OSTRZEŻENIE

Transkrypt

OSTRZEŻENIE
Polski
OSTRZEŻENIE
Wykrzyknik umieszczony wewnątrz trójkąta jest znakiem ostrzegawczym
zwracającym uwagę użytkownika na ważne polecenia dotyczące produktu.
Znak pioruna z oznaczeniem symbolu grotu strzałki umieszczonego wewnątrz
trójkąta jest znakiem ostrzegawczym zwracającym uwagę na „niebezpieczne
napięcie“ wewnątrz odbiornika.
W celu zapobiegania ryzyku urazu porażenia prądem nie wolno otwierać
pokrywę. Wewnątrz odbiornika nie ma żadnych części, których użytkownik
mógłby obsługiwać. W celu jakiegokolwiek serwisu należy zwrócić się do
kwalifikowanego personelu.
Niniejszy odbiornik pracuje pod napięciem 12 V/230 V ~ 50 Hz. Jeżeli odbiornik nie
jest używany przez dłuższy czas, wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
1
2
Polski
DFT-506
5cali (12,7 cm) k o l o r o w y t e l e w i z o r / m o n i t o r z e kranem TFT-LCD,
z pamięcią na 255 miejsc oraz pilotem zdalnego sterowania.
FUNKCJE I ELEMENTY STEROWANIA
1. CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA
2. KONEKTOR WEJŚCIA A/V
3. INDYKATOR ZASILANIA
4. WEJŚCIE DC 12 V
Niniejszy odbiornik nie wolno wystawiać działaniu wilgoci oraz deszczu. Podczas
burzy powinno odłączyć telewizor od sieci.
5. EKRAN TFT-LCD
Wyłącznik elektryczny odbiornika jest osadzony na obwodzie wtórnym i w
pozycji WYŁĄCZONY nie powinno odłączać odbiornika od sieci.
7. MIKROFON
Przed uruchomieniem odbiornika należy zapewnić się, czy wszystkie przyłącze
zostały przyłączone odpowiednio.
Niniejszy odbiornik powinno umieścić w taki sposób, aby zapewnić należytą
wentylację. Nie należy umieszczać odbiornika na przykład blisko firanek, na
dywanie, albo w wbudowanych aparaturach, jak na przykład w bibliotece.
6. KONEKTOR DO SŁUCHAWEK
8. PRZYCISK TRYBU CZUWANIA
9. PRZYCISK TV/AV
10. PRZYCISK WYBORU MENU
11. PRZYCISKI GŁOŚNOŚCI +/-
Odbiornik ten nie wystawiaj na bezpośrednie promienie słoneczne ani blisko źródeł
wydzielających ciepło.
12. PRZYCISKI WYBORU KANAŁU +/13. ANTENA PRĘTOWA
14. OTWÓR DO UMOCOWANIA
15. KONEKTOR ANTENY ZEWNĘTRZNEJ
PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
1. PRZYCISK OBNIŻENIA DŹWIĘKU
2. PRZYCISKI TRYBU
3. PRZYCISKI NUMERYCZNE
4. 1~3 CYFROWY WYBÓR KANAŁU
5. PRZYCISK WYWOŁANIA
Polski
3
4
Polski
6. PRZYCISK STROJENIA AUTOMATYCZNEGO
7. PRZYCISK VIDEO
8. PRZYCISK KALENDARZ
9. PRZYCISK WYBORU JĘZYKA WYŚWIETLENIA NA EKRANIE (ANGIELSKI/NIEMIECKI)
10. PRZYCISK USTAWIENIA CZASU WYŁĄCZENIA AUTOMATYCZNEGO - TIMER
11. PRZYCISK WYŚWIETLENIA (CALL)
12. PRZYCISKI GŁOŚNOŚCI I PRZYCISKI NAWIGACYJNE
/
13. PRZYCISK MENU
14. PRZYCISKI KANAŁU I PRZYCISKI NAWIGACYJNE
/
15. PRZYCISK WŁĄCZYĆ I WYŁĄCZYĆ
16. POZIOMO
17. PIONOWO
Instalacja baterii:
1. Wyciagnięciem w kierunku na zewnątrz otwórz pudełko baterii.
2. Do pudełka baterii włóż baterię litową CR2025.
3. Zamknij pudełko baterii.
Sterowanie:
Pilota zdalnego sterowania należy celować na czujnik sterowania zdalnego
(1) na odbiorniku. Zasięg maksymalny pracy: 5 m.
