COM(2016) 385 final A

Transkrypt

COM(2016) 385 final A
Rada
Unii Europejskiej
Bruksela, 9 czerwca 2016 r.
(OR. en)
10014/16
ADD 3
ASIM 88
ACP 84
DEVGEN 122
COAFR 178
RELEX 499
CO EUR-PREP 24
CSDP/PSDC 330
ECOFIN 597
MAMA 115
COASI 128
PISMO PRZEWODNIE
Od:
Data otrzymania:
Do:
Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,
podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU
9 czerwca 2016 r.
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii
Europejskiej
Nr dok. Kom.:
COM(2016) 385 final ANNEX 3
Dotyczy:
ZAŁĄCZNIK do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO, RADY EUROPEJSKIEJ, RADY I EUROPEJSKIEGO
BANKU INWESTYCYJNEGO w sprawie ustanowienia nowych ram
partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu
w zakresie migracji
Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 385 final ANNEX 3.
Zał.: COM(2016) 385 final ANNEX 3
10014/16 ADD 3
mak
DGD 1B
PL
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 7.6.2016 r.
COM(2016) 385 final
ANNEX 3
ZAŁĄCZNIK
do
KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY
EUROPEJSKIEJ, RADY I EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO
w sprawie ustanowienia nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach
Europejskiego programu w zakresie migracji
PL
PL
Załącznik 3: Przykłady istotnych, będących w toku działań finansowanych przez UE 1
Obszar
działania
1
Tytuł projektu
Finansowanie
przez UE
Ramy finansowe
Afganistan,
Pakistan,
Bangladesz
Działania na rzecz lepszej
reintegracji w Afganistanie,
Bangladeszu i Pakistanie w
obszarach migracji/powrotów
90,1 mln
EUR
Regionalny program
Instrumentu Finansowania
Współpracy na rzecz
Rozwoju dotyczący Azji i
wieloletni program
indykatywny oraz
Instrument Finansowania
Współpracy na rzecz
Rozwoju w Afganistanie
Turcja
Środki przeznaczone na
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb
uchodźców syryjskich w Turcji (16
konkretnych projektów)
90 mln EUR
Pomoc
humanitarna/Instrument
Pomocy dla Uchodźców w
Turcji
Palestyna
Wkład UE do budżetu programu
Agencji Narodów Zjednoczonych ds.
Pomocy Uchodźcom Palestyńskim
na Bliskim Wschodzie (UNRWA) na
2016 r.
82 mln EUR
Europejski Instrument
Sąsiedztwa
Turcja,
Liban,
Jordania,
Irak
Qudra – zwiększanie odporności
syryjskich uchodźców, osób
wewnętrznie przesiedlonych oraz
społeczności przyjmujących w
odpowiedzi na kryzys w Syrii i Iraku
70 mln EUR
Regionalny fundusz
powierniczy UE w
odpowiedzi na kryzys w
Syrii
Turcja
Specjalny środek w zakresie
powrotów
60 mln EUR
Instrument pomocy
przedakcesyjnej/Instrument
Pomocy dla Uchodźców w
Turcji
Liban,
Jordania
Środki przeznaczone na
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb
syryjskich dzieci w wieku szkolnym
w zakresie dostępu do edukacji
formalnej
53 mln EUR
Regionalny fundusz
powierniczy UE w
odpowiedzi na kryzys w
Syrii
Bangladesz
Program Trwałe środki do życia
(Resilient Livelihoods)
55 mln EUR
Wieloletni program
indykatywny oraz
Instrument Finansowania
Działania podejmowane w celu rozwiązania kwestii migracji lub jej podstawowych przyczyn.
