Инструкция к детскому креслу BEBE CONFORT CREATIS FIX на

Transkrypt

Инструкция к детскому креслу BEBE CONFORT CREATIS FIX на
INSTRUCTIONS FOR USE
Инструкция по использованию
www.bebeconfort.com
INSTRUKCJA MONTA˚U
NÁVOD K POUÎITÍ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
NAVODILA ZA UPORABO
Créatis
DOREL FRANCE S.A. - Z.I. - 9 - bd du Poitou - BP 905 - 49309 Cholet Cedex - FRANCE
..0527217
GR O+
0-13KG
Créatis
A HUZAT ELTÁVOLÍTÁSA - ODSTRANITEV SEDEÎNE PREVLEKE
GB - Instructions for use pages 2 - 19
RUS - Инструкция по использованию стр 2 - 19
POL - Instrukcja monta˝u strony 20 - 37
CZE - Návod k pouÏití strany 20 - 37
HUN - Használati utasítás 38 - 55 old
SVN - Navodila za uporabo strani 38 - 55
Ülés huzat
27- Akassza le a rugalmas tartozékot az ülés tetejérŒl,
majd a kampót, amely a elöl, váz alatt található.
SedeÏna prevleka
27- Najprej sprostite elastike z zgornjega dela sedeÏa,
nato pa ‰e s kljukice spredaj pod sedeÏno ‰koljko.
2
28- Távolítsa el a huzatot az ülés alapjáról, és
vezesse át az övcsatot a huzat nyílásán.
29- Távolítsa el a huzatot az ülés tetejérŒl, és
akassza le a rugalmas tartozékokat a
hungarocell mögül.
28- Odstranite prevleko s spodnjega dela sedeÏa
in potegnite pasno zaponko skozi zarezo v
prevleki
29- Odstranite prevleko z zgornjega dela sedeÏa in
snemite elastike zadaj za polistirenom.
55
HUN - SVN
A HUZAT ELTÁVOLÍTÁSA - ODSTRANITEV SEDEÎNE PREVLEKE
DESCRIPTION
1 - Mosquito net - *Sold as an accessory
2 - Sunshade
3 - Four press studs for fastening the sunshade
4 - Two press studs for fastening the mosquito net
5 - Modulo Clip® System (For fastening on the Bébé Confort frame)
6 - Cushion for the newborn (up to 3 months)
7 - Fastening hooks for the mosquito net
8 - Adjusting strap for harness
9 - Adjusting latch for harness
10 - Buckle cover
11 - Harness buckle
12 - Shoulder pads
13 - Headrest
14 - Fabric
15 - Storage pocket for instructions
(between the shell and the polystyrene)
16 - Strap guide
17 - Base
18 - Installation label (approval no)
19 - Knob for unlocking handle
20 - Right-hand blue marker (Shows the position of the belt)
21 - Strap guide
22 - Strap guide
23 - Carrying handle
FIGYELMEZTETÉS: MielŒtt levenné a huzatot,
kérjük, jegyezze meg alaposan a különbözŒ részek
helyét. Ez nagyban megkönnyíti az összeszerelést.
Mosás elŒtt tanulmányozza a bevarrt címkén lévŒ
textilkreszt.
(lsd. „Gondosság” 7 old).
Párna újszülöttek részére
24- Mosás után várja meg, míg a belsŒ habréteg
teljesen megszárad.
OPOZORILO: red odstranitvijo si dobro oglejte
poloÏaj posameznih sestavnih delov, saj vam bo to
olaj‰alo ponovno montaÏo. Pred ãi‰ãenjem preverite
v‰ito nalepko na sedeÏni prevleki, kjer boste na‰li
simbole, ki oznaãujejo postopek ãi‰ãenja posameznih
delov sedeÏa. (glejte «Nega» strani 7)
Blazina za novorojenãke
24- Po pranju poãakajte, da se notranja pena povsem
posu‰i.
HUN - SVN
Fejrész
25- Távolítsa el a fejrész huzatát, a tetejétŒl
kezdve, és akassza le a rugalmas
tartozékokat.
Opora za glavo
25- Snemite prevleko z opore za glavo tako,
da priãnete zgoraj, nato snemite
elastike, s katerimi je pritrjena.
54
26- Vezesse át a vállövet a huzaton található
nyílásokon.
FIGYELMEZTETÉS : Soha ne távolítsa el a védŒ
habréteget, ami a mıanyag fejrészhez van rögzítve.
26- Ramenska pasova napeljite skozi zarezi v prevleki..
OPOZORILO: Nikoli ne odstranite za‰ãitne pene, ki
je pritrjena na plastiãnem delu opore za glavo.
3
GB
Описание
1 - Антимоскитная сетка * Продается в качестве аксессуара
2 - Козырек от солнца
3 - 4 кнопки-застежки для крепления козырька от солнца
4 - 2 кнопки-застежки для крепления противомоскитной сетки
5 - Система Modulo Clip® (для крепления на шасси BОbО Confort)
6 - Вкладыш для детей (от 0 до 3 месяцев)
7 - Крючки для крепления противомоскитной сетки
8- Регулировочная лямка ремней
9 - Регулировочная защелка ремней
10- Крышка пряжки
11- Пряжка ремня
12- Защитные накладки
13- Подголовник
14- Тканевые материалы
15- Карманчик для хранения инструкции по эксплуатации (между
корпусом и полистиреном).
16- Направляющая ремня
17- Основание
18- Этикетка для установки (? сертификата)
19- Запорная кнопка ручки для переноски
20- Синяя метка справа (указывает направление пропуска ремней
безопасности).
21- Направляющая ремня
22- Направляющая ремня
23- Ручка для переноски
RUS
4
Kompatibilitás:
ZdruÏljivost :
Créatis a következŒ Bébé Confort
Créatis lahko pritrdite na naslednja
vázakkal használható:
ogrodja voziãkov Bébé Confort :
Loola
High Trek
Trophy
Trophy Air 4
Trophy Air 6
Elite
Twin Club
Loola
High Trek
Trophy
Trophy Air 4
Trophy Air 6
Elite
Twin Club
JAVÍTÁS - PONOVNA MONTAÎA
ELTÁVOLÍTÁS - ODSTRANITEV
53
HUN - SVN
KIEGÉSZÍTÃK - DODATKI
NaptetŒ.
21- ErŒsítse a napernyŒt az anyaghoz a 4 nyomógomb segítségével.
22- A napernyŒt vissza lehet hajtani, lehetŒséget adva arra, hogy jobban lássuk a gyermeket.
Streha
21- S pomoãjo 4 pritisnih gumbov pitrdite za‰ãito pred soncem na sedeÏno prevleko.
22- Za‰ãito pred sonãem lahko tudi zavihate, da laÏje vidite va‰ega malãka.
HUN - SVN
52
Szunyogháló (KiegészítŒként árulva)
23- Helyezze a szunyogháló tetejét a napernyŒ fölé,
a két nyomógombot használva erŒsítse hozzá,
majd akassza le a rugalmas tartozékokat a váz
elejérŒl.
MreÏa proti komarjem (Na razpolago kot dodatek)
23- Zgornji del mreÏe proti komarjem namestite
preko za‰ãite pred soncem in jo najprej pripnite
z dvema pritisnima gumboma, nato pa elastiki
spredaj nataknite na kljukici pod sedeÏno
‰koljko.
WARNING
ВНИМАНИЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АВТОКРЕСЛА
• Рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию
и изучить изделие перед его использованием.
• Храните инструкцию, она может вам всегда
пригодиться,
в изделии предусмотрен карман для аксессуаров.
• НИКОГДА не устанавливайте автокресло «спиной по
ходу движения» на переднем сиденье автомобиля,
оснащенном подушкой безопасности. РИСК ГИБЕЛИ
ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ.
• Автокресло должно устанавливаться на заднем сиденье
автомобиля или исключительно на переднем, согласно
действующему законодательству страны
использования. Складные сиденья автомобиля должны
быть всегда надежно закреплены. Данное изделие
можно использовать только в сертифицированных
автомобилях, оснащенных 3-точечными ремнями
безопасности (статичными) с автоматическим
натяжителем, соответствующими евростандарту CEE
N°16 / ONU или аналогичному.
• Отрегулируйте положение сиденья в автомобиле,
чтобы не снизить его эффективность и защитные
свойства.
- При использовании изделия на
заднем сиденье автомобиля
выдвиньте вперед переднее.
- При использовании изделия на
переднем сиденье автомобиля
сдвиньте это сиденье назад для
обеспечения максимальной длины
переднего ремня безопасности
автомобиля.
• Следите за тем, чтобы основание вашего изделия было
прочно установлено на сиденье автомобиля.
INSTRUCTIONS FOR USE OF THE SEAT
• Please read these instructions carefully and familiarise yourself
with the product before use.
• Always keep these instructions for future reference, there is a
storage pocket specifically provided on the child seat.
• Do not place this rear facing chid seat on front seat with
airbag. DANGER OF DEATH OR SERIOUS INJURY can
occur
• The child seat must be fitted on the rear seat of the vehicle or
exceptionally on the front seat depending on the current
legislation in the country of use Folding seats must always be
locked in place This device should be used only on approved
vehicles equipped with 3 point/static/inertia reel seat-belts
that are approved in accordance with EEC/UN regulation
n°16 or other equivalent standard
• Adjust the position of the vehicle's seats so as not to interfere
with the correct fitting and effectiveness of the child safety
seat:
- Push the front passenger seat forward to
install the child safety seat in the rear of
the vehicle.
- Push the front passenger seat backwards
when installing in the front of the vehicle
to use the length of the front seat belt to
maximum advantage
• Ensure that the base of the child safety seat is solidly placed
on the seat of the vehicle.
5
GB - RUS
WARNING
ВНИМАНИЕ
• Никогда не оставляйте ребенка в автокресле одного без присмотра.
• Это детское автокресло сиденье эффективно только при соблюдении
инструкции по его использованию.
• Для обеспечения вашей безопасности и безопасности вашего ребенка
всегда усаживайте его в автокресло, вне зависимости от
продолжительности поездки.
• Даже при незначительном столкновении автомобилей ребенок может
получить травмы.
