Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Dostawa i

Transkrypt

Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Dostawa i
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Podgórna 7
Miejscowość: Zielona Góra
Kod pocztowy: 65-057
Punkt kontaktowy: _____
Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 684565403
Osoba do kontaktów: Weronika Stachura
E-mail: [email protected]
Faks: +48 684565403
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.lubuskie.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/6
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych oraz infrastruktury IT dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie
e-usług z zakresu ochrony zdrowia na poziomie regionalnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego oraz służącej upowszechnianiu stosowania technik ICT poprzez budowę i wdrożenie systemu
pod nazwą „Lubuskie e-Zdrowie” wraz z dostawą oprogramowania, urządzeń sieciowych, serwerów,
stacji roboczych i urządzeń drukujących zgodnie ze Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. którego
Beneficjentem bezpośrednim będzie Województwo Lubuskie (dalej: Zamawiający) oraz niżej wymienione
podmioty lecznicze (dalej: Uczestnicy Projektu):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Dworcowa”, 66-400 Gorzów Wlkp., ul.
Dworcowa 13;
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Fabryczna 71;
Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza
Wielkiego 7;
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul.
Walczaka 42;
Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, 66-300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 109;
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, 66-213 Cibórz 5;
Ośrodek dla Osób Uzależnionych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowy Dworek", 66-200
Nowy Dworek 46;
Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno - Ortopedyczny im. dr Lecha Wierusza w Świebodzinie Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej, 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1;
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 65-043 Zielona
Góra, ul. B. Chrobrego 2;
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 65-096 Zielona Góra, ul. Dąbrówki 15C;
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL", 65-020 Zielona Góra, ul. Plac Kolejarza 1;
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, 65-044 Zielona Góra, ul. Wazów 36;
Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej
Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26;
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
w Zaborze, 66-003 Zabór, ul. Zamkowa 1;
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno - Kardiologiczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Torzymiu, 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52,
dla którego podmiotem tworzącym jest Lubuski Szpital Specjalistyczny
Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Województwo
Lubuskie jest 100% udziałowcem Spółki.
oraz świadczenie usług konsultacji i porad oraz niezbędnych modyfikacji systemu w zakresie integracji
wskazanych przez Zamawiającego Podmiotów leczniczych, które realizują projekty komplementarne z
przedmiotowym Projektem.
System „Lubuskie e-Zdrowie” będzie miał budowę dwupoziomową obejmującą:
Warstwę regionalną - zlokalizowaną w UMWL, do którego zostaną podłączone Lokalne systemy informatyczne
Uczestników Projektu.
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/6
Warstwa regionalna, będzie również posiadać potencjał do podłączenia do systemów informatycznych
ogólnokrajowych, które są w fazie tworzenia.
Warstwę lokalną - zlokalizowaną u Uczestników Projektu posiadających Lokalne systemy informatyczne.
2. Zakres realizacji projektu został podzielony na 3 zadania:
2.1. Zadanie I: Wykonanie portalu informacyjnego z wdrożeniem usługi elektronicznego wysłania wniosku do
jednostek ochrony zdrowia o powtórzenie recepty w przypadkach chorób przewlekłych z podzadaniami:
2.1.1. Portal lokalny,
2.1.2. Portal centralny,
2.1.3. Infrastruktura lokalna,
2.1.4. Infrastruktura centralna
2.2. Zadanie II: Wdrożenie systemu zarządzania i raportowania jednostek służby zdrowia na potrzeby
Samorządu Województwa z podzadaniami:
2.2.1. Szkolenia,
2.2.2. Wdrożenie systemu medycznego ambulatoryjnego (HIS) do 100 użytk.,
2.2.3. Wdrożenie systemu administracyjnego (ERP) do 25 użytk.,
2.2.4. Wdrożenie systemu administracyjnego (ERP) powyżej 25 użytk.,
2.2.5. Dostosowanie systemów dziedzinowych do potrzeb związanych z raportowaniem,
2.2.6. Uruchomienie centralnej aplikacji BI,
2.3. Zadanie III: Dostawa infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu z podzadaniami:
2.3.1. Przebudowa i adaptacja pomieszczenia na potrzeby serwerowni oraz DataCenter
w UMWL,
2.3.2. Modernizacja serwerowni,
2.3.3. Budowa/rozbudowa sieci LAN,
2.3.4. Stacje robocze i serwery,
2.3.5. Urządzenia drukujące
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty
Słownik główny
72000000
30200000
30214000
30232000
32400000
32420000
32424000
48820000
30233000
72260000
72263000
72265000
35100000
39531400
44421500
39717200
31682530
80511000
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/6
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DA.III.272.1.1.2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_umarsz_zg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-001564 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
07/01/2015 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/6
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Projekt współfinansowany przez
VI.2)
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz
z budżetu Państwa w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Lubuskiego na lata
2007-2013
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.1)
Zamiast:
Dostawa i wdrożenie systemów
informatycznych oraz infrastruktury
IT dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
Powinno być:
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz
z budżetu Państwa w ramach
Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013
Powinno być:
„Lubuskie e-Zdrowie - Dostawa
i wdrożenie systemów
informatycznych oraz infrastruktury
IT dla Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego”
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/6
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-002009
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6/6

Podobne dokumenty