część4 - RIO Katowice

Komentarze

Transkrypt

część4 - RIO Katowice
zo-reLriilueszKanieczaIeK.
Tggasarnegodnia, na drodze
wojeiitdzkidj nr 791
gi aotelarza:
affapEepro-.
vt n6^.1?iai.d,
;yprowadzii.
crmd.h^,1
rl?zaiowy z mczep| zd.et7,yl
qia r n'di.r.lt'ird,m
:cwacizaiba"
pm\tre
dlTek-
z h.nrro.nrL.
F:rl-i
!l!,{IIr
<.tr^.h^.1-n::i:
-..-!ar;
,t-,,.,....,'^.,,,,.,,,,
'-'i -:-":"'j '-: .,,.*..,r,,
:"-'* r
()trfa7'Pf|12n11
7
nf7'e\rnF-
"1AtA
";^-1,^'"--lli^ ii^i,]-^-^..-
--- ___e----:-::,,
su w zdnrcleru, NrclL,wlyuuu
. po)ez(cw tJ\lI tTzezti{L tro:l
doszio do zdeMetia, *arunki
na drodze byly fatafuie.
DI?A?A
:
Zd;aiia z ii-jp6di.6w znaidziecie
na za!'a'er.ie.ha5zbmiasto.Sl,
D4BRoVJAG6RNrazA
Sosnowiec
KathrzynaKapusta
Odponiedzialku,u listopada,
Bobrowniki
w S,osnowcu
bgdqobowiqzywac Korejnez[uanyzmEzane w6jt
z'remontemtorowiska tramwajowego na ulicy 3 Maja
w cenuummiastF.Robotnicy
pveruos4srgt]4nrazemnator
,prcwadz4cy.wkierud..u Pogoni
i Bgdzina.To,spowodirie,Ze
tmmwajezul. Malachowskiego
nie bgdqmogly skrgcii w tym
kierunku.I tak, naiwazniejsza.
'zmianadotyczy
dotvczy linii w
w27z'Ka27 zKazimieEa G6miczego,kr6m zo:
stanie skierowana do Detli
wMilowicach.Linia nr r5 izr
wkierunku Pogonizn6wb9d4
jeid.zi( przy dworcu kolejoj
wym, a,,15"ladaldocieraibCdzie aZ do Bgdzina.Na trasie
Milowice-Bedzinkursowaibedzie typczisorya linia nr':!,
a linia 24 nadal bgdzie
od $tiony Konstantynowa
sk6cona do centrgmSosnowca.Linia z6.bgdziekursowala
z Dafd6wki na Milowice
i z Dafd6wki do przysranku
NiwkaKosci6l.TOS
t
podatapoczElkowe
numery
reiestracyine
bmw.TdSB4o...
o'z',vrgkszenie
ods'.rzahrjdienij
dzik6-w,wilk6rv, kpnnoran6w,
kierowatdoKcrnendyMiej:
ruzerueoKresowPolowanna te
ckici Pcli.ii vr R;F]<1",r-Ri.la;
BrElsKo-BI^nA
- Syiuacjaj€st txagicznam6wi Piorr ^<uEiz Lody-sowici
Drzecstawlqel
Slaskle,
lzbvl{.oF
niczeinaZ!",i/iecczvinie.- Trm
iiit;d::.;^
t^n^n6
Avlraul
rel. s3 3i2-i2-3o l'.ib alaroo\tu€
orizicnawirnrqrrr
iriiii{<i
r,P,i,iFa,
tar rr\r/at
I IY
^,r-;^u'
^
i i-ui-iii
Fa(?eK)gosPo4alz
-.saer?n
z f,oz, pruyznap, ze sEnJelscawoSci,w kt6rychrolnicypono^Lt:--^i^
E^ r!,^,r4ih
D^lI.^ i r ^n,^
rr:r4rrrSqL-.!szastratysiega,qce
nawetiednei
sto na tr4y dni.staniesig euroCbligaciena kivor? 5 min z1
czwafteiplonu.WedlugPioha
--i-!,-r^1;-! ^il.; :,l-:^-^^^r
yLJJ^q
Jlvurq
u6,Ar I rurclrElcJ
wycxuLuJcw LyruruKu gllr!Ia
Kufia w Lipowejna Zywiecczyanimacji.Wszys(korozpocznie Skocz6w.Pozyskanew ten
Zniejeleniepotrafi tyzniszczyi
sig dzis o 1o.oo.W6wczasbarspos6bfunduszezostanq
uprawgkuturydzy i rzepaku(27
rrynypoch6d dzieci pzebmprzeznaczonena splatgwczeS- hektar6w)nawetw 60 procennych zabajkowepostacie,
niei zaciqgni€tegozddfuzenia
tactr! .
