SIWZ - MPWiK Jaworzno

Transkrypt

SIWZ - MPWiK Jaworzno
ZZP/ZS/D/12/2013
1
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno, ul. Świętego
Wojciecha 34, tel. 32 318 60 14, fax 32 318 60 48, ogłasza przetarg nieograniczony na
podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi
i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o.
na:
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, ssąco-płuczącego z funkcją
odzysku wody”
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie internetowej
Zamawiającego www.mpwik.jaworzno.pl lub na pisemny wniosek Wykonawcy nieodpłatnie
odebrać w siedzibie Zamawiającego- MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, –
Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 1.14
Zamkniętą kopertę oznaczoną : Oferta na przetarg nieograniczony w dniu 12.03.2013 r. dot.
„Dostawy fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, ssąco-płuczącego z funkcją odzysku
wody” z dopiskiem nie otwierać przed 12.03.2013r. przed godz. 12.10. należy złożyć w
siedzibie Zamawiającego (Biuro Obsługi Klienta-Kancelaria - parter ) w terminie do dnia
12.03.2013 r. do godz. 12.00.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:
- w sprawach merytorycznych:
Marek Pacho – Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji
Sieci Wod-Kan tel. 32 318 60 37
- w sprawach proceduralnych:
Katarzyna Jakus – Koordynator Zespołu ds. Zamówień
Publicznych, tel. 32 318 60 14
Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2013 r. o godz. 12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2013 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego –
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Św. Wojciecha 34,
43-600 Jaworzno, lok. Świetlica.
Wadium : 30.000,00 zł
zabezpieczenie : 5 % ceny ofertowej brutto
Kryteria wyboru oferty:
cena
- 100 %
Wymagany termin zamówienia: do ośmiu miesięcy od daty zawarcia umowy
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:
1. nie są wykluczeni na podstawie § 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów
i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK
Sp. z o.o. w Jaworznie,
2. spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3. złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez
zastrzeżeń
4. posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia.
ZATWIERDZAM:
…………………………
…………………………….
(Kierownik Zamawiającego)
Jaworzno, dnia ……………..
ZZP/ZS/D/12/2013
2
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jaworznie
Zespół ds. Zamówień Publicznych
MPWiK
43-600 Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34
tel. 32-318-60-00
43-600 Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34
tel. 32-318-60-14
fax. 32-318-60-48
REGON: 270127688,
NIP: 632-01-01-438
Adres e-mail: [email protected], strona internetowa: www.mpwik.jaworzno.pl,
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na dostawy do 400.000 EURO wg Regulaminu przeprowadzania
przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego
w MPWiK Sp. z o.o.
Regulamin* – należy przez to rozumieć Regulamin przeprowadzania przetargów
i udzielania zamówień na dostawy , usługi i roboty budowlane obowiązujący w Miejskim
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, ssąco-płuczącego z funkcją odzysku
wody.”
Podstawowe wymogi przedmiotu zamówienia ujęto w załączniku nr 1 do SIWZ.
4. OFERTY CZĘŚCIOWE
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych .
5. OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych .
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” z wypełnionymi załącznikami
i wymaganymi dokumentami i zaświadczeniami.
Złożenie przez jednego Wykonawcę oraz podmioty występujące wspólnie więcej niż jednej
oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Pożądane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone
w sposób trwały uniemożliwiający wysunięcie kartek.
ZZP/ZS/D/12/2013
3
Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą : “Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania.” Informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji 16.04.1993 r. (Dz.U. z 2003 r nr 153 poz. 1503) i należy je załączyć
jako odrębną część nie złączoną z ofertą w sposób trwały.
Forma dokumentów
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą :
„ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu , gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej
prawdziwości w inny sposób.
Podpisy
Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik podpisują :
- druki, załączniki,
- miejsca, w których zostały naniesione zmiany.
Pełnomocnictwo
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia kserokopii, pełnomocnictwo musi być potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez pełnomocnika.
Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa.
7. TERMIN WYKONANIA ZADANIA
do ośmiu miesięcy od daty podpisania umowy
8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.03.2013 r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta Kancelarii – parter MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, ul. Św. Wojciecha 34, w zamkniętej
kopercie.
Kopertę należy oznaczyć:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie
43-600 Jaworzno ul. Św. Wojciecha 34
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
dot.
„Dostawy fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, ssąco-płuczącego z funkcją
odzysku wody”
Nie otwierać przed terminem 12.03.2013 r. do godz. 1210
ZZP/ZS/D/12/2013
4
2. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej itp. należy
przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać na adres Zamawiającego.
3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert,
zgodnie z § 19 Regulaminu* zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
4. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, przesyłką kurierską itp., o ważności jej
złożenia nie decyduje data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do
Zamawiającego.
5. Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem
Wykonawcy. Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie
oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwiają prawidłowe otwarcie oferty.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak,
jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
7. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być
oznaczone klauzulą : “Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 42 ust.4 Regulaminu.
9. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2013 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego
w świetlicy.
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Wykonawca jest zobowiązany do ujęcia w cenie wszystkich kosztów niezbędnych do
wykonania zamówienia. Wartości składowe ceny powinny zawierać w sobie ewentualne
upusty oferowane przez Wykonawcę. Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na
okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie. Ostateczna cena oferty winna być
zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
W cenie oferty powinno zostać uwzględnione szkolenie z obsługi pojazdu operatorów
pojazdu po jego dostawie w siedzibie Zamawiającego, praktyczne i teoretyczne (4 dniowe).
11. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW .
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:
1/ nie są wykluczeni na podstawie § 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów
i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK
Sp. z o.o. w Jaworznie,
2/ spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
3/ złożą pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjmują je bez
zastrzeżeń
4/ posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienie do wykonania zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będzie złożenie przez Wykonawcę
stosownych zaświadczeń wymienionych w pkt 13 SIWZ.
ZZP/ZS/D/12/2013
5
12. KRYTERIA WYBORU OFERTY:
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie:
Kryterium CENY
- waga 100 %
Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100
pkt. Uzyska ją oferta najlepsza, tzn. oferta z najniższą ceną.
Kolejne oferty otrzymają ilość punktów wynikającą z następującego wyliczenia:
cena oferowana minimalna brutto
ilość punktów = ------------------------------------------- x 100 pkt.
cena badanej oferty brutto
13. OFERTA WINNA ZAWIERAĆ:
1. Wypełniony druk „Oferta” wg zał. Nr 2 ( jako pierwsza strona oferty )
2. Oświadczenie Wykonawcy podpisane wg załączonego druku nr 3
3. Wzór umowy załącznik nr 4,
4. Oświadczenia Wykonawcy podpisane wg załączonego druku nr 5
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
zgłoszenia działalności gospodarczej do CEIDG, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
6. Wykaz zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich opisu przedmiotu zamówienia, dat wykonania i
odbiorców (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie tj.: „Wykonawca
powinien wykazać się realizacją dostaw przynajmniej trzech pojazdów specjalistycznych,
ssąco-płuczących z funkcją odzysku wody posiadających wyposażenie zbliżone do
wymaganego przez Zamawiającego, tj. recykling, ogrzewanie zimowe polegające na
doprowadzeniu ciepłego powietrza do instalacji ciśnieniowej, system przegrody
ruchomej blokowanej automatycznie od wewnątrz zbiornika, itp.
7. Deklaracja zgodności WE w języku polskim
8. Symulacja obciążenia osi podwozia dla poszczególnych wariantów napełnienia komór
zbiornika.
9. Rysunek zestawieniowy proponowanego kompletnego pojazdu wraz ze wskazaniem
usytuowania najistotniejszych elementów zabudowy takich jak np. pompy, kołowroty
ciśnieniowe, system prowadzenia węża ssącego, szafki narzędziowe, wymiary zbiornika
(strona lewa i prawa).
