iv dni arabskie w krakowie - EMIDDLE

Transkrypt

iv dni arabskie w krakowie - EMIDDLE
Portal i Kwartalnik Emiddle East
IV DNI ARABSKIE W KRAKOWIE
Autor: Micha³ Lipa, Aleksandra Wilczura
Â
W dniach 13-15 maja 2008 roku Krakowianie mieli mo¿liwo¶æ bli¿szego zapoznania siê z – szeroko rozumian± – kultur±
krajów arabskich, co umo¿liwi³y im IV Dni Arabskie w Krakowie, które okaza³y siê wielkim sukcesem m³odych
dzia³aczy na rzecz dialogu miêdzykulturowego Zachodu ze ¦wiatem Arabskim.
Â
Ca³e przedsiêwziêcie zosta³o zorganizowane przez Bliskowschodnie Ko³o Naukowe UJ oraz Stowarzyszenie
Bliskowschodnie Horyzonty w ramach kampanii „1001 dzia³añ na rzecz dialogu", przy wspó³pracy Katedry Bliskiego i
Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagielloñskiego, Ambasady Pañstwa Kuwejtu, Ambasady Królestwa Arabii
Saudyjskiej oraz Ambasady Republiki Libanu, a tak¿e przy finansowym wsparciu Euro-¦ródziemnomorskiej Fundacji
Dialogu Kultur im. Anny Lindh, z siedzib± w Aleksandrii.
Â
IV Dni Arabskie w Krakowie by³y objête honorowym patronatem JM Rektora UJ – prof. dra hab. Karola Musio³a,
Ambasadora Pañstwa Kuwejtu w Polsce, Ambasadora Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce, Ambasadora Republiki
Libanu w Polsce, Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce, Ambasadora Królestwa Belgii w Polsce oraz BAS British
Alumni Society.
Â
Realizacjê przedsiêwziêcia rozpoczêto we wtorek (13.05.2008) niezwykle ciekawym wyk³adem dr Beaty Kowalskiej,
po¶wiêconym obrazowi kobiety arabskiej w oczach Europejczyków, w konfrontacji z rzeczywisto¶ci± bliskowschodni±.
Nastêpnie oficjalnej inauguracji Dni Arabskich dokona³ Kierownik Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ – prof. dr
hab. Adam W. Jelonek, w obecno¶ci Ambasadora Pañstwa Kuwejtu – Pana Khalida Al-Shaibaniego.
Â
Po oficjalnym otwarciu odby³ siê ma³y bankiet, podczas którego zaserwowano go¶ciom s³odkie przysmaki Bliskiego
Wschodu. Nastêpnie Ambasador Kuwejtu dokona³ otwarcia wystawy zdjêæ z Libanu, pt. „NO PHOTO", autorstwa
studentów oraz cz³onków Stowarzyszenia Bliskowschodnie Horyzonty – Moniki Czerniejewskiej, Natalii Bahlawan oraz
Karola Badohala, obrazuj±cych wspó³czesn± sytuacjê w tym kraju.
Â
Tego samego dnia wieczorem, w ramach Festiwalu Filmów Arabskich, w pomieszczeniach Klubu Re (przy ul. ¦w.
Krzy¿a 4) zorganizowano slajdowisko, pt. „Wspomnienia z Libanu", po którym nast±pi³ pokaz filmów, po¶wiêconych
wspó³czesnej sytuacji na Bliskim Wschodnie. Stowarzyszenie Bliskowschodnie Horyzonty zaprezentowa³o dwa filmy, z
czego najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê obraz Erana Riklisa – „The Syrian Bride", ukazuj±cy z³o¿one
problemy mniejszo¶ci druzyjskiej, uwik³anej w konflikt izraelsko-syryjski o Wzgórza Golan.
Â
Nastêpnego dnia, w ¶rodê (14.05.2008) – w Katedrze Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ – odby³ siê cykl trzech
wyk³adów, pod zbiorczym tytu³em „Oblicza dialogu – stosunki euro-arabskie w XXI wieku". G³Ã³wnym organizatorem
przedsiêwziêcia by³o tym razem Bliskowschodnie Ko³o Naukowe UJ.