- poinformowal w Srod€
- Bylem.obecny
bohater6wfiIm6w StudiaFilpIZy szacom6w Rysunkowych,przemaskarbnik miasraJezy Cialof..
waniu szk6dlowieckich dokoszerujegldwnlmi
nanych przez jblenie. Znisz
:'l]cami mia- Skocz6wwyemi ije 6 tys.
stil spoo leatru Polstqego
obligacjio waflosci nominalczonybytrzepak.Rodlinywyglq. .
na ptacbo4ar Lou<a.lam,
nei 1tys. zl w siedmiu seriach. daly tak, jakby zostaty,,wygoprzy pomnilu.r.rwiq6w; ofi cial= Oryanizatore'memisjibedzie
lone" do zera,wygryzione tuz
rue zo$ajt4 zamaugurowane_ Bank PKOBP.- Bankgwamnpvy samymkorzeniu-Toprobich uodziny. Z tej okazjiFzez
tuje ich wykup' Ewentualnie
len, nak6ryniemamywplywu
- ptzyzrslieHa(';ektrzy dni b€dziemo2narniri.
. p6Zniej mogqtrafii na 4mek
ogl4daifilrry o przygodach
wt6my - dodal skarbnik.
Naiwiglsze
szkody
zwielz'ryra
Bolkai Lolka (w kinie Helios,
powodujew uprawach
Wykup papier6wnast4pi
lzepal<u
kinie Studio orazauliwyiszet
w latach 2o$-2o2l Zadh(ie- . i kukwydzi.Prt'n wiod4samy
SzkolyAclrninistracii)i wziqi
nie Skoczowana koniec tego
i dziki,aletakzejelenie.Zwie' dilzial w wa$ztatachanimacii
roku pEekxorzy 18J mln zl.
n $amraz czgicieizapedzaiE
sig.orazzobaczyi,jik powstaje
To ok. 26,8prcc. planowanych nietylko natreny upmwne,ale
'i
film rysunkowy(caleriaSfera). ptzychod'iw gminy,kt6re
zarifeszkiwane Drzez czloPierwszy
odciieknaisllruriei- wynoszAokolo 70 riln zl. PAP wieka. W ostatnich latach do:
uzrsw melsku-8late]
rozpoczynaEsle.lmprezy.z okazll
r
"-t
-----;-;i.^
-.,;^--..yr&1.
u.rAg.wl!r.,
dznina
rurnr
rEz.i
Auschwitz
?o4zwo6
Lulraszlffnauiee
O5wiecim
W MuieumAuschwitzrozpoczlmasigkonserwaciarelikt6w
pozostalychpo dbozow eit?inr
-poinformgwalwczoraj Bartosz
-Bafiyzel;rzecznikpmsowyMu?4,,m
A,,c.hu;r?
Historycznyobiektnaterenie
nie{nieckiego nazistowskiego
obozukoncentacyinegoi zagladyAuschwiu I znajdowalsl9
pomi€dzyblokami1i 2.Dzisiej:
szybardzozly stanzachowania
. historycznychruin zadecydowal
-o ich pilnym zabezpieczeniu.
.
