POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE

Transkrypt

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE
POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA
WINDOWS VISTA HOME BASIC
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM
WINDOWS VISTA ULTIMATE
Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy Państwem i
·
producentem urządzenia, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem, lub
·
instalatorem oprogramowania, który rozpowszechnia oprogramowanie z urządzeniem.
Prosimy przeczytać poniższe postanowienia. Dotyczą one określonego powyżej oprogramowania,
jak również nośników, na których zostało ono Państwu dostarczone, jeśli takie nośniki istnieją.
Drukowane postanowienia licencyjne, które mogą być dołączone do oprogramowania, zastępują
wszelkie elektroniczne postanowienia licencyjne. Niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą
także dostarczanych przez Microsoft:
·
aktualizacji,
·
uzupełnień,
·
usług internetowych oraz
·
pomocy technicznej
dla niniejszego oprogramowania, o ile tych elementów nie dotyczą inne postanowienia. W takim
przypadku obowiązują te inne postanowienia. Jeśli uzyskają Państwo aktualizacje lub
uzupełnienia bezpośrednio od firmy Microsoft, licencji na nie udziela firma Microsoft, a nie
producent lub instalator.
Przez użycie oprogramowania akceptują Państwo niniejsze postanowienia. Jeśli nie
akceptują Państwo niniejszych postanowień, nie mogą Państwo używać
oprogramowania. Zamiast tego należy skontaktować się z producentem lub
instalatorem w celu określenia polityki zwrotu i uzyskania refundacji lub anulowania
kredytu.
Na zasadach określonych poniżej korzystanie z niektórych funkcji oprogramowania
również oznacza Państwa zgodę na transmisję określonych standardowych informacji
o komputerach podczas aktywacji, sprawdzania poprawności i działań związanych z
usługami internetowymi.
Jeśli zgadzają się Państwo z niniejszymi postanowieniami licencyjnymi, przysługują
Państwu następujące prawa dla każdej zakupionej licencji.
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
a. Oprogramowanie. Oprogramowanie obejmuje oprogramowanie systemu
operacyjnego komputera. To oprogramowanie nie obejmuje usług Windows Live.
Windows Live to usługa dostępna w firmie Microsoft na podstawie osobnej umowy.
b. Model licencjonowania.
urządzenie.
c.
Oprogramowanie jest licencjonowane w trybie kopii na
Prawa typowe dla danej edycji. W sekcjach Dodatkowe warunki licencji na końcu
tej umowy zawarto warunki licencji dotyczące poszczególnych edycji oprogramowania.
2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Licencja oprogramowania jest trwale przypisana
do urządzenia, z którym zostało zakupione oprogramowanie. Urządzenie to jest
„licencjonowanym urządzeniem”. Partycja sprzętowa jest uznawana za osobne urządzenie.
a. Licencjonowane urządzenie. Mogą Państwo zainstalować jedną kopię
oprogramowania na licencjonowanym urządzeniu. W danej chwili mogą Państwo
używać oprogramowania na co najwyżej dwóch procesorach tego urządzenia. Nie mogą
Państwo używać oprogramowania na jakimkolwiek innym urządzeniu.
b. Liczba użytkowników. Z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej w sekcjach
Podłączanie urządzeń (wszystkie edycje), Technologie zdalnego dostępu (edycje Home
Basic i Home Premium) oraz Inne technologie dostępu (Edycja Ultimate) jednorazowo z
oprogramowania może korzystać tylko jeden użytkownik.
c.
Wersje alternatywne. Oprogramowanie może zawierać więcej niż jedną wersję, np.
wersję 32-bitową i 64-bitową. Nie można używać więcej niż jednej wersji w tym samym
czasie. Jeśli producent lub instalator wyposaży Państwa w opcję jednorazowego wyboru
wersji językowej, mogą Państwo używać tylko jednej, wybranej wersji językowej.
3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE I/LUB PRAWA DO UŻYWANIA.
a. Multipleksing.
Sprzęt lub oprogramowanie używane do:
·
grupowania połączeń lub
·
redukowania liczby urządzeń lub użytkowników, uzyskujących bezpośredni dostęp lub
korzystających z oprogramowania
(niekiedy nazywane „multipleksującym” lub „grupującym”), nie zmniejsza wymaganej
liczby licencji.
b. Komponenty czcionek. Podczas działania oprogramowania mogą Państwo używać
jego czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Mogą Państwo jedynie
c.
·
umieszczać czcionki w zawartości w zakresie dozwolonym restrykcjami umieszczania
czcionek oraz
·
tymczasowo wysyłać je do drukarki lub innego urządzenia wyjściowego służącego do
druku zawartości.
Ikony, obrazy i dźwięki. Podczas działania oprogramowania mogą Państwo używać
jego ikony, obrazy, dźwięki i media, ale nie można ich udostępniać.
4. OBOWIĄZEK AKTYWACJI.
Aktywacja jest konieczna do używania oprogramowania z określonym urządzeniem. Podczas
aktywacji oprogramowanie będzie wysyłać informacje o oprogramowaniu i urządzeniu do
firmy Microsoft. Ta informacja obejmuje wersję, język i klucz produktu oprogramowania,
adres IP urządzenia oraz informacje odczytane z konfiguracji sprzętowej urządzenia. Więcej
informacji zawarto na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69497. Użycie
oprogramowania oznacza, że zgadzają się Państwo na transmisję tych informacji. Przed
aktywacją mają Państwo prawo do używania wersji oprogramowania zainstalowanej w
procesie instalacji. Państwa prawo do używania oprogramowania po czasie określonym w
procesie instalacji będzie ograniczone, jeśli nie zostanie przeprowadzona aktywacja. Ma to
na celu zapobieżenie użytkowaniu bez licencji. Po tym czasie będą mogli Państwo
kontynuować użytkowanie oprogramowania, jeśli przeprowadzą Państwo jego
aktywację. Jeśli urządzenie jest podłączone do Internetu, oprogramowanie może
automatycznie połączyć się z firmą Microsoft w celu aktywacji. Mogą Państwo także
aktywować oprogramowanie ręcznie za pośrednictwem Internetu lub przez telefon. W takim
przypadku może się to wiązać z opłatami za Internet lub telefon. Jeśli zmodyfikują Państwo
składniki komputera lub oprogramowania, może być konieczne ponowna aktywacja. Jeśli
producent lub instalator aktywuje dla Państwa oprogramowanie, przy pierwszym jego użyciu
mogą Państwo nie być proszeni o jego aktywację. Oprogramowanie będzie do skutku
przypominać Państwu o konieczności aktywacji.
5. SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI.
a. Oprogramowanie będzie okresowo sprawdzać swoją poprawność, aktualizować się lub
wymagać pobrania funkcji sprawdzającej jego poprawność. Sprawdzanie poprawności ma
na celu zweryfikowanie, czy oprogramowanie zostało aktywowane i czy jest poprawnie
licencjonowane. Sprawdzanie poprawności umożliwia także Państwu korzystanie z
pewnych funkcji oprogramowania lub uzyskiwanie dodatkowych korzyści. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w witrynie
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157.
b. W trakcie sprawdzania poprawności oprogramowanie prześle firmie Microsoft informacje
o oprogramowaniu i urządzeniu. Informacje te obejmują wersję i klucz produktu
oprogramowania oraz adres IP urządzenia. Firma Microsoft nie używa ich do
identyfikowania Państwa ani do kontaktowania się z Państwem. Przez użycie
oprogramowania zgadzają się Państwo na przekazanie tych informacji. Więcej informacji
na temat sprawdzania poprawności i danych przesyłanych w jego trakcie można znaleźć
pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69500.
c.
Jeśli w następstwie sprawdzania poprawności okaże się, że oprogramowanie nie jest
poprawnie licencjonowane, może mieć to wpływ na jego funkcjonowanie. Na przykład
mogą Państwo:
·
być zmuszeni do ponownej aktywacji oprogramowania lub
·
otrzymywać przypomnienia dotyczące uzyskania poprawnie licencjonowanej kopii
oprogramowania,
lub nie będą Państwo mogli:
·
używać lub nadal używać pewnych funkcji oprogramowania, lub
·
podłączyć się do Internetu, lub
·
uzyskiwać pewnych aktualizacji i uaktualnień od firmy Microsoft.
d. Mogą Państwo uzyskiwać aktualizacje i uaktualnienia tylko dla oprogramowania
otrzymanego od firmy Microsoft lub z autoryzowanych źródeł. Więcej informacji na temat
uzyskiwania aktualizacji z autoryzowanych źródeł można znaleźć pod adresem
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69502.
6. POTENCJALNIE NIEPOŻĄDANE OPROGRAMOWANIE. Po jego włączeniu program
Windows Defender będzie przeszukiwać komputer w poszukiwaniu oprogramowania
„spyware”, „adware” i innego potencjalnie niepożądanego oprogramowania. W
przypadku znalezienia niepożądanego oprogramowania program zapyta, czy należy je
zignorować, wyłączyć (kwarantanna) czy usunąć. Jakiekolwiek potencjalnie
niepożądane oprogramowanie określone jako „wysoce niepożądane” lub „niebezpieczne”
będzie automatycznie usuwane po skanowaniu, chyba że zmienią Państwo domyślne
ustawienie. Usunięcie lub wyłączenie potencjalnie niepożądanego oprogramowania
może spowodować
·
przerwanie pracy innego oprogramowania komputera lub
·
naruszenie licencji użytkowania innego oprogramowania na komputerze.
Używając tego oprogramowania, stwarzają Państwo także możliwość usunięcia lub
wyłączenia oprogramowania, które nie jest potencjalnie niepożądanym oprogramowaniem.
7. USŁUGI INTERNETOWE. Razem z oprogramowaniem Microsoft dostarcza usługi
internetowe. Może też w każdym czasie zmienić usługi lub przerwać ich świadczenie.
a. Zgoda na usługi internetowe. Funkcje oprogramowania opisane poniżej i w
oświadczeniu dotyczącym zasad zachowania poufności informacji systemu Windows Vista
łączą za pośrednictwem Internetu z systemami komputerowymi firmy Microsoft lub
usługodawcy. W niektórych przypadkach nie otrzymają Państwo osobnego
powiadomienia o nawiązaniu połączenia. Mogą Państwo wyłączyć te funkcje lub ich nie
używać. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w oświadczeniu
dotyczącym zasad zachowania poufności informacji systemu Windows Vista, które
znajduje się na stronie: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20615. Przez użycie
tych funkcji wyrażają Państwo zgodę na przekazanie tych informacji. Firma
Microsoft nie używa ich do identyfikowania Państwa ani do kontaktowania się z
Państwem.
Informacje o komputerach. Następujące funkcje korzystają z protokołów internetowych,
które przekazują odpowiednie informacje o systemach komputerowych, takie jak Państwa
adres protokołu internetowego, rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarki oraz nazwa i
wersja używanego przez Państwa oprogramowania, a także kod języka urządzenia, na
którym zostało zainstalowane oprogramowanie. Microsoft wykorzystuje te informacje w
celu udostępnienia Państwu usług internetowych.
·
Funkcja aktualizacji systemu Windows. Mogą Państwo podłączać nowy sprzęt do
swojego urządzenia. Państwa urządzenie może nie mieć sterowników potrzebnych
do komunikowania się z tym sprzętem. W takim przypadku za pomocą funkcji
aktualizacji oprogramowania można otrzymać od Microsoft właściwe sterowniki i
zainstalować je na swoim urządzeniu. Funkcję aktualizacji można wyłączyć.