10. Rysunek wraz z wymiarami i zasięgiem wysuwanego ramienia roboczego.
11. Zamawiający wymaga aby wszelkie instrukcje, opisy, schematy - były w języku polskim
12. Certyfikat jakości ISO 9001: 2008 wydany przez producenta w zakresie produkcji.
13. Foldery, prospekty lub inne materiały przedstawiające oferowany przedmiot zamówienia.
14. Potwierdzenie wpłaty wadium
ZZP/ZS/D/12/2013
6
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
Wadium należy złożyć w następującej formie:
1/ w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego — BPH S.A. Centrum Rozliczeniowe
Kraków nr rachunku 15 1060 0076 0000 3210 0015 1333
2/ w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez
rozpatrywania. Wadium należy wnieść do dnia 12.03.2013 r. do godz. 1200 W przypadku
wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę
wpływu środków na w/w rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie
wniesione w pieniądzu przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenie dokonania przelewu. Na poleceniu
przelewu należy wpisać: Identyfikator ZZP/ZS/D/12/2013. Wadium na „Dostawę fabrycznie
nowego pojazdu specjalistycznego, ssąco płuczącego z funkcją odzysku wody”
W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty o których mowa w pkt.14 muszą
zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Zwrot wadium nastąpi na zasadach § 30 ust. 5, 6, 7 Regulaminu* .
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana,
- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z jego winy.
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
60 dni od dnia otwarcia ofert
16. POWODY ODRZUCENIA OFERTY:
Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie § 36 Regulaminu przeprowadzania przetargów
i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w
MPWiK Sp.z o.o. w Jaworznie.
17. OSOBY UPOWAŻNIONE DO UDZIELANIA INFORMACJI OFERENTOM:
Uprawnieni do kontaktów z oferentami są:
- w sprawach merytorycznych:
Marek Pacho – Zastępca Kierownika Działu Eksploatacji
Sieci Wod-Kan tel. 32 318 60 37
- w sprawach proceduralnych:
Katarzyna Jakus – Koordynator Zespołu ds.
Zamówień Publicznych, tel. 32 318 60 14
Zebrania z oferentami w sprawie wyjaśnień Specyfikacji nie przewiduje się.
Każdy oferent ma prawo, wyłącznie pisemnie, zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści dokumentów przetargowych jednak nie później niż 6 dni przed upływem terminu do
składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oraz
wszystkim pozostałym oferentom.
ZZP/ZS/D/12/2013
7
18. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW I ZAWARCIA UMOWY:
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i zgodnie z warunkami SIWZ.
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego oraz
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, znajdującej
się w siedzibie MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie ul. Św. Wojciecha 34. Wszyscy oferenci zostaną
także poinformowani o wyborze oferty pisemnie.
19. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA:
Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w § 41
Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty
budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o. o. w Jaworznie.
20. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:
Istotne warunki umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ oraz w pkt.3 SIWZ.
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej
ogółem brutto. Warunki wniesienia i zwrotu zabezpieczenia określa § 69 i § 71 Regulaminu*.
Zabezpieczenie może być wnoszone przez Wykonawcę w formach określonych w § 69 ust.2
Regulaminu*.
22. PROTESTY:
Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego zasad określonych w SIWZ ma prawo złożyć protest na piśmie z
uzasadnieniem w terminie 5 dni od daty, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę protestu.
Jaworzno, dnia ....................................
ZATWIERDZAM:
…………………………
…………………………….
(Kierownik Zamawiającego)
ZZP/ZS/D/12/2013
8
Załącznik Nr 1
PODSTAWOWE WYMOGI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dotyczy dostawy : fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, ssąco-płuczący z funkcją
odzysku wody
Zakres dostawy obejmuje :
pojazd specjalistyczny, ssąco-płuczący z funkcją odzysku wody.
1. PODWOZIE, JAKO BAZA DO ZABUDOWY
Pojazd fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2013 r.
 Silnik wysokoprężny o mocy min. 280 kW, zabezpieczający moc wymaganą do napędu
urządzeń zabudowy;
 Norma spalania EURO 5 EEV
 Wyciszenie pojazdu do 82 dB, wg. Przepisów EWG 92/97;
 Rozstaw dobrany do zabudowy
 Przystawka odbioru mocy niezależna od skrzyni biegów, przystosowana do pracy
ciągłej i umożliwiająca jednoczesną pracę dwóch pomp:
o Typ: NMV;
o Dla max mocy: 370 – 410 { KM };
o Przy max momencie: 1.800 – 2.000 { Nm};
o Przełożenie: f≥0,92;
 Manualna skrzynia biegów: 16 przełożeń w przód zsynchronizowanych i 2 przełożenia
wsteczne;
 Przygotowanie dla urządzenia uruchamiającego i zatrzymującego silnik na końcu ramy;
 Podwozie 2 – osiowe 4x2;
 Dodatkowe urządzenie zwalniające - kombinacja hamulca wydechowego i
dekompresyjnego silnika o mocy min. 300 kW
 Blokada mechanizmu różnicowego kół, możliwość włączenia przy niskiej prędkości;
 Przednie paraboliczne resory 2 piórowe 9 t, bezobsługowe;
 Tylne zawieszenie pneumatyczne, sterowanie zawieszeniem dwukanałowym na desce
rozdzielczej
 Stabilizator osi tylnej. Amortyzatory teleskopowe;
 Nośność tylnego zawieszenia 13 t;
 Opony przystosowane do obciążenia, zalecane przez producenta; stalowe obręcze;
koło zapasowe, osłony nakrętek kół przednich.
 Długość ramy i rozstaw osi technicznie przystosowany do rozkładu obciążeń zabudowy;
 Główny zbiornik paliwa z aluminium, pojemność min. 310 litrów, zbiornik AdBlue min.
40 l z tworzywa;
 Podgrzewacz paliwa;
 Korek zamykany na kluczyk;
 Pilot centralnego zamka;
ZZP/ZS/D/12/2013
 Ogumienie dobrane odpowiednio do rzeczywistej nośności osi, zalecane przez
producenta;
 Kabina trzyosobowa, krótka;
 Fotel pneumatyczny ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa i zagłówkiem. Fotel
pasażera sztywny z pasem bezpieczeństwa. Trzeci fotel- środkowy;
 Dwie szyby sterowane elektrycznie. Dwa podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka
wsteczne;
 Wywietrznik dachowy;
 Szerokokątne lusterko wsteczne. Lusterko rampowe. Lusterko przed szybą przednią;
 Dwa stopnie wejściowe na stanowisko kierowcy;
 Oświetlenie stopni kabiny;
 Dodatkowe przeszklenia dolnej części drzwi po stronie pasażera;
 Klejona i przyciemniona szyba przednia, szyby boczne przyciemnione;
 Brak tylnej szyby kabiny;
 Kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach;
 Tempomat przy kierownicy;
 Dwie dwubiegowe wycieraczki ze zintegrowanym spryskiwaczem;






















Zderzak 3 częściowy, szary z reflektorami, boki stalowe;
Mechaniczne zawieszenie kabiny w czterech punktach;
Radio CD, sterowanie przy kierownicy;
Układ hamulcowy elektro-pneumatyczny,2 obwodowy, sterowany elektronicznie;
Tarczowe hamulce osi przedniej i tylnej;
Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie, unieruchomienie pojazdu poprzez
sprężynę siłownika. Zawór hamulca postojowego;
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS);
Wspomaganie hamowania awaryjnego (EBA);
Układ przeciwpoślizgowy (ASR);
Wspomaganie ruszania pod górę;
Sterowanie włączeniem blokady mechanizmu różnicowego do 10 km/h (4x2);
Równoważenie zużycia klocków;
Alarmy stanu hamulców;
Akumulator 225 Ah;
Akumulatory po lewej stronie obok siebie. Napięcie 24V z 2 akumulatorów;
Skrzynka bezpieczników o dużym prądzie w skrzynce akumulatorów;
Wyłącznik główny zewnętrzny;
Oświetlenie zgodne z wytycznymi UE;
Pionowy układ wydechowy z prawej strony;
Zestaw narzędzi, kamizelka odblaskowa, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,
dywaniki gumowe, podnośnik, 2 kliny pod koła;
Brzęczyk biegu wstecznego;
Gniazdo prądowe 12V + 24V na desce rozdzielczej
 Koło zapasowe
 Przygotowanie do świateł obrysowych
 Deska rozdzielcza z wyświetlaczem cyfrowym z:
9
ZZP/ZS/D/12/2013
10
- prędkościomierzem, zegarem, wyświetlaniem informacji z radia, temperaturą
zewnętrzną.