2
Współpracy na rzecz
Rozwoju w Bangladeszu
Jordania
Wsparcie budżetowe dla
Ministerstwa Edukacji na rzecz
działań ukierunkowanych na
rozwiązywanie kryzysu związanego
z syryjskimi uchodźcami
52,5 mln EUR
Europejski Instrument
Sąsiedztwa
Turcja
Środki przeznaczone na
zaspokojenie najpilniejszych potrzeb
syryjskich dzieci w wieku szkolnym
w Turcji w zakresie dostępu do
edukacji formalnej
50 mln EUR
Regionalny fundusz
powierniczy UE w
odpowiedzi na kryzys w
Syrii/Instrument Pomocy dla
Uchodźców w Turcji
Somalia
Poprawa zdolności Somalii w
zakresie zarządzania mieszanymi
przepływami migracyjnymi i ich
integracji
50 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
(jako część kwoty 125 mln
EUR przeznaczonej na
program rozwoju
regionalnego Rogu Afryki)
Etiopia
Budowanie odporności w Etiopii
(RESET II)
47 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Sudan
Południowy
Zwiększenie dostępu do
podstawowej edukacji poprzez
poprawę zarządzania i szkolenia w
zakresie doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli w Sudanie
Południowym – IMPACT
45,6 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Afganistan
Wsparcie dla przesiedleńców z
Afganistanu
45 mln EUR
Instrument Finansowania
Współpracy na rzecz
Rozwoju, program
regionalny w Azji
Afryka
Wschodnia i
Róg Afryki
Lepsze zarządzanie migracją w
ramach wspierania procesu
chartumskiego
40 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Senegal
Tworzenie możliwości zatrudnienia
w Senegalu: wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz szans na zatrudnienie w
obszarze pochodzenia
40 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Turcja
Rozwój społeczno-gospodarczy
dzięki rozminowywaniu i
zwiększaniu zdolności w zakresie
40 mln EUR
Instrument Pomocy
Przedakcesyjnej
3
nadzorowania granic na granicach
wschodnich Turcji – etap 2
Sudan
Południowy
Działania nadzwyczajne w
odpowiedzi na konflikt w Sudanie
Południowym
32 mln EUR
Pomoc humanitarna
Liban
Zapewnienie wielofunkcyjnej
pomocy gotówkowej w celu
zaspokojenia potrzeb znajdujących
się w najtrudniejszej sytuacji
uchodźców syryjskich w Libanie
31,3 mln EUR
Pomoc humanitarna
Afganistan
Program Jobs for Peace
30 mln EUR
Wieloletni program
indykatywny oraz
Instrument Finansowania
Współpracy na rzecz
Rozwoju w Afganistanie
Niger
Wsparcie dla sektora rolnego w
strefach tranzytowych Tahoua i
Agadez w Nigrze
30 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Etiopia
Regionalny program rozwoju
i ochrony w Etiopii
30 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
(jako część kwoty 125 mln
EUR przeznaczonej na
program rozwoju
regionalnego Rogu Afryki)
Syria
Natychmiastowe wsparcie
żywnościowe dla osób dotkniętych
zamieszkami w Syrii
30 mln EUR
Pomoc humanitarna
Pakistan
Program żywieniowy
30 mln EUR
Wieloletni program
indykatywny oraz
Instrument Finansowania
Współpracy na rzecz
Rozwoju w Pakistanie
Liban
Zapewnianie ochrony i pomocy
humanitarnej dla uchodźców, którzy
schronili się w Libanie
30 mln EUR
Pomoc humanitarna
Liban
Ochrona i wsparcia dla osób
ubiegających się o azyl i uchodźców
w Libanie
29,7 mln EUR
Pomoc humanitarna
4
Globalnie
(wybrane
państwa)
Powszechna opieka zdrowotna –
WHO
28 mln EUR
Instrument Finansowania
Współpracy na rzecz
Rozwoju - Program
dotyczący globalnych dóbr
publicznych i wyzwań o
skali światowej 2014–2020
Turcja
Infrastruktura edukacyjna, szkolenia
i wsparcie społeczne dla uchodźców
z Syrii
27 mln EUR
Regionalny fundusz
powierniczy UE w
odpowiedzi na kryzys w
Syrii/Instrument Pomocy dla
Uchodźców w Turcji
Czad
Budowanie odporności w regionie
Jeziora Czad
27 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Niger
Rozwój i zarządzanie na szczeblu
lokalnym na rzecz lepszego
zarządzania przepływami
migracyjnymi