Â
W spotkaniu wziê³o udzia³ troje znakomitych specjalistów, zajmuj±cych siê problematyk± arabsk± (dr Wac³aw
Przemys³aw Turek), stosunkami Unii Europejskiej z krajami arabskimi i Izraelem (dr Magdalena Góra) oraz
problematyk± mniejszo¶ci muzu³mañskich w Europie (mgr Konrad Pêdziwiatr). Ca³o¶æ konferencji, uwieñczonej
gor±c± dyskusj± z udzia³em prelegentów oraz publiczno¶ci, znakomicie moderowa³ mgr £ukasz Fyderek z Katedry
Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.
Â
Cykl wyst±pieñ zainaugurowa³ dr W. Turek wyk³adem po¶wiêconym stosunkom Europy ze ¶wiatem arabskim w
perspektywie historycznej, dotycz±cym dziejów trudnego s±siedztwa oraz niesymetrycznych stosunków miêdzy tymi
¶wiatami, które w ogromnym stopniu determinuj± wydarzenia obecne. Konkluzj± wyk³adu dra W. Turka by³o
stwierdzenie, i¿ dla Arabów stosunki z Europ±, a ¶ci¶lej mówi±c z g³Ã³wnymi graczami europejskiej sceny politycznej,
przez wiele wieków sprowadza³y siê do eksploatacji Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej przez mocarstwa
kolonialne oraz krzywd spowodowanych licznymi wojnami, wywo³anymi przez Europejczyków, lub tocz±cych siê z ich
udzia³em.Â
Â
Jako druga wyst±pi³a dr M. Góra, której wyk³ad dotyczy³ stosunków pañstw Unii Europejskiej z arabskimi krajami
basenu Morza ¦ródziemnego, a zw³aszcza koncepcji „unii dla ¶ródziemnomorza" (i kontrowersji z ni± zwi±zanych),
zaproponowanej przez prezydenta Francji – Nicolasa Sarkoziego. Pomys³ Sarkoziego jest konsekwencj±, zainicjowanego
w latach dziewiêædziesi±tych, Partnerstwa Europejsko-¦ródziemnomorskiego, którego celem jest ograniczenie wp³ywu
czynników sprzyjaj±cych destabilizacji i radykalizacji Bliskiego Wschodu i Afryki Pó³nocnej. W ramach Partnerstwa – w
1995 roku zapocz±tkowano tzw. proces barceloñski, zmierzaj±cy do pog³êbienia owego partnerstwa, w zakresie:
dialogu politycznego, stosunków gospodarczych i finansowych oraz wymiany kulturalnej i osobowej.
http://www.test.emiddle-east.com
Kreator PDF
Utworzono 1 March, 2017, 23:14
Portal i Kwartalnik Emiddle East
Â
ÂÂ
Cykl wyk³adów wieñczy³o wyst±pienie mgra K. Pêdziwiatra, który w nowatorski sposób przedstawi³ dzieje islamu w
Europie, wysuwaj±c jednocze¶nie tezê, i¿ jest on zapomnianym filarem cywilizacji europejskiej. Po czê¶ci historycznej
przysz³a kolej na socjologiczn± analizê wspó³czesnych problemów mniejszo¶ci muzu³mañskich w Europie,
scharakteryzowanych szczegó³owo w ksi±¿ce autorstwa prelegenta – „Od islamu imigrantów do islamu obywateli:
muzu³manie w krajach Europy Zachodniej", któr± mo¿na by³o zakupiæ w trakcie trwania konferencji.
Â
ÂÂ
Â
Po czê¶ci wyk³adowej przysz³a kolej na podsumowanie i niezwykle ciekaw± dyskusjê naukow±, któr± niestety trzeba
by³o przerwaæ z uwagi na ograniczenia czasowe. Mimo tej niedogodno¶ci, mo¿na stwierdziæ, ¿e przedsiêwziêcie
zakoñczy³o siê pe³nym sukcesem.
