oświadczenie KOPERSKI - bip.mszczonow.pl

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie KOPERSKI - bip.mszczonow.pl
ł
,1
,1
§pull§Osi[§lr0lt
,
l,ł
0*t g l l0t§*&§-62
i
Msr-ezanów" rlnia
llllitjscorvn(t1 l
3 1.
1
2.]0 l §r"
{tlltt;r
)
Ź"
Oxtłlrrr sklatlłjllca tlśrviadczenię łlhł;wiąeanfi
§§t łlrłzg*tltl€§CI;r
§t§r&nnć§o i rupelnć*rr ll,ypćlłienia każńej; rnlrryk.
ż-
,}*il*li płsz*zególne rubryki niu zuai&ują
złstłs*w;tni*.,nalc*y rvpis*lć''nił: tltt}czy'',
3,
{}xrłbir xklxtlając"
,u,.
pralydą,
krnkretnyrrr przyparlku
o*rtiu,to*ffi*iąnana
jest qkrr§lić priryna kłżn**ć
skł*dników lnajątkawy§h," tl*cńodólv
,u!"*iąz:rń *o
r:j_T:ry'TY..U
-"
rnajqtlłrr *drębnego i majątku ohjętega malżcńską r,sllłilr,.,s"i,1
,,,,,j:}if;;;
d. $świadełcnicł stitttic młjątkowvnłcltltyczy nlłjąrku *"kralu i za
grlllllci!.
5, O§rviadczenic o stanic nt.iąfkorr.vm ohejlnuje rórtrlież rvicrzytelno,{ci
1lielligżne .
t1, §l
crysr:i
rrśltin t,lc;r
łi* *rtł,t- nl i t^j s clr
A łlŚwi*ti*zenit
i
zau,tlt,ł* są infilrru*e.ic.iawnc, rv częśei§ z*ś
infilrnracjł niejalvnc dotvcząr:e
adr*s1.1
ptl lożen ia n ieru ch nl;l
zlllłłit*zknniiłskladają*ega
łśr:i.
exĘ*C
^
Ja, nizr,i ;::*tipisxny
{łr},
i, ukłsx f, ;*słarł,K*perxki,
{i
nl
i
*lii,l,i nxzil,,i sk*
t:.ly
ai,_,
|Jr*dznnv :{l-(}4-ł t)rl
r itr"v,isk* r*d*we
}
r..
i
rr I,1szcztlnolł,ie
I{łttlIlY l{łrrjr \4ic'iskic'i ii I\isz"cztllrotvic l'rzctttltJllic/llc\ l{lrtlr
ł
illiitjsee zatrurlnicniłi, slnn*rł,iskn lub tri;rikcj*}
Pfi ;iilPnzn*niu się z Prz,*Pisalni ustawy z dnia § mat,ea,ll?Or. o §ź1l}.lfilżąrlzit
gnrinnyn {Dz.{), z 200lr. |{r l42,poz,l5Ql §I.a, /. ]()0]r. Nr 23, ptlx'.2?a,
Nr S2, P*x, 55§. Nr l i3, Ptlz.984, Nr 153. pł;l. l27I i Nl ] 1-1, ptlz. l lt0ó),
ngłtlnie z
ar1, 34h tł:i rrstarvY o*rviłdcza,rn. ze pnsiiclnln lvchoeizłlcc
w skł*ci mańeńskiej
wspólrrosc i nlai
ąt
korvc j l nh stanł;wiące maj
n"l;ri
ątek
łrri l-r|lr ly
:
ł,I
lłrtlh_r pictlieztlc:
- §rł:rlki 1ricnie;łr:* ł.gr*madz*łlł!v
hn n kn il.t,t:lr ; rl *pó }n
kz
rł,alil$ii] p*lskicj
łyłałż"łń,ł
: 7?. ń3 .26,ł},
.t}
uL
k*nłgch
* środkipienięzne zgromadzone
w
rvalrreie obcej: wspóinie
Z
małzonką:
-748,14 §UR
_
?0,59 tl§,D
]
*
środ,kipienięzne w g$tó\yce wspólr:ie z rr"lałr.onką 3 000,00 zł
_
papiery wartościawe : "NlIi DOTYCZY" nrl kwcltę:
lI.
.''l{lf,
DOTYCZY"
]
:
: 36§ lil2, o rvaności: 3ó0,000i zł, {lv tyirr: 4{s,I n]2.
zajmowane ptlcl biuro i ekspczycj9 trurrrięn} na potrzeby działalnoŚci
1.Dorn
o
poi,vierzclrni
gospodarczej, tytul prawny:. małżcliska rvspolllosć, majątkolva
?. Mieszkanie o pnwierzclrni: 82,69m?
wrav,
,?-,
miejsdenl postojowy:n; tytuł
prewny: n:ałzeńska wspolnr:lŚc maj ątkowa
3. Mieszkanic o pCIwieffichni 57,69 m: wtaz;ni*jsecm postajowym; tytuł praw!-ly;
,_.}łooi
r",^ril r.^ćśrłr
ąi ą ll.nlxln
m aj
małzeńsoLka- .rwsprilność
ą tkowa
4.
rodzaj gos1lodarslwa: grunty rolne, powierzclrrria: 4,
żż7,4&2r}. rłdza.i zabudowy: niezabudowanę
roelzieów} tytuł prarvny; Akt T{ota,rialny nr 39918? t
Z
tegł tytrrłu osiągnąłern w loku ubiegĘm przy*hód
dochodrr
n
lra
o
wartości;ok.
