środków, jakie Zagłębie ma – ripostował Michał Czarski, przewodniczący sejmiku województwa śląskiego. – Jako pierwszy mogę
wymienić duży projekt gospodarczy Brama Śląska. Tutaj dofinansowanie wynosi 40 mln euro. 25
mln dofinansowania można przeznaczyć na zagłębiowski odcinek
Drogowej Trasy Średnicowej.
Trzecie zadanie – to infrastruktura lotniskowa – Ożarowice, Mierzęcice mogą dostać do 20 milionów złotych na gospodarkę wodno-ściekową. Kolejna inwestycja,
na którą przewidziano 10 milionów zł, to uzbrojenie i przygoto-
wanie terenu w ramach infrastruktury około lotniskowej.
Michał Czarski wskazał na aktywny udział Zagłębia w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
Wspomniał, że Sosnowiec znajduje się w czołówce jeśli chodzi
o otrzymywanie i wykorzystywanie tych funduszy unijnych.
– Także w przypadku innych
form unijnej pomocy, jak np.
w programie łagodzenia skutków
restrukturyzacji zatrudnia w górnictwie węgla kamiennego, w którym Sosnowiec zajął pierwsze
miejsce, Zagłębie ma ogromny
udział, więc nie można mówić, że
jest tak źle – dodał przewodniczący sejmiku wojewódzkiego.
cd. na str. 8
2
marzec 2009 nr 3
na luzie
GIMN. NR 9
Na cześć Jana Pawła II
arc
Niedzielne poranki
w kinie Helios
rzez trzy dni od 17 do 19
lutego w Sosnowcu przebywali przedstawiciele francuskiego stowarzyszenia Secours
Populaire Français (SPF). Wizyta była kontynuacją współpracy dotyczącej organizacji
letniego wypoczynku dla młodych mieszkańców naszego
miasta oraz realizacją międzynarodowych projektów wymiany młodzieży.
W Urzędzie Miejskim,
w ramach wizyty, odbyło się
spotkanie robocze, które było
podsumowaniem zeszłorocznej
organizacji wakacyjnego wypoczynku. Skorzystały z niego
sosnowieckie dzieci z domów
dziecka oraz z rodzin o niskim
statusie materialnym. Spotka-
P
no się także z ich rodzicami.
Goście odwiedzili m.in. Dom
Dziecka nr 2 oraz zwiedzili
wystawę w Sosnowieckim
Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.
Stowarzyszenie Secours Populaire Français istnieje
od 1945 roku. Jest organizacją
pozarządową zajmującą się pomocą społeczną, organizacją
wyjazdów wakacyjnych dla
dzieci rodzin z problemami
społecznymi oraz pomocą humanitar ną dla ofiar kataklizmów.
Z Sosnowcem organizacja
współpracuje od 2005 roku,
współorganizując sierpniowe
wyjazdy wakacyjne dzieci
z sosnowca do Francji. U
Za wszelką cenę
Od 28 lutego w sosnowieckim
Te atrze Za głę bia oglą dać
można spektakl „Czyż nie dobija się koni?” – według Horacego McCoy'a.
Akcja sztu ki roz gry wa się
w la tach trzy dzie stych ubie głego wieku, w Stanach Zjednoczonych, w okresie wielkiego go spo dar cze go kry zysu.
W cza sie wiel kiej bie dy
i bezrobocia w jednej z dzielnic Hollywood, ogłoszony zostaje wielki maraton taneczny,
do któ re go w wal ce o 1500
dolarów staje kilkanaście par.
Dla wielu z nich jest to ostatnia szansa na odmianę życia.
Roz po czy na się fi zycz nie
i psychicz nie wyczer pują cy
wyścig z własnymi słabościami, trwający kilkaset godzin,
jedynie z krótkimi przerwami
na mar ny po si łek lub krót ki
sen. Zasady są bezlitosne: nogi musza być ciągle w ruchu,
je śli part ner nie wy trzy ma
wysił ku, na le ży szyb ko zna leźć dla niego zastępstwo, bowiem w innym wypadku grozi dyskwa li fi ka cja. Po nad to
uczestnicy poddawani są wielu in nym wyczer pują cym za da niom, by le tyl ko przycią gnąć uwagę mediów i widzów.
Nie spo dziewa nie
dla
uczestników konkursu rywalizacja nagle się kończy, a zwycię ska pa ra po wie lo dnio wych, mor der czych zma ga niach nie zo sta je wy ło nio na.
W ciągu jednej chwili w gruzach le gły reszt ki na dziei
uczestników na odmianę swoje go lo su. Roz cza rowa nie to
dla niektórych z nich jest tak
wielkie, iż prowadzi do tragedii.
Fil mowa ada pta cja dzie ła
McCoy’a w reżyserii Sydneya
Pol lac ka zo sta ła no mi nowa na do Osca ra w dziewię ciu
kategoriach.
Re żyse ria: Ju lia Wer nio,
scenografia: Elżbieta Wer nio,
ob sa da: Agniesz ka Bień kow ska, Maria Bieńkowska, Beata
Cioł kowska, Krysty na Gaw rońska, Małgorzata Jakubiec-Hau ke, Mar ta Ka dłub, Elż bie ta La skiewicz, Agniesz ka
Okoń ska, Mo ni ka Rzeź ni czek, Mi chał Ba ła ga, Alek san der Bli tek, Ar tur Hau ke,
Przemysław Kania, Krzysztof
Ko rze niowski,
Grze gorz
Kwas, Zbi gniew Le ra czyk,
Andrzej Śleziak, Jarosław Tyran, Krzysz tof Wło siń ski,
Piotr Zawadzki. G K
24 lutego 2009 r. w sosnowieckim gimnazjum
przy ul. Kalagi uroczyście odsłonięto baner
z napisem GIMNAZJUM NR 9 IM. JANA
PAWŁA II W SOSNOWCU. W imprezie wzięli
udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz
zastępca prezydenta miasta Zbigniew Jaskiernia,
radny Jacek Kazimierczak, inspektor Wydziału
Edukacji – Bożena Grociak oraz księża z parafii
św. Joachima i Zesłania Ducha Św.
Tego samego dnia uroczyście otwarto
wystawę pod tytułem, Kobiety w KL
Auschwitz”. Otwarcia ekspozycji dokonał
kustosz
Działu
Wystawienniczego,
Auschwitz-Birkenau” Mirosław Obstarczyk,
który przybliżył zebranym tematykę
wystawy. Wystawa czynna będzie do 30
marca. Chętnych serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia ekspozycji. U
„Popiełuszko” w Heliosie
www.helios.net
Francuscy goście odwiedzili m.in. sosnowiecki magistrat.
Na zdjęciu podczas spotkania z prezydentem Sosnowca
Kazimierzem Górskim
Od 1 marca w kinie Helios w Sosnowcu rozpoczęły się „Niedzielne poranki”. To akcja skierowana do dzieci i młodzieży naszego
miasta. Potrwa do 5 lipca. W tym
czasie co dwa tygodnie organizatorzy zapraszają na seans filmowy
oraz 25-minutowy występ przed
projekcją, w ramach którego
prowadzone będą: zabawy interaktywne, konkursy, zabawy muzyczne, występy kółek teatralnych
prowadzonych przez sosnowieckie szkoły, wykłady dotyczące
bezpieczeństwa w mieście prowadzone przez funkcjonariusza policji, czy straży pożar nej. Dzięki
dotacji w wysokości 6 tys. zł pochodzącej z budżetu gminy bilety
na seanse będą obniżone o połowę i zamiast 16 zł będą kosztować 8 zł.
Poniżej prezentujemy szczegółowy repertuar akcji:
01.03 – „Szeregowiec Dolot”; 15.03 – „Ar tur i Minimki”; 29.03 – „Smocze Wzgórze”; 12.04 – „Stefan Malutki”;
26.04
–
„Happy
Wkręt”; 10.05 – „Franklin i Skarb
Jeziora”; 24.05 – „Don Chichot”; 14.06 – „Wyspa Dinozaurów”; 28.06 – „Ratunku, Jestem
Rybką”; 05.07 – „Lacky Luke”.
Wszystkie seanse rozpoczną się
o godz. 11.00. Serdecznie zapraszamy młodych kinomanów z Sosnowca. U
Surrealistycznie
w Zamku
Sieleckim
Od 13 lutego w galerii Zamku Sieleckiego oglądać można wystawę
„Fragmenty większej całości” Jerzego Tchórzewskiego. Ekspozycja
obejmuje ponad 50-letni okres pracy
twórczej ar tysty. Ma też upamiętnić 10. rocznicę śmierci artysty.
Wystawa składa się z prac tworzonych na płótnie i papierze oraz
miniaturowych gwaszy, dających
fakturze obrazu efekt gniecionego
papieru, powstałych w ostatnich
dniach życia twórcy.
Wystawie towarzyszy aneks prezentujący sylwetki czterech artystów
związanych podczas studiów w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych
z pracownią malarstwa Jerzego
Tchórzewskiego: Zygmunta Magnera, Pawła Nowaka, Sławomira Ratajskiego oraz Stanisława Wieczorka.
Jerzy Tchórzewski, o czym warto pamiętać, był przedstawicielem
Polski w Międzynarodowej Grupie
Surrealistów Phases, którą kierował
główny jej ideolog – Andre Breton.
Uczestniczył w kilkuset wystawach
zbiorowych i ponad 30 indywidualnych na całym świecie. Był laureatem wielu nagród m.in. Nagrody
Ministra Kultury i Sztuki I stopnia,
Nagrody Wielkiego Księcia Monaco, Nagrody Gottfrida von Herdera.
Wykładał na ASP w Warszawie
(1954 – 1998). Zmarł w 1999
w Warszawie. GK
Kil ka lat przygo towań, kil ka mie się cy pra cy na pla nie fil mowym, zdję cia krę co ne
w kil ku na stu pol skich mia stach, a wszyst ko
po to by przy po mnieć le gen dar ne go ka pła na „So li dar no ści” – Je rze go Po pie łusz ko.
Uroczysta premiera „Popiełuszko – Wolność
jest w nas” w So snowcu od by ła się w ki nie
Helios. Film Rafała Wieczyńskiego przycią gnął w ska li kra ju wie lu wi dzów, któ rzy pa mię ta ją nie tyl ko dzia łal ność księ dza Je rze -
go, ale tak że tra gicz ną śmierć ka pła na za mor dowa ne go przez funk cjo na riu szy SB.
Czy film speł nia ocze ki wa nia wi dzów, czy
po ka zuje po stać Po pie łusz ki, tak jak ją pa mię ta my? Czy też mo że wno si coś nowe go
w po strze ga niu te go, zda niem wie lu, wyjąt kowe go człowie ka? Na to i in ne py ta nia wi dzowie mu szą odpowiedzieć sobie sami. Już
po obej rze niu fil mu. Ser decz nie za pra sza my! RED
Angielska tradycja
13 lutego w Zespole Szkół Elektronicznych
i Informatycznych w Sosnowcu odbył się
szósty już Festiwal Piosenki Angielskiej
ELEKTRONIK 2009. Tradycją szkoły stało się organizowanie z okazji Walentynek
spotkania grup muzykującej młodzieży. Organizatorką festiwalu była, jak co roku, Anna Adamus. W festiwalu wzięły udział 4 zespoły, składające się z uczniów ZSEiI oraz
innych sosnowieckich szkół średnich („Plater”, „Korczak”, „Katolik” oraz „Staszic”).
Jury zadecydowało, iż zwycięzcą VI Festiwalu Piosenki Angielskiej został zespół PORN (Stanisław Masztalski
– gitara, Szymon Huszcza – gitara basowa,
Paulina Bisior – perkusja, Michał Maliszewski – wokal).
Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk dyrektora szkoły, Krzysztofa Będkowskiego.
Gratulujemy zwycięzcom. U
ZSE
Już myślą o wakacjach
marzec 2009 nr 3
3
wywiady „Kuriera”
Nie jestem krzykaczem
Rozmowa z prof. Adamem Gierkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego
Kurier Miejski: Jak podsumuje Pan
zbliżającą się powoli do końca kadencję w Parlamencie Europejskim? Jakie plany udało się Panu
zrealizować, a co może Pan uznać
za porażkę?
Adam Gierek: Poseł do Parlamentu
Europejskiego to jeden z ponad siedmiuset (ściślej: 785) przedstawicieli
z 27 krajów członkowskich, którzy
działają w komisjach merytorycznych
i tam w zasadzie powinno się ich rozliczać, a także z aktywności w zakresie swojej specjalności we frakcji politycznej, w której działają. Niech kogoś
nie zwiedzie podejście statystyczne
do oceny aktywności posłów, bowiem
to nie zawsze, a może nawet przeważnie, nie idzie w parze z aktywnością
merytoryczną. Są to tzw. krzykacze,
którzy zawsze coś na każdy temat mogą powiedzieć, ale przecież nie o to
chodzi. Wszyscy wiemy, a jeśli nie, to
coraz bardziej jesteśmy przekonani, że
również i w kraju coraz częściej oceniamy polityków nie na podstawie
liczby wystąpień medialnych, lecz tego, czego dokonali realnie. Na ogół
jest tak, jak w tym żartobliwym powiedzeniu ludowym: „krowa, która
dużo ryczy mało mleka daje”.
W skrócie moje działania w formie
zgłaszanych poprawek, przygotowanych raportów, a także głosów w dyskusjach oraz w debatach koncentrowały się wokół zagadnień energetyki, badań naukowych i innowacyjności oraz
generalnie rzecz ujmując – gospodarki. A oto niektóre przykłady:
Opracowałem, jako główny sprawozdawca, dwa raporty: jeden na temat innowacyjności, zaś drugi dotyczył Funduszu Węgla i Stali. Byłem zastępcą
sprawozdawcy w dyrektywie dotyczącej efektywnego użytkowania energii
oraz w dyrektywie dotyczącej konwencjonalnych źródeł energii, a także
w sprawozdaniu inicjatywnym Parlamentu dotyczącym nanonauki i nanotechnologii.
Jak z perspektywy Brukseli ocenia
Pan wykorzystanie unijnej pomocy
w naszym kraju i w Zagłębiu? Czy
nauczyliśmy się korzystać z szans,
jakie daje Unia?
Uczestnictwo w Unii to niewątpliwie
duża szansa wynikająca z faktu, iż dostaliśmy do dyspozycji i zagospodarowania znaczne środki finansowe. Musimy je rozsądnie i aktywnie wykorzystywać. Niestety, alokacja środków
z Funduszu Spójności, które mają służyć głównie inwestycjom w infrastrukturę oraz ochronę środowiska nie jest
w pełni przeprowadzona. Myślę, że
wynika to z małej aktywności władz
centralnych.
Środki natomiast z Funduszu Rozwoju
Regionalnego zostały – niestety
– w naszym województwie podzielone
według klucza politycznego. Spowodowało to, że Zagłębie zostało wyraźnie, chociaż jak stwierdziła to Pani komisarz Huebner, odbywało się to
zgodnie z prawem, pokrzywdzone. In-
Spotkanie noworoczne
środowisk twórczych
W piątek 20 lutego w Sali reprezentacyjnej Muzeum w Sosnowcu odbyło się
spotkanie środowisk twórczych z władzami miasta. Obecni byli: przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Miklasiński, prezydent Kazimierz Górski wraz
ze swym zastępcą Zbigniewem Jaskiernią. Spotkanie prowadził p. o. naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki Paweł
Dusza.
Na sali byli obecni liczni przedstawiciele różnych dziedzin sztuki, nauki
i oświaty, kierownicy placówek kulturalnych miasta. Gościem szczególnym
spotkania byli laureaci (wówczas jeszcze nominowani) tegorocznej Nagrody
Miasta: Małgorzata Chojnacka i Jerzy
Przeździecki.
O dokonaniach w dziedzinie kultury
w ubiegłym roku i o zamiarach na przyszłość dość obszernie mówił Zbigniew
klimatu, tj. walki z emisją CO2, już
uderza w producentów energii w naszym regionie. Nie dość tego, że nie
uwzględniono faktu ogromnego, ponad 30 proc. spadku emisji w Polsce
po 1989 roku, to zaczęto nas rozliczać
w oparciu o inny rok referencyjny,
tj. 2005, kiedy gospodarka u nas wyraźnie kulała, a emisja była niska. Dodam, że „stara” Unia w okresie
od 1989 do 2005 roku nie tylko nie
obniżyła emisji, ale ją podniosła.
Szczególnie w dyrektywie dotyczącej
konwencjonalnych źródeł energii udało
się przeforsować jakże ważną dla Polski dużą przyszłościową rolę węgla
oraz energii jądrowej. Brałem aktywny
krytyczny udział w kształtowaniu tzw.
Pakietu Klimatyczno-Energetycznego
i choć nie jestem w pełni ukontentowany końcową wersją tej regulacji, to
mój głos krytyczny niewątpliwie był
słyszany.
Na początku kadencji włączyłem się
w istotną dla naszego kraju regulację,
jaką było rozporządzenie REACH,
a także dyrektywa dotycząca odpadów.
Również myślę, że w jakimś stopniu
wpłynąłem na odrzucenie w drugim
czytaniu dyrektywy dotyczącej tworzenia wynalazków przy pomocy komputera, dyrektywy, której wejście
w życie mogło spowodować likwidację w samej tylko Polsce kilku tysięcy
drobnych firm komputerowo-programistycznych.
Jaskier nia. Wypowiedzieli się także
prezydent i przewodniczący RM. Kierujący poszczególnymi instytucjami
kultury przedstawili zamierzenia i plany na rok bieżący. W dyskusji nad problemami kultury w mieście wypowiadali się między innymi: prof. dr Włodzimierz Wójcik, Jerzy Przeździecki,
Bolesław Ciepiela, Krystyna Borkowska i Sławomir Matusz.
Istotną częścią noworocznego spotkania była prezentacja pierwszego numeru nowego magazynu noszącego tytuł NOWE ZAGŁĘBIE wydawanego
przez Związek Zagłębiowski. Magazyn
zamierzony jako dwumiesięcznik ma
ukazywać się w miesiącach parzystych.
Spotkanie podsumował Paweł Dusza. Najciekawszą częścią (jak zwykle) były kuluarowe rozmowy uczestników. bum
nymi słowy – tam, gdzie rządziła
opcja rządowa, przyznano więcej środków, a nawet tyle, że trudno je było
przerobić (np. Gliwice – dodatkowe
przedłużenie tzw. średnicówki). Pokrzywdzona przy tym została wschodnia część naszego województwa, która
chyba nie szybko doczeka się przedłużenia tamtej drogi.
A jak z kolei patrzą na nas inne
kraje członkowskie, jak jesteśmy
postrzegani na arenie międzynarodowej?
Kraje członkowskie traktowałyby nas
na wspólnym rynku jako trudnego
partnera, otwierając swój rynek pracy w czasach koniunktury światowej
i zamykając go podczas kryzysu, ale
jednak partnera. Jak widać po niekorzystnych dla złotego efektach działań spekulacyjnych, zupełnie odsłoniliśmy się gospodarczo na import recesji z Zachodu, zaś nasza
gospodarka ostatnio stała się swo-
istym „buforem” dla gospodarek
„starej” Europy.
Głupia, ksenofobiczna polityka niektórych sił politycznych w naszym kraju,
polityka nieskoordynowana z polityką
innych państw Unii, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji powoduje, że tracimy gospodarczo i możemy jeszcze
bardziej tracić. A przecież to właśnie
Polska powinna być naturalnym pomostem do gospodarczego i politycznego zbliżania się wielkich i potrzebnych sobie nawzajem partnerów, jakim
są Unia Europejska i Rosja plus państwa z jej otoczenia.
Jest Pan znany ze swoich wątpliwości co do przyczyny zmian klimatycznych na świecie. Czy wyznaczona przez UE strategia walki
z emisją CO2 może uderzyć w producentów energii w naszym regionie?
Wyznaczona przez UE strategia walki
z hipotecznymi przyczynami zmian
W Sosnowcu po dziś dzień bardzo
dobrze wspomina się Pańskiego
ojca, Edwarda Gierka. A jak on postrzegał Sosnowiec? Czuł się
z tym miastem sentymentalnie
związany?
Mój ojciec, Edward, jak wiemy, urodził się w Porąbce, dzisiejszej za jego
sprawą dzielnicy Sosnowca. Przypomnijmy, że Porąbka kiedyś nie należała do Sosnowca, a była to, tak się kiedyś adresowało listy – miejscowość
Porąbka, powiat (podobnie jak Zagórze) będziński.
Czuł się sentymentalnie związany
z Zagłębiem i jego stolicą – Sosnowcem, zwłaszcza że jako wieloletni
emigrant we Francji, a potem w Belgii, zawsze myślał o powrocie do stron
rodzinnych. Chciał jednak, by były to
miejsca nowoczesne, kulturalne, a nie
takie, jakie zapamiętał z czasów młodości, kiedy – jak wielu innych – był
bez stałej pracy.
Kiedy więc mógł, a mógł podejmować
decyzje polityczne, gdy był I Sekretarzem najpierw w Katowicach, a potem
w Warszawie, robił wszystko, by Sosnowiec przebudować – zreurbanizować, a w Zagłębiu stworzyć miejsca
pracy dla kobiet i mężczyzn, a także
zlokalizować tu filie wyższych uczelni.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tomasz Bienek
Śląska Akademia Medyczna woli Katowice
Zlikwidują kliniki?
Istnieje niebezpieczeństwo, że z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 5 mogą zniknąć niektóre kliniki.
ŚLAM rozważa takie posunięcie
w związku ze złą kondycją finansową tej
placówki. Na razie trwają w tej sprawie
rozmowy. Chodzi o kilka klinik, m.in.
klinikę okulistyczną.