• Всегда надежно закрепляйте детское автокресло в автомобиле, даже
когда в нем нет ребенка.
• Модель одобрена для группы 0+ , то есть для ребенка весом свыше 13 Кг
(примерно до 12 месяцев).
• Детское удерживающее устройство (группа 0+) должно использоваться
спиной по ходу движения.
• Ответственность производителя наступает только в рамках применения
Европейской Нормы (R44). Соответствие изделия этой норме не
исключает осторожность и соблюдение правил дорожного движения.
• Никогда не изменяйте конструкцию или материалы автокресла или
ремней безопасности без консультации с производителем.
• Никогда не ставьте тяжелые предметы на заднюю полку автомобиля,
так как в случае столкновения они могут нанести травму.
• Убедитесь, что багаж или прочие предметы, которые при столкновении
могут нанести травмы, хорошо закреплены.
• Следите за тем, чтобы части автокресла (особенно металлические)
длительное время не находились под солнечными лучами и, сильно
нагревшись, не обожгли вашего ребенка.
• После ДТП автокресло необходимо заменить.
• Всегда проверяйте, чтобы части автокресла или ремни безопасности не
были зажаты сидениями или дверями автомобиля.
• Never leave your child unattended in the seat
• This child safety seat is effective only if the fitting instructions are respected
• For your own safety and that of your child, always place your child in the
safety seat no matter how short the journey you are making.
• Even minor shocks can turn your child into a projectile
• The seat must always be secured with a seat belt, even when not in use
• Model approved for the 0+ group, i.e. for a child weighing less than 13 kg (up
to about 12 months of age).
• The child restraint system (0+ group) must be used with the back facing
forwards.
• The manufacturer's liability extends only to what is contained in European
Regulation (R44). This approval does not preclude due care and observation
of the highway code.
• Never modify the construction or materials of the seat or belt without
consulting the manufacturer.
• Never place heavy objects on the rear parcel shelf to avoid them being thrown
during an accident
• Ensure that all luggage/object likely to cause injury in the event of an
accident are properly secured.
• Ensure that no part of the seat is in direct sunlight because otherwise it could
become too hot (in particular the metal parts) and burn your child
• The car seat MUST be changed after an accident
• Always check that no part of the seat or the harness is trapped under a seat or
in the vehicle door.
HORDOZÓ KAR - PRENOSNI ROâAJ
Mozdítsa el a kart az alacsonyabban lévŒ
pihenŒ pozícióból a magasabban lévŒ
hordozó állapotba.
18- Nyomja a jobb oldali gombot, míg hallja a
kattanást. A gomb ezután lenyomva marad.
Premaknite roãaj iz spodnjega poloÏaja za
poãivanje v zgornji poloÏaj za prena‰anje.
18- Pritisnite desni zaklepni gumb, da sli‰ite klik.
Gumb ostane pritisnjen.
GB - RUS
6
19- Nyomja a bal oldali gombot, és tartsa nyomva,
hajtsa a kart maga felé.
20- Mikor hallja a kattanást a jobb oldali gomb
kapcsolódásakor, és az visszatért a kezdeti
pozíciójába, a kar rögzített állapotban van.
FONTOS : MielŒtt szállítja az ülést, ellenŒrizze,
hogy a hordozó kar a helyére van-e rögzítve.
19- Pritisnite in drÏite levi zaklepni gumb in
istoãasno potisnite roãaj proti sebi.
20- Ko sli‰ite klik desnega gumba in ko je ta spet v
prvotnem poloÏaju, je prenosni roãaj zataknjen.
POMEMBNO : Pred prena‰anjem sedeÏa vedno
preverite, ãe je prenosni roãaj dobro zataknjen.
51
HUN - SVN
WARNING
HORDOZÓ KAR - PRENOSNI ROâAJ
Mozdítsa el a kart a hordozó pozícióból az
alacsonyan lévŒ pihenŒ helyzetbe.
15- Nyomja a jobb oldali gombot, míg hallja a
kattanást. A gomb ezután lenyomva marad..
Premaknite roãaj iz zgornjega poloÏaja za
prena‰anje v spodnji poloÏaj za poãivanje.
15- Pritisnite desni zaklepni gumb, da sli‰ite klik.
Gumb ostane pritisnjen.
16- Nyomja a bal oldali gombot, és tartsa nyomva,
mozgassa a kart a hátsó rész felé.
17- Tolja a kart addig, amig be nem záródik
(Klikk!)
• Do not use the child restraint device without the cover. Never replace the cover
with any other than that recommended by the manufacturer because the cover
constitutes an integral part of the restraint’s performance
• All Bébé Confort products have been carefully designed and tested for your
baby’s safety and comfort . Do not use accessories other than those supplied or
approved by the manufacturer . Using other accessories may be dangerous
• After putting your child into the seat make sure the belt is tight enough by
pulling on the strap Also ensure that the strap is not twisted.
• Не используйте сиденье без обивки. Не заменяйте обивку автокресла
каким-либо другой обивкой, не рекомендованным производителем,
поскольку она является неотъемлемой частью системы безопасности
сиденья.
• Изделия Bébé Confort разработаны и тщательно испытаны для
безопасности и комфорта вашего ребенка. Используйте только
аксессуары, продаваемые или одобренные производителем.
Применение других аксессуаров рискованно.
• После того, как вы усадили ребенка, убедитесь, что ремень
безопасности правильно натянут. Также убедитесь в том, что брюшной
ремень не перекручен.
Care
• Before removing, note carefully the position of the different parts so as to
facilitate reassembly
• To give perfect satisfaction, the product must be cared for regularly.
Fabric:
• Before cleaning check the label sewn into the fabric, you will find the wash
symbols indicating the method of washing each item.
Уход
• Перед демонтажем старайтесь хорошо запомнить расположение всех
деталей, чтобы правильно все потом собрать.
• Изделие требует регулярного ухода.
Тканевые материалы
• Перед чисткой изучите этикетку с указанием состава ткани. На ней вы
найдете также символы параметров стирки.
Пиктограммы для стирки
Washing symbols :
Machine wash 30 °
16- Pritisnite in drÏite levi zaklepni gumb in istoãasno
potisnite roãaj nazaj.
ВНИМАНИЕ
Стирка в машинке при 30°
Do not dry clean
Hand wash only
Do not tumble dry
Do not use bleach (Chlorine)
Do not iron
Только ручная стирка
Не отбеливать хлором
17- Roãaj potiskajte toliko ãasa, da se zatakne
(klik!)
Shell:
• Clean the shell using a damp cloth.
HUN - SVN
50
Химическая чистка
противопоказана
Не сушить в барабане
Не гладить утюгом
Корпус:
• Чистить корпус при помощи влажной тряпки.
7
GB - RUS
FITTING INTO A VEHICLE - УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ
CAUTION : Please read these instructions
carefully and familiarise yourself with the
product before use.
The blue marks on the Créatis indicate the path
of the safety belt.
1 - Fasten the belt then place your Créatis facing
backwards on the seat of the vehicle.
ВНИМАНИЕ : Рекомендуем вам внимательно
прочитать инструкцию и изучить изделие
перед его использованием.
Синие метки на сиденье Creatis показывают
вам места пропуска ремней безопасности.
1- Застегните ремень безопасности и
установите CrОatis в положении «спиной
по ходу движения» на сиденье автомобиля.
GB - RUS
2’ - Thread the lap belt through the lower slot in the
shell and fasten it as shown.
CAUTION: when passing the lap belt through the
slot in the shell, always ensure it is not twisted.
2’’ - Thread the lap belt through the lower slot in the
shell and fasten it as shown.
CAUTION: when passing the lap belt through the slot
in the shell, always ensure that it is not twisted.
2’- Введите брюшной ремень в щель,
расположенную в нижней части корпуса и
расположите его как показано.
ВНИМАНИЕ : При пропускании брюшного ремня
через вырез в корпусе автокресла следите, чтобы
ремень не перекручивался.
2’’- Введите брюшной ремень в щель,
расположенную в нижней части корпуса и
расположите его как показано.
ВНИМАНИЕ : При пропускании брюшного ремня
через вырез в корпусе автокресла следите, чтобы
ремень не перекручивался.
8
FIGYELMEZTETÉS
OPOZORILO
FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes az ülést magasan lévŒ felszínre helyezni
(asztal…)
OPOZORILO: Uporaba ali postavitev sedeÏa na povi‰anih povr‰inah je
nevarna (miza…)
FIGYELMEZTETÉS: Hogy az esés minden kockázatát kizárja, mindig kösse
be a gyermeket az ülésbe
OPOZORILO: Da bi se izognili kakr‰nikoli moÏnosti padca, otroka v sedeÏu
vedno pripnite z varnostnim pasom.
FONTOS: MielŒtt szállítja az ülést, ellenŒrizze, hogy a hordozó kar a helyére
van-e rögzítve.
POMEMBNO : Pred prena‰anjem sedeÏa vedno preverite, ãe je prenosni
roãaj dobro zataknjen.
FONTOS: Gyermeke biztonsága érdekében, erŒsen ajánlott, hogy ne
használja az autósülést bevásárló kocsikon.
POMEMBNO : Zaradi otrokove varnosti strogo odsvetujemo uporabo
otro‰kega sedeÏa pri nakupovalnih voziãkih v supermarketih..
49
HUN - SVN
AZ ÜLÉS ÖVÉNEK BEÁLLÍTÁSA - REGULIRANJE RAMENSKIH PASOV
FITTING INTO A VEHICLE - УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ
5
12- GyŒzŒdjön meg arról, hogy a
vállövek szorosan követik a
gyermek testének vonalát.
12- Pazite, da se ramenska pasova tesno
prilegata otrokovim ramenom.
HUN - SVN
Állítsa be a belsŒ biztonsági öv magasságát.
13- Hosszabbítsa meg a vállpántot úgy, hogy nyomja az állító kart
s közben húzza a vállpántot. (10) Fogja meg a fejrész tetejét
(A) hajlítsa meg és nyissa ki, majd helyezze a gyermeket az
ülésbe, és a gyermek nagyságától függŒen növelje vagy
csökkentse a fejrészt (B).
Prilagoditev vi‰ine ramenskih pasov pri varnostnem pasu.
