SŁOWNIK INŻYNIERA ANGIELSKO

Komentarze

Transkrypt

SŁOWNIK INŻYNIERA ANGIELSKO
SŁOWNIK INŻYNIERA ANGIELSKO-POLSKI V.03.2010
(c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone
Słownik zawiera 121774 słówka.
10-100Base-T auto-sensing LAN=sieć lokalna typu 10-100Base-T z automatycznym
rozpoznawaniem szybkości
15-pin mini D-SUB=piętnasto-stykowe złącze typu mini D-SUB
15-pin VGA connector=piętnasto-stykowe złącze VGA
180° reverse bend test=próba przeginania o kąt 180°
2-level password protection=dwupoziomowa ochrona hasłem
3D modelling=modelowanie trójwymiarowe
3-Dimension Television=telewizja trójwymiarowa
3-exceas-code=kod z nadmiarem trzy
3-knife trimmer=trójnóż
4 chlorophenyl benzenesulphonate=benzosulfonian 4chlorofenylowy
a display=zobrazowanie oscyloskopowe we współrzędnych prostokątnych
a family=grupa główna układu okresowego
a horizon=poziom wymywania
a horizon=warstwa eluwialna
a posteriori probability=posteriori
a posteriori probability=prawdopodobieństwo
a priori estimates=nierówności różniczkowe
a priori probability=prawdopodobieństwo
a size=format
a Standard Code for Information Interchange=znormalizowany kod do wymiany
informacji
a sweep=parawan rodzaj trału
a.c. generator=alternator
a.c. generator=prądnica prądu przemiennego
a.c. motor=silnik prądu przemiennego
a/d conversion=konwersja analogowo-cyfrowa
a/d conversion=przetwarzanie analogowo-cyfrowe
ab initio trainer=samolot do podstawowego szkolenia
abac=nomogram
abaca=konopie manilskie
abaca=manila
abacterial=pozbawiony bakterii
abampere=biot
abamurus=kontrfosa
abamurus=przypora
abandon all hope=porzucić tekst
abandon an application=wycofać zgłoszenie
abandon an application=zrezygnować ze zgłoszenia
abandon drilling well=zaniechać wiercenia otworu
abandon ship=opuścić statek
abandon ship bill=rozkład alarmu łodziowego
abandon text=porzucić tekst
abandon text=przerwać pracę nad tekstem
abandoned luggage=bagaż nieodebrany
abandoned workings=stare zroby
abandonment=abandon
abatement of pollution=spadek zanieczyszczeń
abatis=tama wentylacyjna
abatis=zasieka
abatjour=świetlik odbijający światło
A-battery=bateria żarzenia
abat-vent=żaluzja osłaniająca od wiatru
abatvoix=reflektor akustyczny
abaxial=oddalony od osi
abaxial=pozaosiowy
abb=skrajna część runa owcy
Abbe number=liczba Abbego
Abbe number=współczynnik dyspersji
Abbe refractometer=refraktometr Abbego
Abbe vertical metroscope=długościomierz pionowy Abbego
Abbe's sine condition=warunek Abbego
abbrev=skrót
abbreviated address calling=odwołanie do skróconego adresu
abbreviated addressing=adresowanie skrócone
abbreviation file=plik skrótów
abbreviation file=zbiór skrótów
abeam=na trawersie
Abegg's rule of eight=reguła gazu szlachetnego
Abegg's rule of eight=reguła oktetu
Abel flash-point apparatus=aparat Abel-Penskyego do oznaczania temperatury
zapłonu
abele=białodrzew
abelian category=kategoria abelowa
abelian extension=rozszerzenie abelowe
abelian group=grupa abelowa
abelian group=grupa przemienna
abelian variety=rozmaitość abelowa
Abel's integral equation=równanie całkowe Abela
abend abnormal end=niewłaściwe przerwanie
abend abnormal end=niewłaściwe zakończenie
aberrated=aberracyjny
aberrated=obarczony aberracjami
aberration-free=bezaberracyjny
aberration-free=wolny od aberracji
abhesive=substancja zapobiegająca przywieraniu
abichite=abichit
abietate=abietynian
abietic acid=kwas abietynowy
abiogenesis=abiogeneza
abiotic=abiotyczny
abiotic=nieożywiony
abiotic=pozbawiony życia
ablation=ablacja
ablation=chłodzenie ablacyjne
ablation material=materiał na osłony ablacyjne
ablation moraine=morena ablacyjna
ablative=ablacyjny
ablative heat-shield=osłona cieplna ablacyjna
ablator=materiał na osłony ablacyjne
able pattern=wzorzec zmienny
able to sea=zdatny na morze o statku
able-bodied=sprawny fizycznie
able-bodied=zdolny do służby
abluvium=abluwium
abnormal behavior signature=świadectwo dziwnego zachowania
abnormal behavior signature=sygnatura nienormalnego zachowania
abnormal behavior signature=symptom nienormalnego zachowania
abnormal end=zakończenie awaryjne
abnormal end=zakończenie przedwczesne
abnormal end of task=niewłaściwe zakończenie zadania
abnormal glow discharge=wyładowanie jarzeniowe nienormalne
abnormal termination=niewłaściwe przerwanie
abnormal termination=niewłaściwe zakończenie
abnormal termination=zakończenie anormalne
abnormality=anormalność
abnormality=odchylenie od normy
aboard=na pokładzie
aboard=na statku
A-bomb=bomba atomowa
abonent=abonent
aborigines=autochtoni
aborigines=flora i fauna miejscowa
aborigines=tubylcy
abort=przerwanie wykonywania zadania
abort from orbit=zejść z wyznaczonej orbity
abort timer=regulator czasowy przerwania
aborted casting=odlew wadliwy
aborted casting=odlew wybrakowany
abortive=zniekształcony
abortive attempt=nieudana próba
abortive failure=uszkodzenie powodujące przerwę w działaniu danego systemu
abounds=mnożyć dziesiętnie
about-sledge=miot kowalski dwuręczny
above board=zgodny programowo
above crossing=skrzyżowanie wielopoziomowe
above mentioned=wyżej wymieniony w dokumencie
above named=wyżej wymieniony
above or below 1 mW=decybel ponad
above reference noise=decybel ponad poziom odniesienia szumów
above sea level=nad poziomem morza
above-ground=nadziemny
above-mentioned=wyżej wymieniony
above-resonance balancing machine=wyważarka nadkrytyczna
above-water body=część nadwodna kadłuba
above-water body=nadwodzie
above-water lateral plane=powierzchnia nawiewu
abradant=materiał ścierny
abradant=ścierniwo
abrasion hardness=odporność na ścieranie
abrasion mark=rysa
abrasion mark=starte miejsce na powierzchni przedmiotu
abrasion platform=platforma abrazyjna
abrasion resistance=odporność na ścieranie
abrasion tester=ścieralnościomierz
abrasive action=działanie ścierne
abrasive action=ścieranie
abrasive base paper=podłoże na papier ścierny
abrasive belt grinding=szlifowanie taśmą ścierną na szlifierce taśmowej
abrasive belt machine=szlifierka taśmowa
abrasive blast room=oczyszczarka komorowa
abrasive blasting=obróbka strumieniowo-ścierna
abrasive blasting=oczyszczanie strumieniowo-ścierne
abrasive brick=kamień ścierny
abrasive brick=osełka
abrasive brick=pilnik ścierny
abrasive cleaning=oczyszczanie strumieniowo-ścierne
abrasive cloth=płótno ścierne
abrasive compound=pasta polerska
abrasive cutting=cięcie ściernicą
abrasive cutting-off machine=szlifierka-przecinarka
abrasive descaling=usuwanie Zgorzeliny metodą ścierną
abrasive disk=krążek ścierny
abrasive disk=ściernica
abrasive disk=tarcza ścierna
abrasive dressing wheel=obciągacz ściernicowy
abrasive grain=ziarno ścierne
abrasive machine=łuszczarka
abrasive machining=obróbka ścierna
abrasive paper=papier ścierny
abrasive saw=piła bezzębna
abrasive saw=piła tarciowa
abrasive shot=śrut do oczyszczania
abrasive slurry=zawiesina proszku ściernego w cieczy
abrasive spheres=kulki ścierne do polerowania
abrasive stick=kamień ścierny
abrasive stick=osełka
abrasive stick=pilnik ścierny
abrasive wear=ścieranie się
abrasive wear=zużycie przez ścieranie
abrasive wheel=krążek ścierny
abrasive wheel=ściernica
abrasive wheel=tarcza ścierna
abrasiveness=własności ścierne
abrasor=skrobaczka
abreast=ramię głowicy magnetycznej
abreast milking parlour=dojarnia równoległa
abreast milling=frezowanie równoległe
abreuvoir=spoina między kamieniami
abridged edition=wydanie skrócone
abrupt change of section=nagła zmiana przekroju
abrupt p-n junction=złącze p-n skokowe
absence of confirmation=brak gotowości do przyjęcia danych
absence of confirmation=brak potwierdzenia
absence of evidence=brak dowodów
absinthe=absynt
absolute address=adres bezwzględny
absolute address=adres komputera
absolute address=adres maszynowy
absolute address=adres rzeczywisty
absolute addressing=adresowanie bezwzględne
absolute alcohol=alkohol absolutny
absolute alcohol=alkohol bezwodny
absolute ampere=amper absolutny
absolute assembler=asembler adresowania bezwzględnego
absolute assembler=asembler bezwzględny
absolute assembler=język symboliczny bezwzględny
absolute ceiling=pułap teoretyczny
absolute code=kod bezwzględny
absolute code=kod komputera
absolute code=kod maszynowy
absolute code=kod wewnętrzny
absolute coding=kodowanie bezpośrednie
absolute coding=kodowanie bezwzględne
absolute coding=kodowanie w języku komputera
absolute coding=programowanie w kodzie maszynowym
absolute command=instrukcja bezwzględna
absolute command=komenda bezwzględna
absolute configuration=konfiguracja absolutna
absolute constants=stale uniwersalne
absolute continuity=ciągłość absolutna
absolute convergence=zbieżność bezwzględna
absolute coordinate=współrzędna bezwzględna
absolute data=dane bezwzględne
absolute electromagnetic unit=absolutna jednostka elektromagnetyczna
absolute electrostatic unit=absolutna jednostka elektrostatyczna
absolute error=błąd absolutny
absolute error=błąd bezwzględny
absolute expression=wyrażenie bezwzględne
absolute force=siła bezwzględna
absolute height=wysokość bezwzględna
absolute height=wzniesienie nad poziomem morza
absolute humidity=wilgotność bezwzględna
absolute inequality=nierówność zawsze prawdziwa
absolute instruction=rozkaz absolutny
absolute instruction=rozkaz bezwzględny
absolute instruction=rozkaz pełny
absolute language=język bezwzględny
absolute language=język maszynowy
absolute language=język wewnętrzny
absolute line=prosta w nieskończoności
absolute loader=program bezwzględnego wczytywania
absolute loader=program ładujący absolutny
absolute machine code=kod bezwzględny
absolute magnitude=moduł liczby
absolute magnitude=wartość bezwzględna
absolute manometer=manometr absolutny
absolute moment=moment bezwzględny
absolute motion=ruch bezwzględny
absolute name=nazwa bezwzględna
absolute neighbourhood retract=retrakt absolutny otoczeniowy
absolute number=liczba niemianowana
absolute number=liczba oderwana
absolute order=komenda bezwzględna
absolute order=uporządkowanie bezwzględne
absolute path=pełna nazwa ścieżki
absolute path=ścieżka bezwzględna
absolute path name=bezwzględna nazwa ścieżki
absolute path name=pełna nazwa ścieżki
absolute permissive block=blokada z sygnałami bezwarunkowymi z możliwością
wyjazdu na odstęp
absolute point=punkt w nieskończoności
absolute positional pattern=bezwzględny wzorzec pozycyjny
absolute potential=pełne zasoby potencjalne określone bez uwzględnienia
opłacalności wydobycia
absolute pressure=ciśnienie bezwzględne
absolute program=program o adresach bezwzględnych
absolute property of surface=wewnętrzna własność powierzchni
absolute rate=wskaźnik bezwzględny
absolute retract=retrakt absolutny
absolute standard=norma nie podlegająca nowelizacji
absolute standard=wzorzec absolutny
absolute stereochemistry=stereochemia absolutna
absolute symbol=symbol bezwzględny
absolute tab=tabulator absolutny
absolute temperature=temperatura bezwzględna
absolute term=człon bezwzględny
absolute term=składnik bezwzględny
absolute term in an expression=wyraz wolny w wyrażeniu
absolute time=czas bezwzględny
absolute unit=jednostka bezwzględna
absolute value=moduł liczby
absolute value=wartość bezwzględna
absolute value computer=komputer o wartościach bezwzględnych
absolute value of a complex number=moduł liczby zespolonej
absolute value of a real number=moduł liczby rzeczywistej
absolute value of a real number=wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
absolute value of real number=moduł liczby rzeczywistej
absolute value of vector=moduł wektora
absolute vector=wektor bezwzględny
absolute velocity=prędkość bezwzględna
absolute viscosity=lepkość dynamiczna
absolute voltmeter=woltomierz wartości absolutnej
absolute zero=zero bezwzględne temperatury
absolutely continuous=absolutnie ciągły
absolutely dry=całkowicie suchy
absolutely summable series=szereg zbieżny bezwzględnie
absorb power=pobierać energię
absorb shocks=amortyzować wstrząsy
absorb shocks=łagodzić wstrząsy
absorbability=nasiąkliwość
absorbance=absorbancja
absorbance=gęstość optyczna
absorbance=wartość absorpcji
absorbate=absorbat
absorbate=absorbowana substancja
absorbate=substancja absorbowana
absorbed dose=dawka absorbowana
absorbed dose=dawka pochłonięta
absorbed dose rate=moc dawki pochłoniętej
absorbed particle=cząstka pochłonięta
absorbed power=moc pobierana
absorbency=absorpcja
absorbency=pochłanianie
absorbency=wchłanianie
absorbency index=absorpcyjność
absorbency index=współczynnik absorpcji
absorbent=absorbent
absorbent=pochłaniacz
absorbent=substancja absorbująca
absorbent filter=filtr absorbcyjny
absorbent gauze=gaza higroskopijna
absorbent paper=bibuła
absorbent paper=papier chłonny
absorber finger=pręt pochłaniający w wiązce prętów regulacyjnych
absorbing capacity=absorpcyjność
absorbing capacity=zdolność absorpcyjna
absorbing centres=centra barwne
absorbing clamp=cęgi absorpcyjne
absorbing column=kolumna absorpcyjna
absorbing nucleus=jądro pochłaniające
absorbing power=absorpcyjność
absorbing power=zdolność absorpcyjna
absorbing rod=pręt regulacyjny pochłaniający w reaktorze
absorbing state=stan pochłaniający
absorbing well=studnia chłonna
absorptiometer=przyrząd do pomiaru rozpuszczalności gazu w cieczy
absorptiometric gas analysis=analiza gazowa absorpcjometryczna
absorption apparatus=absorber
absorption apparatus=aparat absorpcyjny
absorption cell=kuweta absorpcyjna
absorption coefficient=absorpcyjność
absorption coefficient=współczynnik absorpcji
absorption control=sterowanie reaktora zmianą pochłaniania
absorption correction=poprawka na absorpcję
absorption cross-section=przekrój czynny na pochłanianie
absorption curve=krzywa absorpcji
absorption-type frequency meter=częstościomierz absorpcyjny
absorption-type wave meter=falomierz absorpcyjny
absorptive attenuator=tłumik absorpcyjny
abstract card=karta dokumentacyjna
abstract class=klasa abstrakcyjna
abstract code=kod abstrakcyjny
abstract code=pseudokod
abstract data type=abstrakcyjny typ danych
abstract declarator=deklarator abstrakcyjny
abstract journal=czasopismo abstraktowe
abstract machine=maszyna abstrakcyjna
abstract method=metoda abstrakcyjna
abstract operation=operacja abstrakcyjna
abstract semantic network=abstrakcyjna sieć semantyczna
abstract symbol=symbol abstrakcyjny
abstract symbol=symbol dokumentacyjny
abstract syntax=składnia abstrakcyjna
Abstract Syntax Notation 1=notacja dla składni abstrakcyjnej 1
abstract type=typ abstrakcyjny
abstracting and indexing=sporządzenie abstraktu i indeksowanie
abstracting service=usługa sporządzania abstraktów
a-buffering=a-buforowanie
abuttal operator=pusty operator konkatenacji
a-c coupled flip-flop=przerzutnik o sprzężeniu pojemnościowym
AC erasing=wymazanie zapisów magnetycznych przez urządzenie zasilane prądem
zmiennym
Ac point=temperatura przemiany przy ogrzewaniu w układzie żelazo-cementyt
ac singaling=stosowanie sygnałów prądu zmiennego
Accelerated Graphics Port=port graficzny z akceleracją
accelerating electrode=elektroda przyspieszająca
acceleration error=uchyb przyspieszeniowy
acceleration lag=uchyb przyspieszeniowy
acceleration period=czas przesuwu karty
acceleration period=okres rozruchu
acceleration time=czas rozpędu
acceleration time=czas rozruchu
accelerator=akcelerator
accelerator=przyspieszacz
accelerator board=karta przyspieszająca
accelerator board=karta z akceleratorem
accelerator key=klawisz skrótu
accelerator port=port akceleratora
accelerator table=tablica skrótów
accentuation=preemfaza
accentuation=uwydatnianie częstotliwości
accentuator=układ uwydatniający określone częstotliwości
accept an order=przyjąć zamówienie
accept risk=brać na siebie ryzyko
acceptable daily intake=dopuszczalne dzienne spożycie substancji toksycznej
acceptable level of pollution=dopuszczalny stopień zanieczyszczenia
acceptable limits=granice dopuszczalne
acceptable malfunction rate=wadliwość dopuszczalna
acceptable price=cena dogodna
acceptable quality level=akceptowany poziom jakości
acceptable quality level=dopuszczalny poziom wadliwości wyrobu
acceptable quality level=jakość dopuszczalna
acceptable quality level=poziom jakości akceptowany
acceptable reliability level=dopuszczalny poziom niezawodności
acceptable reliability level=poziom niezawodności akceptowany
acceptable use policy=zasada dopuszczalnego wykorzystania
acceptance flight=lot próbny odbiorczy
acceptance gauge=sprawdzian odbiorczy
acceptance inspection=kontrola odbiorcza
acceptance number=liczba kwalifikująca
acceptance number=liczba przyjęcia
acceptance procedure=postępowanie odbiorcze
acceptance region=obszar przyjęć
acceptance sampling=odbiór wyrywkowy
acceptance sampling=wybiorcza kontrola odbiorcza
acceptance sampling=wyrywkowe badanie odbiorcze
acceptance specifications=wymagania odbiorcze
acceptance table=tablica planów odbiorczych
acceptance test=próba odbiorcza
acceptance test=test akceptacyjny
acceptance test=test odbiorczy
acceptance testing=testowanie akceptacyjne
acceptor=akceptor
acceptor=akceptor reakcji sprzężeniowej
acceptor=centrum akceptorowe
acceptor atom=atom akceptorowy
acceptor centre=akceptor
acceptor centre=centrum akceptorowe
acceptor impurity=domieszka akceptorowa
acceptor level=poziom adresowania
acceptor level=poziom akceptorowy
acceptor level=stan akceptorowy
acceptor of data=odbiorca danych
acceptor state=poziom akceptorowy
access address=adres dostępu
access arm=ramię dostępu
access arm=ramię dostępu mechanizmu zapisu
access arm=ramię wybiorcze
access arrangement=porozumienie dotyczące dostępu
access authority=pełnomocnictwo dostępu
access authority=prawo dostępu
access authority=zezwolenie na dostęp
access button=klawisz pominięcia
access by key=dostęp według klucza
access charge=opłata za dostęp
access check=sprawdzenie praw dostępu
access code=kod dostępu
access coding=kodowanie dostępu
access control=kontrola dostępu
access control=sterowanie dostępem
access control bits=bity sterujące dostępem
access control list=lista kontroli dostępu
access control list=lista sterowania dostępem
access control register=rejestr kontroli dostępu
access control register=rejestr kontrolny dostępu
access control register=rejestr sterujący dostępem
access coordinate=współrzędna dostępu
access cycle=cykl dostępu
access denied=dostęp zastrzeżony
access door=drzwiczki kontrolne
access door=właz
access enable=zezwolenie dostępu
access environment=opis warunków dostępu
access environment=środowisko dostępu
access eye=czyszczak
access eye=rewizja
access gap=przerwa w dostępie
access hatch=właz
access intent=zamiar dostępu
access key=klawisz skrótu
access key=klawisz szybkiego dostępu
access key=klucz dostępu
access level=poziom dostępu
access line=linia dostępu
access matrix=macierz praw dostępu
access matrix=tablica dostępu
access mechanism=mechanizm dostępu
access mechanism=środki dostępu
access method=metoda dostępowa
access method executor=egzekutor metody dostępu
access method executor=program metody dostępu
access method routine=program metody dostępu
access mode=tryb dostępu
access network=sieć dostępowa
access number=numer dostępowy
access opening=właz
access panel=drzwiczki kontrolne
access path journaling=zapisywanie ścieżki dostępu w dzienniku
access permission=pozwolenie dostępu
access permission=pozwolenie na dostęp
access permission=prawo dostępu
access plan=plan dostępu
access point=punkt dostępu
access privileges=przywileje dostępu
access restriction=ograniczenie dostępu
access right=prawo dostępu
access rights=prawa dostępu
access road=droga dojazdowa
access scan=procedura przeszukiwania
access security=zabezpieczenia dostępu
access selector=wybierak dołączający
access selector=wybierak dołączający aparat kontrolny
access server=serwer dostępowy
access time=czas dostępu
access type=typ dostępu
access type=typ wskaźnikowy
access-control mechanism=mechanizm kontroli dostępu
access-control mechanism=środki kontroli dostępu
accessible cardinal=liczba kardynalna osiągalna
accessible point=punkt osiągalny
accession=akcesja
accession=akcesjonowanie w bibliotekarstwie
accessor=akcesor
access-oriented method=metoda dostępowa
access-oriented method=metoda z dostępem
accessory bay=wnęka na akcesoria
accessory cards=karty dodatkowe
accessory gear box=skrzynka napędu akcesoriów
accessory kit=zestaw akcesoriów
accessory mineral=minerał towarzyszący
accessory shaft=wał napędzający akcesoria
accessory slots=gniazda dodatkowe
accessory slots=gniazda na akcesoria
accident conditions=stany awaryjne
accident dose=dawka z wypadku
accident initiator=wydarzenie zapoczątkowujące awarię
accident insurance=ubezpieczenie od wypadków
accident of the sea=wypadek morski
accident prevention=zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom
accident rate=wskaźnik wypadkowości
accident sequence=ciąg hipotetycznych wydarzeń w czasie awarii jądrowej
accidental depressurization of the primary coolant system=awaryjny spadek
ciśnienia w obiegu pierwotnym
accidental error=błąd przestawienia cyfr
accidental error=błąd przypadkowy
accidental exposure=napromienienie przypadkowe
accidental gybe=niezamierzony zwrot przez rufę
accidental inclusion=ksenolit
accidental inclusion=porwak
accidental power excursion of the reactor=awaryjny nagły wzrost mocy reaktora
accidental printing=echo magnetyczne przy magnetycznym zapisie dźwięku
accidental printing=wydruk próbny
accidental release=uwolnienie awaryjne
accident-prone=podatny na wypadki
acclivity=wzniesienie terenu
accommodate misalignment=kompensować niewspółosiowość
accommodation berth=miejsce postoju statku
accommodation coefficient=współczynnik akomodacji
accommodation ladder=trap burtowy
accommodation plan=plan pomieszczeń
accommodation plan=rozkład pomieszczeń
accomodation=akomodacja
accompanying bed=pokład towarzyszący
accompanying documents=dokumenty towarzyszące
accompanying element=pierwiastek towarzyszący
accompanying letter=list przewodni
accordant fold=fałd zgodny
according to contract=według umowy
according to contract=zgodnie z umową
according to plan=planowo
according to plan=zgodnie z planem
accordingly=odpowiednio
accordingly=stosownie do
accordion cable=kabel wielożyłowy płaski składany zygzakowaty
accordion door=drzwi harmonijkowe
accordion-folded=sfalcowany w harmonijkę
accordion-folded=składany w harmonijkę
account ID=identyfikator konta
account information=informacje o koncie
account period=okres obrachunkowy
accountable time=czas rozliczeniowy dostępu
accountant general=główny księgowy
accounting books=księgi rachunkowe
accounting check=kontrola danych księgowych
accounting code=kod rozliczania
accounting department=dział księgowości
accounting department=rachuba
accounting entry=pozycja rozliczania
accounting information=informacje rozliczeniowe
accounting journal=zbiór informacji rozliczeniowych
accounting level=poziom rozliczania
accounting machine=maszyna do księgowania
accounting program=program księgujący
accounting program=program rozliczeniowy
accounting rate=opłata jednostkowa
accounting routine=program księgujący
accounting routine=program rozliczeniowy
accounting segment=segment rozliczania
accounting system=system księgowy
accounting system=system rozliczeniowy
accroides gum=akaroid
accroides gum=żywica akaroidowa
accumulated dose=dawka nagromadzona
accumulated dose=dawka sumaryczna
accumulated error=błąd łączony
accumulated error=błąd skumulowany
accumulated error=błąd sumacyjny
accumulating counter=licznik dodający
accumulating reproducer=urządzenie kopiujące karty z możliwością zliczania
accumulation layer=warstwa adaptacyjna
accumulation point=punkt skupienia
accumulation-type wire drawing machine=ciągarka pracująca z magazynowaniem drutu
accumulative dosimetry=dozymetria dawek nagromadzonych
accumulative dosimetry=dozymetria dawek sumarycznych
accumulative pitch error=sumaryczny błąd podziałki
accumulative ring=podzielnia ruchoma kołowa wagi
accumulator battery=bateria akumulatorowa
accumulator box=skrzynka akumulatorowa
accumulator bypass=bocznikowanie wody ze zbiorników układu awaryjnego chłodzenia
rdzenia
accumulator container=naczynie akumulatorowe
accumulator jump instruction=rozkaz skoku sterowany zawartością akumulatora
accumulator plate=płyta akumulatorowa
accumulator register=akumulator
accumulator shift instruction=rozkaz przesunięcia akumulatora
accuracy check=sprawdzenie dokładności
accuracy class=klasa dokładności
accuracy control character=znak sprawdzenia dokładności
accuracy figure=stopień dokładności
accuracy life of the barrel=okres służby lufy
accuracy life of the barrel=żywotność lufy
accuracy of an experiment=dokładność eksperymentu
accuracy of measurement=dokładność pomiarów
accuracy of reading=dokładność odczytu
accuracy of recording=dokładność zapisu
accuracy reading=odczyt dokładności
accuracy reading=odczyt dokładny
accuracy reading=odczyt precyzyjny
accurate to n decimal places=dokładny do n-tego miejsca
accurate within=wykonany z dokładnością do
accurately defined system=system dokładnie zdefiniowany
accustomization=zdolność przystosowania się do przebywania w szczególnie
trudnych
acenaphthene=acenaften
acescent=kwaśniejący
acetal=acetal
acetal resins=żywice acetalowe
acetaldehyde=acetaldehyd
acetaldehyde=aldehyd octowy
acetaldehyde=etanal
acetamide=acetamid
acetate=octan
acetate=włókno octanowe
acetate base=podłoże octanowe
acetate dye=barwnik do jedwabiu octanowego
acetate film=film na podłożu acetylocelulozowym
acetate rayon=jedwab octanowy
acetic acid=kwas etanowy
acetic acid=kwas octowy
acetic acid salt spray test=próba w kwaśnej mgle solnej
acetic aldehyde=acetaldehyd
acetic aldehyde=aldehyd octowy
acetic aldehyde=etanal
acetic anhydride=bezwodnik kwasu octowego
acetic anhydride=bezwodnik octowy
acetic fermentation=fermentacja octowa
acetic salt test=próba w kwaśnej mgle solnej
acetification=octowanie
acetifier=generator octowniczy
acetifier=stojak
acetimeter=octomierz
acetin=acetyna
acetoacetate=acetylooctan
acetoacetic acid=kwas acetylooctowy
acetoin=acetoina
acetoin=metyloacetylokarbinol
acetol=acetol
acetol=hydroksyaceton
acetolysis=acetoliza
acetometer=octomierz
acetone=aceton
acetone chloroform=acetonochloroform
acetone resins=żywice acetonowe
acetononitrile=acetonitryl
acetononitrile=nitryl octowy
acetonylacetone=acetonyloaceton
acetophenetidin=acetylofenetydyna
acetophenetidin=fenacetyna
acetophenone=acetofenon
acetyl bromide=bromek acetylu
acetyl chloride=chlorek acetylu
acetyl chloride=chlorek kwasu octowego
acetyl number=liczba acetylowa
acetyl number=liczba hydroksylowa
acetyl number=liczba wodorotlenowa
acetyl peroxide=nadtlenek acetylu
acetyl value=liczba acetylowa
acetyl value=liczba hydroksylowa
acetyl value=liczba wodorotlenowa
acetylacetone=acetyloaceton
acetylation=acetylowanie
acetylator=acetylator
acetylator=aparat do acetylowania
acetylcellulose=acetyloceluloza
acetylcellulose=octan celulozy
acetylcholine=acetylocholina
acetylene=acetylen
acetylene=etyn
acetylene black=sadza acetylenowa
acetylene booster=dmuchawa do acetylenu
acetylene dichloride=chlorek acetylenu
acetylene generator=wytwornica acetylenowa
acetylene hydrocarbons=alkiny
acetylene hydrocarbons=węglowodory acetylenowe
acetylene lamp=lampa acetylenowa
acetylene lamp=lampa karbidowa
acetylene regulator=reduktor acetylenowy
acetylene tetrachloride=czterochlorek acetylenu
acetylene welding=spawanie acetylenowe
acetylene-phenol resins=żywice acetylenowo-fenolowe
acetylenie bond=wiązanie acetylenowe
acetylenie bond=wiązanie potrójne między dwoma atomami węgla
acetylenogen=karbid
acetylenogen=węglik wapniowy
acetylide=acetylenek
acetylization=acetylowanie
acetylmethylcarbinol=acetoina
acetylmethylcarbinol=metyloacetylokarbinol
acetylsalicylic acid=aspiryna
acetylsalicylic acid=kwas acetylosalicylowy
ache=długotrwały
Acheson graphite grafit Achesona=grafit syntetyczny
achieve=dokonać czegoś
achieve=osiągnąć cel
achiral=achiralny
achirality=achiralność
achondrite=achondryt
achromat=achromat
achromat=obiektyw achromatyczny
achromatic=achromatyczny
achromatic=bezbarwny
achromatic=niezabarwiony
achromatic lens=achromat
achromatic lens=obiektyw achromatyczny
acicular=iglasty
acicular martensite=martenzyt iglasty
acicular structure=struktura iglasta
aciculite=kruszec iglasty
aciculite=patrynit
acid anhydride=bezwodnik kwasowy
acid badging=trawienie za pomocą stempla
acid bath=kąpiel kwaśna
acid Bessemer converter=konwertor besemerowski
acid Bessemer process=proces besemerowski wytapiania stali
acid brittleness=choroba wodorowa
acid brittleness=kruchość wodorowa
acid bronze=brąz kwasoodporny
acid carbonate=kwaśny węglan
acid carbonate=wodorowęglan
acid chloride=chlorek kwasowy
acid converter=konwertor besemerowski
acid cooking liquor=kwas warzelny
acid dye=barwnik kwasowy
acid egg=montejus
acid egg=przetłaczarka kwasowa
acid embossing=matowanie kwasami
acid embossing=trawienie szklą
acid fixer=utrwalacz kwaśny
acid gas=gaz kwaśny
acid gland=gruczoł jadowy u pszczół i os
acid hydrolysis=acydoliza
acid hydrolysis=hydroliza kwasowa
acid lining=wykładzina kwaśna
acid lining=wyprawa kwaśna
acid number=liczba kwasowa
acid open-hearth furnace=piec martenowski kwaśny
acid open-hearth process=kwaśny proces martenowski
acid oxide=tlenek kwasowy
acid phosphate=superfosfat
acid piekle=zalewa marynująca
acid pulping=roztwarzanie metodą kwaśną
acid radical=reszta kwasowa
acid rain=kwaśny deszcz
acid reaction=odczyn kwaśny
acid recovery plant=instalacja do regeneracji kwasu z roztworów potrawiennych
acid refractories=materiały ogniotrwałe kwaśne
acid resistance=kwasoodporność
acid resisting=kwasoodporny
acid salt=sól kwaśna
acid sodium sulfate wodorosiarczan sodowy=siarczan sodowy kwaśny
acid splitting=rozszczepienie kwasowe
acid spoil=odpady kwaśne
acid steel=stal kwaśna wytopiona w piecu o wyłożeniu kwaśnym
acid strength=moc kwasu
acid sulfate=kwaśny siarczan
acid sulfate=wodorosiarczan
acid titration=miareczkowanie acydymetryczne
acid tower=wieża kwasowa
acid treatment=kwasowanie odwiertu
acid treatment=obróbka kwasem
acid value=liczba kwasowa
acid wood=drewno do destylacji rozkładowej
acid zinc plating=cynkowanie galwaniczne w kąpielach kwaśnych
acid-base catalysis=kataliza kwasowo-zasadowa
acid-base indicator=wskaźnik alkacymetryczny
acid-base indicator=wskaźnik pH
acid-base titration=alkacymetria
acid-base titration=miareczkowanie alkacymetryczne
acid-forming=kwasotwórczy
acid-furnace=piec kwaśny o wyprawie kwaśnej
acidic group=grupa kwasowa
acidic group=grupa solotwórcza
acidic oxide=tlenek kwasowy
acidic rock=skala magnezowa kwaśna
acidic rock=skała saliczna
acidic solvent=rozpuszczalnik kwaśny
acidic solvent=rozpuszczalnik protono-donorowy
acidic solvent=rozpuszczalnik protonogenowy
acidification=kwaśnienie
acidification=zakwaszanie
acidifier=pierwiastek kwasotwórczy
acidimeter=aerometr akumulatorowy
acidimeter=kwasomierz
acidimetry=acydymetria
acidiromophore=antyauksochrom
acidiromophore=grupa antyauksochromowa
acidity coefficient=współczynnik kwasowości
acid-mordant dye=barwnik kwasowo-zaprawowy
acidoid=acydoid
acidolysis=acydoliza
acidolysis=hydroliza kwasowa
acidophilus milk=biogurt
acidophilus milk=mleko acidofilne
acidproof=kwasoodporny
acidproof brick=cegła kwasoodporna
acid-proofing=uodpornianie na działanie kwasów
acid-refined=rafinowany kwasem
acid-resistant=kwasoodporny
acid-soluble=rozpuszczalny w kwasach
acidulant=spot
acidulant=środek zakwaszający konserwujący
acidulate=podkwaszać
acidulate=słabo zakwaszać
acieration=galwaniczne powlekanie żelazem
aciform=iglasty
aci-form=odmiana acinitrowa
acinar=gronowy
acinus=acini
ack-ack=artyleria przeciwlotnicza
Ackermann angle=kąt zataczania koła
acknowledge character=znak potwierdzenia
acknowledge connectionless operation=potwierdzenie bez ustanowienia połączenia
acknowledge connectionless operation=potwierdzenie łączności bez nawiązywania
logicznego połączenia
acknowledged connectionless service=usługa połączeniowa z potwierdzeniem
acknowledgement ambiguity=niejednoznaczność potwierdzenia
acknowledgement frame=ramka potwierdzająca
acknowledgement/negative acknowledgement transmission=przesyłanie danych
wymagające potwierdzenia
aclinic=aklinalny
aclinic line=aklina
aclinic line=równik magnetyczny
acme harrow=brona o zębach nożowych
acme thread=znormalizowany amerykański gwint napędowy trapezowy symetryczny o
kącie 29°
acmite=akmit
acmite=egiryn
acnode=punkt izolowany
aconitine=akonityna
acorn diode=dioda żołędziowa
acorn nut=nakrętka kapturkowa
acorn nut=nakrętka kołpakowa
acorn tube=lampa elektronowa żołędziowa
acoubuoy=sonda akustyczna naziemna przekazująca dźwięki spowodowane
działalnością nieprzyjaciela
acoustic absorption=chłonność akustyczna
acoustic absorption coefficient=współczynnik pochłaniania dźwięku
acoustic admittance=admitancja akustyczna
acoustic baffle=ekran akustyczny
acoustic baffle=odgroda
acoustic comfort=komfort akustyczny
acoustic compliance=podatność akustyczna
acoustic connector=łącznik akustyczny
acoustic coupler=łącznik akustyczny
acoustic coupler=modem akustyczny
acoustic coupler=sprzęgacz akustyczny
acoustic coupling=łączenie akustyczne
acoustic coupling=połączenie akustyczne
acoustic delay line=linia opóźniająca ultradźwiękowa
acoustic delay line=linia opóźnienia akustycznego
acoustic delay line=ultradźwiękowa linia opóźniająca
acoustic emission monitoring=kontrola metodą emisji akustycznej
acoustic emissions=emisja akustyczna
acoustic environment=środowisko akustyczne
acoustic fatigue=zmęczenie akustyczne
acoustic feedback=akustyczne sprzężenie zwrotne
acoustic filter=filtr akustyczny
acoustic generator=generator dźwiękowy
acoustic generator=generator dźwięku
acoustic groove=rowek dźwiękowy
acoustic hood=pokrywa drukarki tłumiąca hałas
acoustic horn=tuba akustyczna
acoustic impedance=impedancja akustyczna
acoustic inertance=bezwładność akustyczna
acoustic inertance=masa akustyczna
acoustic interferometer=interferometr akustyczny
acoustic jamming=zagłuszanie
acoustic mass=bezwładność akustyczna
acoustic mass=masa akustyczna
acoustic memory=pamięć akustyczna
acoustic memory=pamięć akustyczna na liniach opóźniających
acoustic mine=mina akustyczna
acoustic modem=modem akustyczny
acoustic modem=modem akustyczny umożliwiający sprzężenie telefonu z komputerem
acoustic oscillation=drgania akustyczne
acoustic output=wyjście akustyczne
acoustic output=wyjście dźwiękowe
acoustic output=wyjście foniczne
acoustic panel=panel akustyczny
acoustic plaster=tynk dźwiękochłonny
acoustic power=moc akustyczna
acoustic pressure=ciśnienie akustyczne
acoustic radiator=źródło dźwięku
acoustic radiometer=radiometr akustyczny
acoustic refuge=kabina dźwiękoszczelna
acoustic refuge=pomieszczenie dźwiękoszczelne
acoustic resistance=rezystancja akustyczna
acoustic resonator=rezonator akustyczny
acoustic scattering=rozpraszanie dźwięku
acoustic shadow=cień akustyczny
acoustic shock=udar akustyczny
acoustic shock=uderzenie akustyczne
acoustic shock tube=rura uderzeniowa akustyczna
acoustic shock tube=rura uderzeniowa zlinearyzowana
acoustic signal=sygnał dźwiękowy
acoustic spectrum=widmo akustyczne
acoustic stiffness=sztywność akustyczna
acoustic storage=pamięć akustyczna
acoustic store=pamięć akustyczna
acoustic surface wave=akustyczna fala powierzchniowa
acoustic sweep=przeszukiwanie akustyczne
acoustic sweep=trał akustyczny
acoustic tablet=rysownica akustyczna
acoustic tablet=tablet akustyczny
acoustic tablet=tabliczka akustyczna
acoustic transmittivity=przenikalność akustyczna
acoustic transmittivity=transmitywność
acoustic tube=rura akustyczna
acoustic velocity=prędkość dźwięku
acoustic vibration=drgania akustyczne
acoustic wave=fala akustyczna
acoustical capacitance=podatność akustyczna
acoustical holography=holografia akustyczna
acoustical ohm=om akustyczny
acoustical resistance=opór akustyczny
acoustical system=układ akustyczny
acoustical treatment=opracowanie projektu z punktu widzenia akustyki
acoustician=akustyk
acousticophobia=akustykofobia
acoustimeter=miernik poziomu głośności
acoustoelectric effect=zjawisko akusto-elektryczne
acoustoelectronics=akustoelektronika
acoustoelectronics=fononika
acoustooptic modulator=modulator akustyczno-optyczny
acoustooptics=akustooptyka
acquired profession=zawód wyuczony
acquirer=nabywca
acquisition of signal=wykrycie sygnału
acquisition phase=faza zdobywania
acquisition radar=radar ostrzegawczy
acquisition time=czas gromadzenia
acre foot=warstwa wody o wysokości jednej stopy na powierzchni jednego akra
acreage=powierzchnia wyrażona w akrach
acremeter=licznik powierzchni obsianej w akrach
acridine=akrydyna
acridine dye=barwnik akrydynowy
acriflavine=trypaflawina
acrolein=akroleina
acrolein=akryloaldehyd
acrolein=aldehyd akrylowy
acrolein resins=żywice akroleinowe
acronym=akronim
acronym=skrótowiec
across=poprzecznie
acroterium=naszczytnik
acrylaldehyde=akroleina
acrylaldehyde=akryloaldehyd
acrylaldehyde=aldehyd akrylowy
acrylate=akrylan
acrylate resins=żywice akrylowe
acrylic=akryl
acrylic acid=kwas akrylowy
acrylic acid=kwas propenowy
acrylic ester=ester kwasu akrylowego
acrylic resins=żywice akrylowe
acrylonitrile=akrylonitryl
acrylonitrile=nitryl kwasu akrylowego
act of god=siła wyższa
act of legislation=akt ustawodawczy
act of man=decyzja kapitana poświęcenia sprzętu
act of war=działania wojenne
actin=aktyna białko mięśni
acting manager=kierownika
actinic=aktyniczny
actinic radiation=promieniowanie aktyniczne
actinic radiation=promieniowanie działające fotochemicznie
actinicity of radiation=aktyniczność promieniowania
actinicity of radiation=skuteczność fotograficzna promieniowania
actinide elements=aktynowce
actinium=aktyn
actinium D=aktyn
actinium D=aktynoołów
actinium decay series=szereg promieniotwórczy urano-aktynowy
actinium emanation=aktynon
actinium emanation=emanacja aktynowa
actinolite=aktynolit
actinometer=aktynometr
actinometry=aktynometria
actinomycin=aktynomycyna
actinon=aktynon
actinon=emanacja aktynowa
actinosensitive=promienioczuły
actinosensitive=światłoczuły
actinotherapy=aktynoterapia
actinouranium=aktynouran
action bar=pasek działań
action cycle=cykl działania
action data automation=brytyjski skomputeryzowany system dowodzenia marynarką
wojenną
action handle=uchwyt działania
action item=pozycja wymagająca działania
action line=linia aktywna
action line=linia wpływu
action message=komunikat o działaniu
action message=komunikat o konieczności podjęcia działania
action messaging=powiadamianie o podjęciu działań
action period=czas działania
action period=okres działania
action server=serwer operacyjny
action specification=określenie działania
action specification=specyfikacja akcji
action spot=miejsce aktywne
action time=czas działania
action water turbine=turbina wodna akcyjna
action water turbine=turbina wodna natryskowa
action wheel=wirnik akcyjny turbiny
activate key=klawisz inicjujący
activate key=klawisz uruchamiający
activated adsorption=adsorpcja aktywowana
activated anti-rolling tank=zbiornik czynny stabilizacyjny
activated carbon=węgiel aktywny
activated cathode=katoda aktywowana
activated clay=glina aktywowana
activated complex=kompleks aktywny
activated complex=zespół aktywny
activated gas=gaz aktywny
activated gas=gaz wzbudzony
activated gas=gaz zaktywowany
activated macrophage=makrofag stymulowany
activated metal cathode=katoda metalowa aktywowana
activated mine=mina przeciwczołgowa o działaniu natychmiastowym
activated molecule=cząsteczka aktywowana
activated sludge=osad czynny
activating agent=aktywator
activating agent=pobudzacz
activating agent=środek aktywujący
activation analysis=analiza aktywacyjna
activation cross-section=przekrój czynny na aktywację
activation energy=energia aktywacji
activation frame=zapis aktywacji
activation group=grupa aktywacji
activation of a cathode=aktywowanie katody żarzonej
activation of nucleation sites=aktywacja zarodków wrzenia
activation polarization=polaryzacja aktywacyjna
activation potential=potencjał aktywacji
activation record=zapis aktywacji
activator of luminescence=aktywator luminoforu
active abonent=abonent aktywny
active agent=aktywny agent
active area=obszar aktywny
active attack=atak aktywny
active attack=atak czynny
active band pass=aktywne pasmo przenoszone
active border=obramowanie aktywne
active carbon=węgiel aktywny
active cell=komórka aktywna
active cell=pole aktywne
active centres=centra aktywne
active class=klasa aktywna
active communications satellite=satelita telekomunikacyjny aktywny
active component=składowa czynna
active computer=komputer aktywny
active content=materiały aktywne
active context handle=aktywny uchwyt kontekstu
active core=rdzeń reaktora
active core=strefa czynna
active current=prąd czynny
active database=baza danych aktywna
active deposit=osad aktywny
active document=aktywny dokument
active domain=dziedzina aktywna
active domain=zakres aktywny
active drain hold-up tank=zbiornik opóźniający kanalizacji specjalnej
active effluent system=układ ścieków radioaktywnych
active electrode=elektroda czynna
active element=element aktywny
active element=element czynny
active end=aktywne zakończenie
active experiment=eksperyment czynny
active experiment=eksperyment planowany
active facewidth of tooth=czynna długość zęba kota zębatego
active failure=uszkodzenie elementu układu mające wpływ na działanie innych
elementów
active fan-speed control=aktywne sterowanie prędkością wentylatora
active file=plik aktywny
active file=plik czynny
active file=właśnie używany plik
active flank=powierzchnia czynna
active flank=pracująca część boku zęba
active force=siła czynna
active homing guidance=samonaprowadzanie czynne pocisku
active hydrogen=wodór czynny
active ingredient=substancja aktywna
active item=łącze aktywne
active item=linia aktywna
active item=pozycja aktywna
active laundry=pralnia specjalna
active length of fuel=długość aktywna paliwa
active link=połączenie aktywne
active log=aktywna kronika
active log=aktywny dziennik
active master file=aktywny plik główny
active master item=aktywna pozycja pliku głównego
active material=masa czynna akumulatora
active material=materiał promieniotwórczy
active material=substancja promieniotwórcza
active matter=substancja aktywna
active medium=ośrodek czynny
active memory=pamięć aktywna
active mixer=mieszalnik aktywny
active molecule=cząsteczka aktywowana
active monitoring=aktywne monitorowanie
active network=sieć aktywna
active network=sieć czynna
active network=sieć dostępna
active nitrogen=azot czynny
active nucleus=jądro promieniotwórcze
active object=aktywny obiekt
active open=aktywne otwarcie
active page=aktywna strona
active page=strona bieżąca
active paste of an accumulator=pasta akumulatorowa
active power=moc czynna
active power=moc elektryczna czynna
active power relay=przekaźnik czynnomocowy
active program=program aktywny
active program=program czynny
active propeller=pędnik akcyjny
active radar=radiolokacja aktywna
active record=rekord aktywny
active redundancy=redundancja czynna
active reserves=zasoby aktywne nadające się do wydobycia w istniejących
warunkach techniczno-ekonomicznych
active routine=program aktywny
active routine=program czynny
active rules=aktywne reguły
active satellite=satelita aktywny
active satellite=satelita telekomunikacyjny aktywny
active script=skrypt aktywny
active section=rdzeń reaktora
active section=strefa czynna
active service=służba czynna
active shuttering=deskowanie aktywne
active site=centrum aktywne
active site=miejsce aktywne
active solid=adsorbent
active solid=substancja adsorbująca
active sort table=aktywna tablica sortowania
active star=gwiazda aktywna
active state=stan aktywny
active station=stacja aktywna
active storage=pamięć aktywna
active sub file=podplik aktywny
active subfile=podplik aktywny
active subfile record=aktywny rekord podpliku
active substance=substancja aktywna
active system=system aktywny
active task=zadanie aktywne
active task=zadanie bieżące
active template=aktywny szablon
active threat=zagrożenie aktywne
active threat=zagrożenie modyfikacją danych
active threat=zagrożenie podsłuchem aktywnym
active transducer=przetwornik czynny
active value=zmienna aktywna
active variable=zmienna aktywna
active window=okno aktywne
active window=okno dostępne
active window=okno otwarte
active workings=przodki w pracy
active zone=rdzeń reaktora
active zone=strefa czynna
active-matrix color display=wyświetlacz kolorowy z aktywną matrycą
active-matrix display=wyświetlacz z aktywną matrycą
active-passive cell=ogniwo aktywacyjno-pasywacyjne
activity concentration=aktywność objętościowa
activity condition=warunek działania
activity diagram=diagram aktywności
activity inventory=całkowita radioaktywność w reaktorze
activity level=poziom aktywności
activity light=optyczny wskaźnik działania
activity light=światło działania
activity loading=wczytywanie na podstawie informacji o aktywności rekordów
activity management=zarządzanie działaniami
activity network=sieć działań
activity ratio=współczynnik aktywności
activity trail=ślad działań
activity trail=zapis działań
activity-based costing=rachunek kosztów działań
actomyosin=aktomiozyna
actor=agens
actor=aktor reakcji sprzężonej
actual address=adres bezwzględny
actual address=adres rzeczywisty
actual argument=parametr aktualny
actual argument=parametr faktyczny
actual code=kod bezwzględny
actual coding=kodowanie bezwzględne
actual cost=koszty rzeczywiste
actual data transfer rate=wskaźnik liczby przesyłanych danych w jednostce czasu
actual decimal point=kropka dziesiętna
actual derived data item=pochodny aktualny element danych
actual deviation=odchylenie czynne znalezione za pomocą narzędzia pomiarowego
actual device number=faktyczny numer urządzenia
actual efficiency=sprawność całkowita
actual efficiency=sprawność ogólna
actual flying weight=ciężar rzeczywisty samolotu w locie
actual frog point=dziób krzyżownicy
actual gas=gaz niedoskonały
actual gas=gaz rzeczywisty
actual instruction=rozkaz niemodyfikowany
actual key=klucz faktyczny
actual key=klucz rzeczywisty
actual measured loss=rzeczywiste straty zmierzone
actual object=obiekt faktyczny
actual parameter=parametr aktualny
actual parameter=parametr faktyczny
actual parameter list=faktyczna lista parametrów
actual power=moc rzeczywista
actual pressure=ciśnienie rzeczywiste
actual profile=zarys czynny odtworzony przez narzędzie pomiarowe
actual reserves=zasoby stwierdzone
actual result data item=wynikowy aktualny element danych
actual size=wymiar czynny znaleziony jako wynik pomiaru
actual source data item=źródłowy aktualny element danych
actual storage=pamięć fizyczna
actual stress=naprężenie rzeczywiste
actual surface=powierzchnia czynna odtworzona przez narzędzie pomiarowe
actual time=czas aktualny
actual time=czas rzeczywisty
actual value=wartość chwilowa
actual value=wartość rzeczywista
actual work time=rzeczywisty czas pracy
actuarial theory=matematyka ubezpieczeniowa
actuating error=uchyb na wejściu członu wzmacniającego
actuating mechanism=mechanizm uruchamiający
actuating signal=sygnał uruchamiający
actuating signal=sygnał wejściowy
actuation range=promień działania
actuation setpoint=nastawiony próg zadziałania
actuator=organ wykonawczy
actuator=oscylator wzbudzający
actuator=pozycjoner
actuator=serwo-motor
actuator=siłownik
actuator=urządzenie uruchamiające
actuator of a microphone=pobudnik mikrofonu
acuity=ostrość wzroku
acutance=ostrość zarysów obrazu
acute angle=kąt ostry
acute bisectrix=pierwsza dwusieczna kąta osi optycznych
acute exposure=napromienianie udarowe
acute irradiation=napromienianie udarowe
acute toxicity=duża toksyczność
acute triangle=trójkąt ostrokątny
acute-angled triangle=trójkąt ostrokątny
acyclic=acykliczny
acyclic chain complex=kompleks łańcuchowy acykliczny
acyclic complex=kompleks acykliczny
acyclic component=komponent acykliczny
acyclic feeding=nieregularne dostarczanie danych
acyclic feeding=nieregularne wprowadzanie
acyclic generator=prądnica jednakobiegunowa
acyclic graph=graf acykliczny
acyclic graph=graf bez cykli
acyclic graph=graf bez pętli
acyclic hydrocarbons=węglowodory acykliczne
acyclic hydrocarbons=węglowodory łańcuchowe
acyclic potential motion=ruch potencjalny acykliczny
acyclic potential motion=ruch potencjalny bezcyrkulacyjny
acyl=acyl
acyl carrier protein=białko przenoszące acyle
acyl radical=grupa acylowa
acyl residue=reszta acylowa
acylamino radical=grupa acyloaminowa
acylation=acylowanie
acyloin condensation=kondensacja acyloinowa
acyloins=acyloiny
acyloins=a-hydroksyketony
ad hoc polymorphism=polimorfizm ad hoc
ad hoc query=kwerenda nieplanowa
ad hoc query=zapytanie niezaplanowane
ad infinitum=do nieskończoności
ad valorem duty=cło od wartości towaru
ada mud=dodatek do płuczki wiertniczej
adamantane=adamantan
adamantine boron=bor krystaliczny
adamantine clinker=klinkier drogowy
adamantine drill=koronka śrutowa
adamellite=adamellit
Adamson flanged ring=pierścień Adamsona
Adamson flanged ring=połączenie Adamsona
Adamson-type furnace=płomienica z pierścieniami Adamsona
adaptability=moc przetwarzania
adaptability=moc użyteczna
adaptability=możność przystosowania
adaptability=zdolność przystosowania się
Adaptation Layer=warstwa adaptacyjna
adapted=przystosowany
adapted=zaadaptowany
adapter=element pośredniczący
adapter=króciec redukcyjny
adapter=łącznik
adapter=złączka rurowa zwężkowa
adapter cable=kabel adaptera
adapter card=karta rozszerzeń
adapter handler=program obsługi adaptera
adapter ring=pierścień pośredni
adapter slot=gniazdo elektryczne
adapter type=typ karty
adaptive=adaptacyjny
adaptive=inteligentny
adaptive attack=atak adaptacyjny
adaptive bridge=inteligentny most
adaptive channel allocation=elastyczny przydział kanałów
adaptive channel allocation=przydział kanałów do zadania
adaptive channel allocation=przydzielanie kanałów do zadania
adaptive control=adaptacyjny układ sterowania
adaptive control=sterowanie adaptacyjne
adaptive control action=adaptacyjne czynności kontrolne
adaptive control action=adaptacyjne działania sterujące
adaptive control system=adaptacyjny system sterowania
adaptive control system=adaptacyjny układ sterowania
adaptive delta modulation=adaptacyjna modulacja delta
adaptive dialog=dialog adaptacyjny
adaptive differential pulse code modulation=adaptacyjna różnicowa impulsowa
modulacja kodowa
adaptive equalization=korygowanie adaptacyjne
adaptive linear neuron=liniowy element adaptacyjny
adaptive logic circuit=adaptacyjny układ logiczny
adaptive metallurgy=metaloznawstwo
adaptive mutex=muteks adaptacyjny
adaptive processing control=adaptacyjne sterowanie przetwarzaniem
adaptive retransmission algorithm=algorytm retransmisji z adaptacją
adaptive routing=adaptacyjny wybór trasy
adaptive routing=trasowanie adaptacyjne
adaptive sampling=próbkowanie adaptacyjne
adaptive signal correcting=adaptacyjna korekcja sygnału
adaptive subdivision=podział adaptacyjny
adaptive system=system adaptacyjny
adaptive system=układ adaptacyjny
adaptive transversal equalizer=adaptacyjny korektor poprzeczny
adatom=adatom atom zaabsorbowany na powierzchni ciała
Adcock antenna=antena Adcocka
add dropwise=dodawać kroplami
add dropwise=dolewać kroplami
add file=zbiór uzupełniany rekordami
add in excess=dodawać w nadmiarze
add ing circuit=obwód sumujący
add mode=tryb dodawania
add operation=operacja dodawania
add time=czas operacji dodawania
add to storage=umieszczenie zawartości akumulatora w pamięci
add with carry=sumowanie z przeniesieniem
add without carry gate=bramka nierównoważności
add without carry gate=bramka różnicy symetrycznej
add-drop multiplexer=krotnica transferowa
added entry=hasło dodatkowe
added metal=metal dodatkowy
added metal=spoiwo
addend=dodajnik
addend=składnik sumy
addendum=dodatek w książce
addendum=wysokość głowy zęba koła zębatego
addendum angle=kąt głowy podziałowej zęba koła zębatego stożkowego
addendum angle=kąt głowy zęba
addendum circle=koło głów koła zębatego
addendum circle=koło wierzchołkowe
addendum cone=stożek głów koła zębatego
addendum cone=stożek wierzchołkowy
addendum flank=bok głowy zęba
addendum modification=przesunięcie zarysu zębów koła zębatego
addendum modification coefficient=współczynnik przesunięcia zarysu zębów koła
zębatego
adder=maszyna sumująca
adder=sumator
adder-subtractor=układ sumująco-odejmujący
add-in=dodatek
add-in=rozszerzenie
add-in memory=pamięć dodatkowa
add-in program=program dodatkowy
add-in program=program uzupełniający
adding brush=szczotka dodająca
adding brush=szczotka licząca
adding circuit=układ sumujący
adding machine=maszyna sumująca
adding machine=sumator
addition item=człon dodawany
addition modulo 2=dodawanie modulo 2
addition modulo 2 element=element dodawania modulo 2
addition modulo 2 element=element modulo 2
addition of sand=piaszczenie
addition polymer=polimer addycyjny
addition polymerization=poliaddycja
addition polymerization=polimeryzacja addycyjna
addition reaction=reakcja przyłączenia
addition record=rekord dodawany
addition solid solution=roztwór stały drugiego rodzaju
addition solid solution=stop addycyjny
addition solid solution=stop śródwęzłowy
addition table=tablica dodawania
addition without carry=operacja różnicy symetrycznej
additional catch=przyłów
additional character=znak dodatkowy
additional character=znak specjalny
additional mass=masa pozorna
additional mass=masa wirtualna
additional mass=masa związana
additional training=dokształcanie
additional variable=zmienna dodana
additional variable=zmienna dodatkowa
additions hopper=zasobnik dodatków stopowych wprowadzanych do kąpieli
stalowniczej
additions to reserves=przyrost zasobów
additive attributes=atrybuty addytywne
additive category=kategoria addytywna
additive chlorination=chlorowanie przez przyłączenie
additive color model=model barw addytywny
additive colour model=model barw addytywny
additive colour process=addytywne mieszanie barw
additive error=błąd addytywny
additive function=funkcja addytywna
additive functor=funktor addytywny
additive measure=miara addytywna
additive mixing=mieszanie addytywne
additive mixing=miksowanie addytywne
additive modification=modyfikacja addytywna w nomenklaturze chemicznej
additive nomenclature=nomenklatura addytywna
additive operation=operacja addytywna
additive operator=operator addytywny
additive polynomial=wielomian addytywny
additive process=proces addytywny
additive properties=własności addytywne
additive set function=addytywna funkcja zbioru
additivity=addytywność
addled=zepsuty fabrycznie
addled brood=czerw czczy
addled egg=jajko zepsute
add-on component=komponent dodatkowy
add-on component=składnik dodatkowy
add-on device=element dyskretny wmontowany do układu scalonego hybrydowego
add-on device=urządzenie dodatkowe
add-on memory=pamięć dodatkowa
add-on memory=pamięć kumulowana
add-on pack=pakiet dodatkowy
add-or-subtract=dodaj
address=adres
address adjustment=dostosowanie adresu
address adjustment=przesunięcie adresu
address alignment=uporządkowanie adresów
address alignment=wyrównanie adresu
address arithmetic=arytmetyka adresowa
address arithmetic unit=blok obliczania adresów
address attribute=atrybut adresu
address book=książka adresowa
address boundary=granica adresowa
address bus=szyna adresowa
address bus=szyna danych
address change=modyfikacja adresu
address change=zmiana adresu
address code=kod adresu
address comparator=jednostka porównująca adresy
address comparator=komparator adresów
address computation=obliczanie adresu
address constant=adres początkowy
address constant=stała adresowa
address conversion=konwersja adresu
address conversion=odwzorowanie w adres
address conversion=przekształcenie adresu
address counter=licznik adresów
address couple=para adresów
address data strobe=strobowanie danych adresowych
address decoder=dekoder adresów
address decoder=dekoder adresu
address family=rodzina adresów
address field=pole adresowe
address format=format adresu
address format=postać adresu
address function=funkcja adresowa
address generation=generacja adresu
address group=grupa adresów
address group=grupa adresowa
address incrementation=cykliczne przeadresowywanie
address input=wejście adresowe
address input=wprowadzenie adresu
address latch element=układ zatrzaskiwania adresu
address lease=wynajmowanie adresu
address less instruction=rozkaz bezadresowy
address less instruction format=format rozkazu bezadresowego
address line=linia adresowa
address mapping=odwzorowanie adresów
address mark=znacznik adresu
address mask=maska adresowa
address mask=maska adresu
address matrix=macierz adresu
address memory=pamięć adresowa
address modification=modyfikacja adresu
address morte=adres stały
address operand=operand adresowy
address operand=operandum adresowe
address parameter=parametr adresowy
address part=część adresowa rozkazu
address pointer=wskaźnik adresu
address pool=pula adresów
address range=zakres adresów
address reference=odwołanie przez adres
address register=rejestr adresowy
address register=rejestr adresu
address relocation=ponowne ustalenie adresów
address relocation=relokacja adresów
address resolution=odwzorowanie adresu
address resolution=odwzorowywanie adresu
address resolution=określanie adresu
address resolution=rozróżnienie adresu
address resolution=rozwikłanie adresu
address resolution=tłumaczenie adresu
address resolution problem=problem określania adresu
address resolution problem=problem tłumaczenia adresu
Address Resolution Protocol=protokół odwzorowywania adresów
Address Resolution Protocol=protokół określania adresów
address selection=wybieranie adresu
address selection system=system wybierania adresów
address signal=sygnał adresowy
address size=rozmiar adresu
address space=obszar adresowalny
address space=przestrzeń adresowa
address space=zakres adresów
address space identifier=identyfikator przestrzeni adresowej
address space identifier=identyfikator zakresu adresów
address stack=stos adresowy
address stop=zatrzymanie ze względu na adres
address storage=pamięć adresowa
address store=pamięć adresowa
address substitution=podstawienie adresu
address table=tablica adresów
address table size=wielkość tabeli adresów
address trace=ślad adresu
address track=ścieżka adresowa
address translation=tłumaczenie adresu
address translation slave store=jednostka sprzętowa wspomagająca tłumaczenie
adresów
address translator=translator adresów
address word=słowo adresowe
address word=stówo adresowe
address wraparound=zawinięcie adresu
addressability=adresowalność
addressability measure=miara adresowalności
addressable=adresowalny
addressable horizontal positions=adresowalne pozycje poziome
addressable horizontal positions=linia wyświetlana
addressable point=punkt adresowalny
addressable position=pozycja adresowalna
addressable position=punkt adresowalny
addressable register=rejestr adresowalny
addressable vertical positions=adresowalne pozycje pionowe
addressable vertical positions=kolumna wyświetlana
addressable-pollable terminal=terminal adresowalno-zgłoszeniowy
addressed memory=pamięć adresowana
addresser=adrema
addresser=adresarka
addresser=adresator
addresser=adresograf
addresses of address=adresy adresu
addressing=adresowanie
addressing capability=możliwość adresowania
addressing capability=zdolność adresowania
addressing character=znak adresujący
addressing circuit=układ adresowania
addressing circuit=układ adresowy
addressing circuit=układ adresujący
addressing circuit=układ wybierania adresu
addressing level=poziom adresowania
addressing machine=adrema
addressing machine=adresarka
addressing machine=adresator
addressing machine=adresograf
addressing mode=sposób adresacji
addressing mode=tryb adresowania
addressing scheme=schemat adresowania
addressing system=system adresowania
addressing type=typ adresowania
addressing unit=jednostka adresowa
addressing unit=najmniejszy adresowalny element pamięci
addressless=bezadresowy
addressless instruction=rozkaz bezadresowy
addressless instruction format=format rozkazu bezadresowego
addressless instruction format=postać rozkazu bezadresowego
addressograph=adrema
addressograph=adresarka
addressograph=adresator
addressograph=adresograf
address-to-name translation=tłumaczenie adresów na nazwy
add-subtract=dodawać-odejmować
add-subtract time=czas operacji dodawania
adduct=związek addycyjny
adduct=związek addytywny
adenase=adenaza
adenine=adenina
adenosine=adenozyna
adenosine diphosphate=adenozynodwufosforan
adenosine monophosphate=adenozynomonofosforan
adenosine triphosphate=adenozynotrójfosforan
adeps=tłuszcz zwierzęcy
adequacy=pełność
adermin e=adermina
adhere to=dotrzymać warunków umowy
adhere to=standard przestrzegać normy
adhere to=stosować normę
adherens=materiał klejony
adhering nappe=struga przelewowa przylegająca
adhering slag=żużel przyklejony
adhering slag=żużel silnie przywierający
adhesion coefficient=współczynnik przyczepności
adhesion strength=wytrzymałość na rozwarstwianie
adhesive attraction=silą adhezyjna
adhesive attraction=silą przylegania
adhesive bonding=klejenie
adhesive force=siła adhezyjna
adhesive force=siła przylegania
adhesive labels=etykiety samoprzylepne
adhesive paper=papier podgumowany
adhesive tape=lasotaśma
adhesive tape=plaster lepki
adhesive tape=przylepiec
adhesive tape=taśma lepka
adhesive tape=taśma podgumowana
adhesive weight=ciężar adhezyjny pojazdu
adhesive weight=ciężar przyczepności
adhesive-backed foil=folia lepka
adhesive-bonded joint=skleina
adhesive-bonded joint=spoina klejowa
adiabate=adiabata
adiabate=krzywa adiabatyczna
adiabatic change=proces adiabatyczny bez wymiany ciepła
adiabatic change=przemiana adiabatyczna
adiabatic curve=adiabata
adiabatic curve=krzywa adiabatyczna
adiabatic efficiency=sprawność adiabatyczna
adiabatic fast passage=szybkie przejście adiabatyczne
adiabatic heat drop=adiabatyczny spadek entalpii
adiabatic heat of adsorption=ciepło adsorpcji adiabatyczne
adiabatic lapse rate=adiabatyczny gradient temperatury
adiabatic partition=odgraniczenie adiabatyczne
adiabatic partition=ścianka adiabatyczna
adiabatic process=proces adiabatyczny bez wymiany ciepła
adiabatic process=przemiana adiabatyczna
adipamide=amid adypinowy
adipate=adypinian
adipic acid=kwas adypinowy
adipic acid=kwas heksanodiowy
adipsous=gaszący pragnienie
adipsy=adipsia
adit=sztolnia
adit mouth=ujście sztolni
adit mouth=wylot sztolni
adjacency matrix=macierz przylegania
adjacent angles=kąty przyległe
adjacent channel=kanał przyległy
adjacent domains=domeny przyległe
adjacent domains=obszary przyległe
adjacent edges=krawędzie przyległe
adjacent link storage image=informacja w węźle o stacji przyległej
adjacent node=węzeł przyległy
adjacent pitch error=błąd podziałki pojedynczej
adjacent rock=skała otaczająca
adjacent rock=skała towarzysząca
adjacent sea=morze przyległe
adjacent side=bok przyległy
adjacent sub areas=podobszary przyległe
adjacent subareas=podobszary przyległe w sieci
adjacent tracks=ścieżki przyległe
adjacent-channel interference=interferencja kanałów przyległych
adjacent-channel selectivity=selektywność kanałów przyległych
adjective dye=barwnik nierozpuszczalny wytworzony na włóknie
adjoint=sprzężony
adjoint functor=funktor sprzężony
adjoint matrix=macierz sprzężona
adjoint operator=operator sprzężony w przestrzeni Hilberta
adjourn=odraczać
adjudication price=cena przybicia na licytacji
adjudication to the highest bidder=przybicie licytacyjne
adjugate=sprzężony
adjugate matrix=macierz sprzężona
adjunction space=przestrzeń doklejona
adjust text mode=tryb formatowania tekstu
adjust text mode=tryb justowania
adjustable array=tablica ze zmiennymi granicami
adjustable capacitor=kondensator nastawny
adjustable capacitor=zmiennik pojemności
adjustable extent=zakres zmienny
adjustable gauge=sprawdzian nastawny
adjustable inductor=zmiennik indukcyjności
adjustable prop=stojak rozsuwny
adjustable reamer=rozwiertak nastawny
adjustable resistor=reostat
adjustable resistor=rezystor nastawny
adjustable spanner=klucz nastawny
adjustable spot light=reflektor nastawny
adjustable spot light=reflektor poszukiwawczy
adjustable spot light=szperacz
adjustable spot light=szukacz
adjustable stop=kolek oporowy nastawny
adjustable tail plane=przestawialny statecznik wysokości
adjustable voltage rectifier=prostownik o regulowanym napięciu
adjustable zero=zero elektryczne
adjustable-pitch airscrew=śmigło nastawne na ziemi
adjustable-speed motor=silnik z regulacją prędkości
adjusted mean=średnia poprawiona
adjusted measurements=pomiary wyrównane
adjuster=nastawiacz
adjuster=urządzenie nastawcze
adjuster=ustawiacz
adjusting cotter=klin nastawczy
adjusting cotter=klin regulujący
adjusting key=klin nastawczy
adjusting key=klin regulujący
adjusting knob=gałka nastawcza
adjusting magnet=magnes kompensacyjny
adjusting nut=nakrętka nastawcza
adjusting nut=nakrętka regulująca
adjusting plate=płytka nastawcza
adjusting plate=podkładka regulująca
adjusting ring=pierścień nastawczy
adjusting screw=śruba nastawcza
adjusting screw=śruba regulacyjna
adjusting wedge=klin nastawczy
adjusting wedge=klin podbudowy statku
adjusting wedge=klin regulujący
adjustment hardware=urządzenie regulacyjne samochodowego pasa bezpieczeństwa
adjustment notch=wycięcie ustawcze
adjustment screw=śruba regulacyjna
adjutage=przystawka
adjuvancity=adiuwancyjność
adjuvant=adiuwant
adjuvant=środek wspomagający
administration domain=domena administracyjna
administration monitor=monitor administracyjny
administration portal=portal administracyjny
administrative authority=uprawnienia do administrowania
administrative data processing=przetwarzanie danych dla celów administracyjnych
administrative data processing=przetwarzanie danych dla potrzeb zarządzania
administrative domain=domena administracyjna
administrative operations=operacje administracyjne
administrative operator=administrator
administrative operator station=stacja administratora
administrative operator station=terminal kontrolera
administrative repository=repozytorium administracyjne
administrative staff=personel administracyjny
administrative user=administrator
administrator privileges=uprawnienia administratora
admiralty brass=mosiądz morski
admiralty brass=mosiądz okrętowy
admiralty nickel=mosiądz niklowy
admissible character=znacznik cięcia
admissible character=znak cięcia
admissible decision=decyzja dopuszczalna
admissible error=błąd dopuszczalny
admissible hypothesis=hipoteza dopuszczalna
admissible lifting=podniesienie dopuszczalne
admissible map=przekształcenie dopuszczalne
admissible mark=znak dopuszczalny
admissible mark=znak dozwolony
admissible strategy=strategia dopuszczalna
admission=dopływ
admission=wlot
admission=zasilanie
admission lead=wlot przedzwrotowy
admission loss=strata wlotowa
admission port=szczelina wlotowa
admission pressure=ciśnienie wlotowe
admission stroke=suw ssania
admission valve=zawór wlotowy
admittance=admitancja
admittance=przewodność pozorna
admittance=przewodność zespolona
admix=domieszać
adobe brick=cegła niewypalona suszona na słońcu
adobe clay=glina tłusta
adonite=adonit
adopt a standard=przyjąć standard
adopted authority=uprawnienie adoptowane
adrenal cortex hormones=hormony kory nadnerczy
adrenal cortex hormones=kortykosterydy
adrenal gland=nadnercze
adrenaline=adrenalina
adrenaline=epinefryna
adreno cortico tropic hormone=adreno kortykotropina
adreno cortico tropic hormone=hormon adrenokortykotropowy
adrenocortical hormones=hormony kory nadnerczy
adrenocortical hormones=kortykosterydy
adrenocorticotropin=adrenokortykotropina
adrenocorticotropin=hormon adrenokortykotropowy
adrenocorticotropin=hormon donadnerczowy
adriamycin=adriamycyna antybiotyk
adrift=dryfowany
adrift=znoszony
adsorb=adsorbować
adsorbate=adsorbat
adsorbate=adsorptyw
adsorbate=substancja adsorbowana
adsorbate interaction=oddziaływanie wzajemne cząstek adsorbatu
adsorbed ion=jon zaadsorbowany
adsorbed phase=faza zaadsorbowana
adsorbent=adsorbent
adsorbent=substancja adsorbująca
adsorber=adsorber
adsorber=aparat adsorpcyjny
adsorption=adsorpcja
adsorption=sorpcja powierzchniowa
adsorption analysis=analiza adsorpcyjna
adsorption apparatus=adsorber
adsorption apparatus=aparat adsorpcyjny
adsorption centre=centrum adsorpcyjne
adsorption chromatography=chromatografia adsorpcyjna
adsorptive=adsorbat
adsorptive=adsorptyw
adsorptive=substancja adsorbowana
adsorptivity=adsorpcyjność
adularia=adular
adularia=kamień księżycowy
adult=dorosły adulterant
adult=substancja użyta do zafałszowania produktu
adulterate=podrabiać przez dodanie niewłaściwej substancji
adulterate=zafałszować
adulterated milk=mleko niebieskie
adulterated milk=mleko rozcieńczone
adulteration=zafałszowanie
advance alert=ostrzeżenie o nagiej zmianie aktywności Słońca
advance angle=kąt wyprzedzenia zapłonu
advance coefficient=posuw względny śmigła
advance coefficient=współczynnik posuwu śmigła
advance copy=egzemplarz okazowy książki
advance in price=zwyżka ceny
advance of spark=przyspieszenie zapłonu
advance payment=przedpłata
advance payment=zapłata z góry
advance ratio=posuw względny śmigła
advance ratio=współczynnik posuwu śmigła
advance sale=przedsprzedaż
advance staysail=edwans fok regatowy
advance velocity=prędkość postępowa
advance velocity=prędkość w ruchu postępowym
advanced 2D business applications=zaawansowane aplikacje dwuwymiarowe dla firm
advanced antenna system=zaawansowany system antenowy
advanced calculus=rachunek różniczkowy i całkowy
Advanced Configuration and Power Interface=zaawansowany interfejs zarządzania
konfiguracją i zasilaniem
advanced copying=kopiowanie zaawansowane
advanced data communications control procedures=procedury sterujące przesyłaniem
danych
advanced data link controller=zaawansowany sterownik kanału przesyłu danych
advanced data management=zaawansowane zarządzanie danymi
advanced decay=mursz miękki
advanced decay=zgnilizna miękka
advanced design=nowoczesna konstrukcja
advanced design-alloy-diffused=zaawansowany projekt stopowo-dyfuzyjnego
przyrządu półprzewodnikowego
advanced fry=wylęg podrośnięty
advanced fuel=paliwo udoskonalone
advanced gallery=chodnik przygotowawczy
advanced gas-cooled reactor=udoskonalony reaktor z chłodzeniem gazowym
advanced ignition=zapłon przyspieszony
advanced low power Schottky=zaawansowany układ scalony małej mocy z diodami
Schottkyego
advanced memory system=zaawansowany system pamięciowy
advanced operating system=zaawansowany system operacyjny
advanced optical character reader=optyczny czytnik znaków wysokiej klasy
advanced potential=potencjał przyspieszony
Advanced Power Management=zaawansowane zarządzanie zasilaniem
advanced range=zasięg rozszerzony
advanced research and technology=zaawansowane badania i technologia
advanced Schottky transistor-transistor logic=zaawansowany układ logiczny
tranzystarowo-tranzystorowy z diodami Schottkyego
advanced solid logic technology=technologia wysokiego poziomu
advanced solid-state logic technology=zaawansowana technologia monolitycznych
układów scalonych
advanced standard buried collector=zaawansowana standardowa technologia
kolektora zagrzebanego
advanced technology=najnowsze osiągnięcia techniczne
advanced technology=technologia wysokiego poziomu
advanced technology=wysoko rozwinięta technika
advanced technology=zaawansowana technologia
advanced training aeroplane=samolot ćwiczebny
advanced user=użytkownik zaawansowany
advancement of reaction=liczba postępu reakcji
advancing longwall=ściana prowadzona od szybu do granic
advancing money=zadatek
advancing money=zaliczka
advancing prop=stojak tymczasowy
advancing wave=fala bieżąca
advancing wave=fala wędrowna
advancing working=wybieranie w kierunku od szybu do granic
advantage factor=współczynnik wykorzystania strumienia
advection=adwekcja
advection=napływ mas powietrza
advection fog=mgła adwekcyjna
advection fog=mgła napływająca
adventitious=uboczny
adventitious impurity=zanieczyszczenie przypadkowe
adventive cone=stożek wulkaniczny boczny
adverse balance of payments=bilans płatniczy ujemny
adverse conditions=warunki niesprzyjające
adverse weather=pogoda niesprzyjająca
advertise for tenders=ogłosić przetarg
advertiser=ogłoszeniodawca
advertiser=rozgłaszający
advertising agency=biuro ogłoszeń
advertising agency=biuro reklamy
advice note=awizo
advice note=zawiadomienie o wysyłce
advised call=rozmowa telefoniczna z przywołaniem
advisory area=rejon informacji lotu
advisory committee=komitet doradczy
advisory engineer=doradca techniczny
advisory route=trasa ubezpieczona
advisory service=poradnictwo
adze=ciosać
adze=topór ciesielski
adzing machine=cieślica mechaniczna
aegirite=akmit
aegirite=egiryn
aeolian soil=gleba naniesiona przez wiatr
aeolian soil=gleba pochodzenia eolicznego
aerated concrete=beton napowietrzony
aerated concrete=gazobeton
aerated gas=gaz generatorowy powietrzny
aerated plastics=tworzywa ekspandowane
aerated plastics=tworzywa piankowe
aeration=napowietrzanie
aeration=spulchnianie masy formierskiej
aeration coefficient=współczynnik natleniania
aeration of cement=wietrzenie cementu
aeration tank=komora napowietrzania
aeration vent=otwór napowietrzający
aerator=aerator
aerator=aparat do napowietrzania
aerial array=szyk antenowy
aerial bomb=bomba lotnicza
aerial burst=wybuch w powietrzu
aerial cable=kabel nadziemny
aerial cable=kabel napowietrzny
aerial cable railway=kolej linowa napowietrzna
aerial camera=kamera do zdjęć lotniczych
aerial circuit=obwód antenowy
aerial depth charge=bomba lotnicza głębinowa
aerial fairlead=wyprowadzenie anteny
aerial feed=radiator pierwotny anteny mikrofalowej
aerial feed=źródło oświetlające
aerial gamma-radiometric prospecting=lotnicze poszukiwania rud
gammaradiometryczne
aerial mapping=aerofotogrametria
aerial mapping=aerokartografia
aerial mapping=fotogrametria lotnicza
aerial mast=maszt antenowy
aerial photography=aerofotografia
aerial photography=fotografia lotnicza
aerial picture=zdjęcie lotnicze
aerial ropeway=kolej linowa napowietrzna wielowózkowa
aerial surveying=inspekcja lotnicza
aerial surveying=pomiary aerofotogrametryczne
aerial terminal=przyłącze antenowe
aerial top-dressing=nawożenie samolotowe gleby
aerial torpedo=torpeda lotnicza
aerial tramway=kolej linowa napowietrzna wielowózkowa
aerial tuning capacitor=kondensator dostrojczy anteny
aerial view=widok z lotu ptaka
aerial view=widok z powietrza
aerial wire=linka antenowa
aerobatic manoeuvre=figura akrobacji
aerobatics=akrobacja lotnicza
aerobes=aeroby
aerobic fermentation=fermentacja tlenowa
aerobic sludge digestion=przeróbka tlenowa
aerobic sludge digestion=stabilizacja tlenowa osadu
aerobic treatment unit=oczyszczalnia ścieków metodą tlenową
aerobiology=aerobiologia
aerobiosis=życie w warunkach tlenowych
aerocamera=kamera do zdjęć lotniczych
aerocartography=aerokartografia
aero-case process=cyjanowanie kąpielowe w solach wapnia
aerodrome beacon=radiolatarnia lotniskowa
aerodrome building area=obszar zabudowy lotniska
aerodrome control=kontrola lotniska
aerodrome control=radar kontroli lotniska
aerodrome control tower=wieża kontroli lotniska
aerodrome marker marker=lotniska
aerodrome marker marker=radiolatarnia lotniskowa
aerodrome meteorological minima=minima meteorologiczne lotniska
aerodrome of departure=lotnisko odlotowe
aerodrome of destination=lotnisko docelowe
aerodrome surface-movement indicator=radar kontroli lotniska
aerodrome traffic=ruch lotniskowy
aerodrome traffic circuit=krąg nadlotniskowy
aeroduster=samolot do opylania
aerodynamic=aerodynamika
aerodynamic=aeromechanika
aerodynamic al=aerodynamiczny
aerodynamic balance=waga aerodynamiczna do badań w tunelu aerodynamicznym
aerodynamic balance=wyważenie aerodynamiczne steru
aerodynamic centre=środek aerodynamiczny
aerodynamic centre line=linia środków aerodynamicznych piata
aerodynamic centre of profile=ognisko profilu
aerodynamic chord=cięciwa aerodynamiczna
aerodynamic cleaner=rozluźniarka powietrzna
aerodynamic closed-circuit turbine=turbina gazowa o obiegu zamkniętym
aerodynamic drag=opór aerodynamiczny
aerodynamic force=reakcja aerodynamiczna
aerodynamic force=siła aerodynamiczna
aerodynamic heating=nagrzewanie aerodynamiczne
aerodynamic interference=interferencja aerodynamiczna
aerodynamic lift=siła nośna
aerodynamic loading=obciążenie od sil aerodynamicznych
aerodynamic sledge=wózek do badań aerodynamicznych
aerodynamic twist=skręcenie aerodynamiczne
aerodynamic twist=zwichrzenie aerodynamiczne
aerodynamicist=inżynier aerodynamik
aerodynamics=aerodynamika
aerodynamics of the viscous fluids=aerodynamika płynów rzeczywistych
aerodyne=aerodyna statek powietrzny cięższy od powietrza
aeroelastic divergence=dywergencja aeroelastyczna
aeroelastic divergence=rozbieżność skrętna aeroelastyczna
aeroelasticity=aeroelastyczność
aeroelasticity=aerosprężystość
aeroembolism=choroba dekompresyjna
aeroembolism=choroba kesonowa
aero-engine=silnik lotniczy
aerofall mili=młyn kulowy z usuwaniem zmielonego produktu strumieniem powietrza
aerofilter=aerofiltr
aerofoil=płat
aerofoil area=pole powierzchni płata
aerofoil border of attack=nosek profilu lotniczego
aerofoil border of attack=obrzeże natarcia
aerofoil cascade=kaskada profilów lotniczych
aerofoil outline=obrys płata
aerofoil profile=profil lotniczy
aerofoil profile=profil płata nośnego
aerofoil profile nose=nosek profilu lotniczego
aerofoil profile nose=obrzeże natarcia
aerofoil section=profil lotniczy
aerofoil section=profil płata nośnego
aerofoil ship=samoloto-statek
aerogel=aerożel
aerogenerator=prądnica napędzana silnikiem wiatrowym
aerograph=aerograf
aerolite=aerolit
aerolite=stop wieloskładnikowy o podstawie aluminiowej
aerologation=meteonawigacja
aerology=aerologia
aeromagnetic surveying=pomiary aeromagnetyczne
aeromarine light=latarnia morsko-lotnicza
aeromechanic al=aeromechaniczny
aeromechanics=aerodynamika
aeromechanics=aeromechanika
aeromedicine=medycyna lotnicza
aerometeorograph=meteorograf
aerometer=aerometr
aeromotor=silnik lotniczy
aeronautical beacon=latarnia lotnicza
aeronautical engineering=technika lotnicza
aeronautical light=latarnia lotnicza
aeronautical map=mapa lotnicza
aeroneurosis=nerwica lotników
aeronomy=aeronomia
aerophotography=aerofotografia
aerophotography=fotografia lotnicza
aerophysics=aerodynamika
aerophytes=porosła
aeroponics=aeroponika
aeropulse engine=silnik pulsacyjny
aerosol chamber=komora aerozolowa do badań korozyjnych
aerosol chamber=komora solna
aerosol container=opakowanie aerozolowe
aerosol lubrication=smarowanie mgłą olejową
aerosol lubrication=smarowanie rozpyleniowe
aerosol wastes=uwolnienia w postaci aerozoli
aerospace=przestrzeń powietrzna
aerospace engineering=technika lotnicza i kosmonautyczna
aerospace ground equipment=pomocnicze urządzenia naziemne lotnicze i
kosmonautyczne
aerospace industry=przemysł lotniczy i kosmonautyczny
aerospace technology=technika lotnicza i kosmonautyczna
aerospace vehicle=kosmopłat
aerospace vehicle=statek latający powietrzno-kosmiczny
aerostat aerostat=statek powietrzny lżejszy od powietrza
aerostatics=aerostatyka
aerostation=baloniarstwo
aerostation=lotnictwo balonowe
aerothermochemistry=aerotermochemia
aerothermoelasticity=aerotermoelastyczność
aero-thread=gwint okrągły z wkładką śrubową odporny na drgania
aero-thread=używany w lotnictwie
aero-tow=holowanie szybowca za samolotem
aero-tow=holowany
aerotrain=pociąg na poduszce powietrznej
aerotropism=aerotropizm
aerozine=aerozyna mieszanina hydrazyny i dwumetylohydrazyny
aerugo=grynszpan
aerugo=śniedź
affect=działać na
affect=wywierać wpływ
affection=dolegliwość
afferent=doprowadzający
affidavit=oświadczenie pod przysięgą
affiliate=ustalać ojcostwo
affiliated clock=zegar elektryczny wtórny
affiliation=przynależność do organizacji
affiliation=ustalenie ojcostwa
affinated sugar=cukier afinowany
affination=afmacja
affine=afiniczny
affine connection=koneksja afiniczna
affine function=funkcja afiniczna
affine geometry=geometria afiniczna
affine map=odwzorowanie afiniczne
affine mapping=odwzorowanie afiniczne
affine mode=tryb afiniczny
affine ratio of three points=stosunek afiniczny trzech punktów
affine ratio of three points=stosunek pojedynczego podziału
affine space=przestrzeń afiniczna
affine variety=rozmaitość afiniczna
affine variety=rozmaitość liniowa
affine variety=zbiór liniowy
affinity for fibre=powinowactwo do włókna
affirmative acknowledgement=potwierdzenie pozytywne
affluent=dopływ rzeki
afforestation=zalesianie
affreightment=zafrachtowanie statku
aflatoxicosis=zatrucie aflatoksynami
aflatoxin=aflatoksyna
afloat=pływający
afloat=unoszący się na wodzie
afore=przed dziobem
aft=ku rufie
aft=na rufie
after bottom dead centre=po zwrocie kukorbowym
after mast=maszt tylny
after perpendicular=pion rufowy
after quarter rope=lina ćwiartkowa
after top dead centre=po zwrocie odkorbowym
after-bake=dotwardzanie
after-bake=utwardzanie dodatkowe
after-bake=utwardzanie ostateczne
after-blow=dmuchanie wykańczające w procesie konwertorowym
afterbody=niechroniona część statku kosmicznego
afterbody=rufowa część statku
afterbody=tylna część pojazdu
after-breast rope=cuma rufowa poprzeczna
after-bridge=pomost rufowy
afterburner=dopalacz
afterburning=dopalanie gazów wylotowych
afterburning cycle=obieg z dopalaniem
afterburst=tąpnięcie po strzelaniu
after-chroming=chromowanie następcze
after-contraction=skurczliwość wtórna
aftercooler=chłodnica końcowa sprężarki
aftercooling=dochładzanie
aftercrop=poplon
aftercure=dowulkanizacja
after-damp=gazy odstrzałowe
after-damp=gazy powybuchowe
after-deck=pokład rufowy
after-diving plane=ster głębokościowy rufowy okrętu podwodnego
after-draught=zanurzenie rufowe
after-ebb=przesilenie odpływu
after-effect=działanie następcze
after-effect=zjawisko wtórne
after-expansion=rozszerzalność wtórna
after-fermentation=dofermentowanie
after-fermentation=fermentacja leżakowa
after-filter=filtr wtórny
after-firing=samozapłon po wyłączeniu instalacji zapłonowej
after-frame=wręg promieniowy
aftergases=gazy odstrzałowe
aftergases=gazy powybuchowe
aftergeneration=pogazowanie w wytwornicy acetylenowej
afterglow=poświata
afterglow=poświata ekranu luminescencyjnego
afterglow=zorza wieczorna
afterglow duration=czas poprawny
afterglow screen=ekran z poświatą
after-grass=drugi pokos
after-grass=potraw
after-heat=ciepło powyłączeniowe
after-hold=ładownia rufowa
after-image=powidok
after-image protection=zabezpieczenie obrazu końcowego
after-image protection=zabezpieczenie obrazu końcowego zapisu danych
after-look journal=zbiór zmian po wykonaniu operacji
after-look journalizing=dokumentowanie zmian po wykonaniu operacji
after-machining=obróbka dodatkowa skrawaniem
after-machining=obróbka wykończająca
aftermath=drugi pokos
aftermath=potraw
aftermost=na samej rufie
after-peak=skrajnik rafowy
after-perpendicular=pion rufowy
after-poppet=kozioł wodowań rufowy
after-potential=potencjał następczy
afterpulsing=zjawisko impulsów wtórnych
after-ripening=dojrzewanie chemiczne
after-ripening=dojrzewanie posprzętne nasion
after-ripening=drugie dojrzewanie
after-run=pogoń
after-sails=żagle tylne zarzucające rufę
after-sensation=wrażenie następcze
after-shave lotion=płyn po goleniu
after-shear table=samotok za nożycą
aftershock=wstrząs następczy trzęsienia ziemi
after-shoulder=przegięcie rufowe
after-shrinkage=skurcz wtórny
after-sound=pogłos
after-spring=szpring rufowy
after-stove=ostateczne wygrzewanie po wyjęciu z formy
after-tack=przylepność powłoki
after-taste=posmak
after-taste=smak następczy
after-treatment=obróbka cieplna po spawaniu
after-treatment=obróbka następcza
after-treatment=utrwalanie wybarwienia
after-treatment bath=kąpiel wykończająca
after-treatment machine=maszyna wykończalnicza
against order=na zamówienie
against receipt=za pokwitowaniem
against the light=pod światło
against the load=po wzniesieniu
against the wind=pod wiatr
agalmatolite=agalmatolit
agalmatolite=pagodyt
agamete=spora
agar-agar=agar
agaric mineral=mleko górskie odmiana kalcytu
agaropectin=agaropektyna polisacharyd
agarose=agaroza polisacharyd
age class=klasa wieku
age composition=skład wieku
age determination=datowanie metodą izotopową
age determination=oznaczanie wieku
age equation=równanie wiekowe
age group=grupa wieku
age group=rocznik
age hardening=utwardzanie wydzieleniowe przesycanie i starzenie
age of ore bodies=wiek złoża rudnego
age of phase inequality=wiek pływu
age of tide=wiek pływu
age structure=wiekowa struktura ludności
age theory=teoria wieku Fermiego
ageing of catalyst=zmęczenie katalizatora
ageing steel=stal starzejąca się
agenda=porządek dzienny zebrania
agenda=porządek obrad
agendum call card=karta odwołania do agendy
agent name=nazwa agenta
ageostrophic flow=przepływ ageostroficzny
ageostrophic flow=wiatr ageostroficzny
ager=parownik
age-resisting steel=środek przeciwstarzeniowy
age-resisting steel=stal odporna na starzenie ageresistor
agger=pływ podwójny
agglomerating capacity of coal=spiekalność
agglomerating capacity of coal=zdolność spiekania się węgla
agglomerating plant=spiekalnia
agglutinin=aglutynina
agglutinogen=aglutynogen
agglutinophore=aglutynofor
aggradate mud=namuł
aggradation=agradacja
aggradation=namulisko
aggradation plain=równina aluwialna
aggregate expression=wyrażenie tablicowe
aggregate function=funkcja agregacji
aggregate function=funkcja agregująca
aggregate function=funkcja zagregowana
aggregate key=klucz złożony
aggregate object=obiekt agregowany
aggregate object=obiekt złożony
aggregate scales=waga porcjowa
aggregate tonnage=tonaż całkowity floty
aggregate type=typ ogólny
aggregate type=typ sumaryczny
aggregate value=łączna wartość
aggregate works=prace zbiorowe
aggregate works=prace zebrane
aggregated data=dane globalne
aggregated data=dane łączne
aggregated data=dane sumaryczne
aggregated data=dane zagregowane
aggregation=agregacja
aggregation hierarchy=hierarchia agregacji
aging=starzenie
aging=utrwalanie wybarwień
agist=brać za opłatą na wypas cudzy inwentarz
agitated crystallizer=krystalizator z mieszadłem
agitated molten pool=jeziorko burzliwe
agitating chest=kadź mieszadłowa
agitation=bełtanie
agitation=mieszanie
agitation=pobudzenie
agitation=wzbudzenie
agitation-type flotation machine=flotownik agitacyjny
agitation-type flotation machine=maszyna flotacyjna agitacyjna
agitator=mieszadło
agitator=mieszalnik
agitator pickling=wytrawianie z zastosowaniem mieszania kąpieli
aglet=aglet
aglucone=aglikon
aglucone=aglukon
a-glucosidase=a-glukozydaza
agonie line=agona
agonie line=linia zerowych deklinacji
agoraphobia=lęk przestrzeni
agree=zgadzać się
agree upon=uzgadniać
agreed-upon=uzgodniony
agricultural acreage=powierzchnia użytków rolnych
agricultural aviation=agrolotnictwo
agricultural chemicals=produkty przemysłu chemicznego stosowane w rolnictwie
agricultural chemistry=agrochemia
agricultural chemistry=chemia rolna
agricultural climatology=agroklimatologia
agricultural engineer=inżynier rolnik
agricultural engineering=mechanizacja rolnictwa
agricultural geology=agrogeologia
agricultural geology=geologia rolnicza
agricultural lime stone=wapno nawozowe
agricultural machinery=maszyny rolnicze
agricultural meteorology=agrometeorologia
agricultural production=produkcja rolna
agricultural products=produkty rolne
agricultural science=agrotechnika
agrimotor=ciągnik rolniczy
agrimotor=silnik rolniczy
agrobiology=agrobiologia
agrogeology=agrogeologia
agrogeology=geologia rolnicza
agrohydrology=agrohydrologia
agrohydrology=hydrologia rolnicza
agronomy=agronomia
agrostology=trawoznawstwo
aground=na mieliźnie
ahead=przed dziobem
ahead of schedule=przed terminem
ahead reach=wybieg statku
ahead turbine=turbina biegu naprzód
A-hoe blade=gęsiostópka pielnika
aid in kind=pomoc rzeczowa
aid to navigation=pomoc nawigacyjna
aided=wspomagany
aikinite=aikinit
ailavator=elewon
ailavator=sterolotka
aileron=lotka
aileron angle=kąt wychylenia lotki
aileron displacement=wychylenie lotki
aileron drop=opuszczenie lotek
aim-bias=przemieszczenie celu
aim-bias=przesunięcie celu
aimed torpedo=torpeda nie samonaprowadzająca się
aiming circle=koło celowania
aiming device=przyrząd celowniczy
aiming field=pole skierowania
aiming line=linia celowania
aiming mechanism=przyrządy celownicze
aiming point=punkt celowania
aiming rule=przeziernik
aiming symbol=plamka kierunkowa
aiming symbol=symbol kierunkowy
aiming the headlights=ustawianie reflektorów
air activation=aktywacja powietrza
air adit=sztolnia wentylacyjna
air admission=napowietrzanie
air alternator=przełącznik powietrza
air attache=attache lotniczy
air barrage=tama wentylacyjna
air base=baza lotnicza
air bath=łaźnia powietrzna
air battery=bateria ogniw z depolaryzacją powietrzną
air bearing=łożysko powietrzne
air bells=pęcherzyki powietrza przy wywoływaniu
air blast=dmuch w piecach
air blast=podmuch powietrza
air blast chiller=chłodziarka podmuchowa
air blast chilling=chłodzenie podmuchem powietrza
air blast freezer=zamrażarka podmuchowa
air blast freezing=zamrażanie podmuchem powietrza
air blast thawing=rozmrażanie podmuchem powietrza
air blower=dmuchawa powietrzna
air box=skrzynia dmuchowa w konwertorze
air box=skrzynia powietrzna
air box=żeliwiaku
air brake hamulec=aerodynamiczny pneumatyczny
air bridge=most powietrzny
air bubble=pęcherzyk powietrzny
air bubble film=folia pęcherzykowa do opakowań
air by-pass valve=zawór dodatkowego powietrza
air cap pneumopak=folia pęcherzykowa do opakowań
air capacitor=kondensator powietrzny
air cavalry=wojska desantowe na śmigłowcach
air cell=ogniwo z depolaryzacją powietrzną
air cell=zasobnik powietrza
air chamber=komora sprzęgająca głośnika
air chamber=powietrznik pompy
air chamber=zasobnik powietrza
air chamber Diesel engine=silnik wysokoprężny z zasobnikiem powietrza
air changes factor=stopień wymiany powietrza
air check gauge=pneumatyczne narzędzie pomiarowe kontrolne
air chuck=uchwyt pneumatyczny
air clamp=zacisk pneumatyczny
air classification klasyfikacja pneumatyczna=rozdzielanie w strumieniu powietrza
materiału ziarnistego
air classifier=klasyfikator pneumatyczny
air classifier=separator powietrzny
air classifier=wialnik klasyfikacyjny
air cleaner=filtr powietrza
air cleaner=oczyszczacz powietrza
air cock=kurek odpowietrzający
air compressor=sprężarka powietrzna
air condenser=kondensator powietrzny
air conditioned=klimatyzowany
air conditioner=agregat klimatyzacyjny
air conditioner=klimatyzator
air conditioning=klimatyzacja
air conditioning system=instalacja klimatyzacyjna
air conditioning unit=agregat klimatyzacyjny
air conditioning unit=klimatyzator
air conduction=przewodzenie powietrzne
air conduit=lutnia wentylacyjna
air conduit=przewód powietrzny
air contaminant=substancja zanieczyszczająca powietrze
air control=gospodarka powietrzna
air conveyor=poczta pneumatyczna
air cooled triode=trioda chłodzona powietrzem
air cooler=chłodnica powietrza
air cooling=chłodzenie powietrza
air cooling=chłodzenie powietrzne
air cooling=chłodzenie w powietrzu
air cure=wulkanizacja powietrzna
air curtain=kurtyna powietrzna
air curtain=osłona powietrzna
air curtain=tama wentylacyjna płócienna
air cushion=poduszka pneumatyczna amortyzująca
air cushion=poduszka powietrzna
air cushion landing gear=podwozie poduszkowe samolotu
air cushion vehicle=poduszkowiec
air cushion vehicle=statek na poduszce powietrznej
air cycle=obieg powietrzny
air damper=klapa powietrzna
air data system=zespół przyrządów pokładowych podających dane dotyczące
otaczającego powietrza
air defence=obrona przeciwlotnicza
air defence artillery=broń przeciwlotnicza
air delivery=zaopatrywanie drogą powietrzną
air delivery=zrzut
air door=drzwi wentylacyjne
air dose=dawka promieniowania w powietrzu
air drawing=ciągnienie na poduszce pneumatycznej
air drive=przedmuchiwanie złoża powietrzem
air drop=zrzut
air drying=suszenie na powietrzu
air ejector=ejektor powietrzny
air ejector=odsysacz powietrzny
air elutriation=klasyfikacja pneumatyczna
air elutriation=rozdzielanie w strumieniu powietrza materiału ziarnistego
air entrainment=napowietrzanie
air escape=ucieczka powietrza
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
excess factor=współczynnik nadmiaru powietrza
extractor=wentylator dachowy w pojazdach
extractor=wyciąg powietrzny
filter=filtr powietrza
force=lotnictwo wojskowe
force=siły powietrzne
forming=kształtowanie bez dobicia
freight bill=konosament lotniczy
friction=tarcie o powietrze części wirujących
furnace=piec o ciągu naturalnym
furnace=piec płomienny
furnace=płomieniak
gas=gaz generatorowy powietrzny
grate=kratka wentylacyjna
gun=pistolet natryskowy
gun=wiatrówka
hammer=młot powietrzny
hammer=młotek pneumatyczny
hardening=hartowanie w powietrzu
heading=chodnik wentylacyjny
hoist=dźwignik pneumatyczny
hostess=stewardessa
ingress=przecieki powietrza do wewnątrz
injector=wtryskiwacz powietrza
inleakage=przecieki powietrza do wewnątrz
inlet=otwór wlotowy powietrza
inlet=wlot powietrza
inlet valve=zawór wlotowy powietrza
intake=chwyt powietrza
intake=wlot powietrza
interception=przechwytywanie celu w powietrzu
interception radar=radar pokładowy przechwytywania
interchanger=wymiennik powietrza w tunelu aerodynamicznym
lock=korek powietrzny w przewodzie
lock=śluza dozymetryczna
lock=śluza powietrzna
lock=śluza powietrzna w kesonie
mail=poczta lotnicza
main=główny przewód powietrzny
make-up=uzupełnianie powietrza w klimatyzacji
map=mapa lotnicza
mass=masy powietrza
mattress=materac nadmuchiwany
monitor=wskaźnik radioaktywności powietrza
nozzle=dysza powietrzna
oxidation=utlenianie powietrzem
pallet=podstawka na poduszce powietrznej
passage=pasaż powietrzny w farbiarstwie
patenting=patentowanie w powietrzu
photogrammetry=fotogrametria lotnicza
pipe=przewód powietrzny
pipe=rura powietrzna
plants=porosła
pocket=dziura powietrzna
pocket=korek powietrzny w przewodzie
pollution=zanieczyszczenie powietrza
port=iluminator
port=wylot kanału powietrznego
position=położenie samolotu w powietrzu
powered cylinder=cylinder pneumatyczny
preheater=podgrzewacz powietrza
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
air
pressure=ciśnienie atmosferyczne
producer gas=gaz generatorowy powietrzny
pump=pompa próżniowa
quenching=hartowanie w powietrzu
raid=nalot atak z powietrza
raid precautions=obrona przeciwlotnicza bierna
recuperator=rekuperator powietrzny
refining=świeżenie
register=zawór regulacyjny powietrza
reheating=dogrzewanie powietrza w urządzeniu klimatyzacyjnym
resistance=opór powietrza
rifle=wiatrówka broń
route=droga lotnicza
route=trasa lotnicza
sac=wezykla pęcherz powietrzny w lawie
scoop=chwyt powietrza
sea rescue=ratownictwo morskie z powietrza
search=przeszukiwanie powietrza
separation=klasyfikacja pneumatyczna
separation=rozdział
separation=rozdzielanie w strumieniu powietrza materiału ziarnistego
separator=oddzielacz powietrzny
separator=wialnia
shaft=kanał wentylacyjny pionowy
shaft=szyb wentylacyjny
sickness=choroba powietrzna
slag pocket=komora żużlowa powietrzna w piecu martenów skini
space=komora powietrzna
space=przedział powietrzny
speed=prędkość lotu
speed recorder=samopis prędkości
speed recorder=spidograf
split=bocznica wentylacyjna
split=odgałęzienie strumienia powietrza wentylacyjnego
spring=amortyzator pneumatyczny
spring=element sprężysty pneumatyczny
start of an engine=rozruch silnika samolotu w powietrzu
stopping=tama wentylacyjna
strip=pas startowy
suction=zasysanie powietrza
suspension=zawieszenie pneumatyczne
table=stół powietrzny
table=wialnik płaski
taxi=taksówka powietrzna
temperature=temperatura powietrza
terminal=dworzec lotniczy miejski
termination=zwód urządzenia odgromowego
thawing=rozmrażanie powietrzem
traffic=ruch lotniczy
traffic control=kontrola ruchu lotniczego
train=pociąg powietrzny samolot z holowanymi _ szybowcami
trap=drzwi wentylacyjne
trap=syfon
trap=zamknięcie wodne
treatment=obróbka powietrza
treatment=uzdatnianie powietrza
trunk=kanał wentylacyjny
tubing=lutnia powietrzna
tubing=lutnia wentylacyjna
turbine=turbina powietrzna turbina gazowa pracująca czystym powietrzem
turbine=turbina wiatrowa
air uptake=przelot pionowy powietrzny w piecu martenowskim
air valve=zawór powietrzny
air vessel=powietrznik pompy
air vice=imadło pneumatyczne
air vitiation=zanieczyszczenie powietrza
air vortex spinning=przędzenie w wirze stacjonarnym
air washer=płuczka powietrza
air washing=offilter przedmuchiwanie filtrów
air waybill=list przewozowy lotniczy
air waybill list=przewozowy lotniczy
air-acetylene welding=spawanie acetylenowo-powietrzne
air-arc cutting=cięcie łukowo-gazowe
air-arc cutting=cięcie łukowo-tlenowe
air-belt=skrzynia dmuchowa w konwertorze
air-belt=skrzynia powietrzna
air-belt=żeliwiaku
air-bladder=pęcherzyk magnetyczny
air-blast circuit-breaker=wyłącznik wydmuchowy
air-blast gin=odziarniarka podmuchowa
air-blast injection=wtrysk pneumatyczny paliwa
air-blast injection=wtrysk powietrzny
air-blast main=przewód dmuchu
air-blast transformer=transformator o sztucznym chłodzeniu powietrznym
air-bleed orifice=dysza powietrza dodatkowego w gaźniku
air-blown asphalt=asfalt dmuchany
air-blown asphalt=asfalt utleniony
airboat=ślizgacz wodny z napędem śmigłowym
airborne=przystosowany do transportu powietrznego
airborne contamination=promieniotwórcze skażenie powietrza
airborne digital computer=cyfrowy komputer lotniczy
airborne dipping sonar=hydrolokator lotniczy opuszczany
airborne effluents=uwolnienia do atmosfery
airborne energy source=pokładowe źródło energii
airborne intercept radar=radar pokładowy przechwytywania
airborne microbes=drobnoustroje występujące w powietrzu
airborne particulates=cząstki stałe unoszące się w powietrzu
airborne profile recorder=urządzenie radiolokacyjne rejestrujące profil terenu
airborne radar=radar pokładowy
airborne radioactivity=promieniotwórczość występująca w powietrzu
airborne rocket launcher=wyrzutnia rakietowa na samolocie
airborne search radar=radiolokator pokładowy wykrywania
airborne solids=cząstki stałe unoszące się w powietrzu
airborne tactical data system=amerykański napowietrzny taktyczny system
informatyczny
airborne warning and control system=radarowy system ostrzegawczy
airborne warning and control system=system sterowania i ostrzegania
przeciwlotniczego
airbrake=hamulec pneumatyczny
air-brake airscrew=śmigło odwracalne
air-brake hose=wąż hamulcowy
air-brake hose=wąż sprzęgu hamulcowego
air-brake hose coupling=główka sprzęgu hamulcowego
air-break circuit-breaker=wyłącznik powietrzny
air-break circuit-breaker=wyłącznik suchy
air-breathing missile=pocisk z silnikiem odrzutowym przelotowym
air-brick=pustak wentylacyjny
air-brush=aerograf
air-brush=pistolet natryskowy
air-bump=pompa powietrzna
airburst=wybuch pocisku w powietrzu
airbus=aerobus
air-cell=pęcherzyk powietrza
air-conditioned=klimatyzowany
air-conditioning=klimatyzacja
air-cooled=chłodzony powietrzem
air-cooled boiler setting=obmurze kotła z izolacją powietrzną
air-cooled condenser=skraplacz powietrzny chłodzony powietrzem
air-cooled engine=silnik chłodzony powietrzem
air-cooled reactor=reaktor chłodzony powietrzem
air-cooled tube=lampa o chłodzeniu powietrznym
air-core coil=cewka bezrdzeniowa
air-core coil=cewka powietrzna
air-core induction coil=cewka bezrdzeniowa
air-core transformer=transformator bezrdzeniowy
air-core transformer=transformator powietrzny
aircraft acrobatics=akrobacja lotnicza
aircraft antenna=antena lotnicza
aircraft arresting gear=urządzenie do przychwytywania samolotów lądujących na
lotniskowcu
aircraft bonding=umasienie samolotu
aircraft bowser=cysterna lotniskowa paliwowa
aircraft carrier=lotniskowiec
aircraft engine=silnik lotniczy
aircraft engineering=technika lotnicza
aircraft factory=wytwórnia sprzętu lotniczego
aircraft factory=zakłady lotnicze
aircraft fuel=paliwo lotnicze
aircraft gun=działko lotnicze
aircraft impactor=urządzenie na samolocie do wychwytywania cząstek stałych
znajdujących się w powietrzu
aircraft industry=przemysł lotniczy
aircraft landing light=reflektor pokładowy do lądowania
aircraft lighter=barka do przewozu samolotów
aircraft model-making=małe lotnictwo
aircraft model-making=modelarstwo lotnicze
aircraft nationality marks=znaki przynależności państwowej samolotu
aircraft navigation lights=światła pozycyjne samolotu
aircraft performance=osiągi samolotu
aircraft propulsion reactor=lotniczy reaktor napędowy jądrowy
aircraft refueller=cysterna lotniskowa paliwowa
aircraft rocket=rakieta lotnicza
aircraft standard thread=angielski normalny gwint lotniczy
aircraft vectoring=zdalne sterowanie samolotem z ziemi
aircraft-laid mine=mina lotnicza
aircrew=statku powietrznego
air-crossing=most wentylacyjny
airdox=erdoks
airdraulic=pneumatyczno-hydrauliczny
air-dried=powietrzno-suchy
air-dried=wysuszony na powietrzu
air-drill=świder pneumatyczny
air-dry=powietrzno-suchy
air-dry=wysuszony na powietrzu
air-drying lacquer=lakier schnący na powietrzu
air-duct=kanał powietrzny
air-duct=lutnia wentylacyjna
air-entrained concrete=beton napowietrzony
air-escape=odpowietrznik
airflow=przepływ powietrza
airflow separation=odrywanie strug powietrza od opływanego przedmiotu
airfoil=płat
air-formed film=warstewka tworząca się na powietrzu
airframe=kadłub pocisku rakietowego
airframe=płatowiec
air-free=bezpowietrzny
air-free=odpowietrzony
air-free=pozbawiony powietrza
air-fuel mixture=mieszanka powietrzno-paliwowa
air-fuel ratio=stężenie mieszanki powietrzno-paliwowej
air-gap=szczelina powietrzna
air-gap=wysokość unoszenia się poduszkowca mierzona między podłożem
airglow=poświata niebieska widoczna na małych szerokościach geograficznych
air-ground data link system=kanał systemu informacyjnego powietrze-ziemia
air-ground data link system=kanał systemu przesyłu danych powietrze-ziemia
air-hardening steel=stal samohartowna hartująca się w powietrzu
air-heater=podgrzewacz powietrza
air-hole=przerębla
airiness=dobra wentylacja
air-injection engine=silnik wysokoprężny sprężarkowy
air-jet cleaner=rozluźniarka powietrzna dyszowa
air-jet loom=krosno pneumatyczne
air-jet spinning=przędzenie pneumatyczne
air-launched missile=pocisk odrzutowy startujący w powietrzu z nosiciela
airless end=przodek nieprzewietrzany
airless injection=wtrysk bezpowietrzny paliwa
airless shot-blasting machine=oczyszczarka odśrodkowa
airless shot-blasting machine=oczyszczarka wirnikowa
airless spraying=natrysk bezpowietrzny
airless spraying=natrysk hydrodynamiczny
airless-injection engine=silnik wysokoprężny bezsprężarkowy
air-lift agitator=mieszalnik bełkotkowy
airlift lotnicza=operacja transportowa
air-lift pump=pompa Mamut
air-lift pump=powietrzny podnośnik cieczy
airline=linia lotnicza
airline reservation system=system rezerwacji miejsc w samolotach
air-line respirator=półmaska z doprowadzeniem świeżego powietrza
airliner=samolot komunikacyjny linii lotniczych
airload=obciążenie od sil aerodynamicznych
airlock=śluza powietrzna
air-lock bell=dzwon nurkowy
air-lock chamber=komora śluzowa
air-mail paper=papier listowy lotniczy
airmanship=umiejętności lotnicze
airmiss=niebezpiecznie bliskie minięcie się statków latających w powietrzu
airmiss=niezamierzone
air-oil burner=palnik olejowy z rozpylaniem za pomocą powietrza
air-operated=pneumatyczny
air-operated fixture=uchwyt pneumatyczny
air-operated relief valve=zawór nadmiarowy z napędem pneumatycznym
air-operated shot-blasting machine=oczyszczarka pneumatyczna
air-operated shot-blasting machine=oczyszczarka powietrza z dyszami
airport=port lotniczy
airport surveillance radar=stacja radiolokacyjna zbliżania
airport traffic=ruch lotniczy
air-position indicator=komputerowy wskaźnik położenia w powietrzu
airproof=hermetyczny
airproof=nie przepuszczający powietrza
airproof=szczelny
air-raid precautions=obrona przeciwlotnicza bierna
air-raid shelter=schron przeciwlotniczy
air-raid warning=alarm przeciwlotniczy
air-release=odpowietrzenie
air-release=odpowietrznik
air-rider=ogólna nazwa poduszkowców i pojazdów
air-run=pasaż powietrzny w farbiarstwie
airscrew area=całkowita powierzchnia łopat śmigła
airscrew blade=łopata śmigła
airscrew blade=ramię śmigła
airscrew blade angle=kąt nastawienia łopaty śmigła
airscrew blade root=nasada łopaty śmigła
airscrew circle=okrąg śmigła
airscrew disk=krąg śmigła
airscrew disk=tarcza śmigła
airscrew hub=piasta Śmigla
airscrew pitch=skok śmigła
airscrew power=moc użyteczna Śmigla
airscrew propulsion=napęd śmigłowy
airscrew slip=poślizg śmigła
airscrew slip angle=kąt poślizgu śmigła
airscrew spinner=kołpak śmigła
air-seasoned=suszony na powietrzu
air-setting mortar=zaprawa wiążąca na powietrzu
air-shaft=szyb wentylacyjny
air-shed=hangar
airspace=przestrzeń powietrzna
air-spaced cable=kabel z izolacją powietrzną
air-spaced capacitor=kondensator powietrzny
air-spaced coil=cewka powietrzna
air-spaced trimmer capacitor=kondensator powietrzny stroikowy
air-speed indicator=prędkościomierz
air-speed indicator=szybkościomierz
air-speed indicator reading=wskazywana prędkość lotu
air-standard cycle=obieg powietrzny
air-standard efficiency=sprawność obiegu powietrznego
air-storage cell=zasobnik powietrza
air-tight=hermetyczny
air-tight=nie przepuszczający powietrza
air-tight=powietrznoszczelny
air-tight=szczelny
air-tight dam=tama wentylacyjna
air-tight sealing=hermetyzacja
air-to-air missile=pocisk klasy powietrze-powietrze
air-to-ground missile=pocisk klasy powietrze-ziemia
air-to-space missile=pocisk klasy powietrze-przestrzeń kosmiczna pocisk lotniczy
do zwalczania sztucznych
air-to-surface missile=pocisk klasy powietrze-powierzchnia ziemi
air-to-underwater missile=pocisk klasy powietrze-głębina wodna
air-to-underwater missile=pocisk lotniczy przeciw okrętom podwodnym
air-traffic control=kontrola ruchu lotniczego
air-traffic controller=kontroler ruchu lotniczego
airvent=odprowadzenie powietrza
airvent=otwór odpowietrzający
air-ventilated suit=skafander ciśnieniowy wentylowany
airway=chodnik wentylacyjny
airway=droga lotnicza
airway=trasa lotnicza
air-worked door=drzwi uruchamiane sprężonym powietrzem
airworthiness=zdatność do lotu