– O planach Śląskiej Akademii Medycznej dowiedzieliśmy się za pośrednictwem mediów, kilka tygodni temu – informuje Mirosław Rusecki, rzecznik prasowy WSS nr 5. Wystosowaliśmy list
otwarty do Urzędu Marszałkowskiego,
prezydenta Sosnowca oraz ŚLAM. Ponieważ kompetentne osoby z władz akademii były w podróży służbowej, do rozmów nie doszło, ale wierzymy, że wkrótce dyskusja na temat klinik się
rozpocznie. Trzeba też zaznaczyć, że jeżeli akademia wyprowadzi kliniki w in-
ne miejsce, nie będzie to oznaczało likwidacji tych oddziałów szpitala; stracą
one jedynie status klinik, co będzie oznaczać iż nie praktykują już na nich studenci medycyny. W praktyce dla nas będzie
się to wiązało z faktem, iż akademia wycofa część sprzętu oraz personelu. Dlatego musimy odpowiednio wcześniej wiedzieć o takich ruchach, aby bez przeszkód kontynuować leczenie w tych
jednostkach szpitala.
Wielu mieszkańców obawia się, że
jakość zabiegów świadczonych w szpitalu pogorszy się po likwidacji klinik. Zagłębiacy liczą, że władze wojewódzkie,
które są dysponentem placówki, nie dopuszczą do takiego stanu rzeczy.
– Zarząd Województwa dostrzega potrzebę utrzymania tych klinik, które
funkcjonują na terenie szpitala i odgrywają bardzo ważną rolę zarówno dla
mieszkańców Sosnowca, jak i okolicznych miast – mówi Aleksandra Marzyńska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. – Toteż także i ten temat został poruszony podczas spotkania
marszałka Bogusława Śmigielskiego
z prof. Ewą Małecką-Tenderą i kanclerz
Bernadetą Koroszewską ze Śląskiej Akademii Medycznej. Rozmawiano na temat
rozlokowania klinik i dalszej współpracy
oraz przyszłych przedsięwzięć dotyczących rozwoju nauk medycznych w województwie.
Po spotkaniu marszałek stwierdził, że
było ono konstruktywne i dodał, że ustalono, iż rozmowy będą kontynuowane.
Na razie więc nie podjęto ostatecznych
decyzji, ale jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, więcej szans jest na to, że niektóre kliniki zostaną przeniesione, niż że
pozostaną w Sosnowcu. TB
4
marzec 2009 nr 3
prosto z miasta
Oceny i uwagi
Bój o lotnisko
CBA sporządziło raport pokontrolny dla Rady Miejskiej
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze nie chce Kiepury?
Idea nadania portowi lotniczemu
Pyrzowice imienia Jana Kiepury
zyskuje coraz to nowych zwolenników. 16 lutego, poseł PO Jarosław Pięta, który jest jednym
z najbardziej zaangażowanych
entuzjastów tego projektu, spotkał się z przedstawicielami zagłębiowskich stowarzyszeń, fundacji oraz instytucji, aby wspólnie opracować strategię działania
w tej sprawie.
– Chciałbym zapewnić, że
akcja ta nie ma żadnego podłoża politycznego, o czym najlepiej świad czy chy ba fakt, że
udało mi się zdobyć poparcie
posłów reprezentujących inne
opcje po li tycz ne, zgod nych
jednak co do faktu, iż nadanie
lotnisku imienia Kiepury jest
do brym spo so bem pro mo cji
Zagłębia i uhonorowania sławnego Polaka – stwierdził poseł
Jarosław Pięta otwierając spotkanie.
Parlamentarzysta dodał, że
poza zainteresowaniem ideą środowisk politycznych, należy rozpocząć społeczną kampanię
zbierania podpisów pod wnioskiem o zmianę nazwy portu lotniczego. Pomimo iż pod projektem podpisało się już 60 posłów
i senatorów, nie tylko z Zagłębia,
to bardzo ważne jest poparcie
mieszkańców Sosnowca i innych
miast zagłębiowskich.
– Dobrym krokiem byłoby
uruchomienie strony internetowej, tak by mieszkańcy regionu
mogli poprzeć ideę drogą elektroniczną. Wystarczy, że zainteresowana osoba poda przez internet swoje nazwisko, imię i numer pesel – dodał Arkadiusz
Chęciński z PO.
Na spotkaniu obecna była
również Jolanta Szczurek, kie-
Poseł Jarosław Pięta (p) oraz Arkadiusz Chęciński podczas spotkania
rowniczka sosnowickiego Klubu Kiepury. Zwróciła uwagę
na możliwość zbierania podpisów wśród uczestników międzynarodowego koncertu tenorów,
którego patronem jest Kiepura.
W ten sposób w akcję włączyli
by się przedstawiciele środowisk ar tystycznych. Miesiąc
przed imprezą na ulicach miasta
ma odbyć się happening, którego przewodnie hasło będzie
brzmieć „Startuj z Kiepurą. Ląduj z Kiepurą”.
Propozycja nazwania lotniska imieniem Kiepury ma jednak nie tylko zwolenników, ale
i zagorzałych przeciwników.
Wśród innych proponowanych
patronów są Karol Godula, śląski przedsiębiorca żyjący
na przełomie XVIII i XIX wieku; założyciel i właściciel wie-
lu kopalń i hut, Wojciech Korfanty i przedwojenny polityk
chadecji, Jerzy Ziętek, powojenny wicewojewoda śląsko-dąbrowsk oraz Karol Szymanowski, sławny kompozytor i pianista. Inna kandydatura to patron
Śląska św. Jacek. Pojawiają się
też głosy, że port lotniczy powinien się po prostu nazywać Katowice.
– Pyrzowice mają z Katowicami niewiele wspólnego, poza tym geograficznie leżą na terenie Zagłębia, którego stolicą
jest Sosnowiec, rodzinne miasto
Kiepury, który zawsze podkreślał, że z niego pochodzi – mówi
Pięta.
– Dlatego uważam, że to
właśnie imię tenora jest najwłaściwszą propozycją. Entuzjazmu
tego nie podziela Górnośląskie
Towarzystwo Lotnicze, gospodarz lotniska.
– Na razie nie planujemy
zmieniać nazwy portu lotniczego. Nie chodzi tu o postać Kiepury, po prostu przyjmowanie
jakiegokolwiek imienia byłoby
tylko kłopotem. To kosztowna operacja, wymagająca zmian
w dokumentacji. Mamy teraz inne wydatki; port lotniczy jest
w trakcie rozbudowy – wyjaśnia
Cezary Orzech, rzecznik prasowy GTL.
Jarosław Pięta nie ma zamiaru się poddawać.
– Zbierzemy tyle podpisów
ile się da. Liczę na pomoc społeczników. Potem wystąpimy
z apelem do GTL i władz województwa.
Tekst i foto: Tomasz Bienek
„Kibic z klasą”
10 lutego Komenda Miejska Policji w Sosnowcu wraz z sosnowieckim Urzędem
Miejskim, MOSiR-em, Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej oraz sosnowieckimi klubami rozpoczęła realizację programu „Kibic
z klasą”. Głównym celem programu adresowanego do uczniów sosnowieckich szkół
gimnazjalnych jest ograniczenie postaw chuligańskich występujących na trybunach aren
sportowych, a zarazem podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników imprez masowych o charakterze sportowym.
Pomysł realizowany jest głównie podczas
spotkań profilaktycznych z młodzieżą, prowadzonych przez funkcjonariuszy policji
przy współudziale lokalnych spor towców,
byłych gwiazd, jak i obecnych reprezentantów sosnowieckich klubów. Z uczniami spotkali się już m.in. Józef Gałeczka, Andrzej
Zabawa, Marek Cholewa, Dariusz Szczubiał,
Małgorzata i Eugeniusz Dadzibug, Tomasz
Jaworski czy Leszek Chłosta.
Program odbywa się pod patronatem zastępcy prezydenta Zbigniewa Jaskierni oraz
Komendanta Policji w Sosnowcu inspektora
Marka Walczyńskiego.
Oprócz spotkań z uczniami przeprowadzony zostanie konkurs dotyczący wiedzy
sportowej oraz konkurencji, podczas którego oceniana będzie wiedza, ale również doping poszczególnych ekip. Rozegrana zostanie także gimnazjalna liga piłki nożnej.
Zwycięzcy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w turnieju o Puchar Prezydenta Miasta.
Organizatorzy liczą, że pomysł spowoduje podniesienie świadomości prawnej wśród
uczniów dotyczącej bezpieczeństwa imprez
masowych oraz sankcji karno-administracyj-
nych przewidzianych za nierespektowanie
przepisów, zdobycie wiedzy na temat pozytywnego dopingowania, wykorzystanie nabytych umiejętności podczas gimnazjalnych
zawodów spor towych, a także nawiązanie
szerszej współpracy policji i podmiotów pozaresortowych związanych z organizacją imprez spor towych oraz odpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie ich
trwania.
Tekst i foto: Krzysztof Polaczkiewicz
Od 27 lutego do 24 października
ubiegłego roku kontrolerzy Centralnego Biura Antykorupcyjnego sprawdzali, jak w Sosnowcu
przeprowadza się przetargi,
i w jaki sposób miasto wykorzystuje unijne środki. W efekcie
kontroli powstał raport, przesłany Danielowi Miklasińskiemu,
przewodniczącemu Rady Miejskiej, 18 lutego.
Temat stał się sensacją jednego dnia. – Przewodniczący
Miklasiński przekazał informację mediom, nie rozmawiając
w ogóle z kierownictwem urzędu. To przykre, bo raport nic
szczególnego nie zarzuca,
a w efekcie mamy informację,
która może miastu zaszkodzić.
Na dodatek z niektórych komentarzy wynika, że stało się
coś strasznego. Tymczasem nic
takiego nie ma miejsca – podkreśla prezydent Kazimierz
Górski.
Kontrolerzy wytknęli urzędnikom 7 nieprawidłowości
w czterech przetargach dotyczących: przebudowy wiaduktu łączącego DK 86 z DK 94, przebudowy ulicy Makuszyńskiego,
rozbudowy składnicy odpadów
na Juliuszu, regulacji potoku
Dańdówka. – Byliśmy kontrolowani przez 8 miesięcy przez
CBA. Była to rutynowa kontrola dotycząca wykorzystania
środków unijnych oraz organizo-
wanych przetargów. Smuci
mnie, że przewodniczący Rady
Miejskiej nie chciał skonfrontować tego dokumentu z władzami miasta, a zamiast tego przesłał materiał mediom. W efekcie
powstały niedomówienia, tymczasem wyniki pokontrolne
przedstawione przez CBA nie
mówią o jakichkolwiek zarzutach, a jedynie o ocenach i uwagach. Warto jednak pamiętać jak
skonstruowana jest ustawa o zamówieniach publicznych, ile
w niej nieścisłości. Tylko ten,
który nic nie robi nie naraża się
na błędy – podkreśla prezydent
Górski.
W raporcie kontrolerzy
zwrócili się do magistratu
z prośbą o przedstawienie informacji o sposobie i zakresie wykorzystania uwag zawartych
w dokumencie.
Czy mamy wojnę PO-SLD?
– dopytywał jeden z dziennikarzy. – Mamy permanentną kampanię wyborczą. Tuż po opuszczeniu przez PO szeregów koalicji słyszeliśmy z różnych ust, że
teraz zaczyna się „jazda”, że pożałujemy. Tyle, że ambicje polityczne to jedno, działanie
na rzecz miasta drugie. Warto by
ci, którzy o tym zapomnieli,
zwrócili na ten aspekt uwagę
– odpowiadał prezydent.
Tekst i foto: Jarosław Adamski
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej – Daniela Miklasińskiego:
Z relacji mediów po konferencji prasowej zwołanej przez Pana Prezydenta Kazimierza Górskiego dowiedziałem się, że Przewodniczący Rady Miejskiej, Daniel Miklasiński, szkodzi miastu
i ciężko pracującym urzędnikom Magistratu. Niniejszym oświadczam, że w dniu 17. 02.2009 r. w godzinach popołudniowych, natychmiast po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego CBA, (...) skierowałem ten dokument do Pana Prezydenta i Komisji Rewizyjnej.
Informacje Pana Prezydenta, że wystąpienie natychmiast przekazałem mediom, są tylko jego insynuacją. To nie Przewodniczący poszedł do mediów, ale media przyszły do Przewodniczącego. Sugestia Pana Prezydenta, że z dokumentem powinienem zejść piętro niżej do niego i tam uzgodnić dalsze postępowanie, świadczy li tylko
o metodach stosowanych dotychczas w Urzędzie Miejskim. Wystąpienie CBA zostało skierowane do Rady Miejskiej. Prezydent o wystąpieniu został poinformowany pierwszy, a przez cały następny
dzień, oprócz moich wielokrotnych telefonów (nieskutecznych)
do Sekretarza Miasta, władze wykonawcze nie kontaktowały się ze
mną. Podkreślam, że wszystkie działania Rady Miejskiej są transparentne, a w gabinecie przewodniczącego nie ma dywanu.
Nic niezwykłego się nie stało – tłumaczył w trakcie
konferencji prezydent Kazimierz Górski (p) wraz ze swoim
zastępcą Ryszardem Łukawskim
marzec 2009 nr 3
5
rada miejska
40. sesja RM
Sygnalizacja
świetlna także
nocą
Krzysztof Polaczkiewicz
Idzie kryzys?
– Rozliczanie zostawmy na koniec kadencji – apelował do radnych prezydent Sosnowca podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej 26 lutego. Poświęconej przede wszystkim sytuacji na rynku pracy, a ten coraz częściej odczuwa skutki kryzysu na rynkach finansowych. Problemy mają już nie tylko
zakłady mięsne „Duda”, ale także firmy z branży motoryzacyjnej, czy hutniczej. Bezrobocie powoli rośnie
i w tej chwili w Sosnowcu wynosi 10,5 proc. Czyli tyle samo ile notuje się dla całego kraju.
Szybka zmiana
To była niespokojna sesja Rady
Miejskiej. Opóźniona o 30 minut
w wyniku prac jednej z komisji, rozpoczęła się kłótnią o ulicę Armii Ludowej, a właściwie o zmianę tej nazwy
na ulicę biskupa Adama Śmigielskiego.
Gorący orędownik zmiany – przewodniczący Rady Miejskiej Daniel
Miklasiński (PO) zamierzał wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały w tej sprawie, ale o dziwo przeciw
wystąpiło kilku radnych, którzy byli
jeszcze przed obradami za zmianą nazwy.
– Mieliśmy jeszcze przedyskutować
całą sprawę. Tego wniosku nie miało
dziś być i nie damy się kolegom z PO
postawić przed faktem dokonanym
– mówił Tomasz Bańbuła, przewodniczący klubu SLD. W podobny sposób
wyrażał się radny Maciej Adamiec
(PIRS), który wyraźnie dziwił się pośpiechowi w tej sprawie.
Za wprowadzeniem do porządku
obrad było 14 radnych, przy potrzebnej liczbie 15. Aż 11 rajców zagłosowało przeciw lub wstrzymało się
Dyrektorka PUP Henryka Nawrot podkreślała, że ośrodek będzie posiadać środki na skuteczną walkę
z bezrobociem w tym roku
do głosu. Głównie z lewicy. Także radny Krzysztof Haładus (PiS), podkreślający konieczność konsultacji pomysłu
z mieszkańcami, i braku potrzeby tak
dużego pośpiechu w tej materii.
Przygotowani
Jednak to nie zmiana nazwy ulicy
była najważniejszym punktem obrad
sesji. Stał się nim punkt dotyczący sytuacji na rynku pracy w Sosnowcu.
Kłopoty, które coraz bardziej dotykają Polskę, odbijają się także na Sosnowcu. Swoje rapor ty na temat zatrudnienia przedstawiły Henryka Nawrot,
dyrektorka
Powiatowego
Urzędu Pracy w Sosnowcu oraz Halina Szumska, dyrektorka Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
– Bezrobocie kształtuje się u nas
na po zio mie kra jowym i wy no si
w tej chwi li 10,5 proc. Niewiel ki
wzrost, jaki w ostatnich miesiącach
ob ser wuje my nie wy ni ka tyl ko
z kry zysu. Ten nie dotarł jesz cze
do nas. Spora grupa osób zarejestrowała się jako bezrobotne, ponieważ
od 1 stycznia obowiązuje nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach zdrowot nych. Gdy by te go nie uczy ni li,
straciliby ubezpieczenie zdrowotne.
Na ten stan rzeczy nałożyła się jeszcze se zo nowość w za trud nie niu
– podkreślała Henryka Nawrot.
W tym roku na walkę z bezrobociem sosnowiecki pośredniak dysponować będzie kwotą bliską 12 mln złotych. – To pozwoli na zaktywizowanie
blisko 2,5 tys. osób – oceniła Henryka
Nawrot.
Nie czas na kłótnie
– Współpracujmy, aby skutki kryzysu były jak najmniej odczuwalne.
Zo staw my wal kę po li tycz ną i wza jemne rozliczanie na koniec kadencji. Pamiętajmy, że pracujemy tu dla
miesz kań ców So snowca – z na ci skiem pod kre ślał pre zy dent Ka zi mierz Górski. – Apeluję do wszystkich, byśmy pa mię ta li, że tyl ko
wspól nie mo że my so bie po ra dzić
z kryzysem. A ten, jak wiemy z rozmów z przed się biorca mi, do cie ra
także do Sosnowca. Rozliczanie zostawmy na koniec kadencji. Dokonają tego wyborcy przy urnach. Teraz
skup my się na wy tężo nej pra cy
– mówił prezydent.
Gabriela Kolano
Świa tła sygna li za cyj ne w So snow cu bę dą dzia łać w go dzi nach noc nych od 22.00 do 5.00. Tym samym
prze padł po mysł czę ści rad nych,
którzy chcieli ich wyłączenia.
Wydział Organizacji Zarządzania
Dro ga mi i Ru chem Dro gowym
po kon sul ta cji z Ko men dą Miej ską
Policji oraz Zespołem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego negatywnie
zaopiniowały wniosek, który wpłynął z po sie dze nia Ko mi sji Go spo darki Komunalnej i Komunikacji argumentując to faktem, iż większość
sygna li za cji świetl nych za bu dowa nych na terenie miasta to sygnalizacje akomodacyjne, na których czas
ocze ki wa nia na zie lo ne świa tło
w momencie zmniejszenia natężania
ruchu jest minimalny i w większości przypadków w wyżej wymienionych go dzi nach wy mu sza je dy nie
spowolnienie jadącego pojazdu. Takich sygnalizacji jest w mieście 19
z 23. Po nad to część sygna li za cji
świetl nych
zo sta ła
prze łą czo na w tryb pracy całodobowy z uwagi na kolizje i wypadki występujące
wła śnie w go dzi nach noc nych (np.
skrzyżowanie Wawel – Narutowicza
– Klimontowska oraz Orla – Grota-Roweckiego – CWK).
Wy dział in for muje tak że, że
w godzinach nocnych w trybie pracy „żółte pulsujące” pracują sygnali za cje za bu dowa ne na skrzy żowa niu ul. Orla – Będzińska – Staropogoń ska – Nowo po goń ska oraz
Bo ra -Ko mo rowskie go – Blach nic kie go (tj. sygna li za cje, na któ rych
nie od notowa no w go dzi nach noc nych ko li zji i wy pad ków) oraz
wszyst kie sygna li za cje dla pie szych. KP
Sukces ma wielu ojców
Rozmowa z Janem Bosakiem, sosnowieckim radnym, członkiem Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
Kurier Miejski: Jest Pan zastępcą przewodniczącego Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji. Jakie są główne zadania tej komisji?
Jan Bosak: Jednym z podstawowych celów jest doprowadzenie Stadionu Ludowego do stanu odpowiadającego wymogom Euro 2012.
Chciałbym również, aby zadbano
o inne, mniejsze stadiony piłkarskie
w mieście np. Zew w Ostrowach,
Górnik w Zagórzu, czy stadion
w Klimontowie. Jest również wiele
innych zadań, których realizacją się
zajmujemy. Moim zdaniem bardzo
istotne jest wybudowanie basenu
w naszym mieście. Nie do końca
zgadzam się z rozległym planem remontowym basenu przy ulicy Żeromskiego. Według mnie remont
starego basenu powinno się ograniczyć do minimum, które odpowiadałoby określonym standardom.
A poza tym powinniśmy idąc
za przykładem poniektórych miast
ościennych stworzyć całkiem nową,
dużą pływalnię, na której prócz zajęć rekreacyjnych odbywałyby się
treningi pływaków oraz różnego ro-
dzaju zawody. Brakuje nam również
w mieście hali sportowej z prawdziwego zdarzenia.
Z planów w zakresie kultury natomiast zależałoby mi na utworzeniu
omawianej od dawna dużej sceny
muzycznej oraz sceny przy Zespole
Szkół Muzycznych. Obecnie o tych
sprawach się tylko i wyłącznie mówi, a brakuje konkretnego działania.
Zatrzymajmy się przy temacie
dotyczącym sportu. Jest Pan
wiceprezesem sekcji rugby
UKS „Koliber”…
Jestem współzałożycielem tej sekcji
działającej przy hali MOSiR-u na
Niwce, przez pół roku byłem jej prezesem, a obecnie jestem wiceprezesem tego klubu. Obecnie jednak
z powodu nadmiaru obowiązków
radnego mam zamiar zrezygnować
z tej funkcji. Poprzez Biuro Rady
Miejskiej wystąpiłem również do
radców prawnych w tej kwestii. Jak
się dowiedziałem, według prawa nie
ma przeciwwskazań, by będąc radnym jednocześnie zasiadać w zarządzie. Jednak ze względów etycznych nie powinienem pełnić tych
dwóch funkcji naraz. Dlatego też
między innymi zdecydowałem się
zrezygnować ze stanowiska wiceprezesa klubu. Wystąpiłem już z
tych samych powodów z zarządu
Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych.
