Treść sprawozdania

Transkrypt

Treść sprawozdania
Sprawozdanie z działalności
Centrum Integracji Społecznej w Bytowie
za 2014 r.
I. Centrum Integracji Społecznej w Bytowie funkcjonowało w latach 2011-2014
jako samorządowy zakład budżetowy. Zgodnie ze statutem realizowało działania
polegające na reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez:
1) kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych
i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym
wykluczeniu społecznemu;
2) nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,
przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;
3) naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza
przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub
działalność gospodarczą;
4) uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami
pieniężnymi;
oraz świadczyło usługi na rzecz Gminy Bytów.
Funkcjonowanie Centrum zależne jest również od nadania statusu przez
wojewodę, na okres 5 lat. Centrum może prowadzić swoją działalność do
27 marca 2018 r.
II. Proces szkoleń w ramach reintegracji społeczno-zawodowej realizowano
w ramach następujących zadań:
1) od 01.12.2013 r. do 30.11.2015 r. CIS w Bytowie realizuje projekt „Człowiek
Istotą Społeczeństwa w powiecie bytowskim - reintegracja społeczno –
zawodowa - kontynuacja” w ramach Priorytetu VII Działania 7.2, Poddziałania
7.2.1. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Grupą docelową projektu były osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj.
długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu, po
zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Osoby
te są w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej, napotykające bariery w powrocie
do pracy. Niski poziom wykształcenia, brak doświadczenia zawodowego, bariery
psychologiczne tkwiące w tych osobach, samotne rodzicielstwo, życie w
miejscowościach, w których nie ma ofert pracy, utrudniony dojazd do
pracodawców w innych miejscowościach, utrudniały im inicjatywy
przedsiębiorcze. Poprzez udział w projekcie uczestnicy mieli szansę na
zwiększenie własnego potencjału i wyrównanie go do poziomu osób aktywnych
na rynku pracy.
Wsparciem objęto 45 Beneficjentów Ostatecznych z gmin:
Bytów – 16 osób, w tym 6 kobiet
Borzytuchom – 7 osób, w tym 3 kobiety
Czarna Dąbrówka – 1 kobieta
Lipnica – 5 osób, w tym 3 kobiety
Studzienice – 3 osoby w tym 2 kobiety
Tuchomie – 10 osób, w tym 8 kobiet
Parchowo – 3 kobiety.
W I edycja od 01.01.2014 r. do 31.07.2014 r. - 23 uczestników, w tym 7 osób
przerwało udział w projekcie. Powodem było podjęcie zatrudnienia na otwartym
rynku pracy lub nieprzestrzeganie Indywidualnego Programu Zatrudnienia
Socjalnego (IPZS),
- II edycja od 01.09.2014 r. do 31.03.2015 r. – 22 uczestników, w tym 6 osób
przerwało udział w projekcie za nieprzestrzeganie IPZS.
W projekcie przeprowadzono zajęcia z zakresu BHP, szkolenie Gender (równe
traktowanie na rynku pracy), psychoedukacji, terapii pogłębionej, planowania
życia, umiejętności społecznych, edukacji ogólnej, zarządzania budżetem
domowym, nauki poprawnej polszczyzny, pierwszej pomocy przedmedycznej,
edukacji kulturalnej, wizażu i stylizacji oraz doradztwa zawodowego, ABC
księgowości, obsługi komputera i Internetu oraz wyjazd studyjny do spółdzielni
socjalnej „PASJA” w Kartuzach. W celu przekwalifikowania zawodowego
uczestników odbyły się kursy zawodowe w specjalnościach: Ogrodnik terenów
zielonych – 1 os., Operator linii do produkcji stolarki PCV – 3 os., Konserwator
powierzchni płaskich – 3 os., Opiekunka dziecięca – 4 os., Sortowacz surowców
wtórnych 7 os. Uczestników przekwalifikowano biorąc pod uwagę ich
predyspozycje zawodowe oraz oferty rynku pracy.
Wsparciem dodatkowym dla Beneficjentów w projekcie były: refundacja kosztów
przejazdu, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, ubezpieczenie od NNW,
ciepły posiłek i poczęstunek.