- wyświetlaniem informacji dotyczących prowadzenia.
- komunikatami alarmowymi dla kierowcy i wyświetlaniem poszczególnych menu.
 Wskaźniki analogowe na desce:
- centralny obrotomierz z zakresem ekonomicznym, wskaźniki poziomu paliwa, ciśnienia
powietrza, temperatury płynu chłodzącego.
- kontrolka kierunkowskazów
- lampki kontrolne i ostrzegawcze.
- szkło przeciw odblaskowe.
- dostęp do menu sterownikiem radia przy kierownicy.
- regulacja jasności.
2. SYSTEM ZABUDOWY
A. ZBIORNIK











Zbiornik cylindryczny wykonany z blachy kotłowej;
Całkowita pojemność zbiornika min. 8.000 litrów;
Dopuszczalne ciśnienie robocze: 1/ + 0,5 bara;
Grubość płaszcza zbiornika minimum 6 mm;
Zbiornik wyposażony w pierścienie wzmacniające ciśnieniowo – próżniowe;
Zbiornik osadzony na ramie pomocniczej połączonej z ramą główną przy zachowaniu
wszelkich przepisów i zaleceń zawartych w wytycznych producenta podwozia;
Zbiornik dzielony na dwie części przegrodą ruchomą, jedna część na wodę czystą, druga
na osady z czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Przegroda ta powinna być przesuwana
pneumatycznie. Blokowanie przegrody ruchomej ma odbywać się automatycznie, od
wewnątrz zbiornika, za pomocą jednego zaworu elektropneumatycznego i jednego
rygla umieszczonego na przegrodzie ruchomej. Wyklucza się blokowanie tłoka z
zewnątrz. Przegroda ruchoma ma być wyposażona w uszczelkę EPDM regulowaną
(ciśnienie) automatycznie.
Blokowanie przegrody ruchomej ma być możliwe w 3 pozycjach:
Część wodna: 2.500 l.
Część szlamowa: 5.500 l.
Część wodna: 3.500 l.
Część szlamowa: 4.500 l.
Część wodna: 4.500 l.
Część szlamowa: 3.500 l.
Przegroda ruchoma ma służyć jednocześnie do opróżniania zbiornika z mediów.
Podniesienie dennicy w celu opróżnienia zbiornika musi odbywać się z pozycji
wyjściowej ułożenia kołowrotu ciśnieniowego (czyli z pozycji zerowej), bez
konieczności każdorazowej zmiany jego położenia;
Zbiornik ma być zakończony pokrywą tylną zamykaną za pomocą dwóch cylindrów
hydraulicznych otwieranych do góry (sterowanie powinno być umieszczone w
obszarze, z którego operator widzi dennice, ale nie znajduje się bezpośrednio przy niej)
i wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenie przed opadnięciem. Otwarcie rygli może
się odbywać tylko po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar. Pomiędzy pokrywą a płaszczem
zbiornika olej-odporna uszczelka;
Zbiornik należy zakończyć fartuchem wylotowym wykonanym ze stali szlachetnej (nie
lakierowanym) zabezpieczającym w trakcie opróżniania przed rozpryskiwaniem
ścieków;
ZZP/ZS/D/12/2013
11
 W dolnej części pokrywy tylnej należy umieścić króciec ssania i opróżniania DN100
uruchamiany elektro- pneumatycznie, z zasuwą. Króciec ma być wyposażony w złącze
Perrot z zaślepką;
 Część wodna powinna być napełniona poprzez króciec DN50 z zasuwą z kurkiem
odcinającym 2” ze złączem storz „C” oraz zaślepką. Króciec należy umieścić w obszarze
pompy ciśnieniowej. Komora wodna ma zostać wyposażona we właz inspekcyjny
DN500;
 Wskaźniki napełniania poszczególnych komór:
Dla komory wodnej dwa wskaźniki LED jeden umieszczony w obszarze pompy
ciśnieniowej, drugi w głównej szafce sterowniczej
Dla komory szlamowej: podłużny wziernik wyposażony w wycieraczkę, wziernik
umieszczony z prawej strony zbiornika (patrząc od tyłu).
 Spust wód nadosadowych poprzez wąż ssący kasetowy. Ma umożliwiać zrzut wód
nadosadowych z powrotem do kanału (funkcja ma być uruchamiana z szafki
sterowniczej). Przełączenie instalacji ssącej na „ciśnienie” ma powodować zasysanie
wody nadosadowej z komory szlamowej z przepompowywanie jej przez wąż ssący z
powrotem do kanału.
B. UKŁAD SSĄCY
 Pompa próżniowa o wydajności min. 1290m³/h, podciśnienie max.0,5 bara z napędem
bezpośrednio od niezależnej od skrzyni biegów przystawki odbioru mocy typu NMV za
pośrednictwem pasków klinowych.
Parametry pompy:
o Typ
łopatkowa
o Sposób chłodzenia
wodą
o Ciśnienie ssania, max podciśnienie
- 1,0 (bar)
o Max ciśnienie tłoczenia
+ 0,5 (bar)
 Przy max obrotach
1.500 (Obr. / min.)
 Przy max moc
38 (kW)
o Max waga
260 +/- 10 % (kg)
 Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadu oraz przegrzewaniu wraz z sygnalizacją
wizualna i dźwiękową;
 Pompa wyposażona w zawór ograniczający podciśnienie w zbiorniku, sterowany
pneumatycznie. Podciśnienie regulowane bezstopniowo z szafki sterowniczej;
Wąż ssący DN100 ma być prowadzony w kasecie płasko zabudowanej na zbiorniku.
Długość węża ssącego minimum 16 metrów z możliwością dopięcia kolejnych
odcinków. Zwijanie i rozwijanie węża uruchamiane hydraulicznie. Podłączenie do
zbiornika poprzez kolanko rurowe z otworem rewizyjnym i zasuwą pneumatyczną
DN125. Kaseta ma być zakończona wysięgnikiem tandemowym, który będzie wspólnie
prowadził wąż ciśnieniowy DN25 i wąż ssący. Wysięgnik prowadzony od prawej strony
pojazdu (patrząc w kierunku jazdy) w poprzek zbiornika (na kołowrocie ciśnieniowym).
Wysięgnik wysuwany na min. 1200mm i obrotowy o min. 180°. Wąż zakończony
metalową ssawką.
 Rozwijania/ zwijania węża, jak również wysuw i obrót wysięgnika mają być
uruchamiane hydraulicznie;
 Pompa ssąca wyciszona poprzez zabudowę za klapą z matą wygłuszającą;
ZZP/ZS/D/12/2013
12
 Pompa zabudowana na ruchomym podeście umożliwiającym jej przesuw w celu
ułatwionego dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych;
C. UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY
 Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa o wydajności min. 330l/min przy 170 barach, z
napędem od niezależnej od skrzyni biegów odbioru mocy typu NMV poprzez pasy
klinowe.
Parametry pompy:
 Typ
nurnikowa (nurniki porcelanowe)
 Min. Wydatek
330 (l/min)
o Przy max ciśnieniu
170 (bar)
o Przy max obroty
1.500 (Obr./min.)
o Przy max mocy
103 (kW)
 Max waga
300 +/- 10 % (kg)
 Płynna regulacja ciśnienia i wydatku wody;
 Pompa zabudowana na ruchomym podeście umożliwiającym jej przesuw w celu
ułatwionego dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych;
 Zabezpieczenie instalacji ciśnieniowej przed przeciążeniem. Zabezpieczenie przed
przegrzaniem oleju przekładniowego z optyczną i dźwiękową kontrolką;
 Pompa ciśnieniowa ma być chroniona przed pracą „ na sucho” z akustyczną i optyczną
kontrolką oraz automatycznym wyłączeniem pompy ciśnieniowej przy niedostatecznej
ilości wody w zbiorniku;
 Obrotowy bęben (kołowrót) z wężem wysokociśnieniowym DN25, długość 120
metrów, zabudowany na pokrywie tylnej zbiornika, odchylany w lewą stronę (patrząc
w kierunku jazdy). System nawijania węża na kołowrót ma być wyposażony w
automatyczną prowadnicę równomiernie układającą wąż na bębnie;
 Obrotowy bęben z wężem DN13, 80 metrów, wyposażony w pistolet wodny ze złączem
obrotowym z automatycznym bypassem do obsługi kołowrotu. Powinien zostać
zabudowany z tyłu pojazdu.