·
Funkcje zawartości sieci Web. Funkcje znajdujące się w oprogramowaniu pozwalają
uzyskać odpowiednią zawartość od Microsoft i dostarczyć ją Państwu. Przykładami
tych funkcji są szablony, obiekty clipart, szkolenie online, pomoc online i Appshelp.
Mogą Państwo zdecydować się na nieużywanie funkcji zawartości sieci Web.
·
Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie wykorzystuje certyfikaty cyfrowe. Te
certyfikaty cyfrowe służą do potwierdzania tożsamości użytkowników Internetu przez
wysyłanie zaszyfrowanych informacji w standardzie X.509. Mogą one być także
używane do cyfrowego podpisywania plików i makr oraz sprawdzania integralności i
pochodzenia zawartości plików. Oprogramowanie odczytuje certyfikaty i aktualizuje
listę odwoływania certyfikatów przez Internet, gdy jest to dostępne.
·
Auto Root Update. Funkcja Auto Root Update aktualizuje listy zaufanych organizacji
wydających certyfikaty. Funkcję Auto Root Update można wyłączyć.
·
Zarządzanie prawami cyfrowymi oprogramowania Windows Media. Właściciele
zawartości używają technologii zarządzania prawami cyfrowymi oprogramowania
Windows Media (WMDRM) w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym
praw autorskich. Niniejsze oprogramowanie i oprogramowanie osób trzecich
korzysta z technologii WMDRM do odtwarzania i kopiowania zawartości przez nią
chronionej. Jeśli oprogramowanie nie będzie skutecznie chronić zawartości, jej
właściciele mogą zwrócić się do Microsoft z prośbą o unieważnienie
oprogramowania możliwości korzystania z technologii WMDRM do odtwarzania lub
kopiowania zawartości chronionej. Unieważnienie nie wpływa na inną zawartość.
Przez pobranie z sieci licencji na zawartość chronioną wyrażają Państwo zgodę na
dołączanie do tych licencji przez Microsoft listy unieważnień. Właściciele zawartości
mogą wymagać od Państwa uaktualnienia technologii WMDRM, aby uzyskać dostęp
do ich zawartości. W oprogramowaniu Microsoft korzystającym z technologii
WMDRM przed dokonaniem uaktualnienia pojawi się pytanie o Państwa zgodę. Jeśli
odrzucą Państwo uaktualnienie, nie będą Państwo mogli uzyskać dostępu do
zawartości, która wymaga tego uaktualnienia. Można wyłączyć funkcje WMDRM
wiążące się z dostępem do Internetu. Gdy funkcje te są wyłączone, nadal mogą
Państwo odtwarzać zawartość, na którą mają Państwo ważną licencję.
·
Windows Media Player. Podczas używania przez Państwa oprogramowania Windows
Media Player sprawdza ono, czy w Microsoft są dostępne
·
odpowiednie usługi muzyczne online w Państwa regionie;
·
nowe wersje odtwarzacza oraz
·
kodeki, jeśli nie mają Państwo na swoim urządzeniu odpowiednich kodeków do
odtwarzania zawartości.
Ostatnią funkcję można wyłączyć. Więcej informacji znaleźć można nas stronie
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=44073.
·
Usuwanie szkodliwego oprogramowania / czyszczenie podczas aktualizacji. Przed
instalacją oprogramowanie sprawdzi i usunie z urządzenia określone szkodliwe
oprogramowanie z listy http://www.support.microsoft.com/?kbid=890830
(„Szkodliwe oprogramowanie”). Gdy oprogramowanie sprawdza występowanie
Szkodliwego oprogramowania, wysyłany jest do Microsoft raport o wykrytym
Szkodliwym oprogramowaniu lub o błędach, które występują podczas sprawdzania
przez oprogramowanie, czy występuje Szkodliwe oprogramowanie. W raporcie nie
ma żadnych informacji, które mogłyby być używane do Państwa zidentyfikowania.
Mogą Państwo wyłączyć funkcję raportowania Szkodliwego oprogramowania,
postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi na stronie
http://www.support.microsoft.com/?kbid=890830.
·
Ikona statusu połączenia sieciowego. Ta funkcja określa, czy system jest
podłączony do sieci poprzez bierne monitorowanie ruchu sieciowego lub aktywne
zapytania DNS lub HTTP. Zapytanie przesyła tylko standardowe informacje TCP/IP
lub DNS w celach routingu. Mogą Państwo wyłączyć funkcję aktywnych zapytań w
ustawieniu rejestru.
·
Usługa czasu Windows. Ta usługa raz w tygodniu synchronizuje się z
www.time.windows.com w celu zapewnienia komputerowi prawidłowego czasu.
Mogą Państwo wyłączyć tę funkcję lub wybrać preferowane źródło czasu w aplecie
Data i Czas Panelu sterowania. Połączenie używa standardowego protokołu NTP.
·
Usługa IPv6 Network Address Translation (NAT) Traversal (Teredo). Funkcja ta
wspomaga przejście istniejących domowych bramek internetowych na protokół IPv6.
IPv6 jest protokołem internetowym następnej generacji. Umożliwia on aktywowanie
połączenia typu end-to-end często wymaganego przez aplikacje równorzędne. W tym
celu za każdym razem, gdy uruchomią Państwo oprogramowanie, usługa kliencka
Teredo podejmie próbę zlokalizowania publicznej usługi internetowej Teredo.