airworthiness certificate=świadectwo zdatności do lotu
airworthy=zdatny do lotu
aisle=nawa wyrobiska wybierkowego
aisle=przejście
aisle=przestrzeń
ajowan oil=olejek ajowanowy
ajutage=przystawka
akermanite=akermanit
akinesia=akinezja
akinesia=bezruch
alabandite=alabandyn
alabandite=blenda manganowa
alanine=alanina
alanine=kwas ct-aminopropionowy
alanine aminotransferase=aminotransferaza alaninowa
alant starch=inulina
alapurin=lanolina bezwodna
alarm box=sygnalizator pożarowy
alarm buzzer=brzęczyk alarmowy
alarm buzzer=syrena alarmowa
alarm channel=kanał alarmu
alarm directive=dyrektywa alarmowa
alarm display=plansza sygnalizująca alarm
alarm hand=wskazówka budzeniowa budzika
alarm level=poziom alarmowy
alarm lock=budzik
alarm pressure=ciśnienie alarmowe
alarm relay=przekaźnik alarmowy
alarm signal=sygnał alarmowy
alarm signal device=urządzenie alarmowe
alarm system=instalacja alarmowa
alarm whistle=gwizdawka alarmująca
alarm whistle=gwizdawka sygnalizacyjna
alarm-repeated transmission=sygnał alarmowy niepowodzenia transmisji
alarm-type fuse=bezpiecznik z sygnalizacją
albedo=albedo
albedo=albedo dla neutronów
albedo particles=cząstki elementarne opuszczające atmosferę ziemską
albedometer=albedometr
albertite=albertyt
albinism=bielactwo wrodzone
albino=bielak
albinuria=białkomocz
albite=albit
albitite=albityt
albitization=albityzacja
albondur=albondur
albumen=białko jajka
albumenized=papier białkowany
albumin=albumina białko proste
albumin fibre=włókno białkowe
albumin glue=klej albuminowy
albuminoid nitrogen=azot białkowy
albuminoids=albuminoidy
albuminoids=skleroproteiny
albuminose=albuminoza
albuminose=albumoza
alburnum=biel
alburnum=drewno bielu
alclad=blacha duraluminiowa platerowana aluminium
alcogas=alkoholobenzyna
alcogel=alkoholożel
alcogel=alkożel
alcohol acid=alkoholokwas
alcohol acid=hydroksykwas
alcohol aldehyde=alkoholaldehyd
alcohol aldehyde=hydroksyaldehyd
alcohol amine=aminoalkohol
Alcohol burner=Palnik alkoholowy
alcohol column=kolumna rektyfikacyjna do alkoholu
alcohol fuel=paliwo alkoholowe
alcohol ketone=alkoholoketon
alcohol level=poziomnica alkoholowa
alcohol mixture=mieszanka benzynowo-alkoholowa
alcohol still=kolumna rektyfikacyjna pośrednia
alcohol thermometer=termometr alkoholowy
alcoholate=alkoholan
alcoholic beverage=napój alkoholowy
alcoholic fermentation=fermentacja alkoholowa
alcoholic solution=roztwór alkoholowy
alcoholimeter=alkoholomierz
alcoholize=przeprowadzać w alkohol
alcoholize=rektyfikować
alcoholize=zadawać alkoholem
alcoholometer=alkoholomierz
alcoholometry=alkoholometria
alcoholysis=alkoholiza
Alcomax=alnico
alcosol=alkozol alkoholowy roztwór koloidowy
alcoxide=alkoholan
alcrosil=stal żaroodporna chromowo-krzemowo-aluminiowa
aldehyde=aldehyd
aldehyde acid=aldehydokwas
aldehyde resins=żywice aldehydowe
alder forest=olszyna las
alder wood=olszyna drewno
aldimine=aldehydoimid
aldimine=aldimina
Aldis signalling lamp=aldis
aldohexose=aldoheksoza
aldol=aldol
aldolase=aldolaza
aldose=aldoza
aldosterone=aldosteron
aldoxime=aldoksym
aldoxime=oksym aldehydu
aldrey=aldrej
aldrin=aldryna insektycyd
aldural=blacha duraluminiowa platerowana aluminium
ale=piwo jasne
alee=na zawietrznej
aleph-null=alefzero
alert box=ramka ostrzegawcza
alert filter=filtr alertu
alert focal point=skupisko alertów
alert identifier=identyfikator alertu
alert table=tabela alertu
alert table=tablica alertów
alerting=alarmowanie
alerting=ostrzeganie
alerting information service=służba alarmowa
alerting post=posterunek alarmowy
alerting service=ekspres-informacja
alerting service=informacja ekspresowa
alerting signal=sygnał alarmowy
alerting signal=sygnał ostrzegawczy
alerting signal=sygnał zawiadamiający o transmisji
alexandrite=aleksandryt
Alexandroffs compactification=zwarcenie Aleksandrowa
Alfven number=liczba Alfvena
Alfven number=liczba Macha magnetyczna
Alfven wave=fala Alfvena
algae bloom=warstwa glonów na powierzchni wody
algaecide=algicyd
algal coal=węgiel glonowy
algebra=algebra
algebra of classes=algebra klas
algebra of events=algebra zdarzeń
algebra of logic=algebra logiki
algebraic=algebraiczny
algebraic al=algebraiczny
algebraic closure=domknięcie algebraiczne
algebraic complement=dopełnienie algebraiczne
algebraic curve=krzywa algebraiczna
algebraic equation=równanie algebraiczne
algebraic expression=wyrażenie algebraiczne
algebraic expression manipulation statement=zdanie określające sposób
przetworzenia wyrażenia algebraicznego
algebraic extension=rozszerzenie algebraiczne
algebraic field=ciało algebraiczne
algebraic function=funkcja algebraiczna
algebraic language=język algebraiczny
algebraic manipulation=przetwarzanie wyrażenia algebraicznego
algebraic number=liczba algebraiczna
algebraic set=zbiór algebraiczny
algebraic sign convention=konwencja znaków algebraicznych
algebraic specification=specyfikacja algebraiczna
algebraic sum=suma algebraiczna
algebraic surface=powierzchnia algebraiczna
algebraic unit=człon algebraiczny
algebraic unit=jednostka algebraiczna
algebraical=algebraiczny
algebraically=algebraicznie
algebraically closed=domknięty algebraicznie
algebraically independent=niezależny algebraicznie
algesimeter=przyrząd do mierzenia wrażliwości na ból
algicide=algicyd
alginate=alginian
alginate fibre=włókno alginowe
alginic acid=kwas alginowy
algology=algologia
algology=nauka o glonach
algometer=przyrząd do mierzenia wrażliwości na ból
algorithm=algorytm
algorithm convergence=zbieżność algorytmu
algorithm processor=procesor algorytmiczny
algorithm translation=tłumaczenie algorytmu
algorithm validation=sprawdzenie poprawności algorytmu
algorithmic=algorytmiczny
algorithmic language=język algorytmiczny
algorithmic process=proces algorytmiczny
algorithmic routine=procedura algorytmiczna
algorithmic routine=program algorytmiczny
algorithmization=algorytmizacja
algraphy=algrafia
algraphy=aluminografia
algulose=celuloza otrzymywana z wodorostów
algy=algorytm
alias=pseudonim
alias chain=łańcuch aliasów
alias name=nazwa zastępcza
alias record=rekord poprawkowy
aliasing=aliasing
aliasing=aliazing
aliasing=utożsamianie
alible=odżywczy
alible=pożywny
alicyclic=alicykliczny
alicyclic compounds=związki alicykliczne
alicyclic hydrocarbons=węglowodory alicykliczne
alicyclic nucleus=pierścień alicykliczny
alicyclic nucleus=pierścień hydroaromatyczny
alidade=alidada
alienation=obłęd
alighting=siadanie lądowanie
alighting gear=podlodzie
alighting gear=podwozie
alighting run=dobieg przy lądowaniu
alighting-board=deseczka wylotowa ula
align=justować
align=orientować
align=osiować
align=porządkować
align=regulować
align=ustawiać w linii
align=zestrajać
aligned=wyregulowany
aligned=wyrównany
aligned grid valve=lampa o siatkach osobnych
aligned nucleus=jądro zorientowane
aligned section=przekrój łamany wyprostowany
aligned word=słowo wyrównane
aligning bar=pilot do ustawiania współosiowego
aligning bar=trzpień ustawczy
alignment=justowanie
alignment=orientacja
alignment=osiowanie
alignment=uporządkowanie
alignment=ustawienie w linii
alignment=zestrajanie układu
alignment chart=nomogram
alignment coil=cewka korygująca
alignment error=błąd justowania
alignment error=błąd nastrojenia
alignment error=błąd regulacji
alignment error=błąd wyrównania
alignment of an aircraft=niwelacja samolotu
alignment recorder=urządzenie do rejestrowania błędów ustawienia prowadnic
obrabiarki
alimentary intoxication=zatrucie pokarmowe
aliphatic=alifatyczny
aliphatic=łańcuchowy
aliphatic acid=kwas alifatyczny
aliphatic compounds=związki alifatyczne
aliphatic hydrocarbons=węglowodory alifatyczne
aliquot=podwielokrotność
alite=alit
alitizing=aliterowanie
alitizing=naglinowywanie aluminiowanie dyfuzyjne
alizarin dye=barwnik alizarynowy
alizarin e=alizaryna
alizarin oil=olej czerwieni alizarynowej
alizarin oil=olej turecki
alizarin red=czerwień alizarynowa
alk=alkaliczny
alkacid process=metoda alkacydowa oczyszczania gazu
alkadienes=alkadieny
alkadiynes=alkadiyny
alkalescent=słabo alkaliczny
alkali cellulose=alkaliceluloza
alkali lye=ług żrący
alkali metals=litowce
alkali metals=metale alkaliczne
alkali refining=rafinowanie ługiem tłuszczów
alkali reserve=rezerwa alkaliczna
alkali resistance=odporność na działanie alkaliów
alkali wash=przemywanie ługiem
alkali-chlorine cell=elektrolizer do otrzymywania chloru i ługu
alkalies=alkalia
alkalify=alkalizować
alkali-insoluble=nierozpuszczalny w alkaliach
alkalimetry=alkalimetria
alkaline accumulator=akumulator zasadowy
alkaline corrosion=korozja alkaliczna w roztworach zasad
alkaline earth bearing alloy=stop łożyskowy kolejowy
alkaline earth metals=metale ziem alkalicznych
alkaline earth metals=wapniowce
alkaline earths=tlenki wapniowców
alkaline earths=ziemie alkaliczne
alkaline pulping=roztwarzanie metodą alkaliczną
alkaline reaction=odczyn alkaliczny
alkaline solution=roztwór alkaliczny
alkalinity=alkaliczność
alkalinity=zasadowość
alkali-refined=rafinowany ługiem
alkali-resistant=ługoodporny
alkali-resistant=odporny na działanie alkaliów
alkali-resisting steel=stal ługoodporna
alkali-soluble=rozpuszczalny w alkaliach
alkalization=alkalizowanie
alkalize=alkalizować
alkaloid=alkaloid
alkalosis=zasadowica
alkamines=alkaminy
alkanes=alkany
alkanes=węglowodory acykliczne nasycone
alkanna=alkanna
alkanna=korzeń czerwony
alkatrienes=alkatrieny
alkatriynes=alkatriyny
alkenes=alkeny
alkoxide=alkoholan
alkoxy=alkoksy
alkoxy acids=alkoksykwasy
alkoxyamino derivative=pochodna alkoksyaminowa związku chemicznego
alkyd resins=alkidale
alkyd resins=żywice alkidowe
alkyl=alkil
alkyl=rodnik alkilowy
alkyl amine=alkiloamina
alkyl amine=aminoalkan
alkyl chloride=chlorek alkilu
alkyl chloride=chloroalkan
alkyl halide=chlorowcoalkan
alkyl halide=halogenek alkilu
alkyl hydrogen sulfate=kwas alkilosiarkowy
alkyl hydrogen sulfate=wodorosiarczan alkilu
alkyl radical=grupa alkilowa
alkyl silicones=alkilosilikony
alkyl sulfide=siarczek alkilowy
alkyl sulfonic acid=kwas alkilosulfonowy
alkyl sulfuric acid=kwas alkilosiarkowy
alkyl sulfuric acid=wodorosiarczan alkilu
alkylate=alkilat
alkylation=alkilowanie
alkylator=alkilator
alkylene oxide polymers=polietery
alkylmagnesium halide=halogenek alkilomagnezowy
alkynes=alkiny
all applications computer=komputer do zastosowań ogólnych
all applications computer=komputer uniwersalny
all capitals=wersaliki
all caps=wersaliki
all charges deducted=po potrąceniu kosztów
all file details=wszystkie informacje o pliku
all hands=cała załoga
all hosts group=grupa wszystkich hostów
all hosts group=grupa wszystkich stacji
all hosts group=grupa wszystkich węzłów
all hosts multicast=grupa wszystkich hostów
all hosts multicast=grupa wszystkich stacji
all hosts multicast=grupa wszystkich węzłów
all integer programming=programowanie całkowite
all integer programming=programowanie całkowitoliczbowe
all points addresable=wszystkie punkty adresowalne
all points addressable=wszystkie punkty adresowalne
all purpose electronic computer=uniwersalny komputer elektroniczny
all right=dobrze wypionowany
all rights reserved=wszystkie prawa zastrzeżone
all routers multicast=grupa wszystkich ruterów
all standing=pod pełnymi żaglami
all transistor=całkowicie stranzystorowany
all volatile technique=technologia regulacji składu chemicznego wody
allanite=alanit
allanite=ortyt
allantoin=alantoina
all-around=uniwersalny
all-around=wszechstronny
all-around weld=spoina kołowa
all-around weld=spoina obwodowa
all-burned time=chwila zakończenia spalania paliwa w locie
all-burned velocity=prędkość po wypaleniu się paliwa
allele=allelomorf
allelism=alleliczność
allelomorph=allelomorf
allelomorphism=alleliczność
allemontite=alemontyt
Allen screw=wkręt z łbem z gniazdkiem sześciokątnym
Allen wrench=klucz do wkrętów z sześciokątnym gniazdkiem
allene=alien
allene=propadien
allergen=czynnik uczulający
allergenic=wywołujący alergię
allergic=alergiczny
allergosis=choroba typu alergicznego
allergy=uczulenie
alleyway=wąskie przejście między domami
all-grounded=współziemny na całej długości
allied sciences=nauki pokrewne
alligator=maszyna
alligator clip=krokodylek
alligator clip=uchwyt szczękowy
alligator clip=zacisk szczękowy
alligator crusher=kruszarka szczękowa
alligator shears=nożyce dźwigniowe
alligator skin=skóra pomarańczowa chropowatość powierzchni wyrobów tłoczonych z
blachy
alligator wrench=klucz widełkowy do rur
alligatoring=pękanie powłoki w sposób przypominający skórę aligatora
alligatoring=rozszczepianie się ma
Allihn's condenser=Chłodnica kulowa Allihna
all-in aggregate=kruszywo o składzie naturalnym
all-insulated=łącznik całkowicie izolowany
allision=alizja zderzenie statku płynącego ze stojącym
alliterative=aliteracyjny
allitic soil=gleba o dużej zawartości związków glinu i żelaza oraz zmniejszonej
ilości związków krzemu
all-loss lubrication=smarowanie dopływowe bez obiegu
all-mains receiver=odbiornik uniwersalny
all-mash feed=pasza pełnoporcjowa
all-metal=całkowicie metalowy
all-mine pig=surówka wytopiona z rudy bez żadnych dodatków
all-moving tail=usterzenie ogonowe integralne
alloantiserum=izoprzeciw-ciała
allobar=allobar
allocated=alokować
allocated memory=pamięć przydzielona
allocated storage=pamięć przydzielona
allocated store=pamięć przydzielona
allocated variable=zmienna alokowana
allocated variable=zmienna o przydzielonej pamięci
allocates=alokować
allocation map=mapa alokacji
allocation map=mapa przydziału
allocation of frequencies=przydział częstotliwości
allocation of resources=przydział środków
allocation problem=problem przydziału
allocation problem=zadanie przydziału
allocation system management=strategia przydziału miejsca
allocation unit=jednostka alokacji
allocator=alokator
allochemical metamorphism=metamorfizm allochemiczny
allochromatic=allochromatyczny
allogene=allogen
allograft=allograft
allograft=homograft
allograft=przeszczep homologiczny
allomerism=izotypia
allomorphism=polimorfizm
allopalladium=allopallad
allophane=alofan
allophanic acid=kwas allofanowy
allophanoyl=allofanoil
allophenic=allofeniczny
all-optical network=sieci całkowicie optyczne
all-or-part switch=przełącznik dwugrupowy
allosome=alosom
allosteric=allosteryczny
allosteric enzyme=enzym allosteryczny
allothigene=allogen
alloting=przydzielanie
allotment garden=działka przyzagrodowa
allotment garden=ogródek działkowy
allotrioblast=ksenoblast
allotriomorphic grain=krystalit
allotriomorphic grain=kryształ alotriomorficzny
allotriomorphic grain=ziarno
allotrope=odmiana alotropowa
allotropic change=przemiana alotropowa
allotropic form=odmiana alotropowa
allotropic transformation=przemiana alotropowa
allotropic variety=odmiana alotropowa
allotropy=alotropia
allotter=rozdzielnik wywołań
all-out mechanization=mechanizacja kompleksowa
all-out mechanization=mechanizacja pełna
allow for=brać pod uwagę
allow for=brać poprawkę na
allow for=uwzględniać
allow to drop=pozwolić ściekać kroplami
allow to stand=pozwolić odstać się
allow to stand=zostawić do odstania się
allowable concentration=stężenie dopuszczalne
allowable load=obciążenie dopuszczalne
allowable stress=naprężenie bezpieczne
allowable stress=naprężenie dopuszczalne
allowed energy band=dozwolone pasmo energetyczne
allowed hour=wymagana godzinowa wydajność pracy
allowed orbit=orbita dozwolona
allowed transition=przejście dozwolone
alloxan=alloksan
alloxan=mezoksalilomocznik
alloy=stop
alloy addition=dodatek stopowy
alloy bulk diffusion=objętościowa dyfuzja w stopie
alloy cast steel=staliwo stopowe
alloy cast-iron=żeliwo stopowe
alloy chill roll=walec z żeliwa stopowego utwardzonego
alloy diffused transistor=tranzystor stopowo-dyfuzyjny
alloy -forming=element składnik stopowy
alloy grain roll=walec z żeliwa stopowego drobnoziarnistego
alloy hopper=zasobnik na dodatki stopowe wprowadzane do wytopu
alloy junction=złącze przelotowe
alloy junction=złącze stopowe
alloy pig-iron=surówka specjalna
alloy pig-iron=surówka stopowa
alloy quench=hartowanie w kąpieli metalowej
alloy steel=stal stopowa
alloy system=układ metaliczny
alloy transistor=tranzystor stopowy
alloyage=składniki stopowe używane do wyrobu monet
alloyage=wytwarzanie stopu
alloyed transistor=tranzystor stopowy
alloying=tworzenie stopu
alloying=wprowadzanie składnika stopowego
alloying briquettes=składniki stopowe w postaci brykietów
alloying component=składnik stopowy
alloying element=pierwiastek stopowy
alloying power=zdolność stopotwórcza
all-pass network=czwórnik wszechprzepustowy
all-position welding=spawanie we wszystkich pozycjach
all-purpose=uniwersalny
all-purpose adhesive=klej uniwersalny
all-purpose computer=komputer ogólnego przeznaczenie
all-purpose computer=komputer uniwersalny
all-rag paper=papier bezdrzewny
all-refractory furnace=palenisko bezekranowe
all-round antenna=antena dookólna
all-round price=cena ryczałtowa
all-scrap heat=wytop otrzymany ze wsadu złożonego całkowicie ze złomu
allseed=roślina wielonasienna
all-speed governor=regulator wielozakresowy
all-spice=ziele angielskie przyprawa z owoców korzennika lekarskiego
all-up weight=ciężar całkowity
all-ups=pospółka
alluvial deposit=złoże naniesione
alluvial plain=równina aluwialna
alluvial soil=gleba aluwialna
alluvial soil=gleba naniesiona
alluviation=namulanie
alluvium=aluwium
alluvium=namulisko
alluvium=osady rzeczne
all-water-soluble=całkowicie rozpuszczalny w wodzie
all-wave receiver=odbiornik wielozakresowy
all-weather airport=lotnisko przystosowane do przyjmowania samolotów w dowolnych
warunkach atmosferycznych
all-weather fighter=myśliwiec przystosowany do lotów w ciężkich warunkach
atmosferycznych
all-welded=całkowicie spawany
all-wheel drive=napęd pojazdu na wszystkie koła
all-wing aircraft=latające skrzydło
allyl=allil
allyl alcohol=alkohol allilowy
allyl chloride=chlorek allilu
allyl resins=żywice allilowe
allylene=allilen
allylene=metyloacetylen
allylene=propyn
almacantar=koło wysokości
almacantar=równoleżnik wysokości
almandine=almandyn granat szlachetny
almond oil=olej migdałowy
almond tree=migdał
almond tree=śliwa migdał
almost certain=prawie pewny
almost everywhere=prawie wszędzie
almost periodic=prawie periodyczny
almucantar=kolo wysokości
almucantar=równoleżnik wysokości
alni=alni
alnico=alniko
aloe=alona
aloe=żywica aloesowa
aloin=aloina
along the strike=po rozciągłości
alongshore=wzdłuż brzegu
alongside=przy burcie
aloof=na wiatr
alow=poniżej pokładu
aloxite=elektrokorund
alpaca=alpaga
alpaca=alpaka
alpax=alpaks
alpax=silumin
alpha=alfanumeryczny
alpha active=alfa-aktywny
alpha active=alfa-promieniotwórczy
alpha active=alfa-radioaktywny
alpha activity=aktywność alfa
alpha activity=promieniotwórczość alfa
alpha activity=radioaktywność alfa
alpha blending=łączenie alfa
alpha branch=rozgałęzienie alfa
alpha cellulose=alfaceluloza
alpha channel=kanał alfa
alpha character=znak alfabetyczny
alpha counter=alfametr
alpha counter=licznik cząstek alfa
alpha cut-off frequency=częstotliwość graniczna współczynnika alfa w
tranzystorze
alpha decay=rozpad alfa
alpha display=ekran znakowy
alpha emission=emisja cząstek alfa
alpha emitter=emiter alfa
alpha emitter=źródło promieniowania alfa
alpha emitting=alfa-aktywny
alpha emitting=alfa-promieniotwórczy
alpha emitting=alfa-radioaktywny
alpha geometrics=geometria literowa
alpha hinge of the blade=przegub pionowy łopaty wirnika śmigłowca
alpha iron=żelazo alfa
alpha martensite=mar-tenzyt alfa
alpha martensite=martenzyt tetragonalny
alpha mosaic=mozaika literowa
alpha particle=cząstka alfa
alpha radiation=promieniowanie alfa
alpha radioactive=alfa-aktywny
alpha radioactive=alfa-promieniotwórczy
alpha radioactive=alfa-radioaktywny
alpha radioactivity=aktywność alfa
alpha radioactivity=promieniotwórczość alfa
alpha radioactivity=radioaktywność alfa
alpha rays=promieniowanie alfa
alpha test=próba laboratoryjna
alpha test=test alfa
alpha value=wartość alfa
alphabet name=nazwa alfabetu
alphabetic addressing=adresowanie alfabetyczne
alphabetic character=znak alfabetyczny
alphabetic character set=zbiór znaków alfabetycznych
alphabetic character set=zestaw znaków alfabetycznych
alphabetic character subset=podzbiór znaków alfabetycznych
alphabetic code=kod alfabetyczny
alphabetic shift=przesunięcie alfabetyczne
alphabetic string=łańcuch alfabetyczny
alphabetic string=łańcuch literowy
alphabetic string=łańcuch tekstowy
alphabetic tabulator=tabulator alfabetyczny
alphabetic tabulator=tabulator literowy
alphabetic tabulator with summary card punch=tabulator literowy z dziurkarką
sumaryczną
alphabetic word=słowo alfabetyczne
alphabetical arrangement=układ alfabetyczny
alphabetically=alfabetycznie
alphabetic-coded character set=zbiór znaków kodowanych alfabetycznie
alphabetic-coded character set=zestaw znaków kodowanych alfabetycznie
alphabetic-numeric=alfanumeryczny
alphabetic-numeric=literowo-cyfrowy
alphabetizing=sortowanie alfabetyczne
alpha-forming element=pierwiastek ferrytotwórczy
alpha-geometric=alfageometryczny
alphameric=alfanumeryczny
alphameric=literowo-cyfrowy
alphameric character=znak alfanumeryczny
alphameric code=kod alfanumeryczny
alphameter=alfametr do sprawdzania kąta stożka roboczego ciągadła
alphamosaic=alfamozaikowy
alpha-neutron reaction=reakcja cząstek alfa-neutron
alphanumeric=alfanumeryczny
alphanumeric=literowo-cyfrowy
alphanumeric character=znak alfanumeryczny
alphanumeric character set=zbiór znaków alfanumerycznych
alphanumeric character set=zestaw znaków alfanumerycznych
alphanumeric character subset=podzbiór znaków alfanumerycznych
alphanumeric code=kod alfanumeryczny
alphanumeric code=kod literowo-cyfrowy
alphanumeric cursor=kursor alfanumeryczny
alphanumeric data=dane alfanumeryczne
alphanumeric display=alfaskop
alphanumeric display=ekranopis alfanumeryczny
alphanumeric display=monitor alfanumeryczny
alphanumeric display device=ekranopis alfanumeryczny
alphanumeric display device=monitor alfanumeryczny
alphanumeric displays=wyświetlacze alfanumeryczne
alphanumeric edited character=zredagowany znak alfanumeryczny
alphanumeric field=pole alfanumeryczne
alphanumeric field=pole tekstowe
alphanumeric instruction=rozkaz alfanumeryczny
alphanumeric keyboard=klawiatura alfanumeryczna
alphanumeric mode=tryb alfanumeryczny
alphanumeric reader=czytnik alfanumeryczny
alphanumeric sort=sortowanie alfanumeryczne
alphanumeric sorting=sortowanie alfanumeryczne
alphanumeric tabulator=tabulator alfanumeryczny
alphanumeric terminal=terminal alfanumeryczny
alphanumerical=alfanumeryczny
alphanumerical=literowo-cyfrowy
alphanumeric-coded character set=zbiór znaków kodowanych alfanumerycznie
alphanumeric-coded character set=zestaw znaków kodowanych alfanumerycznie
alphanuraeric keyboard=klawiatura alfanumeryczna
alpha-particle model of nucleus=model alfowy Jądra atomowego
alpha-particle scattering=rozpraszanie cząstek alfa
alpha-producing element=pierwiastek ferryto-twórczy
alphatron=alfatron
alphatron=promieniomierz alfatronowy
alphol=salicylan a-naftylu
alsifer=alsifer
alsifer=glinokrzem
alstonite=alstonit
alstonite=bromlit
altaite=altait
altar step=stopień dokowy
altazimuth instrument=aitazymut
alter=zmieniać się
alter mode=tryb zmiany
alterable=modyfikowalny
alterable=zmienialny
alterable memory=pamięć zmienialna
alterable read-only memory=reprogramowalna pamięć stała
alterable read-only memory=zmienialna pamięć stała
alteration gate=bramka alternatywy
alteration of rock=przeobrażenie skał
alteration switch=przełącznik zmianowy
altered layer=warstwa zmieniona w wyniku rozpylania jonowego powierzchni
altering error=błąd nieregularny
altering error=błąd spowodowany niewłaściwym przesłaniem danych wewnątrz
komputera
alternate=naprzemianległy
alternate=naprzemienny
alternate aerodrome=lotnisko zapasowe do międzylądowania
alternate angles=kąty naprzemianległe
alternate characteristic=cecha alternatywna
alternate coding=kodowanie alternatywne
alternate collating sequence=alternatywny porządek zestawiania
alternate collating sequence=dodatkowy porządek leksykograficzny
alternate console=konsola dodatkowa
alternate console=pulpit alternatywny
alternate exterior angles=kąty naprzemianległe zewnętrzne
alternate field=pole zmienne
alternate format=format alternatywny
alternate fuel=paliwo zastępcze
alternate index=indeks alternatywny
alternate interior angles=kąty naprzemianległe wewnętrzne
alternate keypad mode=alternatywny tryb klawiatury numerycznej
alternate mode=tryb naprzemiennego dostępu
alternate optima=alternatywne rozwiązanie optymalne
alternate optima=inne rozwiązanie tego samego problemu optymalizacyjnego
alternate path=ścieżka dodatkowa
alternate path retry=powtórzenie po trasie zastępczej
alternate pitch of rivets=najmniejsza odległość między nitami mierzona wzdłuż
szwu
alternate printer=drukarka zamienna
alternate recovery=regenacja alternatywna
alternate route=trasa zastępcza
alternate routing=trasa zastępcza
alternate routing=wybór trasy zastępczej
alternate sources of energy=źródła energii poza paliwami kopalnymi
alternate steel=stal oszczędnościowa
alternate steel=stal zastępcza
alternate track=ścieżka zapasowa
alternate track=ścieżka zapasowa zapisu w pamięci magnetycznej
alternate track=ścieżka zastępcza
alternated=alternatywny
alternates=alternatywny
alternating array=matryca naprzemienna
alternating axis=oś przemienna
alternating bending strength=odporność na wielokrotne zginanie
alternating continuous wave=przemienna fala ciągła
alternating copolymer=kopolimer przemienny
alternating current=prąd przemienny
alternating current=prąd zmienny
alternating current continuous vave=fala ciągła prądu przemiennego
alternating current flip-flop=przerzutnik prądu przemiennego
alternating form=forma alternująca
alternating group=grupa alternująca
alternating immersion corrosion=korozja przy zmiennym zanurzeniu
alternating load=obciążenie przemienne
alternating load=obciążenie wahające
alternating matrix=macierz alternująca
alternating pages=przemienne strony
alternating product=iloczyn zewnętrzny
alternating quantity=wielkość okresowa
alternating quantity=wielkość przemienna
alternating series=szereg naprzemienny
alternating table=tablica naprzemienna
alternating two-high stand=przemienna walcarka duo
alternating two-high stand=przemienne duo
alternating voltage=napięcie przemienne
alternating-current component=składowa okresowa prądu
alternating-current motor=silnik prądu przemiennego
alternation=alternacja w algebrze
alternation=alternatywa logiczna
alternation=półokres zjawiska okresowego
alternation gate=bramka alternatywy
alternative attribute=atrybut alternatywny
alternative classification=klasyfikacja alternatywna
alternative collating sequence=alternatywny porządek leksykograficzny
alternative console=konsola alternatywna
alternative current=prąd zmienny
alternative cylinder=cylinder alternatywny
alternative denial=dysjunkcja Sheffera
alternative denial gate=bramka dysjunkcji
alternative design=wariant projektu
alternative fuel=paliwo zastępcze
alternative hypothesis=hipoteza alternatywna
alternative line=linia alternatywna
alternative module=moduł alternatywny
alternative module=moduł wariantowy
alternative name=nazwa alternatywna
alternative path=ścieżka zastępcza
alternative path=trasa zastępcza
alternative sector=sektor alternatywny
alternative shift=przesunięcie alternatywne
alternative solution=rozwiązanie wariantowe
alternative Sperling=pisownia oboczna
alternative transport class=alternatywna klasa transportowa
alternatives=alternatywny
alternator=alternator
alternator=prądnica prądu przemiennego
alternators=alternator
altigraph=wysokościomierz ciśnieniowy piszący
altitude chamber=komora wysokościowa badawcza
altitude circle=koło wysokości
altitude circle=równoleżnik wysokości
altitude performance of an engine=charakterystyka wysokościowa silnika
altitude recorder=barograf
altitude recorder=samopis wysokości
altitude sensing unit=czujnik wysokości
altocumulus cloud=altocumulus
altocumulus cloud=chmura średnia kłębiasta
altometer=teodolit
altostratus cloud=altostratus
altostratus cloud=alto-stratus
altostratus cloud=chmura średnia warstwowa
aludur=aludur
alufer=blacha stalowa platerowana aluminium
alum leather=skóra ałunowa
alum stone=atunit
alumel=alumel
alumetizing=aluminiowanie
alum-formaldehyde tannage=garbowanie ałunowe białoskórnicze
alumina=korund
alumina=tlenek glinowy
alumina cement=cement glinowy
alumina gel=alumożel
alumina gel=alużel
alumina gel=żel glinowy
alumina modulus=współczynnik glinowy
aluminate=glinian
aluminite=aluminit
aluminium=aluminium
aluminium=glin
aluminium acetate=octan glinowy
aluminium bronze=brąz aluminiowy
aluminium bronze=brązal
aluminium cable steel-reinforced=kabel aluminiowy o rdzeniu stalowym
aluminium can=koszulka aluminiowa
aluminium chloride=chlorek glinowy
aluminium coating=aluminiowanie
aluminium coating=powłoka aluminiowa
aluminium foil=folia aluminiowa
aluminium mordant=zaprawa glinowa
aluminium oxide=tlenek glinowy
aluminium phosphate=fosforan glinowy
aluminium potassium sulfate=ałun glinowo-potasowy
aluminium silicate=krzemian glinowy
aluminium soap=mydło glinowe
aluminium steel=stal aluminiowa
aluminium-clad fuel=element
aluminium-clad fuel=element paliwowy koszulkowany aluminium
aluminium-killed steel=stal uspokojona dodatkiem aluminium
aluminium-magnesium bronze=brąz aluminiowo-magnezowy
aluminium-nickel-cobalt=stop aluminium-nikiel-kobalt
aluminium-silicon=stop aluminium-krzem
aluminizing=aluminiowanie zanurzeniowe w stopionym aluminium
aluminoferrite=glinożelazian
aluminosilicate=glinokrzemian
aluminothermic process=aluminotermia
aluminothermic reduction=redukcja alumino-termiczna
aluminothermic welding=spawanie termitowe
aluminothermy=aluminotermia
aluminous cement=cement glinowy
aluminous cement=cement topiony
aluminum=aluminium
aluminum=glin
alumsy=ałunować
alundum=elektrokorund szlachetny
alunite=ałunit
alunitization=ałunityzacja
alunogen=alunogen
alveolus=pęcherzyk płucny
alveolus=zębodół
always on=zawsze dostępny
Always On Dynamic Internet=usługa aktualizacji sterowników
alychne=alichne
amateur=nadajnik-odbiornik radioamatora
amateur band=pasmo częstotliwości zarezerwowane dla radioamatorów
amateur radio station=amatorska stacja radiowa
amateur television=telewizja amatorska
amatol=amatol mieszanina trotylu i saletry amonowej
amazonite=amazonit
amazonite=kamień amazoński
amber glass=szkło brunatne
amber lamp=lampa bursztynowa
amber malt=słód ciemny
amber oil=olej bursztynowy
ambergris=ambra szara
ambidextrous=oburęczny
ambidextrous=władający jednakowo obiema rękami
ambient air=powietrze otaczające
ambient conditions=warunki otaczające
ambient energy sources=łagodne źródła energii
ambient energy sources=otaczające Ziemię źródła energii
ambient energy sources=wiatr
ambient fuse=zapalnik zbliżeniowy
ambient insensitive=niewrażliwy na czynniki zewnętrzne
ambient light=światło otaczające
ambient light=światło otoczenia
ambient noise=hałas otoczenia
ambient property=własność otaczająca
ambient temperature=temperatura otoczenia
ambiguity error=błąd dwuznaczności
ambiguous=dwuznaczny
ambiguous=niejednoznaczny
ambiguous cursor=niejasny kursor
ambiguous definition=definicja niejednoznaczna
ambiguous grammar=gramatyka niejednoznaczna
ambiguous point=punkt niejednoznaczności
ambiguous reference=odniesienie niejednoznaczne
ambiguous reference=odwołanie niejednoznaczne
ambiguously=dwuznacznie
ambiophony=ambiofonia
amblygonite=ambligonit
amboceptor=amboceptor
ambroid=amberoid
ambulance aeroplane=samolot sanitarny
ambulator=hodometr przyrząd do mierzenia przebytej drogi
ambulatory=krużganek
ameba=pełzak
amend fields=pola korekty
amend fields=pola poprawek
amendment file=plik aktualizujący
amendment file=plik poprawkowy
amendment file=plik zmian
amendment record=rekord poprawek
amendment record=rekord poprawkowy
amendment record=zapis poprawek
amendment sheet=arkusz poprawkowy
amendment tape=taśma aktualizująca
amendment tape=taśma poprawkowa
amendment tape=taśma zmian
amenities=urządzenia socjalne
American blueberry=borówka amerykańska
American pillar type tool post=imak narzędziowy słupowy
American Standard Code for Information Interchange=standardowy kod
alfanumeryczny
American standard pipe thread=gwint rurowy amerykański gwint trójkątny ścięty o
kącie 60°
American standard screw thread=gwint Sellersa
American standard screw thread=znormalizowany gwint amerykański
American usage=termin amerykański
American wire gauge=amerykański znormalizowany szereg średnic drutu
American wire gauge=oznaczonych umownymi liczbami
amesite=amezyt
ametropia=ametropia
ametropia=wada refrakcji oka
amf-air moisture free=powietrznosuchy
amianthus=amiant
amianthus=azbest aktynolitowy
amic acid=kwas amowy
amicable numbers=liczby zaprzyjaźnione
amicron=amikron
amicron=cząstka amikroskopowa nie wykrywalna w ultramikroskopie
amidases=amidazy
amidation=amidowanie
amides=amidki
amides=amidy
amidines=amidyny
amido aldehyde=aldehydoamina
amido aldehyde=aminoaldehyd
amido group=grupa amidowa
amidol=amidol
amidopyrine=amidopiryna
amidopyrine=piramidon
amidosulfuric acid=kwas amidosulfonowy
amidrazones=amidrazony
amidships=na śródokręciu
amidships=pośrodku statku
amination=aminowanie
amine=amina
amine residue=reszta aminowa
amino alcohol=alkoholoamina
amino alcohol=aminoalkohol
amino aldehyde=aldehydoamina
amino aldehyde=aminoaldehyd
amino group=grupa aminowa
amino ketone=aminoketon
amino plastics=aminoplasty
amino plastics=tworzywa aminowe
amino resins=żywice aminowe
aminoacetaldehyde=aldehyd aminooctowy
aminoacetic acid=glicyna
aminoacetic acid=glikokol
aminoacetic acid=kwas aminooctowy
aminoacid=aminokwas
aminoacid=kwas aminokarboksylowy
aminoazo compound=związek aminoazowy
aminocaprolactam=aminokaprolaktam
aminoethane=aminoetan
aminoethane=etyloamina
aminoform=sześciometylenoczteroamina
aminoform=urotropina
aminolysis=aminoliza
aminomethylation=aminometylowanie
aminomethylation=reakcja Mannicha
aminonitrobenzene=aminonitrobenzen
aminonitrobenzene=nitroanilina
amino-oxide=aminotlenek
amino-oxide=tlenek aminy
aminophenetole=etoksyanilina
aminophenetole=fenetydyna
aminophenol=aminofenol
aminophenol=hydroksyanilina
aminopiperazine=aminopiperazyna
aminopropane=aminopropan
aminopropane=propyloamina
aminopyrine=amidopiryna
aminopyrine=piramidon
aminoquinoline=aminochinolina
aminoquinoline=chinolinoamina
aminoquinoline=chinolioamina
aminotransferase=aminotransferaza
aminotransferase=transaminaza
aminourea=aminomocznik
aminourea=semikarbazyd
amitrole=amitrol herbicyd
ammeter=amperomierz
ammine=amminozwiązek
ammine=amoniakat
ammine complex=aminokompleks
ammino compound=amminozwiązek
ammino compound=amoniakat
ammonia alum=ałun amonowo-glinowy
ammonia carburizing=cyjanowanie gazowe
ammonia clock=zegar atomowy amoniakalny
ammonia compressor=sprężarka amoniakalna
ammonia maser=maser amoniakalny
ammonia nitriding=azotowanie gazowe
ammonia nitrogen=azot amonowy nawóz
ammonia recovery plant=amoniakownia
ammonia scrubber=płuczka amoniakalna
ammonia solution=roztwór wodny^ amoniaku
ammonia solution=woda amoniakalna
ammonia still=kolumna amoniakalna
ammonia water=roztwór wodny amoniaku
ammonia water=woda amoniakalna
ammoniac=amoniakalny
ammonia-soda ash=soda amoniakalna
ammonia-soda ash=soda kalcynowana soda bezwodna
ammoniated brine=solanka amoniakalna
ammoniation=amonifikacja
ammoniation=wysycanie amoniakiem
ammonification=amonifikacja
ammonium=amon
ammonium acetate=octan amonowy
ammonium bicarbonate=wodorowęglan amonowy
ammonium carbamate=karbaminian amonowy
ammonium carbonate=węglan amonowy
ammonium cation=kation amonowy
ammonium chloride=chlorek amonowy
ammonium chloride=salmiak
ammonium compounds=związki amonowe
Ammonium dichromate=sól amonu
ammonium hydroxide=wodorotlenek amonowy
Ammonium hydroxide=wodorotlenek amonu woda amoniakalna
ammonium nitrate=azotan amonowy
ammonium nitrate=saletra amonowa
ammonium oxalate=szczawian amonowy
ammonium perchlorate=nadchloran amonowy
ammonium persulfate=nadsiarczan amonowy
ammonium persulfate=nadtlenodwusiarczan amonowy
ammonium phosphate=fosforan amonowy
ammonium picrate=pikrynian amonowy
Ammonium salt=chlorek amonu
ammonium salt=sól amonowa
ammonium sulfate=siarczan amonowy
ammonium sulfide=siarczek amonowy
ammonization=amonifikacja
ammonolysis=amonoliza
ammonopulver=proch amonowy
ammunition belt=taśma nabojowa
ammunition chest=skrzynka amunicyjna
ammunition depot=składnica amunicji
ammunition dump=polowy skład amunicyjny
ammunition establishment=jednostka ognia
ammunition pouch=ładownica
ammunition room=komora amunicyjna
ammunition trailer=jaszcz amunicyjny
amnesia=utrata pamięci
amniotic fluid=wody płodowe
amoeba=pełzak
amoebiasis=amebiaza
amoebiasis=pełzakowica
amorph=gen amorficzny
amorphous semiconductor=półprzewodnik amorficzny
amortisseur winding=uzwojenie tłumiące
amortization charges=koszty amortyzacji
amosite=amozyt odmiana azbestu
amount due=kwota należna
amount of deformation=stopień odkształcenia
amount of information=ilość informacji
amount of penetration=głębokość wtopienia
amount of substance=ilość materii
amount of substance=ilość substancji
amount of substance=liczność materii
amount of work=nakład pracy
amount of work-hardening=stopień umocnienia materiału
amount tendered=dokument kasowy
amp off=uruchomić w tle
ampacity=obciążalność prądowa w amperach
amperage=prąd w amperach
ampere=amper
ampere hour=amperogodzina
ampere meter=amperomierz
ampere minute=amperominuta
ampere per square centimeter=amper na centymetr kwadratowy
ampere per square foot=amper na stopę kwadratową
ampere per square inch=amper na cal kwadratowy
ampere per square mc\\=amper na cal kwadratowy
ampere tum per motor=amperozwój na silnik
ampere turn=amperozwój
ampere turn per Weber=amperozwój na weber
ampere turns=amperozwoje
ampere-hour=amperogodzina
ampere-hour efficiency=elektrochemiczny współczynnik sprawności
ampere-hour meter=licznik amperogodzin
ampere-hour meter=licznik amperogodzinowy
amperes=amper
ampere-second=amperosekunda
ampere-second=kulomb
ampere-turn=amperozwój
ampere-turns per pole=przepływ bieguna
ampere-volt-ohm=amper-wolt-om
amperometric titration=miareczkowanie amperometryczne
amperometry=amperometria
ampersand=znak &
Ampex=ampeks magnetowid studyjny
amphibious assault landing craft=amfibia desantowa
amphibious tractor=amfibia do wyładowywania sprzętu i ludzi z jednostek
desantowych
amphibious transport dock=okręt desantowy pierwszego rzutu
amphibious transport dock=okrętdok desantowy
amphibious vehicle=amfibia
amphibious vehicle=pojazd ziemno-wodny
amphiboles=amfibole
amphibolite=amfibolit
amphibolite azbestos=azbest amfibolowy
amphibolite facies=facja amfibolitowa
amphibolous=amfiboliczny
amphibolous=dwuznaczny
amphibolous=niepewny
amphibolous=wątpliwy
amphidromic point=punkt amfidromiczny
amphidromic point=węzeł obubieżny
amphidromic region=rejon amfidromiczny
amphidromic region=rejon węzła obubieżnego
amphigony=rozmnażanie płciowe
amphion=jon amfoteryczny
amphion=jon dwubiegunowy
amphion=jon obojnaczy
amphiprotic=amfoteryczny
ampholyte=amfolit
ampholyte=elektrolit amfoteryczny
ampholyte ion=jon amfoteryczny
ampholyte ion=jon dwubiegunowy
ampholyte ion=jon obojnaczy
ampholytic=amfoteryczny
ampholytoid=amfolitoid
ampholytoid=koloid amfoteryczny
amphoteric=amfoteryczny
amphoteric colloid=amfolitoid
amphoteric colloid=koloid amfoteryczny
amphoteric electrolyte=amfolit
amphoteric electrolyte=elektrolit amfoteryczny
amphoteric element=pierwiastek amfoteryczny
amphoteric impurity=domieszka amfoteryczna
amphoteric ion=jon amfoteryczny
amphoteric ion=jon dwubiegunowy
amphoteric ion=jon obojnaczy
amphoteric solvent=rozpuszczalnik amfiprotonowy
amphoteric solvent=rozpuszczalnik amfoteryczny
amplidyne=amplidyna
amplification by stimulated emission of radiation=wzmacnianie przez stymulowaną
emisję promieniowania
amplification factor=współczynnik wzmocnienia
amplification reaction=reakcja amplifikacji
amplified spontaneous emission=wzmocniona emisja spontaniczna
amplifier=wzmacniak
amplifier element=człon wzmacniający
amplifier gain=współczynnik wzmocnienia
amplifier gain=wzmocnienie wzmacniacza
amplifier output=wyjście wzmacniacza
amplifier stage=stopień wzmacniacza
amplifier tube=lampa elektronowa wzmacniająca
amplifier tube=lampa wzmacniająca
amplifying gauge=czujnik dźwigniowy
amplifying winding=uzwojenie wzmacniające
amplitron=amplitron
amplitude adder=sumator amplitudowy
amplitude and angle modulation=modulacja amplitudy i kąta
amplitude compressor=kompresor amplitudowy
amplitude discriminator=dyskryminator amplitudowy
amplitude distortion=zniekształcenie amplitudowe
amplitude keyed=amplituda kluczowana
amplitude limiter=ogranicznik
amplitude limiter=wartość ograniczająca
amplitude modulation=modulacja amplitudowa
amplitude modulation=modulacja amplitudy
amplitude modulation factor=głębokość modulacji amplitudy
amplitude modulation single sideband=jednowstęgowa modulacja amplitudy
amplitude modulation suppressed carrier=modulacja amplitudowa z tłumioną falą
nośną
amplitude modulation transmitted carrier=modulacja amplitudowa z przesyłaniem
fali nośnej
amplitude modulation with liraiter=modulacja amplitudy z ograniczeniem
amplitude modulation-frequency modulation=modulacja amplitudy-modulacja
częstotliwości
amplitude of complex number=argument liczby zespolonej
amplitude of point=azymut w biegunowym układzie współrzędnych
amplitude of roll=amplituda kołysania
amplitude of tide=amplituda pływu
amplitude probability distribution=amplituda rozkładu prawdopodobieństwa
amplitude shift keying=kluczowanie amplitudy
amplitude shift keying=kluczowanie z przesuwem amplitudy
amplitude-frequency modulation=modulacja amplitudowo-częstotliwościowa
amputation=odcięcie
amputation saw=piła kostna
amygdalase=amigdalaza
amygdalase=emulsyna
amygdale=próżnia pogazowa w skale ogniowej wypełniona minerałem wtórnym
amygdalin=amigdalina
amygdaloid=migdałowiec
amygdule=próżnia pogazowa w skale ogniowej wypełniona minerałem wtórnym
amyl=amyl
amyl alcohol=alkohol amylowy
amyl chloride=chlorek amylu
amyl chloride=chloropentan
amyl ether=eter amylowy
amyl hydride=pentan
amyl nitrite=azotyn amylu
amylase=amylaza
amylene=amylen
amylene=penten
amylodextrin=amylodekstryna
amylopectin=amylopektyna
amylose=amyloza
amylum=krochmal
amylum=skrobia
anabasine=anabazyna
anabatic wind=wiatr anabatyczny
anabiosis=śmierć pozorna
anabolism=anabolizm
anachromatic lens=anachromat
anachromatic lens=obiektyw anachromatyczny
anachromatic symmetrical lens=peryskop
anacoustic zone=strefa bezakustyczna atmosfery ziemskiej
anadromous=anadromiczny
anadromous=wędrowny
anaerobes=anaeroby
anaerobes=beztlenowce
anaerobiosis=anaerobioza
anaesthesiologist=anestezjolog
anaesthesiology=anestezjologia
anaesthesiology=nauka o znieczulaniu
anaesthetic=środek znieczulający
anafront=anafront
anaglyph=anaglif
anagrams=anagram
analar=czysty do analizy
analcime=analcym
analeptic=środek cucący
analgesia=analgezja
analgesic=środek przeciwbólowy
anallactic telescope=luneta analaktyczna
analog=analog
analog adder=sumator analogowy
analog assignment of variables=analogowe przypisywanie wartości zmiennym
analog aut=analog
analog calculation=obliczenie analogowe
analog channel=kanał analogowy
analog circuit=układ analogowy
analog comparator=komparator analogowy
analog computation=modelowanie analogowe
analog computation=obliczanie analogowe
analog computer=komputer analogowy
analog computer=maszyna analogowa
analog computer subsystem=podsystem komputera analogowego
analog computer system=analogowy system komputerowy
analog data=dane analogowe
analog delay line=analogowa linia opóźniająca
analog device=urządzenie analogowe
analog divider=dzielnik analogowy
analog facility terminal=analogowy terminal dźwiękowy
analog feedback=analogowe sprzężenie zwrotne
analog function generator=analogowy generator funkcji
analog input=wejście analogowe
analog input expander=rozszerzenie wejścia analogowego
analog input module=moduł wejścia analogowego
analog integration=integracja analogowa
analog machine=komputer analogowy
analog machine=maszyna analogowa
analog microprocessor=mikroprocesor analogowy
analog multiplexer=multiplekser analogowy
analog multiplier=analogowy układ mnożący
analog network=sieć analogowa
analog output=wyjście analogowe
analog processor-controler=procesorowo-kontrolny układ analogowy
analog processor-controller=procesorowo-kontrolny układ analogowy
analog recording=rejestracja analogowa
analog representation=reprezentacja analogowa
analog scaling=skalowanie analogowe
analog signal=sygnał analogowy
analog simulation=modelowanie analogowe
analog simulation=symulacja analogowa
analog simulator=symulator analogowy
analog switch=przełącznik analogowy
analog system=system analogowy
analog technique=technika analogowa
analog to digital converter=konwerter analogowo-cyfrowy
analog to digital converter=przetwornik analogowo-cyfrowy
analog transmission=transmisja analogowa
analog-digital computer=komputer analogowo-cyfrowy
analog-digital computer=komputer hybrydowy
analog-digital conversion=konwersja analogowo-cyfrowa
analog-digital conversion=przekształcenie analogowo-cyfrowe
analog-digital converter=konwerter analogowo-cyfrowy
analog-digital converter=przetwornik analogowo-cyfrowy
analog-digital simulation=symulacja analogowo-cyfrowa
analogize=objaśniać przez analogię
analogize=rozumować przez analogię
analog-to-digital=analogowo-cyfrowy
analog-to-digital conversion=konwersja analogowo-cyfrowa
analog-to-digital conversion=przekształcenie analogowo-cyfrowe
analog-to-digital converter=konwerter analogowo-cyfrowy
analog-to-digital converter=przetwornik a-c
analog-to-digital converter=przetwornik analogowo-cyfrowy
analog-to-digital data recording system=analogowo-cyfrowy system zapisywania
danych
analog-to-digital encoder=analogowo-cyfrowe urządzenie kodujące
analog-to-digital interface=interfejs analogowo-cyfrowy
analog-to-digital interface=złącze analogowo-cyfrowe
analog-to-digital sensing=odczyt z konwersją analogowo-cyfrową
analog-to-digital-to-analog converter=konwerter analogowo-cyfrowo-analogowy
analogue comparator=komparator analogowy
analogue computer=komputer analogowy
analogues=analogowy
analycity=analityczność
analyser=analizator aparat
analyser=analizator nikol w polaryzatorze
analyser=kolumna destylacyjna
analyser=kolumna wzmacniająca
analyses=wyniki analizy
analysis analiza=badanie
analysis by electrodeposition=analiza elektrograwimetryczna
analysis by electrodeposition=elektroanaliza
analysis chart=karta analityczna
analysis mode=tryb analizy
analysis of covariance=analiza kowariancji
analysis of dispersion=analiza dyspersji
analysis of variance=analiza wariancji
analysis via functional groups=analiza według grup funkcyjnych
Analysis-Box=jednostka analizy
analyte=analit składnik wykrywany i-lub oznaczany
analytic al=analityczny
analytic al=obliczeniowy
analytic branch=gałąź analityczna
analytic configuration=konfiguracja analityczna
analytic continuation=przedłużenie analityczne
analytic curve=krzywa analityczna
analytic function=funkcja analityczna
analytic function in the sense of Weierstrass=funkcja analityczna w sensie
Weierstrassa
analytic manifold=rozmaitość analityczna
analytic mechanics=mechanika analityczna
analytic relationship=zależność analityczna
analytic relationship=związek analityczny
analytic set=zbiór analityczny
analytic sheaf=snop analityczny
analytic structure=struktura analityczna
analytical arc=łuk analityczny
analytical balance=waga analityczna
analytical chemist=chemik analityk
analytical chemistry=chemia analityczna
analytical engine=maszyna analityczna
analytical error=błąd analizy
analytical factor=mnożnik analityczny
analytical function generator=generator funkcji analitycznej
analytical gap=przerwa analityczna
analytical gap=przerwa międzyelektrodowa
analytical laboratory=laboratorium analityczne
analytical laboratory=pracownia analityczna
analytical line pair=analityczna para linii w spektroskopii
analytical model=model analityczny
analytical reaction=reakcja analityczna
analytical reagent=odczynnik czysty do analizy
analytical weight=odważnik analityczny
analytically=analitycznie
analytically pure=czysty do analizy
analyticity=analityczność
anamnesis=anamneza
anamorphic image=obraz anamorficzny
anamorphote lens=nasadka anamorfotyczna
anaphoresis=anaforeza
anaphrodisiac=środek obniżający popęd płciowy
anaphylactic shock=anafilaksja narządowa
anaphylactic shock=uogólniona reakcja anafilaktyczna
anastigmat lens=anastygmat
anastigmat lens=obiektyw anastygmatyczny
anastomosis=anastomoza
anatase=anataz
anatexis=anateksis
anatomical alloy=stop anatomiczny
anatoxin=anatoksyna
anatoxin=toksoid
ancestor trajectory=trajektoria wyprzedzająca
ancestral relation=relacja dziedziczenia
ancestral task=zadanie dołączone
ancestral task=zadanie dziedziczne
anchimeric assistance=przyspieszenie anchimeryczne reakcji
anchor arm=ramię kotwicy
anchor aweigh=kotwica puściła
anchor bed=poduszka kotwiczna
anchor bill=pazur kotwicy
anchor blade=łapa kotwicy
anchor block=blok kotwiący
anchor bolt=śruba fundamentowa
anchor bolt=śruba kotwowa
anchor buoy=pławka kotwiczna
anchor cable=łańcuch kotwiczny
anchor capstan=kabestan kotwiczny
anchor clamp=uchwyt odciągowy
anchor control=bazowy element sterujący
anchor control=formant bazowy
anchor crane=dźwig kotwiczny
anchor deck=pokład kotwiczny
anchor dragging=pełzanie kotwicy
anchor dragging=pełznięcie kotwicy
anchor dues=opłata kotwiczna
anchor ear=zacisk kotwowy
anchor escapement=wychwyt kotwicowy
anchor gear=sprzęt kotwiczny
anchor ground=kotwicowisko
anchor ice=lód denny
anchor light=światło kotwiczne
anchor line=lina kotwiczna
anchor log=blok kotwiący
anchor pin=sworzeń oporowy szczęki hamulca
anchor plate=płyta kotwiąca
anchor pocket=kieszeń kotwiczna
anchor point=punkt zaczepienia
anchor prop=stojak rozporowy
anchor record=rekord główny
anchor ring=ucho kotwicy
anchor station=kotwicowisko badawcze
anchor station=miejsce zakotwienia
anchor support=stup odporowy
anchor tackle=talia kotwiczna
anchor up and down=kotwica w pionie
anchor watch=wachta kotwiczna
anchorable=nadający się do zakotwiczenia
anchorable=przydatny jako kotwicowisko
anchor-buoy rope=bojrep
anchored=zakotwiczony
anchored=zakotwiony
anchored=zamocowany
ancillaries=wyposażenie pomocnicze
ancillary control processor=podrzędny procesor sterujący
ancillary control processor=pomocniczy procesor sterujący
ancillary equipment=sprzęt pomocniczy
ancillary equipment=urządzenia pomocnicze
ancillary equipment=wyposażenie pomocnicze
ancillary information=dodatkowe informacje
ancillary variable=zmienna pomocnicza
ancillary variable=zmienna zależna
and also too=koniunkcja
andalusite=andaluzyt
Andersson travelling screen=ekran mierniczy Anderssona
andesine=andezyn
andesite=andezyt
andradite=andradyt
androgens=androgeny
androgens=hormony płciowe męskie
androsterone=androsteron
anechoic chamber=komora akustyczna pochłaniająca
anechoic chamber=komora bezechowa
anelasticity=asprężystość
anelasticity=sprężystość opóźniona
anelectric=nie elektryzujący się
anemia=anemia
anemograph=anemograf
anemograph=wiatromierz zapisujący
anemometer anemometr=wiatromierz
anemoscope=anemoskop
anemoscope=wiatrowskaz
aneroid=aneroid
aneroid=barometr aneroidalny
aneroid capsule=mieszek sprężysty
aneroidograph=aneroid samopiszący
anerythro ble psia=ślepota na barwę czerwoną
anesthesia=anestezja
anethole=anetol
anethole=p-propenyloanizol
aneuploid=aneuploid
aneurin e=aneuryna
aneurin e=tiamina
angary=angaria
angary=zajęcie statku za wynagrodzeniem
angel echo=miraż radarowy echo radarowe z obszaru gdzie nie ma widocznych
obiektów
angel s=miraż radarowy echo radarowe z obszaru gdzie nie ma widocznych obiektów
angelica=arcydzięgiel
angelica oil=olejek dzięglowy
angiology=nauka o naczyniach krwionośnych i chłonnych
angioplasty=plastyka naczyń
angle bearing=łożysko poprzeczno-wzdłużne
angle bearing=łożysko skośne
angle bend test=technologiczna próba zginania
angle bending machine=zaginarka
angle brace=korba kątowa do świdrów
angle brace=zastrzał
angle brackets=nawiasy ostre
angle brackets=nawiasy ostre znak
angle cut=wrąb pochyły
angle cutter=frez kątowy
angle distance=odległość kątowa
angle file=pilnik trójkątny
angle fishplate=łubek kątowy
angle gauge=kątownik murarski
angle gauge=płytka kątowa
angle gauge dividing head=głowica podziałowa kątowa
angle gear=przekładnia zębata wichrowata
angle iron=kątowniki stalowe
angle iron with equal sides=kątowniki stalowe równoramienne
angle jig=płyta kątowa skrzynkowa
angle joint=połączenie kątowe
angle joint=złącze kątowe
angle joint=złącze narożne
angle lever=dźwignia kątowa
angle lighting fitting=oprawa oświetleniowa skośna
angle milling cutter=frez kątowy
angle modulation=modulacja kątowa
angle of advance=kąt wyprzedzenia
angle of allowance=kąt wyprzedzenia
angle of approach=kąt natarcia
angle of approach=kąt podejścia
angle of approach=kąt wejścia łuku przyporu w przekładni zębatej
angle of arrival=kąt nadejścia fal
angle of arrival=kąt pochylenia toru pocisku
angle of attack=kąt natarcia
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
angle
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
of
bevel=kąt ukosowania
bite=kąt chwytu przy walcowaniu
capillarity=kąt brzegowy
capillarity=kąt przylegania
capillarity=kąt zetknięcia
climb=kąt wznoszenia
contact=kąt
contact=kąt chwytu przy walcowaniu
contact=kąt opasania w przekładni cięgnowej
coverage=fotograficzny kąt polowy
coverage=kąt pokrycia terenu na zdjęciu
cut=mniejszy kąt przecięcia się dwóch linii pozycyjnych
departure=kąt rzutu pocisku
departure=kąt wylotu
departure=kąt zejścia
depression=kąt nachylenia
depression=kąt spadku
descent=kąt schodzenia
discharge=kąt wyjścia
discharge=kąt wylotowy
downwash=kąt indukowany
downwash=kąt odchylenia strug za płatem
elevation=kąt celowania
elevation=kąt podniesienia
elevation=kąt wzniesienia
entrance=kąt stycznej dziobowej
entrance=kąt zaostrzenia dziobowego
fall=kąt upadku pocisku
flare=kąt rozwarcia
flare=kąt wychylenia dziobnicy
flooding=kąt zalewania
friction=kąt spoczynku
friction=kąt tarcia
glide=kąt toru lotu ślizgowego
heel=kąt przechyłu
hitch=kąt działania sity pociągowej w narzędziach doczepianych
impact=kąt uderzenia pocisku
incidence=kąt natarcia
incidence=kąt padania promieni
incidence=kąt zaklinowania płata
inclination=kąt pochylenia
intersection=kąt przecięcia
keenness=kąt ostrza
lap=kąt opasania w przekładni cięgnowej
lead=kąt wyprzedzenia
lens=kąt obrazu obiektywu
neutral=kąt płaszczyzny podziałowej przy walcowaniu
neutral=point
nip=kąt chwytu przy walcowaniu
no-slip=kąt płaszczyzny podziałowej przy walcowaniu
obliquity=kąt przyporu w przekładni zębatej
panic=kąt paniki
pitch=kąt pochylenia
polarization=kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji
position=kąt przecięcia się ortodromy z południkiem
preparation=kąt rowka
projection=kąt rzutu pocisku
radiation=kąt promieniowania
recession=kąt zejścia łuku przyporu w przekładni zębatej
reflection=kąt odbicia fali
refraction=kąt załamania
angle of relief=kąt przyłożenia ostrza
angle of repose=kąt spoczynku
angle of repose=kąt stoku naturalnego
angle of repose=kąt tarcia
angle of rest=kąt stoku naturalnego
angle of roll=kąt przechylenia
angle of rotation=kąt obrotu
angle of run=kąt zaostrzenia rufowego
angle of shear=kąt oporu gruntu przy ścinaniu
angle of sight=kąt celowania
angle of slide=kąt usypu
angle of slope=kąt pochylenia zbocza
angle of stall=kąt przeciągnięcia
angle of stall=krytyczny kąt natarcia
angle of thread=kąt zarysu gwintu
angle of tilt=kąt pochylenia
angle of torsion=kąt skręcenia
angle of vanishing stability=kąt krytyczny stateczności
angle of vee=kąt rowka
angle of vee=kąt rozwarcia rowka
angle of view=kąt widzenia
angle of wrap=kąt opasania w przekładni cięgnowej
angle of yaw=kąt odchylenia
angle oflag=kąt opóźnienia fazowego
angle on the bow=kąt kursowy
angle plate=kątownik do mocowania przedmiotu
angle post=słup narożny ogrodzenia
angle rib=krążyna narożna w sklepieniu
angle section=kątownik
angle shear=nożyce do kątowników
angle shock=fala uderzeniowa skośna
angle station=stacja kątowa w kolejach linowych do zmiany kierunku
angle steel=kątowniki stalowe
angle support=słup narożny linii napowietrznej
angle table=stół pochylny
angle tie=miecz
angle tie=stężenie ukośne
angle tie=zastrzał narożny
angle valve=zawór kątowy
angled=ustawiony pod kątem
angled deck=skośny pokład startowy lotniskowca
angledozer=spycharka skośna
angle-of-attack transducer=nadajnik kąta natarcia
angle-preserving=zachowujący kąty
angle-press=prasa kątowa
anglesite=anglezyt
angle-staff=narożnik nakładany zabezpieczający tynk
angling dozer=spycharka skośna
angry fruit salad=wściekłe kolorki
angstrom=angstrem
angstrom=angstrom
angular acceleration=przyspieszenie kątowe
angular addendum=wysokość głowy zęba koła stożkowego
angular aperture=apertura kątowa
angular bearing=łożysko poprzeczno-wzdłużne
angular bearing=łożysko skośne
angular boulder=graniak
angular boulder=krawędziak
angular depth of thread=geometryczna głębokość gwintu
angular depth of thread=pełna głębokość gwintu
angular dimensioning=wymiarowanie we współrzędnych biegunowych
angular displacement=kąt elongacji wahadła
angular displacement=kąt obrotu
angular displacement=kąt odchylenia
angular displacement=rozsuw faz
angular distance=odległość kątowa
angular distribution=rozkład kątowy
angular frequency=częstotliwość kątowa
angular frequency=pulsacja
angular height=wysokość kątowa
angular lag=opóźnienie kątowe
angular measure=miara kątowa
angular momentum=kręt
angular momentum=moment ilości ruchu
angular momentum=moment pędu
angular motion=ruch obrotowy
angular point=punkt kątowy
angular position counter=licznik położenia kątowego
angular resolution=rozróżnialność kątowa radaru
angular speed=prędkość kątowa
angular speed=prędkość obrotowa
angular thread=gwint trójkątny
angular travel=przesunięcie kątowe
angular velocity=prędkość kątowa
angular velocity=prędkość obrotowa
angular-contact bearing=łożysko poprzeczno-wzdłużne
angular-contact bearing=łożysko skośne
angularity tolerance=tolerancja nachylenia
anharmonic oscillator=oscylator anharmoniczny
anharmonic ratio=dwustosunek czwórki punktów
anharmonic ratio=stosunek anharmoniczny
anharmonicity=anharmoniczność
anhedral=wznios płata ujemny
anhedral wing=skrzydło ze wzniosem ujemnym
anhedron=anhedron
anhidrotic=lek przeciwpotny
anhydride=bezwodnik
anhydrite=anhydryt
anhydrite=gips bezwodny
anhydrock=skała osadowa składająca się głównie z anhydrytu
anhydrous alcohol=alkohol absolutny
anhydrous alcohol=alkohol bezwodny
anhydrous cement=cement bezwodny
anhydrous wolframie acid=bezwodnik wolframowy
anhydrous wolframie acid=trójtlenek wolframu
anilide=anilid
aniline=anilina
aniline black=czerń anilinowa
aniline dye=barwnik anilinowy
aniline ink=farba anilinowa
aniline point=punkt anilinowy oleju
aniline press=drukarnia anilinowa
aniline printing=druk anilinowy
aniline printing=druk fleksograficzny
aniline printing=fleksografia
aniline resins=żywice anilinowe
aniline resins=żywice anilinowo-formaldehydowe
aniline sulfate=siarczan aniliny
aniline-formaldehyde resins=żywice anilinowe
aniline-formaldehyde resins=żywice anilinowo-formaldehydowe
anilinium chloride=chlorek aniliniowy
animal=zwierzę
animal black=węgiel kostny
animal black=węgiel zwierzęcy
animal breeding=hodowla zwierząt
animal char coal=węgiel kostny
animal char coal=węgiel zwierzęcy
animal farm=ferma hodowlana
animal farm=gospodarstwo hodowlane
animal fats=tłuszcze zwierzęce
animal fibre=włókno zwierzęce
animal foods=produkty żywnościowe pochodzenia zwierzęcego
animal glue=klej zwierzęcy
animal husbandry=zootechnika
animal oil=olej zwierzęcy
animal pests=szkodniki zwierzęce
animal products=produkty pochodzenia zwierzęcego
animal protein factor=czynnik białka zwierzęcego
animal starch=glikogen
animal traction=zwierzęca silą pociągowa
animalcule=żyjątko mikroskopijne
animalization=animalizowanie włókna
animated cartoon=film rysunkowy
animating electrode=elektroda jonizacyjna
animation=animacja przy realizacji filmów
animation effects=efekty animacyjne
animikite=animikit rada srebra
anion=anion
anion=jon ujemny
anion exchanger=anionit
anion exchanger=wymieniacz anionowy
anion-active agents=środki anionowo czynne
anionics=środki anionowo czynne
anionie initiation=inicjowanie anionowe polimerów
anionotropy=anionotropia
anion-radical=anionorodnik
anion-radical=rodnikoanion
anions=anion
anisaldehyde=aldehyd anyżowy
anisaldehyde=anizoaldehyd
anise oil=olejek anyżowy
aniseikon=elektroniczny wykrywacz ruchu
aniseikonia=anizeikonia
anisic acid=kwas anyżowy
anisic acid=kwas metoksybenzoesowy
anisic alcohol=alkohol anyżowy
anisidine=anizydyna
anisochronous transmission=przesyłanie anizochroniczne
anisochronous transmission=transmisja anizochroniczna
anisole=anizol
anisole=metoksybenzen
anisonchronous signal=sygnał anizochroniczny
anisotropic=anizotropowy
anisotropic=różnokierunkowy
anisotropic energy=energia anizotropii magnetycznej
anisotropic etch=mieszanka trawiąca anizotropowo
anisotropic transformation=przekształcenie anizotropowe
anisotropy=anizotropia
anisotropy=anizotropia zróżnicowanie własności zależnie od kierunku
anisyl alcohol=alkohol anyżowy
Anka steel=gatunek stali nierdzewnej chromowo-niklowej
ankerite=ankeryt
annabergite=anabergit
annabergite=kwiat niklowy
annatto=annato barwnik spożywczy
annealed hardness=twardość w stanie wyżarzonym
annealer=piec do wyżarzania
annealer=żarzak
annealing base=spód pieca do wyżarzania
annealing bay=hala pieców do wyżarzania
annealing bay=wyżarzalnia
annex memory=pamięć asocjacyjna
annex memory=pamięć skojarzeniowa
annex storage=pamięć asocjacyjna
annex storage=pamięć skojarzeniowa
annunciator=głośnik
anode=anoda
anode band detection=detekcja anodowa
anode battery=bateria anodowa
anode block=blok anodowy
anode characteristic=charakterystyka anodowa
anode current=prąd anodowy
anode modulation=modulacja anodowa
anode voltage=napięcie anodowe
anode voltage drop=spadek napięcia anodowego
anodes=anoda
anodic oxidation process=anodyzacja
anodizing=anodyzacja
anomaly detection=wykrywanie anomalii
anomaly detection model=model wykrywania anomalii
anonymizing=anonimizacja
anonymizing proxy=anonimizujący serwer proxy
anonymous connection=połączenie anonimowe
anonymous remailer=program do anonimowego przesyłania poczty
anorexia=jadłowstręt
anorthic system=układ trójskośny
anorthite=anortyt
anorthite=skaleń wapniowy
anorthoclase=anortoklaz
anoscope=wziernik odbytniczy
anoxemia=anoksemia
anoxia=hipoksja
anoxybiosis=anaerobioza
ansa compounds=ansa-związki
anserine=anseryna
answer delay=opóźnienie odpowiedzi
answer for=odpowiadać czemuś
answer lamp=lampka wskazująca na udzielanie odpowiedzi
answer list=lista odpowiedniości
answer mode=tryb odpowiedzi
answer mode=tryb zgłoszenia
answer only modem=modem umożliwiający połącznie tylko w kierunku do odbiorcy
answer phone=automatyczna sekretarka
answer signal=sygnał odzewu
answer the description=zgadzać się z opisem
answer the helm=słuchać steru
answer to=problem rozwiązanie zagadnienia
answerback=potwierdzenie
answer-back code=znamię
answer-back unit=znamiennik
answering=odpowiadanie
answering=zgłoszenie
answering jack=gniazdko zgłoszeniowe
answering machine=automatyczna sekretarka
answering plug=wtyczka odzewowa
answering set=szukacz
answering time=czas udzielania odpowiedzi
answering timeout=limit czasu odpowiedzi
antacid=środek zobojętniający kwas
antagonism of ions=antagonizm jonowy
antagonistic action=działanie antagonistyczne
antagonistic spring=sprężyna odciągająca
antarctic=antarktyczny
Antarctic Circle=koło podbiegunowe południowe
antecedent=poprzednik
antecedent interpretation=łańcuch logiczny
antecedent interpretation=wnioskowanie na podstawie faktów
antecedent valley=dolina antecedencyjna
antecedent valley=dolina przełomowa
antechamber Diesel engine=silnik wysokoprężny z komorą wstępną
antenna array=układ antenowy
antenna branching filter=zwrotnica antenowa
antenna change-over switch=przełącznik antenowy
antenna circuit-breaker=zabezpieczenie przepięciowe anteny
antenna counterpoise=przeciwwaga anteny
antenna coupler=układ sprzęgający antenowy
antenna current=prąd anteny
antenna downlead=odprowadzenie anteny
antenna energy=moc w antenie
antenna gain=zysk anteny
antenna jack=gniazdko antenowe
antenna lead=doprowadzenie anteny
antenna matching=dostrojenie anteny
antenna matching unit=układ dopasowania anteny
antenna pattern=charakterystyka promieniowania anteny
antenna pick-up=szumy w antenie
antenna transmit-receive=antena nadawczo-odbiorcza
antenna tuning capacitor=kondensator dostrojczy anteny
antenna tuning inductance=indukcyjność dostrojcza anteny
anthocyanins=antocyjany
anthophyllite=antofilit
anthracene=antracen
anthracene dye=barwnik antracenowy
anthracene oil=olej antracenowy
anthracite pig iron=surówka wytopiona na antracycie
anthracosis=pylica węglowa
anthranilic acid=kwas antranilowy
anthranol=antranol
anthranone=antranon
anthranone=antron
anthraquinone=antrachinon
anthraquinone dye=barwnik antrachinonowy
anthraquinonesulfonic acid=kwas antrachinonosulfonowy
anthraquinonesulfonic acid=sulfoantrachinon
anthrimides=antrimidy
anthrone=antron
anthrone=antronon
anthropochory=antropochoria
anthropomorphism=antropomorfizm
anthroposphere=antroposfera
anti periplanar conformation=konforma
anti periplanar conformation=konformacja anty
anti periplanar conformation=konformacja antyperiplanarna
antiactivator=antyaktywator
anti-ager=środek przeciwstarzeniowy
antiaircraft artillery=artyleria przeciwlotnicza
antiaircraft gun=armata przeciwlotnicza
antiaircraft gun=działko przeciwlotnicze
antiaircraft missile=pocisk przeciwlotniczy
antiaircraft searchlight=reflektor przeciwlotniczy
antiaircraft weapon=broń przeciwlotnicza
antialbumin=przeciwalbumina
anti-aliasing=antyaliasing
anti-aliasing=wygładzanie krawędzi
antialising=wyrównywanie
antiatom=antyatom
anti-auxochrome group=antyauksochrom
anti-auxochrome group=grupa antyauksochromowa
antibacklash gearing=przekładnia z kompensacją luzu międzyzębnego
antiballistic missile=pocisk rakietowy przeciwbalistyczny
antibiosis=antybioza
antibiotic=antybiotyk
anti-block system=korektor hamowania
anti-block system=urządzenie przeciwpoślizgowe zapobiegające zablokowaniu kół
antibonding electrons=elektrony antywiążące
antibonding orbital=orbital antywiążący
antibunching=rozgrupowanie fotonów
anticatalyst=antykatalizator
anticatalyst=katalizator ujemny
anticathode=antykatoda
anticentre=antycentrum
anticentre=antyepicentrum
antichlor=antychlor substancja wiążąca wolny chlor
anticipated carry=przeniesienie z wyprzedzeniem
anticipated operational occurrences=przewidywane zdarzenia eksploatacyjne
anticipated transient without scram=przewidywany stan przejściowy bez wyłączenia
reaktora
anticipated transients without scram=stany przejściowe bez wyłączenia reaktora
anticipating control=sterowanie wyprzedzające
anticipation error=błąd apercepcji w analizie sensorycznej
anticipation mode=tryb wyprzedzający
anticipatory=wyczekujący
anticipatory=wyprzedzający
anticipatory buffering=buforowanie wyprzedzające
anticipatory buffering=zapisywanie do bufora z wyprzedzeniem
anticipatory paging=sprowadzanie strony z wyprzedzeniem
anticipatory staging=przemieszczenie bloków pamięci z wyprzedzeniem
anticlinal=nachylony w przeciwnym kierunku
anticlinal axis=oś siodła
anticlinal conformation=konformacja antyklinalna
anticlinal conformation=konformacja część
anticlinal fold=fałd siodłowy
anticlinal valley=dolina antyklinalna biegnąca wzdłuż osi antykliny
anticline=antyklina
anticline=siodło
anticlinorium=antyklinorium
anticlockwise=przeciwnie do kierunku obrotu wskazówek zegara
anti-clockwise=przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara
anticlutter gain control=regulacja wzmocnienia dla osłabienia echa falującego
morza
anti-clutter gain control=regulacja wysokiej rozdzielczości
anticoagulant=antykoagulant
anticoagulant=lek przeciwkrzepliwy
anticodon=antykodon
anticoincidence=antykoincydencja
anticoincidence=niejednoczesność
anticoincidence circuit=bramka nierównoważności
anticoincidence circuit=układ antykoincydencyjny
anticoincidence element=bramka nierównoważności
anticoincidence element=układ antykoincydencyjny
anticoincidence gate=bramka antykoincydencyjny
anticoincidence gate=bramka nierównoważności
anticoincidence operation=operacja nierównoważności
anticollision radar=radar antykolizyjny
anticollision radar=radar przeciwzderzeniowy
anticorrosion primer=podkład antykorozyjny
anticorrosion protection=ochrona przeciwkorozyjna
anticorrosive=przeciwkorozyjny
anticorrosive=zabezpieczający przed korozją
anticorrosive paint=farba przeciwkorozyjna
anticosine=acos
anticosine in the degree measurement=arcus cosinus w mierze kątowej
anticreeper=opórka przeciwpełzna
anticyclogenesis=formowanie się antycyklonów
anticyclone=obszar wysokiego ciśnienia
anticyclone=wyż baryczny
anticyclotron=antycyklotron
antidazzle=przeciwodblaskowy
antidazzle lights=światła krótkie
antidazzle lights=światła mijania
antidazzle screen=osłona przeciwsłoneczna
antidazzle switch=przełącznik świateł przy mijaniu
antidegradant=antydegradant
antiderivative of function=funkcja pierwotna
antidetonant=antydetonator
antidetonant=środek przeciwstukowy
antidiabetic=lek przeciwcukrzycowy
antidiffusion screen=kratka Buckyego
antidiffusion screen=kratka przeciwrozproszeniowa
antidiuretic hormone=adiuretyna
antidiuretic hormone=wazopressyna
antidiuretic hormone=wazopresyna adiuretyna
antidune=antydiuna
antielectrostatic agent=antystatyk
antielectrostatic agent=środek antyelektrostatyczny
antiemetic=lek przeciwwymiotny
antienzyme=antyenzym
antiepicentre=antycentrum
antiepicentre=antyepicentrum
antifading antenna=antena przeciwzanikowa
antiferroelectric=antyferroelektryk
antiferroelectricity=antyferroelektryczność
antiferromagnetic Curie point=temperatura Neela
antiferromagnetic material=antyferromagnetyk
antiferromagnetic resonance=rezonans antyferromagnetyczny
antiferromagnetic substance=antyferromagnetyk
antiferromagnetic substance=ciało antyferromagnetyczne
antiferromagnetism=antyferromagnetyzm
antiflash agent=środek przeciwbłyskowy
antiflash agent=środek przeciwptomienny
antifoaming agent=środek przeciwpieniący
antifog agent=substancja antyzadymiająca
antiformin disinfectant=antyformina
anti-fouling coating=farba przeciwporostowa
antifreeze=substancja niezamarzająca
antifreeze additive=antyfryz
antifreezing oil=olej niskokrzepnący
antifriction=przeciwcierny
antifriction alloy=stop łożyskowy
antifriction bearing=łożysko toczne
antifriction curve=traktrysa krzywa płaska o stycznej stałej długości
antifriction metal=metal przeciwcierny
antifriction metal=stop łożyskowy
antifrothing agent=środek przeciwpieniący
anti-function=antyfunkcja
anti-g suit=kombinezon przeciwprzeciążeniowy
antigalling compound=środek przeciw zacieraniu się
antigas defence=obrona przeciwgazowa
antigenic competition=współzawodnictwo antygenowe
antigenicity=antygenowość
antigenicity=immunogenność
antiglare=przeciwoślepieniowy
antiglobulin=antyglobulina
antigorite=antygoryt
antihalation layer=warstwa przeciwodblaskowa
antihemorrhagic=lek przeciwkrwotoczny
antihistamines=preparaty przeciwhistaminowe
antihunt ing circuit=obwód przeciwoscylacyjny
antihunting circuit=obwód przeciwoscylacyjny
antihyberbolic cosine=area cosinus
antihyperbolic cotangent=area cotangens
antihyperbolic sine=area sinus
antihyperbolic tangent=area tangens
antiicer=środek zapobiegający oblodzeniu
antiicer=urządzenie zapobiegające oblodzeniu
antiincrustator=środek zapobiegający tworzeniu się kamienia kotłowego
anti-invasins=antyinwazyny
antijamming=przeciwzakłóceniowy
anti-jamming=antyzagłuszanie
anti-jamming=przeciwzagłuszanie
antiknock agent=antydetonator
antiknock agent=środek przeciwstukowy
anti-knock fuel=paliwo przeciwstukowe
anti-knock rating=wartość przeciwstukowa liczba oktanowa
antilift wires=ścięgna przeciwnośne
antilock brakes=hamulce nie blokujące się przeciwpoślizgowe
antilogarithm=antylogarytm
antilogarithm=funkcja odwrotna do logarytmicznej
antilunar tide=pływ przeciwksiężycowy
antimatter=antymateria
antimers=antymery
antimers=antypody optyczne
antimers=enancjomery
antimers=izomery zwierciadlane
antimeson=antymezon
antimicrobial=środek do zwalczania drobnoustrojów w żywności
antimissile defence=obrona przeciw pociskom rakietowym
antimissile missile=przeciwpocisk
antimonate=antymonian
antimonial lead=ołów twardy
antimonic=antymonowy
antimonide=antymonek
anti-moniker=antyindywiduator
antimonite=antymonin
antimonite=antymonit
antimonite=błyszcz antymonu
antimonite=stybnit
antimonous=antymonawy
antimony=antymon
antimony blend=kermezyt
antimony bloom=kwiat antymonowy
antimony bloom=walentynit
antimony glance=antymonit
antimony glance=błyszcz antymonu
antimony glance=stybnit
antimony hydride=antymonowodór
antimony hydride=stybina
antimony orange=czerń antymonowa
antimony orange=oranż antymonowy
antimony orange=trójsiarczek antymonu
antimony plating=powlekanie antymonem
antimony red=pięciosiarczek antymonu
antimony trisulfide=czerń antymonowa
antimony trisulfide=oranż antymonowy
antimony trisulfide=trójsiarczek antymonu
antimony white=biel antymonowa
antimony yellow=żółcień neapolitańska
antimonyl=antymonyl
antineutrino=antyneutrino
antineutron=antyneutron
antinode=strzałka fali stojącej
antinoise antenna=antena przeciwzakłóceniowa
anti-noise antenna=antena przeciwzakłóceniowa
antinoise microphone=mikrofon przeciwhałasowy
antinomy=antynomia
antinous release=wężyk spustowy
antinucleon=antynukleon
antioxidant=antydegradant
antioxidant=antyutleniacz
antioxidant=przeciwutleniacz
anti-parallel coupling=połączenie przeciwsobne
antiparticle=przeciwcząstka
anti-pattern=antywzorzec
antipersonnel=przeznaczony do użycia przeciw celom żywym
antipersonnel bomb=bomba przeciw celom żywym
antipersonnel mine=mina przeciwpiechotna
antiperspirant=środek przeciwpotowy
antiphase boundary=granica antyfazowa
antiphlogistic=lek przeciwzapalny
antiphonal=antyfonalny
anti-piping compound=lunkeryt
anti-pitch fins=płetwy stabilizacyjne
antiplasticizer=antyplastyfikator
antipodes=antypody
antipolar=przeciwbiegunowa
antipole=przeciwbiegun
anti-pollution insulator=izolator przeciwzabrudzeniowy
anti-priming pipe=rura zabezpieczająca przed pluciem kotła
antiproton=antyproton
antiproton=proton ujemny
antiputrescent=przeciwgnilny
antipyretic=lek przeciwgorączkowy
antipyrinejforw=antypiryna
antiquing=nabłyszczanie
anti-rad=antyrad substancja zwiększająca odporność polimerów na promieniowanie
jonizujące
antiradar coating=pokrycie antyradiolokacyjne
antiradar coating=powloką antyradiolokacyjna
antireflection=przeciwodbiciowy
anti-reflection coating=powłoka antyelektrostatyczna
anti-reflex coating=warstwa przeciwodblaskowa
antiresonance frequency=częstotliwość antyrezonansowa rezonatora
piezoelektrycznego
anti-reverse rotation device=urządzenie zabezpieczające przed zmianą kierunku
obrotów
anti-roll bar=stabilizator poprzeczny
anti-rolling fins=płetwy stabilizacyjne
antirolling tank=zbiornik przeciwprzechyłowy
antirolling tank=zbiornik stabilizacyjny
antirust=przeciwrdzewny
anti-rust additive=dodatek przeciwrdzewny
antisatellite missile=pocisk rakietowy przeciw satelitom na orbicie
okołoziemskiej
antiscating=urządzenie przeciwpoślizgowe w gramofonach hi-fi
antiseizure properties=własności przeciwzatarciowe smaru
antiselene=przeciwksiężyc
antiseptic=antyseptyczny
antiseptic=antyseptyk
antiseptic=bakteriobójczy
antiseptic=środek antyelektrostatyczny
antiseptic=środek bakteriobójczy
antiseptic paint=płaszcz antyseptyczny
anti-setoff powder=proszek kontrastujący
antiship missile=pocisk rakietowy przeciw okrętom
antiship radar=stacja radiolokacyjna do wykrywania celów nawodnych
anti-sidetone circuit=układ antylokalny
anti-sidetone circuit=układ przeciwdogłosowy
antisine=arcus sinus
anti-sine=arcus sinus
anti-sine=funkcja odwrotna względem sinusa
anti-skid brake=hamulec z automatycznym zabezpieczeniem przed poślizgiem
anti-skid unit=automat przeciwpoślizgowy
anti-skinning agent=środek przeciw kożuszeniu
antislip=antypoślizgowy
antislip=przeciwpoślizgowy
antislip paint=farba przeciwpoślizgowa
anti-sloshing baffle=przegroda przeciw kołysaniu cieczy w zbiorniku
antisoftener=przeciwzmiękczacz
antisoftener=usztywniacz
antisolar glass=szkło antysolowe
antisolar tide=pływ przeciwsłoneczny
antispectroscopic lens=achromat
antispectroscopic lens=obiektyw achromatyczny
antispin parachute=spadochron ułatwiający wyjście z korkociągu
antispin strake=przedłużenie statecznika poziomego ułatwiające wychodzenie
samolotu z korkociągu
antisplash=przeciwbryzgowy
antisqueak=zapobiegający skrzypieniu
anti-starvation boost=wzmożenie przeciw trwałemu zablokowaniu
anti-starvation boost=wzmożenie przeciw zagłodzeniu
antistatic=antystatyczny
antistatic agent=antystatyk
antistatic agent=środek anty elektro statyczny
anti-static agent=środek antyelektrostatyczny
antistatic coating=powłoka antyelektrostatyczna
antistatic mat=mata antyelektrostatyczna
antisterility factor=tokoferol
anti-Stokes lines=linie antystokesowskie
antistreptolysin=antystreptolizyna
antistress mineral=minerał antystresowy
antisubmarine=dotyczący zwalczania okrętów podwodnych
antisubmarine patrol aircraft=samolot patrolowy do zwalczania okrętów podwodnych
antisubmarine rocket=rakieta przeciw okrętom podwodnym
antisubmarine surveillance satellite=sztuczny satelita do wykrywania okrętów
podwodnych
antisubmarine warfare=obrona przeciw okrętom podwodnym
antisubmarine warfare=zwalczanie okrętów podwodnych
antisubmarine weapon=broń przeciw okrętom podwodnym
antisudorific=środek przeciwpotowy
antisymmetric=antysymetryczny
antisymmetric compressor=sprężarka osiowa o niejednakowej reakcyjności wirnika i
kierownicy na stopniach
antisymmetric filter=filtr antysymetryczny
antisymmetric tensor=tensor antysymetryczny
antisymmetric wave function=funkcja falowa antysymetryczna
antisymmetry=antysymetria
antitank mine=mina przeciwczołgowa
antitank missile=pocisk rakietowy przeciwczołgowy
antitarnish paper=papier przeciwkorozyjny
antitetanic=środek przeciwtężcowy
antitheft device=urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą
anti-thief lock=zamek blokujący kierownicy
anti-torque=moment oporowy
anti-torque tail rotor=śmigło ogonowe śmigłowca
antitoxin unit=jednostka antytoksyczna
antitrades=antypasaty
antitrades=przeciwpasaty
anti-transmit receive tube=zwierak antynadawanie-odbiór
antitrigonometric functions=odwrotne funkcje trygonometryczne
antitriptic wind=przepływ antytryptyczny
antitriptic wind=wiatr antytryptyczny
antivalence=nierównoznaczność
antivenenum=anawenom surowica odpornościowa przeciw jadowi żmij
antivibration=przeciwdrganiowy
antivibration insulation=izolacja przeciwdrganiowa
antivibration insulation=izolacja wibracyjna
antivibrator=tłumik drgań
antivirus=antywirusowy
antivirus program=program antywirusowy
antivirus socket=gniazdo antywirusowe
antivitamin=antywitamina
antiweld additive=dodatek smarnościowy przeciw zacieraniu
antixerophthalmic vitamin=akseroftol
antizymotic=środek przeciwfermentacyjny
antonym=antonim
anvil beak=róg kowadła
anvil block=szabota młota
anvil cap=poduszka matrycy
anvil chisel=podcinka
anvil cloud=cumulonimbus
anvil cutter=podcinka
anvil face=gładź kowadła
anvil horn=róg kowadła
anvil of hardness testing machine=stolik przedmiotowy twardościomierza
anvil ratio=stosunek ciężaru części spadających młota do ciężaru szaboty
anvil sow=poduszka matrycy
anvil stock=podstawa kowadła
anvil table=podstawa rogu kowadła
anvil tool=matryca dolna
anvilless hammer=młot bezszabotowy
any mode=tryb dowolny
any quantity=dowolna ilość
any sequence title=kolejka dowolna
aorta=tętnica główna
apareon=punkt orbity satelity Marsa najbardziej od niego oddalony
apartment building=blok mieszkalny
apartment building=dom czynszowy
apartment-threaded=oddzielnowątkowy
aperception error=błąd apercepcji w analizie sensorycznej
aperient=zaradczy
aperiodic=aperiodyczny
aperiodic=nieokresowy
aperiodic antenna=antena aperiodyczna
aperiodic antenna=antena nieokresowa
aperiodic balance=waga aperiodyczna
aperiodic balance=waga tłumikowa
aperture antenna=antena aperturowa
aperture card=karta okienkowa
aperture card=karta z dziurkami
aperture card=karta z otworami
aperture compensation=korekcja apertury
aperture core=rdzeń z otworami
aperture corrector=korektor tłumieniowy
aperture die=matryca przelotowa do wyciskania współbieżnego
aperture distortion=zniekształcenie aperturowe
aperture distortion=zniekształcenie apertury
aperture field=oświetlenie apertury anteny mikrofalowej
aperture number=jasność obiektywu
aperture plate=płytka z otworami
aperture seal=kablem e
aperture seal=między otworem w obudowie bezpieczeństwa
aperture seal=uszczelnienie przepustu elektrycznego
aperture size=wymiar oczka sita
aperture stop=przysłona aperturowa
aperture time=czas wymagany do wykonania pomiarów
apertured strip=taśma z wyciętymi otworami
apex=punkt najwyższy względem pewnej linii
apex=wierzchotek
apex=wychodnia pokładu
apex angle=kąt wierzchołkowy
apex stone=kamień wieńczący ściany szczytowej
aphelion=punkt odsłoneczny
aphicide=aficyd
aphicide=środek mszycobójczy
aphonia=bezgłos
aphotic zone=strefa afotyczna
aphrodisiac=środek pobudzający popęd płciowy
apical=wierzchołkowy
apiol e=apiol
aplanat=aplanat
aplanat=obiektyw aplanatyczny
aplite=aplit
apoatropine=apoatropina
apochromat=apochromat
apochromat=obiektyw apochromatyczny
apoenzyme=apoenzym
apoenzyme=apoferment
apoenzyme=feron
apoferritin=apoferytyna
apogee=punkt odziemny
apogee on=punkt kulminacyjny
apolar forms=formy niespolaryzowane
A-pole=słup Aowy linii nadziemnej
apolune=apolune
apolune=punkt odksiężycowy
apomecometer=wysokościomierz
apomorphine=apomorfina
apophyllite=apofilit
apophysis run=odgałęzienie boczne żyły
apophysis run=odnoga żylna
a-port=na lewą burtę
aposelene=apolune
aposelene=aposel punkt orbity satelity Księżyca
aposelene=punkt odksieżycowy
apostilb=apostilb
apostlib=apostlib
apothecaries' ounce=uncja aptekarska
apothecary balance=waga aptekarska
apothecary balance=waga techniczna
apothecary ounce=uncja aptekarska
apothem=apotema
apparatus=aparat telekopiowy
apparent elastic limit=umowna granica sprężystości
apparent error=błąd pozorny
apparent failure=uszkodzenie widoczne
apparent failure=wada łatwa do wykrycia
apparent gravity=przyspieszenie grawitacyjne
apparent gravity=przyspieszenie ziemskie
apparent horizon=horyzont nawigacyjny
apparent horizon=horyzont pozorny
apparent mass=masa pozorna
apparent mass=masa wirtualna
apparent mass=masa związana
apparent mass forces=siły od mas związanych
apparent motion=ruch jawny
apparent powder density=ciężar nasypowy
apparent powder density=pozorny ciężar właściwy proszków
apparent power=moc elektryczna czynna
apparent power=moc pozorna
apparent pressure angle=czołowy kąt przyporo w przekładni zębatej
apparent resistance=impedancja
apparent resistance=opór pozorny
apparent resistance=opór zespolony
apparent solar time=czas prawdziwy słoneczny
apparent transverse pitch=podziałka czołowa koła zębatego
apparent variable=zmienna pozorna
apparent variable=zmienna związana
apparent viscosity=lepkość pozorna
apparent viscosity=lepkość strukturalna smaru
apparent volume=objętość nasypowa proszku
apparent watt=wat pozorny
apparent weight=ciężar pozorny ciała zanurzonego
apparent wind=wiatr pozorny
appeal=apelować
appeal=odwoływać się
appear=pojawić się
appear=ukazać się
appearance potential=potencjał pojawienia
appearance potential spectroscopy=spektroskopia potencjału pojawienia
appendage=wystająca część kadłuba żywego
appendage task=zadanie dodatkowe
appendant drawing=rysunek dodatkowy
appendant drawing=rysunek pomocniczy
apperception=percepcja sztuczna
apperception=poznawanie sztuczne
appetite-suppressant=środek zmniejszający łaknienie
apple acid=kwas hydroksybursztynowy
apple acid=kwas jabłkowy
apple coal=konkrecje kuliste węgla
apple essence=walerianian izoamylu
apple stern=rufa pełna
applet=aplet
Appleton layer=obszar jonosferyczny
applicable surfaces=powierzchnie izometryczne
applicant=zgłaszający
application app=aplikacja zaplecza
Application Binary Interface=interfejs binarny aplikacji
Application Binary Interface=interfejs binarny programu użytkowego
application boundary=granica aplikacji
application call=wywołanie aplikacji
application compression=kompresja aplikacji
application context=kontekst aplikacji
application context name=nazwa kontekstu aplikacji
application definition=definicja aplikacji
application developer=deweloper aplikacji
application developer=konstruktor aplikacji
application developer=programista aplikacji
application developer=twórca aplikacji
application development=programowanie aplikacji
application dimension=wymiar aplikacji
application domain=dziedzina zastosowań
application engine=aparat aplikacji
application engine=maszyna aplikacji
application engine=mechanizm aplikacji
application engine=moduł aplikacji
application entity=jednostka aplikacji
application entity descriptor=deskryptor jednostki aplikacji
application entity environment=środowisko jednostki aplikacji
application entity identifier=identyfikator jednostki aplikacji
application entity nickname=pseudonim jednostki aplikacji
application entity object class=klasa obiektu jednostki aplikacji
application entity qualifier=kwalifikator jednostki aplikacji
application error=błąd absolutny
application event=zdarzenie aplikacji
application file=plik aplikacji
application form=formularz podania
application form=formularz zgłoszeniowy
application framework=struktura aplikacji
application framework=szkielet aplikacji
application framework=zrąb aplikacji
application generator=generator aplikacji
application icon=ikona aplikacji
application identifier=identyfikator aplikacji
application layer=warstwa aplikacji
application layer=warstwa programów użytkowych
application level gateway=brama warstwy aplikacji
application mode=tryb aplikacji
application name=nazwa aplikacji
application of force=przyłożenie siły
application oil groove=rowek do rozprowadzania oleju
application package=pakiet aplikacji
application partitioning=partycjonowanie aplikacji
application process=proces aplikacji
application program=program użytkowy
application programmer=programista aplikacji
application programmer=twórca aplikacji
Application Programming Interface=interfejs programowania aplikacji
application programming interface=interfejs programowy aplikacji
application properties=parametry działania aplikacji
application properties=właściwości aplikacji
application provider=dostawca aplikacji
application repository=magazyn aplikacji
application repository=repozytorium aplikacji
application repository=skład aplikacji
application repository=składnica aplikacji
application request=żądanie aplikacji
application sever=serwer aplikacji
application shell=powłoka aplikacji
application software=oprogramowanie aplikacyjne
application software=oprogramowanie użytkowe
application support protocol=protokół obsługi aplikacji
application thread=wątek aplikacji
application type=typ aplikacji
application variable pool=pula zmiennych aplikacji
application window=okno aplikacji
application workspace=obszar roboczy aplikacji
application-layer protocol data unit=jednostka danych protokołu warstwy
aplikacji
application-oriented language=język do tworzenia aplikacji
application-oriented language=język problemowy
applications technology satellite=satelita do zastosowań technologicznych
applications technology satellite=sztuczny satelita do badania nowej aparatury
kosmicznej
application-specific integrated circuit=specjalizowany układ scalony
applicative language=język funkcjonalny
applicative language=język programowania funkcjonalnego
applicator=aplikator
applicator=aplikator w diatermii
applicator=lokalizator naświetlania
applicator=nakładka
applicator=wzbudnik grzejny
applied=stosowany
applied=zastosowany
applied chemistry=chemia stosowana
applied force=siła czynna
applied load=obciążenie nadane przy badaniu własności smarnych
applied physics=fizyka stosowana
applied physics=fizyka techniczna
applied power=moc doprowadzana
applied power=moc dostarczana
applied research=badania stosowane
applied science=nauka stosowana
applied thread=zdobina nitkowa
applied voltage=napięcie doprowadzone
appliqué=aplikacja
applique armour=dodatkowa osłona przeciwpancerna czołgu
applique circuit=obwód dodatkowy
apply brakes=nacisnąć hamulce
apply brakes=zahamować
apply by brush=nakładać pędzlem
apply by brush=powłokę
apply for=ubiegać się o
apply for=złożyć podanie o
apply for=złożyć wniosek o
apply program=program wprowadzający zmiany
apply to=dotyczyć
apply to=odnosić się do
apply voltage=doprowadzić napięcie
appoint=post mianować
appoint=powołać kogoś na stanowisko
appointed=ustalony
appointed=wyznaczony
appointed time=termin
appointed time=wyznaczony czas
apportioned effort=praca niedokończona
appraisal well=odwiert rozpoznawczy
appraisal well=szyb do oceny złoża
apprentice=czeladnik
apprentice=uczeń w rzemiośle
apprentice machinist=uczeń w warsztacie mechanicznym
appret=apretura
approach angle=główny kąt przystawienia
approach angle=kąt natarcia
approach bank=rampa dojazdowa
approach contact=wzębianie
approach control=kontrola podejścia do lądowania
approach control radar=radar kontroli rejonu zbliżania
approach flume=kanał derywacyjny
approach lights=światła podejścia do lądowania
approach roller table=samotok doprowadzający w walcowni
approach route locking=przebieg z uzależnieniem zbliżania
approach section=odcinek zbliżania
approach speed=prędkość podejścia do lądowania
approach to land=podchodzić do lądowania
approach zero=dążyć do zera
appropriated berth=dzierżawione miejsce przy nabrzeżu
approval cycle=cykl wydawniczy
approval process=proces współbieżny
approved for foods=zatwierdzony do stosowania w środkach spożywczych
approximate=aproksymować
approximate=przybliżać
approximate=przybliżony
approximate disclosure=ujawnienie przybliżone
approximate index file=plik indeksowy
approximate price=cena orientacyjna
approximate value=wartość przybliżona
approximated=przybliżony
approximately=w przybliżeniu
approximates=przybliżony
approximates=zbliżony
approximating=przybliżony
approximation error=błąd przybliżenia
approximation of characteristic curve=aproksymacja charakterystyki
approximation process=proces aproksymacji
approximative=przybliżony
April=kwiecień
apron block=blok narzutu ochronnego
apron conveyor=przenośnik płytowy
apron feeder=zasilacz płytkowy
apron flashing=fartuch blaszany
apron net=sieć fartuchowa
apron piece=belka podestowa
apron plate=blacha przydziobnicowa nadburcia
aprotic solvent=rozpuszczalnik aprotonowy
aprotic solvent=rozpuszczalnik indyferentny
aqua ammonia=woda amoniakalna
aquaculture=hydroponika
aquaculture=kultura wodna
aquadag=akwadag
aquadrive=pędnik strugowodny
aquafortis=kwas azotowy
aquafortis etching=akwaforta
aqualung=akwalung
aqualunger=płetwonurek z aparatem oddechowym
aquamarine=akwamaryn
aquamarine=beryl niebieski
aquametry=akwametria
aquanaut=akwanauta
aquaplane=akwaplan
aquaplaning=poślizg hydrodynamiczny poślizg kół pojazdu na warstwie wody przy
dużych prędkościach
aqua-regia=woda królewska
aquarel le=akwarela
aquarium reactor=reaktor basenowy
aquasol=hydrozol
aquatint=akwatinta
aquatory=akwatorium
aqueous adhesive=klej wodny
aqueous alcohol=alkohol uwodniony
aqueous corrosion=korozja w roztworach wodnych
aqueous reprocessing=mokry przerób paliwa
aqueous reprocessing=przerób paliwa na mokro
aqueous rock=skala wodonośna
aqueous solution=roztwór wodny
aquiculture=hydroponika
aquiculture=kultura wodna
aquifer=formacja wodonośna
aquiferous layer=warstwa wodonośna
aquifuge=warstwa wodoszczelna
aquo-complex=akwokompleks
aquo-complex=hydrokompleks
aquo-compounds=akwozwiązki
aquo-ion=jon uwodniony
arabie gum=guma arabska
arabie gum=guma senegalska
arabie numerals=cyfry arabskie
arabinose=arabinoza
arabitol=arabit
arabitol=arabitol
arable area=powierzchnia orna
arable area=powierzchnia uprawna
arable land=grunty orne
arable land=ziemia orna
arable layer=warstwa orna gleby
arachi di c acid=kwas arachidowy
arachi di c acid=kwas arachidynowy
arachide=arachid
aragonite=aragonit
aramid=poliamid aromatyczny
arbitrarily sectioned file=plik podzielony dowolnie
arbitrary access=dostęp dowolny
arbitrary access=dostęp swobodny
arbitrary Boolean function=dowolna funkcja Boolea
arbitrary function generator=generator funkcji dowolnych
arbitrary function generator=uniwersalny generator funkcji
arbitrary mean=średnia pomocnicza
arbitrary sequence computer=komputer sekwencyjny z dowolnym wykonywaniem
rozkazów
arbitrary unit=jednostka danych protokołu
arbitrary-sequence computer=komputer sekwencyjny z dowolnym wykonywaniem
rozkazów
arbitration award=orzeczenie arbitrażowe
arbitration bar=próbka odlana
arbitration bar=wlewek próbny
arbitration clause=klauzula arbitrażowa
arbor=maszyny elektryczne
arbor=oprawka do narzędzi
arbor=trzpień
arbor=wałek oś
arbor cutter=frez nasadzany
arbor drawing=ciągnienie rur na długim trzpieniu
arbor milling cutter=frez nasadzany
arbor press=prasa montażowa do wrzecion
arborescent=rozgałęziony
arborescent crystal=dendryt
arborescent crystal=kryształ dendrytyezny
arborescent powder=proszek dendrytyczny
arboretum=szkółka drzew
arborvitae=życiodrzew
arbutin=arbutyna
arc blow=ugięcie łuku
arc burning=jarzenie się łuku
arc cathode=katoda łukowa
arc chute=komora łukowa
arc column=słup łuku
arc control=regulacja łuku
arc control=sterowanie łukiem
arc cosecant=arcus cosecans
arc cosine=arcus cosinus
arc cotangent=arcus cotangens
arc cutting=cięcie łukowe lukiem elektrycznym
arc discharge=wyładowanie łukowe
arc drop=spadek napięcia w łuku
arc efficiency=wydajność stapiania łuku
arc extinction=przerwanie łuku
arc extinction=zagaszenie łuku
arc eyes=choroba oczu występująca u spawaczy lukowych
arc force=ciśnienie łuku
arc furnace=piec łukowy
arc generator=generator łukowy
arc gouging=żłobienie elektropowietrzne
arc gouging=żłobienie łukowe
arc heating=nagrzewanie łukowe
arc hysteresis=histereza łuku
arc ignition=zajarzanie łuku
arc ignition=zapłon łuku
arc interruption=gaszenie tuku
arc interruption=przerwanie łuku
arc lamp=lampa łukowa
arc lamp projector=reflektor łukowy
arc length=długość łuku
arc machining=obróbka łukiem elektrycznym
arc measure=miara łukowa
arc melting=topienie łukiem elektrycznym
arc migration=błądzenie łuku
arc Mnefiz.=linia atomowa w spektroskopii
arc Mnefiz.=linia łukowa
arc of action=łuk przyporu
arc of action=łuk zazębienia w przekładni zębatej
arc of approach=łuk nachodzący przyporu w przekładni zębatej
arc of approach=tuk wejściowy przyporu
arc of belt contact=łuk opasania w przekładni cięgnowej
arc of contact=łuk opasania w przekładni cięgnowej
arc of contact=łuk przyporu
arc of contact=łuk zazębienia w przekładni zębatej
arc of recess=łuk schodzący przypora w przekładni zębatej
arc of recess=łuk zejścia przyporu
arc of visibility=sektor widoczności
arc polygon=wielokąt krzywoliniowy
arc popout=wygasanie łuku
arc power=moc łuku
arc process=metoda łukowa
arc process=proces wytapiania stali w piecu łukowym
arc quench=gaszenie łuku
arc quench=przerwanie łuku
arc radiation furnace=piec łukowy o nagrzewaniu pośrednim
arc radiation furnace=piec łukowy promieniujący
arc rectifier=zawór łukowy
arc reignition=ponowne zajarzenie łuku
arc resistance furnace=piec łukowo-oporowy
arc resistance furnace=piec łukowy o nagrzewaniu bezpośrednim
arc restriking=ponowne zajarzenie łuku
arc runner=rożek łukowy
arc secant=arcus secans
arc sine=arcus sinus
arc space=przestrzeń łukowa
arc space=słup łuku
arc spectrum=widmo łukowe
arc spot welding=spawanie punktowe
arc spraying=metalizacja łukowa
arc stabilization oscillator=stabilizator tuku
arc start=zajarzanie łuku
arc steelmaking=wytapianie stali w piecu łukowym
arc stream=przestrzeń łukowa
arc stream=słup łuku
arc suppression=gaszenie łuku
arc suppression=przerwanie łuku
arc suppression coil=dławik gaszący
arc tangent=arcus tangens
arc time=czas trwania łuku
arc torsion bar=drążek skrętny pałąkowy
arc voltage=napięcie tuku
arc weld=spoina łukowa
arc welder=spawacz łukowy
arc welder=spawalnica
arc welder=spawarka łukowa
arc welding=spawanie elektronowe wiązką elektronową
arc welding=spawanie łukowe
arc welding electrode=elektroda do spawania łukowego
arc welding generator=prądnica spawalnicza
arc welding plant=spawalnica
arc welding plant=spawarka łukowa
arc welding transformer=transformator spawalniczy
arcade=arkady
arcade=pasaż
arc-air gouging=żłobienie elektropowietrzne
arc-air gouging=żłobienie łukowe
arc-air torch=uchwyt do żłobienia elektropowietrznego
arc-back=zapłon wsteczny w lampie gazowanej
arc-drop loss=straty w łuku
arc-electric steel=stal elektryczna wytapiana w piecu łukowym
arch bend=kształtka rurowa
arch block=kliniec
arch brick=cegła sklepieniowa
arch brick=sklepieniówka
arch centre=krążyna
arch dam=zapora łukowa
arch framing=owrężenie łukowe
arch girder=belka zakrzywiona
arch press=mała prasa korbowa wysięgowa
arch pressure=ciśnienie sklepieniowe w mechanice gruntów
arch rib=żebro łukowe
arch stone=kliniec
Archaeozoic era=archaik
Archaeozoic era=era archaiczna
Archaeozoic group=archaik grupa
archeological excavation=wykopalisko archeologiczne
archeology=archeologia
archeomagnetism=archeomagnetyzm
Archimedean drill=furkadlo wiertarka ręczna
Archimedean principle=zasada Archimedesa
Archimedean screw=śruba Archimedesa
Archimedean spiral=spirala Archimedesa
Archimedes number=liczba Archimedesa
arching=materiału sypkiego
arching=przesklepianie się gruntu
arching=wysklepianie się
arching=zawieszanie się materiału sypkiego w
arching cut=włom łukowy
architectural acoustics=akustyka budowlana
architectural engineering=budownictwo
architectural engineering=technika budowlana
architectural fittings=wyposażenie architektoniczne
architectural glass=szkło budowlane
architectural model=model architektoniczny
architectural model=model architektury
architectural protection=ochrona w architekturze
architectural protection=zabezpieczenie w architekturze
architectural schema=schemat architektury
architecturally=architektonicznie
archival=archiwalny
archive=archiwizować
archive=archiwować
archive candidate=kandydat do archiwizacji
archive candidate=plik przeznaczony do archiwizacji
archive control group=grupa kontrolna archiwizacji
archive disk storage=archiwum dyskowe
archive policy=strategia archiwizacji
archive program=program archiwizujący
archive site=siedziba archiwum
archive site=witryna archiwum
archive storage=pamięć archiwalna
archive storage=pamięć pomocnicza
archive storage=pamięć rezerwowa
archived file=plik archiwalny
archives=archiwum
archiving=archiwizacja
archiving=archiwizowanie
archiving=archiwowanie
archivolt=archiwolta
arcing=jarzenie się łuku
arcing=wyładowanie łukowe
arcing contact=zestyk opalny
arcing distance=droga przeskoku
arcing horn=rożek łukowy
arcing time=czas trwania łuku
arc-jet engine=silnik odrzutowy plazmowy w którym plazmę wytwarza się za pomocą
luku elektrycznego
arcogene welding=spawanie tukowo-tlenowe
arc-over=przebicie łukowe
arc-oxygen torch=palnik łukowo-tlenowy
arc-quenching medium=gasiwo
arc-through=przewrót falownika
arc-through=zapłon w okresie zaporowym zaworu
arctic air=masy powietrza arktycznego
Arctic Circle=koło podbiegunowe północne
arctic front=front polarny
arcticization=przystosowanie sprzętu do pracy w warunkach arktycznych
arcwall cutter=wrębiarka łukowa
arcwalling=wrębianie łukowe
arcwise=łukowo
arcwise connected=spójny łukowo
ardency=nawietrzność statku żaglowego
ardennite=ardenit
ardent spirits=napoje alkoholowe destylowane
ardometer=ardometr
ardometer=pirometr radiacyjny
arduous duty=ciężkie warunki pracy
are=ar
area block=fragment terenu
area code=numer kierunkowy
area contact=styk powierzchniowy
area control=kontrola obszaru
area control centre=centrum kontroli obszaru
area element=element pola
area element=element powierzchniowy
area forecast=prognoza pogody dla określonego obszaru
area integrator=planimetr
area monitor=monitor aktywności lokalnej
area monitoring=kontrola aktywności lokalnej
area of cut=przekrój warstwy skrawanej
area of draw=powierzchnia szkód górniczych
area of section=pole przekroju wrężnicowego
area of take=powierzchnia eksploatowana odkrywki
area ratio=wyróżnik otwarcia
area reducer=zwężka dla ograniczenia pola przepływu
area rule=reguła pól
area sampling=próbkowanie obszaru
area search=przeszukiwanie obszaru
area search=przeszukiwanie obszaru pamięci
area shrinkage=skurcz powierzchni
area under crop=powierzchnia zasiewów
area variable=zmienna obszarowa
area-density of power=gęstość strumienia energii
area-hyperbolic cosine=area cosinus
area-hyperbolic cotangent=area cotangens
area-hyperbolic sine=area sinus
area-hyperbolic tangent=area tangens
area-moment method=metoda momentów wtórnych
areaway=umożliwiająca dostęp światła i powietrza
areaway=wolna przestrzeń dookoła budynku poniżej poziomu terenu
arecoline=arekolina
A-register=akumulator
arenaceous shale=łupek piaszczysty
arenes=areny
arenes=węglowodory aromatyczne
arenite=psamit średnioziarnista skala okruchowa
areola=obwódka
areometer=areometr
areometer=gęstościomierz
Argand diagram=diagram Arganda
argentan=alpaka
argentan=argentan
argentan=nowe srebro
argentiferous=zawierający srebro
argentite=argentyt
argentite=błyszcz srebra
argentometry=argentometria
argilla=glinka biała
argilla=glinka kaolinowa
argillaceous ore=ruda glinkowa
argillaceous rock=skała ilasta
argillaceous schist=iłołupek
argillaceous schist=łupek ilasty
arginase=arginaza
arginine=arginina
arginyl=arginyl
argols=kamień winny
argon=argon
argon-shielded arc=łuk elektryczny w osłonie argonu
argument=argument funkcji
argument=complex number argument liczby zespolonej
argument=zmienna niezależna
argument address=adres argumentu
argument field=pole argumentu
argument field=pole operandum
argument list=lista argumentów
argument list=spis argumentów
argument of latitude=długość węzła wstępującego
argument passing=przekazywanie argumentów
argument principle=zasada argumentu
argument solicitation=żądanie argumentu
argument transfer instruction=instrukcja przeniesienia argumentu
argument transfer instruction=rozkaz przemieszczenia argumentu
argument type list=lista typów parametrów
argument-count mismatch=niedopasowanie liczby argumentów
argyrodite=argyrodyt
aridity=suchość klimatu
arithlog paper=papier pótlogarytmiczny
arithmetic address=adres arytmetyczny
arithmetic al=arytmetyczny
arithmetic al mean roughness deviation=przeciętna wysokość
arithmetic al mean roughness deviation=średnie arytmetyczne odchylenie
chropowatości
arithmetic and logic unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetic average=średnia arytmetyczna
arithmetic check=kontrola arytmetyczna
arithmetic constant=stała arytmetyczna
arithmetic conversion=konwersja arytmetyczna
arithmetic coprocessor=koprocesor arytmetyczny
arithmetic data=dane arytmetyczne
arithmetic device=urządzenie arytmetyczne
arithmetic element=element cyfrowy
arithmetic exception=błąd arytmetyczny
arithmetic exception=wyjątek arytmetyczny
arithmetic expression=wyrażenie arytmetyczne
arithmetic function=funkcja arytmetyczna
arithmetic instruction=instrukcja arytmetyczna
arithmetic instruction=rozkaz arytmetyczny
arithmetic logic unit=arytmometr komputera
arithmetic logic unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetic mean=średnia arytmetyczna
arithmetic operation=operacja arytmetyczna
arithmetic operator=operator arytmetyczny
arithmetic organ=część arytmetyczna
arithmetic overflow=nadmiar arytmetyczny
arithmetic overflow=przepełnienie arytmetyczne
arithmetic picture data=dana arytmetyczne szablonowe
arithmetic point=kropka arytmetyczna
arithmetic point=kropka bazowa
arithmetic primary=nieredukowalna jednostka arytmetyczna
arithmetic processing unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetic product=iloczyn arytmetyczny
arithmetic progression=postęp arytmetyczny
arithmetic register=rejestr arytmetyczny
arithmetic relation=relacja arytmetyczna
arithmetic section=część arytmetyczna
arithmetic shift=przesunięcie alternatywne
arithmetic shift=przesunięcie arytmetyczne
arithmetic statement=instrukcja arytmetyczna
arithmetic statement=wyrażenie arytmetyczne
arithmetic subroutine=podprogram arytmetyczny
arithmetic term=człon arytmetyczny
arithmetic underflow=niedomiar arytmetyczny
arithmetic unit=arytmometr
arithmetic unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetic/logic unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmetical average=średnie matematyczne odchylenie profilu od linii średniej
arithmetical check=kontrola arytmetyczna
arithmetical instruction=rozkaz arytmetyczny
arithmetical operation=operacja arytmetyczna
arithmetical procedure=procedura arytmetyczna
arithmetical progression=postęp arytmetyczny
arithmetical shift=przesunięcie arytmetyczne
arithmetic-logic unit=arytmometr
arithmetic-logic unit=jednostka arytmetyczna
arithmetic-logic unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
arithmometer=arytmometr
arkose=arkoza
arkose=piaskowiec granitowy
arm cleat=rożek pokładowy pojedynczy
arm mixer=mieszadło łapowe
arm of an angle=ramię kąta
arm of force=ramię siły
arm of network=gałąź sieci
arm of the sea=odnoga morska
arm ratio=stosunek ramion dźwigni
armaments industry=przemysł zbrojeniowy
armature=twornik maszyny elektrycznej
armature=zwora magnesu
armature coil=zezwój twornika
armature magneto=iskrownik z wirującym
armature spider=piasta twornika z żebrami
Armco iron=żelazo Armco
armed interrupt=przerwanie dozwolone
armed interrupt=przerwanie odgałęzione