Tak, jest Pan również współzałożycielem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Społecznych. ”Nie bójmy się
przyszłości”. Jakie są cele
tego stowarzyszenia?
Stowarzyszenie zostało założone z
tzw. potrzeby chwili, gdy zamykano wiele zakładów pracy w regionie, między innymi kopalnię Niwka-Modrzejów. Wówczas w wielu
sytuacjach słyszałem głosy ludzi, iż
przydałoby się miejsce gdzie dzieci
i młodzież mogliby spędzać czas.
Znalazłem lokal odpowiedni na siedzibę na osiedlu Biała Przemsza i
wraz z Krystyną Kotnarską i Małgorzatą Kopalczyk założyliśmy stowarzyszenie. Do tej pory w jego siedzibie odbywały i nadal odbywają
się liczne zajęcia, konkursy, wyjazdy plenerowe. Początkowo była to
tylko świetlica osiedlowa „Parasol”,
obecnie działalność stowarzyszenia
się trochę przekształciła i działa jako
świetlica środowiskowa.
Jest Pan radnym, do którego
bardzo często zwracają się ze
swoimi problemami mieszkańcy. Jakiego rodzaju sprawy najbardziej ich nurtują?
Tych problemów jest bardzo wiele...
Startując do Rady Miejskiej miałem
pewną własną określoną wizję bycia radnym, niestety runęła ona
wraz ze zderzeniem z rzeczywistością. Nie zgadzam się z poglądami
niektórych, którzy twierdzą, że
wstępuje się do rady miejskiej dla
pieniędzy i posiadania pewnego rodzaju władzy, wpływów. Jestem typem społecznika, który od początku kadencji starał się mieć kontakt z
mieszkańcami miasta i tak jest do
dziś. Staram się pomagać mieszkańcom w wielu kwestiach, niektóre z
nich udało mi się rozwiązać, inne
nie. Są jednak takie sprawy, na które mimo moich starań nie mam żadnego wpływu. Jest kilka takich działań, które ciągnęły się od wielu lat,
jak np. sprawa zlewiska przy ulicy
Długiej, która ostatecznie została zakończona w 2008 roku.
Jakąś istotną kwestię udało się
Panu rozwiązać?
Często zgłaszali się dyrektorzy placówek oświatowych z problemami
dotyczącymi obniżenia kosztów
utrzymania szkół. Od początku proponowałem wymianę i uszczelnienie okien co zmniejszyłoby koszty
wydawane na ogrzewanie. Najpierw wszyscy podchodzili do tego
tematu sceptycznie, jednak w końcu go zaakceptowali. Zawsze jak zaczynam poruszać jakiś problem to
pilotuję go sam, z czasem podpinają się pod niego inni, aż w końcu
wszyscy przypisują sobie zasługi z
tym związane. Nie bez powodu sądzi się, iż sukces ma wielu ojców.
Nie rywalizuję o końcowe zasługi z
innymi, bo to końcowy efekt i ostateczny sukces , a nie to komu zasługi zostaną przypisane jest najważniejsze.
rium dla prezydenta Górskiego?
Na chwilę obecną, jako klub jeszcze
nie rozmawialiśmy na ten temat.
Radni z klubu SLD również już
mnie podpytywali, czy jakąś decyzję podjąłem. W tej chwili nie mogę
zdecydowanie odpowiedzieć na to
pytanie. Jako członka klubu obowiązuje mnie pewnego rodzaju
współpraca, a tej w poruszanej kwestii jeszcze nie podjęliśmy. Decyzja
czy będę za, przeciw lub czy się
wstrzymam od głosu zostanie dopiero przeze mnie podjęta.
W takim razie, jaka jest Pana
indywidualna ocena dotychczasowych działań prezydenta?
Nie chciałbym oceniać działania
prezydenta, ani żadnego z jego zastępców, jak i jednostek mu podległych. Jest wiele kwestii, które wymagałyby innego podejścia, ale wolałbym się na ten temat szczegółowo
nie wypowiadać.
Dziękuję za rozmowę.
Coraz bliżej do kwietnia, czy
opowie się Pan za absoluto-
Rozmawiała: Gabriela Kolano
6
marzec 2009 nr 3
porady
Zamiast
pomostówek
– rekompensaty
Joanna Binieck a
W styczniowym numerze „Kuriera Miejskiego” pisaliśmy
o zmianach przepisów emerytalnych, w tym o wejściu w życie
emerytur pomostowych.
Wymieniliśmy warunki, jakie
powinna spełnić osoba, która ma
okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat i chciałaby otrzymać to świadczenie.
War to wiedzieć, że ustawa
z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych dla osób,
które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego
tytułu prawa do wcześniejszej
emerytury, wprowadziła rekompensaty.
Na le ży jed nak za zna czyć, że
rekompensata nie jest samoistnym świad cze niem pie nięż nym. Sta nowi ona do da tek
do ka pi ta łu po cząt kowe go
i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększy podstawę oblicza nia eme ry tu ry. Wyso kość
rekompensaty będzie wykazana w decyzji ustalającej wysokość emerytury.
Prawo do uzyskania rekompensaty mają osoby urodzone
po 1948 r., które przed 1 stycznia 2009 r. wykonywały przez
co najmniej 15 lat prace
w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze
w rozumieniu przepisów obowiązujących po 31 grudnia 2008 r. Przy ustalaniu 15letniego okresu pracy w szczególnych
warunkach
lub
w szczególnym charakterze mogą zostać uwzględnione jedynie
okresy, w których praca ta była
wykonywana stale i w pełnym
wymiarze czasu pracy. Nie zostaną natomiast zaliczone okresy niewykonywania pracy,
za które wypłacono wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Rekompensata nie przysługuje
osobie, która ma ustalone prawo
do emerytury pomostowej albo
do wcześniejszej emerytury
z tytułu pracy wykonywanej
w szczególnych warunkach lub
w szczególnym charakterze.
Wysokość rekompensaty wyliczana jest według wzoru określonego w ustawie o emeryturach pomostowych. Wysokość
rekompensaty uzależniona jest
m.in. od:
Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami
13 lutego w Muzeum w Sosnowcu odbyło się spotkanie noworoczne Prezydenta Miasta
Kazimierza Górskiego z sosnowieckimi
przedsiębiorcami,
podczas którego dokonano gospodarczego podsumowania roku w mieście.
Podczas spotkania Prezydent omówił najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku, scharakteryzował potencjał gospodarczy Sosnowca, a następnie
przedstawił plan inwestycyjny
na lata 2009-2011. – Poprawa
stanu gospodarki ściekowej,
dalsza moder nizacja Stadionu
Ludowego w kontekście przygotowań Polski do EURO 2012,
• udowodnionych okresów
składkowych i nieskładkowych
wymienionych w ustawie
o emeryturach i rentach z FUS.
• długości okresu wykonywania
pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze
• obniżonego wieku emerytalnego określonego dla danego rodzaju pracy
• wieku osoby ubiegającej się
o rekompensatę, ukończonego
na dzień 31 grudnia 2008 r.
Osoba ubiegająca się o rekompensatę powinna do wniosku
o emeryturę dołączyć świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające wykonywanie pracy w szczególnych warunkach
lub w szczególnym charakterze,
wystawione przez pracodawcę,
u którego była zatrudniona lub
przez jego następcę prawnego,
na podstawie posiadanej przez
ten podmiot dokumentacji osobowej. Osoba, która wykonywała własną działalność twórczą
lub artystyczną powinna przedstawić
decyzję
Komisji
do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, potwierdzającą okres i rodzaj tej działalności,
o ile nie dostarczyła wcześniej
tej decyzji dla celów ubezpieczeń społecznych.
tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz inwestycje na rzecz taboru tramwajowego to tylko
część przedsięwzięć. Budżet 2008 roku zamknął się
nadwyżką w wysokości 50 mln
zł. Nie mamy długów, dlatego
chcemy wykorzystywać te środki na inwestycje, a nie na ratowanie sytuacji. Sosnowiec nie
jest wyspą. Kryzys odbije się
także na naszym mieście. Jesteśmy tutaj, aby dyskutować o sytuacji miasta w tym szczególnym czasie i znaleźć sposoby
na obronę przed skutkami kryzysu – mówił podczas spotkania prezydent Sosnowca.
Spotkanie z przedsiębiorcami było także doskonałą okazją
do nakłonienia ich do pomocy
piłkarskiemu „Zagłębiu”. Klub
przygotował specjalne certyfikaty: zwykłego, złotego i głównego sponsora, które czekają
na tych, którzy wspomogą sosnowiecki klub. – „Zagłębie” to
wizytówka miasta. Jeśli każdy
wspomoże klub stosunkowo małymi kwotami, to w sumie może
się uzbierać naprawdę pokaźna suma. Miasto na tyle na ile
może pomaga drużynie. Bez
wsparcia ludzi biznesu utrzymanie „Zagłębia” na odpowiednim
poziomie będzie jednak trudne.
– dodał Górski. KP
reklama
„Miki“ Biuro Usług Turystycznych
41-200 Sosnowiec, ul. Harcerska 4/58, tel./fax 293 62 94, 0602 48 50 71
e-mail: [email protected]
rejestr Organizatorów Turystyki 111/99
Gwarancja ubezpieczeniowa z tytułu świadczonych usług turystycznych nr 1505/ WA/ 195/ 2007
Oferujemy:
- wycieczki szkolne z programami
edukacyjnymi
- zielone i zdrowe szkoły
- kolonie, obozy, zimowiska
- „zielone przedszkola“ - turnusy dla
przedszkolaków
- wycieczki dla zakładów pracy
- usługi przewozowe
- usługi przewodnickie i pilotażowe
- imprezy okolicznościowe
- obozy sportowe
R Z E T E L N A, P R OF E S J O NA L N A O R G AN I Z A C J A, D O B R E R E F E R E NC J E
O D Z A D O W O L O N Y C H K L I E N T Ó W, 1 5 - L E T N I S T A Ż P RA C Y W T U R Y S T Y CE ,
M O Ż L I W O Ś Ć Z A P Ł A T Y W R A T A C H , A T RA K C Y J N E C E N Y .
reklama
Miejski
Zakład Zasobów
Lokalowych
w Sosnowcu10a
przyposiada
ul. Partyzantów
10a posiada na
do wynajęcia
na korzystnych
warunkach
garaże
i lokale użytkowe
użytkowe przeznaczone
na
okalowych
w Sosnowcu
przy
ul. Partyzantów
do wynajęcia
korzystnych
warunkach
garaże
i lokale
przeznaczone
działalność gospodarczą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta jak również w poszczególnych jego dzielnicach:
ą usytuowane w atrakcyjnych punktach handlowych centralnej części miasta, jak również w poszczególnych jego dzielnicach:
użytk.
m2
00
32
59
47
00
50
70
24
26
66
Lp.
Adres lokalu
ADM Pow. użytk.
Wyposażenie lokalu
w m2
Wyposażenie lokalu
UWAGI
Stawka
UWAGI
Lp
.
Adres lokalu
1.
Objazd 4
1
19,32
2.
Niepodległości 17
1
19,24 + część wspólna Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, c. o., wc wspólne
ADM
Instalacja elektryczna, wc wspólne
Pow. użytk.
w m2
Wyposażenie lokalu
UWAGI
minimalna
Lokal usytuowany na parterze od strony bocznej budynku.
6,00
Lokal usytuowany na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą – medyczną. Do pow. pokoju doliczana
12,00
Instalacja
elektryczna,
jest proporcjonalna część pomieszczeń
wspólnego
użytku.
11,38
z innymi użytkownikami
Lokal
usytuowany na parterze
w budynku
Legionów 12 wodno-kanalizacyjna,
3
204,63
usytuowany
na
parterze
w
klatce
schodowej.
Najem lokalu możliwy będzie od 02.01.2009r.
Lokal
10,20
elektryczna, wodno –kanalizacyjna,11
wc, centralne
ogrzewanie,
cwu
przeznaczonym w całościInstalacja
na działalność
pawilon
centralnego ogrzewania,
Lokal usytuowany w pawilonie.
gospodarczą.
wc
Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce.
Do sprawdzenia instalacja elektryczna, licznik elektryczny zdjęty.
kanalizacyjna,
4. wodno
Tar- go
wa 16
3
53,27
Instalacja
elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,
wc
Wejście do lokalu z korytarza. Korytarz wspólny z pozostałymi
wc - wspólne
Lokal usytuowany w piwnicy od strony zaplecza.
5.
3 – go Maja 35a
3 32,26 użytkownikami budynku.
Instalacja eklektyczna, wodno – kanalizacyjna, wc
Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna
6.
Małachowskiego 14c
3 63,66
Instalacja elektryczna, wodno kanalizacyjna, centralne
Instalacja elektryczna,
Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej. Licznik
12
Kołłątaja 9
4
24,00
ogrzewanie
elektryczny zdjęty. Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
wodno-kanalizacyjna
3.
Grottge
ra 18
Instalacja
elektryczna,
7.
Warszawska 6c
2
3
86,96
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, wc
9.
Kierocińskiej 8 - garaż
elektryczna
10.Instalacja
Koman
dosów 5
11.
Dobrzańskiego 99
4
15,95
4
pok.
nr 2 - 12,59
Lokal
usytuowany
w piwnicy budynku mieszkalnym.
Saperów 5
5
od 4,14 do 5,60
Instalacja elektryczna i wodna
14.
Dobrzańskiego 142
5
21,50
7 do remontu.
Instalacja wodno-kanalizacyjna, c. o. Instalacja elektryczna
pok. nr 3 - 13,69; pok. nr 14 Instalacja elektryczna
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.
- 29,01; pok. nr 15 -18,05
Saperów 5, 5a,
Lokal
usytuowany
na parterze
klatce schodowej.
5 około
elektryczna,Do
wc wspólne z innymi użytkownikami budynku,
610 11,50;
18,50; wInstalacja
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.
Instalacja elektryczna,
c.
o.
–
kotłownia
lokalna
19,20
15,60
wodno-kanalizacyjna, c.o.
Dobrzańskieg
i cwg
5
16.
11-go
Listopada 21
8 59,22
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,owc124 I piętro
16
17.
Orląt Lwowskich 18 - garaż
8 18,00
_
8,41
centralnego ogrzewania,
wc
21.
Modrzejowska 32a
22.Instalacja elektryczna,
Warszawska 3/1a
Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym 8,00
wspólne z innymi
przychodnia
użytkownikami
budynku,
18,50
„Klimontów”.użytkowanie
Do powierzchni
pokoi
doliczana jest
c.o.
– kotłownia
lokalna
Garaż wolnostojacy usytuowany na
posesji
przy budynku,
wjazd przez
bramę, wymagane
zgodne
z przeznaczeniem.
proporcjonalna
część pomieszczeń
wspólnych
tj. korytarzy i wc.12,00
12,06
kanalizacyjna, c.o.
około 610
17 Dobrzańskieg
na parterze w klatce
schodowej.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna,
wc wspólne
o 142 z innymi 5 Lokal usytuowany
Instalacja
elektryczna do
9
9
106,00
45,04
6,00
Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze5,00
budynku. Do powierzchni lokali doliczana jest proporcjonalna
część wspólnego użytku.
remontu. Wspólne wc
9Lokal
17,93
usytuowany na parterzeInstalacja
w klatceelektryczna,
schodowej.wodno – kanalizacyjna, c. o., wc wspólne
Dotychczasowy najemca przekaże klucze
lokalu w ciągu 2
z innymido
użytkownikami
tygodni od wynajmu.
5,00
Lokal usytuowany
od strony frontowej budynku. Instalacja elektryczna
sprawdzenia.
11,50
w do
całości
na działalność gospodarczą medyczną –
użytkownikami
Instalacja elektryczna,
20.wodno-kanalizacyjna,
Królowej Jadwigi 2
8,00
Do powierzchni pokoi doliczana jest
proporcjonalna
część pomieszczeń
wspólnych tj. korytarzy i wc.
Instalacja
elektryczna,
wc
Instalacja
wodnosprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik
elektryczny
zdjęty.
9
5,00
Lokal usytuowany na III piętrze w budynku frontowym. Istnieje możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do
i cwg
Królowej Jadwigi 2
Lokale usytuowane na I piętrze w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą medyczną – przychodnia „Klimontów”.
Garaż zostanie przekazany do dyspozycji w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału.
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej. Do
c.o.prywatsprawdzenia
1wodno-kanalizacyjna,
8.
Wspólna 12 budynek
9 41,60
elektryczna, wc
na strychu
instalacja elektryczna. Instalacja
Licznik elektryczny
zdjęty.
19.
Lokale usytuowane w budynku przeznaczonym w całości na
Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, c.o.
działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest 8,00
pok.
nr
5
–
12,21
wc wspólne
proporcjonalna część pomieszczeń wspólnego użytku.
proporcjonalna
część
pomieszczeń wspólnego
użytku.
pok. nr 14
- 29,01
nr 15 -usytuowanych w budynkach mieszkalnych.
5 boksówpok.
garażowych
18,05
nr 4 - 13,25
Lokalepok.
usytuowane
w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Do powierzchni lokali doliczana jest
5 Garaż usytuowany w budynku mieszkalnym.
Instalacja elektryczna
6 boksów usytuowanych w budynkach mieszkalnych.
Od 4,14 d0 5,60
Pomieszczenia do remontu kapitalnego usytuowane na parterze budynku.
Dobrzańskiego 124 I piętro
ny w administracji MZZL
6,00
12,00
pok. nr 3 – 13,69
5
13.
Instalacja elektryczna,
Instalacja elektryczna
zgodne
pok. znrprzeznaczeniem.
1 - 17,43
5
15.
2,66
niski parter:
15
6,00
Boks garażowy usytuowany w budynku mieszkalnym 10- 6,00
piętrowym. Wymagane użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Garaż usytuowanyw kompleksie pomieszczeń gospodarczych bez możliwości podłączenia energii elektrycznej, wymagane użytkowanie
elektryczna,
12.Instalacja
Saperów
5,5a,7
centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjna, cwg
8,00
12,00
Pomieszczenie usytuowane w budynku frontowym i oficynie.
_
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej, wejście od
strony
przekaże
klucze
do – kanalizacyjna, wc
5 zaplecza.
197,01 Dotychczasowy najemca
Instalacja
elektryczna,
wodno
Dobrzańskielokalu w ciągu 2 tygodni od daty najmu.
go–99
niski parter: pok. nr 1 Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c. o. wc
wspólne
5 17,43; pok. nr 2 - 12,59;
14
8,00
Lokal usytuowany w oficynie. Instalacja elektryczna do sprawdzenia.
8.
Czysta 9 budynek prywat- Lokal
4 usytuowany
166,78
elektryczna,
wodno-kanalizacyjna, wc
na parterze od Instalacja
strony bocznej
budynku.
Instalacja elektryczna, wc Dotychczasowy
Piłsudskiego
najemca przekaże klucze w ciągu dwóch tygodni
nywspólne
w administracji MZZL
13
7a - boks
od daty wynajmu.
garażowy
10,00
18
Dąbrowszczak
ów 17
12,00
Lokal usytuowany na parterze w klatce schodowej.
6
13,71
Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,
12,00
Lokal usytuowany w piwnicy budynku .
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania, klimatyzacja
Lokal usytuowany na parterze od strony frontowej
wc w budynku przeznaczonym w całości na działalność gospodarczą. Lokal zostanie
przekazany do dyspozycji w ciągu dwóch tygodni od daty przydziału.
Instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, telefon
Lokal usytuowany w podziemnym Pasażu handlowo- usługowym. Opłata za użytkowanie kompleksu socjalno – sanitarnego wynosi
netto 1,00 zł/m². Opłata za eksploatację
i konserwację urządzeń – netto 0,81 zł/m² wynajmowanej powierzchni. Bliższych informacji
40,00
udziela administracja Pasażu pod nr telefonu 368-17-75. W lokalu nie
możeusytuowany
być prowadzona
działalność
– typu bar fast
Lokal
na III
piętrze gastronomiczna
w budynku frontowym.
Istnieje
– food w których wytwarzane są opary
tłuszczu.
Instalacja
elektryczna, wc
70,00
Wspólna 12
budynek
19
prywatny w
9
41,60
możliwość doprowadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej. Do
na strychu
administracji
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęt
MZZL
WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA SEKCJA d/s LOKALI UŻYTKOWYCH pokój nr 2, tel. 032 290-18-34 lub 290-18-69 Informacje o wolnych lokalach dostępne również na naszej stronie internetowej www.mzzl.pl nasz eInstalacja
elektryczna,
mail:
[email protected]
ADM - 1 ul. Sportowa 2 tel: /032/ 291-50-75 ADM - 2 ul. Lwowska 29 tel: /032/ 291-70-57 ADM - 3 ul. Zwycięstwa 12a tel: /032/ 266-33-59 ADM - 4 ul. Dęblińska 7 tel: /032/ 266-32-73 ADM - 5 ul. Saperów
wodno-kanalizacyjna, wc
usytuowany
w piwnicy
od strony
11/2 tel: /032/ 294-78-58 ADM - 6Lokal
ul. Grota
Roweckiego
59 tel:
/032/ zaplecza.
291-36-74 ADM - 7 ul. Boh.ModrzejowMonte Cassino 8a tel: /032/ 263-22-23 ADM - 8 ul. Jodłowa 4 tel: /032/ 263-38-51 ADM - 9 ul. 1-go Maja 21/23 tel: /032/ 266-8020
ska 32a
9
142,50
Taras usytuowany na II piętrze. Stawka nie mniejsza niż 3 zł /m2.