Następuje to przez przesłanie zapytania za pośrednictwem Internetu. To zapytanie
przekazuje wyłącznie standardowe informacje o usłudze DNS (Domain Name Service )
w celu stwierdzenia, czy Państwa komputer jest podłączony do Internetu i może
zlokalizować publiczną usługę Teredo. Jeśli Państwo:
·
będą używać aplikacji (np. Windows Meeting Space) wymagającej połączenia
IPv6 lub
·
skonfigurują zaporę tak, aby zawsze umożliwiać połączenie IPv6,
standardowe informacje o protokole internetowym będą przesyłane domyślnie do
usługi Teredo do firmy Microsoft w regularnych odstępach czasu. Żadne inne
informacje nie są przesyłane do firmy Microsoft. Mogą Państwo zmienić to domyślne
ustawienie, aby używać serwerów, które nie należą do firmy Microsoft. Mogą także
Państwo wyłączyć tę funkcję, używając narzędzia wiersza polecenia pod nazwą
„netsh”.
b. Użycie informacji. Microsoft może używać informacji o komputerze, raportów o
błędach i raportów o Szkodliwym oprogramowaniu w celu poprawy naszego
oprogramowania i usług. Możemy także udostępniać informacje innym, na przykład
producentom sprzętu i oprogramowania. Mogą oni używać tych informacji do
ulepszania swoich produktów działających wraz z oprogramowaniem Microsoft.
c.
Niewłaściwe użycie usług internetowych. Nie mogą Państwo używać tych usług w
sposób, który mógłby je uszkodzić lub zakłócić korzystanie z nich innym osobom. Nie
mogą Państwo wykorzystywać usług do prób uzyskania w jakikolwiek sposób
nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek usługi, danych, kont lub sieci.
8. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Niniejsza
umowa daje Państwu tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Producent lub
instalator oraz firma Microsoft zastrzegają sobie wszystkie inne prawa. Poza sytuacją, w
której pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe daje Państwu więcej praw, mogą
Państwo używać oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie.
W takiej sytuacji muszą Państwo przestrzegać wszystkich ograniczeń technicznych w
oprogramowaniu, które zezwalają Państwu na używanie go tylko pewnymi sposobami.
Więcej informacji zawarto w dokumentacji oprogramowania. Nie mogą Państwo:
·
usuwać, obchodzić lub zmieniać ograniczeń technicznych w oprogramowaniu,
·
odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, z wyjątkiem sytuacji,
gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez
prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia,
·
używać składników oprogramowania do uruchamiania aplikacji, które nie działają w tym
oprogramowaniu,
·
sporządzać więcej kopii oprogramowania niż jest to określone w niniejszej umowie lub
dozwolone przez prawo właściwe, pomimo niniejszego ograniczenia,
·
udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania,
·
wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania,
·
używać oprogramowania do świadczenia usług hostingowych dla celów komercyjnych.
9. TESTOWANIE WYDAJNOŚCI PROGRAMU MICROSOFT .NET BENCHMARK.
Oprogramowanie zawiera jeden lub więcej składników .NET Framework 3.0
(„Składniki .NET”). Mogą Państwo przeprowadzić wewnętrzne testowanie wydajności tych
składników. Mogą Państwo ujawniać wyniki wszelkich testów wydajności tych składników,
jeśli jest to zgodne z warunkami określonymi na stronie
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Niezależnie od jakichkolwiek innych umów,
które mogą Państwa wiązać z Microsoft, jeśli opublikują Państwo takie wyniki testów
wydajności, Microsoft będzie mieć prawo do ujawnienia wyników przeprowadzonych przez
siebie testów wydajności Państwa produktów konkurujących ze Składnikiem .NET, pod
warunkiem, że będzie przestrzegać tych samych warunków, które zostały podane na stronie
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
10. KOPIA ZAPASOWA. Mogą Państwo sporządzić jedną kopię zapasową nośnika
oprogramowania. Mogą jej Państwo używać tylko do ponownego zainstalowania
oprogramowania.
11. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do
Państwa komputera lub jego sieci wewnętrznej, może kopiować i korzystać z dokumentacji
jako materiałów referencyjnych na Państwa wewnętrzny użytek.
12. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Jeśli oprogramowanie jest oznaczone
jako „NDO” („NFR”) lub „Nie do odsprzedaży” („Not for Resale”), nie mogą Państwo go
sprzedawać.
13. UAKTUALNIENIA. Aby uaktualnić oprogramowanie, należy posiadać licencję
oprogramowania, która kwalifikuje się do uaktualnienia. Podczas uaktualniania taka umowa
zastępuje umowę uaktualnianego oprogramowania. Po uaktualnieniu nie mogą Państwo
dłużej używać oprogramowania, które było uaktualniane, z wyjątkiem sytuacji określonej
poniżej w sekcji Obniżenie wersji (Edycja Ultimate).
14. DOWÓD LICENCJI.
a. Jeśli nabyli Państwo oprogramowanie na dysku lub innym nośniku, posiadanie licencji
określa oryginalna etykieta Certyfikatu Autentyczności Microsoft razem z oryginalną kopią
oprogramowania. Aby zachować ważność, etykieta ta musi być przytwierdzona do
urządzenia lub znajdować się na opakowaniu producenta lub instalatora. Jeśli
otrzymali Państwo etykietę oddzielnie, jest ona nieważna. Aby udowodnić posiadanie
licencji na używanie oprogramowania, powinni Państwo zachować opakowanie z etykietą
lub etykietę znajdującą się na urządzeniu. Jeśli urządzenie ma więcej niż jedną
oryginalną etykietę Certyfikatu Autentyczności, mogą Państwo używać wszystkich wersji
oprogramowania określonych na tych etykietach.
b. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania firmy Microsoft można
uzyskać pod adresem www.howtotell.com.
15. PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Mogą Państwo przekazać oprogramowanie
bezpośrednio osobie trzeciej tylko wraz z licencjonowanym urządzeniem. Nie mogą Państwo
zachować żadnych kopii oprogramowania lub jakichkolwiek wcześniejszych wersji. Przed
jakimkolwiek dozwolonym przeniesieniem, o którym mowa powyżej, osoba trzecia musi
zaakceptować warunki niniejszej umowy w zakresie przenoszenia praw z licencji i używania
oprogramowania. Przeniesienie musi obejmować także etykietę Certyfikatu autentyczności.