Efektywność zatrudnienia po zakończeniu udziału w CIS mierzona jest poprzez
ankiety ewaluacyjne wysyłane do uczestników po 3 miesiącach od zakończenia
uczestnictwa w Centrum. W 2014 r. 4 osoby podjęły zatrudnienie bezpośrednio
po zakończeniu projektu.
Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu w 2014 r. - 323.185,96 zł
Wkładem własnym w projekcie stanowiącym 15% wydatków całego projektu,
były środki z Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych
dla uczestników projektu, w kwocie 37.366,85 zł. Całkowita kwota na wypłatę
świadczeń wynosiła 185.995,28 zł.
2) od 01.05.2014 r. do 31.05.2015 r. Centrum realizuje projekt „KASZËBËBYT
III - reintegracja społeczno – zawodowa” w ramach Priorytetu VII Działania
2
7.2, Poddziałania 7.2.1. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Grupą docelową projektu są osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym tj. długotrwale bezrobotne,
niepełnosprawne, uzależnione od alkoholu. Projekt objął wsparciem wyłącznie
mieszkańców gminy Bytów – łącznie 22 osoby, w celu zwiększenia im szans
powrotu na rynek pracy oraz wyrównanie różnic społecznych wynikających z
wykluczenia. Udział w projekcie każdego uczestnika jest podzielony na dwa
etapy. tj.
Pierwszy etap trwający 4 miesiące, to zajęcia w CIS tj. BHP, Gender,
psychoedukacja, terapia pogłębiona, umiejętności i kompetencje społeczne,
edukacja ogólna, zarządzanie budżetem domowym, pierwsza pomoc
przedmedyczna, edukacja kulturalna, aktywizacja zawodowa, zajęcia
komputerowe, prawo rodzinne, warsztaty przedsiębiorczości. Drugi,
czteromiesięczny etap to kurs zawodowy. W 2014 r. przekwalifikowano
uczestników biorąc pod uwagę ich predyspozycje zawodowe oraz oferty rynku
pracy.
W I edycji trwającej 8 miesięcy od 01.06.2014 r. do 31.01.2015r., zajęcia w
Centrum przebiegały:
1) pierwszy etap od 01.06.2014 r. do 30.09.2014 r. – opis j.w.
2) drugi etap 01.10.2014r. do 31.01.2015r.: 9 uczestników kształcono w
kierunkach: opiekunka dziecięca – 1 os., roboty wykończeniowe – 1 os., dozór
mienia- 3 os., sprzedawca – 1 os., pomoc biurowa – 1 os., konserwator
powierzchni płaskich – 2 os.
W II edycji, trwającej 8 miesięcy w okresie od 01.10.2014 r. do 31.05.2015 r.,
zajęcia w Centrum przebiegały:
1) pierwszy etap od 01.10.2014 r. do 31.01.2015 r. – opis j.w.
2) drugi etap od 01.02.2015 r. do 31.05.2015 r.: 8 uczestników kształcono w
kierunkach: kasjer handlowy – 1 os., pomoc kuchenna – 2 os., pracownik
kancelaryjny – 3 os., pracownik ochrony fizycznej – 2 os.
Wsparciem dodatkowym w projekcie były: refundacja kosztów przejazdu,
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, ubezpieczenie od NNW, ciepły posiłek
i poczęstunek oraz indywidualne porady prawne.
Efektywność zatrudnienia po zakończeniu udziału w CIS mierzona będzie
poprzez ankiety ewaluacyjne wysyłane do uczestników po 3 miesiącach od
zakończenia uczestnictwa. Pierwsze ankiety trafią do uczestników z I edycji w
maju 2015r.
Środki finansowe przeznaczone na realizację projektu w 2014 r. - 113.827,95 zł
Wkładem własnym w projekcie, 15% wszystkich wydatków, były środki z
Funduszu Pracy przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla
uczestników projektu, w kwocie 11.442,74 zł. Całkowita kwota na wypłatę
świadczeń wynosiła 81.101,54 zł.
