BIURO TURYSTYKI ŚJUNIORŽ

Transkrypt

BIURO TURYSTYKI ŚJUNIORŽ
POZNAē- Stolica Wielkopolski
BERLIN – symbol Brama Brandenburska
POCZDAM – zespóá paáacowy Sanssouci
Berlin – jest najczĊĞciej i
najchĊtniej odwiedzanym
miastem
Niemiec.
Turystów
przyciągają
wspaniaáe muzea /m.in.
Pergamon/ i zabytki a
takĪe – jak przystaáo na
stolicĊ
–
ekskluzywne
centra handlowe.
Poczdam – Poczdam (niem. Potsdam , dolnáuĪ. Podstupin),
miasto we wschodnich Niemczech. Stolica Brandenburgii
poáoĪona nad Hawelą, w pobliĪu Berlina. ZaáoĪone zostaáo w
X wieku, nosiáo nazwĊ Podstąpin. Pierwsza wzmianka
pochodzi z roku 993.
W sierpniu 1945 roku odbyáa siĊ w Poczdamie konferencja
pokojowa koĔcząca II wojnĊ Ğwiatową. Po II wojnie Ğwiat.
do X 1990 w NRD.
TERMIN: do uzgodnienia z biurem
CENA:895 zá.
UWAGA!! Cena nie obejmuje biletów wstĊpu do zwiedzanych
obiektów. ok. 45 €.
Kalkulacja imprezy przy kursie 1€ - ok.4,00 zá.
dla grupy minimum 40 osób.
RAMOWY PROGRAM:
1 dzieĔ – Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach porannych.
Przyjazd do Poznania. Zakwaterowanie w hotelu
obiadokolacja, nocleg.
2 dzieĔ – ĝniadanie. Zwiedzanie Poznania - Starego Miasta –
Ratusz, Paáac Górków, KoĞcióá Franciszkanów, Zamek
Królewski, Fara. Przejazd do Kórnik – zwiedzanie: Zamku
DziaáyĔskich z XVI w, Park, Muzeum ( rĊkopisy „Dziadów”
Mickiewicza i „Hymnu o zachodzie sáoĔca” Sáowackiego.
Przejazd do Rogalin. Zwiedzanie Zespoáu paáacowo –
parkowego. Klasyczny Paáac RaczyĔskich z bardzo bogatym
muzeum i galerią obrazów malarstwa polskiego.
Powozownia. Park paáacowy, Pomniki przyrody „ DĊby
RogaliĔskie”. Wyjazd do Niemiec. Przekroczenie granicy.
Przyjazd do hotelu w okolicy Berlinia. Obiadokolacja,
nocleg.
3 dzieĔ – ĝniadanie. Wyjazd do Berlina: Reichstag, Brama
Brandenburska, resztki muru berliĔskiego, Pergamon,
Potsdamer Plato, wieĪa TV, koĞcióá Mariacki, Kolumna
ZwyciĊstwa. Przejazd do Pocztamu: zwiedzanie – zespoáu
paáacowo – parkowy Sanssouci, Cecilienhof – miejsce
Konferencji Poczdamskiej. Wyjazd z Poczdamu, przejazd do
przejĞcia granicznego. Przejazd do hotelu na terenie Polski,
obiadokolacja, nocleg.
4 dzieĔ – ĝniadanie. Wyjazd w drogĊ powrotną. Powrót na
miejsce zbiórki w póĨnych godzinach nocnych.
ZAPEWNIAMY:
¾ Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu **/*** w okolicach
Poznania. 2 nocleg w hotelu ** w okolicach Berlina na
terenie Niemiec
(pokoje 2,3,4 – osobowe)
Zakwaterowanie jest na bazie hoteli, lub Schronisk
MiĊdzynarodowych
¾ WyĪywienie: 3 Ğniadania i 3 obiadokolacje
¾ OpiekĊ pilota na caáej trasie
¾ Ubezpieczenie NNW i KL
¾ Przejazd autokarem zachodnim
¾ Podatek VAT
Z turystycznym pozdrow ieniem

Podobne dokumenty