armed interrupt=przerwanie z przyjęciem sygnału przerwania
arming pin=kołek zabezpieczający zapalnik
arming wire=przetyczka zabezpieczająca zapalnik
armour=broń pancerna
armour=opancerzenie
armour=pancerz
armour=płyta pancerna
armour piercing tracer=pocisk smugowy przeciwpancerny
armour plate=blacha pancerna
armour plate=płyta pancerna
armour plating=opancerzenie z płyt
armoured=opancerzony
armoured=pancerny
armoured cable=kabel opancerzony
armoured car=samochód pancerny
armoured cast iron=żeliwo zbrojone
armoured concrete=beton zbrojony
armoured conveyor=przenośnik pancerny
armoured diving dress=skafander pancerny
armoured diving dress=skafander sztywny nurka
armoured fighting vehicle=pojazd pancerny
armoured glass=szkło zbrojone
armoured hose=wąż zbrojony
armoured insulator=izolator okuty
armoured personnel carrier=transporter
armoured personnel carrier=transporter opancerzony
armoured shell=nadwozie pancerne
armoured turret=wieżyczka pancerna
armoured wood=drewno metalizowane
armourer=rusznikarz
armourer=zbrojmistrz
armouring of the cable=pancerz kabla
armouring wire=drut do opancerzania kabla
armour-piercing=przeciwpancerny
armour-piercing=sabot pocisk przeciwpancerny rdzeniowy
armour-piercing cap=czepiec ochronny pocisku przeciwpancernego
armour-piercing incendiary=pocisk przeciwpancerny zapalający
armour-piercing sabot=pocisk przeciwpancerny rdzeniowy
armour-piercing shell=pocisk przeciwpancerny
arm-rest=podłokietnik
army package power reactor=wojskowy reaktor energetyczny przewoźny
aromatic acid=kwas aromatyczny
aromatic character=charakter aromatyczny
aromatic clove tree=drzewo goździkowe
aromatic compound=związek aromatyczny
aromatic hydrocarbons=areny
aromatic hydrocarbons=węglowodory aromatyczne
aromatic nucleus=pierścień aromatyczny
aromatic sextet=sekstet aromatyczny
aromatic sextet=sekstet elektronowy
aromatic-base crude oil=ropa aromatyczna
aromaticity=charakter aromatyczny
aromatization=aromatyzacja
aromatization stalls=komory aromatyzacji
aromatization stalls=reaktory do aromatyzacji paliw
around the periphery=na obwodzie
arquerite=arkeryt
arranged price=cena umówiona
array antennas=układ antenowy
array cell=element tablicy
array component=element tablicy
array control unit=jednostka sterująca macierzą
array declarator=identyfikator tablicy
array descriptor=deskryptor tablicy
array element=element tablicy
array expression=wyrażenie tablicowe
array file=plik tablicy
array identifier=identyfikator tablicy
array index=indeks tablicy
array name=identyfikator tablicy
array name=nazwa tablicy
array of cores=matryca rdzeni
array of structures=tablica struktur
array pitch=odstęp pomiędzy sąsiednimi rzędami
array processor=procesor macierzowy
array processor=procesor tablicowy
array representation=przedstawienie w postaci tablicy
array representation=reprezentacja tablicy
array unit=jednostka macierzowa
array variable=zmienna tablicowa
arrears=zaległości
arrest point=temperatura przemiany
arrested landing=lądowanie z przechwytywaniem
arrester gear=łapacz samolotu
arrester gear=urządzenie do przechwytywania samolotów lądujących na lotniskowcu
arrester hook=hak zaczepowy w samolocie pokładowym
arrestment=unieruchomienie
arrestment=wyłącznik wagi
arrestment=zatrzymanie
Arrhenius equation=równanie Arrheniusa
arrhythmia=niemiarowość
arris=ostra krawędź zewnętrzna
arris gutter=rynna o przekroju V
arrival rate=częstotliwość pojawiania się
arrival rate=częstotliwość przypływu
arrival track=tor przyjazdowy
arrow engine=silnik trzyrzędowy
arrow key=klawisz kursora
arrow key=klawisz strzałki
arrowgraph=wykres strzałkowy
arrow-head=grot
arrow-head=grot strzałki
arrow-head=ostrze strzałki
arrowheads=grot
arsanilic acid=kwas arsanilowy
arsenate=arsenian
arsenic=arsen
arsenic=arsenowy
arsenic al nickel=czerwony piryt niklowy
arsenic al nickel=nikielin
arsenicated iron ore=farmakosyderyt
arsenide=arsenek
arsenide gallium technology=technologia arsenkowo-galowa
arsenie=arsen
arsenie acid=kwas orto arsenowy
arsenie tri chloride=chlorek arsenawy
arsenie trioxide=arszenik
arsenie trioxide=bezwodnik arsenawy
arsenie trioxide=trójtlenek arsenu
arsenious=arsenawy
arsenobenzene=arsenobenzen
arsenobismite=arsenobizmit
arsenoferrite=arsenoferryt
arsenolite=arsen it
arsenopyrite=arsenopiryt
arsenopyrite=mispikiel
arsenopyrite=piryt arsenowy
arsenous=arsenawy
arsine=arseniak
arsine=arsenowodór
arsine=arsyna
arsonation=arsonowanie
arsonium salt=sól arsoniowa
art=materiał ilustracyjny
art casting=odlew artystyczny
art casting=odlewanie artystyczne
art of printing=drukarstwo
art of printing=sztuka drukarska
art paper=papier ilustracyjny
arterial road=droga główna
arterial road=magistrala
arterial road=ulica przelotowa
artery=arteria komunikacyjna
artesian basin=niecka artezyjska
artesian head=wysokość ciśnienia artezyjskiego
artesian water=woda artezyjska
artesian well=studnia artezyjska
articles in short supply=artykuły deficytowe
articles of daily use=artykuły codziennego użytku
articles of mass consumption=artykuły masowego spożycia
articulate=łączyć przegubowo
articulated=przegubowy
articulated blade=łopata przegubowa wirnika śmigłowca
articulated bus=autobus przegubowy
articulated connecting-rod=korbowód boczny
articulated connecting-rod=korbowód przyczepny
articulated harrow=brona wielopolowa
articulated joint=połączenie przegubowe
articulated joint=przegub
articulated object=obiekt z połączeniem przegubowym
articulated trailer=naczepa
articulated train=jednostka pociągowa
articulated train=zespół trakcyjny
articulated unit=zestaw naczepowy
articulated vehicle=pojazd członowy
articulated weighbridge=waga wielopomostowa
artifact=artefakt
artifact=artefakt zjawisko powstałe z przyczyn ubocznych
artifact=niezależnie od właściwości badanego materiału
artificial ageing=starzenie sztuczne
artificial alimentation=sztuczne odżywianie
artificial almond oil=aldehyd benzoesowy
artificial almond oil=benzaldehyd
artificial antenna=antena sztuczna
artificial asteroid=sztuczny satelita Słońca
artificial bait=sztuczna przynęta
artificial cognition=percepcja sztuczna
artificial cognition=poznawanie sztuczne
artificial cognition=rozpoznawanie obrazów
artificial defect=wada wzorcowa w defektoskopii magnetycznej
artificial ear=sztuczne ucho
artificial earth satellite=sztuczny satelita ziemi
artificial feel=sztuczne czucie
artificial fibre=sztuczne włókno
artificial fuel=paliwo syntetyczne
artificial harbour=sztuczna przystań
artificial harbour=sztuczny port
artificial horizon=sztuczny horyzont
artificial horn=galalit
artificial horn=sztuczny róg
artificial insemination=sztuczna inseminacja
artificial insemination=unasienianie
artificial intelligence=sztuczna inteligencja
artificial language=język nienaturalny
artificial language=język sztuczny
artificial leather=dermatoid
artificial leather=sztuczna skóra
artificial lighting=sztuczne oświetlenie
artificial line=linia sztuczna
artificial line=sztuczna linia
artificial line=sztuczny tor
artificial load=sztuczne obciążenie
artificial manure=nawóz mineralny
artificial manure=sztuczny nawóz
artificial marble=stiuk
artificial mouth=sztuczne usta
artificial perception=percepcja sztuczna
artificial perception=poznawanie sztuczne
artificial person=osoba prawna
artificial radioactivity=promieniotwórczość sztuczna
artificial radioactivity=promieniotwórczość wzbudzona
artificial reality=rzeczywistość sztuczna
artificial reference counting=sztuczne zliczanie referencji
artificial resins=żywice syntetyczne
artificial respiration=sztuczne oddychanie
artificial satellite=sztuczny satelita
artificial silk=sztuczny jedwab
artificial smoking=sztuczne wędzenie wysycanie w roztworze skondensowanych
składników dymu drzewnego
artificial sweetener=słodzik
artificial ventilation=sztuczne przewietrzanie
artificial ventilation=wentylacja mechaniczna
artillery range=poligon artyleryjski
artillery rocket=rakieta artyleryjska
artillery rocket=rakieta balistyczna bliskiego zasięgu
artistic text=tekst ozdobny
artwork=materiał ilustracyjny
artwork=obraz topografii elementów układu scalonego
artwork=rysunek fotomaski układu scalonego
arviculture=uprawy polne
aryien=arylen
aryl=aryl
aryl radical=grupa arylowa
aryl silicones=arylosilikony
arylation=arylowanie
arylhydraznie=arylohydraza
as before=jak wyżej w dokumencie
as before=jak wyżej w tekście
as compensation=tytułem odszkodowania
as customary=zgodnie ze zwyczajem
as instructed=zgodnie z instrukcją
as low as possible=najniższy możliwy
as low as reasonably achievable=minimalne osiągalne w rozs
as low as reasonably achievable=minimalne w granicach rozsądku
as may be required=zależnie od potrzeby
as ordered=zgodnie z zamówieniem
as per account=zgodnie z rachunkiem
as per contract=zgodnie z umową
as per details=zgodnie z wyszczególnieniem
as per order=zgodnie z zamówieniem
as rolled condition=stan surowy wyrobu walcowanego
as shown=jak pokazano na
as supplied condition=stan w chwili dostawy
asbestine=azbesty na
asbestos board=azbest w arkuszach
asbestos board=tektura azbestowa
asbestos cement=cement azbestowy
asbestos cloth=tkanina azbestowa
asbestos fibre=włókno azbestowe
asbestos packing=szczeliwo azbestowe
asbestos packing=uszczelka azbestowa
asbestos suit=ubranie azbestowe
asbestos wool=wata azbestowa
asbestos wool=wełna azbestowa
asbestosis=azbestoza
asbestosis=pylica azbestowa choroba zawodowa
asbolane=asbolan
as-built documentation=dokumentacja elektroniczna
as-cast condition=stan surowy odlewu
ascend=wznosić się
ascend the throne=wstąpić na tron
ascendancy=wpływ na bezpieczeństwo
ascender=część arytmetyczna
ascending=jazda w górę dźwigu
ascending=rosnący
ascending=wstępujący
ascending branch=część wznosząca się toru pocisku
ascending development=rozwijanie wstępujące w chromatografii
ascending key=klucz rosnący
ascending key sequence=kolejność według klucza rosnącego
ascending order=porządek rosnący
ascending paper chromatography=chromatografia bibułowa wstępująca
ascending sequence=kolejność rosnąca
ascending sort=sortowanie wstępujące
ascending velocity=prędkość wznoszenia się
ascensional ventilation=wentylacja prądem wstępującym
ascent=wzlot
ascent=wznoszenie się
ascent line=linia ograniczająca wysokość znaków
ascent of water=konwekcja wody
ascent tube=rura odparowująca
ascent tube=rura wznośna
ascertainment=upewnienie się
ascorbic=askorbinowy
ascorbic acid=kwas askorbinowy
ascorbimetry=askorbinometria
ascribable=przypisywalny
ascription=przypisanie
asdic=azdyk
asdic=hydrolokator akustyczny
aseismic=asejsmiczny
asepsis=jałowość
aseptic=aseptyczny
aseptic=jałowy
as-fabricated state=stan w momencie dostawy
ash blowing=zdmuchiwanie popiołu
ash content=zapopielenie
ash content=zawartość popiołu
ash disposal=odpopielanie
ash disposal=usuwanie popiołu
ash fall=opad popiołu wulkanicznego
ash handling=odpopielanie
ash handling=usuwanie popiołu
ash hopper=lej popielnikowy
ash pan=popielnik
ash removal=odpopielanie
ash removal=usuwanie popiołu
ash remover=odpopielacz
ash slurry=szlam popiołowy
ash wood=drewno jesionowe
ashbin=skrzynia korbowa
ash-free coal=węgiel bezpopiołowy
ashing=spospielanie
ashlar=cios
ashlar=kamień ciosany
ashlar=mur z kamienia ciosanego
ashlar masonry=mur z kamienia ciosanego
ashlar stop=zaślepienie profilu
ashless=bezpopiołowy
ashore=na brzeg
ashore=na ląd
asiderite=aerolit
as-is=gotowy
as-is=taki
asked price=cena żądana
askew=skośnie
asking price=cena wyjściowa
asparaginase=asparaginaza
asparagine=asparagina
aspartic acid=kwas asparaginowy
aspect card=karta położeń
aspect card=karta umiejscowienia
aspect ratio=kadłuba statku
aspect ratio=stosunek wymiarów
aspect ratio=współczynnik kształtu obrazu
aspect ratio=wydłużenie
asphalt cement=cement asfaltowy
asphalt paint=lakier asfaltowy
asphalt paint=lakier bitumiczny
asphalt pavement=nawierzchnia asfaltowa
asphalt putty=ciasto asfaltowe
asphalt-base crude=ropa asfaltowa
asphalt-base crude=ropa bezparafinowa
asphaltenes=asfalteny
asphaltic concrete=asfaltobeton
asphaltic concrete=beton asfaltowy
asphalting=asfaltowanie jezdni
asphaltites=asfaltyty
asphalt-laminated=paper papier asfaltowany
asphaltum oil=olej asfaltowy
asphaltum oil=olej pozostałościowy
asphaltum oil=redukat
aspheric lens=soczewka asferyczna
asphyxiant gas=gaz duszący
aspirating loss=strata zasysania
aspirating ventilator=wywietrznik wyciągowy
aspiration=wsysanie
aspiration=zasysanie
aspiration pyrometer=pirometr ssawny
aspiration pyrometer=pirometr zasysający
aspirator=aspirator
aspirator=odsysacz
aspirator=pompa wodna z ejektorem ssącym
aspirator=ssak
aspirator=wsysacz
aspirator=zasysacz
asporogenous yeast=drożdże niezarodnikujące
asporogenous yeast=niby-drożdże
assault ship=okręt desantowy pierwszego rzutu
assault ship=okręt-dok desantowy
assay=oznaczanie
assay balance=waga probiercza
assay furnace=piec probierczy
assay office=urząd probierczy
assay ton=amerykańska jednostka masy równa 29
Assel mili=walcarka wydłużająca trzywalcowa do rur bez szwu
Assel mili=wydlużarka Assela
assemble-and-go=zestaw do konstrukcji oprogramowania
assembled orogin=adres początkowy programu przydzielony przez asembler
assembler=asembler
assembler=monter
assembler=ślusarz na montażu
assembler=translator j
assembler=wierszownik w maszynach do składania
assembler directive=dyrektywa asemblera
assembler directive command=komenda dyrektywna asemblera
assembler directive command=polecenie dyrektywne asemblera
assembler language=język asemblera
assembler language=język symboliczny
assembler operator=operator asemblera
assembler program=program asemblera
assembler-level language=język asemblera
assembler-level language=język poziomu asemblera
assemblies of identical units=zespoły identycznych elementów w nomenklaturze
chemicznej
assembling phase=faza asemblowania
assembling time=czas asemblowania
assembly adhesive=klej konstrukcyjny
assembly belt=taśma montażowa
assembly conveyor=przenośnik montażowy
assembly drawing=rysunek zespołu
assembly drawing=rysunek złożeniowy
assembly glue=klej konstrukcyjny
assembly half section=pótprzekrój-półwidok zestawienia
assembly jig=przyrząd montażowy
assembly language=język adresów symbolicznych
assembly language=język asemblera
assembly language=język symboliczny
assembly language=program asemblera
assembly language coding=kodowanie w języku asemblerowym
assembly language processor=procesor języka asemblerowego
assembly level code=kod poziomu asemblowania
assembly level code=kod symboliczny
assembly line=linia montażowa
assembly line balancing=program optymalizujący prace na taśmie montażowej
assembly list=protokół asemblowania
assembly phase=faza asemblowania
assembly pitch=wymiar zestawu pod klucz
assembly program=asembler
assembly program=program asemblera
assembly program=translator języka symbolicznego
assembly roller table=samotok zbiorczy w walcowni
assembly room=hala montażowa
assembly room=montownia
assembly routine=asembler
assembly routine=podprogram w języku asemblera
assembly routine=program asemblera
assembly routine=translator języka symbolicznego
assembly shop=hala montażowa
assembly shop=montownia
assembly stand=stanowisko montażowe
assembly stress=naprężenie montażowe
assembly stress=naprężenie wstępne
assembly system=system asemblerowy
assembly terminal=końcówka montażowa
assembly testing=testowanie asemblerowe
assembly time=czas asemblowania
assembly-control statement=instrukcja sterująca asemblera
assembly-control statement=zdanie sterujące asemblera
assembly-language output=listing programu w języku asemblerowym
assembly-language output=wyjście języka asemblerowego
assembly-output language=język o wyjściu asemblerowym
assert statement=instrukcja asercji
assert statement=zdanie kontroli
assert statement=zdanie weryfikacji
assertion checker=program weryfikacji asercji
assertion checker=program weryfikacji warunków
assertion operator=operator asercji
assertion operator=operator kontroli
assertion operator=operator weryfikacji
assessed mean life=trwałość oszacowana średnia
asset manageability=łatwość zarządzania zasobami
asset tracking=śledzenie aktywów
asset tracking=śledzenie zasobów
assets=aktywa
assets account=rachunek środków własnych
assign=przeznaczać coś na jakiś cel
assign=przydzielić
assign=przypisać
assign=przyporządkować
assign priorities=określić priorytet
assign priorities=wyznaczyć pierwszeństwo
assignable cause=przyczyna nieprzypadkowa
assignable object=obiekt zmienny
assignation of rights=przeniesienie praw
assigned error=błąd gwarantowany
assigned frequency=częstotliwość wyznaczona dla radiostacji
assigned numbers=numery przydzielone
assignee=następca prawny
assignment=przypisanie
assignment conversion=konwersja przypisania
assignment indexing=indeksowanie przydzieleń
assignment indexing=indeksowanie przyporządkowań
assignment instruction=rozkaz przydzielenia
assignment instruction=rozkaz przypisania
assignment name=nazwa przypisania
assignment problem=problem przyporządkowania
assignment problem=problem przyporządkowania adresów
assignment statement=instrukcja przypisania
assignment symbol=symbol przypisania
assignment symbol=symbol przyporządkowania
assignment-free language=język programowania bez przypisań
assignor=dokonujący przeniesienia własności
assistant to the manager=zastępca dyrektora
assistantship=asystentura
assisted circulation boiler=kocioł parowy z obiegiem naturalnym i wymuszonym
assisted panel=okno komentarza
assisted panel=okno pomocnicze
assisted running=jazda z podwójną trakcją
assisted take-off=start wspomagany
assisted take-off booster=pomocnicze urządzenie startowe
assisted take-off rocket=rakieta startowa
assisting locomotive=lokomotywa dodatkowa
associate contractor=podwykonawca
associated circuit=obwód elektryczny przyłączony
associated descriptor=deskryptor skojarzeniowy
associated drawings=rysunki towarzyszące
associated gas=gaz towarzyszący
associated group=grupa stowarzyszona
associated ideal of algebraic set=ideał stowarzyszony ze zbiorem algebraicznym
associated liquid=ciecz zasocjowana
associated matrix of linear map=macierz odpowiadająca odwzorowaniu liniowemu
associated molecules=asocjat
associated prime ideal=stowarzyszony ideał pierwszy
associated wet rich gas=bogaty gaz towarzyszący
association attrribute=atrybut asocjacji
association class=klasa asocjacji
association colloid=koloid asocjacyjny
association colloid=koloid micelarny
association colloid=semikoloid
association environment=środowisko powiązań
association establishment=tworzenie powiązań
association identifier=identyfikator powiązania
association list=lista asocjacyjna
association release=zwalnianie powiązania
association role=rola asocjacji
association state=stan powiązań
associative=asocjacyjny
associative=łączny
associative=skojarzeniowy
associative access=dostęp asocjacyjny
associative addressing=adresowanie asocjacyjne
associative algebra=algebra łączna
associative array=macierz przyporządkowania
associative array=tablica przyporządkowująca
associative array register=rejestr tablicy asocjacyjnej
associative content addressable memory=pamięć asocjacyjna
associative coproduct=komnożenie łączne
associative indexing=indeksowanie asocjacyjne
associative indexing=indeksowanie skojarzeniowe
associative law for multiplication=prawo łączności mnożenia
associative memory=pamięć asocjacyjna
associative memory=pamięć skojarzeniowa
associative memory processor=procesor macierzowy
associative memory processor=procesor tablicowy
associative operator=operator asocjacyjny
associative processor=procesor asocjacyjny
associative storage=pamięć asocjacyjna
associative storage=pamięć skojarzeniowa
associative store=pamięć asocjacyjna
associative store=pamięć skojarzeniowa
associative table=tablica asocjacyjna
associator=urządzenie kojarzące elementy podobne
assume=podejmować ryzyko
assume=position przyjąć położenie
assumed decimal point=domyślna kropka dziesiętna
assumed decimal point=domyślne położenie kropki dziesiętnej
assumed decimal point=przyjmowana pozycja dziesiętna
assumed decimal point=założona kropka dziesiętna
assumed mean=średnia dowolnie przyjęta
assumed position=pozycja założona statku
assumed protection system actions=zakładane działania układu zabezpieczeń
assumed reserves=przewidywane zasoby
assumed value=przyjmowana wartość
assumption of constancy of volume=Zasada stałej objętości w walcownictwie
assured mineral=stwierdzone zasoby rudy
assymetric cryptography=kryptografia asymetryczna
assymetric devices=urządzenia asymetryczne
assymetric encryption=szyfrowanie asymetryczne
assymetric input/output=asymetryczne wejście-wyjście
assymetric input-output=asymetryczne wejście-wyjście
assymetric input-output assymetric=asymetryczne wejście-wyjście
assymetry=asymetria
astable=astabilny
astable blocking oscillator=astabilny oscylator blokujący
astable blocking oscillator=astabilny oscylator samodławny
astable circuit=układ astabilny
astable multivibrator=multiwibrator astabilny
A-stage resin=rezol żywica w stadium A
a-starboard=na prawą burtę
astatic=astatyczny
astatic governor=regulator astatyczny
astatine=astat
astel=opinka stropu
asterisk fill=uzupełnianie gwiazdkami
asterisk protection=wprowadzenie gwiazdek z lewej strony cyfr znaczących
asterisk protection=zabezpieczenie gwiazdkami
asterism=asteryzm
asterism=gwiazdkowość
asteroid=asteroida
asterysk=gwiazdka odsyłacz w tekście
asthenosphere=astenosfera
astigmatism=astygmatyzm
Aston dark space=ciemnia Astona przy wyładowaniu jarzeniowym w gazie
Aston's mass spectrograph=spektrograf mas Astona
astragal=szczebliny w ramach metalowych o przekroju teowym
astral dome=astrokopuła
astral dome=astrowieżyczka
astral dome=koputka astronawigacyjna
astringent=cierpki
astringent=środek ściągający
astrionics=astronika
astrionics=elektronika kosmonautyczna
astroballistics=astrobalistyka nauka o zjawiskach związanych z poruszaniem się
ciał stałych w atmosferze
astrobiology=astrobiologia
astroblemes=astrobiemy depresje gruntu spowodowane uderzeniem meteorytu
astrocompass=astrobusola
astrocompass=astrokompas
astrocyte=komórka gwiaździsta
astrodome=astrokopuła
astrodome=astrowieżyczka
astrodome=kopulka astronawigacyjna
astrogation=astronawigacja
astrograph=astrograf
astrolabe=astrolabium
astrometry=astrometria
astrometry=pomiary ciat niebieskich
astron=astron reaktor termojądrowy
astronavigation=astronawigacja
astronomic al tide=ptyw astronomiczny
astronomical clock=zegar gwiazdowy
astronomical day=doba astronomiczna
astronomical day=dzień astronomiczny
astronomical equator=równik niebieski
astronomical observatory=obserwatorium astronomiczne
astronomical refraction=refrakcja astronomiczna
astronomical time=czas astronomiczny
astronomical triangle=trójkąt paralaktyczny
astronomical twilight=świt astronomiczny
astronomical twilight=zmierzch astronomiczny
astronomical unit=astronomiczna jednostka długości
astronomical year=rok zwrotnikowy
astrophyllite=astrofilit
astrotracker=sekstans automatyczny śledzący wybrane gwiazdy
asymmetric atom=atom asymetryczny
asymmetric cryptography=kryptografia asymetryczna
Asymmetric Digital Subscriber Line=asymetryczna cyfrowa linia abonencka
asymmetric key=klucz asymetryczny
asymmetric multiprocessing=asymetryczne przetwarzanie na wielu procesorach
asymmetric multiprocessing=asymetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe
asymmetric sideband=asymetryczna wstęga boczna
asymmetric system=układ trójskośny
asymmetrical silicon bilateral switch=niesymetryczny krzemowy przełącznik
dwustronny
asymmetrically=asymetrycznie
asymmetry effect=efekt asymetryczny
asymmetry effect=efekt relaksacji
asymptotic=asymptotyczny
asymptotic al=asymptotyczny
asymptotic distribution=rozkład asymptotyczny
asymptotic expansion=rozwinięcie asymptotyczne
asymptotic limit=granica asymptotyczna
asymptotic reactor period=okres reaktora asymptotyczny
asymptotic reactor period=okres stały
asymptotic series=szereg asymptotyczny
asymptotic solution=rozwiązanie asymptotyczne
asymptotical=asymptotyczny
asymptotical stability=stabilność asymptotyczna
asymptotically=asymptotycznie
asymptotically stable=stabilny asymptotycznie
asynchronicity=asynchroniczność
asynchronous balanced mode=asynchroniczny tryb zrównoważony
asynchronous batched update=asynchroniczna aktualizacja wsadowa
asynchronous communication interface adapter=asynchroniczny adapter
komunikacyjny
asynchronous communications=komunikacja asynchroniczna
asynchronous communications interface adapter=asynchroniczne złącze
komunikacyjne
asynchronous computer=komputer asynchroniczny
asynchronous continuous update=asynchroniczna aktualizacja ciągła
asynchronous controller description=opis kontrolera asynchronicznego
asynchronous cotnmunications interface adapter=asynchroniczny adapter sprzęgu
komunikacyjnego
asynchronous data transfer=asynchroniczne przesyłanie danych
asynchronous device=urządzenie asynchroniczne
asynchronous element=element asynchroniczny
asynchronous flip-flop=przerzutnik asynchroniczny prosty
asynchronous machine=maszyna asynchroniczna
asynchronous message=komunikat asynchroniczny
asynchronous mode=tryb asynchroniczny
asynchronous operation=operacja asynchroniczna
asynchronous operator=operator asynchroniczny
asynchronous port=port asynchroniczny
asynchronous processing=przetwarzanie asynchroniczne
asynchronous pulse length modulation=asynchroniczna modulacja długości impulsu
asynchronous request=żądanie asynchroniczne
asynchronous request=zlecenie asynchroniczne
asynchronous serial protocol=asynchroniczny protokół szeregowy
asynchronous signaling=sygnalizacja asynchroniczna
asynchronous system trap=przerwanie asynchroniczne
asynchronous system trap routine=program reakcji na przerwania asynchroniczne
asynchronous time-division multiplexing=multipleksowanie asynchroniczne dzielone
czasowo
asynchronous time-division multiplexing=multipleksowanie asynchroniczne z
podziałem czasu
asynchronous transfer mode=tryb przesyłania asynchronicznego
asynchronous transmission=przesyłanie asynchroniczne
asynchronous transmission=transmisja asynchroniczna
asynchronous working=operacja asynchroniczna
asynchronously=asynchronicznie
asyndetic=asyndetyczny
at an average=średnio
at anchor=na kotwicy
at atmospheric pressure=pod ciśnieniem atmosferycznym
at clause=deklaracja położenia
at constant pressure=pod stałym ciśnieniem
at constant speed=na stałych obrotach
at constant speed=przy stałej prędkości
at different levels=na różnych poziomach
at full load=przy pełnym obciążeniu
at full speed=na pełnych obrotach
at half-mast=do pół masztu
at harvest=podczas zbiorów
at high altitude=na dużej wysokości
at high frequencies=przy wielkich częstotliwościach
at idling speed=na małych obrotach
at low altitude=na małej wysokości
at low frequencies=przy małych częstotliwościach
at market cost=po cenach rynkowych
at no-load=bez obciążenia
at one's own expense=na własny koszt
at random=wyrywkowo
at right angle=pod kątem prostym
at sea level=na poziomie morza
at shut-down=przy wyłączeniu urządzenia
at sign=znak @
at the average=średnio
at the centre=na środku
at the intake=na wlocie
at the outlet=na wylocie
atacamite=atakamit
atactic polymer=polimer ataktyczny
atacticity=ataktyczność
ataractic=uspokajający
ataxia=ataksja
ataxite=brekcja nieuwarstwiona
athermal nucleation=zarodkowanie atermiczne
athermal solution=roztwór atermiczny
athodyd=silnik strumieniowy
atidal=bezpływowy
atii=atmosfera nadciśnienia
Atlantic Standard Time=atlantycki czas normalny
atlas=atlas
atm atmosphere=atmosfera absolutna
atmidometer=atmometr
atmidometer=ewaporometr przyrząd do pomiaru parowania wody ze swobodnej
powierzchni wodnej
atmolysis=atmoliza
atmometr=atmometr
atmometr=ewaporometr przyrząd do pomiaru parowania wody ze swobodnej powierzchni
wodnej
atmophilic elements=pierwiastki atmofilne
atmospheric=atmosferyczny
atmospheric composition=skład chemiczny atmosfery
atmospheric cooler=chłodnica ociekowa
atmospheric corrosion=korozja atmosferyczna
atmospheric density=gęstość atmosfery
atmospheric discharge=wyładowanie atmosferyczne
atmospheric disturbance=zakłócenia atmosferyczne
atmospheric electricity=elektryczność atmosferyczna
atmospheric engine=silnik spalinowy niedoładowany
atmospheric entry=wejście w atmosferę
atmospheric gas=gaz atmosferyczny
atmospheric general circulation=ogólna cyrkulacja atmosfery
atmospheric head=nadlew atmosferyczny
atmospheric interference=zakłócenia atmosferyczne
atmospheric layer=warstwa atmosfery
atmospheric line linia=ciśnienia atmosferycznego na wykresie
atmospheric moisture=wilgotność powietrza
atmospheric nitrogen=azot atmosferyczny
atmospheric nitrogen=azot powietrza
atmospheric oxidation=utlenianie tlenem atmosferycznym
atmospheric oxygen=tlen atmosferyczny
atmospheric physics=fizyka atmosfery
atmospheric pressure=ciśnienie atmosferyczne
atmospheric pressure=ciśnienie barometryczne
atmospheric pressure head=nadlew atmosferyczny
atmospheric pressure head=wysokość ciśnienia atmosferycznego
atmospheric radiation=promieniowanie atmosfery
atmospheric region=warstwa atmosfery
atmospheric riser core=rdzeń atmosferyczny
atmospheric riser core=rdzeń ołówkowy
atmospheric shell=warstwa atmosfery
atmospheric sounding=sondowanie atmosfery
atmospheric steam dump valve=zawór bezpieczeństwa ze zrzutem pary do atmosfery
atmospheric tide=pływ atmosferyczny
atmospheric turbulence=turbulencja atmosferyczna
atmospheric valve=zawór atmosferyczny łączący z atmosferą
atmospherics=atmosferyki
atmospherics=trzaski atmosferyczne
atmospherics=zakłócenia atmosferyczne
at-most-once semantics=semantyka jednorazowa
atoli=atol
a-toluenethiol=a-toluenotiol
a-toluenethiol=fenylometanotiol
atom=atom
atom form factor=atomowy czynnik kształtu
atom line=linia atomowa
atom line=linia łukowa w spektroskopii
atom probe=polowa mikrosonda atomowa
atom site=miejsce atomu w sieci krystalicznej
atom structure=budowa atomowa
atom structure=budowa atomu
atomic absorption=spectrophotometry
atomic absorption analysis=analiza absorpcyjna atomowa
atomic absorption analysis=spektrofotometria absorpcyjna atomowa
atomic absorption spectrophotometry=analiza absorpcyjna atomowa
atomic absorption spectrophotometry=spektrofotometria absorpcyjna atomowa
atomic action=akcja atomowa
atomic action=operacja niepodzielna
atomic age=wiek atomowy
atomic assignment=przypisanie jako operacja atomowa
atomic attribute=atrybut atomowy
atomic battery=bateria atomowa
atomic beam=promień atomowy
atomic beam=wiązka atomów
atomic bomb=bomba atomowa
atomic bond=wiązanie atomowe
atomic bond=wiązanie homeopolarne
atomic bond=wiązanie kowalencyjne
atomic charge=ładunek atomu
atomic clock=zegar atomowy
atomic configuration=układ przestrzenny atomów w cząsteczce
atomic context=kontekst atomowy
atomic core=rdzeń atomowy
atomic core=zrąb atomowy
atomic cross-section=atomowy przekrój czynny
atomic crystal=kryształ atomowy
atomic defence=obrona przeciwatomowa
atomic density=gęstość atomowa
atomic diameter=średnica atomowa
atomic dispersion=dyspersja atomowa
atomic dispersion=rozproszenie atomowe
atomic displacement=przesunięcie atomów w sieci krystalicznej
atomic electron shell=powłoka elektronowa atomu
atomic energy=energia jądrowa
atomic energy industry=przemysł energetyki jądrowej
atomic energy reactor=reaktor energetyczny
atomic energy reactor=reaktor mocy
atomic envelope=powłoka elektronowa atomu
atomic excitation=wzbudzenie atomu
atomic field=pole sił atomu
atomic film=warstwa jednoatomowa
atomic form factor=atomowy czynnik kształtu
atomic formula=formuła atomowa
atomic frequency standard=atomowy wzorzec częstotliwości
atomic fuel=paliwo jądrowe
atomic hydrogen=wodór atomowy
atomic ion=jon atomowy
atomic kernel=rdzeń atomowy
atomic kernel=zrąb atomowy
atomic lattice=sieć atomowa
atomic magnetic moment=atomowy moment magnetyczny
atomic mass=ciężar atomowy
atomic mass=masa atomowa
atomic mass scale=skala mas atomowych
atomic mass unit=dalton
atomic mass unit=jednostka masy atomowej
atomic medicine=medycyna jądrowa
atomic model=model atomu
atomic nucleus=jądro atomowe
atomic number=liczba atomowa
atomic number=liczba porządkowa pierwiastka
atomic number contrast=kontrast wynikający z różnicy liczb atomowych
atomic number correction=poprawka na różnicę liczb atomowych
atomic orbital=orbital atomowy
atomic physics=fizyka atomowa
atomic piane=płaszczyzna atomowa sieci krystalicznych
atomic pile=reaktor jądrowy
atomic planar distance=odległość między płaszczyznami sieciowymi
atomic power=energia jądrowa
atomic power engineering=energetyka jądrowa
atomic power plant=elektrownia jądrowa
atomic radius=promień atomu
atomic ratio=stosunek atomowy
atomic ratio=stosunek liczby atomów
atomic reactor=reaktor jądrowy
atomic scattering factor=atomowy czynnik kształtu
atomic scattering factor=atomowy czynnik strukturalny
atomic shell=powłoka elektronowa atomu
atomic shelter=schron przeciwatomowy
atomic spacing=odległość międzyatomowa
atomic spectroscopy=spektroskopia atomowa
atomic spectrum=widmo atomowe
atomic stopping power=atomowa zdolność hamowania
atomic structure=budowa atomu
atomic structure factor=atomowy czynnik kształtu
atomic structure factor=atomowy czynnik strukturalny
atomic symbol=symbol atomowy
atomic term=term atomowy
atomic trunk=rdzeń atomowy
atomic trunk=zrąb atomowy
atomic units=jednostki atomowe
atomic vibration=drganie atomu
atomic vibration=oscylacja atomu
atomic volume=objętość atomowa
atomic waste=odpady atomowe
atomic waste=odpady radioaktywne
atomic weapon=broń jądrowa
atomic weight=ciężar atomowy
atomic weight=ciężar atomowy względny
atomic weight=masa atomowa względna
atomic weight unit=jednostka masy atomowej
atomical=niepodzielny
atomically=atomowo
atomically dispersed=atomowo-dyspersyjny
atomic-hydrogen welding=spawanie atomowe
atomic-hydrogen welding=spawanie atomowo-wodorowe
atomicity=atomiczność
atomicity=atomowość
atomicity=atomowość pierwiastka
atomicity=niepodzielność
Atomicity-Consistency-Isolation-Durability=atomowość, spójność, izolacja,
trwałość
atomics=atomistyka
atomic-vapour laser isotope separation=metoda laserowa wzbogacania naturalnego
uranu
atomie=biological
atomie=biologiczne
atomie=chemical warfare
atomie=chemiczne
atomie=środki bojowe atomowe
atomie clock=zegar atomowy
atomie core=rdzeń atomowy
atomie volume=objętość atomowa
atomie weight=ciężar atomowy
atomie weight unit=jednostka centralna komputera
atomistics=atomistyka
atomization=atomizacja
atomization=rozpylanie
atomized lubrication=smarowanie mgłą olejową
atomized lubrication=smarowanie rozpyleniowe
atomized powder=proszek rozpylany
atomizing nozzle=dysza rozpylająca
atony=brak napięcia mięśniowego
atony=wiotkość
atoxic=nietoksyczny
atraton=atraton herbicyd
atrazine=atrazyna herbicyd
at-reactor fuel storage=przechowywanie paliwa przy reaktorze
atritor=atritor urządzenie do suszenia proszkowania osadów ściekowych
atropic acid=kwas atropowy
atropoisomerism=atropoizomeria
attach=przyłączyć
attach=zamocować
attached=dołączony
attached=przyłączony
attached=zamocowany
attached column=półkolumna
attached device=urządzenie dołączone
attached device=urządzenie przyłączone
attached documents=dokumenty towarzyszące
attached procedure=procedura dołączona
attached processing=przetwarzanie przydzielone
attached processor=procesor dołączony
attached processor=procesor przydzielony
attached processor=procesor przyłączony
attached processor system=system procesorów dołączanych
attached shock wave=fala uderzeniowa związana
attached support processor=procesor podtrzymywania przyłączenia
attached task=zadanie dołączone
attachment=część składowa wyposażenia maszyny
attachment=nasadka 2
attachment=przyłączenie
attachment=przyrząd
attachment=urządzenie
attachment=zamocowanie
attachment hardware=części mocujące samochodowego pasa bezpieczeństwa
attachment plug=wtyczka
attachment reference=odnośnik do załącznika
attachment reference type=typ odnośnika do załącznika
attachment unit interface=interfejs urządzenia przyłączającego
attack=napad choroby
attack bomber=lekki bombowiec do atakowania celów ziemnych z małej wysokości
attack periscope=peryskop bojowy
attack signature=sygnatura ataku
attack signature=symptom ataku
attack type=typ ataku
attacker=samolot bojowy ofensywny
attain equilibrium=osiągnąć równowagę
attainable=osiągalny
attainable=realny
attainable=result
attainable potential=zasoby dostępne
attar of roses=olejek różany
attemperation=regulacja temperatury ciała
attemperation of steam=schładzanie pary
attemperator=schładzacz
attempted=próbny
attempted=próbowany
attempted intrusion=usiłowanie infiltracji
attempted intrusion=usiłowanie włamania
attempts per circuit per hour=liczba prób na obwód w ciągu godziny
attend=machine obsługiwać maszynę
attendant=dyżurny
attendant=pracownik nadzorujący
attendant console=konsola operatorska
attendant phenomenon=zjawisko uboczne
attendant time=czas przestoju komputera
attended=nadzorowany
attended=nieautomatyczny
attended car-park=parking strzeżony
attended operation=operacja nadzorowana
attended operation=operacja nieautomatyczna
attended time=czas zajmowania
attended trail printer=drukarka wymagająca interwencji operatora
attention device=urządzenie zwracające uwagę
attention interruption=przerywanie na sygnał użytkownika
attenuated=stłumiony
attenuation band=pasmo tłumienia
attenuation coefficient=współczynnik tłumienia
attenuation constant=stała tłumienia
attenuation constant=tłumienność jednostkowa
attenuation diagram=charakterystyka amplitudowa
attenuation diagram=charakterystyka tłumienia
attenuation distortion=zniekształcenie amplitudy
attenuation distortion=zniekształcenie tłumieniowe
attenuation distortion=zniekształcenie tłumieniowe sygnału
attenuation equalizer=korektor tłumieniowy
attenuation factor=stosunek osłabienia promieniowania
attenuation of wort=odfermentowanie brzeczki
attenuation rate=współczynnik tłumienia
attenuator=tłumik nastawny
attenuator=ustalacz ciśnienia paliwa
attenuator=wyrównywacz ciśnienia
attenuator=zmiennik tłumienności
attitude jet=dysza korygująca położenie statku w przestrzeni
attitude sensor=czujnik orientacji w przestrzeni
atto=atto
atto=przedrostek oznaczający 10 do 18 potęgi
attractant=atraktant
attractant=środek wabiący
attraction lamp=lampa wabiąca
attraction mode=tryb demonstracyjny
attractive force=siła przyciągania
attributable=przypisywalny
attribute byte=bajt atrybutów
attribute certificate=certyfikat pierwszości
attribute character=znak atrybutu
attribute grammar=gramatyka atrybutowa
attribute object=obiekt atrybutu
attribute sampling=badanie wyrywkowe alternatywne
attribute type=typ atrybutu
attribute value=wartość atrybutu
attribute-value list=lista atrybutów
attribute-value list=lista cech
attribute-value list=spis cech
attribute-value table=lista atrybutów
attribute-value table=lista cech
attribute-value table=spis cech
attributively=określająco
attrital coalpetr.=odmiana węgla matowego
attrital coalpetr.=zawierającego głównie atritus
attrition=abrazja
attrition=ścieranie się
attrition=zużycie przez ścieranie
attrition test=próba na ścieranie
attritus=atritus składnik durytu
attritus=czarny ił występujący w torfie
atu=atmosfera podciśnienia
auction price=cena licytacyjna
auction sale=sprzedaż z licytacji
auctioneer circuit=układ licytacyjny
auctioneered primary coolant temperature=maksymalne wskazanie temper
auctioneered primary coolant temperature=temperatura chłodziwa maksymalna
auctioneering unit=blok wybierający wartości maksymalne
audibility=możność usłyszenia
audibility=słyszalność
audibility threshold=próg słyszalności
audible=słyszalny
audible alarm=alarm słyszalny
audible prompt=powiadamianie dźwiękowe
audio board=karta dźwiękowa
audio card=karta dźwiękowa
audio cassette=kaseta audio
audio cassette=kaseta dźwiękowa
audio cassette recorder=magnetofon kasetowy
audio codec=kodek audio
audio current=prąd foniczny o częstotliwości akustycznej
audio features=funkcje dźwiękowe
audio file=plik dźwiękowy
audio frequency=częstotliwość akustyczna
audio frequency=częstotliwość słyszalna
audio frequency=mala częstotliwość
audio frequency shift keying=emisja radiowa z kluczowaniem przesuwu m.cz.
modulującej falę nośn
audio frequency shift keying=kluczowanie z przesuwem częstotliwościi
akustycznych
audio frequency transformer=transformator częstotliwości akustycznej
audio input/output capability integrated=wbudowane wejście-wyjście audio
audio input-output capability integrated=wbudowane wejście-wyjście audio
audio inquiry=zapytanie akustyczne
audio line=linia akustyczna
audio mixing desk=stół mikserski foniczny
audio monitoring=odsłuch
audio part=część słyszalna
audio port=port dźwiękowy
audio response=odpowiedź akustyczna
audio response=odpowiedź dźwiękowa
audio response device=akustyczne urządzenie wyjściowe
audio response message=komunikat dźwiękowy
audio response message=wiadomość akustyczna
audio response unit=akustyczne urządzenie wyjściowe
audio signal=sygnał akustyczny
audio subsystem=podsystem dźwiękowy
audio tape recorder=magnetofon taśmowy
audio telecommunication line=foniczna linia telekomunikacyjna
audio terminal=terminal akustyczny
audio-cassette record interface=interfejs rejestrujący na kasecie dźwiękowej
audio-derived AGC=automatyczna regulacja wzmocnienia uzyskiwana z sygnału małej
częstotliwości
audio-frequency=częstotliwość akustyczna
audio-frequency=częstotliwość słyszalna
audio-frequency=mala częstotliwość
audio-frequency amplifier=wzmacniacz elektroakustyczny
audio-frequency amplifier=wzmacniacz malej częstotliwości
audio-frequency generator=generator małej częstotliwości
audiogram=audiogram
audiometer=audiometr
audiometer=miernik głośności
audiometry=audiometria
audiotape=taśma magnetofonowa
audiotape storage unit=urządzenie pamięciowe z taśmą dźwiękową
audiovisual=audiowizualny
audiovisual=stuchowo-wzrokowy
audiovisual aids=pomoce naukowe audiowizualne
audit basis=podstawa audytu
audit channel=kanał audytu
audit command language=język poleceń kontrolnych
audit computer system=kontrolny system komputerowy
audit computer system=nadzorczy system komputerowy
audit file=plik audytu
audit journal=dziennik audytu
audit journal=dziennik kontroli
audit journal=zapis kontrolny zdarzeń
audit level=poziom audytu
audit level=poziom kontroli
audit level=poziom sporządzania zapisu kontrolnego zdarzeń
audit log=dziennik audytu
audit log=dziennik kontroli
audit log=dziennik nadzoru
audit policy=strategia audytu
audit policy=strategia kontroli
audit policy=strategia sporządzania kontrolnego zapisu zdarzeń
audit probe=próbka audytu
audit probe point=punkt próbkowania audytu
audit processing=program kontrolny
audit processing=program nadzorczy
audit processing=program sprawdzający
audit processing=przetwarzanie audytu audit program
audit programming=programowanie audytu
audit programming=programowanie nadzoru
audit programming=programowanie sprawdzające
audit trail=dziennik nadzoru
audit trail=raport audytu
audit trail=ślad przetwarzania
audit trail=ślad rewizji
audit trail=zapis przebiegu zdarzeń
audit trail table=tablica raportów audytu
audit trail table=tablica zapisów zdarzeń
audit window=okno audytu
audit window=okno kontroli
auditable event=zdarzenie podlegające audytowi
auditable information=informacje audytowe
auditable information=informacje wchodzące w zakres audytu
audition=słuch zdolność słyszenia
auditorium of theatre=widownia teatru
auditory sensation area=obszar słyszalności
auditory sensitivity=czułość słuchowa
augend=dodajna
augend=składnik sumy
auger=przenośnik śrubowy
auger=świder ziemny
auger=wałek o powierzchni śrubowej w pr
auger=wiertło kręte 2
Auger effect=zjawisko Augera
Auger electron analysis=elektronografia Augera
Auger electron spectroscopy=spektroskopia elektronów Augera
Auger electron spectroscopy=spektroskopia elektronowa Augera
Auger recombination=rekombinacja augerowska
Auger spectrum=widmo Augera
auger stem=żerdź wiertnicza
augite=augit
augment=zwiększać się
augmentation=zwiększenie
augmented addressing=adresowanie przyrostowe
augmented matrix=macierz rozszerzona
augmented transition network=przyrostowa sieć przejść
augmented transition network=uogólniona sieć przejść
augmenter=wartość limitu czasu
aural masking=maskowanie dźwiękowe
aural masking=maskowanie dźwięku
aural masking=zagłuszanie
aural signal=sygnał dźwiękowy
auramine=auramina
aurate=złocian
aureole=aureola
aureole=aureola łuku
aureole=aureola wokół słońca
aureolin=aureolina
aureolin=żótcień kobaltowa
aureomycin=aureomycyna
aureomycin=chlorotetracyklina
auric=zlotowy
aurin=auryna
auripigment=aurypigment
aurora australis=zorza polarna południowa
aurora borealis=zorza polarna północna
aurora polaris=zorza polarna
auroral oval=owal zorzowy
auroral storm=burza zorzowa
auroral zone=strefa zorzowa
auroral zone absorption=absorpcja strefy zorzowej
aurous=złotawy
ausforming treatment=obróbka cieplnomechaniczna niskotemperaturowa
austempering=hartowanie izotermiczne z przemianą izotermiczną
austenite=austenit
austenite forming element=pierwiastek austenitotwórczy
austenite forming element=pierwiastek stabilizujący austenit
austenite grain size=dziedziczna wielkość ziarna
austenite grain size=wielkość ziarna austenitu
austenite range=obszar austenitu na wykresie fazowym
austenite stabilizer=pierwiastek austenitotwórczy
austenite stabilizer=pierwiastek stabilizujący austenit
austenitic steel=stal austenityczna
austenitic-ferritic steel=stal austenityczno-ferrytyczna
austenitize=austenityzować stal
austenitizer=pierwiastek austenitotwórczy
austenitizer=pierwiastek stabilizujący austenit
autarchy=autarkia
autarchy=samowystarczalność gospodarcza
authentication algorithm=algorytm uwierzytelniania
authentication header=nagłówek uwierzytelnienia
authentication initiator=inicjator uwierzytelnienia
authentication level=poziom uwierzytelniania
authentication method=metoda uwierzytelniania
authentication path=ścieżka identyfikacyjna
authentication path=ścieżka uwierzytelniania
authentication protocol=protokół uwierzytelniania
authentication secret=tajne uwierzytelnianie
authentication server=serwer uwierzytelniający
authentication service=usługa uwierzytelniania
authentication surrogate=surogat uwierzytelniania
authentication token=nośnik danych uwierzytelniających
authentication token=znacznik uwierzytelniający
autherizer=uwierzytelniacz
author of the damage=sprawca szkody
authoring language=język autorski
authoring language=język tworzenia materiałów
authoring tool=narzędzie autorskie
authoring tool=narzędzie do tworzenia materiałów
authoritatively=autorytatywnie
authority checking=sprawdzenie uprawnień
authority failure=błąd uprawnień
authority file=plik autoryzowany
authority holder=magazyn uprawnień
authority holder=uchwyt uprawnień
authority level=poziom uprawnień
authority nickname=pseudonim uprawnienia
authority of valve=kryterium dławienia
authority reference table=tablica odniesień do uprawnień
authority to sign=prawo podpisu
authority zone=strefa wpływów
authorization code=kod autoryzacji
authorization granularity=szczegółowość autoryzacji
authorization granularity=ziarnistość autoryzacji
authorization list=lista uprawnionych użytkowników
authorization matrix=macierz autoryzacyjna
authorization matrix=macierz praw dostępu
authorization matrix=macierz upranień
authorization protocol=protokół autoryzacji
authorization protocol=protokół uprawniania
authorization service=usługa autoryzacji
authorization service=usługa uprawniania
authorization system=system autoryzujący
authorization system=system zarządzający uprawnieniami
authorized=autoryzowany
authorized access=dostęp autoryzowany
authorized agent=przedstawiciel pełnomocny
authorized copy of the primary standard=etalon-świadek
authorized dealer=autoryzowany dealer
authorized explosive=materiał wybuchowy bezpieczny
authorized library=biblioteka autoryzowana
authorized person=osoba uprawniona
authorized program=program autoryzowany
authorized program facility=środek umożliwiający stwierdzenie autoryzacji
programu
authorized stated=warunek autoryzowania
authorized towed weight=uciąg dopuszczalny
authorized translation=przekład autoryzowany
authorized user=użytkownik autoryzowany
authorized weight=odważnik legalny
author's proof=korekta autorska
authorship=autorstwo
auto adaptation=automatyczne dostosowanie
auto adaption=automatyczne dostosowanie
auto answering=odpowiadanie automatyczne
auto bypass=przełączanie automatyczne
auto dialing=wybieranie automatyczne
auto feeder=podajnik automatyczny
auto hulk=wrak samochodu jako złom
auto link=przełącznik automatyczny
auto original sensing=automatyczne rozpoznawanie
auto original sensing=automatyczne wykrywanie
auto port disabling=automatyczne wyłączanie portu
auto self-excitation=samowzbudzenie bezpośrednie
auto/airline power adapter=zasilacz samochodowy-lotniczy
auto-abstract=analiza maszynowa
auto-abstract=automatyczna analiza treści
autoacceleration=przyspieszenie autokatalityczne reakcji
autoadjusting brake=hamulec samonastawny
autoagression=autoimmunizacja
autoalarm receiver=automatyczny odbiornik alarmowy
autoalarm sender=automatyczny nadajnik alarmowy
autoauthentication=uwierzytelnianie automatyczne
autobody sheet=blacha karoseryjna
autocade=sznur samochodów na drodze
auto-call=wezwanie automatyczne
autocar=samochód
autocatalysis=autokataliza
autochanger=zmieniacz automatyczny
autochthon=autochton
autochthonous deposit=złoże autochtoniczne
autoclastic schist=lupek autoklastyczny utworzony na miejscu
autoclave=autoklaw
autoclave=reaktor ciśnieniowy
autoclaved milk=mleko sterylizowane w autoklawie
autoclaving=autoklawowanie
autoclaving=obróbka w autoklawie
autoclean filter=filtr samooczyszczający się
autocode=autokod
autocode=język autokodowy
autocode=język automatycznego programowania
autocoder=autokoder
autocollimation=autokolimacja
autocollimator=autokolimator
autocommit=automatyczne zatwierdzenie
autocommit rebind=automatyczne odtwarzanie wiązania
autocomplex=autokompleks
autoconfiguration=autokonfiguracja
auto-configuration feature=funkcja automatycznej konfiguracji
autocorrelation=autokorelacja
autocoupler=sprzęg samoczynny
autodecomposition=rozpad samorzutny
autodecrement mode=tryb przetwarzania danych w odwrotnym kierunku
autodecremental addressing=adresowanie autodekrementalne
autodescription=autoopis
autodial=automatyczne wybieranie numerów telefonicznych
autodimensioning=autowymiarowanie
autodump=automatyczny zespół wybierający
autodyne=autodyna
autoexpand=autouzupełnianie
autoferry=prom samochodowy
autofit=autodopasywanie
autofixative=samoutrwalacz zapachu
autoflare=automatyczne wyrównanie samolotu przed przyziemieniem przy lądowaniu
automatycznym
auto-floor-type charging machine=wsadzarka naziemna bezszynowa w stalowni
martenowskiej
autofrettage=przeprężenie
autofrettage=samowzmocnienie
autogamy=samozaptodnienie
autogenesis=abiogeneza
autogenesis=autogeneza
autogenic=autogeniczny
autogenous=powstający bez przyczyny zewnętrznej
autogenous=samoczynny
autogenous grinding=obróbka wykończająca w bębnach obrotowych
autogenous vaccine=autowakcyna
autogenous welding=spawanie bez spoiwa
autogenous welding=spawanie gazowe
autogiro=autożyro
autogiro=wiatrakowiec
autograft=autoprzeszczep
autograft=przeszczep autogeniczny
autograft=przeszczep wtasnopochodny
autographic recorder=przyrząd rejestrujący wykreślnie
autoignition=samozapłon
autoincremental addressing=adresowanie autoprzyrostowe
autoincrementing=autoinkrementacja
auto-indexed addresing=adresowanie z automatycznym indeksowaniem
autoindexing=automatyczne indeksowanie
autoindexing=indeksowanie automatyczne
autoionization=autojonizacja zjawisko Augera
auto-join=automatyczne złączenie
autokey cipher=szyfr z automatycznym generowaniem klucza
autolanding=lądowanie automatyczne
autoload=automatyczne ładowanie
autoload=automatyczne wczytywanie programu do pamięci
autoload=lądowanie automatyczne
auto-loading balance=waga petnoautomatyczna z automatycznym nakładaniem
odważników
autoloc=mechanizm wolnego koła
autoloc=sprzęgło jednokierunkowe
autolysis=autoliza
automan=przełącznik antenowy nadawanie-odbiór
automanual exchange=centrala telefoniczna ręczna współpracująca z centralami
automatycznymi
automata synthesis=synteza automatów
automata theory=teoria automatów
automated=zautomatyzowany
automated accounting system=system zarządzania treściami
automated bibliography=bibliografia zautomatyzowana
automated circuit analyzer=automatyczny analizator obwodów
automated data medium=środek przenoszenia danych
automated data processing=zautomatyzowane przetwarzanie danych
automated dictionary=słownik zautomatyzowany
automated engineering design=zautomatyzowane projektowanie inżynierskie
automated glossary=glosariusz automatyczny
automated glossary=słownik automatyczny
automated glossary=słownik zautomatyzowany
automated lexicon=leksykon automatyczny
automated lexicon=leksykon zautomatyzowany
automated logic diagram=automatyczny schemat logiczny
automated machine line=automatyczna linia obrabiarek
automated management=zarządzanie automatyczne
automated management=zarządzanie zautomatyzowane
automated production management=automatyczne zarządzanie produkcją
automated production management=zautomatyzowane zarządzanie produkcją
automated security monitoring=automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa
Automated Speech Recognition=automatyczne rozpoznawanie mowy
automated stock control=automatyczne kontrolowanie zapasów
automated stock control=zautomatyzowane sterowanie zapasami
automated tape library=zautomatyzowana biblioteka taśm
automated test pattern generation=automatyczna generacja wzorów testujących
automated thesaurus=tezaurus automatyczny
automated thesaurus=tezaurus zautomatyzowany
automated thesaurus=zautomatyzowany słownik wyrazów bliskoznacznych
automated welding=spawanie automatyczne
automatic abstract=abstrakt wykonany automatycznie
automatic abstract=analiza maszynowa
automatic abstract=automatyczna analiza treści
automatic abstracting=automatyczne analizowanie treści
automatic abstracting=automatyczne wykonanie abstraktu
automatic alarm receiver=automatyczny odbiornik alarmowy
automatic amplitude control=automatyczna regulacja amplitudy
automatic answer=odpowiedź automatyczna
automatic answering equipment=automatyczne urządzenie odpowiadające
automatic arc welding machine=automat do spawania łukowego
automatic assembly recording system=system zapisu z automatycznym łączeniem
automatic back bias=automatyczna polaryzacja wsteczna
automatic background control=automatyczna regulacja tła
automatic bandwidth control=automatyczna regulacja szerokości pasma
automatic bass compensation=automatyczna kompensacja niskich tonów
automatic beam control=automatyczna regulacja wiązki promieniowania
automatic beam-current stabilizing=automatyczna stabilizacja prądu-wiązki
promieniowania
automatic bias control=automatyczna regulacja napięcia początkowego
automatic binary data link=automatyczny kanał przesyłania danych
automatic bind=powiązanie automatyczne
automatic binding method=metoda automatycznego powiązania
automatic block system=blokada samoczynna
automatic boost control=samoczynna regulacja ciśnienia ładowania
automatic braking system=automat przeciwpoślizgowy
automatic brightness control=automatyczna regulacja jaskrawości
automatic brightness control=sterowanie automatyczne jasnością
automatic calculations=obliczenia automatyczne
automatic calendar=kalendarz automatyczny
automatic call=połączenie automatyczne
automatic call distribution=dystrybucja połączeń automatycznych
automatic call distributor=dystrybutor automatycznych rozmów telefonicznych
automatic calling=automatyczne wybieranie numerów
automatic calling unit=autowzywak
automatic calling unit=jednostka połączenia automatycznego
automatic capacitance testing=automatyczne testowanie pojemności
automatic carriage=mechanizm automatycznego przesuwu wałka
automatic cartridge alignment=automatyczne wyrównanie wkładów z atramentem
automatic centre punch=punktak samoczynny
automatic character generation=automatyczne generowanie znaków
automatic character recognition=automatyczne czytanie pisma
automatic character recognition=automatyczne rozpoznawanie znaków
automatic character recognition=czytanie maszynowe
automatic check=kontrola automatyczna
automatic check interrupt=przerwanie inicjujące kontrolę automatyczną
automatic checking=kontrola automatyczna
automatic checkout system=automatyczny system kontroli
automatic chrominance control=automatyczna regulacja chrominancji
automatic circuit analyser=automatyczny analizator obwodów
automatic classification and interpretation of data=automatyczna klasyfikacja i
interpretacja danych
automatic code=kod automatyczny
automatic coding=kodowanie automatyczne
automatic coding=programowanie automatyczne
automatic coding language=język automatycznego kodowania
automatic coding machine=automatyczne urządzenie kodujące
automatic coding system=system automatycznego kodowania
automatic cognition=automatyczne rozpoznawanie obrazów
automatic computer evaluation=automatyczna ocena komputera
automatic computing engine=automatyczna maszyna obliczeniowa
automatic configuration=automatyczna konfiguracja
automatic configuration=konfigurowanie automatyczne
automatic constant=stała otrzymywana automatycznie
automatic control=regulacja automatyczna
automatic control=sterowanie automatyczne
automatic control engineering=regulacja automatyczna
automatic control engineering=sterowanie automatyczne
automatic control system=system sterowania automatycznego
automatic control system=układ automatycznej regulacji
automatic control system=układ regulacji automatycznej
automatic control unit=urządzenie sterowania automatycznego
automatic controller=regulator
automatic controller regulator=regulator sterownika automatycznego
automatic correction=korekcja automatyczna
automatic coupling clutch=sprzęgło samozaciskające się
automatic cutout=wyłącznik samoczynny
automatic data=dane automatyczne
automatic data acquisition=automatyczne gromadzenie danych
automatic data acquisition system=system automatycznego gromadzenia danych
automatic data analysis system=system automatycznego analizowania danych
automatic data collection=automatyczne gromadzenie danych
automatic data computing=automatyczne przeliczanie danych
automatic data processing=automatyczne przetwarzanie danych
automatic data processing equipment=urządzenia automatycznego przetwarzania
danych
automatic data processing system=system automatycznego przetwarzania danych
automatic data processing system=system komputerowy
automatic delivery=wykładacz automatyczny arkuszowy
automatic dial=automatyczne wybieranie numeru
automatic dialing unit=automatyczny zespół wybierający
automatic die=głowica gwinciarska maszynowa samootwierająca się
automatic digital acquisition and recording=automatyczne cyfrowe gromadzenie i
zapisywanie danych
automatic digital network=automatyczna sieć cyfrowa
automatic direction-finder=radiokompas
automatic direction-finder=radionamiernik
automatic distance and angle measurement=automatyczne pomiary odległości i kąta
automatic distortion reduction=automatyczny tester uszkodzeń izolacji
automatic drafting equipment=automatyczne urządzenie rysujące
automatic drafting machine=automatyczne urządzenie rysujące
automatic drill=furkadlo jednokierunkowe
automatic duplication=powielanie automatyczne
automatic duplication indicator=sygnalizator automatycznego powielania
automatic dynamic range expansion system=system automatycznego rozszerzania
zakresu dynamiki
automatic error correction=automatyczna korekcja błędów
automatic error correction=automatyczne poprawianie błędów
automatic exchange=centrala automatyczna
automatic feed=podawanie automatyczne
automatic feed=posuw automatyczny
automatic feed=posuw mechaniczny
automatic feeder=samonakladacz
automatic feeder=zasilacz samoczynny
automatic field recognition=automatyczne rozpoznawanie pól
automatic fine tuning=precyzer
automatic format recognition=automatyczne rozpoznawanie formatu
automatic frequency control=automatyczna regulacja częstotliwości
automatic frequency control=regulacja automatyczna częstotliwości
automatic gain and frequency control=automatyczna regulacja wzmocnienia i
częstotliwości
automatic gain control=automatyczna regulacja wzmocnienia
automatic gauge control=automatyczna regulacja grubości taśmy podczas walcowania
automatic ground-to-air communications system=system automatycznej komunikacji
ziemia-powietrze
automatic gun=działko
automatic helmsman=automat sterujący
automatic helmsman=sternik automatyczny
automatic hyphenation=automatyczne dzielenie wyrazów
automatic hyphenation=automatyczne przenoszenie wyrazów
automatic ignition governor=samoczynny regulator przyspieszenia zapłonu
automatic information processing=automatyczne przetwarzanie informacji
automatic informational station=automatyczna stacja informacyjna
automatic initiation descriptor=deskryptor automatycznego inicjowania
automatic injector=iniektor restarting
automatic injector=iniektor samochwytny
automatic intercept center=ośrodek automatycznego przechwytywania
automatic intercept system=system automatycznego przechwytywania
automatic interchange data system=system automatycznej wymiany danych
automatic interrupt=przerwanie automatyczne
automatic key generation=automatyczne generowanie klucza
automatic lathe=automat tokarski
automatic lathe=tokarka automatyczna
automatic level control=automatyczna regulacja poziomu
automatic level control=automatyczna regulacja wzmocnienia
automatic line adjustment=automatyczne wyrównywanie wierszy
automatic load control=automatyczna regulacja obciążenia
automatic loading balancing=automatyczne wyrównywanie obciążenia
automatic loading unit=automatyczne urządzenie zasilające
automatic loading unit=podajnik automatyczny
automatic machine=automat
automatic machine=obrabiarka automatyczna
automatic message accounting=automatyczne rozliczanie komunikatów
automatic message routing=automatyczne podawanie komunikatów
automatic message routing=automatyczne wyznaczanie tras komunikatów
automatic mixture control=samoczynna regulacja składu mieszanki
automatic mixture control=samoczynny regulator składu mies
automatic modulation limiting=automatyczne ograniczanie modulacji
automatic navigation system=autonawigator
automatic navigation system=nawigator automatyczny
automatic need-to-repair indicator=automatyczny wskaźnik konieczności wykonania
naprawy
automatic noise limiter=automatyczny ogranicznik szumów
automatic noise reduction system=automatyczny system ograniczania szumów w
magnetofonach
automatic number identification=automatyczna identyfikacja numeru
automatic observer=rejestrator samoczynny
automatic observer=samopis wielokanałowy
automatic output control=automatyczna regulacja wyjścia
automatic overload control=automatyczna regulacja przeciążenia
automatic phase and frequency control=automatyczna regulacja fazy i
częstotliwości
automatic phase control=automatyczna regulacja fazy
automatic phase control=regulacja automatyczna fazy
automatic picture transmission=automatyczna transmisja obrazu
automatic picture transmission=system bezpośredniej transmisji obrazów ze
sztucznych satelitów
automatic pilot=automat sterujący
automatic pilot=autopilot
automatic pilot=pilot automatyczny
automatic pilot=sternik automatyczny
automatic polarity correction=automatyczne dopasowanie biegunowości
automatic polarity detection=automatyczne rozpoznawanie biegunowości
automatic polling=odpytywanie automatyczne
automatic position plotter=wskaźnik pozycji statku powietrznego
automatic power input control=automatyczna regulacja mocy wejściowej
automatic program finding=automatyczne wybieranie zapisanych programów w
technice magnetowidowej
automatic program generator=automatyczny generator programów
automatic programming=kodowanie automatyczne
automatic programming=programowanie automatyczne
automatic programming and recording=automatyczne programowanie i zapisywanie
automatic programming tool=język programowania obrabiarek sterowanych
numerycznie
automatic radar plotting aids=urządzenie automatycznego nakreślania radarowego
automatic ranging=automatyczne ustalanie zakresu
automatic recalculation=przeliczanie automatyczne
automatic reception=odbiór automatyczny
automatic reception control=automatyczne sterowanie odbiorem
automatic recognition=automatyczne rozpoznawanie
automatic recording level=automatyczna regulacja wysterowania w magnetofonach
automatic remote control=automatyczne zdalne sterowanie
automatic repeat on request=automatyczne powtarzanie na żądanie
automatic report=raport automatyczny
automatic report program=program raportujący automatycznie
automatic request for repeats=system z odpowiedzią zwrotną umożliwiający ochronę
przed błędami w
automatic request for repetition=automatyczne żądanie powtórzenia
automatic restart=wznowienie automatyczne
automatic rifle=karabin automatyczny
automatic rifle=ręczny karabin maszynowy
automatic run=przebieg automatyczny
automatic scan=przeglądanie automatyczne
automatic screw machine=automat tokarski do śrub
automatic selecticn of any channel=automatyczny układ precyzyjnego dostrojenia
automatic selectivity control=automatyczna regulacja selektywności
automatic sensitivity control=automatyczna regulacja czułości
automatic signal filtration=automatyczna filtracja sygnałów
automatic signal recognition unit=automatyczne urządzenie rozpoznawania sygnałów
automatic sizing=automatyczna kontrola czynna wymiarów
automatic sleep mode=automatycznie włączany tryb czuwania
automatic soldering machine=automat do lutowania
automatic spacing pause system=system automatycznego tworzenia przerw pomiędzy
poszczególnymi nagraniami
automatic spectrum analyser=automatyczny analizator widma
automatic speech recognition=automatyczne rozpoznawanie mowy
automatic stabilization and control system=układ automatycznej stabilizacji i
sterowania
automatic stabilizer=pilot automatyczny zwiększający stateczność
automatic steering unit=automat sterujący
automatic steering unit=sternik automatyczny
automatic stereo level=automatyczna regulacja poziomu sygnału stereofonicznego
automatic stoker=ruszt mechaniczny
automatic storage=pamięć automatyczna
automatic storage feeder=automatyczne urządzenie magazynujące i zasilające w
liniach obrabiarkow
automatic strength regulation=automatyczna regulacja siły głosu
automatic terrain recognition and navigation=którego działani
automatic terrain recognition and navigation=radarowe urządzenie nawigacyjne
automatic test=test wewnętrzny
automatic test equipment=tester zautomatyzowany
automatic test generation=automatyczna generacja testów
automatic test line=zautomatyzowana linia pomiarowa
automatic test system=system automatycznego testowania
automatic testing equipment=automatyczne urządzenie testujące
automatic testing equipment=tester automatyczny
automatic threshold control=automatyczna regulacja wielkości progowej
automatic time control=automatyczna regulacja czasu
automatic time switch=łącznik czasowy z mechanizmem zegarowym
automatic train control=samoczynna kontrola biegu pociągu
automatic train operation=samoczynne sterowanie ruchem pociągów
automatic translation=tłumaczenie maszynowe
automatic transmission fluid=ciecz do przekładni hydrokinetycznych
automatic tuning=strojenie automatyczne
automatic tuning control=strojenie automatyczne
automatic variable=lokalna zmienna dynamiczna
automatic variable=zmienna automatyczna
automatic vary on=automatyczne udostępnianie
automatic video noise limiting=automatyczne ograniczanie zniekształceń wizyjnych
automatic voltage control=automatyczna regulacja napięcia
automatic volume contractor=kompresor amplitudy sygnału
automatic volume control=automatyczna regulacja głośności
automatic volume expander=ekspander sygnału
automatic volume regulation=automatyczna regulacja głośności
automatic warning system=urządzenie samoczynnego hamowania pociągu
automatic weather report service=pogodynka
automatic weather station=stacja meteorologiczna zautomatyzowana przekazująca
dane drogą radiową
automatic weighing and packing machine=waga porcjowa połączona z pakowarką
automatic weight recorder=mechanizm rejestrujący wagi automatycznej
automatic welding=spawanie automatyczne
automatic welding head=automatyczna głowica spawalnicza
automatic zero set=automatyczne nastawianie zera
automatically=automatycznie
automatically cleared failure=defekt naprawiany automatycznie
automatically cleared failure=uszkodzenie naprawiane automatycznie
automatically corrected error=błąd naprawiany automatycznie
automatically programmed tools=narzędzia programowane automatycznie
automatically reset=samopowrotny
automatic-extraction turbine=turbina parowa z automatycznie regulowanym upustem
pary
automatic-extraction turbine=turbina upustowa
automatics=automatyka
automatics=automatyka nauka
automation client=klient automatyzacji
automation object=obiekt automatyzacji
automation server=serwer automatyzacji
automatization=automatyzacja
automatize=automatyzować
autometamorphism=autometamorfizm
automobile=samochód osobowy
automobile engineering=technika samochodowa
automobile works=fabryka samochodów
automorphic=automorficzny
automorphic crystal=kryształ idiomorficzny
automorphism=automorfizm
automorphism group=grupa automorfizmów
automotive alternator=alternator
automotive bartery=bateria trakcyjna
automotive engineering=technika samochodowa
automotive generator=prądnica samochodowa
automotive industry=przemysł motoryzacyjny
automotive vehicle=pojazd samochodowy
autonavigator=autonawigator
autonavigator=nawigator automatyczny
auto-negotiating hub=koncentrator z funkcją automatycznej negocjacji
autonegotiation=automatyczna negocjacja
autonegotiation=automatyczne uzgadnianie
autonomous confederation=konfederacja autonomiczna
autonomous system=system autonomiczny
autonomous system=układ autonomiczny
autonomous system number=numer systemu autonomicznego
autonomous working=działanie niezależne
autonomously=autonomicznie
autopilot=automat sterujący
autopilot=autopilot
autopilot=pilot automatyczny
autopilot=sternik automatyczny
autoplasty=autoprzeszczep
autoplasty=przeszczep autogeniczny
autoplasty=przeszczep własnopochodny
autoplotter=kreślak
autoplotter=pisak x-y
autoplotter=ploter
autopolling=samoczynne zbieranie danych z urządzeń we-wy
autoport disabling=automatyczne wyłączanie portu
autoprobe=automatyczne rozpoznawanie sprzętu
autoprobing=automatyczne rozpoznawanie sprzętu
autoprocessing=automatyczne przetwarzanie
autoprotolysis=autoprotoliza
autoradar plot=urządzenie do samoczynnego sytuowania zobrazowania radarowego na
mapie nawigacyjnej a
autoradiolysis=autoradioliza
autorail=pojazd szynowo-drogowy
auto-ranging=automatyczne przełączanie zakresu
auto-reclose breaker=wyłącznik z samoczynnym ponownym zamykaniem
autoreduction=samoredukcja
auto-registration=automatyczna rejestracja
autoregression=autoregresja
autoreload=automatyczne ponowne załadowanie
autoresponder=autoresponder
auto-restart=wznowienie automatyczne
auto-reverse=samoczynna zmiana kierunku ruchu narzędzia
autorotation=autorotacja
autorotation=samoobrót
autosampler=automat do pobierania próbek
autosave=autozapis
autoscaler=przelicznik automatyczny
auto-scroll=przewijanie automatyczne
autosegmentation=autosegmentacja
autosensing=automatyczne wykrywanie sprzętu
autosetting=samonastawny
AutoShapes=autokształt
auto-shutdown=automatyczne wyłączanie systemu
autosize=automatyczna zmiana rozmiaru
autosizing=samoregulacja rozmiarów obrazu
autosomal trait=cecha autosomalna
autosome=autosom
auto-spreading=automatyczne nadlewanie
autostart job=praca uruchamiana automatycznie
autostart job=zadanie autostartu
autostart job=zadanie uruchamiane automatycznie
autostarter=rozrusznik autotransformatorowy
auto-stitcher=taśmowiec
auto-stop=automatyczne wyłączanie napędu magnetofonu po zakończeniu taśmy
autostoper=wiertarka udarowa o posuwie samoczynnym
autoswitch=przełącznik automatyczno-manualny
autosyn system=łącze synchroniczne
autosyn system=wał elektryczny
autosynchronous motor=silnik indukcyjny synchronizowany
auto-tempering=odpuszczanie samorzutne
autothermal extrusion=wytłaczanie adiabatyczne
autothrottle=system automatycznej regulacji mocy silników samolotu przy
podchodzeniu do lądowania
autotolerance=tolerancja naturalna
autotolerance=tolerancja wrodzona
autotowing=hol za samochodem
autotrace tracking=trasowanie automatyczne
autotransductor=autotransduktor
autotransductor=transduktor samosterowny
autotransfer=przekazywanie rozmów
autotransformer=autotransformator
autotroph=organizm samożywny
autotrophic=samożywny
autotrophy=samożywność
autotype=autotypia
autoxidation=samoutlenianie
autoxidation=utlenianie samorzutne
autoxidator=samoutleniacz
autumnal equinox=równonoc jesienna
autunite=autunit
auxanometer=auksanometr
auxanometer=wzrostomierz roślin
auxiliaries=urządzenia pomocnicze
auxiliary amplifier=wzmacniacz pomiarowy
auxiliary amplifier=wzmacniacz pomocniczy
auxiliary circulation pump=pompa cyrkulacyjna obiegu pomocniczego
auxiliary core storage=pomocnicza pamięć rdzeniowa
auxiliary dimension=wymiar orientacyjny
auxiliary electrical system=układ zasilania elektrycznego potrzeb własnych
auxiliary electrode=elektroda pomocnicza
auxiliary equipment=wyposażenie pomocnicze
auxiliary fault=uskok poboczny
auxiliary fault=uskok wtórny
auxiliary feed pump=pomocnicza pompa zasilająca
auxiliary feedwater system=pomocniczy układ wody zasilającej
auxiliary memory=pamięć pomocnicza
auxiliary memory=pamięć zewnętrzna
auxiliary motor yacht=jacht z silnikiem pomocniczym
auxiliary onsite power=zasilanie elektryczne potrzeb własnych
auxiliary parachute=pilocik spadochronu
auxiliary power supply=zasilacz mocy z przetwarzaniem
auxiliary power unit=pomocniczy zespół silnikowy
auxiliary printer=drukarka pomocnicza
auxiliary processor=procesor pomocniczy
auxiliary program storage=pomocnicza pamięć programu
auxiliary reflector=przeciwreflektor
auxiliary reflector=przeciwreflektor anteny mikrofalowej
auxiliary relay=przekaźnik pomocniczy
auxiliary rocket motor=przyspieszacz rakietowy
auxiliary rotor=śmigło ogonowe śmigłowca
auxiliary sailing vessel=żaglowiec z silnikiem pomocniczym
auxiliary scenary store=kieszeń dekoracyjna
auxiliary ship=jednostka pomocnicza
auxiliary ship=statek pomocniczy
auxiliary store=pamięć pomocnicza
auxiliary switch=przełącznik krzyżowy
auxiliary tank=zbiornik dodatkowy paliwa
auxiliary tank=zbiornik regulacyjny okrętu podwodnego
auxiliary time=czas pomocniczy
auxiliary trace=śledzenie z zapisem
auxiliary vessel=jednostka pomocnicza
auxiliary vessel=statek pomocniczy
auxiliary view=rzut pomocniczy
auxiliary view=widok pomocniczy
auxilliary storage=pamięć dyskowa
auxilliary storage=pamięć pomocnicza
auxilliary storage pool=pula pamięci dyskowej
auxilliary storage pool=pula pamięci pomocniczej
auxin=auksyna
auxochrome=cherr auksochrom
auxochrome=grupa auksochromowa
availability factor=wskaźnik dyspozycyjności
availability factor=współczynnik gotowości obiektu do pracy
available=dostępny
available energy=energia rozporządzalna
available head=wysokość hydrauliczna
available head=wysokość rozporządzalna
available oxygen=tlen aktywny
available power=moc rozporządzalna
available reserves=zasoby ogólne
available standard hours of work=fundusz czasu pracy
available water=woda w glebie dostępna dla roślin
avalanche breakdown=przebicie lawinowe
avalanche breakdown=przebicie lawinowe w półprzewodniku
avalanche breakdown voltage=napięcie przebicia lawinowego
avalanche criterion=kryterium lawinowości
avalanche diode=dioda lawinowa
avalanche diode oscillator=oscylator z diodą lawinową
avalanche effect=efekt lawiny
avalanche induced migration=migracja wywołana zjawiskiem lawinowym
avalanche injection diode=dioda lawinowa
avalanche ionization=jonizacja lawinowa
avalanche multiplication=powielanie lawinowe
avalanche transistor=tranzystor lawinowy
avalanche-induced migration=migracja wywotana zjawiskiem lawinowym
aven=kocioł erozyjny
aventurine=awanturyn
average=awaria morska strata statku
average=obliczać przeciętną
average=uśredniać
average=wartość średnia
average=wartość średnia 2
average=wynosić przeciętnie
average access time=średni czas dostępu
average adjuster=dyspaszer
average adjustment=dyspasza
average adjustment=rozliczenie awarii wspólnej
average arithmetical roughness=średnie arytmetyczne odchylenie profilu
chropowatości powierzchni
average bond=bon awaryjny
average bond=zobowiązanie awaryjne
average catch rate=średnia wielkość połowu
average curvature=krzywizna średnia
average damages=odszkodowanie awaryjne
average deviation=odchylenie średnie
average drift velocity=prędkość dry fu
average drift velocity=prędkość znoszenia średnia
average holding time=średni czas przedawaryjny
average holding time=średni czas przetrzymywania
average life=średni czas życia
average logarithmic energy decrement=średni logarytmiczny dekrement energii
average outgoing quality limit=granica przeciętnej jakości wychodzącej partii
average picture level=średni poziom obrazu
average power output=średnia moc wyjściowa
average quality of the lot=średnia jakość partii wyrobów
average random access=średni czas dostępu
average rectified forward current=średni prąd wyprostowany
average sample number=średnia liczba obserwacji
average sample number=średnia liczność próbki
average seek time=średni czas wyszukiwania
average speed=średnia prędkość
average speed=średnia szybkość
average statement=dyspasza
average statement=rozliczenie awarii wspólnej
average surveyor=komisarz awaryjny
average temperature coefficient of output voltage=współczynnik
średniotemperaturowy napięcia wyjściowego
average velocity=prędkość średnia
averaged sample=próbka uśredniona
averaging=uśredniony
averaging device=układ średniujący
averaging device=uśredniacz
averaging time=czas uśredniania prądu elektrody
averruncator=sekator na drążku
aviation fuel=paliwo lotnicze
aviation gasoline=benzyna lotnicza
aviation medicine=medycyna lotnicza
aviation turbine fuel=paliwo do silników turboodrzutowych
avicide=awicyd
avicide=środek do zwalczania ptaków
avifauna=awifauna
avifauna=ornitofauna
avionics=awionika
avionics=elektronika lotnicza
avirulent=niezjadliwy
avivage=awiważowanie poprawianie chwytu
avivage=ożywianie
avocado=awokado
Avogadro's number=liczba Avogadra
Avogadro's number=stała Avogadra
avogram=avogram
avogram=jednostka masy atomowej w skali węglowej
avoid contact=nie dotykać
avoid contact=unikać zetknięcia
avoidable error=błąd dający się uniknąć
avoirdupois=oznaczenie jednostek handlowych masy
avoirdupois weights=układ handlowych jednostek masy stosowanych w krajach
anglosaskich
award=contract przyjąć ofertę przy przetargu
award=prize przyznać nagrodę
award-winning customer service=honorowana nagrodami obsługa klientów
award-winning customer service=nagradzana obsługa klientów
award-winning customer service=wyróżniana obsługa klientów
A-waste=odpady promieniotwórcze
away-from-reactor fuel storage=składowanie paliwa wypalonego poza terenem
reaktora
a-weather=na nawietrznej
awn=paździerze
awning=daszek płócienny
awning=markiza
awning=tent
awning boom=drąg środkowy tentu
awning deck=pokład lekki
awning deck=pokład spacerowy
awning jackstay=łata tentu
awning stanchion=stojak tentu
awning stops=troczyny tentu
awning stretcher=łata poprzeczna tentu
awning window=okno ze skrzydłami o poziomej górnej osi obrotu
awning-deck ship=lekkopokładowiec
ax e siekiera=topór
axemic=wolny od pasożytów
axerophthol=akseroftol
axes=osie
axial bearing=łożysko oporowe
axial bearing=łożysko wzdłużne
axial blanket=płaszcz osiowy
axial bond=wiązanie aksjalne
axial clearance=luz wzdłużny
axial clearance=szczelina osiowa
axial compression=ściskanie osiowe
axial compressor=sprężarka osiowa
axial distribution=rozkład osiowy
axial engine=silnik tłokowy bezkorbowy z cylindrami o osiach równoległych do osi
wału
axial engine=turbina osiowa o przepływie osiowym
axial fan=dmuchawa osiowa
axial field=pole o symetrii osiowej
axial field of force=pole sił osiowe
axial flow=przepływ osiowy
axial flux flattening=spłaszczenie osiowe strumienia neutronów
axial force=siła osiowa
axial grid spacing=rozstaw siatek dystansujących
axial lead=wyprowadzenie osiowe
axial length=odległość translacji
axial length=okres identyczności
axial length=okres translacji
axial load=obciążenie osiowe
axial load=obciążenie wzdłużne
axial peaking factor=osiowy współczynnik nierównomierności rozkładu
axial pitch=podziałka osiowa
axial play=luz osiowy
axial play=luz wzdłużny
axial ratio=stosunek osiowy
axial run-out=bicie czołowe
axial run-out=bicie osiowe
axial run-out=bicie wzdłużne
axial seal=uszczelka w układzie wzdłużnym dociskana osiowo
axial symmetry=symetria osiowa
axial thrust=nacisk osiowy
axial thrust=nacisk wzdłużny
axial vector=pseudowektor
axial vector=wektor osiowy
axial-cum-centrifugal compressor=sprężarka złożona osiowo-promieniowa
axial-flow compressor=sprężarka osiowa
axial-flow fan=wentylator osiowy
axial-flow pump=pompa osiowa
axial-flow turbine=turbina osiowa
axially=osiowo
axinite=aksynit
axiom of choice=aksjomat wyboru
axiom of completeness=aksjomat zupełności
axiom of comprehension=aksjomat wyróżniania
axiom of countability=aksjomat przeliczalności
axiom of difference=aksjomat różnicy
axiom of existence=aksjomat istnienia
axiom of extensionality=aksjomat jednoznaczności
axiom of infinity=aksjomat nieskończoności
axiom of pairs=aksjomat pary
axiom of power sets=aksjomat zbioru potęgowego
axiom of regularity=aksjomat regularności
axiom of the empty set=aksjomat zbioru pustego
axiom of union=aksjomat sumy
axiomatic al=aksjomatyczny
axiomatic system=system aksjomatyczny
axiomatics=aksjomatyka
axiomatics=układ aksjomatów
axioms of membership=aksjomaty należenia
axioms of quantification=aksjomaty kwantyfikacji
axis label=etykieta osi
axis label=oznaczenie osi
axis of abscissae=oś odciętych
axis of earth=oś ziemska
axis of heavens=oś świata
axis of ordinates=oś rzędnych
axis of revolution=oś obrotu
axis of symmetry=oś symetrii
axis of zero lift=linia zerowej sity nośnej płata
axis of zero lift=oś zerowa profilu lotniczego
axis range=zakres współrzędnych osi
axis title=opis osi
axisymmetrical flow=przepływ osiowo-symetryczny
axisymmetrical strain=odkształcenie kotowo-symetryczne
axle base=rozstaw osi pojazdu
axle box=maźnica
axle casing=obudowa mostu
axle casing=pochwa mostu napędowego
axle collar=przedpiaście
axle end yoke=rozwidlenie końca osi przedniej samochodu
axle guard=widty maźnicze wagonu
axle housing=obudowa mostu napędowego
axle housing=pochwa mostu napędowego
axle lathe=kołówka
axle lathe=tokarka do zestawów kołowych
axle load=obciążenie na oś
axle packing=uszczelka maźnicy
axle ratio=przełożenie przekładni głównej
axle seat=otwór piasty kola
axle set=zestaw kołowy
axle shaft=półoś
axle tube=pochwa mostu napędowego
axle tube=pochwa osi
axle-driven generator=prądnica osiowa napędzana przez wat osiowy wagonu
axle-tree=na końcach której osadzone są koła
axle-tree=nieruchoma oś pojazdu
axle-turning lathe=kołówka
axle-turning lathe=tokarka do zestawów kołowych
axode=aksoida
axometer=przyrząd do określania optycznej osi soczewek
axon=neuryt
axonometric=aksonometryczny
axonometric projection=rzut aksonometryczny
axonometry=aksonometria
azelaic acid=kwas azelainowy
azelaic acid=kwas nonanodiowy
azeotrope=azeotrop
azeotrope=mieszanina azeotropowa
azeotropic=azeotropowy
azeotropic point=punkt azeotropowy na wykresie fazowym
azeotropy=azeotropia
azide=azydek
azimino compounds=triazole
aziminobenzene=benzotriazol
azimuth=azymut
azimuth=kąt w biegunowym układzie współrzędnych
azimuth circle=koło azymutalne
azimuth circle=koło pionowe
azimuth circle=wertykał
azimuth compass=kompas azymutowy
azimuth compass=kompas główny
azimuth discrimination=rozróżnialność azymutowa
azimuth mark=mira
azimuth scanning=przeszukiwanie azymutowe
azimuthal control=sterowanie cykliczne skoku łopat śmigłowca
azimuthal map projection=rzut kartograficzny azymutalny
azimuthal map projection=rzut płaszczyznowy
azimuthal orthomorphic projection=rzut azymutalny stereograficzny w kartografii
azimuthal quantum number=liczba kwantowa orbitalna
azimuthal quantum number=liczba kwantowa poboczna
azine=azyna
azine dye=barwnik azynowy
azo catalyst=inicjator azowy
azo catalyst=katalizator azowy
azo component=składnik sprzęgający się barwnika
azo compound=związek azowy
azo dye=barwnik azowy
azo group=grupa azowa
azobenzene=azobenzen
azoic dye=barwnik azowy tworzony na włóknie
azoic dye=barwnik lodowy
azoimide=kwas azotowodorowy
azolitmin=azolitmina
azomethine dye=barwnik azometynowy
azophenylene=fenazyna
azote=azot
azotometer=azotomierz
azoxy compound=azoksyzwiązek
azoxy compound=związek azoksy
azulene=azulen
azurite=azuryt
azurite=błękit miedzi
b/s-bits per second=bitów na sekundę
babbitt metal=babbit
babble=mamrotanie
babble=przesłuch niezrozumiały z kilku kanałów
babs=system lądowania na radiolatarnie
babs -=blind approach beacon system
baby baby=typ okablowania
baby beef=młode bydło rzeźne
baby boom=wyż demograficzny
baby food=odżywka dla dzieci
baby oil=oliwka dla dzieci
baby press=prasa wstępna
baby spot=mały reflektor punktowy
bachelor=absolwent wyższej uczelni
bachelor flat=kawalerka
bacitracin=bacytracyna
back action=działanie wsteczne
back angle=kąt powierzchni czołowej w kole stożkowym
back axle=most tylny
back balance=pochylnia automatyczna
back beach=nadwodzie
back beach=plaża górna
back bias=polaryzacja zaporowa złącza P-n
back centre=kieł konika
back circuit=układ sprzężenia zwrotnego
back clipping plane=płaszczyzna obcinająca tylna
back cone=stożek czołowy
back cone=stożek dopełniający koła zębatego
back cone angle=półkąt stożka czołowego
back cone pressure angle=kąt przypora na stożku czołowym
back cone tooth profile=zarys czołowy kola zębatego stożkowego
back coupling=sprzężenie zwrotne
back cover=pokrywa tylna
back deal=opinka
back diffusion=dyfuzja wsteczna
back dike=tylna oporowa strona grobli
back draft=przeciwbieżność modelu
back echo=echo tylne
back echo=echo wsteczne
back eddy=strumień zarufowy
back electromotive force=siła przeciwelektromotoryczna
back end=kraniec tylny
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
back
end plate=tylne dno
fat=słonina
focal length=odległość czołowa obrazowa
focal length=tylna odległość obrazowa
focal length=tylna odległość ogniskowa
freight=fracht powrotny
furrow=akumulacja lodowcowa
furrow=esker
gear=bieg tylny
gear=bieg wsteczny
gears=odboczka w tokarce
gears=przekładnia odboczkowa
iron=odchylak struga
issue=numer wsteczny czasopisma
light=przeciwoświetlenie
mill table=samotok roboczy za walcarką
nut=nakrętka oporowa
of book=grzbiet książki
of weld=lico grani
off=odkręcić śrubę
off=rozłączyć
off=wycofać narzędzie
office manager=kierownik zaplecza
order=zamówienie zaległe
out=wycofać zmiany
pitch of rivets=odległość między równoległymi rzędami nitów
plane=płytka montażowa dla płytek drukowanych
plate=płyta tylna
plate=tylce w karabinie maszynowym
plate of spring=pióro główne resoru
porch=próg tylny
porch=próg tylny impulsu gaszącego
post=ramię sterowe tylnicy
pressure=ciśnienie wsteczne
pressure=ciśnienie zasysania przed sprężarką
pressure=propagacja natłoku
pressure=przeciwciśnienie
print film=folia negatywowa
projection=projekcja tylna
projection=reprojekcja
putty=podkitówka
reaction=reakcja odwrotna
rest=oparcie siedzenia
rest=podtrzymka przesuwna
rest=podtrzymka ruchoma
running=bieg wsteczny
shore=tylna opora toru wodowaniowego
squab=poduszka oparcia siedzenia
stoping=wybieranie magazynowe rudy
strap=nakładka stykowa
taper=zbieżność narzędzia w kierunku chwytu
tension=przeciwciąg
titration=odmiareczkowywanie nadmiaru
up=drukować na drugiej str
up=popierać
up=spiętrzać wodę
up=stanowić rezerwę
up=tworzyć kopię zapasową
up=udzielać poparcia
up=wspierać
up=wykonywać kopie rezerwowe
back washer=pralka-gładziarka
back wool=wełna grzbietowa
backacter=koparka jednonaczyniowa podsiębierna
backbalance=równoważyć przy ważeniu
backblast=strumień gazów wylotowych silnika rakietowego
backbone=grzbiet książki
backbone chain=łańcuch główny
backbone circuit=układ elektroniczny wkładalny
backbone frame=rama centralna podwozia
backbone network=sieć podstawowa
backbone network=sieć szkieletowa
backbone router=router sieci złożonej
backbone segment switch=przełącznik segmentów sieci szkieletowej
backbone switching=przełączanie w sieci szkieletowej
backbreak=nadmiar urobku
back-coated mirror=zwierciadło o tylnej warstwie refleksyjnej
back-current=prąd wsteczny
back-current=przeciwprąd
backdigger=koparka jednonaczyniowa podsiębierna
back-end=zaplecze
back-end chuck=uchwyt pręta z tyłu wrzeciona tokarki
back-end processor=procesor cofnięty
back-end processor=procesor wewnętrzny
back-end system=system wewnętrzny
back-end system=system zaplecza
backfall=próg holendra
backfall=przewał
backfill=materiał podsadzkowy
backfill=podsadzka
backfill=zasypka materiał użyty do zasypywania wykopów
backfiller=maszyna do zasypywania wykopów
backfilling=podsadzanie wyrobisk
backfilling=wypełnianie powrotne
backfilling=zasypywanie wykopów
backfilling machine=maszyna do zasypywania wykopów
backfilling machine=podsadzarka
backfire=strzał do gaźnika
backfire=strzelanie palnika
backfire=zapłon wsteczny w lampie prostowniczej
backfit ting=modernizacja
backfit ting=przebudowa pracującego układu
backflash=strzał w rurze wydechowej
backflow=cofka
backflow=przepływ wsteczny
back-flow check valve=bezpiecznik wodny
backflow preventer=przerywacz próżni zawór
back-flow scavenging=przepłukiwanie pętlowe
back-flow scavenging=przepłukiwanie zwrotne
backflushing=wymywanie zwrotne
back-gear train=przekładnia z przystawką
back-gear train=przekładnia zwarta o zębach prostych
background color=barwa tła
background color=kolor tła
background communication=komunikacja drugoplanowa
background communication=komunikacja w tle
background correction=poprawka na tło
background count=bieg własny licznika promieniowania
background count=tło licznika
background job=praca drugoplanowa
background luminance=luminancja tła
background noise=szum tła
background printing=drukowanie drugoplanowe
background printing=drukowanie w tle
background priority=priorytet tła
background process=proces uprzednio zdefiniowany
background processing=przygotowywanie tekstu
background program=program drugoplanowy
background radiation=promieniowanie naturalne
background radiation=promieniowanie tła
background skulk time=czas uzgadniania w tle
background tog=zadymienie tła
backhand=pismo pochylone w tył
backhand welding=spawanie w prawo
backhanded rope=lina lewoskrętna
backhanded rope=lina lewozwita
backhaul=łącze rezerwowe
backhoe=koparka jednonaczyniowa podsiębierna
backing=podktad
backing=podłoże
backing=podsadzanie
backing=warstwa przeciwodblaskowa na taśmie
backing=wypełnianie
backing and rounding press=obijaczka
backing bar=podkładka spoiny
backing out of contract=odstąpienie od umowy
backing paper=papier podłożowy
backing pass=przejście elektrody przy układaniu ściegu graniowego
backing pass=ścieg graniowy
backing plate=płyta mocująca
backing plate=płyta podstawowa
backing ring=podkładka pierścieniowa przy spawaniu rur
backing roll=walec oporowy walcarki
backing run=ścieg graniowy
backing sand=masa wypełniająca
backing shielding=osłona gazowa grani
backing storage=pamięć pomocnicza
backing storage=pamięć rezerwowa
backing store=pamięć pomocnicza
backing store=pamięć rezerwowa
backing strip=podkładka płaska spoiny
backing turbine=turbina nawrotna
backing vacuum=próżnia wstępna
backing weld=spoina graniowa
backing-off=zaszhfowywanie narzędzi
backing-off=zataczanie
backing-off lathe=tokarka-zataczarka
backing-off lathe=zataczarka
backing-up=druk drugiej strony arkusza
backing-up roli=walec oporowy walcarki
back-kick=kopnięcie silnika przy zapuszczaniu
backlash=luz
backlash compensator=kompensator luzu
backlash eliminator=kasownik luzu
backlining=grzbietówka
backlink=łącze telegraficzne
back-lit=podświetlany
backlit display=monitor ciekłokrystaliczny z podświetleniem
backlog=zaległości
backlog of orders=portfel zamówień
backoff=odczekiwanie
back-off angle=kąt przyłożenia ostrza
backout=cofnięcie odliczania wstecznego
backout=wycofanie
backout recovery=odtwarzanie wstecz
backpack=lekki sprzęt
backpack nuke=broń jądrowa w postaci lekkiego ładunku przenośnego
backplane=płyta główna
backplane=płyta sterująca
back-pressure turbine=turbina parowa przeciwprężna
back-pressure valve=zawór zwrotny
back-pull wire drawing=ciągnienie drutu z przeciwciągiem
back-pull.=przeciwciąg przy ciągnieniu drutów i walcowaniu
back-rake angle=kąt natarcia noża
backrope=linka prowadnicza haka talii kotwicznej
backsaw=piła grzbietnica
backscatter peak=pik rozproszenia wstecznego
backscatter thickness meter=grubościomierz izotopowy rozproszeniowy
backscattered electron image=obraz kompozycji powierz
backscattered electron image=obraz utworzony przez elektrony wstecznie
rozproszone
backscattered electrons=elektrony wstecznie rozproszone
backscattering factor=współ czynnik wstecznego rozproszenia
back-seat=miejsce z tyłu siedzące
back-seat=tylne siedzenie w samochodzie
backshore beach=nadwodzie
backshore beach=plaża górna
backshore terrace=taras brzegowy górny
backsight=celownik tylny
backsight=linia celowa wstecz
backsight=odczyt wstecz
backsight leaf=ramię celownika
backsight leaf=ramka celownika
backslash=lewostronny
backslash=ukośnik wsteczny
back-slash=kreska powrotu
back-slash=kreska wsteczna
backspace=cofać
backspace=wózek maszyny do pisania
backspace character=znak cofania
backspace key=cofacz
backspace key=klawisz cofający
backspaced=cofacz
backspaces=cofacz
backspacing=cofacz
backstairs=schody kuchenne
backstay=baksztag
backstay=odciąg linowy
backstay=podpora tylna
backstay=podtrzymka tokarki
backstay=usztywnienie
back-step sequence=ścieg krokowy
back-step welding=spawanie ściegiem krokowym
backstick=apostrof nachylony w lewo
backswept wing=skrzydło skośne odchylone do tyłu
backtalk=przekazywanie informacji z komputera rezerwowego do komputera czynnego
back-to-back=symetryczny układ logiczny o sprzężeniu emiterowym
back-to-back crystal filter=filtr kwarcowy symetryczny złożony z dwóch filtrów
różnicowych
back-to-back packet=pakiet symetryczny
back-to-front-ratio=stosunek rezystancji wstecznej do rezystancji przewodzenia
backtrack=wycofywać narzędzie
backtrack=wykręcać narzędzie
backtracking=nawracanie
back-type parachute=spadochron plecowy
backup=rezerwowy
backup=zapasowy
back-up=element rezerwowy
back-up=element zapasowy
back-up=opora przy zgrze
back-up=program zapasowy
back-up=urządzenie zapasowe
backup bridge=most rezerwowy
backup bridge=most zapasowy
backup center=ośrodek zapasowy
backup copy=kopia rezerwowa
backup copy=kopia zapasowa
backup data=dane zapasowe
backup designated router=zastępca wyróżnionego rutera
backup diskette=dyskietka rezerwowa
backup domain controller=rezerwowy kontroler domeny
backup domain controller=zapasowy kontroler domeny
back-up facilities=urządzenia pomocnicze
back-up facilities=zaplecze
back-up feedwater source=rezerwowe źródło wody zasilającej
back-up light=światło cofania
backup link=łącze rezerwowe
backup link=łącze zapasowe
back-up loop=obwód rezerwowy
back-up memory=pamięć rezerwowa
backup node=węzeł zapasowy
back-up pilot=pilot rezerwowy
back-up plate=przekładka stemplowa w wykrojnikach
back-up power supplies=układ rezerwowego zasilania elektrycznego
backup program=program do tworzenia kopii zapasowych
back-up protection=zabezpieczenie rezerwowe
back-up roll=walec oporowy walcarki
back-up safety device=rezerwowe urządzenie zabezpieczające
backup system=system rezerwowy
back-up train=rezerwowy ciąg urządzeń
backup utility=narzędzie do sporządzania kopii rezerwowych
back-up weld=ścieg graniowy
Backus Naur form=notacja Backusa-Naura
Backus normal form=notacja Backusa-Naura
backward bladed impeller=wirnik o łopatkach odchylonych w kierunku przeciwnym do
jego obrotu
backward chaining=wnioskowanie wsteczne
backward chaining=wnioskowanie zstępujące
backward channel=kanał powrotny
backward compatibility=kompatybilność wstecz
backward compatibility=zgodność z poprzednimi wersjami
backward current=prąd wsteczny
backward current=przeciwprąd
backward difference=różnica wsteczna funkcji
backward diode=dioda wsteczna
backward diode=dioda zwrotna
backward extrusion=wyciskanie przeciwbieżne
backward feeding=zasilanie przeciwprądowe
backward interpolation formula=wzór dla interpolacji wstecz
backward motion=ruch wsteczny
backward reverse=przeciwbieżny zacofany
backward scattering=rozpraszanie wsteczne
backward search=wyszukiwanie wstecz
backward search=wyszukiwanie wsteczne
backward slip=opóźnienie przy płynięciu metalu w szczelinie między walcami
backward wave=fala powrotna
backward welding=spawanie w prawo
backward-rotating quantity=składowa przeciwbieżna
backwards=do tyłu
backwards=wstecz
backwards ray tracing=śledzenie wsteczne promieni
backward-wave magnetron=magnetron o fali wstecznej
backward-wave oscillator=generator mikrofalowy o fali wstecznej
backward-wave oscillator=karcinotron
backward-wave tube=lampa o fali wstecznej
backwash=strumień nadążający
backwash=zawirowanie powietrza za samolotem
backwater=cicha woda na rzece
backwater=cofka
backwater=rozlewisko
backwater=spiętrzenie
backwater=zalew
backwater curve=krzywa spiętrzenia
backweld=spoina graniowa spoiny podspawanej
bacon=bekon
baconer=tucznik bekonowy
bacterial culture=hodowla bakteryjna
bacterial culture=kultura bakteryjna
bacterial fermentation=fermentacja bakteryjna
bacterial fertilizer=nawóz bakteryjny
bacterial filter=filtr bakteryjny
bacterial fixation=wiązanie przez bakterie
bacterial infection=zakażenie bakteryjne
bacterial jelly=błona biologiczna na złożu
bacterial turbidity=zmętnienie bakteryjne
bacterial vaccine=bakteryna
bacterial vaccine=szczepionka bakteryjna
bactericidal=bakteriobójczy
bactericide=bakterycyd
bactericide=środek bakteriobójczy
bacterin=bakteryna
bacterin=szczepionka bakteryjna
bacteriogenic=bakteriopochodny
bacteriological aftergrowth=rozwój mikroorganizmów
bacteriological examination of water=badania bakteriologiczne wody
bacteriological weapon=broń bakteriologiczna
bacteriolysis=bakterioliza
bacteriolysis=rozpad bakterii
bacteriophage=fag
bacteriophage=wirus bakteryjny
bacterioscopy=bakterioskopia
bacteriosis=bakterioza
bacteriosis=choroba bakteryjna roślin
bacteriostasis=bakteriostaza
bacteriostasis=zahamowanie wzrostu bakterii
bacteriostat=środek hamujący wzrost bakterii
bacteriostatic action=działanie bakteriostatyczne
bacteriotoxin=jad bakteryjny
bacteriotoxin=toksyna bakteryjna
bacterization=bakteryzacja
bad block=blok uszkodzony
bad break=błędne przeniesienie
bad condition=zły stan
bad crops=nieurodzaj
bad debtor=dłużnik niepewny
bad eggs=jajka zepsute
bad page break=błędny podział na strony
bad password=błędne hasło
bad password=nieprawidłowe hasło
bad password=złe hasło
bad quality=niska jakość
bad sector=sektor uszkodzony
bad top=strop słaby
bad track table=tablica uszkodzeń ścieżek
bad weather=niepogoda
bad weather=zła pogoda
baddeleyite=baddeleit
baddeleyite=brazylit
badge meter=dawkomierz osobisty
badger plane=strug wpustnik
badigeon=kit do ciosów
badlands=tereny nieurodzajne
badly damaged=poważnie uszkodzony
baffle=deflektor
baffle=owiewek kierujący
baffle=płytka przedformy
baffle=próg kierujący
baffle=przegradzać
baffle=przegroda
baffle=zastawiać
baffle board=odgroda
baffle pier=szykana
baffle plate=deflektor
baffle plate=płytka przedformy
baffle plate=przegroda
baffle plate=wyrzutnik pocisku
baffle wall=ekran wanny szklarskiej
baffle-plate column=kolumna z półkami warstewkowymi
baffle-plate steam separator=żaluzjowy osuszacz pary
baffling wind=wiatr zmienny
bag filter=filtr rękawowy przeciwpyłowy
bag filter=filtr workowy
bag filter plant=stacja filtrów workowych
bag holder=workownik
bag mould=forma z workiem ciśnieniowym
bag moulding=formowanie niskociśnieniowe w worku
bag net=niewód pułapkowy
bag net=niewód stawny
bag paper=papier workowy
bag piler=stertownik worków
bag rope=worlina
bag trier=zgłębnik do pobierania próbek z worków
bag weigher=waga samoczynna workująca
bag worek=matnia niewodu
bag worek=torba
bagasse=bagassa
bagasse=wytłoki trzciny cukrowej
baggage hold=przedział bagażowy
baggage room=bagażownia
baggage van=wagon bagażowy
bagged cargo=ładunek w workach
bagger=maszyna do workowania
bagger=workownica
bagging=filtracja przez filtr workowy
bagging=ładowanie w worki
bagging=pakowanie danych
bagging=tkanina na worki
bagging=workowanie
bagging=zagęszczanie danych
bagging attachment=urządzenie do workowania w kombajnie
bagging machine=maszyna do workowania
bagging machine=workownica
bagging scales=waga workująca
baghouse=stacja filtrów workowych
bag-type cell=ogniwo woreczkowe
bagwork=wzmocnienie za pomocą worków z betonem
bahnmetall=stop łożyskowy
bail out=wyczerpywać czerpakiem
bail out=wyskoczyć ze spadochronem
bailer=czerpak
bailer=łyżka klapowa
bailer=łyżka wiertnicza
bailer=szlamówka
bailer=zwijarka obciętych obrzeży taśmy
bailey=zewnętrzny dysk twardy
bailing=czerpanie czerpakiem
bailing=łyżkowanie
bailing cylinder=cylinder łyżki wiertniczej
bailing cylinder=rura łyżkowa
bailing line=lina łyżkowa
bailings=łyżkowiny
bailings=urobek wiertniczy
bailiwick=obszar źródła
bailout=skok ze spadochronem w razie niebezpieczeństwa
bainite=bainit
bainitic steel=stal bainityczna
Baire's category theorem=twierdzenie Bairea o kategoriach
baize=ryps
baked coke=koks spieczony
baked strength=wytrzymałość na sucho masy formierskiej
bakelite=bakelit
bakelite paper=papier bakelizowany
bakelite wood=drewno bakelizowane
bakelize=bakelizować
bakelize=nasycać bakelitem
bakeout=usuwanie gazu przez podgrzewanie w czasie pompowania
baker's yeast=drożdże piekarnicze
bakery products=pieczywo
bakie=garniec pośredni
bakie=kadź pośrednia
baking=suszenie w piecu
baking=wypalanie
baking=wypiekanie
baking coal=węgiel spiekalny
baking enamel=emalia piecowa
baking oven=piec do wypalania
baking oven=piec piekarski
baking powder=proszek do pieczenia
baking soda=soda oczyszczona
baking varnish=lakier piecowy
balance antenna=antena symetryczna
balance ball=tarownik wagi
balance ball=uczulacz wagi
balance beam=belka wagi
balance beam=dźwignia wagowa
balance board=przeciwwaga burtowa w jachtach regatowych
balance bob=ciężarek wyważający
balance crane=żuraw z przeciwciężarem
balance disk=tarcza odciążająca w maszynie przepływowej
balance due=bilans ujemny
balance lever=dźwignia wagi
balance lever=wahacz
balance lug=ożaglowanie rejkowe z bomem
balance method=metoda pomiarowa zerowa
balance of an account=saldo rachunku
balance of payments=bilans płatniczy
balance of trade=bilans handlowy
balance pan=szala wagi
balance pipe=rura wyrównawcza ciśnienia
balance piston=tłok odciążający maszyny przepływowej
balance plane=pochylnia automatyczna
balance plough=pług przechylny
balance plough=pług wahadłowy
balance point=położenie równowagi
balance reserves pi.=zasoby bilansowe
balance room=pokój wagowy
balance rope=lina dolna w dźwigu
balance rope=lina wyrównawcza
balance screw=wkręt kompensacyjny
balance screw=wkręt obciążeniowy
balance sensitivity=czułość wagi
balance spring=spirala balansu
balance spring=sprężyna włosowa
balance spring=włos
balance tab=klapka odciążająca
balance turning tool=imak dwunożowy do rewolwerówek
balance weight=ciężar wyważający
balance weight=przeciwciężar
balance weight=przesuwnik wagi
balance wheel=balans
balanced biasing=polaryzowanie zrównoważone
balanced blast cupola=żeliwiak z regulowanym dmuchem
balanced Boolean function=zrównoważona funkcja booleowska
balanced crank=wykorbienie wału z ciężarem wyważającym
balanced current=prąd zrównoważony
balanced detector=czujnik równowagi
balanced electrical circuits=elektryczne układy zrównoważone
balanced error=błąd zrównoważony
balanced flame=płomień normalny
balanced frame=wręg prosty
balanced gear=dyferencjał
balanced gear=mechanizm różnicowy
balanced impact machine=młot wahadłowy przeciwbieżny
balanced ingot=wlewek stali półuspokojonej fizycznie zrównoważonej
balanced load=obciążenie symetryczne
balanced mixer=mieszacz symetryczny
balanced mixer=mieszacz zrównoważony
balanced modulator=modulator zrównoważony
balanced network=obwód symetryczny
balanced power system=układ energoelektryczny zrównoważony
balanced pressure blowpipe=palnik równoprężny
balanced pressure regulator=reduktor równoprężny
balanced pressure torch=palnik równoprężny
balanced production line=linia produkcyjna ciągła
balanced reaction=reakcja odwracalna
balanced rudder=ster zrównoważony
balanced sample=próbka zrównoważona
balanced set=zbiór zbalansowany
balanced steel=stal półuspokojona
balanced surface=ster wyważony aerodynamicznie
balanced to unbalanced=układ regulacji automatycznej
balanced to unbalanced unit=układ równoważący
balanced transformer=transformator symetryzujący
balanced transformer circuit=układ synfazujący
balanced valve=zawór odciążony
balanced valve=zawór zrównoważony
balanced voltage=napięcie zrównoważone
balanced winding=uzwojenie symetryczne
balancedness=zrównoważenie
balanced-to-unbalanced unit=układ równoważący
balancer=stabilizator
balancer=wyrównywacz
balancer=wyważarka
balancesheet=zestawienie rachunkowe
balance-sheet=zestawienie bilansowe
balance-to-unbalance transformer=transformator przejściowy umożliwiający
przejście z układu symetryczn
balancing=sporządzanie bilansu
balancing=wyważanie
balancing=wyważenie
balancing=zrównoważenie
balancing bartery=bateria akumulatorowa wyrównawcza
balancing capacitor=kondensator wyrównawczy
balancing machine=wyważarka