13- Ramenska pasova podalj‰ate tako, da pritisnete na zaklep za
prilagoditev ramenskih pasov in potegnete za pasova. (10)
Primite zgornji del opore za glavo (A) in jo upognite naprej,
da jo sprostite, nato lahko prilagodite vi‰ino ramenskih pasov
(B) tako, da oporo za glavo zniÏate ali zvi‰ate.
48
14- Tolja a fejrészt a hátsó rész felé, hogy a kívánt
helyzetben rögzíthesse.
3 - When the lap belt has been threaded
through the slots in the shell, slide it
from left to right several times to
check that it slides freely.
4 - Slide the diagonal belt behind the shell and then
pull it firmly to tension the lap belt and to press
the safety seat against the vehicle’s seat squab.
5 - Thread the diagonal belt through the lock-strap behind
the shell.
3- После того, как брюшной ремень
проведен в щель корпуса, потяните
его несколько раз туда-сюда, чтобы
проверить, что он нигде не
застревает.
4- Проведите плечевой ремень за корпусом,
затем сильно потяните его, чтобы натянуть
брюшной ремень и правильно установить
автокресло на сиденье автомобиля.
5- Пропустите плечевой ремень через направляющую
со стороны сиденья и натяните его.
14- Oporo za glavo potisnite nazaj, da jo fiksirate v
Ïeleni poloÏaj.
9
GB - RUS
FITTING INTO A VEHICLE - УСТАНОВКА В АВТОМОБИЛЕ
GYERMEKE ELHELYEZÉSE - NAMESTITEV MALâKA
Maximum 3 hónapos korig MAKSIMALNO 3 mesecev
6 - Once the diagonal belt is
correctly positioned in the lockstrap (5) behind the Créatis,
tighten it. The seat will position
itself automatically by means of
the auto-tensioner incorporated
into the lock-strap.
7 - Thread the diagonal strap through the
guide on the side of the seat and tighten
it.
6- После проведения плечевого
ремня через стопор (5) позади
CrОatis натяните его.
Автокресло стабилизируется
благодаря устройству
натягивания, расположенному
в автонатяжителе.
7- Пропустите плечевой ремень через
направляющую со стороны сиденья и
натяните его.
GB - RUS
10
8 - NOTE you have now completed the installation of your child car seat
• Check that the child car seat is stable
• Check that the vehicle belt is correctly fastened (a), and that the belt has
been correctly positioned at points b - c - d - e.
• Ensure that the vehicle's belt is not twisted.
8- ВНИМАНИЕ: вы закончили установку вашего автокресла Creatis.
• Проверяйте устойчивость.
• Следите за тем, чтобы ремень безопасности автомобиля был
хорошо застегнут (а), и чтобы все точки прохождения (b - c - d - e)
ремня были соблюдены.
• Убедитесь, что ремень безопасности автомобиля не перекручен.
9 - Az autósülés fejszıkítŒpárnával felszerelt. A
fejszıkítŒ két patenttel rögzíthetŒ az üléshez.
FIGYELMEZTETÉS : Használja a szıkítŒ
párnát 0-tól maximum 3 hónapos korig, csak a
fejrészhez, a legalacsonyabb pozícióban.
10- Hosszabbítsa meg a vállpántot úgy, hogy
nyomja az állító kart s közben húzza a
vállpántot.
FIGYELMEZTETÉS: A vállpántot fogja, ne
a mellkas párnát.
11- Ültesse be gyermekét az ülésbe, igazítsa meg a vállakon
lévŒ biztonsági öv-szárakat és kapcsolja be az öveket! Egy
kattanást fog hallani, ha megfelelŒen kapcsolta be a
biztonsági övet. A központi övfeszítŒvel a kívánt
hosszúságúra állíthatja a belsŒ biztonsági övrendszert.
FIGYELMEZTETÉS : Mindig csatolja be a gyermeket az ülésbe
9 - Otro‰ki varnostni sedeÏ je opremljen z
blazino za pomanj‰anje sedeÏa, ki je s
pomoãjo 2 pritisnih gumbov pod oporo za
glavo, fiksirana na podstavku opore za glavo.
OPOZORILO: Blazinico za pomanj‰anje sedeÏa
lahko uporabljate le dokler otrok ne dopolni
MAKSIMALNO 3 mesecev starosti in SAMO z
oporo za glavico v najniÏjem poloÏaju.
10- Ramenska pasova podalj‰ate tako, da
pritisnete na zaklep za prilagoditev
ramenskih pasov in potegnete za pasova.
OPOZORILO: Ne vlecite za za‰ãitni
blazinici, ampak potegnite ramenska pasova.
11- PoloÏite malãka v sedeÏ, namestite ramenska pasova in ju
zataknite v zaponko. Klik vam potrdi, da je zaponka varno
zapeta. Potegnite jermen za reguliranje pasu, da varnostni
pas prilagodite va‰emu malãku..
OPOZORILO: Otroka v sedeÏu vedno pripnite z varnostnim
pasom.
47
HUN - SVN
JÁRMÙBE SZERELÉS - MONTAÎA V VOZILO
FITTING YOUR BABY - Как усадить ребенка
3 months Maxi - 3 месяцев МАКСИМУМ
6- Ha az átlós öv megfelelŒ
helyzetben van (5) a Créatis
mögött, feszítse meg. Az ülés
automatikusan megfelelŒ
helyzetbe kerül, mivel az
övfeszítŒ egyesül a hevederrel.
7- Fızze át az átlós vállszíjat a sínen, az ülés
oldalán, és feszítse meg.
6- Napnite diagonalni pas, ki ste ga
napeljali skozi vodilo (5) za
sedeÏem Créatis. SedeÏ bo tako
avtomatsko stabiliziran s pomoãjo
v vodilo vgrajenega mehanizma
za avtomatsko zategovanje pasu.
7- Potegnite diagonalni pas skozi vodilo ob
strani sedeÏa in ga napnite.
HUN - SVN
46
8- FIGYELEM! Most van rögzítve a gyermekülés.
• EllenŒrizze, hogy a gyermekülés stabil legyen.
• EllenŒrizze, hogy a jármı öve megfelelŒen rögzített (a), és, hogy az öv az
b - c - d - e. pontoknak megfelelŒen van behelyezve.
• GyŒzŒdjön meg arról, hogy az autó biztonsági öve nincs megcsavarodva.
8- POZOR S tem ste zakljuãili montaÏo otro‰kega varnostnega sedeÏa.
• Preverite stabilnost otro‰kega varnostnega sedeÏa.
• Preverite, ãe je avtomobilski varnostni pas pravilno pripet (a) in pravilno
name‰ãen po toãkah b - c - d - e.
• Preverite, da avtomobilski varnostni pas ni zasukan.
9 - Your child safety seat is fitted with a reducing
cushion fixed at the base of the headrest
using 2 press studs located under the
headrest.
WARNING: use the reducing cushion from 0 to
3 months maximum ONLY with the headrest in
its lowest position.
10 - Lengthen the shoulder straps of the
harness by pressing on the adjustment
latch and pulling on the shoulder straps.
WARNING: Hold the shoulder straps and
not the chest pads.
11 - Place the child in the seat, arrange the shoulder straps and
then attach them to the harness buckle. A click will
indicate that it is locked. Adjust the harness to suit the
child by pulling on the adjustment strap.
WARNING: Always fasten the child into the seat.
9 – Ваше детское автокресло оснащено
вкладышем-ограничителем, который
крепится под подголовником при
помощи двух кнопок.
ВНИМАНИЕ: при перевозки детей от 0 до 3
месяцев МАКСИМУМ, используйте вкладышограничитель с подголовником в самом
нижнем положении.
10- Удлините лямки ремней, нажав на
регулировочную клавишу и потяните
за лямки.
ВНИМАНИЕ: беритесь за лямки ремней , а
не за защитные накладки.
11- Усадите ребенка, соберите все плечевые ремни,
введите их в пряжку-защелку до щелчка.
Отрегулируйте ремни безопасности при помощи
регулировочного ремня.
ВНИМАНИЕ: Пристегивайте ребенка при любых
обстоятельствах.
11
GB - RUS
TO ADJUST THE SEAT HARNESS - Для регулировки ремней
JÁRMÙBE SZERELÉS - MONTAÎA V VOZILO
5
12- Make sure the shoulder belts fit
tightly around the child’s shoulders
12- Следите за тем, чтобы плечевые
ремни находились ровно на
высоте плеч ребенка.
GB - RUS
Adjusting the height of the shoulder straps of the harness
13 - Lengthen the shoulder straps of the harness by pressing on
the adjustment latch and pulling on the shoulder straps
(10).Take hold of the top of the headrest (A) to unlock it by
folding it forward, then adjust the length of the harness
shoulder straps (B) by raising or lowering the headrest.
Регулировка длины плечевых ремней по росту ребенка.
13- Удлините лямки ремней, нажав на регулировочную
клавишу и потяните за лямки. (10)
(А) Возьмитесь за верхнюю часть подголовника и потяните
его вперед.
(В) Отрегулируйте высоту лямок ремня, поднимая или
опуская подголовник.
12
14 - Push the headrest to the rear to lock it into the
desired position.
3- Mikor az övet átfızte a váz mögötti
réseken, csúsztassa balról jobbra
többször, hogy ellenŒrizhesse, hogy a
szabadon siklik.
4- Csúsztassa az átlós övet a váz mögé, majd húzza
meg erŒsen, hogy feszüljön, és hogy a biztonsági
ülést a jármı ülésének nyomja.
5- Fızze át az átlós övet a váz mögötti hevederen.
3- Ko je medeniãni pas napeljan skozi
zareze v sedeÏni ‰koljki, ga nekajkrat
potegnite z leve proti desni, da
preverite, ãe dobro drsi.
4- Napeljite diagonalni pas za sedeÏno ‰koljko, ga
ãvrsto potegnite, da napnete medeniãni pas, nato
potisnite otro‰ki varnostni sedeÏ proti naslonjalu
avtomobilskega sedeÏa.
5- Napeljite diagonalni pas skozi vodilo za pas na zadnji
strani sedeÏne ‰koljke.
14- Нажмите на подголовник для фиксации его
в выбранном положении.