Â
W ¶rodowy wieczór, kontynuowano Festiwal Filmów Arabskich. Tym razem Stowarzyszenie Bliskowschodnie
Horyzonty zaprezentowa³o slajdowisko, pt. „Egipt – tu i teraz (Huna wa-l-aan)", a nastêpnie dwa filmy – „West Beirut", w
re¿yserii Ziada Doueiriego, ukazuj±cy pierwsze dni libañskiej wojny domowej (wybuch³ej w 1975 roku) oraz „The Closed
Doors", w re¿yserii Atefa Hetata.
Tymczasem w czwartek (15.05.2008) przysz³a kolej na kolejne dwa bardzo ciekawe filmy – „Iraq in fragments", w re¿yserii
Jamesa Longley'a oraz „Until when…", w re¿yserii Dahna Abourahme’a. Projekcje owych filmów oraz dyskusjê na ich
temat zorganizowano tym razem w Kawiarni Naukowej przy ul. Jakuba 29-31.
Z po¶ród wszystkich filmów zaprezentowanych podczas Dni Arabskich, najciekawszy (naszym zdaniem) by³ „West
Beirut", ukazuj±cy ograniczon± mo¿liwo¶æ dialogu miêdzyreligijnego w Beirucie, mie¶cie podzielnym na wzajemnie
zwalczaj±ce siê fakcje – chrze¶cijañsk± i muzu³mañsk±. G³Ã³wnymi bohaterami filmu jest troje libañskich
nastolatków – dwóch muzu³mañskich ch³opców i chrze¶cijanka. Wojna na ulicach Bejrutu jest dla nich (pocz±tkowo)
jedynie m³odzieñczym wyzwaniem, zabaw±. Z czasem jednak to ona staje siê g³Ã³wnym elementem ich osobistego
¿ycia oraz przyczyn± tragedii ich rodzin. „West Beirut" w doskona³y sposób ukaza³ jak bagatelizowany pocz±tkowo
konflikt zmieni³ siê w tragediê wszystkich mieszkañców tego ma³ego, ¶ródziemnomorskiego pañstewka – niegdy¶
nazywanego Szwajcari± Bliskiego Wschodu…
Â
IV Dni arabskie w Krakowie wieñczy³a impreza arabska, zorganizowana wspólnie przez Bliskowschodnie Ko³o
Naukowe UJ oraz Stowarzyszenie Bliskowschodnie Horyzonty w podziemiach lokalu – Drukarnia Jazz Club,
mieszcz±cego siê przy ul. Nadwi¶lañskiej 1. Program obejmowa³ pokaz tañca brzucha, zabawê przy muzyce
arabskiej, malowanie henn± oraz poczêstunek. Oczywi¶cie najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz tañca
arabskiego, zaprezentowanego przez tancerki ze szko³y Dance Globe – School and Teatre. Zabawa trwa³a do pó¼nych
godzin nocnych i – w ramach dialogu miêdzykulturowego – nie by³a pozbawiona mo¿liwo¶ci spo¿ywania z³ocistego
napoju…
Â
Tegoroczne zainteresowanie Dniami Arabskimi znacznie przeros³o oczekiwania organizatorów. Ca³e przedsiêwziêcie
odnios³o ogromny sukces – kulturalny i naukowy. Najwiêksz± frekwencjê zanotowano podczas projekcji filmów
arabskich, slajdowisk oraz wyk³adów otwartych, co wskazuje na du¿e zainteresowanie problematyk± bliskowschodni±
oraz uwidacznia spo³eczne zapotrzebowanie na kolejne przedsiêwziêcia tego typu.
Â
Filmy prezentowane podczas dni Arabskich.
WestBeirut,
Granice dziel±ce pogr±¿one w wojnie domowej miasto nie omijaj± ¿ycia osobistego bohaterów. Czê¶ci± dzieciñstwa
trójki nastoletnich przyjació³: sunnity Tareka i Omara oraz chrze¶cijañskiej dziewczynki May staje siê wojna - nie
trzeba odrabiaæ zadañ i chodziæ do szko³y, przemoc i demonstracje si³y s± fascynuj±ce, a przekraczanie granicy
wschodni Bejrut-zachodni Bejrut jest ¶wietn± zabaw±. Z czasem jednak wspania³a przygoda zamienia siê w tragediê...
http://www.test.emiddle-east.com
Kreator PDF
Utworzono 1 March, 2017, 23:14
Portal i Kwartalnik Emiddle East
Haschisch, Niemcy, re¿. Daniel Grabner, 80 m.