ZASILANIE SIECIOWE
Użytkowanie poprzez przyłączenie do sieci za pomocą adaptera zasilającego
Do użytkowania odbiornika podłączonego do prądu bieżącego 230V AC przyłącz kabel
AC/DC adaptera zasilającego (tworzy część dostawy) do konektora wstępu 12V k (4) oraz
adapter zasilający przyłącz do gniazdka sieciowego 230V AC.
Użytkowanie za pomocą baterii samochodowej
Kabel adaptera do zapalniczki papierosów w samochodzie (jest częścią dostarczaną) można
używać z niniejszym odbiornikiem do bezpośredniego użytkowania w jakimkolwiek ujemnym
samochodzie uziemionym 12 V. Po prostu należy zasunąć małą wtyczkę kabla do właściwego
konektora DC (4) na boku odbiornika i drugi koniec zasunąć do zapalniczki papierosów w
samochodzie. Odbiornik pracuje w granicach 11 i 15 V DC.
POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU INSTALACJI ORAZ OBSŁUGI
1. Przyłącz wtyczkę adaptera AC/DC (część dostawy) takim sposobem, że jeden koniec przyłączysz do
wstępu DC 12 V (4) na odbiorniku i drugi koniec do gniazdka sieciowego 230 V.
2. Naciśnij WYŁĄCZNIK (3) na pozycję ZAŁ (ON) i włącz Twój odbiornik telewizyjny.
3. Potem naciśnij przycisk Główny wyłącznik (POWER) na odbiorniku (8) albo na pilocie zdalnego sterowania
(15).
4. Lekko wyciągnij antenę prętową (13) i jak najlepiej ustaw kąt/kierunek
5. Do wyłączenia odbiornika naciśnij WYŁĄCZNIK (3) do pozycji WYŁ (OFF) albo naciśnij przycisk Główny wyłącznik (POWER)
(15) na plocie zdalnego sterowania.
USTAWIENIE GŁOŚNOŚCI
Głośność można ustawiać bezpośrednio poprzez naciśnięcie przycisków VOL- i VOL+ (11)
na odbiorniku, albo przycisków VOL / na pilocie zdalnego sterowania (12).
FUNKCJA WYŁĄCZENIE DŹWIĘKU
Przycisk wyłączenie dźwięku (1) na pilocie zdalnego sterowania pozwala na wyłączenie dźwięku.
Przy naciśnięciu tego przycisku na ekranie wyświetli się “MUTE”. D o o d no wi e ni a d źw i ęk u
po n ow ni e na c i śnij prz ycisk wy ł ąc z e n ie dź wi ęk u ( M U TE ) .
JĘZYK WYŚWIETLENIA NA EKRANIE
Do wyboru języka wyświetlenia na ekranie naciśnij przycisk MENU (13) i potem
powtórnie naciskaj przycisk E/G (9) na pilocie zdalnego sterowania:
Angielski > Niemiecki
Polski
5
Polski
6
REGULACJA SYSTEMU
USTAWIENIE OBRAZU
1.
1. Ustawienie OBRAZU (KONTRAST/JASNOŚĆ/KOLOR/OSTROŚĆ) reguluje się
poprzez naciśnięcie najpierw przycisku MENU (10) na odbiorniku albo na pilocie
zdalnego sterowania (13) i potem naciśnięciem przycisku VOL
(> OBRAZ).
2. Za pomocą przycisków VOL
oraz VOL
(12) ureguluj na najlepszy tryb.