 Napęd bębnów ciśnieniowych- hydrauliczny umożliwiający płynną regulację prędkości
posuwu w obu kierunkach;
 System opróżniania instalacji z resztek wody;
 Licznik posuwu węża ciśnieniowego DN25 w kanale z następującymi funkcjami:
o Licznik metrów węża w kanale;
o Zapis do pamięci ostatnich 20 czyszczonych odcinków z wyświetlaniem
poszczególnych odcinków oraz wydajnością w metrach;
o Wyświetlanie wydajności dziennej;
o System rozszerzony o dotykowy ekran zamontowany w kabinie
kierowcy kompatybilny z licznikiem posuwu węża i umożliwiający
przegranie danych zgromadzonych na nim za pomocą pamięci
przenośnej. System powinien również umożliwiać wpisanie przez
operatora danych takich jak: zleceniodawca usługi, dane dotyczące
miejsca czyszczenia- np. ulica, miejscowość. Zapis danych w formacie
PDF lub Excel.
Wyświetlanie łącznej długości wyczyszczonych odcinków (tak długo jak
samochód egzystuje)
ZZP/ZS/D/12/2013
13
W pełni automatyczna regulacja prędkości kołowrotu ciśnieniowego przy
czyszczeniu, czyli przy nawijaniu węża na kołowrocie, która ma zapewnić stałą
szybkość liniową dyszy w kanale niezależnie od ilości warstw węża nawiniętych
na kołowrocie;
Regulacja prędkości posuwu węża w kanale w zależności od stopnia
zabrudzenia (wolniejszy posuw przy bardziej zabrudzonym kanale, szybszy przy
mniejszym zabrudzeniu);
W przypadku zablokowania (zaklinowania) dyszy w kanale obroty pompy
ciśnieniowej powinny być automatycznie redukowane, co ma zapobiegać
przypadkowym uszkodzeniom kanału.
D. SYSTEM ODZYSKU WODY
 Urządzenie do odzysku wody zapewniające ciągłą pracę przy maksymalnych
parametrach pracy pompy wysokociśnieniowej;
 Minimum 5- cio stopniowy układ filtracji, składający się min z filtra wstępnego w
postaci „ sita” wykonanego ze stali nierdzewnej, pływaka ze stali nierdzewnej
zapewniającego pobór wody z poziomu zawierającego najmniej frakcji brudu,
obrotowego filtra z listwą zgarniającą i listwą dysz czyszczącą filtr w trakcie pracy
pompy recyklingu, baterii cyklonów;
 Stopień oczyszczania wody po filtracji powinien być dostosowany do wymagań
producenta oferowanej pompy ciśnieniowej;
 System recyklingu powinien pracować ze stałą wydajnością bez względu na
zmieniające się obroty silnika. Uruchomienie jakiejkolwiek funkcji hydraulicznej w
trakcie pracy odzysku nie może powodować spadku wydajności pompy recyklingu;
 Pompa recyklingowa powinna jednocześnie służyć jako „przepompownia” z
podłączeniami Perrot część V DN100 oraz zaślepkami. Uruchamiana hydraulicznie.
3. OGRZEWANIE ZIMOWE POJAZDU
Pojazd dostosowany do pracy w warunkach zimowych do -15°C . Wszelkie przewody
ciśnieniowe od pompy do kołowrotów ciśnieniowych powinny być poprowadzone w
specjalnych rurach osłonowych, tzw. „peszlach”. Do wszystkich miejsc przepływu wody
należy doprowadzić za pomocą niezależnych od pracy silnika urządzeń grzewczych ciepłe
powietrze. Urządzenia te, w ilości minimum 2 sztuk powinny znajdować się w obszarze
pompy ciśnieniowej oraz obszarze kołowrotu ciśnieniowego. Pompa ciśnieniowa, zawór
bezpieczeństwa i cyklony powinny zostać zabudowane drzwiami z aluminium. Zabudować
należy mały i duży kołowrót ciśnieniowy (obudowa z ocynkowanej blachy). Pod ogrzewanie
powinna zostać podłączona również pompa recyklingu (obudowa z blachy ocynkowanej).
4. INNE ELEMENTY ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA
 Pompa ssąca zabudowana za drzwiami wygłuszającymi zamykanymi na klucz
wykonanymi z ocynkowanej blachy;
 Główna szafka sterownicza zabezpieczona przed wodą, zamykana, oświetlona i
ogrzewana, umieszczona z tyłu pojazdu z opisami w języku polskim. Obudowa szafki
wykonana ze stali nierdzewnej z szybą plexi z przodu otwieraną na bok i zabezpieczoną
przed zamknięciem. Szafka wyposażona we wszelkie niezbędne elementy do obsługi
pojazdu, min:
 Włącznik silnika i przyssawki mocy (wyklucza się włączenie przystawki mocy z
kabiny kierowcy)
ZZP/ZS/D/12/2013

















14
Obrotomierz wskazujący obroty silnika w każdym momencie pracy
Kontrolkę sygnalizującą podwyższoną temperaturę pompy ssącej
Przełącznik zaworu czwór- drożnego (ssanie- wyrównanie- ciśnienie)
Kontrolkę sygnalizującą podwyższoną temperaturę pompy ciśnieniowej + sygnał
dźwiękowy
 Kontrolkę wskazującą brak wody w komorze wodnej
 Odryglowywanie/ ryglowanie przegrody ruchomej
 Manometr wysokościowy oraz próżniowy;
 Manometr hydrauliczny;
 Regulacja obrotów silnika;
 Manometr ciśnienia powietrza;
 Zawór pneumatyczny;
 Wyłącznik awaryjny;
 Sterowanie pompy wysokociśnieniowej oraz próżniowej;
Dodatkowo przy dużym kołowrocie ciśnieniowym panel sterowniczy odchylany
razem z nim i obrotowy w dowolną, wygodną dla operatora stronę. Zamykany i
oświetlony. Wykonany ze stali nierdzewnej i zamykany szybą plexi otwieraną do
góry i zabezpieczoną przed opadnięciem za pomocą magnesu. Powinien zawierać
takie funkcje jak:
Sterowanie kołowrotami ciśnieniowymi;
Sterowanie wężem ssącym (rozwijanie/zwijanie, wysuwanie/wsuwanie,
obrót w lewo/prawo);
Wyświetlacz licznika posuwu węża ciśnieniowego DN25
Elektryczny moduł bezpieczeństwa do włączania pompy ciśnieniowej i ssącej z
automatyczną redukcją na bieg wolny do ochrony przed ewentualnymi błędami
obsługi i do ochrony elementów napędowych i pomp;
Stanowiska z imadłem do zmiany dysz czyszczących (zamontowane z boku zabudowy,
wysuwane)
Wszelkie elementy mają być lakierowane indywidualnie przed montażem końcowym;
Lakierowanie: RAL 2004 (pomarańczowy)
Po prawej i lewej stronie zbiornika długie, otwarte skrzynki na węże z ocynkowanej
blachy, pod jedną z nich należy zamontować długą, zamykaną skrzynkę na węże z
ocynkowanej blachy z klapami otwieranymi ku dołowi. W wolnej przestrzeni należy
zamontować dodatkowa szafkę narzędziową, a z tyłu pojazdu otwartą skrzynkę na
odpady ze stali nierdzewnej.