3
3) od 19.01.2014 r. do 18.12.2014 r. przeprowadzono reintegrację społeczno zawodową dla 10 osób uzależnionych od alkoholu. Warunkami
zakwalifikowania do Centrum było zakończenie leczenia w stacjonarnej
placówce leczenia uzależnień, rekomendacja Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Bytowie oraz pozytywna opinia pracownika
socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie. Uczestnikami
zajęć byli mieszkańcy miasta i gminy Bytów: 8 osób z Bytowa, w tym 4 kobiety,
1 mężczyzna z Grzmiącej, 1 mężczyzna z Gostkowa. W trakcie uczestnictwa,
kursanci zdobyli wiedzę i umiejętności poprzez udział w zajęciach reintegracji
społecznej i zawodowej z zakresu: BHP, umiejętności społecznych, wzmacniania
motywacji do zmian, profilaktyka uzależnieni, umiejętności radzenia sobie w
sytuacjach trudnych, zarządzanie budżetem domowym, wiedza ogólna o
funkcjonowaniu w społeczeństwie, terapii pogłębionej, aktywizacji zawodowej,
obsługi komputera i Internetu, wiedzy o przedsiębiorczości. W ramach kursu
zawodowego „Ogrodnik terenów zielonych”. Uczestnicy m.in. pielęgnowali
zieleń miejską: Trakt Młyński, śródmieście Bytowa, okolice Zamku
Bytowskiego, skwer przy ul. Podzamcze oraz parking przy ul. Wolności, posesję
gminną przy ul. Miłej 26 i 26a, boisko Szkoły Podstawowej w Rekowie.
W ramach wsparcia dodatkowego uczestnicy otrzymali ciepły posiłek,
poczęstunek w trakcie zajęć, odzież i obuwie ochronne, materiały szkoleniowoedukacyjne oraz refundację kosztów przejazdu dla osób z poza miasta Bytów.
Z 10 uczestników do końca zadania dotrwało 5 osób, w tym 3 kobiety i 2
mężczyzn. W uwagi na sytuację, że grupa uczestników była grupą os.
uzależnionych podejmowano działania profilaktyczne oraz reagowano przy
każdym nadużyciu alkoholu. Czynności związane z konsekwencjami
uczestniczenia w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu, zawarte były w
regulaminie uczestnictwa w Centrum o raz Indywidualnym Programie
Zatrudnienia Socjalnego, podpisanego przez każdego z uczestników.
Efektywność zatrudnienia po zakończeniu udziału w CIS mierzona będzie
poprzez ankiety wysyłane do uczestników na 3 miesiące po zakończeniu
uczestnictwa w Centrum.
Zajęcia były współfinansowane ze środków na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. w kwocie
35.000,00 zł.
Wkładem własnym w projekcie były środki z Funduszu Pracy przeznaczone na
wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu, w kwocie 62.649,43
zł., oraz:
- prowadzenie spraw merytoryczno-finansowych zadania,
- organizacja części praktycznej kursu zawodowego,
- prowadzenie zajęć zarządzanie budżetem domowym,
przez pracowników CIS.
4
Łącznie w ramach 3 zadań opisanych w punktach 1-3, wparciem objęto 77 osób,
w tym 48 osób z gminy Bytów.
Wszystkie osoby, które w 2014 r. uczestniczyły w reintegracji społecznozawodowej, za każdy miesiąc pobytu w CIS, otrzymywały świadczenie
integracyjne refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ze środków
z Funduszu Pracy oraz opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne. Łącznie na świadczenia integracyjne przekazano kwotę 329.746,25
zł. Podstawowy wymiar świadczenia integracyjnego wynosił 415,55 brutto,
(387,55 zł netto), za udział w pierwszym miesiącu tzw. okresie próbnym. W
kolejnych miesiącach tzw. okres właściwy, podstawa świadczenia wynosiła
831,10 zł brutto (728,10 zł netto). Jest równa wysokości 100% zasiłku dla osób
bezrobotnych. W każdym miesiącu wysokość świadczenia integracyjnego była
pomniejszana z powodu nieobecności uczestników na zajęciach.
III. Zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone były w siedzibie
Centrum przy. ul. Miłej 26a, oraz Ośrodku Profilaktyki i Edukacji w Bytowie i
sali szkoleniowej ZDZ w Bytowie. Część praktyczna kursów zawodowych
prowadzona była bezpośrednio w siedzibach przedsiębiorców/podmiotów na
terenie Bytowa i w gminach, w których pochodzą uczestnicy. W celu zwiększenia
poziomu efektywności aktywizacji zawodowej, pod nadzorem Centrum,
zachęcano uczestników do samodzielnego znalezienia miejsca praktyk.