26 Pasaż - ul. Modrzejowska 1a tel: /032/ 368-17-75/76
„Forum”
wodno-kanalizacyjna, wc
Pomieszczenie usytuowane w podwórzu w przybudówce. Do
sprawdzenia instalacja elektryczna. Licznik elektryczny zdjęty.
Instalacja elektryczna,
wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania
Lokal usytuowany od strony zaplecza w piwnicy. Licznik
elektryczny zdjęty.
Do sprawdzenia instalacja elektryczna.
21
1-go Maja
9
33,25
Instalacja elektryczna,
centralnego ogrzewania,
wc wspólne na korytarzu
Lokal usytuowany na I piętrze w budynku przeznaczonym w
całości na działalność gospodarczą.
marzec 2009 nr 3
prosto z miasta
Budowlane
nowości w Expo
W dniach 27.02.-1.03. w sosnowieckiej hali wystawienniczej Expo Silesia
od by ły się Targi Bu dow la ne Si le sia
Bu il ding Expo – SI BEX 2009 wraz
z Salonem Technik Grzewczych i Instalacyjnych SILTERM-INSTAL.
Po nad 150 wystawców, nie tyl ko
z Pol ski, ale rów nież z Li twy oraz
Czech zaprezentowało zwiedzającym
najnowocześniejsze rozwiązania techno lo gicz ne zwią za ne z bu dow nic twem.
Targowa ofer ta by ła bardzo uroz maicona. Zawierała m.in. prezentacje
materiałów budowlanych, podłóg i posadzek, schodowych balustrad, rolet,
okien i drzwi, rolet i żaluzji. Podczas
SIBEX można było również zapoznać
się z ofer tami projektów budowlanych
firm Archeton czy Agrobisp, uzyskać
infor macje na temat możliwości kredy towych, czy wy brać ume blowa nie
i wyposażenie.
– Na dzisiejszych targach przedstawialiśmy zwiedzającym ofer tę projektów domów. W naszej bazie znajduje
się po nad 40 tysię cy te go ro dza jów
planów. Przygotowujemy również projekty indywidualne. Nasza ofer ta zawie ra także nad zór bu dow la ny oraz
kie row nic two nad bu dową i nad zór
techniczny. Największym zainteresowa niem obec nie cie szą się za rów no
małe miejskie domki, jak i te w typie
re zy den cjo nal nym o powierzch ni
ok. 160 metrów kwadratowych. Obecnie można wybudować taki dom, jaki
się tyl ko za pra gnie – mówi Mar ty -
Irena Kotysz,
Juma Lighting
Od 17 lat
zajmuję się
produkcją
żyrandoli
kryształowych.
Przyjechaliśmy
na targi budowlane z myślą, że
warto zaprezentować nasze
produkty. Żyrandole, których
podstawą jest metal, a na niej
opiera się dekoracyjna
konstrukcja z różnego rodzaju
kryształów, także kolorowych.
Tego rodzaju oświetlenie pasuje
niemal do każdego rodzaju
wnętrz. Wychodząc klientom
naprzeciw, oprócz klasycznych
konstrukcji, wprowadziliśmy
również te w postaci nowoczesnej
z wykończeniami chromowymi,
czy niklowanymi.
na Ryn kiewicz, przed stawi ciel m.in.
fir my Archeton i Studio Atrium.
Podczas targów nie zabrakło również ofer ty przygotowanej przez produ cen tów pie ców grzewczych i ko minków, instalacji wodnych, c.o., kolek to rów sło necz nych. Pojawi li się
tak że wystawcy re pre zen tują cy naj ważniejsze wydawnictwa branżowe..
Gabriela Kolano
Spółka Kolporter Expo – operator obiektu Expo Silesia przeniosła się z Kielc
Witamy w Sosnowcu!
Gabriela Kolano
Od 25 lutego spółka Kolporter Expo
ma siedzibę w Sosnowcu. Do tej pory, choć targi odbywają się w Sosnowcu od stycznia 2008 roku, siedziba spółki mieściła się w Kielcach.
Trzy miesiące temu, podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Kolportera
Expo, podjęto decyzję o przenosinach
jej głównej siedziby.
W ten sposób, po raz pierwszy
jedna z jedenastu spółek grupy Kolportera wyprowadziła się z Kielc. Decyzja o zmianie adresu spółki wynikała przede wszystkim z tego, że
ubiegły rok był świetny, jeżeli chodzi
o liczbę imprez (targów i innych wydarzeń) oraz ich uczestników, zarówno zwiedzających, jak i wystawców.
– W ciągu pierwszego roku działalności targów, w Sosnowcu zorganizowano 30 imprez, w których
uczestniczyło 100 tysięcy ludzi.
Od początku naszej obecności w Sosnowcu świetnie nam się współpracuje z władzami miasta – mówi Tomasz Raczyński, prezes zarządu
Kolpor ter Expo. – Ponadto sosnowiecki ośrodek targowy wrósł już
w region województwa śląskiego.
Stąd oczywistym jest to, że siedziba
spółki mieści się teraz w Sosnowcu
– podkreśla.
Wiadomość o tym, że do Sosnowca ostatecznie przeprowadziła się
spółka Kolporter Expo, również ucieszyła władze miasta.
– Przyjęliśmy tę informację z radością i ulgą. Z radością, ponieważ
w naszym mieście ulokowała się już
Targi Budowlane Silesia Building Expo – SIBEX 2009 odwiedziło 6,5
tysiąca zwiedzających
na stałe kolejna duża fir ma. Dzięki
temu możemy między innymi tworzyć wizerunek Sosnowca w oparciu
o Centrum Targowo-Wystawiennicze – mówi Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca. – Decyzja Rady
Nadzorczej spółki jest dowodem
na to, że firma poważnie podchodzi
do sosnowieckiej inwestycji, a co
za tym idzie jesteśmy spokojni o jej
przyszłość. Tym bardziej, że niedawno poznaliśmy plany rozbudowy
hal wystawienniczych. Będzie to kolejna duża inwestycja spółki Kolporter Expo.
Pierwsza tegoroczna impreza,
Międzynarodowe Targi Gołębi Pocz-
towych połączone z 59. Ogólnopolską
Wystawą Gołębi Pocztowych, zgromadziły w sosnowieckiej hali Kolportera ponad 20 tysięcy osób, żywo zainteresowanych organizacją w Expo
Silesia Światowej Olimpiady Gołębi
w 2011 roku.
Świetną frekwencją ciszyły się
również kolejne tegoroczne imprezy: Międzynarodowe Targi Turystyki, Rekreacji i Wypoczynku INTOUREX 2009 i Targi Budowlane Silesia Building Expo – SIBEX 2009.
O tej ostat niej impre zie pi sze my
obok. „Imprezy te odwiedziło w sumie oko ło 14 tysię cy zwie dza ją cych. RE D
reklama
Nowa ustawa o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych i remontowych
W dniu 19.03.2009 r wchodzi w życie ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Zastępuje ona obowiązującą w Polsce od 10 lat ustawę o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych. O nowej ustawie rozmawiamy z Prezesem Zarządu firmy Termoexpert Sp. z o.o. Panem Robertem Goluchem.
Jak ocenia Pan nową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych?
Nowa ustawa integruje działający
w Polsce od dziesięciu lat program termomodernizacji z nowymi elementami wsparcia działalności remontowej
i modernizacyjnej. W nowej ustawie,
oprócz definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i premii termomodernizacyjnej, dodatkowo wprowadza się definicję przedsięwzięcia remontowego, premii remontowej oraz
premii kompensacyjnej. W zasadniczy
sposób zmieniono zasady ustalanie
wysokości premii termomodernizacyjnej. Odstąpiono od wymogu tzw.
wkładu własnego. Pozytywną zmianą
jest brak ograniczenia okresu spłaty
kredytu zaciągniętego na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. To raczej nie są zmiany kosmetyczne, to naprawdę jest nowa ustawa.
Co ty z na cz y że z mie nion o za sa d y
ustalania wysokości premii. Potencjalnego Inwestora interesuje czy realizując przedsięwzięcie termomodernizacyjne zgodnie z nową ustawą otrzyma
większą premię czy mniejszą?
W poprzedniej ustawie premia termomodernizacyjna wynosiła 25 % wysokości kredytu zaciągniętego (wykorzystanego) na realizację przedsięwzięcia
ter momoder nizacyjnego. Natomiast
wysokość kredytu uzależniona była
od oszczędności jakie inwestor uzyskiwał w wyniku przeprowadzenia termomodernizacji obliczonych w audycie energetycznym i wysokości oprocentowania tego kredytu. Art. 4 p. 2
(starej ustawy) mówił, że rata kredytu
wraz z odsetkami nie może być większa od 1/12 rocznych oszczędności
kosztów energii uzyskanych w wyniku
realizacji przedsięwzięcia ter momodernizacyjnego. Wprowadzając takie
zapisy ustawodawca chciał wprowadzić mechanizm „spłacania kredytu
z uzyskanych oszczędności”. Zamiar
był dobry, tyle że nie wiadomo dlaczego okres spłaty kredytu ograniczono
do 10 lat. To właśnie ograniczenie powodowało, że raty kredytów były stosunkowo wysokie i wielu Inwestorów
po prostu nie było wstanie spełnić wymogu banku co do zdolności kredytowej. W nowej ustawie odstąpiono
od tego ograniczenia. Inwestorzy będą
mogli zaciągać kredyt na realizację
7
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego np. na 20 lat. Okres spłaty kredytu będzie można płynnie dostosowywać do zdolności kredytowej Inwestora. Skorzystają na tym głównie
Wspólnoty Mieszkaniowe, których
wysokość funduszy remontowych nie
była zbyt wysoka. Niestety z zapisów
ustawy jednoznacznie wynika, że wysokość premii termomodernizacyjnej
będzie mniejsza.
Art. 5. (nowej ustawy)
Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:
16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów
energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
W praktyce może oznaczać to, że
gór ną granicą będzie „dwukrotność
rocznych oszczędności” ustalonych
na podstawie Audytu Energetyczne-
go. (Radziłbym potencjalnym Inwestorom dobrze wczytać się w ustawę
i zrozumieć co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne.) Podsumowując, premia ter momoder nizacyjna będzie mniejsza, wzrośnie kwota
kredytu jaka pozostanie do spłaty
po otrzymaniu premii, za to okres
spłaty kredytu zaciągniętego na przeprowadzenie programu termomodernizacyjnego może być dłuższy, przez
co rata kredytu wraz z odsetkami będzie niższa. Zwiększy to dostępność
do tej formy wsparcia szczególnie jeżeli chodzi o mniej zamożnych Inwestorów.
No dobrze rozumiem, że premia termomodernizacyjna będzie niższa, ale
dodatkowo Inwestor będzie mógł starać się o premię remontową lub kompensacyjną.
Tak to są zupełnie nowe rozwiązania.
Problem w tym, że np. o premię remontową będzie mógł starać się Inwestor, którego budynek został oddany
do użytku przed 14 sierpnia 1961 r,
a o premię kompensacyjną tylko Inwestor będący osobą fizyczną i który
w dniu 25 kwietnia 2005 roku był wła-
ścicielem budynku mieszkalnego,
w którym był przynajmniej jeden lokal kwaterunkowy. To są kolejne ograniczenia.
Co mógłby Pan doradzić wszystk im,
którzy zastanawiają się nad termomodernizacją swojego budynku?
Ciągle drożejąca energia wcześnie czy
później zmusi użytkowników do poszukiwania różnych rozwiązań i sposobów oszczędzania energii. Ustawa
o której mówimy określa (Art. 1.) zasady finansowania ze środków Funduszu Ter momoder nizacji i Remontów
tylko „części kosztów” przedsięwzięć
ter momoder nizacyjnych i remontowych. Tak naprawdę to nie wysokość
premii jest najważniejsza, ponieważ
jest „jednorazowa”, ale uzyskane
w wyniku przeprowadzenie przedsięwzięcia
ter momoder nizacyjnego
oszczędności. Można powiedzieć, że
odkładając termomodernizację naszego budynku każdego roku „tracimy
nie uzyskane oszczędności” i to powinno być wystarczającym powodem
czy bodźcem do podjęcia decyzji
o przeprowadzeniu termomodernizacji
budynku.
8
marzec 2009 nr 3
prosto z regionu
Druga kategoria?
Nie wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się ze stanowiskiem Czarskiego. Poseł Ewa Malik wspomniała, że kilka lat temu rozwój
gospodarczy terenów po obu stronach Brynicy był równomierny, ale prawidłowość ta już się skończyła
Tekst i foto: Tomasz Bienek
– W tej chwili wydaje mi się, iż
jest stosowana polityka marginalizacji Zagłębia – mówiła posłanka. – Z list indykatywnych
zniknęło wiele projektów dotyczących Zagłębia. Chodzi mi
o projekty związane z infrastrukturą drogową, a także pewne
środki, które próbowaliśmy pozyskać na rozbudowę centrum
logistycznego w Sławkowie.
Konieczność szerokiego patrzenia na inwestycje na Śląsku
i w Zagłębiu podkreślił Kazimierz Górski, który jako jedyny
z prezydentów zagłębiowskich
miast przybył na konferencję.
– Pamiętajmy, że jako Sosnowiec czy Zagłębie nie konkurujemy dziś z Katowicami czy
Krakowem. Konkurujemy z Europą i ze światem. Ważna jest
promocja całego regionu, w którym żyje 2,6 mln mieszkańców.
Mam nadzieję, że Katowice też
to rozumieją, bo przegrają tak
samo jak my, jeśli będziemy promować tylko siebie. Inwestycje
na terenie Sosnowa służą też Katowicom i odwrotnie, bo jako region musimy stanowić solidarną
całość, i wtedy nikt nie będzie
mówił o marginalizacji Zagłębia
czy innej części regionu
– stwierdził prezydent.
Pod czas kon fe ren cji spo ro
miejsca poświęcono różnicom
Michał Czarski, przewodniczący
sejmiku województwa śląskiego
Na konferencji poruszono temat śląsko-zagłębiowskiego konfliktu dotyczącego targów Expo Silesia. Taki konflikt istnieje, ale
raczej jako zjawisko medialne. A czy szkodzi on targom? Targi od roku działają
świetnie. Z powierzchni 13 tysięcy metrów kwadratowym
mogą rozbudować się do 40 tysięcy. Organizują co najmniej dwie imprezy w miesiącu, więc jest to ogromna siła
dla rozwoju naszej gospodarki i tworzenia miejsc pracy np.
w sektorze usług.
Waldemar Andzel (PiS)
Reprezentujemy określone formacje polityczne, ale wspólnie występujemy w interesie Zagłębia, jednak jeśli chcemy coś
ugrać, musimy występować w interesie
województwa śląskiego, którego Zagłębie
jest częścią. Rozdrabnianie spraw na międzymiastowe animozje może tylko spowodować, że straci
cały region. Pomimo różnicy zdań między naszymi klubami
o wiele rzeczy będziemy wałczyć wspólnie, myślę tu o połączeniu kolejowym z Zawiercia do Pyrzowic czy nadaniu lotnisku w Pyrzowicach imienia Kiepury.
kul tu rowym i wciąż ży wym
śląsko-zagłębiowskim animozjom. Pro blem ten był tym
bardziej na czasie, że w decydują cą fa zę wkra cza de ba ta
nad na zwą tzw. ślą sko-za głę biowskiej metro po lii i wie le
wskazuje, iż będzie się ona nazywać Silesia.
– Obszar, na którym żyjemy
to nasza mała ojczyzna, to tradycja kultywowana przez pokolenia – powiedział Piotr Krawczyk
z FdZD. – Tymczasem nasze
próby wpływania na kształt
przyszłego wyglądu śląsko zagłębiowskiej metropolii, czy inicjatywy dotyczące nadaniu
imienia Kiepury Portowi Lotni-
czemu Pyrzowice są lekceważone. Tymczasem tożsamość społeczna jest bardzo ważna, i jeśli
sprawy dalej będą tak wyglądać,
to za jakiś czas staniemy się Ślązakami drugiej kategorii.
Stanowisko to starał się łagodzić starosta będziński Adam
Lazar.
– Musimy mieć świadomość
naszej tradycji i odrębności, ale
z drugiej strony walka ze Śląskiem jest nierozsądna. Choć
granica na Brynicy to zdaniem
wielu historyków i socjologów
najtrwalsza granica w Polsce,
różnice między nami powinny
być wykorzystywane na naszą
korzyść – stwierdził.
– Nie tylko posłowie, ale
właśnie stowarzyszenia i fundacje zagłębiowskie powinny starać się promować Zagłębie, skoro właśnie one uznają, że dotychczasowa promocja regionu
jest słaba – dodała posłana Beata Małecka-Libera.
Sporo uwagi poświęcono nowej nazwie śląsko-zagłębiowskiej metropolii. Zdaniem Zbigniewa Szaleńca z PO, jest ona
zbyt ogólna, bo Silesia to także
Dolny Śląsk, Opolszczyzna oraz
tereny należące do republiki
Czeskiej. Z kolei Kazimierz
Górski uważa, że z marketingowego punktu widzenia, jako hasło promocyjne, krótka nazwa
może być dobrym pomysłem,
ale z powodów o których mówił
senator PO warto aby w podtytule zawierała dodatkową nazwę
„metropolia śląsko-zagłębiowska”.
Uczestnicy konferencji wskazywali też na nikłą troskę władz
wojewódzkich o zagłębiowskie
placówki kulturalne.
– Dużo mówimy o kondycji
placówek kulturalnych Zagłębia i So snowca. Nie chce my,
że by przej mował je Urząd
Marszałkowski, ale życzylibyśmy sobie by dofinansowywał
je tak jak na Śląsku, gdzie 13
placówek utrzymywanych jest
przez marszałka, podczas gdy
u nas ani jed na – wyja śniał
Kazimierz Górski. – Jeśli dostaniemy 5 mln rocznego dofinan sowa nia dla czte rech
obiek tów, to dota cja ta ka da
nam 20 mi lio nów co ro ku,
po kil ku la tach mo gli byśmy
wy bu dować ope rę, na brak
któ rej wska zuje wie le osób.
Nie mo że my sfi nan sować ta kie go przed się wzię cia, bo
na bie żą co sa mi fi nan suje my
obiek ty kul tu ry w mie ście.
Bu dżet Urzę du Mar szał kow skiego to dziś 1,5 mld złotych,
lecz z tej sumy na Zagłębie nie
jest przeznaczany nawet jeden
procent, nie licząc dofinansowania szpitala gór niczego.
Instytut dla Zagłębia
W ramach Wyższej Szkoły Humanitas
w Sosnowcu powstał Instytut Zagłębiowski – jednostka organizacyjna uczelni, zajmująca się działalnością naukowo-badawczą i wydawniczą dotyczącą tematyki zagłębiowskiej. Instytut ma zrzeszać
naukowców i społeczników działających
na rzecz umacniania tożsamości Zagłębia
oraz propagowania wartości lokalnych
i regionalnych.
– Do celów Instytutu należy m.in.
upowszechnianie wiedzy na temat Zagłebia Dąbrowskiego, kształtowanie postaw
reklama
reklama
prozagłębiowskich, prowadzenie działalności edukacyjnej adresowanej do mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, wspieranie prozagłębiowskich inicjatyw społecznych,
rozwijanie
twórczości
i kreatywności mieszkańców Zagłębia
oraz kształtowanie podstaw społeczeństwa
obywatelskiego w skali miasta i regionu
– wyjaśnia Michał Kaczmarczyk, rzecznik prasowy WSH.
Instytut jest jednostką organizacyjną
uczelni, ale będzie działał na zasadach stowarzyszenia. Oznacza to, iż mogą do nie-
reklama
go przystąpić nie tylko naukowcy zatrudnieniu w WSH, ale także osoby niezwiązane z uczelnią, które interesują się problematyką zagłębiowską i chcą działać
na rzecz swojego regionu. –Chcemy stworzyć platformę skupiającą przede wszystkim ludzi nauki, ale także pasjonatów popularyzujących Zagłębie, pomnażających
jego dorobek twórczy. Jesteśmy otwarci
na współpracę z każdym, komu bliskie są
idee zagłębiowskiego lokalizmu, ma pomysły na działalność popularyzatorską,
społeczną czy kulturalną na rzecz swoje-
go regionu – mówi dr Michał Kaczmarczyk, pomysłodawca i dyrektor Instytutu
Zagłębiowskiego.
Instytut będzie realizował swoje cele
m.in. poprzez prowadzenie badań naukowych, wydawanie książek i czasopism,
organizowanie konferencji i sesji naukowych i popularnonaukowych, organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, uczestniczenie w akcjach społecznych i edukacyjnych oraz współpracę z instytucjami,
które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz Zagłębia Dąbrowskiego.
reklama
reklama
-Sądzimy, że Zagłębiu potrzebna jest
instytucja naukowa, która będzie koordynatorem i promotorem rozmaitych działań mających na celu popularyzację Zagłębia. Śląsk ma swój Instytut Śląski, czas
na podobną instytucję w naszym regionie
– dodaje Michał Kaczmarczyk.
Instytut zainaugurował swoją działalność współorganizując, wraz ze stowarzyszeniem Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego – Sosnowiec, debatę panelową na temat problemu marginalizacji
Zagłębia. RED
marzec 2009 nr 3
9
fotoplastikon
niami. Ujęty po długim, dość nieudolnie prowadzonym przez SB
śledztwie, skazany został na karę
śmierci. Wyrok wykonano pomimo faktu, że w zamachach nie było żadnych ofiar.