JakdodaieBartyzeJ,plaq pomigdzy tymi bldkami na plzestrzenilat mial 162neprzeznaczenia,Najpierwbylatamkuchnia, warsztatSlusarskii kuZnia,
p6Zniej zaSlaZnia. To wlaSnie
m.iir.w niej esesmanipveprowadzaliselekcje,podczaski6rych wigZni6wuznarrychzaniezdolnych do pracy kierowali
do kom6r gazowych.
elementy
budynkudawnej
m.in.ko-
miny,zbiomiki nawodgordzposadzka.Obecniekons'erwatozyrozpoczynaj4dzialania majqce
zabezpieczy(.teb gdqcew zlym
starie Nstorycznerelikty.
- Opr6szplanowy€hiwielolemich dzialari konserwatorskich,prcwadzonychnaterenie
MiejscaPamieci,musimy takze
na bieZeco kontrclbwad stan
wszystkicrr*
obiekt6worazrelikt6wireagowai, jefi okazesig,2e
\t6ry5 znichjest szczeg6liriezagro2ony- m6wi RafalPi6ro,zast€pcadlrekora Muzeum.Stqd
tez interwencyjne dzialania
konserwhtonkie,k6re terazruszaiq.
JakpodkreSlaj4przedstawicieleMuzeum,w pierwszej kolejno6cibgdEwykonanebadania
konserwatorskiei ekspenyzy
kon$rukcyine.Konserwacjapozwoli zachowaiautentycznerelikty, kt6re s4 wa2nym dokumentem okresufunkcjonowania obozu.Dokladnyharmonogramznanybgdziepozakoriczeniu wst€pnych badari. Prace
majqpotrwai okolo dw6chlat.
600 400 800
Kgszt polqc2enia ws taryfy operatora
ProvldontPolskdS.[
lw.pbvld6ntpl
*.ieat|x, Sody polri€lo
,r"dyn,m doranenrs.
idl j6r zobd aal
Dndsrdwic iowy K.e1r ub'eiqry 1, o poTyoke
, h4odn owt 6,t nipp?crrda,aq
I00 t, jd do,od oob'n. \t ru1Uem udzi.l.nid pd,rekj
j.n polytw1y wynik @y ryzyr. I cdyrowrgo
ezwartek reportqr
L2 FAtr(TY24
ini
Janusz
34324-21-67
....i
5:1'j.e.1...
trulsregionu
Anita N. zo stala tymczasowo aresztowa
Elos&a&
.odwota6staroste
lliilj.ffi".frf1'li*?iff*.i
MYszKOw ><
PlatfOf ma ChCe
| dowskieiwMyszkowie.
doszlow soborq
I DopoZa_ru
Z mieszkari
dwaI popoludniu.
Wczorajdo przewodniczqcego
RadyPowiatuMyszkowsiiego.
MarianaSzczerbaka,
wpty]
nqt wruoseko odwotarue
I
z funkcji srarostyWojciecha
I
Pirch€ryPgdwnioskie4?od|
pisalosigpigciororadnychPO:
DariuszLasecki,Mariusz
Momwiec,Mariusz Musialik, I
ZonaJastrz€bska
i Jadwiga
I
Skalec-closowardenad odwo- |
laniemstarosryodbgdziesig I
podczassesjiRadyPbwia|
u pohfefesffiTtrl
irrl*inatnl'"""u"y.nili rpt"wcA,myszkowianiaa.
Ustalili,Ze
gdyogrerlzaczqlsigrozprzesuzenia(.podpalaczuciekt.