45
HUN - SVN
JÁRMÙBE SZERELÉS - MONTAÎA V VOZILO
FIGYELEM: Kérjük, olvassa el figyelmesen a
használati utasítást és ismerje meg a terméket,
mielŒtt használni kezdi. A kék jelzések a Créatis
hordozón a biztonsági öv helyét jelzik.
1- Kapcsolja be a biztonsági övet, majd rögzítse
a Créatis ülést menetiránynak háttal.
POZOR : Prosimo, da skrbno preberete ta
navodila in se pred uporabo dobro seznanite z
izdelkom.
Modre oznake na Créatisu oznaãujejo potek
varnostnega pasu.
1- Pripnite pas, nato namestite Créatis na
avtomobilski sedeÏ nasproti smeri voÏnje.
HUN - SVN
2’- Fızze az övet a váz alsó nyílásába, és rögzítse,
ahogy az ábra mutatja.
FIGYELEM: Amikor átvezeti az autó biztonsági
övét az autósülés vázán, mindig ügyeljen arra, hogy
nincs megcsavarodva az öv.
WARNING
2’’- Fızze az övet a váz alsó nyílásába, és rögzítse,
ahogy az ábra mutatja.
FIGYELEM: Amikor átvezeti az autó biztonsági övét
az autósülés vázán, mindig ügyeljen arra, hogy nincs
megcsavarodva az öv.
WARNING: It is dangerous to use or place this seat on a raised surface. (ex:
table…)
2’- Napeljite medeniãni pas skozi zarezo v sedeÏni
‰koljki in ga pritrdite, kot je prikazano na skici.
POZOR : Medtem ko napeljujete medeniãni pas
skozi zarezo v sedeÏni ‰koljki, preverite, da pas ni
zasukan.
44
ВНИМАНИЕ
2’’- Napeljite medeniãni pas skozi zarezo v sedeÏni
‰koljki in ga pritrdite, kot je prikazano na skici.
POZOR : Medtem ko napeljujete medeniãni pas skozi
zarezo v sedeÏni ‰koljki, preverite, da pas ni zasukan.
ВНИМАНИЕ: Не ставьте автокресло на стол или высокую поверхность.
WARNING: To avoid any risk of a fall, always fasten the child into the seat.
ВНИМАНИЕ: Во избежание падения ребенок всегда должен быть
пристегнут ремнями.
IMPORTANT: Before carrying the seat, check that the carrying handle is
locked in place.
ВАЖНО: Перед переноской автокресла убедитесь, что ручка для
переноски правильно зафиксирована.
IMPORTANT: For the safety of your child, it is strongly advised not to use
the car seat on a supermarket trolley
ВАЖНО: Для безопасности вашего ребенка категорически не
рекомендуется устанавливать сиденье группы 0+ на тележку
супермаркета.
13
GB - RUS
CARRYING HANDLE - Ручка для переноски
FIGYELMEZTETÉS
• Ne használja a gyermeket rögzítŒ berendezéseket huzat nélkül. Soha ne
OPOZORILO
• Otro‰kega varnostnega sedeÏa nikoli ne uporabljajte brez sedeÏne prevleke.
helyettesítse a biztonsági elemeket más anyagokkal, mint amit a gyártó ajánl,
SedeÏno prevleko lahko nadomestite le s prevleko, ki jo priporoãa
mert ezek a biztonsági teljesítmény integrált részét képezik
proizvajalec, kajti prevleka je pomemben del varnostne opreme, ki zadrÏi
• Az összes Bébé Confort termék körültekintŒ tervezés és alapos tesztelés után
kerül értékesítésre. Ne használjon más kiegészítŒket, csak melyeket a gyártó
otroka, da ne zdrsne s sedeÏa.
• Vsi izdelki Bébé Confort so skrbno izdelani in preizku‰eni za kar najveãjo
szállít vagy biztosít. Más kiegészítŒk használata veszélyes lehet.
varnost in udobje va‰ega malãka. Uporabljajte le dodatke, ki jih prilaga ali
• Miután a gyermeket az ülésbe helyezte, gyŒzŒdjön meg arról, hogy a
biztonsági öv elég szoros úgy,hogy meghúzza azt. GyŒzŒdjön meg arról is,
priporoãa proizvajalec. Uporaba drugih dodatkov je lahko nevarna.
• Ko ste otroka namestile v sedeÏ, potegnite za vernostni pas, da preverite, ãe
hogy a biztonsági öv nincs megcsavarodva!
se dobro prilega otrokovemu telesu. Preverite, da pas ni zasukan.
Nega
Gondosság
• Pred odstranitvijo si dobro oglejte poloÏaj posameznih sestavnih delov, saj
• MielŒtt levenné a huzatot, kérjük jegyezze meg alaposan a különbözŒ részek
helyét. Ez nagyban megkönnyíti az összeszerelést.
vam bo to olaj‰alo ponovno montaÏo.
• âe Ïelite, da vam bo sedeÏ res v maksimalno zadovoljstvo, ga morate redno
• A tökéletes megelégedettség érdekében rendszeresen ellenŒrizze a terméket.
negovati in vzdrÏevati.
Anyag:
Tekstil :
• Mosás elŒtt tanulmányozza a bevarrt címkén lévŒ textilkreszt, amely mosási
• Pred ãi‰ãenjem preverite v‰ito nalepko na sedeÏni prevleki, kjer boste na‰li
útmutatóként szolgál.
Move the handle from the upper carrying
position to the lower at-rest position.
15 - Press on the right-hand locking knob until
you hear a click. The button will then remain
depressed.
Для переноски установите ручку в верхнее
положение, а для отдыха – в нжнее положение.
15- Нажмите на правую запорную кнопку
ручки до щелчка, кнопка при этом должна
остаться нажатой.
GB - RUS
16 - Press on the left-hand locking knob and keeping
it depressed, move the handle to the rear.
17 - Push the handle as far as it will go until it
locks (Click!).
Gépi mosás 30 °- os vízben
16- Нажмите на левую запорную кнопку ручки,
затем, удерживая ее, откиньте назад
переносную ручку сиденья.
14
17- Отведите от себя переносную ручку до
фиксации (Щелчок!).
simbole, ki oznaãujejo postopek ãi‰ãenja posameznih delov sedeÏa.
Oznake za pranje :
Mosási jelölések :
Ne tisztítsa szárazon
Pranje v pralnem stroju pri 30°
Prepovedano kemiãno ãi‰ãenje
Csak kézzel mossa
Ne centrifugázza
Samo roãno pranje
Ne uporabljajte centrifuge
Ne használjon fehérítŒt (klórt)
Ne vasalja
Ne uporabljajte belil (klor)
Ne likajte
Váz :
A vázat nedves ruhával tisztítsa.
SedeÏna ‰koljka :
• SedeÏno ‰koljko oãistite z vlaÏno krpo.
43
HUN - SVN
FIGYELMEZTETÉS
OPOZORILO
• Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a gyermekülésben!
• Otroka nikoli ne pu‰ãajte v sedeÏu brez nadzora.
• Ez a gyermekülés csak akkor hatékony, ha a bekötési instrukcióknak
• Otro‰ki varnostni sedeÏ je uãinkovit le v primeru, ãe dosledno sledite
megfelelŒen van rögzítve.
• Gyermeke és önmaga védelmében bármilyen rövid utazás esetén is helyezze
navodilom za montaÏo.
• Za lastno varnost in za varnost va‰ega malãka, otroka vedno namestite v
gyermekét a biztonsági gyermekülésbe.
• Egy pici ütközés is lövedékké változtathatja gyermekét.
varnostni sedeÏ, tudi pri kratkih potovanjih.
• Îe najmanj‰e nezgode lahko nezavarovanega malãka spremenijo v pravi
• A gyermekülést akkor is rögzíteni kell a biztonsági övvel, ha nincs
használatban
• A modell 0+ csoportba tartozik, azaz 0-13kg súlytartományban (kb. 12
izstrelek.
• Otro‰ki varnostni sedeÏ mora biti vedno pritrjen, tudi kadar v njem ni otroka.
• Preizku‰en model za skupino 0+ (otrokova teÏa manj‰a od 13 kg – do starosti
hónapos korig) használható.
12 mesecev).
• A gyermekülést menetiránynak háttal bekötve szabad csak használni.
• Otro‰ki varnostni sedeÏ mora biti montiran nasproti smeri voÏnje (skupina 0+)
• A gyártó felelŒssége csak az európai szabályozásban (R44)
• Proizvajalec prevzema odgovornost le v okviru doloãb evropskega
megfogalmazottakig terjed. Ennek elfogadása nem jelentheti a kresz
standarda (R44), ob doslednem upo‰tevanju navodil za uporabo in v skladu
elŒírásainak figyelmen kívül hagyását.
• Soha ne változtasson az ülés vagy a biztonsági öv anyagán, felépítésén a
s cestno-prometnimi predpisi.
• Ne spreminjajte konstrukcije ali materialov pri sedeÏu in varnostnem pasu, ne
gyártóval való egyeztetés nélkül.
• Soha ne tegyen nehéz tárgyakat a hátsó ablak alatti sapkatartóra, így
da bi se pred tem posvetovali s proizvajalcem sedeÏa..
• Ne nalagajte teÏkih predmetov na poliãko v zadnjem delu avtomobila, da ti v
elkerüheti, hogy az elŒre essen egy baleset során.
• Minden olyan csomagot ill. tárgyat gondosan rögzítsen, amelyek egy baleset
primeru prometne nesreãe ne padejo naprej in po‰kodujejo potnike.
• Pazite, da bodo prtljaga in vsi drugi predmeti, ki bi v primeru nesreãe lahko
esetén sérülést okozhatnak.
• GyŒzŒdjön meg róla, hogy a gyermekülés egyetlen részét sem éri közvelen
po‰kodovali potnike, dobro zavarovani.
• Pazite, da posamezni deli otro‰kega varnostnega sedeÏa niso izpostavljeni
napsugár, máskülönben túl forróvá válik (különösen a fém részek) és
direktni sonãni svetlobi, da se preveã ne segrejejo (‰e posebej kovinski deli) in
megégeti a gyermeket.
opeãejo malãka.
• Baleset után cserélje le az autósülést!