balancing network=równoważnik
balancing network=układ symetryzujący
balancing of circuit=równoważenie toru
balancing potentiometer=potencjometr kompensacyjny
balancing resistance=opór wyrównawczy
balancing slug=ciężarek wyważający
balancing ways=krawędzie wyważarki statycznej
balancing weight=przesuwnik wagi
balancing weight=tarownik wagi
balata=balata
balconet=balustrada dekoracyjna na fasadzie budynku
bald=bezdrzewny obszar
bald=bezlistny
bale breaker=targarka bel
bale breaking feeder=rozluźniarka wstępna szczeblakowa
bale breaking feeder=zasilarka szczeblakowa
bale cubic=kubatura statku obliczona w belach
bale cubic=pojemność przestrzenna ładowni statku
bale out=wyskoczyć ze spadochronem
baled scrap=złom paczkowany
baleen=fiszbin
bale-forming belts=taśmy formujące bele słomy
bale-out=skok ze spadochronem w razie niebezpieczeństwa
bale-out pot furnace=piec naczyniowy czerpalny
baler=paczkarka złomu
baler=prasa do belowania
baling=belowanie
baling=paczkowanie złomu
baling=prasowanie w bele
baling press prasa do belowania=paczkarka złomu
balked landing=lądowanie udaremnione
ball and socket coupling=złącze gniazdowo-główkowe izolatorów
ball assembly=złożenie kulkowe
ball bearing=łożysko kulkowe
ball bonding=połączenie termokompresyjne metodą kulkową
ball breaker=rozbijarka kulowa
ball bushing=tuleja kulkowa
ball catch=zatrzask kulkowy
ball clay=glina garncarska
ball clevis=łącznik trzonkowowidlasty
ball coupling=połączenie kulowe
ball coupling=przegub kulowy
ball crusher=kruszarka kulowa
ball end=końcówka kulista
ball eve=łącznik trzonkowouchowy
ball globe=pokrętło
ball grinder=młyn kulowy
ball header=kuźniarka do produkcji kul
ball iron=stal świeżarska
ball iron=żelazo świeżarskie
ball joint=przegub kulowy
ball joint=złącze kulowe
ball latch=zatrzask kulowy
ball lightning=piorun kulisty
ball mill=młyn kulowy
ball nut=nakrętka toczna kulkowa
ball peening=kuleczkowanie
ball peening=kulkowanie
ball pin=sworzeń kulkowy
ball planting=sadzenie z bryłką ziemi
ball plug valve=zawór kurkowy z kurkiem kulistym
ball pulverizer=młyn kulowy
ball race=bieżnia łożyska kulkowego
ball race=pierścień bieżny kul w młynie pyłowym
ball race cage=koszyczek łożyska kulkowego
ball resolver=kulowy przelicznik sin-cos
ball ring=pierścień o kulistej powierzchni roboczej
ball screw=śruba z nakrętką kulkową
ball seat=gniazdo kulkowe zaworu
ball sizing=przepychanie nagniatające przy użyciu kulki
ball slide=prowadnica kulkowa
ball socket=gniazdo kulowe łożyska wzdłużnego
ball spherical resolver=kulowy przelicznik sin-cos
ball spin=ślizganie się kulki łożyska
ball stud=sworzeń kulisty
ball stud=sworzeń kulowy przegubu drążka kierowniczego
ball stud and ball stud socket assembly=przegub kulowy drążka kierowniczego
ball valve=zawór kulowy
ball valve=zawór kurkowy z kurkiem kulistym
ball valve=zawór pływakowy z pływakiem kulistym
ball winding machine=kłębiarka
ball-and-disk integrator=przyrząd całkujący kulowo-tarczowy
ball-and-race-type pulverizer=młyn kulowy
ball-and-ring method=metoda pierścienia i kuli oznaczania temperatury mięknienid
ball-and-socket joint=przegub kulowy
ball-and-socket joint=złącze kulowe
ballas=ballas odmiana diamentu technicznego
ballast conditioning=roboty podsypkowe
ballast for discharge lamp=stabilizator lampy wyładowczej
ballast for discharge lamp=statecznik lampy wyładowczej
ballast keel=stępka balastowa
ballast lamp=lampa oporowa regulująca prąd
ballast line=wodnica balastowa
ballast pump=pompa balastowa
ballast resistor=rezystor regulacyjny
ballast tank=zbiornik balastowy
ballast tube=bareter
ballast tube=rezystor drutowy żelazowo-wodorowy
ballast voyage=rejs pod balastem
ballast waterline=wodnica balastowa
ball-bearing pulverizer=młyn kulowy
ball-bearing screw=mechanizm śrubowo-kulkowy śruba z kulkami między gwintami
ball-cartridge=pocisk pełny do broni strzeleckiej
ball-cock=zawór kulowy
ball-ended hook=łącznik trzonkowo-hakowy
ball-firing=ostre strzelanie
ball-grain powder=proch kulkowy
balling=grudkowanie
balling=sferoidyzacja
balling=tworzenie bochna w piecu pudlarskim
balling=zbrylanie
balling disk=grudkownik talerzowy
balling disk=misa grudkująca
balling disk=talerz grudkujący
balling drum=bęben grudkujący
balling drum=grudkownik bębnowy
balling furnace=piec pudlarski
ballistic camera=kamera balistyczna do fotografowania torów pocisków
ballistic cap=czepiec balistyczny pocisku
ballistic coefficient=współczynnik balistyczny
ballistic computer=komputer do obliczania danych balistycznych
ballistic curve=krzywa balistyczna
ballistic factor=stała balistyczna
ballistic factor=stała tłumienia przyrządu
ballistic galvanometer=galwanometr balistyczny
ballistic missile=pocisk balistyczny
Ballistic Missile Early Warning System=system wczesnego ostrzegania przed
pociskami balistycznymi
ballistic missile submarine=okręt podwodny rakietowy
ballistic motion=ruch balistyczny elektronu
ballistic pendulum=wahadło balistyczne
ballistic range=poligon artyleryjski badawczy
ballistic round=pocisk balistyczny kierowany
ballistic trajectory=tor balistyczny
ballistic wave=fala balistyczna czołowa
ballistic wind=wiatr balistyczny
ballistics of penetration=balistyka końcowa
ballistite=balistyt
ballistocardiograph=balistokardiograf
ballonet=balonet sterowca
balloon barrage=zapora balonowa
balloon basket=kosz balonu
balloon envelope=powłoka balonu
balloon flying cable=uwięź balonu
balloon foresail=balon żagiel
balloon jib=balon kliwer
balloon rivet=nit kołpakowy lotniczy
balloon sail=balon żagiel
balloon staysail=sztaksel
balloon-borne rocket=rakieta startująca z balonu
ballooner=balon kliwer
ballooning=baloniarstwo
ballooning=pęcznienie
ballooning=puchnięcie koszulki paliwowej
ballooning=wydęcie
ballooning=wydymanie się
ballooning instability=niestabilność koszulki na puchnięcie
balloon-tyre=opona balonowa
ballotini=balotyna
ballotini=kuleczki szklane
ballpark figure=przybliżona suma ilość
ball-pen=długopis
ball-point pen=długopis
ball-riding cage=koszyczek swobodny łożyska kulkowego
ball-shaped=kulisty
ball-track=bieżnia łożyska kulkowego
ball-turning lathe=tokarka do powierzchni kulistych
ball-turning rest=obrotowy imak nożowy do toczenia powierzchni kulistych
ballute=balon-spadochron
balm=balsam
balm oil=olejek melisowy
Balmer series=seria widmowa Balmera
balsa wood=balsa
balsam of fir=balsam kanadyjski
balsam of Peru=balsam peruwiański
Baltic bow=dziobnica przeciwlodowa
balun transformer=symetryzator
baluster=balas
bamboo shoot=pęd bambusowy
Banach algebra=algebra Banacha
Banach space=przestrzeń Banacha
banana bond=wiązanie bananowe
banana bond=wiązanie x
banana bond=wiązanie zgięte
banana liquid zob. banana oil=banana oil
banana liquid zob. banana oil=octan amylu
banana liquid zob. banana oil=roztwór nitrocelulozy w octanie amylu
banana plug=wtyczka bananowa
band amplitude product=iloczyn szerokości pasma i amplitudy
band articulation=zrozumiałość
band brake=hamulec taśmowy
band chart=diagram profilowy
band clip=opaska zaciskowa
band clip=zacisk taśmowy
band clutch=sprzęgło taśmowe
band conveyor=przenośnik taśmowy
band diagram=wykres pasmowy
band drier=suszarka taśmowa
band elimination filter=filtr środkowozaporowy
band elimination filter=filtr środkowo-zaporowy
band file=pilnik taśmowy
band gap=pasmo energetyczne wzbronione
band gap=pasmo wzbronione
band grinding machine=szlifierka taśmowa
band group=układ pasm w widmie
band iron=bednarka
band iron=stal obręczowa
band iron=taśma stalowa
band iron pipe hanger=opaska nośna rury
band knife splitting machine=dwojarka taśmowa
band overlap=zachodzenie pasm
band pass=pasmo podstawowe linii radiowej
band pass=pasmo przepustowe
band polishing machine=polerka taśmowa
band press=prasa dociskowa przy walcarce do blach
band pulley=koło pasowe płaskie
band resaw=taśmówka rozdzielcza
band rope=lina płaska
band saw=pilarka taśmowa
band saw=taśmówka
band saw grinding machine=szlifierka-ostrzarka do pił taśmowych
band saw guide=prowadnik piły taśmowej
band screen=krata taśmowa
band screen=przesiewacz taśmowy
band selector=przełącznik zakresu fal
band separation=wydzielanie pasm
band sound pressure level=poziom ciśnienia akustycznego w paśmie częstotliwości
band spectrum=widmo pasmowe
band spreading=rozciąganie pasma
band steel=płaskowniki stalowe
band steel=pręty stalowe płaskie
band steel=stal taśmowa
band steel=taśma stalowa
band switch=przełącznik typu desktop
band switch=przełącznik zakresu fal
band system=układ pasm w widmie
band theory of solids=pasmowa teoria ciała stałego
band theory of solids=teoria obwodów
band wheel=koło pasowe płaskie
band wire=drut bandażowy
bandage=obręcz wzmacniająca konstrukcję
bandage=wałek ozdobny
band-charge-transfer banc=pasmo przenoszenia ładunku
banded coal=węgiel pasemkowy
banded coal=węgiel przerośnięty
banded ore=ruda pasemkowa
banded ore=ruda wstęgowa
banded structure=struktura pasemkowa
band-elimination filter=filtr środkowozaporowy
bander=maszyna do opaskowania
bander=maszyna do wiązania kręgów taśmy
bandfacer=polerka taśmowa
bandfacer=szlifierka taśmowa
banding=bandażowanie
banding=nakładanie opasek
banding=naszywka wzmacniająca żagla
banding=pasemkowość
banding=wiązanie
banding machine=maszyna do opaskowania
banding of rolls=obwodowe zniszczenie powierzchni walców w postaci pierścieni
banding steel=bednarka
banding steel=stal obręczowa
band-pass amplifier=wzmacniacz środkowo-przepustowy
band-pass filter=filtr środkowoprzepustowy
band-pass filters=filtr pasmowy
band-pass filters=filtr środkowo-przepustowy
band-rejection filter=filtr środkowo-zaporowy
bandsawing=cięcie piłą taśmową
bandsawing machine=piła taśmowa
bandsawing machine=pilarka taśmowa
bandsawing machine=taśmówka
band-stop filter=filtr środkowoprzepustowy
band-stop filter=filtr środkowo-zaporowy
band-to-band recombination=rekombinacja międzypasmowa
bandwidth=pasmo
bandwidth=przepustowość
bandwidth=szerokość pasma częstotliwości
bang path=wykaz trasowania
bang-bang control=sterowanie przekaźnikowe
Bang's disease=choroba Banga
banister=balas
banjo plate=płytka kołyski wodowaniowej
banjo-type axle housing=jednolita obudowa mostu pędnego
bank account=konto przełączane
bank account=rachunek bankowy
bank audit=nadzór bankowy
bank credit=kredyt bankowy
bank cushion=odpychanie dziobu statku od brzegu
bank cushion=poduszka brzegowa
bank effect=efekt brzegowy
bank effect=wpływ brzegu
bank engine=maszyna wyciągowa
bank indicator=chylomierz poprzeczny
bank level=poziom nadszybia
bank of boilers=bateria kotłów
bank of boilers=zespół kotłów
bank of coke-ovens=bateria koksownicza
bank of cylinders=blok cylindrów w silnikach rzędowych
bank of cylinders=gwiazda cylindrów w silnikach gwiazdowych
bank of tubes=pęczek rur
bank of tubes=zespół rur
bank overlap=zachodzenie na siebie ruchu zespołów regulacyjnych reaktora
bank protection=umocnienie brzegu
bank suction=ssanie przez brzeg
bank-and-turn indicator=zakrętomierz z chyłomierzem poprzecznym
bankbook=książeczka bankowa
banked transformer=transformator sprzężony z innym transformatorem
banker=stół kamieniarski
bank-full stage=stan wody wysoki w rzece
banking=bankowość
banking=jazda z popychan
banking=przechylanie przy zakręcaniu
banking=wymiana wozów na nadszybiu
banking locomotive=lokomotywa dodatkowa popychająca
banking of boiler=wstrzymanie pracy kotła bez wygaszenia
banking pin=słupek ograniczający wychwytu kotwicznego
banking with earth=przysypywanie ziemią
banknote=banknot
banknote paper=papier banknotowy
bank-run gravel=żwir kopalny
bank-run gravel=żwir rzeczny
bankrupt's estate=masa upadłości
banksman=dozorca nadszybia
banner cloud=chmura stojąca koło szczytu góry
banner paper=papier na transparenty
banner support=obsługa transparentów
bar an engine=pokręcać silnik
bar and knee turning tool=bocian
bar and knee turning tool=nóż tokarski bocian
bar automatic=automat prętowy tokarski
bar bender=zbrojarz gnący pręty
bar bending machine=giętarka do prętów
bar chart=histogram
bar chart=wykres kolumnowy
bar chart=wykres słupkowy
bar clamp=zwornica stolarska nastawna
bar code=kod kreskowy
bar code=kod paskowy
bar code reader=czytnik kodu paskowego
bar coding=kodowanie kreskowe
bar coding=kodowanie kreskowe wyrobów
bar cutter=nożyce do prętów
bar cutter=wrębiarka żerdziowa
bar drawbench=ciągarka do prętów
bar drawing=ciągnienie prętów
bar drawing machine=ciągarka do prętów
bar drawing of tubes=ciągnienie rur na trzpieniu
bar drill=świder do kamienia
bar electrode=elektroda prętowa
bar feed=posuw obrabianego pręta w rewolwerówce
bar folder=giętarka prętów
bar gauge=sprawdzian prętowy
bar gauge=średnicowka
bar graph=wykres kolumnowy
bar graph=wykres słupkowy
bar hold=czop uchwytowy
bar hold=uchwyt odkuwki
bar holder=oprawka do wytaczadła
bar iron=pręty stalowe
bar iron=stal prętowa
bar job=obróbka z pręta
bar keel=stępka belkowa
bar lathe=tokarka do robót z pręta
bar linkage=mechanizm dźwigniowy
bar linkage=mechanizm przegubowy
bar mili=walcownia prętów
bar mould=forma ze zdejmowaną matrycą
bar screen=przesiewacz rusztowy
bar screen=ruszt sortowniczy
bar shear=nożyce do prętów
bar soap=mydło w kawałku
bar spring=drążek skrętny
bar straightener=prostownica do prętów
bar turning=łuszczenie prętów
bar turning machine=łuszczarka do prętów
bar turning shop=łuszczarnia prętów
bar turning tool=nóż do toczenia wzdłużnego
bar work=materiał prętowy
bar work=obróbka z pręta
barban=barban herbicyd
barbed stud=nitowkręt
barbed wire=drut kolczasty
barbette=barbeta
barbital=barbital
barbital=kwas dwuetylobarbiturowy
barbiturate=barbituran
barbiturates=barbiturany
barbituric acid=kwas barbiturowy
barbituric acid=malonylomocznik
barbotage=barbotowanie
barchan dune=barchan wydma
bar-code scanner=pióro świetlne do odczytywania kodu kreskowego
barcode type=typ kodów paskowych
bar-coder scanner=pióro do odczytu kodu kreskowego
bar-coder scanner=skaner do odczytu kodu kreskowego
bard capy unit=jednostka danych protokołu warstwy aplikacji
Bardeen-Cooper-Schrieffer-theory=teoria Bardeena-Coopera-Schrieffera
bare=nieizolowany
bare=nieosłonięty
bare=odkrywać
bare=odsłaniać
bare board=płytka niezmontowana
bare board=płytka pusta
bare chassis dry weight=masa podwozia w stanie suchym
bare chassis kerb weight=masa własna podwozia
bare conductor=przewód goły
bare conductor=przewód nieizolowany
bare electrode=elektroda goła
bare electrode=elektroda nieotulona
bare fallow=czarny ugór
bare glass fibre=włókno szklane obnażone
bare hand method=praca przy wyrównanym potencjale
bare insulator=izolator goły
bare nucleus=jądro bez elektronów
bare nucleus=jądro nagie
bare pipe=rura nieizolowana
bare reactor=reaktor bez reflektora
bare rod=pałeczka goła
bare weight of an engine=ciężar własny silnika suchego i bez osprzętu
bare wire=drut goły
bare wire=drut nieizolowany
bare wire electrode=elektroda goła
bare wire electrode=elektroda nieotulona
bare-bone=schematyczny
bare-bone=szkieletowy
barebone server=serwer sterujący
bareface fabric=tkanina gładka
barely alkaline=bardzo słabo alkaliczny
bare-metal arc welding=spawanie łukowe elektrodą gołą
bargain price=cena okazyjna
barge carrier=barkowiec
barge train=pociąg holowniczy barki oraz holownik
barge yacht=jacht płaskodenny
bargeboard=deska szczytowa
bargee=barkarz
baring=casting
baring=odkopywanie odlewu
baring=zdejmowanie nadkładu
baring of wire=obnażanie drutu z izolacji
barite=baryt
barite=szpat ciężki
barium=bar
barium acetate=octan barowy
barium binoxide=nadtlenek barowy
barium concrete=barytobeton
barium concrete=beton barytowy
barium dioxide=nadtlenek barowy
barium hydroxide=wodorotlenek barowy
barium hyposulfite=tiosiarczan barowy
barium nitrate=azotan barowy
barium oxide=tlenek barowy
barium protoxide=tlenek barowy
barium rhodanide=tiocyjanian barowy
barium superoxide=nadtlenek barowy
barium thiosulfate=tiosiarczan barowy
barium tungstate=wolframian barowy
barium yellow=żółcień barowa
barium-base grease=smar barowy
bark=bark
bark=garbnikować sieci
bark=garbować roślinnie
bark=impregnować
bark=korować
bark=odwęglona warstwa pod zgorzeliną
bark=żagle
bark chopper=łamacz kory
bark cutter=korowarka
bark gauge=ośnik do korowania
bark liquor=brzeczka garbarska
bark mili=korowarka
bark mili=młynek do kory
bark pocket=zakorek wada
bark ringed knot=sęk obrączkowy otoczony korą
bark scorch=oparzelina kory
bark scorch=zgorzelina słoneczna
bark spud=korowarka ręczna
bark tanning=garbowanie roślinne
barkentine=barkentyna
barkentine=szkunerbark
barker=korowarka
barkhan=barchan wydma
Barkhausen effect=zjawisko Barkhausena
barking=garbnikowanie żagli
barking=garbowanie roślinne
barking=impregnowanie
barking=korowanie
barking=sieci
barking drum=korowarka bębnowa
barking in patches=korowanie częściowe
barking in patches=oczkowanie
barking in patches=srokacenie
barking in strips=korowanie pasmami
barking iron=ośnik do korowania
barking machine=korowarka
barkometer=barkometr
barley groats=kasza jęczmienna
barley malt=słód jęczmienny
barm=drożdże piwowarskie
barn machinery=maszyny rolnicze podwórzowe
Barnett effect=zjawisko Barnetta
barnfloor=klepisko
baroclinic field=pole baroklinowe
baroclinic fluid=płyn baroklinowy
barocyclonometer=barocyklonometr
barodynamics=barodynamika
barograph=barograf
barometric altimeter=wysokościomierz barometryczny
barometric condenser=skraplacz natryskowy barometryczny
barometric corrections=poprawki barometry czne
barometric height=ciśnienie atmosferyczne wyrażone w mm słupa rtęci
barometric levelling=niwelacja barometry czna
barometric pressure=ciśnienie atmosferyczne
barometric pressure=ciśnienie barometryczne
barometric tail pipe=rura barometryczna
barometric tendency=tendencja barometryczna
barometric vacuum gauge=próżniomierz barometryczny
baroque style=barok
baroque style=styl barokowy
barosinusitis=barotrauma zatok
barosinusitis=zapalenie zatok wysokościowe
barostat=barostat
barostat=presostat
barothermograph=barotermograf
barotropic field=pole barotropowe
barotropic fluid=płyn barotropowy
barquentine=barkentyna
barrack ship=okręt-baza mieszkalna
barrage balloon=balon zaporowy
barrage jamming=zagłuszanie równocześnie na kilku pasmach częstotliwości
barranca=parów
barranca=rozpadlina
barratte=barat
barratte=bęben do siarczkowania celulozy
barred trunk subscriber=abonent nie uprawniony do połączeń międzymiastowych
barrel arbor=wałek napędowy
barrel bearing=łożysko baryłkowe o baryłkach symetrycznych
barrel Bolt=zasuwa drzwiowa nakładana
barrel bottom=dno beczkowate
barrel buoy=pława beczkowa
barrel cam=krzywka bębnowa walcowa
barrel distortion=dystorsja beczkowata
barrel distortion=zniekształcenie beczkowate
barrel distortion=zniekształcenie beczkowe
barrel drum=bęben napędzany
barrel elevator=przenośnik członowy do beczek
barrel finishing=bębnowanie rodzaj obróbki wykończającej
barrel finishing=docieranie bębnowe
barrel jacket=płaszcz lufy działa
barrel liner=koszulka lufy
barrel liner=rura rdzeniowa lufy
barrel liner=rura wewnętrzna lufy
barrel mixer=mieszarka bębnowa
barrel mouthpiece=odrzutnik w karabinie maszynowym
barrel mouthpiece=osłona wylotu lufy w karabinie
barrel piercing machine=wiertarka lufowa
barrel plating=powlekanie galwaniczne bębnowe
barrel recoil=odrzut lufy działa
barrel rolling=bębnowanie rodzaj obróbki wykończającej
barrel rolling=docieranie bębnowe
barrel saw=piła walcowa
barrel scales=waga do ważenia beczek
barrel scales=waga ze skalą cylindryczną
barrel sirup=melasa rafinerska
barrel sling=strop do beczek
barreled goods=towar w beczkach
barrelling=bębnowanie rodzaj obróbki wykończającej
barrelling=beczko
barrelling=beczkowanie
barrelling=docieranie bębnowe
barrelling=napełnianie beczek
barrels per day=baryłek na dobę
barrels per day=baryłek na dzień miara wydobycia ropy naftowej
barrels per month=baryłek na miesiąc miara wydobycia ropy naftowej
barrel-shaped=baryłkowaty
barrel-shaped=beczkowaty
barrel-type crankcase=skrzynia korbowa tunelowa
barrel-type heating furnace=piec grzewczy cylindryczny wielosekcyjny
barrel-type reclaimer=ładowarka bębnowa na składowisku rud
barrel-type roll=walec beczkowy walcarki skośnej
barren measure=warstwa płonna
barren well=suchy szyb
barrette file=pilnik trójkątny dolnotnący
barretter=bareter
barretter=rezystor żelazowo-wodorowy
barrier coating=powłoka barierowa antykorozyjna
barrier cream=krem ochronny
barrier curb=krawężnik wysoki
barrier layer=warstwa barierowa antykoryzyjna
barrier layer=warstwa zagrzebana
barrier layer=warstwa zaporowa w półprzewodniku
barrier material=tworzywo barierowe antykorozyjne
barrier penetration=przenikanie cząstki przez barierę potencjału
barrier properties=własności barierowe
barrier spit=mierzeja
barring=obrywka
barring gear=obracarka do pokręcania silnika
barrow=nosiłki
barrow=taczki
barstock=pręt przeznaczony do obróbki
barstock=pręty
barstock lathe=tokarka do robót z pręta
barter=handel wymienny
barter=nachylenie
barter=pochylenie
barter=skarpa
Bartlett force=siła Bartletta wymiany spinu między nukleonami
bar-wound armature=twornik z uzwojeniem prętowym
barycentre=środek ciężkości sympleksu
barycentric coordinates=współrzędne barycentryczne
barycentric subdivision=podpodział barycentryczny
barye=baria
barye=mikrobar
baryon=barion
baryon number=liczba barionowa
baryon octet=oktet barionowy
barysphere=barysfera
barysphere=centrosfera
barysphere=jądro Ziemi
baryta=tlenek baru
baryta feldspar=hyalofan
baryta paper=papier barytowy
baryta water=woda barytowa
baryta yellow=żółcień barytowa
baryte s=baryt
baryte s=szpat ciężki
baryte s concrete=barytobeton
baryte s concrete=beton barytowy
basal cleavage=łupliwość podstawowa
basal pinacoid=dwuścian podstawowy
basalt glass=szkliwo bazaltowe
basalt glass=tachylit
basalt water=główny poziom wód
basan=skóra jagnięcia cienko garbowana
basanite=bazanit
bascule=podnoszące urządzenie dźwigniowe z przeciwciężarem
bascule barrier=bariera podnoszona
bascule bridge=most podnoszony z przeciwciężarem
base address=adres bazowy
base address register=rejestr adresów podstawowych
base addressing=adresowanie bazowe
base aggregate table=podstawowa tablica danych zagregowanych
base angle=kąt przy podstawie
base angle=półkąt stożka dna wrębów
base angle=półkąt stożka stóp
base box=skrzynka podstawowa miara blachy cynowanej
base bullion=ołów surowy zawierający srebro i złoto w ilościach opłacalnych
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
base
cap=głowica bomby
charge=ładunek udarowy
charge=nabój udarowy
circle=koło zasadnicze koła zębatego
class=klasa adresu
class=klasa bazowa
code=kod podstawowy
component=składnik podstawowy układu
compression=nacisk na grunt
cone=stożek zasadniczy koła zębatego
connection=zakończenie sesji
coupled logic=układ logiczny nisko-poziomowy
course=dolna warstwa muru
course=podbudowa
course=podkład nawierzchni
course=stopa szybowa
current=prąd bazy
cylinder=walec zasadniczy koła zębatego
diameter=średnica zasadnicza koła zębatego
dictionary=słownik podstawowy
dielectric=dielektryk nośny
diffusion isolation=izolacja bazowa
diffusion isolation=izolacja bazowa elementów układu scalonego
elbow=kolanko rurowe ze stopką
exchange=wymiana kationów w glebie i w kationitach mineralnych
exchange softening=zmiękczanie wody za pomocą kationów
failure=wyparcie gruntu u podstawy zbocza
font=czcionka bazowa
font=czcionka podstawowa
frequency=częstotliwość podstawowa
fuse=zapalnik denny
header=nagłówek podstawowy
helix=linia zęba śrubowego na walcu zasadniczym
helix angle=kąt pochylenia linii zęba śrubowego na walcu zasadniczym
lead angle=kąt wzniosu linii zęba śrubowego na walcu zasadniczym
leaf of spring=pióro główne resoru
level of erosion=baza erozji
level of erosion=podstawa erozji
line=linia odniesienia
line=linia podstawowa
line=linia zerowa wykresu
line linia=lima zerowa wykresu
line linia=linia podstawowa
line linia=odniesienia
memory=pamięć podstawowa
metal=metal nieszlachetny
metal=metal pospolity
metal=metal rodzimy
number=liczba bazowa
of an alloy=podstawa stopu
of an annealing furnace=spód pieca do wyżarzania
of an electron tube=cokół lampy elektronowej
of logarithm=podstawa logarytmu
of number system=podstawa systemu liczenia
of power=liczba potęgowana
of power=podstawa potęgi
of topological space=baza przestrzeni topologicznej
oil=olej dmuchany
oil=olej utleniony
oil=olej zagęszczony
page=strona bazowa
base pitch=podzialka zasadnicza kota zębatego
base plate=płyta denna skrzyni powietrznej konwertora
base plate=płyta fundamentowa
base plate=płyta podstawowa
base plate=wojsk
base point=punkt bazowy
base pool=pula bazowa
base pool=pula podstawowa
base price=cena podstawowa
base project=projekt bazowy
base quantity=wielkość podstawowa
base region=obszar bazy tranzystora
base register=rejestr bazowy
base register=rejestr indeksowy
base register=rejestr modyfikacji
base rock=skała podstawowa
base rock=skała przewodnia
base salary=pensja podstawowa
base saturation of soils=wysycanie gleb zasadami
base shell of an electron tube=korpus cokołu lampy elektronowej
base slab=płyta fundamentowa
base space=przestrzeń bazowa
base speed=prędkość podstawowa silnika elektrycznego
base spiral angle=kąt wzniosu linii zęba śrubowego na walcu zasadniczym w kole
zębatym śrubowym
base station=stacja bazowa
base stock control=planowanie według stałych zapasów
base support=obsługa podstawowa
base table=tablica podstawowa
base tangent length=długość pomiarowa
base tangent length=długość wzdłuż wspólnej normalnej koła zębatego
base terminal=wyprowadzenie bazy tranzystora
base time=czas podstawowy
base titration=miareczkowanie alkalimetry czne
base tooth thickness=grubość zęba mierzona wzdłuż łuku koła zasadniczego
base vertex=wierzchołek bazowy
base wall=osnowa ściany
base weight=ciężar własny samolotu
baseband=pasmo energetyczne podstawowe
baseband=pasmo podstawowe
baseband=pasmo podstawowe linii radiowej
baseband signalling=sygnalizacja w paśmie podstawowym
baseboard=listwa przypodłogowa
base-centered lattice=sieć krystaliczna o centrowanej podstawie
base-forming=zasadotwórczy
base-leveled plain=peneplena
base-leveled plain=prawierównia
baseline=podstawowy
baseline=zasadniczy
baseload=obciążenie podstawowe
baseload power plant=elektrownia pracująca przy obciążeniu podstawowym
baseload set=generator podstawowy
basemat=płyta fundamentowa obudowy bezpieczeństwa
bashing=budowanie tam ogniowych
basic aerofoil section=profil podstawowy
basic Bessemer converter=konwertor tomasowski
basic Bessemer pig iron=surówka tomasowska
basic Bessemer pig iron=surówka zasadowa
basic Bessemer plant=stalownia tomasowska
basic Bessemer process=proces tomasowski
basic Bessemer process=zasadowy proces konwertorowy
basic Bessemer shop=stalownia tomasowska
basic Bessemer steel=stal tomasowska
basic bismuth carbonate=węglan bizmutylu
basic bismuth gallate=zasadowy galusan bizmutawy
basic brick=cegła zasadowa
basic business applications=podstawowe aplikacje dla firm
basic capacity=przepustowość podstawowa
basic cinder=tomasyna
basic cinder=żużel Thomasa
basic combined programming language=Język uniwersalny przeznaczony głównie do
programowania systemów
basic combined set elementarny=podzbiór usług
basic commodity=artykuł pierwszej potrzeby
basic configuration=podstawowa konfiguracja
basic conversation=konwersacja podstawowa
basic converter=konwertor o wykładzinie zasadowej
basic data=dane podstawowe
basic data exchange=podstawowa wymiana danych
basic dimension=wymiar podstawowy
basic dye=barwnik zasadowy
basic empty weight=podstawowy ciężar samolotu pustego
basic engine assembly=silnik bez osprzętu
basic fixed point=podstawowy punkt stały
basic form of thread=zarys nominalny gwintu
basic frequency=częstotliwość składowa główna
basic furnace=piec zasadowy o wyprawie zasadowej
basic hole=otwór podstawowy przy zasadzie stałego otworu
basic input and output system=podstawowy system wejścia-wyjścia
Basic Input Output System=podstawowy system wejścia-wyjścia
basic lining=wykładzina zasadowa
basic lining=wyprawa zasadowa
basic link unit=podstawowa jednostka transmisji
basic machine=maszyna prosta
basic mapping support=podstawowa obsługa odwzorowań
basic motion-time study=analiza ruchów
basic motion-time study=analiza ruchów robotnika
basic notch gauge=sprawdzian do gwintów z uskokiem w płaszczyźnie podstawowej
basic number of revolutions=dynamiczny wyróżnik szybkobieżności
Basic Object Adapter=podstawowy adapter obiektów
basic ore=ruda zasadowa
basic oxide=tlenek zasadowy
basic oxygen furnace=zasadowy konwertor tlenowy
basic oxygen furnace plant=stalownia konwertorowa tlenowa
basic oxygen furnace shop=stalownia konwertorowa tlenowa
basic oxygen process=zasadowy proces tlenowy
basic oxygen process shop=stalownia konwertorowa tlenowa
basic oxygen steel plant=stalownia konwertorowa tlenowa
basic oxygen steelmaking vessel=konwertor tlenowy
basic phosphate=tomasyna
basic phosphate=żużel Thomasa
basic pig iron=surówka tomasowska
basic pig iron=surówka zasadowa
basic predicate=predykat podstawowy
basic price=cena podstawowa
basic process=proces zasadowy wytapiania stali
basic production=produkcja podstawowa
basic rack=zębatka odniesienia
basic rack tootfi profile=zarys odniesienia koła zębatego
basic rate access=dostęp podstawowy
basic rate interface=interfejs dla prędkości podstawowej
basic refractory=materiał ogniotrwały zasadowy
basic research=badania podstawowe
basic salt=sól zasadowa
basic sediment and water=osad ciał stałych i woda na dnie zbiorników z ropą
naftową
basic set=zbiór bazowy
basic shaft=wałek podstawowy przy zasadzie stałego wałka
basic size=wymiar nominalny
basic size=wymiar podstawowy
basic slag=tomasyna
basic slag=żużel Thomasa
basic solvent=rozpuszczalnik protonoakceptorowy
basic solvent=rozpuszczalnik protonofilowy
basic solvent=rozpuszczalnik zasadowy
basic steel=stal z pieca zasadowego
basic steel=stal zasadowa
basic strength=moc zasady
basic system=system bazowy
basic system=system podstawowy
basic temperature scale=podstawowa skala termometryczna
basic type=typ podstawowy
basic wage=płaca podstawowa podstawczaki grzyby
basic-hole fit=pasowanie przy zasadzie stałego otworu
basic-hole system=układ pasowań przy zasadzie stałego otworu
basicity=zasadowość
basic-lined converter=konwertor o wykładzinie zasadowej
basic-open-hearth process=zasadowy proces martenowski
basic-open-hearth steel=zasadowa stal martenowska
basic-shaft fit=pasowanie przy zasadzie stałego wałka
basic-shaft system=układ pasowań przy zasadzie stałego wałka
basil=skóra jagnięca cienko garbowana
basil oil=olejek bazyliowy
basin irrigation=nawadnianie zalewowe
basin of the cupola=kotlina żeliwiaka
basing machine=trzonkarka do lamp elektrycznych
basing sort sequence=podstawowy porządek sortowania
basing table=tabela bazowa
basis metal=podłoże powłoki elektrolitycznej
basis of calculation=podstawa obliczeń
basis vector=wektor bazowy
basis weight=gramatura
basis weigth of paper=gramatura papieru
basket centrifuge=wirówka bębnowa
basket pouring=odlewanie przez garniec
basket trap=kosz
basket trap=wiersz pułapka
basket work=wyroby koszykarskie
basket work=wyroby plecione
basketry=koszykarstwo
basketry=wyroby koszykarskie
basketry=wyroby plecione
basket-type stranding machine=splotarka koszowa
basoid=bazoid koloid glebowy
basophil=bazofil
bass=łupek węglowy
bass=niskie tony
bass=okoń
bass attenuation=tłumienie niskich tonów
bass boosting=wzmocnienie niskich tonów
bassanite=basanit
basset=odsłonięcie
basset=wychodnia pokładu
bassetite=bassetyt
bass-reflex=bas reflex typ obudowy głośnika
bast=tkanka sitowa
bast fibre=włókno łykowe
bastard coal=węgiel zasiarczony
bastard granite=gnejs
bastard pointing=imitacja spoinowania
bastard rock=piaskowiec zanieczyszczony
bastard screw=śruba nieznormalizowana
bastard size=wymiar nieobjęty normą
bastard thread=gwint nieznormalizowany
bastard title=przedtytuł
bastard title=tytuł wstępny
bastard-cut file=pilnik równiak
bastard-title page=karta przedtytułowa
bastion host=por. proxy gateway
bastion host=ufortyfikowana stacja bazowa
bastite=bastyt
bat=cegła ułamkowa
bat=łupek węglowy
bat bolt=śruba z rozkutym końcem
batalum getter=pochłaniacz gazów barowo-tantalowy
batch accumulator=akumulator cząstkowy
batch activity=działanie wsadowe
batch calculation=obliczanie zestawu surowców do produkcji
batch data processing=przetwarzanie danych wsadowe
batch device=urządzenie wsadowe
batch distillation=destylacja periodyczna
batch drier=suszarnia o działaniu okresowym
batch drier=suszarnia okresowa
batch extraction=ekstrakcja bateryjna
batch file=plik wsadowy
batch furnace=piec do pracy okresowej
batch furnace=piec nieprzelotowy
batch house=zestawiam ia
batch job=praca wsadowa
batch job=zadanie wsadowe
batch mixer=mieszarka okresowa
batch mode=tryb wsadowy
batch of concrete=zarób masy betonowej
batch oven=piec do pracy okresowej
batch oven=piec nieprzelotowy
batch process=proces okresowy
batch processing=praca wsadowa
batch processing=przetwarzanie danych wsadowe
batch processing=przetwarzanie wsadowe
batch production=produkcja seryjna
batch quantity=wielkość serii produkcyjnej
batch shell=powłoka wsadowa
batch shell=wsadowy interpreter poleceń
batch size=liczność partii wyrobów
batch subsystem=podsystem wsadowy
batch task=zadanie wsadowe
batch weighing=ważenie porcjowe
batcher=dawkownik
batcher=dozator
batcher=dozownik
batch-free=stopiony
batching=dozowanie
batching=grupowanie
batching=grupowanie programów we wsady
batching=odmierzanie porcji
batching=porcjowanie
batching scales=waga dozująca
batching scales=waga porcjująca
batchmeter=dawkownik
batchmeter=dozator
batchmeter=dozownik
batch-type furnace=piec do pracy okresowej
batch-type furnace=piec nieprzelotowy
batchwise=partiami
batchwise=porcjami
bate=środek wytrawiający
bate=wytrawa
bate=wytrawiać
bath carburizing=nawęglanie kąpielowe
bath carburizing=nawęglanie w cieczach
bath cooling=chłodzenie kąpielowe
bath foam=piana kąpielowa
bath furnace=piec kąpielowy
bath furnace=wanna
bath heating=nagrzewanie kąpielowe
bath heating=nagrzewanie w kąpieli
bath lubrication=smarowanie kąpielowe
bath lubrication=smarowanie zanurzeniowe
bath nitriding=azotowanie kąpielowe
bath of glass=roztop
bath of glass=wsad topiony
bath ratio=krotność kąpieli
bath sample=próbka stali pobrana z pieca
bath soap=mydło kąpielowe
bath thermometer=termometr kąpielowy
bath voltage=napięcie kąpieli na zaciskach elektrolizera
bath-cum-cushion=podkładka sprężysta pracująca w oleju
bathochrome=batochrom
bathochrome=grupa batochromowa
bathochromic shift=efekt batochromowy
bathochromic shift=przesunięcie batochromowe
bathochromic shift=przesunięcie czerwone absorpcji światła
batholith=batolit
bathometer=batometr
bathometer=batymetr
bathophobia=lęk głębokości
bathroom=łazienka
bathroom scales=waga łazienkowa plaska
bathyal zone=batial
bathyal zone=strefa batialna
bathyconductograph=batykonduktograf
bathymeter=batometr
bathymeter=batymetr
bathymetric chart=mapa batymetryczna
bathymetrical contour=izobata
bathymetrical contour=warstwica głębinowa
bathymetry=batymetria
bathypelagic zone=batypelagial
bathyscaph e=batyskaf
bathysphere=batysfera
bathythermograph=batytermograf
bathyvessel=głębinowy statek badawczy
batik=barwienie woskowe
batik=batik
batik=batik tkanina
bating=wytrawianie
batswing burner=palnik motylkowy
batswing burner=palnik z nasadką motylkową
batten of the loom=bidło krosna
batten plate=przewiązka
batter=rozbijać
batter=wybijać
batter level=pochylnik
battered pile=pal ukośny
battered type=czcionka uszkodzona
battering of waves=przybój fal
battering wall=mur podporowy
battering wall=ściana podporowa
battery acid=kwas akumulatorowy
battery backup=bateria zapasowa
battery backup=zasilanie rezerwowe
battery casing=pudło bateryjne
battery cell=ogniwo akumulatora
battery cell jar=naczynie ogniotrwałe
battery charger=ładowarka do akumulatorów
battery charger=prostownik do ładowania akumulatorów
battery charger=urządzenie do ładowania akumulatorów
battery charging rate=natężenie prądu ładowania akumulatora
battery charging station=stacja ładowania akumulatorów
battery commander's telescope=luneta nożycowa
battery cut-out=wyłącznik zanikowo-zwrotny akumulatora
battery drive=napęd akumulatorowy
battery gauge=miernik naładowania akumulatora
battery ignition=zapłon akumulatorowy
battery ignition=zapłon bateryjny
battery integration and radar display equipment=urządzenie wykrywające cele
powietrzne i
battery keeping=królików
battery life=czas pracy akumulatora
battery manganese=braunsztyn
battery of ovens=bateria pieców
battery operated receiver=odbiornik bateryjny
battery pack=pakiet akumulatorów
battery rating=pojemność znamionowa akumulatora
battery receiver=odbiornik bateryjny
battery room=akumulatornia
battery tester=areometr akumulatorowy
battery tester=kwasomierz
battery tube=lampa bateryjna
battery type=typ akumulatora
battery welder=zgrzewarka akumulatorowa
battery welder=zgrzewarka elektrochemiczna
battery-backed=zasilany z baterii
battery-electric locomotive=elektrowóz akumulatorowy
battery-electric truck=wóz akumulatorowy
battery-ignition system=układ zapłonowy akumulatorowy
batteryless telephone set=aparat telefoniczny bezbateryjny
battery-operated=zasilany z baterii
batting=gradzinowanie kamienia
battle array=szyk siatka
battle sight=celownik ze stałą nastawą
battle zone=strefa działań wojennych
battledoro hoop=opaska resoru ze zwiększonym uchem
battlefields=pole alfanumeryczne
battlefields=pole obrazu telewizyjnego
battlegrounds=pole argumentu
battleship=okręt liniowy
battleship=pancernik
batwing antenna=antena motylkowa
batwing sail=żagiel usztywniony
batwing sail=żagiel z listwami
baud=bod
Baudot=bodot
Baudot code=kod Baudota
baudrate=prędkość w bodach
baudrate=szybkość transmisji
Baumann print=odbitka Baumanna
Baumann print=odbitka siarkowa
Baumann printing=próba Baumanna
Baumann printing=próba na siarkę
Baume degree=jednostka gęstości cieczy
Baume degree=stopień Baumego
Baume hydrometer=areometr Baumego
Baume hydrometer scale=skala Baumego
Bauschinger effect=zjawisko Bauschingera
bauxite digestion=ługowanie boksytu
bauxitization=boksytyzacja
Bauxitland cement=cement boksytowy
Bauxitland cement=cement Kuhla
bay=przegroda kadłubowa
bay=przęsło
bay=przestrzeń międzywręgowa
bay ice=lód zatokowy wieloletni
bay leaf=liść bobkowy
bay leaf=liść laurowy
bay oil=olejek bajowy
bay suit=rząd stojaków teletransmisyjnych
bayberry oil=olejek bajowy
bayberry wax=wosk mirtowy z owoców Myrica cerifera
Bayer mass=masa Bayera
Bayer mass=szlam czerwony produkt uboczny przy otrzymywaniu glinu
Bayer process=produkcja tlenku glinowego z boksytu
bayerite=bajeryt
bayonet cap lampholder=oprawka lampowa bagnetowa
bayonet coupling=złącze bagnetowe
bayonet socket=uchwyt bagnetowy
bayou=bagniste odgałęzienie rzeki
bazooka=granatnik przeciwpancerny
bazooka=pancerzownica
bazooka=transformator symetryzujący
bazzite=bacyt
Bbox=rejestr arytmetyczny
b-contact=zestyk rozwierny
be available=być do dyspozycji
be based on=principle opierać się na zasadzie
be concerned with=interesować się czymś
be concerned with=zajmować się
be confined to=ograniczać się do
be distinguished by=odznaczać się jakąś szczególną cechą
be effective=dawać oczekiwane wyniki
be effective=obowiązywać o przepisach
be effective=skutkować
be effective=zarządzeniach
be empowered to=być upoważnionym do
be empowered to=mieć pełnomocnictwo
be in equlibrium=znajdować się w równowadze
be in force=obowiązywać o przepisach
be in operation=działać
be in operation=funkcjonować
be in the chair=być przewodniczącym zebrania
be in the chair=przewodniczyć
be integral with=tworzyć całość z
be liable to duty=podlegać ocleniu
be of an opinion that=sądzić że
be of an opinion that=uważać że
be of assistance in=być pomocnym przy
be on the increase=mieć tendencję wzrostową
be restricted to=ograniczać się do
be subject to=podlegać
be subject to=ulegać czemuś
be subordinated=być podporządkowanym
be sufficient=wystarczać
be suitable for=nadawać się do
be supported on=opierać się na czymś
be under command=odpowiadać za swoje ruchy
be valid=obowiązywać o przepisach
be valid=zachowywać ważność o dokumencie
beach accretion=narastanie plaży
beach comber=fala przybojowa
beach face=dolny brzeg
beach face=podwodzie
beach gear=sprzęt do ściągania statków z mielizny
beach gravel=żwir morski
beach haul seine=niewód brzegowy zarzucany
beach marks=linie spoczynkowe na przełomie zmęczeniowym
beach nourishment=zasilanie brzegu
beach seine=niewód dobrzeżny
beach seine=włok rozprzowy
beachhead=przyczółek desantowy
beaching chassis=wózek transportowy wodnosamolotu
beacon=latarnia kierunkowa
beacon=stawa
beacon=ustawiać znaki nawigacyjne
beacon=znak nabrzeżny
beacon=znakować stawami
beacon message=komunikat nadawany ciągle
beacon message=komunikat nawigacyjny
beaconage=system oznakowania stawami
beaconboat=mały statek latarniowy bez zatogi
beaconing=sygnalizacja nawigacyjna
bead=kropla szklana
bead=kulka
bead=łza
bead=paciorek
bead=zgrubienie powłoki na brzegach malowanej powierzchni
bead core=drutówka opony
bead cover=owijka w oponie
bead polymerization=polimeryzacja perełkowa
bead polymerization=polimeryzacja suspensyjna
bead test=próba w perle
bead toe=stopka opony
bead weld=spoina jednowarstwowa
bead wires=drutówka opony
bead wrapping=owijka stopki opony
beaded joint=połączenie odwijane
beaded joint=połączenie wygięte rury
beaded panel=płycina ze zdobiną
beader=narzędzie do odwijania rur
beader=strug profilowy
beader=strug zdobinowy
beading=listwa odbojowa
beading=układanie ściegów
beading=wałki dekoracyjne
beading=zawijanie obrzeża
beading cutter=frez profilowy półokrągły wklęsły
beading die=tłocznik do zawijania obrzeży
beading die=zawijak
beading tool=wyoblak do zwijania obrzeży blachy
bead-plane=strug profilowy
bead-plane=strug zdobinowy
beak=łzawnik
beak=róg kowadła
beak iron=dwuróg
beaker=zlewka
beaker lip=dziobek zlewki
beaker scale=skala laboratoryjna procesu
beakhorn stake=dwuróg blacharski
beam antenna=antena wiązkowa
beam approach beacon system=system lądowania na radiolatarnie
beam arrest=wyłącznik belki wagi
beam attack=atak boczny
beam attack=atak skierowany na bok samolotu
beam attack=okrętu
beam balance=waga belkowa
beam balance=waga dźwigniowa prosta
beam balance indicator reper=stały wagi
beam blank=profil wstępny dwuteowy odlany sposobem ciągłym
beam blank=stosowany do walcowania dwuteowników
beam bracketing=kierowanie samolotem
beam bracketing=pociskiem wiązką
beam catcher=pułapka wiązki
beam compass=cyrkiel drążkowy
beam current=prąd wiązki elektronowej
beam deflector=cewki odchylające wiązkę elektronową
beam flange=półka belki stalowej
beam flange=stopka belki
beam forming electrode=elektroda formująca wiązkę promieniowania
beam gun=działko boczne
beam gun=karabin maszynowy boczny
beam head=cyrkiel drążkowy
beam hole=kanał doświadczalny reaktora
beam knee=węzłówka pokładowa
beam knife=nóż do żyłowania
beam lead=wyprowadzenie belkowe układu scalonego
beam lead=wyprowadzenie belkowe w układach scalonych
beam mould=szablon wypukłości pokładu
beam pattern=charakterystyka kierunkowości przetwornika elektroakustycznego
beam position=pozycja odniesienia
beam power tube=tetroda wiązkowa
beam reach sailing point=halfwind kurs względem wiatru
beam reach sailing point=półwiatr
beam rider=pocisk kierowany wiązką
beam riding=lot obiektu kierowanego w wiązce
beam sea=fala boczna
beam shaping=kształtowanie wiązki
beam splitter=zwierciadło półprzezroczyste
beam stop=przesłona wiązki promieniowania
beam switching=przełączanie wiązki
beam tetrode=tetroda wiązkowa
beam transmission=nadawanie wąskokierunkowe
beam trawl=włok ramowy
beam tube=lampa strumieniowa
beam tube=lampa wiązkowa
beam wheel=koło podporowe przednie pługa
beam width=szerokość wiązki promieniowania
beam wind=wiatr boczny
beam-and-crank mechanism=mechanizm korbowo-wahaczowy
beam-and-crank mechanism=mechanizm korbowy
beam-and-slab floor=strop płytowo-żebrowy
beamhouse=warsztat mokry
beam-lead bonding=mikromontaż metodą wyprowadzeń belkowych
beam-lead device=przyrząd do testowania kabli telekomunikacyjnych
beam-penetration display=monitor penetracyjny
beam-power tetrode=tetroda wiązkowa
beam-rider guidance=kierowanie samolotem
beam-rider guidance=pociskiem wiązką
beamroom=warsztat mokry
beam-scales=waga belkowa
beam-scales=waga dźwigniowa
beam-type test piece=próbka udarnościowa podparta na dwóch podporach do prób
Charpyego
beamwidth=szerokość wiązki promieniowania
beamy=pękaty statek
bean=kawy
bean coal=orzech sortyment węgla
bean drilling attachment=przyrząd do wysiewania nasion roślin strączkowych
bean oil=olej sojowy
bean ore=ruda bobowa odmiana limonitu
bear=narost
bear=podpierać
bear=podtrzymywać
bear=skrzep
bear=wilk w piecu
bear cost=ponosić koszty
bear down of ship=skręcać na wiatr o statku
bear interest=dawać procent
bear interest=procentować
bear off=sterować od lądu
beard of type=odsadka czcionki
bearer=belka spocznikowa
bearer=element nośny
bearer=element oporowy
bearer=okaziciel dokumentu
bearer cheque=czek na okaziciela
bearing adapter sleeve=tuleja rozprężna łożyskowa
bearing age tree=drzewo w wieku owocowania
bearing alloy=stop łożyskowy
bearing area=powierzchnia nośna łożyska
bearing area=powierzchnia oporowa
bearing block=łożysko niedzielone
bearing block=łożysko oczkowe
bearing brass=półpanew
bearing bronze=brąz panewkowy
bearing cage=koszyczek łożyska
bearing cap=pokrywa łożyska
bearing capacity=nośność gruntu
bearing capacity=nośność podłoża
bearing chock=obudowa walca walcarki
bearing chock=poduszka walca
bearing compass=kompas główny
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
bearing
cone=pierścień wewnętrzny łożyska stożkowego
cup=pierścień zewnętrzny łożyska stożkowego
cursor=znacznik kursu
discrimination=rozróżnialność kątowa
element=element nośny
element=element oporowy
finder=namiernik
finder=pelengator
friction=tarcie w łożyskach
half-liner=półpanew
hanger=wieszak łożyskowy
housing=oprawa łożyska
housing=osłona łożyska
inner ring=pierścień łożyskowy wewnętrzny
interspace=szczelina łożyskowa
length of the effective profile=długość nośna profilu powierzchni
line=kreska kursowa
liner=panew łożyskowa
lining=wylanie panwi łożyskowej
load=obciążenie łożyska
magnetic=łożysko magnetyczne
metal=stop łożyskowy
mounting=gniazdo łożyska
mounting=oprawa łożyska
outer ring=pierścień łożyskowy zewnętrzny
pad=płytka łożyskowa
pad=półpanew
pad=segment
pedestal=łożysko ślizgowe stojące
pedestal=stojak łożyskowy
pile=pal nośny
pillow=panew
pinching=zaciśnięcie łożyska
plate=tarcza namiernicza
power=łożyska
power=nośność podpory
preload=wstępne obciążenie łożyska
pressure=nacisk przenoszony przez łożysko
puller=ściągacz do łożysk
race=pierścień nośny łożyska
reaction=reakcja podporowa
retainer=koszyczek łożyska
ring=pierścień łożyskowy
scraper=skrobak ślusarski do łożysk
seal=pierścień uszczelniający łożyska
seal=uszczelnianie łożyska
seat ing=gniazdo łożyska
separator=koszyczek łożyska
shell=osłona łożyska
shell=panew
shield=boczny pierścień ochronny łożyska
shoe=płytka łożyskowa
slackness=luz łożyska
sleeve=panew
sleeve=tuleja łożyskowa
spacer=koszyczek łożyska
steel=stal łożyskowa na łożyska toczne
strength=łożyska
strength=nośność podpory
surface=nośnia
surface=powierzchnia nośna
bearing test run=próba pracy łożyska
bearing track=bieżnia łożyska
bearing tree=drzewo owocujące
bearing vector=kursor na ekranie wskaźnika radiolokacyjnego
bearing vector=wektor namiarowy
bearing wall=ściana nośna
bearing-type bolt=śruba sprężająca
beat=dudnienie
beat about=lawirować
beat frequency=częstotliwość cyklu zegarowego
beat frequency=częstotliwość dudnień
beat frequency=częstotliwość różnicowa
beat frequency oscillator=generator drgań sterowany napięciem modulującym
beat frequency oscillator=generator dudnieniowy
beat the rekord=pobić rekord
beat to windward=iść bejdewindem
beat to windward=lawirować pod wiatr
beaten stuff=masa mielona
beater bar drum=bęben cepowy młocarni
beater flybar=nóż walca holendrowego
beater mill=młyn bijakowy
beater mill=mtyn młotkowy
beater plate=cep w młocarni
beater roll=bęben nożowy holendra
beater roll=wał holendrowy
beater room=holendrownia
beaterman=holendrowy
beaterman=mielarz
beat-frequency oscillator=oscylator dudnieniowy
beating=dudnienie 3
beating=klepanie młotkiem
beating=mielenie masy papierowej
beating=pobijanie
beating=rozpłaszczanie
beating engine=holender masowy
beating roll=bęben nożowy holendra
beating roll=wal holendrowy
beating wind=wiatr przeciwny
beating-down=wylęganie zboża
beating-in=zdudnianie
beating-out=wybieranie gniazda na czop
beating-up=dobijanie wątku
Beaufort force=stopień skali Beauforta
Beaufort wind scale=skala Beauforta
beaumontage=kit żelazny
beauty mask=maseczka upiększająca
beavertail=wiązka radarowa wachlarzowa
becalmed=unieruchomiony przez ciszę
beche=młot kuźniczy pneumatyczny
beche=urywacz rdzenia
beche=urywak rdzenia
beck=kadź
beck=zbiornik
becket=dolne ucho bloku
becket=uchwyt z liny
becking=rozkuwanie pierścienia
becking bar=trzpień do rozkuwania pierścienia
becking mill=wstępna klatka walcowni obręczy
becking stand=podpora do rozkuwania pierścienia
Beckmann rearrangement=przegrupowanie Beckmanna
Beckmann thermometer=termometr Beckmanna
Beckmann thermometer=termometr metastatyczny
Beckmann thermometer=termometr różnicowy
become acquainted with=zapoznać się z
become discoloured=płowieć
become heated=nagrzewać się
become horny=rogowacieć
become obsolescent=wychodzić z użycia
become prescribed=ulegać przedawnieniu
become rancid=jelczeć
become saturated=ulegać nasyceniu
becquerel=bekerel
bed coke=koks wypełniający w żeliwiaku
bed converter=reaktor z katalizatorem nieruchomym
bed depth=wysokość złoża
bed expansion=ekspansja złoża
bed expansion=pęcznienie złoża
bed knife=nóż zgrzebliska
bed load=rumowisko wleczone
bed mass=masa złoża
bed milling machine=frezarka pozioma produkcyjna
bed milling machine=frezarka wzdłużna
bed modulus=moduł podłoża
bed modulus=współczynnik podatności podłoża
bed of grains=pościel w osadzarce
bed of grains=ściółka
bed of machine tool=łoże obrabiarki
bed of nails=matryca ostrzy
bed of press=stół prasy
bed of sand=podłoże miękkie w podłodze odlewni
bed out=pikować wśliny
bed out=rozsadzać
bed recess=alkowa
bed recess=wnęka sypialna
bed rest=podgłówek w łóżku
bed timber=podwalina drewniana
bed volume=objętość złoża
bedded deposit=złoże uwarstwione
bedding fault=uskok normalny
bedding fault=uskok właściwy
bedding of land=przygotowanie ziemi do siewu
bedding of ores=uśrednianie rud
bedding plane=płaszczyzna uławicenia
bedding plane=płaszczyzna uwarstwienia
bedding string=nić wypełniająca u kablu
bedding system=system warstwowy
bedding value=wskaźnik podatności podłoża
bedding value=znamię podłoża
bedding-in=formowanie w gruncie
bedding-in=skrobanie gniazda łożyska
bedding-plane fault=uskok normalny
bedding-plane fault=uskok właściwy
bed-plate=nożowisko denne holendra
bed-plate=płyta fundamentowa
bed-plate=płyta podstawowa
bed-plate=zgrzeblisko
bed-plate bar=nóż nożowiska dennego
bed-rock=podłoże skalne
bed-rock=skała macierzysta
bedway=prowadnica łoża obrabiarki
bee bread=pierzga
bee gloves=rękawice pszczelarskie
bee glue=kit pszczeli
bee hat=kapelusz pszczelarski
bee veil=siatka pszczelarska na twarz
bee venom=jad pszczeli
bee yard=pasieka
beech=Fagus
beechnuts=bukwia
beechnuts=orzeszki buka
beef=mięso wołowe
beef=wołowina
beef tallow=łój wołowy
beehive=ul pszczeli
beehive coke=koks z pieca ulowego
beehive oven=piec ulowy
beeper=brzęczyk
beeplant=ciecz pofermentacyjna ogólnie
beeplant=piwo
beeplant=roślina miododajna beer
beeplant=zacier odfermentowany
beer hopping=zaprawianie piwa chmielem
beer on draught=piwo beczkowe
beer scale=kamień piwny
beer still=alembik
beer still=zacierowy aparat odpędowy
beer stone=kamień piwny
beer storage=leżakowanie piwa
beer storage cellary=leżakownia
beer well=zbiornik zacieru odfermentowanego
beer-fall=chłodnica ociekowa do piwa
Beer's law=prawo Beera
beer-yeast=drożdże piwne
bees-wax=wosk pszczeli
beet bin=zbiornik na buraki
beet cossettes=krajanka buraczana niewysłodzona
beet end=część cukrowni od spławu do wyparki
beet feeder=koło podnośne do buraków
beet flume=spławiak do buraków
beet fork=widły do buraków z kulkowymi zakończeniami zębów
beet harvester=kombajn buraczany
beet hoe=ogławiacz do buraków
beet juice=sok buraczany
beet knife=nóż dyfuzyjny
beet molasses=melas buraczany
beet pulp=krajanka buraczana wysłodzona
beet pulp=wysłodki buraczane
beet root=korzeń buraka
beet slicer=krajalnica do buraków
beet slices=krajanka buraczana niewysłodzona
beet sugar=cukier buraczany
beet wheel=koło podnośne do buraków
beetle=dobniak
beetle=gładziarka stepowa
beetle=magiel stepowy
beetle=młot drewniany
beetle=ubijak drewniany
beetle-head=bijak kafara
beetling=gładzenie na gładziarce stepowej
beetling machine=gładziarka stepowa
beetling machine=magiel stepowy
beet-sugar factory=cukrownia przerabiająca buraki cukrowe
beet-sugar wastes=ścieki z cukrowni
before bortom dead centre=przed zwrotem kukorbowym
before bottom centre=przed zwrotem kukorbowym
before bottom dead centre=przed zwrotem kukorbowym
before the beam=przed trawersem
before the wind=pełnym wiatrem
before top dead centre=przed zwrotem odkorbowym
before-image protection=ochrona obrazu pierwotnego
before-image protection=zabezpieczenie obrazu pierwotnego
before-look journal=dziennik przeniesień
before-look journal=dziennik zmian
begining of life=początek kampanii elementu paliwowego
beginning date=data rozpoczęcia
beginning flag=znacznik początku
beginning of life clad rupture=pęknięcie koszulki paliwowej na początku kampanii
beginning of tape marker=znacznik początku taśmy magnetycznej
beginning time=czas rozpoczęcia
beginning-of-tape mark=znacznik początku taśmy
beginning-of-tape marker=znacznik początku taśmy
behavior=zachowanie
behavior signature=sygnatura zachowania
behavioral compiler=kompilator behawioralny
behavioral compiler=kompilator zachowaniowy
behavioral object-orientation=obiektowość behawioralna
behavioral properties=własności behawioralne
behavioral signature=sygnatura zachowania
behaviour=zachowanie się
behaviour consistency=spójność zachowania
beheading of fish=odgławianie ryb
behen oil=olej behenowy
behen oil=olej bukwi tureckiej
behenic acid=kwas behenowy
Beilby layer=warstwa Beilbyego na powierzchni metalu po polerowaniu
bel=bel
belay=obłożyć linę
belaying cleat=knaga
belaying cleat=rożek pokładowy
belaying pin=kołek do mocowania lin
belaying pin=kołek do obkładania lin
belaying pin rack=kołkownica
belching well=odwiert samoczynny opanowany
belfry=konsola dzwonu
Belgian block=kostka kamienna brukowa
Belgian furnace=piec muflowy do redukcji i destylacji cynku
Belgian mill=walcownia jednoliniowa w układzie belgijskim
Belgian retort process=proces redukcji i destylacji cynku
beli annealer=piec dzwonowy do wyżarzania
beli annealer=piec kołpakowy do wyżarzania
bell annealing=wyżarzanie w piecu dzwonowym
bell bronze=brąz twardy
bell buoy=boja dzwoniąca
bell buoy=pława dzwoniąca
bell caisson=dzwon nurkowy
bell caisson=keson-dzwon
bell character=znak sygnału dźwiękowego
bell chuck=uchwyt tokarski z przesuwaną tuleją zaciskową do toczenia wykorbień
bell clapper=młoteczek dzwonka
bell crank lever=dźwignia kątowa
bell crank lever=dźwignia uchylna wagi
bell glass=dzwon szklany
bell gong=czasza dzwonka
bell hammer=młoteczek dzwonka
bell hopper=stożek zamknięcia wielkiego pieca
bell jar=dzwon szklany
bell metal=brąz twardy
bell mouth=rozszerzenie przy końcu obrobionego otworu
bell pressure gauge=manometr dzwonowy
bell punch=punktak centrujący do wałów
bell time=czas wachtowy
bell wire=drut dzwonkowy
bell-and-spigot pipe=rura kielichowa
bell-and-spigot pipe joint=połączenie rurowe kielichowe
bell-base furnace=piec dzwonowy
bell-base furnace=piec kołpakowy
Belleville spring=sprężyna krążkowa
Belleville spring=sprężyna talerzowa
belling of the tube=kielichowanie rury rozszerzanie końca rury
bell-jar cell=elektrolizer dzwonowy
bellman=pomocnik nurka
bell-metal ore=piryt cynowy
bell-metal ore=stanin
bell-mouth socket=dzwonek
bell-mouth socket=korona ratunkowa
bell-mouth socket=tuta
bellows gas meter=gazomierz miechowy
bellows gland valve=zawór z dławnicą mieszkową
bellows pressure gauge=manometr mieszkowy
bellows seal=uszczelnienie mieszkowe
bellows spring=mieszek sprężysty
bell-push=przycisk dzwonkowy
bells and whistles=własności niepotrzebne
bell-shaped curve=krzywa dzwonowa
bell-tinkling=podzwanianie
bell-type acetylene generator=wytwornica acetylenowa nurkowa stykowa
bell-type countersink=nawiertak do nakiełków chronionych
bell-type furnace=piec dzwonowy
bell-type furnace=piec kołpakowy
bell-type manometer=manometr dzwonowy
belly=przestron wielkiego pieca
belly=wybrzuszenie
belly landing=lądowanie ze schowanym podwoziem
belly of trawl net=gardziel włoka
belly offal=boki
belly pipe=dyszak w wielkim piecu
belly stay=sztag podtrzymujący środek masztu
belly tank=zbiornik podkadlubowy
below lower limit=poniżej granicy dolnej
below minimums=warunki meteorologiczne poniżej dopuszczalnych
below water=poniżej lustra wody
below zero=poniżej zera
below-resonance balancing machine=wyważarka podkry tyczna
belt and pin type coupling=sprzęgło pasowe
belt conveyor=przenośnik taśmowy
belt conveyor flight=ciąg przenośników taśmowych
belt conveyor flight=taśmociąg
belt creep=pełzanie pasa
belt curing=wulkanizowanie pasów
belt dressing=pasta do smarowania pasa napędowego
belt dressing=smarowanie pasa
belt drier=suszarka taśmowa
belt drive=napęd paskowy
belt drive=napęd pasowy
belt drop hammer=młot spadowy pasowy
belt dynamometer=hamulec dynamometryczny taśmowy
belt fastener=klamra pasa
belt fastener=spinacz pasa
belt feed=donośnik taśmy nabojowej
belt feed=zasilanie taśmowe
belt feeder=zasilacz taśmowy
belt flap ping=bicie pasa
belt flap ping=łopotanie pasa pędnianego
belt fork=przesuwacz pasa
belt fork=widełki pasowe
belt grinder=szlifierka taśmowa
belt grinding=szlifowanie taśmowe
belt grip=przyczepność pasa
belt guard=osłona pasa napędowego
belt head=głowica przenośnika taśmowego 2
belt head=łeb nitu pasowego
belt horse-power=moc na kole pasowym
belt lace=trok do zszywania pasa napędowego
belt lacer=zszywacz pasa przyrząd
belt lacing=spinacze pasów
belt lacing=spinanie pasa
belt lacing=troki do zszywania pasów
belt lacing=zszywanie pasa
belt of cementation=strefa cementacji
belt of ore=pas rudonośny
belt part number=numer części taśmy
belt polishing machine=polerka taśmowa
belt printer=drukarka wierszowa taśmowa
belt pull=naciąg pasa
belt pull=napięcie pasa
belt pulley=koło pasowe
belt punch=dziurkarka do skóry
belt rivet=nit pasowy
belt sander=szlifierka taśmowa
belt screen=przesiewacz taśmowy
belt shifter=przesuwacz pasa
belt shifter=widełki pasowe
belt shipping=zakładanie pasa na koła pasowe
belt slip=poślizg pasa
belt stretcher=napinacz pasa
belt stretcher=naprężacz pasa
belt stretching=napinanie pasa
belt stretching=naprężanie pasa
belt stretching=wyciąganie się pasa
belt striker=przesuwacz pasa
belt striker=widełki pasowe
belt tension=naciąg pasa
belt tension=napięcie pasa
belt tightener=napinacz pasa
belt tightener=naprężacz pasa
belt transmission=przekładnia pasowa
belt-bucket elevator=przenośnik kubełkowy taśmowy
belted bias-ply tyre=opona opasana
belted cable=kabel z izolacją rdzeniową
belted ship=okręt opancerzony
belt-fed gun=karabin maszynowy ładowany taśmowo
belting=pas
belting=pasy
belting=skóra na pasy napędowe
belt-moving gear=przesuwacz pasa
belt-shifting gear=przesuwacz pasa
belt-striking gear=mechanizm włączania przekładni pasowej
belt-striking gear=przesuwacz pasa
belt-system production=produkcja taśmowa
belt-type generator=generator elektrostatyczny taśmowy
belt-type generator=generator van de Graaffa
Bemberg=jedwab sztuczny miedziowy
ben oil=olej behenowy
ben oil=olej bukwi tureckiej
bench excavation=wykop tarasowy
bench gas=gaz węglowy
bench gauge=warsztatowy komparator pionowy z czujnikiem
bench grinder=szlifierka stołowa
bench hand=ślusarz
bench holdfast=imadło stolarskie
bench hook=imak strugnicy
bench inspector=kontroler stanowiska roboczego
bench lathe=tokarka stołowa
bench mark=punkt niwelacyjny
bench mark=reper
bench moulding=formowanie na stole
bench plane=strug płaszczyznowy
bench plate=płyta traserska
bench press=prasa stołowa
bench saw=piła tarczowa stołowa
bench saw=tarczówka stolikowa
bench scales=waga stołowa
bench screw=docisk strugnicy
bench shears=nożyce mocowane
bench shears=nożyce pniakowe do blach
bench stop=opornica strugnicy
bench test=hamowanie
bench test=próba hamowania
bench test=próba laboratoryjna
bench testing centres=przyrząd kłowy kontrolny
bench vice=imadło ślusarskie
bench vice=imadło stołowe
bench vice=imadło warsztatowe
benching=schodkowanie
benching=tarasowanie
benching=wybieranie ustępliwe
benching=wybieranie warstwami
benchmark experiment=eksperyment odniesienia
benchmark experiment=eksperyment podstawowy
benchmark program=program wzorcowy
benchmark test=test porównawczy
benchmark test=test wydajności
benchmark test=test wzorcowy
benchmarking=komparatystyka
benchmarking=wzorcowanie programu
bend angle=kąt zagięcia
bend angle=kąt zgięcia
bend loss=strata przepływu na krzywizn ie
bend out=odginać
bend out=rozginać
bend radius=promień gięcia
bend radius=promień zginania
bend test=próba zginania
bendable=podatny na zginanie
bendable=zginalny
bender=giętarka maszyna do gięcia
bender=wykrój gnący w matrycy do kucia
bender=zaginak
bendiness=krętość trasy
bendiness=krzywoliniowość
bendiness=stopień krzywizny trasy
bending angle=kąt zagięcia
bending angle=kąt zgięcia
bending brake=krawędziarka
bending brake=prasa krawędziowa
bending die=matryca do gięcia
bending die=tłocznik gnący
bending die=wyginak
bending floor=podłoga kowalska do gięcia wręgów
bending force=siła gnąca
bending furnace=piec wręgowy do nagrzewania wręgów
bending instability=wyboczenie giętne
bending iron=zaginadło blacharskie
bending line=linia ugięcia
bending line=odkształcona belki
bending load=obciążenie zginające
bending machine=giętarka
bending moment=moment gnący
bending moment=moment zginający
bending moment diagram=wykres momentów zginających
bending press=prasa do gięcia
bending punch=stempel do gięcia
bending rigidity=sztywność zginania
bending rollers=zwijarka do blach
bending roof=strop giętki
bending step=wykrój gnący w matrycy do kucia
bending step=zaginak
bending stiffness=sztywność zginania
bending strength=odporność na łamanie
bending strength=wytrzymałość na zginanie
bending stress=naprężenie zginające
bending table=podłoga kowalska do gięcia wręgów
bending-torsion flutter=flatter giętnoskrętny
bend-test specimen=próbka do prób zginania
beneficiary=osoba korzystająca z zapomogi
beneficiation=wzbogacanie kopalin
benign energy sources=łagodne źródła energii
benito=system radionawigacyjny o fali ciągłej podający położenie statku w
stosunku do stacji naziemn
benjamin gum=żywica benzoesowa
benk=przodek
benne oil=olej łogowy
benne oil=olej sezamowy
benquinox=benchinoks fungicyd
bent=ramownica
bent=rygiel
bent=sitowie
bent bar=pręt zginany
bent bond=wiązanie bananowe
bent bond=wiązanie x
bent bond=wiązanie zgięte
bent edge tinman's shears=nożyce blacharskie wygięte
bent glass=szkło gięte
bent pipe=łuk rurowy kształtka
bent snips=nożyce wygięte łukowo
bent spanner=klucz fajkowy
bent strand continuous casting machine=urządzenie do ciągłego odlewania z
odginaniem wlewka w kierunk
bent tail carrier=zabierak tokarski hakowy
bent tool=nóż boczny odsądzony
benthic=bentoniczny
benthic=bentosowy
benthic=denny
benthos=bentos flora i fauna denna
benthos=głębiny morskie
bentonite=bentonit
bentonite=glina bentonitowa
bent-tube boiler=kocioł stromorurkowy z wygiętymi optomkami
bentwood=drewno gięte
benzal=benzyliden
benzaldehyde=aldehyd benzoesowy
benzaldehyde=benzaldehyd
benzamide=amid kwasu benzoesowego
benzamide=benzamid
benzanilide=anilid kwasu benzoesowego
benzanilide=benzanilid
benzanthrone=benzantron
benzene=benzen
benzene azimide=benzotriazol
benzene carbonitrile=benzonitryl
benzene carbonitrile=nitryl kwasu benzeosowego
benzene ring=pierścień benzenowy
benzene series=szereg benzenowy
benzenecarboxylic acid=kwas benzenokarboksylowy
benzenecarboxylic acid=kwas benzoesowy
benzenediazoic acid=kwas benzenodwuazowy
benzenesulfonamide=benzenosulfonoamid
benzenesulfonate=benzenosu lfonian
benzenethiol=benzenotiol
benzene-toluene-xylene=benzen
benzene-toluene-xylene=ksylen
benzene-toluene-xylene=toluen
benzenyl trichloride=chlorek benzylidynu
benzenyl trichloride=fenylochloroform
benzhydrol=benzhydrol
benzhydrol=dwufenylokarbinol
benzhydryl=benzhydryl
benzhydryl=dwufenylometyl
benzidine=benzydyna
benzidine dye=barwnik benzydynowy
benzil=benzil
benzil=dwubenzoil
benziloyl=benziloil
benzin=frakcja ropy naftowej
benzoate=benzoesan
benzocaine=anestezyna
benzofuran=benzofuran
benzofuran=kumaron
benzoic acid=kwas benzenokarboksylowy
benzoic acid=kwas benzoesowy
benzoic aldehyde=aldehyd benzoesowy
benzoic aldehyde=benzaldehyd
benzoin=benzoina
benzoin=fenylo-benzoilokarbinol
benzoin=żywica benzoesowa
benzoin gum=żywica benzoesowa
benzoin resin=żywica benzoesowa
benzoinated lard=smalec benzoesowy
benzol=benzen
benzol=benzol
benzol recovery plant=benzolownia
benzol washer=płuczka benzolowa
benzolized oil=olej płuczkowy nasycony benzolem
benzonitrile=benzonitryl
benzonitrile=nitryl kwasu benzoesowego
benzophenol=fenol
benzophenol=hydroksybenzen
benzopyrone=benzopiron
benzopyrone=kumaryna
benzopyrrole=benzopirol
benzopyrrole=indol
benzoquinone=benzochinon
benzoquinone=chinon
benzosulfimide=imid kwasu o-sulfobenzoesowego
benzosulfimide=sacharyna
benzotrichloride=chlorek benzylidynu
benzotrichloride=fenylochloroform
benzoyl=benzoil
benzoyl hydride=aldehyd benzoesowy
benzoyl hydride=benzaldehyd
benzoylamide=amid kwasu benzoesowego
benzoylamide=benzamid
benzoylanilide=anilid kwasu benzoesowego
benzoylanilide=benzanilid
benzoylation=benzoilowanie
benzoylglycine=benzoiloglikokol
benzoylglycine=kwas hipurowy
benzyl=benzyl
benzyl alcohol=alkohol benzylowy
benzyl benzoate=benzoesan benzylu
benzyl carbinol=benzylokarbinol
benzyl ether=eter benzylowy
benzylamine=benzyloamina
benzylation=benzylowanie
benzylbenzene=dwufenylometan
benzylcellulose=benzyloceluloza
benzylhydroperoxide=kwas nadbenzoesowy
benzylidene=benzyliden
benzylidyne=benzylidyn
benzyl-penicillin=benzylopenicylina
benzyl-penicillin sodium=sól sodowa penicyliny benzylowej
berberine=berberyna
berg crystal=kryształ górski
bergamot oil=olejek bergamotowy
Bergius process=metoda Bergiusa uwodorniania węgla
berkelium=berkel
berkeyite=lazulit
berm=ława ziemna
berm=stopień
berm=taras
berm=wał brzegowy
Bermuda rig=ożaglowanie bermudzkie
Bermuda rig=ożaglowanie Marconi
Bermuda rig=ożaglowanie trójkątne
Bernoulli box=skrzynka Bernoulliego
Bernoulli distribution=rozkład Bemoulliego
Bernoulli distribution=rozkład dwumianowy
Bernoulli theorem=prawo Bernoulliego
Bernoulli theorem=równanie Bemoulliego
Bernoulli's lemniscate=lemniskata Bemoulliego
berth=dobić do nabrzeża
berth=koja łóżko na statku
berth=kuszetka
berth=miejsce leżące
berth=miejsce postoju statku
berth deck=pokład mieszkalny
berthage=miejsce postoju statku
berthage=opłata za postój statku
berthing=rozkład miejsc sypialnych
berthing master=nadzorujący cumowanie
berthing master=pilot portowy
berthollides=bertolidy
berthollides=związki niestechiometryczne
berthonite=burnonit
bertrandite=bertrandyt
beryllia=tlenek berylowy
berylliosis=beryloza
beryllium=beryl
beryllium bronze=brąz berylowy
beryllium copper=brąz berylowy
beryllium copper=stop miedziowoberylowy
beryllium nitrate=azotan berylowy
beryllium oxide=tlenek berylowy
beset=uwięziony w lodach statek
beset=zamknięty przez lody
besh=urywacz rdzenia
besh=urywak rdzenia
Bessel functions=funkcja Bessela
Bessemer cast=wytop stali besemerowskiej
Bessemer converter=konwertor besemerowski
Bessemer converter=konwertor Bessemera
Bessemer iron=surówka besemerowska
Bessemer ore=ruda besemerowska o stosunku zawartości żelaza do zawartości
fosforu większym od 1000
Bessemer pig iron=surówka besemerowska
Bessemer plant=besemerownia
Bessemer plant=stalownia besemerowska
Bessemer process=proces besemerowski wytapiania stali
Bessemer slag=żużel besemerowski
Bessemer slag=żużel konwertorowy kwaśny
Bessemer steel=stal besemerowska
best bower anchor=kotwica zapasowa
best commercial practice=którego konstr
best commercial practice=określenie wysokiej jakości wykonania urządzenia
best estimator=estymator najlepszy
best fit=najlepsza zgodność
best fit=najlepsze dopasowanie
best practices=najlepsze procedury postępowania
best price=cena najkorzystniejsza
best size measuring wire=wałeczek pomiarowy optymalny
best-effort delivery=dostarczanie przy użyciu dostępnych możliwości
beta brass=mosiądz beta
beta counter=licznik cząstek beta
beta decay=przemiana beta
beta decay=rozpad beta
beta decay spectrum=widmo rozpadu beta
beta distribution=rozkład beta
beta emitter=emiter beta
beta function=funkcja beta
beta interaction=oddziaływanie słabe
beta iron=żelazo beta odmiana alotropowa
beta martensite=martenzyt regularny
beta particle=cząstka beta
beta radiation=emisja cząstek beta
beta radiation=promieniowanie beta
beta ray=strumień cząstek beta
beta -ray spectrometer=spektrometr beta
beta spectroscopy=spektroskopia beta
beta spectrum=widmo beta
beta spline=beta splajn
beta test=eksploatacja próbna
beta test=test beta
beta version=wersja beta
beta version=wersja próbna
beta-active=beta radioaktywny
beta-active=beta-promieniotwórczy
betaine=betaina
betaine=trójmetyloglicyna
beta-radioactive=beta-promieniotwórczy
beta-radioactive=beta-radioaktywny
beta-ray emission=emisja cząstek beta
beta-ray emission=promieniowanie beta
betatron=akcelerator indukcyjny
betatron=betatron
betel nut palm=palma kateszowa
bethanizing=sposób elektrolitycznego cynkowania drutów stalowych
Bethe cycle=cykl węglowo-azotowy reakcji termojądrowej
betol=salicylan 3-naftylu
better edge=krawędź bazowa
Betti group=grupa homologii
Betti reciprocal theorem=zasada Bettiego wzajemności przemieszczeń
Betts' process=proces elektrolitycznego oczyszczania ołowiu
betula oil=olejek z kory brzozowej
between perpendiculars=długość między pionami
between-class correlation=korelacja międzyklasowa
between-decks=międzypokladzie
between-lens shutter=migawka centralna
bevel angle=kąt fazy
bevel angle=kąt ukosu
bevel crown gear=koło zębate pierścieniowe stożkowe
bevel cutter=kątnik do głowic frezowych
bevel cutter=nóż kątowy
bevel depth=głębokość fazy
bevel drive=napęd za pomocą przekładni stożkowej
bevel gear=kolo zębate stożkowe
bevel gear=przekładnia zębata kątowa
bevel gear=przekładnia zębata stożkowa
bevel gear pair=przekładnia zębata stożkowa
bevel groove weld=spoina czołowa jednoskosowa
bevel joint=połączenie na ucios
bevel protractor=kątomierz nastawny
bevel rule=przymiar kreskowy ze skosem
bevel seated valve=zawór stożkowy z przylgnią stożkową
bevel wheel=koło stożkowe
bevel-edge chisel=dziobak
bevel-gear differential=przekładnia różnicowa kątowa z kołami stożkowymi
bevel-gear generator=frezarka obwiedniowa do kół stożkowych
bevelled edge oil control ring=pierścień tłokowy zgarniający ze ścięciem
dwustronnym na średnicy zewn
bevelled frame=wręg rozchylony
bevelled oil control ring=pierścień tłokowy zgarniający o powierzchni
stożkowowalcowej
beveller=rozchylak
bevelling=fazowanie krawędzi
bevelling=ukosowanie
bevelling machine=faseciarka
Beverage antenna=antena Beveragea
Beverage antenna=antena falowa
beyond reach=poza zasięgiem
beyond repair=nie nadający się do naprawy
bezel=gniazdo kamienia łożyskowego w przyrządach precyzyjnych
bezel=obejma
bezel=ramka zegarka
bezel=skośna krawędź tnąca
biacetyl=dwuacetyl
biamperometry=miareczkowanie amperometryczne z dwiema polaryzowanymi elektrodami
biaryl=biaryl
bias current=prąd podkładu przy zapisie magnetycznym
bias electrode=anoda w spawarce elektronowej
bias error=błąd poprawności wskazań
bias error=niepoprawność wskazań przyrządu pomiarowego
bias light=światło polaryzujące
bias resistor=rezystor napięcia polaryzacji
bias voltage=napięcie początkowe
bias voltage=napięcie polaryzacji
bias voltage=przedpięcie
bias winding=uzwojenie nastawcze
bias winding=uzwojenie polaryzacyjne
biased estimator=estymator obciążony
biased exponent=wykładnik przesunięty
biased sample=próbka obciążona
bias-ply tyre=opona diagonalna
biassing=polaryzacja
biassing=przepięcie
bias-temperature=polaryzacja-temperatura
biatomic=dwuatomowy
biax=biaks
biax=biaks element ferrytowy pamięciowy
biaxial crystal=kryształ optycznie dwuosiowy
bib valve=kurek czerpalny
bib-cock=kurek czerpalny
bibenzyl=dwubenzyl
bible paper=papier biblijny
bibliographic description=opis bibliograficzny
bibliographical identification=zespół elementów bibliograficznych do
identyfikacji dokumentów
bibliographical strip=oznaczenie bibliograficzne
bibliographical strip=pole bibliograficzne
bibliology=bibliologia
bibliology=księgoznawstwo
bibliology=nauka o książce
bicable ropeway=kolej dwulinowa
bicarbonate=kwaśny węglan
bicarbonate=wodorowęglan
bicarbonate alkalinity=zasadowość wodorowęglanowa
bicarburetted hydrogen=eten
bicarburetted hydrogen=etylen
bicharacteristics=bicharakterystyka
bichloride of mercury=chlorek rtęciowy
bichloride of mercury=sublimat
bichromate=dwuchromian
bichromated gelatine=żelatyna uczulona dwuchromianem amonowym
bick=róg kowadła
bick iron=dwuróg
bicolorimeter=kolorymetr Gillespiego do oznaczania pH
bicompact=dwuzwarty
biconcave=dwustronnie wklęsły
biconcave=dwuwklęsły
biconcave lens=soczewka dwuwklęsła
biconical antenna=antena dwustożkowa
biconical horn antenna=antena dwu-stożkowa
biconvex=dwustronnie wypukły
biconvex=dwuwypukły
biconvex aerofoil section=profil dwuwypukły
biconvex aerofoil section=profil wypukły
biconvex lens=soczewka dwuwypukła
bicrystal=bikryształ
bicrystal=dwukryształ
bicurvature=krzywizna podwójna
bicycle landing gear=podwozie jednośladowe
bicycle pump=pompka rowerowa
bicycle undercarriage=podwozie jednośladowe
bicyclic=dwupierścieniowy
bicyclic system=układ bicykliczny
bicyclic system=układ dwupierścieniowy
bicyclic terpenes=terpeny bicykliczne
bicyclic terpenes=terpeny dwupierścieniowe
bid hook=mały bosak
bid price=cena oferowana
bidder=oferent
bidder=stający do przetargu
bidentate ligand=ligand dwudonorowy
bidentate ligand=ligand dwufunkcyjny
bidentate ligand=ligand dwukleszczowy
bi-direction=dwukierunkowość
bidirectional=dwukierunkowy
bi-directional alignment=wyrównanie dwukierunkowe
bidirectional association=asocjacja dwukierunkowa
bidirectional bus=magistrala dwukierunkowa
bidirectional bus=szyna dwukierunkowa
bidirectional language=język dwukierunkowy
bidirectional link=powiązanie dwukierunkowe
bidirectional parallel=dwukierunkowy równoległy
bidirectional printing=drukowanie dwukierunkowe
bidirectional relationship=związek dwukierunkowy
bidirectional thyristor=triak
bidirectional thyristor=tyrystor dwukierunkowy
bidirectional thyristor=tyrystor symetryczny
bidirectional transistor=tranzystor dwukierunkowy
bi-drum boiler=kocioł dwuwalczakowy
biennial plant=roślina dwuletnia
biennium=okres dwuletni
bifid=dwudzielny
bifid=rozdzielony na polowy
bifid=rozpołowiony
bifilament bulb=żarówka dwużarnikowa
bifilar=bifilarny
bifilar=dwunitkowy
bifilar winding=uzwojenie bifilarne
bifilar winding=uzwojenie dwunitkowe
bifluoride=kwaśny fluorek
bifluoride=wodorofluorek
bifocal=dwuogniskowy
bifocal lens=szkło okularowe dwuogniskowe
bifuel system=dwupaliwowy układ zasilania
bifunctional ion-exchange resins=żywice jonitowe amfoteryczne
bifunctional molecule=cząsteczka dwufunkcyjna
bifurcate=bifurkować
bifurcate=rozdwajać
bifurcate=rozdwojony
bifurcate=rozgałęziać się
bifurcate=rozwidlać się w dwóch kierunkach
bifurcated rivet=nit rozwidlony
bifurcated submerged tube=krystalizatorem
bifurcated submerged tube=wlew zanurzony rozwidlony miedzy kadzią pośrednią
bifurcated winding=uzwojenie o grupach dzielonych
bifurcating box=mufa rozdzielcza
bifurcation=bifurkacja
bifurcation=rozgałęzienie
bifurcation=rozwidlenie w dwóch kierunkach
bifurcation buoy=pława rozwidlenia toru
big game=gruba zwierzyna
big inch pipe=rura o dużej średnicy do rurociągów
big industry=wielki przemysł
big-end=łeb korbowy korhowodu
big-end=stopa korbowodu
big-end-down ingot=wlewek zbieżny ku górze
big-end-down ingot mould=wlewnica zbieżna ku górze
big-end-up hot top mould=wlewnica zbieżna ku dołowi z nadstawką
big-end-up ingot=wlewek zbieżny ku dołowi
big-end-up ingot mould=wlewnica zbieżna ku dołowi
big-lot production=produkcja wielkoseryjna
bigraded module=moduł z podwójną gradacją
biguanide=biguanid
biharmonic=biharmoniczny
biharmonic equation=równanie biharmoniczne
bijection=bijekcja
bilateral dimensioning=wymiarowanie dwugraniczne
bilateral element=element asynchroniczny
bilateral element=element dwukierunkowy
bilateral element=element symetryczny
bilateral limits=wymiary graniczne
bilateral scanning=wybieranie dwustronne
bilateral tolerancing=tolerowanie dwugraniczne
bilateral triode switch=tyrystor
bilaterally=bilateralnie
bilayer=warstwa bimolekularna
bilayer=warstwa dwucząsteczkowa
bilberry=czernica
bile acid=kwas żółciowy
bile duet=przewód żółciowy
bile pigments=barwniki żółci
bilge=obło
bilge=zęza
bilge block=blok obłowy
bilge block=blok szkutniczy
bilge board=pokrywa zęzowa
bilge bracket=węzłówka obłowa
bilge chest=skrzynią zęzowa
bilge ejector=ejektor zęzowy
bilge intercostal stringer=wzdłużnik obłowy przerywany
bilge keel=odbojnica obłowa na łodziach
bilge keel=stępka oblowa
bilge keel=stępka przechyłowa
bilge keel=uchwyt ratowniczy na obłach łodzi
bilge keelson=wzdłużnik obłowy
bilge line=rurociąg zęzowy
bilge logs=płozy wodowaniowe
bilge plate=płyta obłowa
bilge pump=pompa zęzowa okrętowa
bilge saw=piła walcowa
bilge shore=kloc obłowy w doku
bilge strake=obłowy pas poszycia
bilge stringer=wzdłużnik obłowy
bilge system=instalacja zęzowa
bilge water=woda zęzowa
bilge ways=płozy wodowaniowe
bilge well=studzienka zęzowa
bilifulvin=bilirubina
bilinear=bilinearny
bilinear=dwuliniowy
bilinear interpolation=interpolacja dwuliniowa
bilingual=dwujęzyczny
bilingual dictionary=słownik dwujęzyczny
bilirubin=bilirubina
biliverdin=biliwerdyna
bill of entry=deklaracja celna przesyłek
bill of entry=manifest ładunkowy
bill of exchange=weksel
bill of goods=faktura
bill of health=świadectwo zdrowia
bill of lading=konosament
bill of lading=list przewozowy
bill of materials=wykaz materiałów
bill of quantities=przedmiar robót
bill of sale=akt kupna-sprzedaży
billboard=poduszka kotwiczna
billboard=tablica ogłoszeń
billet=kęs
billet conditioner=maszyna do oczyszczania kęsów
billet continuous casting machine=urządzenie do ciągłego odlewania wlewków
kwadratowych o przekroju kęsa
billet furnace=piec do nagrzewania kęsów
billet mill=walcownia kęsów
billet shear=nożyce do kęsów
billi billionth=jedna bilionowa
billi billionth=jedna miliardowa
billing code=kod opłaty
billing machine=maszyna do fakturowania
billing price=cena fakturowa
billion electron volts=bilion elektronowoltów
billion electron volts=gigaelektronowolt
billion electron volts=miliard elektronowoltów
billions of barrels=miliardów baryłek
billionth=jedna bilionowa
billionth=jedna miliardowa
billionth=miliardowy
billow=grzywacz
billy roll=rolka luźna do oparcia materiału przy walcowaniu blachy
bimanual=oburęczny
bimetal=bimetal
bi-metal liner=panew dwuwarstwowa
bimetallic=bimetaliczny
bimetallic=bimetalowy
bimetallic=dwumetaliczny
bimetallic corrosion=korozja bimetaliczna
bimetallic corrosion=korozja stykowa
bimetallic strip vacuum gauge=próżniomierz bimetaliczny
bimetallic thermometer=termometr bimetaliczny
bimodal distribution=rozkład dwumodalny
bimolecular=bimolekularny
bimolecular=dwucząsteczkowy
bimorph celi=bimorf
bimorph celi=dwupłytka piezoelektryczna
bimorph celi=płytka piezoelektryczna
bin number=numer podajnika
bin system of pulverized coal preparation=centralne przygotowanie pyłu w
młynowni centralnej
bin-and-feed boiler=kocioł pyłowy o bunkrowaniu pośrednim
binaphthalenyl=binaftenyl
binary acid=kwas beztlenowy
binary addition=sumowanie dwójkowe
binary alloy=stop dwuskładnikowy
binary alloy=stop podwójny
binary arithmetic=arytmetyka binarna
binary association=asocjacja binarna
binary balanced function=zrównoważona funkcja binarna
binary carry=przeniesienie dwójkowe
binary channel=kanał binarny
binary channel=kanał dwójkowy
binary chop=przeszukiwanie dwudzielne
binary chop=przeszukiwanie dychotomiczne
binary code=kod binarny
binary code=kod dwójkowy
binary coded decimal system=system dziesiętny kodowany dwójkowo
binary collision=zderzenie podwójne
binary complement=uzupełnienie dwójkowe
binary compound=związek dwusktadnikowy
binary connective=spójnik dwuargumentowy
binary convolution code=kod dwójkowy splotowy
binary counter=licznik binarny
binary counter=licznik binarny dwójkowy
binary counter=licznik dwójkowy
binary cycle=obieg dwuczynnikowy
binary decoder=dekoder binarny dwójkowy
binary digit=bit
binary digit=cyfra dwójkowa
binary digit=znak dwójkowy
binary digital variable=zmienna binarna
binary divide=podziel dwójkowo
binary dump=zrzut binarny
binary element=element dwójkowy
binary eutectic=eutektyka podwójna
binary floating point digital differential analyzer=cyfrowy różnicowy dwójkowy
analizator zmiennoprzecinkowy
binary floating-point number=binarna liczba zmiennoprzecinkowa
binary flutter=flatter o dwóch stopniach swobody
binary format=format binarny
binary image processor=binarny procesor obrazowy
binary Information transfer system=dwójkowy system przekazywania informacji
binary integer=binarna liczba całkowita
binary item=element binarny
binary item=pozycja binarna
binary large object=duży obiekt binarny
binary large object=obiekt danych nieprzetworzonych
binary large object=obiekt typu
binary logic=logika binarna
binary logic=logika dwójkowa
binary logic=logika dwuwartościowa
binary lookup=przeszukiwanie dwudzielne
binary lookup=przeszukiwanie dychotomiczne
binary lookup=wyszukiwanie binarne
binary message=komunikat binarny
binary mixture=mieszanina dwuskładnikowa
binary notation=notacja dwójkowa
binary notation=zapis binarny
binary notation=zapis dwójkowy
binary number=liczba dwójkowa
binary number system=układ zerojedynkowy
binary number system=układ zero-jedynkowy
binary numeral=liczebnik binarny
binary numeral=liczebnik dwójkowy
binary operator=operator binarny
binary operator=operator dwuargumentowy
binary phase shift keying=binarne kluczowanie z przesuwem fazy
binary point=przecinek dwójkowy
binary program=program binarny
binary program=program dwójkowy
binary program=program dwójkowy w języku maszyny
binary rate multiplier=binarny programowany dzielnik częstotliwości
binary rate multiplier=mnożnik binarny częstotliwości
binary relation=relacja dwuargumentowa
binary representation=przedstawienie dwójkowe
binary representation=reprezentacja binarna
binary representation=reprezentacja dwójkowa
binary representation of number=przedstawienie binarne liczby
binary scaler=przelicznik dwójkowy
binary scattering=rozpraszanie dwukrotne
binary scattering=rozpraszanie podwójne
binary search=przeszukiwanie dwudzielne
binary search=przeszukiwanie dychotomiczne
binary search=wyszukiwanie binarne
binary semaphore=semafor binarny
binary signalling=sygnalizacja binarna
binary signalling=sygnalizacja dwójkowa
binary solution=roztwór dwuskładnikowy
binary steel=stal trójskładnikowa
binary stream=strumień binarny
binary string=łańcuch binarny
binary subtraction=odejmowanie dwójkowe
binary synchronous communication=binarna transmisja synchroniczna
binary synchronous communications protocol=binarny synchroniczny protokół
komunikacyjny
binary system=system binarny
binary system=układ dwójkowy
binary system=układ dwuskładnikowy
binary timestamp=datownik binarny
binary tree=drzewo decyzyjne
binary variable=zmienna binarna
binary variable=zmienna dwójkowa
binary-coded decimal=liczba dziesiętna kodowana dwójkowo
binary-coded decimal arithmetic=arytmetyka liczb dziesiętnych kodowanych
dwójkowo
binary-coded-decimal system=kod dwójkowodziesiętny
binary-decimal=dwójkowo-dziesiętny
binary-decimal counter=licznik dwójkowo-dziesiętny
binary-to-decimal=dwójkowo-dziesiętny
binary-to-decimal conversion=konwersja dwójkowo-dziesiętna
binary-to-decimal conversion=przetwarzanie dwójkowo-dziesiętne
binary-to-decimal decoder=dekoder dwójkowodziesiętny
binary-to-hexadecimal=dwójkowo-szesnastkowy
binary-to-octal=dwójkowo-ósemkowy
binary-to-octal conversion=konwersja dwójkowo-ósemkowa
binate=zdwojony
binaural=dwuuszny
bind file=plik wiązania
binder attachment=przyrząd wiążący wiązałki
binder board=tektura introligatorska
binder deck=stół wiązacza wiązalki
binder language=język konsolidatora
binder lever=dźwignia mocująca
binder lever=dźwignia zaciskowa
binder metal=metal wiążący w cermetalach
bindery=baza obiektów sieci
bindery=główna baza danych serwera NetWare
bindery file=plik bazy obiektów sieci
bindery object=obiekt zawarty w bazie obiektów serwera
binding agent=lepiszcze
binding agent=spoiwo
binding agent=środek wiążący
binding directory=katalog powiązany
binding edge=krawędź oprawy
binding energy=energia wiązania
binding energy per atom=energia wiązania
binding energy per particle=energia wiązania na atom
binding force=sila wiązania
binding handle=uchwyt powiązania
binding information=informacje o powiązaniach
binding joist=podciąg stropowy
binding margin=obrzeże rysunku do broszurowania
binding of atoms=łączenie się atomów
binding of open-hearth furnace=uzbrojenie pieca martenowskiego
binding post=śruba zaciskowa
binding qualities=spoistość spoiwa
binding qualities=własności wiążące
binding rafter=płatew
binding time=czas wiązania
binding wire=drut do wiązania
binding wire=drut usztywniający przewleczony przez łopatki wieńca łopatkowego
binding wire=drut wiążący
bineutron=bineutron
bing=hałda
bing=zwał
bing-bang=grom dźwiękowy przy przekraczaniu prędkości dźwięku
bing-bang=uderzenie dźwiękowe
Bingham plastic=ciecz plastyczna
Bingham plastic=płyn binghamowski
bingstead=miejsce zwałowania
bingstead=wysypisko
binhex=binheksa
binistor=binistor
binnacle=podstawa kompasu
binnacle=szafka kompasowa
binnacle helmet=kopuła szafki kompasowej
binning=sortowanie struktur półprzewodnikowych
binocular=dwuobiektywowy
binocular=dwuoczny
binocular=lornetka
binocular camera=aparat fotograficzny stereoskopowy
binocular disparity=rozbieżność w obserwacji dwuocznej
binocular eyepiece=okular dwuoczny
binocular microscope=mikroskop dwuokularowy
binocular vision=widzenie obuoczne
binodal=binoda
binodal=krzywa rozwarstwienia
binode=dioda-trioda
binomial array=trójkąt Pascala
binomial distribution=rozkład Bernoulliego
binomial distribution=rozkład dwumianowy
binormal gebm. dwunormalna=binormalna
binuclear complex=kompleks dwurdzeniowy
bio-aeration=biologiczne oczyszczanie ścieków
bioassay test=badanie biologiczne metodami biologicznymi
bioavailability of nutrients=przyswajalność składników pokarmowych
biocatalyst=biokatalizator
biocatalyst=katalizator biochemiczny
biocenosis=biocenoza
biochemical catalyst=biokatalizator
biochemical catalyst=katalizator biochemiczny
biochemical engineering=bioinżynieria
biochemical engineering=inżynieria biochemiczna
biochemical oxygen demand=biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
biochip=cząsteczka związku organicznego jako podłoże mikroelementu
elektronicznego
biochore=biochora
biocides=biocydy substancje do niszczenia mikroflory i mikrofauny
bioclimatology=bioklimatologia
biocorrosion=biokorozja
biocorrosion=korozja biologiczna
biocybernetics=biocybernetyka
biodegradability=podatność na rozkład biologiczny
biodegradation=biodegradacja
biodegradation=rozkład biologiczny
biodynamics=biodynamika
bioelectric current=prąd bioelektryczny
bioelectric null=potencjał bioelektryczny zerowy
bioelectricity=biolelektryczność
bioelectronics=bioelektronika
bioenergetics=bioenergetyka
bioengineering=bioinżynieria
bioengineering=inżynieria biochemiczna
biofacies=biofacja
biofactor=biofaktor
biofeedback=biologiczne sprzężenie zwrotne
biofilter=biofiltr
biofilter=filtr biologiczny
biofilter=złoże biologiczne
biogas=biogaz
biogas=gaz biologiczny
biogenesis=biogeneza
biogenic=biogeniczny
biogenic=biogenny
biogeocenosis=biogeocenoza
biogeochemical cycle=cykl biogeochemiczny
biogeochemistry=biogeochemia
biogeography=biogeografla
bioherm=bioherma
biokinetics=biokinetyka
biolith=biolit
biological activity=aktywność biologiczna
biological age=wiek biologiczny
biological and chemical=biologiczny i chemiczny
biological balance=równowaga biologiczna
biological clock=zegar biologiczny
biological corrosion=biokorozja
biological corrosion=korozja biologiczna
biological dose conversion factor=biologiczny współczynnik konwersji dawki
biological effect=działanie biologiczne
biological effects of ionizing radiation=biologiczne efekty promieniowania
jonizującego
biological electronics=bionika
biological filter=biofiltr
biological filter=filtr biologiczny
biological filter=złoże biologiczne
biological half-life=okres połowicznego wydalania
biological half-life=półokres wydalania
biological nitrogen fixation=biologiczne wiązanie azotu
biological oxidation=utlenianie biologiczne
biological oxygen demand=biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
biological reaction=reakcja biologiczna organizmu
biological shield=osłona biologiczna
biological stain=barwnik mikroskopowy
biological treatment=oczyszczanie biologiczne ścieków
biological treatment plant=oczyszczalnia biologiczna ścieków
biological value=wartość biologiczna białka
biological warfare=wojna biologiczna
biologicals=organo-preparaty
biologicals=preparaty biologiczne
biology=biologia
bioluminescence=bioluminescencja
biolysis=bioliza
biomathematics=biomatematyka
biome=bioma
biomechanics=biomechanika
biomedical=biomedyczny
biomedical reactor=reaktor jądrowy do napromieniowań biologicznych
biomedicine=biomedycyna
biometeorology=biometeorologia
biometric=biometryczny
biometric device=urządzenie biometryczne
biometrics=biometryka
biometry=biometria
bionics=bionika
biopack=komora biologiczna na statku kosmicznym
biophysicist=biofizyk
bioplasm=protoplazma
biopotential=biopotencjał
biopotential=potencjał bioelektryczny
bioptical pyrometer=pirometr kombinowany barwowy i luminancyjny
biorthogonal=biortogonalny
biorthogonalization=biortogonalizacja
bios bios=czynnik wzrostowy drożdży
biosatellite=sztuczny satelita z żywymi organizmami na pokładzie
biose=bioza
biosensor=czujnik biologiczny
biosensor=czujnik graficznego urządzenia wejściowego
biostatic=biostatyczny hamujący wzrost i rozmnażanie
biostratigraphy=biostratygrafia
biosynthesis=biosynteza
biosynthesis=synteza biologiczna
biot=biot
Biot number=liczba Biota
biota=fauna i flora danego regionu
biotechnology=biotechnika
biotechnology=biotechnologia
biotelemetry=biotelemetria
biotic=biotyczny odnoszący się do życia i żywych organizmów
biotic community=biocenoza
biotite=biotyt
biotope=biotop środowisko
biotron=komora do badań biologicznych pozwalająca na symulowanie określonych
warunków otoczenia
Biot-Savart law=prawo Biota-Savarta
biotype=biotyp
bipack=bipak
bi-parting door=drzwi dwudzielne rozsuwane
bipartite=dwudzielny
bipartite cubic=dwudzielna parabola sześcienna
bipartite graph=graf dwudzielny
bipedal=dwunożny
biphasic=dwufazowy układ
biphenyl=bifenyl
biphenylene=bifenylen
biphenylyl=bifenylil
biplane=dwupłat
biplane rudder=ster dwupłetwowy
biplane rudder=ster podwójny
bipod=dwójnóg
bipod=podstawa dwunożna
bipod mast=maszt dwunożny
bipolar=bipolarny
bipolar=dwubiegunowy
bipolar coding=kodowanie bipolarne
bipolar electrode=elektroda dwubiegunowa
bipolar electrode=elektroda pośrednia
bipolar integrated circuit=układ scalony
bipolar integrated circuit=układ scalony bipolarny
bipolar junction transistor=bipolarny tranzystor złączowy
bipolar junction transistor=tranzystor bipolarny
bipolar junction transistor=tranzystor złączowy bipolarny
bipolar magnetization magnesowanie osiowe=magnesowanie wzdłużne
bipolar process=proces bipolarny technologiczny
bipolar transistor=tranzystor bipolarny
bipolymer=bipolimer
biprism=bipryzmat
biprism=pryzmat podwójny
bipropellant=materiał napędowy dwuskładnikowy do rakiet
bipropellant=propergol dwupłynowy
bipyramid=piramida podwójna
biquadratic=dwukwadratowy
biquadratic equation=równanie dwukwadratowe
biquinary code=kod dwupiątkowy
biquinary notation=notacja dwupiątkowa
biquinary notation=zapis dwupiątkowy
biradical=dwurodnik
bird=pocisk rakietowy
bird=statek kosmiczny
bird dung=guano
bird repellent=środek odstraszający ptaki
bird-eyes=małe pęcherzyki gazów wydobywające się z kąpieli przez warstwę żużla w
procesie tyglowym
bird's beak=struktura typu ptasi dziób
bird's-eye view=widok z lotu ptaka
bird's-eye view=widok z powietrza
birefringence=dwójłomność
birefringence=podwójne załamanie
birefringent crystal=kryształ o podwójnym załamaniu
Birmingham gauge=brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu
Birmingham gauge=oznaczonych umownymi liczbami
Birmingham gauge=stosowa
Birmingham wire gauge=brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu
Birmingham wire gauge=oznaczonych umownymi liczbami
birth and death process=proces urodzin i śmierci
birth control=regulacja urodzeń
birth rate=przyrost naturalny
birth-certificate=metryka
birth-certificate=świadectwo urodzenia
birth-control=regulacja proporcjonalna
birthday attack=atak z wykorzystaniem paradoksu dnia urodzin
birthday paradox=paradoks dnia urodzin
birth-mark=krąg Plimsolla
birth-mark=krąg wolnej burty
birth-mark=znak wolnej burty
bis chloroacetic anhydride=bezwodnik bis chlorooctowy
bisazo compounds=związki bisazowe
bischofite=biszofit
biscuit enamel=emalia mokra
biscuit fire=wypalanie bez szkliwa
biscuit fire=wypalanie na biskwit
bisected=dzielić na połowę
bisecting=dzielący na pół
bisecting point of segment=środek odcinka
bisection=podział na pół
bisection=przepołowienie
bisector=dwusieczna
bisector=dwusieczna kąta
bisector=symetralna
bisector=symetralna odcinka
bisectrix=dwusieczna kąta osi optycznych
bisexual=obojnaczy
bismite=bizmit
bismuth glance=bizmutyn
bismuth glance=bizmutynit
bismuth glance=błyszcz bizmutu
bismuth ochre=ochra bizmutowa
bismuth spar=bizmutyt
bismuth trioxide=tlenek bizmutawy
bismuth trioxide=trójtlenek bizmutu
bismuthate=bizmutan
bismuthide=bizmutek
bismuthine=bizmutowodór
bismuthinite=bizmutyn
bismuthinite=bizmutynit
bismuthinite=błyszcz bizmutu
bismuthism=zatrucie bizmutem
bismuthosis=zatrucie bizmutem
bismuthyl=bizmutyl
bismutite=bizmutyt
bisphenoid=sfenoedr
bisque=biskwit półwyrób wypalony nieszkliwiony
bissel=wózek jednoosiowy Bissela
bissextile year=rok przestępny
bistable=bistabilny
bistable=dwustabilny
bistable chattering=drgania bistabilne
bistable circuit=przerzutnik bistabilny
bistable circuit=układ bistabilny
bistable elements=elementy bistabilne
bistable latch=zatrzask typ przerzutnika
bistable magnetic core=bistabilny rdzeń magnetyczny
bistable multivibrator=multiwibrator bistabilny
bistable relay=przekaźnik dwustabilny
bistable trigger=przerzutnik dwustabilny
bistatic radar=system radiolokacyjny
bistoury=wąski nóż chirurgiczny
bisulfate=kwaśny siarczan
bisulfate=wodorosiarczan
bisulfite=kwaśny siarczyn
bisulfite=wodorosiarczyn
bisulfiting=siarczynowanie
bit=nakładka na części roboczej noża
bit=nóż do struga
bit=ost
bit=płytka
bit=świder
bit=wiertło
bit clear=kasowanie bitu
bit commitment=zobowiązanie bitowe
bit control vector=binarny wektor sterujący
bit data=dane bitowe
bit density=gęstość zapisu dwójkowego
bit error probability=prawdopodobieństwo wystąpienia bitów błędnych
bit error rate=bitowa stopa błędów
bit manipulation=operowanie bitami
bit mask=maska bitowa
bit of key=bródka klucza
bit of key=łopatka klucza
bit packing density=gęstość zapisu dwójkowego
bit per inch=bit końca pakietu
bit plane=płat bitowy
bit position=pozycja bitu
bit rate=prędkość przesyłania
bit rate=szybkość przesyłania danych
bit rate=szybkość transmisji
bit rate=szybkość transmisji bitów
bit resolution=rozdzielczość bitowa
bit set=ustawianie bitu
bit significance=waga bitu
bit storage and sense=gromadzenie i odczytywanie bitów
bit string=ciąg bitów
bit string=łańcuch bitowy
bit stuffing=napełnianie bitami
bit stuffing=tłoczenie bitów
bit testing=testowanie bitów
bit tool=nóż oprawkowy
bit weight=waga bitu
bitch=klamra ciesielska o ostrzach wygiętych w przeciwnych kierunkach
bitch=urywak rdzenia
bite=chwyt
bite=chwytać
bite=posuw przy wydłużaniu podczas kucia
bite=ugr
bite=zaciskać się
bite=zaciśnięcie
bite of glue=działanie kleju na materiał klejony
bite of rolls=chwyt walców
bite ratio=stosunek posuwu do szerokości materiału przy wydłużaniu podczas kucia
bite region of the work rolls=kotlina walcowania
biting conditions=warunki chwytu
bitmap=bitmapa
bitmap=bitplan
bitmap button=przycisk z grafiką rastrową
bitmap font=czcionka bitmapowa
bitmap font=czcionka rastrowa
bitmap image=grafika rastrowa
bitmap image=ilustracja rastrowa
bitmap picture=obrazek rastrowy
bitmap resolution=rozdzielczość mapy bitowej
bit-plane encoding=kodowanie według płatów bitowych
bits per inch=bitów na cal gęstość zapisu
bits per inch=bity na cal
bits per milimeter=bity na milimetr
bits per second=bitów na sekundę szybkość zapisu
bits per second=bity na sekundę
bit-slice microprocessor=mikroprocesor segmentowy
bit-sliced architecture=architektura segmentowa
bit-sliced organization=organizacja bitowo-segmentowa
bit-sliced processor=procesor segmentowy
bit-stock=korba do świdrów
bit-stock twist drill=wiertło kręte z chwytem kwadratowym do korb ręcznych
bitt=pachołek
bitt pin=poprzeczka pachołka
bitter almond oil=olejek z gorzkich migdałów
bitter end=koniec łańcucha kotwicznego w komorze łańcuchowej
Bitter pattern=obraz domen magnetycznych uwidoczniony na powierzchni kryształu
ferromagnetycznego
bitter salt=sól angielska
bitter salt=sól gorzka
bittern=ług macierzysty pozostały po wykrystalizowaniu NaCl z wody morskiej
bitters=nalewka gorzka
bitts=pachołek podwójny
bitumastic=bitumastyk masa do uszczelniania
bitumen=bitum
bituminization=bitumizacja
bituminized aggregate=kruszywo bitumowane
bituminous=bitumiczny
bituminous cement=spoiwo bitumiczne
bituminous coal=węgiel bitumiczny gazowopłomienny
bituminous coal=węgiel kamienny
bituminous concrete=asfaltobeton
bituminous concrete=beton bitumiczny
bituminous lacquer=lakier asfaltowy
bituminous lacquer=lakier bitumiczny
bituminous rock=skała bitumiczna
bituminous sand=piasek bitumiczny
bituminous shale=łupek bitumiczny
bituminous wood=ksylit
bituminous wood=lignit
bitwise operator=operator poziomu bitowego
bi-uniform correspondence=odpowiedniość wzajemnie jednoznaczna
biuret=biuret
biuret reaction=reakcja biuretowa
bivalent=dwuwartościowy
bivariant=dwuzmienny o dwóch stopniach swobody
bivariate distribution=rozkład dwuwymiarowy
bivinyl=dwuwinyl
bivinyl=erytren
black and white television=telewizja czarno-biała
black annealing=wyżarzanie ciemne bez atmosfery ochronnej
black antimony=antymon czarny bezpostaciowa odmiana alotropowa
black antimony=trójsiarczek antymonu
black ash=produkt spalania ługu czarnego w
black ash=siarczek barowy
black balsam=balsam peruwiański
black bar=pręt stalowy czarny
black blasting powder=saletra wybuchowa
black bolt=śruba nieobrobiona
black box=czarna skrzynka
black chromium plating=chromowanie na czarno
black cooking=czarne gotowanie
black cooper=miedź czarna
black cooper=miedź surowa
black damp=powietrze kopalniane o malej zawartości tlenu
black diamond=karbonado
black earth=ziemia czarna
black glass=szkło opakowe czarne
black hole effect=efekt ciemni głębinowej przy lądowaniu w nocy na światła
black ice=ciemny lód
black iron=blacha stalowa czarna
black iron ore=magnetyt
black iron ore=żelaziak magnetyczny
black iron oxide=tlenek żelazawy
black level=poziom czerni
black light lamp=lampa Wooda
black liquor=lug czarny
black liquor=ług posiarczynowy
black list=czarna lista
black listener=pajęczarz
black market=czarny rynek
black match=stopina
black mica=biotyt
black mustard oil=olejek gorczyczny
black nickel plating=niklowanie na czarno
black nut=nakrętka nieobrobiona
black oil=ropa naftowa
black oil=ropa pozostająca w zbiornikowcu po płukaniu zbiorników
black oil=smar wagonowy
black oxidation=czernienie
black oxide of iron=czerń żelazowa
black patch=plama zgorzeliny pozostała na powierzchni blachy wskutek
niewłaściwego wytrawiania
black phosphorus=fosfor czarny
black phosphorus=fosfor metaliczny
black pickling=wytrawianie wstępne blachy
black poplar=sokora
black powder=proch czarny
black powder=proch dymny
black print head=głowica drukująca dla czerni
black print paper=papier heliograficzny
black rolled bar=pręt walcowany czarny
black sheet blacha=stalowa czarna
black silver=stefanit
black smoker=gorące źródło na dnie oceanu wyrzucające masy drobnoziarnistych
minerałów
black stain=szkliwo czarne
black start-up=rozruch autonomiczny
black start-up=rozruch bez poboru mocy ze źródeł zewnętrznych
black strip=pokryta zgorzeliną
black strip=taśma czarna walcowana na gorąco
black varnish=lakier asfaltowy
black varnish=lakier bitumiczny
black wash=czernidlo
black work=przedmiot nieobrobiony
black-and-white television=telewizja czarno-biała
black-and-white television=telewizja monochromatyczna
blackbandper=łupek węglowy przerośnięty syderytem
blackboard=tablica do pisania
blackboard=tablica szkolna
blackbody=ciało doskonale czarne
blackbody=promiennik zupełny
blackbody radiation=promieniowanie ciała doskonale czarnego
blackbody temperature=temperatura czarna
blackbody temperature=temperatura luminancyjna
blacker-than-black level=podczerń
blackheart malleable cast-iron=żeliwo ciągliwe czarne
blackheart process=wyżarzanie grafityzujące żeliwa ciągliwego
blacking=czernidlo
blacking=czernienie
blacking=grafitowanie
blacking mill=mieszarka do czernideł
black-lead=grafit
black-lead=pręt grafitowy
blacklight=promieniowanie niewidzialne na odpowiednim podłożu wywołujące obraz
widzialny
blacklist=czarna lista
blacklisted=czarna lista
blacklisting=czarna lista
black-out=zaciemnienie
black-out=zamroczenie
blackout failure=błąd zaciemnienia
blackout time=czas zaciemnienia
blackplate=blacha czarna
blacksmith forging=kucie swobodne
blacksmith forging=odkuwka swobodna
blacksmith shop=kuźnia
blacksmith shop=warsztat kowalski
blacksmith welding=zgrzewanie kuźnicze
blacksmith's hammer=młotek kowalski
blacksmith's punch=przebijak kowalski
blackspot=czarny punkt
blackspot=miejsce niebezpieczne
blackstrap molasses=końcowy melas z trzciny cukrowej
blacktop=mieszanka bitumiczna do nawierzchni
bladder=dętka piłki
bladder=wezykla
bladder press=prasa wulkanizacyjna
blade annulus=wieniec łopatkowy turbiny
blade azimuth=azymut łopaty wiroplata
blade back of screw blade=strona ssąca skrzydła śruby
blade block pattern=wzornik łopatki wirnika
blade camber=strzałka linii szkieletowej profilu łopatki wirnika
blade cascade=palisada łopatek w maszynie przepływowej
blade clearance=luz łopatkowy
blade contact=styk nożowy
blade efficiency=sprawność łopatkowa
blade erosion=erozja łopatki turbiny
blade face of screw blade=strona cisnąca skrzydła śruby
blade groove=rowek łopatkowy
blade groove=wrąb łopatkowy tarczy turbin\>
blade guide=prowadnik piły taśmowej
blade incidence angle=kąt nastawienia łopaty Śmigla
blade incidence angle=wirnika
blade inlet angle=kąt wlotowy łopatki wirnika
blade length=długość łopatki turbiny
blade length=wysokość łopatki
blade loading=obciążenie powierzchni łopaty śmigła
blade locking piece=zamek łopatkowy w wirniku turbiny
blade of shear=nóż nożyc
blade pack=pakiet łopatek
blade pack=zespół łopatek
blade passage=kanał międzylopatkowy wirnika
blade profile=profil topatki
blade ring=wieniec łopatkowy
blade root=nasada łopaty śmigła
blade root=stopka łopatki
blade section=profil skrzydła śruby
blade speed ratio=stopień prędkości topatki w turbinach gazowych
blade sweep=kątowe odchylenie osi łopaty śmigła od kierunku promieniowego w
płaszczyźnie obrotu
blade system=układ łopatek
blade system=utopatkowanie
blade turn=kolano rurowe z łopatkami kierującymi
blade twist=zwichrzenie łopatki
blade type connector=złącze wtyczkowe płaskie
blade windage loss=strata brodzenia łopatek
blade windage loss=strata wentylacji w turbinach
blade-angle setting=kąt ustawienia łopatki wirnika
blade-channel=kanał międzylopatkowy wirnika
bladed cylinder=walec nożowy obrabiarki do skór
blading=układ łopatek
blading=utopatkowanie
blanc fixe=biel barowa
blanc fixe=biel barytowa
blanching=blanszowanie
blank bill of lading=konosament na okaziciela
blank carburizing=pseudonawęglanie
blank cartridge=nabój ślepy
blank cell=komórka pusta
blank cone=stożek wierzchołków zębów koła zębatego stożkowego
blank determination=próba zerowa
blank determination=ślepa próba
blank development=rozwinięcie wytłoczki z naddatkiem na obcięcie
blank flange=zaślepka kołnierzowa rury
blank hardening=hartowanie ślepe
blank hardening=próba hartowania
blank in matrix-case key=klawisz ślepej matrycy w ramce matrycowej sktadarki
monotypowej
blank line=pusty wiersz
blank line=wiersz odstępu
blank material=justunek
blank material=materiał zecerski ślepy
blank mould=forma wstępna
blank mould=przedforma
blank nitriding=pseudoazotowanie
blank off=przesłonić otwór
blank off=zaślepiać rurę
blank off=zasłonić
blank page=wakat
blank powder=proch do amunicji ślepej
blank space=puste miejsce
blank space=światło
blank space=znak odstępu
blank spacing=odstęp między wykrojami
blank table=płyta przedformy
blank tape=taśma czysta
blank test=próba ślepa
blank test=próba zerowa
blank titration=miareczkowanie ślepe
blank vat=kadź ślepa jarbiarska
blank wali=ściana ślepa
blank window=okno ślepe