3. Do zmiany ustawianego wiersza naciśnij przycisk CH / .
4. Do ukończenia ekranu MENU naciśnij przycisk MENU.
FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYSZUKIWANIA
1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przez 3 sekundy przycisk AUTO (6).
Wyświetli się MENU USTAWIENIA (PRESET). Kolorowy pas na ekranie
będzie się ruszać na prawo (w kierunku wyższego kanału). Skoro tylko
zostaną złapane i ułożone wszystkie stacje dostępne (aż 255), proces
wyszuki wani a zatrz yma si ę. Na ekranie wyświetli się najniższy kanał.
2. Do zatrzymania procesu automatycznego wyszukiwania naciśnij przyciski CH - / + (14).
3. Do ukończenia ekranu MENU naciśnij MENU.
4. Skoro tylko zostaną przeszukane wszystkie strefy, naciśnij przyciski CH - / + (14) do
wyboru kanału telewizyjnego. Również można wykonać wybór przez przyciski
numeryczne (3) na pilocie zdalnego sterowania.
FUNKCJA RĘCZNEGO WYSZUKIWANIA
1. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij pięć razy przycisk MENU (13) do otwarcia
MENU USTAWIENIA (PRESET).
2. Poprzez powtarzane naciśnięcie przycisku CH
wybierz WYSZUKIWANIE oraz
naciśnij VOL
albo VOL
do uruchomienia strojenia ręcznego.
Kolorowy pas będzie ruszać się na prawo albo na lewo (od wyższego albo
niższego kanału). W przypadku, gdy stacja zostanie złapana, proces
wyszukiwania zatrzyma się.
Jeżeli nie udało się odebrać żądany kanał, ponownie naciśnij VOL .
3. D o u s t a w i e n i a k o l e j n e g o n u m e r u programu powtórz kroki 1-2.
Naciśnij dwa razy przycisk MENU (10) na odbiorniku albo na pilocie zdalnego sterowania (13) i
wybierz SYSTEM i potem za pomocą przycisku VOL
można zmienić wybór.
2. W opcji WEJŚCIE wybierz TV (o ile używasz wyborcę kanałów TV z anteną) albo VIDEO
(o ile używasz źródło zewnętrzne Audio/Video).
3. Do zmiany wiersza ustawienia naciśnij CH / .
4. W opcji SYSTEM KOLORÓW wybierz PAL (albo N3.58, N4.43, SECAM, AUTO).
5.
W opcji SYSTEM DŹWIĘKU wybierz 6.5M (albo 5.5M albo 6.0M).
6.
W opcji TŁO NIEBIESKIE wybierz ON (do włączenia tła niebieskiego) albo OFF do wyłączenia.
7.
W opcji JĘZYK wybierz ENG (angielski) albo DEUTSCH (niemiecki).
8. W opcji GRA do uruchomienia gry TETRIS naciśnij VOL
naciśnij przycisk POWER.
9. Do ukończenia ekranu MENU naciśnij przycisk MENU.
FUNKCJA WYMIANY
Jeżeli chcesz zmienić numer programu stacji już ułożonej, za pomocą funkcji SWAP (wymiana)
można włożyć żądany nowy numer programu.
1. Za pomocą przycisków CH
/
albo poprzez przyciski numeryczne wybierz
program, u którego chcesz wymianę wykonać.
2. Naciśnij przycisk MENU.
3. Za pomocą przycisku CH
wybierz USTAWIENIE (PRESET) i naciśnięciem VOL
otwórz
MENU USTAWIENIA (PRESET).
4. Wybierz SWAP oraz naciśnij VOL
albo VOL
do włożenia nowego numeru programu.
FUNKCJA USTAWIENIA CZASU (TIMER)
Odbiornik można włączać i wyłączać w czasie ustawionym z góry.
1. Naciśnij przycisk MENU (13) na pilocie zdalnego sterowania cztery razy i otwórz
MENU ZEGAR.