po czyrnpowiadornil o poZaBa.rtloi[i€j
rze policjg.Aby odsunqi
od siebiepodejrzenia,
powiedzial,Zezrobityro osobybezdomne,k6re czasamitim
nocuj4.Zgromadzony
rnaterial
dowodowywykluczyljednak
jegowersig.W poniedzialek
piromanuitysla] prokuraror-
R,omalrek
tu po 30dniachddzloZenia I skiezariuryi zostalobjpy
wniosku.W.uzasadni_eniu
qzy- policyin)ryrAo.zorem,
dti'
tamy.Zewniosek
podykrowany zostal utratE zaufania
do srarosry,
kr6ry po dwoch
J CzEsrogrowa
_
|
lT:l:fl1y:y,i1:.1y,{i I zfodziejeokradajE
starszychtudzi
;'#ffi#":fj)'}:Hi;
qoprowaoziJw kltku lduczo-
powiatudo trwalegopodziafu ] Policjanci
ptzedfalosrrzeeajq
w RadziePorviatu.Za;zucono I szylrlmri pracowni(ami wodomu te2 brakwspotpra.yziaclq ciig6w,k6rzy wchodzq
I| . 1 ^ ; ^ - ; , .
ihrrk nr"c;r,,$p'
n^]i:.Li ^'.'
!^,.--.,^t. *:^^sv uvuruw
r(4rzyqr
Lu(Jz_
czyznaprzebywaw b ardzo{j|gzkim stanie w Wojew6dzkim
Szpitalu
specialistycznlm Patryk Zieli6ski jest Scigany
na Parkiice.
listem goiczym
We wrzesniu Jacek K.,
cz€s|ochowiairin,
zaiiudflii sig d6w jo paZciziemikazo6 r wy-
diajo-gr.i
;u.e
wrz1,
sii.in'i ri,dnykaic6ryazgstecno'.\l/
$' tinie tlanspofl olvej z (atomi. \,Vlurvm reqorulu doszio i ooripozoremsp,,rwcizqni2
nr. w . i i . n a s r r n ^ $ r i . L , , k i a r ^ u , . .
iu2.dc,pr6ly ociwuian;:
fraDolegoZaCaf!nalezaitruisport
; iub arvariiwo<it;cioitcnujE
Plchely.
Pichery.SU
picn;edzv.
dz,ie;t1
W poniddzia- toYnr6wponigdz,vfirrnamimaI dzipiv
I t6L t^ -i^-.-L^,.;^
NrYSTrnW
\fuor(ke Por.kr.ir^
l , h^-;-
=-._--_:7l,.1.
:::r
r^ 1.1. i /
z:-:{q1q
7.14=a tta
j-uurit.4ttSU
-"-,,r-ri
-.-.,
^r^:
\r,l ra{ria-
L^r.i^.: : -^;
I ezvzrLd. r(rurzv ('lLLeu sutaw-
I iiiiuuuiiii\'
ir\jnaraio:
S(nr<
o p Jdpjj.-.rL;cpoddisr; w rcrii rr r'tn i,i irir ft qdz(, sud( iiil l\iika
n y r i 'z b i u k o wl i z u i i i ' c v s k t o - : t v s i c , v z i . r v , i ' . s i t
iarr,'n-ii sierl zihv rv r6inrir.h
irq/,^h
I Tnii ri!!-
rzrrvw4r!1uy
nl5-
vldrdJrF uu !ztr{u(rruwy
! , vr u un r?vcrv;a c-,^i---.i^.---.^
fairyKa zrellnsKtego,ally 0dch^q^7
Lr6n'
ml1
Yi';66ni-i
[email protected]
w gu(zuraeo ai{rovclroovowote
::5:,::-11.Y,::::
Tt:1,:
iarnir
i rr'irzicii..^';--;
:.!;!t,:
^ruLZyNuw
!a;rj.
rwilij
Lruwlra gu zwutrlre, l\lesLeLy.
m+i:-
r.im^-
^
samochodu. iJo regoj Pec.,vkZ,ie-
ziobiiatow spos6'D
0dbiegaj4cy [nski zaczqlbii lackaK.rgi€mi
^d ^oolnip
realnieza
i--
mip<?k.n1r
futi
upadi,kol
chu. Spo$
nai.l,:6i
st.]fiFii.l-^
u, J!)
