269 oprogramowanie - Katalog Inżyniera

Transkrypt

269 oprogramowanie - Katalog Inżyniera
oprogramowanie
konstrukcje
ROBOBAT POLSKA sp. z o.o.
EXPERT CERTYFIKAT ENERGETYCZNY+
Program do tworzenia certyfikatów energetycznych (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.)
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych.
Służy do obliczania zapotrzebowania na
energię budynku z uwzględnieniem instalacji
c.o., c.w.u., wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenia. Program sprzedawany jest w pakiecie
z najnowszą wersją programu EXPERT Analiza
cieplno-wilgotnościowa, który służy do kompleksowego obliczania: oporu cieplnego R,
współczynnika przenikania ciepła U oraz analizy cieplno-wilgotnościowej przegród jednorodnych. Umożliwia tworzenie bazy przegród,
wykorzystywanej również przez program
EXPERT Certyfikat Energetyczny+. Istnieje
możliwość pobrania ze strony www.robobat.pl
pełnej 30-dniowej wersji programu.
pozostałe
prezentacje
NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
■ Wykonywanie obliczeń w oparciu o aktualne wytycz- ■ Możliwość importu rysunków rzutów kondygnacji (pliki
ne Ministra Infrastruktury oraz najnowsze wersje norm
w formacie *.dxf ) jako podkładów ułatwiających wykona(PN-EN ISO 6946:2008, PN-EN ISO 13370:2008, PN-EN
nie obrysu przegród (ścian zewnętrznych i wewnętrznych)
ISO 13790:2008, PN-EN ISO 14683:2008, PN-83/B-03430/
oraz wyznaczania danych geometrycznych.
■ Możliwość szybkiego obliczenia współczynnika przenikaAz3:2000).
■ Wykonywanie obliczeń zapotrzebowania na energię dla
nia ciepła dla okien.
■ Generowanie raportów z wynikami obliczeń pośrednich,
budynków jedno- i wielostrefowych.
■ Wprowadzanie rysunków rzutów kondygnacji za pomocą
umożliwiających weryfikację poprawności wykonywanych
wbudowanego edytora graficznego i wykorzystanie go do
obliczeń na poszczególnych etapach.
automatycznego wyznaczania danych geometrycznych.
REX SOLUTIONS
REX Solutions to zestaw niezależnych i łatwych w obsłudze modułów, opartych na technologii Autodesk Revit Extensions, rozszerzających funkcjonalność programu Autodesk Revit.
Na płycie instalacyjnej REX Solutions znajdują się obecnie następujące moduły:
■ REX Dachy Drewniane,
■ REX Analiza cieplno-wilgotnościowa,
■ REX Zestawienie obciążeń.
Istnieje możliwość pobrania ze strony www.robobat.pl pełnej 30-dniowej wersji każdego
z produktów REX. Firma Robobat planuje wprowadzić na rynek kolejne moduły z serii REX,
poszerzając w ten sposób ofertę programów Autodesk Revit.
MODUŁY
OPIS
REX Dachy
Drewniane
Program do modelowania drewnianej więźby dachów krokwiowych i jętkowych. Elementy
konstrukcyjne więźby tworzone są w oparciu o gotowy model dachu, zdefiniowany w programach Autodesk Revit. REX Dachy Drewniane wykorzystuje technologię Revit Extensions, dzięki
czemu bardzo dobrze współpracuje z programami Autodesk Revit Structure, Autodesk Revit
Architecture. Elementy konstrukcji więźby dachowej tworzone są w oparciu o rodziny dostarczane z programem REX Dachy Drewniane. Zawierają one informacje o modelu analitycznym,
stąd konstrukcja dachu może być wyeksportowana do programu Autodesk Robot Structural
Analysis 2010 i wykorzystana do analizy statycznej.
REX Analiza cieplno-wilgotnościowa
Program do obliczania oporu cieplnego R i współczynnika przenikania ciepła U dla płaskich przegród o stałej grubości. Obliczenia prowadzone są w oparciu o normę PN-EN ISO
6946:2008. Dodatkowo umożliwia przeprowadzanie analizy cieplno-wilgotnościowej przegród, w oparciu o normę PN-EN ISO 13788:2003. Program działa jako moduł Revit Extension
programu Revit Structure, Revit Architecture i Revit MEP.
REX Zestawienie obciążeń
Program do tworzenia zestawień dla obciążeń stałych i użytkowych oraz przypisywania wyliczonego obciążenia do obiektów. Działa jako moduł Extension for Revit programu Revit Structure. Zawiera zestaw baz danych z informacjami o ciężarach objętościowych i obciążeniach
powierzchniowych, m.in. wg norm Eurocode 1, PN-82/B-02001 i PN-82/B-2003.
oprogramowanie do wykonywania obliczeń (Autodesk Robot Structural Analysis), oprogramowanie do modelowania i wykonywania rysunków (AutoCAD Revit Structure Suite, AutoCAD
POZOSTAŁE PRODUKTY Revit Architecture Suite, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD LT), sprzęt komputerowy
(gotowe stacje robocze, notebooki, monitory, plotery); szkolenia indywidualne i grupowe
www.robobat.pl
informacja techniczna
informacja handlowa
[email protected]
0 12 639 25 00, [email protected]
0 12 639 25 00, [email protected]
adres firmy – str. 368
KATALOG INŻYNIERA
Budownictwo Ogólne 2009/2010
269