Publikacja „Donosem i pałką” otwiera nową popular no-na ukową se rię wy daw ni czą
katowickiego Instytutu Pamięci Na ro dowej. Tom zawie ra
kilkanaście popularyzatorskich
ar tykułów, ukazujących prakty kę Służ by Bez pie czeń stwa
w wojewódz twie ka towic kim
w la tach 1956-1980. Oprócz
tek stu o nie uda nym za ma chu
na Chrusz czowa i Go muł kę,
w to mie omówio no rów nież
zabezpieczanie wizyty generała de Gaulle’a przez SB, afery
mięsnej, walkę z tzw. zachodnio nie miec kim
rewi zjo ni zmem, „szpie go ma nię”, nad zór nad studenckim praktykami robotniczymi, desperackie
uciecz ki na Za chód w wa go nach z karbidem. Szczególnie
interesujący jest tekst „Operacja „Obiekt”, czyli SB na Mistrzo stwach Świa ta i Eu ro py
w Hokeju na Lodzie w Katowicach (8-25 kwietnia 1976 r.)”.
Jego autor – Michał Szynkiewicz, w spo sób cie kawy
i przystępny prezentuje działania Służ by Bez pie czeń stwa
prowadzone podczas przeprowa dzo nej z wiel kim roz ma chem w katowickim „Spodku”
imprezy, którą kibice pamiętają przede wszystkim dzięki historycznemu zwycięstwu polskiej drużyny nad Związkiem
Radzieckim (6: 4). eMWu
Poetycko w Muzie
Maciej Melecki (z lewej) czytał w Muzie swoją poezję
26 lutego w Art Cafe Muza odbyło się spotkanie autorskie
z poetą Maciejem Meleckim.
Wieczór poetycki, prowadzony
reklama
przez Annę Wiech z Uniwersytetu Śląskiego, promował wydany w ubiegłym roku tom poezji
„Zawsze wszędzie indziej”.
Współorganizatorem imprezy
była Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu.
Maciej Melecki, ur. w 1969
r. w Mikołowie, debiutował
w 1993 arkuszem poetyckim
„Zachodzenie za siebie”. Pracował jako współscenarzysta
filmu „Wojaczek” Lecha Majewskiego, w którym wystąpił
też jako aktor. Jest redaktorem
pisma literackiego „Arkadia”,
był też redaktorem książki
„Reszta krwi” – wiersze nieznane, zawierającej niepublikowane wiersze Rafała Wojaczka.
Spotkanie połączone było
z koncertem formacji Brzoska
i Mosquito, w składzie Wojciech
Brzoska (wiersze, melorecytacja)
i Adam „Mosquito” Kusiak (aranżacja, instrumenty klawiszowe).
Tekst i foto: TB
Koncert dla Sandry
Ponad 20 tysięcy złotych zebrano podczas koncertu charytatywnego dla Sandry Michoń, 18letniej będzinianki, która została sparaliżowana w wypadku drogowym.
ARC
11 marca w sosnowieckim Muzeum, w ramach cyklu wykładów otwartych „Akademia Wiedzy o Zagłębiu”, odbył się wykład dra Adama Dziuby
z Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach pt. „Zamachowiec z Zagórza”. Prelekcja połączona została z promocją książki „Donosem i pałką. Z działań
Służby Bezpieczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1956-1980”.
Prelekcja Dziuby dotyczy
dwóch nieudanych prób zamachów (poprzez detonację bomb
własnej produkcji) z przełomu
lat 50. i 60. ub. wieku, które
miały miejsce na terenie obecnej
dzielnicy Sosnowca – Zagórza.
W 1959 r. próbowano dokonać
zamachu na I sekretarza Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikitę M. Chruszczowa,
z kolei dwa lata później – na I sekretarza KC PZPR – Władysława
Gomułkę. Sprawcą obu okazał się
górnik z Zagórza – Stanisław Jaros, który swoje próby motywował
antykomunistycznymi przekona-
ARC
Zapraszamy do Muzeum
Kasia Kowalska nie tylko zaśpiewała dla Sandry, pozowała z nią do zdjęcia, ale także
podziękowała nastolatce, że mogła jej pomóc
Już kilka dni przed rozpoczęciem imprezy zabrakło
biletów. W dąbrowskim Pałacu Kultury Zagłębia
tłumnie pojawili się uczniowie i wychowankowie
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych z Zagłębia
i Śląska oraz wielu zaproszonych gości.
Szkoła oraz stowarzyszenie „Razem do celu” zadbali, by oprócz gwiazd takich jak Kasia Kowalska
czy Kabaret DNO na estradzie mogła zaprezentować
się także najzdolniejsza młodzież. Wspólne występy, które zapowiadały Elżbieta Chycka i Anna Nowak, były okazją nie tylko do prezentacji przed kilkusetosobową publicznością, ale także do odśpiewania na scenie największych hitów wraz z Kasią
Kowalską.
Oprócz biletów, które rozprowadzano w formie
cegiełek, przeprowadzono licytację ciekawych przedmiotów, które przekazali parlamentarzyści oraz lokalne władze. Odpowiedzialni za licytację artyści
z grupy DNO także i w tej roli sprawdzili się wybornie. Za 1000 złotych zlicytowali statuetkę, podaro-
waną Zbigniewowi Podrazie, 500 złotych wytargowali za piłkę z autografami piłkarzy „Zagłębie” Sosnowiec – którą podarował szkole poseł Grzegorz Pisalski. Warto zaznaczyć, że cały dochód z imprezy
przeznaczony będzie na kosztowną rehabilitację
dziewczyny. Dzięki zgromadzonym środkom i ludziom dobrej woli istnieje duża szansa, że Sandra ponownie będzie miała szansę wrócić do zdrowia.
Profesjonalnie zorganizowany koncert charytatywny jest zapowiedzią radykalnych zmian dla szkoły. Dąbrowa, wzorem Sosnowca, wyemitowała obligacje, które m.in. posłużą do zbudowania przy ulicy
Sadowej nowej jednostki. Kompleks ma kosztować
około 120 milionów złotych i spełniać rolę zespołu
szkół niepełnosprawnych, dla całego regionu. Oprócz
dzieci niewidomych miejsce w ośrodku znaleźć mają także młode osoby z innymi zaburzeniami. Tego
typu inwestycja jest bardzo potrzebna, bo dzisiejszy
obraz szkoły mieszczący się przy ulicy Wybickiego
jest daleki od ideału, głównie ze względu na kiepskie
warunki lokalowe. ajk
„Kobieta pierwotna” w Zabrzu
Rewelacyjna sztuka w reżyserii Arkadiusza Jakubika
– twórcy „Goło i wesoło”. Hanna Śleszyńska w roli
kobiety poszukującej Pana Ideała. Opowieść
o nieudanych randkach, błędach, niepowodzeniach
i kolejnych próbach. Doskonała charakterystyka
związków damsko – męskich. Mnóstwo humoru,
odrobina pikanterii, szczypta rubaszności.
Na to wszystko zapraszamy 20 marca 2009
do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Genialna kreacja Hanny Śleszyńskiej, która
rewelacyjnie wciela się w postać Kobiety Pierwotnej.
Wydaje się, jakby rola była napisana specjalnie dla
reklama
niej. Aktorka jest stuprocentowo wiarygodna, sprawia
wrażenie, jakby opowiadała o swoich przeżyciach.
Jest seksowna, frywolna, uwodzicielska. A do tego
niewiarygodnie zabawna. Udowadnia, że kobieta jest
jak wino: czym starsza, tym lepsza – bardziej ponętna,
pociągająca, mocniej stąpająca po ziemi, umiejąca
wychodzić z twarzą z każdej opresji.
Już tradycyjnie mamy dla naszych Czytelników,
którzy jako pierwsi przyjdą do redakcji z najnowszym
numerem „Kuriera” dwa pojedyncze zaproszenia
na spektakl „Kobieta Pierwotna” w Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu. Serdecznie zapraszamy. U
10 marzec 2009 nr 3
historia
Z dziejów
sosnowieckiego sportu
Wszystko
rozpoczęło
się
w 1906 r. w Milowicach, kiedy
to pracownicy tamtejszej walcowni założyli nielegalny klub
sportowy prowadzący sekcję
piłki nożnej (KS „Milowice”).
W dwa lata później uzyskano
zgodę władz rosyjskich i przekształcono go w filię Towarzystwa Sportowego „Union”
w Petersburgu. W latach 1908
– 1914 TS „Union” był klubem
trzysekcyjnym. Oprócz piłkarskiej posiadało także sekcję cyklistów (posiadającą własny betonowy tor w Milowicach) i kręglarską. Towarzystwo zawiesiło
działalność po wybuchu I wojny światowej. Po odzyskaniu
niepodległości już w 1918 r. powstało Towarzystwo Sportowe
„Victoria”, a rok później Towarzystwo Sportowe „Sosnowiec”
(od 1921 r. KS „Sosnowiec”).
Oba rywalizujące początkowo
ze sobą kluby połączyły się
w 1931 r. tworząc Sosnowieckie
Towarzystwo Sportowe „Unia”.
Nowo powstałe Towarzystwo
korzystało ze stadionu położonego przy Al. Mireckiego, który został zmodernizowany. Wybudowano bieżnię lekkoatletyczną, która była zarazem
torem kolarskim i motoryzacyjnym, korty tenisowe oraz boisko
do gry w siatkówkę i koszykówkę. W okresie przedwojennym
największymi sukcesami piłkarzy „Unii” było zdobycie tytułu
mistrza klasy „A” okręgu kieleckiego w 1933 r. i uzyskanie
prawa gry w barażach o awans
do ekstraklasy, przegranych
z „Naprzodem” Lipiny. W tym
czasie sosnowiecki klub prowadził wiele sekcji: kolarską, motocyklową, tenisową, hokeja
na lodzie, łyżwiarską, bokserską
oraz gier zespołowych (siatków-
ki i koszykówki) oraz lekkoatletyczną.
Okres okupacji hitlerowskiej
nie sprzyjał uprawianiu sportu
jednak piłkarze STS „Unia” rozegrali w tych trudnych czasach
kilka spotkań towarzyskich,
m.in. z AKS Niwka.
Po wojnie najlepsze wyniki
odnosił klub sportowy RKU Sosnowiec, który w 1949 r. uzyskał
awans do drugiej ligi. Po fuzji
kilku klubów sosnowieckich powstało Zrzeszenie Sportowe
Metal, a do rozgrywek drugiej
ligi przystąpił nowo utworzony
Klub Sportowy „Stal”. W 1954
r. odniósł on historyczny sukces,
uzyskując awans do ekstraklasy.
W rok po awansie piłkarze sosnowieckiego klubu zdobyli tytuł
wicemistrzów
Polski,
a pierwszym obywatelem naszego miasta, który doznał zaszczytu gry w reprezentacji narodowej
został Marian Masłoń. W 1956
r. wybudowano Stadion Ludo-
wy, gdyż stadion przy Al. Mireckiego noszący obecnie imię
Jana Ciszewskiego, nie był
w stanie pomieścić odpowiedniej liczby kibiców. W styczniu 1962 r. powołano do życia
wielosekcyjny Górniczy Klub
Sportowy „Zagłębie”. Sosnowieccy piłkarze zdobyli jeszcze
trzykrotnie tytuły wicemistrza
kraju (1964, 1967, 1972) i czterokrotnie
Puchar
Polski
(1962,1963,1977,1978). Od bieżącego sezonu sosnowieccy piłkarze walczą na arenach drugiej
ligi mając niewątpliwie aspiracje
na awans do wyższych klas rozgrywkowych.
Wspominając o sukcesach
GKS „Zagłębie” nie można zapominać o przedstawicielach innych sekcji. Hokeiści na lodzie
dokonali tego czego nie udało
się piłkarzom zdobywając pięciokrotnie tytuły Mistrza Polski
(1980, 1981, 1982, 1983, 1985).
Dwukrotnie po tytuły Mistrza
Polski (1985, 1986) sięgali również koszykarze „Zagłębia”.
Jednak sukcesy sosnowieckiego sportu to nie tylko zasługa GKS „Zagłębie” Sosnowiec.
Wielokrotnie po tytuły Mistrza
Polski sięgali siatkarze i siatkarki GKS „Płomień” Milowice.
Panie zdobyły pięć tytułów
(1974, 1975, 1979, 1980, 1981),
panowie trzy (1977, 1979, 1996
– jako Kazimierz – Płomień Sosnowiec), a w 1978 r. sięgnęli
po Puchar Europy Mistrzów
Krajowych. Ponadto zawodnicy
sosnowieckiego klubu: Ryszard
Bosek, Wiesław Gawłowski,
Włodzimierz Sadalski i Zbigniew Zarzycki zdobyli wraz
z reprezentacją Polski, podczas
Igrzysk Olimpisjkich w Montrealu (1976) – złote medale.
Czternastokrotnymi Mistrzyniami Polski (na hali i boisku
otwartym) są piłkarki nożne klubu sportowego „Czarni” Sosnowiec.
Żeleński Tadeusz
(1874 – 1941) pseudonim literacki Boy, pisarz, poeta-satyryk, tłumacz literatury francuskiej
Urodził się 21 grudnia 1874 r.
w Warszawie, w rodzinie Władysława – kompozytora i Wandy z Grabowskich. Jego ciotecznym bratem był poeta K.
Tetmajer i od najmłodszych lat
posiadał związki ze środowiskiem artystycznym. Po ukończeniu gimnazjum, w latach 1892-1900 studiował medycynę na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.
Po jej ukończeniu pracował jako lekarz pediatra w Szpitalu
św. Ludwika w Krakowie
(1901-1906). Jako poeta debiutował już w 1895 r., ogłaszając w tygodniku „Świt”
cykl sonetów. W tym czasie
często przebywał w środowisku związanym z osobą Stanisława Przybyszewskiego. Pod-
czas pobytu na stypendium naukowym w Paryżu bardziej niż
medycyną zaczął interesować
się literaturą francuską. Po powrocie do kraju w 1906 r.
współtworzył kabaret Zielony
Balonik, pisał różne teksty satyryczne oraz przekładał na język polski literaturę francuską,
co przyniosło mu odznaczenia,
m.in. Akademii Francuskiej
(1914) i Krzyż Kawalerski Legii Honorowej (1922). Podczas I wojny światowej jako lekarz kolejowy zmobilizowany
został do armii austriackiej.
W 1919 r. rozpoczął pracę krytyka literackiego, którą kontynuował do końca życia.
Od 1922 r. zamieszkał w Warszawie, zajmując się wyłącznie
pracą literacką i wygłaszaniem
odczytów. W sezonie 19231924 był kierownikiem literackim Teatru Polskiego, stale
współpracował z „Kurierem
Porannym”, „Ilustrowanym
Kurierem Codziennym”, „Wiadomościami
literackimi”.
W 1933 r. otrzymał nagrodę literacką miasta stołecznego
Warszawy oraz powołany został do Polskiej Akademii Literatury. Ponadto wspólnie z Ireną Krzywicką kierował prywatną
kliniką,
która
promowała świadome macierzyństwo. Miał bardzo radykalne poglądy, ponieważ domagał się legalizacji aborcji
oraz propagował antykoncepcję, za co wielokrotnie był krytykowany. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się we
Lwowie, gdzie zamieszkał
u szwagra żony prof. Jana Greka. W październiku 1939 r.
władze sowieckie powołały go
na stanowisko kierownika katedry historii literatury francuskiej lwowskiego uniwersytetu.
Działał w Związku Literatów
Polskich, wszedł w skład kolegium redakcyjnego pisma Nowe Widnokręgi, publikował artykuły w Czerwonym Sztandarze, uczestniczył w imprezach
propagandowych. Po zajęciu
Lwowa przez Niemców został
aresztowany w nocy z 3 na 4
lipca 1941 r. i następnie rozstrzelany. Miejsce jego pochówku nie jest znane.
W Sosnowcu ulica Tadeusza Boya-Żeleńskiego znajduje się w dzielnicy Porąbka.
Komorowski
Tadeusz
(1895 – 1966) ps. Bór, Znicz, Lawina, generał dywizji,
dowódca Armii Krajowej
Urodził się 1 czerwca 1895 r.
w Chorobrowie koło Brzeżan
(Podole), w rodzinie Mieczysława herbu Korczak – administratora majątku oraz Wandy z Zalewskich. Lata gimnazjalne spędził we Lwowie
(1905-1913), jednak nie wykazywał większych zainteresowań politycznych. Bezpośrednio po zdaniu egzaminów
maturalnych wstąpił do Akademii Wojskowej w Wiedniu.
Po jej ukończeniu w 1915 r.,
jako podporucznik dowodził
plutonem na froncie rosyjskim i włoskim. W listopadzie 1918 r. wraz z grupą żołnierzy-Polaków z rozpadającej się armii austriackiej wstąpił
do 9. Pułku Ułanów Małopolskich. Jesienią 1919 r. mianowany został rotmistrzem, w sierpniu następnego roku został
dowódcą 12. Pułku Ułanów, na którego czele brał udział
w całodziennej bitwie kawaleryjskiej pod Komorowem (31
sierpnia 1920) przeciwko przeważającej liczebnie Armii
Konnej Budionnego. Został ranny, a po rekonwalescencji
skierowano go do 9. Pułku Ułanów Małopolskich na stanowisko zastępcy dowódcy. Posiadał zdolności pedagogiczne
dlatego pełnił stanowiska związane ze szkoleniem, m.in.
w Gnieźnie i w Oficerskiej Szkole Artylerii w Warszawie.
W 1923 r. został mianowany na stopień majora. W rok później brał udział w VIII Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w Paryżu, startując we wszechstronnym konkursie
konia wierzchowego. Pełnił funkcję dowódcy 9. Pułku Ułanów Małopolskich i z tego tytułu w dniu 1 stycznia 1928 r.
został mianowany na stopień podpułkownika. W latach trzydziestych kierował przygotowaniami polskiej ekipy
na Igrzyska Olimpijskie w Berlinie (1936), która we
wszechstronnym konkursie konia wierzchowego zdobyła
srebrny medal. W październiku 1938 r. otrzymał funkcję komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu,
a w sierpniu 1939 r. mianowano go dowódcą Ośrodka Zapasowego Zgrupowania Kawalerii w Garwolinie. W kampanii wrześniowej powierzono mu dowództwo obrony przepraw na Wiśle, a od 13 września był zastępcą dowódcy
Kombinowanej Brygady Kawalerii. Po bitwach pod Suchowolą i Jacnią unikając niewoli przedostał się do Krakowa.
Wspólnie z Klemensem Rudnickim i Edwardem Godlewskim utworzył wojskową strukturę konspiracyjną pn. „Kaerge”. Od 1940 r. komendant Obszaru Południowo-Zachodniego Związku Walki Zbrojnej, od maja w stopniu generała
brygady. Po dekonspiracji i aresztowaniu (20 kwietnia 1941)
przeniesiony do Warszawy. W lipcu 1941 r. mianowany zastępcą Komendanta Głównego ZWZ. Po przemianowaniu
ZWZ na Armię Krajową (luty 1942) brał udział w „akcji
scaleniowej”. Po aresztowaniu gen. Stefana Grota – Roweckiego (30 czerwca 1943), w dniu 17 lipca mianowany został
na stanowisko Dowódcy Sił Zbrojnych w Kraju. 21 marca 1944 r. został generałem dywizji, a następnie odznaczony Orderem Virtuti Militari. W dniu 31 lipca 1944 r. podjął
decyzję o wybuchu powstania warszawskiego. Od 30 września Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych. Od 5 października 1944 r. do 4 maja 1945 r. jeniec wojenny, po przybyciu
do Londynu funkcję Naczelnego Wodza pełnił do listopada 1946 r. W latach 1947-1949 był Prezesem Rady Ministrów, a od roku 1956 wspólnie z gen. W. Andersem i E. Raczyńskim członkiem „Rady Trzech”, która przejściowo zastępowała Prezydenta RP. Zmarł niespodziewanie na atak
serca 24 sierpnia 1966 r. w Buckley. Pochowany został
na cmentarzu Gunnesbury w Londynie. W 1994 r. jego prochy zostały przewiezione do Polski i złożone na Cmentarzu
Powązkowskim w Warszawie. W Sosnowcu generał Tadeusz Bór-Komorowski uhonorowany został ulicą w dzielnicy
Środula, która do marca 1990 r. nosiła nazwę generała-pułkownika Iwana Korownikowa, dowódcy 59. Armii I Frontu
Ukraińskiego, która 27 stycznia 1945 r. wkroczyła do naszego miasta.
kolumnę redaguje Michał Węcel
Żródło: www.zaglebie.sosnowiec.pl
marzec 2009 nr 3
prosto z miasta
Palikot w Sosnowcu
Diecezja czeka na biskupa
23 lutegow Biurze Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej
RP odbyło się spotkanie posła
Janusza Palikota z sosnowieckimi przedsiębiorcami. Ale nie
tylko. W konferencji uczestniczyli także poseł Grzegorz Dolniak oraz senator Zbigniew Szaleniec. Obaj reprezentujący PO.
Jednak to nie oni przykuwali
uwagę, a świeżo upieczony tatuś
upragnionej Zosi.
Spotkanie w biurze wypełnionym po brzegi mieszkańcami
Sosnowca poświęcone było pracom parlamentarnej komisji
„Przyjazne państwo”. Tematem
konferencji były „Działania Komisji Przyjazne Państwo – szansą dla polskich przedsiębiorstw”.