blanked tuyere=dysza zaślepiona w konwertorze
blanket deposit=złoże płasko zalegające
blanket filter=filtr tkaninowy
blanket of steam=warstwa pary
blanket rock=nadkład skalny
blanket rock=skały stropowe
blanket soldering=lutowanie w atmosferze ochronnej
blankholder=dociskacz przy ciągnieniu
blankholder plate=płyta dociskowa przy wytłaczaniu na prasie podwójnego
działania
blanking=wycinanie wyk
blanking=wygaszanie
blanking=wygaszanie elementów obrazu
blanking=wykrawanie
blanking=zaślepianie otworu
blanking die=wycinak
blanking die=wykrojnik
blanking input=wejście wygaszające
blanking level=poziom wygaszania
blanking pedestal=podstawa impulsu wygaszającego
blanking plug=korek zaślepiający
blanking press=prasa do wycinania
blanking pulse=impuls wygaszający
blanking scrap=ażur
blanking signal=sygnał wygaszający
blanking tool=wykrojnik
blast=dmuch wpiecach
blast=ładunek minerski
blast=płomień wylotowy w broni
blast=podmuch od wybuchu
blast air heating stove=nagrzewnica dmuchu
blast box=skrzynia powietrzna konwertora
blast burner=palnik dmuchawkowy
blast chamber=komora spalania w silniku odrzutowym
blast cleaning=oczyszczanie pneumatyczne strumieniowościerne
blast cleaning machine=oczyszczarka pneumatyczna strumieniowościerna
blast connection=dyszak w wielkim piecu
blast cooling=chłodzenie przymusowe
blast deflector=odchylacz strumienia gazów wylotowych w silniku rakietowym
blast ditching=wykonywanie rowów za pomocą ładunków wybuchowych
blast draught=podmuch
blast draught=podwiew
blast drier=suszarnia powietrzna wentylatorowa
blast engine=zespół dmuchawa tłokowa-silnik
blast furnace=wielki piec
blast gate=klapa podmuchowa
blast gauge=dmuchomierz
blast hole=otwór strzałowy
blast intensity=jednostkowa ilość dmuchu
blast intensity=natężenie dmuchu
blast lamp=palnik do obróbki szklą
blast nozzle=końcówka wydechowa
blast nozzle=końcówka wydmuchowa
blast pipe=okrężnica w wielkim piecu
blast pipe=przewód okrężny dmuchu
blast pipe=przewód pierścieniowy dmuchu
blast pressure=ciśnienie dmuchu
blast reducer=przyćmiewacz płomienia wylotowego
blast roasting=prażenie podmuchowe
blast stove=nagrzewnica podmuchu
blast tube=osłona wylotu lufy
blast tube=tłumik płomieni
blast volume=ilość dmuchu
blast wall=ściana przeciwwybuchowa
blast wave=fala podmuchowa po wybuchu
blaster=nabojnica
blaster=strzałowy
blast-furance plant=wydział wielkopiecowy
blast-furance plant=zakład wielkopiecowy
blast-furnace bell=stożek urządzenia zasypowego wielkiego pieca
blast-furnace blower=dmuchawa wielkopiecowa
blast-furnace bortom=trzon wielkiego pieca
blast-furnace bunkers=zasobnik surowców wielkopiecowych
blast-furnace burden=wsad wielkopiecowy
blast-furnace burdening=namiarowanie
blast-furnace burdening=obliczanie namiaru ustalanie proporcji składników wsadu
wielkopiecoweg
blast-furnace cement=cement hutniczy
blast-furnace charge=wsad wielkopiecowy
blast-furnace clay gun=zatykarka otworu spustowego
blast-furnace coke=koks wielkopiecowy
blast-furnace department=wydział wielkopiecowy
blast-furnace dust=pyl gardzielowy
blast-furnace dust=pył wielkopiecowy
blast-furnace frame=konstrukcja stalowa wielkiego pieca
blast-furnace gas=gaz gardzielowy
blast-furnace gas=gaz wielkopiecowy
blast-furnace hang-up=zawisanie wsadu w wielkim piecu
blast-furnace hearth=gar wielkiego pieca
blast-furnace hot metal=surówka wielkopiecowa
blast-furnace jacket=pancerz wielkiego pieca
blast-furnace ladle=kadź surówkowa
blast-furnace mantle=pierścień podszybowy wielkiego pieca
blast-furnace operator=wielkopiecownik
blast-furnace output index=wskaźnik wydajności wielkiego pieca
blast-furnace practice=technologia procesu wielkopiecowego
blast-furnace practice=wielkopiecownictwo
blast-furnace process=proces wielkopiecowy
blast-furnace shell=pancerz wielkiego pieca
blast-furnace skip=skip wielkiego pieca
blast-furnace slag=żużel wielkopiecowy
blast-furnace stove=nagrzewnica dmuchu
blast-furnace throat=gardziel wielkiego pieca
blast-furnace tuyere=dysza wielkopiecowa
blast-furnaceman=wielkopiecownik
blasting=dmuchanie
blasting=prace minerskie
blasting=prace wybuchowe
blasting=roboty strzelnicze
blasting=strzelanie
blasting cap=spłonka
blasting cartridge=nabój górniczy
blasting cartridge=nabój minerski
blasting charge=ładunek minerski
blasting charge=ładunek saperski
blasting explosive=materiał wybuchowy kruszący
blasting fuse=lont prochowy
blasting fuse=lont wolnopalny
blasting machine=zapalarka ładunków wybuchowych
blasting oil=nitrogliceryna
blasting paper=papier nabojowy do materiałów wybuchowych
blasting powder=proch górniczy
blasting powder=proch skalny
blasting stick=materiał wybuchowy w postaci pręta
blasting time fuse=lont prochowy minerski
blast-off=start pocisku z napędem odrzutowym
blastomylonite=blastomylonit
blaze angle=kąt błysku siatki dyfrakcyjnej odbijającej
blazing-off=odpuszczanie przez opalanie w oleju
bleach=bielenie
bleach=środek bielący
bleachability=bielność
bleached kraft=bielona masa celulozowa siarczanowa
bleached pulp=masa celulozowa bielona
bleached sand=piasek wybielony
bleacher=bielnik
bleachery=bielarnia
bleach-fixing bath=kąpiel odbielająco-utrwalająca
bleaching=bielenie
bleaching=odbielanie
bleaching=wybielanie
bleaching agent=środek bielący
bleaching assistant=pomocniczy środek bielący
bleaching bath=kąpiel bieląca
bleaching bath=kąpiel odbieląjąca
bleaching beater=holender bielący
bleaching boiler=chlorator
bleaching boiler=kocioł do bielenia
bleaching clay=ziemia bieląca
bleaching clay=ziemia fulerska
bleaching clay=ziemia odbarwiająca
bleaching cream=krem wybielający
bleaching kettle=bielnik
bleaching liquor=roztwór bielący
bleaching machine=bielarka
bleaching powder=proszek do bielenia
bleaching powder=wapno bielące
bleaching powder=wapno chlorowane
bleaching stain=plama bielarska
bleaching tower=wieża bielarska
bleaching vat=kadź bielarska
bleb=pęcherzyk na ciele
bled steam=para upustowa
bleed limit=margines na spad
bleed valve=zawór upustowy
bleeder=spust
bleeder=upust
bleeder=zawór świecowy na wielkim piecu
bleeder=zawór upustowy
bleeder hole=otwór przesypowy dla ładunków sypkich
bleeder hole=otwór upustowy
bleeder resistor=rezystor upływowy
bleeder turbine=turbina parowa upustowa
bleeder well=studnia ulgi do obniżenia ciśnienia wody artezyjskiej
bleeding=odsączanie
bleeding=powstawanie zacieków
bleeding=przeciekanie
bleeding=przesączanie
bleeding white=przenikanie bieli
bleedout=przerwanie naskórka wlewka ciągłego
blend of coal=mieszanka węglowa
blend surface=powierzchnia pośrednia
blende=blenda cynkowa
blende=sfaleryt
blended lamp=lampa o świetle mieszanym
blender=mieszarka do ciał sypkich z automatycznym dozowaniem składników
blending=melanżowanie
blending=sporządzanie mieszanki
blending=zestawianie mieszanki
blending wool=wełna melanżowa
blessed folder=teczka konfiguracyjna
blibe=pęcherzyk wydłużony wada
blimp=mały sterowiec niesztywny
blimp=obudowa dźwiękoszczelna kamery zdjęciowej
blind alley=droga bez przejazdu
blind alley=ślepa ulica
blind approach=beacon system
blind approach=podchodzenie do lądowania bez widoczności
blind approach=system lądowania na radiolatarnie
blind bearing mounting=gniazdo zamknięte łożyska
blind bob=nadlew kryty
blind bolt=śruba mocowana jednostronnie do połączeń dostępnych z jednej strony
blind buckler=pokrywa kluzy kotwicznej
blind cheese=ser bez oczek
blind cheese=ser zwarty
blind coal=antracyt bezpłomienny
blind computation=obliczenia utajnione
blind computation=obliczenia zamaskowane
blind dial=wybieranie bez oczekiwania na sygnał
blind drift=ślepe wyrobisko w kamieniu
blind drift=ślepy chodnik
blind end=ślepy przodek
blind experiment=doświadczenie fikcyjne
blind flange=zaślepka kołnierzowa rury
blind floor=podłoga ślepa
blind flying=lot bez widoczności
blind flying=ślepy pilotaż
blind head=nadlew kryty
blind hole=otwór nieprzelotowy
blind hole=otwór ślepy
blind landing=lądowanie bez widoczności
blind landing experimental unit=system automatycznego lądowania opracowany przez
Royal Aircraf
blind level=poziom odwadniania
blind lode=żyta ślepa
blind nut=nakrętka kapturkowa
blind nut=nakrętka kołpakowa
blind pass=przepust jałowy przy walcowaniu
blind riser=nadlew kryty
blind rivet=nit jednostronnie zamykany
blind riveting=nitowanie z dostępem z jednej strony
blind roaster=piec prażalniczy muflowy
blind rollers=oceaniczna fala przybojowa
blind signature=ślepy podpis cyfrowy
blind spot=strefa martwa
blind tooling=wytłaczanie ślepe na okładkach
blind valley=dolina ślepa
blind wall=ściana ślepa
blind window=okno ślepe
blinder=fartuch włoka
blinding=maskowanie
blinding=posypywanie drobnym tłuczniem smołowanej nawierzchni
blinding glare=olśnienie oślepiające
bling blocking=wytłaczanie ślepe na okładkach
blinker flow indicator=migowy wskaźnik przepływu
blip=wyskok na ekranie lampy oscyloskopowej
blister copper=miedź konwertorowa
blister gas=gaz pryszczący bojowy
blister pack=opakowanie konturowe
blister steel=pręty z żelaza zgrzewanego nawęglane w węglu drzewnym stosowane do
wytapiania stali tyglowej
blistering=pęcherzenie powłoki
blistering=rozdwajanie się skór surowych
blistering=tworzenie się pęcherzy
blizzard=zadymka śnieżna
blizzard=zamieć
bloach=plamka wada szkła płaskiego
bloater=śledź solony i wędzony
bloating clay=glina pęczniejąca
bloating of bricks=pęcznienie cegieł
Bloch orbital=orbital Blocha
Bloch orbital=orbital krystaliczny
Bloch wali=ściana Blocha
Bloch wali=ściana domenowa
Bloch wall=ściana Blocha
block and block=blok do bloku o talii
block brake=hamulec klockowy
block carriage=wózek suwnicy
block caving=wybieranie stropowe z zawałem komorami z magazynowaniem urobku
block chaining=wiązania bloków
block cipher=szyfr blokowy
block co polymerization=kopolimeryzacja blokowa
block coal=węgiel odłupujący się kostkowo
block control byte=bajt kontrolny bloku
block copolymer=kopolimer blokowy
block copy=kopia bloku
block copy=kopiowanie bloku
block cutter=nóż blokowy do wytaczania
block delete=usuwanie bloku
block diagram=schemat architektury
block diagram=schemat blokowy
block drawing machine=ciągarka jednobębnowa
block drawing machine=jednociąg
block edit function=funkcja edycji bloku
block exclude=wyłączenie bloku
block explosives=kostki wybuchowe saperskie
block gauge=płytka wzorcowa
block graphics=grafika blokowa
block ice=lód blokowy w blokach
block ID=identyfikator bloku
block length=długość bloku
block letters=drukowane litery
block mining=wybieranie komorami
block mould=forma nieotwierana do wytłaczania
block mould for continuous casting=krystalizator blokowy do ciągłego odlewania
block move=przeniesienie bloku
block move=przesunięcie bloku
block of coke=bryła koksowa
block of flats=blok mieszkalny
block of words=blok słów
block of words=blok słów komputerowych
block overlay=nakładkowanie bloków
block plane=mały strug równiak
block polymer=polimer blokowy
block polymerization=polimeryzacja blokowa
block printing=druk płytowy
block reamer=rozwiertak blokowy
block reamer=rozwiertak płytkowy
block section=odstęp blokowy
block sequence=ścieg schodkowy
block signal=semafor odstępowy
block speed=dla której przyjmuje się czas blokowy
block speed=szybkość przeciętna
block statement=instrukcja blokowa
block structure=struktura blokowa
block system=blokada samoczynna liniowa
block time=czas blokowy
block tin=cyna w bloczkach
block transfer=przesyłanie bloków
block transfer=przesyłanie informacji blokowe
block transfer=transmisja blokowa
block valve=zawór odcinający ustawiony szeregowo ze sterowanym zaworem
nadmiarowym
block welding=spawanie ściegiem schodkowym
blockboard=płyta stolarska
block-centre chain=łańcuch drabinkowy złączkowy
block-check character=znak kontrolny bloku
blocked account=rachunek zablokowany
blocked impedance=impedancja przetwornika unieruchomionego
blocked signal=sygnał zablokowany
blocked thread=wątek wykonawczy
blocked-out ore=stwierdzone zasoby rudy
blocker=matryca wstępna
blocking and embossing press=maszyna do złocenia i wytłaczania reliefów
blocking call=wywołanie blokujące
blocking capacitor=kondensator blokujący
blocking capacitor=kondensator zaporowy
blocking die=matryca wstępna
blocking effect=poprawka na zmianę prędkości przy badaniach w tunelu
blocking factor=współczynnik zablokowania
blocking filter=filtr zaporowy
blocking generator=generator samodławny
blocking group=grupa blokująca
blocking group=grupa osłaniająca inną grupę funkcyjną
blocking group=grupa zabezpieczająca
blocking impression=wykrój matrycy pośredniej
blocking layer=warstwa zaporowa
blocking oscillator=oscylator blokujący
blocking oscillator=oscylator samodławny
blocking out=rozciąganie
blocking out=rozklepywanie blachy
blocking period=czas zaporowy
blocking press=prasa formująca bloki
blocking ring=pierścień ryglujący
blocking signal=sygnał blokujący
blocking tool=misa nośna
blocking tool=szala do obróbki szkła optycznego
blocking tube oscillator=lampowy oscylator blokujący
blocking type=typ blokowania
blocking unit=człon blokujący
blocking unit=człon oddzielający
blocking voltage=napięcie zaporowe
blocking voltage=napięcie zwrotne
blocking-layer rectifier=prostownik z warstwą zaporową
block-letters=duże litery
blockmaking=chemigrafia
blockmaking=przygotowanie klisz drukarskich
block-normalized=znormalizowany blokowo
block-oriented device=urządzenie blokowe
blondin=dźwignica linomostowa
blood albumin=albumina surowicza
blood bank=bank krwi
blood cells=ciałka krwi
blood cells=krwinki
blood char coal=węgiel zwierzęcy z krwi
blood coagulation=krzepnięcie krwi
blood corpuscles=ciałka krwi
blood corpuscles=krwinki
blood count=liczba krwinek
blood derivatives=preparaty krwiopochodne
blood disk=płytka krwi
blood disk=trombocyt
blood donor=dawca krwi
blood donor=krwiodawca
blood drawing=pobieranie krwi
blood group=grupa krwi
blood grouping=oznaczanie grupy krwi
blood meal=mączka z krwi
blood plasma=osocze krwi
blood platelet=płytka krwi
blood platelet=trombocyt
blood preservation=przechowywanie krwi
blood pressure=ciśnienie krwi
blood pressure cuff=mankiet do pomiaru ciśnienia krwi
blood sedimentation rate=szybkość opadania krwinek
blood serum=surowica krwi
blood test=analiza krwi
blood transfusion=przetaczanie krwi
blood transfusion=transfuzja krwi
blood type=grupa krwi
blood typing=oznaczanie grupy krwi
blood vessel=naczynie krwionośne
bloodhorse=koń rasowy
bloodstains=plama jonowa
bloodstone=krwawnik heliotrop albo hematyt
bloodstream=krwiobieg
bloom=mgiełka wada wymalowania
bloom=nalot na powierzchni
bloom=warstwa przeciwodblaskowa na powierzc
bloom=wykwit
bloom caster=urządzenie do ciągłego odlewania wlewków kwadratowych
bloom machine=urządzenie do ciągłego odlewania wlewków kwadratowych
bloomer=zgniatacz
bloomery=ognisko fryszerskie
bloomery=piec fryszerski
blooming=rozmaz
blooming=rozmycie obrazu
blooming=tworzenie się nalotów na powierzchni
blooming=wykwitanie
blooming=wytwarzanie bochnów pudlarskich
blooming down=walcowanie kęsisk kwadratowych
blooming mill=zgniatacz kęsisk kwadratowych
blooming of sulfur=wykwitanie siarki
blooming of waters=zakwit wód
blooming shear=nożyce do kęsisk
blooming shear=nożyce zgniatacza
blossom=kwiatostan
blossom=zwietrzała wychodnia pokładu
blossom rock=skała zwietrzała
blotting-paper=bibuła
blow head=głowica dmuchu
blow lamp=grzejnik lutowniczy
blow lamp=lampa lutownicza
blow mould l.gum.=forma do rozdmuchiwania
blow mould l.gum.=forma właściwa
blow moulding=rozdmuchiwanie
blow out=gasić
blow out=przedmuchiwać
blow out=rozerwać
blow out=rozsadzić
blow out=wygaszać
blow period=bieg gorący generatora
blow period=okres dmuchania
blow stage=bieg gorący generatora
blow stage=okres dmuchania
blow table=płyta form właściwych
blow through=przedmuchiwać
blow up=eksplodować
blow up=nadmuchać
blow up=wybuchać
blow up=wysadzać w powietrze
blow-back=nadmuchiwanie
blow-back=przepływ wsteczny gazów w przewodzie wlotowym
blow-by=przedmuch gazów z komory sprężania do komory korbowej
blowcase=przetłaczarka kwasowa
blowdown=przedmuch odmulin
blowdown=wydmuch
blowdown=wydmuchiwanie
blowdown=wypływ spalin z cylindra
blowdown connection=króciec spustowy
blowdown flash tank=rozprężacz przedmuchu odmulin
blowdown phase=faza gwałtownego spadku ciśnienia po rozerwaniu rurociągu
blowdown pipe=rura spustowa
blowdown suppression system=układ obniżania ciśnienia awaryjnego
blowdown system=układ zrzutowy
blowdown valve=zawór spustowy
blowdown valve=zawór wydmuchowy
blower=dmuchawa
blower=robotnik obsługujący dmuchawy wielkiego pieca
blower=wytapiacz przy konwertorze
blower house=hala dmuchaw
blowgun=pistolet pneumatyczny
blowhole=pęcherz kulisty wada spoiny
blowhole=pęcherz wada odlewu
blowing=dmuchanie
blowing=przedmuchiwanie stali w konwertorze
blowing=wydmuchiwanie wyrobów wewnątrz pustych
blowing agent=porofor
blowing agent=środek porotwórczy
blowing charge=ładunek wybuchowy
blowing current=prąd topienia bezpiecznika
blowing efficiency=wydajność spieniania
blowing egg=montejus
blowing egg=przetlaczarka
blowing engine=zespół dmuchawa tłokowa-silnik
blowing erosion=erozja wietrzna
blowing extrusion=wytłaczanie z rozdmuchiwaniem
blowing fan=dmuchawa
blowing iron=piszczel
blowing lance=lanca tlenowa do świeżenia stali w konwertorze
blowing of cheese=wzdęcie sera
blowing rate=ilość dmuchu
blowing rate=intensywność dmuchu
blowing room=hala dmuchaw
blowing wing=skrzydło strumieniowe
blowing-down=odmulanie
blowing-down=przedmuchiwanie
blowing-down=przedmuchiwanie kotła
blowing-in=zadmuchanie wielkiego pieca
blowing-out=gotowanie formy
blowing-out=otwieranie cholewy
blowing-out=wydmuchiwanie wielkiego pieca
blown asphalt=asfalt dmuchany
blown asphalt=asfalt utleniony
blown can defect=bombaż
blown casting=odlew z pęcherzami
blown flap=klapa strumieniowa
blown fuse=bezpiecznik stopiony
blown gasket=uszczelka wystrzępiona
blown ingot=wlewek z licznymi pęcherzami gazowymi
blown metal=stal besemerowska przeznaczona do dalszej przeróbki w procesie
dupleks
blown mould=forma wygotowana
blown oil=olej dmuchany
blown oil=olej utleniony
blown stand oil=olej dmuchany zagęszczony
blow-off=odmulanie
blow-off=przedmuchiwanie kotła
blow-off=zbiornika
blow-off cock=kurek spustowy
blow-off pipe=rura spustowa
blow-off valve=zawór spustowy
blow-off valve=zawór wydmuchowy
blow-out=gazu
blow-out=rozerwanie
blow-out=rozsadzenie
blow-out=wytrysk ropy
blow-out=zgaśniecie płomieni
blow-out coil=cewka wydmuchowa
blow-out disk=przepona bezpieczeństwa
blow-out preventer=głowica przeciwerupcyjna
blowpipe=dmuchawka ustna
blowpipe=dyszak w wielkim piecu
blowpipe=palnik
blowpipe=piszczel
blowpipe analysis=analiza dmuchawkowa
blowpipe head=nasadka palnika
blowpipe nozzle=dziób palnika
blowpipe size=moc palnika
blowpipe test=próba dmuchawkowa
blowpipe tip=dziób palnika
blowthrough=przedmuch
blowtorch=grzejnik lutowniczy
blowtorch=lampa lutownicza
blowup=defekator
blowup=duże powiększenie
blowup=eksplozja
blowup=fuże powiększenie fragmentu zdjęcia 4
blowup=wysadzina
blub=wybrzuszenie tynku
blue annealing=wyżarzanie z niebieskim nalotem
blue billy=wypalki pirytowe
blue blindness=trytanopia
blue brittle range=zakres temperatur wywołujących kruchość na niebiesko stali
blue brittleness=kruchość na niebiesko stali
blue copper ore=azuryt
blue copper ore=błękit miedzi
blue copperas=siarczan miedziowy pięciowodny
blue copperas=siny kamień
blue dip=kąpiel do rtęciowania przed srebrzeniem
blue dust=pył cynkowy
blue gas=gaz wodny
blue glow=poświata niebieska
blue heat range=zakres temperatur niebieskiego nalotu
blue iron earth=wiwianit
blue lead=błyszcz ołowiu
blue lead=galena
blue lead=galenit
blue lead=ołów metaliczny
blue light=światło nadfioletowe
blue light=światło ultrafioletowe
blue malachite=azuryt
blue malachite=błękit miedzi
blue milk=mleko niebieskie
blue milk=mleko rozcieńczone
blue ochre=wiwianit
blue oil=olej niebieski
blue pole=biegun ujemny magnesu
blue positioning magnet=magnes położenia wiązki elektronów dla koloru
niebieskiego
blue powder=pył cynkowy
blue quartz=kwarc niebieski
blue quartz=lideryt
blue shift=efekt hipsochromowy
blue shift=przesunięcie hipsochromowe
blue shift=przesunięcie niebieskie ab sorpcji światła
blue shortness=kruchość na niebiesko stali
blue spar=lazulit
blue stone=piaskowiec o zabarwieniu błękitnoszarym
blue temper=nalot niebieski
blue vitriol=siarczan miedziowy pięciowodny
blue vitriol=siny kamień
blue water gas=gaz wodny
blue whale unit=umowna jednostka stosowana w wielorybnictwie
blue whale unit=ustalona na podstawie średniej masy
blue whale unit=ustalona na podstawie średniej masy tłusz
blueberry=borówka amerykańska
blue-black=czerń niebieskawa
blue-box=urządzenie mikserskie stosowane w telewizji kolorowej
blue-collar worker=pracownik fizyczny
blueing=czernienie
blueing=farbkowanie
blueing=niebieszczenie
blueing=oksydowanie
blueing=podbarwianie błękitem
blueing plate=płyta do tuszowania
blue-mould cheese=ser niebieski
blueprint=światłokopia
blue-print=odbitka na papierze światłoczułym
blueprinting machine=wyświetlarka do odbitek światłoczułych
blue-veined cheese=ser niebieski
blue-yellow blindness=tetartanopia
bluff=urwisko na brzegu morskim
bluff=urwisty cypel
bluff body=ciało o kształcie urwistym
bluff bow=dziób pełny statku
bluish=niebieskawy
blunder=gruby błąd
blunger mili=mieszalnik do mieszania gliny z wodą
blunging=mieszanie
blunging=przygotowywanie masy
blunging=rozbettywanie
blunt body=ciało oporowe o kształcie nieopływowym
blunt end=ścięcie pierwszego zwoju gwintu
blunt file=pilnik bez zbieżności
blunt start=ścięcie pierwszego zwoju gwintu
blunting=stępianie krawędzi
blur=rozmazać
blur=zamazać
blurb=notka reklamowa
blurring=nieostrość obrazu
blurring=rozmazanie obrazu
blurring=rozmywanie
board coal=ksylit
board coal=lignit
board dimensions=wymiary płyty
board drop hammer=młot spadowy deskowy
board feet measure=miara miąższości drewna w stopach deskowych
board foot=stopa deskowa
board instruments=przyrządy pokładowe
board lift hammer=młot spadowy deskowy
board machine=kartoniarka
board machine=tekturówka
board measure=miara objętości drewna
board of control=komisja rewizyjna
board of directors=rada nadzorcza
board of directors=rada zawiadowcza
Board of Trade unit=kilowatogodzina
board rule=kubikator
board sailing=surfing żaglowy
board-foot=stopa deskowa
boarding=deskowanie
boarding=szalowanie
boarding=wejście na statek
boarding card=karta embarkacyjna
boarding inspector=kontroler celny statków
boarding the net=wybieranie sieci
boart=gatunek diamentu technicznego
boaster=szerokie dłuto kamieniarskie
boasting=obróbka kamienia szerokim dłutem
boat boom=wytyk burtowy
boat boom=wytyk szalupowy
boat builder=szkutnik
boat building=szkutnictwo
boat conformation=konformacja łódkowa
boat cradle=legar łodzi
boat cradle=poduszka łodzi
boat davit=żurawik łodziowy
boat deck=pokład łodziowy
boat drain=otwór spustowy w dnie łodzi
boat gripe=ochwyt łodziowy łodzi ratunkowej
boat hook=bosak łodziowy
boat painter=faleń łodziowy
boat piece=podkładka kulista imaka narzędziowego słupowego
boat plug=korek spustowy w dnie łodzi
boat scate=płoz łodziowy łodzi ratunkowej
boat scate=ześlizg łodziowy
boat seine=niewód łodziowy
boat sling=strop łodziowy
boat spar=przypora łodziowa
boat spar=wytyk burtowy
boat spar=wytyk szalupowy
boat stations=stanowiska w alarmie łodziowym
boat tackle=talia łodziowa
boat varnish=lakier wodoodporny do łodzi
boat winch=winda łodziowa
boatage=opłata za przewóz łodzią
boat-carrying trailer=przyczepa podłodziowa
boating=osiadanie poduszkowca na powierzchni wody
boatloads=ładunek elektryczny
boatpark=parking łodziowy
boat's crew=obsada łodzi
boatswain=bosman
boatwright=szkutnik
bob=ciężarek
bob=obciążnik
bobbin core=rdzeń taśmowy nawijany na korpusie
bobbin core=rdzeń zwijakowy
bobbin cutting machine=bobiniarka
bobbin drum=cewa maszyny wyciągowej
bobbin sander=szlifierka walcowa pionowa
bobbin tube=rura korpusu cewki
bobbinet machine=tiularka
bobbing=fluktuacja echa radarowego
bobbing=polerowanie tarczą polerską
bobbin-type spinning machine=przędzarka szpulowa
bobstay=sztag dziobnika
bobstay=watersztag
bod=korek do zatykania otworu spustowego
Bode diagram=charakterystyka Bodego
bodied oil=olej zagęszczony
bodily tide=okresowe ruchy skorupy ziemskiej pod wpływem sił przyciągania Słońca
i Księżyca
bodkin=sztylet zecerski
body axis=jedna z głównych osi statku latającego
body centrode=centroida figury
body centrode=centroida ruchoma
body colour=farba kryjąca 2
body colour=kolor cielisty
body corporate=osoba prawna
body diagonal=przekątna wielościanu
body drill=wiertło kręte krótkie do wiertarek ręcznych
body force=siła masowa
body lights=światła wewnętrzne
body lines=linie teoretyczne kadłuba statku
body mould=forma wtaściwa do wytłaczania
body of cheese=masa serowa
body of coal=calizna węglowa
body of revolution=bryla obrotowa
body of roll=beczka walca
body of solution=głębia roztworu
body of the program=ciało
body of the program=treść programu
body of velocities=bryła prędkości
body oil=tłuszcz wielorybi
body panel=płat poszycia nadwozia
body paper=papier podłożowy
body pitch=dolną powierzchnią dzioba lemiesza
body pitch=prześwit między ramą pługa
body plan=rys wręgów
body plan=rzut wręgów
body set=zestaw części składowych nadwozia
body shape=kształt kadłuba
body shell=kadłub nadwozia
body shell=szkielet pudła wagonu
body shop=nadwoziownia
body shop=warsztat nadwozi
body sill=obrzeże nadwozia
body stub=korpus
body surfing=surfing bez deski
body text=tekst podstawowy
body-centred cubic=regularny przestrzennie centrowany
body-centred cubic structure=budowa regularna przestrzennie centrowana
body-centred lattice=sieć krystaliczna przestrzennie centrowana
bodying of oil=zagęszczanie oleju
body-wing interference=opór interferencyjny wskutek wzajemnego oddziaływania
kadłuba i skrzydła
boehmite=bemit
Boehms coupling=mechanizm równowodowy wielołącznikowy
bog iron ore=bagienna
bog iron ore=ruda
bog iron ore=ruda błotna
bog iron ore=ruda darniowa
bog iron ore=ruda łąkowa
bog moss=mech torfowy
bog soil=gleba bagienna
boghead coal=boghed
bogie=przodek działa
bogie=wózek zwrotny
bogie casting=odlewanie stali do wlewnic ustawionych na wozie
bogie frame=ostoja wózka
bogie frame=rama wózka
bogie hearth furnace=piec z wysuwanym trzonem
bogie time=czas przewozowy od ukończenia odlewania wlewka do załadowania go do
pieca wgłębnego
bogie truck=wózek zwrotny
bogie wagon=wagon na wózkach zwrotnych
bogie-type furnace=piec z wysuwanym trzonem
Bohemian crystal=kryształ czeski
Bohr atom=atom Bohra
Bohr atom=model planetarny atomu
Bohr magneton=magneton Bohra
Bohr magneton=magneton elektronowy
Bohr orbit=orbita Bohra
Bohr radius=promień Bohra
Bohrium=Bohr
Bohr's correspondence principle=zasada korespondencji Bohra
Bohr's correspondence principle=zasada odpowiedniości
boil over=kipieć
boil to grain=gotować na kryształ
boil to grain=gotować na ziarno
boil to pulp=rozgotować się
boilabie package=opakowanie przystosowane do gotowania wraz z zawartością
boiled oil=pokost
boiled water=woda przegotowana
boiled-off silk=jedwab cuit
boiled-off silk=jedwab odgotowany
boiler accessories=armatura kotłowa
boiler accessories=osprzęt kotłowy
boiler blowdown=odmulanie kotła
boiler blowdown=przedmuchiwanie kotła
boiler brickwork=obmurze kotła
boiler bushing=tulejka kotłowa
boiler capacity=wydajność kotła
boiler casing=opancerzenie
boiler casing=poszycie kotła
boiler casing=szyb kotłowy
boiler coal=węgiel energetyczny
boiler code=przepisy kotłowe
boiler compound=środek chemiczny zapobiegający powstawaniu kamienia kotłowego
boiler covering=otulina kotła
boiler drum=walczak kotłowy
boiler end=dennica
boiler end=dno kotła
boiler explosion=wybuch kotła
boiler feed pump=pompa kotłowa
boiler feed pump=pompa zasilająca kocioł
boiler feed water=woda zasilająca kocioł
boiler fittings=armatura kotłowa
boiler fittings=osprzęt kotłowy
boiler flange=króciec kotłowy
boiler foaming=burzenie się wody w kotle
boiler forge=kotlarnia
boiler foundation=wieniec dolny stojaka
boiler fuel=olej opałowy
boiler furnace=palenisko kotła
boiler hatch=luk kotłowy
boiler head=dno kotła
boiler horsepower=koń mechaniczny kotłowy
boiler iron=blacha kotłowa
boiler mountings=armatura kotłowa
boiler mountings=osprzęt kotłowy
boiler operator's control station=centralna nastawnia kotłowa
boiler pass=kanał kotła
boiler plant=instalacja kotłowa
boiler plant=urządzenie kotłowe
boiler plate=blacha kotłowa
boiler proper=kocioł właściwy
boiler proper=parownik
boiler rating=obciążenie kotła
boiler rating=wydajność znamionowa kotła
boiler reamer=rozwiertak kotlarski
boiler room=kotłownia
boiler scale=kamień kotłowy
boiler scaling hammer=młotek odbijak kotlarski
boiler setter=nastawniczy w nastawni kotłowni
boiler setting=obmurze kotła
boiler shell=płaszcz kotła
boiler shell=walczak kotła
boiler shell ring=dzwono płaszcza kotła
boiler shop=warsztat kotlarski
boiler steel=stal kotłowa
boiler tap=gwintownik kotlarski
boiler tube=rura kotłowa
boiler tube cleaner=przyrząd do czyszczenia rur kotłowych
boiler water=woda kotłowa
boilerhouse=kotłownia
boilermaker=kotlarz
boilermaker's hammer=młotek kotlarski
boiler-room basement=odpopielarnia
boiler-room basement=przyziemie kotłowni
boiler-room casing=szyb kotłowy
boiler-smith=kotlarz
boiling chips=porcelanka
boiling chips=skorupki ułatwiające wrzenie
boiling curve=krzywa wrzenia
boiling heat transfer=przejmowanie ciepła przy wrzeniu
boiling heavy water reactor=ciężkowodny reaktor wrzący
boiling lye=ług warzelny
boiling molten pool=jeziorko burzliwe
boiling of cocoons=zaparzanie kokonów
boiling pan=panew warzelnicza do soli
boiling period=okres gotowania
boiling period=okres płomienny
boiling plate=płytka grzejna
boiling point=temperatura wrzenia
boiling pot=kocioł warzelny
boiling process=kłębienie masy
boiling range=zakres temperatur wrzenia
boiling stones=porcelanka
boiling stones=skorupki ułatwiające wrzenie
boiling superheat fuel assembly=zestaw paliwowy ze strefami wrzenia i przegrzewu
pary
boiling temperature=temperatura wrzenia
boiling water=ukrop
boiling water=woda wrząca
boiling water=wrzątek
boiling-down=zagęszczanie wyciągu
boiling-off=obgotowywame
boiling-off=odgotowywanie jedwabiu
boiling-off=odgumowywanie
boiling-off=odklejanie
boiling-water reactor=reaktor wrzący
boiling-water reactor=reaktor z wrzącą wodą
boil-off=faza odparowania chłodziwa
boil-off=strata cieczy wskutek wyparowania
boken clouds=zachmurzenie
bold bow=dziób petny
boldface=pismo grube
bole=bolus
bole=pień drzewa
bole=pulment
bole=strzała
boletic acid=kwas fumarowy
bollard=pachołek
bollard=poler
bollard eye=pętla na końcu liny cumowniczej
bollard pull=uciąg na uwięzi
bolometer=bolometr
bolometer=miernik promieniowania
bolometr mount=głowica bolometryczna
bolster=oparcie
bolster=płyta matrycowa
bolster=płyta podtłocznikow
bolster=płytka stołu prasy
bolster=podparcie
bolster=podtrzymka
bolster plate=płyta matrycowa
bolster plate=płyta podtłocznikowa
bolster plate=płyta stołu prasy
bolt cutter=szczypce przegubowe do prętów
bolt extractor=wyciągacz sworzni
bolt head=łeb śruby
bolt head=podajnik w karabinie maszynowym
bolt head=tłok zaporowy w karabinie
bolt hole=otwór na śrubę
bolt hole=przecinka wentylacyjna
bolt lock=dźwignia rygltijąca w karabinie maszynowym
bolt lock=zamknięcie zasuwkowe
bolt shank=trzon śruby
bolt steel=pręty stalowe do wyrobu śrub
bolt steel=stal na śruby
bolt timber=tarcica
bolted joint=połączenie śrubowe
bolter=przesiewacz
bolter=sito
bolt-head flask=kolba kulista z krótką szyją
bolting=odsiewanie
bolting=przesiewanie
bolting=śruby i nakrętki
bolting machine=przesiewacz
bolting machine=zakrętka do śrub złączowych
bolt-rope=liklina
bolt-rope=olikowanie
bolt-treading machine=automat do śrub
Boltzmann constant=stała Boltzmanna
Boltzmann distribution=funkcja rozkładu Boltzmanna
Boltzmann distribution=prawo rozkładu Boltzmanna
Boltzmann distribution=rozkład Boltzmanna
Boltzmann statistics=statystyka Maxwella-Boltzmanna
Boltzmann transport equation=równanie transportu Boltzmanna
bolus alba=glinka biała
bolus alba=glinka porcelanowa
bolus alba=kaolin
Bolyai geometry=geometria hiperboliczna
Bolyai geometry=geometria Łobaczewskiego
bomb calorimeter=bomba kalorymetryczna
bomb detonator=wkrętka popudzająca bombowa
bomb dispenser=pojemnik na bomby podwieszany
bomb door=drzwi bombowe
bomb firing switch=spust bombowy
bomb furnace=piec bombowy
bomb furnace=piec Cariusa
bomb fuse=zapalnik bombowy
bomb hatch=drzwi bombowe
bomb load=ładunek bomb
bomb pistol=zapalnik do bomb lotniczych
bomb rack=wyrzutnik bombowy
bomb shelter=schron przeciwlotniczy
bomb tail=brzechwa bomby lotniczej
bomb thrower=garłacz
bomb thrower=granatnik
bomb well=komora bombowa
bombardment damage=uszkodzenie radiacyjne
bombardment missile=pocisk bombardujący
bomb-bay=komora bombowa w samolocie
bombe-tube=rura do pieca Cariusa
bombing through overcast=bombardowanie przez warstwę chmur
bombing up=podwieszanie bomb
bombproof=odporny na wstrząsy
bombsight=celownik bombowy
bond angle=kąt między wiązaniami
bond cleavage=rozerwanie wiązania
bond distance=długość wiązania
bond energy=energia wiązania
bond length=długość wiązania
bond lift-off=odklejanie się połączenia struktury
bond order=rząd wiązania
bond pair=para elektronowa wiążąca
bond store=magazyn przejściowy
bond strength=moc wiązania
bond strength=siła wiązania
bond strength=wytrzymałość spoiny
bond weld=spoina elektrycznie przewodząca w połączeniach szyn
bondage=zmienna związana
bonded=wolnocłowy
bonded abrasive=materiał ścierny wiązany
bonded cloth=przędzina
bonded flux=topnik ceramiczny
bonded flux=topnik spiekany
bonded warehouse=magazyn wolnocłowy
bonded wire strain gauge=tensometr oporowy
bonded zone=strefa wolnocłowa
bonderizing=bonderyzacja fosforanowanie przyspieszone
bonding=łączenie
bonding=spajanie
bonding=wiązanie
bonding agent spoiwo=lepiszcze
bonding agent spoiwo=środek wiążący
bonding area=obszar połączenia drutowego
bonding clay=lepiszcze w piasku formierskim
bonding electron=wiążący
bonding mapping=przekształcenie skaczące
bonding orbital=orbital wiążący
bonding pad=pole kontaktowe w strukturze układu scalonego
bonding power=energia wiązania
bonding power=siła wiązania spoiwa
bondstone=kamień kotwiący
bond-to-bond distance=odległość między punktami połączeń drutowych
bond-to-chip distance=odległość między punktem połączenia drutowego
bone ash=popiół kostny
bone black=czerń kostna
bone black=węgiel kostny
bone cell=osteocyt
bone china=porcelana kostna z dodatkiem popiołu kostnego
bone chisel=dłuto kostne
bone coal=łupek węglowy
bone coal=węgiel kostny
bone conduction=przenoszenie kostne dźwięku
bone conduction=przewodzenie kostne
bone fat=tłuszcz kostny
bone glue=klej kostny
bone marrow=szpik kostny
bone meal=mączka kostna
bone oil=olej kostny
bone saw=piła kostna
bone seeker=substancja osteotropowa odkładająca się w tkance kostnej
bone tallow=tłuszcz kostny
bone-dry=bezwzględnie suchy
boning-in=niwelacja wzrokowa
boning-rod=łata do niwelacji wzrokowej
bonnet=daszek nad wykus
bonnet=maska silnika
bonnet=misa dennicy konwertora
bonnet=nakładka
bonnet=osłona
bonnet=pokrywa
bonnet fastener=uchwyt maski
bonnet fastener=zacisk maski
bonnet top=grzbiet maski
bonnet top=wieko maski
booby hatch=zejściówka
booby trap=mina pułapkowa
book audit ing=rewizja finansowo-księgowa
book capacitor=kondensator stroikowy płytkowy rozchylny
book car=bibliobus
book cover=okładka książki
book entry=zapis księgowy
book folding machine=falcówka
book jacket=obwoluta
book mould=wlewnica składana
book of complaints=książka zażaleń
book of grege silk=paczka greży
book of orders=książka zamówień
book paper=papier dziełowy
book repository=składnica księgarska
book sewing machine=niciarka introligatorska
book size=format książki
book stitcher=blokówka introligatorska
book test=próba zginania blachy o kąt 180°
book trade=księgarstwo
book value=wartość inwentarzowa
book van=bibliobus
bookbinder wire=drut introligatorski
bookbinder's paper=papier introligatorski
bookbinders workshop=introligatornia
bookbinding glue=klej introligatorski
bookbinding leather=skóra introligatorska
booked cargo=ładunek zabukowany
booking=biletów
booking=bukowanie
booking=rezerwacja miejsc
booking clerk=klark bukingowy
booking fee=opłata za rezerwację
booking office=kasa biletowa
bookkeeping department=dział księgowości
bookkeeping machine=maszyna do księgowania
bookkeeping machine=maszyna księgująca
bookkeeping operation=operacje pomocnicze przy porządkowaniu danych
bookkeeping operations=operacje pomocnicze
bookmobile=bibliobus
books in print=dysponenda wydawnicza
book-shop=księgarnia
Boolean=booleowski
Boolean=logiczny
Boolean algebra=algebra Boolea
Boolean data=dane booleowskie
Boolean literal=literał booleowski
Boolean operator=operator booleowski
Boolean operator=operator logiczny
Boolean type=typ booleowski
boolean type=typ logiczny
Boolean value=wartość booleowska
Boolean value=wartość logiczna
boom=bom ładunkowy
boom=maszt
boom=pas dźwigara
boom=pogłos
boom=półka dźwigara
boom=wysięgnik
boom=zapora pływająca
boom gallow=podstawa bomu
boom saddle=łoże bomu
boom tail aircraft=belkowiec
boomerang=zespół projektorów scenicznych na stojaku
booming=wybieranie odkrywkowe za pomocą spłukiwania złoża wodą
boost charge=podładowanie akumulatora
boost control=regulator ciśnienia ładowania
boost control over-ride=dodatkowe ręczne sterowanie automatu ciśnienia ładowania
boost control unit=regulator ciśnienia ładowania
boost gas-turbine=turbina gazowa przeciążeniowa
boost gauge=manometr ciśnienia ładowania
boost pressure=ciśnienie lądowania
booster=buster
booster=pobudza
booster=urządzenie dodawcze
booster=urządzenie wejściowo-wyjściowe
booster=urządzenie wielodostępne
booster=urządzenie wspomagające działanie urządzenia głównego
booster coil=cewka zapłonowa rozruchowa
booster compressor=sprężarka czołowa
booster diode=dioda dodatkowa
booster diode=dioda podwyższająca napięcie
booster diode=dioda usprawniająca
booster motor=silnik rakietowy pomocniczy
booster pump=pompa wspomagająca
booster rocket=silnik rakietowy pomocniczy
booster rod=pręt rozruchowy
booster transformer=transformator dodawczy
booster voltage=napięcie dodawcze
booster voltage=napięcie podwyższające
boot=bagażnik samochodu
boot=koszulka
boot=nasuwka ochronna
boot carpet=dywanik bagażnika
boot control=sterowanie rozruchem chronione hasłem
boot control password-protected=sterowanie rozruchem chronione hasłem
boot disk=dysk rozruchowy
boot diskette=dyskietka startowa
boot file=plik konfiguracyjny
boot information=informacje startowe
boot lid=drzwi bagażnika
boot lid=pokrywa bagażnika
boot manager=menedżer rozruchu
boot manager=menedżer startowy
boot partition=partycja ładująca
boot partition=partycja rozruchowa
boot process=proces rozruchu
boot prompt=zachęta startowa
boot sector=sektor rozruchowy
boot topping=farba wodnico wa
boot topping=pas wodnicowy
bootable disk=dysk ładujący
bootable disk=dysk rozruchowy
bootable disk=dysk startowy
bootleg=cholewa wada wlewka
bootleg=kolano dyszowe w wielkim piecu
bootsector=sektor ładujący
bootstrap=inicjowanie
bootstrap=ładowanie początkowe
bootstrap=samouzgodnienie parametrów rezonansu
bootstrap circuit=układ ze wzmacniaczem katodowym
bootstrap loader=program samoladujący
bootstrap program=program ładowania początkowego
bootstrap server=serwer ładowania początkowego
bootstrapping=ładowanie początkowe
boot-time=czas rozruchu
boot-tree=prawidło do butów
boot-up=rozruch
bora=bora
boracic acid=kwas borny
boracic acid=kwas orto borowy
boracic glaze=szkliwo borowe
boracite=boracyt
boral=boral
boral=mieszanina węgliku boru z glinem
borane=borowodór
borate=boran
borated water storage tank=zbiornik zapasu wody borowanej
borax=boraks
borax=boraks rodzimy
borax=tynkal
borax bead=perła boraksowa
borazole=benzen nieorganiczny
borazole=borazol
borazon=borazon
Borda's mouthpiece=przystawka Bordy
Bordeaux mixture=ciecz bordoska
border cutting=cięcie brzegowe
Border Gateway Protocol=protokół bramek granicznych
border of attack=nosek profilu lotniczego
border of attack=obrzeże natarcia
border pen=grafion do linii obramowania o dużej pojemności tuszu
border rim=obwódka reakcyjna
border services=usługi granicowe
border set=zbiór brzegowy
border system=system graniczny
borderline=linia graniczna
borderline product=produkt o własnościach granicznych
bore brush=wycior działowy
bore chamber=pierścieniowe wytoczenie w otworze
bore chamber=wybranie w otworze
bore dust=urobek wiertniczy
bore dust=wióry wiertarskie
bore dust=zwierciny
bore gauge=narzędzie do pomiaru otworów
bore hammer=wiertarka udarowa
bore meal=urobek wiertniczy
bore meal=zwierciny
bore mud=muł wiertniczy
bore specimen=próbka gruntu pobrana świdrem
bore stress=spiętrzenie naprężeń w miejscach nawiercenia otworów
bored axle=oś wagonowa wydrążona
bored well=studnia rurowa
bored well=studnia wiercona
bore-hole=odwiert
bore-hole=otwór wentylacyjny
bore-hole=otwór wiertniczy
bore-hole=otwór wywiercony
bore-hole conductor=konduktor
bore-hole conductor=rura prowadnikowa
bore-hole pump=pompa głębinowa
bore-hole well=studnia górnicza
Borel set=zbiór borelowski
borescope=wziernik optyczny
boric=borowy
boric acid=kwas borny
boric acid=kwas orto borowy
boric acid control=sterowanie reaktorem przy pomocy kwasu borowego
boric acid recovery=odzysk kwasu borowego
boric oxide=bezwodnik borowy
boric oxide=trójtlenek boru
boride=borek
boriding=naborowywanie
boring and turning mill=karuzelówka
boring and turning mill=tokarka karuzelowa
boring bar=wytaczadlo
boring bar=żerdź wiertnicza
boring crown=koronka wiertnicza
boring fixture=uchwyt do wytaczania
boring head=głowica wiertnicza
boring head=głowica wytaczarska
boring jig=urządzenie wiertnicze
boring jig=wiertnica
boring lathe=tokarka do otworów
boring lathe=tokarka-wytaczarka
boring log=dziennik wierceń
boring machine=maszyna wiertnicza
boring machine=wiertarka
boring machine=wytaczarka
boring plant=urządzenie wiertnicze
boring rig=urządzenie wiertnicze
boring rig=wiertnica
boring rod=żerdź wiertnicza
boring tool=narzędzie wiertnicze
boring tool=nóż wytaczak
boring tower=wieża wiertnicza
borings=łyżkowiny
borings=urobek wiertniczy
borings=wióry wiertarskie
borings=zwierciny
borizing=diamentowanie
borizing=wytaczanie diamentem
borizing=wytaczanie dokładne
Born approximation=przybliżenie Borna
bornane=bornan
bornenyl=bornenyl
borneol=alkohol bornylowy
borneol=borneol
bornite=bornit
bornologic space=przestrzeń homologiczna
bornyl=bornyl
bornyl alcohol=alkohol bornylowy
bornyl alcohol=borneol
bornylene=bornylen
boroethane=boroetan
boroethane=sześciowodorek dwuboru
borohydride=borowodorek
boron carbide=węglik czteroboru
boron chamber=komora jonizacyjna borowa
boron chloride=chlorek borowy
boron control=regulacja borowa
boron counter tube=licznik borowy
boron fuel=paliwo borowodorowe
boron hydride=borowodór
boron injection=wtrysk kwasu borowego
boron injection tank=zbiornik roztworu kwasu borowego w układzie wtryskowym
boron ionization chamber=komora jonizacyjna borowa
boron oxide=bezwodnik borowy
boron oxide=trój tlenek dwu boru
boron phosphate=orto fosforan borowy
boronatrocalcite=boronatrokalcyt
boronatrocalcite=uleksyt
boron-filled chamber=komora jonizacyjna borowa
boronizing=naborowywanie
borosilicate=borokrzemian
borosilicate glass=szkło borokrzemianowe
borrow material=urobek materiału do nasypu
borrow pit=odkrywka
borrow pit=urobisko wykop
borrowing=zapożyczenie
bort=bort gatunek diamentu technicznego
bortom centre=zwrotne położenie korbowe
bortom raising=wyciskanie spągu
boryl=boryl
Bose-Einstein statistics=statystyka Bosego i Einsteina
Bose-Einstein statistics=statystyka Bosego-Einsteina
bosh=pędzel formierski
bosh=spadki wielkiegopieca
bosh=zbiornik do chłodzenia narzędzi kuźniczy
bosh cooler=chłodnica spadków
bosh plate=chłodnica skrzynkowa spadków
bosom=rzednik włoka
boson=bozon
boson=cząstka Bosego
boss=nabka
boss=nadlew
boss=piasta
boss=występ
boss=zgrubienie
boss frame=wręg wybrzuszony w obrębie pochwy wału śrubowego
boss plate=płyta orzechowa
bossing mallet=młotek miękki blacharski do rozklepywania
bossing up=spęczanie
bosum=rzednik włoka
bot=bot
bot=korek do zatykania otworu spustowego
bot=robot
bot script=skrypt bota
bot script=skrypt robota
botanic al=botaniczny
botcher=brakorób
botcher=partacz
botryoid=botriolit
botryoid=gronowiec
botryoidal=gronowaty
bott=korek
bott=zatykać otwór spustowy
bottle beer=piwo butelkowe
bottle capper=maszyna do kapslowania butelek
bottle crate=transporterka do butelek
bottle filler=rozlewarka do butelek
bottle green=zieleń butelkowa
bottle jack=dźwignik śrubowy
bottle oiler=smarownica drucikowa
bottle top mould=wlewnica butelkowa
bottle trap=syfon kanalizacyjny butelkowy
bottle weight=przesuwnik wagi zawieszany z haczykiem
bottle-brush=szczotka do mycia butelek
bottle-cap=kapsla butelkowa
bottled gas=gaz płynny
bottled gas=gazol
bottled milk=mleko butelkowane
bottle-glass=szkło butelkowe
bottle-neck=szyjka butelki
bottle-neck=wąskie gardło
bottling=butelkowanie
bottling=główczenie pocisku
bottling machine=rozlewarka do butelek
bottling plant=rozlewnia
bottom blown converter=konwertor z dolnym dmuchem
bottom board=płyta podformowa
bottom board=płyta podmodelowa
bottom boards=podłoga łodzi
bottom casting=odlewanie syfonowe
bottom casting=odlewanie z dołu
bottom ceiling=podłoga ładowni
bottom chord=pas dolny dźwigara
bottom chrome dye=barwnik zaprawowy chromowo-kompleksowy
bottom clearance=luz wierzchołkowy wprzekładni zębatej
bottom contraction=zwężenie denne kanału
bottom core flooding=zalewanie rdzenia od dołu
bottom corner fitting=dolne naroża zaczepowe kontenera
bottom crop=odpad od stopy wlewka
bottom cut=wyrąb przyspągowy
bottom dead centre=zwrotne położenie kukorbowe
bottom die=blok matrycowy
bottom die=dolna część tłocznika
bottom die=dolna matryca kuźnicza
bottom die=matryca dolna
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
bottom
discard=odpad od stopy wlewka
door=drzwiczki denne żeliwiaka
dunnage=podłoga sztauerska
eager=sygnalista na podszybiu
eager=zapychacz wozów na podszybiu
electrode=elektroda denna
electrode=elektroda spadowa w trzonie pieca
electrode arc furnace=piec łukowy z elektrodami trzonowymi
electrode arc furnace=piec z przewodzącym trzonem
fauna=bentos
fermentation=fermentacja dolna
fitting of fuel assembly=stopa zestawu paliwowego
flange=kołnierz dna zbiornika
flange=pas dolny dźwigara
force=dolna połówka formy tłocznej
frame=wręg denny
fuller=spodek siodełkowy
fuller=wydłużak kowalski dolny wstawiany w kowadło
gate=wlew dolny
gate=wlew syfonowy
gear=najniższy bieg
gear=pierwszy bieg
head=dno zbiornika
head=pokrywa dolna zbiornika
house=oddział przygotowania dennic konwertorów
knockout=wypychacz matrycowy
land of gear=dno wrębu w kole zębatym
line=podbora
longitudinal=wzdłużnica denna
margin=dolny margines
moraine=morena denna
nozzle of the fuel assembly=dolna dysza wlotowa do zestawu paliwowego
nozzle plate=dolna płyta oporowa rdzenia
of a stock=spód stosu
of converter=dennica konwertora
of core=dno rdzenia
of cupola=trzon żeliwiaka
of furnace=trzon pieca
of ship's hull=dno statku
of the stack=spód stosu
outlet=otwór spustowy
outlet=spust
paint=farba do gruntowania
paint=farba podkładowa
pillar=filar ochronny szybu
plate=dolna płyta formy
plate=płyta podmodelowa
plate=płyta podwlewnicowa
plate=podstawa formy
plating=poszycie denne
plug=dennica konwertora
plug=korek spustowy w dnie statku
pouring=odlewanie syfonowe
pouring=odlewanie z dołu
pouring set-up=zestaw wlewnic do syfonowego odlewania
radius=promień dna rowka płyty gramofonowej
replacement car=wóz ek do wymiany dennic konwertorowych
ring of converter=pierścień dennicy konwertora
rock=skala spągowa
roli=walec dolny walcarki
run=odlewanie syfonowe
bottom run=odlewanie z dołu
bottom run=zalewanie syfonowe
bottom run=zalewanie z dołu
bottom runner=kanalek w zestawie do syfonowego odlewania wlewków
bottom sampler=sonda do pobierania próbek dna
bottom settlings=osad ciał stałych i woda w zbiornikach z ropą naftową
bottom sprag=rozpora dolna
bottom sprag=spągnica
bottom squeeze moulding machine=formierka prasująca o dolnym nacisku
bottom stake=klepadło blacharskie
bottom stake=kowadełko blacharskie
bottom stoppered ladle=kadź dolnospustowa
bottom stoppered ladle=kadź zatyczkowa
bottom strake=denny pas poszycia
bottom swage=podstawka przy kuciu ręcznym
bottom taking=pobieranie spągu
bottom tie plate=dolna płyta łącząca w wiązce paliwowej
bottom tool=matryca dolna
bottom trawi=wtok denny
bottom up design=projektowanie wstępujące
bottom valve=zawór denny
bottom view=rzut pomocniczy poziomy
bottom view=widok od dołu
bottom window border=dolna krawędź okna
bottom yeast=drożdże dolnej fermentacji
bottom-dump bucket=kubeł dennozsypny
bottom-dump car=wagon dennozsypny
bottom-dump car=wóz dennozsypny
bottom-fermented beer=piwo leżakowe
bottom-fired furnace=piec z dolnym nagrzewem
bottom-hole pressure=ciśnienie denne na spodzie odwiertu
bottoming tap=gwintownik wykończający
bottom-living=żyjący na dnie
bottom-pour ladle=kadź dolnospustowa
bottom-pour ladle=kadź zatyczkowa
bottom-pour stopper=zatyczka kadziowa
bottom-poured ingot mould=wlewnica do odlewania syfonowego
bottom-ram press=prasa dolnotłokowa
bottom-road bridge=most z jazdą dołem
bottomry=bodmeria
bottoms=osad ciał stałych i woda w zbiornikach z ropą n
bottoms=osad denny
bottoms=pozostałość podestylacyjna
bottomside sounding=telesondaż jonosfery z Ziemi
bottom-tap ladle=kadź dolnospustowa
bottom-tap ladle=kadź zatyczkowa
bottom-teemed ingot=wlewek odlany syfonowo
bottom-up=wstępujący
bottom-up strategy=strategia od dołu do góry
botulin=jad kiełbasiany
botulism=zatrucie jadem kiełbasianym
bought out finished=nie wymagających obróbki
bought out finished=zakup części
bought out finished=zespołów i wyrobów gotowych
bought out raw=materiałów i półwyrobów wymagających obróbki
bought out raw=zakup surowców
bought scrap=złom kupny
bought scrap=złom obcy
Bouguer correction=poprawka Bouguera
Bouguer correction=redukcja Bouguera
Bouguer gravity anomaly=anomalia siły ciężkości w redukcji Bouguera
Bouguer reduction=poprawka Bouguera
Bouguer reduction=redukcja Bouguera
Bouguer-Lambertlaw=prawo Bouguera-Lamberta
bouillon=pożywka bulionowa
boulangerite=bulanżeryt
boulder=głaz narzutowy
boulder=otoczak
boulder clay=glina lodowcowa
boulder clay=glina morenowa
boulder clay=glina zwałowa
boulder pavement=nawierzchnia brukowa
boulder wall=mur dziki
boule=monokryształ ciągniony
bounce light effect=efekt odbitego światła
bounced message=wiadomość odbita
bouncing during landing=kangurowanie przy lądowaniu
bouncing during landing=kozłowanie
bouncing putty=plastelina sprężysta
bouncing-pin=iglica stukomierza
bouncing-pin=pręcik czułkowy stukomierza
bouncing-pin detonation meter=stukomierz
bound atom=atom związany
bound connection=połączenie związane
bound electron=elektron związany
bound electron=związany
bound energy=energia związana
bound module=moduł ograniczony
bound program=program wynikowy
bound variable=zmienna związana
bound vortex=wir związany
bound water=woda związana
boundary angle=kąt brzegowy
boundary angle=kąt zetknięcia
boundary angle=kąty przylegania
boundary between phases=granica faz
boundary caving drift=obcinka
boundary colours=kolory graniczne
boundary condition=warunek brzegowy
boundary dislocations=dyslokacje na granicach ziarn
boundary friction=tarcie graniczne
boundary layer=warstwa graniczna
boundary layer=warstwa przyścienna
boundary layer control=sterowanie warstwy przyściennej
boundary layer suction=odsysanie warstwy przyściennej
boundary lights=światła graniczne lotniska
boundary line=linia graniczna
boundary monument=granicznik
boundary of set=brzeg zbioru
boundary operator=operator brzegu
boundary representation=reprezentacja brzegowa
boundary set=zbiór brzegowy
boundary surface=powierzchnia brzegowa
boundary surface=powierzchnia graniczna
boundary surface=powierzchnia rozdziału
boundary value=wartość brzegowa
boundary value problem=zagadnienie brzegowe
boundary violation=wyjście poza zakres
boundary-layer bleed=odprowadzanie warstwy przyściennej
boundary-layer control=sterowanie warstwy przyściennej
boundary-layer separation=oderwanie się warstwy przyściennej
bounded=odgraniczony
bounded=ograniczony
bounded from above=ograniczony z góry
bounded from zero=odgraniczony od zera
bounded operator=operator ograniczony
bounded quantifier=kwantyfikator ograniczony
bounded sequence=ciąg ograniczony
bounded series=szereg ograniczony
bounded set=zbiór organiczony
bounded variation=wariacja ograniczona
boundedness=ograniczoność
bounding bar=prostokąt ograniczający
bounding box=prostopadłościan ograniczający
bounding box=ramka ograniczająca
bounding volume=bryła ograniczająca
boundless=nieograniczony
bouquet=bukiet aromat
Bourdon pressure gauge=rurka Bourdona
Bourdon pressure gauge=rurka manometryczna
Bourdon pressure gauge=rurka sprężynująca
Bourdon thermometer=termometr manometryczny
bourgeois=borgis stopień pisma
bourgeois=burgos
bournonite=bumonit
bourrelet=zgrubienie środkujące pocisku
bow=dziób statku
bow=kabtąk
bow=mały cyrkiel
bow=pałąk
bow=uszko zegarka
bow=wygięcie
bow bouoyancy tank=klosz
bow bouoyancy tank=zbiornik balastowy łodzi podwodnej
bow casting machine=urządzenie do ciągłego odlewania z krystalizatorem łukowym
bow collector=odbierak prądu pałąkowy
bow compasses=mały cyrkiel sprężynowy
bow doubling=umocnienie poszycia dziobu
bow drill=furkadło smyczkowe
bow feather of water=grzebień dziobowy
bow fender=odbijacz dziobowy łodzi
bow frame=wręb dziobowy
bow light=światło kotwiczne dziobowe
bow on=prosto dziobem
bow overhang=nawis dziobu
bow pen=mały cyrkiel ze stałym grafionem
bow pencil=mały cyrkiel ze stałym ołównikiem
bow plane=ster głębokościowy dziobowy okrętu podwodnego
bow port=furta dziobowa
bow rope=cuma dziobowa przednia
bow rudder=ster dziobowy
bow saw=piła kabłąkowa
bow set=grafionu
bow set=nakłuwacza
bow set=zestaw przyborów rysunkowych składający się z małego cyrkla
uniwersalnego
bow shock=fala uderzeniowa czołowa
bow visor=dziób otwierany
bow wave=fala dziobowa
bow wave=fala uderzeniowa czołowa
bow-and-beam bearing=odległość na trawersie
bowden cable=linka Bowdena
bowel movement=ruch robaczkowy jelit
bower anchor=kotwica główna
bowk=kubeł szybowy
bowking=obgotowywanie
bowl classifier=klasyfikator czaszowy
bowl mill=młyn węglowy pierścieniowo-sprężynowy
bowline=cuma dziobowa
bowlingjte=bowlingit
bowlingjte=saponit
bows=mały cyrkiel sprężynowy
bowse=ciągnąć taliami
bowse down=spuszczać na taliach
bowser=cysterna samochodowa benzynowa
bowsprit=bukszpryt
bowsprit=dziobnik
bowstring=ściąg
bowstring girder=dźwigar ze ściągiem
bow-type continuous casting machine=urządzenie do ciągłego odlewania z
krystalizatorem łukowym
bow-type mould=krystalizator łukowy do ciągłego odlewania
bow-well dredger=pogłębiarka wieloczerpakowa z wysuniętą drabiną umożliwiającą
czerpanie z płytkich basenów
bow-window=okno wykuszowe
box angle plate=kątownik wzorcarski do mocowania przedmiotów
box angle plate=podstawa skrzynkowa
box annealer=piec do wyżarzania w skrzynkach
box annealer=piec komorowy do wyżarzania
box annealing=wyżarzanie czyste w skrzynce zamkniętej
box beam=pokładnik skrzynkowy
box camera=aparat fotograficzny skrzynkowy
box carburizing=nawęglanie w proszkach
box column=stojak skrzynkowy
box coupling=połączenie rurowe nasuwkowe
box coupling=połączenie rurowe tulejowe
box coupling=sprzęgło tulejowe
box dock=dok skrzyniowy
box file=segregator
box filter=filtr prostokątny
box fold=fałd skrzynkowy
box friction spring=sprężyna cierna tulejowa
box gate=brama klapowa doku
box girder=dźwigar skrzynkowy
box groove=wykrój skrzynkowy walców
box head=głowica kablowa
box horn=tuba pudełkowa
box jig=skrzynka wiertarska
box joint=połączenie rurowe nasuwkowe
box joint=połączenie rurowe tulejowe
box keel=stępka skrzynkowa
box magazine=magazynek nabojowy prosty w pistolecie maszynowym
box moulding=formowanie w skrzynkach
box nut=nakrętka kapturkowa
box nut=nakrętka kołpakowa
box oven=piec komorowy
box packing=uszczelka maźnicy
box pallet=paleta skrzynkowa
box pass=wykrój skrzynkowy
box purifier=skrzynia do czyszczenia gazu
box section=przekrój skrzynkowy
box spanner=klucz nasadowy
box spanner=klucz oczkowy
box spar=dźwigar skrzynkowy
box tool=imak prowadnikowy do rewolwerówek
box trap=żak skrzynkowy
box wagon=wagon kryty
box wrench=klucz nasadowy
box wrench=klucz oczkowy
boxboard=karton na opakowania
box-calf=skóra cielęca chromowa
boxcar=jeden z ciągu sygnałów prostokątnych
boxcar=wagon towarowy kryty
box-hat=wlewka stali nieuspokojonej
box-hat ingot=wlewek z cholewą
box-header=komora wodna
box-header=skrzynka wodna
box-header watertube boiler=kocioł wodnorurkowy komorowy
boxing=obudowa drewniana szybu
boxing=przedłużenie spoiny pachwinowej nakładki poza narożniki jako dal
boxless moulding machine=formierka do formowania w skrzynkach usuwalnych
box-sliding feeder=dozownik skrzynkowy
box-sliding feeder=dozownik szufladkowy
box-sliding feeder=dozownik wózkowy
box-tool cutter=nóż słupkowy
box-type furnace=piec komorowy
Boyce-Codd Normal Form=postać normalna Boyce-Codda
Boyle's law=prawo Boylea i Mariottea
bra vector=brawektor
bra vector=wektor bra
brace bit=bakowiec
brace in=obrasować tępiej
brace the yards=brasować reje
brace up=obrasować ostrzej
braced-rib arch=łuk kratowy
braces=nawiasy klamrowe
brachistochrone=brachistochrona
brachistochrone=krzywa najkrótszego czasu
bracing=usztywnianie
bracing=usztywnienie zespół elementów usztywniających
bracing=wzmacnianie
bracing cable=ścięgno
bracing piece=element usztywniający konstrukcję
bracing wire=ścięgno
brack goods=braki
brack goods=towary wybrakowane
bracket bearing mounting=podparcie wspornikowe łożyska
bracket floor=dennik otwarty
bracket jib crane=żuraw wspornikowy przyścienny
bracketed cornice=gzyms wspornikowy
bracketed identifier=identyfikator nawiasowany
brackets=nawiasy
bracket-type sandslinger=narzucarka przyścienna
brackish water=woda brachiczna
brackish water=woda słonawa u ujścia rzek
brad=gwóźdź druciak
brad=szpilka formierska
bradawl=szydło płaskie
bradycardia=rzadkoskurcz
bradykinin=bradykinia
Bragg angle=kąt Bragga
Bragg angle=kąt odbłysku
Bragg curve=krzywa Bragga
Bragg diffraction=odbicie braggowskie
Bragg method=metoda Braggów
Bragg method=metoda rentgenograficzna pojedynczego kryształu obracanego
Bragg scattering=odbicie braggowskie
Bragg spectrometer=spektrometr Bragga
Bragg's law=warunek Bragga
Bragg's law=wzór Bragga
braided electrode=elektroda pleciona
braided hose=wąż oplatany
braided screen=oplot ekranujący
braided wire=przewód opleciony
braider=oplatarka
braiding=oplatanie
braiding=oplot
braiding machine=oplatarka
brail=gejtawa żagla gaflowego
brail=kaszorek do wybierania ryb z niewodu
brail=komulec niewodu
brail=orczyk
brail up=brać na gejtawy
braille=alfabet brajla
braille typewriter=maszyna do pisania dla niewidomych
brain-drain=drenaż mózgów
brainpower=kadry naukowe
brainstorming=burza mózgów forma narady produkcyjnej
braised=duszony
brak shoe=klocek hamulcowy
brak shoe=szczęka hamulcowa
brake adjuster=nastawiacz hamulca
brake band=taśma hamulca
brake bleeding=odpowietrzenie hamulców
brake block=klocek hamulcowy
brake cable=linka hamulca
brake cable conduit=pancerz linki hamulca
brake caliper=zacisk hamulca tarczowego
brake cam=rozpieracz krzywkowy szczęk hamulca
brake compensation=wyrównywanie działania hamulców na poszczególne kola
brake compensator=wyrównywacz działania hamulców
brake control valve=zawór nastawczy hamulca
brake coupling=sprzęg hamulcowy
brake die=matryca do kształtowania prostoliniowego
brake disk=tarcza hamulca
brake drum=bęben hamulcowy
brake equalizer=wyrównywacz działania hamulców na poszczególne koła
brake expander=rozpieracz hamulca szczękowego
brake fluid=płyn hamulcowy
brake fluid supply tank=zbiornik płynu hamulcowego
brake gear=przekładnia hamulcowa
brake horsepower=moc efektywna w koniach mechanicznych
brake horsepower=moc użyteczna
brake horse-power=moc użyteczna
brake hose=wąż hamulcowy
brake hose=wąż sprzęgu hamulcowego
brake incline=pochylnia samoczynna
brake landing=lądowanie z hamowaniem
brake lever=dźwignia hamulca
brake light=światło hamowania
brake lining=nakładanie okładziny szczęk hamulca
brake lining=okładzina szczęk hamulca
brake master cylinder=pompa hamulcowa
brake mean effective pressure=średnie ciśnienie użyteczne
brake operating cylinder=cylinder hamulcowy hamulca hydraulicznego
brake operator=hamowniczy
brake operator=hamulcowy pracownik
brake pad=płytka cierna hamulca
brake parachute=spadochron hamulcowy
brake pedal=pedał hamulca
brake pipe=przewód hamulcowy
brake power=moc hamowania
brake press=prasa balansowa
brake pulley=koło hamulcowe
brake push rod=drążek hamulcowy
brake release=luzownik hamulca
brake release=zwalniak hamulca
brake rod=cięgło hamulca
brake rod=drążek hamulca
brake shoe holder=obsada klocka hamulcowego
brake system activation time=czas uruchamiania mechanizmów hamujących
brake-harrow=ciężka brona
braker=międlarka
brakesman=hamowniczy
brakesman=hamulcowy pracownik
braking couple=moment hamujący
braking decline=pochylnia hamulcowa
braking distance=droga hamowania
braking distance=odległość hamowania
braking efficiency=wskaźnik skuteczności hamowania
braking force=siła hamowania
braking load=obciążenie hamowania
braking parachute=spadochron hamujący
braking pitch=dający ciąg ujemny
braking pitch=skok hamujący śmigła
braking propeller=śmigło trójzakresowe którego łopaty dają się przestawić na
skok ujemny
braking radiation=promieniowanie hamowania
braking ratio=wskaźnik skuteczności hamowania
braking resistor=rezystor hamowania
braking system=układ hamulcowy
braking time=czas hamowania pojazdu
braking torque=moment hamujący
brale=wglębnik diamentowy stożkowy w twardościomierzu Rockwella
bran=otręby
bran duster=rzutnik otrębowy
bran finisher=szczotkarka otrębowa
bran oil=furfurol
branch circuit=obwód odgałęziony
branch circuit=zasilanie z innej fazy
branch from intersection=ramię skrzyżowania
branch gate=wlew widełkowy
branch head=głowica gałęzi widma
branch house=filia przedsiębiorstwa
branch house=oddział
branch instruction=instrukcja rozgałęzienia
branch instruction=rozkaz rozgałęzienia
branch jack=telefi gniazdko równoległe
branch line=linia kolejowa miejscowa
branch line=linia rozgałęzienia
branch of an analytic function=gałąź funkcji analitycznej
branch of curve=gałąź krzywej
branch of economy=dział gospodarki
branch of production=gałąź produkcji
branch of study=kierunek studiów
branch off=odgałęziać się
branch office=filia
branch office=oddział
branch out=odgałęziać się
branch pipe=kształtka rurowa wielod rogowa
branch pipe=rura odgałęziona
branch point=miejsce odgałęzienia przewodu
branch point=przełącznik
branch point=punkt rozgałęzien
branch point=punkt rozgałęzienia
branch point=zwrotnica
branch prediction=przewidywanie rozgałęzienia
branch prediction unit=układ przewidywania rozgałęzienia
branch tee=trójnik łukowy rurowy
branch track=bocznica kolejowa
branched chain=łańcuch rozgałęziony
branched -chain hydrocarbons=węglowodory o łańcuchu rozgałęzionym
branched -chain hydrocarbons=węglowodory rozgałęzione
branched file=plik rozgałęziony
branched polymer=polimer rozgałęziony
branching box=mufa rozdzielcza
branching point=miejsce odgałęzienia przewodu
branching process=proces gałązkowy
branching ratio=stosunek odgałęzień rozpadu promieniotwórczego
branch-joint=rozgałęźnik
branch-joint=rozwidlacz
brand image=obraz firmowy kompozycja powodująca skojarzenia z firmą
brand mark=piętno wypalane
brand name=nazwa firmowa
brand new=nowy wiersz
branded goods=wyroby firmowe
branding iron=stempel do wypalania na skórze
branding machine=stemplownica
branding machine=znakownica
brand-new=fabrycznie nowy
brandy=winiak
brash=rumosz morenowy
brash=rumowisko
brash ice=gruz lodowy
brash ice=kasza lodowa
brasilin=brazylina
brass foundry=odlewnia stopów miedzi
brass rule=linia materiał zecerski
brassboard=doświadczalny o konstrukcji znajdującej się w stadium prób
brassboard=nie będącej jednak jeszcze prototypem
brasses=inkluzje pirytu w węglu
brassidic acid=kwas brasydynowy
brassing=powl mosiądzowanie
brattice=przegroda
brattice=przepierzenie
brattice=tama wentylacyjna
brattice cloth=płótno tamowe
braunite=braunit
Bravais lattice=sieć przestrzenna Bravaisego
Bravais lattice=sieć translacyjna
Bravais' law=warunek Bragga
Bravais' law=wzór Bragga
Brayton cycle=obieg Braytona
Brayton cycle=obieg Joulea
brazability=zdolność do lutowania twardego
braze=lutowina twarda
braze welding=lutospawanie
brazen=mosiężny
brazer=przyrząd do lutowania
brazier=koksiak
brazier=kotlarz
brazier=piecyk koksowy
Brazil wax=wosk karnauba
brazilein=brazyleina
brazilin=brazylina
brazilite=badeleit
brazilite=brazylit
brazing=lutowanie twarde
brazing alloy=lut twardy
brazing alloy=lutowie twarde
brazing brass=lut mosiężny
brazing brass=mosiądz lutowniczy
brazing brass=spoiwo mosiężne
brazing flux=topnik do lutowania twardego
brazing lamp=grzejnik lutowniczy
brazing lamp=lampa lutownicza
brazing metal=lut twardy
brazing metal=mosiądz lutowniczy
brazing sheet=blacha lutownicza
brazing sheet=blacha z mosiądzu lutowniczego
brazing silver=lut srebrny
brazing solder=lut twardy
brazing solder=mosiądz lutowniczy
brazing wire=drut do twardego lutowania
breach of contract=niedotrzymanie umowy
breach of contract=zerwanie umowy
breadboard=makieta
breadboard model=model laboratoryjny
breadboarding of IC=makietowanie ukł
break a record=pobić rekord
break adrift=zerwać się z cum
break away=odrywać się
break bulk=otwierać luki ładowni
break bulk=rozpoczynać wyładunek
break contact=zestyk rozwierny
break delivery=dostarczanie przerywające
break electric circuit=przerwać obwód elektryczny
break field=pole przerywające
break ground=rozpocząć wykopy pod fundamenty
break ground=zacząć orkę
break handling program=program obsługi przerwania
break jack=gniazdko szeregowe
break jamb=węgarek
break key=klawisz przerwy
break lathe=tokarka tarczowa z wybraniem w łożu do obróbki przedmiotów o dużych
średnicach
break level=grupowanie wierszy
break level=grupy wierszy
break level=poziom przerwania
break line=linia przerwania
break message=komunikat przerywający
break of beer=klarowanie piwa
break of beer=łamanie piwa
break of regulations=przekroczenie przepisów
break off=odłamać się
break off=odrywać się
break panel=szyba wyrzucana w razie niebezpieczeństwa
break panel=wyjście awaryjne
break rolls=walce śrutujące
break signal=sygnał wstrzymania
break signal detection=detekcja sygnału wstrzymania
break signal termination=zakończenie sygnału przerwania transmisji
break signal timeout=przekroczenie czasu trwania sygnału przerwania
break spinning=przędzenie bezwrzecionowe
break tank=zbiornik wyrównawczy
break the code=rozszyfrowywać
break the scale=łamać zgorzelinę
break through=przebijać
break up=rozbijać
break up=rozdrabniać
break up=ship złomować statek
break up into parts=dzielić na części
break up into parts=rozbić na części
breakage and leakage=stłuczka i wyciek
breakaway=oderwanie się
breakaway corrosion=korozja katastrofalna
breakaway corrosion=korozja totalna
breakaway force=opór trakcji w chwili ruszania
breakaway point=punkt rozwidlenia
breakaway torque=moment rozruchowy
break-before-make contact=zestyk przełączny przerwowy
break-bulk cargo=ładunek drobnicowy
break-bulk cargo=ładunek półmasowy
breakdown crane=żuraw ratunkowy
breakdown current=prąd przebicia elektrody
breakdown diode=dioda Zenera
breakdown gang=drużyna awaryjna
breakdown mill=walcarka wstępna
breakdown mill=zgniatacz
breakdown of a p-n junction=przebicie złącza p-n
breakdown of p-n junction=przebicie złącza p-n
breakdown pass=przepust wstępny
breakdown pass=przepust zgniatający
breakdown pass=wykrój wydłużający
breakdown pass=wykrój zgniatający
breakdown products=produkty rozkładu
breakdown rolling=walcowanie wstępne
breakdown sequence of roll passes=układ wykrojów wydłużających
breakdown sheet=placek
breakdown stand=klatka wstępna walcowni
breakdown strength=wytrzymałość na przebicie
breakdown temperature=temperatura rozkładu
breakdown test=próba na przebicie
breakdown torque=moment krytyczny
breakdown torque=moment utyku silnika synchronicznego
breakdown vehicle=pojazd ratowniczy
breakdown voltage=napięcie przebicia
breaker block=bezpiecznik w walcarce
breaker card=zgrzeblarka wstępna
breaker post=łamacz stojak
breaker row=łamacze
breaker row=organy
breaker switch=wyłącznik
breaker timber=łamacz stojak
breaker zone=strefa przyboju
breaker's yard=złomownia
breakeven=bezdeficytowy
breakeven=nie przynoszący strat ani zysków
break-even point=granica opłacalności
break-even point=punkt zerowy bilansu energetycznego
break-head rivet=nit zamykany trzpieniem z odłamywanym łbem
break-in=docieranie
break-in point=słabe miejsce konstrukcji przewidziane do celów ratowniczych
breaking=łamanie
breaking=międlenie lnu
breaking=przerywanie
breaking=rozbijanie
breaking=rozrywanie
breaking=targ
breaking=urabianie
breaking=żyłowanie
breaking capacity=wyłączał ność
breaking capacity=zdolność wyłączania
breaking current=prąd wyłączalny
breaking down=obrywanie
breaking down=obrywka
breaking down=walcowanie wstępne
breaking down=zawał
breaking down=zawalenie się
breaking flax=międlenie lnu
breaking in=docieranie
breaking length=samozryw
breaking load=obciążenie niszczące
breaking machine=międlarka lnu
breaking machine=targarka bel
breaking moment=moment niszczący pręta
breaking of the arc=wygaszenie łuku
breaking piece=element bezpiecznikowy ulegający zniszczeniu w przypadku
przeciążenia maszyny
breaking spindle=wał pośredni przeciążeniowy o zmniejszonej średnicy
breaking strength=wytrzymałość na rozerwanie
breaking stress=naprężenie niszczące
breaking-down pass=przepust wstępny
breaking-down pass=przepust zgniatający
breaking-down pass=wykrój wydłużający
breaking-down pass=wykrój zgniatający
breaking-down rolls=walce wstępne walcarka
breaking-down time=czas zakończeniowy w technologii mechanicznej
breaking-in hole=otwór wtomowy
breaking-in period=okres wdrażania
breakloads=ładunki drobnicowe
break-off point=punkt oderwania warstwy przyściennej
breakout=przerwanie formy
breakout=przerwanie spodu pieca
breakout=rozerwanie naskórka wlewka ciągłego
breakout box=przyrząd do testowania kabli telekomunikacyjnych
break-over=przełączenie
breakover current=prąd przerzutu
breakover voltage=napięcie przerzutu
breakpoint=punkt kontrolny
breakpoint=punkt wstrzymania
breakpoint condition=warunek zatrzymania
breakpoint instruction=rozkaz wstrzymania
breakpoint program=program obsługi przerwania
breakpoint program=program obsługi wstrzymania w punkcie kontrolnym
breakstone=tłuczeń
breakthrough=przebicie
breakthrough=przecinka
breakthrough=przełom w technice
breakthrough=rozerwanie naskórka wlewka ciągłego
breakthrough capacity=pojemność wymienna robocza kolumny jonitowej
breakthrough in technology=skokowy postęp w dziedzinie techniki
break-time=czas wyłączenia
break-up=rozdrabnianie
break-up=rozdrobnienie
breakwater=falochron
breaming=czyszczenie płomieniem
breaming=opalanie dna statku
breast=czoło przodku
breast=podgrodzie koła wodnego śródsiębiernegó
breast=przodek
breast abutment=przyczółek bez skrzydeł
breast backstay=baksztag pomocniczy
breast drill=wiertarka ręczna piersiowa
breast height diameter=pierśnica
breast hole=otwór strzałowy czołowy
breast machine=wrębiarka zabierkowa
breast of mouldboard=pierś odkładnicy pługa
breast of window=podokiennik
breast pad=oparcie wiertarki piersiowej
breast roll=walec czołowy
breast roller=rolka stojakowa zabudowana w stojaku walcarki jako pierwsza rolka
samotoku
breast rope=cuma poprzeczna
breast shore=rozpora dokowa
breast the sea=pokonywać falę
breast the sea=stawiać czoło fali
breast wall=czoło wyrobiska wybierkowego
breast wall=murek w piecu donicowym
breast wall=ścianka ochronna
breast wheel=koło wodne śródsiębierne
breast working=wybieranie chodnikowe
breast working=wybieranie ubierkami
breast-and-pillar working=wybieranie filarowo-komorowe
breastband=napierśnik uprzęży szorowej
breastsummer=nadproże drewniane obciążone ścianą
breastwork=balustrada
breastwork=parapet
breath sample level=poziom aktywności próbek wdychanego powietrza
breather=odpowietrznik
breather=przerwa międzyrekordowa
breathing apparatus=aparat oddechowy
breathing capacity=zdolność napełniania
breathing capacity=zdolność zasysania
breathing losses=straty spowodowane odpowietrzeniem zbiornika
breathlessness=błąd stały
breccia=brekcja
breccia=druzgot
breech=część zamkowa lufy
breech bolt=zamek w karabinie
breech casing=komora zamkowa
breech-block=klin zamkowy działa
breech-block=trzon zamkowy
breech-block=zamek
breeches joint=mufa kablowa Y
breeches joint=mufa w kształcie litery Y
breeches-buoy=koło ratunkowe ze spodniami
breeches-pipe=krzywak podwójny
breeches-pipe=trójnik rurowy w kształcie litery Y
breeching=czopuch żelazny
breech-loading gun=broń odtylcowa
breech-loading gun=działo ładowane od tyłu
breed=powielać paliwo
breeder element=element paliworodny
breeder pin=pręt paliworodny
breeder reactor=reaktor powielający
breeding=hodowanie
breeding=kojarzenie
breeding=powielania paliwa
breeding blanket=płaszcz powielający
breeding blanket=strefa powielania
breeding cycle=cykl powielania
breeding doubling time=czas podwojenia paliwa
breeding factor=współczynnik powielania paliwa
breeding farm=gospodarstwo hodowlane
breeding gain=uzysk powielania
breeding ground=tarlisko
breeding herd=stado zarodowe
breeding material=materiał paliworodny
breeding ratio=współczynnik powielania paliwa
breeding region=strefa powielania paliwa
breeding stock=inwentarz hodowlany
breeze aggregate=kruszywo z żużla paleniskowego
breezing=podsypka pod donicę
bregister=rejestr maski
B-register=rejestr indeksowy
B-register=rejestr modyfikacji
Breguet spring=włos bretegowski
Breit-Wigner=formularz
Breit-Wigner=wzór Breita-Wignera
bremsstrahlung=promieniowanie hamowania
bressummer=nadproże drewniane obciążone ścianą
breunnerite=brejneryt
brevier=petit stopień pisma
brevity code=kod skrótowy
brevium=uran 234
brew kettle=kocioł brzeczkowy
brew kettle=kocioł warzelny do brzeczki
brewer's barley=jęczmień browarniany
brewer's draft=wysłodziny
brewer's grain=ziarno słodownicze
brewer's grain=ziaro browarniane
brewer's malt=słód browarniany
brewer's malt=słód piwowarski
brewer's wort=brzeczka piwna
brewer's yeast=drożdże browarniane
brewing=kawy
brewing=parzenie herbaty
brewing=warzenie piwa
brewing industry=browarnictwo
brewing industry=piwowarstwo
Brewster's angle=kąt Brewstera całkowitej polaryzacji
Brewster's law=prawo Brewstera
brick=cegła
brick cheese=ser w blokach
brick clay=glina ceglarska
brick facing=oblicówka z cegły
brick kiln=piec do wypalania cegły
brick lining=obudowa murowa szybu
brick loam=glina ceglarska
brick moulding=cegłarka
brick moulding=machine prasa ceglarska
brick nogged timber wall=mur pruski
brick nogging=wypełnianie cegłą szkieletu drewnianego
brick of cheese=blok sera
brick pavement=nawierzchnia klinkierowa
brick press=cegłarka
brick press=prasa ceglarska
brick trowel=kielnia murarska
brick up=zamurować
brick veneer=obłicowanie cegłą
brick walling=obudowa murowa szybu
bricklayer's=work roboty murowe
bricklaying=murowanie
bricklaying=wznoszenie murów
brick-red=ceglasty
bridge abutment=przyczółek mostowy
bridge contact=zestyk mostkowy
bridge crane suwnica mostowa=suwnica pomostowa
bridge deck=jezdnia mostowa
bridge deck=pokład średniówki
bridge floor=jezdnia mostowa
bridge flooring=nawierzchnia jezdni mostowej
bridge functionality=zestaw funkcji mostu
bridge gap=wypełniać lukę
bridge girder=dźwigar mostowy
bridge girder=most kratownicowy suwnicy
bridge measurement=pomiar mostkowy
bridge network=czwórnik mostkowy
bridge piece=mostek tokarski wypełniający wybranie w łożu
bridge pier=filar mostowy
bridge rail=szyna podsuwnicowa
bridge rail=szyna suwnicowa
bridge reamer=rozwiertak do otworów w konstrukcjach stalowych
bridge rectifier=mostek prostownikowy
bridge sleeper=mostownica
bridge transformer=transformator różnicowy
bridge trolley=wózek suwnicy
bridge voltage=napięcie na zaciskach mostka
bridge wall=ściana oddzielająca komorę żużlową od regeneracyjnej w piecu
martenowskim
bridgeability=zdolność do wypełniania szczelin
bridged complex=kompleks mostkowy
bridged complex=kompleks wielordzeniowy
bridged heterocyclic systems=układy heterocykliczne mostkowe
bridged hydrocarbons=węglowodory mostkowe
bridge-element delay=opóźnienie elementu mostkowego
bridge-head=przyczółek mostowy
bridgehead atom=atom przyczółkowy
bridgehead atom=atom węzłowy
bridgehouse=nadbudówka śródokręcia
bridgehouse=średniówka
bridging=mostkowanie
bridging=stężenie poprzeczne
bridging=zawisanie wsadu w wielkim piecu lub
bridging=zmostkowanie
bridging atom=atom mostkowy
bridging group=grupa mostkowa
bridging of gaps=wypełnianie szczelin
bridging of powder=zawieszanie się proszku podczas prasowania
bridging out=przemostkowanie akumulatora
bridging plug=kołek zwierający
bridging time=czas współstyczności
bridle beam=rozpornica wzdłużna luku
bridle chains=kajdany
bridle chains=łańcuchy zawieszenia klatki
bridle path=ścieżka do jazdy konno
bridle roll=urządzenie rolkowe do naciągu taśmy
brief foredesign=założenia projektowe
briefing=odprawa załogi
brig=bryg
brigade=drużyna robotników
brigantine=brygantyna
brigantine=szkuner-bryg
Brigg's logarithm=logarytm Briggsa
Brigg's logarithm=logarytm dziesiętny
Briggs pipe thread=gwint rurowy Briggsa
bright annealing=wyżarzanie bez nalotu w atmosferze ochronnej
bright annealing=wyżarzanie jasne
bright bar=pręt stalowy ciągniony i szlifowany
bright coal=węgiel błyszczący duże sortymenty
bright dip=kąpiel do trawienia połyskowego
bright drawing=ciągnienie na zimno
bright etching=trawienie przezroczyste
bright finish=wykończenie na połysk
bright flesh=mizdra biała
bright flesh=mizdra żywa
bright fracture=przełom jasny wada materiału odlewu
bright front=frontówka cegła
bright ground bar=pręt stalowy ciągniony i szlifowany
bright hardening=hartowanie beznalotowe
bright hardening=hartowanie czyste
bright normalizing=normalizowanie jasne w atmosferze ochronnej
bright nut=nakrętka obrobiona
bright pickling=trawienie rozjaśniające
bright plating=powlekanie galwaniczne połyskowe
bright plating=powlekanie lustrzane
bright polish=połysk lustrzany
bright rayon=jedwab błyszczący
bright screw=śruba obrobiona
bright segment of the sky=jasny łuk nieba pozachodzie
bright shade=czysty odcień
bright shade=żywy odcień
bright steel=pręty stalowe wyższej jakości ciągnione i szlifowane
bright stock=do nastawiania olejów silnikowych
bright stock=olej smarowy o dużej lepkości
brighten up=rozjaśniać
brighten up=Rozpogodzić się
brightener=substancja blaskotwórcza kąpieli galwanicznej
brightener=wybłyszczacz
brightening agent=rozjaśniacz
brightening agent=wybielacz optyczny
bright-field microscopy=badanie mikroskopowe w jasnym polu
brightness=jaskrawość
brightness control=regulacja jaskrawości
brightness control=regulacja jasności
brightness of tone=jasność brzmienia
brightness of tone=jasność tonu
brightness pyrometer=pirometr luminancyjny
brightness temperature=temperatura czarna
brightness temperature=temperatura luminancyjna
brights=węgiel błyszczący duże sortymenty
bril=jednostka jasności subiektywnej
brilliance=luminancja
brilliant=błyszczący
brilliant=brylant oszlifowany
brilliant=brylant stopień pisma
brilliant=czysty diament
brilliant=jaskrawy
brilliant flame=płomień jasny
brilliant flame=płomień świecący
brilliant shade=czysty odcień
brilliant shade=żywy odcień
brilliant view-finder=celownik lustrzany
Brillouin scattering=rozpraszanie światła Brillouina
Brillouin zone=strefa Brillouina
Brillouin zones=strefy Brillouina
brimstone=siarka rodzima
brine bath=solanka
brine cooling=chłodzenie pośrednie
brine cooling=chłodzenie solankowe
brine cure=solankowanie
brine freezing=zamrażanie w solance
brine gauge=solomierz
brine quenching=hartowanie w solance
brine solution=solanka
brine spring=źródło solankowe
Brinell hardness=twardość w stopniach Brinella
Brinell hardness number=twardość według Brinella
Brinell hardness test=próba twardości według Brinella
Brinell machine=twardościomierz Brinella
brinelled bearing=łożysko z fałszywymi odciskami Brinella na bieżni
bring=case before the court skierować sprawę do sądu
bring about=spowodować
bring about=wykonywać zwrot przez sztag
bring about=wywołać
bring an action against=wytoczyć sprawę sądową
bring an action against=zaskarżyć
bring by the lee=odejść na przeciwny baksztag
bring down=obniżyć
bring down=zestrzelić samolot
bring down=zwalić
bring forth=uwypuklić
bring forth=wyłonić
bring fractions to=common denominator sprowadzać do wspólnego mianownika
bring good results=dawać dobre wyniki
bring home=podciągać statek do kotwicy
bring home=ship
bring home an anchor=podciągać kotwicę do pionu
bring in=ship
bring in=wprowadzić statek do doku
bring in returns=dawać dochód
bring into action=wprowadzić do akcji
bring into contact=doprowadzić do połączenia
bring into contact=zetknąć
bring into operation=oddać do eksploatacji
bring profit=przynosić zysk
bring to an anchor=stanąć na kotwicy
bring to an end=doprowadzić do końca
bring to an end=sfinalizować
bring to boiling=doprowadzić do wrzenia
bring together=zbliżyć
bring together=zetknąć ze sobą
bring up to=temperature of nagrzać do temperatury
bring up to date=zaktualizować
bring up to speed=nadać szybkość
bring up to speed=rozpędzić
bringing=wybieranie pokładu
bringing down=obrywanie
bringing down=obrywka
bringing down=urabianie
brining=solankowanie
brining=solenie w solance
brinometer=solomierz
briquetted coal=brykiet węglowy
briquetting=brykietowanie
briquetting machine=brykieciarka
briquetting machine=prasa brykietowa
briquetting plant=brykietownia
brisance=kruszność
brisance=siła krusząca materiału wybuchowego
brisant explosive=material wybuchowy kruszący
bristle=szczecina
bristle brush=szczotka szczecinowa
Bristol board=brystol
British antilewisite=brytyjski antyluizyt odtrutka na arsen i rtęć
British anti-lewisite=brytyjski antyluizyt odtrutka na arsen i rtęć
British Association Standard screw thread=gwint metryczny brytyjski o kącie 47
British gum=guma angielska
British gum=klej dekstrynowy
British Imperial System of Units=angielski układ jednostek miar
British Imperial yard=jard angielski
British module pitch=brytyjska podziatka modułowa wyrażająca się iloczynem
średnicy podziałowej w cal
British Standard=norma brytyjska
British Standard Brass thread=gwint rurowy brytyjski do rur mosiężnych
British Standard Cycle thread=gwint rowerowy brytyjski o kącie zarysu 60°
British Standard Fine screw thread=gwint Whitwortha drobnozwojny
British Standard Pipe screw thread=gwint rurowy brytyjski
British Standard Specification=norma brytyjska przedmiotowa
British Standard Whitworth screw thread=gwint Whitwortha
British standard wire gauge=brytyjski znormalizowany szereg średnic drutu
oznaczonych umownymi liczbami
British summer time=brytyjski czas letni
British thermal unit=brytyjska jednostka ciepła
brittle cracking=pękanie kruche
brittle failure=pęknięcie kruche
brittle fracture=przełom kruchy
brittle fracture transition temperature=temperatura przejścia w stan kruchy
brittle lacquer technique=metoda kruchych powtok
brittle point=punkt kruchości
brittle silver ore=stefanit
brittle temperature=punkt kruchości
brittle temperature=temperatura kruchości
brittle timbre steel=stal gruboziarnista
brittle-ductile transition=przejście ze stanu kruchego w plastyczny
Brix degree=briks
Brix degree=stopień Brixa
Brix scale=skala Brixa
broach=przeciągacz
broach=przepychacz
broach=rozszerzak
broach front pilot=część prowadząca przednia przeciągacza
broach puller=uchwyt narzędziowy przeciągarki
broach rear pilot=część prowadząca tylna przeciągacza
broach sharpening machine=szlifierka-ostrzarka do przeciągaczy
broach to=wypaść z wiatru
broaching=odciąga
broaching=przeciąganie przeciągaczem
broaching=wyciąganie
broaching=wydłużanie
broaching bit=rozszerzak
broaching die=matryca kalibrująca
broaching machine=przeciągarka
broaching press=prasa do przepychania
broad=nóż tokarski do drewna
broad glass=szkło płaskie
broad range of goods=duży asortyment
broad tee iron=teowniki stalowe szerokostopowe
broad thresher=mlocarnia szerokomłotna
broad tool=nóż strugarski wykańczak
broad tuning=strojenie tępe
broadaxe=toporek
broadband=szerokopasmowy
broadband antenna=antena szerokopasmowa
broadband connection=połączenie wyrównawcze
broadband signalling=sygnalizacja szerokopasmowa
Broadband Wireless Access=szerokopasmowy dostęp bezprzewodowy
broadcast=audycja radiowa
broadcast=transmisja radiofoniczna
broadcast address=adres emisji
broadcast address=adres rozgłaszania
broadcast address=adres transmisji
broadcast antenna=antena radiofoniczna
broadcast band=pasmo puste
broadcast band=pasmo radiofoniczne
broadcast command=rozkaz rozsiewczy
broadcast coverage=zasięg radiofoniczny
broadcast flood=zalew wiadomości
broadcast interference=zakłócenia programu radiowego
broadcast interference=zakłócenie programu radiowego
broadcast isolation=blokowanie transmisji
broadcast isolation=izolowanie transmisji
broadcast listener=słuchacz radiofonii
broadcast mode=tryb rozgłaszania
broadcast mode=tryb transmisji
broadcast receiver=odbiornik radiofoniczny
broadcast sower=siewnik rzutowy
broadcast station=stacja radiofoniczna
broadcast storm=burza rozgłaszań
broadcast storm=burza transmisyjna
broadcast storm=eskalacja pakietów w trybie rozgłoszeniowym
broadcast storm=natłok nadawczy w trybie rozgłoszeniowym
broadcast videotext=gazeta telewizyjna
broadcast videotext=teletekst
broadcaster=siewnik rzutowy
broadcasting=radiofonia
broadcasting=rozglośnictwo radiowe
broadcasting=siew rzutowy
broadcasting amplitude modulation=radiofoniczna modulacja amplitudy
broadcasting by satellite=bezpośrednie nadawanie programów z satelitów
broadcasting centre=rozgłośnia radiowa
broadcasting centre=stacja radiofoniczna
broadcasting channel=kanał radiofoniczny
broadcasting receiver=odbiornik radiofoniczny
broadcasting repeater=wzmacniak
broadcasting repeater=wzmacniak radiofoniczny
broadcasting satellite=satelita radiofoniczny
broadcasting station=rozgłośnia
broadcasting station=rozgłośnia radiowa
broadcasting station=stacja radiofoniczna
broadcasting studio=studio radiofoniczne
broadcasting system=system rozgłoszeniowy radiowy
broadcasting transmitter=nadajnik radiofoniczny
broaden=rozszerzać się
broadleaf tree=drzewo szerokolistne
broadnose cutter=nóż wykańczak prostoliniowy
broads=rozlewisko u ujścia rzeki
broadsheet=arkusz papieru jednostronnie zadrukowany
broadside=nadwodna część burty
broadside array=atnena poprzecznokierunkowa
broadside array=szyk antenowy promieniujący poprzecznie
broadside mill=walcarka poszerzająca
broadside rolls=walce pionowe walcarki uniwersalnej
brod=kolec na szkielecie rdzeniowym
broggerite=bregeryt
broiler house=brojlernia
broken=zepsuty
broken backed=przegięty o statku
broken coal=węgiel pokruszony
broken coal=węgiel rozdrobniony
broken coke=koks łamany
broken flax=len międlony
broken fold=fałd obalony
broken ground=skala popękana
broken ground=skala rozluźniona
broken hyperlink=błędne hiperłącze
broken hyperlink=błędny hiperodnośnik
broken ice=kra lodowa
broken line=linia kreskowa
broken line=linia łamana
broken line=linia przerywana
broken link=błędne łącze
broken link=błędny odnośnik
broken pipe=rozerwany rurociąg
broken seed=pęcherz otwarty wada
broken sky=zachmurzenie
broken stone=tłuczeń
broken weather=pogoda nieustabilizowana
broken white line=linia biała przerywana
broken-out section=przekrój cząstkowy
broken-out section=wyrwanie
brokerage=prowizja maklerska
bromal=aldehyd trójbromooctowy
bromal=bromal
bromate=bromian
bromate discharge=wywab bromowy
bromatometry=bromianometria
bromatometry=bromometria
bromide=bromek
bromide paper=papier bromosrebrowy
bromie=bromowy
brominated butyl rubber=kauczuk bromobutylowy
brominated lime=wapno bromowane środek bielący
bromination=bromowanie
bromine=brom
bromine cyanide=bromek cyjanu
bromine cyanide=bromocyjan
bromine number=liczba bromowa
bromine water=woda bromowa
bromism=zatrucie bromem
bromite=bromin
bromoacetic acid=kwas bromooctowy
bromoacetone=bromoaceton
bromobenzene=bromek fenylu
bromobenzene=bromobenzen
bromobenzylcyanide=bromocyjanek benzylu
bromobutyl rubber=kauczuk bromobutylowy
bromochloromethane=bromochlorometan
bromocresol green=zieleń bromokrezolowa
bromocresol purple=purpura bromokrezolowa
bromoethane=bromek etylu
bromoethane=bromoetan
bromoform=bromoform
bromoform=trójbromometan
bromoil process=bromolej
bromoil process=proces bromolejowy
bromomethane=bromek metylu
bromomethane=bromometan
bromometry=bromianometria
bromometry=bromometria
bromonaphthalene=bromonaftalen
bromonium cation=kation bromianowy
bromophenol=bromofenol
bromophosgene=bromofosgen
bromophosgene=tlenobromek węgla
bromopicrin=bromopikryna
bromopicrin=nitrobromoform
bromopicrin=trój-bromonitrometan
bromothymol blue=błękit bromotymolowy
bromothymol blue=dwubromotymolosulfoftaleina
bromouracil=bromouracyl
bromous=bromawy
bronchoscope=wziernik oskrzelowy
bronze mica=flogopit
bronze plating=powlekanie brązem
bronze weld=lutowina
bronze welding=lutospawanie lutem bogatym w miedź
bronze welding rod=spoiwo mosiężne do lutospawania
bronzer=maszyna do brązowania
bronzite=brązyt
brookite=brukit
brooming=rozbicie głowicy pala drewnianego przy jego wbijaniu
brooming=zamiatanie miotłą
broth=pożywka bulionowa
brouter=trasero-mostek
Brouwerian lattice=struktura Brouwera
brow=dowierzchnia
brow=nadszybie
brow=pochylnia
brow drift=chodnik przewozowy
brown acetate=octan wapniowy
Brown and Sharpe taper=stożek narzędziowy Brown and Sharpe
Brown and Sharpe wire gauge=oznaczonych umownymi liczbami
brown coal=węgiel brunatny
brown earth=gleba brunatna
brown haematite=limonit
brown haematite=żelaziak brunatny
brown iron ore=limonit
brown iron ore=żelaziak brunatny
brown malt=słód ciemny
brown mechanical pulp=masa papiernicza surowa
brown mica=flogopit
brown oil of vitriol=kwas siarkowy 76-80%
brown soil=gleba brunatna
brown sugar=cukier nieoczyszczony
Brownian movement=ruchy Browna
browning=browning
browning=czernienie
browning=oksydowanie
browning=pistolet automatyczny
brownish=brązowawy
brownish=brunatnawy
brownout=częściowe zaciemnienie
brownout=ograniczenie zużycia energii elektrycznej na określonym terenie
brown-ring test=próba z brunatną obrączką
browse=pasza zielona
browser=przeglądarka
browser=szperacz
browser screen=ekran podzielony
browser screen=poliekran
browser-based management tools=narzędzia administracyjne korzystające z
przeglądarki
browser-based remote server=serwer zdalny wykorzystujący możliwości przeglądarki
brucellosis=choroba Banga
brucine=brucyna
brucine=dwumetoksystrychnina
brucite=brucyt
bruise=obicie
bruise=obtłuczenie
bruised grain=śruta żytnia
brush chatter=głośne drganie szczotek
brush coater=powlekarka szczotkowa
brush coater=smarówka
brush contact=styk szczotkowy
brush discharge=snopienie
brush discharge=wyładowanie snopiaste
brush feed=przyrząd wysiewający szczoteczkowy siewnika
brush gear=urządzenie szczotkowe
brush gear=zespół szczotkowy
brush marks=ślady pędzla
brush marks=sznary
brush mattress=materac faszynowy
brush painting=malowanie pędzlem
brush plating=powlekanie galwaniczne szczotkowe
brush scanner=szczotka odczytu
brush shift=przesunięcie szczotek
brush spring=sprężyna szczotkowa
brush yoke=jarzmo szczotkowe
brushability=zdatność do nakładania pędzlem
brush-holder=obsada szczotkowa
brush-holder=szczotkotrzymacz
brushing machine=maszyna do szczotkowania
brushing machine=szczotkarka
brushing mill=szczotkarka
brushing of cocoons=pobijanie kokonów
brushing on=nakładanie pędzlem
brushing on=powłoki
brushing wheel=szczotka tarczowa
brush-rocker ring=trzymadło szczotkowe
brush-shifting motor=silnik komutatorowy o przesuwnych szczotkach
brush-wood=chrust
Brussels sprouts=kapusta brukselska
brute-force attack=atak na zasadzie pełnego przeglądu
brute-force password attack=atak hasła na zasadzie pełnego przeglądu
b-spline=b-splajn
B-stage resin=rezitol
bubble aeration=napowietrzanie barboterowe
bubble boiling=wrzenie pęcherzykowe
bubble breakwater=falochron pneumatyczny
bubble cap=dzwon
bubble cap=kołpak kolumny rektyfikacyjnej
bubble cavitation=kawitacja pęcherzykowa
bubble chamber=komora pęcherzykowa
bubble departure diameter=średnica odrywającego się od ścianki pęcherzyka
bubble domains=domeny cylindryczne
bubble domains=pęcherzyki magnetyczne
bubble gauge=licznik pęcherzyków
bubble growth=wzrost pęcherzyków
bubble memory=pamięć magnetyczna domenowa
bubble overvoltage=gdy zaczynają się wydzielać pęcherzyki gazu
bubble overvoltage=wartość przepięcia w chwili
bubble point=temperatura wrzenia
bubble sort=sortowanie domenowe
bubble sort=sortowanie metodą pęcherzykową
bubble test=próba pęcherzykowa sita
bubble test=test bąbelkowy
bubble-cap column=kolumna rektyfikacyjna z półkami dzwonowymi
bubble-cap plate=półka dzwonowa
bubble-cap plate=półka kołpakowa
bubble-column-type flotation machine=maszyna flotacyjna pneumatyczna
bubbler=barboter
bubbler=bełkotka
bubble-type canopy=osłona kroplowa kabiny samolotu
bubbling=barbotaż
bubbling=barbotowanie
bubbling=bulgotanie
bubbling=wydzielanie się pęcherzyków
bubbling inert gas to the liquid steel in the ladle=przedmuchiwanie stali w
kadzi gazem obojętnym pop
bubbling washer=płuczka bełkotkowa
bubbly flow=przepływ pęcherzykowy
bubulum oil=olej kopytkowy
Buchner funnel=lejek Buchnera
Buchner funnel=lejek sitowy
buck=futr
buck=kozioł do piłowania
buck=ług warzelny
buck=ościeżnica drzwiowa
buck=płyta do odstawiania
buck saw=piła kabłąkowa ręczna
buck transformer=transformator dodawczy obniżający napięcie
bucket bowl=łupina chwytaka koparki
bucket brigade device=przyrząd testowany
bucket brigade shift register=analogowy rejestr przesuwający
bucket chain=łańcuch czerpakowy pogłębiarki
bucket conveyor=przenośnik kubełkowy
bucket dredger=pogłębiarka czerpakowa
bucket dredger=pogłębiarka kubłowa
bucket elevator=przenośnik kubełkowy pionowy
bucket excavator=koparka jednonaczyniowa
bucket hashing=rozpraszanie kubełkowe
bucket hoist=wyciąg kubłowy
bucket ladder=rama koparki wiełonaczyniowej
bucket ladder dredger=pogłębiarka wieloczerpakowa
bucket ladder excavator=koparka wielonaczyniowa
bucket loader=ładowarka jednonaczyniowa
bucket pen=pióro ze zbiorniczkiem w przyrządach piszących
bucket pump=pompa tłokowa z tłokami zaworowymi
bucket truck=samochód ciężarowy o zdejmowanej skrzyni
bucket valve=zawór tłokowy pompy
bucket-brigade device=przyrząd typu łańcucha pożarowego
bucket-brigade device=układ łańcuchowy
bucket-wheel excavator=koparka wielonaczyniowa kołowa
buckie=sprzączka
buckie=wybrzuszenie
buckie=wypukłość
buckie=zamek pasa bezpieczeństwa
bucking=wzbogacanie rudy p
bucking=wzrost ciśnienia gazów w przewodzie wylotowym spowodowany rezonansem
bucking kier=kocioł warzelny
buckler=pokrywa kluzowa
buckling=parametr krzywizny strumienia neutronów w reaktorze
buckling=wyboczenie pręta
buckling=wykrzywienie
buckling load=obciążenie krytyczne przy wyboczeniu
buckling stress=naprężenie krytyczne
buckling stress=naprężenie wyboczające
buckrake=zgarniacz palcowy
buckskin=skóra kozłowa
buckstay=dźwigar pionowy podpierający obmurze kotłów walczakowych
Bucky screen=kratka Buckyego
Bucky screen=kratka przeciwrozproszeniowa
bud grafting=okulizacja
budding=okulizacja
buddle=płukać
buddle=przemywać
buddle=stół płuczkowy
budger=narzędzie malarskie do imitacji ułożenia drewna
buff=pława pławnicowa
buff bob=tarcza polerska
buffed finish=wykończenie polerowaniem
buffer action=działanie buforowe
buffer amplifier=separator
buffer amplifier=separator zbioru danych
buffer amplifier=wzmacniacz oddzielający
buffer battery=bateria akumulatorowa buforowa
buffer beam=belka zderzakowa wagonu
buffer beam=czoiownica
buffer box=pochwa zderzaka
buffer capacity=pojemność buforowa
buffer disk=tarcza zderzaka
buffer memory=bufor
buffer memory=pamięć buforowa
buffer offset=przesunięcie bufora
buffer overflow=przepełnienie bufora
buffer register=rejestr buforowy
buffer size=rozmiar bufora
buffer size=wielkość bufora
buffer solution=mieszanina buforowa
buffer solution=roztwór buforowy
buffer spring=sprężyna zderzakowa
buffer stage=stopień oddzielający
buffer stock=zapas buforowy
buffer stock=zapas minimalny
buffer stop=kozioł oporowy
buffer storage=pamięć buforowa
buffer store=bufor
buffer store=pamięć buforowa
buffer transistor=tranzystor oddzielający
buffer tube=lampa oddzielająca
buffer value=liczba buforowa
buffered solution=mieszanina buforowa
buffered solution=roztwór buforowy
buffering=buforowanie
buffering=tłumienie wstrząsów
buffer-multiplexer=bufor-multiplekser
buffeting=buffeting
buffeting=trzepotanie
buffing=bufowanie szlifowanie skóry od strony licowej
buffing=polerowanie tarczą polerską
buffing lathe=automat polerski
buffing lathe=polerka
buffing machine=maszyna do bufowania
buffing machine=polerka
buffing spindle=wrzeciono polerskie
buffing wheel=tarcza polerska
buffings=pył powstający przy polerowaniu
bug=defekt w programie
bug=elektron
bug=klucz półautomatyczny
bug=urządzenie podsłuchowe
bug=wada urządzenia
bug dust=wrębowiny
bug dust=zwierciny
bug fix=usuwanie błędnych elementów
bug list=lista błędów
bug patch=łata na błąd
bug patch=naprawa defektów
bug report=raport na temat defektów programu
bug report=zgłoszenie błędu
bug report=zgłoszenie defektu programu
bugas=gaz płynny
bugas=gazol
bug-duster=usuwak wrębowin przy wrębiarce
bugged=pluskwa
bugging=pluskwa
buggy=mały wóz kopalniany
buggy=wagonik
buggy=wózek przemysłowy
buggy gangway=chodnik przewozowy
buhrstone=odmiana piaskowca używana na kamienie młyńskie i osełki
buhrstone mili=młyn żarnowy
build ing -up sequence=kolejność układania spoiny wielowarstwowej
build number=numer wersji programu
build over=zabudować teren
build process=proces budowania
build up=narastać
build up=nawarstwiać się
build up stores=gromadzić zapasy
build up stores=zwiększać zapasy
builder's castings=odlewy budowlane
builder's hardware=odlewy budowlane
builder's hardware=okucia budowlane
builder's trial=próba stoczniowa statku
builder's yard=plac budowy łącznie z zapleczem
building basin=dok budowlany suchy
building berth=pochylnia
building block=blok ścienny
building block=moduł konstrukcyjny
building block=zespół modularny
building board=tektura budowlana
building code=przepisy budowlane
building contractor=przedsiębiorca budowlany
building costs=koszty budowy
building crane=żuraw budowlany
building dock=dok budowlany suchy
building engineering=inżynieria budowlana
building engineering=technika budowlana
building ground=plac budowy
building ground=teren budowy
building industry=budownictwo
building industry=przemysł budowlany
building line=linia zabudowy
building lot=działka budowlana
building materials=budulec
building materials=materiały budowlane
building paper=papa
building site=działka budowlana
building site=plac budowy
building slip=pochylnia
building stone=kamień budowlany
building structure=budowla
building structure=konstrukcja budowlana
building tack=kleistość konfekcyjna
building timber=budulec
building timber=drewno budowlane
building unit=element budowlany
building up=nakładanie ściegów
building up=napawanie
building up=narastanie
building up=natapianie
building up=nawarstwianie się
building wake effects=wpływ cienia budynku na rozchodzenie się smugi
radioaktywnej
building way=pochylnia
building workers=robotnicy budowlani
building-block machine=maszyna zespołowa złożona z zespołów znormalizowanych
building-block machine=obrabiarka zespołowa
building-block unit=jednostka konstrukcyjna zespół znormalizowany
building-out network=układ dodatkowy do czwórnika odtwarzający impedancję
wejściową linii
building-out section=część dodatkowa toru pupinizowanego
building-up time=czas narastania
buildup=narastanie
buildup=narost
buildup=nawarstwianie się
buildup=osad
buildup=warstwa napawana
buildup=warstwa natopiona
build-up factor=współczynnik narastania promieniowania
buildup of radionuclides=gromadzenie radionuklidów podczas pracy reaktora
build-up of self-excited generator=wzniecanie prądnicy samowzbudnej
build-up time=czas narastania
built shafting=wał składany
built-in=wbudowany
built-in=zintegrowany
built-in check=kontrola układowa
built-in check=kontrola układowa wewnętrzna
built-in check=kontrola wbudowana
built-in check=wbudowany układ kontrolny
built-in class=klasa wbudowana
built-in edge=brzeg utwierdzony płyty
built-in expansion slot=wbudowane gniazdo rozszerzeń
built-in function=funkcja wbudowana
built-in furniture=meble wbudowane
built-in I-O ports=wbudowane porty we-wy
built-in kitchen stove=trzon kuchenny wbudowany
built-in microcomputer=mikrokomputer wbudowany
built-in pop-up mouse=wbudowana myszka wysuwana
built-in reactivity=nadmiar reaktywności reaktora
built-in reactivity=reaktywność wbudowana
built-in scales=waga fundamentowana
built-in self test=test automatyczny wbudowany
built-in temperature controller=wbudowany termoregulator
built-in test=test wewnętrzny
built-in test equipment=urządzenie próbkujące
built-in test equipment=urządzenie proste
built-in type=typ wbudowany
built-up a.=składany
built-up a.=zabudowany teren
built-up a.=złożony
built-up belt=pas wielowarstwowy
built-up crankshaft=wał korbowy dzielony
built-up crankshaft=wał korbowy składany
built-up edge=narost na ostrzu narzędzia
built-up gauge=sprawdzian składany
built-up propeller=śruba o skrzydłach odejmowanych
built-up roll=walec zespolony złożony z rdzenia i płaszcza
built-up shaft=wał składany
bulb angle=kątownik łebkowy
bulb bar=kształtownik łebkowy
bulb flat=płaskownik łebkowy
bulb pile=pal z poszerzoną podstawą
bulb pipette=pipeta z kulką ochronną
bulb pipette=pipeta z rozszerzeniem kulistym
bulb plate=blacha łebkowa
bulb socket=cokół żarówki
bulb tee=teownik łebkowy
bulbous=cebulasty
bulbous bow=dziób gruszkowy
bulbous stern=rufa gruszkowa
bulb-rype blade root=stopka cylindryczna łopatki wirnika
bulge=wybrzuszenie
bulge=wypukłość
bulge forming=rozpęczanie
bulge forming=roztłaczanie
bulging=pęcznienie
bulging=wybrzuszenie
bulging=wyciskanie spągu
bulging=wypukłość
bulging lathe=tokarko-wyoblarka
bulging lathe=wyoblarka
bulk acoustic wave=objętościowa fala akustyczna
bulk attribute=atrybut masowy
bulk boiling=wrzenie objętościowe
bulk buyer=odbiorca masowy
bulk cargo=ładunek luzem
bulk cargo=ładunek masowy
bulk cargo=masówka
bulk carrier=masowiec
bulk cement=cement luzem
bulk charge coupled device=przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
bulk Chemicals=chemikalia luzem
bulk composition=średni skład chemiczny
bulk concentration=stężenie ogólne
bulk concrete=beton masywny niezbrojony
bulk container=opakowanie zbiorcze
bulk copy program=program kopiowania masowego
bulk data=dane masowe
bulk density=gęstość nasypowa
bulk eraser=kasownica całości zapisu
bulk factor=objętość nasypowa stosunek objętości tłoczywa do objętości gotowego
wyrobu
bulk flotation=flotacja kolektywna
bulk flotation=flotacja zbiorowa
bulk flow=przepływ konwekcyjny
bulk goods=towary masowe
bulk handling=przewóz materiałów luzem
bulk lifetime=czas życia objętościowy nośnika mniejszościowego
bulk materials=materiały masowe magazynowane luzem
bulk memory=pamięć masowa
bulk milk=mleko przechowywane w zbiornikach
bulk modulus of elasticity=moduł Helmholtza
bulk modulus of elasticity=moduł odkształce
bulk modulus of elasticity=współczynnik sprężystości objętościowej
bulk negative differential conductivity=ujemna różnicowa przewodność
objętościowa
bulk of book=blok książki
bulk of book=wkład książki
bulk of solution=głębia roztworu
bulk pack=opakowanie zbiorcze
bulk polymerization=polimeryzacja w masie
bulk power source=główny punkt zasiłowy
bulk product=produkt bezkształtny
bulk production=produkcja wielkoseryjna
bulk rate=opłata ryczałtowa
bulk recombination=rekombinacja objętościowa
bulk recombination=rekombinacja objętościowa w objętości półprzewodnika
bulk resistance=rezystancja objętościowa
bulk resistor=rezystor półprzewodnikowy objętościowy
bulk shield=osłona biologiczna
bulk specific gravity=pozorny ciężar właściwy ciał porowatych
bulk storage=magazynowanie luzem
bulk storage=pamięć masowa
bulk storage bin=zbiornik na materiały masowe
bulk store=pamięć masowa
bulk tariff=taryfa zryczałtowana
bulk temperature=temperatura średnia
bulk temperature=temperatura wymieszania
bulk type=typ masowy
bulk value=wartość masowa
bulk weighing=ważenie towarów masowych
bulk-charge-coupled device=objętościowy przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
bulk-charge-coupled device=przyrząd o sprzęż
bulk-effect integrated circuit=układ scalony działający z wykorzystaniem zjawisk
objętościowych
bulker=samochód zbiornikowy
bulker=samochód-silos
bulkhead deck=pokład grodziowy
bulkhead elbow=złączka kolankowa przechodząca przez ściankę
bulkhead plating=poszycie grodzi
bulking=pęcznienie wskutek wilgoci
bulk-injection carburettor=gaźnik wtryskowy
bulk-injection pump=pompa wtryskowa dozująca wtrysk paliwa do całego silnika
bulk-oil-ro-ro=płynnych i tocznych drobnicy
bulk-oil-ro-ro=statek do przewozu ładunków masowych
bulky=objętościowy
bulky=przestrzenny
bulky=zajmujący wiele miejsca
bulky cargo=ładunek objętościowy
bulky cargo=ładunek przestrzenny
bull block=ciągarka jednobębnowa do drutu
bull head tee=trójnik o rozszerzonym wylocie
bull head tee=trójnik zwężkowy odwrotny
bull ladle=kadź suwnicowa
bull rod=żerdź wiertnicza
bull the buoy=tłuc o boję
bull wheel=bęben wciągarki
bull wheel=bęben wiertniczy
bull wheel=główne koło napędowe w przekładni zębatej !