• V primeru nesreãe MORATE otro‰ki avto sedeÏ zamenjati
• Mindig ügyeljen arra, hogy az ülés vagy annak valamelyik alkatrésze ne
• Vedno preverite, da se kak‰en del sedeÏa ali varnostnega pasu ni zagozdil pod
legyen beszorulva az ülés alá vagy az ajtóba.
HUN - SVN
CARRYING HANDLE - Ручка для переноски
sedeÏ ali med vrata vozila.
42
Move the handle from the lower at-rest position to
the upper carrying position.
18 - Press on the right-hand locking knob until
you hear a click, the button will then remain
depressed.
Установите переносную ручку в нижнее положение
для отдыха или в верхнее положение при
переноске.
18- Нажмите на правую запорную кнопку
ручки до щелчка, кнопка при этом должна
остаться нажатой.
19 - Press on the left-hand side locking knob and,
keeping it depressed, fold the handle towards you.
19- Нажмите на левую запорную кнопку ручки,
затем, удерживая ее, потяните на себя
переносную ручку сиденья.
15
20 - When you hear a click from the right-hand knob
and when it has returned to its initial position, the
handle is in the locked position. IMPORTANT :
before carrying the seat, check that the carry handle is
locked in place.
20- Когда вы услышите щелчок правой
запорной кнопки, это будет означать, что
кнопка возвратилась в свое исходное
положение и что переносная ручка
зафиксирована.
ВАЖНО: Перед переноской автокресла
убедитесь, что ручка для переноски правильно
зафиксирована.
GB - RUS
FIGYELMEZTETÉS
ACCESSORIES - Аксессуары
OPOZORILO
NAVODILA ZA UPORABO SEDEÎA
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
• Prosimo, da skrbno preberete ta navodila in se pred
• Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást és ismerje
uporabo dobro seznanite z izdelkom.
meg a terméket, mielŒtt használni kezdi.
• Navodila shranite za kasnej‰o uporabo. Otro‰ki sedeÏ je
• Tartsa meg a használati utasítást a jövŒbeni hivatkozásokhoz.
opremljen s posebnim Ïepom za shranjevanje..
Egy zseb található az ülésen.
• Ne montirajte otro‰kega sedeÏa, obrnjenega proti smeri
• Ne használja a hordozót a vezetŒ melletti ülésen
voÏnje, na sprednji avtomobilski sedeÏ, ki je opremljen z
menetiránynak megfelelŒen, amennyiben nem kapcsolható ki
zraãno blazino. NEVARNOST SMRTI ALI RESNIH
a légzsák. HALÁLT ILL. KOMOLY SÉRÜLÉST okozhat
PO·KODB
• Az autósülést lehetŒleg az autó hátsó ülésén rögzítse, illetve -
• Otro‰ki varnostni sedeÏ mora biti montiran na zadnjem, le
ha az ország szabályai lehetŒvé teszik – a vezetŒ melletti
ülésen is rögzítheti. A lehajtható autóüléseket mindig a
izjemoma na sprednjem avtomobilskem sedeÏu, odvisno od
helyére kell rögzíteni. Ez az ülés olyan autókban használatos,
trenutno veljavne zakonodaje, ki velja v drÏavi, v kateri
amelyek 3 pontos biztonsági övvel felszereltek (amelyek
uporabljate sedeÏ. Priklopni sedeÏi morajo biti vedno
megfelelnek az európai uniós, 16 sz. rendeletnek vagy azzal
fiksirani. Otro‰ko varnostno opremo lahko uporabite
egyenértékı szabályozásnak)
izkljuãno v atestiranih vozilih, ki so opremljena s 3toãkovnim statiãnim pasom ali s pasom z regulatorjem,
• Állítsa úgy az autó ülését, hogy az ne zavarja a korrekt
atestiranim v skladu z zahtevami evropskega standarda
bekötést és a biztonsági gyermekülés eredményességét.
Sunshade
21 - Attach the sunshade to the fabric by means of the 4 press studs.
22 - The sunshade can be folded back to allow you to see the child better.
Mosquito net: (sold as an accessory)
23 - Place the top of the mosquito net over the
sunshade, attach it using the 2 press studs and
then hook the elastic attachments under the
front of the shell.
EEC/UN, doloãilo ‰t, 16 ali z drugimi primerljivimi
- Nyomja elŒre az elsŒ utasülést a gyermekülés
standardi..
hátsó ülésre történŒ behelyezéséhez.
• Naravnajte avtomobilske sedeÏe tako, da ne ovirajo pravilne
- Nyomja hátra az elsŒ utasülést a gyermekülés
montaÏe in uãinkovitosti otro‰kega varnostnega avto sedeÏa.
elsŒ ülésre történŒ behelyezéséhez. Ezzel
- Pri montaÏi otro‰kega varnostnega sedeÏa na
maximálisan kihasználhatjaz autó biztonsági
zadnji avtomobilski sedeÏ, potisnite sprednji
övének a hosszát.
Козырек от солнца
21- Закрепите козырек от солнца при помощи 4-х кнопок-застежек.
22- Козырек от солнца можно откинуть назад , чтобы ребенок был лучше виден.
Антимоскитная сетка (продается в качестве
аксессуара)
23- Заведите верхнюю части противомоскитной
сетки прямо на козырек от солнца,
закрепите ее при помощи 2-х кнопокзастежек, затем закрепите резинки под
низом передней части корпуса.
sopotnikov sedeÏ naprej.
• Biztosítsa, hogy a gyermekülés váza szorosan feszüljön az
- Pri montaÏi otro‰kega varnostnega sedeÏa na
autó üléséhez.
sprednjem avtomobilskem sedeÏu, potisnite
sprednji avtomobiski sedeÏ nazaj in uporabite
sprednji avtomobilski varnostni pas v
maksimalni dolÏini.
• Pazite, da bo podstavek otro‰kega sedeÏa ãvrsto name‰ãen
na avtomobilski sedeÏ.
GB - RUS
16
41
HUN - SVN
OPIS
1 - MreÏa proti komarjem - * Na razpolago kot dodatek
2 - Streha
3 - ·trije pritisni gumbi za pritrditev za‰ãite pred soncem
4 - Dva pritisna gumba za pritrditev mreÏe proti komarjem
5 - Modulo Clip® sistem (Za pritrditev na ogrodja voziãkov Bébé Confort)
6 - Blazina za novorojenãke (do 3 mesecev)
7 - Kljukice za pritrditev mreÏe proti komarjem
8 - Pas za reguliranje varnostnih pasov
9 - Roãica za reguliranje pasu
10- Za‰ãita zaponke
11- Pasna zaponka
12- Za‰ãitne blazinice za ramenske pasove
Compatibility :
Совместимость:
Créatis can be used with the following
Bébé Confort frames:
Loola
High Trek
Trophy
Trophy Air 4
Trophy Air 6
Elite
Twin Club
Créatis может устанавливаться на
следующие шасси Bébé Confort:
Loola
High Trek
Trophy
Trophy Air 4
Trophy Air 6
Elite
Twin Club
13- Opora za glavo
14- Tekstil
15- Îep za shranjevanje navodil (med sedeÏno ‰koljko in polistirenom)
16- Vodilo za pas
TO REFIT - МОНТАЖ
TO REMOVE - Демонтаж
17- SedeÏna ‰koljka
18- Nalepka za montaÏo (‰t.homologacije)
19- Gumb za sprostitev roãaja
20- Desna modra oznaka (KaÏe poloÏaj varnostnega pasu)
21- Vodilo za pas
22- Vodilo za pas
23- Prenosni roãaj
SVN
40
17
GB - RUS
TO REMOVE THE COVER - Снятие обивки
LEÍRÁS
1 - Szunyogháló - * KiegészítŒként árulva
2 - NaptetŒ.
3 - Négy nyomógomb a napernyŒ rögzítéséhez
4 - Két nyomógomb a szunyogháló rögzítéséhez
5 - Modulo Clip® Rendszer (Bébé Confort váz rögzítéséhez)
6 - Párna újszülöttek részére (3 hónapos korig)
7 - Szunyogháló-rögzítŒ horog
8 - Az öv szíjának beállítása.
9 - A biztonsági zár beállítása.
10 - Övcsat huzat-takaró
WARNING: Before removing, note carefully the
position of the different parts so as to facilitate
reassembly
Before cleaning check the label sewn into the fabric
(see care chapter p 7).
11- Övcsat
12- VállvédŒk
13- Fejrész
14- Anyag
15- Tároló zseb a használati utasításokhoz (a váz és a hungarocell között)
16- Vállszíj bekötés
Cushion for the newborn
24 - After washing, wait until the inner foam is
completely dry.
ВНИМАНИЕ: Перед демонтажем старайтесь хорошо
запомнить расположение всех деталей, чтобы
правильно все потом собрать. Перед чисткой
изучите этикетку с указанием состава ткани (см.
«Уход » стр 7).
Вкладыш для детей
24- После чистки подождите, пока полностью
высохнет внутренний поролон.
GB - RUS
17- Ülés.
18- Felszerelési címke (jóváhagyási szám)
Headrest
25 - Remove the head rest cover starting
from the top, unhook the elastic
attachments.
Подголовник
25- Снимайте чехол с подголовника,
начиная с верха, отстегните резинки,
которые его удерживают.
18
26 - Pass the shoulder straps of the harness through the
slots in the cover.
WARNING: never remove the protective foam fixed to
the plastic head rest.
19- Gomb a kinyitáshoz
20- Jobb kéz felŒli kék jelölŒ (Megmutatja a biztonsági öv helyét)
21- Vállszíj bekötés
22- Vállszíj bekötés
23- Hordozó kar
26- Пропустите плечевые ремни через щели в
обивке.
ВНИМАНИЕ: Никогда не вынимайте из
подголовника защитный поролон.
39
HUN
Créatis
TO REMOVE THE COVER - Снятие обивки
HUN - Használati utasítás 38 - 55 old
SVN - Navodila za uporabo strani 38 - 55
Cover
27 - Unhook the elastic attachment from the top of
the seat and then the hook located at the front
under the shell.
Чехол
27- Отсоедините резинку от верхней части
сиденья, затем снимите с крючка,
расположенного в передней части снизу.