Poseł Palikot mówił o absurdach codziennego życia, nie tylko tych dotykających przedsiębiorców. Wśród pytań od sosnowiczan nie brakowało tych
dotyczących zwrotu podatku
VAT, budownictwa, odrolnienia
gruntu, czy uproszczeń w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
– Głupie przepisy są wytworem narastającej w naszym kraju biurokracji, która doprowadziła do stworzenia tzw. kultury
niejasnych zapisów, co daje władzę interpretującym je urzędnikom. Ilość absurdalnych przepisów w naszym prawie, które
trzeba zmienić, jest ogromna.
Nasza komisja otrzymała ok. 40
tysięcy listów z opisami tych absurdów. Niektórych modyfikację
W samo południe 28 marca biskup nominat ks. Grzegorz Kaszak odbędzie ingres do sosnowieckiej Katedry.
– Biskup nominat przyjmie
święcenia biskupie, tzw. sakrę
biskupią. Głównym konsekratorem będzie ks. kard. Józef
Glemp. Współkonsekratorami
będą: ks. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
i ks. abp Stanisław Nowak, Metropolita Częstochowski – informuje ks. Jarosław Kwiecień,
rzecznik prasowy diecezji sosnowieckiej.
Na razie ks. Kaszak przebywa Rzymie, jednak przygląda
się bieżącym problemom diecezji. W swoim liście przesłanym
z Watykanu zapewnił o modlitwie za ofiary poszkodowane
w pożarze w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach, do którego
doszło w nocy z 28 lutego na 1
marca. Pożar wybuchł na drugim piętrze w pięciokondygnacyjnym budynku. W płomieniach śmierć poniosły trzy osoby, wśród nich 5-letnie dziecko.
Wszystkim pytającym Janusz Palikot obiecał swoją pomoc
już udało się wprowadzić w życie. Na przykład zwolnienie
z podatku VAT osób, które chcą
przekazywać żywność organizacjom pożytku publicznego, albo
umożliwienie osobom niewidomym na wejście z psem przewodnikiem do marketu.
Podczas spotkania poseł ubolewał, że kojarzy się go głównie
przez pryzmat wibratora – Działam po to, by doprowadzić do odbiurokratyzowania życia publicznego. W naszym prawie roi się
od idiotyzmów. Jak mogło dojść
Internetowa poradnia
zaprasza
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu
zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania ze
stro ny in ter netowej po rad ni
pod adresem: www.ppp2sosnowiec.akropolis.com.pl.
Na stronie można znaleźć infor ma cje z za kre su do radz twa zawodowego, tworzenia
wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa i koordynacji zadań w sosnowieckich gimnazjach. U
Rodzynek z Sosnowca
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs
na dofinansowanie projektów w dziedzinie kultury. W ramach
pierwszej edycji wpłynęło 355 wniosków, z których 262 spełniało
wymogi formalne
Łącznie dofinansowano 148
projektów na sumę 1 983 650 zł.
W tym roku po raz pierwszy
przyznano dofinansowania dla
dużych imprez promujących region poprzez kulturę. Po 80 tys.
zł otrzymały m.in. OFF Festival, 29 Festiwal Rawa Blues
oraz Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Sakralnej „GAUDE
MATER”. Z Sosnowca jest tylko jeden obdarowany – Związek
Zagłębiowski otrzyma 10 tys.
złotych na czasopismo „Nowe
Zagłębie”.
Oferty na otwarty konkurs
w dziedzinie kultury wciąż można składać. W tym roku zaplanowano jeszcze dwie edycje konkursu. Pierwsza obejmie projekty
złożone do 31 marca, kolejna do 27 maja. W tym roku
na dotacje zaplanowano 3,4 mln
złotych. W roku ubiegłym 392
projekty otrzymały łącznie 3,6
mln złotych dotacji.
Celem konkursu jest wsparcie zadań publicznych województwa śląskiego w dziedzinie
kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego zgodnych z zapisami „Strategii rozwoju kultury
w województwie śląskim na lata 2006-2020” o zasięgu lub znaczeniu regionalnym. W konkursie starować mogą projekty, których realizacja rozpoczyna się
od 2 marca do 10 grudnia 2009.
Priorytetowo traktowane są działania mające na celu popularyzację i upowszechnianie dokonań
Wojciecha Korfantego, upamiętnienie 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz upamiętnienie 90. rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. RED
do wprowadzenia przepisu, że
każdy przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać w zakładzie osobę przeszkoloną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego? To głupota – podkreślał poseł
pomysł wprowadzony przez Ministerstwo Pracy.
Poseł Palikot odpowiadał
na liczne pytania obecnych
przedsiębiorców. Każdemu obiecał swoją pomoc. Prosząc jednocześnie o przekazywanie swoich
opinii na piśmie do komisji
„Przyjaznego Państwa” za po-
średnictwem posła Grzegorza
Dolniaka.
Pytający otrzymywali od posła jego autobiograficzną książkę
pt. „Płoną koty w Biłgoraju”
z
autografem.
Wcześniej,
przed spotkaniem z przedsiębiorcami w Sosnowcu, Janusz Palikot
spotkał się ze studentami w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej. Tam rozmawiano
o szansach i możliwościach rozwoju młodego pokolenia.
Tekst i foto: U
Ważne!
31 mar ca na stą pi za koń cze nie do staw energii elek trycznej dla części odbiorców z terenów naszego miasta. Wiąże się to z końcem koncesji na przesył, dystrybucję i obrót energią elektryczną, którą obecnie posiada Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Poniżej zamieszczamy wykaz ulic zasilanych z sieci elektroenergetycznej SRK S.A.
Są to obiekty/budynki położone przy ulicach: Zapolskiej 4, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 20; Kraszewskiego 2, 2A, 2B, 2D, 3, 3C, 2D, 3, 4, 4B, 4D, 5, 6, 7, 9, 1
1, 13, 15, 17, 19, 21, 25; Do brzań skie go 2C, 92, 99, 99A, 112, 114, 116, 118, 120, 120C, 12
0A, 120E, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138; Makuszyńskiego 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 4B; Mikołajczyka 37, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 62, 62A, 66, 66A, 68, 68
A; Szymanowskiego 59; Gacka 1, 1B, 1C; Kosynierów 28, 32, 36, 42, 20A, 32A, 40A oraz innych obiektów położonych przy powyższych ulicach do których
SRK S.A. dostarcza energię elektryczną.
Garaże położone przy ulicach: Zapolskiej (nr 1-82);
Zapolskiej/Dobrzańskiego (nr 1-33); Kraszewskiego
(w parku 1-8); Kraszewskiego 2 oraz Mikołajczyka 39.
Spół ka Re struk tu ry za cji Ko palń S.A. pla nuje za kończenie działalności koncesjonowanej wraz z wygaśnięciem okresu obowiązywania powyższych koncesji.
Wo bec powyż sze go pro si się od bior ców, któ rzy
jeszcze nie zawarli umów przyłączeniowych z nowym
przedsiębiorstwem dystrybucyjnym energii, o wystąpienie do lokalnej spółki dystrybucyjnej z wnioskiem
o usta le nie wa run ków przy łą cze nia oraz zawar cia
umowy przyłączeniowej. Dla odbiorców znajdujących
się na terenie Gminy Sosnowiec jest to: ENION S.A.
Rejon Dystrybucji Sosnowiec, 41-200 Sosnowiec, ul.
Andersa 14, tel. 032-735-41-07.
Warunkiem zawarcia umowy przyłączeniowej jest
posiadanie przez odbiorcę tytułu prawnego do zajmowanego obiektu, do którego ma być dostarczana energia.
Więcej infor macji można uzyskać pod numerem telefonu (032) 263-16-00 w. 458 lub 475. U
11
Ingres wkrótce
– Moją szczerą modlitwą
u grobu pierwszych apostołów
otaczam ofiary tego nieszczęśliwego wypadku. Wszystkich polecam Bożemu Miłosierdziu.
Łączą się również w bólu i cierpieniu z rodziną, która utraciła
najbliższych – napisał w krótkim komunikacie biskup nominat.
Zgodnie z prośbą ks. Kaszaka 8 marca we wszystkich parafiach Dąbrowy Górniczej została przeprowadzona zbiórka pieniędzy, które za pośrednictwem
Caritasu trafią do rodzin poszkodowanych.
Ks. Grzegorz Kaszak zostanie najmłodszym w Polsce biskupem diecezjalnym. 24 lutego
obchodził swoje 45. urodziny.
Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1989 r. Pierwszą placówką
duszpasterską ks. Kaszaka była
parafia pw. Św. Wojciecha
w Świnoujściu – Warszowie.
Studia doktoranckie z zakresu
teologii moralnej odbył w Papieskim Uniwersytecie Świętego
Krzyża w Rzymie. TB
Jubileusz sosnowickich wolontariuszy
Pomagają cały rok
Ze względu na swoją rolę Ośrodek Pomocy Społecznej jest naturalnym miejscem spotkań
osób szukających pomocy
z osobami chcącymi pomóc.
– W lutym minął rok, jak
przystąpiliśmy do wdrażania
modelu funkcjonowania wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu
– mówi Barbara Kasza, koordynator ds. wolontariatu w MOPS.
– Nasza grupa dynamicznie się
rozwija. i każdy może znaleźć
w niej swoje miejsce. Wszystkich chętnych do pracy w charakterze wolontariusza prosimy
o kontakt. Mamy wiele pomysłów, często inicjatorami są sami
wolontariusze.
Fundamentem wolontariatu
jest potrzeba pomagania słabszym, dzielenia się i wpływania
na los innych bezinteresownie
i nieodpłatnie. Wolontariusze
mają w OPS-ie szerokie pole
do działania: mogą zajmować
się dziećmi, seniorami, osobami
niepełnosprawnymi. Mogą pomagać na terenie Ośrodka,
w świetlicach środowiskowych,
bezpośrednio w domach podopiecznych lub podczas imprez
organizowanych przez OPS.
Wielu ochotników angażuje
się także w akcje lub kampanie
społeczne – dla części takie jednorazowe doświadczenie staje
się początkiem dłuższej przygody z wolontariatem.
W ostatnim czasie okazją
do wykazania się dobrą wolą były ferie zimowe.
Szczególnie ciekawie przedstawiał się projekt zrealizowany
w dzielnicy Klimontów. Filia
nr 3 MBP wspólnie z miejskim
MOPS-em Punkt Terenowy
nr 6, koordynowanym przez
Barbarę Kaszę oraz III Komisa-
riatem Policji w Sosnowcu przygotowała szereg kreatywnych
zajęć integracyjnych, konkursów, zabaw, warsztatów plastycznych i finałowy bal karnawałowy. Codziennie, w godzinach otwarcia placówki, dzieci
pod opieką bibliotekarzy i wolontariuszy aktywnie spędzały
czas w bibliotece.
Poza czystą rozrywką i radością ze wspólnego spędzania
czasu wolnego, projekt miał
na celu wzmocnienie więzi koleżeńskich, nawiązanie przyjaźni między dzieciakami z różnych grup społecznych, ukazanie
odmiennych
war tości
od funkcjonujących w ich środowisku podwórkowym i rodzinnym, propagowanie wolontariatu polegającego na inicjowaniu
i wspieraniu działań na rzecz
rozwoju społeczności lokalnej.
– Wcześniej, włączyliśmy się
do ogólnopolskiej akcji Federacji Polskich Banków Żywności
– dodaje Barbara Kasza. – Polegała na zbiórce żywności dla
najbardziej
potrzebujących
na terenie Zagłębia i Śląska. TB
ważne
Wszelkich informacji jak
i gdzie zaangażować się
w wolontariat można uzyskać w punkcie terenowym
nr 1 (w godz. 8-10) 41219 Sosnowiec, ul. Kisielewskiego 4, tel. 032/29202-03 032/263-18-30 tel.
fax 032/295-06-62
Koordynator ds. wolontariatu w MOPS:
Barbara Kasza
tel. 500-536-369, e-mail:
[email protected]
12 marzec 2009 nr 3
Targi zapraszają do siebie
Znowu zmiany w rozkładzie jazdy
PKP daje i zabiera
Zbulwersowanie mieszkańców Sosnowca
i Zagłębia wzbudzają kolejne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Zamieszanie spowodowane nowym, i bynajmniej nie ułatwiającym podróży rozkładem połączeń, który
wszedł w życie od początku roku, potęgują
kolejne zmiany wprowadzone 1 marca.
Przypomnijmy, że od początku 2009 roku spółka PKP – Przewozy Regionalne, obsługująca pociągi osobowe, została przejęta
przez władze wojewódzkie na terenie całego
kraju. Z braku funduszy w rozkładzie jazdy
od razu poznikało wiele połączeń, bo ani
uboga kolej, ani samorządy nie mają pieniędzy na dofinansowanie wszystkich pociągów.
Jednym z efektów nowych zmian, godzących w mieszkańców Sosnowca, jest likwidacja połączeń ze stacji Sosnowiec Maczki.
Z rozkładu jazdy zniknęły trzy pociągi, które kursowały w dni robocze i odjeżdżały
w kierunku Dąbrowy Górniej – Ząbkowic
i Jaworzna. Tym samym stacja w Maczkach
de facto przestała istnieć dla ruchu osobowego, bo nie zatrzymują się juz na niej żadne
pociągi. Wcześniej, bo od początku roku,
przestała kursować połowa pociągów osobowych na trasie Kozłów – Katowice. Składy
te zatrzymywały się na stacji Sosnowiec Południowy. Liczbę połączeń tej relacji zredukowano do dziesięciu.
Są też dobre wiadomości. Część zlikwidowanych na początku roku połączeń – PKP
przywróciło. Stało się tak po interwencjach
pasażerów, którzy protestowali u władz wojewódzkich.
– Przypomnę, że korekty wprowadzone
zostały na żądanie Marszałka Województwa
Śląskiego, który wziął pod uwagę liczne sureklama
Kosztem likwidacji innych pociągów, PKP przywróciła kilka połączeń
z Sosnowca do Częstochowy i Gliwic
gestie i apele pasażerów – mówi Aleksandra
Marzyńska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego. – Na tory powróciło 18 pociągów, ale PKP Przewozy Regionalne – argumentując, że w ramach posiadanych środków nie są w stanie utrzymać wszystkich
wcześniejszych połączeń – zlikwidowała te
najmniej obłożone. Zarząd Województwa
Śląskiego przystał na zmiany. Pozostawienie
wszystkich dotychczasowych połączeń prowadziłoby do ciągłego narastania zadłużenia
spółki. Nie możemy do tego dopuścić, bo
groziłoby to jej zapaścią finansową.
Wkrótce rozpocznie się audyt w spółce
PKP Przewozy Regionalne, który, jak ma
nadzieję wielu pasażerów, pozwoli
na usprawnienie jej funkcjonowania i ograniczenie kosztów. Oczekuje się także na zakończenie prac legislacyjnych, które uruchomią środki rządowe na poprawę funkcjonowania kolei, zapisane przy przyjmowaniu
PKP Koleje Regionalne przez samorządy
województw.
– Wszystko to skłania nas do ostrożnego
optymizmu, że nowy rozkład jazdy będzie
w większym stopniu przystawał do rzeczywistych potrzeb mieszkańców naszego regionu – dodaje Aleksandra Marzyńska.
Choć największe niezadowolenie budzą
zmiany wprowadzone przez spółkę PKP Przewozy Regionalne, zajmującą się pociągami
osobowymi, z których korzysta najwięcej podróżujących do szkół i pracy pasażerów, nowości nie ominęły też pociągów InterCity.
W związku z pracami przy modernizacji torowisk zmienił się rozkład jazdy expresów odjeżdżających z Sosnowca do Warszawy. Ekspres Klimczok od 13 marca będzie miał odjazd z Sosnowa o 9.11, Korfanty o 11.27,
a Hewliusz o 15.11.
Tekst i foto: Tomasz Bienek
Targi Rehabilitacji RehMedika
rozpoczną się w Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia 26 marca i potrwają do soboty, 28 marca. Swoją obecność zapowiedziało ponad 50 wystawców,
reprezentujących branże: producentów wyposażenia mieszkań,
miejsc pracy i budynków – z myślą o osobach niepełnosprawnych,
sektor firm zajmujących się produkcją i sprzedażą sprzętu wykorzystywanego w fizjoterapii, rehabilitacji i ortopedii.
– Targi Rehabilitacji zostaną
zorganizowane w Expo Silesia
po raz pierwszy. Zdecydowaliśmy się na to, ponieważ, nie tylko w naszym województwie, ale
też w całej Polsce południowej
nie odbywają się imprezy o podobnych charakterze. Z pewnością zainteresują one nie tylko
osoby niepełnosprawne, ale też
na przykład rehabilitantów czy
terapeutów. Podczas targów zostaną zaprezentowane najnowocześniejsze osiągnięcia z dziedziny profilaktyki, diagnozowania,
leczenia oraz rehabilitacji – mówi Luiza Zatorska, menedżer
projektu.
Na wielu stoiskach będzie
można również zobaczyć nowinki
techniczne, związane ze sprzętem
dla osób słabo widzących i niewidomych, dla osób niesłyszących,
niemych i z zaburzeniami mowy.
W dobie komputeryzacji i internetu, zainteresowaniem zwiedzających mogą się również cieszyć
urządzenia ułatwiające obsługę
komputera przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Przy okazji tar-
gów odbędą się również warsztaty,
konferencje i sesje naukowe.
Szczegółowe informacje o programie targów można znaleźć w Internecie, na stronie www.rehmedika.pl. Tam można się również
zarejestrować on-line, dzięki czemu wejście na targi oraz warsztaty będzie darmowe.
To nie jedyne targi, które
w najbliższym czasie powinny
przyciągnąć mieszkańców regionu. Już w przyszłym miesiącu
Kolporter Expo i najstarszy polski
Klub Motocyklowy VC19-78 zapraszają na Targi Motocykli, Skuterów i Akcesoriów – Silesia Motor Bike EXPO 2009. Potrwają
one od 3 do 5 kwietnia.
Targom, które zapewne odwiedzi kilka tysięcy miłośników
dwóch kółek towarzyszyć będzie
wiele wydarzeń artystycznych
i sportowych.
– Podczas tych targów włączymy się w ogólnopolską akcję Motoserce. W sobotę, 4 kwietnia
w całej Polsce odbędzie się jednoczesna zbiórka krwi dla dzieci. Pomysłodawcą i organizatorem akcji
są kluby motocyklowe zrzeszone
w Kongresie Polskich Klubów
Motocyklowych. Przy Expo Silesia również stanie ambulans,
w którym będzie można oddać
krew – mówi Jarosław Bukowski
z Expo Silesia. – Dużą atrakcją
może być również przejazd motocyklistów nie tylko po drogach Sosnowca, ale też okolicznych zagłębiowskich miastach. Ponadto cały
czas, targom będzie towarzyszyć
muzyka występujących na scenie
zespołów muzycznych. RED
marzec 2009 nr 3
13
Prosto z miasta
Gwarancja ważna tylko
z opakowaniem?
Tutaj nie można się nudzić
Dom Kultury dla wszystkich
Z doświadczeń rzecznika konsumentów wynika, że konsumenci reklamując zakupione towary bardzo chętnie korzystają z gwarancji, ale
niestety nie czytają postanowień zawartych w kartach gwarancyjnych
Często w warunkach gwarancyjnych znajdują się zapisy
dotyczące obowiązku zachowania przez kupującego opakowania towaru. Gwarant niekiedy
uzależnia ważność gwarancji
od dostarczenia do reklamacji
towaru razem z opakowaniem.
Dlatego konsument powinien
jeszcze przed zakupem towaru
zadbać o przeczytanie kar ty
gwarancyjnej. Przy wyborze towaru należy zwrócić uwagę nie
tylko na jego jakość i parametry
techniczne oraz cenę, ale także
warunki udzielanej gwarancji.
Może się okazać bowiem, że in-
na firma oferuje lepsze i prostsze uprawnienia gwarancyjne.
W karcie gwarancyjnej powinny być zamieszczone podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji,
w tym w szczególności nazwa
i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej
Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być
w nim zawarte stwierdzenie, że
gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wyłącza, nie
ogranicza, ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.
Jeśli nie przeczytałeś warunków gwarancji przed zakupem
to koniecznie przeczytaj je
przed składaniem reklamacji,
aby wiedzieć czego możesz domagać się od gwaranta, ile po-
trwa naprawa itp. Te kwestie reguluje wyłącznie karta gwarancyjna, a nie przepisy.
Jeśli gwarancja nie jest korzystna, albo wymaga spełnienia dodatkowych warunków,
których nie jesteś w stanie dochować, jak chociażby dostarczyć towaru z opakowaniem,
zawsze możesz złożyć reklamację u sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową,
która trwa 2 lata od daty wydania towaru. Przepisy ustawy
o sprzedaży konsumenckiej nie
nakładają na kupującego obowiązku dostarczania do reklamacji towaru z opakowaniem.
Zawsze jednak należy zachować dowód zakupu. Gdyż to
kupujący musi wykazać, że nabył towar.
Ty sam decydujesz czy skorzystać z gwarancji czy z niezgodności towaru z umową.
Od marca zeszłego roku
przy Miejskim Domu Kultury
„Kazimierz” w Kazimierzu Górniczym istnieje Klub Seniora.
Nie jest ani związkiem, ani zrzeszeniem. Otwarto go po prostu
dla samotnych starszych osób
dysponujących wolnym czasem.
Dlatego nie brakuje chętnych
do skorzystania z oferty.
W ciągu roku klub zorganizował wiele imprez. Odbyły się
spotkania z Elżbietą Laskowicz
– aktorką Teatru Zagłębia, z pisarzem Lucjanem Jerzym Woźniakiem, czy dziennikarzem
Tomaszem Kostro. Zorganizowano też wycieczki w Dolinę
Prądnika, Ogrodzieńca, do Zie-
Wystąpili: Aleksandra Stokłosa
(sopran), Cezary Biesiadecki
(bas), Magdalena Schoppa (fortepian). Prowadziła Agata Biesiadecka.