W tylnej części zabudowy należy umieścić żółte obrotowe światło ostrzegawcze z
siatką ochronną;
Siatki ochronne na tylne światła;
Halogenowy reflektor do oświetlania miejsca pracy operatora z możliwością
zdejmowania (2,5 metra kabla) i przemieszczania + bęben z kablem 12 metrów ;
Licznik godzin pracy pomp (ssącej i ciśnieniowej) umieszczone w kabinie kierowcy;
Drabina aluminiowa z uchwytem nad jedną z szafek na węże;
Przy kołowrocie ciśnieniowym bęben z linką 12 metrów do zawieszenia prowadnicy
węża w kanale;
Biało-czerwone znakowanie na krawędziach zgodnie z normą DIN 307010 i żółtoczerwone oznakowanie zgodnie z normą ECE70;
W wyposażeniu:
Dysza czyszcząca dla węża DN13 do średnic DN150;
ZZP/ZS/D/12/2013




15
Dysza stożkowa dla wężaDN13 do średnic od DN60;
Dysza stożkowa dla węża DN25 dla średnicy od DN150;
Dysza kombinowana granat – bomba dla węża DN25 dla średnic od DN200 do
600;
Górna i dolna prowadnica węża DN25 w kanale ( górna nakładana, dolna
banan);
Wąż do napełniania zbiornika wodą DN50 – 10 metrów;
Wszystkie funkcje zabudowy powinny być sterowane elektronicznie w oparciu o
technologię CAN – BUS;
Złącze RS do testowania ( ma umożliwić sprawdzanie wszystkich funkcji
elektronicznych zabudowy);
Na kabinie kierowcy zamontowana belka świetlna typu LED z napisem po środku
„MPWIK Jaworzno”.
Wszelkie otwory niezbędne do montażu radiotelefonu, GPS i belki świetlnej winny być
wykonane przez ASO podwozia
DODATKOWE WYMAGANIA :
 Dokumentacja niezbędna do dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Polski –
wymagane na dzień ostatecznego odbioru pojazdu;
 Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony
środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 Gwarancja na cały pojazd (podwozie + zabudowa)– 24 miesiące
 Gwarancja na perforację zbiornika 10 lat
 Punkty serwisowe: minimum 1 serwis zabudowy w odległości maksimum 50km od
siedziby Zamawiającego.
 Montaż radiotelefonu dostarczonego przez Zamawiającego.
 Montaż urządzenia GPS. Firma montująca urządzenie - „ELTE” z Krakowa.
 Szkolenie z obsługi pojazdu (podwozia i zabudowy) w terminie do 7 dni od dostawy
pojazdu, w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie teoretyczne, a następnie szkolenie
praktyczne na kanale- łącznie minimum 3 dni. W razie potrzeby Zamawiający w
terminie do miesiąca od pierwszego szkolenia może wezwać dostawcę do ponownego
jednodniowego szkolenia praktycznego.
 Wymagany wstępny odbiór w stanie surowym w fabryce producenta – przed
lakierowaniem.
 Ostateczny odbiór pojazdu nastąpi protokołem odbioru końcowego w siedzibie
zamawiającego po uprzedniej rejestracji pojazdu i przeszkoleniu obsługi.
ZZP/ZS/D/12/2013
16
Załącznik Nr 2
Pieczęć Wykonawcy
OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy o wartości do 400.000
EURO wg Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i
roboty budowlane obowiązującego w MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie, na zadanie pt.:
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, ssąco-płuczącego z funkcją
odzysku wody”
......................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko / Nazwa Wykonawcy/
.......................................................................................................................................................
adres
.......................................................................................................................................................
NIP.............................................................
REGON......................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oferuję dostawę materiałów objętych
zamówieniem i oświadczam że :
1. Za dostawę przedmiotu objętego zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proponujemy wynagrodzenie:
wynagrodzenie netto ..................... zł ( słownie...........................................................)
wynagrodzenie brutto ......................zł (słownie:............................................................)
stawka podatku VAT ......................... %
2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizujemy do ośmiu miesięcy od daty
podpisania umowy.
ZZP/ZS/D/12/2013
17
3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni
od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:
.............................................................................................
Jako datę zapłaty ustala się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia
przelewu w banku.
4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Wadium w kwocie……..………. zł zostało wniesione w dniu …....................................
w formie........................................................................................................................
7. Zwrotu wadium w formie gotówkowej należy dokonać na
konto:............................................................................................................................
8. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego,
9. Jesteśmy świadomi, że jeżeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w
ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
10. Udzielamy gwarancji :
a)
na cały pojazd (podwozie + zabudowa) ...............................( minimum 24 miesiące)
b)
na perforację zbiornika ................................ (minimum 10 lat)
11. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie za realizację przedmiotu umowy w formie
………………………………… w wysokości ………………………………… .
12. Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od
nr .................... do nr ...................
13. Wykonawca informuje o numerze faxu ……………nr telefonu ………………,
e-mail
……………. na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp.
Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1
2
3
4
5
Oświadczenia Wykonawcy
- załącznik nr 3,5
Wzór umowy
- załącznik nr 4,
Folder lub prospekt itp.
Deklaracja Zgodności WE
Symulacja obciążenia osi podwozia dla poszczególnych wariantów napełnienia komór
zbiornika.
ZZP/ZS/D/12/2013
18
6 Rysunek zestawieniowy proponowanego kompletnego pojazdu wraz ze wskazaniem
usytuowania najistotniejszych elementów zabudowy takich jak np. pompy, kołowroty
ciśnieniowe, system prowadzenia węża ssącego, szafki narzędziowe, wymiary zbiornika
(strona lewa i prawa).
7 Rysunek wraz z wymiarami i zasięgiem wysuwanego ramienia roboczego.
8 Certyfikat jakości ISO 9001: 2008 wydany przez producenta w zakresie produkcji.
9 Foldery, prospekty lub inne materiały przedstawiające oferowany przedmiot zamówienia.
......................................., dnia..............................
.......................................
(podpis osoby uprawnionej do
występowania w obrocie
prawnym, reprezentowania i składania
oświadczenia woli.)
ZZP/ZS/D/12/2013
19
W
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 3
Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1 nie jesteśmy wykluczeni na podstawie § 26 Regulaminu przeprowadzania przetargów
i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w MPWiK
Sp. z o. o. w Jaworznie,
2 nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
3 zapoznaliśmy się z warunkami postępowania, a także z warunkami zawartymi we wzorze
umowy i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń,
4 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi
5 znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
6 posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania
zadania,
7. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń,
8. akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą,
9. ceny zaproponowane przez Nas w załączniku nr 2 nie ulegną zmianie przez okres
obowiązywania umowy
…...................................., dnia…...........................
…....................................
podpis osoby uprawnionej do występowania w
obrocie prawnym, reprezentowania i składania
oświadczenia woli.
ZZP/ZS/D/12/2013
20
W
Pieczęć Wykonawcy
Załącznik nr 5
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia.
dotyczy: dostawy fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, ssąco-płuczący z funkcją
odzysku wody
Zakres dostawy obejmuje :
Fabrycznie nowy pojazd specjalistyczny, ssąco-płuczący z funkcją odzysku wody - 1 szt
marka
typ
model
rok produkcji
kolor
pojemność silnika
Pojazd specjalistyczny, ssąco-płuczący z funkcją odzysku wody o nie gorszych parametrach
technicznych niż:
DANE TECHNICZNE :
 Silnik wysokoprężny o mocy min. 280 kW, zabezpieczający moc wymaganą do napędu
urządzeń zabudowy;
 Norma spalania EURO 5 EEV
 Wyciszenie pojazdu do 82 dB, wg. Przepisów EWG 92/97;
 Rozstaw dobrany do zabudowy
 Przystawka odbioru mocy niezależna od skrzyni biegów, przystosowana do pracy
ciągłej i umożliwiająca jednoczesną pracę dwóch pomp:
o Typ: NMV;
o Dla max mocy: 370 – 410 { KM };
o Przy max momencie: 1.800 – 2.000 { Nm};
o Przełożenie: f≥0,92;
 Manualna skrzynia biegów: 16 przełożeń w przód zsynchronizowanych i 2 przełożenia
wsteczne;
ZZP/ZS/D/12/2013
21
 Przygotowanie dla urządzenia uruchamiającego i zatrzymującego silnik na końcu ramy;
 Podwozie 2 – osiowe 4x2;
 Dodatkowe urządzenie zwalniające - kombinacja hamulca wydechowego i
dekompresyjnego silnika o mocy min. 300 kW
 Blokada mechanizmu różnicowego kół, możliwość włączenia przy niskiej prędkości;
 Przednie paraboliczne resory 2 piórowe 9 t, bezobsługowe;
 Tylne zawieszenie pneumatyczne, sterowanie zawieszeniem dwukanałowym na desce
rozdzielczej
 Stabilizator osi tylnej. Amortyzatory teleskopowe;
 Nośność tylnego zawieszenia 13 t;
 Opony przystosowane do obciążenia, zalecane przez producenta; stalowe obręcze;
koło zapasowe, osłony nakrętek kół przednich.