(dozywocie od
odręb*a}
dochód w rvysCIkeiści:
ie osiągnąłem,
5.Inne rrięruclranlości ;
powi erzchnia :.,"".....,.,.,,..,..,, "wg, docla.tkowej kafiki w
o wartości:""""""""""""","1vg, tloclatkowęj karlki w
tytuł prarvny:
II
., ",..,.,,,..,,,..,...wg.
dodatkowej kartki w
l.
ałenl gminrrych osób
1. Posladanr udziały w społkach hancllowych z
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczesilriczą takie elsoby * nalezy
podać liczbę i ęrnitenta udziałtl*,: "NlE DO I'YCZ\"'
urlziały lt slanowią pakiet wiekszy t,ńż, lłhń udziałe;w lv
"Nli: DO,I,YCZY"
T,v
Ztłga tytułu asiągnął*ln r.v roku rrbiegłyłrd*cho<l
rlochoclu nie osiągnąłern
spałkach
2. ptlsiadam udziały w innych
cmi tęnta uclziałcllv :',N]l§
lrandlawyclr lraiezy podac iiczbę
DO'|YCZY''
7-tegalytułu osiągn,ąłem(łam}
i
]
rv rokł,t ubiegĘm dclchod
lv wysokości:
clochodu riie osiągnąłem
tv.
uJlvJ Y
l
l'Posinrlamakcj*wspołknchlrandlłwyco*-,,:o,iałerngrninnychosal:
l , ,, U}l fl,Lr(łlrr
il§zt:§tnl§zą
lub p,u"l,ięU1o.il*T,l,',r1,Y;§;}
prno,ry*l,
rawrtyclrlubprzeclsiębl0r§Ow-i..Łktorychuczestnicząitakieosaby*należy
.,_.,-, ^t...-i;.
Do]"YCZY"
akcji : Nlp I-}óTYCZY"
-
i
ffi;i;b|i.;,i;nta
"NlE
altcj e te stanolv i ą pakiet
q,
iększy,T 1
j il *y*oko ś*i,
l"11::-:,:l]":r:i:11,o*,}kr,
ś*i
[1_#;;;ffi
ffijifii:;i§ffi;T,§i;
elocb*clł-r
nie łsiągnąłem
2. Posiadarn at,cje
:
I
w innych
elrritenta akcji: ,,N1&
spł:łkachhandlr:wych
]należy padae liczbę i
DOTYCZY"
Z rego tyfułlr osiągnąłem{łam)
wysokości:
w rokłt ubiegłym elachtld w
dochodu rric osiągnąłcm
V.
mienia pl,rynależnego c1o
moj
Nabyłem{am} (nabył
rytlol*k,_".1l:11*i:::*
pati:t'va, inrrcj panstwowej osoby prawnej,
jego majątku ł:ldręń,-*-i'oJ
osoby
-tery1,oriar1*,ao,
.§korlr,rl
ewiązkaw lub *cl komunalnęj
ich
jcclnasrgk u*n,orrąJu
przetargu
pł;rilegało zbyciu w drorlze
pra\vncj nu*ępuli** *i*nl*, ktare,
DoTyeZy"
nut y"i,,, ocl liogo : "NlE
nałeży poclac opi*Tl**i;;';;;ę
\/l.
(należy poclaĆ t"armę prawną
gospoclarczą
działalno*c
].Pr:aw*dzę
i
prr-edmiat
działnlności);,,KfiP§R§KttW§PoLNtrICY,'Sprlłkajau'nnoddnia
01'02.?0iOr.,przedr:liatdziałalrrości:pog,rr.ebyictziałałnośćpo'krewna
-
*-ł,;::l1_j:::"*_,111-,::i#i::*"ww
;;:ł,
;';fi;
§?iff
u§ut}§tnl§7-ą
ktorzy uczł:stntczą
Koperskim lktorzY
Wiktorem *T:::I1*
l)l-łoi,rrłrlc,,l,.,*rgkim
Kop*rskinr ii Wiktorem
OsoŁliście - "}{lli DO"I'YCZY"
yY\]t/L,trl.V
Błażejem
Lrt{llwJLrrl
---,
)
'1cy sposob:
z-yskltl"r i strntaclr. sp::|] * liastępu1;
*ł,uk*sz Kopł;rski 4§%
-Janina Kopersk* 45%
-Ł}łaztj Koperski 5%
-Wiktor Kopersil 5%
*,#=::;*_:
*-4ź->,
lł
{"/
łś"
Wniesiany kapitał elo spółki jako r,vspó}nośc majątkowa rnnłzeńska wyniosł
3, l89.{}0ó
,47
,zł.