osoby,k
pobytut
(tel.99Z
nPrtar,,^-r. $rn,l"-
n.al^!ri.!..\q
-il^
m.in:uizk
P.licjlr
LritaN. zi
colqnika,
pIZedsta\
: -,1:,:.:
G-E*-*^E*a^*
.E ^*
-i-,
E{4\tr,,
-l'
A
\,rltrqrYra
G&OS
N r ^ ^ t\ r".r 4| ,.. zt ^u ,1u 2/ \
rrr rJ
Z Z Y C I A MI A S T A
3
i pieszych?
kierowcdw
nahezpieezefistwie
z oszczqdzaniem
Koniec
E
Xierowcy, piesi. oraz
policia w Zabrzu biie na
alarm - latarnie calego
miasia sa rano zbyt wczeSnie wylqczane.W efekcie w godzinacliporainego szczytuna ulicach iest
B
trffiEBKBffi
C.EeffiB$E
ciemno i niebezpiecunie,
To zagroienie dosirzegaiq
wsryscy, z wyialkiem Marka Wilczka, wicenaczelnika wydzialu in{rastruktt ry
komunalnel zabrzafiskiego Urzedu Mieiskiego odpowiedzialnego za trliczne oSwietlenie. DIa niego
wainielsze iest, ie gmina
moie zaoszczedzi6 okolo
4OO zlotych dziennie, bo
Vl€ kosztowaloby dzialanie latarni o p6l godziry
dluiei.
Jako pierwszy na problern
ten zwr6cil nan uwasgjeszcze
przed niedawn4zmian4czasu
na zimowy Damian Kotula z
Zabrza'Mikulczyc,kierujqcdo
raszej redakcji alarnujacy list.
nomentani eenej mgle
"Przy
i silflie paddi?.rn desz.zu, u
zuDetnch cietfhot iach ,aflsziia sie aaed podz 7 raio tvstqcesamatlroaob,tt1.ttt. ltttcq
Bytotnsk4,'"'StaIna. h4, Wolnoici, ale taue pozostdlych
dzielflb. W tln .zasie liczfte
latarflie sa iua ',Jl4c.one. A
pfte.ieZ t'/zy takiei iesiei ei
aune I s4ruaze fiapratuac
bardza ib uidrl szczesdlnie
syluethi Piesqch. Czy ftusi
doilt da haszttii, bJ wqdnicy dostrzegli prcbletr'? To iest
gauaZaa s,nua. hzecie, to
ilalnie raio panuje naiurek
szakun la.iaru.h poiazd6l!
i naigolsza widoczio{t.
oraz godzinwschodui zachodu slonca.
- l,la peL'11ouagl€dy finansoue tu teastaj4rcl(. Nic b€d€
naraial gniay ,a dadatLawe
u,rydatki tylko dldteeo, ie poiaa;aiq sic poiebncze zanlzeientd do rozaiqzanid, kt6rc
pneciea dobtze funkcionuie
ir2 od uieh lat. Chot faktycz'
flie obedy system ie rcz iaflia tego czy.dziei kst,zdchmu'
/zo'|y, flghsty czy desz.zoury
Na tq spravq uwag9 zwracali nam takie inni kierowcy,
a ich spostrzeteniaw pelni
po
podzielatakte zabrzanska
l\q . - Tei zaobseruoualen
ieii 4. tuczetnie laflo do Pn.y, 2e latar"ie 'liczfte gasnqu
momeuie, gdy aa tuone xie
iest ieszczaiasna, .o tuplrtua a
o.zyulkty st)as6bfla Pogolszenie sie uido.ztloaci, a u llad za
tytfl z/n eiszabezPieczenstpo
u,ytkounih6tu dt6s. Po.l dqek.n nies.hrtlcotu Podpisuk
,
st€ utfc ura? . pouttq arcgouq obiena rchanii' podkreila
proszonyo komehtat Marek
\flypych, rzecznik prasowy
komendypolicji w Zabnu.