 Długość ramy i rozstaw osi technicznie przystosowany do rozkładu obciążeń zabudowy;
 Główny zbiornik paliwa z aluminium, pojemność min. 310 litrów, zbiornik AdBlue min.
40 l z tworzywa;
 Podgrzewacz paliwa;
 Korek zamykany na kluczyk;
 Pilot centralnego zamka;
 Ogumienie dobrane odpowiednio do rzeczywistej nośności osi, zalecane przez
producenta;
 Kabina trzyosobowa, krótka;
 Fotel pneumatyczny ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa i zagłówkiem. Fotel
pasażera sztywny z pasem bezpieczeństwa. Trzeci fotel- środkowy;
 Dwie szyby sterowane elektrycznie. Dwa podgrzewane, zdalnie sterowane lusterka
wsteczne;
 Wywietrznik dachowy;
 Szerokokątne lusterko wsteczne. Lusterko rampowe. Lusterko przed szybą przednią;
 Dwa stopnie wejściowe na stanowisko kierowcy;
 Oświetlenie stopni kabiny;
 Dodatkowe przeszklenia dolnej części drzwi po stronie pasażera;
 Klejona i przyciemniona szyba przednia, szyby boczne przyciemnione;
 Brak tylnej szyby kabiny;
 Kierownica 4-ramienna, regulowana w dwóch płaszczyznach;
 Tempomat przy kierownicy;
 Dwie dwubiegowe wycieraczki ze zintegrowanym spryskiwaczem;
 Zderzak 3 częściowy, szary z reflektorami, boki stalowe;
 Mechaniczne zawieszenie kabiny w czterech punktach;
 Radio CD, sterowanie przy kierownicy;
 Układ hamulcowy elektro-pneumatyczny,2 obwodowy, sterowany elektronicznie;
 Tarczowe hamulce osi przedniej i tylnej;
 Hamulec ręczny sterowany pneumatycznie, unieruchomienie pojazdu poprzez
sprężynę siłownika. Zawór hamulca postojowego;
 System zapobiegający blokowaniu kół (ABS);
 Wspomaganie hamowania awaryjnego (EBA);
 Układ przeciwpoślizgowy (ASR);
 Wspomaganie ruszania pod górę;
ZZP/ZS/D/12/2013
22










Sterowanie włączeniem blokady mechanizmu różnicowego do 10 km/h (4x2);
Równoważenie zużycia klocków;
Alarmy stanu hamulców;
Akumulator 225 Ah;
Akumulatory po lewej stronie obok siebie. Napięcie 24V z 2 akumulatorów;
Skrzynka bezpieczników o dużym prądzie w skrzynce akumulatorów;
Wyłącznik główny zewnętrzny;
Oświetlenie zgodne z wytycznymi UE;
Pionowy układ wydechowy z prawej strony;
Zestaw narzędzi, kamizelka odblaskowa, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica,
dywaniki gumowe, podnośnik, 2 kliny pod koła;
 Brzęczyk biegu wstecznego;
 Gniazdo prądowe 12V + 24V na desce rozdzielczej
 Koło zapasowe
 Przygotowanie do świateł obrysowych
 Deska rozdzielcza z wyświetlaczem cyfrowym z:
- prędkościomierzem, zegarem, wyświetlaniem informacji z radia, temperaturą
zewnętrzną.
- wyświetlaniem informacji dotyczących prowadzenia.
- komunikatami alarmowymi dla kierowcy i wyświetlaniem poszczególnych menu.
 Wskaźniki analogowe na desce:
- centralny obrotomierz z zakresem ekonomicznym, wskaźniki poziomu paliwa, ciśnienia
powietrza, temperatury płynu chłodzącego.
- kontrolka kierunkowskazów
- lampki kontrolne i ostrzegawcze.
- szkło przeciw odblaskowe.
- dostęp do menu sterownikiem radia przy kierownicy.
- regulacja jasności.
1. SYSTEM ZABUDOWY
A. ZBIORNIK
 Zbiornik cylindryczny wykonany z blachy kotłowej;
 Całkowita pojemność zbiornika min. 8.000 litrów;
 Dopuszczalne ciśnienie robocze: 1/ + 0,5 bara;
 Grubość płaszcza zbiornika minimum 6 mm;
 Zbiornik wyposażony w pierścienie wzmacniające ciśnieniowo – próżniowe;
 Zbiornik osadzony na ramie pomocniczej połączonej z ramą główną przy zachowaniu
wszelkich przepisów i zaleceń zawartych w wytycznych producenta podwozia;
 Zbiornik dzielony na dwie części przegrodą ruchomą, jedna część na wodę czystą, druga
na osady z czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Przegroda ta powinna być przesuwana
pneumatycznie. Blokowanie przegrody ruchomej ma odbywać się automatycznie, od
wewnątrz zbiornika, za pomocą jednego zaworu elektropneumatycznego i jednego
rygla umieszczonego na przegrodzie ruchomej. Wyklucza się blokowanie tłoka z
zewnątrz. Przegroda ruchoma ma być wyposażona w uszczelkę EPDM regulowaną
(ciśnienie) automatycznie.
 Blokowanie przegrody ruchomej ma być możliwe w 3 pozycjach:
ZZP/ZS/D/12/2013
23
Część wodna: 2.500 l.
Część szlamowa: 5.500 l.
Część wodna: 3.500 l.
Część szlamowa: 4.500 l.
Część wodna: 4.500 l.
Część szlamowa: 3.500 l.
 Przegroda ruchoma ma służyć jednocześnie do opróżniania zbiornika z mediów.
Podniesienie dennicy w celu opróżnienia zbiornika musi odbywać się z pozycji
wyjściowej ułożenia kołowrotu ciśnieniowego (czyli z pozycji zerowej), bez
konieczności każdorazowej zmiany jego położenia;
 Zbiornik ma być zakończony pokrywą tylną zamykaną za pomocą dwóch cylindrów
hydraulicznych otwieranych do góry (sterowanie powinno być umieszczone w
obszarze, z którego operator widzi dennice, ale nie znajduje się bezpośrednio przy niej)
i wyposażone w hydrauliczne zabezpieczenie przed opadnięciem. Otwarcie rygli może
się odbywać tylko po zniwelowaniu ciśnienia do 0 bar. Pomiędzy pokrywą a płaszczem
zbiornika olej-odporna uszczelka;
 Zbiornik należy zakończyć fartuchem wylotowym wykonanym ze stali szlachetnej (nie
lakierowanym) zabezpieczającym w trakcie opróżniania przed rozpryskiwaniem
ścieków;
 W dolnej części pokrywy tylnej należy umieścić króciec ssania i opróżniania DN100
uruchamiany elektro- pneumatycznie, z zasuwą. Króciec ma być wyposażony w złącze
Perrot z zaślepką;
 Część wodna powinna być napełniona poprzez króciec DN50 z zasuwą z kurkiem
odcinającym 2” ze złączem storz „C” oraz zaślepką. Króciec należy umieścić w obszarze
pompy ciśnieniowej. Komora wodna ma zostać wyposażona we właz inspekcyjny
DN500;
 Wskaźniki napełniania poszczególnych komór:
Dla komory wodnej dwa wskaźniki LED jeden umieszczony w obszarze pompy
ciśnieniowej, drugi w głównej szafce sterowniczej
Dla komory szlamowej: podłużny wziernik wyposażony w wycieraczkę, wziernik
umieszczony z prawej strony zbiornika (patrząc od tyłu).
 Spust wód nadosadowych poprzez wąż ssący kasetowy. Ma umożliwiać zrzut wód
nadosadowych z powrotem do kanału (funkcja ma być uruchamiana z szafki
sterowniczej). Przełączenie instalacji ssącej na „ciśnienie” ma powodować zasysanie
wody nadosadowej z komory szlamowej z przepompowywanie jej przez wąż ssący z
powrotem do kanału.