2. Za pomocą przycisków KANAŁ /
dokonuj przyciskami VOL VOL
- CZAS
poruszaj się w opcjach menu i ustawienia
:
--:--
- CZAS WŁĄCZENIA
-- : - -
- CZASWYŁĄCZENIA
--: - -
RĘCZNE DOSTROJENIE
- OSTRZEŻENIE
--: - -
Za normalnych okoliczności najlepszy obraz stroi się automatycznie. Jednakże w niezwykłych warunkach, jak
- CZAS KANAŁU
-- : - -
na przykład słaby sygnał, niewłaściwy układ antenowy albo mocna interferencja kanału sąsiedniego, można za
- POZYCJA
pomocą funkcji Ręcznego dostrojenia uzyskać lepszy obraz.
UŻYTKOWANIE MONITORU
/
(14) a l b o z a p o m o c ą p r z y c i s k ó w
b e z p o ś r e d n i e g o w y b o r u k a n a ł u (3) na pilocie zdalnego sterowania.
2. Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk MENU (13).
3. Przyciskiem CH
(PRESET).
wybierz USTAWIENIA (PRESET) oraz przyciskiem VOL
4. Naciśnij DOSTROJENIE i potem naciśnij VOL
albo VOL
5. Do ukończenia ekranu MENU naciśnij MENU.
-
1. Jeżeli chcesz odbiornik użytkować jako monitor kolorowy, do oglądania
Każdy kanał można ręcznie ustawić następującym sposobem:
1. Wybierz żądany numer programu za pomocą przycisków
. Do ukończenia gry
otwórz MENU USTAWIENIA
do uruchomienia dostrojenia .
2.
3.
4.
5.
obrazków z VCR albo kamery wideo, przyłącz kabel A/V (część dostawy) do
konektora wstępu A/V IN (2) na boku odbiornika.
Naciśnij przycisk wyłącznika (3) do pozycji ZAŁ (ON) i włącz odbiornik.
Naciśnij przycisk TV/AV na odbiorniku (9) albo przycisk VIDEO (7) na pilocie zdalnego
sterowania.
Naciśnij przyciski regulacji głośności VOL -/+ (11) na telewizorze po ustawieniu
wymaganego poziomu głośności.
Do wyłączenia urządzenia naciśnij Główny wyłącznik (POWER) (8).
Polski
7
Polski
WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
KALENDARZ
Naciśnięciem przycisku CALE (8) na pilocie zdalnego sterowania można wyświetlić kalendarz.
1. Do zmiany roku naciśnij przyciski KANAŁ
8
/
.
2. Do zmiany miesiąca naciśnij przyciski GŁOŚNOŚCI
/ .
3. Do ukończenia funkcji kalendarza naciśnij przycisk CALE.
FUNKCJA USTAWIENIA DRZEMKI
Odbiornik można przełączyć z trybu ON do trybu czuwania STANDBY poprzez wybranie czasu wyłączenia (w
minutach). Powtórnie naciśnij ustawienie czasu (TIMER) (10):
Wymijaj miejsca o nadmiernej wilgotności albo blisko wody oraz nie dotykaj odbiornika
telewizyjnego mokrymi rękami. Wymijaj miejsca, gdzie występują krańcowo wysokie albo niskie
temperatury, kurz, albo miejsca narażone na nadmierne działanie promieniowania słonecznego,
oraz umieszczenie w samochodzie.
Zapobiegaj działaniu silnych wstrząsów na odbiornik.
Do czyszczenia odbiornika telewizyjnego nie stosuj żadnych rozpuszczalników chemicznych
( alkohol, benzyna, rozcieńczalnik itp.) Odbiornik telewizyjny nie rozbieraj ani nie wykonuj
żadnych modyfikacji.