Z proSbeo i,'yjrsnieniespraw y z w r o c i l i 3 m ys j q w i r c d o
w d z i : l u i n f r a s t r u k t u r yk o nunalnej Urzedu Mi€jskieso
w Zabrzu.Niestety,odiowie'
dzialnyza stan infrastruktury
uliczncjwicenaczelnikMarck
\trilczek odpowiedzial, ie
€ zanierzr reasowaai z1ecaa p6tniejszego wy tq.zani^
o6wiedeniauliczneso.- P/obleln ten erystePuietylko Pny
tui?kszyrn
zdcbn aehi . A.o
ze sloneczftynli Porankami?
I\L.ift sia narcZaa na zarz t
wyboryPlatformy
Regionalne
Eudka
$ekretarz
n" *^r-ifli" z zabrzanskqne je$
Piatlormq Oblnvatelska, poset
BorF Budka roli corazwiek'
szq polityt?na laiiere poza
laszym mlasrem.JaK Juz rfornowali6ny, kilka tysodni
temu zostalvefem gliwickich
'struktur tel Parl! zas w mL
niony poniedziatek\ybrano
wladz
so sekrctarzenSlEskich
regionahrychpartii. Tyn sajednyn
z Dajwatmym stal sig
niejszychpolityk6w rzadzacej
partii na Slqsku.Niemal pew
raut i to, ;e bedzie
LrbiegalsiEo fotel prezydenta
Gliwic w przysztotocznyclt
wyborachsamorzadowych.
Dodaimr ie podczasteso
samego posied2enia wladz
partyjnych w Katowicach,
czlohkiem zarzadu regionelneso PO zostai z kolei
seratrjr Andrzej Misiotek z
Bttomia, od nicdarvua szef
zlbrzaiskiej PO i Dieformal'
ny kandyda. n! prezydenta
(pj)
naszesomiasta.
TYGOONIK
LOKALNY
Redaktornaczelny:
Jakub LAZAR
1el.32271-A9-76
[email protected]
seketatz redakcji:
'
[email protected]
Paemyslaw Jarasz
[email protected]@.p], ei. jz2tl6'ao
I
i
I
pLr
rorrr 2/ Inde
[email protected]
iawci ;ranzic
E
4i-80tJZabae,ul.Ervsza8
[email protected]|7a.pl
Niestety, czasu na rozmow9 z narni o tej sprawie w
oc6ie nie zmlazla wicepiei
ztdent KatarzyDa Dzi6ba
nadzorujqca praca wilczka.
Na szczgSciezdecydowanie
zareagowai pierwszy wiceprezydent Zabrza - Krzysz'
iof Lewandowski.
- Zapelmiamy, ie bezPie'
hiesos?odalnoicL ae latalftie
luiec4 w d?.ien?- arg\tmeF .zefistao nieszkan.6u, u ttttl
takze dzieci id4cych do akil,
\vyjasnil tei, ie niasto to dla sainy pnorytet. Dlate_
dawno zrezYsnowalo z rzw. eo teZ tuiceq'ez:tdent Leuan'
c z u i n i k 6 w ' - z m i e r z c h o w y c h dowski iut Pob.il a.ul"e/hu
($'taczajacychi wyt4czajacych is zykiercu i diastd Podi { i c t a
latarniewediugintenst'wnosci kkh dzialan, bt rankien p;esi
s\Yiadastoneqneso)z powo- i kictou.y iu, nie toneli u ie'
du zbyt duiych op6znieri w sieflftei sza nce - c;\\1 d,zyl
Da'
dzFiamu tego systemu oraz w imieniuwiceprezydenta
jego c4stych awarii. Dlatego riusz Krawczyk, naczelnik Wtez oDccmegmlna zqaJesre dziaiu Kontakt6wSpolecznych
n, t w. steroimiki kalenda- Urzqdu Mieiskiego w Zabrzu.
ObySmy szybko zo!?czyli
rzowe, k6re daj? impuls do
wlaczenia (ir)'l4czenia) lata(ni ilekty,,podistych dzialan".
proporcjonahne do pory roku
Oei)
,

Podobne dokumenty