dalej: „Regulamin” - Przedstawiamy stetoskop 3M™ Littmann

Transkrypt

dalej: „Regulamin” - Przedstawiamy stetoskop 3M™ Littmann
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
RegulaminKonkursu
Naswójpierwszystetoskopwybieram3M™Littmann®ClassicIIITM,ponieważ:
(dalej:„Regulamin”)
§1
Postanowieniaogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na
najciekawszywpis(dalej:„Konkurs”).
Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród w Konkursie jest 3M Poland Sp. z o.o. z
siedzibąwNadarzynie,przyAl.Katowickiej117,Kajetanywpisanadorejestruprzedsiębiorców
prowadzonegoprzezSądRejonowydlam.st.WarszawypodnumeremKRS0000014836,NIP
527-02-04-212,kapitałzakładowy41.634.480,00zł(dalej:„Organizator”)
CelemKonkursujestpromowanienowegoproduktunarynku3M™Littmann®ClassicIII™.
§2
WarunkiuczestnictwawKonkursie
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo
polskie,miejscestałegozamieszkanianaterytoriumRzeczypospolitejPolskiejorazpełną
zdolność do czynności prawnych, które są użytkownikami strony www.mojstetoskop.pl
(„Strona Internetowa”), i które spełnią warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, z
wyłączeniemosób,októrychmowawust.2poniżej.
ZuczestnictwawKonkursiewyłączenisąpracownicyOrganizatora(przezktórychrozumiesię
osobyzatrudnioneprzezOrganizatoranapodstawieumowyopraceatakżewspółpracującez
Organizatorem na innej podstawie prawnej), a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za
członkównajbliższejrodzinyuznajesięwstępnych,zstępnych,rodzeństwo,małżonkówi
osobypozostającewstosunkuprzysposobienia
PrzedwzięciemudziałuwKonkursieUczestnikpowinienzapoznaćsięzRegulaminem.
§3
WymaganiatechniczneiusługidostępnenaStronieInternetowej
Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić następujące wymagania techniczne celem
korzystaniazestronywww.mojstetoskop.pl,zapomocąktórejprzeprowadzanyjestKonkurs:
a) Komputerwyposażonyconajmniejwprocesor1.5GHZipamięćRAM512MB
b) SystemoperacyjnyWindowsXP/Linux
c) Przeglądarkainternetowa
d) WtyczkaAdobeFlashPlayer10.
PodczasKonkursu,OrganizatorumożliwiaUczestnikom:
a) złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie oraz wykonania zadania
konkursowego,
b) dostępdozdjęćiinnychmateriałówumieszczonychnaStronieinternetowej
§4
ZasadyKonkursu
1. Celem wzięcia udziału w Konkursie należy przesłać do Organizatora zgłoszenie poprzez
formularzzgłoszeniowyzawartynaStronieInternetowej.
WzięcieudziałuwKonkursiepoleganawykonaniuzadaniakonkursowegowformieodpowiedzina
pytanie:Naswójpierwszystetoskopwybieram3M™Littmann®ClassicIIITM,ponieważ:
2. poprzez kliknięcie w przycisk umieszczony na Stronie Internetowej: Weź udział w konkursie
orazwpisanieprzezUczestnikaodpowiedziwewskazanymmiejscu.
3. JedenUczestnikmożewysłaćwKonkursiejednąodpowiedź.JeśliUczestnikwyślewięcej,niż
jedną odpowiedź, wówczas przyjęta do Konkursu będzie pierwsza wysłana odpowiedź
(decydowaćbędziedatadodaniaodpowiedzinaStronieInternetowej).
4. Każdaodpowiedźkonkursowabędzieocenianapodkątemoryginalności.
§5
TerminyiokrestrwaniaKonkursu
1. ZgłoszeniadoKonkursumożnaskładaćwterminieod13września2016rokudo16
października2016rokunaStronieInternetowej.
2. Konkurstrwaod13września2016dodnia24października2016r.
§6
Zasadyprzyznawanianagród
WKonkursiezostanąprzyznanenastępującenagrody:5nagródwpostacistetoskopu3M™
Littmann®ClassicIII™orazoryginalneetuiowartościnetto430złkażdyorazkwotapieniężna
wwysokości11,11%wartościww.stetoskopu(podatekodnagrody).
1. Ocenaprackonkursowychiwybórnajlepszychprackonkursowychzostanieprzeprowadzona
przez Kapitułę Konkursu powołaną przez Organizatora. Kapituła Konkursu dokona
podsumowaniaKonkursuorazwyłonienia5zwycięzcówwterminiedo21października2016
roku.
2. WynikiKonkursuzostanąogłoszonenaStronieInternetowejorazwysłanedowszystkichdrogą
e-mailowądozwycięzcówdo24października2016roku.
3. NagrodyzostanąprzekazanenagrodzonymUczestnikomdodniapocztąlubkurieremnaadres
wskazanywformularzuzgłoszeniowymdodnia15listopada2016roku.
4. NagrodazostaniewydanazwycięskiemuUczestnikowizgodniezobowiązującymiprzepisami
prawa podatkowego. W dniu odbioru nagrody Organizator zobowiązany jest pobrać od
nagrodzonegoiodprowadzićdowłaściwegourzęduskarbowego10%podatekodnagrodyo