38
28 - Remove the cover from the base of the seat
and pass the buckle of the harness through
the slot in the cover.
29 - Remove the cover from the top of the seat and
unhook the elastic attachments from behind
the polystyrene.
28- Снимите обивку с нижней части сиденья
и пропустите через неё пряжку ремня
29- Снимите обивку с верхней части сиденья и
отстегните резинки, проходящие за
полистиреном.
19
GB - RUS
Créatis
ZDEJMOWANIE POKROWCA - ODSTRANùNÍ POTAHU
POL - Instrukcja monta˝u strony 20 - 37
CZE - Návod k pouÏití strany 20 - 37
Tapicerka
27- Od∏àcz elastyczne wiàzania z górnej cz´Êci
fotelika, a nast´pnie uchwyt znajdujàcy si´ z
przodu pod skorupà
Potah
27- Vyháknûte elastická oãka v horní ãásti
autosedaãky a háãek, umístûn˘ v pfiední ãásti pod
sedaãkou.
20
28- Zdejmij pokrowiec z podstawy fotelika,
klamr´ szelek prze∏ó˝ przez otwór w
pokrowcu.
29- Zdejmij tapicerk´ z fotelika i odczep
28- OdstraÀte potah od jeho spodní ãásti a
provléknûte pfiezku pásÛ otvorem v potahu
29- OdstraÀte potah v horní ãásti autosedaãky a
elastyczne wiàzania z tylu za piankà
polistyrenowà.
vyháknûte elastická oãka zpoza polystyrenové
v˘plnû.
37
POL - CZE
ZDEJMOWANIE POKROWCA - ODSTRANùNÍ POTAHU
OPIS
1 - Moskitiera *Sprzedawana jako akcesoria
2 - Daszek
3 - 4 napy do montowania daszka przeciws∏onecznego
4 - 2 napy do montowania moskitiery
5 - System Modulo Clip® (do montowania na ramach Bébé Confort )
6 - Wk∏adka dla noworodków (do 3 miesiàca)
7 - Zaczepy do moskitiery
8 - Regulowany pas szelek
9 - Regulowana blokada szelek
10- Os∏ona klamry
11- Klamra szelek
UWAGA: • Przed demonta˝em, zwróç uwag´ na
rozmieszczenie poszczególnych detali, aby móc je z
∏atwoÊcià z powrotem zamontowaç. Przed
przystàpieniem do czyszczenia sprawdê wszywki na
tkaninach (patrz «Konserwacja» strona 7)
12- Os∏onki ramion
13- Zag∏ówek
14- Tkanina
15- Kieszeƒ na instrukcj´ (mi´dzy skorupà a piankà)
16- Prowadnica pasa
Wk∏adka dla noworodków
24- Po umyciu zaczekaj, a˝ pianka wewnàtrz b´dzie
ca∏kowicie sucha
17- Podstawa fotelika
18- Naklejka z instrukcjà instalacji (nr certyfikatu )
19- Pokr´t∏o do odblokowywania ràczki
UPOZORNùNÍ: Pfied odstranûním potahu si dobfie
pov‰imnûte, jak jsou jeho jednotlivé ãásti pfiipojeny,
abyste si usnadnili jeho opûtovné nasazení. Pfied
o‰etfiením v˘robku nejdfiív zkontrolujte známku (viz.
“ÚdrÏba ” strana 7)
Pol‰táfiek pro novorozence (do 3 mûsícÛ)
24- Po vyprání potahu musí vnitfiní pûnová v˘plÀ
dÛkladnû vyschnout.
POL - CZE
Zag∏ówek
25- Zdejmij tapicerk´ z zag∏ówka zaczynajàc
od góry, odczep gumowe zapi´cia.
Opûrka hlavy
25- Potah opûrky odstraÀujte odshora,
vyháknûte elastická oãka.
36
26- Przeprowadê szelki barkowe przez otwory w
pokrowcu.
UWAGA: Nigdy nie zdejmuj pianki ochronnej
zamocowanej na plastikowych zag∏ówkach.
20- Niebieski znaczek po prawej stronie (wskazuje pozycj´ pasa)
21- Prowadnica pasa
22- Prowadnica pasa
23- Ràczka do przenoszenia fotelika
26- Provleãte ramenní popruhy skrz otvory v potahu.
UPOZORNùNÍ: Nikdy neodstraÀujte ochrannou
polystyrenovou v˘plÀ, pfiipojenou k plastové opûrce.
21
POL
LEGENDA
1 - SíÈ proti hmyzu- * Prodává se jako doplnûk
2 - Sluneãní stfií‰ka
KompatybilnoÊç:
Kompatibilita :
5 - Systém Modulo Clip® (pro pfiipevnûní na podvozek Bébé Confort)
Fotelik Créatis mo˝e byç u˝ywany z
Créatis lze pouÏívat s následujícími
6 - V˘plÀ pro novorozence (do 3 mûsícÛ)
nast´pujàcymi ramami Bébé Confort:
podvozky:
Loola
High Trek
Trophy
Trophy Air 4
Trophy Air 6
Elite
Twin Club
Loola
High Trek
Trophy
Trophy Air 4
Trophy Air 6
Elite
Twin Club
3 - âtyfii patentky pro pfiipevnûní sluneãní stfií‰ky
4 - Dvû patentky pro pfiipevnûní síÈky proti hmyzu
7 - UpevÀovací háãky na síÈ proti hmyzu
8 - Nastavovací popruh bezp. pásÛ
9 - Tlaãítko pro nastavení bezp. pásÛ
10- Ochranná podloÏka na pfiezku
11- Kotevní pfiezka
12- Ochranné v˘plnû pásÛ
13- Opûrka hlavy
14- Potah
15- Kapsa pro uloÏení návodu k pouÏití (mezi kostrou autosedaãky a
polystyrenem)
DEMONTA˚ - DEMONTÁÎ
PONOWNY MONTA˚ - MONTÁÎ
16- Úchytka pro pás
17- Spodní ãást autosedaãky
18- Nálepka s návodem na instalaci (ãíslo homologace)
19- Tlaãítko pro uvolnûní madla
20- Modrá znaãka vpravo (zobrazuje pozici pásu)
21- Úchytka pro pás
22- Úchytka pro pás
23- Madlo
CZE
22
35
POL - CZE
UWAGA
AKCESORIA - DOPL≈KY
UPOZORNùNÍ
NÁVOD K POUÎITÍ
INSTRUKCJA OBS¸UGI FOTELIKA.
• Peãlivû pfieãtûte návod k pouÏití a dobfie se seznamte s tím,
• Przeczytaj uwa˝nie instrukcj´ i zapoznaj si´ z produktem
jak v˘robek pouÏívat.
przed u˝yciem.
• Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. Na sedaãce je
• Zachowaj instrukcj´ w razie potrzeby na przysz∏oÊç, w
speciální kapsa pro jeho uschování.
foteliku znajduje si´ kieszeƒ zaprojektowana wy∏àcznie na
• NeumísÈujte autosedaãku na pfiední sedadlo vybavené
instrukcj´.
airbagem. Hrozí SMRT âI VÁÎNÉ ZRANùNÍ.
• Nie umieszczaj fotelika do montowania ty∏em na przednim
• Autosedaãka musí b˘t umístûna na zadním sedadle
siedzeniu z poduszkà powietrznà. Grozi to ÂMIERCIÑ LUB
automobilu, ãi ve v˘jimeãn˘ch pfiípadech na pfiedním
POWA˚NYM OKALECZENIEM DZIECKA.
sedadle (dle legislativy dané zemû). Sklopená sedadla musí
• Fotelik dzieci´cy musi byç zamontowany na tylnim siedzeniu
pojazdu lub wyjàtkowo na przednim siedzeniu , jeÊli tak
b˘t vÏdy zaji‰tûna. Tento v˘robek by mûl b˘t pouÏíván
stanowià przepisy w kraju u˝ytkowania. Sk∏adane fotele
pouze ve schválen˘ch automobilech vybaven˘ch 3
pojazdu zawsze muszà byç zablokowane. Ten fotelik mo˝e
bodov˘mi statick˘mi/samonavíjecími pásy odpovídajícími
normû EEC/UN ã.16 ãi ekvivalentním pfiedpisem.
byç montowany tylko w zatwierdzonych pojazdach
• Nastavte správnû polohu sedadel v autû tak, aby nijak
posiadajàcych 3 punktowe statyczne napinacze pasów zgodne
nebránila správnému umístûní autosedaãky:
z wymaganiami regulacji EEC/UN numer 16 lub innych
- PosuÀte pfiední sedadlo spolujezdce dopfiedu,
równowa˝nych standardów.
Daszek
21- Zamontuj daszek przeciws∏oneczny za pomocà 4 nap.
22- Daszek przeciws∏oneczny mo˝e byç zwini´ty, co umo˝liwi ci lepszà obserwacj´ dziecka.
Moskitiera (Sprzedawana jako akcesoria)
23- UmieÊç górnà cz´Êç siatki przeciw owadom nad
daszkiem przecis∏onecznym, zamontuj siatk´
przy pomocy 2 nap, a nast´pnie schwyç
elastyczne wiàzania pod przednià cz´Êcià
skorupy.
abyste mohli na zadní sedadlo instalovat
• Dostosuj pozycj´ siedzenia samochodowego tak aby nie
autosedaãku.
utrudnia∏o poprawnego i skutecznego zamontowanie fotelika
- PosuÀte pfiední sedadlo spolujezdce dozadu,
dzieci´cego.
pokud autosedaãku na toto sedadlo
- Przesuƒ przedni fotel pasa˝era do przodu, aby
umisÈujete, abyste mohli dostateãnû vyuÏít
zamontowaç fotelik dzieci´cy z ty∏u
délky bezpeãnostního pásu.
samochodu.
• Ujistûte se, Ïe spodní ãást autosedaãky pevnû spoãívá na
- Przesuƒ przedni fotel pasa˝era do ty∏u, aby
Sluneãní stfií‰ka
21- Pfiipevnûte sluneãní stfií‰ku pomocí 4 patentek.
22- Stfií‰ku lze sloÏit dozadu, abyste lépe na dítû vidûli.