B. UKŁAD SSĄCY
 Pompa próżniowa o wydajności min. 1290m³/h, podciśnienie max.0,5 bara z napędem
bezpośrednio od niezależnej od skrzyni biegów przystawki odbioru mocy typu NMV za
pośrednictwem pasków klinowych.
Parametry pompy:
o Typ
łopatkowa
o Sposób chłodzenia
wodą
o Ciśnienie ssania, max podciśnienie
- 1,0 (bar)
o Max ciśnienie tłoczenia
+ 0,5 (bar)
 Przy max obrotach
1.500 (Obr. / min.)
 Przy max moc
38 (kW)
o Max waga
260 +/- 10 % (kg)
ZZP/ZS/D/12/2013
24
 Zabezpieczenie pompy przed zassaniem osadu oraz przegrzewaniu wraz z sygnalizacją
wizualna i dźwiękową;
 Pompa wyposażona w zawór ograniczający podciśnienie w zbiorniku, sterowany
pneumatycznie. Podciśnienie regulowane bezstopniowo z szafki sterowniczej;
Wąż ssący DN100 ma być prowadzony w kasecie płasko zabudowanej na zbiorniku.
Długość węża ssącego minimum 16 metrów z możliwością dopięcia kolejnych
odcinków. Zwijanie i rozwijanie węża uruchamiane hydraulicznie. Podłączenie do
zbiornika poprzez kolanko rurowe z otworem rewizyjnym i zasuwą pneumatyczną
DN125. Kaseta ma być zakończona wysięgnikiem tandemowym, który będzie wspólnie
prowadził wąż ciśnieniowy DN25 i wąż ssący. Wysięgnik prowadzony od prawej strony
pojazdu (patrząc w kierunku jazdy) w poprzek zbiornika (na kołowrocie ciśnieniowym).
Wysięgnik wysuwany na min. 1200mm i obrotowy o min. 180°. Wąż zakończony
metalową ssawką.
 Rozwijania/ zwijania węża, jak również wysuw i obrót wysięgnika mają być
uruchamiane hydraulicznie;
 Pompa ssąca wyciszona poprzez zabudowę za klapą z matą wygłuszającą;
 Pompa zabudowana na ruchomym podeście umożliwiającym jej przesuw w celu
ułatwionego dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych;
C. UKŁAD WYSOKOCIŚNIENIOWY
 Pompa wysokociśnieniowa nurnikowa o wydajności min. 330l/min przy 170 barach, z
napędem od niezależnej od skrzyni biegów odbioru mocy typu NMV poprzez pasy
klinowe.
Parametry pompy:
 Typ
nurnikowa (nurniki porcelanowe)
 Min. Wydatek
330 (l/min)
o Przy max ciśnieniu
170 (bar)
o Przy max obroty
1.500 (Obr./min.)
o Przy max mocy
103 (kW)
 Max waga
300 +/- 10 % (kg)
 Płynna regulacja ciśnienia i wydatku wody;
 Pompa zabudowana na ruchomym podeście umożliwiającym jej przesuw w celu
ułatwionego dojścia do regulacji naciągu pasków klinowych;
 Zabezpieczenie instalacji ciśnieniowej przed przeciążeniem. Zabezpieczenie przed
przegrzaniem oleju przekładniowego z optyczną i dźwiękową kontrolką;
 Pompa ciśnieniowa ma być chroniona przed pracą „ na sucho” z akustyczną i optyczną
kontrolką oraz automatycznym wyłączeniem pompy ciśnieniowej przy niedostatecznej
ilości wody w zbiorniku;
 Obrotowy bęben (kołowrót) z wężem wysokociśnieniowym DN25, długość 120
metrów, zabudowany na pokrywie tylnej zbiornika, odchylany w lewą stronę (patrząc
w kierunku jazdy). System nawijania węża na kołowrót ma być wyposażony w
automatyczną prowadnicę równomiernie układającą wąż na bębnie;
 Obrotowy bęben z wężem DN13, 80 metrów, wyposażony w pistolet wodny ze złączem
obrotowym z automatycznym bypassem do obsługi kołowrotu. Powinien zostać
zabudowany z tyłu pojazdu.
 Napęd bębnów ciśnieniowych- hydrauliczny umożliwiający płynną regulację prędkości
posuwu w obu kierunkach;
ZZP/ZS/D/12/2013
25
 System opróżniania instalacji z resztek wody;
 Licznik posuwu węża ciśnieniowego DN25 w kanale z następującymi funkcjami:
o Licznik metrów węża w kanale;
o Zapis do pamięci ostatnich 20 czyszczonych odcinków z wyświetlaniem
poszczególnych odcinków oraz wydajnością w metrach;
o Wyświetlanie wydajności dziennej;
o System rozszerzony o dotykowy ekran zamontowany w kabinie
kierowcy kompatybilny z licznikiem posuwu węża i umożliwiający
przegranie danych zgromadzonych na nim za pomocą pamięci
przenośnej. System powinien również umożliwiać wpisanie przez
operatora danych takich jak: zleceniodawca usługi, dane dotyczące
miejsca czyszczenia- np. ulica, miejscowość. Zapis danych w formacie
PDF lub Excel.
Wyświetlanie łącznej długości wyczyszczonych odcinków (tak długo jak
samochód egzystuje)
W pełni automatyczna regulacja prędkości kołowrotu ciśnieniowego przy
czyszczeniu, czyli przy nawijaniu węża na kołowrocie, która ma zapewnić stałą
szybkość liniową dyszy w kanale niezależnie od ilości warstw węża nawiniętych
na kołowrocie;
Regulacja prędkości posuwu węża w kanale w zależności od stopnia
zabrudzenia (wolniejszy posuw przy bardziej zabrudzonym kanale, szybszy przy
mniejszym zabrudzeniu);
W przypadku zablokowania (zaklinowania) dyszy w kanale obroty pompy
ciśnieniowej powinny być automatycznie redukowane, co ma zapobiegać
przypadkowym uszkodzeniom kanału.
D. SYSTEM ODZYSKU WODY
 Urządzenie do odzysku wody zapewniające ciągłą pracę przy maksymalnych
parametrach pracy pompy wysokociśnieniowej;
 Minimum 5- cio stopniowy układ filtracji, składający się min z filtra wstępnego w
postaci „ sita” wykonanego ze stali nierdzewnej, pływaka ze stali nierdzewnej
zapewniającego pobór wody z poziomu zawierającego najmniej frakcji brudu,
obrotowego filtra z listwą zgarniającą i listwą dysz czyszczącą filtr w trakcie pracy
pompy recyklingu, baterii cyklonów;
 Stopień oczyszczania wody po filtracji powinien być dostosowany do wymagań
producenta oferowanej pompy ciśnieniowej;
 System recyklingu powinien pracować ze stałą wydajnością bez względu na
zmieniające się obroty silnika. Uruchomienie jakiejkolwiek funkcji hydraulicznej w
trakcie pracy odzysku nie może powodować spadku wydajności pompy recyklingu;
 Pompa recyklingowa powinna jednocześnie służyć jako „przepompownia” z
podłączeniami Perrot część V DN100 oraz zaślepkami. Uruchamiana hydraulicznie.
2. OGRZEWANIE ZIMOWE POJAZDU
Pojazd dostosowany do pracy w warunkach zimowych do -15°C . Wszelkie przewody
ciśnieniowe od pompy do kołowrotów ciśnieniowych powinny być poprowadzone w
specjalnych rurach osłonowych, tzw. „peszlach”. Do wszystkich miejsc przepływu wody
należy doprowadzić za pomocą niezależnych od pracy silnika urządzeń grzewczych ciepłe
ZZP/ZS/D/12/2013
26
powietrze. Urządzenia te, w ilości minimum 2 sztuk powinny znajdować się w obszarze
pompy ciśnieniowej oraz obszarze kołowrotu ciśnieniowego. Pompa ciśnieniowa, zawór
bezpieczeństwa i cyklony powinny zostać zabudowane drzwiami z aluminium. Zabudować
należy mały i duży kołowrót ciśnieniowy (obudowa z ocynkowanej blachy). Pod ogrzewanie
powinna zostać podłączona również pompa recyklingu (obudowa z blachy ocynkowanej).