Ma³e miasteczko wysoko w górach Ketama, pó³nocne Maroko. Od wieków ¿ycie ludzi jest tu zwi±zane z haszyszem.
Film szkicuje portret tego ¿ycia: haszysz jako codzienna praca, haszysz jako biznes, haszysz jako podstawa i filozofia
socjalnego systemu, haszysz jako medium snów i haszysz jako"powód do stagnacii...
The Closed Doors, Atef Hetata, Egypt, lh 45 min,fab
Akqa toczy siê w czasie wojny w Zatoce Perskiej. Mohammad dojrzewa w ¶wiecie pe³nym przemocy, radykalizmu i
sprzeczno¶ci...jak± drogê wybierze dla siebie?
Until when..., Dahna Abourahme, lh l6 min,dok
Akcja toczy siê w palestyñskim obozie w okolicach Betlejem. Cztery ró¿ne palestyñskie rodziny opowiadaj± o
zmartwieniach przesz³o¶ci i nadziejach na przysz³o¶æ.
Iraq in fragments, James Longley, lh34min, dok
Trzy z wielu puzzli irackiej uk³adanki - jedenastoletni, osierocony przez ojca Mohammad i jego marzenia, niezadowoleni
zwolennicy szyickiego przywódcy Muktady as-Sadra oraz kurdyjska rodzina i jej nadzieje na
wolno¶æ i lepsze jutro.
The Syrian Bride, Eran Riklis,fab.
Miasteczko po³o¿one na okupowanych przez Izrael Wzgórzach Golan, zwyk³a muzu³mañska rodzina, ¶liczna panna
m³oda, niezwyk³y, syryjski pan m³ody i ¶lub który rozdzielna rodzinê na zawsze...
NOTY O AUTORACH:Micha³ Lipa – mgr politologii (specjalno¶æ – europeistyka); absolwent Uniwersytetu ¦l±skiego w
Katowicach; student studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagielloñskim; cz³onek Bliskowschodniego Ko³a
Naukowego; wspó³za³o¿yciel i Zastêpca Redaktor Naczelnej czasopisma „Studia Bliskowschodnie"; autor depesz
prasowych w Portalu Spraw Zagranicznych, po¶wiêconych Afryce Pó³nocnej (g³Ã³wnie Egiptowi) oraz
wspó³organizator IV Dni Arabskich w Krakowie.
 Zainteresowania: procesy spo³eczno-kulturowe i polityczne na Bliskim Wschodzie, opozycja w arabskich systemach
w³adzy autorytarnej, fundamentalizm islamski i procesy modernizacyjne na Bliskim Wschodzie oraz relacje Zachodu ze
¦wiatem Islamu.     Â
 Aleksandra Wilczura – mgr historii, judaista, orientalista, etnograf; absolwentka Uniwersytetu Jagielloñskiego;
stypendystka im. Josepha Conrada na Uniwersytecie w Oxfordzie w zakresie studiów ¿ydowskich; laureatka The OneYear Franz Rozenzweig Fellowship w Europejskim Instytucie Studiów ¯ydowskich w Sztokholmie; autorka licznych
artyku³Ã³w o tematyce ¿ydowskiej, izraelskiej oraz bliskowschodniej; wspó³za³o¿ycielka i Redaktor Naczelna
czasopisma „Studia Bliskowschodnie" oraz wspó³organizatorka IV Dni Arabskich w Krakowie.
 Zainteresowania: procesy spo³eczno-kulturowe Bliskiego i Dalekiego Wschodu, fundamentalizm religijny, konwersje
religijne i kulturowe, muzykologia i etnografia ¿ydowska, orientalizm, dzieje orientalistyki polskiej i rosyjskiej.
http://www.test.emiddle-east.com
Kreator PDF
Utworzono 1 March, 2017, 23:14

Podobne dokumenty