Z tega tytułu §pnłka clsiągnęła n&
dz,ień 3 l .1 2.201 5r. przychod
zaewidęncjonowany rv wysokeiści6.4ó3-761,il3 zł {, przed opodatkowani*m ), z
tcgo ttdziaŁ niój
nra}zank,i rvytlosi gaań
5.81?.384,9ż
dochód
zaewidcncjoncwąlly w rvysokaści1.920.3 4(1,37 r.ł {prnr,d opodatkowaniem}, z tego
udział mrlj i n,lałzonki wvnosi {}a% Li. 1,?28.3ll,?3 ał.
i
tj
?.Zarzątlzam elziałalrrnściągospodarczą
ń i
tub jestem
prztlrlstarvicięlem
przedmiot
Pełnomocnilriem takiej działalrrłrści(nałeżypociać ,f,,,.mę pruwną
clzitłal naści) :,,l{Ili DQ' I:Y C?,Y"
i
- osobiścię- ,,}"fii] ]fO'|YCZY"
- wspcllnie z innymi osobami -.,,Nl.[i DOTYCZY"
Ztega tytułu osiągnąłern{ęłam) w roku ubiegłym docllór1 w wysok*ści:
dochoelu nie tlsiągnąłern.
ut.
W spółkaeh lralrdlowych (nazwa, sieelziba spó}ki
,,NIr D(JTYCZY"
):
nO'rYeZY"
-
jestem {rzłclnkiem zanąrlu ( od kiedy
).,,NIli
-
jestem członkiem rady nadzarczej (*etkiedy}:
,,}VI§
-
,,Nll]
jestenr członkienr komisji rewiryjnej
{od kiedy):
}aTYCZY.
D0TYCZY"
Ztega tytułu osiągnąłern(ęłam}w r*k* ubiegłyrn dochoelw wysakości:
doch$du nie osiągnąłern.
vr11,
Inne dochody asiąg&ne 7, tytułu zatrudnienia lub irlnĄ dr.iŃalności zarobkawej
lub eaięc, z płdaniern krvtrt r-lzy.skiwanych z kazdegr: tytułu;
Dieta raclnegcl w kwocię 15"898,CI8 zł.
Z tli*y tej prz,ekazano:
- W dniu
28-05-2015 krvotę 1.324,84
z} na rz*cz Cechu Rzemiosła i
Przedsiębiorczości;
Zq,()7,2a15 kw*tg 500,00 nir yz{cz
Padstarv*wej w Lutówce.
- w dniil
Rady l{r:idziców
prtł §zkole
CzYnsz za wynajern }clkalrr na potrzeby prawailzonej działalnościgtlspoclarczej
wspólnie z mŃżanką Janiną Koperska w kwocie 3.6aa,8a xl.
ff.
§kładniki mieni* ruchomego n waficlści powyżej 10 000 złotyclr (w przypadku
pojazctow męchanicznyci,t n;rlez,y pnclać markę, nrorlel i rok produkcji ):
_ ianrachócl osobawy rnarki merceeles-benz madel §L 500 KAT. rok Produkcji
19B9 elraz 2 zegarki firmy Rrrlex nrałzęńska wspólnrrśc nrajątkowa.
X.
Zabowiązania pierriężne o warto*ci powyzej 10 000 zł*tych, lv tynr zaciągnięte
kredy§ i pozyczki *raz lvarunki, na jakieh zosl;rły udzieione (wr:bec kogo, w
związku z jakim zdarzęr:i*ll]l! w jakiej wysokości}:
Klejyr odnalł,ialny w li,nii kreelytowej rvspólnie z małzonką w Bankrr PeKaO §.A.
lv rvysokości 30,000 ,at} zl. §ta,n zadłuzenia na &zien 3 } , 1 2"201 5. wYnosi ,,0" Zł"
Kally krcdytowe:
* 2.365,13 zł
- lVlastercarcl lirnit l0.000,00 zł, stan zadłr.rzenia na 31.12.2t}15
* 5,a? zł,
_ Vl§A linlit 30.00il,00 zł, stan zadhżenia na 3 i .12.2a|5
Wspolnie z małzonką zaciągnięty kreityt w Citihank -kwot* 1.438.901 ,67 Uł,
lra iakup lokalu mieszkalrr c&o wT,&z z przynal*7_n,ym mie.|scen: po§tojo\Ąlym.
Zobowiązanie na rze§u §połki ,,Koperski i Wspolnicy" spółka jawna w kwoci€
61ł.lż3,Ą0 zł, d,otycząee spłałyza lr}cal mieszkalny wr&z z miejscem postojawyrn
przypaciająccj na lataż0l6 _20t9 . §płatn płatna jest; zysku osiągniętego w §połce
,,Koperski i lVspólnicy" spńłka jalvna.
CZʧC B
Adres zam-ięszkania osolry skłael*jącej tświardezęnie
*___"-'
----*"-*-*-}
:
Kodeksu K,arnego za podarłie nieprawcly lub zatajen,ie prawdy grozi
pozbawienia
wolności.
kara
.ź
*
Mszczonów,
dn.
(miejscowość, clata)
1?,04.30lór