bulldog adjustable spanner=klucz rozsuwalny główkowy
bulldog grips=zacisk podkowiasty do lin stalowych
bulldog spear=rak śmiertelny
bulldozer=buldożer
bulldozer=giętarka kuźnicza pozioma
bulldozer=spychacz
bulldozer=spycharka
bulldozer blade=lemiesz spycharki
bulldozing=wstępne technologiczne uginanie sprężyn
bullet=gruszka regulacyjna dyszy wylotowej w silnikach turboodrzutowych
bullet=pocisk do broni strzeleckiej
bullet jacket=płaszcz pocisku karabinowego
bullet punktor=znacznik początku taśmy
bulleted=punktowany
bulleted list=lista punktowana
bulletin board=elektroniczny biuletyn informacyjny
bulletin board services=usługi elektronicznego biuletynu informacyjnego
bullet-proof=kuloodporny
bullet-proof=opancerzony
bullet-proof glass=szkło pancerne
bullgrader=spycharka skośna
bullhead=piaskownica
bullhead=płaska część beczki walca
bull-headed rail=szyna dwugłówkowa
bull-header=cegła z narożem zaokrąglonym
bullhorn=głośnik przenośny ze wzmacniaczem
bulli truck=samochód zbiornikowy
bulli truck=samochód-silos
bulling=przeciąganie ładunku
bullion=stop złota i srebra jako produkt pośredni
bullion=szkło okienne okr
bullion=złoto
bullneck polishing wheel=tarcza polerska z wołowej skóry
bullnose piane=mały strug metalowy o ostrzu z przodu
bullock gear=kierat
bull-ring=sprzączka węzłowa w sieci napowietrznej
bull-rope=lina wiertnicza
bull-rope=lina wyciągowa
bull's eye=kołnierz elektrody
bull's eye=pierścień uszczelniający elektrody w piecu łukowym
bull's eye=wole oko okno okr
bultow=dorszowy sznur haczykowy
bulwark=nadburcie
bulwark=przedmurze
bulwark port=furta wodna
bulwark rail=poręcz nadburcia
bulwark rail=reling
bulwark stanchion=wspornik nadburcia
bulwark stay=stojak nadburcia
bum=przypalenie
bummer=wózek zrywkowy
bump mapping=odwzorowanie wichrujące
bump mapping=odwzorowanie zakłócające
bump piston=tłoczek obciążający amortyzatora hydraulicznego
bump stop=ogranicznik ruchu
bump valve=zawór obciążenia amortyzatora hydraulicznego
bumper block=kozioł oporowy
bumper block=odbój
bumper crops=rekordowe zbiory
bumper crops=rekordowy urodzaj
bumper overrider=kieł zderzaka
bumper tooth of broach=ostrze prowadzące przeciągacza
bump-facing tool=nóż do planowania z suportu wzdłużnego
bumping=formowanie główki
bumping=rozciąganie
bumping=rozklepywanie blachy
bumping=wrzenie burzliwe prze
bumping post=kozioł oporowy
bumping post=odbój
bumpy conditions=rzucanie
bumpy running=nierówny bieg
buna=buna
buna=kauczuk syntetyczny
bunch of particles=paczka cząstek
bunched conductor=żyła przewodząca wielodrutowa nieregularna
buncher=obwód grupujący elektrony
buncher=rezonator wejściowy
bunching=grupowanie
bunching=zbieranie w wiązki
bunching of cables=skupienie przewodów
bund=obwałowanie
bundle conductor=przewód wiązkowy
bundle of planes=wiązka płaszczyzn
bundle of pulses=paczka impulsów radiolokacyjnych
bundle power=moc wiązki paliwowej
bundle table=tabela powiązań
bundling machine=zawijarka
bungalow=domek weekendowy
bungee catapult=lina gumowa do startu szybowców
bungee launch=start szybowca z lin gumowych
bunghole=otwór na czop w beczce
bunging apparatus=aparat czopowy
bunging process=nasycanie piwa dwutlenkiem węgla przez czopowanie
Buniakowski's inequality=nierówność Schwarza
Buniakowski's inequality=nierówność Schwarza-Buniakowskiego
bunk=koja łóżko na statku
bunker coal=węgiel bunkrowy
bunker oil=olej bunkrowy
bunker scuttle=właz bunkrowy
bunkering=bunkrowanie
bunkering=ładowanie paliwa do zasobni
bunkhouse=hotel robotniczy
Bunsen burner=palnik Bunsena
Bunsen ice calorimeter=kalorymetr lodowy Bunsena
bunt=wywrót
bunt of sail=brzuch żagla
bunt of seine=matnia niewodu
bunting=tkanina flagowa
bunton=belka szybowa
bunton=dźwigar szybowy
buoy line=pławlina
buoyage=opłata bojowa
buoyage=oznakowanie nawigacyjne
buoyancy=pływalność
buoyancy=wypór hydrostatyczny
buoyancy balance=waga pływakowa
buoyancy tank=zbiornik powietrzny łodzi
buoyant force=siła wyporu
buoyed channel=kanał oznaczony pławami
burble=oderwanie się linii prądu
burble point=punkt przejścia przepływu uwarstwionego w przepływ burzliwy
burden distributor=rozdzielacz wsadu
burden level indicator=sonda wielkopiecowa
burden materials=materiały wsadowe
burdening=namiarowanie
burdening=obliczanie namiaru proporcji składników wsadu
buret te=biureta
burgee=piasek szlifierski zużyty
Burgers circuit=kontur Burgersa
Burgers dislocation=dyslokacja Burgersa
Burgers dislocation=dyslokacja śrubowa
Burgers vector=wektor Burgersa
burglar alarm=alarm przeciwwłamaniowy
burial ground=cmentarzysko odpadów radioaktywnych
burial ground=mogilnik
buried bit-line=zagrzebana linia bitów
buried cable=kabel podziemny
buried channel charge coupled device=przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
buried engine=silnik zabudowany wewnątrz skrzydła
buried layer=warstwa podkolektorowa
buried layer=warstwa zabezpieczeń
buried layer=warstwa zagrzebana
buried outcrop=wychodnia przykryta nadkładem
buried-charge-coupled device=przyrząd o sprzężeniu ładunkowym z kanałem
zagrzebanym
burl=czeczota wada
burlap=gruba tkanina workowa
burlap=tkanina jutowa
burn=palić się
burn=spalać się
burn cut=włom armatni
burn out=przepalić się
burnable poison=trucizna reaktorowa wypalająca się
burn-back=wyżarcie wykładziny
burned=palony
burned=spalony
burned=wypalony
burned cooking=czarne gotowanie
burned juice=sok przesaturowany
burned weld=spoina przegrzana
burned weld=zgrzeina przegrzana
burner chimney=kominek palnika
burner gas=gaz prażalny
burner port=otwór do palnika w obmurzu kotła
burner tip=końcówka palnika
burner toppiece=nasadka do palnika
burn-in=wygrzewanie wstępne starzenie i stabilizacja parametrów
burning lead=ołów lutowniczy
burning oil=olej oświetleniowy
burning rate=szybkość spalania
burning time=czas topienia
burning time fuse=zapalnik pirotechniczny
burning-in=natapianie trzonu pieca
burning-in=spawanie ciekłym metalem którym zalewa się złącza w formie
burning-off=obcinanie płomieniowe
burning-off=opalanie nadlewów
burning-off=opalanie powłok lakierowanych
burning-off=upal
burning-on=nadlewanie
burning-on=przypalenie wada odlewu
burning-on=spawanie sposobem odlewniczym
burning-on=wlutowywanie łącznikó
burnisher=dogniatak
burnisher=nagniatak
burnisher=nasadka gładząca przeciągacza
burnishing=dogniatanie obróbka wykończająca
burnishing=nagniatanie
burnishing broaching=przepychanie nagniatające
burnishing roller=krążek nagniatający
burnishing test=badanie przyczepności metodą tarcia powłoki elektrolityczne
burnishing tool=dogniatak
burnishing tool=nagniatak
burn-off=naddatek na wyiskrzenie
burn-on=przypalenie wada odlewu
burnout=przepalenie się żarówki
burnout=spalenie się
burnout=wygaśnięcie lampy
burnout=wypalenie się
burnout detector=detektor kryzysu wrzenia
burnout heat flux=strumień krytyczny
burnout point=parametr przepalenia
burnout poison=trucizna reaktorowa wypalająca się
burnout ratio=współczynnik zapasu bezpieczeństwa do przepalenia paliwa
burnout velocity=prędkość końcowa po wypaleniu się zapasu paliwa
burnt=palony
burnt=spalony
burnt=wypalony
burnt alum=ałun prażony
burnt brick=cegła wypalona
burnt deposit=powłoka galwaniczna przepalona
burnt gases=gazy spalinowe
burnt gases=spaliny
burnt lime=wapno palone
burnt magnesia=magnezja palona
burnt ochre=ochra palona
burnt ore=wypałki
burnt shale=łupek palony
burnt sienna=sjena palona
burnt steel=stal przepalona wada obróbki cieplnej
burnt sugar=cukier palony
burnt sugar=karmel
burnt umber=umbra palona
burnt velocity=prędkość końcowa po wypaleniu się zapasu paliwa
burn-through=przepalenie wada spoiny
burn-through=radiolokator określający odległość stacji zagłuszającej
burnt-on sand=piasek przypalony
burnt-up fuel element=element paliwowy wypalony
burnup=wypalenie
burnup=zużycie paliwa w reaktorze
burnup factor=współczynnik wypalenia paliwa
burnup fraction=stopień wypalenia
burnup level=głębokość wypalenia
burr=osełka
burr=pilnik obrotowy do przyrządów ręcznych
burr=rąbek
burr=wytłoczka
burr=zadzior
burr=zalewka
burr crusher=odkolczarka
burr-drill=świder dentystyczny
burring=usuwanie rąbków
burring=usuwanie zadziorów
burring=wywijanie przebijanie materiału z jednoczesnym wywini
burring machine=mała żłobiarka ręczna do blach
burring reamer=rozwiertak do zdejmowania zadziorów
burring tool=narzędzie do usuwania rąbków
burrless blanking=wycinanie gładkie bez zadziorów
burr-stone=odmiana piaskowca używana na kamienie młyńskie i osełki
burry wool=wełna obłożona
bursary=stypendium szkolne
burst can=rozszczelniona koszulka
burst can=uszkodzona koszulka
burst disk=przepona bezpieczeństwa
burst into blossom=zakwitnąć
burst into flames=stanąć w płomieniach
burst mode=przesyłanie wiązkami
burst noise=szum wybuchowy
burst of light=silny błysk światła
burst separator=wydzielacz impulsów synchronizacyjnych
burst the banks=wystąpić z brzegów o rzece
burst transmission=nadawanie wiadomości z wielokrotnym przyspieszeniem
burst transmission=po odbiorze są one ponownie prz
burst wave=fala podmuchu po wybuchu
burster=ładunek wybuchowy pocisku chemicznego
burster=urządzenie do rozsadzania skał bez materiału wybuchoweg
bursting=pęknięcie
bursting=rozerwanie się
bursting=rozsadzenie
bursting disk=przepona bezpieczeństwa
bursting pressure=ciśnienie przepuklające
bursting pressure=ciśnienie rozrywające przy próbach hydraulicznych
bursting strength=papierń
bursting strength=wytrzymałość na przepuklenie
bursting strength=wytrzymałość ne rozerwanie
burstingtest=próba na rozerwanie
burstingtest=próba przepuklenia
bursty=impulsowy
bursty=sekwencyjny
bursty traffic=natłok informacji
bursty traffic=przesyłanie pakietów partiami
bursty traffic=ruch impulsowy
bursty traffic=tłok w ruchu w sieci
burton=talia podręczna
burtoning=dwuramienny system przeładunku
bus=autobus
bus=magistrala
bus=szyna
bus=szyna zbiorcza
bus arbiter=arbiter magistrali
bus architecture=architektura magistrali
bus control=sterowanie łączem
bus coupler=łącznik sprzęgowy szyn zbiorczych
bus cycle=cykl magistrali
bus depot=zajezdnia autobusowa
bus driver=sterownik magistrali
bus extender module=moduł rozszerzenia magistrali
bus extension card=karta rozszerzenia magistrali
bus lane=pas dla autobusów
bus master=moduł nadrzędny magistrali
bus master slot=gniazdo modułu zarządzającego magistralą
bus request/grant logic=układ żądania i przyznania magistrali
bus service=komunikacja autobusowa
bus slave=moduł podległy magistrali
bus speed=szybkość magistrali
bus topology=topologia szynowa
bus transceiver=nadajnik-odbiornik magistrali
bus width=szerokość magistrali
bus-bars=magistrala
bus-bars=szyny zbiorcze
busduct=przewód szynowy
busduct=szynoprzewód
bush=panew
bush=tuleja
bush=tulejka
bush=wlot przewodowy
bush=zarośla
bush centralizer=tuleja środkująca
bush hammering=groszkowanie
bush nut=nakrętka tulejowa
bushed bearing=łożysko panwiowe
bushed eye-bearing=łożysko oczkowe
bushel=buszel
bushelling=pakietowanie złomu
bushing chain=łańcuch drabinkowy panwiowy
bushing insulator=izolator przepustowy
business application=aplikacja biurowa
business application=aplikacja komercyjna
business continuity=utrzymanie ciągłej działalności
business continuity=utrzymanie ciągłości działania
business data=dane biznesowe
business data=dane firmy
business data processing=przetwarzanie danych dla potrzeb zarządzania
business domain=dziedzina biznesu
business end=koniec części roboczej
business graphics=grafika biznesowa
business graphics=grafika użytkowa
business hours=godziny biurowe
business jet=samolot odrzutowy dyspozycyjny
business logic=logika biznesowa
Business Logic layer=warstwa komunikacji
business machine=maszyna biurowa
business management=zarządzanie przedsiębiorstwem
business model=model biznesowy
business object=obiekt biznesowy
Business Object Notation=obiektowa notacja dla biznesu
business partner=partner handlowy
business portal=portal biznesowy
business premises=lokal biurowy
business process=pole działalności firmy
business process=zakres działalności firmy
Business Process Modeling=modelowanie procesów biznesowych
Business Process Reengineering=reinżynieria procesów biznesowych
business rule=reguła biznesowa
Business Support System=system wspomagający działalność
business tool=narzędzie dla firm
business trip=delegacja służbowa
business value=atrakcyjność dla biznesu
business value=przydatność handlowa
business-oriented language=język ekonomiczny
buster=klin do urabiania węgla
buster=matryce kuźnicze
bus-tie breaker=wyłącznik sprzęgowy szyn zbiorczych
bustle pipe=okrężnica w wielkim piecu
bustle pipe=przewód okrężny dmuchu
bustle pipe=przewód pierścieniowy dmuchu
busway=przewód szynowy
busway=szynoprzewód
busy=zajęty
busy condition=stan zajętości
busy flash=sygnał świetlny zajętości
busy hour=godzina największego ruchu
busy signal=sygnał zajętości
busy test=test zajętości
busy tone=sygnał dźwiękowy zajętości
busy tone=sygnał zajętości
busy waiting=aktywne czekanie
busy/ready signal=sygnał zajętości-gotowości
busy-ready signal=sygnał zajętości
but once=tylko do wykonania
butadiene=butadien
butadiene rubber=kauczuk butadienowy
butadiene rubber=polibutadien
butadiene-styrene rubber=kauczuk butadienowo-styrenowy
butadienyl=butadienyl
butanal=aldehyd masłowy
butanal=butanal
butanedioic acid=kwas bursztynowy
butanedioic acid=kwas butanodiowy
butanediol=butanodiol
butanediol=glikol butylenowy
butanimide=sukcynimid
butanoic acid=kwas butanowy
butanoic acid=kwas masłowy
butanol=alkohol butylowy
butanol=butanol
butchers' saw=piła do kości rzeźnicza
butene=buten
butene=butylen
butenyl=butenyl ogólnie
butenylene=butenylen ogólnie
butt=grubszy koniec
butt=kolba karabinu
butt=łączyć na styk
butt=odziomek
butt=przylegać na styk
butt=zawiasa drzwiowa szarnierowa
butt contact=zestyk dociskowy
butt end=grubszy koniec
butt end=odziomek
butt end=ogarek elektrody
butt end of pile=głowa pala
butt end of pile=górny koniec pala
butt ingot=wlewek niedolany
butt joint=połączenie na styk
butt joint=połączenie stykowe
butt joint=złącze doczołowe
butt of the weighbeam=strona tarownicza dźwigni wagi
butt plate=trzewik kolby
butt riveting=nitowanie nakładkowe
butt seam=szew na styk
butt seam welding=zgrzewanie liniowo-doczotowe
butt strap=nakładka
butt weld=spoina doczołowa
butt weld=zgrzeina doczołowa
butt welding=spawanie doczołowe
butt welding=zgrzewanie doczołowe
butte=małe płaskowzgórze
butte=ostaniec o płaskim wierzchołku
butt-end timber=tarcica odziomkowa
butter churn=maślnica
butter factory=mastownia
butter fat=tłuszcz mleka
butter finish=wykończenie szlifowaniem na matowo
butter of antimony=trójchlorek antymonu
butter of arsenie=trójchlorek arsenu
butter powder=masło w proszku
butter yellow=żółcień dwu metylowa
butter-fat scales=waga do wyznaczania zawartości tłuszczu w maśle
butterflies=motyle wada stali
butterfly=przepustnica
butterfly=zawór motylkowy
butterfly=zawór skrzydełkowy
butterfly capacitor=kondensator motylkowy
butterfly method of rolling angle bars=metoda motylkowa walcowania kątowników
butterfly nut=nakrętka motylkowa
butterfly nut=nakrętka skrzydełkowa
butterfly resonator=rezonator motylkowy
butterfly rezonator=rezonator motylowy
butterfly screw=śruba skrzydełkowa
butterfly tail=usterzenie motylkowe
butterfly valve=przepustnica
butterfly valve=zawór motylkowy
butterfly valve=zawór skrzydełkowy
butterine=sztuczne masło
buttering=rozprowadzanie zaprawy
buttering trowel=mała kielnia do rozprowadzania zaprawy^
Butterworth filter=filtr Butterwortha
buttery=maślany
buttery=mazisty
butting face=powierzchnia czołowa
butting face=powierzchnia stykowa
butting plough=bruzdownik
butting plough=obsypnik
butt-muff coupling=sprzęgło tulejowe
buttock line=wzdłużnica
buttock plane=płaszczyzna wzdłużnicowa
buttock section=przekrój wzdłużnicowy
buttocks=kosz rufowy
buttocks=nawis rufowy
button=guzik część złącza zgrzewanego wydarta przy próbie na rozdzieranie
button cell=akumulator guzikowy
button cell=ogniwo guzikowe
button face=wygląd przycisku
button head=łeb półkolisty nitu
button head=śruby
button icon=ikona przycisku
button lac=szelak w bochenkach
button of an oar=mankiet wiosła
button rope conveyor=przenośnik zgarniakowy talerzowy
button sleeker=gładzik kulisty
button sleeker=guzik
button switch=łącznik przyciskowy
buttoning=wyznaczanie położenia otworów za pomocą tulejek wzorcarskich
buttonwood=platan
buttor=wyrównywacz knowia w wiązałce
buttress dam=zapora filarowa
buttress thread=gwint trapezowy niesymetryczny
buttress tongue=język filaru
buttstock=łoże z kolbą w pistolecie maszynowym
butyl=butyl
butyl acetate=octan butylu
butyl alcohol=alkohol butylowy
butyl alcohol=butanol
butyl chloride=chlorek butylu
butyl chloride=chlorobutan
butyl ether=eter butylowy
butyl rubber=kauczuk butylowy
butylamine=aminobutan
butylamine=butyloamina
butylated hydroxytoluene=butylohydroksytoluen
butylbenzene=butylobenzen
butylene=buten
butylene=butylen
butylene glycol=butanodiol
butylene glycol=glikol butylenowy
butylidene=butyliden
butylphenol=butylofenol
butynediol=butynodiol
butyraldehyde=aldehyd masłowy
butyraldehyde=butyroaldehyd
butyrate=maślan
butyric acid=kwas butanowy
butyric acid=kwas masłowy
butyric aldehyde=aldehyd masłowy
butyric anhydride=bezwodnik kwasu masłowego
butyric anhydride=bezwodnik masłowy
butyric fermentation=fermentacja masłowa
butyrolactone=butyrolakton
butyrometer=butyrometr
butyrometer=tluszczomierz do mleka
butyrone=butyron
butyronitrile=cyjanek propylu
butyronitrile=nitryl kwasu masłowego
butyryl=butyryl
buy=abonament
buy=kupić
buy=nabyć
buy=wykupić licencję
buy ahead=kupować na zapas
buy out=wykupywać towar na rynku
buyer's price=cena korzystna dla nabywcy
buying power=siła nabywcza
buying power=zdolność nabywcza
buying preference=pierwszeństwo zakupu
buying preference=prawo pierwokupu
buying price=cena kupna
buzz bomb=bomba latająca z silnikiem pulsacyjnym
buzz saw=tarczówka
buzzer=brzęczyk
buzzer=syrena parowa
buzzword=mowa-trawa
by accident=przypadkowo
by air=drogą lotniczą
by analogy=przez analogię
by comparison=porównawczo
by contract=na podstawie umowy
by convention=umownie
by default=zaocznie
by dry method=metodą suchą
by first opportunity=przy najbliższej okazji
by formula=według wzoru
by gravity=pod własnym ciężarem
by hand=ręcznie
by instalments=na raty
by letter=listownie
by machine=maszynowo
by machine=na maszynie
by mistake=omyłkowo
by mistake=przez pomyłkę
by mutual consent=za obopólną zgodą
by phone=przez telefon
by phone=telefonicznie
by rail=koleją
by retail=detalicznie
by return mail=odwrotną pocztą
by sea=drogą morską
by stages=stopniowo
by the head=dziobem na przód
by the head=na dziób przegłębiony
by the stern=na rufę przegłębiony
by the unaided eye=gołym okiem
by the wind=na wiatr
by the wind=ostro do wiatru
by volume=objętościowo
by way of advance=tytułem zaliczki
by way of indemnity=tytułem odszkodowania
by weight=wagowo
by wire=telegraficznie
byatt=belka szybowa
byatt=dźwigar szybowy
by-channel=kanał upustowy
byconversion=biokonwersja przekształcenie materii organicznej w gaz palny przy
pomocy mikroorganizmów
byective=bijektywny
by-gain=zysk uboczny
by-pass=bocznik
by-pass=droga objazdowa
by-pass=obchodzić
by-pass=obejście
by-pass=objazd
by-pass=omijać
by-pass anode=anoda bocznikująca
by-pass capacitor=kondensator obejściowy
by-pass conduit=przewód obejściowy
bypass exit=wyjście niestandardowe
by-pass filter=filtr bocznikowy
by-pass filter=filtr obejściowy
bypass plug=wtyczka obejściowa
by-pass purification loop=obieg oczyszczania na boczniku
by-pass ratio=stosunek natężenia przepływów w silniku odrzutowym dwuprzeplywowym
by-pass ratio=współczynnik dwuprzepływow
by-pass road=droga objazdowa
by-pass road=objazd
by-pass turbojet=silnik turboodrzutowy dwuprzepływowy
by-pass valve=zawór obejściowy
by-passing time base=wyrywanie podstawy czasu
by-product=produkt uboczny
by-product coke oven=piec koksowniczy prowadzony z odzyskiem produktów ubocznych
by-product recovery plant=zakład przerobu produktów ubocznych
byproducts=produkt dodatkowy
bystander position=pozycja rezerwowa
byte=bajt
byte addressability=adresowalność bajtowa
byte order=porządek bajtów
byte per second=bajt na sekundę
byte reversal=zmiana bajtów
byte stream=ciąg bajtów
byte stream=strumień bajtów
bytecode=kod bajtowy
bytownite=bytownit
by-work=praca uboczna
caballing=mieszanie się mas wodnych o takich samych gęstościach lecz różnych
temperaturach i zasolen
cabbage slicer=szatkownica
cabbage stump=głąb kapusty
cabbaging=pakietowanie złomu
cabbie=rozbijać na kawałki
Cabibbo angle=kąt Cabibbo
cabin baggage=bagaż kabinowy
cabin baggage=bagaż podręczny
cabin car=wagon służbowy
cabin cruiser=jacht motorowy turystyczny
cabin liner=statek pasażerski z jedną klasą
cabin supercharger=sprężarka kabinowa
cabin supercharging=doładowanie kabiny ciśnieniowej
cabinet drier=suszarka szafkowa
cabinet file=pilnik półokrągły szeroki
cabinet file=plik typu cabinet
cabinet hardware=okucia meblowe
cabinet rasp=tarnik półokrągły szeroki
cabinet work=stolarka meblowa
cabinet-maker=stolarz meblowy
cable address=adres telegraficzny
cable armour=pancerz kabla
cable balancing=symetryzacja torów kabla
cable box=mufa kablowa
cable box=skrzynka kablowa
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
cable
buoy=plawka kotwiczna
bush=przelotka ochronna kabla
chamber=komora kablowa
chock=przewłoka otwarta
chute=szyb kablowy
clamp=zacisk kablowy
clamp=zacisk linowy
clutter=nieuporządkowane kable
code=kod kablowy
compound=zalewa kablowa
conductor=żyła kablowa
connector=złącze kablowe
converter=złącze przejsciowe
core=ośrodek kabla
corvering=obwój kabla
corvering=owój kabla
corvering=powłoka kablowa
covering machine=owijarka kabli
distribution box=szafka kablowa
dressing=odzież kabla
drum=bęben kablowy
drum=bęben linowy
duct=kanał kablowy
duct=osłona kablowa
entry=wlot kablowy
equalizer=korektor kabla
extender=przedłużacz kabla
finder=szukacz kabla ziemnego
form=rozszycie kabla
gallery=korytarz kablowy
grip=pończocha kablowa do ujmowania końca odcinka kabla
grip=zacisk linowy
head=głowica kablowa
holder=bęben łańcuchowy windy kotwicznej
horses=kozły kablowe
hut=budka kablowa
joint=złącze kablowe
layer=kablowiec
layer=statek kablowy
length=długość kabla
length=kabel
length=odcinek fabrykacyjny kabla
modem=modem akustyczny
passage=kanał kablowy
passage=korytarz kablowy
path=ścieżka kablowa
penetration=przepust kablowy
plug connector=wtyk kablowy
pulley=krążek linowy
rack=drabinka kablowa
rack=półka kablowa
railway=kolej linowa
reel=bęben kablowy
release=wężyk spustowy
rig=urządzenie do wiercenia linowego
run=ciąg kablowy
serving=osłona zewnętrzna kabla
shaft=szyb kablowy
sheathing=opancerzenie kabla
sheathing=powłoka ochronna kabla
ship=kablowiec
cable ship=statek kablowy
cable shoe=zacisk przewodu do łączenia z czopem biegunowym akumulatora
cable socket=gniazdo kablowe
cable splice=złącze kablowe
cable stop joint=mufa zaporowa
cable stopper=stoper łańcucha kotwicznego
cable straight-through joint=mufa przelotowa
cable stranding machine=skręcarka kablowa
cable subway=kanał kablowy podziemny
cable suspender-ring=wieszak kablowy
cable tee joint=mufa odgałęźna
cable telephony=telefonia kablowa
cable television=telewizja kablowa
cable television=telewizja przewodowa
cable terminal=głowica kablowa
cable test shield=osłona probiercza kabla
cable thimble=zacisk przewodu do łączenia z czopem biegunowym akumulatora
cable training=zaprawianie kabla
cable trench=rów kablowy
cable trough=kanał kablowy
cable tube=osłona kablowa
cable tube=rura kanalizacji kablowej
cable turning section=przystawka kablowa
cable TV=telewizja kablowa
cable vault=studzienka kablowa
cable vessel=kablowiec
cable vessel=statek kablowy
cable vl.=okablowywać
cable vl.=telegrafować
cable wheel=koło linowe do liny stalowej
cable winch=kołowrót kablowy
cable wire=drut na liny
cable yarn=przędza wielokrotnie nitkowana
cabled yarn=nić rybacka
cablegram=telegram przesyłany kablem morskim
cable-laid rope=lina o splocie kablowym
cable-laid rope=lina stalowa trójskrętna
cable-laid rope=lina trójzwita
cableman=monter linii kablowych
cablet=linka
cable-through=rozdzielacz kablowy
cable-type transfer=przesuwacz linowy w walcowni
cableway=dźwignica linomostowa
cableway excavator=koparka linomostowa
cableway floating tower=podpora odchylna dźwig nicy linomostowej
cableway tower=podpora dźwignicy linomostowej
cableway transporter=mostownica z torem linowym
cabling type=typ okablowania
caboose=kambuz
caboose=kuchnia
caboose=wagon służbowy
caboose car=wagon służbowy
cabotage=kabotaż
cabotage=żegluga przybrzeżna
cab-over-engine=kabina wagonowa kierowcy samochodu ciężarowego
cabretta=wyprawiona skóra owcza
cacao=ziarno kakaowe
cacao butter=masło kakaowe
cache coherency=spójność pamięci podręcznej
cache configuration=konfiguracja pamięci podręcznej
cache integrated on processor=pamięć podręczna scalona z układem procesora
cache manager=menedżer bufora podręcznego
cache manager=moduł wykonawczy
cache memory=pamięć buforowa
cache memory=pamięć kieszeniowa
cache memory=pamięć kieszonkowa
cache memory=pamięć notatnikowa
cache memory=pamięć podręczna
cache memory=pamięć wspomagająca
cache timeout=czas ważności pamięci podręcznej
cache upgrade=rozszerzenie pamięci podręcznej
cachet=kapsułka z opłatka
caching=buforowanie podręczne
caching operation=operacja bez danych
cacodyl=kakodyl
cacodylic acid=kwas kakodylowy
cactus grab=czerparka chwytakowa przy głębieniu szybów
cadastral survey=kataster
cadaveric poison=jad trupi
cadaverine=kadaweryna
cadmium copper=brąz kadmowy
cadmium copper=stop miedziowo-kadmowy
cadmium cut-off=odcięcie kadmowe
cadmium cut-off=próg kadmowy
cadmium lamp=lama z parami kadmu
cadmium plating=kadmowanie
cadmium ratio=stosunek kadmowy
cadmium red=czerwień kadmowa
cadmium sulfate=siarczan kadmowy
cadmium sulfide=siarczek kadmowy
cadmium yellow=żółcień kadmowa
cadmium-nickel storage cell=akumulator kadmowo-niklowy
cafeteria=bar samoobsługowy
cafeteria=stołówka
cage antenna=antena koszykowa
cage catcher=łapadło klatkowe
cage catcher=spadochron klatkowy
cage chair=podchwyt klatki szybowej
cage effect=efekt klatkowy
cage guide=prowadnik klatki szybowej
cage hoist=wyciąg klatkowy
cage keeps=podchwyty klatkowe
cage motor=silnik klatkowy
cage of bearing=koszyczek łożyska
cage of planetary gear=jarzmo przekładni obiegowej
cage parachute=łapadło klatkowe
cage parachute=spadochron klatkowy
cage press=prasa cedzidłowa hydrauliczna
cage rest=podchwyt klatkowy
cage road=przedział klatkowy
cage screen=kraty klatkowe
cage shoe=prowadnica klatki szybowej
cage shoe=trzewik prowadnicy
cage strander=splatarka koszowa do wyrobu lin
cage suspension gear=zawiesie klatki
cage-and-needle roller assembly=złożenie igiełkowe
cageless ball bearing=łożysko kulkowe bezkoszyczkowe
cage-tainer=kontener-klatka
caging=obsługiwanie klatek
caging=unieruchomienie osi ż
caging=zablokowanie wskaźnika
caging=zapychanie wozów
Cainozoic era=era kenozoiczna
Cainozoic era=kenozoik
cairn=piramida usypana z kamieni
caisson=keson
caisson disease=choroba dekompresyjna
caisson sinking=opuszczanie kesonu
cajeput oil=olejek kajeputowy
cake=makuch
cake=placek rodzaj rdzenia
cake=substancja zbita w twardą masę
cake=zbrylać się
cake=zlepiać się
cake=zwój wirówkowy
caking=zbrylanie
caking coal=węgiel koksujący
caking coal=węgiel spiekający się
caking properties=spiekalność
cal calibrated=kalibrowany
calaite=kalait
calaite=turkus
calamine=hemimorfit
calamine=kalamin
calamine=mieszanina sproszkowanego tlenku cynko
calamine=ołowiu i cyny
calamine=stop cynku
calamus oil=olejek tatarakowy
calandria=kalandria zbiornik reaktora z wewnętrznymi rurami ciśnieniowymi
oddzielającymi ciekły moder
calandria evaporator=wyparka Roberta
calandria evaporator=wyparka z rurą cyrkulacyjną
calaverite=kalaweryt
calcareous clay=margiel
calcareous ore=ruda wapnista
calcareous soil=gleba wapienna
calciferol=kalcyferol
calciferol=witamina
calcifying=wapnienie
calcimeter=wapniomierz
calcimine=farba wapienna
calcination=kalcynowanie
calcination=prażenie kalcynujące
calcination=wypalanie
calcination=wypalanie ceramiki
calcine=kalcynować
calcine=produkt kalcynowany
calcine=ruda prażona
calcine=wypalać
calciner=kalcynator
calciner=piec do kalcynacji
calcines=wypatki
calcining furnace=kalcynator
calcining furnace=piec do kalcynacji
calcining plant=prażalnia
calcium=wapń
calcium acetate=octan wapniowy
calcium bisulfite=wodorosiarczyn wapniowy
calcium carbide=karbid
calcium carbide=węglik wapniowy
calcium carbonate=węglan wapniowy
calcium chloride=chlorek wapniowy
calcium cyanide=cyjanek wapniowy
calcium hardness=twardość wapniowa wody
calcium hydroxide=wodorotlenek wapniowy
calcium metal=wapń metaliczny
calcium nitrate=azotan wapniowy
calcium nitrate=saletra norweska
calcium nitrate=saletra wapniowa
calcium oxide=tlenek wapniowy
calcium phosphate=fosforan wapniowy
calcium silicate=krzemian wapniowy
calcium silicon=wapnio-krzem
calcium silicon=żelazowapniokrzem
calcium soap=mydło wapniowe
calcium sulfate=siarczan wapniowy
calcium superphosphate=superfosfat wapniowy
calcium tungstate=wolframian wapniowy
calcium-aluminate cement=cement glinowy
calcium-aluminate cement=cement topiony
calcium-silicate brick=cegła silikatowa
calcium-silicate brick=cegła wapienno-krzemowa
calcouranite=autunit
calcrete=konglomerat spojony węglanem wapnia
calcspar=kalcyt
calcspar=szpat wapienny
calculagraph=kalkulograf
calculated addressing=adresowanie rachunkowe
calculated average life=średnia trwałość obliczona
calculated field=pole obliczeniowe
calculating machine=kalkulator
calculating machine=maszyna licząca
calculation=liczenie
calculation procedure=tok liczenia
calculus of finite differences=rachunek różniczkowy
calculus of finite differences=rachunetc różniczkowy
calculus of probability=probabilistyka
calculus of probability=rachunek prawdopodobieństwa
calculus of variations=rachunek wariacyjny
calculus of vectors=rachunek wektorowy
caldera=kaldera
caldera=krater
calendar line=linia zmiany daty
calendar line=międzynarodowa granica daty
calendar year=rok kalendarzowy
calender=gładziarka
calender=kalander
calender roll=walec kalandra
calender sheeting=płyt
calender sheeting=wyciąganie na kalandrze arkuszy
calendered film=folia kalandrowana
calendering=gładzenie
calendering=kalandrowanie
calf=odłamek góry lodowej
calfdozer=mała spycharka
calfskin=skóra cielęca
caliber=kaliber
calibrated=kalibrowany
calibrated air speed=prędkość przyrządowa poprawiona
calibrated airspeed=prędkość poprawiona
calibrated measure=naczynie kalibrowane
calibrated measure=naczynie miarowe
calibrated orifice=otwór kalibrowany
calibrating die=ciągadło kalibrujące
calibrating tank=zbiornik pomiarowy
calibration=kalibracja
calibration certificate=świadectwo wzorcowania
calibration chart=tablica wzorcowania
calibration curve=krzywa wzorcowania
calibration error=błąd wzorcowania
calibration sheet=arkusz kalibracyjny
calibrations=kalibracja
caliche=saletra chilijska rodzima nieoczyszczona
calico=kaliko
caliduct=przewód grzejny parowy
California bearing ratio=kalifornijski wskaźnik nośności gruntu
californium=kaliforn
caliper=macki
caliper=sprawdzian szczękowy
caliper compasses=macki
caliper gauge=sprawdzian szczękowy
calipers=macki
calking=kalkowanie
call at=zawinąć do portu
call box=budka telefoniczna
call by need=wołanie przez potrzebę call by reference wywołanie przez referencję
call by need=wywołanie przez odwołanie
call by need=wywołanie przez potrzebę
call by reference=wywołanie przez odwołanie do zmiennej
call by reference=wywołanie przez potrzebę
call card=rewers biblioteczny
call center=telecentrum
call for bids=ogłoszenie przetargu
call instruction=rozkaz wywołania
call level=poziom wywołania
call list=lista wywoławcza
Call Manager=Menedżer połączeń
call message queue=kolejka komunikatów wywołań
call number numer=wywoławczy
call office=rozmównica telefoniczna
call profile=profil połączenia
call queue=kolejka wywołań
call redirection=przeadresowanie wywołania
call slip=rewers biblioteczny
call stack=stos wywołań
call stack=wywołania odłożone na stosie
call stack entry=jedno z wywołań na stosie
call stack entry=pozycja stosu wywołań
call the roll=odczytywać listę obecności
callable interface=interfejs wywoływalny
callable service=usługa wywoływalna
callback=wywołanie
call-back=połączenie zwrotne
callback function=funkcja callbackowa
callback function=funkcja wywoływana zwrotnie
callback function=funkcja zwrotna
call-box=rozmównica telefoniczna
call-by-name=wołanie poprzez nazwę
call-by-need=wołanie poprzez potrzebę
call-by-reference=wołanie poprzez referencję
call-by-value-return=wołanie poprzez wartość ze zwrotem
call-counting meter=licznik rozmów
called=nazywany
called=wywołany
called program=program wywołany
called subscriber=abonent wywoływany
called subscriber=abonent żądany
called subscriber-identification=identyfikacja abonenta wywołanego
Callendar's thermometer=platynowy termometr oporowy
caller=abonent wywołujący
caller identity=tożsamość abonenta wywołującego
call-fee=opłata za rozmowę telefoniczną
call-frequency=częstotliwość wywoławcza
calligraphic display=monitor wektorowy
call-in lamp=lampka wywoławcza
call-in lamp=lampka zgłoszeniowa
calling indicator=wskaźnik zgłoszeniowy
calling plug=wtyczka wywoławcza
calling program=program wywołujący
calling sequence=sekwencja wywołująca
calling signal=sygnał wywoławczy
calling subscriber=abonent wywołujący
calling subscriber identification=identyfikacja abonenta wywołanego
calling subscriber identification=identyfikacja abonenta wzywanego
callipers=macki
Call-Level Interface=interfejs poziomu wołania
callout=objaśnienie
callow=nadkład w kopalnictwie odkrywkowym
call-sign=sygnał wywoławczy
calm=cisza 0 według skali Beauforta
calm belt=pas ciszy
calm sea=morze spokojne
calms of Cancer=północny pas ciszy podzwrotnikowej
calms of Capricorn=południowy pas ciszy podzwrotnikowej
calomel electrode=elektroda kalomelowa
calorescence=kalorescencja
calorie=kaloria
calorie=kaloria międzynarodowa
calorific capacity=pojemność cieplna
calorific effect=wydajność cieplna
calorific value=ciepło spalania
calorific value=kaloryczność pokarmowa
calorific value=wartość opałowa
calorifier=podgrzewacz wody w zbiorniku
calorimeter=kalorymetr
calorimeter bomb=bomba kalorymetryczna
calorimeter standard=wzorzec kalorymetryczny substancja wzorcowa do oznaczania
stałej wodnej kalorymetru
calorimetric=kalorymetryczny
calorimetric analysis=analiza kalorymetryczna
calorimetric bomb=bomba kalorymetryczna
calorimetry=kalorymetria pomiary ilości ciepła
calorizator=kaloryzator
calorizator=podgrzewacz dyfuzyjny
calorizing=kaloryzowanie
calorizing=naglinowywanie dyfuzyjne
calory=kaloria
calotte=kalota
calotte=sklepienie tunelowe
calutron=kalutron separator izotopów
calx=tlenek wapniowy
calyx=rura rdzeniowa
calyx drill=koronka śrutowa
cam and lever mechanism=mechanizm dźwigniowo-krzywkowy
cam cutting lathe=tokarka automatyczna do krzywek
cam drum=bęben krzywkowy
cam dwell=część powierzchni krzywki nie powodująca ruchu popychacza
cam engine=silnik tłokowy bezkorbowy w którym nacisk tłoków przenoszony jest na
wał za pomocą krzywki tarcz
cam flank=powierzchnia pracująca krzywki
cam follower=popychacz
cam grinder=szlifierka do wałków rozrządczych
cam heel=część zerowa krzywki
cam knockout=wypychacz krzywkowy
cam lobe=garb krzywki
cam mechanism=mechanizm krzywkowy
cam nose=garb krzywki
cam pawl=zapadka cierna krzywkowa
cam press=prasa o suwaku napędzanym krzywką
cam profile=profil krzywki
cam profile core=koło podstawowe krzywki
cam ramp=bok krzywki
cam ring=pierścień krzywkowy
cam ring=tarcza krzywkowa
cam roller=popychacz krążkowy
cam throw=wznios krzywki
cam-action vice=imadło z zaciskiem mimośrodowym
cam-actuated=napędzany krzywką
camber angle=kąt pochylenia koła
camber line of an airfoil section=linia środkowa profilu lotnicz
camber line of an airfoil section=linia szkieletowa profilu lotniczego
camber of an airfoil section=krzywizna profilu płata
camber of an airfoil section=sklepienie profilu
camber of an insulator=skrzywienie izolatora
camber of roll=profil beczki walca wypukłość
camber test=badanie sprężystości stali sprężynowej
camber-beam=stropnica łukowa
camber-beam=stropnica wygięta
cambered pulley=koło pasowe wypukłe
cambered ways=tory wodowaniowe o wzdłużnym profilu łukowym
cambering=uginanie
cambering=wyginanie
cambering machine=maszyna do kontrolnego uginania resorów
cambering machine=wyginarka do szyn
cambium=miazga twórcza
cambogia=gumiguta
Cambrian=kambr okres
cambric=batyst
cambric=ceratka izolacyjna
Cambridge roller=wał Cambridge
camcorder=kamera wideo
camcorder=kamkorder
camcorder video camera+tape recorder=kamera wizyjna zespolona z magnetowidem i
magnetofonem
camel=odbijacz pływający
camel=ponton ratowniczy
camelback=taśma bieżnikowa do bieżnikowania opon
cameline seed oil=olej lniankowy
camel's hair=sierść wielbłądzia
camel's hair=wełna wielbłądzia
camera=aparat fotograficzny
camera=kamera fotograficzna
camera=kamera telewizyjna
camera boom=ramię kranu zdjęciowego
camera car=wóz zdjęciowy
camera case=futerał aparatu fotograficznego
camera crane=kran zdjęciowy
camera extension=wyciąg aparatu fotograficznego
camera gun=fotokarabin
camera lucida=widnia optyczna
camera microscope=mikroskop z urządzeniem fotograficznym
camera obscura=ciemnia optyczna
camera ready copy=egzemplarz przygotowany do reprodukcji
camera ready copy=kopia gotowa do sfotografowania
camera room=kamerownia
camera tube=lampa analizująca
cameraman=kamerzysta
cameraman=operator kamery
camera-ready=gotowy do reprodukcji materiał
camera-ready=gotowy do zdjęć
camera-ready=montaż
camlock nose=końcówka wrzeciona tokarki do uchwytów mocowanych krzywkami
camoiiflet kamuflet=przestrzeń wypełniona gazami w miejscu podziemnego wybuchu
camomile oil=olejek rumiankowy
cam-operated clamp=docisk krzywkowy
camouflage netting=siatka maskująca
camouflage paint=farba do maskowania
camouflage painting=malowanie maskujące
camouflage painting=malowanie ochronne
campaign kampania=produkcyjna
campeachy wood=drewno kampeszowe
campeachy wood=hematoksylon kampechiański
camphene=kamfen
camphor oil=olejek kamforowy z drewna cynamonowca kamforowego
camphorated oil=olejek kamforowy olejowy roztwór kamfory
camphoric acid=kwas kamforowy
campsite=pole menu sterowania
campus=kampus
campus=miasteczko uniwersyteckie
campus network=sieć kampusowa
cam-relieved=zaszlifowany o narzędziu
cam-relieved=zataczany
cam-resistant=krzywka oporowa mechanizmu uchylnego wagi
camshaft=wal krzywkowy
camshaft=wat rozrządczy
camshaft lathe=tokarka do walów krzywkowych
can body stock=blacha na korpusy puszek
can buoy=pława cylindryczna
Canada balsam=balsam kanadyjski
Canadian deuterium uranium reactor=ciężkowodny reaktor kanadyjski
canal=droga wodna
canal complex=kompleks kanałowy w polimeryzacji
canal lock=śluza
canal rays=promienie kanalikowe
canalization=kanalizacja rzek
canalization=system kanałów
cananga oil=olejek kanangowy
canard=kaczka samolot
canard=ptat przedni kaczki
canarium elemi=żywica naturalna
cancel an order=wycofać zamówienie
cancel character=znak anulowania
cancelation=anulowanie
cancelation cleanup handler=program obsługi czyszczenia po anulowaniu
cancelation point=punkt anulowania
cancelation state=stan anulowania
cancelation type=typ anulowania
cancellable=skracalny
cancellation=redukcja wyrazów podobnych
cancellation=skracanie
cancellation of pulses=odejmowanie międzyokresowe sygnałów radiolokacyjnych
cancerigenic substance=substancja rakotwórcza
canch=przybierka spągu
candela=kandela
candela per square metre=nit
candelabrum=kandelabr
candellila wax=wosk kandelila
candescence=biaty żar
candescent=nagrzany do białego żaru
candid camera=aparat fotograficzny małoobrazkowy
candidate key=klucz kandydujący
candidate list=lista potencjalnych obiektów
candied=kandyzowany
candle filter=filtr świecowy
candle lamp=świecówka
candle lamp=żarówka świecowa
candle meter=luksomierz
candle pitch=smoła otrzymywana jako pozostałość po destylacji olejów
candle pitch=tłuszczów i kwasów tłuszczowych
candle power=światłość
candle-hour=kandelogodzina
candlepower=światłość wyrażona w kandelach
candlepower-distribution solid=bryła fotometryczna
candlepower-distribution solid=powierzchnia rozsyłu światłości
cane ice=lód z form
cane sugar=cukier trzcinowy
canned food=konserwy w puszkach
canned goods=towary w puszkach
canned motor=zespół silnik-pompa we wspólnej obudowie
cannel coal=kenel
cannel coal=węgiel kenelski
cannelure=rowek na pocisku do obciśnięcia łuski
canneluring=wyciskanie rowków poprzecznych
cannery=fabryka konserw w puszkach
cannibalize=pozbawiać jedną maszynę części
canning=koszulkowanie paliwa
canning=puszkowanie
canning material=materiał koszulkowy
cannon pinion=ćwiertnik
cannon pot=doniczka próbna
cannular=rurkowy
canon=kwadrat stopień pisma
canonic form=postać kanoniczna
canonical analysis=analiza kanoniczna
canonical correlation=korelacja kanoniczna
canonical ensemble=rozkład kanoniczny
canonical ensemble=zespół kanoniczny
canonical equations of motion=równania kanoniczne Hamiltona
canonical form of matrix=postać kanoniczna macierzy
canonical momentum=pęd uogólniony
canonical representation=przedstawienie kanoniczne krzywej
canonical state=stan kanoniczny cząsteczki
canonical structures=struktury graniczne
canonical structures=struktury kanoniczne cząsteczki
canonical structures=struktury rezonansowe
canonical variable=zmienna kanoniczna
can-opener=otwieracz puszek
canopy hood=konwertorem
canopy hood=okap odciągowy nad piecem łukowym
cant beam=pokładnik promieniowy
cant body=zwężająca się część kadłuba rufowa
cant file=pilnik trójkątny do ostrzenia pił
cant frame=wręg promieniowy
cant hook=kantak
cant saw file=pilnik trójkątny do ostrzenia pil
cantaliver=wspornik zabezpieczający
cantharidin=kantarydyna
cantharidin=lakton kwasu kanta ry do wego
cantilever beam=belka wspornikowa
cantilever bridge=most wspornikowy
cantilever crane=żuraw wspornikowy
cantilever jib=wysięgnik wspornikowy
cantilever monoplane=jednopłat wolnonośny
cantilever spring=resor ćwierćeliptyczny
cantilever spring=resor wspornikowy
cantilever wing=skrzydło wolnonośne
cantilevered roll=walec wspornikowy walcarki
cantiliver=wspornik zabezpieczający
canting=fazowanie
canting=przechylenie
canting=skrzywienie się
canting=ukosowanie krawędzi
canting=ustawienie pod kątem
Cantor set=zbiór Cantora
cantrail=obwodzina górna ściany bocznej wagonu
can-type combustion chamber=dzbanowa komora spalania
can-type combustion chamber=garnkowa komora spalania w silnikach
turbospalinowych
canvas cover=opończa
canvas hose=wąż parciany
canvas sling=strop płócienny
canvassing=akwizycja
canvassing agent=akwizytor
canyon=jar
canyon=kanion
caoutchouc=kauczuk
cap and pin insulator=izolator kołpakowy
cap composition=masa zapłonowa do spłonek
cap jewel=kamień nakrywkowy
cap lamp=lampa nahełmna
cap log=belka odbojowa nabrzeża
cap nut=nakrętka kołpakowa
cap nut=nakrętka ślepa
cap piece=stropnica
cap product=n mnożenie
cap rock=nadkład skalny
cap rock=skały stropowe
cap run=warstwa graniowa spoiny
cap screw=śruba z łbem walcowym z gniazdem
cap screw=śruba z łbem zmniejszonym
cap spinning frame=przędzarka kapturkowa
cap the steel=nakrywać stal
capability list=lista unieważnionych certyfikatów
capable to promise=sprawdzanie spójności
capacitance=kapacytancja
capacitance=pojemność
capacitance=reaktancja pojemnościowa
capacitance electronic disk=dysk wizyjny pojemnościowy
capacitance meter=faradomierz
capacitance meter=pojemnościomierz
capacitance time constant=stała czasowa pojemnościowa
capacitance to earth=pojemność doziemna
capacitance voltage profiling=określanie rozkładu domieszek za pośrednictwem
charakterystyki C-V
capacitance-coupled flip-flop=przerzutnik ze sprzężeniem pojemnościowym
capacitance-graded bushing=izolator przepustowy kondensatorowy
capacitance-voltage=pojemność-napięcie
capacitance-voltage curve=charakterystyka pojemność w funkcji napięcia
capacitive=pojemnościowy
capacitive loss factor=współczynnik strat pojemnościowych
capacitive pressure transducer=pojemnościowy przetwornik ciśnienia
capacitive reactance=kapacytancja
capacitive reactance=reaktancja pojemnościowa
capacitive tuner=strojnik pojemnościowy
capacitive voltage=napięcie pojemnościowe
capacitivity=przenikalność dielektryczna
capacitor=kondensator
capacitor condenser box=zmiennik skrzynkowy pojemności
capacitor diode=dioda pojemnościowa
capacitor electrode=elektroda kondensatora
capacitor filter=filtr klatkowy
capacitor pick-up=adapter elektrostatyczny
capacitor plate=elektroda kondensatora
capacitor voltage transformer=przekładnik napięciowy pojemnościowy
capacitor-discharge welding=zgrzewanie kondensatorowe
capacitor-resistor-diode-network=sieć kondensator-rezystor-dioda
capacity coupling=sprzężenie pojemnościowe
capacity current=prąd pojemnościowy
capacity current heating=nagrzewanie dielektryczne
capacity current heating=nagrzewanie pojemnościowe
capacity factor=masowy stosunek podz
capacity factor=współczynnik wykorzystania mocy brutto elektrowni jądrowej
capacity lag=opóźnienie pojemnościowe
capacity of an accumulator=pojemność akumulatora
capacity of balance=nośność wagi
capacity of balance=udźwig wagi
capacity of press=nacisk znamionowy prasy
capacity of the wind=zdolność wiatru unoszenia cząstek stałych
capacity of water turbine=przepływność turbiny wodnej
capacity planner=planista wydajności
capacity planning=planowanie wydajności
capacity ratio=masowy iloraz podziału w chromatografii
capacity ratio=masowy stosunek podziału
capacity strain gauge=tensometr pojemnościowy
capacity-coupled attenuator=tłumik mikrofalowy
cape chisel=wycinak ślusarski prostokątny
capel=końcówka metalowa liny stalowej
capel=zawiesie linowe
caper=kapary
capillarity constant=stała kapilarna
capillarity constant=stała napięcia powierzchniowego
capillary activity=aktywność powierzchniowa
capillary column=kolumna chromatograficzna kapilarna
capillary condensation=kondensacja kapilarna
capillary depression=depresja kapilarna
capillary depression=obniżenie wioskowate
capillary electrometer=elektrometr kapilarny
capillary elevation=wzniesienie kapilarne
capillary elevation=wzniesienie wioskowate
capillary error=błąd kapilarny
capillary potential=potencjał kapilarny wody
capillary potential=siła ssąca
capillary pressure=ciśnienie kapilarne warstewki powierzchniowej
capillary pressure=ciśnienie włoskowate
capillary pyrite=mileryt
capillary pyrite=piryt włóknisty
capillary rise=podsiąkanie kapilarne
capillary rise=wzniesienie kapilarne
capillary rise=wzniesienie włoskowate
capillary thermometer=termometr pałeczkowy
capillary tube=kapilara
capillary tube=rurka włoskowata
capillary viscometer=lepkościomierz włoskowaty
capillary water=woda kapilarna
capillary waves=fale kapilarne
capiron=odchylak struga
capital cost=koszt inwestycyjny
capital equipment=wyposażenie zasadnicze fabryki
capital expenditure=nakłady inwestycyjne
capital expenditure=wydatki inwestycyjne
capital goods=dobra inwestycyjne
capital letters=wersaliki
capital plant=wyposażenie zasadnicze fabryki
capital scrap=złom powrotny zużyte
capital ship=duży okręt wojenny
capital turnover=obrót kapitału
capped armour-piercing projectile=pocisk przeciwpancerny z czepcem ochronnym
capped ingot=wlewek nakrywany mechanicznie
capped steel=stal nakrywana otrzymana z wlewka nakrywanego
capper=maszyna do kapslowania
capping=czapa żelaza
capping=kapslowanie
capping=kapturkowanie bezpieczników
capping=nadkład
capping=oporników
capping=trzonkow
capping machine=trzonkarka do lamp
capping mixture for ingots=zasypka stosowana przy odlewaniu wlewków
capping pass=warstwa graniowa spoiny
capraldehyde=aldehyd kaprynowy
capraldehyde=dekanal
caprate=kaprynian
capric acid=kwas kaprynowy
capristor=zespół kondensator-rezystor we wspólnej obudowie
caproaldehyde=aldehyd kapronowy
caproate=kapronian
caproic acid=kwas kapronowy
caproic aldehyde=aldehyd kapronowy
caprolactam=kaprolaktam
capronate=kapronian
capronic acid=kwas kapronowy
capronitrile=nitryl kwasu kapronowego
capryl aldehyde=aldehyd kaprylowy
caprylate=kaprylan
caprylene=okten
caprylene=oktylen
caprylic acid=kwas kaprylowy
caprylic aldehyde=aldehyd kaprylowy
caps=wersaliki
capsaicin=kapsaicyna
capsanthin=kapsantyna
capsize=wywrócić się do góry dnem
capsizing moment=moment wywracający
capstan=kabestan
capstan=przyciągarka
capstan=wałek napędowy
capstan=wałek napędowy w magnetofonach
capstan=wałek przesuwu
capstan bolt=śruba z łbem otworowym
capstan handle=krzyżak tokarki rewolwerowej
capstan head=głowica rewolwerowa
capstan head=łeb walcowy otworowy śruby
capstan head screw=wkręt z powiększonym łbem walcowym z otworami promieniowymi
capstan lathe=tokarka rewolwerowa z głowicą o osi pionowej
capstan nut=nakrętka z przetyczką przesuwną
capstan tool head=głowica rewolwerowa pionowa tokarki
capsule of bacteria=otoczka właściwa bakterii
captain's bridge=mostek kapitański
captain's notice=nota kapitańska
captan=kaptan fungicyd
captive balloon=balon na uwięzi
captive fastener=łącznik zabezpieczony przed wypadnięciem po rozłączeniu
captive flight=dyszolotu
captive flight=lot na uwięzi
captive float=pływak wysięgowy
captive foundry=odlewnia współpracująca z innym przedsiębiorstwem jako
poddostawca
captive mine=kopalnia produkująca tylko dla określonych odbiorców
captive nut=nakrętka uwięziona
captive test=próba na uwięzi układu napędowego
capture=kaptaż
capture=przeciągnięcie rzeki
capture=uchwycenie lecącego pocisku przez system kierowania
capture=wychwyt
capture cross-section=przekrój czynny wychwytu
capture gamma radiation=promieniowanie gamma powychwytowe
capture radius=promień pułapkowania nośników ładunku
capture range=zakres chwytania
capture ratio=współczynnik przechwytu
captured air bubble craft=bocznościan
captured air bubble craft=poduszkowiec bocznościenny
capturing nucleus=jądro wychwytu
caput mortuum=czerwień angielska
caput mortuum=czerwień wenecka
caput mortuum=sztuczna czerwień żelazowa
car antenna=antena samochodowa
car body=nadwozie
car body=nadwozie wagonu
car body=pudło wagonu
car body frame=ramownica nadwozia samochodu osobowego
car carrier=samochodowiec
car carrier=statek do przewozu samochodów
car examiner=rewident wagonowy
car feeder=zapychak wozów
car feeding=zapychanie wozów
car ferry=prom samochudowy
car filier=ładowacz wozów
car filling=lądowanie wozów
car float=prom kolejowy lokalny
car handling=manewrowanie wagonami
car handling=przetaczanie wagonów
car handling=przetaczanie wozów
car inspector=rewident wagonów
car lift=dźwig samochodowy stały
car mover=przeciągnica wagonowa
car park=parking samochodowy
car phone=telefon samochodowy
car polish=środek do polerowania nadwozi samochodowych
car puller=przeciągnica przetokowa wozów
car pusher=ciskacz
car pusher=popychacz
car pusher=wozak
car retarder=hamownia wagonów
car retarder=łapacz wozów
car stop=łapacz wozów
car stop=płoza hamulcowa
car tilter=wywrót wozowy
carabine=karabin krótki
carabine=karabinek
caramel malt=słód barwiący
caramel malt=słód palony
carane=karan
carat=karat jednostka masy stosowana w obrocie kamieniami szlachetnymi i perłami
caravan=przyczepa turystyczna mieszkalna
caravan=wóz startowy
caraway=caraway oil
caraway=olejek kminkowy
carbachol=karbachol
carbamate=karbaminian
carbamic acid=kwas karbaminowy
carbamic acid=kwas karbamowy
carbamide=karbamid
carbamide=mocznik
carbamide resins=aminoplasty
carbamide resins=żywice mocznikowe
carbamidine=guanidyna
carbamidine=iminomocznik
carbamonitriie=cyjanamid
carbamonitriie=cyjanoamina
carbamyl=karbamoil
carbamyl=karbamyl
carbamylurea=biuret
carbamylurea=karbamylomocznik
carbanilide=karbanilid
carbanion=karboanion
carbaryl=karbaryl insektycyd
carbazole=karbazol
carbazotic acid=kwas pikrynowy
carbene=karben
carbenium cation=kation karbeniowy
carbide=karbid
carbide=węglik
carbide=węglik wapniowy
carbide banding=pasmowość węglików
carbide blank=płytka z węglików spiekanych
carbide bomb=szybkościowy aparat ruchowy do oznaczania zawartości wilgoci w
materiałach formierskich
carbide case hardening=nawęglanie
carbide die=ciągadło z węglika spiekanego
carbide etching=wytrawianie w celu ujawnienia węglików
carbide former=pierwiastek węglikotwórczy
carbide former=składnik stopowy węglikotwórczy
carbide forming element=pierwiastek węglikotwórczy
carbide furnace=piec karbidowy
carbide network=siatka cementytu
carbide residue=mut wapienny pokarbidowy
carbide residue=wapno pokarbidowe
carbide stabilizer=antygrafityzator
carbide-tipped tool=nóż z nakładką z węglików spiekanych
carbide-to-water acetylene generator=wytwornica acetylenowa wsypowa
carbine=karabin krótki
carbine=karabinek
carbinol=alkohol metylowy
carbinol=karbinol
carbinol=metanol
carbinyl=metyl
carbo-cation=jon karboniowy
carbo-cation=karbokation
carbocyclic compound=związek karbpcykliczny
carbohydrase=karbohydraza
carbohydrates=cukry
carbohydrates=sacharydy
carbohydrates=węglowodany
carbolic acid=fenol
carbolic oil=olej karbolowy
carbolineum=karbolineum
carbometer=miernik zawartości węgla w stali
carbomycin=karbomycyna antybiotyk
carbon arc=łuk węglowy między elektrodami węglowymi
carbon arc lamp=lampa łukowa
carbon arc torch=uchwyt elektrody węglowej
carbon arc welding=spawanie łukiem węglowym
carbon arc welding=spawanie łukowe elektrodą węglową
carbon black=sadza
carbon black masterbatch=przedmieszka sadzowa
carbon boil=wrzenie kąpieli stalowej
carbon boil=wywołane wypalaniem się węgla
carbon bronze=brąz grafitowy stop łożyskowy
carbon brush=szczotka węglowa
carbon chain=łańcuch węglowy
carbon copy=kopia przez kalkę
carbon cycle=cykl węglowy
carbon dating=datowanie węglem promieniotwórczym
carbon dating=radiochronologia
carbon deposit=nagar
carbon deposit=osad węglowy
carbon deposit=złoże węglowe
carbon determinator=analizator do oznaczania węgla
carbon dioxide=bezwodnik węglowy
carbon dioxide=dwutlenek węgla
carbon disulfide=dwusiarczek węgla
carbon double link=wiązanie etylenowe
carbon double link=wiązanie podwójne między atomami węgla
carbon electrode=elektroda węglowa
carbon equivalent=równoważnik węglowy
carbon family=węglowce
carbon fibre=włókno węglowe
carbon formation=nagar
carbon formation=osad węglowy
carbon formation=tworzenie się osadu węglowego
carbon gland=dławnica węglowa
carbon gland=uszczelnienie węglowe
carbon granule resistance furnace=piec kryptolowy do oznaczania ogniotrwałości
pod obciążeniem
carbon heating rod=pręt grzejny węglowy
carbon knock=stukanie wskutek istnienia nagaru
carbon loss rate=szybkość wypalania się węgla w kąpieli stalowej
carbon microphone=mikrofon węglowy
carbon monoxide=czad
carbon monoxide=tlenek węgla
carbon oxybromide=bromofosgen
carbon oxybromide=tlenobromek węgla
carbon oxychloride=fosgen
carbon oxychloride=tlenochlorek węgla
carbon oxysulfide=tlenosiarczek węgla
carbon packing=dławnica węglowa
carbon packing=uszczelnienie węglowe
carbon paper=kalka maszynowa
carbon pick-up=nawęglanie gorącego metalu
carbon potential=potencjał węglowy
carbon refractories=wyroby ogniotrwałe węglowe
carbon removal=usuwanie osadu węglowego
carbon remover=środek do usuwania osadu węglowego
carbon replica=replika węglowa carbon residue pozostałość koksowa przy badaniu
smarów
carbon resistor=rezystor węglowy
carbon restoration=dowęglanie
carbon steel=stal węglowa
carbon suboxide=podtlenek węgla
carbon tetrachloride=czterochlorek węgla
carbon tetrachloride=czterochlorometan
Carbon tetrachloride=Tetrachlorek węgla
carbon tetrafluoride=czterofluorek węgla
carbon tetrafluoride=czterofluorometan
carbon trichloride=perchloroetan
carbon trichloride=sześciochloroetan
carbon triple bond=wiązanie acetylenowe
carbon triple bond=wiązanie potrójne między atomami węgla
carbon welding electrode=elektroda węglowa do spawania
carbon-12 atomic mass scale=skala węglowa mas atomowych
carbon-14=radiowęgiel
carbon-14=węgiel-14
carbonaceous material=karburyzator
carbonaceous material=środek nawęglający
carbonaceous shale=łupek węglowy
carbonado=karbonado odmiana diamentu
carbonatation=nasycanie dwutlenkiem węgla
carbonatation=saturacja
carbonate alkalinity=zasadowość węglanowa wody
carbonate hardness=twardość węglanowa wody
carbonate of lime=wapniak
carbonate of lime=węglan wapniowy
carbonated drinks=napoje gazowane
carbonating column=karbonizator
carbonating column=kolumna karbonizacyjna
carbonating column=wieża karbonizacyjna
carbonating process=nasycanie dwutlenkiem węgla
carbonating process=saturacja
carbonating tower=karbonizator
carbonating tower=kolumna karbonizacyjna
carbonating tower=wieża karbonizacyjna
carbonation=nasycanie dwutlenkiem węgla
carbonation=saturacja
carbonation mud=błoto defekacyjne
carbonation mud=błoto defekosaturacyjne
carbonation tank=kocioł saturacyjny
carbonation tank=saturator
carbonatite=karbonatyt
carbonatization=karbonatyzacja
carbonator=kocioł saturacyjny
carbonator=saturator
carbon-carbon scission=rozerwanie wiązania między atomami węgla
carbon-dioxide extinguisher=gaśnica śniegowa
carbon-dioxide snow=stały dwutlenek węgla
carbon-dioxide snow=suchy lód
carbon-film resistor=warstwowy rezystor węglowy
carbon-free=nie zawierający węgla
carbonic=węglowy
carbonic acid=kwas węglowy
Carboniferous period=karbon okres
Carboniferous system=karbon formacja
carbonification=uwęglanie
carbonimide=izocyjanian
carbonitride=węglikoazotek
carbonitriding=cyjanowanie gazowe
carbonitriding=nitronawcglanie
carbonium ion=jon karboniowy
carbonium ion=karbokation
carbonization=cementacja
carbonization=koksowanie
carbonization=nawęglanie
carbonization=tworzenie się osadu węglowego
carbonization=zwęglanie
carbonless=nie zawierający węgla carbonless copying paper papier do kopiowania
bez kalki
carbon-manganese steel=stal manganowa o malej zawartości manganu
carbon-nitrogen cycle=cykl Bethego reakcji termojądrowej
carbon-nitrogen cycle=cykl węglowo-azotowy
carbon-ring gland=dławnica węglowa
carbon-ring gland=uszczelnienie pierścieniami węglowymi
carbon-tetrachloride extinguisher=gaśnica tetrowa
carbon-to-halogen bond=wiązanie między atomem węgla i chlorowcem
carbonyl=grupa karbonylowa
carbonyl=karbonyl
carbonyl bromide=bromek karbonylu
carbonyl bromide=bromofosgen
carbonyl bromide=tlenobromek węgla
carbonyl chloride=chlorek karbonylu
carbonyl chloride=fosgen
carbonyl chloride=tlenochlorek węgla
carbonyl compound=związek karbonylowy
carbonyl group=grupa karbonylowa
carbonyl group=karbonyl
carbonyl iron=żelazo karbonylkowe
carbonyl process=proces karbonylkowy
carborundum karborund=węglik krzemu
car-bottom furnace=piec z wysuwanym trzonem
carboxyl=grupa karboksylową
carboxyl=karboksyl
carboxylase=karboksylaza
carboxylation=karboksylowanie
carboxymethylcellulose=karboksymetyloceluloza
carboy butla szklana opleciona=gąsior
carbuncle=karbunkul
carburant=substancja do nawęglania gazu wodnego
carburation=karburyzacja
carburation=nawęglanie gazu
carburation=wytwarzanie mieszanki palnej
carburetor=karburator
carburetted water gas=dwugaz
carburetted water gas=gaz wodny nawęglany
carburetter=karburator
carburettor choke=gardziel gaźnika
carburettor engine=silnik gaźnikowy
carburettor fuel=paliwo do silników gaźnikowych
carburettor jet=dysza gaźnika
carburettor outlet chamber=komora mieszankowa gaźnika
carburization=nawęglanie
carburized case=warstwa nawęglona
carburizer=karburyzator
carburizer=środek naweglający
carburizing=nawęglanie
carburizing bath=kąpiel do nawęglania
carburizing bath=piec kąpielowy do nawęglania
carburizing box=skrzynka do nawęglania
carburizing compound=karburyzator
carburizing compound=środek naweglający
carburizing flame=płomień naweglający
carburizing furnace=piec do nawęglania
carburizing gas=gaz naweglający
carburizing gas=karburyzator gazowy
carburizing medium=karburyzator
carburizing medium=środek naweglający
carburizing steel=stal do nawęglania
carburizing test=próba nawęglania
carbylamine=izocyjanek
carbylamine=izonitryl
carbylamine=karbyloamina
carcase meat=mięso w tuszach
carcass=szkielet konstrukcji
carcass=tusza zwierzęca
carcinogen=substancja rakotwórcza
carcinogenic=rakotwórczy
carcinotron=karcinotron
carcinotron=oscylator mikrofalowy o fali wstecznej
card cage=kaseta
card chassis=kaseta z pamięcią stałą
card enclosure=uchwyt karty
card face=przednia strona karty dziurkowanej
card feed=podajnik kart
card field=pole karty
card field=pole karty dziurkowanej
card file=kartoteka
card filing cabinet=skrzynka kartotekowa
card hopper=zasobnik kart
card hopper=zasobnik kart dziurkowanych
card index=kartoteka
card input=urządzenie wejściowe do kart
card input=urządzenie wejściowe do kart dziurkowanych
card issuer=wydawca kart
card loader=progam wprowadzający do pamięci dane zawarte w pliku kart
card loader=program wprowadzający do pamięci dane z pliku kart
card machine=maszyna licząco-analityczna
card programmed calculator=kalkulator programowany kartą magnetyczną
card punch=dziurkarka kart
card reader=czytnik kart
card reader/punch=czytnik-dziurkarka kart
card readerpunch=czytnik-dziurkarka kart
card reproducer=powielacz kart
card reproducer=powielacz kart dziurkowanych
card reproducer=reproduktor kart
card sliver=taśma zgrzeblarkowa
card sorter=sorter kart
card sorter=sorter kart dziurkowanych
card stacker=zasobnik kart
card stacker=zasobnik kart dziurkowanych
card type=typ karty
card verifier=sprawdzarka kart
card waste=zgrzebliny
card wire=drut zgrzeblarkowy
cardage=kaseta
cardamon oil=olejek kardamonowy
Cardan joint=przegub Cardana
Cardan joint=przegub uniwersalny
Cardan shaft=wał Cardana z podwójnym przegubem uniwersalnym
Cardan suspension=zawieszenie kardanowe
Cardan suspension=zawieszenie przegubowe
cardboard bending=bigowanie
cardboard bending=przegniatanie
cardboard bending machine=bigówka maszyna introligatorska
cardboard bending machine=przegniatarka
cardboard box=pudełko kartonowe
cardboard machine=tekturówka
cardcage=kaseta do wkładania modułów sprzętowych
carded wool=wełna zgrzebna
carded yarn=przędza zgrzebna
cardia=wpust
cardiac failure=niewydolność krążenia
cardiac muscle=mięsień sercowy
cardiac pacemaker=kardiostymulator
cardiac pacemaker=stymulator serca
cardiac sedative=lek nasercowy uspokajający
cardiac stimulant=lek pobudzający mięsień sercowy
cardiac stimulant=środek nasercowy bodźcowy
cardiac valve=zastawka sercowa
cardinal algebra=algebra liczb kardynalnych
cardinal number=liczba kardynalna
cardinal number=liczebnik główny
cardinal planes=płaszczyzny główne
cardinal planes=płaszczyzny kardynalne
cardinal points=punkty główne
cardinal points=punkty kardynalne
cardinal points of the compass=strony świata
cardinal points of the horizon=punkty kardynalne nieba
cardinality=moc zbioru
carding=defraudacja kart kredytowych
carding=gręplowanie
carding=zgrzeblenie
carding engine=gręplarka
carding engine=zgrzeblarka
carding wool=wełna zgrzebna
cardioid=kardioida
cardiotomy=przecięcie wpustu
cardiotonic drug=środek nasercowy bodźcowy
cards per minute=karty na minutę
cardstock=brystol
card-to-card transceiving=teledacyjne powielenie kart
card-to-card transceiving=teledacyjne powielenie kart dziurkowanych
card-to-tape conversion=przenoszenie zapisu z kart dziurkowanych na taśmę
magnetyczną
careenage=karenaż
careening grid=ruszt dokowy
carefully=starannie
careless handling=nieostrożne obchodzenie się
carene=karen
caret=daszek
car-floor switch=wyłącznik podłogowy dźwigu
cargo batten=potnica
cargo bay=ładownia
cargo block=blok ładowniczy
cargo boom=bom ładunkowy
cargo boom=żuraw bomowy
cargo bridle=strop czteroramienny
cargo carrier=statek towarowy
cargo carrier=towarowiec
cargo chute=zsuwnia ładunkowa
cargo deadweight=ładowność netto
cargo deadweight=nośność ładunkowa
cargo fali=rener ładunkowy
cargo handling=prace przeładunkowe
cargo handling=przeładunek towarów
cargo handling charges=opłaty przeładunkowe
cargo handling facilities=urządzenia przeładunkowe
cargo hatch=luk ładowni
cargo hook=hak ładunkowy
cargo hook=hak z noskiem
cargo jack=dźwignik ładowniczy
cargo jack=lewarek ładowniczy
cargo light=słońce zespól lamp stosowany przy przeładunku towarów
cargo list=lista ładunkowa
cargo mast=maszt ładunkowy
cargo net=siatka ładunkowa
cargo permeability=stopień zatapialności ładunku
cargo port=furta ładunkowa
cargo port=wrota ładunkowe
cargo pump=pompa ładunkowa
cargo runner=rener ładunkowy
cargo ship=statek towarowy
cargo ship=towarowiec
cargo spaces=przestrzeń ładunkowa statku
cargo superintendent=inspektor ładunkowy
cargo sweat=pocenie się ładunku w ładowni statku
cargo transfer area=rejon przeładunkowy na mniejsze statki
cargo vessel=statek towarowy
cargo vessel=towarowiec
cargo whip=linoblok ładowniczy
cargo winch=winda ładunkowa
cargo-bus=samochód pasażersko-ciężarowy
cargo-bus=samochód półciężarowy
cargo-carrying capacity=ładowność netto
cargo-carrying capacity=nośność ładunkowa
cargo-carrying submarine=transportowiec podwodny
cargoworthy=ship zdatny do przewozu określonego ładunku
carlashing=odciągi mocujące samochody
carline=krokiewka element konstrukcji wagonu
carling=krótkie usztywnienie wzdłużne
carling=wzdłużnik krótki
carload=ładunek całowagonowy
carload=ładunek przestrzenny
carmaker=producent samochodów
carman=ciskacz
carman=popychacz
carman=wozak
car-mile=wagonomila
carminative=środek wiatropędny
carmine=karmin
carmine=kwas karminowy
carmine paper=papierek karminowy
carminic acid=karmin
carminic acid=kwas karminowy
carnallite=karnalit
carnauba wax=wosk karnauba
carnaubic acid=kwas karnaubowy
Carnot cycle=cykl Carnota
Carnot cycle=obieg Carnota
carnotite=karnotyt
Carnot's theorem=twierdzenie Carnota
Caro's acid kwas Caro=kwas nadtlenojednosiarkowy
carotene=karoten
carotenoids=karotenoidy
carpenter's auger=świder do drewna
carpenter's glue=klej stolarski
carpenter's hammer=młotek stolarski
carpenter's pincers=obcęgi do gwoździ
carpet dywan=dywanik
carport=przybudówka kryta dachem zastępująca garaż
carrageen=mech islandzki
carrageen in=karagenina
carriage drawing machine=ciągarka ławowa
carriage return=powrót karetki
carriage spring=resor
carriage stop=trzymacz wózka
carriage stop=wyłącznik posuwu tokarki
carriage stop=zatrzymywacz karetki
carriage-control character=znak sterujący karetki
carried forward=do przeniesienia
carriei-to-noise ratio=stosunek sygnału do szumu
carriei-wave transmission=transmisja dwukierunkowa
carrier and sidebands=fala nośna
carrier bag=torba z uchwytem rodzaj opakowania
carrier bed=pokład zawierający kopaliny użyteczne
carrier by air=przewoźnik powietrzny
carrier by land=przewoźnik lądowy
carrier by sea=przewoźnik morski
carrier cable=lina nośna
carrier chock=dolna poduszka górnego walca
carrier chock=podwieszka walcarki
carrier coating=powłoka podsmarowa przy ciągnieniu drutu
carrier compound=związek nośnikowy
carrier concentration=koncentracja nośników ładunku
carrier conductivity=przewodność cieplna nośników ładunku
carrier current=prąd nośny
carrier current=przebieg nośny
carrier current channel=kanał częstotliwościowy nośny
carrier current circuit=łącze nośne
carrier current protection=zabezpieczenie nośnołączowe
carrier density=gęstość nośników ładunku
carrier distillation=destylacja nośnikowa
carrier distillation=destylacja przy użyciu nośnika
carrier drift velocity=szybkość unoszenia nośników ładunku w polu elektrycznym
carrier frequency=częstotliwość nośna
carrier frequency oscillator=oscylator częstotliwości nośnej
carrier frequency telephony=telefonia na częstotliwości nośnej
carrier gas=gaz nośny
carrier gas=gaz nośny aerostatu
carrier gas=gaz wymywający w chromatografii gazowej
carrier injection=iniekcja nośników
carrier injection=wprowadzani
carrier injection=wprowadzanie przebiegu nośnego do modulatora
carrier leak=pozostałość prądu nośnego
carrier level=poziom prądu nośnego
carrier lifetime=czas zwłoki
carrier lifetime=czas życia nośników
carrier lifetime=okres przechowywania
carrier magnetic amplifier=wzmacniacz magnetyczny z falą nośną
carrier mobility=ruchliwość nośników ładunku
carrier return=powrót karetki
carrier rocket=rakieta nośna
carrier roll=walec prowadzący
carrier sense=wykrywanie fali nośnej
carrier sense=wykrywanie nośnej
carrier suppression=tłumienie przebiegu nośnego
carrier supression filter=filtr środkowozaporowy
carrier supression filter=filtr tłumienia fali nośnej
carrier swing=wahanie częstotliwości fali nośnej
carrier telegraphy=telegrafia nośna
carrier telephony=telefonia nośna
carrier terminal=urządzenie końcowe systemu nośnego
carrier transmission=transmisja z falą nośną
carrier transport=transport nośników ładunku
carrier wave=fala nośna
carrier wave=przebieg nośny
carrier wave oscillator=oscylator fali nośnej
carrier-borne aircraft=samolot pokładowy startujący z lotniskowca
carrier-derived AGC automatic gain control=automatyczna regulacja wzmocnienia
uzyskiwana z sygnału fal
carrier-free=beznośnikowy
carrier-operated device anti-noise=obwód wyłączający odbiornik gdy nie ma
sygnału
carrier-operated relay=stacja przekaźnikowa
carrier-pigeon=gołąb pocztowy
carrier's risk=ryzyko przewoźnicze
carrier-sense multiple access with collision detection=dostęp wspólny z wykrywa
carrier-sense multiple access with collision detection=dostęp wspólny z
wykrywaniem kolizji
carrier-wave telegraphy=telegrafia na fali nośnej
carron oil=olej lniany z wodą wapienną
carrot oil=olejek z nasion marchwi
carrotting=karotowanie
carry away=ciepło
carry away=gaz
carry away=odprowadzać ciecz
carry away=porywać
carry away=unosić
carry by overhead crane=przenosić suwnicą
carry delay=opóźnienie przeniesienia
carry digit=cyfra przeniesienia
carry gate=bramka przeniesienia
carry lookahead=układ przeniesienia na bardziej znaczące pozycje
carry off=ciepło
carry off=gaz
carry off=odprowadzać ciecz
carry on trade=prowadzić handel
carry out=plan
carry out=wykonać czynność
carry out=wypełnić polecenie
carry out=zadanie
carry over=przenosić
carry over=przenosić na drugą stronę równości
carry propagation=propagacja przeniesienia
carry signal=sygnał przeniesienia
carry store=pamięć przeniesień
carryall=zgarniarka
carrying capacity=ładowność
carrying capacity=nośność
carrying freezer=mroźnia
carrying gangway=chodnik transportowy
carrying handle=uchwyt do noszenia
carrying power of the scales=nośność wagi
carrying power of the scales=udźwig wagi
carrying rope=lina nośna
carrying sling=wieszak kablowy
carry-over loss=strata wylotowa w turbinie parowej
carry-over type cooling bed=chłodnia o postępowym ruchu rusztów
carry-over unit=dziesiętnik w kalkulatorach
carry-over unit=urządzenie dziesiątkujące
carry-over velocity=prędkość wylotowa
carry-over velocity=prędkość wypływu w silnikach turboodrzutowych
car-sickness=choroba lokomocyjna
cart cartridge=wkładka topikowa
cart -type furnace=piec z wysuwanym trzonem
cartage=opłata przewozowa
cartage=transport kołowy
Cartas furnace=piec bombowy
Cartas furnace=piec Cariusa
cartesian coordinate system=układ ortokartezjański
cartesian coordinates=współrzędne kartezjańskie
cartesian coordinates=współrzędne ortokartezjańskie
cartesian geometry=geometria analityczna
cartesian product=iloczyn kartezjański
cartesian space=przestrzeń euklidesowa
cartesian tensor=tensor kartezjański
cartilage=tkanka chrzestna
cartography=kartografia
cartography=odwzorowanie
carton=pudełko kartonowe
cartoning=pakowanie w pudełka kartonowe
cartoon film=film rysunkowy
cartridge base=dno łuski
cartridge bearing housing=walcowa osłona łożyska
cartridge belt=taśma nabojowa
cartridge brass=mosiądz łuskowy
cartridge case=łuska naboju
cartridge chamber=komora nabojowa
cartridge clip=ładownik
cartridge clip=łódka nabojowa
cartridge detection=wykrywanie kasety
cartridge disk=dysk kasetowy
cartridge disk=magazyn nabojowy tarczowy
cartridge drum=magazyn nabojowy bębnowy
cartridge extractor=wyciąg łusek
cartridge feeder=podajnik naboi
cartridge filter=filtr z wkładem filtrującym
cartridge fuse=wkładka topikowa zamknięta
cartridge heater=element grzejny wkładkowy
cartridge holder=ładownik
cartridge holder=łódka nabojowa
cartridge holder=obsadka kasety
cartridge holder=pojemnik na kasety
cartridge load/unload time=czas ładowania-wyjmowania kasety
cartridge load-unload time=czas lokalny
cartridge magazine=magazyn nabojowy
cartridge paper=papier do wyrobu naboi
cartridge paper=papier rysunkowy gruby
cartridge primer=zapłonnik
cartridge respirator=półmaska z pochłaniaczem
cartridge starter=rozrusznik nabojowy
cartridge stop=opora nabojowa lufy
cartridge swap time=czas wymiany kasety
carui oil=olejek kminkowy
carvacrol=karwakrol
carvel planking=poszycie karwelowe
carvel planking=poszycie klepkowe stykowe
carving=podział tuszy zwierzęcej
carvone=karwon
caryl=karyl
caryophyllus oil=olejek goździkowy
CAS s collision avoidance system=pokładowy radiolokacyjny system antykolizyjny
cascade amplifier=wzmacniacz kaskadowy
cascade collision=zderzenia kaskadowe
cascade connection=połączenie posobne
cascade control=sterowanie kaskadowe
cascade converter=przekształtnik kaskadowy
cascade cooler=chłodnica kaskadowa
cascade emission=emisja kaskadowa
cascade generator=generator kaskadowy
cascade generator=generator rentgenowski z układami powielania napięcia
cascade particie=hiperon ksi
cascade radiation=emisja kaskadowa promieniowania
cascade rectifier=prostownik kaskadowy
cascade rejection=odrzucenie kaskadowe
cascade shower=ulewa kaskadowa cząstek
cascade unit=długość radiacyjna
cascade unit=jednostka radiacyjna
cascade welding=spawanie ściegiem schodkowym
cascaded carry=przeniesienie kaskadowe
cascaded carry=przeniesienie pozycyjne
cascaded message=komunikat kaskadowy
cascading=kaskadowanie
cascading=kaskadowe rozprzestrzenianie się zjawiska
cascading menu=menu kaskadowe
cascading style sheet=kaskadowy arkusz stylu
cascading windows=kaskada okien
cascarilla oil=olejek z kory kaskaryli
cascode=kaskoda
cascode amplifier=wzmacniacz kaskodowy
case carburizing=nawęglanie
case depth=grubość warstwy utwardzonej
case hardening=nawęglanie
case hardening=utwardzanie powierzchniowe metodami obróbki cieplno-chemicznej
case history=opis typowego przykładu ilustrującego jakieś zagadnienie
case sensitive=rozróżniający wielkie i małe litery
case sensitivity=rozróżnianie wielkości liter
case study=analiza przypadku
case study=studium przypadku
case-based reasoning=system ekspertowy
case-carburizing steel=stal do nawęglania
cased=obudowany
cased glass=szkło powlekane
cased skins=skóry zdjęte jako worki
case-hardening furnace=piec do nawęglania
case-ignore=bez rozróżniania małych i dużych liter
casein fibre=włókno kazeinowe
casein glue=certus
casein glue=klej kazeinowy
casein paint=farba kazeinowa
casein plastics=tworzywa kazeinowe
case-insensitive=bez rozróżniania małych i dużych liter
case-law=prawo zwyczajowe
case-maker=maszyna do robienia okładek
casement=skrzydło okienne na zawiasach
casement bolt=zasuwnica okienna
casement sections=kształtowniki okienne
casement stay=przytrzymywacz okienny
casement stay=spinacz okienny
casement window=okno skrzynkowe
case-shot=kartacz
cash against documents=płatne gotówką w zamian za dokumenty przewozowe
cash before delivery=płatne gotówką przed dostawą
cash in advance=płatne gotówką z góry
cash on delivery=płatne gotówką przy dostawie
cash on delivery=za zaliczeniem
cash on shipment=płatne gotówką przy załadowaniu
cash order=asygnata kasowa
cash payment=zapłata gotówką
cash position=stan gotowości
cash price=cena gotówkowa
cash purchase=kupno za gotówkę
cash register=kasa rejestrująca
cash sale=sprzedaż za gotówkę
cash shortage=manko kasowe
cash with order=płatne gotówką przy zamówieniu
cash-book=księga kasowa
cash-dispenser=uliczny kasjer bankowy
cashew -tree=nerkowiec zachodni
cashmere wool=wełna kaszmirska
casing coupling=złączka do rur okładzinowych
casing elevator=elewator
casing pipe=rura okładzinowa
casing shoe=but do rur
casing spear=rak przyrząd ratunkowy
casing string=ciąg rur okładzinowych
casing string=orurowanie
casing tester=przyrząd do określania miejsca przeciekania rur okładzinowych
casing tube=rura okładzinowa
casinghead=głowica gazowa
casinghead=głowica pompowa
casinghead=głowica rozdzielcza
casinghead=głowica rurowa
casinghead gasoline=gazolina surowa z gazu ziemnego
casing-in machine=maszyna introligatorska do wstawiania wkładów książek
cask buoy=pława beczkowa
casking=ładowanie w beczki
casking=pakowanie w beczki
Cassegrain microwave antenna=antena Cassegraina
Cassel brown=brunat kasselski
Cassel brown=brunat Van Dycka
Cassel brown=ziemia kolońska
cassete tape=taśma kasetowa
cassette recorder=magnetofon kasetowy
cassette recorder=pamięć kasetowa
cassette store=pamięć kasetowa
cassette television=telewizja kasetowa
cassia oil=olejek cynamonowy
cassiterite=kamień cynowy
cassiterite=kasyteryt
cast away=odrzucać
cast away=wyrzucać
cast billet=wlewek ciągły o przekroju kęsa
cast block=wlewek
cast brass=mosiądz lany
cast brass=mosiądz odlewniczy
cast carbon steel=staliwo węglowe
cast card=karta przebiegu wytopu
cast concrete=masa betonowa ciekła
cast history sheet=karta wytopu
cast house=hala lejnicza przy wielkim piecu
cast ingot=wlewek
cast iron=żeliwo
cast loose=rope
cast loose=zwolnić linę
cast net=nakrywka
cast net=sieć zarzucana
cast net=zarzutnia
cast off=puszczać linę
cast off=rope
cast out=wyrzucać
cast plastic=tworzywo sztuczne lane
cast polymerization=polimeryzacja w odlewie żywicy lanej
cast profile=kształtka lana
cast resin=żywica lana na odlewy
cast rock=leizna kamienna
cast rock=skaliwo
cast sheet=folia lana
cast slab=wlewek ciągły płaski
cast steel=stal lana
cast steel=stal zlewna w odróżnieniu od zgrzewnej
cast steel=staliwo
cast stone=kształtka lana betonowa
cast strand=wlewek ciągły
cast structure=struktura pierwotna odlewu
cast welding=spawanie odlewnicze
castability=lejność
castable refractories=ogniotrwałe masy lejne
castable refractories=wyroby ogniotrwałe odlewane
castaway=rozbitek
castdown=wybieg pompy
castellated nut=nakrętka koronowa
castellated shaft=wałek wielowypustowy
caster=aparat odlewniczy
caster=kółko samonastawne
caster=odlewarka
castile soap=mydło marsylskie
cast-in piece=część zalana
cast-in resistor=element grzejny wtopiony
casting aisle=hala odlewnicza stalowni
casting alloy=stop odlewniczy
casting bay=hala odlewnicza stalowni
casting bay=hala rozlewnicza
casting bogey=wóz odlewniczy
casting box=aparat odlewniczy
casting box=odlewarka
casting car=wóz odlewniczy
casting cleaning plant=oczyszczarka odlewów
casting contraction=skurcz odlewniczy
casting defect=wada odlewnicza
casting die=kokila
casting film=folia lana
casting film=folia wylewana
casting floor=pomost odlewniczy w stalowni
casting foil=folia lana
casting foil=folia wylewana
casting house=hala odlewnicza stalowni
casting house=hala rozlewnicza
casting in flasks=odlewanie w skrzynkach formierskich
casting ladle=kadź odlewnicza
casting machine=aparat odlewniczy
casting machine=maszyna do odlewania
casting machine=odlewarka
casting metal=metal odlewniczy przeznaczony do odlewania
casting mould=forma odlewnicza
casting mould=krystalizator do ciągłego odlewania
casting mould=wlewnica
casting pit=dół odlewniczy
casting pit=hala odlewnicza w stalowni
casting pit practice=technologia odlewania wlewków
casting plate=płyta podwlewnicowa
casting powder=zasypka przy odlewaniu wlewków
casting properties=własności odlewnicze
casting resin=żywica lana na odlewy
casting shop=hala odlewnicza
casting shrinkage=skurcz odlewniczy
casting slip=gęstwa odlewnicza
casting slip=masa ciekła
casting slip=masa lejna
casting stresses=naprężenia odlewnicze
casting wheel=koło gwiazdowe maszyny rozlewniczej
casting-on=nadlewanie
casting-on=spawanie sposobem odlewniczym
casting-out nines=próba dziewiątkowa
cast-in-place=wykonany w gruncie na miejscu
cast-in-situ=wykonany w gruncie na miejscu
cast-in-situ pile=pal betonowy ubijany
cast-iron=żeliwo
cast-off vortex=wir początkowy
cast-on test bar=próbka przylana
castor=kółko samonastawne
castor=wyprze
castor=wyprzedzenie osi zataczania zwrotnicy
castor oil=olej rącznikowy
castor oil=olej rycynowy
castor wheel mechanism=mechanizm samonastawny na kierunek
castrate=kastrat zwierzę wykastrowane
casualty=nieszczęśliwy wypadek
casualty=ofiara nieszczęśliwego wypadku
cat=ket
cat davit=żurawik kotwiczny
cat eye=sęk szpilkowy
cat fall=lina talii kotwicznej
cat hole=kluza rufowa
cat hole=przewloką rufowa
cat ladder=drabina przymocowana pionowo do ściany
cat tackle=talia kotwiczna
catabolism=katabolizm
catabolite=katabolit
cataclasis=kataklaza
cataclastic rock=kataklazyt
cataclysmic variable=zmienna kataklizmowa
catadioptric=katadioptryczny dotyczący odbijania i załamywania światła
catalase=katalaza
catalog=kartoteka
catalog=katalog
catalog=skorowidz
catalog database=katalogowa baza danych
catalog driven=sterowany przez katalog
catalog node=węzeł kartoteki
catalog node=węzeł katalogu
catalog services=usługi katalogowania
catalogue price=cena katalogowa
catalyst=katalizator
catalyst activation=aktywacja katalizatora
catalyst bed=złoże katalizatora
catalyst carrier=nośnik katalizatora
catalyst chamber=komora kontaktowa
catalyst deactivation=dezaktywacja katalityczna
catalyst deactivation=dezaktywacja katalizatora
catalyst fouling=zmęczenie katalizatora
catalyst furnace=piec kontaktowy
catalyst life=okres życia katalizatora
catalyst life=żywotność katalizatora
catalyst poisoning=zatrucie katalizatora
catalyst promoter=aktywator katalizatora
catalyst sintering=spiekanie katalizatora
catalyst-activity factor=współczynnik aktywności katalizatora
catalytic=katalityczny
catalytic activity=działanie katalityczne
catalytic agent=katalizator
catalytic agent=środek katalizujący
catalytic centre=centrum katalityczne
catalytic coefficient=stała katalityczna
catalytic cracking=krakowanie katalityczne
catalytic gauze=siatka katalityczna
catalytic poison=trucizna katalizatora
catalytic polymerization=polimeryzacja katalityczna
catalytic reaction=reakcja katalityczna
catalytic reforming=reformowanie katalityczne
catalyze=katalizować
catalyzer=katalizator
catamaran=katamaran
catamaran=statek wodny dwukadłubowy
cat-and-mouse engine=silnik tłokowy o tłokach wirujących
cataphoresis=kataforeza
cataplane=samolot przystosowany do startu za pomocą katapulty
catapulting=katapultowanie
catastrophic failure=uszkodzenie katastroficzne
cat-back=linka prowadnicza haka talii kotwicznej
catboat=ket
catch an exception=przechwycenie wyjątku
catch basin=ściek uliczny
catch fire=zapalić się
catch pawl=zaczep
catch pawl=zapadka
catch prop=pośredniak
catch prop=stojak pośredni
catch-all=łapacz soku
catch-basin grate=kratka ściekowa uliczna
catch-bolt=zatrzask drzwiowy
catch-drop=łapacz kropel
catcher=chwytacz
catcher=drugi walc
catcher=łapacz
catcher=pułapka
catcher=rezonator wyjściowy
catcher=wyławiacz
catchment area=powierzchnia spływu
catchment area=zlewnia
catchplate=tarcza zabierakowa tokarki
catchpot=łapacz kropel
catch-up=uzgadnianie zaległości
catchwater=rów odwadniający chwytny
catchweight coil=krąg drutu o nieokreślonym ciężarze
cat-cracking=krakowanie katalityczne
catechin=katechina
catechol=pirokatechina substancja wywołująca
catecholase=katecholaza
catecholase=tyrozynaza
catechu katechu=barwnik roślinny
categorical=kategoryczny
categorical=kategoryjny
categorization=kategoryzacja
category I structure=konstrukcja pierwszej kategorii odporności na wstrząsy
sejsmiczne
catenary=łańcuchowy
catenary=lina nośna w sieci trakcyjnej
catenary=linia łańcuchowa
catenary=zawieszenie łańcuchowe
catenary curve=linia łańcuchowa
catenary furnace=piec ciągły do obróbki cieplnej taśmy stalowej
catenary lighting=oświetlenie zawieszone
catenary poise=łańcuszek wagi łańcuszkowej
catenary poise=obciążnik łańcuszkowy wagi
catenary wire=lina nośna w sieci trakcyjnej
catenate=łączyć
catenation=katenacja
catenation=połączenie
catenation=sklejanie
catenoid=katenoida
cater=zaopatrywać w żywność
caterer=dostawca żywności
Caterpillar=gąsienica podwozia
Caterpillar chain=łańcuch gąsienicowy
caterpillar tractor=ciągnik gąsienicowy
catforming=reforming katalityczny
catgut=katgut
cathartic=środek przeczyszczający
cathead=kotbelka
cathead=tuleja ze śrubami do podpierania toczonych prętów w podtrzymce
cathedral glass=szkło katedralne
catheter microphone=cewnik z mikrofonem
cathetometer=katetometr
cathode=elektroda ujemna
cathode=katoda
cathode compartment=komora katodowa
cathode copper=miedź elektrolityczna
cathode copper=miedź katodowa
cathode current=prąd katodowy
cathode dark space=ciemnia katodowa
cathode disintegration=erozja katody
cathode drop=spadek katodowy potencjału
cathode efficiency=wydajność katody
cathode emission=emisja katodowa
cathode end-disk=tarcza katodowa lampy mikrofalowej
cathode evaporation=rozpylanie katodowe
cathode fall=spadek katodowy potencjału
cathode follower=wtórnik katodowy
cathode follower mixer=mieszacz z wtórnikiem katodowym
cathode glow=poświata katodowa
cathode grid=siatka katody
cathode heater=grzejnik elektryczny
cathode loaded amplifier=wtórnik katodowy
cathode of diode=katoda diody
cathode poisoning=zatrucie katody
cathode ray oscilloscope=oscyloskop katodowy
cathode ray tube display=lampa elektronopromieniowa
cathode ray tube display=monitor ekranowy
cathode rays=promienie katodowe
cathode region=obszar katodowy
cathode shield=elektroda sterująca przy spawaniu elektronowym
cathode spot=plamka
cathode spot=plamka katodowa
cathode sputtering=napylanie katodowe
cathode sputtering=rozpylanie katodowe
cathode-coupled amplifier=wzmacniacz o sprzężeniu katodowym
cathode-loaded amplifier=wtórnik katodowy
cathode-modulation=modulacja katodowa
cathode-potential-stabilized tube=ortikon
cathode-ray indicator=indykator katodowy
cathode-ray oscilloscope=lampa oscyloskopowa
cathode-ray tube=lampa elektronopromieniowa
cathodic area=przestrzeń katodowa
cathodic coating=powłoka katodowa
cathodic polarization=polaryzacja katodowa
cathodic protection=ochrona katodowa przeciwkorozyjna
cathodoluminescence=elektroluminescencja
cathodoluminescence=katodoluminescencja
catholyte=ciecz katodowa
catholyte=katolit
cathophosphorescence=fosforescencja katodowa
cation=jon dodatni
cation=kation
cation bed demineralizer=filtr ze złożem kationitowym
cation exchange=wymiana kationowa
cation exchanger=kationit
cation exchanger=wymieniacz kationowy stały
cation exchanging bed=złoże kationitowe
cation-active agents=środki kationowo czynne
cation-exchange resin=żywica kationitowa
cationic collector=kolektor kationowy flotacyjny
cationic detergent=detergent kationowo czynny
cationic heteroatom=heteroatom kationowy
cationics=środki kationowo czynne
cationotropy=kationotropia przemiana tautomeryczna z udziałem kationu
catoptric=katoptryczny dotyczący odbijania światła
catoptric element=odbłyśnik
cat's paw=lekki podmuch wiatru
cat's-eye=cymofan odmiana chryzoberylu
cat's-eye=soczewka o dużej wypukłości
cat's-eye=szkło odblaskowe sygnalizacyjn
cat's-eyes=pęcherze gazowe wydobywające się z kąpieli przez warstwę żużla w
procesie tyglowym
cattle carrier=bydłowiec
cattle carrier=statek do przewozu bydła
cattle feeder=karmnik dla bydła
cattle truck=transporter bydła
cattle wagon=wagon bydlęcy
cattle yard=zagroda dla bydła
catwalk=pomost komunikacyjny
catwalk=pomost roboczy
Cauchy data=dane Cauchyego
Cauchy data=dane początkowe
Cauchy frequency distribution=rozkład Cauchyego
Cauchy integral formula=wzór całkowy Cauchyego
Cauchy net=ciąg uogólniony spełniający warunek Cauchyego
Cauchy principia value=wartość główna w sensie Cauchyego
Cauchy-Riemann equations=równania Cauchyego-Riemanna
Cauchy's condition for convergence=warunek zbieżności Cauchyego
Cauchy's distribution=rozkład Cauchyego
caul=płyta przekładkowa przy wyrobie sklejki
cauliflower top=wyrośnięta głowa wlewka
caulking=doszczelnianie szwów nitowych
caulking=uszczelnianie złącz rurowych
caulking chisel=dłuto do doszczelniania
caulking chisel=doszczelniak
caulophylline=kaulolilina
causal connection=związek przyczynowy
cause damage=wyrządzić szkodę
cause difficulties=stwarzać trudności
cause of failure effect and correction=przyczyna uszkodzenia-skutek-naprawienie
causeless=bezprzyczynowy
causeway=droga na grobli
caustic=kaustyka
caustic=soda kaustyczna
caustic=soda żrąca
caustic=substancja żrąca
caustic alcohol=etylan sodowy
caustic embrittlement=kruchość ługowa
caustic lime=techniczny wodorotlenek wapniowy
caustic lime=wapno gaszone
caustic liquor=ług żrący
caustic magnesite=magnezja techniczna
caustic magnesite=magnezyt kaustyczny
caustic potash=potaż żrący
caustic soda=soda kaustyczna
caustic soda=soda żrąca
causticity=kaustyczność
causticization=kaustyfikacja
causticization=kaustyzacja
causticizer=kaustyzator urządzenie do regeneracji ługu warzelnego
caustobiolith=kaustobiolit
caution sign=znak ostrzegawczy
cautionary=ostrzegawczy
cavel=kołek do obkładania lin
cavernous=kawernisty
caves=grot
cavet=wstępne zgłoszenie w celu zastrzeżenia pierwszeństwa dla opracowywanego
wynalaz
cavetto=wklęsek
cavil=kołek do obkładania lin
caving=wybieranie z zawałem
caving=zagłębienie
caving=zawał
cavings=zroby
cavings riddle=przetrząsacz w młocarni
cavitation=kawitacja
cavitation corrosion=korozja kawitacyjna
cavitation erosion=erozja kawitacyjna
cavitation number=liczba kawitacji
cavity brick=cegła dziurawka
cavity cap=końcówka miseczkowa
cavity charge=ładunek kumulacyjny
cavity frequency meter=falomierz wnękowy
cavity ionization chamber=wnękowa komora jonizacyjna
cavity magnetron=magnetron wnękowy
cavity mode=rodzaj drgań rezonansowych w rezonatorze mikrofalowym
cavity resonator=rezonator komorowy
cavity resonator=rezonator mikrofalowy wnękowy
cavity resonator=rezonator wnękowy
cavity wall=mur podwójny
cavity wall=mur szczelinowy
cavity wavemeter=falomierz wnękowy
cay=lawa koralowa
ccment-coated resistor=rezystor bezreaktancyjny
cct circuit=obwód żarzenia
cease request=żądanie synchroniczne
cease request=żądanie systemowe
cecostamp=młot typu ceco miot parowy matrycowy pojedynczego działania
cedar-wood oil=olejek cedrowy
cedrene=cedren
ceiba=drzewo kapokowe
ceiba=kapok
ceil=wykładać sufit deskami
ceiling and visibility unlimited=nieograniczony pułap i widoczność
ceiling excitation=pułap wzbudzenia
ceiling light=reflektor chmurowy
ceiling light=reflektor pułapowy
ceiling light fitting=oprawa oświetleniowa przysufitowa
ceiling light fitting=plafoniera
ceiling panel=tafla sufitowa
ceiling point=wypust świetlny sufitowy
ceiling projector=reflektor chmurowy
ceiling projector=reflektor pułapowy
ceiling rose=rozetka sufitowa
ceiling voltage=pułap napięcia
ceiling-type evaporator=parownik podstropowy
ceilometer=przyrząd automatycznie rejestrujący pułap chmur
celerity=prędkość fazowa fali
celestial equator=równik świata
celestial equator system of coordinates=układ współrzędnych równikowych
celestial horizon=horyzont astronomiczny
celestial horizon=horyzont prawdziwy
celestial navigation=astronawigacja
celestial navigation=nawigacja astronomiczna
celestial pole=biegun nieba
celestite=celestyn
celi=celka rozdzielni
celi=elektrolizer
celi=komórka elementarna siec
celi=ogniwo
celi=wanna elektrolityczna
celi separator=grodź międzyogniwowa w akumulatorze
celite=celit
cell address=adres komórki
cell animation=animacja celoluidowa
cell array=matryca komórek
cell complex=kompleks komórkowy
cell connector=łącznik międzyogniwowy w akumulatorze
cell definiton=definicja pola komórki
cell definiton=definicja rubryki
cell format=format komórki
cell format=format pola
cell frequency=liczebność komórki
cell frequency=liczebność podklasy
cell partition=kratka w opakowaniu
cell with transference=ogniwo z przenoszeniem
cellar hoist=przenośnik członowy półkowy
cellar treatment=dojrzewanie
cellar treatment=leżakowanie
cellarage=składowanie w piwnicy
cellobiase=celobiaza
cellobiose=celobioza
cellucotton=wata celulozowa
cellulair=komórka
cellular air plastic film=folia pęcherzykowa
cellular array=układ komórkowy
cellular brick=cegła dziurawka
cellular concrete=beton komórkowy
cellular container ship=kontenerowiec komorowy
cellular double bottom=dno podwójne komorowe
cellular glass=szkło piankowe
cellular homotopy=homotopia komórkowa
cellular phone technology=technologia telefonii komórkowej
cellular plastic=tworzywo komórkowe
cellular plastic=tworzywo sztuczne spienione
cellular radiator=chłodnica powietrznorurkowa
cellular radiator=chłodnica ulowa
cellular rubber=guma gąbczasta
cellular rubber=guma porowata
cellular structure=budowa komórkowa
cellular structure=struktura komórkowa
cellular vessel=kontenerowiec komorowy
cellulase=celulaza
cellule of the wing=komora nośna
cellule of the wing=komora piatów
celluloid=celuloid
cellulosan=celulozan
cellulose acetate=acetyloceluloza
cellulose acetate=octan celulozy
cellulose acetate propionate=octanopropionian celulozy
cellulose ether=eter celulozowy
cellulose fibre=włókno celulozowe
cellulose lacquer=lakier celulozowy
cellulose nitrate=azotan celulozy
cellulose nitrate=nitroceluloza
cellulose triacetate=trójoctan celujozy
cellulose xanthate=ksantat
cellulose xanthate=ksantogenian celulozy
cellulosics=pochodne celulozy
cellulosics=tworzywa celulozowe
Celsius temperature scale=skala Celsjusza
cement bacillus=bakcyl cementowy uwodniony glinosiarczan wapniowy
cement copper=miedź cementacyjna
cement grout=mleko cementowe
cement gun=działko cementowe
cement gun=torkretnica
cement injection=zastrzyk cementowy
cement kiln=piec do wypalania klinkieru cementowego
cement mixer=mieszalnik do klejów
cement mortar=zaprawa cementowa
cement paste=zaczyn cementowy
cement plant=cementownia
cement rock=margiel cementowy
cement setting=wiązanie cementu
cement silo=silos cementowy
cement wash=mleczko cementowe
cementation=klejenie
cementation=proces produkcji stali z żelaza zgrzewnego przez nawęglanie w stanie
stałym
cemented carbide tip=płytka z węglików spiekanych
cemented carbides=spiek węglikowy
cemented carbides=węgliki spiekane
cemented lens=obiektyw sklejany
cementing box=łyżka cementacyjna
cementing head=głowica cementacyjna
cementing power=silą wiążąca spoiwa
cementing power=zdolność wiązania
cementite=cementyt
cementite=węglik żelaza
cementite network=siatka cementytu
cementite spines=igły cementytu
cementitic steel=stal nadeutektoidalna
cement-water ratio=wskaźnik cementowowodny
cent=cent jednostka interwału częstotliwości
cent=cent jednostka reaktywności reaktora
cent centigrade=stopień Celsjusza
cental=cetnar
center=centrum
center=punkt środkowy
center alignment=centrowanie strony
center distortion=zniekształcenie względem środka
center of excellence=centrum środkować tekst na stronie
centering=centrowanie
centering=środkowanie
centerplane=przełącznica
centi=centy
centigrade=stopień Celsjusza
centigrade=stustopniowy
centigrade heat unit=jednostka ilości ciepła
centigrade temperature scale=skala Celsjusza
centigrade temperature scale=skala stustopniowa temperatur
centihg=centymetr słupa rtęci
centile=centyl
centimeter per second=centymetr na sekundę
centimeter-gram-second=centymetr-gram-sekunda
centimeter-gram-second-electrostatic=elektrostatyczny układ jednostek
centymetrgramsekunda
centimetre of mercury=centymetr słupa rtęci
centimetre per second=centymetr na sekundę
centimetre-gramme-second system=układ centymetr-gram-sekunda
centinormal solution=roztwór jednosetnonormalny
centipoise=centypuaz
centistoke=centystokes
centner=cetnar
centrad=jednostka kąta płaskiego
central angle=kąt środkowy w kole
central battery=bateria centralna
central battery telephone set=aparat telefoniczny centralnej baterii
central clock=zegar główny
central clock=zegar pierwotny
central clock=zegar-matka
central collision=zderzenie centralne
central collision=zderzenie czołowe
central computer=komputer centralny
central control and monitoring=centralne sterowanie i sygnalizacja
central control panel=pole centralnej tablicy sterowniczej
central core wall=rdzeń środkowy
central core wall=środkowa ścianka wodoszczelna zapory
central data processing computer=centralny komputer do przetwarzania danych
central difference=różnica centralna
central ellipsoid of inertia=centralna elipsoida bezwładności
central European time=czas środkowoeuropejski
central force=siła centralna
central force=siła środkowa
central gear=koło centralne
central gear=koło słoneczne przekładni obiegowej
central heating=centralne ogrzewanie
central impact=uderzenie centralne
central impact=uderzenie środkowe
central limit theorem=centralne twierdzenie graniczne
central logie unit=logiczna Jednostka centralna
central looseness=rzadzizna osiowa we wlewku
central management=centralne administrowanie
central management=centralne zarządzanie
central mast type hoist=wyciąg jednosłupowy
central mix concrete=masa betonowa prefabrykowana w betonowni
central moment=moment centralny
central motion=ruch centralny
central motion=ruch środkowy
central office=centrala przedsiębiorstwa
central office=centrala telefoniczna
central point=punkt centralny
central porosity=rzadzizna osiowa we wlewku
central processing system=centralny komputer do przetwarzania danych
central processing unit=jednostka centralna komputera
central processing unit=procesor centralny
central processing unit=procesor główny
central processor=procesor centralny
central projection=rzut środkowy punktu
central quad of cable=rdzeń kabla
central repository=składowisko centralne odpadów radioaktywnych
central reserve=pas dzielący
central server=serwer centralny
central site=ośrodek centralny
central site=siedziba centralna
central standard time=czas urzędowy środkowo-amerykański
central station=dworzec centralny
central station=elektrownia miejska
central storage facility=składowisko centralne odpadów radioaktywnych
central symmetry=symetria środkowa
central system=system centralny
central void=otwór centralny w elemencie paliwowym
centralized automatic test system=scentralizowany automatyczny system pomiarowy
centralized data processing=scentralizowane przetwarzanie danych
centralized directory services=scentralizowane usługi katalogowe
Centralized Management-Integration=scentralizowane zarządzanie-integracja
centralized processing=przetwarzanie scentralizowane
centralized routing=scentralizowane wyznaczanie tras
centralized routing=trasowanie scentralizowane
centralized traffic control=ośrodek zdalnego kierowania ruchem pociągów
centralizer=centralizator
centralizer=element środkujący
centrally=centrycznie
centre bit=środkowiec
centre board case=skrzynia mieczowa jachtu
centre bursting=pęknięcie wewnętrzne daszkowe w osi wyciskanych prętów
centre distance=odległość osi kół współpracujących
centre distance=rozstaw kłów tokarki
centre drill=nawiertak do nakiełków
centre drill=wiertło do nakiełków
centre drilling=nawiercanie nakiełków
centre electrode=elektroda centralna świecy zapłonowej
centre for coordination=centrum koordynacji
centre for coordination=ośrodek koordynacji
centre for coordination=rdzeń kompleksu
centre gauge=sprawdzian do kłów obrabiarki
centre guide silent chain=łańcuch zębaty z prowadzeniem środkowym
centre head=kątownik ustawczy
centre head=środkownik
centre hole=nakiełek
centre hole with protecting chamfer=nakiełek chroniony
centre hole with radius form=nakiełek łukowy
centre hole without protecting chamfer=nakiełek zwykły
centre keelson=nadstępka środkowa
centre lathe=tokarka kłowa
centre line=linia środkowa
centre line average=średnie matematyczne odchylenie profilu od linii średniej
centre line of an airfoil section=linia środkowa profilu lotniczego
centre line of an airfoil section=linia szkieletowa profilu lotniczego
centre line of bar=oś pręta
centre looseness=rzadzizna osiowa we wlewku
centre making machine=gilziarka
centre of area=środek ciężkości pola figury płaskiej
centre of attraction=środek przyciągań
centre of buoyancy=środek wyporu
centre of curvature=środek krzywizny
centre of draught=środek oporu pługa
centre of figure=środek ciężkości pola figury płaskiej
centre of flotation=środek pływania
centre of gravity=środek bezwładności
centre of gravity=środek ciężkości
centre of gravity=środek masy
centre of group=centrum grupy
centre of gyration=środek larmorowski
centre of inertia=środek bezwładności
centre of inertia=środek masy
centre of inflexions=biegun przegięć
centre of lift=środek wyporu
centre of mass=środek bezwładności
centre of mass=środek masy
centre of motion=środek ruchu
centre of oscillation=środek wahań wahadła fizycznego
centre of percussion=środek uderzenia
centre of power=środek uciągu pługa
centre of pressure=środek ciśnień profilu lotniczego
centre of pressure=środek parcia
centre of pull=środek uciągu pługa
centre of resistance=środek oporu pługa
centre of similitude=środek jednokładności
centre of suspension=punkt zawieszenia
centre of symmetry=środek symetrii
centre of twist=środek skręcania pręta
centre of wind pressure=środek naporu wiatru
centre of wind pressure=środek ożaglenia
centre porosity=rzadzizna osiowa we wlewku
centre press=prasa do zakiełkowania kęsów na rury
centre punch=punktak
centre punching=punktowanie
centre reamer=pogłębiacz stożkowy do nakiełków
centre roll=walec środkowy walcarki
centre runner=lej syfonowy
centre section of wing=centropłat
centre section of wing=skrzydło środkowe
centre slot=szczelina środkowa
centre spinning=odlewanie odśrodkowe
centre square=kątownik z przekątną
centre square=środkownik
centre tap=odczep środkowy
centre tap=wyprowadzenie środkowe
centre tip=końcówka kła z węglików spiekanych
centre to centre=odległość od osi do osi
centre tool screw=krótki wkręt narzędziowy z końcem stożkowym
centre wheel=koło godzinowe
centreboard=miecz lodzi żaglowej
centreboard pendant=linka mieczowa lodzi żaglowej
centre-break disconnector=odłącznik z obu stykami ruchomymi
centre-driven antenna=antena zasilana w środku
centre-folded film=półrękaw z folii opakowaniowej
centreless bar peeling=bezkłowe łuszczenie prętów
centreless grinder=szlifierka bezkłowa
centreless grinding=szlifowanie bezkłowe
centre-type grinder=szlifierka kłowa
centre-type grinding=szlifowanie kłowe
centrex=usługa bezpołączeniowa
centre-zero instrument=miernik o podziałce symetrycznej
centrifugal atomizer=rozpylacz odśrodkowy
centrifugal atomizer=rozpylacz wirowy
centrifugal box=przędzarka wirówkowa
centrifugal brake=automatyczny hamulec odśrodkowy
centrifugal casting=odlew lany odśrodkowo
centrifugal casting=odlew w formach wirujących
centrifugal casting=odlewanie odśrodkowe
centrifugal casting machine=maszyna do odlewania odśrodkowego
centrifugal casting mould=forma obrotowa do odśrodkowego odlewania
centrifugal casting mould=forma wirująca
centrifugal clarifier=wirówka do klarowania cieczy
centrifugal clutch=sprzęgło bezwładnościowe odśrodkowe
centrifugal collector=cyklon
centrifugal collector=odpylacz odśrodkowy
centrifugal compressor=sprężarka odśrodkowa
centrifugal drier=odwadniarka odśrodkowa
centrifugal drier=suszarka wirówkowa
centrifugal fan=wentylator odśrodkowy
centrifugal filter=wirówka filtracyjna
centrifugal force=siła magnetomotoryczna
centrifugal force=sila odśrodkowa
centrifugal force=siła odśrodkowa
centrifugal friction clutch=sprzęgło odśrodkowe
centrifugal governor=regulator odśrodkowy
centrifugal head=wysokość ciśnienia wytworzona przez wirnik pompy odśrodkowej
centrifugal machine=wirówka
centrifugal molecular still=aparat wirnikowy do destylacji cząsteczkowej
centrifugal moment=moment odśrodkowy ciała materialnego
centrifugal moulding=formowanie wirowe
centrifugal pendulum=regulator odśrodkowy
centrifugal pendulum=wahadło odśrodkowe
centrifugal pendulum=wahadło stożkowe
centrifugal pot=przędzarka wirówkowa
centrifugal pressure casting=odlewanie pod ciśnieniem odśrodkowym
centrifugal pump=pompa odśrodkowa
centrifugal sedimentation=sedymentacja odśrodkowa
centrifugal separator=oddzielacz odśrodkowy
centrifugal separator=separator odśrodkowy
centrifugal spinning=metoda wirówkowa przędzenia włókien chemicznych
centrifugal weight=ciężarek mechanizmu odśrodkowego
centrifugal weight=sprzęgła
centrifugal-head fiow-meter=krzywak pomiarowy
centrifugal-head fiow-meter=przepływomierz krzywakowy
centrifugation=odwirowywanie na wirówce
centrifuge basket=bęben wirówki
centrifuge basket=kosz wirówki
centrifuged latex=lateks odwirowany
centrifuging=odwirowywanie na wirówce
centrifuging=wirowanie
centring=centrowanie
centring=krążyna
centring=nakiełkowanie
centring=nawiercanie nakiełków
centring=rusztowa
centring=środkowanie
centring and facing tool=imak z nawiertakiem i nożem czołowym do rewolwerówek
centring cones=stożki nastawcze
centring lens=soczewka ogniskująca
centring machine=nakietczarka wiertarka do nakiełków
centring machine=prasa do nakiełkowania kęsów na
centripetal force=siła dośrodkowa
centripetal striction=zwężenie dośrodkowe
centrispinning process=odlewanie odśrodkowe właściwe
centrispun hollow=tuleja odlewana odśrodkowo
centri-throw refractory gun=torkretnica odśrodkowa
centrobaric=dotyczący środka ciężkości
centrode=centroida
centrode of space=centroida nieruchoma
centrode of space=centroida stalą
centrode of the body=centroida figury
centrode of the body=centroida ruchoma
centroid=środek masy figury geometrycznej
centroid=środek strefy
centromere=kinetochor
centrosphere=barysfera
centrosphere=centrosfera
centrosphere=jądro Ziemi
cephalins=kefaliny
cepharantin=cefarantyna
cepstrum=cepstrum
ceramal=spiek ceramiczny tlenków metali
ceramet=cermet
ceramet=cermetal
ceramet=spiek ceramiczno-metalowy
ceramic capacitor=kondensator ceramiczny
ceramic colour=farba ceramiczna
ceramic dual-in-line package=dwurzędowa obudowa ceramiczna
ceramic fuel=paliwo ceramiczne
ceramic fuel=paliwo tlenkowe
ceramic furnace=piec ceramiczny
ceramic glaze=szkliwo ceramiczne
ceramic industry=przemysł ceramiczny
ceramic metal=spiek ceramiczny tlenków metali
ceramic metal element=element ceramiczno-metalowy
ceramic metal element=element cermetowy
ceramic packaging=obudowa ceramiczna
ceramic reactor=reaktor na paliwo ceramiczne
ceramic shroud=ceramiczna osłona wokół strumienia ciekłego metalu przy odlewaniu
ceramic shroud=chroniąca przed utlen
ceramic transducer=przetwornik elektrostrykcyjny
ceramic ware=ceramika
ceramic ware=wyroby ceramiczne
ceramic whiteware=ceramika szlachetna
ceraraic printed circuit=obwód całkujący
cerargyrite=chlorargiryt
cerargyrite=kerargiryt
cerargyrite=srebro rogowe
cerdip package=obudowa ceramiczna dwurzędowa układu scalonego
cereal germs=kiełki zbożowe
cereal mash=zacier zbożowy
cereal products=produkty zbożowe
cereal starch=krochmal zbożowy
cereal starch=skrobia zbożowa
cereals=rośliny zbożowe
cereals=zboża
cerebron=cerebron
cerebron=frenozyna
cerebrosides=cerebrozydy
cerebrosides=galaktolipidy
Cerenkov counter=licznik Czerenkowa
Cerenkov effect=zjawisko Czerenkowa
Cerenkov radiation=promieniowanie Czerenkowa
ceresine=cerezyna
ceresine=oczyszczony ozokeryt
ceria=dwutlenek ceru
ceria=tlenek cerowy
cerimetric titration=miareczkowanie cerometryczne
cerimetry=cerometria
cerin=cerezyna
cerin=oczyszczony ozokeryt
cerite earths=ziemie cerytowe
cerium=cer
cerium standard alloy=miszmetal
cermet=cermet
cermet=cermetal
cermet=spiek ceramiczno-metalowy
cermet resistor=rezystor cementowany
cerosin=cerezyna
cerosin=oczyszczony ozokeryt
cerotin=alkohol cerylowy
cerotin=heksakozanol
cerous=cerawy
cerrected mean temperature=średnia temperatura skorygowana
cerrobase=cerrobas
certain event=zdarzenie pewne
certifiable=podlegający zgłoszeniu
certificate=świadectwo
certificate authority=organ certyfikacji
certificate authority=ośrodek certyfikacji
Certificate Enrollment Protocol=protokół autoryzacji
Certificate Enrollment Protocol=protokół uprawniania
certificate of airworthiness=świadectwo zdatności do lotu
certificate of authorship=świadectwo autorskie patentowe
certificate of class=świadectwo klasy statku
certificate of competency=świadectwo kwalifikacyjne
certificate of damage=atest awaryjny
certificate of health=świadectwo zdrowia
certificate of origin=świadectwo pochodzenia towaru
certificate of ownership=dowód własności
certificate of primality=certyfikat pierwszości
certificate of proficiency=dyplom ukończenia kursu
certificate of registry=certyfikat okrętowy
certificate of survey=atest oględzin
certificate repository=składnica certyfikatów
certificate revocation list=lista unieważnionych certyfikatów
certificate store=baza certyfikatów
certification=certyfikacja
certification=udzielenie świadectwa
certification authority=organ certyfikacji
certification authority=ośrodek certyfikacji
certification of process=homologacja procesu
certification practice statement=regulamin pracy Urzędu ds. Certyfikatów
certified colour=barwnik spożywczy
certified copy=odpis uwierzytelniony
certified copy=odpis wierzytelny
certified milk=mleko wyborowe
certified seed=nasiona kwalifikowane
certified tape=taśma zatwierdzona
certified test sieve=sito kontrolne legalizowane
cerussite=cerusyt
ceryl alcohol=alkohol cerylowy
ceryl alcohol=heksakozanol
cesium=cez
cesium-beam atomic clock=zegar atomowy z generatorem cezowym
cession of rights=odstąpienie praw
cetaceum=olbrot
cetaceum=spermacet
cetaceum=walrat
cetane=cetan
cetane=heksadekan
cetane index=liczba cetanowa oznaczona metodą laboratoryjną
cetane number=liczba cetanowa
cetane number=liczba cetanowa oznaczona metodą silnikową
cetene=ceten
cetene=heksadecen
cetin=cetyna
cetin=palmitynian cetylu
cetyl=cetyl
cetyl alcohol=alkohol cetylowy
cetyl palmitate=cetyna
cetyl palmitate=palmitynian cetylu
cetylic acid=kwas palmitynowy
cetylsulfonic acid=kwas cetylosulfonowy
cevadine=cewadyna
cevadine=weratryna
cevitamic acid=kwas askorbinowy
chabazite=chabazyt
chad=jednostka gęstości strumienia neutronów
chad=wycinek odpadek przy wykrawaniu
chad=wykrawek
chad ded tape=taśma dziurkowana całkowicie
chadless tape=taśma dziurkowana niecałkowicie
chads=konfetti
chads=wycinki kart
chafer=fartuch wloką
chafer=pasek ochronny obrzeża opony
chaff=paski folii metalowej wyrzucane z samolotów
chaff=plewy
chaff=sieczka
chaff-cutter=sieczkarnia
chaffer=podsiewacz w młocarni
chafing=ścieranie się
chafing corrosion=korozja cierna
chaicotrichite=chalkotrychit
chaicotrichite=kwiat miedziany
chain bar drawing frame=rozciągarka grzebieniowa z napędem łańcuchowym
chain barker=korowarka łańcuchowa
chain barrel=bęben łańcuchowy
chain belt=łańcuch drabinkowy
chain block=wciągnik łańcuchowy
chain boat=barka cumownicza
chain branching=rozgałęzienie łańcucha
chain breaking=przerwanie łańcucha
chain cable=łańcuch kotwiczny
chain carrier=nośnik łańcucha reakcji
chain code=kod łańcuchowy
chain complex=kompleks łańcuchowy
chain configuration=konfiguracja łańcucha
chain conformation=konformacja łańcucha
chain connecting link=ogniwo łącznikowe łańcucha
chain connecting link=ogniwo spinające łańcucha
chain conveyor=przenośnik łańcuchowy
chain cooling bank=chłodnia ciągnikowa w walcowni
chain cutter=dłuto łańcuszkowe
chain cutter=łańcuch tnący dłutarki
chain cutter=wrębiarka łańcuchowa
chain decay=rozpad łańcuchowy
chain defect=defekt łańcucha
chain detwister=prowadnica prostująca łańcucha
chain disintegration=rozpad łańcuchowy
chain door-fastener=łańcuch do drzwi
chain down=przymocować łańcuchem
chain drawbench=ciągarka łańcuchowa
chain drawbench=ciągarka ławowa
chain drive=napęd łańcuchowy
chain extender=przedłużacz łańcucha
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
chain
extension=przedłużanie łańcucha
feeder=zasilacz łańcuchowy
fission=przerwanie łańcucha
fission=rozszczepienie łańcuchowe
fission yield=wydajność łańcucha produktów rozszczepienia
formation=tworzenie się łańcucha
girth=długość wrężnicy
grate=ruszt łańcuchowy
grinder=ścierak łańcuchowy
growth=wzrost łańcucha