DRZEMKA (SLEEP) 120 > 105 > 90 > 75 > 60 > 45 > 30 > 15 > --- (WYŁ)
WYSZCZEGÓLNIENIE
PRZYCISK WOŁANIA (CALL) (11)
TYP EKRANU
LCD-TFT
Do wyświetlenia numeru programu naciśnij przycisk CALL (11) n a p i loc ie z da l ne go s t e ro wa n i a.
WIELKOŚĆ EKRANU
12,7CM (5")
PRZYCISK TRYBU (USTAWIENIE OBRAZU UŻYTKOWNIKA)
SYSTEM TELEWIZJI
PAL/SECAM-BG/DK/I
CZĘSTOTLIWOŚCI DOSTĘPNE
VHF-1 CH2-CH4, VHF-3 CH5- CH12, UHF
CH21-CH69
HYPERBAND
S1 - S41
LICZEBNOŚĆ MIEJSC W PAMIĘCI
255
Ustawienie obrazu można zmieniać naciśnięciem przycisku MODE (2) na pilocie zdalnego sterowania.
Będziesz się poruszał w następujących ustawieniach: STANDARD > MIĘKKI > OSTRY > JASNY >
INDYWIDUALNY.
PRZYCISK WYWOŁANIA (5)
Do powrotu do poprzedniej stacji dostrojonej przyciśnij ten przycisk.
WEJŚCIE VIDEO
1 Vp-p (75 Ohm)
ROTACJA (FLIP)
WEJŚCIE AUDIO
100-300 MV (RMS)
ROTACJA POZIOMA
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLENIA
960 (H) X 234 (V) pikseli
Naciśnij przycisk ROTACJA POZIOMA (16) na pilocie zdalnego sterowania, ekran
przewróci się na lewo i na prawo.
AKTYWNA PRZESTRZEŃ WYŚWIETLANA 110.2 (H) X 84 (V) mm
WYJŚCIE AUDIO
0.3 W (MAX)
Naciśnij przycisk ROTACJA PIONOWA (17) na pilocie zdalnego sterowania, ekran przewróci
się do góry – na dół, oraz na lewo – na prawo.
NAPIĘCIE ZASILANIA
DC 11 V-15 V (1 A)
ZUŻYCIE ENERGII
8W
SŁUCHAWKI
GABARYT
155 (D) X 118 (W) X 28 (SZ.)
Włóż słuchawkę (część dostawy) do tulejki stykowej przeznaczonej do słuchawek (6) do
słuchania prywatnego.
WAGA
458 g
AKCESORIA
Z powodu ustawicznego polepszania odbiornika, właściwości oraz design mogą być
zmieniane bez uprzedzenia.
ROTACJA PIONOWA
- Pilot zdalnego sterowania
- Adapter AC/DC
- Adapter do samochodu
- Kabel A/V RCA
- Słuchawka
- Podstawa metalowa
Polski
TABELA MENU (naciśnij przycisk MENU na pilocie zdalnego sterowania)
Do wyboru oraz ustawienia użyj przyciski GŁOŚNOŚĆ
GŁ. MENU
OBRAZ
Kontrast
Jasność
Kolor
Ostrość
SYSTEM Wejście
System koloru
System dźwięku
Tło niebieskie
Język
Gra (Tetris)
OPCJE
Poziomo
/
i KANAŁ
0-100
0-100
0-100
0-100
TV/VIDEO
AUTO/PAL/N3.58/N4.43/SECAM
5.5M, 6.5M, 6.0M
ON/OFF
ANGIELSKI/NIEMIECKI
ZAŁ/WYŁ
Pionowo
ZEGAR
Czas
Czas włączenia
Czas wyłączenia
Ostrzeżenie
Czas kanału
Pozycja
USTAWIENIA Pozycja
Pamięć
Częstotliwość
--:---:---:---:---:-0 – 254
ZAŁ/WYŁ
VHF-L/VHF-H/UHF
Wymiana
Dostrojenie
Wyszukiwanie
Automatyczne wyszukiwanie
Do ukończenia naciśnij przycisk MENU
/
9
10
Polski

Podobne dokumenty