09. 02. – w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu odbyło
się noworoczne spotkanie władz
miasta z przedstawicielami sosnowieckich klubów i stowarzyszeń sportowych. Podsumowano
ubiegłoroczne dokonania sportowców reprezentujących nasze
miasto, a także poinformowano
o zaplanowanych na rok 2009
pracach remontowych na sosnowieckich obiektach sportowych.
Podczas spotkania z prezesami
sosnowieckich klubów prezydent Kazimierz Górski zapewnił, że władze miasta nie zapominają o problemach sosnowieckiego sportu. Zbigniew
Drążkiewicz, dyrektor MOSiR-u zaprezentował wizualizację
lodowiska, które zostanie wybudowane obok Stadionu Zimowego, w miejscu dawnej tafli B,
obiektu przy Kresowej, gdzie
powstaną nowe boiska zarówno
trawiaste, jak i ze sztuczną nawierzchnią oraz pływalni
przy ulicy Żeromskiego.
09. 02. – w Miejskim Klubie
im. Jana Kiepury odbył się wieczór poetycki Beaty Grzanki,
autorki trzech książek „Niebo
i ziemia”, „Nurt” i „Mozaika”,
zdobywczyni wielu nagród
i wyróżnień na konkursach literackich w Krakowie i Tomaszowie Mazowieckim.
10. 02. – Świetlica Terapeutyczna Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci „Kolorowe Marzenia”
rozpoczęła zajęcia popołudniowe dla młodzieży i osób doro-
słych
niepełnosprawnych
(od 18. roku życia). Spotkania
zaplanowano w poniedziałki,
środy i piątki w godz. od 15.30
do 20.00 w Warsztatach Terapii
Zajęciowej przy ul. Jodłowej 1.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 032 360-33-33.
11. 02. – w Wyższej Szkole Medycznej (ul. Wojska Polskiego 6) odbyło się Sympozjum
Naukowe z Okazji Światowego
Dnia Walki z Rakiem pod hasłem „Ginekologia onkologiczna szansą dla kobiet z nowotworem narządów płciowych”. Moderatorem
dyskusji
był
konsultant
wojewódzki
do spraw ginekologi onkologicznej, doc. Bogdan Michalski.
12. 02. – w Wyższej Szkole Humanitas znów zabrzmiał Gaudeamus. 220 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Uniwersytetu Rodzinnego rozpoczęło
rok akademicki. Inauguracyjny
wykład pt. „Diagnoza i leczenie
nowotworów – perspektywy
na XXI wiek” wygłosił dr n.
med. Wojciech Smółka.
13. 02. – w Miejskim Klubie
im. J. Kiepury odbyła się wystawa poplenerowa III Pleneru
Malarskiego
uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej
oraz dzieci i młodzieży z Kół
TPD przy sosnowieckich szkołach.
14. 02. – w Miejskim Domu
Kultury „Kazimierz” odbył się
koncert charytatywny „Walentynkowe Spotkania Pola Nadziei” organizowany w ramach
ogólnopolskiej akcji hospicyjnej
„Pola Nadziei”. Podczas koncertu wystąpiły zespoły DNA i
Neo Death Factory, Karol Pryba (harmonijka ustna), Marta
Wawro, bębniarze z grupy bębniarskiej prowadzonej przez
Agnieszkę w MDK „Kazimierz”, grupy taneczne Akademii Tańca „Beltane” z Sosnowca i Cheerleaders „GIMONE”
z Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu,
zespół taneczny „Crazy Dance”
z MDK „Kazimierz” oraz Klub
Ju Jitsu „Dragon” z pokazem
samoobrony. Koncert poprowadzili: Elżbieta Laskiewicz i Michał Nowak. Współorganizatorem koncertu było Hospicjum
Św. Tomasza z Sosnowca.
15. 02. – w Centrum Kongresowym
Świadków
Jehowy
przy ul. Mikołajczyka wygłoszony został cykl wykładów biblijnych, które zostały wzbogacone o wywiady i pokazy pomagające
zastosowanie
omawianych myśli w praktyce.
Szczególnym wydarzeniem był
chrzest nowych wyznawców.
18. 02. – w SP nr 16 odbyło się
nieodpłatne szkolenie z pierwszej pomocy dla nauczycieli
Szkół Podstawowych z terenu
powiatu Sosnowca, Dąbrowy
Górniczej oraz Jaworzna. Ta
ogólnopolska akcja szkoleniowa
została przeprowadzona przez
siedmiu instruktorów programu,, Ratujmy i Uczmy Ratować'' zorganizowanego przez
Fundację Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Dzięki tej
akcji do szkół trafi sprzęt oraz
pomoce dydaktyczne do nauki
pierwszej pomocy o łącznej
kwocie blisko 50.000 zł.
18. 02. – w Gimnazjum Nr 1
(ul. Wojska Polskiego 86) już
po raz trzeci spotkali się sympa-
tycy turnieju,, Taniec z Klasami”. Podczas występu uczestnicy zaprezentowali układy zarówno tańca towarzyskiego, jak
i współczesnego.
19. 02. – w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. G. Daniłowskiego, w Filii nr 2 przy ul. Gospodarczej 32 odbyło się spotkanie
autorskie z laureatem konkursu
– Książka Roku 2008 w kategorii powieści dla dzieci – Romkiem Pawlakiem. Jego książka
pt. „Miłek z Czarnego Lasu”
została wyróżniona w konkursie
organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla
Młodych Polskiej Sekcji IBBY.
Jury wybrało ją spośród blisko 200 tytułów.
20. 02. – w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego odbyło się spotkanie
autorskie z Kirą Gałczyńską
– dziennikarką i pisarką, córką
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
21. 02. – w Miejskim Domu
Kultury „Kazimierz” odbyła
się II Edycja Festiwalu Muzyki
Nieprzewidywalnej
GOŁFEST 2009. Zagrali: DE
PRESS, DICK4DICK i DR.
ZOYDBERGH.
24. 02. – w sali sesyjnej sosnowieckiego magistratu odbyła
się IV sesja Młodzieżowej Rady
Miasta Sosnowca V kadencji.
Podczas obrad zatwierdzono raport
finansowy
MRMS
za rok 2008, zatwierdzono preliminarz planowanych wydatków finansowych na działalność
w 2009 roku oraz dyskutowano
o promocji działalności Młodzieżowej Rady Miasta Sosnowca.U
Adrianna Peć
KONSUMENCIE
PAMIĘT AJ:
Gwarancja jest dokumentem
wydawanym dobrowolnie przez
gwaranta. Nie ma obowiązku jej
wystawiania. Warunki gwarancyjne też ustala sam gwarant. To
czy zakupiony towar w ramach
reklamacji będzie naprawiany,
czy też może wymieniony powinno wynikać z karty gwarancyjnej.
Upraw nie nia ku pują ce go
mo gą ogra ni czać się tyl ko
do naprawy, a gwarant nie musi wymienić towaru lub zwrócić je go ce ny. Rów nież Sąd
Najwyższy orzekł, że gwarancja może przewidywać, iż gwarant mo że je dy nie na prawiać
towar.
Z „Kurierem” po mieście
02. 02. – w Miejskim Klubie
im. Jana Kiepury z cyklu „Sztuka Wielka w Małej Formie” odbył się spektakl pt. „CHLIP
HOP”. W widowisku parateatralnym, raczej muzycznym
wystąpili: Magda Umer, Andrzej Poniedzielski oraz Wojciech Borkowski. Wykonali piosenki m.in. Magdy Czapińskiej,
Jeremiego Przybory, Wojciecha
Młynarskiego i Andrzeja Poniedzielskiego.
06. 02. – w Muzeum przy ul.
Chemicznej można oglądać wystawę ze zbiorów Muzeum
w Ostrawie. Ekspozycja przedstawia blisko 30 historycznych
oraz współczesnych widoków
miasta. Najstarsze fotografie pochodzą z II połowy XIX wieku
i prezentują różnorodność miejskiej zabudowy. Są wśród nich:
rynek (Plac Masaryka), obiekty
sakralne: katedra pw. Boskiego
Zbawiciela, kościół pw. św. Wacława, kościół ewangelicko-augsburski, obiekty użyteczności
publicznej (banki, szpital) oraz
zakłady przemysłowe (kopalnie
Karolina, Franciszek, Anzelm,
Huta Vitkovice). Współczesne
zdjęcia są świadectwem przemian zachodzących w Ostrawie
i ukazują już nieco zmieniony
wizerunek miasta.
07. 02. – w Art. Cafe Muza odbył się koncert Caravan Palace.
08. 02. – w Miejskim Klubie
im. Jana Kiepury odbył się
Koncert Karnawałowy w wykonaniu Cezarego Biesiadeckiego.
W programie usłyszeliśmy
utwory m.in. R. Rodgersa, E.
Kalmana, F. Loeva, F. Lehara, J.
Bocka, R. Sztolza, L. Webera, V. Chiara, C. Portera.
mi Kłodzkiej i Pragi. Były wypady na grzybobranie, pokazy
gotowania, makijażu i karaoke.
Nie zabrakło uroczystości
z okazji Dnia Kobiet, zabawy
andrzejkowej, czy spotkania
opłatkowego z kolędami. Karnawał zakończyła „ostatkowa”
dyskoteka. Z koncertem operetkowym wystąpił ksiądz Paweł
Sobierajski.
Opiekunem klubu jest Michał Nowak. Współpracują Jacek Górka i Janusz Osiński.
Dyrektor domu kultury, Rafał
Rybak, udostępnił klubowiczom
pracownię komputerową i salę
do aerobiku. Można korzystać
z biblioteki i czytelni. U
John Grogan
Najdłuższa
podróż
do domu
Wyd. ZNAK,
tłum.: Rafał
Śmietana
data premiery: 26
lutego 2009
Przypomnij sobie cudowne lata bez tro skie go dzie ciń stwa,
pacz kę przyja ciół, smak
pierwszego pocałunku i pierwsze go pa pie ro sa. Przy po mnij
sobie wybryki i grzeszki ukrywane przed dorosłymi, ciągłe
spory i konflikty z rodzicami
oraz miłość, która trwa mimo
wszyst ko. To wszyst ko sta je
przed oczyma Johna, gdy pewnego wieczoru odbiera telefon
od cho re go oj ca i wy ru sza
w „najdłuż szą podróż do domu”. Bohater przypomina sobie rodzinę, która z pewnością
nie by ła ty powa. W do mu
świę te ob ra zy są sia dowa ły
z marihuaną hodowaną na para pe cie przez zbun towa ne go
syna, a dzieci na wakacje zamiast do Disneylandu jeździły
na piel grzym ki. W tym
wszystkim musiał odnaleźć się
John, który surowe wychowanie od re agowy wał w spo sób
typowy dla epoki dzieci kwiatów. Grogan opowiada historię
prawdziwą, a zarazem uniwersal ną. Mówi o rze czach naj waż niej szych
–
mi ło ści
i śmierci, wie rze i wąt pli wo ściach oraz o niezwykłej sile,
jaką daje rodzina.
14 marzec 2009 nr 3
rozrywka
horoskop
Krzyżówka nr 3
BARAN (21.03.-20.04.) – Pierwsza
połowa marca to dobry czas, by
przypomnieć sobie o wszystkich
zaległych sprawach, gdyż trochę ich
się nazbierało. Pozałatwiaj je jak
najszybciej. Gdy przyjdą ciepłe dni,
znowu zapomnisz o obowiązkach.
BYK (21.04.-20.05.) – nadchodzi Twój
czas. Nie trać go na błahostki.
Zastanów się, jak można wykorzystać
dobrą passę. Być może ktoś podsunie
Ci dobry pomysł, dlatego uważnie
przysłuchuj się temu, co mówią
do Ciebie inni ludzie.
BLIŹNIĘTA (21.05.-21.06.)
– W nadchodzącym miesiącu czekają
Cię niewielkie problemy. Postaraj się
nie odsuwać ich rozwiązań
„na później”. Załatwiaj je od razu, by
nie urosły do większych rozmiarów,
gdyż możesz sobie z nimi nie poradzić
bez pomocy innych.
RAK (22.06.-22.07.) – To bardzo
dobrze, że martwisz się o innych, ale
czy nie przesadzasz z tymi dobrymi
radami? Co innego delikatna sugestia,
a co innego narzucanie swojego
zdania. Przecież Ty też nie lubisz, jak
ktoś Ci mówi, jak masz postępować.
LEW (23.07.- 23.08.) – Czy wszystko
w Twoim życiu jest w jak najlepszym
porządku? Nie daj się zwieść pozorom.
Wprawdzie nie dzieje się jeszcze nic
złego, ale to może być cisza
przed burzą. Trochę więcej czujności
w nadchodzących tygodniach nie
zaszkodzi.
PANNA (24.08.-23.09.) – Coraz
cieplejsze dni nastrajają Cię bardzo
optymistycznie. To świetnie, bo
w nadchodzących dniach przyda Ci się
dobry humor. Tylko on pomoże
zapobiec rozwinięciu drobnej sprzeczki
z przyjacielem w większy konflikt.
WAGA (24.09.-23.10.)
– W nadchodzącym miesiącu nie
unikniesz zmian, które ostatecznie
wyjdą Ci na dobre. Jednak
pod warunkiem, że pozytywnie się
do nich nastawisz. Pamiętaj, że nowe
nie musi być gorsze od tego już
sprawdzonego.
SKORPION (24.10.-22.11.) – Coraz
dłuższe dni sprawią, że nabierzesz
ochoty na ruch na świeżym powietrzu.
Za to można Cię tylko pochwalić.
Pamiętaj tylko, żeby na początku
zbytnio się nie forsować, bo odczują to
mięśnie.
STRZELEC (23.11.-21.12.) – Niestety,
nadchodzą trochę gorsze dni, które
trzeba przeczekać. W nic się nie
angażuj. Załatwiaj tylko te ważne
sprawy. Rób to jednak bardzo uważnie,
gdyż „licho nie śpi”.
KOZIOROŻEC (22.12.-20.01.)
– Marzec sprzyja nagłym porywom
serca. Jeśli jesteś wolny – poddaj się
ogarniającemu Cię uczuciu. Może
przekształci się w coś poważniejszego?
Jeżeli masz partnera, to nie baw się
w przelotne flirty.
WODNIK (21.01.-20.02.) – W Twoim
życiu zacznie się teraz dużo dziać.
Nowe sytuacje postawią Cię
przed pewnym wyborem. Jednak
zanim go dokonasz, dobrze się
zastanów. To co teraz wygląda tak
różowo, może przyjąć całkiem inny
kolor.
RYBY (21.02.-20.03.) – Zrób coś,
na co od dawna masz ochotę, a boisz
się nieprzewidzianych konsekwencji.
Istnieje prawdopodobieństwo, że teraz
Twoje działania zakończą się
sukcesem. VENA
Litery z pól dodatkowo ponumerowanych w prawym dolnym rogu dadzą rozwiązanie, które prosimy przesłać wraz z wyciętym
numerem krzyżówki, pod adresem redakcji do 31 marca. Wśród
autorów poprawnych rozwiązań
rozlosowane zostaną nagrody,
które prosimy odbierać osobiście
w Redakcji.
Poziomo: 1 – samotny, biały…, 5 – ambaras, 8 – … księżniczka burgunda, 9 – polecenie
w wojsku, 10 – napój bogów, 11
– np. przełajowe, 12 – miasto
na Honsiu, główny ośrodek sportów zimowych, 14 – instrument
strunowy z grupy szarpanych, 16
– gatunek papugi, 17 – towarzyszka uparciucha, 19 – nicpoń, 21
– trzech wykonawców, 22 – rybi
tłuszcz, 25 – do przecinania
na otwarciu, 28 – kukułka, 29
– dzięki niej Dawid pokonał Goliata, 30 – szkliwo, 32 – przez północny i południowy przechodzi oś
Ziemi, 34 – męskie gatki, 35
– mięsna potrawa, 36 – wybitne
uzdolnienie, 37 – ojciec Maksymilian, 38 – tytoń do niuchania, 39 – rzut rożny.
Pionowo: 1 – okazała lampa
na wiele żarówek, 2 – przyczyna pożaru, 3 – stolica Portugalii, 4
– choroba płuc, 5 – ludożerca, 6
– huragan, 7 – worek z gorącą wodą, 13 – z nóżek lub owocowa
z bitą śmietana, 15 – autor sztuk
scenicznych, 18 – Rudy 102, 20
– dychawica, 23 – ptasie odgłosy, 24 – męski strój wyjściowy, 26
– chustka na szyję, 27 – dzielnica
Warszawy, 28 – budynek o wartości historycznej, 31 – największa
rzeka Francji, 33 – rodzaj ciastka
z kremem.
Nagrody ufundowała księgarnia "Świat Książki", mieszcząca się w
Sosnowcu, przy ul. Modrzejowskiej 20. Księgarnia zaprasza
Czytelników od poniedziałku do piątku, w godz. od 9 do 19, w soboty
od 10 do 14.
Rozwiązanie z krzyżówki numer 2: 2/2009: Lisa Unger „Cząstka prawdy”
Nagrody otrzymują: Piotr Cygan, Zofia Rokita, Marian Skonecki.
UWAGA! Jedna osoba może przysłać 1 rozwiązanie
Aleksandra Klich
Eric-Emmanuel Schmitt
Cały ten Kutz. Biografia niepokorna
Odette i inne historie miłosne
Wyd. ZNAK
data premiery: 12 lutego 2009
Wyd. ZNAK
tłum.: Jan Brzezowski
data premiery: 12 lutego 2009
Ka zi mierz Kutz – syn po wstańca śląskiego, reżyser filmowy i teatralny, jedna z najbarwniejszych postaci polskiego ki na, a przy tym po li tyk,
społecznik i błyskotliwy felieto ni sta, a na de wszyst ko Ślą zak (zwyciężył w plebiscycie na najwybit niej sze go żyją ce go Ślą za ka). W pa sjo nują cej
bio gra fii
au tor stwa
Alek san dry Klich – dzien ni karki „Ga ze ty Wy bor czej” – nie tyl ko śle dzi my
dro gę Kut za z ro bot ni czych Szo pie nic
przez szkołę filmową w Łodzi aż
do wielkich filmowych sukcesów
i kariery politycznej po 1989 roku, ale poprzez jego losy mamy
również okazję poznać burzliwą
historię Śląska w XX wieku.
To historia ar tysty zawsze idącego pod prąd pa nują cym mo dom, czło wieka niepokor nego i pełnego sprzeczności – buntownika i niespokojnego ducha, a za ra zem piewcy tra dycyj nych
war tości. Świetna lektura nie tylko dla
miłośników kina czy Śląska.
Mija Kabat
Osiem historii miłosnych, osiem narracji,
osiem
kobiet
– od sprzedawczyni
po twardą milionerkę,
od zawiedzionej trzydziestolatki po tajemniczą bosonogą księżniczkę.
Po drodze kochankowie i stęsknione matki… Wanda, Helena,
Isabelle, Donatella, Odette – oto
galeria nowych postaci odmalowanych przez Erica-Emmanuela
Schmitta. Baśniowa opowieść
o miłości, a zarazem przypowieść i filozoficzna komedia,
w której Schmitt z czułością
kreśli portrety kobiet poszukujących szczęścia.
Jedna z historii opowiada
o tytułowej Odette Toulemonde. Czterdziestoletnia
wdowa za chwyca się
książ ka mi mod ne go pi sa rza
Bal tha za ra Bal sa na. To mi ły
człowiek, ujmujący, zadbany,
o nie co po ciesz nej pre zen cji
na uczycie la gim na sty ki, ale
jak naj bardziej na po zio mie.
Mówiąc krót ko: męż czy zna,
z którym kobieta rozwodzi się
z przyjemnością.
Kontrakt panny Brandt
Świat Książki, 2009
Premiera 6 marca, Cena: 24,90 zł
„Jeśli jest się z kimś na co dzień tak długo, to
między ludźmi tworzy się jakaś więź” – pisze
autorka, opowiadając niezwykłą historię kobiety i mężczyzny, zaskakująco połączonych dramatycznym zrządzeniem wojennego losu.
Ona, Anna Lubieniecka, jest Polką, aresztowaną podczas łapanki w okupowanej Warszawie
i wywiezioną na Pawiak. On, niemiecki oficer
Franz von Steinberg, jest komendantem obozu
w Gross Born, który właśnie odwiedza kolegę,
przesłuchującego Annę. Młoda, atrakcyjna i doskonale mówiąca po niemiecku Anna wpada
w oko przystojnemu Franzowi. Niemiec postanawia uczynić z niej swoją „damę do towarzystwa”... Kobieta ma wybór i zarazem go nie ma:
za zgodę na wspólny wyjazd do Gross Born
w charakterze „panny Brandt” otrzymuje swoistą wolność i zapewnienie, że jej uwięziona siostra z synkiem zostaną zwolnieni.
Tak rozpoczyna się ta pełna nieoczekiwanych
zwrotów opowieść, łącząca romans i psychodramę, efektownie, wręcz filmowo opowiedziana w wyrazistych scenach. Ale barwna, pomy-
Konkurs Wydawnictwa Świat Książki KM 3:
słowa fabuła – z Anną, incognito pomagającą
więźniom obozu, zmuszoną do tańczenia
na nazistowskim balu w Berlinie, próbującą
ucieczki i zachodzącą w ciążę, aż po przejmujący, choć optymistyczny epilog – nie jest jedynym atutem „Kontraktu”.
