PL - Wintact

Komentarze

Transkrypt

PL - Wintact
Faszport produktu ift
termicznie hartowane wapienno-sodowe bezpieczne
szkto jednowarstwowe (ESG) wg EN 12150-Z: 200S-01
Nr 693 ESG 8002967-1-2
ffiffi
ffiffi
ROSENHEIM
12-001782-PR03
(PP-H04-11-pl-01)
Wa ż n yd o lipc a 2 0 1 5
zleceniodawca
PRESS
GLASS
SA
NowaWies
Kopalniana9
42-262Poczesna
Polska
stanowisko
pREss GLAss sA
ProouKclr
ul. Skarszewska11
PL 83-110 Tczew
Rodzinaoroduk-
:.-termiczniehańowaneniepow|ekaneszkłofloat
.""_"
. _.".
--!crry_-!
Rodzinaoroduk-
tów2: termiczniehańowaneema|iowaneszkłofloat
Rodzinaproduk-
Podstawy
EN 12150-2: 2005-01Glass in
-thermally
building
toughened
soda lime silicatesafetyglass Part 2: tvaluationof Conformity
Programceńyfikacjiift
termicznie
hańowanewapiennosodowebezpieczneszkło
jednowarstwowe
(OM333)
Paszpońproduktu
Nr 693ESG
8002967-1-2
z dnia06.08.20'12
Wskazówka dot.
zastosowania
W paszporcieproduktuift
zawańesą ogó|newłaściwości
oznaczonychrodzinproduktówstwierdzone
w wynikubadania,
obliczeńi oceny.
Wańości/kIasy
odnosząsię
zawszedo przedmiotu
badań
opisanegow pojedynczych
dowodach.
DIazastosowaniawłaściwości
ekspIoatacyjnych
obowiązują
krajoweprzepisyprawnobudowlane.
Ten paszpoń produktusłuzy
jako podstawado uzyskania
ceńyfikatuzgodności
ift, który
dokumentuje
zgodność
golowegoprodUktui zakładowej
jakości
kontro|i
Z podanymi
wyżejpodstawamina podstawie
regularnejkontroliproducenta
przezosobytrzecie(tu:ift
Rosenheim).
Paszpoń produktuważnyjest
ty|ko3 |ata,jeże|iw
międzyczasienie zmieniłysię w
znacznym stopniuwyżejpodane
podstawylub produkty.
' .-,-'-"-"!Qy-9.i-..!9'.Ln!9.i[ę
hqrt-qryp-n-e^.p-o"y-Lęr'q!'!ę.9eb!o-..t|-o.ą!
^ż^^^-^^i^
^.^
vZ| |oUZę| l|ę Pl U.
duktu ESG
Wytrzvmałość
mecńaniczna EN 12150-1
:
pęknięćEN 12150-1 :
Struktura
W ł a ś c i w o ś cei k s p l o a t a c y jn e
(wg EN 12150-2załąaznikZA.1)
Y
Właściwości j oopornośc ń""rq"
.
a
z"in.iń"";--dildp;;
-óJp;;;;;;"
odporność
na odpornośćna
wlamante
udezenta
WahadłoWe
ognlowa
!
M @[email protected]@@M
KIasa / wartość
W{asc|wosc|
ogień ""'
;
!
.
npd
- . .
.UdpornośĆna
izmtanę tempel
..ł'..
rarury
I
i
iM
A1
pod Wpływem
działania
ogniaz
zewnąlrz
ność
npo
npd
Wybuch
npd
npd
1(C)1
1(c)2.)
-
odpornośćna Wskażnik
izo- wasciwoJcl.Wśńtilń;k Vłńtila;i"*wiatr,śnięg, |acyjnoŚci
przenika|ności so|arno|ermiczne
stałe
akustycznej
energetyczne
śWiet|neji
obciąŹenia,
odbicie
obciąienia
użytkowe
n
ffiB
K | a s aw
i a ń o ś ć, a r = z o o r 4-19mm
[email protected]@M
Rr*
il*
npd
npd
= performancedetermined/ Właściwość
uż'ytkowanie oznaczona
!.Pd no
jest za|eżnaod budowyproduktu
WańośĆ
)
ift Rosenheim
28. August2012
ffil,,
|/,t
/
/ł
/.
/
|}t,,tt;cnlu/W ć/, ó ?4
c h r i s t i a nK e h r e r ,D i p l . - l n g(.F H )
Kierownik
Jednostka ceńyfikujqca& nadzo.
rująca
ifi Rosenheim GmbH
Gachdfbfthrcr
Dip|.-|no.FH) U|ńch sigb€ E th
D[ Joch6n Pebhl
K a r i n L i e b ,D i p t . - t n g(,F H )
Kierownik
ośrodekegzaminacyjny
Materiałybudow|ane& półwyrobów
ThadoFciotl-Sh 7 - 9
D€3o28 Rtnhaim
T6l.:+49 (0)[email protected]/2014
Fili+49 (08061/261-290
v,^v\rr.
ift-ro6enheim.do
l,
Wskazówki dot. pub|ikacji
obowiązują,,Warunki
i
wskazÓwkidot.zastosowania
dokumentacji
z badańift ,.'
Treść
Paszpońproduktu
sk'łada
się z
14 stron:
1 Zestawienie,Rodzina
produktówtermicznie
hańowaneESG
2
2 Macieżk|asyfikacyjna
wg EN
12150-2
3
3 RodzinyproduktóWi
komponenty
4
4 Właściwości
ekspIoatacyjne
wg normywyrobu
EN 12150-2
10
5 Szczegó|newskazówki
użytkowania
14
,4óo",,ł,fb,.,{o
A t e x a n d e rM e i s t e r ,D i p t . - l n g(.F H )
lnżynierproduc,
Jednostka ceńyfikujqca & nadzoruJąca
Sits: 83o2tt Renheim
AG TEunstein. HRB 14703
Spa*as*Renhoim
Kto.3822
BLZ711 5mm
|.|ot.fi€ dBodv Nr:0757
Anatannt PUZ-Stell6:BAy't8
Il sH"* ffi*#$ffi
EnAr
Ttr#BrS

Podobne dokumenty