16. UWAGA DOTYCZĄCA STANDARDU WIZYJNEGO MPEG-4. Oprogramowanie zawiera
technologię dekodowania wizyjnego MPEG-4. MPEG LA, L.L.C. wymaga zamieszczenia
następującej informacji:
UŻYCIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY JEST ZGODNY Z WIZYJNYM
STANDARDEM MPEG4, JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM UŻYCIA BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANEGO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) GENEROWANYMI PRZEZ KLIENTA
NIEZAANGAŻOWANEGO PRZEZ TO W DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OTRZYMANYMI OD
NIEGO BEZPŁATNIE ORAZ (ii) TYLKO DO UŻYTKU OSOBISTEGO; ALBO (B) DO INNEGO
UŻYTKU SPECJALNIE I ODDZIELNIE LICENCJONOWANEGO PRZEZ MPEG LA, L.L.C.
W przypadku pytań dotyczących standardu wizyjnego MPEG-4 prosimy skontaktować się z
firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206 lub
odwiedzić witrynę www.mpegla.com.
17. UWAGA DOTYCZĄCA STANDARDU WIZYJNEGO VC-1. Oprogramowanie zawiera
technologię dekodowania wizyjnego VC-1. MPEG LA, L.L.C. wymaga zamieszczenia
następującej informacji:
LICENCJA NA TEN PRODUKT OBJĘTA JEST PATENTEM LICENCJI VC-1 DO UŻYTKU
OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU KONSUMENTA DO (A) KODOWANIA WIDEO
ZGODNIE ZE STANDARDEM VC-1 („VC-1 VIDEO”) LUB (B) DEKODOWANIA WIDEO VC-1,
KTÓRE ZOSTAŁO ZAKODOWANE PRZE KONSUMENTA W RAMACH DZIAŁAŃ OSOBISTYCH I
NIEKOMERCYJNYCH I/LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY WIDEO Z LICENCJĄ NA
DOSTARCZANIE VC-1 VIDEO. LICENCJA NIE OBEJMUJE ANI NIE BĘDZIE MOGŁA
DOTYCZYĆ ŻADNEGO INNEGO UŻYTKOWANIA.
W przypadku pytań dotyczących standardu wizyjnego VC-1 prosimy skontaktować się z firmą
MPEG LA, L.L.C. pod adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206 lub
odwiedzić witrynę www.mpegla.com.
18. UWAGA DOTYCZĄCA STANDARDU WIZYJNEGO MPEG-2. Jeśli oprogramowanie
zawiera oprogramowanie Microsoft do odtwarzania DVD dla Windows Vista, zawiera też
technologię dekodowania wizyjnego MPEG-2.
następującej informacji:
MPEG LA, L.L.C. wymaga zamieszczenia
UŻYCIE TEGO PRODUKTU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB, KTÓRY JEST ZGODNY Z WIZYJNYM
STANDARDEM MPEG 2, JEST ZABRONIONE, Z WYJĄTKIEM UŻYCIA BEZPOŚREDNIO
ZWIĄZANEGO Z (A) DANYMI LUB INFORMACJAMI (i) GENEROWANYMI PRZEZ KLIENTA
NIEZAANGAŻOWANEGO PRZEZ TO W DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I OTRZYMANYMI OD
NIEGO BEZPŁATNIE ORAZ (ii) TYLKO DO UŻYTKU OSOBISTEGO; ALBO (B) DO INNEGO
UŻYTKU SPECJALNIE I ODDZIELNIE LICENCJONOWANEGO PRZEZ MPEG LA, L.L.C.
W przypadku pytań dotyczących standardu wizyjnego MPEG-2 prosimy skontaktować się z
firmą MPEG LA, L.L.C. pod adresem 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206;
www.mpegla.com.
19. PROGRAMY INNYCH FIRM. Oprogramowanie zawiera programy osób trzecich.
Postanowienia licencyjne dołączone do tych programów mają zastosowanie do ich używania
przez Państwa.
20. OGRANICZENIA EKSPORTOWE Oprogramowanie podlega amerykańskim przepisom
eksportowym. Muszą Państwo przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych
przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. Przepisy te zawierają
ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników i używania oprogramowania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.microsoft.com/exporting.
21. POMOC TECHNICZNA. W celu uzyskania pomocy z oprogramowaniem zazwyczaj należy
kontaktować się z producentem lub instalatorem. Do oprogramowania dołączony jest numer
obsługi technicznej. W celu aktualizacji i uzupełnień uzyskiwanych bezpośrednio od firmy
Microsoft dostępna jest pomoc Microsoft, opisana na stronie
http://www.support.microsoft.com/common/international.aspx. Jeśli używają Państwo
oprogramowania, które nie posiada prawidłowej licencji, nie będą Państwo uprawnieni do
otrzymania pomocy technicznej.
22. JEDNA UMOWA. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej gwarancją) wraz ze
wszystkimi postanowieniami dodatkowymi i postanowieniami dotyczącymi uzupełnień,
aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej stanowi całość umowy
dotyczącej oprogramowania i pomocy technicznej.
23. PRAWO WŁAŚCIWE.
a. Stany Zjednoczone. Jeśli nabyli Państwo oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych,
interpretacja niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które to prawo ma
zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na konflikty
przepisów kolizyjnych. Wszystkie inne roszczenia, łącznie z roszczeniami wnoszonymi na
podstawie właściwych dla Państwa ustaw z danego stanu o ochronie konsumenta,
ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i czynach niedozwolonych, podlegają prawu
miejscowemu, właściwemu ze względu na Państwa zamieszkanie lub siedzibę.
b. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli nabyli Państwo oprogramowanie w dowolnym
innym kraju, prawem właściwym jest prawo miejscowe.
24. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie opisane są niektóre uprawnienia. Mogą Państwo
mieć także inne prawa ustawowe z mocy prawa swojego kraju. Mogą Państwo mieć także
prawa względem strony, od której nabyli Państwo oprogramowanie. Niniejsza umowa nie
zmienia Państwa ustawowych praw obowiązujących z mocy prawa Państwa kraju, jeśli prawo
to na takie zmiany nie zezwala.
25. BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEKTÓRE SZKODY. Z wyjątkiem refundacji,
które zapewnić mogą producent lub instalator, nie mogą Państwo uzyskać
rekompensaty za jakiekolwiek inne szkody, w tym za utracone korzyści, szkody
specjalne, pośrednie i przypadkowe.
W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie do
·
każdej sprawy związanej z oprogramowaniem, usługami, zawartością (łącznie z kodem)
witryn internetowych osób trzecich lub programami osób trzecich oraz
·
roszczeń wnoszonych w oparciu o naruszenie umowy, niedotrzymanie rękojmi, gwarancji
lub oświadczeń i zapewnień, odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, niedbalstwo lub
popełnienie innego czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo
właściwe.
W szczególności ograniczenie to ma zastosowanie nawet wtedy, gdy
·
naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie w pełni kompensuje szkody
poniesione przez Państwa albo
·
Producent, instalator lub firma Microsoft wiedzieli lub powinni wiedzieć o możliwości
powstania takich szkód.
Niektóre kraje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody
przypadkowe lub wtórne, tak że powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą w takim
przypadku nie dotyczyć Państwa. Mogą także nie dotyczyć Państwa, ponieważ stosowne
przepisy prawa właściwego dla Państwa mogą nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie
odpowiedzialności za szkody przypadkowe, wtórne i inne.
*******************************************************************************
OGRANICZONA GWARANCJA
A. OGRANICZONA GWARANCJA. Jeśli będą Państwo postępować zgodnie z instrukcją i
oprogramowanie będzie miało prawidłową licencję, oprogramowanie będzie działać
zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach firmy Microsoft, które otrzymali
Państwo w oprogramowaniu lub razem z nim.
B. POSTANOWIENIA GWARANCYJNE; BENEFICJENT GWARANCJI; TRWANIE KAŻDEJ
GWARANCJI DOMYŚLNEJ. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje
oprogramowanie i udzielona jest na okres 90 dni od dnia jego nabycia przez
pierwszego użytkownika. Jeśli w ciągu tych 90 dni otrzymają Państwo
uzupełnienia, aktualizacje lub oprogramowanie zastępcze, będą one objęte
gwarancją przez czas pozostały do jej wygaśnięcia lub przez 30 dni, jeśli okres
ten jest dłuższy. Jeśli przeniosą Państwo oprogramowanie, odbiorcy będzie przysługiwała
gwarancja w czasie pozostałym do jej wygaśnięcia.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe wszystkie
przysługujące Państwu uprawnienia z tytułu rękojmi, gwarancji lub warunków
obowiązują tylko w okresie obowiązywania niniejszej ograniczonej gwarancji.
Zgodnie z przepisami obowiązującymi w niektórych krajach nie jest możliwe ograniczanie
czasu trwania rękojmi. W przypadku gdy przepisy takie mają zastosowanie do Państwa,
powyższe ograniczenia mogą nie dotyczyć Państwa. Ograniczenia te mogą nie dotyczyć
Państwa, jeżeli zgodnie z krajowymi przepisami właściwymi dla Państwa ograniczanie czasu
trwania rękojmi, gwarancji i oświadczeń lub zapewnień nie jest prawnie dozwolone.
C. WYŁĄCZENIA GWARANCJI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów
spowodowanych Państwa działaniami (lub zaniechaniem działań), działaniami innych osób
lub zdarzeniami będącymi poza rozsądną kontrolą producenta, instalatora lub firmy Microsoft.
D. ŚWIADCZENIA ZA NIEDOTRZYMANIE WARUNKÓW GWARANCJI. Producent lub
instalator według własnego uznania (i) naprawi lub wymieni oprogramowanie
bez żadnych opłat lub (ii) przyjmie zwrot produktów i zwróci ewentualne koszty
jego zakupu. Producent lub instalator może także naprawić lub wymienić
uzupełnienia, aktualizacje oprogramowania lub wymienione oprogramowanie lub
też zapewnić zwrot zapłaconych za nie pieniędzy, jeśli były płatności. Informacji
o tej polityce udzieli producent lub instalator. Jest to jedyne świadczenie na
rzecz Państwa za niedotrzymanie warunków ograniczonej gwarancji.
E. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. Mogą Państwo mieć dodatkowe prawa
konsumenckie z mocy prawa właściwego, których niniejsza umowa nie może
zmienić.
F. PROCEDURY GWARANCYJNE. W celu poznania sposobu uzyskania serwisu
gwarancyjnego dla oprogramowania należy skontaktować się z producentem lub instalatorem.
W celu uzyskania zwrotu kosztów należy dostosować się do polityki refundacji producenta lub
instalatora.
G. BRAK INNEJ GWARANCJI. Ograniczona gwarancja jest jedyną gwarancją
udzielaną przez producenta, instalatora lub Microsoft. Producent lub instaltor i
Microsoft nie dają żądnych wyrażonych gwarancji, gwarancji lub warunków. W
zakresie dozwolonym przez Państwa prawo właściwe producent lub instalator i
Microsoft niniejszym wyłączają gwarancję z tytułu wartości handlowej,
przydatności do określonego celu i braku naruszeń praw osób trzecich. Jeśli
pomimo tego wyłączenia właściwe dla Państwa prawo daje Państwu jakąkolwiek rękojmię,
gwarancję lub oświadczenia lub zapewnienia, świadczenie dla Państwa jest opisane powyżej
w klauzuli „Świadczenie za niedotrzymanie warunków gwarancji”, w zakresie dozwolonym
przez właściwe dla Państwa prawo miejscowe.
H. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODSZKODOWANIA ZA NIEDOTRZYMANIE
WARUNKÓW GWARANCJI. Powyższa klauzula dotycząca ograniczenia i
wyłączenia odszkodowania ma zastosowanie do niedotrzymania warunków
niniejszej ograniczonej gwarancji.