Autorka wnikliwie analizuje bowiem każdy
aspekt „wielopiętrowej” sytuacji, w jakiej znaleźli się bohaterowie. Oto Polka i Niemiec, teoretycznie śmiertelni wrogowie, ale też pojedynczy, niepowtarzalni ludzie, konkretna Anna i konkretny Franz, którzy ostatecznie okazują
się kimś innym, niż im – i także nam, czytelnikom – z początku się wydaje...
Otrzymujemy tyleż subtelny, co wiarogodnie
odmalowany portret całej gamy uczuć od nienawiści do miłości, przez strach, pogardę, szantaż, próby wzajemnego przechytrzenia się i zrozumienia, zyskiwane i tracone okruchy zaufania, wreszcie prawdziwe, heroiczne dowody
uczuć, przed jakimi Anna i Franz nie potrafią
się już obronić...
Książka jest debiutem autorki.
W jakim powstaniu uczestniczył Marek Edelman?
Pierwsze 4 osoby, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja
22, pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 3 i
prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.
Konkurs Wydawnictwa ZNAK KM 3:
Które urodziny obchodzi w tym roku Kazimierz Kutz?
Pierwsze 6 osób, które przyjdą do naszej redakcji (Sosnowiec, ul. 3 Maja,
22 pokój nr 9) z aktualnym wydaniem „Kuriera Miejskiego” nr 3 i
prawidłowo odpowiedzą na zadane pytanie otrzymają nagrodę książkową.
41-200 Sosnowiec, ul. 3-go Maja 22.
Redaktor Naczelny: Jarosław Adamski;
sekretarz redakcji: Urszula Piszczek;
tel. (032) 266 76 26, tel./fax: (032) 266 42 59;
Wydawca: Sosnowiecka Korporacja Wydawnicza „SCW“
e-mail: [email protected]
Redakcja nie ponosie odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam
marzec 2009 nr 3
15
sport
Rozpoczynają walkę o awans
Piłkarze „Zagłębia” wracają na ligowe boiska
14 marca meczem z Rakowem
Częstochowa piłkarze Zagłębia
zainaugurują wiosenną rundę
rozgrywek sezonu 2008/2009.
Po pierwszej części rozgrywek
sosnowiczanie zajmują 8 miejsce z 28 punktami na koncie.
Podczas zimowej przerwy w zespole doszło do sporych zmian
kadrowych. Cel postawiony
przed drużyną się nie zmienił.
Zespół ma walczyć o awans
na zaplecze ekstraklasy.
Zaczęło się od zmiany
na ławce trenerskiej. Miroslava
Copjaka zastąpił Janusz Kudyba, były szkoleniowiec Gawina Królewska Wola. Wraz z nowym trenerem w Sosnowcu zawitali jego byli podopieczni:
Tomasz Balul, Michał Wróbel,
Grzegorz Dorobek oraz Adrian
Masarczyk. Ponadto zespół
wzmocnili Pavol Hustava, były
gracz Koszarawy Żywiec oraz
Bartłomiej Socha i Michał Filipowicz. Obaj zostali wypożyczeni odpowiednio z Odry Wodzisław i Piasta Gliwice. Ponadto Kudyba włączył do kadry
pierwszego zespołu utalentowaną młodzież: Macieja Szatana,
„Zagłębie” Sosnowiec
Wiosna 2009
Bramkarze: Maciej Gostomski, Adrin Masarczyk
Obrońcy: Tomasz Balul,
Adrian Marek, Maciej Szatan, Marcin Strojek, Michał
Wróbel, Wojciech Białek
Pomocnicy: Rafał Pietrzak,
Tomasz Szatan, Grzegorz
Dorobek, Tomasz Łuczywek, Krzysztof Bodziony,
Michał Skórski, Arkadiusz
Kłoda, Piotr Smolec, Dawid
Ryndak, Adrian Pajączkowski, Mateusz Madej,
Sebastian Stefański
Napastnicy: Bartłomiej Socha, Michał Filipowicz,
Krzysztof Myśliwy, Dariusz
Bernaś, Pavol Hustava.
Arkadiusz Kłoda miał się przenieść do drużyny Zagłębia Lubin, ale ostatecznie zostaje
w Sosnowcu. To doskonała wiadomość dla kibiców naszego klubu
Marcina Strojka, Mateusza Madeja, Sebastiana Stefańskiego
i Dariusza Bernasia.
Pożegnano natomiast Rafała
Franke, Dawida Bartosa, Pawła
Smółkę, Radosława Jacka, Ra-
Brązowe medale dla Sportowe Nagrody
siatkarek Płomienia Miasta 2008 dla
Siatkarki MKS MOS Płomień Sosnowiec brązowymi medalistkami Mistrzostw Śląska juniorek. Zespół
Piotra Augustyna zajął trzecie miejsce podczas turnieju finałowego, który odbył się w Bielsku-Białej.
Sosnowiczanki udział w turnieju rozpoczęły od porażki 1: 3 z gospodyniami turnieju, drużyną BKS Bielsko-Biała. Na wyróżnienie zasłużyła jedynie Renata
Bekier, jedna z najlepszych zawodniczek tego turnieju w barwach Płomienia. Znacznie lepiej MKS spisał
się w drugim meczu i bez większych problemów pokonał outsidera turnieju, ekipę KS Częstochowianka 3:1. Niezwykle zacięty przebieg miało spotkanie
numer trzy, w którym rywalkami Płomienia była drużyna z Jaworzna. Do wyłonienia zwycięzcy w tym
meczu potrzebny był tie-break. Mimo, że w piątym secie nasze zawodniczki prowadziły już 13:11 ostatecznie przegrały tego seta i cały mecz 2:3. Ta porażka nie
załamała jednak sosnowiczanek, które do pojedynku
z MOSiR-em Mysłowice przystąpiły niezwykle umotywowane i tym razem to one wygrały w pięciosetowym maratonie, zajmując ostatecznie trzecie miejsce
i zdobywając brązowe medale.
Warto przypomnieć, że nasz zespół to ubiegłoroczne mistrzynie w kategorii kadetek, rok młodsze od swoich rywalek. – Cieszę się, bo zespół pokazał charakter.
Po porażce z drużyną z Jaworzna zawodniczki nie załamały się i w ostatnim meczu wygrały z drużyną, która
zajęła ostatecznie drugie miejsce w turnieju. Cały zespół zasłużył na pochwały – powiedział po zakończeniu turnieju finałowego szkoleniowiec Płomienia.
Krzysztof Polaczkiewicz
Sosnowiczanki wystąpiły w składzie: Renata
Bekier, King Binkiewicz, Joanna Górecka,
Paula Janus, Daria Jaworska, Paulina Michalak, Izabela Soja, Anna Walczak, Natalia Wesołowska, Marta Wudecka, Marta Wybańska,
Anna Zielińska.
fała Bałeckiego, Rafała Berlińskiego, Artura Błażejewskiego
oraz wypożyczonych Pawła Cy-
gnara i Piotra Wolnego. – Rotacja była spora, ale jeśli marzy
nam się awans to zmiany były
konieczne. Nie byliśmy zadowoleni z usług doświadczonych
graczy takich jak Berliński czy
Błażejewski. Nieporozumieniem okazało się sprowadzenie
Zagłębie wygrało
memoriał im.
Włodzimierza Mazura
Bronisz i Augustyna
Agnieszka Bronisz, lekkoatletka MKS-MOS Płomień oraz Piotr Augustyn, trener siatkarek MKS-MOS Płomień otrzymają sportowe Nagrody Miasta 2008. Oprócz okazałych statuetek i dyplomów
najlepszy sportowiec i trener dostaną po 5 tys. zł.
Agnieszka Bronisz to kulomiotka i dyskobolka. W dotychczasowej karierze zdobyła kilkanaście medali mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Reprezentantka Polski na mistrzostwach Europy juniorek. Dwukrotnie
startowała w Klubowym Pucharze Europy juniorek zdobywając indywidualnie 3 złote i jeden
srebrny medal. W 2008 roku wywalczyła brązowy
medal w pchnięciu kulą podczas Halowych Mistrzostw Polski seniorów w Spale, srebro
w pchnięciu kulą na mistrzostwach Polski seniorów w Szczecinie, a także zajęła drugie miejsce
w pchnięciu kulą i czwarte miejsce w rzucie dyskiem podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w Grudziądzu. Oprócz Bronisz do Nagrody Miasta Sosnowca dla najlepszego sportowca w 2008
roku zgłoszono Agnieszkę Szondermajer, piłkarkę
Czarnych Sosnowiec, Martę Pudę, szablistę TMS
Zagłębie Sosnowiec, Eugenię Alickun-Bujak, zawodniczkę Grupy Kolarskiej Sosnowiec, a także
szablistów Piotra Koniusza, Bar tosza Koniusza
oraz Marcina Koniusza. Cała trójka to mieszkańcy
Sosnowca broniący obecnie barw AZS AWF Katowice.
Wśród trenerów oprócz Piotra Augustyna, który w ubiegłym roku doprowadził kadetki Płomienia do 7 miejsca w mistrzostwach Polski, do nagrody zgłoszono Krzysztofa Koniusza, trenera szablistów w AZS AWF Katowice oraz Andrzeja
Bila, trenera szablistów w TMS Zagłębie Sosnowiec.
Krzysztof Polaczkiewicz
XIV Halowe Mistrzostwa Zagłębia zakończyły się zwycięstwem II-ligowego Zagłębia Sosnowiec. Zespół Janusza Kudyby wygrało zawody będące zarazem memoriałem im. Włodzimierza Mazura, legendy klubu z Sosnowca.
W finale zespół Janusza Kudyby po serii rzutów karnych pokonał A-klasowy LKS Wysoka 4: 2. W regulaminowym czasie padł remis 6: 6. Trzecie miejsce zajął zespół Zagłębia 95 Sosnowiec w barwach którego wystąpili
między innymi Łukasz Antczak, Daniel Treściński, Artur Derbin, Robert Stanek, Piotr
Stach i Maciej Zudin – jako jedyny zagrał we
wszystkich edycjach memoriału – a więc piłkarze, którzy jeszcze kilka lat temu decydowali o obliczu sosnowieckiego klub. Byli piłkarze
Zagłębia pokonali Szóstkę Będzin.
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Tomasza Łuczywka, kapitana Zaglębia.
Najlepszym bramkarzem został Robert Stanek
(Zagłębie 95), a królem strzelców z 5 trafieniami Artur Działach (Zagłębiak Dąbrowa Górnicza). KP
Grupa I: „Zagłębie” Sosnowiec – Szóstka Będzin 1: 1, Szóstka – Przemsza Siewierz 8: 0,
Zagłębie – Przemsza 5: 2.
Grupa II: LKS Wysoka – Zagłębiak Dąbrowa
Górnicza 6: 1, „Zagłębie” 95 – Wysoka 2: 1,
Zagłębie 95 – Zagłębiak 6: 2.
Półfinały: Szóstka Będzin – LKS Wysoka 1: 4,
„Zagłębie” 95 – Zagłębie Sosnowiec 0: 1.
Mecz o 5. miejsce: Przemsza Siewierz – Zagłębiak Dąbrowa Górnicza 1: 3.
Mecz o 3. miejsce: „Zagłębie” 95 – Szóstka 4: 3.
Finał: „Zagłębie” Sosnowiec – LKS Wysoka 6: 6 (rzuty karne 4: 2).
Jacka i Smółki. Najwięcej problemów mieliśmy z pozyskaniem napastników. W ostatniej
chwili udało nam się jednak zakontraktować ciekawych graczy. Socha ma za sobą 66 meczów w ekstraklasie, a Filipowicz nieźle radził sobie jesienią
w I-ligowej Odrze Opole. Obaj
zawodnicy wzmocnią konkurencje w ataku. Bardzo na nich
liczymy. Sytuacja klubu jest
ciężka, ale stabilna. Czekamy
teraz na to co pokażą piłkarze
– podkreśla Paweł Hytry, prezes
„Zagłębia”.
Dobrej myśli przed ligową
premierą jest szkoleniowiec sosnowiczan. – Ze sparingu
na sparing zespół prezentował
się coraz lepiej. Forma zwyżkuje i myślę, ze na ligę wszystko
będzie dopięte na ostatni guzik.
Tyły prezentowały się bardzo
przyzwoicie. Martwiłem się
o siłę ofensywną, ale myślę, że
tacy gracze jak Socha, Filipowicz i Myśliwy dadzą sobie radę
ze zdobywaniem goli – mówi
Kudyba.
Tekst i foto: Krzysztof Polaczkiewicz
Podium nie dla
„Zagłębia”
Hokeiści z Sosnowca po raz kolejny nie staną na podium
rozgrywek PLH. „Zagłębie” przegrało walkę o wejście
do półfinału ze Stoczniowcem Gdańsk i na otarcie łez
pozostała im walka o miejsca 5-8. – Nie takiego wyniku
się spodziewaliśmy. Mamy prawo być rozgoryczeni bo
celem był awans do czołowej czwórki – mówi Adam
Bernat, prezes „Zagłębia”.
Rywalizacja „Zagłębia” ze Stoczniowcem była bardzo
zacięta. Po tym jak sosnowiczanie wygrali pierwszy
wyjazdowy mecz wydawało się, że półfinał jest już blisko.
Niestety, nasz zespół przegrał mecz numer cztery, który
odbył się na Stadionie Zimowym w Sosnowcu
i o wszystkim decydował mecz w Gdańsku. Mimo
prowadzenia 2: 0 Zagłębie dało sobie wbić dwie bramki,
a następnie poległo w rzutach karnych i przegrało całą
rywalizację 2:3. Warto wspomnieć, że oba mecze
wygrane przez nas zespół kończyły się triumfem także
po serii karnych. – Szkoda, wielka szkoda bo zwycięstwo
i awans były w naszym zasięgu. Niestety, najpierw
zawiodła skuteczność w czwartym meczu, a w ostatnim
spotkaniu trochę wyrachowania po zdobyciu drugiej
bramki. Gdybyśmy dłużej utrzymali dwubramkowe
prowadzenie myślę, że rywal już by nic nie wskórał. A tak
złapali wiatr w żagle i błyskawicznie doprowadzili
do remisu. Teraz przyjdzie czas na podsumowania
i nakreślenie planów na przyszłość. Mecze o miejsca 5-8
nie mają racji bytu, ale skoro je zaplanowano zagramy
w nich i oczekuję od zespołu maksimum zaangażowania.
Cel na teraz to ukończenie rozgrywek na 5 miejscu. Dla
kilku graczy postawa w tych meczach to także być albo
nie być w naszym klubie – dodaje Bernat. Rozgrywki
jeszcze trwają, ale władze klubu już myślą o kolejnym
sezonie. Włodarze klubu prowadzą już rozmowy
z zawodnikami, których chcą zatrzymać w klubie. Nowy
kontrakt podpisał już Jarosław Kuc. W „Zagłębiu” chcą
zatrzymać Radima Antonovicia i Martina
Opatovsky’ego, którego wyraźnie brakowało w fazie playoff. Zawodnik w ostatnim meczu sezonu zasadniczego
doznał kontuzji. Natomiast z klubem najprawdopodobniej
pożegna się bramkarz Tomasz Jaworski. KP
16 marzec 2009 nr 3
reklama
reklama
Marek Edelman
I była miłość
w getcie
Świat Książki, 2009
Premiera: 6 lutego 2009
„To jest relacja ze zdarzeń, w których
uczestniczyłem, oraz to, co wtedy ze
skąpych wiadomości do mnie docierało. Ale ta wiedza wpływała na moją
ocenę sytuacji i na moje ówczesne myślenie. Do teraz trzymałem to w brzuchu – mówi Marek Edelman.
Na tę wyjątkową książkę składają się
– jak je nazywa autor – „strzępy pamięci”: poruszające i bardzo osobiste
w tonie wspomnienia z czasów getta
warszawskiego. Ostatni z przywódców
powstania w krótkich, pełnych emocji
„migawkach” przywołuje fakty i sytuacje, które go najbardziej poruszyły,
przypominając, że nawet w cieniu Zagłady toczyło się życie we wszystkich
jego przejawach. Ludzie musieli nie
tylko jeść, ale i kochali się: miłość powodowała, że nie czuło się strachu...
Wiele tu niezwykłych opowieści, jak
ta o Dedzie i jej ukochanym chłopcu,
którzy przenieśli się na aryjska stronę.
„To szczęście trwało trzy miesiące. Potem – może się skończyły pieniądze
– gospodarze wydali ją i jej chłopca”...
A jeszcze pewna młoda łączniczka
i „stary Żyd”, czterdziestoletnia lekarka i dwudziestolatek, dziewczyna i żołnierz...
Opowieści wysłuchała i spisała Paula
Sawicka.
T e a t r Z a g ł ę b i a, u l . T e at r a l n a 4
Se k r . t e l . / f a x 0 3 2 / 2 6 6 - 0 7 - 9 1 , c e n t r a l a
t e l . 0 3 2 / 2 6 6 -0 4 -9 4 ,
e-mail: [email protected]; strona internetowa:
www.teatrzaglebia.pl
1 pod w ój n e za pr os z en i e na s pe kt a kl
„M i ł oś ć t o t ak i e pr o st e ” w d ni u 2 2 m a r ca
o god z. 18 . 00 .
- 1 p o d wó j n e z ap r o s ze n i e n a s p e k t a k l
„ C y r a n o ” w d n i u 2 8 m a rc a o g o d z . 1 8 . 0 0 .
UW AG A !
P i e rw s z e d w i e o s o b y , k t ó r e p r z y j d ą z
n a j n o ws z y m w y d an i em „K u r i e r a
M i e j sk i eg o” n r 3 do n as z ej r ed ak cj i
( Sos no w i ec , u l . 3 M aj a , p ok ój nr 9 ) ,
po dad zą sw oj e i mi ę i na zw i s ko ,
ot r z ym aj ą b ez pł a t ne z a pr os z en i a, kt ó r e
b ę d ą d o o d e b r a n i a w k a s i e T e a t ru .
1 3 . 0 3 g o d z . 1 9 . 0 0 Ho ra cy McCoy "Czyż
nie do bija się ko ni"
1 4 . 0 3 g o d z . 1 8 . 0 0 Ho ra cy McCoy"Czyż
nie do bija się ko ni" abon. waż ne
1 5 . 0 3 g o d z . 1 8 . 0 0 Ed mund Ro stand "Cy ra no"abon. waż ne
1 7 . 0 3 g o d z . 9 . 0 0 i 1 1 . 0 0 E. Droz dowska
na pod stawie ba śni An der se na "Krze si wo"
1 8 . 0 3 g o d z . 1 0 . 0 0 Ju liusz Słowac ki "Bal la dy na"
1 9 . 0 3 g o d z . 1 0 . 0 0 Lu cy Maud Mont go me ry "Ania z Zie lo ne go Wzgó rza"
2 0 . 0 3 g o d z . 1 0 . 0 0 Lu cy Maud Mont go me ry "Ania z Zie lo ne go Wzgó rza"
g o d z . 1 9 . 0 0 J. Chap man, L. Lloyd "Biz nes"
2 1 . 0 3 g o d z . 1 8 . 0 0 Zbi gniew Ksią żek
"Sztu ka ko cha nia czy li Sce ny dla do ro słych"abon. waż ne
2 2 . 0 3 g o d z . 1 8 . 0 0 Lars No ren"Mi łość to ta kie pro ste"abon. waż ne
2 4 . 0 3 g o d z . 1 0 . 0 0 Ho ra cy McCoy "Czyż
nie do bija się ko ni"
2 5 . 0 3 g o d z . 1 0 . 0 0 Ho ra cy McCoy "Czyż
nie do bija się ko ni"
2 6 . 0 3 g o d z . 1 9 . 0 0 Pio sen ki Agniesz ki
Osiec kiej "Niech ży je bal"
2 8 . 0 3 g o d z . 1 8 . 0 0 Ed mund Ro stand "Cy ra no"
abon. waż ne
2 9 . 0 3 g o d z . 1 8 . 0 0 Lars No ren ”Mi łość to ta kie pro ste" abon. waż ne
3 1 . 0 3 g o d z . 1 0 . 0 0 Ju liusz Słowac ki
"Bal la dy na"
T A NE C Z NY M AR A T O N F I L M O W Y
„KOCHAJ I TAŃCZ” „STEP UP”
TYLKO 6 MARCA (PIĄTEK)
„STEP UP 2”
GODZ. 23.30
„JUST DANCE-TYLKO TANIEC”
P R E M I E R Y T Y G O D N I A : „KOCHAJ I
TAŃCZ” 11.00, 13.30, 16.00, 18.30,
20.45, 23.00* Prod. POLSKA, 124 min.,
od 12 lat
P O Z O S T A Ł E T YT UŁ Y :
„POPIEŁUSZKO” 9.00, 11.45, 14.30,
17.30, 20.15. Prod. POLSKA, 150 min.,
od 12 lat
„SLUMDOG. MILIONER Z ULICY”
14.45, 17.00, 19.15, 21.30.
Prod. WIELKA BRYTANIA/USA, 120
min., od 12 lat „OSZUKANA”
15.15, 18.00, 21.00. Prod. USA, 140
min., od 15 lat
„WYSPA DINOZAURA2” 10.30,
12.30.
Prod. NIEMCY, 84 min., b/o (dubbing)
„HOTEL DLA PSÓW”
9.15, 11.15,
13.15. Prod. USA, 100 min., od 7 lat
(dubbing)
Dl a n a sz y c h C zy t el n i k ó w m am y d o
wy g r a n i a :
* WYŁĄCZNIE 6 I 7 MARCA (PIĄTEK,
SOBOTA)
reklama
R E P E RT U A R K I N A H E L I O S S O S N O W I E C
reklama
JACEK PLACEK - 1/4 STR
reklama

Podobne dokumenty