harrow=brona łańcuchowa
hoist=wciągnik łańcuchowy
homotopy=homotopia łańcuchowa
hydrocarbons=węglowodory alifatyczne
hydrocarbons=węglowodory łańcuchowe
initiation=inicjowanie łańcucha reakcji
initiator=inicjator reakcji łańcuchowej
intermittent weld=szew spawany łańcuchowy
isomerism=izomeria łańcuchowa
jack=dźwignik łańcuchowy
line=linia punktowa
line=podbora
link=ogniwo łańcuchowe
link=płytka łańcuchowa
locker=komora łańcuchowa
molecule=cząsteczka łańcuchowa
mortiser=dłutownica łańcuszkowa
of dimensions=łańcuch wymiarowy
of reactions=łańcuch kinetyczny
of reactions=łańcuch reakcji
pick=nóż łańcucha wrębowego
pipe=kluza łańcuchowa
pipe=rura łańcuchowa
pipe tongs=klucz łańcuchowy do rur
pitch=podziałka łańcucha
plate=wantownik
polymer=polimer łańcuchowy
printer=drukarka łańcuchowa
propagation=rozwijanie łańcucha reakcji
propagator=nośnik łańcucha reakcji
propagator=propagator łańcucha
pulley=krążek łańcuchowy
pulley block=wciągnik łańcuchowy
reaction=reakcja łańcuchowa
riveting=nitowanie równoległe
rule=wzór na pochodną funkcji złożonej
saw=piła łańcuchowa
scission=rozerwanie łańcucha
scission=rozszczepienie łańcucha
shackle=łącznik łańcuchowy
shot-blasting machine=oczyszczarka gąsienicowa
shot-blasting machine=oczyszczarka wirnikowo-łańcuchowa
sling=strop łańcuchowy
spanner=klucz łańcuchowy do rur
splitting=rozerwanie łańcucha
splitting=rozszczepienie łańcucha
start=inicjowanie łańcucha reakcji
stitch machine=sczepiarka łańcuszkowa
stopper=środek przerywający wzrost łańcucha
stopper=stoper łańcucha kotwicznego
structure=budowa łańcuchowa
chain termination=zakończenie łańcucha reakcji
chain terminator=środek zakończający wzrost łańcucha
chain tongs=klucz łańcuchowy do rur
chain transfer=przenoszenie łańcucha polimeru
chain transfer=przesuwacz łańcuchowy w walcowni
chain transfer agent=przenośnik łańcucha
chain transmission=przekładnia łańcuchowa
chain wheel=koło łańcuchowe
chain wrench=klucz łańcuchowy do rur
chain-and bucket type excavator=koparka wielonaczyniowa łańcuchowa
chain-conveyor furnace=piec z trzonem łańcuchowym
chain-dashed line=linia kreskowa o jednakowych kreskach
chain-dotted line=linia kreskowa o jednakowych kreskach
chained list=lista zmiennych
chained printing=drukowanie łańcuchowe
chaining=łączenie w bloki
chaining=pomiar długości łańcuchem mierniczym
chaining=tworzenie łańcucha
chaining configuration=konfiguracja łańcuchowa
chainomatic balance=waga analityczna łańcuszkowa
chair conformation=konformacja krzesłowa
chairs=podchwyty klatki szybowej
chaising calender=gładziarka czezyngowa
chaising calender=gładziarka morująca
chalcanthite=chalkantyt
chalcocite=błyszcz miedzi
chalcocite=chalkozyn
chalcogens=pierwiastki rudotwórcze
chalcogens=tlenowce
chalcography=miedziorytnictwo
chalcone=benzylidenoacetofenon
chalcone=chalkon
chalcophylic elements=pierwiastki chalkofilne
chalcophylic elements=pierwiastki kruszcolubne
chalcopyrite=chalkopiryt
chalcopyrite=piryt miedziowy
chalk line=sznurek traserski do odbijania linii prostych
chalk overlay paper=papier kredowany
chalking=kredowanie
chalking=wykwitanie
challenge=sygnał wzywający do ujawnienia tożsamości
challenge-response protocol=protokół wyzwanie-odpowiedź
chalones=chalony
chalybeate water=woda żelazista
chamaephyte=roślina przyziemno-pączkowa
chamber acid=kwas siarkowy komorowy
chamber crystals=kryształy komorowe
chamber crystals=kwas nitrozylosiarkowy
chamber drier=suszarka komorowa
Chamber of Commerce=izba handlowa
chamber oven=piec komorowy
chamber pressure=ciśnienie gazów prochowych w komorze ładunkowej broni
chamber pressure=ciśnienie gazów w komorze spalania s
chamber process=metoda komorowa przemysł H2SO4
chambering=poszerzanie dna otworu
chamfer plane=strug do ukosowania
chamfered corner=ścin naroża
chamfered plain washer=podkładka okrągła ze ścięciem
chamois leather=skóra zamszowa
chamois leather=zamsz
chamoising=garbowanie tłuszczowe
chamoising=garbowanie zamszowe
chamosite=szamozyt
chamotte=szamot
chamotte brick=cegła szamotowa
chamotte powder=mączka szamotowa
chance cause=przyczyna przypadkowa
chance coincidence=koincydencja przypadkowa
chance failure=uszkodzenie przypadkowe
chance pattern=model losowy
chance skins=skóry uboju wiejskiego
chance variation=losowość
chance variation=zmienność losowa
chance variation=zmienność przypadkowa
chance-constraint programming=programowanie stochastyczne
change authority=uprawnienie do zmiany
change capture program=program przechwytujący zmiany
change control=kontrola wymiany
change control=kontrola zmian
change dump=składowanie zmian zawartości pamięci
change dump=zrzut zmian
change file=kartoteka aktualizująca
change file=kartoteka zmian
change gears=koła zębate zmianowe
change in cross-sectional area=zmiana przekroju
change of air=wymiana powietrza
change of state=zmiana stanu skupienia
change of tide=przesilenie pływu
change of value=zmiana Wartości
change of variables=zamiana zmiennych
change over=przełączyć
change over=przestawić się
change point=punkt krytyczny
change record=rekord zmian
change record=zapis zmian
change stand=klatka walcownicza wymienna
change wheels=koła zębate zmianowe
change-coil instrument=przyrząd pomiarowy ferromagnetyczny o wymiennej cewce
change-direction protocol=protokół zmiany kierunku
change-gear train=przekładnia zębata
change-gear train with quadrant=przekładnia gitarowa
change-over=przejście projekcyjne
change-over=przełączenie
change-over=zmiana
change-over contact=zestyk przełączny
change-over switch=przełącznik
change-over time=czas przełączania
changer=zmieniacz
change-speed gear=przekładnia zębata z kołami zmianowymi
change-speed motor=silnik wielobiegowy
changing load=obciążenie zmienne
changing room=rozbieralnia
channel balancing=równoważenie kanałów
channel bandwidth=szerokość pasma kanału
channel bar=ceownik
channel bar=korytko
channel black=sadza gazowa
channel black=sadza kanałowa
channel blockage=blokada kanału chłodzącego
channel buoy=pława torowa
channel capacity=przepustowość kanału
channel code=kod kanału
channel controller=sterownik kanału
channel distortion=zniekształcenie w kanale
channel filter=filtr kanałowy
channel guide=program telewizyjny
channel guide=przewodnik po kanałach
channel head=główka kanału paliwowego
channel hot-electron=gorące elektrony w kanale
channel iron=ceowniki stalowe
channel iron=korytka
channel of a computer=kanał jawny
channel of a computer=kanał odkryty
channel of a fleld-effect-transistor=kanał tranzystora polowego
channel section=ceownik
channel section=korytko
channel section=przekrój ceowy
channel selector=przełącznik kanałów
channel sensitivity=czułość toru
channel sensitivity=skuteczność toru
channel service unit=jednostka obsługi kanału
channel switching=komutacja kanałów
channel valve=zawór listwowy korytkowy w sprężarkach tłokowych
channelizing=kanalizowanie ruchu
channelizing=kierowanie ruchu
channelizing=zwielokrotnianie
channelling=kopanie row
channelling=kształtowanie ceowników z blachy
channelling=tworzenie się kanałów
channelling=żłobkowanie
channelling cutter=frez tarczowy trzystronny naprzemianskośny
channelling effect=efekt kanałowy
channelling machine=koparka do rowów
channelling machine=koparka wielonaczyniowa wzdłużna
channel-type induction furnace=piec indukcyjny kanałowy
chantlate=przypustnica
chantlate=przysuwnica
chapiter=kapitel
chaplet=podpórka rdzeniowa
char=oczyszczać płomieniem dno statku
char=sprzątać
char=węgiel odbarwiający
char=zwęglać
character array=tablica znakowa
character cell=komórka znakowa
character char=znak zastępczy
character code=kod znaku
character code matrix=matryca kodów znaków
character constant=stała znakowa
character conversion=konwersja znaków
character data representation identifier=identyfikator reprezentacji danych
znakowych
character density=gęstość zapisu znaków
character device=urządzenie znakowe
character error rate=znakowa stopa błędów
character expression=wyrażenie znakowe
character field=pole znakowe
character field=pole znaku
character format=format czcionki
character format=format znakowy
character format=format znaku
character generator utility=generator znaków
character graphics=grafika znakowa
character grid=siatka znakowa
character grid unit=jednostka siatki znakowej
character group=grupa charakterów
character identifier=identyfikator znaku
character key=klawisz znakowy
character large object=duży obiekt znakowy
character light=światło kodowe
character map=tablica znaków
character mode=tryb znakowy
character number=kod znaku
character operator=operator znakowy
character oriented protocol=protokół ukierunkowany na przesyłanie znaków
character position=pozycja znaku
character reader=czytnik znaków
character recognition=rozpoznawanie znaków
character repertoire=repertuar znaków
character set=zbiór znaków
character set=zbiór znaków alfanumerycznych
character spacing=odstęp między znakami
character string=ciąg znaków
character string=łańcuch znaków
character string delimiter=ogranicznik łańcucha znaków
character stuffing=napełnianie znakami
character subset=podzbiór znaków
character table=tablica znaków
character terminal=terminal tekstowy
character terminal=terminal znakowy
character variable=zmienna znakowa
character width=szerokość znaku
character-at-a-time printer=drukarka znakowa
character-based program=program działający w trybie znakowym
characteristic acoustical impedance=impedancja akustyczna falowa
characteristic angle=kąt charakterystyczny
characteristic band=pasmo charakterystyczne dźwięku
characteristic cone=stożek charakterystyczny
characteristic curve=charakterystyka
characteristic curve=krzywa charakterystyczna
characteristic equation=równanie charakterystyczne
characteristic equation of matrix=równanie charakterystyczne macierzy
characteristic equation of matrix=równanie sekularne
characteristic frequency=częstość charakterystyczna Debyea
characteristic function=funkcja charakterystyczna
characteristic group=grupa charakterystyczna
characteristic impedance=impedancja charakterystyczna
characteristic number of matrix=wartość własna
characteristic of beacon=charakterystyka latarni
characteristic polynomial=wielomian charakterystyczny
characteristic quantity=wielkość charakterystyczna
characteristic root=pierwiastek charakterystyczny
characteristic root=wartość własna
characteristic speed=wyróżnik szybkobieżności
characteristic surface=powierzchnia charakterystyczna
characteristic temperature=temperatura charakterystyczna
characteristic temperature=temperatura Debyea
characteristic value=wartość charakterystyczna
characteristic value=wartość własna
characteristic vector=wektor charakterystyczny
characteristic vector=wektor własny
characteristic X-radiation=promieniowanie rentgenowskie charakterystyczne
characteristically=charakterystycznie
character-oriented computer=komputer znakowy
characters per second=liczba znaków na sekundę
characters per second=znaki na sekundę
charactron=charaktron
charcoal=węgiel drzewny
charcoal=węgiel pochodzenia roślinnego
charcoal filter bed=warstwa filtracyjna węgla drzewnego
charcoal iron=surówka wytapiana na węglu drzewnym
charge a sum to an account=obciążać konto sumą
charge carrier=nośnik ładunku
charge carriers=nośniki ładunku
charge cloud=chmura ładunku
charge conjugation conservation=prawo niezmienniczości sprzężenia ładunkowego
charge conjugation operation=transformacja C zmieniająca cząstkę
charge conjugation operation=transformacja sprzężenia ładunkowego
charge conjugation parity=parzystość ładunkowa
charge coupled photodiode=fotodioda lawinowa
charge coupled photodiode=fotodioda o sprzężeniu ładunkowym
charge density=gęstość ładunku
charge distributor=rozdzielacz wsadu w wielkim piecu
charge end of reheating furnace=przód pieca grzewczego
charge end of reheating furnace=strona wsadowa pieca grzewczego
charge exchange=wymiana ładunku
charge independence=ładunkowa niezależność sił jądrowych
charge injection device=przyrząd z przenoszeniem ładunku
charge materials=materiały wsadowe
charge multiplets=multiplety izospinowe
charge multiplets=multiplety ładunkowe
charge parity=parzystość ładunkowa
charge pressure=ciśnienie świeżego ładunku
charge roller table=samotok wsadowy przy piecu grzewczym
charge storage diode=dioda ładunkowa
charge storage diode=dioda z gromadzeniem ładunku
charge storage in a camera tube=akumulacja ładunków w lampie analizującej
charge table=samotok wsadowy przy piecu grzewczym
charge transfer=przenoszenie ładunku
charge transfer device=przyrząd o przenoszeniu ładunku
charge transfer inefficiency=niesprawność przenoszenia ładunku
charge yield=zysk metalu ze wsadu
chargeable=ładowalny
charge-coupled device=przyrząd o sprzężeniu ładunkowym
charge-coupled imager=przetwornik noktowizyjny
charge-coupled imager=przetwornik obrazowy
charged=nabity o broni
charged=naładowany
charged dislocation=dyslokacja naładowana
charged dislocation=dyslokacja w krysztale jonowym
charged lap=docierak zbrojony
charged particle=cząstka naładowana
chargehand=brygadzista
charge-injection device=przyrząd ze wstrzykiwaniem ładunku
charge-level indicator=zegar wsadowy
charge-mass ratio=ładunek właściwy cząstki
charger=górnik strzałowy
charger=ładowarka
charger=ładownik
charger=łódka nabojowa
charger=urządzenie załadowcze
charger=wsadzarka
charger clip=ładownik
charger clip=łódka nabojowa
charge-transfer band=pasmo przenoszenia ładunku
charge-transfer device=przyrząd o przenoszeniu ładunku
charge-transfer step=etap przeniesienia ładunku
charge-transfer step=reakcja wymiany ładunku
charging=bartery
charging=ładowanie
charging=ładowanie akumulatora
charging area=rejon załadowczy
charging arrangement=urządzenie zasypowe urządzenie załadowcze
charging bar=drąg wsadzarki
charging basket=kosz zasypowy
charging bay=hala wsadowa przygotowanie wsadów
charging box=koryto wsadowe
charging box=skrzynia załadowcza
charging bridge=most przeładunkowy
charging bucket=kubeł wsadowy
charging car=wózek załadowczy
charging car=wózek zasypowy
charging connection from=rura doprowadzająca ciecz z
charging crane=suwnica wsadowa
charging current=prąd ładowania
charging diode=dioda ładująca
charging door=drzwi wsadowe
charging door=okno wsadowe
charging door=otwór wsadowy
charging effect=efekt ładowania próbki
charging end of reheating furnace=przód pieca grzewczego
charging end of reheating furnace=strona wsadowa pieca grzewczego
charging face=strona załadowcza
charging floor=pomost wsadowy
charging floor=pomost załadowczy
charging gallery=pomost zasypowy przy piecu
charging grid=ruszt wsadowy przy piecu grzewczym
charging hole=otwór załadowczy
charging hopper=kosz zasypowy
charging hopper=lej zasypowy
charging indicator=wskaźnik ładowania
charging larry=maszyna wsadowa do koksu
charging larry=wsadnica
charging machine=wsadzarka
charging pan=koryto wsadowe
charging pan=skrzynia załadowcza
charging platform=pomost wsadowy
charging platform=pomost załadowczy
charging pump=pompa uzupełniania wody
charging room=ładownia akumulatorów
charging side of open hearth furnace=przód pieca martenowskiego
charging side of open hearth furnace=strona wsadowa pieca martenowskiego
charging table=samotok wsadowy
charging table=samotok załadowczy
charging tray=paleta wsadowa
charging turbine=turbina zespołu ładującego napędzająca sprężarkę
charging valve=zawór do napełniania
charging voltage=napięcie ładowania akumulatora
charging with abrasive=zaprawianie materiałem ściernym
charging with abrasive=zbrojenie materiałem ściernym
Charles' law=prawo Charlesa i Gay-Lussaca
charlock=ognicha
charm=powab
charmed particle=cząstka powabna
Charpy pendulum machine=miot wahadłowy Charpyego do prób udarnościowych
Charpy test=próba udarnościowa Charpyego
charring=drgania
charring=zwęglanie
chart area=obszar wykresu
chart comparison unit=rzutnik mapy na ekran radiolokatora
chart datum=zero hydrograficzne
chart datum=zero mapy
chart format=format wykresu
chart layout=układ wykresu
chart room=kabina nawigacyjna
charter flight=lot czarterowy
charter flight=lot na zamówienie
charterboat=łódź do wynajęcia
chartered=uprawnienie
chartered accountant=rewident ksiąg
chartered engineer=inżynier dyplomowany
charterer=czarterujący
chartering agent=agent czarterujący
chartering agent=makler frachtujący
charter-party=czarter
charter-party=umowa czarterowa
charting=mapa klawiatury
chart-work=kreślenie na mapie nawigacyjnej
chaser=gniotownik krążnikowy
chaser=gniotownik obiegowy
chaser=kolot
chaser=kruszarka-kołogniot
chaser=nóż grzebieniowy do gwintu
chaser diestock=głowica gwinciarska ręczna
chaser diestock=gwintownica
chaser mill=gniotownik krążnikowy
chaser mill=gniotownik obiegowy
chaser mill=kołotok
chaser mill=kruszarka-kologniot
chasing=grawerowanie
chasing=nacinanie gwintu
chasing=nacinanie rowków
chasing calender=gładziarka czezyngowa
chasing calender=gladziarka morująca
chasing hammer=młotek klepak blacharski
chasing lathe=tokarka do toczenia gwintów przy użyciu wzorników gwintowych
chassis assembly=podwozie kompletne
chassis frame=rama podwozia
chassis intrusion=alert ostrzeżenie o otwarciu obudowy
chassis intrusion alert=ostrzeżenie o otwarciu obudowy
chassis intrusion detection=wykrycie otwarcia obudowy
chassis lock=blokada obudowy
chassis-cum-body=podwozie stanowiące całość z nadwoziem
chat forum=szerokie forum dyskusji
chat room=pokój rozmów
chatoyant=mieniący się
chatter=drganie
chatter=karbowanie powierzchni
chatter=trzęsienie głośne
Chattock micromanometer=manometr uchylny Chattocka
chaulmoogra oil=olej chaulmugrowy
chaulmoogra oil=olej uspianowy
chaulmoogric acid=kwas chaulmugrowy
chavicol=chawikol
cheap=tani
cheap oxygen=tani tlen technologiczny
cheap rate=stawka ulgowa
cheaper brand=gorszy gatunek
Chebyshev approximation=Czebyszewa metoda przybliżonego całkowania
Chebyshev filter=filtr Czebyszewa
Chebyshev polynomials=wielomiany Czebyszewa
check bearing=namiar kontrolny
check bit=bit kontrolny
check box=pole wyboru
check box enabled=pole wyboru aktywne
check character=znak kontrolny
check command=rozkaz weryfikacji
check condition=warunek sprawdzania
check constraint=ograniczenie sprawdzające
check digit=cyfra kontrolna
check flight=lot kontrolny
check gauge=przeciwsprawdzian
check gauge=sprawdzian kontrolny
check in=nawiązać łączność
check in=wpisać się na listę
check in=zgłosić się
check in=zgłosić się do odprawy pasażerów
check inspection=kontrola ponowna
check mark=znacznik
check meter=przyrząd pomiarowy kontrolny
check number=cyfra kontrolna
check number=numer kontrolny
check nut=przeciwnakrętka
check off=zaznaczyć pozycję w spisie
check out=kontrolować
check out=sprawdzać
check out=wykreślić się z listy
check out=wypisać się
check out=zakończyć seans łączności
check out=zarezerwować miejsce
check point=punkt kontroli
check point=punkt kontrolny
check rail=odbojnica
check rail=szyna ochronna
check stoppers=hamulce wodowaniowe
check total=suma kontrolna
check valve=zawór jednokierunkowy
check valve=zawór zwrotny
checkable=sprawdzalny
checked=sprawdzony
checked=zaznaczony
checked command=polecenie wybrane
checked-in file=plik w repozytorium
checked-in file=plik zwrócony
checked-out file=plik w użyciu
checked-out file=plik wypożyczony
checked-out file=plik zarezerwowany
checker chamber=komora regeneratora
check-in time=czas zgłoszenia pasażerów do punktu odprawy
checking bollard=pachołek nabrzeżny
checking braking=hamowanie zwalniające
checking in=dopasowywanie współpracujących części
checking program=program sprawdzający
checking scales=waga kontrolna
checklist=lista kontroli
check-list=spis kontrolny
check-list=wykaz czynności kontrolnych
checkout=test kontrolny
checkpoint=punkt kontrolny
checkpoint size=wielkość punktu kontrolnego
checkpointing=wprowadzanie punktów kontrolnych
checkpoints=punkt dostępu
checkroom=przechowalnia bagażu
checksum=suma kontrolna
checksum failure=błąd krytyczny
checksum protection=zabezpieczenie przez sumę kontrolną
checksum set=zbiór sumy kontrolnej
checksum set=zestaw sumy kontrolnej
checkup=kontrola
checkup=przegląd
checkup=sprawdzenie
checkup program=program kontroli
checkup program=program sprawdzający
checkweigher=wagowy pracownik
cheddite=szedyt
cheek=bok gniazda czopa
cheek=bok otworu
cheek=skrzynka pośredn
cheek=skrzynka środkowa
cheek=szczęka imadła
cheek of an opening=bok otworu
cheeking=egalizowanie karczków
cheeking=przybierka ociosów
cheeking machine=dwojarka karczkowa
cheeks=jarzemko wagi
cheese antenna=antena paraboliczna segmentowa
cheese cloth=chusta serowarska
cheese curing=dojrzewanie sera
cheese dairy=serownia
cheese head=leb walcowy wkrętu
cheese head screw=wkręt z łbem walcowym płaskim
cheese ingot=mały wlewek okrągły do wyrobu kół wagonowych
cheese paste=masa serowa
cheese reflector=reflektor serowy w falowodzie
cheese ripening=dojrzewanie sera
cheese ripening room=dojrzewalnia sera
cheese starter=zakwas serowarski
cheesemaking=serowarstwo
cheesy film=powłoka miękka niewyschnięta
chelate complex=chelat
chelate complex=kompleks chelatowy
chelate complex=związek chelatowy
chelate complex=związek kleszczowy
chelate polymers=polichelaty
chelate polymers=polimery koordynacyjne
chelate ring=pierścień chelatowy
chelate ring formation=chelatacja
chelate ring formation=chelatowanie
chelating agent=czynnik chelatujący
chelating agent=odczynnik chelatujący
chelatometry=chelatometria
chemical activity=aktywność chemiczna
chemical adsorption=adsorpcja chemiczna
chemical adsorption=cheroisorpcja
chemical affinity=powinowactwo chemiczne
chemical agent=środek chemiczny
chemical analysis=analiza chemiczna
chemical analysis=skład chemiczny
chemical and volume control system=układ kompensacji objętości i regulacji
składu chemicznego
chemical attack=szkodliwe działanie chemiczne
chemical balance=waga analityczna
chemical balance=waga aptekarska
chemical balance=waga techniczna
chemical bond=wiązanie chemiczne
chemical capping of ingots=chemiczne nakrywanie wlewków
chemical cargo carrier=chemikaliowiec
chemical cartridge respirator=połmaska z pochłaniaczem chemicznym
chemical celi=ogniwo chemiczne
chemical cellulose=alfaceluloza
chemical ceramics=wyroby ceramiczne kwasoodporne
chemical change=przemiana chemiczna
chemical change=reakcja chemiczna
chemical cleaning=pranie chemiczne
chemical cleaning=pranie na sucho
chemical coating=powłoka chemiczna
chemical code=międzynarodowe przepisy dotyczące przewozu chemikaliów
chemical composition=skład chemiczny
chemical compound=związek chemiczny
chemical constitution=budowa chemiczna
chemical constitution=skład chemiczny
chemical corrosion=korozja chemiczna
chemical cotton=linters bawełniany oczyszczony
chemical dating=chemochronologia
chemical dating=datowanie chemiczne na podstawie zmian składu chemicznego ciał
chemical decomposition=rozkład chemiczny
chemical deposition=wypieranie metalu z roztworu
chemical dermatitis=zapalenie skóry wywołane czynnikami chemicznymi
chemical dip furnace=piec z kąpielą solną do lutowania
chemical dosimetry=dozymetria chemiczna
chemical durability=odporność chemiczna
chemical durability=odporność na działanie czynników chemicznych
chemical element=pierwiastek chemiczny
chemical energy=energia chemiczna
chemical engineer=inżynier chemik
chemical engineering=inżynieria chemiczna
chemical entity=cząsteczka
chemical entity=cząstka chemiczna atom
chemical entity=jon
chemical entity=wolny rodnik
chemical equation=równanie chemiczne
chemical equation=równanie reakcji
chemical equation=równanie stechiometryczne
chemical equilibrium=równowaga chemiczna
chemical equilibrium=równowaga reakcji
chemical equivalent=równoważnik chemiczny
chemical factor=mnożnik analityczny
chemical fertilizer=nawóz sztuczny
chemical finishing=wykończanie chemiczne
chemical formula=wzór chemiczny
chemical gas=gaz do syntezy
chemical hood=wyciąg chemiczny
chemical individual=indywiduum chemiczne
chemical individual=substancja chemiczna
chemical induction=indukcja chemiczna
chemical industry=przemysł chemiczny
chemical inertness=nieczynność
chemical inertness=obojętność chemiczna
chemical kinetics=kinetyka chemiczna
chemical laboratory=laboratorium chemiczne
chemical laser=laser chemiczny
chemical lead=ołów 99
chemical machining=obróbka chemiczna metali trawieniem
chemical mechanism=chemizm
chemical metallurgy=otrzymywanie metali metodami chemicznymi
chemical milling=obróbka chemiczna metali trawieniem
chemical nitrogen=azot związany
chemical nomenclature=nomenklatura chemiczna
chemical oxygen demand=chemiczne zapotrzebowanie tlenu
chemical passivity=bierność chemiczna
chemical physics=fizyka chemiczna
chemical plant=przemysłowe urządzenia chemiczne
chemical plant=zakłady chemiczne
chemical plasticization gumr=plastyfikacja przy użyciu zmiękczaczy
chemical polarization=polaryzacja reakcyjna
chemical polishing=polerowanie chemiczne
chemical porcelain=porcelana chemiczna do wyrobu aparatury chemicznej
chemical potential=potencjał chemiczny
chemical process=proces chemiczny
chemical properties=własności chemiczne
chemical pulp=ścier chemiczny
chemical pulping=roztwarzanie chemiczne drewna
chemical pump=pompa do cieczy żrących
chemical purification=oczyszczanie chemiczne
chemical reaction=reakcja chemiczna
chemical reactor=reaktor chemiczny
chemical reagent=odczynnik chemiczny
chemical relaxation=relaksacja chemiczna
chemical resistance=odporność chemiczna
chemical resolution=rozdzielanie chemiczne
chemical rheology=chemoreologia
chemical score=wartość odżywcza białka określona chemicznie
chemical seed dresser=zaprawiarka do nasion
chemical sensitization=sensybilizacja chemiczna
chemical sewage treatment=oczyszczanie chemiczne ścieków
chemical shift=przesunięcie chemiczne w magnetycznym rezonansie jądrowym
chemical shim=substancja dodawana do chłodziwa reaktorowego jako środek
kompensacyjny
chemical shim control=chemiczna kompensacja wypalenia
chemical shutdown=wyłączenie reaktora przez dodanie odpowiedniej substancji
chłodziwa reaktorowego
chemical sputtering=rozpylanie chemiczne
chemical sputtering=rozpylanie reaktywne
chemical stability=trwałość chemiczna
chemical stoneware=kamionka chemoodporna
chemical tanker=chemikaliowiec
chemical technology=technologia chemiczna
chemical thermodynamics=termodynamika chemiczna
chemical thinning=przerzedzanie zawiązków owocowych środkami chemicznymi
chemical treatment=obróbka chemiczna
chemical vapour deposition=osadzanie chemiczne warstw z fazy gazowej
chemical ware=wyroby chemoodporne
chemical warfare=broń chemiczna
chemical warfare agents=chemiczne środki bojowe
chemical wood-pulp=masa celulozowa drzewna
chemical yield=wydajność chemiczna
chemical-ion pump=pompa próżniowa jonowa
chemicalization of agriculture=chemizacja rolnictwa
chemically=chemicznie
chemically active=chemicznie czynny
chemically active fluid bed=złoże fluidalne chemicznie czynne
chemically analogous=chemicznie podobny
chemically bonded phase=faza nieruchoma związana chemicznie w chromatografii
chemically combined water=woda chemicznie związana
chemically combined water=woda konstytucyjna
chemically equivalent quantities=ilości chemicznie równoważne
chemically equivalent quantities=ilości stechiometryczne
chemically foamed plastic=tworzywo chemicznie spienione
chemically inert=chemicznie bierny
chemically inert=chemicznie nieczynny
chemically pumped laser=laser chemiczny
chemically pure=chemicznie czysty
chemically resistant=chemicznie odporny
chemically similar=chemicznie podobny
chemically stable=chemicznie trwały
Chemicals=chemikalia
chemichromatography=chemichromatografia
chemichromatography=chromatografia osadowa
chemiluminescence=chemiluminescencja
chemism=chemizm
chemisorbed layer=warstwa za adsorbowana
chemisorption=adsorpcja chemiczna
chemisorption=chemisorpcja
chemistry of coke=karbochemia
chemistry of coke=koksochemia
chemistry of living tissues=histochemia
chemistry table=stół laboratoryjny
chem-milling=obróbka chemiczna metali trawieniem
chemocline=chemoklina
chemolysis=chemoliza
chemometrics=chemometria
chemonuclear reactor=reaktor chemonuklearny
chemosensor=chemosensor
chemosensor=czujnik chemiczny
chemosterilant=chemosterylant
chemosterilization e.g. of male insects=chemosterylizacja
chemosynthesis=chemosynteza
chemotronics=chemotronika
chemurgy=dział chemii stosowanej zajmujący się technologią płodów rolnych
chenopodium oil=olejek komosy przeciwczerwiowej
cheque book=książeczka czekowa
cheque to bearer=czek na okaziciela
chequer brick=kratówka do regeneratorów
chequer brick=kształtka kratownicowa
chequer knurl=radelko krzyżowe
chequer plate=blacha ryflowana
chequer plate=blacha żeberkowa
chequer plate mill=walcarka do blach żeberkowych
chequer tile=kratówka do regeneratorów
chequer tile=kształtka kratownicowa
chequers=kratownica regeneratora
chequerwork=kratownica regeneratora
chernozem=czarnoziem
cherry=frez trzpieniowy do matryc
cherry coal=węgiel niespiekalny
cherry picker=dźwig awaryjny do zdejmowania kabiny z wierzchołka rakiety
ustawionej na wyrzutni
cherry picker=trans
cherry-brandy=wiśniówka
cherrying=frezowanie matryc
cherry-red heat=temperatura wiśniowego żaru
chert=czert
chert=rogowiec
cherty=rogowcowy
chessylite=azuryt
chessylite=błękit miedzi
chessylite=szesylit
chest circumference=obwód klatki piersiowej
chestnut coal=orzech sortyment węgla
chestnut soil=gleba kasztanowa
cheviot=szewiot
chevron fold=fałd wąskopromienny
chevron gear=koło zębate daszkowe
chevron gear=koło zębate strzałkowe
chewing gum=guma do żucia
chewing test=próba żucia
Chezy formula=wzór Chezyego
chicken=kurczę
chicken farm=ferma kurza
chicken skin=chropowatość powierzchni błąd prasowniczy
chief accountant=główny księgowy
chief constituent=składnik główny
chief designer=główny konstruktor
chief editor=redaktor naczelny
chief engineer=główny inżynier
chief engineer=starszy mechanik
chief inspector=kierownik działu kontroli technicznej
chief process engineer=główny technolog
chief programmer=główny programista
chief programmer=programista główny
chief programmer=programista wiodący
chief project engineer=główny projektant
chief steward=ochmistrz
chiffon=szyfon
child=następnik wierzchołek grafu
child benefit=zasiłek na dziecko
child class=klasa potomna
child directory=katalog potomny
child pointer=wskaźnik potomny
child process=proces podrzędny
child process=proces potomny
child raster=raster podrzędny
child task=zadanie potomne
child type=typ potomny
child window=okno potomne
childrenite=czyldrenit
Chile nitre=nitratyn
Chile nitre=saletra chilijska
Chile nitre=saletra sodowa
Chilean mill=gniotownik krążnikowy
Chilean mill=kołotok
Chilean mill=kruszarka-kołogniot
chill=forma metalowa
chill=kokila
chill=ochładzalnik
chill casting=odlew kokilowy
chill casting=odlew utwardzony
chill casting=odlewanie kokilowe
chill crystal=kryształ zamrożony
chill hardening=hartowanie kokilowe
chill marks=powierzchnia marszczona wada wyrobu
chill mould=forma metalowa
chill mould=kokila
chill nail=gwóźdź chłodzący
chill ring=podkładka pierścieniowa przy spawaniu rur
chill roll=bęben do zestalania tłuszczu utwardzonego
chill roll=walec żeliwny utwardzony
chill test=próba klinowa
chill test=próba łamania klina
chill zone=strefa kryształów zamrożonych we wlewku
chillcooler=wychładzalnia
chilled ceiling=sufit chłodzony
chilled glass=szkło hartowane
chilled iron=żeliwo utwardzone
chilled iron=żeliwo zabielone
chilling=chłodzenie za pomocą ochładzalnika
chilling=studzenie
chilling=wychładzanie
chilling room=wychładzalnia
chilling spiral=ochiadzalnik spiralny
chilling tunnel=wychladzalnia tunelowa
chime=dźwięcznik
chime=kurant
chime whistle=gwizdek organowy
chiming clock=zegar bijący
chiming clock=zegar grający
chiming clock=zegar kurantowy
chimney base=cokół komina
chimney cowl=deflektor kominowy
chimney damper=zasuwa spalinowa w piecu
chimney draught=ciąg naturalny kominowy
chimney flashing=obróbka komina
chimney flue=czopuch
chimney flue=kanał dymowy
chimney hood=okap komina
chimney loss=strata kominowa
chimney pot=nasada kominowa
chimney register=zasuwa kominowa
chimney shaft=trzon kominowy
chimney stack=komin żelazny
chimney valve=zawór kominowy w nagrzewnicy dmuchu
chimneying=bieg kanałowy wielkiego pieca
China blue=błękit chiński barwnik spożywczy
China clay=glinka biała
China clay=kaolin
China oil=balsam peruwiański
China-ware=wyroby porcelanowe
China-wood oil=olej chiński
China-wood oil=olej drzewny
China-wood oil=olej tungowy
chine of hull=załamanie burty
Chinese red=czerwień chromowa
Chinese Remainder Theorem=chińskie twierdzenie o resztach
Chinese remainder theorem=twierdzenie chińskie o resztach
Chinese wax=wosk chiński
Chinese white=biel cynkowa
chinic acid=kwas chinowy
chinidine=chinidyna
chiniofon=chiniofon
chink szpara=pęknięcie
chinone=benzochinon
chinone=chinon
chinse=uszczelniać prowizorycznie targanem
chioropsia=widzenie w kolorze zielonym
chip baffle=odrzutnik wiórów
chip basket=łubianka
chip bonding=mikromontaż struktury
chip breaker=łamacz wiórów
chip capacitor=kondensator mikroelektroniczny
chip card reader=czytnik kart procesorowych
chip carrier=nośnik struktury
chip clearance=rowek wiórowy
chip control groove=zwijacz wiórów
chip controller=kontroler układów scalonych
chip controller=sterownik układów scalonych
chip controller=sterownik w układzie scalonym
chip cutter=głowica nożowa do rozdrabniania wiórów
chip enable=sygnał uaktywnienia struktury pamięci
chip enable input=wejście uaktywnienia
chip enable input=wejście wybierające
chip flow=spływ wióra
chip flow velocity=szybkość spływu wióra względem narzędzia
chip hood=chwyt wiórów w maszynach do obróbki drewna
chip off=odłupywać się
chip off=odpryskiwać
chip pan=wanna na wióry
chip resistor=rezystor mikroelektroniczny
chip sampling=pobieranie próbek pokładowych kopaliny
chip select=sygnał wyboru struktury pamięci
chip select input=wejście wyboru
chip space=rowek wiórowy
chip spout=zsyp do wiórów
chip trough=wanna na wióry
chip welding=przyklejanie się wiórów
chipboard=płyta wiórowa
chipless forming=obróbka bezwiórowa
chipped grain=mechowatość tarcicy
chipped slab=kostka piłowana
chipper=dłuto pneumatyczne
chipper=obcinacz impulsów
chipper=rębak
chipping=ciosanie
chipping=dłutowanie
chipping=ścinanie przecinakiem
chipping=struganie
chipping=wykruszanie się
chipping hammer=dłuto pneumatyczne
chipping hammer=dziobak młotek do odbijania żużla
chipping hammer=przecinak pneumatyczny
chipping knife=nóż kablowy
chipping plant=rębalnia
chips=krajanka buraczana
chips=okruchy skały
chips=wióry
chips=zrębki drewna
chiral=chiralny
chiral ity axis=oś chiralności
chiral ity centre=centrum chiralności
chiral ity piane=płaszczyzna chiralności
chirality=chiralność
chiroptical=chiralooptyczny
chirp=zmiana częstotliwości przebiegu nośnego w wyniku kluczowania
chirp signal=sygnał skomprymowany
chirp signal=sygnał zwężony
chisel edge=ścin wiertła
chisel mortiser=dłutownica
chisel plough=pogłębiacz samodzielny
chisel point=docisk klinowy
chisel steel=stal narzędziowa na przecinaki
chiselling=dłutowanie
chisel-pointed pencil=ołówek zaostrzony na łopatkę
chi-square test=test chi-kwadrat
chi-squared distribution=rozkład chi-kwadrat
chitin=chityna
chitinase=chitynaza
Chladni's figures=figury Chladniego
chloanthite=chloantyt
chloracetic acid=kwas chlorooctowy
chloral=aldehyd trójchlorooctowy
chloral=chloral
chloral hydrate=wodzian chloralu
chloramine=chloramina
chloranil=chloranil
chloranil=czterochlorobenzochinon
chlorargyrite=chlorargiryt
chlorargyrite=kerargiryt
chlorargyrite=srebro rogowe
chloraurate=czterochlorozlocian
chlorazotic acid=woda królewska
chlordane=chlordan
chlorellin=chlorelina antybiotyk
chloric=chlorowy
chloric acid=kwas chlorowy
chloride=chlorek
chloride ion=jon chlorkowy
chloride of lime=wapno bielące
chloride of lime=wapno chlorowane
chloride of silver=chlorek srebrowy
chloride paper=papier chlorosrebrowy
chloridizing roasting=prażenie chlorujące
chlorinated=chlorowany
chlorinated acetone=chloroaceton
chlorinated lime=wapno bielące
chlorinated lime=wapno chlorowane
chlorinated rubber=chloro-kauczuk
chlorinated rubber=kauczuk chlorowany
chlorinated rubber lacquer=lakier chlorokauczukowy
chlorinated water=woda chlorowana
chlorination=chlorowanie
chlorinator=chlorator
chlorinator=chlorownik
chlorine=chlor
chlorine bleach liquor=roztwór chlorowy bielący
chlorine bleaching=bielenie chlorem
chlorine cell=elektrolizer chlorowy
chlorine demand=zapotrzebowanie chloru
chlorine fastness=trwałość na chlor
chlorine monoxide=tlenek chloru
chlorine number=liczba chlorowa
chlorine substitution=podstawienie chlorem
chlorine water=woda chlorowa
chlorinolysis=chloroliza
chlorinolysis=chlorowanie destrukcyjne
chlorion=jon chlorkowy
chlorite=chloryn
chlorite=chloryt
chloroacetaldehyde=aldehyd chlorooctowy
chloroacetaldehyde=chlorocetaldehyd
chloroacetate=chlorooctan
chloroacetic acid=kwas chlorooctowy
chloroacetone=chloroaceton
chloroacetophenone=chloroacetofenon środek bojowy
chloroaniline=chloroanilina
chloroaniline=chlorofenyloamina
chloroazodin=azochloramid
chloroazodin=chloroazodyna
chloroazotk acid=woda królewska
chlorobenzal=chlorek benzylidenu
chlorobenzene=chlorobenzen
chlorobromide paper=papier chlorobromosrebrowy
chlorobutyl rubber=kauczuk chlorobutylowy
chloroethane=chlorek etylu
chloroethane=chloroetan
chloroform=chloroform
chloroform=trójchlorometan
chloroformyl=chloroformyl
chloroformyl chloride=chlorek karbonylu
chloroformyl chloride=fosgen
chloroformyl chloride=tlenochlorek węgla
chlorohydrin=chlorohydryna
chloromethane=chlorek metylu
chloromethane=chlorometan
chloromethylation=chlorometylowanie
Chloromycetin=chloramfenikol
Chloromycetin=chloromycetyna
chloronaphthalene=chloronaftalen
chloronaphthalene wax=woskol
chloronitroaniline=chloronitroanilina
chloronitrobenzene=chloronitrobenzen
chloronitrophenol=chloronitrofenol
chloronitrous acid=woda królewska
chloronium cation=kation chloroniowy
chlorophenol=chlorofenol
chlorophyllase=chlorofilaza
chloropicrin=chloropikryna
chloropicrin=nitrochloroform
chloropicrin=nitrotrójchlorometan
chloroplast=chloroplast
chloroplast=ciałko zieleni
chloroplatinate=sześciochloroplatynian
chloroplatinite=czterochloroplatynian
chloroprene=chloropren
chloroprene rubber=kauczuk chloroprenowy
chloroprene rubber=polichloropren
chlorosilicane=chlorosilan
chlorostannate=sześciochlorocynian
chlorosulfonated polyethylene=polietylen chlorosulfonowany
chlorosulfonation=chlorosulfonowanie
chlorosulfonic acid=kwas chlorosulfonowy
chlorosulfuric acid=chlorek sulfurylu
chlorosyl=chlorozyl
chlorotetracycline=chlorotetracyklina
chlorothymol=chlorotymol
chlorotoluene chlorotoluen chlorous=chlorawy
chlorous acid=kwas chlorawy
chlortetracycline=auereomycyna
chlortetracycline=chlorotetracyklina
chloryl=chloryl
chock=klocek wrębowy
chock=obudowa walca walcarki
chock=podstawka klinowa
chock=poduszka walca
chocking klinowanie=klinowanie wrębu
chock-to-chock time=czas blokowy
chocolate=czekolada choice
chocolate=ewentualność
choice function=funkcja wyboru
choice goods=towar wyborowy
choice of goods=wybór towarów
choke=cewka dławikowa
choke=dławik
choke=gardziel
choke=przewężenie przewodu
choke=zasysacz w gaźniku
choke coupling=złącze danych
choke damp=powietrze kopalniane o małej zawartości tlenu
choke feeding=zasilanie nieswobodne
choke flange=kołnierz falowodowy dławikowy
choke junction=złącze dławikowe
choke packet=pakiet tłumienia
choke point=punkt dławiący
choke point=punkt tłumiący
choke tube=gardziel gaźnika
choke valve=przepustnica
choke warning light=lampa kontrolna zasysacza
choked=niedrożny
choked=niedrożny przewód
choke-input filter=filtr z wejściem dławikowym
choker=przepustnica
choking=dławienie się
choking=zatykanie się
choking coil=dławik
cholalic acid=kwas cholowy
cholangiography=cholecystografia
cholanic acid=kwas cholanowy
cholecalciferol=cholekalcyferol
cholecystography=cholecystografia
cholesteric material=substancja krystaliczna cholesteryczna
cholic acid=kwas cholowy
choline=cholina
cholinoesterase=cholinoesteraza
chooser=program wiążący
choosing arm=dźwignia wybierająca
choosing arm=wybierak
chop grinding=szlifowanie przerywane
chopped strand=nić szklana cięta
chopper=przerywacz strumienia świetlneg
chopper=przerywacz stykowy
chopper=przesłona błyskowa
chopper=rębak
chopper=rębarka
chopper amplifier=wzmacniacz-przerywacz
chopper-control=sterowanie impulsowe
chopper-stabilized amplifier=wzmacniacz operacyjny z przetwarzaniem
choppy sea=fala stłoczona
choppy sea=fala zbita
chops=docisk strugnicy
chop-stroke abrasive cutting machine=szlifierka z tarczą segmentową do
szlifowania przerywanego
chord addendum=pomiarowa wysokość głowy zęba mierzona od cięciwy koła
podziałowego
chord of an airfoil section=cięciwa profilu lotniczego
chord of spring=cięciwa resoru
chord of spring=rozpiętość resoru
chordal dimension=wymiar po cięciwie
chordal height of tooth=pomiarowa wysokość głowy zęba mierzona od cięciwy koła
podziałowego
chordal pitch=podziałka pomiarowa koła zębatego mierzona wzdłuż cięciwy koła
podziałowego
chordal thickness of tooth=pomiarowa grubość zęba mierzona wzdłuż cięciwy koła
podziałowego
chorded coil=uzwojenie cięciwowe
chorded coil=zezwój cięciwowy
chording=skrócenie poskoku zezwojów
chordwise aerodynamic force=siła aerodynamiczna styczna
chores=prace pomocnicze
chores=prace porządkowe
chosen plaintext attack=atak za pomocą wybranego tekstu jawnego
Christmas tree=głowica eksploatacyjna
Christmas tree=głowica wydobywcza
Christmas-tree antenna=antena szkieletowa kołowa
Christmas-tree effect=efekt choinki
Christmas-tree lamp=żarówka choinkowa
chroma=chroma
chroma=nasycenie barwy
chroma control=regulacja chrominancji
chroma control=regulacja chromy
chroma keying=kluczowanie barwy
chromadizing=obróbka powierzchni wyrobów aluminiowych kwasem chromowym przed
malowaniem
chroma-key=kluczowanie kolorem
chroman=chroman
chromansil=chromansil stal chromowo-manganowo-krzemowa
chromanyl=chromanyl
chromate=chromian
chromate coating=chromianowanie
chromate coating=powłoka chromianowa
chromate film=powłoka chromianowa
chromate treatment=chromianowanie
chromathermography=chromatermografia
chromatic aberration=aberracja chromatyczna
chromatic aberration=chromatyzm
chromaticity=chromatyczność
chromaticity co-ordinates=współrzędne trójchromatyczne
chromaticity diagram=diagram chrominancji
chromaticity diagram=wykres chromatyczności
chromatid=chromatyd
chromatin=chromatyna
chromating=chromianowanie
chromatism=aberracja chromatyczna
chromatism=chromatyzm
chromatobar=pałeczka chromatograficzna
chromatogram=chromatogram
chromatogram development=rozwijanie chromatogramu
chromatograph=chromatograf
chromatographic analysis=analiza chromatograficzna
chromatographic column=kolumna chromatograficzna
chromatographically pure=chromatograficznie czysty
chromatography=chromatografia
chromatometry=chromianometria
chromatopack=aparat do chromatografii wielobibułowej
chromatoplate=płytka chromatograficzna w chromatografii cienkowarstwowej
chromatopsia=widzenie barwne
chromatosis=przebarwienie
chromatostrip=wąska płytka chromatograficzna
chromatron=chromatron kineskop kolorowy jednowiązkowy
chrome=dwuchromian potasowy
chrome alum=ałun chromowo-potasowy
chrome bottom dyeing=barwienie na zaprawie chromowej
chrome brick=cegła chromitowa
chrome checks=płatki wada obróbki cieplnej stali
chrome concrete=beton chromitowy ognioodporny
chrome dye=barwnik chromowy
chrome dye=barwnik kwasowo-chromowy
chrome green=zieleń chromowa
chrome iron ore=chromit
chrome iron ore=żelaziak chromowy
chrome ironstone zob. chrome iron ore chrome!=chromel
chrome leather=skóra chromowa
chrome liquor=brzeczka chromowa
chrome orange=oranż chromowy
chrome plating=powl chromowanie
chrome potash alum=ałun potasowo-chromowy
chrome red=czerwień chromowa
chrome retanning=garbowanie kombinowane chromowo-roślinne
chrome steel=stal chromowa
chrome tanning=garbowanie chromowe
chrome yellow=żółcień chromowa
chrome-aluminium steel=stal chromowo-aluminiowa
chromene=chromen
chrome-nickel=chromonikielina
chrome-nickel=nichrom
chromenyl=chromenyl
chrome-tanned leather=skóra chromowa
chromie=chromowy
chromie acetate=octan chromowy
chromie acid=kwas chromowy
chromie acid cleaning mixture=chromianka
chromie acid cleaning mixture=mieszanina chromowa
chromie anhydride=bezwodnik chromowy
chromie chloride=chlorek chromowy
chromie chloride=trójchlorek chromu
chromie iron=chromit
chromie iron=żelaziak chromowy
chromiferrous ferrite=chromoferryt
chrominance=chrominancja
chrominance=kolorowość
chrominance channel=tor chrominancji
chrominance signal=sygnał chrominancji
chrominance subcarrier=fala nośna chrominancji
chrominance subcarrier=podnośna chrominancji
chroming=chromowanie
chromite=chromit
chromite=żelaziak chromowy
chromium=chrom
chromium cast iron=żeliwo chromowe
chromium cementation=chromowanie dyfuzyjne
chromium chloride=chlorek chromowy
chromium chloride=trójchlorek chromu
chromium copper=stop miedziowo-chromowy
chromium electroplating=chromowanie elektrolityczne
chromium electroplating=chromowanie galwaniczne
chromium impregnation=chromowanie dyfuzyjne
chromium mordant=zaprawa chromowa
chromium oxide=tlenek chromowy
chromium oxide=zieleń tlenkowa chromowa
chromium plating=chromowanie galwaniczne
chromium potassium alum=ałun chromowo-potasowy
chromium potassium alum=siarczan potasowo-chromowy
chromium steel=stal chromowa
chromium trioxide=bezwodnik chromowy
chromium-manganese steel=stal chromowo-manganowa
chromium-molybdenum steel=stal chromowomolibdenowa
chromium-nickel steel=stal chromoniklowa
chromium-nickel steel=stal chromowo-niklowa
chromium-silicon steel=stal chromowo-krzemowa
chromium-tungsten steel=stal chromowo-wolframowa
chromium-vanadium steel=stal chromowo-wanadowa
chromizing=chromowanie dyfuzyjne
chromodynamics=chromodynamika
chromogen=chromogen cząsteczka zawierająca chromofory
chromogenesis=chromogeneza
chromoisomerism=chromoizomeria
chromolithograph=chromolitografia
chromometre=kolorymetr
chromophore=chromofor
chromophore=grupa chromoforowa
chromophoric centre=centrum chromoforowe
chromoscope=przyrząd do porównywania i pomiaru zabarwień
chromotropic acid=kwas chromotropowy
chromous=chromawy
chromyl=chromyl
chronic poisoning=zatrucie chroniczne
chronitor=chronitor
chronoamperometry=chronoamperometria
chronobiology=chronobiologia
chronocoulometry=chronokulometria
chronograph=chronograf
chronolith=jednostka stratygraficzna czasu
chronolizer=synchronizator
chronologically=chronologicznie
chronology=chronologia
chronometry=chronometria
chronophotograph=chronofotografia
chronopotentiometry=chronopotencjometria
chronoscope=chronoskop przyrząd do pomiaru krótkich odstępów czasu
chronoscope=sekundomierz ze wskazówką sekundową cent
chronotachometer=tachometr chronometryczny
chronotron=chronotron
chrysene=chryzen
chrysenyl=chryzenyl
chrysoberyl=chryzoberyl
chrysocolla=chryzokolla
chrysoidine=chryzoidyna
chrysolite=chryzolit odmiana oliwinu
chrysophanic acid=kwas chryzofanowy
chrysoprase=chryzopraz
chrysotile=chryzotyl
chrysotile=włóknisty azbest serpentynowy
chuck=do zamocowywania obrabianego przedmiotu
chuck=mocować w uchwycie
chuck=uchwyt zazwyczaj obrotowy
chuck=wzornik do
chuck=zaciskać w uchwycie
chuck ing lathe=tokarka uchwytowa
chucker=tokarka uchwytowa
chucking allowance=naddatek na zamocowanie w uchwycie
chucking job=obróbka w uchwycie tokarskim
chucking reamer=rozwiertak maszynowy
chucking work=obróbka w uchwycie tokarskim
chuffing=spalanie rezonansowe paliwa
chunk glass=bryła szkła
churn=maselnica
churn=świder do wiercenia udarowego linowego
churn hole=misa eworsyjna
churn pickling=wytrawianie z zastosowaniem mieszania kąpieli
churnability of cream=zbijalność śmietany
churning=gwałtowne mieszanie
churning=ugniatanie
churning=wiercenie udarowe linowe
churning=wiry na powier
churning=zmaślanie
churning loss=strata energii na ugniatanie smaru w przekładni zębatej
chute=rynna zsypowa
chute=ryza
chute=ślizg
chute=zsuwnia przenośnik
chute=zsyp
chute=zsypnia
chute-type magazine=podajnik zsypowy do automatu
chymosin=chymozyna
chymosin=podpuszczka
chymosin=renina
cider=jabłecznik napój
cider vinegar=ocet jabłkowy
cigarette burning=od końca wzdłuż osi
cigarette burning=stopniowe spalanie paliwa stałego
cigarette paper=bibułka papierosowa
cigar-shaped=wrzecionowaty
cinch=współosiowe złącze wtykowe w urządzeniach hi-fi
cinching=nierównomierność nawoju taśmy magnetycznej
cinchonine=cynchonina
cinder=popioły
cinder=wyskrobki
cinder=zgorzelina
cinder aggregate=kruszywo żużlowe
cinder car=wóz z kadzią żużlową
cinder car=wóz żużlowy
cinder coal=koks naturalny
cinder cooler=obsada żużlownicy w wielkim piecu
cinder dump=hałda żużlowa
cinder granulating tank=basen do granulacji żużla
cinder ladle=kadź żużlowa
cinder ladle=misa żużlowa
cinder notch=otwór spustowy żużla
cinder notch=otwór żużlowy wielkiego pieca
cinder pig=niskogatunkowa surówka otrzymana z przerobu żużla
cinder pit=basen do granulacji żużla
cinder pot=kadź żużlowa
cinder pot=misa żużlowa
cinder pyrites=wypałki pirytowe
cinder runner=koryto żużlowe
cinder runner=rynna żużlowa
cinder snapper=żużlowy robotnik
cinder trap=łapacz popiołu
cinder trap=odpopielacz
cinder trough=koryto żużlowe
cinder trough=rynna żużlowa
cinders=popiół
cinders=wypałki
cindertrack=tor wyścigowy żużlowy
cine mode=tryb kinowy
cine-camera=kamera filmowa
cine-camera=kamera filmowa do filmów wąskotaśmowych
cine-camera gun=fotokarabin
cine-film=film wąskotaśmowy
cine-film=taśma filmowa
cinemaradiography=rentgenokinematografia
cinematograph=aparat projekcyjny kinowy
cinematograph=projektor kinowy
cinematograph camera=aparat filmowy
cinematograph camera=kamera filmowa
cinematograph film=taśma filmowa
cinematograph projector=aparat projekcyjny kinowy
cinematograph projector=projektor kinowy
cinematography=kinematografia
cineole=cyneol
cineole=eukaliptol
cine-radiography=rentgenokinematografia
cinerama=cinerama
cinnamaldehyde=aldehyd cynamonowy
cinnamaldehyde=cynamoaldehyd
cinnamate=cynamonian
cinnamein=cynamonian benzylu
cinnamene=fenyloetylen
cinnamene=styren
cinnamic acid=kwas cynamonowy
cinnamic alcohol=alkohol cynamonowy
cinnamon bark=cynamon
cinnamon bark=kora cynamonowca
cinnamoyl=cynamoil
cinnamoyl chloride=chlorek cynamoilu
cinnamyl=cynamyl
cinnamyl alcohol=alkohol cynamonowy
cinnoline=cynnolina
cipher=szyfrować
cipher block chaining=łączenie zaszyfrowanych bloków
cipher block chaining=wiązanie bloków szyfrogramu
cipher block chaining=wiązanie bloków zaszyfrowanych
cipher feedback=szyfrowe sprzężenie zwrotne
cipher strength=moc szyfru
ciphering=szyfrowanie
ciphertext=szyfrogram
ciphertext only attack=atak bez tekstu jawnego
ciphertext only attack=atak tekstem zaszyfrowanym
ciphony=system szyfrowania wiadomości przez mieszanie sygnałów mowy z sygnałami
wytwarzanymi przez spe
cipolin=cipolino odmiana białego marmuru
circle bending rolls=zwijarka do blach
circle circumscribed about=okrąg opisany na trójkącie
circle circumscribed about=triangle
circle diagram=wykres kołowy
circle of confusion=koło rozproszenia
circle of convergence=dysk zbieżności
circle of convergence=koło zbieżności
circle of curvature=koło krzywizny
circle of inflexions=koio przegięć
circle of perpetual apparition=Równoleżnik kołobiegunowy
circle of perpetual occultation=Równoleżnik przeciwkołobiegunowy
circle of position=koło pozycyjne
circle of stresses=koło naprężeń Mohra
circle of visibility=krąg widzialności
circle rail=szyna toczna obrotnicy
circle shear=nożyce krążkowe do cięcia łuków
circle trowel=packa zaokrąglona do powierzchni wklęsłych
circline lamp=świetlówka pierścieniowa
circlip=pierścień sprężynujący zabezpieczający
circuit=eh obwód
circuit=obieg
circuit=obwód w teorii grafów
circuit=okrąże
circuit=pseudorozmaitość bez brzegu
circuit=układ
circuit analysis=analiza obiektowa
circuit breaker=wyłącznik
circuit breaker=wyłącznik automatyczny
circuit check=sprawdzenie obwodu
circuit design=projektowanie układów cyfrowych
circuit diagram=schemat zasadniczy połączeń
circuit interrupter=przerywacz
circuit matrix=macierz obwodów
circuit net loss=wypadkowe straty obwodu
circuit noise=szum torowy
circuit off-state interval=czas stanu blokowania
circuit package=obudowa układu scalonego
circuit package schematic=schemat logiczny układu
circuit recloser=wyłącznik o samoczynnym ponownym załączaniu
circuit reverse blocking interval=czas stanu zaworowego
circuit simulation=symulacja obwodu
circuit simulator=symulator obwodów
circuit switched digital circuitry=cyfrowy układ komutacji łączy
circuit switching=komutacja kanałów
circuit switching=komutacja łączy
circuit switching=komutacja obwodów
circuit switching=zestawianie łączy
circuit under test=układ antykoincydencyjny
circuit under test=układ automatycznej regulacji
circuital=obwodowy
circuit-breaker truck=podwozie wyłącznika
circuit-breaker with lock-out preventing closing=wyłącznik z uzależnieniem
zamykania
circuit-closed tell-tale=wskaźnik włączenia świateł
circuitously=koliście
circuitry=zespół obwodów elektrycznych
circulant=wyznacznik cykliczny
circular accelerator=akcelerator cykliczny
circular addressing=adresowanie cykliczne
circular antenna=antena kołowa
circular arc=łuk kołowy
circular arc=łuk okręgu
circular arc aerofoil section=profil łukowy dwuwypukły
circular arc aerofoil section=profil soczewkowy
circular bead=esówka
circular border=obramowanie okrągłe
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
cala
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
circular
buffer=bufor cykliczny
buffer=bufor kołowy
buffering=buforowanie cykliczne
cam=mimośród circular chaser
cam=nóż krążkowy do gwintu
chromatography=chromatografia krążkowa
clip=pierścień ustalający
clip=pierścień zaciskowy
cone=stożek kołowy
conveyor=przenośnik obiegowy
conveyor=przenośnik okrężny
cutter=nóż krążkowy nożyc
cutterblock=głowica frezowa walcowa
dichroism=dichroizm kołowy
dichroism=efekt Cottona
die=narzynka okrągła
electrode=elektroda krążkowa do zgrzewania liniowego
functions=funkcje kołowe
furnace=płomienica okrągła
graduation=podziałka kołowa
helix=linia śrubowa zwyczajna
inch=jednostka powierzchni równa powierzchni kota o średnicy jednego
knitting machine=dziewiarka okrągła
letter=okólnik
letter=pismo okólne
list=lista kołowa
list=lista pierścieniowa
log=dziennik cykliczny
log=dziennik przewijany
magnetization=magnesowanie obwodowe
measure of angles=miara kołowa kątów
mil=jednostka powierzchni równa powierzchni koła o średnicy 0
motion=ruch kołowy
orbit=orbita kołowa
particle accelerator=akcelerator cykliczny
permutation=permutacja cykliczna
pitch=circular pitch
pitch=podziałka obwodowa kola zębatego w calach
pitch=podziałka obwodowa koła zębatego w calach
plane=strug krzywak nastawny
point=punkt cykliczny
polarization=polaryzacja kołowa
polarized=spolaryzowany kołowo
protractor=kątomierz kołowy
radio beacon=radiolatarnia kołowa
record chart=krążek wykresowy
reference=odwołanie cykliczne
reference=zależność cykliczna
resonator=rezonator kołowy
rider weight=odważnik pierścieniowy
ring=pierścień okrągły
run-out=bicie promieniowe
sawbench=tarczówka stolikowa
scale=skala kołowa
scanning=przeszukiwanie dookiężne
screw die=narzynka okrągła
seam welding=zgrzewanie liniowe obwodowe
segment=wycinek koła
shift=przesunięcie cykliczne
street=obwodnica
circular symmetrical stress=stan naprężenia kołowo-symetryczny
circular table=stół obrotowy
circular thread rolling die=rolka do nawalcowywania gwintu
circular tool=nóż krążkowy
circular waveguide=falowód kołowy
circular weld=zgrzeina obwodowa
circular-form tool=nóż krążkowy
circular-sawing=machine piła tarczowa
circular-sawing=pilarka tarczowa
circular-sawing=tarczówka
circular-type annealing furnace=piec dzwonowy do wyżarzania
circular-type magazine=podajnik do automatu z bębnem obrotowym
circulate for comment=ankietować
circulating capital=kapitał obrotowy
circulating decimal=ułamek dziesiętny okresowy
circulating flow vacuum degassing=obiegowe odgazowanie stali w próżni
circulating fluid=płyn obiegowy krążący w obiegu
circulating lubrication=smarowanie obiegowe
circulating pump=pompa cyrkulacyjna
circulating pump=pompa obiegowa
circulating reactor=reaktor o krążącym paliwie
circulating scrap=złom obiegowy własny
circulating water=woda obiegowa
circulation degassing of steel=obiegowe odgazowanie stali w próżni
circulation loop=pętla cyrkulacyjna
circulation of bills=obrót wekslowy
circulation of velocity vector=krążenie prędkości
circulation test=próba cyrkulacji
circulation test=próba krążenia
circulator=cyrkulator
circulator=cyrkulator element mikrofalowy
circulator=cyrkulator sprężarka
circulatory hormones=hormony krążenia
circumaural earphone=słuchawka wokółuszna
circumcentre=środek okręgu opisanego
circumcircle=okrąg opisany
circum-earth orbit=orbita okoloziemska
circumference gauge=narzędzie do mierzenia obwodu
circumferential=obwodowy
circumferential=okrężny
circumferential backlash=luz obwodowy w przekładni zębatej
circumferential bearing=prowadnica pierścieniowa
circumferential flow=ruch okrężny cieczy
circumferential joint=szew nitowy obwodowy
circumferential ridging=marszczenie
circumferential ridging=obwodowe odkształcenie pastylek z paliwa ceramicznego
circumferential riveting=nitowanie obwodowe
circumferential scale=skala obwodowa
circumferential stress=naprężenie obwodowe
circumferential stress=naprężenie równoleżnikowe
circumferential weld=spoina obwodowa
circumferentor=busola geodezyjna
circumferentor=busola miernicza
circumlunar orbit=orbita okołoksiężycowa
circumpolar=okolobiegunowy
circumradius=promień okręgu opisanego
circumscribed circle=okrąg opisany
circumscribed polyhedron=wielościan opisany na kuli
circumsolar orbit=orbita okołosłoneczna
circumterrestrial orbit=orbita okoloziemska
circus=plac u zbiegu kilku ulic
cire perdue process=odlewanie metodą traconego wosku
cirque=cyrk
cirro-cumulus cloud=chmura klębiasto-pierzasta
cirro-cumulus cloud=cirrocumulus
cirro-stratus cloud=chmura warstwowo-pierzasta
cirro-stratus cloud=cirrostratus
cirrus cloud=chmura pierzasta
cirrus cloud=cirrus
cis isomer=izomer cis
cis isomer=odmiana cis
cissing=cofanie się wymalowania wada
cissoid=cisoida
cissoid=cysoida
cistern pressure gauge=manometr jednoramienny
cistern pressure gauge=manometr naczyniowy
cis-trans isomerism=izomeria cis-trans
cis-trans isomerism=izomeria geometryczna
cis-trans isomerization=stereomutacja
cistron=cistron jednostka czynnościowa genu
citizen band=pasmo radiofoniczne
citizens' band=pasmo częstotliwości przeznaczonych do radiokomunikacji prywatnej
citizen's radio service=radiokomunikacja prywatna
citraconic acid=kwas cis-metylo-butenoidowy
citraconic acid=kwas cytrakonowy
citraconic acid=kwas metylomaleinowy
citraconoyl=cytrakonoil
citral=cytral
citrate=cytrynian
citric acid=kwas cytrynowy
citric acid cycle=cykl Krebsa
citric acid cycle=cykl kwasów trójkarboksylowych
citric acid cycle=cykl kwasu cytrynowego
citrin=cytryna
citrine=cytryn
citrinin=cytrynina antybiotyk
citron=cytron
citron yellow=żółcień cynkowa
citronellal=cytronellal
citronellal=rodinal
citronellol=cytronellol
citrus fruit=owoce cytrusowe
city branch office=placówka dzielnicowa miejska
city bus=autobus miejski
city bus=trambus
city centre=centrum miasta
city gas=gaz miejski
city-state=wolne miasto
civery=pole sklepienia
civet=piżmo wiwery
civil air regulations=cywilne przepisy budowy sprzętu lotniczego
civil aviation=lotnictwo cywilne
civil day=doba słońca średniego
civil defense=obrona cywilna zwłaszcza przeciwlotnicza
civil engineer=inżynier budownictwa lądowego i wodnego
civil engineering=inżynieria lądowa i wodna
civil liability=odpowiedzialność cywilna
civil twilight=świt cywilny
civil year=rok kalendarzowy
clad=koszulka
clad=platerowany
clad creep=wtłaczanie koszulki w zagłębienia w paliwie
clad creeping=pełzanie koszulki
clad fuel clearance=koszulką
clad fuel clearance=szczelina między paliwem
clad integrity=szczelność koszulki
clad leakage=nieszczelność koszulki
clad metal=bimetal
clad plate=blacha platerowana
clad steel=stal platerowana
cladding=koszulka
cladding=koszulkowanie
cladding=okładanie
cladding=okładzina
cladding=platerowanie
cladding failure=uszkodzenie koszulki
cladding rupture=pęknięcie koszulki
clag=przylepiać się
clag=przywierać
claim=reklamować
claim=rościć
claim=zgłaszać pretensje
claim damages=żądać odszkodowania
claim right to=rościć sobie prawo do
claim roszczenie=pretensja
claim settler=likwidator szkód
claims book=książka zażaleń
claims department=dział reklamacji
clamp=docisk
clamp=dociskać
clamp=klamrować
clamp=kopcować
clamp=mocować wzacisku
clamp=płyta dociskowa do zamocowania noża na tokarce
clamp=szczęka zaciskowa zgrzewarki iskrowej
clamp=zacisk
clamp=zaciskać
clamp bolt=śruba zaciskowa
clamp circuit=układ poziomujący
clamp collar=pierścień zaciskowy
clamp connector=damp coupling
clamp connector=łącznik zaciskowy
clamp connector=sprzęgło łubkowe
clamp hook=uchwyt mimośrodowy do podnoszenia blach w pozycji poziomej
clamp hoop=opaska ściągana śrubami
clamp lathe dog=zabierak tokarski ramkowy
clamp nut=nakrętka mocująca
clamp nut=nakrętka zaciskowa
clamp safety gear=chwytacz kleszczowy w dźwigach
clamped-clamped beam=belka obustronnie utwierdzona
clamper=uchwyt
clamper=układ poziomujący
clamper=urządzenie mocujące
clamping=dociskanie
clamping=klamrowanie
clamping=kopc
clamping=mocowanie
clamping=poziomowanie
clamping=stabilizacja poziomu
clamping=zaciskanie
clamping circuit=układ poziomujący
clamping device=uchwyt
clamping device=urządzenie mocujące
clamping die=matryca zaciskowa przy gięciu rur
clamping diode=dioda poziomująca
clamping fixture=uchwyt
clamping fixture=urządzenie mocujące
clamping level=poziom stabilizacji
clamping lever=dźwignia mocująca
clamping lever=dźwignia zaciskowa
clamping moment=moment utwierdzenia
clamping moment=moment zamocowania
clamping pad=końcówka dociskowa
clamping pad=wkładka dociskowa
clamping pliers=szczypce zaciskowe
clamping pressure=ciśnienie domykające formę
clamping pressure=siła zamocowania
clamping ring=obejma
clamping ring=pierścień zaciskowy
clamping screw=śruba mocująca
clamping screw=śruba zaciskowa
clamshell bucket=chwytak dwuszczękowy
clamshell bucket=chwytak łupinowy
clamshell cover=pokrywa łupinowa mocna
clamshell cover=wypukła
clamshell marks=linie spoczynkowe na przełomie zmęczeniowym
clamshell-type welding gun=zgrzewadło kleszczowe o dużym rozwarciu szczęk
clapboard=deska poszycia ściany
clapper=wahacz wychylna część suportu narzędziowego strugarki
clapper box=suport narzędziowy strugarki
clapsticks=klaps
clarain=klaryt węgiel błyszczący
claret colour=ciemna czerwień
claret colour=kolor bordo
clarificant=środek klarujący
clarifier=klarownica
clarifier=odstojnik
clarify=klarować ciecz
clarify=wyjaśniać sprawę
clarifying agent=środek klarujący
clarite=klaryt węgiel błyszczący
clash gear=koła zębate przesuwne bez synchronizatora
clasp lock=zatrzask
clasp nut=nakrętka dwudzielna
clasp obejma=klamra
clasp obejma=spinacz
class=ship nadawać klasę statkowi
class association diagram=diagram asocjacji klas
class association diagram=diagram klas
class attribute=atrybut klasy
class binding signature=sygnatura powiązania klasy
class citizenship=obywatelstwo klasy
class condition=warunek klasy
class description=opis klasy
class diagram=diagram klas
class extent=ekstensja klasy
class field=ciało klas
class file=plik klasy
class fraction defective=klasa wadliwości
class hierarchy=hierarchia klas
class klasa=kategoria
class library=biblioteka klas
class mask=maska klasy
class mean=średnia wewnątrz klasy
class member=element klasy
class member=składnik klasy
class method=metoda klasowa
class method=metoda klasy
class method=metoda statyczna
class name=nazwa klasy
class normalization=normalizacja klas
class object=egzemplarz klasy
class object=obiekt klasy
class of address=klasa adresu
class of crystal symmetry=klasa krystalograficzna
class of crystal symmetry=klasa symetrii krystalograficznej
class of leather=gatunek skóry
class of name=klasa nazwy
class of paper=klasa papieru
class of ship=klasa statku
class operation=operacja klasowa
class selector=przekaźnik sterujący alternatywny
class signature=sygnatura klasy
class structure=struktura klas
class variable=zmienna klasowa
class variable=zmienna klasy
class variable=zmienna statyczna
class-based inheritance=dziedziczenie oparte na klasach
class-based methods=metody klasowe
classic logic=logika dwuwartościowa
classic logic=logika klasyczna
classical cryptography=kryptografia klasyczna
classical cryptography=kryptografia symetryczna
classical flow=przepływ barotropowy
classical flow=przepływ klasyczny
classical flutter=flatter klasyczny
classical flutter=flatter sprzężony
classical hydrodynamics=dynamika cieczy doskonałej
classical hydrodynamics=hydrodynamika klasyczna
classical mechanics=mechanika klasyczna
classical mechanics=mechanika newtonowska
classical packed column=zwykła kolumna z wypełnieniem
classical system=układ klasyczny
classical system=układ nieskwantowany
classical thermodynamics=termodynamika klasyczna
classical thermodynamics=termostatyka
classifiable=klasyfikowalny
classification by grade=klasyfikacja węgla według klas
classification by rank=klasyfikacja węgla według typów
classification by size=klasyfikacja węgla według sortymentów
classification certificate=świadectwo klasy statku
classification of ship=klasyfikacja statku
classification of the elements=układ okresowy Mendelejewa
classification of the elements=układ okresowy pierwiastków
classification reagent=odczynnik grupowy
classification society=towarzystwo klasyfikacyjne
classification standard=norma klasyfikacyjna
classified catalogue=katalog działowy
classified information=informacja klasyfikowana
classified information=informacja zastrzeżona
classified vocabulary=słownik w układzie systematycznym
classifier=klasyfikator
classifier=sortownik
classifiers=klasyfikator
classifying cone=klasyfikator stożkowy
classifying screen=przesiewacz klasyfikacyjny
ClassLess Inter-Domain Routing=bezklasowe wybieranie trasy
classons=bozony będące kwantami pola grawitacyjnego i elektromagnetycznego
classpath=ścieżka bezwzględna
Class-Responsibility-Collaborator=klasa-odpowiedzialność-współpraca
classroom=klasa szkolna
classroom=sala lekcyjna
clastic rock=skała klastyczna
clastic rock=skała okruchowa
clathrate compounds=klatraty
clathrate compounds=związki włączeniowe
clavacin chem=klawacyna
clavacin chem=klawiformina
claviform=klawacyna
claviform=klawiformina
claw bar=piętak
claw bar=żabka ciesielska
claw coupling=sprzęgło kłowe
claw hammer=młotek do gwoździ
claw-free permutation pair=odporna na kolizje para permutacji
claws=łapy
clay binder=lepiszcze ilaste
clay glaze=szkliwo ziemne
clay glina=ił
clay grouting=zastrzyk iłowy
clay gun=zatykarka otworu spustowego
clay ironstone=glinosyderyt
clay ironstone=syderyt ilasty
clay room=donicarnia
clay slate=iłołupek
clay soil=gleba gliniasta
clay washing=pławienie gliny
clay washing=szlamowanie gliny
clay-bonded sand=masa formierska gliniasta
clay-laden fluid=płuczka iłowa
clay-pit=glinianka
cleading=izolacja ciepłochronna
cleading=otulanie pokrywanie otuliną
cleading=otulina
clean annealing=wyżarzanie beznalotowe
clean barked wood=drewno okorowane na biało
clean bole=część bezsęczna pnia
clean bomb=bomba atomowa czysta
clean conditions area=strefa czysta nieskażona
clean copy=czystopis
clean hardening=hartowanie bez nalotu
clean hardening=hartowanie czyste
clean piece rate=akord zwykły
clean reactor=reaktor czysty który jeszcze nie pracował
clean room=pomieszczenie czyste o zaostrzonych wymaganiach co do czystości i
sterylności powietrza
clean ship=zbiornikowiec czysty
clean ship=zbiornikowiec na ładunki czyste
clean sweep=przeszukiwanie radiolokacyjne bez zniekształceń
clean timber=drewno bez sęków
clean weld=zgrzeina czysta
clean-burning oil=olej napędowy niepozostawiający osadu węglowego
cleaner=lancet narzędzie formierskie
cleaner=oczyszczacz pracownik
cleaner=oczyszczarka
cleaner=środek czyszczący
cleaning cartridge=kaseta czyszcząca
cleaning cutting=cięcie uprzątające
cleaning door=drzwiczki włazowe żeliwiaka
cleaning drum=oczyszczarka bębnowa
cleaning effect=działanie czyszczące
cleaning fluid=płyn do czyszczenia
cleaning hole=otwór wyczystkowy
cleaning hole=szlamnik
cleaning hole=wyczystka
cleaning of castings=oczyszczanie odlewów
cleaning of castings=wykończanie odlewów
cleaning of coal=wzbogacanie węgła
cleaning rod=wycior
cleaning room=wykończalnia
cleaning rubber=guma do wycierania
cleaning sheet=arkusz czyszczący
cleaning tape=taśma czyszcząca
cleaning-up work=roboty porządkowe
cleanliness rating=wskaźnik zanieczyszczenia stali wtrąceniami
cleanout=czyszczak
cleanout=otwór wyczystkowy
cleanout=rewizja
cleanout=szlamnik
cleanout=wyczystka
cleanser=środek czyszczący
cleansing=czyszczenie
cleansing=oczyszczanie
cleansing cream=krem oczyszczający
cleansing milk=mleczko oczyszczające
cleanup factor=współczynnik oczyszczania
cleanup interval=odstęp czasu między czyszczeniami
clear and subtract close=wyzeruj i dodaj
clear away=usunąć
clear bole=część bezsęczna pnia
clear chill roll=walec żeliwny utwardzony
clear coloured varnish=lakier transparentowy
clear etching=trawienie przezroczyste
clear felling=cięcie zupełne
clear felling=rębnia zupełna
clear finish=wykończanie gładkie
clear height=wysokość w świetle
clear hold=wolna ładownia
clear ice=lód przezroczysty
clear instruction=rozkaz kasowania
clear lacquer=lakier bezbarwny
clear profit=zysk netto
clear screen=czyścić ekran
clear screen=kasować ekran
clear screen=wymazywać ekran
clear space=przestrzeń wolna
clear span=rozpiętość w świetle
clear state=stan kasowania
clear text=tekst czytelny
clear text=tekst jawny
clear text=wiadomość jawna
clear text password=czytelne hasło tekstowe
clear the land=obejść bezpiecznie ląd
clear the way=torować drogę
clear varnish=lakier bezbarwny
clear width=szerokość w świetle
clear wood=drewno czyste bez wad
clear-air turbulence=turbulencja bezchmurnego nieba na dużych wysokościach
clearance=klarowanie statku
clearance=luz
clearance=odprawa celna
clearance=odstęp izolacyjny
clearance=prześwit
clearance=skrajnia
clearance angle=kąt pochylenia płyty tnącej
clearance angle=kąt przyłożenia
clearance car=wagon skrajnia
clearance certificate=świadectwo odprawy celnej
clearance fit=pasowanie luźne
clearance gauge=skrajnia
clearance gauge=szczelinomierz
clearance hole=otwór przejściowy
clearance lights=światła obrysia
clearance loss=strata szczelinowa
clearance sale=wyprzedaż
clearance seal=uszczelnianie bezstykowe
clearance to earth=odstęp izolacyjny doziemny
clearance volume=objętość szkodliwa
clearance volume=przestrzeń szkodliwa w silnikach parowych i sprężarkach
tłokowych
clearance zone=przestrzeń wolna wokół urządzenia
clearcoling=gruntowanie tynku
clear-cut=karczowisko
clear-cut=poręba
clear-cut=wyrazisty
clearing=karczowisko
clearing=kasowanie
clearing=klarowanie
clearing=oczyszczanie
clearing=poręba
clearing=rozrachunek bezgotówkowy
clearing account=rachunek rozliczeniowy
clearing agent=makler klarujący
clearing bearing=namiar bezpieczny
clearing lever=dźwignia kasującą
clearing lever=kasownik
clearing mark=znak nabieżnika
clearing segment=segment kasujący
clearing wedge=klin kasownika
clearinghouse=izba rozrachunkowa
clearinghouse object entry=pozycja obiektu bazy replik
cleartext=tekst jawny
clear-view screen=szyba wirująca w oknie sterowni
clearway=na którym nie wolno zatrzymywać się pojazdom
clearway=odcinek autostrady
cleat=łącznik
cleat=listwa wzmacniająca
cleat=ostroga przeciwślizgowa
cleat=zacisk
cleat plane=płaszczyzna łupliwości
cleat plane=płaszczyzna oddzielności
cleated box=skrzynka żeberkowa rodzaj opakowania
cleated wheel=koło przeciwślizgowe z ostrogami
cleating timber=okładzina
cleating timber=opinka
cleavable=łupliwy
cleavage=kliważ
cleavage=rozszczepienie
cleavage=tupliwość
cleavage angle=kąt łupliwości
cleavage fracture=pęknięcie rozdzielcze
cleavage fracture=przełom kruchy
cleavage of bond=rozerwanie wiązania
cleavage plane=płaszczyzna łatwego poślizgu
cleavage plane=płaszczyzna łupliwości
cleavage plane=płaszczyzna oddzielności
cleaving saw=piła tracka
cleaving saw=tracznica
cleft joint=połączenie klinowe zgrzewane
clench bolt=nitowkręt
clench nail=nit szkutniczy
clepsydra=klepsydra
clepsydra=zegar wodny
clerical error=błąd kolejności
clerical error=błąd przy zapisywaniu
clerk=klark
clerk=pracownik biurowy
cleveite=kleweit odmiana uraninitu
clevis=łącznik kabłąkowy
clevis=strzemiączko
clevis=strzemię
clevis and tongue coupling=złącze widlastouchowe
clevis eye=łącznik uchowo-widlasty
clevis pin=sworzeń z łbem płaskim i otworem na zawleczkę
clevis-type coupling=górny zaczep transportowy w ciągniku
clew line=gejtawa
cliche frame=ramka kliszowa
cliche pattern plate=płyta modelowa kliszowa
click through rate=wskaźnik liczby kliknięć
click zapadka=zatrzask
clickable=aktywny
clickable image map=aktywna mapa obrazkowa
clickable image map=grafika z hiperłączami
clickable image map=grafika zawierająca hiperodnośniki
clickable image map=obrazek-mapa reagujący na kliknięcie
clicks=trzaski
clickspring=sprężyna zapadkowa
clickspring=sprężyna zatrzaskowa
cliekwork=urządzenie zapadkowe
client application=aplikacja kliencka
client application=aplikacja typu klient
client application thread=wątek aplikacji klienta
client area=obszar programu klienta
client context=kontekst klienta
client product=produkt typu klient
client software=oprogramowanie klienckie
client stub=procedura pośrednicząca klienta
client/server=klient-serwer
client/server database=baza danych typu klient-serwer
client-server=klient-serwer
client-server architecture=architektura klient-serwer
client-server database=baza danych typu klient-serwer
client-server model=model klient-serwer
client-side=kliencki
cliff=faleza
cliff=klif
cliff=urwisko skalne
cliff-cut rear window=tylna szyba o ujemnym kącie pochylenia
Clifford=algebra algebra Clifforda
climatic chamber=komora badawcza klimatyczna
climatic corrosion=korozja atmosferyczna
climatic protection=ochrona przed wpływami atmosferycznymi
climatic province=dzielnica klimatyczna
climatic stress=narażenie klimatyczne
climatic zone=strefa klimatyczna
climatizer=urządzenie klimatyzacyjne
climatological hazard=narażenie klimatyczne
climatology=klimatologia
climatotherapy=klimatoterapia
climaxed=punkt końcowy połączenia
climaxed=węzeł końcowy połączenia
climb cut grinding=szlifowanie współbieżne
climb milling=frezowanie współbieżne
climb of dislocation=wspinanie się dyslokacji
climb thread cutting=frezowanie współbieżne gwintu
climber=roślina pnąca
climbers=raki
climbers=słupołazy
climb-forward flight=lot ukośny ze wznoszeniem
climbing=wznoszenie
climbing plant=roślina pnąca
climbing roll=beczka ze wznoszeniem
climbing shuttering=szalowanie przestawne
climbing speed=prędkość przy wznoszeniu
climbing turn=zakręt bojowy
climbing turn=zakręt ze wznoszeniem
clinch=zacisk
clinch=zagięcie końca gwoździa
clinch bolt=nitowkręt
clinch rivet=nit rozwidlony
clincher-bead tyre=opona klinczerowa
clinic=przychodnia przyszpitalna
clinic scales=waga osobowa lekarska
clinical thermometer=termometr lekarski
clink=pęknięcie wskutek naprężeń cieplnych
clinker=klinkier
clinker=żużel zastygły
clinker brick=cegła klinkierowa
clinker grinder=kruszarka żużla
clinker grinder=łamacz żużla
clinker grinder=rozdrabniacz żużla
clinker plating=poszycie zakładkowe
clinkering=klinkierowanie
clinkering=powstawanie klinkieru
clinkering=usuwanie żużla z rusztu
clinkering=zażużlanie rusztu
clinkering bar=drąg do łamania żużla
clinkering temperature=temperatura powstawania klinkieru
clinometer=chyłomierz
clinometer=eklimetr
clinometer=klinometr
clinometer=pochylnik
clinometer=stratymetr
clinometer=upadomierz
clintonite=klintonit
clintonite=sejbertyt
clip boundary=granice obcinania
clip hook=karabińczyk
clip of wool=strzyża owiec
clip path=ścieżka obcinania
clip rectange=prostokąt obcinania
clip region=obszar obcinania
clip test=test obcinania
clip zacisk=chomątko
clip zacisk=spinacz
clipboard=schowek
clipbook=wieloschowek
clipper=maszynka do strzyżenia
clipper=nożyce do taśm
clipper=ogranicznik sygnałów
clipper=układ obcinający
Clipper chip=układ bezstratny
clipping circuit=ogranicznik sygnałów
clipping circuit=układ obcinający
clipping level=poziom obcinania
clipping path=ścieżka obcinania
clipping press=okrawarka
clipping press=prasa do okrawania
clippings=obcinki
clippings=skrawki
cloaking=ukrywanie
cloaking=zasłanianie
cloak-room=przechowalnia bagażu
cloak-room=szatnia
clock=zegar
clock cage=szkielet zegara
clock card=karta zegarowa
clock chip=układ zegarowy
clock circuit=układ generacji sygnałów zegarowych
clock counter=licznik zegarowy
clock driver=zasilacz zegarowy impulsów
clock escapement=wychwyt zegarowy
clock event=zdarzenie zegarowe
clock format=format godziny
clock frequency=częstotliwość zegara
clock frequency=częstotliwość zegarowa
clock input=wejście zegarowe
clock output=wyjście zegarowe
clock paradox=dylatacja czasu
clock paradox=paradoks zegarowy w teorii względności
clock paradox=wydłużanie się czasu
clock pulse=impuls zegarowy
clock rate=chód zegara
clock rate=częstotliwość cyklu zegarowego
clock rate=częstotliwość zegarowa
clock rating=ustalanie chodu zegara
clock rating=wzorcowanie zegara
clock signal=sygnał zegarowy
clock skew=przesunięcie czasowe impulsów zegarowych
clock timing=taktowanie zegarem
clock track=ścieżka synchronizująca zegarowa
clock/calendar board=płyta z zegarem i kalendarzem
clocked flip-flop=przerzutnik synchronizowany
clocking=sygnałów
clocking=synchronizowanie
clocking=taktowanie
clocking=taktowanie impulsów
clockpulse generator=generator impulsów zegarowych
clock-train=mechanizm zegarowy
clock-type spring=sprężyna napędowa spiralna
clockwise=w kierunku obrotu wskazówek zegara
clockwise=zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
clockwise=zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara
clockwork=mechanizm zegarowy
clogging=zabrudzenie
clogging=zapychanie się
clogging=zatykanie się przewodów
clogging of waters=spiętrzenie wód wskutek zatarasowania koryta rzeki
closable operator=operator domykalny
close an account=zamknąć rachunek
close annealing=wyżarzanie czyste
close at hand=pod ręką
close bend test=próba zginania o kąt 180°
close circuit=zamknąć obwód
close class of fit=klasa dokładna gwintów
close contact=kontakt bezpośredni
close contact glue=klej wymagający dokładnego przylegania powierzchni sklejanych
close down=factory zamknąć fabrykę
close fit=pasowanie ciasne
close formation=szyk zwarty
close hauled sailing=żeglowanie na wiatr
close in=zamknąć w
close nipple=złączka wkrętna z gwintem ciągłym
close packing of atoms=ścisłe upakowanie atomów
close packing of atoms=zwarte rozmieszczenie atomów
close pattern return bend=łuk rurowy 180° zwarty
close port=port morski na rzece
close proximity=zbliżenie na bardzo małą odległość
close routine=podprogram zamknięty
close routine=program zamknięty
close season=okres ochronny
close stowing anchor=kotwica składana
close talking microphone=mikrofon przy-ustny
close the land=podchodzić do lądu
close timbering=obudowa zwarta
close timbering=odeskowanie zwarte
close to the ground=przy samej ziemi
close to unity=zbliżony do jedności
close together=blisko siebie
close together=tuż obok siebie
close up rivet=zakuwać nit
close up rivet=zamykać nit
close work=przecinka
close work=sztolnia łącznikowa
close-annealed=wyżarzony czysto
close-annealed sheet=blacha cienka wyżarzona w pakietach
closed=domknięty w topologii
closed=geometrii
closed=zamknięty
closed=zamknięty w algebrze
closed account=rachunek zamknięty
closed basin=basen portowy zamykany bramą
closed bearing mounting=gniazdo zamknięte łożyska
closed bus system=system z zamkniętą magistralą
closed butt weld=spoina czołowa bez odstępu
closed chain=łańcuch bez końca
closed chain=łańcuch zamknięty
closed circuit television=telewizja użytkowa
closed circuit voltage=napięcie przy obwodzie zamkniętym
closed circuit voltage=napięcie robocze
closed cornice=okap podszalowany
closed cornice=okap z podbitką
closed cup=tygiel zamknięty do badania temperatury zapłonu
closed curve=krzywa zamknięta
closed cycle=obieg zamknięty
closed edge path=droga krawędziowa zamknięta
closed end drawn cup needle bearing=łożysko igiełkowe nieprzelotowe z
pierścieniem tłoczonym
closed end of spring=koniec przyłożony sprężyny śrubowej naciskowej
closed flange=zagięcie o kącie ostrym przy ruchu gięcia > 90°
closed flash-point=temperatura zapłonu mierzona w naczyniu zamkniętym
closed flow-meter=przepływomierz zamknięty
closed formula=formuła domknięta
closed fuel cycle=zamknięty cykl paliwowy
closed funicular polygon=wielobok sznurowy zamknięty
closed graph theorem=twierdzenie o domkniętym wykresie
closed impeller=wirnik zamknięty obustronnie
closed interval=przedział domknięty
closed joint=złącze bez odstępu
closed kinematic chain=łańcuch kinematyczny zamknięty
closed length of shaft=odległość między osiami przegubów wału zsuniętego wał
dwuprzegubowy-teleskopowy
closed loop=obwód zamknięty
closed loop=oczko sieci
closed loop=pętla zamknięta
closed loop=pętla zamknięta rozkazów
closed mapping=odwzorowanie domknięte
closed mouth tongs=kleszcze kowalskie płaskie
closed nozzle type injector=wtryskiwacz z dyszą zamkniętą
closed operator=operator domknięty
closed pair=para kinematyczna niższa
closed pair=para kinematyczna niższego rzędu
closed pass=wykrój zamknięty
closed path=droga zamknięta
closed planer=strugarka bramowa
closed planer=strugarka wzdłużna dwustojakowa
closed private network=zamknięta sieć prywatna
closed root joint=złącze bez odstępu
closed rope=lina bez końca
closed rope=lina okrężna
closed rope=lina zamknięta
closed sea=morze zamknięte
closed set=zbiór domknięty
closed shell=warstwa elektronowa zamknięta
closed shell=warstwa zapełniona
closed shop=ośrodek obliczeniowy ni
closed shop=ośrodek obliczeniowy niedostępny
closed shop=sklep zamknięty
closed shop=zakład przemysłowy zatrudniający tylko członków związku zawodowego
closed space=pomieszczenie zamknięte
closed spring=sprężyna zblokowana
closed spring=sprężyna zwarta
closed subgroup=podgrupa domknięta
closed subroutine=podprogram zamknięty
closed system=układ zamknięty
closed train=przekładnia zębata zwarta ze współosiowym wałem czynnym i biernym
closed traverse=ciąg poligonowy zamknięty
closed traverse=poligon zamknięty
closed user group=zamknięta grupa użytkowników
closed-belt conveyor=przenośnik okrężny
closed-bottom mould=wlewnica gluchodenna
closed-bottom mould=wlewnica z dnem
closed-cell foamed plastic=tworzywo sztuczne spienione o komórkach zamkniętych
closed-centre valve=rozdzielacz z przepływem zamkniętym w położeniu neutralnym
closed-circuit=wind tunnel tunel aerodynamiczny o obiegu zamkniętym
closed-circuit cooling=chłodzenie obiegowe
closed-circuit television=sieć telewizyjna zamknięta
closed-circuit television=telewizja przemysłowa
closed-circuit television=telewizja użytkowa
closed-circuit voltage=napięcie przy obwodzie zamkniętym
closed-circuit voltage=napięcie robocze
closed-die forging=kucie w matrycach zamkniętych
closed-end mould=wlewnica głuchodenna
closed-end mould=wlewnica z dnem
closed-jet wind tunnel=tunel aerodynamiczny o zamkniętej przestrzeni pomiarowej
closed-joint pressure gas welding=zgrzewanie gazowe zwarciowe
closed-loop control=sterowanie w obwodzie zamkniętym
closed-loop control=sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym
close-down=awaryjne zakończenie pracy
close-down=wyłączenie z eksploatacji
close-grained structure=struktura drobnoziarnista
close-grained wood=drewno gęstosłoiste
close-in weapon system=system obrony bezpośredniej w marynarce wojennej
close-mesh=siatka o drobnych oczkach
closeness in estimation=dokładność w estymacji
closeness of winding=gęstość uzwojenia
close-packed hexagonal metals=metale o sieci heksagonalnej zwarcie wypełnionej
close-packed lattice=sieć przestrzenna gęsto upakowana o zwartym rozmieszczeniu
atomów
closer=część cegł
closer=kamień zwornikowy w sklepieniu
closer=napęd łącznika
closer=urządzenie zamykające
closer=zwornik
close-running fit=pasowanie obrotowe ciasne
close-set timbering=obudowa pełna odrzwiami
close-set timbering=obudowa szeregami
close-set timbering=organy
closest point of approach=punkt największego zbliżenia
close-support fighter=myśliwiec bezpośredniego wsparcia
close-support fighter=myśliwiec taktyczny
closet=alkierz
closet=klozet
closet=szafa w ścianie
closet=ustęp
close-talking microphone=mikrofon przyustny
close-talking response=skuteczność parafoniczna mikrofonu
close-up=zbliżenie
close-up view=widok z bliska
closing=kucie tulei
closing=zamykanie
closing component=organ zamykający
closing component=zawieradło
closing contact=styk zwiemy
closing cylinder=cylinder zwierający w maszynie ciśnieniowej
closing error=btąd zamknięcia poligonu
closing floor=pole składania form
closing floor=stanowiska składania
closing inventory=zasób materiału w końcu okresu pracy
closing line=linia zamykająca wielobok sznurowy
closing machine=zamykarka opakowań
closing of the weld=zakończenie spoiny
closing organ=organ zamykający
closing organ=zawieradło
closing plunger=tłok zwierający w maszynie ciśnieniowej
closing rate=prędkość zbliżania się
closing shutter=migawka gilotynowa
closing side of the polygon of forces=zamykająca wieloboku sil
closing time=czas zamykania łącznika
closing time=godzina zamknięcia
closure gasket=uszczelka kołnierza pokrywy reaktora
closure head=pokrywa zbiornika reaktora
closure line=wiersz wypełniający
closure nut=nakrętka szpilki pokrywy reaktora
closure of lane=zamknięcie pasa ruchu
closure of set=domknięcie zbioru
closure of the shel=zapełnienie powłoki elektronowej
closure property=własność domkniętości
closure weld=zgrzeina zamykająca clot
cloth beam=na który nawija się gotowa tkanina
cloth beam=wał krosna
cloth binding=oprawa płócienna
cloth breaking machine=łamarka sztywnika
cloth count=liczba nitek osnowy i wątku tkaniny na powierzchni 1 cala
kwadratowego
cloth crabbing=zaparzanie tkanin w naprężeniu
cloth filter=filtr tkaninowy
cloth filter dust collector=odpylnik rękawowy
cloth filter dust collector=odpylnik tkaninowy
cloth filter dust collector=odpylnik workowy
cloth mellowing machine=gładziarka czezyngowa
cloth mellowing machine=gładziarka morująca
cloth printing machine=drukarka tkanin
cloth rolling machine=nawijarka tkanin
cloth shearing machine=postrzygarka tkanin
cloth tester=przyrząd do badania wytrzymałości tkanin
cloth tkanina=bryt płótna żaglowego
cloth tkanina=sukno
clothes hoist=wyciąg ubraniowy
clothes moth=mól
clothes press=prasownica do odzieży
clothing industry=przemysł odzieżowy
clothing leather=skóra odzieżowa
clothlooking frame=przeglądarka tkanin
clothoid=klotoida
clothoid=spirala Cornu
cloud base=podstawa chmur
cloud cavitation=kawitacja kłębiasta
cloud ceiling=pułap chmur
cloud chamber=komora mgłowa
cloud cover=stan zachmurzenia
cloud cover=zachmurzenie
cloud dose=dawka od chmury
cloud effect=chmurność przezrocza
cloud formation=rodzaj chmur
cloud formation=tworzenie się chmur
cloud height=wysokość bezwzględna podstawy chmur
cloud immersion=niep
cloud immersion=stan zachmurzenia
cloud immersion=zachmurzenie
cloud immersion=zanurzenie w chmurze cloudiness
cloud immersion=zmętnienie
cloud modification=modyfikacja chmur w celu uzyskania zmiany pogody nad
określonym obszarem
cloud seeding=rozsiewanie środków chemicznych w chmurach w celu wywołania
deszczu
cloud track=ślad w komorze mglowej
cloudburst=oberwanie chmury
cloudburst treatment=kuleczkowanie
cloudburst treatment=śrubowanie utwardzanie powierzchni śrutem
clouded glass=szkło matowe
clouding=utrata potysku
clouding=zmatowienie
cloudless=bezchmurny
cloud-point=temperatura mętnienia
cloudy crystal-ball model=model optyczny jądra atomowego
cloudy lookthrough=przezrocze chmurne
cloudy sky=niebo zachmurzone
clout nail=ćwiek
clove=goździk
clove of garlic=ząbek czosnku
clove oil=olejek goździkowy
clover huller=bukownik
clover huller=tarka do koniczyny
clover-leaf cam=krzywka tarczowa o cztero-kątnej osi symetrii
clover-leaf junction=koniczyna typ skrzyżowania
clump=iłołupek
clump=łupek ilasty
clupeine=klupeina
cluster absorber rod=pręt pochłaniający typu klasterowego
cluster analysis=analiza grupowa
cluster analysis=analiza klastrowa
cluster bomb=bomba kasetowa
cluster control rod=pręt regulacyjny typu klasterowego
cluster membership list=lista węzłów klastra
cluster mill=walcarka wielowalcowa
cluster model=model gronowy jądra atomowego
cluster model=model klastrowy
cluster of fuel rods=wiązka paliwowa
cluster point=punkt skupienia zbioru
cluster printing=drukowanie klastrowe
cluster resource=zasoby klastra
cluster resource group=grupa zasobów klastra
cluster sampling=grupowe pobieranie próbki
clustering=grupowanie
clutch=sprzęgło wlączalne w ruchu
clutch action of epicyclic gear=zblokowanie przekładni obiegowej
clutch centre plate=tarcza sprzęgłowa
clutch compression spring=sprężyna dociskowa sprzęgła
clutch disk stack=ściśnięty zespół płytek sprzęgła
clutch drive plate=tarcza napędzająca sprzęgła
clutch facing=okładzina sprzęgła
clutch fork=widełki wyłączające sprzęgła
clutch jaw=kieł sprzęgłowy
clutch operation mechanism=wyprzęgnik sprzęgła
clutch pedal=pedał sprzęgła
clutch pilot=wodzidło sprzęgła
clutch pressure plate=tarcza dociskowa sprzęgła
clutch release mechanism=wyprzęgnik sprzęgła
clutch release yoke=widełki wyłączające sprzęgła
clutch shell=obudowa sprzęgła
clutch shell=wieniec sprzęgła
clutch shift rail=wodzidło sprzęgła
clutch shoe=klocek cierny sprzęgła
clutch slave cylinder=siłownik hydrauliczny wyprzęgający
clutch spigot=czop centrujący sprzęgła
clutch throwout=wyłączenie sprzęgła
clutch wheel=sprzęgnik
clutch-shaft=wałek napędowy skrzynki biegów
clutch-shaft=wałek sprzęgłowy
clutter=zakłócenia bierne
coacervate=koacerwat
coacervation=koacerwacja
coach-work=nadwozie
co-acting parts=części współpracujące
coactivator=koaktywator
coagel=koażel
coagulability=krzepliwość
coagulability=zdolność do koagulacji
coagulant=koagulant
coagulant=koagulator
coagulant=środek koagulujący
coagulate=koagulat
coagulate=koagulować
coagulate=krzepnąć
coagulate=ścinać się
coagulation=koagulacja
coagulation=ścinanie się
coagulation contentration=stężenie koagulujące
coagulation contentration=wartość koagulacyjna
coagulation contentration=wartość progowa koagulacji
coagulum=koagulat
coak=występ w połączeniu na zamek
coal barge=barka węglowa
coal basin=niecka węglowa
coal basin=zagłębie węglowe
coal bed=pokład węgla
coal bin=skrzynia na węgiel
coal bin=zasobnik węgla
coal blasting=urabnianie węgla strzelaniem
coal blending=uśrednianie węgla
coal brass=piryt węglowy
coal bunker=zasiek węglowy
coal bunker=zasobnik węgla
coal car=węglarka wagon
coal carbonization=odgazowywanie węgla
coal carrier=statek do przewozu węgla
coal carrier=węglowiec
coal charging machine=wsadnica
coal chemicals=produkty węglopochodne
coal combine=kombajn węglowy
coal conversion=konwersja węgla
coal crusher=kruszarka węgla
coal cutter=wrębiarka do węgla
coal deposit=złoże węglowe
coal digger=górnik przodkowy
coal digger=rębacz
coal district=zagłębie węglowe
coal dressing plant=zakład mechanicznej przeróbki węgla
coal dry cleaning=wzbogacanie węgla na sucho
coal dust=pył węglowy
coal face=przodek węglowy
coal feeder=podajnik węgla
coal formation=formacja węglowa
coal gangway=chodnik w węglu
coal gas=gaz węglowy
coal gasification=zgazowanie węgla
coal gate=warstwownica
coal getter=górnik przodkowy
coal getter=rębacz
coal getter=urabiarka do węgla
coal getting=urabianie węgla
coal getting=wybieranie węgla
coal getting machine=urabiarka do węgla
coal handling=nawęglanie
coal handling=przeładunek węgla
coal handling=zaopatrywanie w węgiel
coal heading=chodnik w węglu
coal height=miąższość utworów karbońskich
coal hydrogenation=upłynnianie węgla
coal hydrogenation=uwodornianie węgla
coal liquefaction=upłynnianie węgla
coal liquefaction=uwodornianie węgla
Coal Measures=warstwy karbońskie
Coal Measures=warstwy węglowe
coal oil=nafta
coal oil=olej węglowy
coal outburst=wyrzut węgla
coal passer=węglarz
coal pillar=filar węglowy
coal pillar=noga węglowa
coal pillar=płot węglowy
coal pipe=cienki i nieregularny pokład węgla
coal planer=strug węglowy
coal plant=elektrownia węglowa
coal plough=pług węglowy
coal preparation plant=zakład mechanicznej przeróbki węgla
coal pulverizer=młyn węglowy
coal pyrite=piryt węglowy
coal raising=wydobywanie węgla
coal resources=zasoby węgla
coal seam=cienki pokład węgla
coal seat=spąg pokładu węglowego
coal size=sortyment węgla
coal stalls=komory węglowe do uwodorniania węgla
coal swelling=wydymanie węgla
coal washer=płuczka węglowa
coal wet cleaning=wzbogacanie węgla na mokro
coal-dust gasifier=generator na pył węglowy
coal-dust mill=młyn pyłowy do węgla
coalesced cementite=cementyt skoagulowany
coalescence=koalescencja
coalescence process=koalescencja kropel wody w atmosferze
coal-field=zagłębie węglowe
coal-fired=opalany węglem
coal-handling plant=urządzenie do nawęglania
coalification=uwęglanie
coaling=bunkrowanie węgla
coaling=nawęglanie parowozu
coal-in-oil suspension=koloidalna zawiesina pyłu węglowego w oleju opałowym
coalite=półkoks
coal-milling plant=młynownia
coal-milling plant=urządzenie młynowe
coal-mine=kopalnia węgla
coal-mine fire=pożar kopalniany
coal-miner=górnik węglowy
coal-mining=górnictwo węglowe
coal-ore carrier=rudowęglowiec
coal-pile=hałda węglowa
coal-pile=usypisko węgla
coal-pit=szyb wydobywczy kopalni węgla
coal-ship=statek do przewozu węgla
coal-ship=węglowiec
coal-tar=smoła węglowa
coal-tar dye=barwnik smołowy
coal-tar pitch=pak węglowy
coaltitude=dopełnienie wysokości
coaltitude=odległość zenitalna gwiazd
coaming=zrębnica
coaming bar=zrębnik
Coanda effect=zjawisko Coandy
coannular nozzles=dysze pierścieniowe współosiowe
coarse adjustment=nastawienie zgrubne
coarse aggregate=kruszywo grube
coarse clearance fit=pasowanie przestronne luźne
coarse control=regulacja zgrubna
coarse control=sterowanie zgrubne
coarse control of reactor=kompensacja reaktora
coarse control rod=pręt kompensacyjny
coarse crusher=kruszarka wstępna
coarse crushing=kruszenie wstępne
coarse cut=nacięcie pilnika zdzieraka
coarse file=pilnik zdzierak
coarse filter=filtr wstępnego oczyszczania
coarse filter=filtr wstępny
coarse fish=nazwa handlowa ryb drugiej jakości
coarse lamellar pearlite=perlit gruboplytkowy
coarse metal=kamień surowy
coarse mill=młyn do grubego mielenia
coarse mill=młyn grubomielący
coarse mixture=mieszanka o paliwie niedostatecznie rozpylonym
coarse ore=ruda w kęsach
coarse pearlite=perlit grubopłytkowy
coarse pitch=duży skok Śmigla
coarse sand=piasek gruboziarnisty
coarse sieve=sito grube
coarse solder=lut miękki ołowiowo-cynowy
coarse stone=tłuczeń gruby
coarse structure=struktura gruboziarnista
coarse thread=gwint grubozwojny o dużym skoku
coarse thread=gwint zwykły
coarse tolerance quality=klasa zgrubna gwintów
coarse-grained=gruboziarnisty
coarse-grained multiprocessing=wieloprzetwarzanie precyzyjne
coarse-grained structure=gruboziarnistość
coarse-grained structure=struktura gruboziarnista
coarse-grained wood=drewno rzadkosloiste
coarse-grained wood=drewno szerokosloiste
coarse-grinding=rozdrabnianie grube
coarse-grinding=rozdrabnianie wstępne
coarseness=chropowatość
coarseness=gruboziarnistość
coarseness=szorstkość
coarsening of pitch=zwiększenie skoku Śmigla
coarsening propensities=skłonność do rozrostu ziarn
coarse-pitch gear=koło zębate o dużym module
coast down=wybieg pompy
coast erosion=erozja brzegowa
coast guard submersible=okręt podwodny ochrony wybrzeża
coast pilot=locja książka
coast quard submersible=okręt podwodny ochrony wybrzeża
coastal=brzegowy
coastal=przybrzeżny
coastal belt=pas przybrzeżny
coastal berm=wal brzegowy
coastal craft=okręt obrony przybrzeżnej
coastal current=prąd przybrzeżny
coastal engineering=inżynieria brzegowa
coastal lake=laguna przybrzeżna
coastal navigation=nawigacja przybrzeżna
coastal patrol craft=okręt patrolu przybrzeżnego
coastal reef=rafa brzegowa
coastal refraction=efekt brzegowy
coastal refraction=refrakcja brzegowa
coastal site=lokalizacja przybrzeżna
coastal traffic=ruch przybrzeżny
coaster=kabotażowiec
coaster=statek żeglugi przybrzeżnej
coasting=bieg z rozpędu
coasting=kabotaż
coasting=wybieg
coasting=żegluga przybrzeżna
coasting barge=lichtuga
coasting flight=lot bezwładny pocisku rakietowego po wypaleniu się paliwa
coasting lights=światła nawigacyjne brzegowe
coasting of temperature=wzrost temperatury pieca po odcięciu dopływu paliwa
coasting trade=kabotaż
coasting trade=żegluga przybrzeżna
coasting vessel=kabotażowiec
coasting vessel=statek żeglugi przybrzeżnej
coastline=linia brzegowa
coat nail=gwóźdź tapicerski
coated abrasive=materiał ścierny naniesiony powierzchniowo
coated electrode=elektroda otulona
coated fabric=tkanina powleczona
coated fuel particle=kulka paliwowa powleczona
coated paper=papier powlekany
coated pellet=pastylka paliwowa powleczona
coated powder=proch bezdymny żelatynizowany
coated rod=pałeczka otulona
coated sheet=blacha pokryta innym metalem
coated sheet=blacha z powłoką metaliczną
coated wire=drut otulony
coater=maszyna do powlekania
coating=nakładanie powłok
coating=oblew
coating=pokrywanie
coating=powlekanie
coating=powloką
coating by hot dipping=powlekanie ogniowe
coating by vacuum deposition=powlekanie próżniowe
coating compound=masa do pokrywania tkaniny
coating compound=papieru
coating machine=maszyna oblewnicza
coating metal=metal powłoki
coating metal=metal powłokowy
coating of an electrode=otulanie elektrody
coating of an electrode=otulina elektrody
coating paper=papier podłożowy
coating with rubber=gumowanie
coauthor=współautor
coax coaxial cable=kabel koncentryczny
coax coaxial cable=kabel współosiowy
coax i al=współosiowy
coax module=moduł koncentryczny
coaxial cable=kabel koncentryczny
coaxial cable=kabel współosiowy
coaxial capacitor=kondensator cylindryczny
coaxial capacitor=kondensator współosiowy
coaxial pair=tor współosiowy
coaxial planes=płaszczyzny współliniowe
coaxial planes=płaszczyzny współosiowe
coaxial resonator=rezonator współosiowy
coaxial tube=lampa współosiowa
coaxial wavemeter=falomierz współosiowy
coaxing=przetrenowanie materiału
cob=bryła węgla
cob=cegła niewypalona
cob=masa gliniasta do budowy ścian
cobalamin=kobalamina
cobalt bloom=erytryn
cobalt bloom=kwiat kobaltowy
cobalt blue=biękit Thenarda
cobalt blue=błękit kobaltowy
cobalt bomb=bomba kobaltowa
cobalt glance=błyszcz kobaltu
cobalt glance=kobaltyn
cobalt glass=szkło kobaltowe
cobalt green=zieleń kobaltowa
cobalt green=zieleń Rinmanna
cobalt group=kobaltowce Co
cobalt pyrite=piryt kobaltowy
cobalt soap=mydło kobaltowe
cobalt steel=stal kobaltowa
cobalt yellow=żółcień kobaltowa
cobaltammine=amoniakat kobaltowy
cobaltammine=kobaltiak
cobaltic=kobaltowy
cobaltinitrite=sześcioazotynokobaltan
cobaltite=błyszcz kobaltu
cobaltite=kobaltyn
cobaltous=kobaltawy
cobber=przebieracz rudy pracownik
cobble=brukowiec
cobble=kamień polny
cobble=kostka sortyment węgla
cobble=otoczak
cobble=wyrób wadliwie odwalcowany na skutek zak
cobble shear=nożyca do cięcia na kawałki wyrobów wadliwie odwalcowanych
coboundary=kobrzeg
coboundary operator=operator kobrzegu
cobwebbing=klejów
cobwebbing=nitkowanie lakierów
cocatalyst=kokatalizator
cocategory=kategoria dualna
cocategory=kokategoria
cochain=kołańcuch
cochannel=kanał wspólny
cochineal=koszenila barwnik naturalny
cock head=łeb trapezowy wklęsły wkrętu
cock valve=kurek
cock valve=zawór kurkowy
cock wheel=koło zębate pośredniczące
cockbill=skantować reję
Cockcroft-Walton accelerator=akcelerator Cockcrofta-Waltona
cocker sprag=przypora
cocker sprag=zastrzał
cockermeg=stojak organowy
cocking handle=rękojeść zamkowa w karabinie maszynowym
cocking lever=dźwignia napinająca
cocking lever=napinacz kurka
cocking piece=kurek w karabinie
cockle=kurczyć się
cockle=marszczyć się
cockles=falistość krawędzi blach wada
cockpit=kabina pilota
cockpit=kokpit jachtu
cockpit canopy=limuzynka
cockpit canopy=osłona kabiny samolotu
cockpit drill=czynności załogi w kabinie samolotu przed lotem
cockroach=tekst składany małymi literami
cocoa=kakao napój
cocoa=kakao proszek
cocoa powder=proch czekoladowy odmiana prochu czarnego
coconut=orzech kokosowy
coconut fibre=włókno kokosowe
coconut milk=mleczko kokosowe
coconut oil=olej kokosowy
coconut water=mleczko kokosowe
cocoon beater=trzeparka kokonów
cocoon beating=trzepanie kokonów
cocoon shell=oprzęd kokonu
cocoon spinning=oprzędzanie
cocooning=kokonizacja opakowanie
cocurrent=współprądowy
cocurrent flow recuperator=rekuperator współprądowy
cocycle=kocyki
cod=wątłusz
codamine=kodamina
code audit=rewizja kodu
code builder=twórca aplikacji
code check=kontrola kodu
code combination=ciąg kodowy
code conversion=konwersja kodu
code converter=przetwornik kodu
code disk=tarcza kodowa
code division multiple access=wielodostęp z podziałem kodowym
code extension character=znak rozszerzenia kodu
code flag=flaga kodu
code generator=generator kodu
code load=ładowanie kodu
code of construction=przepisy konstrukcyjne
code of practice=norma czynnościowa
code of practice=przepisy techniczne
code of practice=wytyczne postępowania
code page=strona kodowa
code page global identifier=globalny identyfikator strony kodowej
code point=punkt kodowy
code receiver=odbiornik kodu
code safety valve=zawór bezpieczeństwa według przepisów techniczn
code safety valve=znormalizowany zawór bezpieczeństwa
code sample=przykładowy kod
code sample=przykładowy kod źródłowy
code sample=przykładowy program
code segment=segment kodu
code set=lista kodu
code set=lista słów kodowych
code snippet=fragment kodu
code symbol=symbol kodowy
code symbol position=pozycja kodowa
code symbol position=rząd kodowy
code tree=drzewo kodowe
code tree=schemat kodowy
codebase=baza informacji zarządzania
codec=coder-decoder
codec=kodek
codec=koder-dekoder
codeclination=dopełnienie deklinacji
codeclination=odległość biegunowa gwiazd
coded=kodowany
coded optical character=znak graficzny
code-free programming=programowanie bez kodowania
codeine=kodeina
codeine=metylomorfina
codend=kutel niewodu
codend=worek włoka
codend protector=fartuch włoka
codeposition=współosadzanie
coder=koder
coder=kodujący pracownik
coder=urządzenie kodujące
coder-decoder=kodek
coder-decoder=koder-dekoder
coder-decoder=układ kodująco-dekodujący
code-signing verification=weryfikacja przez podpisywanie kodu
codestillation=współdestylacja
codeword=słowo kluczowe
codimension=kowymiar
coding device=koder
coding scheme=metoda kodowania danych
coding scheme=schemat kodowania
cod-liver oil=olej dorszowy
cod-liver oil=tran dorszowy
codominant trait=cecha kodom inująca
codon=kodon
co-driver=zmiennik kierowcy
co-edition=koedycja
co-edition=wspólne wydanie książki
coefficient field=ciało współczynników
coefficient of compressibility=współczynnik ściśliwości
coefficient of contraction=współczynnik przewężenia strugi
coefficient of contraction=współczynnik zwężenia
coefficient of cubical elasticity=moduł Helmhol
coefficient of cubical elasticity=moduł odkształcenia objętościowego
coefficient of cubical elasticity=moduł ściśliwości
coefficient of deformation=współczynnik odkształcenia plastycznego
coefficient of determination=współczynnik determinacji
coefficient of direct elasticity=moduł sprężystości wzdłużnej
coefficient of direct elasticity=współczynnik sprężystości wzdłużnej
coefficient of discharge=współczynnik wypływu
coefficient of dispersion=współczynnik dyspersji
coefficient of draught=współczynnik gniotu
coefficient of dynamie viscosity=współczynnik lepkości dynamicznej
coefficient of dynamie viscosity=współczynnik Poiseuillea
coefficient of elasticity=moduł sprężystości
coefficient of elasticity=współczynnik sprężystości
coefficient of elongation=współczynnik wydłużenia przy walcowaniu
coefficient of fluctuation of speed=stopień nierównomierności biegu
coefficient of friction=współczynnik tarcia
coefficient of heat transfer=współczynnik przenikania ciepła
coefficient of insensitiveness=współczynnik nieczułości regulatora
coefficient of internal friction=współczynnik lepkości dynamiczne
coefficient of internal friction=współczynnik tarcia wewnętrznego
coefficient of kinematic viscosity=współczynnik lepkości kinematycznej
coefficient of kinematic viscosity=współczynnik zawiesistości
coefficient of linear expansion=współczynnik rozszerzalności liniowej
coefficient of mass-transfer=współczynnik przenikania masy
coefficient of mutual induction=indukcyjność wzajemna
coefficient of performance=współczynnik wydajności
coefficient of performance=współczynnik wydajności chłodniczej
coefficient of reflection=współczynnik odbicia
coefficient of restitution=współczynnik odbicia przy uderzeniu
coefficient of restitution=współczynnik restytucji
coefficient of rigidity=moduł ścinania
coefficient of rigidity=moduł sprężystości poprzecznej
coefficient of rigidity=moduł sprężystości postaciowej
coefficient of soil reaction=współczynnik podatności gruntu
coefficient of spread=współczynnik poszerzenia przy walcowaniu
coefficient of steadiness=odwrotność stopnia nierównomierności biegu
coefficient of steadiness=współczynnik stabilizacji
coefficient of thermal expansion=współczynnik rozszerzalności cieplnej
coefficient of thrust=współczynnik ciągu
coefficient of transverse elasticity=moduł sprężystości poprzecznej
coefficient of transverse elasticity=moduł sprężystości postaciowej
coefficient of turbulent friction=współczynnik lepkości burzliwej
coefficient of turbulent friction=współczynnik tarcia burzliwego
coefficient of utilization=sprawność oświetlenia
coefficient of utilization=wskaźnik wykorzystania strumienia świetlnego
coefficient of variation=współczynnik zmienności
coefficient of velocity=stała szybkości reakcji
coefficient of velocity=współczynnik prędkości wypływu
coefficients of form=współczynniki pełnotliwości
coenzyme=koenzym
coercive force=koercja pola magnetycznego
coercive force=natężenie koercyjne
coesite=koezyt
coexact=kodokładny
coexact sequence=ciąg kodokładny
coexistence of phases=współistnienie faz
coexisting phases=fazy termodynamiczne sprzężone
coexisting phases=fazy współistniejące
coextrusion=wyciskanie współbieżne
Cof=świadectwo zdatności do lotu
cofactor=dopełnienie algebraiczne
coffee=kawa napój
coffee beans=ziarna kawy
coffee grinder=młynek do kawy
coffeine=kofeina
coffeine=teina
cofferdam=koferdam
cofferdam=przedział izolacyjny
cofferdam=przedział ochronny
coffering=budowa grodzy
coffin annealing=wyżarzanie w szczelnej skrzyni
cofibration=korozwłóknienie
cofibre=kowłókno
cofinal=wspólkońcowy
co-fluctual lines=linie jednakowych prędkości pływowych
cofunctions=funkcje trygonometryczne sprzężone
cog=drewniany
cog=kaszt
cog=stos
cog=wypust
cog=występ
cog=ząb wstawiany
cog railway=kolej zębata
cog scarf joint=połączenie na zamek
cogbelt=pas zębaty
cogbelt=pasek zadań
cogged joint=połączenie na wrębienie częściowe
cogger=stosiarz
cogging=łączenie na wrębienie częściowe
cogging=wstępne przekuwanie wlewka
cogging=wstępne walcowanie wlewka
cogging hammer=młot do przekuwania wstępnego
cogging mill=walcarka wstępna
cogging mill=zgniatacz kęsisk kwadratowych
cogging of motor=zacięcie się silnika
cogging of motor=zakleszczenie silnika
cognac=koniak francuski
cognac oil=enantan etylu
cognate inclusion=autolit
cognate inclusion=inkluzja rodzima
cognitive model=model poznawczy
cognitive science=nauka kognitywna
cognitive science=nauka o poznawaniu
cog-wheel=koło zębate o zębach wstawianych
cohenite=kohenit cementyt meteorytowy
cohere=przylegać
cohere=przywierać
coherence koherencja=spójność
coherency check=sprawdzanie spójności
coherent=koherentny
coherent continuous wave=koherentna fala ciągła
coherent flexible fibre bundle transmitting images=obrazowód
coherent light=światło koherentne
coherent light=światło spójne
coherent light detection and ranging=dalmierz laserowy
coherent light detection and ranging=kolidar
coherent light detection and ranging=lokator laserowy
coherent oscillator=generator koherentny
coherent phase shift keying=koherentne kluczowanie z przesuwem fazy
coherent radiation=promieniowanie spójne
coherent scattering=rozpraszanie koherentne
coherent scattering=rozpraszanie spójne
coherent scattering cross-section=przekrój czynny rozpraszania spójnego
coherent topology=topologia staba w teorii homologii
coherent-pulse radar=radiolokator impulsowy koherentny
coheres=być logicznie spójnym
cohering=być logicznie spójnym
cohesion force=siła kohezji
cohesive failure=rozdzielenie
cohesive failure=rozerwanie spoiny
cohesive rock=skała twarda
cohesive rock=skała zwięzła
cohesive soil=grunt spoisty
cohesive strength=wytrzymałość rozdzielcza
cohomology=kohomologia
cohomology group=grupa kohomologii
cohomology theory=teoria kohomologii
cohomotopy=kohomotopia
coil build-up line=linia zgrzewania taśm
coil chain=łańcuch ogniwowy zwykły
coil chain=łańcuch pierścieniowy
coil former=wzornik do nawijania cewek
coil ingition=zapłon akumulatorowy
coil ingition=zapłon bateryjny
coil ingition=zapłon cewkowy
coil lifter=chwytak do kręgów taśmy podwieszony do suwnicy
coil loading=pupinizacja kabla
coil magnification factor=dobroć cewki
coil of wire=krąg drutu
coil outhang=czoło zezwoju
coil outhang=połączenie czołowe
coil pipe=wężownica
coil pitch=poskok zezwoju
coil shield=ekran cewki
coil spacing=skok pupinizacji na linii kablowej
coil span=poskok zezwoju
coil span=rozpiętość zezwoju
coil spring=sprężyna śrubowa
coil spring=sprężyna zwojowa
coil support=podzwojnik
coil transfer car=wóz ek do przewozu kręgów taśmy
coil winding=nawijanie cewek
coil winding=uzwojenie cewkowe
coil winding machine=cewkarka
coil winding machine=zwijarka
coil winding shop=nawijalnia cewek
coil wire=drut nawojowy
coiled=cewka zapłonowa
coiled bar mili=walcownia prętów w kręgach
coiled bars=pręty w kręgach
coiled electrode=drut elektrodowy w kręgach
coiled heater=element grzejny skrętkowy
coiled products=wyroby walcowane w kręgach
coiled spring-type straight pin=kołek spiralny
coiled tube condenser=chłodnica spiralna
coiled-coil filament=żarnik dwuskrętny
coiler=zwijarka
coiling=cewka Ruhmkorffa
coiling=nawijanie
coiling=rope układanie liny w zwoje
coiling=zwijanie
coiling=zwijanie liny
coiling drum=bęben zwijarki
coiling machine=zwijarka
coiling mandrel=bęben zwijarki
coil-loaded circuit=tor pupinizowany
coil-span factor=współczynnik skrótu cewki
coil-turn counter=licznik zwojów w cewce
coimage=koobraz
coin cell backup battery=bateria pastylkowa
coin screw=wkręt montażowy
coinage=stop monetowy
coinage=wybijanie monet
coinage bronze=brąz monetowy
coinage gold=złoto dukatowe
coinage metal=stop monetowy
coinage metals=miedziowce
coin-box telephone set=aparat telefoniczny wrzutowy
coincidence=koincydencja
coincidence=ścisła odpowiedniość
coincidence circuit=układ koincydencji
coincidence counter=licznik koincydencyjny
coincidence factor=współczynnik jednoczesności obciążenia
coincidence gate=układ koincydencyjny
coincidence level=dalmie
coincidence level=poziomnica koincydencyjna
coincidence level=poziomnica stykowa coincidence ragnefinder
coincident bearing=łożysko ściśle pasowane o jednakowym promieniu czopa i panwi
coincident-current memory=pamięć koincydencyjna
coincident-current selection=wybieranie koincydencyjne
coining=denkowanie łusek
coining=kalibrowanie końcowy zabieg prasowania na zimno