25 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Burkina
Faso
Program pomocy doraźnej,
odbudowy i rozwoju mający na celu
wzmocnienie odporności wspólnot
lokalnych na zagrożenia dla
bezpieczeństwa żywnościowego
i żywieniowego występujące na
północnych obszarach Burkina Faso
25 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Pakistan
Pomoc dla osób wysiedlonych w
Pakistanie
22 mln EUR
Instrument Finansowania
Współpracy na rzecz
Rozwoju, program
regionalny w Azji
Nigeria
Zwiększenie zdolności zarządzania
konfliktami na szczeblu wspólnot
lokalnych i szczeblu państwowym w
północno-wschodniej Nigerii
21 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Liban
Edukacja, budowanie potencjału
administracji centralnej i lokalnej
oraz łagodzenie konfliktów w
społecznościach przyjmujących
20,5 mln EUR
Europejski Instrument
Sąsiedztwa i Partnerstwa
Kamerun
Odporność – odpowiedź na skutki
wewnętrznych i zewnętrznych
przepływów migracyjnych w
północnych regionach Kamerunu
20 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
5
Mali
Wsparcie na rzecz porozumień
pokojowych za pomocą budowania
odporności i zapewniania dostępu do
podstawowych usług w północnej
części Mali
20 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Senegal
Wsparcie na rzecz ograniczenia
przepływów migracyjnych poprzez
tworzenie możliwości zatrudnienia
na obszarach wiejskich w Senegalu;
ustanowienie indywidualnych
gospodarstw i gospodarstw
kolektywnych (gospodarstw
„Naatangué“) w regionach o
wysokim potencjale migracyjnym
20 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Sudan
Południowy
Zapewnienie podstawowej opieki
zdrowotnej w Sudanie Południowym
20 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Etiopia
Rozpoznawanie przyczyn nielegalnej
migracji w północnej i środkowej
Etiopii
20 mln EUR
Kryzysowy fundusz
powierniczy UE dla Afryki
Turcja
Wzmocnienie zdolności tureckiej
straży przybrzeżnej do
przeprowadzania operacji
poszukiwawczo-ratowniczych
20 mln EUR
Instrument na rzecz
przyczyniania się do
Stabilności i Pokoju/
Instrument Pomocy dla
Uchodźców w Turcji
Bangladesz
Rozwój umiejętności
20 mln EUR
Wieloletni program
indykatywny oraz
Instrument Finansowania
Współpracy na rzecz
Rozwoju w Bangladeszu
Mołdawia
Wsparcie wdrożenia planu działania
na rzecz liberalizacji reżimu
wizowego
20 mln EUR
Europejski Instrument
Sąsiedztwa i Partnerstwa
UE finansuje wiele innych ważnych inicjatyw, które przyczynią się do poprawy skutecznego i
kompleksowego zarządzania migracją w krajach partnerskich. Projekty te obejmują:
•
•
•
wsparcie dla dialogu Afryka–UE poświęconego migracji i mobilności (18,9 EUR/Program
panafrykański);
bezpieczeństwo gospodarcze, programy WASH, działania ukierunkowane na ochronę zdrowia
w Syrii (15 mln EUR/Pomoc humanitarna)
regionalne programy rozwoju i ochrony w Afryce Północnej (13 mln/
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji i Europejski Instrument Sąsiedztwa), w Rogu Afryki
6
•
•
•
•
•
(125 mln EUR/Fundusz powierniczy UE dla Afryki i Fundusz Azylu, Migracji i Integracji) i
na Bliskim Wschodzie (12,3 mln EUR);
promowanie integracji migrantów w Maroku (10 mln EUR/Europejski Instrument
Sąsiedztwa);
regionalne wsparcie na rzecz zarządzania migracją uwzględniającego zapewnienie ochrony w
regionie Bałkanów Zachodnich (8 mln EUR/Instrument Pomocy Przedakcesyjnej);
Euromed Migration IV w regionie południowego sąsiedztwa (7 mln EUR/Europejski
Instrument Sąsiedztwa);
ukierunkowane inicjatywy na rzecz wsparcia partnerstw na rzecz mobilności UE–Tunezja i
UE–Maroko (po 5 mln EUR/program dotyczący globalnych dóbr publicznych i wyzwań o
skali światowej);
opracowanie strategii ochrony osób potrzebujących ochrony międzynarodowej w kontekście
miejskim w Turcji (2,3 mln EUR/Instrument Pomocy Przedakcesyjnej).
7

Podobne dokumenty