którymmowawart.30ust.1pkt.2ustawyzdnia26lipca1991rokuopodatkudochodowym
odosóbfizycznych(tekstjednolityDz.U.z2010r.Nr51,poz.307zezm.).Nagrodzonywyraża
zgodęnadokonaniekompensatykwotynagrodypieniężnejzkwotąpodatkuodnagrody.
§7
Prawaautorskie
1. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem pracy
konkursowejiprzysługująmuautorskieprawaosobisteorazmajątkowedopracykonkursowej
i treści w niej zawartych. Uczestnik oświadcza również, że praca konkursowa nie narusza
jakichkolwiekprawanidóbrosobistychosóbtrzecich,aniobowiązującychprzepisówprawa,a
takżezobowiązujesięzwolnićOrganizatorazwszelkiejodpowiedzialnościztytułunaruszenia
tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością
niniejszegooświadczenia.
2. Organizator zastrzega nabycie majątkowych praw autorskich do nagrodzonych prac
konkursowych o ile będą utworami w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskimiprawachpokrewnych(Dz.U.2006Nr90poz.631j.t.zezm.)stworzonychprzez
Uczestników (dalej” utwory”). Z chwilą wręczenia nagrody nagrodzonemu Uczestnikowi,
OrganizatornabywaodUczestnikaotrzymującegonagrodę,bezdodatkowegowynagrodzenia,
majątkowe prawa autorskie do korzystania z nagrodzonych utworów bez ograniczeń
terytorialnych przez cały czas obowiązywania praw majątkowych autorskich, określony w
Ustawieoprawieautorskimiprawachpokrewnychnapolacheksploatacji,wskazanychwart.
50. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności: – w zakresie
utrwalaniaizwielokrotnianiautworu–wytwarzanieokreślonątechnikąegzemplarzyutworu,
wtymtechnikądrukarską,reprograficzną,zapisumagnetycznegooraztechnikącyfrową,–w
zakresieobrotuoryginałemalboegzemplarzami,naktórychutwórutrwalono–wprowadzanie
doobrotu,użyczenielubnajemoryginałualboegzemplarzy,–wzakresierozpowszechniania
utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie,
wyświetlenie,odtworzenieoraznadawanieireemitowanie,atakżepubliczneudostępnianie
utworuwtakisposób,abykażdymógłmiećdoniegodostępwmiejscuiwczasieprzezsiebie
wybranym, wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw
autorskichdoutworów.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
§8
Reklamacje
WszelkiereklamacjedotycząceniniejszegoKonkursu,mogąbyćzgłaszaneprzezUczestników
wtrakcietrwaniaKonkursuanajpóźniejwterminiedwóchtygodniodzakończeniaKonkursu
napiśmienaadreswskazanyw§3ust.1niniejszegoRegulaminu.Reklamacjezgłoszonepo
tymterminieniebędąrozpatrywane.
Ozachowaniuterminudowniesieniareklamacjidecydujedatastemplapocztowego.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz
dokładny opis przyczyn reklamacji oraz podpis Uczestnika. Reklamacje niezawierające ww.
danychniebędąrozpatrywane.
Organizatorrozstrzygareklamacjęzgłoszonąwterminieizawierającądanewskazanewust.3
powyżej, w ciągu 14 od jej otrzymania i powiadamia reklamującego drogą mailową lub
listownąojejrozstrzygnięciu.
WkwestiachnieuregulowanychRegulaminemzastosowaniemająprzepisyprawapolskiego,
wszczególnościKodeksucywilnego.
§9
Postanowieniakońcowe
OrganizatorzastrzegasobieprawodowyłączeniazudziałuwKonkursieprackonkursowych,
które naruszają Regulamin Konkursu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub
powszechnieprzyjętezasadywspółżyciaspołecznego,normyspołeczne,etycznelubmoralne.
Dotyczytorównieżprackonkursowych,odnośniektórychOrganizatorotrzymałwiarygodną
informację,żenaruszajądobraosobisteosóbtrzecich.
AdministratoremdanychosobowychUczestnikówwrozumieniuart.7pkt4ustawyzdnia29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest 3M Poland Sp. z o.o.. z siedzibą w
Kajetanachprzyal.Katowickiej117,05-830Nadarzyn.DaneosoboweUczestnikówbiorących
udziałwKonkursiebędąprzetwarzanewceluwzięciaudziałuwKonkursie,realizacjiKonkursu,
w tym rozpatrzenia reklamacji, rozliczenia podatku od nagrody, jeśli zostanie przyznana
Uczestnikowi oraz, w przypadku wyrażenia zgody, w celach marketingowych Organizatora.
Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie, mogą zostać udostępnione
wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych
osobowychjestdobrowolnejednakniezbędnedorealizacjiww.celów.KażdemuUczestnikowi
przysługujeprawodostępudotreściswoichdanychimożliwościichpoprawiania.

Podobne dokumenty