Niniejsza gwarancja daje Państwu specyficzne, prawa, natomiast mogą mieć
Państwo także inne prawa, które wynikają z przepisów prawa właściwego dla
Państwa.
Mogą mieć Państwo także inne prawa, które wynikają z przepisów
prawa właściwego dla Państwa.
WINDOWS VISTA HOME BASIC
DODATKOWE WARUNKI LICENCJI.
Windows Vista Home Basic.
Poniższe dodatkowe warunki licencji dotyczą systemu
1. PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ. Mogą Państwo zezwolić na dostęp do oprogramowania
zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą co najwyżej 5 innych urządzeń
w celu korzystania z usług plikowych, usług drukowania, internetowych usług informacyjnych
oraz usług udostępniania połączenia internetowego i usług telefonicznych.
2. TECHNOLOGIE ZDALNEGO DOSTĘPU. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp i używać
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu zdalnie z innego
urządzenia, korzystając z technologii zdalnego dostępu lub innych podobnych technologii.
„Sesja” oznacza oddziaływanie z oprogramowaniem, bezpośrednio lub pośrednio, przez
dowolną kombinację peryferyjnych urządzeń wejścia, wyjścia i urządzeń wyświetlających.
3. INNE UŻYWANIE ZDALNE. Mogą Państwo zezwolić na uzyskiwanie dostępu do
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą dowolnej liczby
urządzeń w celach innych niż opisane w punktach Podłączanie urządzeń i Technologie
zdalnego dostępu, takich jak synchronizowanie danych między urządzeniami.
4. UŻYWANIE Z TECHNOLOGIAMI WIRTUALIZACJI. Nie mogą Państwo używać
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu w obrębie wirtualnego
(lub w inny sposób emulowanego) systemu sprzętowego.
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM
DODATKOWE WARUNKI LICENCJI.
Windows Vista Home Premium.
Poniższe dodatkowe warunki licencji dotyczą systemu
1. PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ. Mogą Państwo zezwolić na dostęp do oprogramowania
zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą co najwyżej 10 innych urządzeń
w celu korzystania z usług plikowych, usług drukowania, internetowych usług informacyjnych
oraz usług udostępniania połączenia internetowego i usług telefonicznych.
2. TECHNOLOGIE ZDALNEGO DOSTĘPU. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp i używać
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu zdalnie z innego
urządzenia, korzystając z technologii zdalnego dostępu lub innych podobnych technologii.
„Sesja” oznacza oddziaływanie z oprogramowaniem, bezpośrednio lub pośrednio, przez
dowolną kombinację peryferyjnych urządzeń wejścia, wyjścia i urządzeń wyświetlających.
3. INNE UŻYWANIE ZDALNE. Mogą Państwo zezwolić na uzyskiwanie dostępu do
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą dowolnej liczby
urządzeń w celach innych niż opisane w punktach Podłączanie urządzeń i Technologie
zdalnego dostępu, takich jak synchronizowanie danych między urządzeniami.
4. UŻYWANIE Z TECHNOLOGIAMI WIRTUALIZACJI. Nie mogą Państwo używać
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu w obrębie wirtualnego
(lub w inny sposób emulowanego) systemu sprzętowego.
5. MEDIA CENTER EXTENDER.
Mogą Państwo mieć 5 sesji Media Center Extender (lub
innego oprogramowania, które funkcjonuje podobnie i w podobnym celu) uruchomionych
jednocześnie w celu wyświetlenia interfejsu użytkownika oprogramowania lub zawartości na
innych ekranach lub urządzeniach.
6. ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PROGRAMOWANIA. Jeśli oprogramowanie obejmuje
dostęp do usługi elektronicznego przewodniku programowania, która wyświetla
niestandardowe listy telewizyjne, usługa ta objęta jest osobną umową serwisową. Jeśli nie
zgadzają się Państwo z warunkami umowy serwisowej, mogą Państwo nadal używać
oprogramowania, ale nie mogą Państwo używać usługi elektronicznego przewodnika
programowania. Usługa może zawierać treść reklamową i związane z nią dane, które są
odbierane i zapisywane przez oprogramowanie. Usługa nie jest dostępna na wszystkich
obszarach. Instrukcje dostępu do umowy serwisowej zawarte są w informacjach o
oprogramowaniu.
7. INFORMACJE O POWIĄZANYCH MEDIACH. Jeśli zażądali Państwo informacji o
powiązanych mediach w ramach odtwarzania, mogą Państwo otrzymać dane w języku innym
niż lokalny. W niektórych krajach i regionach obowiązują przepisy, które mogą ograniczać
możliwość dostępu do określonego rodzaju zawartości.
8. ZGODA NA AKTUALIZACJĘ NADAJNIKA/ODBIORNIKA PODCZERWIENI.
Oprogramowanie może zawierać technologię, która zapewnia prawidłowe funkcjonowania
urządzenia nadajnika/odbiornika na podczerwień, dołączanego do niektórych produktów
opartych na Media Center. Akceptując warunki licencji, zgadzają się Państwo na aktualizację
programu tego urządzenia przez oprogramowanie.
9. UŻYTKOWANIE MEDIA CENTER W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA. Media Center
nie jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach. Na przykład, chociaż informacje
Media Center mogą dotyczyć określonych funkcji, takich jak elektroniczny przewodnik
programowania, lub zapewniać informacje o konfiguracji tunera TV, funkcje te mogą nie
działać na danym obszarze. Listę funkcji, które mogą nie działać na danym obszarze,
zawarto w informacjach o Media Center.
WINDOWS VISTA ULTIMATE
DODATKOWE WARUNKI LICENCJI.
Windows Vista Ultimate.