Największą liczbę uczestników przeszkolono w podmiotach: Zakład
Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. Sierzo, Firma Gabit w Bytowie, Kompleks
Basenowo-Rekreacyjny sp. z o.o w Bytowie, Szpital Powiatu Bytowskiego sp. z
o.o. w Bytowie. Pojedyncze osoby odbyły praktyki w podmiotach handlowousługowych oraz jednostkach samorządowych.
IV. Centrum brało również udział w organizacji prac społecznie użytecznych dla
osób skazanych przez Sąd Rejonowy w Lęborku z siedzibą w Bytowie.
Wykonywane czynności polegały przede wszystkim na utrzymaniu czystości na
posesji ul. Miła 26 i 26 a oraz Trakcie Młyńskim i terenie zamku Bytowskiego.
V. CIS w Bytowie na podstawie uchwały Nr XLV/397/2014 Rady Miejskiej w
Bytowie z dnia 29 października 2014 r., od dnia 1 listopada 2014 r. rozpoczęło
proces likwidacji celem przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego w
jednostkę budżetową pn. „Centrum Integracji Społecznej w Bytowie”. Proces
likwidacji zakończył się z dniem 31.12.2014 r. Od dnia 01.01.2015 r. Centrum
funkcjonuje jako jednostka budżetowa. Wszystkie działania w celu
przekształcenia prowadzone były na podstawie zatwierdzonego przez Kierownika
Centrum harmonogramu tj. powiadomienie o likwidacji w celu przekształcenia
(wszystkich podmiotów/ instytucji, z którymi Centrum jest zobowiązane
współpracować, pracownicy CIS, ogłoszenie w mediach, ogłoszenie na stronie
5
www.cisbytow.pl, www.bytow.com.pl); wycena umorzonego majątku,
sporządzenie bilansu otwarcia i zamknięcia, uregulowanie sytuacji prawnej
składników majątkowych, uregulowanie wszystkich stosunków pracy,
archiwizacja dokumentów, inwentaryzacja, zatwierdzenie statutu Centrum,
przekazanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie na
rachunek budżetu Gminy Bytów.
Sprawozdanie z przebiegu likwidacji zostanie przedłożone Burmistrzowi Bytowa
do 31 marca 2015 r.
VI. W Centrum pracowały następujące osoby:
- kierownik - 1 osoba (3/4 etatu finansowane ze środków unijnych, 1/4 etatu ze
środków własnych),
- główny księgowy – 1 osoba (3/4 etatu finansowane ze środków unijnych, 1/4
etatu ze środków własnych),
- inspektor ds. kadr i administracji (1/2 etatu finansowana ze środków unijnych,
1/2 etatu ze środków własnych),
- pracownik socjalny – 3 osoby, w tym: pracownik socjalny I (1 etat finansowany
ze środków unijnych), pracownik socjalny II (3/4 etatu finansowane ze środków
unijnych, 1/4 etatu ze środków własnych), pracownik socjalny III (3/4 etatu
finansowane ze środków unijnych),
oraz osoby prowadzące zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej zatrudnione
na umowę zlecenie (instruktor zawodu, informatyk, doradca zawodowy,
psycholog, ratownik medyczny, ekonomista, prawnik, bhp).
W ramach bieżącego funkcjonowania Centrum, wydano środki finansowe w
kwocie 71.579,40 zł na:
- etaty pracowników niezwiązane z realizacją projektów unijnych,
- szkolenia i delegacje dla pracowników,
- materiały biurowe
- zakup usług pozostałych np. utrzymanie rachunków bankowych, serwis sprzętu
i oprogramowań, strony internetowej.
VII. Prowadząc działalność, Centrum miało do dyspozycji pomieszczenia
biurowe dla: kierownika, głównego księgowego i inspektora ds. kadr i
administracji. Do realizacji celów szkoleniowych, Centrum dysponowało:
- pokojem dla pracowników socjalnych, w którym zaadaptowano miejsce na 5
stanowisk komputerowych dla uczestników,
- dwoma salami szkoleniowymi.
W 2014r. w ramach środków unijnych, zakupiono projektor multimedialny oraz
kserokopiarkę.
Bytów, dnia 12 marca 2015 r.
6