POL - CZE
sedadle.
zamontowaç fotelik z przodu samochodu i
SíÈ proti hmyzu (Prodává se jako doplnûk)
23- Vrchní ãást síÈky proti hmyzu natáhnûte pfies
stfií‰ku, zaji‰tûte jí pomocí 2 patentek a spodní
ãást zaháknûte zespodu ke kostfie autosedaãky.
34
wykorzystaç ca∏à d∏ugoÊç samochodowego
pasa bezpieczeƒstwa
• Upewnij si´, czy podstawa fotelika dzieci´cego jest solidnie
umieszczona na siedzeniu samochodu.
23
POL - CZE
UWAGA
UPOZORNùNÍ
• Nigdy nie zostawiaj dziecka w foteliku bez opieki.
• Nikdy nenechávejte dítû v autosedaãce bez dozoru.
• Fotelik samochodowy skutecznie chroni dziecko tylko wówczas, gdy jest
• Autosedaãka je bezpeãná pouze pokud jsou správnû dodrÏovány instrukce pro
zamontowany zgodnie ze wskazówkami w instrukcji.
• Dla bezpieczeƒstwa w∏asnego i dziecka zawsze wk∏adaj dziecko do fotelika,
její upevnûní.
• Pro bezpeãnost va‰í a va‰eho dítûte, autosedaãku pouÏívejte vÏdy a to bez
nawet wówczas, gdy podró˝ jest bardzo krótka.
• Nawet niewielkie uderzenie mo˝e wyrzuciç dziecko z samochodu z si∏à
pocisku.
ohledu na to, jak dlouhá bude va‰e cesta.
• I mal˘ náraz mÛÏe va‰e dítû váÏnû zranit.
• Autosedaãku mûjte vÏdy pfiipevnûnou bezpeãnostními pásy, i kdyÏ se právû
• Fotelik zawsze musi byç zapi´ty pasem bezpieczeƒstwa, nawet kiedy nie ma
w nim dziecka.
nepouÏívá.
• Model schválen pro skupinu 0+, napfi. pro dítû váÏící ménû neÏ 13 kg (do cca
• Model zatwierdzony dla grupy 0+, dziecko o wadze mniejszej niz 13 kg (do
okolo 12 miesiaca zycia).
• Fotelik (grupa 0+) musi byc zamontowany tylem do kierunku jazdy.
12 mûsícÛ vûku).
• ZádrÏn˘ systém (skupina 0+) musí b˘t pouÏit proti smûru jízdy.
• Povinnosti v˘robce jsou vymezeny evropsk˘m ustanovením (R44). Toto
• Zakres odpowiedzialnoÊci producenta jest wyznaczony przez Europejskà
Regulacj´ (R44). Ten certyfikat nie wyklucza koniecznoÊci nale˝ytej
ustanovení nevymezuje dodrÏování pravidel silniãního provozu.
• Nikdy nezasahujte do konstrukce ãi pouÏitého materiálu autosedaãky, neÏ po
konserwacji produktu i respektowania przepisów drogowych.
• Nigdy nie modyfikuj konstrukcji lub materia∏ów, z których jest wykonany
konzultaci s v˘robcem.
• NeumisÈujte tûÏké pfiedmûty na zadní okno auta, aby nedo‰lo k jejich
fotelik czy szelki bezpieczeƒstwa bez konsultacji z producentem.
• Nigdy nie umieszczaj ci´˝kich przedmiotów na tylnej pó∏ce samochodu, aby
uniknàç dodatkowego ryzyka w razie wypadku.
vymr‰tûní v dÛsledku nehody.
• Ujistûte se, Ïe ve‰keré pfiedmûty jsou peãlivû zaji‰tûny pro pfiípad nárazu.
• Teplota v autû mÛÏe b˘t nûkdy velmi vysoká, proto chraÀte autosedaãku pfied
• Upewnij si´, ˝e baga˝/przedmioty w samochodzie w razie wypadku, sà
Ïárem osu‰kou nebo jinou vhodnou pfiikr˘vkou, aby nedo‰lo k popálení dítûte
odpowiednio zabezpieczone
• Upewnij si´, ˝e ˝adna cz´Êç fotelika nie jest nara˝ona na bezpoÊrednie
dzia∏anie promieni s∏onecznych, co mo˝e spowodowaç ich nadmiernie
kovov˘mi ãástmi autosedaãky.
• Autosedaãka MUSÍ b˘t po nehodû vymûnûna.
• VÏdy se ujistûte, Ïe Ïádná ãást autosedaãky ãi pásÛ není zachycena pod
nagrzanie (zw∏aszcza cz´Êci metalowych), a w konsekwencji oparzenie
Przesuƒ ràczk´ z najni˝szej pozycji (stan
spoczynku) do górnej pozycji (transportowej).
18- Naciskaj przycisk blokujàcy po prawej stronie
do momentu us∏yszenia klikni´cia. Przycisk
pozostanie wciÊni´ty.
19- Naciskaj przycisk blokujàcy po lewej stronie i
trzymajàc go wciÊni´tego, jednoczeÊnie zginaj
ràczk´ w swojà stron´.
20- Kiedy us∏yszysz klikni´cie prawego przycisku i
przycisk powróci do pierwotnej pozycji, ràczka
b´dzie zablokowana.
WA˚NE : Zanim podniesiesz fotelik sprawdê, czy
ràczka jest zablokowana .
19- Zatlaãte na levé tlaãítko, pfiidrÏte jej a pohnûte
madlem k sobû.
20- AÏ usly‰íte na pravé stranû zacvaknutí a
tlaãítko se vrátí do v˘chozí pozice, znamená to,
Ïe madlo je zaji‰tûné.
DÒLEÎITÉ : KdyÏ budete chtít autosedaãku
zvednout, pfiesvûdãete se, Ïe je madlo zaji‰tûné.
sedadlem ãi dvûfimi automobilu.
dziecka.
Pohyb madla od nejniωí pozice k nejvy‰‰í pozici
urãené k no‰ení autosdaãky.
18- Zatlaãte na pravé tlaãítko, aÏ usly‰íte
zacvaknutí. Tlaãítko zÛstane zaji‰tûné.
• Fotelik samochodowy MUSI byç wymieniony, jeÊli bra∏ udzia∏ w wypadku.
• Zawsze sprawdê, czy ˝adna cz´Êç fotelika lub szelek nie jest przyblokowana
pod siedzeniem lub przez drzwi pojazdu.
POL - CZE
RÑCZKA DO PRZENOSZENIA FOTELIKA - MADLO
24
33
POL - CZE
RÑCZKA DO PRZENOSZENIA FOTELIKA - MADLO
UWAGA
• Nie korzystaj z fotelika bez tapicerki. Nigdy nie wymieniaj tapicerki na innà
UPOZORNùNÍ
• NepouÏívejte autosedaãku bez potahu. Nikdy nepouÏívejte jin˘ potah, neÏ ten,
ni˝ zalecana przez producenta, poniewa˝ tapicerka stanowi integralnà cz´Êç
kter˘ je schválen v˘robcem, jelikoÏ i potah je souãástí bezpeãnostního
fotelika.
systému.
• Wszystkie produkty Bébé Confort zosta∏y starannie zaprojektowane i
• V‰echny v˘robky Bébé Confort jsou peãlivû vyvíjeny a testovány pro bezpeãí
przetestowane pod kàtem komfortu i bezpieczeƒstwa dziecka. Nigdy nie
a pohodlí dítûte.
korzystaj z innych akcesoriów ni˝ zalecane przez producenta . Korzystanie z
NepouÏívejte jiné doplÀky neÏ ty, které jsou schváleny v˘robcem. PouÏití
innych akcesoriów mo˝e byç ryzykowne.
jin˘ch doplÀkÛ mÛÏe b˘t nebezpeãné.
• Po w∏o˝eniu dziecka do fotelika, pociàgajàc za szelki upewnij si´, ˝e pas jest
• Po umístûní dítûte do sedaãky se pfiesvûdãete, Ïe je pás dostateãnû utaÏen a
wystarczajàco napi´ty. Upewnij si´ tak˝e, ˝e szelka nie jest skr´cona
to tak, Ïe za nûj zatáhnete. Ujistûtû se téÏ, Ïe pásy nejsou pfietoãeny.
ÚdrÏba
Konserwacja
• Pfied odstranûním potahu si dobfie v‰imnûte, jak jsou jeho jednotlivé ãásti
• Przed demonta˝em, zwróç uwag´ na rozmieszczenie poszczególnych detali,
aby móc je z ∏atwoÊcià z powrotem zamontowaç.
pfiipojeny, abyste si usnadnili jeho opûtovné nasazení.
• Pro va‰í naprostou spokojenost s v˘robkem je tfieba provádût jeho
• Aby produkt spe∏nia∏ oczekiwania, nale˝y o niego systematycznie dbaç.
pravidelnou údrÏbu.
Tkanina:
Potah :
• Przed przystàpieniem do czyszczenia sprawdê wszywki na tkaninach, symbole
• Pfied o‰etfiením v˘robku nejdfiív zkontrolujte známku, v‰itou na potahu, kde
wskazujà jak nale˝y praç poszczególne elementy
W czasie spoczynku przesuƒ ràczk´ z górnej
pozycji do dolnej
15- Naciskaj przycisk blokujàcy po prawej stronie
do momentu us∏yszenia klikni´cia. Przycisk
pozostanie wciÊni´ty.
16- Naciskaj przycisk blokujàcy po lewej stronie i
przesuwaj ràczk´ do ty∏u
17- Odepchnij ràczk´ jak najdalej do momentu
us∏yszenia klikni´cia.
Pohyb madla od horní pozice na no‰ení do nejniωí
pozice pro zaji‰tûní autosedaãky.
15- Zatlaãte na tlaãítko, aÏ usly‰íte cvaknutí.
Tlaãítko zÛstane zaji‰tûné.
POL - CZE
16- Zatlaãte na levé tlaãítko, pfiidrÏte jej a pohnûte
madlem dozadu.
32
17- Tlaãte na madlo, aÏ zacvaknutím zafixuje na
místû.
najdete symboly, oznaãující metodu o‰etfiení v˘robku.