Poniższe dodatkowe warunki licencji dotyczą systemu
1. PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ. Mogą Państwo zezwolić na dostęp do oprogramowania
zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą co najwyżej 10 innych urządzeń
w celu korzystania z usług plikowych, usług drukowania, internetowych usług informacyjnych
oraz usług udostępniania połączenia internetowego i usług telefonicznych.
2. TECHNOLOGIE ZDALNEGO DOSTĘPU. Mogą Państwo uzyskiwać dostęp i używać
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu zdalnie z innego
urządzenia, korzystając z technologii zdalnego dostępu, w sposób określony poniżej.
·
Pulpit zdalny. Jeden główny użytkownik licencjonowanego urządzenia może uzyskiwać
dostęp do sesji z dowolnego innego urządzenia, korzystając z technologii pulpitu
zdalnego lub podobnych. „Sesja” oznacza oddziaływanie z oprogramowaniem,
bezpośrednio lub pośrednio, przez dowolną kombinację peryferyjnych urządzeń wejścia,
wyjścia i urządzeń wyświetlających. Inni użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do sesji z
dowolnego urządzenia, korzystając z tych technologii, jeśli zdalne urządzenie jest
oddzielnie licencjonowane do uruchamiania oprogramowania.
·
Inne technologie dostępu. Mogą Państwo korzystać z technologii Remote Assistance lub
podobnych, aby uczestniczyć w aktywnej sesji.
3. INNE UŻYWANIE ZDALNE. Mogą Państwo zezwolić na uzyskiwanie dostępu do
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu za pomocą dowolnej liczby
urządzeń w celach innych niż opisane w punktach Podłączanie urządzeń i Technologie
zdalnego dostępu, takich jak synchronizowanie danych między urządzeniami.
4. UŻYWANIE Z TECHNOLOGIAMI WIRTUALIZACJI. Mogą Państwo używać
oprogramowania zainstalowanego na licencjonowanym urządzeniu w obrębie wirtualnego
(lub w inny sposób emulowanego) systemu sprzętowego lub licencjonowanego urządzenia.
W takim przypadku nie mogą Państwo odtwarzać lub uzyskiwać dostępu do zawartości lub
używać aplikacji chronionych jakimikolwiek technologiami zarządzania prawami
korporacyjnymi, informacyjnymi lub cyfrowymi firmy Microsoft, co obejmuje też inne usługi
zarządzania prawami Microsoft oraz używanie BitLockera. Zalecamy zaniechanie
odtwarzania lub uzyskiwania dostępu do zawartości lub używania aplikacji chronionych
innymi technologiami zarządzania prawami korporacyjnymi, informacyjnymi i cyfrowymi,
innymi usługami zarządzania prawami lub używania szyfrowania pełnego woluminu dysku.
5. MEDIA CENTER EXTENDER. Mogą Państwo mieć 5 sesji Media Center Extender (lub
innego oprogramowania, które funkcjonuje podobnie i w podobnym celu) uruchomionych
jednocześnie w celu wyświetlenia interfejsu użytkownika oprogramowania lub zawartości na
innych ekranach lub urządzeniach.
6. ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PROGRAMOWANIA. Jeśli oprogramowanie obejmuje
dostęp do usługi elektronicznego przewodniku programowania, która wyświetla
niestandardowe listy telewizyjne, usługa ta objęta jest osobną umową serwisową. Jeśli nie
zgadzają się Państwo z warunkami umowy serwisowej, mogą Państwo nadal używać
oprogramowania, ale nie mogą Państwo używać usługi elektronicznego przewodnika
programowania. Usługa może zawierać treść reklamową i związane z nią dane, które są
odbierane i zapisywane przez oprogramowanie. Usługa nie jest dostępna na wszystkich
obszarach. Instrukcje dostępu do umowy serwisowej zawarte są w informacjach o
oprogramowaniu.
7. INFORMACJE O POWIĄZANYCH MEDIACH. Jeśli zażądali Państwo informacji o
powiązanych mediach w ramach odtwarzania, mogą Państwo otrzymać dane w języku innym
niż lokalny. W niektórych krajach i regionach obowiązują przepisy, które mogą ograniczać
możliwość dostępu do określonego rodzaju zawartości.
8. ZGODA NA AKTUALIZACJĘ NADAJNIKA/ODBIORNIKA PODCZERWIENI.
Oprogramowanie może zawierać technologię, która zapewnia prawidłowe funkcjonowania
urządzenia nadajnika/odbiornika na podczerwień, dołączanego do niektórych produktów
opartych na Media Center. Akceptując warunki licencji, zgadzają się Państwo na aktualizację
programu tego urządzenia przez oprogramowanie.
9. UŻYTKOWANIE MEDIA CENTER W RÓŻNYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA. Media Center
nie jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach. Na przykład, chociaż informacje
Media Center mogą dotyczyć określonych funkcji, takich jak elektroniczny przewodnik
programowania, lub zapewniać informacje o konfiguracji tunera TV, funkcje te mogą nie
działać na danym obszarze. Listę funkcji, które mogą nie działać na danym obszarze,
zawarto w informacjach o Media Center.
10. OBNIŻENIE WERSJI.
wcześniejszych wersji:
Zamiast oprogramowania mogą Państwo użyć jednej z
·
Microsoft Windows XP Professional,
·
Microsoft Windows Professional x64 Edition lub
·
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition.
Niniejsza umowa dotyczy używania wcześniejszych wersji. Jeżeli wcześniejsza wersja
zawiera różne składniki, postanowienia dotyczące tych składników zawarte w umowie
dostarczonej z wcześniejszą wersją dotyczą ich używania. Ani producent, ani instalator, ani
Microsoft nie są zobowiązani do dostarczenia Państwu wcześniejszych wersji.
Wcześniejszą
wersję należy uzyskać osobno. W każdej chwili mogą Państwo zastąpić wcześniejszą wersję
niniejszą wersją oprogramowania.
EULAID:VISTA_RM.0_CONSUMER_OEM_pl-PL

Podobne dokumenty