3. INNE ELEMENTY ZABUDOWY I WYPOSAŻENIA
 Pompa ssąca zabudowana za drzwiami wygłuszającymi zamykanymi na klucz
wykonanymi z ocynkowanej blachy;
 Główna szafka sterownicza zabezpieczona przed wodą, zamykana, oświetlona i
ogrzewana, umieszczona z tyłu pojazdu z opisami w języku polskim. Obudowa szafki
wykonana ze stali nierdzewnej z szybą plexi z przodu otwieraną na bok i zabezpieczoną
przed zamknięciem. Szafka wyposażona we wszelkie niezbędne elementy do obsługi
pojazdu, min:
 Włącznik silnika i przyssawki mocy (wyklucza się włączenie przystawki mocy z
kabiny kierowcy)
 Obrotomierz wskazujący obroty silnika w każdym momencie pracy
 Kontrolkę sygnalizującą podwyższoną temperaturę pompy ssącej
 Przełącznik zaworu czwór- drożnego (ssanie- wyrównanie- ciśnienie)
 Kontrolkę sygnalizującą podwyższoną temperaturę pompy ciśnieniowej + sygnał
dźwiękowy
 Kontrolkę wskazującą brak wody w komorze wodnej
 Odryglowywanie/ ryglowanie przegrody ruchomej
 Manometr wysokościowy oraz próżniowy;
 Manometr hydrauliczny;
 Regulacja obrotów silnika;
 Manometr ciśnienia powietrza;
 Zawór pneumatyczny;
 Wyłącznik awaryjny;
 Sterowanie pompy wysokociśnieniowej oraz próżniowej;
Dodatkowo przy dużym kołowrocie ciśnieniowym panel sterowniczy odchylany
razem z nim i obrotowy w dowolną, wygodną dla operatora stronę. Zamykany i
oświetlony. Wykonany ze stali nierdzewnej i zamykany szybą plexi otwieraną do
góry i zabezpieczoną przed opadnięciem za pomocą magnesu. Powinien zawierać
takie funkcje jak:
Sterowanie kołowrotami ciśnieniowymi;
Sterowanie wężem ssącym (rozwijanie/zwijanie, wysuwanie/wsuwanie,
obrót w lewo/prawo);
Wyświetlacz licznika posuwu węża ciśnieniowego DN25
 Elektryczny moduł bezpieczeństwa do włączania pompy ciśnieniowej i ssącej z
automatyczną redukcją na bieg wolny do ochrony przed ewentualnymi błędami
obsługi i do ochrony elementów napędowych i pomp;
 Stanowiska z imadłem do zmiany dysz czyszczących (zamontowane z boku zabudowy,
wysuwane)
 Wszelkie elementy mają być lakierowane indywidualnie przed montażem końcowym;
 Lakierowanie: RAL 2004 (pomarańczowy)
 Po prawej i lewej stronie zbiornika długie, otwarte skrzynki na węże z ocynkowanej
blachy, pod jedną z nich należy zamontować długą, zamykaną skrzynkę na węże z
ZZP/ZS/D/12/2013












27
ocynkowanej blachy z klapami otwieranymi ku dołowi. W wolnej przestrzeni należy
zamontować dodatkowa szafkę narzędziową, a z tyłu pojazdu otwartą skrzynkę na
odpady ze stali nierdzewnej.
W tylnej części zabudowy należy umieścić żółte obrotowe światło ostrzegawcze z
siatką ochronną;
Siatki ochronne na tylne światła;
Halogenowy reflektor do oświetlania miejsca pracy operatora z możliwością
zdejmowania (2,5 metra kabla) i przemieszczania + bęben z kablem 12 metrów ;
Licznik godzin pracy pomp (ssącej i ciśnieniowej) umieszczone w kabinie kierowcy;
Drabina aluminiowa z uchwytem nad jedną z szafek na węże;
Przy kołowrocie ciśnieniowym bęben z linką 12 metrów do zawieszenia prowadnicy
węża w kanale;
Biało-czerwone znakowanie na krawędziach zgodnie z normą DIN 307010 i żółtoczerwone oznakowanie zgodnie z normą ECE70;
W wyposażeniu:
Dysza czyszcząca dla węża DN13 do średnic DN150;
Dysza stożkowa dla wężaDN13 do średnic od DN60;
Dysza stożkowa dla węża DN25 dla średnicy od DN150;
Dysza kombinowana granat – bomba dla węża DN25 dla średnic od DN200 do
600;
Górna i dolna prowadnica węża DN25 w kanale ( górna nakładana, dolna
banan);
Wąż do napełniania zbiornika wodą DN50 – 10 metrów;
Wszystkie funkcje zabudowy powinny być sterowane elektronicznie w oparciu o
technologię CAN – BUS;
Złącze RS do testowania ( ma umożliwić sprawdzanie wszystkich funkcji
elektronicznych zabudowy);
Na kabinie kierowcy zamontowana belka świetlna typu LED z napisem po środku
„MPWIK Jaworzno”.
Wszelkie otwory niezbędne do montażu radiotelefonu, GPS i belki świetlnej winny być
wykonane przez ASO podwozia
DODATKOWE WYMAGANIA :
 Dokumentacja niezbędna do dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Polski –
wymagane na dzień ostatecznego odbioru pojazdu;
 Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony
środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 Gwarancja na cały pojazd (podwozie + zabudowa)– 24 miesiące
 Gwarancja na perforację zbiornika 10 lat
 Punkty serwisowe: minimum 1 serwis zabudowy w odległości maksimum 50km od
siedziby Zamawiającego.
 Montaż radiotelefonu dostarczonego przez Zamawiającego.
 Montaż urządzenia GPS. Firma montująca urządzenie - „ELTE” z Krakowa.
 Szkolenie z obsługi pojazdu (podwozia i zabudowy) w terminie do 7 dni od dostawy
pojazdu, w siedzibie Zamawiającego. Szkolenie teoretyczne, a następnie szkolenie
praktyczne na kanale- łącznie minimum 3 dni. W razie potrzeby Zamawiający w
terminie do miesiąca od pierwszego szkolenia może wezwać dostawcę do ponownego
jednodniowego szkolenia praktycznego.
ZZP/ZS/D/12/2013
28
 Wymagany wstępny odbiór w stanie surowym w fabryce producenta – przed
lakierowaniem.
 Ostateczny odbiór pojazdu nastąpi protokołem odbioru końcowego w siedzibie
zamawiającego po uprzedniej rejestracji pojazdu i przeszkoleniu obsługi.
W przypadku wyboru naszej oferty :
1.
Przekażemy Zamawiającemu opis wszystkich funkcji oraz dokumentację technicznoruchową, katalog części zamiennych w języku polskim
2.
Udzielimy gwarancji :
na cały pojazd (podwozie + zabudowa)– .................... miesiące licząc od daty
protokolarnego przekazania/odbioru pojazdu.
na perforację zbiornika ............... lat licząc od daty protokolarnego
przekazania/odbioru pojazdu.
3.
W cenie oferty uwzględniono przeszkolenie operatorów pojazdu po jej dostawie w
siedzibie Zamawiającego, praktyczne i teoretyczne.
Ponadto oświadczamy, że zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
………………………….., data.............................
......................................................
podpis osoby uprawnionej do występowania w
obrocie prawnym, reprezentowania i składania
oświadczenia woli
ZZP/ZS/D/12/2013
29
Załącznik nr 6
W
Pieczęć Wykonawcy
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego, ssąco-płuczącego z funkcją odzysku
wody.”
oświadczamy, że w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia
z zakresu realizacji dostaw :
Lp.
Opis przedmiotu
zamówienia (z
uwzględnieniem
wykazania realizacji
określonego zakresu)
Całkowita wartość
brutto zamówienia w
PLN
Termin realizacji
Nazwa odbiorcy
Data
rozpoczęcia
Data
zakończenia
Na dowód powyższego załączamy referencje (lub inne dokumenty) z których wynika, że
roboty te zostały wykonane z należycie.
………………………….., data.............................
......................................................
podpis osoby uprawnionej do
występowania w obrocie prawnym,
reprezentowania i składania
oświadczenia woli

Podobne dokumenty