Prací symboly :
Symbole prania :
Pranie w pralce 30 °
Nie praç na sucho
Lze prát v praãce pfii 30°C
Praç tylko r´cznie
Nie suszyç w suszarce
Perte pouze v ruce
Nie u˝ywaç wybielacza (z chlorem)
Nie prasowaç
NepouÏívejte bûlící prostfiedky
Neãistûte zasucha
Nesu‰te v su‰iãce
NeÏehlete
Skorupa:
Kostra autosedaãky :
• Skorup´ fotelika nale˝y czyÊciç wilgotnà szmatkà.
Plastovou konstrukci autosedaãky ãistûte vlhk˘m hadfiíkem.
25
POL - CZE
MONTA˚ W SAMOCHODZIE - P¤IPEVNùNÍ VE VOZIDLE
UWAGA : Przeczytaj uwa˝nie instrukcj´ i
zapoznaj si´ z produktem przed u˝yciem.
Niebieskie znaczki na foteliku Créatis wskazujà
kierunek przeprowadzenia pasa
bezpieczeƒstwa.
1- Zapnij pas, a nast´pnie ustaw na siedzeniu
samochodu fotelik Créatis ty∏em do kierunku
jazdy.
UPOZORNùNÍ: Peãlivû pfieãtûte návod k
pouÏití a dobfie se seznamte s tím, jak v˘robek
pouÏívat. Modré znaãky na Créatis oznaãují
zpÛsob vedení pásu.
1- Utáhnûte pás, poté umístûte Créatis na
sedadlo proti smûru jízdy
POL - CZE
2’- Przeprowadê pas biodrowy przez dolne otwory
w skorupie i zapnij je jak pokazano na rysunku.
UWAGA : Przeprowadzajàc pas biodrowy przez
wloty w skorupie, zawsze upewnij si´, czy nie jest
skr´cony.
2’- Bederní pás veìte niωím otvorem v sedaãce
a upevnûte jej tak, jak je znázornûno.
UPOZORNùNÍ: Pfii protahování pásu skrz bázi
autosedaãky se vÏdy ujistûte, Ïe není pfietoãen.
26
UWAGA
UPOZORNùNÍ
2’’- Przeprowadê pas biodrowy przez dolne otwory w
skorupie i zapnij je jak pokazano na rysunku.
UWAGA : Przeprowadzajàc pas biodrowy przez wloty
w skorupie, zawsze upewnij si´, czy nie jest skr´cony.
2’’- Bederní pás veìte niωím otvorem v sedaãce
a upevnûte jej tak, jak je znázornûno.
UPOZORNùNÍ: Pfii protahování pásu skrz bázi
autosedaãky se vÏdy ujistûte, Ïe není pfietoãen.
UWAGA: Stawianie fotelika na podwy˝szeniu np. na stole mo˝e byç
niebezpieczne
UPOZORNùNÍ: UmisÈovat tuto autosedaãku na vyv˘‰ené plochy je
nebezpeãné
UWAGA: Aby uniknàç ryzyka wypadni´cia dziecka z fotelika zawsze zapinaj
dziecko
UPOZORNùNÍ: Abyste se vyhnuli jakémukoli riziku pádu, dítû v
autosedaãce vÏdy poutejte.
WA˚NE : Zanim podniesiesz fotelik sprawdê, czy ràczka jest zablokowana ..
DÒLEÎITÉ : KdyÏ budete chtít autosedaãku zvednout, pfiesvûdãete se, Ïe je
madlo zaji‰tûné.
WA˚NE : Dla bezpieczeƒstwa dziecka nie nale˝y zak∏adaç fotelika na
wózek w supermarkecie.
DÒLEÎITÉ : Pro zaji‰tûní bezpeãnosti va‰eho dítûte Vám nedoporuãujeme
pouÏívat autosedaãku na pojízdném vozíku v supermarketu
31
POL - CZE
REGULACJIA SZELEK - NASTAVENÍ PÁSÒ
MONTA˚ W SAMOCHODZIE - P¤IPEVNùNÍ VE VOZIDLE
5
12- Upewnij si´, ˝e szelki barkowe
ciasno przylegajà do ramion dziecka
12- Ujistûte se, Ïe ramenní pásy jsou
pevnû utaÏeny kolem ramen dítûte.
POL - CZE
Dostosuj wysokoÊç szelek barkowych
13- Wyd∏u˝ szelki barkowe naciskajàc zatrzask regulujàcy i
pociàgajàc za szelki (10). Aby odblokowac zaglówek chwyc
górna czesc zaglówka (A) jednoczesnie zginajac go do
przodu, dlugosc szelek mozesz dostosowac podnoszac lub
opuszczajac zaglówek (B)
Nastavení v˘‰ky ramenních pásÛ.
13- Ramenní popruhy prodlouÏíte zatlaãením na uvolÀovací
tlaãítko a vytaÏením pásÛ (10). Uchopte horní ãást opûrky na
hlaviãku (A), nakloÀte ji smûrem k sobû a nyní upravte délku
ramenních pásÛ (B) jejím posunutím nahoru ãi dolÛ.
30
14- Odsuƒ zag∏ówek do ty∏u i zablokuj go w
wybranej pozycji.
3- Po przeprowadzeniu pasa biodrowego
przez otwory w skorupie, przesuƒ go
kilka razy z lewej strony na prawà ,
aby sprawdziç, czy swobodnie si´
przesuwa.
4- Prze∏ó˝ pas poprzecznie za skorupà, a nast´pnie
pociàgnij go mocno, aby napiàç pas biodrowy i
wcisnàç fotelik w siedzenie fotela
samochodowego.
5- Przeprowadê poprzecznie pas przez blokad´ pasa z ty∏u
skorupy.
3- Pokud je jiÏ bederní pás protaÏen
otvory v kostfie autosedaãky,
nûkolikrát za nûj zatáhnûte zleva
doprava, abyste se ujistili, Ïe volnû
klouÏe.
4- Diagonální pás veìte zezadu a poté za nûj pevnû
zatáhnûte, abyste vypnuli bederní pás a
autosedaãka tak pevnû zafixovala proti opûradlu
sedadla.
5- Diagonální pás veìte zezadu pfies zaji‰Èovací úchytku pro
pás.
14- Zatlaãte opûrku dozadu, abyste ji zafixovali v
poÏadované poloze.
27
POL - CZE
MONTA˚ W SAMOCHODZIE - P¤IPEVNùNÍ VE VOZIDLE
INSTALOWANIE DZIECKA - UPEVNùNÍ DÍTùTE
MAKS. do 3 miesiàca - MAX. do 3 mûsícÛ
6- Po prawid∏owym zamontowaniu
pasa poprzecznego w blokadzie
(5) z ty∏u skorupy fotelika
Créatis, napnij go. Fotelik
automatycznie ustawi si´ za
pomocà auto-napinacza
stanowiàcego cz´Êç blokady pasa.
7- Przeprowadê pas poprzeczny przez
prowadnice znajdujàce si´ po obu
stronach fotelika i napnij go.
6- AÏ bude diagonální pás správnû
umístûn v zaji‰Èovací úchytce (5),
utáhnûte jej. Autosedaãka
automaticky zafixuje na místû
díky auto-napínacímu systému,
kter˘ je souãástí úchytky.
7- Diagonální pás veìte úchytkou po stranû
autosedaãky a vypnûte jej.
POL - CZE
8- UWAGA Teraz musisz zakoƒczyç montowanie fotelika dzieci´cego w
samochodzie
• Sprawdê, czy fotelik jest stabilny
• Sprawdê, czy pas samochodowy jest prawid∏owo zapi´ty (a) oraz czy jest
prawid∏owo przeprowadzony w punktach b - c - d - e.
• Upewnij si´, czy szelki nie sà skr´cone
28
8- POZNÁMKA Právû jste dokonãili instalaci autosedaãky.
• Ovûfite si stabilitu autosedaãky.
• Zkontrolujte, zda byl bezpeãnostní pás auta správnû pfiipevnûn (a) a Ïe je
správnû umístûn v bodech b- c- d - e.
• Ujistûte se, Ïe automobilov˘ pás není pfietoãen.
9- Fotelik samochodowy dziecka jest
wyposa˝ony w poduszk´ redukcyjnà
zamontowanà u podstawy zag∏ówka przy
u˝yciu 2 rzepów umieszczonych pod
zag∏ówkiem.
UWAGA: U˝ywaj wk∏adki redukcyjnej od 0 do
maks. 3 miesiàca TYLKO jeÊli zag∏ówek jest
ustawiony w najni˝szej pozycji.
10- Wyd∏u˝ szelki barkowe naciskajàc
zatrzask regulujàcy i pociàgajàc za szelki
UWAGA: Chwytaj za szelki, a nie otulinki
szelek klatki piersiowej
11- UmieÊç dziecko w foteliku, u∏ó˝ szelki barkowe a
nast´pnie zapnij je w klamrze na szelkach. Klikni´cie
oznacza, ˝e klamra zosta∏a prawid∏owa zapi´ta. Dostosuj
szelki do potrzeb dziecka pociàgajàc szelk´ regulujàcà.
UWAGA: Zawsze zapinaj dziecko w foteliku
9 - Va‰e autosedaãka je vybavena redukãní
v˘plní, která je pfiipevnûna k opûrce hlavy
pomocí 2 cvoãkÛ, umístûn˘ch pod opûrkou
hlaviãky.
UPOZORNùNÍ: Od 0 do max. 3 mûsícÛ vûku
dítûte pouÏívejte redukãní v˘plÀ, pfiiãemÏ opûrka
hlavy musí b˘t v nûjniωí poloze.
10- Ramenní popruhy prodlouÏíte zatlaãením
na uvolÀovací tlaãítko a vytaÏením pásÛ.
UPOZORNùNÍ: Tahejte za ramenní
popruhy a ne za ochranné v˘plnû.
11- Umístûte dítû do autosedaãky, upravte ramenní pásy
a zajistûte je do kotevní pfiezky. Usly‰íte zacvaknutí.
Utáhnûte pásy zataÏením za nastavovací popruh mezi
nohami.
UPOZORNùNÍ: Dítû v autosedaãce vÏdy poutejte.
29
POL - CZE

Podobne dokumenty