coining=wybijanie monet
coining punch=stempel do wybijania monet
coinitial=współpoczątkowy
co-ionic link=wiązanie semipolarne
co-ions=kojony
co-ions=wspótjony
coir=wtókno kokosowe
cojunctive normal form=forma normalna konjunktywna
coke bed=koks kotlinowy w żeliwiaku
coke bed=wkładka koksowa
coke bed=wkładka odpowietrzająca przy formowaniu
coke bin=zasobnik koksu
coke blast furnace=wielki piec prowadzony na koksie
coke booster=nabój jałowy koksu
coke booster=przesypka
coke breeze=koksik
coke breeze=miał koksowy
coke car=koksiarka wagon
coke chamber=komora koksowa
coke chamber=komora koksownicza
coke charge=nabój koksowy
coke charging car=wóz zasypowy
coke charging car=wsadnica koksu
coke charging car=zasypnica
coke discharger=wypycharka koksu
coke dust=pył koksowy
coke engineering=koksownictwo
coke extractor=wypycharka koksu
coke for charge=koks wsadowy
coke fork=widły do koksu
coke guide=wóz przelotowy do koksu
coke mill=mieszarka do czernideł
coke oven=piec koksowniczy
coke oven battery=bateria koksownicza
coke pig iron=surówka wytopiona na koksie
coke pitch=pak smołowy
coke plant=koksownia
coke plate=blacha biała o małej grubości pobiały
coke pusher machine=wypycharka koksu
coke rate=zużycie koksu na tonę wyprodukowanej surówki
coke wagon=koksiarka wagon
coke wharf=zrzutnia koksu
cokemaking=koksownictwo
cokemaking=produkcja koksu
coke-oven coke=koks z koksowni
coke-oven gas=gaz koksowniczy
coke-oven tar=smoła koksownicza
coke-quenching car=wóz gaśniczy do koksu
coke-quenching tower=wieża gaśnicza
coker=retorta do koksowania
cokernel=kojądro
cokery=koksownia
coking=koksowanie
coking blend=mieszanka koksownicza
coking capacity=koksowalność
coking chamber=komora koksowa
coking chamber=komora koksownicza
coking coal=węgiel koksujący
coking plant=koksownia
coking retort retorta=koksownicza
col=siodło baryczne między dwoma wyżami
colalin=kwas cholowy
colamine=etanolamina
colamine=kolamina
colatitude=dopełnienie szerokości geograficznej
colchicine=kolchicyna
colcothar=czerwień żelazowa sztuczna
colcothar=kolkotar
cold area=obszar nieradioaktywny
cold bending=zginanie na zimno
cold boot=zimne przeładowanie
cold brittleness=kruchość na zimno
cold carbonatation=saturacja prowadzona na zimno
cold cathode=katoda zimna
cold chain=system kolejnego chłodzenia produktu od jego uzyskania aż do
konsumpcji
cold chisel=przecinak ślusarski
cold crack=pęknięcie na zimno
cold crack=zimne pęknięcie
cold cure=wulkanizacja na zimno
cold desert=zimna pustynia
cold die quenching=hartowanie w matrycy
cold drawing=ciągnienie na zimno
cold drawing=rozciąganie na zimno
cold drawing=wyciąganie na zimno
cold driving=zakuwanie na zimno nitu
cold electrode=elektroda zimna
cold filament resistance=rezystancja włókna na zimno
cold finishing=wykończanie na zimno
cold flash welding=zgrzewanie iskrowe bez podgrzewania wstępnego
cold flow=płynięcie na zimno
cold forging=kucie na zimno
cold front=front chłodny
cold galvanizing=cynkowanie elektrolityczne
cold header=kuźniarka
cold heading machine=kuźniarka
cold hydrostatic test=próba hydrauliczna na zimno
cold junction of thermocouple spoina odniesienia termoeiementu=spoina zimna
termoelementu
cold laboratory=laboratorium zimne niskoaktywnych materiałów
cold lap=niespaw wada odlewu
cold lead=doprowadzenie zimne
cold leg=zimna gałąź obiegu pierwotnego
cold leg break=rozerwanie rurociągu zimnej gałęzi obiegu
cold leg injection=wtrysk do zimnej gałęzi
cold leg vessel nozzle=wlot z zimnej gałęzi do zbiornika reaktora
cold leveller=prostownica do blach zimnych
cold light=zimne światło świecenie luminescencyjne
cold lime process=dekarbonizacja wapnem
cold link=powiązanie zimne
cold liquid metal=metal zimny
cold metal process=proces wytapiania stali na stałym wsadzie
cold mill=walcownia zimna
cold moulding=formowanie na zimno
cold moulding=prasowanie na zimno
cold neutron=neutron podtermiczny
cold neutron=neutron zimny
cold nosing=wiercenie na terenach nie zbadanych
cold patch cement=klej do lat na zimno
cold pole=biegun zimna
cold polymer=polimer zimny otrzymany w niskiej temperturze
cold polymerization=polimeryzacja niskotemperaturowa
cold pool=masy zimnego powietrza otoczone powietrzem cieplejszym
cold precipitation=strącanie na zimno
cold pressure weld=spoina zgniotowa
cold pressure welding=spajanie metali na zimno
cold reactivity=reaktywność na zimno
cold reactor=reaktor nie eksploatowany
cold reactor=reaktor zimny
cold rectifying=walcowanie na zimno
cold reduced sheet=blacha cienka walcowana na zimno
cold reduction mill=walcownia zimna
cold roll forming=gięcie profilowe wytwarzanie profili giętych z blachy
cold roll forming=profilowanie rolkowe
cold rolling=walcowanie na zimno
cold room=komora chłodnicza
cold rubber=kauczuk butadienowo-styrenowy otrzymywany przez polimeryzację
niskotemperaturową
cold running of an electrode=warunki stapiania elektrody powodujące szybkie
krzepnięcie metalu
cold sate=przecinak kowalski na zimno
cold saw=piła tarczowa do cięcia metalu na zimno
cold sett=przecinak kowalski na zimno
cold setting=utwardzanie na zimno
cold setting=wstępne technologiczne uginanie sprężyn
cold shears=nożyce do cięcia na zimno
cold sheet=blacha cienka walcowana na zimno w arkuszach
cold shortness=kruchość na zimno
cold shot=zimna kropla wada
cold shut=niespaw wada odlewu
cold shut=zakucie
cold shut=zawalcowanie
cold shutdown=wyłączenie reaktora w stanie zimnym
cold sludge=osad olejowy tworzący się w silniku przy niskiej temperaturze obiegu
pracy
cold spots=miejsca niedogrzane wsadu
cold standby=rezerwa statyczna
cold start=start całkowity
cold start=start zimny
cold starting=rozruch silnika zimnego
cold sterilization=wyjaławianie na zimno
cold storage=przechwywanie w chłodnym miejscu
cold storage=składowanie w chłodni
cold storage eggs=jaja chłodnicze
cold storage vessel=chłodniowiec
cold storage vessel=statek chłodnia
cold store=chłodnia składowa
cold stretch=rozciąganie na zimno
cold stretch=wyciąganie na zimno
cold striking=wybijanie na zimno
cold strip=taśma walcowana na zimno
cold strip=taśma zimno walcowana
cold strip mili=walcownia taśm na zimno
cold test=badanie temperatury krzepnięcia
cold treatment=obróbka podzerowa
cold treatment=wymrażanie
cold waste=odpady nieradioaktywne
cold water spinning frame=przędzarka półmokra do lnu
cold water transient=stan przejściowy po wprowadzeniu zimnej wody do reaktora
cold wave=fala zimna
cold wave=nagle ochłodzenie
cold welding=zgrzewanie na zimno
cold wire=drut dodatkowy bezprądowy
cold work=zgniot
cold working=przeróbka plastyczna na zimno obróbka plastyczna na zimno
cold-air drop=masy zimnego powietrza otoczone powietrzem cieplejszym
cold-air refrigerator=chłodziarka powietrzna
cold-blast iron=surówka wytapiana na zimnym dmuchu
cold-blooded=zimnokrwisty
cold-box process=proces coldbox
cold-box process=proces zimnej rdzennicy
cold-cathode tube=lampa elektronowa o zimnej katodzie
cold-chamber diecasting machine=maszyna do odlewania pod ciśnieniem z zimną
komorą
cold-chamber diecasting machine=maszyna zimnokomoro
cold-drawn steel=półwyroby stalowe ciągnione na zimno
cold-formed shapes=profile gięte na zimno z blachy
cold-hardening=utwardzanie na zimno
cold-hardening=utwardzanie przez zgniot
cold-heading=spęczanie na zimno
cold-rolled=walcowany na zimno
cold-rolled sheet=blacha cienka walcowana na zimno
cold-rolling mill=walcarka zimna
cold-rolling mill=walcownia do walcowania na zimno
cold-rolling mill=walcownia zimna
cold-running sparking plug=świeca zapłonowa zimna
cold-setting=utwardzalny na zimno
cold-short=kruchy na zimno
cold-start lamp=lampa o zimnym zapłonie
cold-start unit=urządzenie rozruchowe w gaźniku
cold-stored eggs=jaja chłodnicze
cold-test chamber=komora do badań w niskich temperaturach
cold-test oil=olej niskokrzepnący
cold-type composition=fotoskład
cold-type composition=skład zimny
cold-work hardening=utwardzanie przez zgniot utwardzenie zgniotowe
cold-work structure=struktura zgniotowa
cold-work tool steel=stal narzędziowa do pracy na zimno
cold-worked=przerobiony plastycznie na zimno
colemanite=kolemanit
coleopter=koleopter
coleopter=pierścienioplat
coli titre=miano coli
colicin=kolicyna
coliform count=miano coli
colimation=kolimacja
colinearity=kolinearność
coliometer=butelka do oznaczeń miana coli
colk=misa eworsyjna
collaboration context=kontekst kolaboracji
collaboration diagram=diagram kolaboracji
collaborative=współpracujący
collaborative value chain=ciąg tekstowy o stałej długości
collaborative value chain=łańcuch o stałej długości
collagen=kolagen
collapse=opadnięcie
collapse=zawał
collapse=zawalenie się
collapse=zgniecenie koszulki
collapse=zwiotczenie
collapse of field=zanik pola
collapse of signals=pokrycie się sygnałów
collapse of tube=zgniecenie rury
collapse sink=zapadlisko krasowe
collapsed level=poziom efektywny wody po skropleniu pary
collapsed level=poziom wody i skroplonej pary
collapsibility of core=podatność rdzenia
collapsible=składany
collapsible aerial=antena wysuwana
collapsible boat=łódź składana
collapsible cladding=koszulka osiadająca na paliwie
collapsible container=kontener składany
collapsible prop=stojak dwudzielny
collapsible shipping box=skrzynka rozbieralna rodzaj opakowania
collapsible steering wheel=kierownica bezpieczna
collapsible tube=tubka
collar beam=jętka
collar beam=ściąg wiązara dachowego
collar bearing=łożysko kołnierzowe
collar flange=wieniec kołnierzowy
collar nut=nakrętka wieńcowa
collar stud=kołek z kołnierzem pośrodku
collar tube=rura kołnierzowa
collar tube=rura z kołnierzem
collard=kapusta liściasta
collared hole=otwór z kołnierzem
collared pass=wykrój z kołnierzami
collargol=srebro koloidalne
collar-head screw=śruba z łbem kołnierzowym
collaring=owijanie się metalu wokół walca
collate=kolacjonować porównywać teksty
collate=scalać pliki
collate=układać arkusze książki
collateral motion=ruch poboczny cieczy
collateral series=szereg promieniotwórczy przynależny danemu nuklidowi
collating sequence=porządek leksykograficzny
collating sequence=porządek zestawiania
collating table=stół do zbierania
collator=kolator
collator=kolator collaurin^arw złoto koloidalne
collator=maszyna do zbierania
collecting area=zlewnia
collecting electrode=elektroda osadcza
collecting electrode=elektroda zbiorcza
collecting electrode=elektroda zbiorcza elektrofiltru
collecting electrode=kolektor
collecting pipe=kolektor
collecting pipe=rura zbiorcza
collecting pocket=kieszeń zbiorcza na wyroby walcowane
collecting roller table=samotok zbiorczy w walcowni
collection of information=zbiór informacji
collection of samples=pobieranie próbek
collection of tape recordings=taśmoteka
collectionwise normal=kolektywnie normalna
collective agreement=umowa zbiorowa
collective bill of lading=konosament zbiorowy
collective drawing=rysunek odmian wykonania
collective farm=gospodarstwo rolne uspołecznione
collective flotation=flotacja kolektywna
collective flotation=flotacja zbiorowa
collective goods=mienie społeczne collective models
collective goods=modele kolektywne collective ownership własność
collectivization=kolektywizacja
collector=elektro
collector=kolektor
collector=kolektor tranzystora
collector=odbierak prądu
collector=rura zbiorcza
collector coupled structures=struktury o sprzężeniu kolektorowym
collector coupled transistor logic=tranzystorowy układ logiczny o sprzężeniu
kolektorowym
collector diffusion isolation technology=technologia izolacji kolektorowej
collector junction=złącze kolektorowe
collector oil groove=rowek zbiorczy oleju
collector pan=łyżwa odbieraka
collector pan=ślizgacz łyżwowy odbieraka
collector region=obszar kolektora
collector resistance=rezystancja kolektor-baza
collector ring=pierścień ślizgowy
collector shoe=ślizgacz łyżwowy odbieraka
collector system=system odbierający
collector terminal=zacisk kolektora
collet=oprawka pierścieniowa
collet=tuleja zaciskowa
collet chuck=uchwyt z tuleją zaciskową
collet groove=rowek zamka zaworu
collet groove=szyjka zamka zaworu
collide=zderzyć się
collide head-on=zderzyć się czołowo
collidine=kolidyna
collidine=trójmetylopirydyna
colliding beam accelerator=akcelerator z wiązkami przeciwbieżnymi
collier=górnik węglowy
collier=statek do przewozu węgla
collier=węglowiec
colliery=kopalnia węgla
colliery arch=łuk obudowy wyrobisk kopalnianych
colliery rescue work=ratownictwo górnicze
colligative properties=własności koligatywne zależne od ilości cząstek
collimating lens=soczewka dająca wiązkę promieni równoległych
collimating mark=znaczek tłowy
collimation=kolimacja
collimation error=błąd kolimacji
collimation window=okno kolimacyjne
collimator=kolimator przyrząd do otrzymywania wiązki promieni równoległych
collineation=kolineacja
collinite=kolinit
colliquation=stapianie się
collision bulkhead=grodź zderzeniowa
collision cascade=kaskada zderzeniowa
collision clause=klauzula kolizyjna
collision course=kurs kolizyjny
collision cross-section=przekrój czynny zderzenia
collision density=gęstość zderzeń
collision detection=wykrywanie kolizji
collision frequency=częstość zderzeń
collision ionization=jonizacja kolizyjna
collision ionization=jonizacja zderzeniowa
collision mat=plaster awaryjny
collision matrix=macierz rozpraszania
collision of the first kind=zderzenie pierwszego rodzaju
collision of the second kind=zderzenie drugiego rodzaju
collision rate=częstość zderzeń
collision resistance=odporność na kolizje
collision theory=teoria zderzeń aktywnych
collision warning radar=radar pokładowy antykolizyjny
collision-avoidance radar=radar pokładowy antykolizyjny
collision-course homing=samokierowanie pocisku na cel
collison avoidance system=system antykolizyjny
collodion=kolodium
collodion cotton=bawełna kolodionowa
collodion cotton=koloksylina
collodion cotton=nitroceluloza kolodionowa
collodion silk=jedwab Chardonneta
collodion silk=jedwab kolodionowy
colloid=koloid
colloid=układ koloidalny
colloid chemistry=chemia koloidów
colloid mill=młyn koloidalny
colloidal=koloidalny
colloidal clay=bentonit
colloidal fuel=koloidalna zawiesina pyłu węglowego w oleju opałowym
colloidal graphite=grafit koloidalny
colloidal particle=cząstka koloidalna
colloidal system=koloid
colloidal system=układ koloidalny
colloids=koloidy
collophane=kolofan
collotype=śwatłodruk
colluvium=koluwium materiał pochodzący z akumulacji osuwiskowej
colocation=kolokacja
cologarithm=kologarytm
cologne=woda kolońska
Cologne earth=brunat kasselski
Cologne earth=brunat Van Dycka
Cologne earth=ziemia kolońska
Cologne spirit=spirytus rektyfikowany alkohol etylowy o dużej czystości
Cologne yellow=żółcień kolońska
colon hexadecimal notation=notacja szesnastkowa z dwukropkami
colony of bees=rodzina pszczela
colophon=kolofon
colophon=metryka drukarska
color=barwa
color=barwnik
color=farba
color=kolor
color=pigment
color=zabarwienie
color adjustment=dopasowanie koloru
color balance=balans kolorów
color blend=przejście kolorów
color burst=impuls synchronizacji koloru
color calibration bar=pasek kalibracji kolorów
color code=kod barwny
color code=kod kolorowy
color coding=kodowanie barw
color coding=kodowanie koloru
color copier=kopiarka kolorowa
color depth=głębia koloru
color edging=barwienie krawędzi
color fringing=barwienie krawędzi
color image scanner=skaner kolorowy
color index=indeks barw
color index mapping=odwzorowanie indeksu barw
color inkjet colour inkjet=kolorowa drukarka atramentowa
color keying=kluczowanie barwy
Color Management System=system zarządzania kolorem
color mode=tryb kolorowy
color model=model barw
color model=model kolorów
color monitor=monitor kolorowy
color palette=paleta kolorów
color purity=czystość barwy
color repository=magazyn kolorów
color selection=wybór kolorów
color separations=wyciągi barwne
color space=przestrzeń barw
color table=tabela barw
color temperature=temperatura barwowa
colorant barwnik=pigment
colored paper=papier kolorowy
colorimeter=kolorymetr
colorimetric analysis=analiza kolorymetryczna
colorimetric analysis=kolorymetria
colorimetric purity=czystość kolorymetryczna
colorimetric titration=miareczkowanie kolorymetryczne
colorimetry=analiza kolorymetryczna
colorimetry=kolorymetria
colorizing=kolorowanie
colour atlas=atlas kolorów
colour blindness=ślepota na barwy
colour buffing=polerowanie zwierciadlane
colour burst=sygnał synchronizacji kolorowości
colour burst pedestal=podstawa sygnału synchronizacji kolorowości
colour carrier=fala nośna kolorowości
colour centres=centra barwne
colour code=kod barw
colour code=kod kolorów
colour coordinates=osie kolorowości
colour correction=korekcja barwna
colour coupler=komponent barwnika
colour coupler=sprzęgacz barwnika
colour depth=głębia kolorów
colour devolopment=wywoływanie zdjęć barwnych
colour discharge=wywab barwny
colour display=wskaźnik kolorowy
colour effect=efekt barwny
colour equation=równanie barwy
colour fastness=trwałość barwy
colour fidelity chart=tablica kontrolna kolorów
colour film=błona fotograficzna barwna
colour film=film barwny
colour filter=filtr barwny
colour fringing=obrzeża kolorowe wada obrazu
colour head=głowica filtracyjna
colour index=indeks barw
colour index l.=indeks barw
colour infrared film=film barwny na podczerwień
colour inkjet=kolorowa drukarka atramentowa
colour intensity=natężenie barwy
colour internegative=internegatyw barwny
colour key=klucz kolorów
colour killer=eliminator koloru
colour lake=lak barwnikowy
colour lithography=chromolitografia
colour match=dopasowanie kolorów
colour photography=fotografia barwna
colour picture tube=kineskop kolorowy
colour pit=ciąg farb
colour printing=druk barwny
colour printing=drukowanie w kolorze
colour pyrometer=pirometr barwowy
colour rendering=oddawanie barw
colour reproduction=reprodukcja barw
colour resist=ochrona barwna
colour saturation=nasycenie barwy
colour scale=skala barw
colour scale=skala kolorymetryczna
colour scheme=dobór barw
colour screen=filtr barwny na lampy zdjęciowe
colour sensitive layer=warstwa barwoczuła
colour sensitivity=barwoczutość
colour sensitivity=panchromatyczność
colour separation=wyciąg barwny
colour separation overlay=kluczowanie kolorem
colour shampoo=szampon koloryzujący
colour solid=bryla barw
colour solid=bryla kolorymetryczna
colour space=przestrzeń barw
colour space group=barwna grupa przestrzenna
colour subcarrier=podnośna koloru
colour suspenders=ciąg farb
colour television=telewizja kolorowa
colour television receiver=odbiornik telewizji kolorowej
colour temperature=temperatura barwowa
colour tinge=odcień barwy
colour triad=triada ekranu mozaikowego
colour triangle=trójkąt barw
colour vision=chromatopsja
colour vision=widzenie barwne
colour wash=farba klejowa barwna
coloured glass=szkło barwne
coloured glass=szkło kolorowe
coloured paper=papier barwiony
coloured rinse=płukanka koloryzująca do włosów
coloured section=przekrój barwiony
coloured wash=bielizna kolorowa do prania
colouring=barwienie
colouring=polerowanie zwierciadlane
colouring=zabarwienie
colouring agent=środek barwiący
colourless dye=rozjaśniacz
colourless dye=wybielacz optyczny
colourless glass=szkło bezbarwne
colours in oil=pasty pigmentowe
Colpitts oscillator=generator Colpittsa
colt=źrebię
columbarium=gniazdo w ścianie na belkę stropową
Columbian spirits=alkohol metylowy dużej czystości
columbite=kolumbit
columbite=niobit
columbium=niob
column attribute=atrybut kolumny
column bottom=spód kolumny
column break=podział kolumny
column breakthrough=przebicie kolumny w chromatografii
column chromatography=chromatografia kolumnowa
column distiller=aparat destylacyjny kolumnowy
column drill=wiertarka stojakowa
column function=funkcja kolumnowa
column graph=wykres kolumnowy
column head=głowica kolumny
column list=lista kolumn
column list merge=scalanie listy kolumn
column location=położenie kolumny
column loudspeaker=kolumna głośnikowa
column mode=tryb kolumnowy
column of coke=koks wypełniający w żeliwiaku
column of determinant=kolumna wyznacznika
column of liquid=słup cieczy
column of press=kadłub prasy
column of press=stojak prasy
column of smoke=słup dymu
column packing=wypełnienie kolumny
column plate=półka kolumny
column repository=magazyn kolumn
column repository=repozytorium kolumn
column repository=skład kolumn
column separator=separator kolumny
column still=aparat destylacyjny kolumnowy
column stop=zatyczka kolumnowa
column stop=zatyczka tabulatora
column vector=kolumna
column vector=wektor kolumnowy
columnar=kolumnowy
columnar=słupowy
columnar crystal=kryształ słupkowy
columnar crystal zone=strefa kryształów słupkowych we wlewku
columnar grain=kryształ słupkowy
columnar ionization=jonizacja kolumnowa
colza oil=olej rzepakowy
coma=aberracja komatyczna
coma=elektron
coma=koma
coma=zniekształcenie przecinkowe
comastication=współmastykacja
comb antenna=antena grzebieniowa
comb filter=filtr grzebieniowy
comb plate=grzebień wybieraka
comb tool=nóż grzebieniowy do gwintu
combat aircraft=samolot bojowy
combat radius=promień działania
combat rating=moc bojowa
combat repair vehicle=czołg ewakuacyjny
combat support ship=zaopatrzeniowiec bojowy
combat vehicle=pojazd bojowy
combat weight=ciężar samolotu z pełnym wyposażeniem bojowym
combed wool=wełna czesankowa
comber=czesarka
combinability=łączenia się w kombinacje
combinability=zdolność tworzenia połączeń
combination bevel gauge=kątownik nastawny wzorcarski
combination box=okno kombinowane
combination carrier=masowiec kombinowany
combination chain=łańcuch drabinkowy sworzniowy
combination chuck=uchwyt tokarski kombinowany łączący zasadę pracy uchwytu
samocentrującego
combination die=forma wielownękowa
combination die=tłocznik złożony do kilku operacji
combination fuse=zapalnik podwójnego działania
combination lock=zamek szyfrowy
combination lock=zamek wielotarczowy nastawny
combination lugger=lugrotrawler
combination microphone=mikrofon wielokrotny
combination mill=walcownia kombinowana
combination of dyestuffs=mieszanka barwników
combination of loop and vertical antenna=ramo-antena
combination of n things r at=kombinacja z n elementów po r
combination pressing=tłoczenie wielozabiegowe
combination pressing=tłoczenie złożone
combination principle=zasada kombinacji Ritza
combination rope=lina Herkules
combination rope=lina kombinowana
combination spanner=klucz kombinowany połączenie klucza płaskiego z oczkowym
combination spring=sprężyna złożona
combination spring=zespół sprężyn
combination square=kątomierz nastawny kombinowany z linią stalową
combination turbine=turbina kombinowana
combination turret lathe=tokarka rewolwerowa z suportami rewolwerowymi do
toczenia normalnego
combination vessel=statek towarowo-pasażerski
combination water=woda chemicznie związana
combination water=woda konstytucyjna
combinational circuit=układ kombinacyjny
combinational circuit=układ przełączający
combinational explosion=eksplozaja kombinacyjna
combinational logic=logika kombinacyjna
combination-operation machine=obrabiarka do obróbki wielostanowiskowej w jednym
zamocowaniu comb
combinatorial=kombinatoryczny
combinatorics=kombinatoryka
combinatory logic=logika kombinatoryczna
combine drill=siewnik kombinowany do jednoczesnego wysiewu nasion i nawozu
mineralnego
combined alert=alert złożony
combined blowpipe=palnik uniwersalny
combined carbon=węgiel związany
combined condition=warunek złożony
combined cutter loader=kombajn górniczy
combined diesel engine and gas turbine=siłownia złożona z silnika Diesla i
turbozespołu
combined distribution frame=przełącznica kombinowana
combined drill and countersink=nawiertak do nakiełków
combined estimation=ocena łączna
combined footing=ława fundamentowa
combined forward and backward extrusion=wyciskanie dwustronne
combined gas and steam turbine=siłownia złożona z turbozespołu gazowego i
parowego
combined gas turbine and gas turbine=siłownia złożona z dwóch turbozespołów
gazowych
combined head=głowica uniwersalna
combined heat and power plant=elektrociepłownia
combined lamps=światła kombinowane
combined nitrogen=azot związany
combined read/write head=głowica uiwersalna
combined rivet set=zespół do nitowania dociągacz i zakownik
combined sample=próbka ogólna
combined sewage system=kanalizacja ogólnospławna
combined state=stan związany
combined station=stacja uniwersalna
combined stress=wytrzymałość złożona
combined transformer=przekładnik kombinowany
combined water meter=wodomierz sprzężony
combine-harvester=kombajn zbożowy
combine-harvester operator=kombajnista
combing=bawełny
combing=czesanie wełny
combing machine=czesarka
combing mill=czesalnia
combings=wyczeski
combining heat=ciepło tworzenia
combining weight=ciężar równoważnikowy
combining-volumes principle=prawo stosunków objętościowych Gay-Lussaca
Combo adapter=karta aperturowa
Combo adapter=karta okienkowa
combo box=lista kombinowana
combo box=okno kombinowane
combo box=pole kombi
comb-shaped=grzebieniowaty
comburent=wspólpaliwo
combustibility=spalność
combustible mixture=mieszanka palna
combustion air factor=współczynnik nadmiaru powietrza przy spalaniu
combustion analysis=analiza przez spalanie
combustion boat=łódeczka do spalań
combustion bomb=bomba do mineralizacji
combustion calculation=obliczenia cieplne procesu spalania
combustion chamber=komora paleniskowa
combustion chamber=komora spalania
combustion energy=energia spalania
combustion engine=silnik spalinowy
combustion furnace=piec do spalań
combustion gas=gazy spalinowe
combustion gas=spaliny
combustion products=produkty spalania
combustion rate=szybkość spalania
combustion temperature=temperatura spalania
combustion train=zestaw do spalań
combustion tube=plomieniówka
combustion tube=rura do spalań
combustion well=szyb spalania w nagrzewnicy dmuchu
combustion zone=strefa spalania
combustor=zespół komory spalania w turbinie gazowej
come about=wykonać zwrot na wiatr
come about=zmienić kierunek na przeciwny
come alongside=dobijać
come alongside=podchodzić do nabrzeża
come aweigh=oderwać się od gruntu o kotwicy
come down=schodzić do lądowania
come down gracefully=łagodne zejście
come down gracefully=wyłączenie nieawaryjne
come down gracefully=zamknięcie bez utraty danych
come home=pełznąć o kotwicy
come in=wejść w
come into bearing=zacząć owocować
come into contact=wejść w styczność
come into contact=zetknąć się
come into ear=kłosić się
come into force=wejść w życie
come into step=wpadać w synchronizm
come on stream=wejść do eksploatacji
come out to the day=odsłaniać się o warstwie
come out to the day=wychodzić na powierzchnię
come round of ship=pójść ostrzej na wiatr
come to anchor=stanąć na kotwicy
come to of ship=pójść ostrzej na wiatr
come to rest=zatrzymać się
come to terms=dojść do porozumienia
come to terms=porozumieć się
come unstuck=odkleić się
come up to the surface=wyjść na powierzchnię
come up to the surface=wypływać na powierzchnię
come up with=dopędzić inny statek
come up with=zrównać się z
comer=komer
comfort air conditioning=klimatyzacja bytowa
comfort cooling=chłodzenie klimatyzacyjne
comfort zone=strefa komfortu
comic strip view=widok komiksu
coming-in speed of an instrument=prędkość
coming-in speed of an instrument=przy której przyrząd zaczyna działać
comma-delimited data=dane rozdzielane przecinkami
comma-delimited file=plik rozdzielony przecinkami
comma-delimited file=plik rozgraniczony przecinkami
command=rozkaz
command and control warfare=środki bojowe dowodzenia i kierowania
command button=przycisk polecenia
command file=plik rozkazowy
command guidance=kierowanie zdalne rozkazami pocisków
command identifier=identyfikator polecenia
command interface=interfejs poleceń
command interpreter=interpreter poleceń
command language=język poleceń
command language=język sterowania zadaniami
command line=linia poleceń
command line=wiersz polecenia
command mode=tryb rozkazowy
command module=człon dowodzenia
command name=nazwa polecenia
command of foreign languages=znajomość języków obcych
command output=rezultat polecenia
command output=wynik polecenia
command palette=paleta poleceń
command prompt=wiersz poleceń
command separator=separator poleceń
command ship=okręt dowodzenia
command signal=sygnał sterujący
command stream=ciąg poleceń
command syntax=składnia polecenia
command-line parameter=parametr polecenia
command-line parameter=parametr wpisany na linii poleceń
command-line syntax=składnia wiersza polecenia
commence=działanie
commence=rozpoczynać pracę
commencement of operation=rozpoczęcie eksploatacji
commensurability=współmierność
commensurable=współmierny
comment field=pole komentarza
comment line=wiersz komentarza
comment upon=komentować
comment upon=wyjaśniać
commentary point=punkt sprawozdawczy
comment-entry=pozycja ewidencyjna
commercial alloy=stop przemysłowy
commercial alloy=stop techniczny
commercial annealing=rekrystalizowanie
commercial annealing=wyżarzanie rekrystalizujące
commercial attache=attache handlowy
commercial bank=bank handlowy
commercial casting=odlew handlowy
commercial catalyst=katalizator przemysłowy
commercial catch=odłów przemysłowy
commercial centre=ośrodek handlowy
commercial chemical analysis=analiza techniczna
commercial communication system=sieć telekomunikacyjna powszechnego użytku
commercial contract=umowa handlowa
commercial counsellor=radca handlowy
commercial design=projektowanie przemysłowe
commercial dry basis=zawartość wilgoci wyrażona w funtach na junt suszu
commercial explosive=materiał wybuchowy przemysłowy używany w górnictwie
commercial farm=gospodarstwo towarowe
commercial fishery=rybołówstwo przemysłowe
commercial fuel=paliwo zawodowej elektrowni jądrowej
commercial inquiry office=biuro informacji handlowej
commercial lead=ołów techniczny
commercial load=ciężar płatny
commercial load=ciężar tadunku handlowego
commercial metal=metal techniczny
commercial mine=kopalnia produkująca na powszechny zbyt
commercial news distribution=serwis informacyjny gospodarczy
commercial nuclear power plant=zawodowa elektrownia jądrowa
commercial ore=złoże przemysłowe rudy
commercial port=port handlowy z urządzeniami do przeładunku towarów
commercial product=produkt handlowy
commercial product analysis=analiza techniczna
commercial sawn wood=tarcica ogólnego przeznaczenia
commercial scale=skala przemysłowa produkcji
commercial slaughter=ubój przemysłowy
commercial steel=stal handlowa
commercial steel=stal przemysłowa
commercial steel=stal techniczna
commercial sulfuric acid=kwas siarkowy techniczny
commercial traffic=obrót handlowy
commercial trawling=rybołówstwo trawlerowe
commercial vehicle=pojazd samochodowy do eksploatacji handlowej
commercial weight=odważnik handlowy
commercial weight=odważnik zwyczajny
commercial zinc=cynk techniczny
commercially available=dostępny na rynku
commercially pure=technicznie czysty
comminute=proszkować
comminute=rozdrabniać
commissioning=rozruch przy oddaniu do eksploatacji
commissioning operations=operacje rozruchowe przy oddaniu do eksploatacji
commit cycle=cykl zatwierdzania
commit cycle identifier=identyfikator cyklu zatwierdzania
commit identifier=identyfikator zatwierdzania
commit point=moment zatwierdzenia
commit point=punkt uzgodnienia
commitment boundary=granica transakcji
commitment control=kontrola transakcji
commitment control level=poziom kontroli transakcji
commitment definition=definicja transakcji
committable update=zatwierdzalna aktualizacja
committance-coefficient of admittance=admitancja węzłów w obliczeniach sieci
committed=zatwierdzony
commodity balance=bilans towarowy
commodity farm=gospodarstwo towarowe
commodity market=rynek towarowy
commodity pattern of trade=struktura towarowa handlu
commodity plate of the scales szalka towarowa=szalka ładunkowa wagi
commodity production=produkcja towarowa
commodity space=przestrzeń dóbr
commodity turnover=obrót towarowy
common=przewód wspólny
common apex=wierzchołek przekładni zębatej stożkowej
common atom=atom wspólny
common battery=bateria wspólna
common block=blok wspólny
common brass=mosiądz pospolitej jakości
common brick=cegła zwykła
common bus=szyna dzielona
common bus=wspólna magistrala
common carrier=operator publiczny
common carrier=przewoźnik publiczny
common cycloid=cykloida zwyczajna
common denominator=wspólny mianownik
common diagram telecontrol system=system sterowania zdalnego z wyborem kanału
common difference=różnica postępu arytmetycznego
common divisor=wspólny dzielnik
common emitter=wspólny emiter
common face=krawędź wspólna
common face=powierzchnia stykowa
common facilities=wspólne udogodnienia
common factor=po dzielnik
common fraction=ułamek zwykły
Common Gateway Interface=wspólny interfejs bramkowy
common ground=wspólna masa
Common Intrusion Detection Framework=ogólna architektura wykrywania włamań
Common Intrusion Detection Framework=ogólna struktura wykrywania włamań
common key=klawisz wspólny
common lead=ołów o zawartości 99
common log=log ręczny
common logarithm=logarytm dziesiętny
common logarithm=logarytm zwykły
common memory=pamięć wspólna
common metal metal pospolity=metal nieszlachetny
common mode coupling=sprzężenie programowe
common mode gain=wzmocnienie sygnału współbieżnego
common mode rejection=tłumienie sygnału wspólnego
common mode rejection ratio=współczynnik tłumieni
common mode rejection ratio=współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego
common mode rejection ratio=współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
common mode voltage=napięcie sygnału współbieżnego
common multiple=wspólna wielokrotność
common nail=gwóźdź budowlany okrągły
common name=nazwa publiczna
common name=powszechnie znana nazwa
Common Object Model=powszechny model obiektowy
Common Object Request Broker Architecture=architektura obsługi wywołań wspólnych
obiektów
common pitch plane=wspólna płaszczyzna podziałowa w przekładni zębatej
common ratio=iloraz postępu geometrycznego
common salt=sól kuchenna
common solder=lut miękki cynowo-ołowiowy
common steel=stal węglowa
common steel=stal zwykła
common tray=wspólna taca
common tray=wspólny podajnik
common velocity point=punkt
common-base connection=układ tranzystorowy o wspólnej bazie
common-collector connection=układ tranzystorowy o wspólnym kolektorze
common-emitter connection=układ transformatora zrównoważonego
common-emitter connection=układ tranzystorowy o wspólnym emiterze
commonest isotope=izotop najbardziej rozpowszechniony
common-ion effect=efekt wspólnego jonu
common-mode failure=uszkodzenie wywołane wspólną przyczyną
common-mode rejection=tłumienie sygnału współbieżnego
common-mode rejection=tłumienie sygnału wspólnego
common-mode rejection ratio=współczynnik tłumienia wspólnego
common-mode signal=sygnał współbieżny
common-mode signal=sygnał wspólny
communicate motion to=przekazywać ruch
communicating vessels=naczynia połączone
communication=łączność
communication bellows=harmonia międzywagonowa
communication cable=kabel komunikacyjny
communication center=centrum komunikacyjne
communication chart=mapa szlaków żeglugowych
communication computer=komputer komunikacyjny
communication control block=blok sterowania systemem łączności
communication device=urządzenie komunikacyjne
communication line=linia komunikacyjna
communication line=szlak żeglugowy
communication link=kanał transmisji danych
communication link=łącze komunikacyjne
communication model=model komunikacji
communication multiplexer=multiplekser przekaźnikowy
communication navigation and identification=łączność-nawigacja-identyfikacja
communication network=sieć telekomunikacyjna
communication pipe=potok komunikacyjny
communication processor=procesor komunikacyjny
communication repository=repozytorium komunikacyjne
communication session=seans łączności
communication software=oprogramowanie komunikacyjne
communication theory=teoria komunikacji
communications adapter=adapter komunikacyjny
communications area=obszar komunikacyjny
communications configuration=konfiguracja komunikacji
communications control unit=blok sterowania transmisją
communications controller=kontroler komunikacji
communications controller=sterownik komunikacyjny
communications electronics=elektronika dla telekomunikacji
communications electronics=elektronika telekomunikacyjna
communications intelligence=inteligencja łączeniowa
communications interface adapter=adapter sprzęgu transmisji
communications job=zadanie komunikacyjne
communications link controller=sterownik łącza komunikacyjnego
communications manager=menedżer komunikacji
communications module=moduł komunikacyjny
communications net=sieć komunikacyjna
communications network=sieć komunikacyjna
communications network architecture=architektura sieci telekomunikacyjnej
communications network processor=procesor sieci komunikacyjnej
communications port=port komunikacyjny
communications provider=interfejs komunikacyjny
Communications satellite=satelita telekomunikacyjny
communications security=ochrona komunikacji
communications subsystem=podsystem telekomunikacyjny
communications type=typ komunikacji
communications zone indicator=system sondowania jonosfery w celu określenia
warunków odbioru ra
Community Access Television=lokalna telewizja kablowa
community antenna=antena zbiorowa
community antenna television=system telewizja przewodowa
community antenna television=telewizja wykorzystująca antenę zbiorczą
community centre=ośrodek społeczny
community name=nazwa lokalna
community name=nazwa społeczności
community name=nazwa wspólnoty
commutate=komutować
commutatingpole=biegun komutacyjny
commutatingpole=biegun zwrotny
commutation=komutacja
commutation=przemienność
commutation failure=błąd komutacji
commutation failure=opuszczenie komutacji
commutation number=liczba komutacyjna
commutative=komutujący
commutative=przemienny
commutative algebra=algebra przemienna
commutative diagram=diagram przemienny
commutative group=grupa abelowa
commutative group=grupa przemienna
commutative law=prawo przemienności
commutativity=przemienność
commutator=komutator
commutator bar=wycinek komutatora
commutator hub=piasta komutatora
commutator lug=języczek komutatora
commutator motor=silnik komutatorowy
commutator pitch=poskok komutatorowy
commutator riser=języczek komutatora
commutator spider=piasta komutatora
commutator subgroup=podgrupa komutatorów
commuter=osoba dojeżdżająca do pracy
commuter airliner=samolot komunikacji lokalnej
commuter traffic=komunikacja lokalna
commuter traffic=ruch dojazdowy do pracy
comology group=grupa komologii
comonomer=komonomer
compact cassete=kaseta magnetofonowa
compact cassette=kaseta magnetofonowa
compact design=małe rozmiary
compact disk=cyfrowa płyta
compact disk=cyfrowa płyta dźwiękowa
compact disk=dysk kompaktowy
compact disk=płyta kompaktowa
compact disk read-only memory=pamięć stała na dyskach dźwiękowych
compact double layer=warstwa zwarta Helmholtza
compact group=grupa zwarta
compact metal=metal lity bez porów
compact operator=operator pełnociągły
compact operator=operator zwarty
compact ore=ruda lita
compact set=zbiór zwarty
compact settlement=zabudowa zwarta
compact setup=instalacja minimalna
compact slag=żużel ścisły
compact space=przestrzeń zwarta
compact structure=budowa zwarta
compact video cassette=zminiaturyzowana kaseta wizyjna
compact-disk player=dyskofon
compact-disk player=gramofon cyfrowy
compacted concrete=beton ubity
compacted concrete=beton zagęszczony
compacted conductor=żyła przewodząca prasowana
compacted earth=grunt zagęszczony
compacted scrap=złom paczkowany
compactibility=zagęszczalność
compactification=kompaktyfikacja
compactification=uzwarcenie
compacting press=paczkarka
compacting press=prasa do paczkowania złomu
compaction=upakowanie
compaction of metal powders=prasowanie proszków metali
compaction of scrap=paczkowanie złomu
compaction of scrap=prasowanie złomu
compact-open topology=topologia zwartootwarta
compactor=ubijak
compactor=ubijarka
compactum=kompakt
compactum=przestrzeń topologiczna zwarta i mierzalna
compander=kompandor
companding of signal=kompansja sygnału
compandor=kompandor
companion=zejściówka z pokładu do pomieszczeń
companion crop=wsiewka
companion flange=każdy ze stykających się kołnierzy w połączeniu rurowym
companion flange=tarcza sprzęgająca sprzęgła
companion hatch=luk zejściowy
companion ladder=schody zejściowe pod pokład
companion processor upgrade=rozbudowa przez dodanie procesora dodatkowego
companion product=produkt dodatkowy
companion way=zejściówka
company network=rozległa sieć komputerowa firmy
company standard=norma zakładowa
comparability=komparatybilność
comparatively=porównawczo
comparator=komparator
comparator=komparator przyrząd do określania różnicy między wymiarem mierzonego
przedmiotu i wzorca
compare instruction=rozkaz porównania
comparing brush=szczotka porównawcza
comparison colour solution=barwny roztwór porównawczy
comparison colour solution=świadek miareczkowania
comparison element=człon porównujący
comparison lamp=lampa porównawcza
comparison measurements=pomiary porównawcze
comparison operator=operator porównania
comparison theorem=twierdzenie porównawcze
comparoscope=komparoskop
compartment drier=suszarka komorowa
compartment kiln=piec Mendheima
compartment kiln=piec wielokomorowy
compartment mill=młyn wielokomorowy
compartmentation=podział grodziowy kadłuba statku
compass adjuster=dewiator kompasów
compass bearing=namiar kompasowy
compass bowl=kociołek kompasu
compass card=róża kompasowa
compass compensation=kompensacja kompasu
compass course=kurs kompasowy
compass deviation=dewiacja kompasu
compass helmet=kopula kompasu
compass key=wkrętak do cyrkli
compass lead=pręt grafitowy do cyrkli
compass needle=igła busoli
compass needle=igła do cyrkla
compass plane=strug krzywak
compass rose=róża kompasowa
compass saw=lisica
compass saw=otwornica
compass window=okno wykuszowe półokrągłe
compasses=cyrkiel
compatibility of colour television system=odpowiedniość prosta systemu telewizji
kolorowej
compatibility of computers=kompatybilność komputerów wymienność oprogramowania
compatibly=kompatybilnie
compensated avalanche diode=dioda lawinowa skompensowana
compensated ionization chamber=skompensowana komora jonizacyjna
compensated motor=silnik kompensowany
compensated semiconductor=półprzewodnik skompensowany
compensating=kompensator
compensating clamp=docisk wahliwy
compensating development=wywoływanie wyrównawcze
compensating errors=błędy kompensujące się
compensating feedback=sprzężenie zwrotne kompensacyjne
compensating filter=filtr korekcyjny
compensating gear=dyferencjał
compensating gear=mechanizm różnicowy
compensating jet=dysza kompensacyjna
compensating lead=przewód kompensacyjny
compensating lever=dźwignia kompensacyjna
compensating lever=dźwignia wyrównawcza
compensating magnet=magnes kompensacyjny
compensating piston=tłok z kompensacją rozszerzalności
compensating plate=płyta wyrównująca
compensating pole=biegun komutacyjny
compensating pole=biegun zwrotny
compensating sight=celownik samoczynny przeciwlotniczy
compensating voltmeter=kompensator
compensating winding=uzwojenie kompensacyjne
compensating winding=uzwojenie wyrównawcze
compensation for=loss odszkodowanie za stratę
compensation proceedings=postępowanie odszkodowawcze
compensation water=woda kompensacyjna wyrównująca zmienność zapotrzebowania
compensator=autotransformator kompensujący
compensator=dysza kompensacyjna
compensator=kompensator
compensator=wyrównywacz
compere=konferansjer
competing firm=firma konkurencyjna
competing reactions=reakcje równoległe
competing reactions=reakcje współbieżne
competitive=konkurencyjny
competitive examination=egzamin konkursowy
competitive inhibition of enzymes=współzawodniczą inhibicja enzymów
competitive price=cena konkurencyjna
compilation time=czas kompilacji
compilation unit=jednostka kompilacji
compile time=czas kompilacji
compiler back-end=tył kompilatora
compiler diagnostics=diagnostyka kompilatora
compiler front-end=przód kompilatora
compiler-assembler=kompilator-asembler
compile-time=czas kompilacji
compile-time binding=wiązanie podczas kompilacji
complain=skarżyć się
complain=wnieść skargę
complain=wnieść zażalenie
complaint skarga=zażalenie
complement accumulator=akumulator dopełnienia
complement of an angle=kąt dopełniający
complement of B in=różnica zbiorów
complement of set=dopełnienie zbioru
complementary=dopełniający
complementary=uzupełniający
complementary angle=kąt dopełniający
complementary bipolar integrated circuit=bipolarny komplementarny układ scalony
complementary colors=barwy komplementarne
complementary colour=kolor aktywowania
complementary colours=barwy dopełniające
complementary constant current logie=komplementarny stałoprądowy układ logiczny
complementary error function=funkcja błędu komplementarna
complementary error function=komplementarna funkcja błędu
complementary event=zdarzenie dopełniające
complementary minor=minor dopełniający
complementary symmetry=symetria komplementarna
complementary transistors=para komplementarna tranzystorów
complementary transistors=tranzystory komplementarne
complementary trigonometric fuctions=funkcje trygonometryczne dopełniające
complementary unijunction transistor=komplementarny tranzystor jednozłączowy
complementer=negator do tworzenia uzupełnienia
complete analysis=analiza całkowita
complete combustion=spalanie całkowite
complete combustion=spalanie zupełne
complete concentrated fertilizer=nawóz pełny
complete engine assembly=silnik kompletny z osprzętem
complete factory installation=kompletny obiekt przemysłowy
complete fertilizer=nawóz sztuczny pełny
complete fertilizer=nawóz trójskładnikowy
complete graph=graf pełny
complete induction=indukcja matematyczna
complete induction=indukcja zupełna
complete joint penetration=przetop zupełny
complete loss of load=pełna utrata obciążenia
complete lubrication=smarowanie płynne
complete lubrication=smarowanie w warunkach tarcia płynnego
complete metric space=przestrzeń metryczna zupełna
complete miscibility=mieszalność zupełna
complete miscibility=nieograniczona wzajemna rozpuszczalność cieczy
complete ordering=uporządkowanie liniowe
complete ordering=uporządkowanie zupełne
complete overfall=przelew doskonały
complete overfall=przelew zupełny
complete pair=para kinematyczna o zamknięciu geometrycznym
complete pair=para samodzielnie zwarta
complete partition=podział kompletny
complete partition=podział wyczerpujący
complete patent specification=pełny opis patentowy
complete penetration weld=spoina z pełnym przetopem
complete reaction=reakcja przebiegająca do końca
complete roasting=wyprażanie całkowite
complete roasting=wyprażanie na martwo
complete space=przestrzeń metryczna zupełna
complete superstructure vessel=ochronnopokładowiec
complete superstructure vessel=statek z nadbudówką ciągłą
complete system of functions=zupełny układ funkcji
complete the square=uzupełnić do pełnego kwadratu
complete thread=gwint pełny termin jedynie stosowany dla gwintu stożkowego
complete transposition section=odcinek symetryzacyjny
complete vehicle dry weight=masa pojazdu w stanie suchym
complete vehicle kerb weight=masa własna pojazdu
complete waterwall furnace=palenisko całkowicie zaekranowane
complete with=kompletny wraz z
completed shell=warstwa elektronowa zapełniona
completed shell=warstwa obsadzona
completed shell=warstwa zamknięta
completely additive set function=przeliczalnie addytywna funkcja zbioru
completely continuous operator=operator pełnociągły
completely continuous operator=operator zwarty
completely defined function=funkcja wszędzie określona
completely dry=całkowicie suchy
completely knocked down=wyrób całkowicie rozebrany na części
completely reducible representation=reprezentacja całkowicie przywiedlna
completely regular space=przestrzeń całkowicie regularna
completely regular space=przestrzeń Tichonowa
completely self-protected transformer=transformator z wbudowanym urządzeniem
ochronnym
completely separable=ośrodkowy
completely soluble=całkowicie rozpuszczalny
completeness=zupełność
completion=wypełnienie
complex alloy=stop wieloskładnikowy
complex analysis=analiza zespolona
complex attribute=atrybut złożony
complex compound=kompleks
complex compound=związek kompleksowy
complex compound=związek złożony
complex dielectric polarization=polaryzacja dielektryczna zespolona
complex enzymes=enzymy kompleksowe
complex enzymes=kompleksy enzymatyczne
complex formation=kompleksowanie
complex formation=reakcja kompleksowania
complex formation=tworzenie kompleksów
complex forming power=zdolność kompleksotwórcza
complex fraction=ułamek piętrowy
complex function=funkcja zespolona
complex function=para funkcji
complex ion=jon kompleksowy
complex liquid=ciecz nienewtonowska
complex manifold=rozmaitość zespolona
complex network configuration management=kompleksowe zarządzanie konfiguracją
sieci
complex number=liczba zespolona
complex number plane=płaszczyzna Gaussa
complex number plane=płaszczyzna liczb zespolonych
complex object=obiekt złożony
complex operator=operator zespolony
complex ore=ruda mieszana
complex ore=ruda wielometaliczna
complex ore=ruda złożona
complex permittivity=stała dielektryczna zespolona
complex plane=płaszczyzna zespolona
complex potential=potencjał zespolony
complex power=moc pozorna zespolona
complex radical=rodnik złożony
complex reaction=reakcja złożona
complex salt=sól kompleksowa
complex salt=sól złożona
complex shaft=wał składany
complex solution=roztwór wieloskładnikowy
complex spectrum=widmo złożone
complex sphere=sfera Riemanna
complex steel=stal stopowa wieloskładnikowa
complex tone=dźwięk złożony
complex unit=liczba zespolona o module 1
complex velocity=prędkość sprzężona
complex velocity=prędkość zespolona
complexification=powłoka zespolona
compleximetry=kompleksometria
complexing=kompleksowanie
complexing=reakcja kompleksowania
complexing=tworzenie kompleksów
complexing agent=czynnik kompleksotwórczy
complexing agent=czynnik kompleksujący
complexing power=zdolność kompleksotwórcza
complexity=zawiłość
complexometric titration=miareczkowanie kompleksometryczne
complexometry=kompleksometria
complexones=kompleksony
complex-tone buzzer=brzęczyk widmowy
compliance=podatność
compliant=podatny complicated
compliant=skomplikowany
compliant=zawiły
complimentary copy=egzemplarz bezpłatny książki
complimentary copy=gratis
comply with=standard odpowiadać normie
compo=masa formierska szamotowa
compo=zaprawa cementowa
compole=biegun komutacyjny
compole=biegun zwrotny
component architecture=architektura komponentowa
component cooling circuit=obieg chłodzenia urządzeń elektrowni jądrowej
component diagram=diagram komponentów
component lens=soczewka obiektywu
component motion=ruch składowy
component object model=model obiektowy komponentów
component of force=siła sktadowa
component of force=sktadowa sity
component of variance=składnik wariancji
component software=oprogramowanie komponentowe
component-based=komponentowy
component-based software=oprogramowanie komponentowe
components of strain=składowe stanu odkształcenia skończonego
components of stress=naprężenia składowe
components of stress=składowe stanu naprężenia
componentware=oprogramowanie komponentowe
componesepart=część sktadowa
componesepart=składnik
compose sequence=znak komponowany
compose sequence=znak składany
composed object=obiekt kompozytowy
composing=składanie
composing frame=kaszta
composing machine=maszyna do składania
composing machine=składarka
composing room=zecernia
composing stick=wierszownik
composing stick=winkielak
composite=kompozyt materiał konstrukcyjny wieloskładnikowy
composite=złożony
composite aircraft=samoloty zespolone
composite attribute=atrybut złożony
composite bearing liner=panew wielowarstwowa
composite breakwater=falochron mieszany narzutowo-ścianowy
composite cable=kabel mieszany
composite cast roll=walec zespolony lany
composite casting=odlew warstwowy dwutworzywowy
composite colour sync=całkowity sygnał synchronizacji koloru
composite construction=konstrukcja mieszana
composite control=formant złożony
composite engine=silnik złożony
composite fuel=paliwo niejednorodne
composite function=funkcja złożona
composite gear=przekładnia zębata o uzębieniu ewolwentowym zmodyfikowanym
composite ingot=wlewek dwuwarstwowy
composite joint=złącze złożone
composite key=klucz złożony
composite material=materiał zespolony
composite material=tworzywo zespolone
composite metal=bimetal
composite mould=forma wielogniazdowa
composite mould=forma wielokrotna
composite number=liczba złożona rozkładalna na czynniki
composite object=complex object
composite object=ocomplex object
composite piston=tłok składany
composite print=kopia dźwiękowa filmu
composite propellant=paliwo niejednorodne
composite quadrature formula=kwadratura złożona
composite reaction=reakcja złożona
composite resistor=rezystor proszkowy
composite reversal original=taśma oryginalna odwracalna z obrazem i dźwiękiem
composite roll=walec zespolony dwutworzywowy
composite sailing=żegluga mieszana po ortodromie i loksodromie
composite sheet=blacha bimetalowa
composite sheet=blacha platerowana
composite ship=statek o konstrukcji mieszanej stalowo-drewnianej
composite steel=stal wielowarstwowa
composite sync=sygnał synchronizacji złożony
composite syncline=synklinorium
composite type=typ kompozytowy
composite video=sygnał całkowity wizji
composite video=sygnał wizyjny złożony
composite video=zespolony sygnał wizyjny
composite video adapter=karta zespolonego sygnału wizyjnego
composite video singal=sygnał całkowity wizji
composite wire=drut platerowany
composition by volume=skład objętościowy
composition by weight=skład wagowy
composition diagram=wykres równowagi faz
composition face=powierzchnia zrostu
composition image=obraz kompozycji powierzchni
composition image=obraz składu chemicznego powierzchni
composition image=obraz utworzony pr
composition matrix=matryca monotypowa do odlewu składu z taśmy
composition metal=stop o podstawie miedziowej zawierający
composition of forces=redukcja układu sił
composition of forces=składanie sił
composition of motion=składanie ruchów
composition photo=fotografia trickowa
composition photo=obraz fotograficzny kombinowany
composition resistor=rezystor masowy
composition surface=powierzchnia zrostu
compositional=kompozycyjny
compound=połączenie
compound casting=odlew warstwowy
compound chromophores=chromofory sprzężone
compound compact=pseudostop
compound coupling=sprzężenie ładunkowe
compound coupling=sprzężenie mieszane
compound course=kurs zliczony
compound die=tłocznik jednoczesny
compound distribution=rozkład złożony
compound dredger=pogłębiarka kombinowana czerpakowa-ssąca
compound engine=silnik sprzężony
compound excitation=wzbudzenie szeregowo-bocznikowe
compound filter=filtr złożony
compound fracture=złamanie otwarte
compound gear=koło wielowieńcowe
compound gear=koło zębate zespołowe
compound gearing=przekładnia zębata złożona
compound gearing=układ kół zmianowych
compound generator=prądnica szeregowo-bocznikowa
compound interest=odsetki składane
compound interest=procent składany
compound layer=warstewka związków międzymetalicznych
compound lens=soczewki zespolone
compound lens=zespół soczewek
compound lever=dźwignia złożona
compound lever=układ dźwigni
compound link=człon mający więcej niż dwa półwęzły
compound locomotive=lokomotywa o silnikach sprzężonych
compound machine=maszyna szeregowo-bocznikowa
compound manometer=manometr sprzężony
compound motor=silnik szeregowo-bocznikowy
compound nucleus=jądro pośrednie
compound nucleus=jądro złożone
compound object=obiekt złożony
compound pendulum=wahadło fizyczne
compound pendulum=wahadło złożone
compound perfume=kompozycja perfumeryjna
compound pressing=tłoczenie wielozabiegowe
compound pressing=tłoczenie złożone
compound pressure gauge=manometr sprzężony
compound probability=prawdopodobieństwo złożone
compound pulley=wielokrążek
compound pulley=zblocze
compound quotation rate=norma kosztorysowa scalona
compound roll=staliwny
compound roll=walec zespolony żeliwny
compound screw=mechanizm śrubowy z gwintem sumowym
compound semiconductor=półprzewodnik intermetaliczny
compound semiconductor=półprzewodnik wieloskładnikowy
compound semiconductor=półprzewodnik złożony
compound sine table=stół sinusowy pochylany w dwóch kierunkach
compound slide=suport krzyżowy
compound spring=resor
compound spring=sprężyna wielopłytkowa
compound state=stan pośredni
compound state=stan złożony jądra
compound statement=instrukcja złożona
compound steam engine=silnik parowy wielostopniowy
compound steam engine=silnik parowy z wielokrotnym rozprężaniem
compound stress=naprężenie złożone
compound tool=tłocznik jednoczesny
compound wheel=koła zębate zespołowe
compound wheel=przesuwka wielowieńcowa
compound-armature magneto=iskrownik z twornikiem szeregowo-bocznikowym
compounded oil=olej mieszany
compounded oil=olej preparowany
compounding=kompaundowanie sporządzanie mieszanek
compounding=łączenie w zespoły
compounding=mieszanie składników
compounding of regulator=kojarzenie wewnętrznych czynności regulatora
compounding pointer=wskaźnik do nastawiania poszczególnych porcji
compound-lever scales=waga wielodźwigniowa
compound-wound current transformer=przekładnik prądowy z uzwojeniem korekcyjnym
zasilanym z obcegoźródła
compound-wound motor=silnik szeregowo-bocznikowy
compreg kompreg=drewno ulepszone prasowane
comprehensive dictionary=słownik pełny
comprehensive dictionary=słownik wyczerpujący
comprehensive mechanization=mechanizacja kompleksowa
comprehensive mechanization=mechanizacja pełna
compressed file=plik skompresowany
compressed file=plik skomprymowany
compressed gas=gaz sprężony
compressed petroleum gas=gazol ciekła mieszanina propanu i butanu
compressed wood=drewno prasowane
compressed wood=drewno utwardzone
compressed wood=lignoston
compressed yeast=drożdże prasowane
compressed-air engine=silnik pneumatyczny
compressed-air illness=choroba kesonowa
compressed-air loudspeaker=głośnik pneumatyczny
compressed-air pump=powietrzny podnośnik cieczy
compressed-air system=instalacja sprężonego powietrza
compressibility=ściśliwość
compressibility of powder=prasowalność proszku
compressible fluid=płyn ściśliwy
compressing machine=tabletkarka
compressing refuse collector=śmieciarka zagęszczająca
compression amplifier=kompresor amplitudy
compression belt=pas cisnący do wyciskania cieczy z osadu w filtrach ciągłych
compression belt=taśma cisnąca
compression cable=kabel z izolacją pod ciśnieniem
compression card=karta kompresji
compression chamber=komora kompresyjna
compression chamber=komora sprężania
compression cock=kurek dekompresyjny
compression cock=kurek odprężnikowy
compression cone=stożek uciskowy
compression coupling=sprzęgło Sellersa
compression failure=pęknięcie przy ściskaniu
compression fibre=włókno ściskane
compression forming=kształtowanie z dobiciem
compression ignition=zapłon samoczynny
compression ignition=zapłon samoczynny wskutek sprężania
compression ignition=zapłon sprężeniowy
compression ignition engine=silnik Diesla
compression ignition engine=silnik wysokoprężny
compression ignition engine=silnik z zapłonem samoczynnym
compression line=linia zgęszczeniowa
compression member=element ściskowy pracujący na ściskanie
compression modulus of elasticity=współczynnik ściśliwości
compression modulus of elasticity=współczynnik sprężystości objętościowej
compression mould=forma tłoczna
compression moulding=formowanie tłoczne
compression moulding=prasowanie tłoczne
compression moulding material=tłoczywo do prasowania
compression platen=płyta oporowa maszyny wytrzymałościowej
compression pressure=ciśnienie sprężania
compression proving ring=dynamometr pierścieniowy do pomiaru sił ściskających
compression rate=intensywność gniotu
compression ratio=stopień kompresji
compression ratio=stopień sprasowania proszku
compression ratio=stopień sprężania
compression ratio=stosunek sprężania
compression ratio=współczynnik skomprymowania
compression refrigerator=chłodziarka sprężarkowa
compression ring=pierścień tłokowy uszczelniający
compression set=odkształcenie trwałe po ściskaniu
compression software=oprogramowanie do kompresji
compression spring=sprężyna naciskowa pracująca na ściskanie
compression strength=wytrzymałość na ściskanie
compression stroke=suw sprężania
compression tap=kurek dekompresyjny
compression tap=kurek odprężnikowy
compression test=próba ściskania
compression testing machine=maszyna wytrzymałościowa do prób ściskania
compression type=typ kompresji
compression vacuum gauge=próżniomierz kompresyjny
compression wave=fala zgęszczeniowa
compression wood=krzemienica wada
compression wood=twardzica
compressional wave=fala dylatacyjna
compressional wave=fala kompresyjna
compressional wave=fala zagęszczeń
compression-ignition engine=diesel
compression-ignition engine=silnik Diesla
compression-ignition engine=silnik wysokoprężny
compression-ignition engine=silnik z zapłonem samoczynnym
compressive strain=odkształcenie przy ściskaniu
compressive strength=wytrzymałość na ściskanie
compressive stress=naprężenie ściskające
compressor and expander=układ ograniczania szumów w magnetofonach kasetowych
compressor constant=bezwymiarowy współczynnik objętościowego natężenia przepływu
w sprężarce wirowej
compressor drum=wirnik bębnowy sprężarki osiowej
compressor surging line=krzywa niestatecznej pracy sprężarki wirowej
compressor turbine=turbina napędzająca sprężarkę
compressor unit=agregat sprężarkowy
compressor unit=zespół sprężarkowy
compresssion knock=stukanie wskutek niewłaściwego stopnia sprężania
comprex recording=zapisywanie dźwięku z kompresją amplitudy
compromise joint=złącze szynowe przejściowe
compromise network=równoważnik kompromisowy
compromise rail=przejściowy odcinek szyny do łączenia szyn o różnych profilach
compromising emanations=przypadkowe przekazywanie sygnałów odnoszących się do
tajnych informacji
Compton continuum=kontinuum comptonowskie
Compton edge=krawędź komptonowska
Compton effect=rozpraszanie Comptona
Compton effect=zjawisko Comptona
Compton recoil electron=elektron odrzutu
Compton recoil electron=komptonowski
Compton scattering=rozpraszanie Comptona
Compton scattering=zjawisko Comptona
Compton wavelength=komptonowska długość fali
compulsory acquisition of land=przymusowy wykup gruntu
compulsory auction=licytacja przymusowa
compulsory employment=nakaz pracy
computability=obliczalność
computable=obliczalny
computable fus.ction=funkcja obliczalna
computation aids=środki obliczeniowe
computation time=czas liczenia
computational=obliczalny
computational=obliczeniowy
computational=rachunkowy
computational completeness=kompletność obliczeniowa
Computational Fluid Dynamics=komputerowa symulacja dynamiki płynów
computational linguistics=lingwistyka komputerowa
computational scheme=schemat obliczeń
computational security=bezpieczeństwo obliczeniowe
computationally infeasible=obliczeniowo niewykonalny
computationally intractable=obliczeniowo niewykonalny
computationally secure=obliczeniowo bezpieczny
computed entry table=tablica elementów o adresach obliczeniowych
computed tomography=tomografia skanująca
computer abuse=nadużycie komputera
computer aided design=projektowanie wspomagane komputerowo
computer aided design analysis and reliability=projektowanie wspomagane
komputerem-analiza i niezawodność
computer aided design of integrated circuits=komputerowo wspomagane
projektowanie układów scalonych
computer aided detection=wykrywanie włamań do sieci
computer aided education=nauczanie wspomagane komputerowo
computer aided engineering=konstruowanie wspomagane komputerowo
computer aided manufacturing=wytwarzanie wspomagane komputerowo
computer aided measurement and control=pomiary i sterowanie wspomagane
komputerowo
computer aided routing system=komputerowy system trasowania połączeń
Computer Aided Software Engineering=inżynieria oprogramowania wspomagana
komputerem
Computer Aided System Engineering=inżynieria systemów wspomagana komputerem
computer analog input=analogowe wejście komputera
computer analyst=analityk-informatyk
computer application for measurement and control=system umożliwiający pomiar
computer assisted=wspomagany komputerowo
computer assisted instruction=szkolenie wspomagane komputerowo
computer assisted learning=szkolenie wspomagane komputerowo
computer assisted production=produkcja wspomagana komputerem
computer based training=kurs multimedialny
computer bulletin board=komputerowa tablica informacyjna
computer centre=ośrodek obliczeniowy
computer code=lista rozkazów komputera
computer communication=skomputeryzowane systemy łączności
computer Communications interface=komputerowy interfejs telekomunikacyjny
computer Communications interface=komputerowy sprzęg telekomunikacyjny
computer conference=konferencja komputerowa
computer configuration=zestaw komputera
computer control=sterowanie komputerowe
computer crime=przestępstwo komputerowe
computer data word=komputerowe słowo danych
computer description language=język do opisywania komputerów cyfrowych
computer diagnostics=diagnostyka komputerowa
computer display=ekranopis
computer display=monitor ekranowy
computer display unit=monitor komputera
computer family=rodzina komputerów
computer fraud=defraudacja komputerowa
computer fraud=kradzież komputerowa
computer geek=maniak komputerowy
computer geek=świrus na punkcie komputerów
computer generation=generacja komputerów
computer graphics=grafika komputerowa
computer graphics augmented design and system=projektowanie i wytwarzania z
grafiką komputerową
computer hardware=sprzęt komputerowy
computer image processing=komputerowe przetwarzanie obrazów
computer independent language=język niezależny od komputera
computer input from microfilm=komputerowe wejście z mikrofilmu
computer input from microfilm=urządzenie wejściowe mikrofilmowe
computer instruction=rozkaz komputera
computer instruction code=kod komputera
computer ized map=mapa uzyskana metodami grafiki komputerowej
computer language=język komputera
computer language=język wewnętrzny
computer language translator=translator języka komputerowego
computer listing=listing
computer logic=logika komputerowa
computer memory=pamięć komputera
computer modeling=modelowanie komputerowe
computer network=sieć komputerowa
computer network attack=atak sieci komputerowej
computer network security=zabezpieczenia sieci komputerowych
computer numerical control=sterowanie numeryczne
computer numerical control=sterowanie numeryczne za pomocą komputera
computer on line real time applications language=jeżyk komputerowy ukierunkowany
na zastosowania w czasie rzeczywistym
computer oriented language translator=translator języka ukierunkowanego
maszynowo
computer output microfilm=urządzenie wyjściowe mikrofilmowe
computer program=program wewnętrzny
computer program library=biblioteka programów komputerowych
computer readable information=informacja w postaci czytelnej dla komputera
computer science=informatyka
computer scientist=informatyk
computer screen=ekran komputera
computer security=bezpieczeństwo komputerów
computer store=pamięć komputera
computer system=zestaw komputera
computer system interface circuits=układy sprzęgu systemu komputerowego
computer theory=informatyka
computer tomography=tomografia komputerowa
computer typesetting=skład komputerowy
computer vision=widzenie komputerowe
computer word=słowo komputerowe
computer-aided=wspomagany komputerowo
computer-aided design=projektowanie wspomagane komputerowo
computer-aided design/computer-aided manufacturing=projektowanie i wytwarzanie
wspomagane kompute
computer-aided engineering=technika wspomagana komputerowo
computer-aided instruction=szkolenie wspomagane komputerowo
computer-aided manufacturing=produkcja wspomagana komputerowo
computer-aided software engineering=inżynieria oprogramowania wspomagana
komputerowo
computer-assisted tomography=tomografia komputerowa
computer-assisted tomography=tomografia skanująca
computer-based information=system skomputeryzowany system informacyjny
computer-based information system=skomputeryzowany system informacyjny
computer-based learning=nauka za pomocą komputera
computer-based learning=szkolenie komputerowe
computer-based message system=komputerowy system ruchu telekomunikacyjnego
computer-compatible tape=taśma magnetyczna odpowiednia dla danego komputera
computer-controlled=system układ automatyczny sterowany komputerem
computerese=język komputera
computerese=język wewnętrzny
computer-integrated manufacturing=produktyka
computerization=komputeryzacja
computerized=skomputeryzowany
computerized branch exchange=skomputeryzowana centrala telefoniczna
computerized management information system=system informatyczny zarządzania
computerized numercal control=skomputeryzowane sterowanie numeryczne
computerized on-line testing=skomputeryzowane testowanie bezpośrednie
computerized reliability analysis method=metoda komputerowej analizy
niezawodności
computer-managed instruction=nauczanie z zastosowaniem komputerów
computer-oriented language=język ukierunkowany maszynowo
computer-telephony integration=integracja telefonii z komputerem
computing=informatyka
computing=obliczanie
computing and graphics power=moc obliczeniowa i przetwarzania graficznego
computing centre=ośrodek obliczeniowy
computing platform=platforma obliczeniowa
computing scales=waga licząca sztuki ważonej partii towaru
computing system=system liczący
computing unit=arytmometr komputera
computing unit=jednostka arytmetyczno-logiczna
comunication channel=kanał telekomunikacyjny
con rod=korbowód
con rod=łącznik
concast billet=wlewek ciągły kwadratowy
concast caster=urządzenie do ciągłego odlewania
concast mould=krystalizator do ciągłego odlewania
concast plant=urządzenie do ciągłego odlewania
concast slab=wlewek ciągły płaski
concatenate operator=operator sklejania
concatenate operator=operator spinania
concatenation=konkatenacja
concatenation=łączenie
concatenation=połączenie w kaskadę
concatenation=składanie
concatenation=złożenie
concave fillet weld=spoina pachwinowa z licem wklęsłym
concave grating=wklęsła siatka dyfrakcyjna odbiciowa
concave plane=strug krzywak wypukły do powierzchni wklęsłych
concave polygon=wielokąt niewypukły
concave polygon=wielokąt wklęsły
concave spherical mirror=zwierciadło sferyczne wklęsłe
concavo-concave=dwustronnie wklęsły
concavo-concave=dwuwklęsły
concavo-convex=wklęsło-wypukły
conceal=schować
conceal=ukryć
concealable illuminating lamp=światło oświetleniowe chowane
concealed coalfield=ukryte podziemne pokłady węgla
concealed gutter=rynna ukryta wbudowana w gzyms
concealed motion=ruch ukryty
concentrated=stężony
concentrated acid=kwas stężony
concentrated alloy=stop wysokoprocentowy
concentrated crosstalk=przenik skupiony
concentrated crystal soda=dwuwęglan trójsodowy
concentrated crystal soda=seskwikarbonat
concentrated fertilizer=nawóz sztuczny bez balastu
concentrated food=koncentrat żywnościowy
concentrated force=siła skupiona
concentrated load=obciążenie skupione
concentrated nuclear fuel=paliwo jądrowe wzbogacone
concentrated solution=roztwór stężony
concentrated superphosphate=superfosfat podwójny
concentrated winding=kolumna stężająca
concentrated winding=kolumna wzmacniają
concentrated winding=uzwojenie skupione concentrating column
concentrating plant=koncentrator
concentrating plant=wzbogacalnik
concentrating plant=zakład przeróbczy
concentrating plant=zakład wzbogacania rud
concentrating power of adsorber=adsorpcyjność
concentrating table=stót koncentracyjny
concentration cell=ogniwo stężeniowe
concentration cell with transport=ogniwo stężeniowe z przenoszeniem
concentration coil=cewka odchylająca
concentration coil=cewka ogniskująca
concentration gradient=gradient koncentracji
concentration index=punkt zrównania w analizie
concentration limit=stężenie graniczne
concentration of solution=stężenie roztworu
concentration polarization=polaryzacja stężeniowa
concentration ratio=stopień koncentracji przy wzbogacaniu
concentration sensitivity=czułość stężeniowa
concentration solubility product=stężeniowy iloczyn rozpuszczalności
concentrator=koncentrator
concentrator=koncentrator 3
concentrator=lei koncentr
concentrator=stężacz
concentrator=wzbogacalnik
concentrator=zagęszczacz
concentrator=zatężacz
concentric cable=kabel koncentryczny
concentric cable=kabel współosiowy
concentric chuck=uchwyt samocentrujący
concentric converter=kowertor symetryczny z gardzielą prostą
concentric converter=której wylot znajduje się w osi konwerto
concentric winding=uzwojenie współosiowe
concentricity=koncentryczność
concentricity=współśrodkowość
conceptual=pojęciowy
conceptual data model=pojęciowy model danych
conceptual design study=projekt koncepcyjny
conceptual model=model pojęciowy
conceptual modeling=modelowanie pojęciowe
conceptual schema=schemat pojęciowy
concerted reaction=reakcja uzgodniona
concertina=harmonijka
concertina=mieszek
concertina folding=składanie w harmonijkę
conchoid=konchoida
conchoidal fracture=przełom muszlowy
conclusion of theorem=teza twierdzenia
concordance=konkordancja
concordance=konkordancja równolegle ułożenie warstw
concordance file=plik konkordancji
concordance file=plik skorowidzowy
concordant body=wtrącenie zgodne w uwarstwieniu
concourse=hala dworcowa
concrete block=masyw betonowy
concrete bucket=kubeł do masy betonowej
concrete buggy=japonka
concrete buggy=wózek dwukołowy do masy betonowej
concrete chute=koryto zsypowe do masy betonowej
concrete class=klasa konkretna
concrete disintegration=rozdzielenie się betonu
concrete embedment system=zabetonowanie odpadów radioaktywnych
concrete failure=rozpad betonu
concrete gun=działko cementowe
concrete gun=torkretnica
concrete hardener=domieszka przyspieszająca wiązanie betonu
concrete mix=masa betonowa
concrete mix=mieszanka betonowa
concrete mixer=betoniarka
concrete placer=betoniarz
concrete placer=maszyna do betonowania
concrete reinforcement bar=pręt zbrojeniowy do zbrojenia betonu
concrete retarder=domieszka opóźniająca wiązanie betonu
concrete setting period=okres wiązania betonu
concrete steel=stal zbrojeniowa
concrete type=typ konkretny
concrete vibrator=wibrator do masy betonowej
concrete workability=urabialność betonu
concrete-mixing plant=betonownia
concrete-mixing plant=wytwórnia masy betonowej
concreting sprayer=działko cementowe
concreting sprayer=torkretnica
concretion=konkrecja
concurrence=zbieżność
concurrency=współbieżność
concurrent contact=nieruchomy punkt przyporu w przekładni zębatej
concurrent contact=przypór punktowy
concurrent flow=przepływ we współprądzie
concurrent force system=układ sił środkowych
concurrent force system=układ sił zbieżnych
concurrent lines=proste przechodzące przez jeden punkt
concurrent maintenance=obsługa równoległa
concurrent object=obiekt współbieżny
concurrent process=proces współbieżny
concurrent processing=przetwarzanie współbieżne
concussion cap=spłonka
concussion fuse=zapalnik uderzeniowy
concyclic points=punkty leżące na jednym okręgu
condensable gas=gaz kondensujący się
condensate=kondensat
condensate=skropliny
condensate demineralizer=aparat do odsalania skroplin
condensate extraction pump=pompa skroplinowa
condensate film=błonka kondensatu
condensate film=warstewka skroplin
condensate storage tank=zbiornik przechowywania kondensatu
condensation in pores=kondensacja kapilarna
condensation jump=skok kondensacyjny
condensation nucleus=jądro kondensacji
condensation nucleus=ośrodek skraplania
condensation point=temperatura skraplania
condensation polymer=polikondensat
condensation polymer=polimer kondensacyjny
condensation pool=basen skraplania
condensation shock=skok kondensacyjny
condensation trail=smuga kondensacyjna
condensation water=woda kondensacyjna
condensed asphalt=asfalt dmuchany
condensed asphalt=asfalt utleniony
condensed composition=sktad wąski
condensed milk=mleko skondensowane
condensed milk=mleko zagęszczona
condensed phase=faza skondensowana
condensed phosphates=fosforany zespolone
condensed polycyclic compound=związek o pierścieniach skondensowanych
condensed print=druk zagęszczony
condensed surface film=błonka powierzchniowa
condensed system=układ skondensowany
condensed type=czcionka ścieśniona
condenser bushing=izolator przepustowy kondensatorowy
condenser discharge welder=zgrzewarka elektrostatyczna
condenser discharge welder=zgrzewarka kondensatorowa
condenser evaporator=skraplacz-odparowywacz
condenser lens=kondensor
condenser microphone=mikrofon elektrostatyczny
condenser microphone=mikrofon pojemnościowy
condenser pick-up=adapter elektrostatyczny
condenser pick-up=adapter pojemnościowy
condenser pot=garnek kondensacyjny
condenser pot=odwadniacz
condenser shell=płaszcz skraplacza
condenser storage welding machine=zgrzewarka elektrostatyczna
condenser storage welding machine=zgrzewarka kondensatorowa
condenser tissue=bibułka kondensatorowa
condensible=skraplający się
condensing lens=kondensor
condensing power plant=siłownia kondensacyjna
condensing routine=procedura zagęszczania
condensing turbine=turbina parowa kondensacyjna
condensing unit=skraplarka
condensing vessel=garnek kondensacyjny
condensing vessel=odwadniacz
condistillation=destylacja cieczy wzajemnie nierozpuszczalnych
condition code=kod warunków
condition codes=kody warunków
condition field=pole warunków
condition of yielding=warunek plastyczności
condition synchronization=synchronizacja warunków
conditional=okres warunkowy
conditional assembly=asemblacja warunkowa
conditional branch=rozgałęzienie warunkowe
conditional compilation=kompilacja warunkowa
conditional convergence=zbieżność warunkowa
conditional distribution=rozkład warunkowy
conditional expected value=wartość oczekiwana warunkowa
conditional instruction=rozkaz warunkowy
conditional jump=skok warunkowy
conditional probability=prawdopodobieństwu warunkowe
conditional statement=instrukcja warunkowa
conditional stop instruction=rozkaz zatrzymania warunkowego
conditionally=warunkowo
conditioned air=powietrze klimatyzowane
conditioned by=uwarunkowany
conditioned measurements=pomiary związane
conditioned paper=papier klimatyzowany
conditioner=mieszalnik flotacyjny
conditioner=urządzenie dopasowujące
conditioner=urządzenie dostrajania anteny
conditioner=urządzenie klimatyzacyjne
conditioner=urządzenie sterujące i przełączające
conditioning=klimatyzowanie
conditioning=kondycjonowanie doprowadzenie materiału
conditioning=kondycjonowanie wyrobów
conditioning dock=stanowisko oczyszczania
conditioning grinder=szlifierka do usuwania wad powierzchniowych
conditioning of ingots=oczyszczanie wlewków usuwanie wad powierzchniowych
conditioning of paper klimatyzowanie=kondycjonowanie papieru
conditioning oven=aparat do kondycjonowania
conditions of equilibrium=warunki równowagi układu sił
conditions of operation=warunki pracy
conditions of operation=warunki pracy urządzenia
condor=automatyczny system radionawigacyjny o fali ciągłej
conductance=konduktancja
conductance=przewodnictwo
conductance=przewodność
conductance=przewodność czynna
conductance=przewodność rzeczywista cond
conducting direction=kierunek przewodzenia
conducting film=warstwa przewodząca
conducting material=materiał przewodzący
conduction angle=kąt przewodzenia
conduction band=pasmo przewodnictwa
conduction by defect=przewodnictwo dziurowe
conduction by defect=przewodnictwo niedomiarowe
conduction current=prąd przewodzenia
conduction electron=elektron przewodnictwa
conduction electron=elektron przewodzenia
conduction energy band=pasmo przewodnictwa
conduction loss=straty przewodzenia
conduction of heat=przewodnictwo cieplne
conduction through=przedłużenie przewodzenia w falowniku
conductive=przewodzący
conductive chanel=kanał przesyłu danych
conductive coating=powłoka przewodząca
conductive hearth arc-furnace=piec łukowy z przewodzącym trzonem
conductive heating=nagrzewanie oporowe bezpośrednie
conductive neater=nagrzewnica oporowa bezpośrednia
conductive path=ścieżka przewodząca
conductive rubber=guma przewodząca
conductivity=konduktywność
conductivity=przewodność właściwa
conductivity bronze=brąz przewodowy
conductivity cell=naczynko konduktometryczne do pomiarów przewodności
elektrolitów
conductivity decay=zanik przewodności
conductivity liquid level detector=detektor przewodnościowy poziomu cieczy
conductivity water=woda do pomiarów przewodności elektrolitów
conductometer=konduktometr
conductometric analysis=analiza konduktometryczna
conductometric titration=miareczkowanie konduktometryczne
conductometry=konduktometria
conductor dancing=taniec przewodów
conductor element=przewód elementarny
conductor layer=warstwa kontaktowa
conductor material=materiał przewodowy na przewody
conductor of heat=przewodnik ciepła
conductor of sounds=dźwiękowód linii opóźniającej ultradźwiękowej
conductor pipe=konduktor
conductor pipe=rura prowadnikowa
conductor pipe=rura spustowa
conductor rail=szyna prądowa
conductor rail=trzecia szyna
conductor screen=ekran żyły kabla
conductor spacer=rozporka przewodów
conductor string=kordel
conductor track=ścieżka przewodząca
conductor wire=przewód liniowy
conduit=kanał
conduit=kanał kablowy
conduit=rura kablowa
conduit=rurka izolacyjna
conduit=rurkowanie
conduit box=puszka rurkowania
conduit coupling=mufka instalacyjna
conduit elbow=kątnik instalacyjny
conduit fittings=osprzęt do rurkowania
conduit pipe=rura kablowa
conduit pipe=rurkowanie
conduit tee=mufka rozgałęźna
condurangin=kondurangina
cone and quartering=stożkowanie i ćwiartkowanie próbek
cone antenna=antena stożkowa
cone arc welding=spawanie łukiem krążącym w osłonie gazów obojętnych
cone bearing=łożysko stożkowe
cone clutch=sprzęgło cierne stożkowe
cone crusher=kruszarka stożkowa
cone crusher=łamacz stożkowy
cone diaphragm loudspeaker=głośnik stożkowy
cone distance=długość tworzącej stożka podziałowego koła zębatego stożkowego
cone drive=napęd pasowy stopniowy
cone head rivet=nit stożkowy ścięty
cone lathe=tokarka z wielostopniowym kołem pasowym
cone loudspeaker=głośnik stożkowy
cone mandrel=trzpień tokarski stożkowy
cone mill=walcarka skośna z walcami stożkowymi
cone of converter=gardziel konwertora
cone of depression=lej depresyjny
cone of fire=stożek ognia
cone of friction=stożek tarcia
cone of influence=lej depresyjny
cone of protection=strefa osłonowa zwodu pionowego
cone of revolution=stożek kołowy
cone of revolution=stożek obrotowy
cone of silence=stożek ciszy
cone of silence=stożkowa strefa milczenia
cone pan head=łeb stożkowy ścięty wzmocniony nitu
cone penetration test=badanie za pomocą sondy stożkowej
cone penetrometer=sonda stożkowa
cone pivot=nóż kiełkowy wagi
cone pivot=nóż stożkowy wagi
cone pliers=szczypce stożkowe
cone point=koniec stożkowy śruby
cone point=wkrętu
cone pulley=koło pasowe schodkowe
cone pulley=koło pasowe stopniowe
cone roll=walec stożkowy walcarki skośnej
cone roll piercer=walcarka dziurująca z walcami stożkowymi
cone screen=przesiewacz obrotowy stożkowy
cone tracing=śledzenie stożkowe
cone worm=ślimak stożkowy
cone-and-float meter=przepływomierz pływakowy swobodny
cone-and-float meter=rotametr
coned seat=gniazdo stożkowe zaworu
cone-type wire drawing machine=wielotarczowa ciągarka do drutu
confection=powidełko
confectionery=wyroby cukiernicze
confer the doctor's degree=doktoryzować
confer the doctor's degree=nadać stopień doktora
conference call=połączenie konferencyjne
conference room=sala konferencyjna
conference room=sala obrad
conference software=oprogramowanie konferencyjne
conference system=urządzenie telekonferencyjne
conferred=nadawać przez radio
confers=nadawać
confidence belt=pas ufności
confidence interval=przedział ufności
confidence level=poziom ufności
confidence limit=granica adresowa
confidence limits=granice przedziału ufności
confidence region=obszar ufności
confidence zone of measurement=obszar niepewności pomiaru
confidence zone of measurement=strefa niepewności pomiaru
confidential communication=komunikacja poufna
confidential information=informacja poufna
configuration al integral=całka konfiguracyjna
configuration al integral=konfiguracyjna funkcja rozdziału
configuration control=kontrola konfiguracji
configuration file=plik konfiguracyjny
configuration interaction=oddziaływanie konfiguracyjne
configuration management=zarządzanie konfiguracją
configuration manager=menedżer konfiguracji
configurational base unit=jednostka podstawowa konfiguracyjna
configurational block=blok konfiguracyjny polimeru
configurational entropy=entropia konfiguracji
configurational entropy=entropia pozycyjna
configurational interaction=oddziaływanie konfiguracyjne
configurational isomer=izomer konfiguracyjny
configurational isomer=konformer
configurational isomerism=izomeria konfiguracyjna
confined=ograniczony
confined=zamknięty
confined explosion=wybuch w zamkniętej przestrzeni
confined flow=przepływ w przewodzie zamkniętym
confinement of plasma=utrzymanie plazmy
confirmation message=komunikat potwierdzający
confirmation to receive=potwierdzenie odbioru
confirmer-designated signature=podpis ze wskazaniem potwierdzającego
conflict detection=wykrywanie konfliktów
conflict of laws=kolizja norm prawnych
conflict resolution=rozstrzyganie konfliktów
conflicting standards=normy sprzeczne
conflow=współprąd
conflow=zgodność kierunku przepływu
confluence=połączenie się strumieni
confluence=zlanie się strumieni
confluence analysis=analiza konfluencyjna
confluent hypergeometric function=funkcja hipergeometryczna konfluentna
confocal=współogniskowy
confocal conics=stożkowe współogniskowe
conform to requirements=odpowiadać wymaganiom
conformability=zdolność dostosowania się
conformability=zgodność
conformable bedding=uwarstwienie zgodne
conformable bedding=zgodne ułożenie warstw
conformal=konforemny
conformal mapping=odwzorowanie konforemne
conformal mapping=odwzorowanie wiernokątne
conformal projection=odwzorowanie wiernokątne
conformal projection=rzut kartograficzny wiernokątny
conformal representation=odwzorowanie konforemne
conformal representation=odwzorowanie wiernokątne
conformal transformation=przekształcenie konforemne
conformal transformation=przekształcenie odpowiednie
conformance test=test zgodności
conformation=konformacja
conformational analysis=analiza konformacyjna
conformational isomerism=izomeria konformacyjna
conformational isomers=izomery konformacyjne
conformational isomers=konformery
conforming=zgodny
conforming product=produkt zgodny z wymaganiami
conformity certificate=atest
conformity certification=atestowanie
conformity mark=znak zgodności z normą
conformity with standard=zgodność z normą
confounding=uwikłanie efektów w doświadczeniu
confused sea=morze maksymalnie wzburzone
confusion reflector=środek odbijający wiązkę promieniowania radiolokatora w celu
zmylenia nieprzyjacie
confusion region=obszar nierozróżniania radiolokacyjnego
confusor=konfuzor
confusor=konsza
confusor=zwężka rurowa zbieżna conge
congelifraction=rozsadzanie skał przez wodę zamarzającą w szczelinach
congeliturbation=zmiany zachodzące w glebie wskutek powtarzającego się
zamarzania i rozmarzania
congeners=pierwiastki należące do tej samej grupy układu okresowego
congested sea area=akwen zagęszczony
congestion=natłok
congestion=zatłoczenie
congestion=zator
congestion avoidance=unikanie przeciążenia
congestion collapse=zapaść z powodu przeciążenia
congestion window=okno przeciążeniowe
congestion window=okno przeciwprzeciążeniowe
congestion window limit=ograniczenie na okno przeciążeniowe
congestive=przeciążony
conging process=konszowanie masy czekoladowej
conglutination=zlepek
conglutination=zlepienie się
Congo copal=kopal Kongo żywica naturalna
Congo paper=papierek Kongo
Congo rubin number=liczba rubinowa
congruence=kongruencja
congruence=przystawanie
congruent=kongruentny
congruent=przystający
congruent figures=figury przystające
congruent melting point=punkt kongruentny na wykresie fazowym
congruous modulo=przystające modulo a
conic=stożkowa
conic al=stożkowy
conic projection=rzut kartograficzny stożkowy
conic section=stożkowa
conical ball mill=młyn kulowy stożkowy
conical cam=krzywka bębnowa stożkowa
conical diamond=wglębnik diamentowy stożkowy
conical die=ciągadło stożkowe
conical fill=wypełnienie stożkowe
conical fit=prasowanie powierzchni stożkowych
conical flask=kolba Erlenmeyera
conical flask=kolba stożkowa
conical head rivet=nit kulisty wzmocniony zbliżony do kształtu stożka
conical helical spring=sprężyna śrubowa stożkowa
conical helix=spirala stożkowa
conical horn=tuba stożkowa
conical mill=młyn kulowy stożkowy
conical pendulum=wahadło odśrodkowe
conical pendulum=wahadło stożkowe
conical pendulum governor=regulator odśrodkowy tulejowy
conical pendulum governor=regulator stożkowy
conical pendulum governor=regulator wahadłowy
conical roll=walec stożkowy
conical scanning=przeszukiwanie stożkowe
conical settling tank=odmulnik stożkowy
conical spring=sprężyna śrubowa stożkowa
conical tube=rura stożkowa
conicity=stożkowość
conicoid=kwadryka
conifer=drzewo binarne
conifer=drzewo dwójkowe
conifer=drzewo iglaste
coniferin=koniferyna
coniferous forest=las iglasty
coniferous timber=tarcica iglasta
coniferous tree=drzewo iglaste
coniine=koniina
coning=kształtowanie bryły
coning=złożenie parasolowe
coning=złożenie stożkowe
coning and quartering method=stożkowanie i ćwiartkowanie próbek
coning of samples=stożkowanie próbek
coning of wheel web=wyoblanie tarczy koła coniscope wykrywacz pyłu w powietrzu
conjuate complex numbers=liczby zespolone sprzężone
conjugate=sprzężony
conjugate angle=kąt dopełniający do pełnego
conjugate axis of hiperbola=urojona oś hiperboli
conjugate beam=belka fikcyjna
conjugate beam=belka zastępcza
conjugate function=funkcja sprzężona
conjugate gradient method=metoda sprzężonych gradientów
conjugate hyperbolas=hiperbole sprzężone
conjugate momentum=pęd uogólniony
conjugate number=liczba sprzężona
conjugate operator=operator sprzężony w sensie Banacha
conjugate phases=fazy termodynamicznie sprzężone
conjugate phases=fazy współistniejące
conjugate planes=płaszczyzny sprzężone
conjugate reaction=reakcja sprzężona
conjugate solutions=roztwory pozostające ze sobą w stanie równowagi
conjugate solutions=roztwory sprzężone
conjugate space=przestrzeń sprzężona
conjugate tooth profile=zarys zęba współpracującego
conjugated hydrogenation=uwodornianie sprzężone
conjugated polymers=polimery o układach sprzężonych
conjugated proteins=białka złożone
conjugated proteins=proteidy
conjugates=wielkości sprzężone
conjunct=połączony
conjunctive=koniunktywny
conjunctive=połączony
conjunctive=tryb łączący
conjunctive name=nazwa łączona w nomenklaturze chemicznej
conjunctive nomenclature=nomenklatura łączona
conjunctive normal form=koniunktywna forma normalna
conk=owocnik grzyba pasożytującego na drewnie
conn=dawać komendy do steru
conn=kierować statkiem
connate water=woda fosylna kondensacyjna
connect to=power source podłączyć do źródła prądu
connect to frame=łączyć z masą
connected=połączony
connected=spójny
connected domain=obszar spójny
connected in parallel=połączony równolegle
connected in series=połączony szeregowo
connected set=zbiór spójny
connected socket=gniazdo podłączone
connected vessels=naczynia połączone
connecting bar=mostek łącznikowy w akumulatorach
connecting bar=tombolo
connecting block=łączówka
connecting box=skrzynka rozdzielcza
connecting circuit=obwód łącznikowy
connecting link=element łączący
connecting link=łącznik
connecting link=ogniwo łącznikowe łańcucha
connecting link=ogniwo spinające
connecting member=element łączący
connecting member=łącznik
connecting piece=złączka rurowa
connecting terminal=zacisk liniowy tymczasowy
connecting wire=drut wyprowadzeniowy
connecting-rod=korbowód
connecting-rod=łącznik
connecting-rod pecker=czerpak pokrywy korbowodu rozbryzgujący olej
connecting-rod shank=trzon korbowodu
connection abstraction=pojęcie połączenia abstrakcyjnego
connection block=kostka przyłączeniowa
connection configuration=konfiguracja połączenia
connection cord=sznur połączeniowy
connection description=opis połączenia
connection diagram=schemat połączeń
connection endpoint=punkt końcowy połączenia
connection endpoint=węzeł końcowy połączenia
connection handle=uchwyt połączenia
connection number=numer połączenia
connection pipe=króciec
connection pipe=łącznik rurowy
connection point=punkt połączeń
connection point=punkt połączenia
connection polling=nawiązywanie połączenia
connection reset=kasowanie połączenia
connection reset=zerowanie połączenia
connection screw=śruba łącząca
connection strip=łączówka
connection-box=skrzynka rozdzielcza
connectionless=bezpołączeniowy
connectionless service=usługa bez użycia połączenia
connectionless service=usługa bezpołączeniowa
connection-oriented=połączeniowy
connective=spójnik zdaniowy
connectivity layer=warstwa łączności
connectivity number=stopień spójności
connectivity pack=pakiet komunikacyjny
connector=złącze
connector end=końcówka rurowa gwintowa wkręcana w kadłub
connector for uplink=złącze połączenia nadrzędnego
connector pins=wtyki złącza
connector/adapter kit=zestaw złącze-adapter
conning tower=kiosk okrętu podwodnego
conning tower=wieża pancerna dowodzenia
conoid=konoida
conoidal=stożkowaty
conoscope=konoskop
conotation=konotacja
conote=konotować
conote=współoznaczać
Conrad discontinuity=nieciągłość Conrada
con-ro ship container/ro-ro=kontenerowiec--pojazdowiec
con-ro ship container/ro-ro=statek konro
consanguinity=pokrewieństwo skał
consecutive computer=komputer sekwencyjny
consecutive paper feeding=ciągłe podawanie papieru
consecutive reaction=reakcja następcza
consecutive titration=miareczkowanie sukcesywne
consequent=następnik
consequent pole=biegun wypadkowy
conservation konserwacja=ochrona
conservation konserwacja=zachowywanie
conservation measure=wymiar ochronny
conservation of energy=zachowanie energii
conservation of foodstuffs=konserwowanie żywności
conservation of mass=zachowanie masy
conservation of matter=zachowanie materii
conservation of momentum=zachowanie pędu
conservation of nature=ochrona przyrody
conservation of parity=zachowanie parzystości w mechanice kwantowej
conservative assumption=założenie bezpieczne
conservative assumption=założenie pesymistyczne
conservative estimate=ostrożna ocena
conservative force field=pole sil potencjalne
conservative force field=pole sil zachowawcze
conservative forces=siły zachowawcze
conservative prediction=prognoza bezpieczna
conservative prediction=prognoza ostrożna
conservative system=układ materialny zachowawczy
conservative type safety calculations=obliczenia bezpieczeństwa z założeniami
bezpiecznymi
conservator=konserwator izolowany pojemnik chłodzony
consider=rozpatrywać sprawę
consider null and void=uważać za nieważny
considerable difference=poważna różnica
considerable difference=znaczna różnica
consignee=odbiorca przesyłki
consigner=nadawca przesyłki
consignment=przesyłka towaru
consistency check=kontrola niesprzeczności
consistency check=sprawdzenie spójności
consistency conditions=warunki zgodności
consistent estimator=estymator zgodny
consistent pricing=spójna polityka cenowa
consistent set=układ niesprzeczny
consistent state=stan procesora
consistent test=test zgodny
consistometer=konsystometr
console display=monitor konsoli
console port=port konsoli
console support=obsługa konsoli
console support=obsługa terminala
consolidate=umacniać się
consolidate=zestalać się
consolidated field=pole skonsolidowane
consolidation=konsolidacja gruntu
consolidation=scalenie
consolidation=umocnienie
consolidation=zestalenie
consolidation of scrap=paczkowanie złomu
consolidation of scrap=prasowanie złomu
consolidation of subgrade=zagęszczanie podłoża gruntowego
consolidometer=edometr
consolute temperature=krytyczna temperatura mieszalności
consonance=konsonans
consonance=współbrzmienie harmonijne
consortium=konsorcjum zrzeszenie przedsiębiorstw
const=constant wielkość stała
constancy-of-volume relationship=zasada stałej objętości
constant=stały
constant=wielkość stała
constant angular velocity=stała prędkość kątowa zapisu i odczytu na dyskach
wizyjnych i fonicznych
constant boiling=wrzący w stałej temperaturze
constant boiling mixture=mieszanina azeotropowa
constant boiling mixture=mieszanina o stałej temperaturze wrzenia
constant chord=stała cięciwa koła zębatego
constant chord height=stała wysokość pomiarowa koła zębatego
constant current=prąd stały
constant current source=źródło napięciowe sterowane prądem
constant current transformer=transformator o stałej wartości prądu
constant diameter cam=krzywka równośrednicowa
constant energy welding machine=spawarka o stałej mocy łuku
constant error=błąd oznaczony
constant error=błąd stały
constant field=ciało współczynników
constant horsepower motor=silnik o stałej mocy
constant linear velocity=stała prędkość obwodowa
constant linear velocity=stała prędkość obwodowa zapisu i odczytu w systemach
dyskowidowych
constant map=odwzorowanie stałe
constant of gravitation=stała grawitacji
constant of gravitation=stała powszechnego ciążenia
constant of meter=stała licznika
constant of proportionality=współczynnik proporcjonalności
constant pointer=stały wskaźnik
constant potential equivalent=równoważne napięcie stałe
constant pressure=ciśnienie stałe
constant pressure cycle=przemiana izobaryczna
constant ratio gear=przekładnia o stałym przełożeniu
constant speed unit=regulator statych obrotów śmigła
constant stress spring=sprężyna o stałym naprężeniu
constant tension wrench=klucz dynamometryczny
constant voltage=napięcie stałe
constant voltage control dynamo=prądnica o regulacji napięciowej
constant voltage reference=stałe napięcie odniesienia
constant voltage transformation=przekształcanie napięcia stałego
constant voltage transformer=transformator o stałym napięciu
constant voltage unit=blok o stałym napięciu
constant volume cycle=przemiana izochoryczna
constant weight car=wagon tarowy
constant weight feeder=dozownik ciężarowy
constantan=konstantan stop oporowy
constant-area flow-meter=przepływomierz o stałym otwarciu
constant-breadth cam=krzywka równomiarowa
constant-current characteristic=charakterystyka izoprądowa
constant-current diode=dioda stałoprądowa
constant-current transformer=transformator o stałej wartości prądu w uzwojeniu
wtórnym
constant-force spring=sprężyna o stałym naprężeniu bez względu na odkształcenie
constant-gap mill=walcarka stałoszczelinowa
constant-mesh gearbox=skrzynka przekładniowa z kołami w stałym zazębieniu
constant-pressure surface=powierzchnia izobaryczna
constant-rate creep=pełzanie ustalone
constant-rate filtration=filtracja przy stałym natężeniu przepływu
constant-speed airscrew=śmigło samoprzestawialne utrzymujące niezmienną prędkość
obrotową
constant-speed motor=silnik o stałej prędkości obrotowej
constant-troque motor=silnik o stałym momencie
constant-velocity universal joint=przegub uniwersalny homokinetyczny
constant-velocity universal joint=przegub uniwersalny równobieżny
constant-voltage generator=prądnica o stałym napięciu na zaciskach
constant-voltage regulator=jarzeniówka stabilizacyjna
constant-voltage regulator=stabilizator napięcia
constant-volume gas thermometer=termometr gazowy izochoryczny o stałej objętości
constitution al diagram=wykres równowagi fazowej
constitution of matter=budowa materii
constitutional base unit=jednostka powtarzalna konstytucyjna
constitutional block=blok konstytucyjny
constitutional formula=wzór strukturalny
constitutional isomer=izomer konstytucyjny
constitutional isomerism=izomeria konstytucyjna
constitutional repeating base unit=jednostka powtarzalna konstytucyjna
constitutional unit=jednostka konstytucyjna polimeru
constitutional water=woda chemicznie związana
constitutional water=woda konstytucyjna
constitutionally isomeric=konstytucyjnie izomeryczny
constitutive enzyme=enzym konstytucyjny
constrained beam=belka utwierdzona
constrained beam=belka zamocowana
constrained by draught=ograniczony zanurzeniem
constrained current operation=działanie wymuszone transduktora
constrained material system=układ materialny nieswobodny
constrained mechanism=mechanizm o wymuszonym ruchu wszystkich członów
constrained motion=ruch nieswobodny
constrained motion=ruch wymuszony
constrained particle=punkt materialny nieswobodny
constrainment=skrępowanie układu materialnego
constraint of type=zawężenie typu
constraints depending on time=więzy reonomiczne
constraints independent of time=więzy skleronomiczne
constraints of control=ograniczenia sterowania
constrast=kontrast
constricted arc welding=sprawanie plazmowe łukiem zwężonym
constriction=przewężenie
constriction=zwężenie
constriction=zwężka
constriction flow-meter=przepływomierz zwężkowy
constrictor=zwężenie wylotu dyszy
constringence=zdolność zbierająca ośrodka
constructed type=typ konstruowany
construction camp=zaplecze budowy
construction engineering=inżynieria budowlana
construction engineering=technika budowlana
construction equipment=maszyny budowlane
construction interfaces=interfejsy konstrukcyjne
construction material=material konstrukcyjny
construction permit=zezwolenie na budowę
construction proof=dowód konstrukcyjny
construction site=plac budowy
construction work=roboty budowlane
construction wrench=klucz montażowy do konstrukcji stalowych
constructional=konstrukcyjny
constructional spanner=klucz maszynowy
constructional steel=stal konstrukcyjna
constructive logic=logika konstruktywna
constructive mechanism=mechanizm rozpatrywany z uwzględnieniem wytrzymałości i
trwałości członów oraz łatwo
constructivity=konstruktywność
consular office=konsulat
consular office=urząd konsularny
consult about=radzić się w sprawie
consult an expert=zasięgnąć opinii specjalisty
consultancy service=poradnictwo
consultative committee=komitet doradczy
consulting=doradztwo
consulting=konsulting
consulting engineer=doradca techniczny
consumable electrode=elektroda roztapiana pieca
consumable electrode=elektroda topliwą
consumable electrode vacuum arc remel-ting=przetapianie w łukowym piecu
próżniowym z roztapia
consumable electrode welding=spawanie łukowe elektrodą topliwą
consumable insert welding=spawanie z wkładką łatwo topliwą tworzącą grań spoiny
consumable nozzle=stapiająca się końcówka przy spawaniu elektrożużlowym
consumable resources=zasoby zuzywalne
consumable supplies=materiały eksploatacyjne
consumable wire guide=stapiająca się końcówka przy spawaniu elektrożużlowym
consumed particle=cząstka zużyta
consumed power=moc zużywana
consumed weight=ciężar materiału zużytego
consumer electronics=elektroniczny sprzęt powszechnego użytku
consumer electronics=elektronika powszechnego użytku
consumer goods=towary konsumpcyjne
consumer market=rynek konsumenta
consumer package=opakowanie jednostkowe
consumer preference=preferencja konsumenta
consumer price=cena dla konsumenta
consumer price index=wskaźnik kosztów utrzymania
consumer protection=ochrona konsumenta
consumer's risk=ryzyko konsumenta
consumption capacity=zdolność konsumpcyjna
consumption of power=pobór mocy
consumption per unit=zużycie jednostkowe na jednostkę produkcji
contact acid=kwas siarkowy kontaktowy
contact action=działanie kontaktowe
contact action=kataliza kontaktowa
contact adhesive=klej kontaktowy
contact agent=katalizator kontaktowy
contact agent=katalizator stały
contact agent=kontakt
contact alloy=stop stykowy na styki
contact angle=kąt chwytu przy walcowaniu
contact angle=kąt zwilżania
contact arc=łuk styku przy walcowaniu
contact arc welding=spawanie łukowe elektrodą stykową
contact area=powierzchnia styczności
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
contact
area=powierzchnia styku
assembly=zestyk
bank availability=dostępność pola stykowego
bed=złoże kontaktowe
bed=złoże zalewane
bonding=klejenie kontaktowe
bonding=klejenie stykowe pod naciskiem
bounce=drganie styków
catalysis=kataliza kontaktowa
clearance=odstęp styków
clearance=przerwa stykowa
clip=uchwyt stykowy
conductor=przewód jezdny
conductor=przewód ślizgowy
corrosion=korozja stykowa
electrode=elektroda stykowa
extraction force=siła wyrywania styku
fatigue=zmęczenie kontaktowe
filtration=filtrowanie kontaktowe
flight=lot z widocznością ziemi
force=docisk zestyku
freezer=zamrażalnik stykowy
fuse=zapalnik uderzeniowy
gap=odstęp styków
gap=przerwa stykowa
goniometer=goniometr przykładany
herbicide=herbicyd kontaktowy
insecticide=insektycyd kontaktowy
lens=soczewka kontaktowa
life=trwałość łączeniowa styków łącznika
line=linia przyporu
line=linia zazębienia w przekładni zębatej
line=sieć jezdna
line=sieć trakcyjna
loss=uszkodzenie styku
loss=utrata kontaktu
mass=masa kontaktowa
material=materiał stykowy na styki
member=styk
metamorphism=metamorfizm kontaktowy
mine=mina kontaktowa
moulding=formowanie niskociśnieniowe
pad=pole kontaktowe
pitting=nadtapianie styków
plating=powlekanie galwaniczne stykowe
point=punkt przypora
point=punkt zazębienia wprzekładni zębatej
point=punkt zetknięcia
point=styczka
poison=trucizna kontaktowa
potential difference=kontaktowa różnica potencjałów
potential difference=napięcie kontaktowe
potential difference=napięcie stykowe między dwoma ciałami
pressure=nacisk styku
print=kopia stykowa
print=odbitka stykowa
printer=kopiarka kontaktowa
printer=kopiarka stykowa
printing=kopiowanie stykowe
printing paper=papier stykowy
process=metoda kontaktowa
contact radiography=radiografia stykowa
contact rail=szyna prądowa
contact rail=trzecia szyna
contact ratio=liczba przypora w przekładni zębatej
contact ratio=stopień pokrycia
contact rectifier=prostownik stykowy
contact rectifier=zawór stykowy
contact resin=żywica bezciśnieniowa
contact resin=żywica kontaktowa
contact resistance=rezystancja styku
contact resistance=rezystancja zestyku
contact roll=przetok styku
contact roll=tarcza dociskowa szlifierki taśmowej
contact roller=elektroda krążkowa
contact seal=uszczelnienie stykowe
contact sector=wycinek stykowy
contact series=szereg napięciowy
contact shoe=przy kładka stykowa
contact slipper=ślizgacz łyżwowy odbieraka prądu
contact spring=sprężyna stykowa
contact stress=naprężenie stykowe
contact strip=listwa stykowa
contact system=sieć jezdna
contact system=sieć trakcyjna
contact system=zestyk
contact terminal=końcówka montażowa styku
contact thermometer=termometr kontaktowy
contact thermometer=termometr stykowy
contact time=czas kontaktowania
contact time=czas zetknięcia
contact tip=końcówka pomiarowa
contact tip=nakładka stykowa
contact transformation=odwzorowanie stycznościowe
contact tube=prowadnik drutu ze stykiem elektrycznym
contact vein=żyła kontaktowa
contact wheel=tarcza dociskowa szlifierki taśmowej
contact wipe=prześlizg styku
contact wire=przewód jezdny w trakcji elektrycznej
contact wire=struna stykowa
contact-breaker=przerywacz
contact-breaker points=styki przerywacza młoteczek i kowadełko
contacting=kontaktowanie
contacting=mieszanie
contact-jaw=styk szczękowy nieruchomy
contact-making voltmeter=woltomierz stykowy
contactor=kontaktor
contactor=stycznik
contactor control=regulacja stycznikowa
contactor control=sterowanie stycznikowe
contactor controller=nastawnik stycznikowy
contact-type acetylene generator=wytwornica acetylenowa stykowa
contagion=drobnoustrój chorobotwórczy
contagion=zarazek
contagious abortion=choroba Banga
contagium=drobnoustrój chorobotwórczy
container aisle space=przestrzeń manipulacyjna między rzędami kontenerów
container board=tektura na opakowania
container board=tektura pudełkowa
container bortom=podstawa kontenera
container car=wagon kontenerowy
container celi=komora kontenerowa w ładowni
container class=klasa kontenerowa
container class=klasa pojemnikowa
container corner fittings=naroże zaczepowe kontenera
container depot=skład kontenerów
container end door=drzwi czołowe kontenera
container end wall=ściana czołowa kontenera
container freight station=część terminalu kontenerowego przeznaczona do
formowania kontenerów i jedno
container guide fitting=gniazdo ustalające kontener
container land bridge=most kontenerowy lądowy
container load=ładunek kontenerowy
container object=obiekt kontenerowy
container pojemnik=kontener
container rating=ciężar kontenera z ładunkiem
container ship=kontenerowiec
container ship=pojemnikowiec
container terminal=terminal kontenerowy
container trailer ship=kontenerowiec naczepowy
container transport operator=osoba prawna odpowiedzialna za organizację przewozu
kontenera w relacji do
containerization=konteneryzacja
containment=obudowa bezpieczeństwa reaktora
containment=zawieranie
containment air monitoring system=układ kontroli aktywności powietrza w obudowie
bezpieczeństwa
containment fluid penetration=przepust rurociągu przez ścianę obudowy
bezpieczeństwa
Containment Heat Removal System=układ odbioru ciepła w obudowie bezpieczeństwa
containment isolation signal=sygnał na odizolowanie obudowy bezpieczeństwa
containment isolation system=układ izolacji obudowy bezpieczeństwa
containment leak rate=szybkość ucieczki z obudowy bezpieczeństwa
containment leakage=przeciek z obudowy bezpieczeństwa
containment safeguards=urządzenia awaryjne w obudowie bezpieczeństwa
containment shell=powłoka obudowy bezpieczeństwa
containment spray injection system=układ natrysku w obudowie bezpieczeństwa
containment spray process=zraszanie wnętrza obudowy bezpieczeństwa
containment spray removal lambda=stała oczyszczania układu zraszania
containment spray system=układ zraszania obudowy bezpieczeństwa
containment vessel atmosphere particulate cleanup system=układ oczyszczania
powietrza z cząstek lotny
contaminant=substancja skażająca
contaminant=substancja zanieczyszczająca
contaminated area=obszar skażony
contaminated zone=strefa brudna
contaminated zone=strefa skażona
contamination monitor=monitor skażenia promieniotwórczego
contemporaneous=syngenetyczny
content addressable memory=pamięć asocjacyjna
content addressable memory=pamięć skojarzeniowa
content addressed store=pamięć adresowana
content authoring=sporządzanie materiałów
content creation=tworzenie zawartości
content creation=wypełnianie treścią
content delivery=dostarczanie treści
content filtering=filtrowanie treści
Content Management System=system zarządzania treściami
content model=model treści
content model=model zawartości
content provider=dostawca treści
content rating=ocena zawartości
content replication system=system replikacji zawartości
content services=usługi w zakresie treści
content site=ośrodek tematyczny
content type=rodzaj zawartości
content-addressable filestore=skojarzeniowa pamięć masowa
content-addressable memory=pamięć asocjacyjna
content-addressable memory=pamięć skojarzeniowa
contention=natłok
context editor=edytor kontekstowy
context menu=menu kontekstowe
context menu=menu skrótów
context switch=przełączenie kontekstu
context switch=przestawienie kontekstu
context switch=zmiana kontekstu
context switching=przełączanie kontekstu
context variable=zmienna kontekstowa
context-free grammar=gramatyka bezkontekstowa
context-free language=język bezkontekstowy
context-independent operation=operacja niezależna od kontekstu
contextless login=bezkontekstowe logowanie się
context-sensitive language=język kontekstowy
context-switching=przełączanie kontekstu
contextual=kontekstowy
conti-casting=odlewanie ciągłe
contiguity category=kategoria sąsiedztwa
contiguous file=plik zwarty
contiguous maps=przekształcenia sąsiednie
contiguous rings=pierścienie przylegające
contiloop mill=walcownia ciągła pętlująca
continental air=powietrze kontynentalne
continental air=powietrze lądowe
continental block=blok kontynentalny
continental block=cokół kontynentalny
Continental climate=klimat kontynentalny
continental drift=dryf kontynentów
continental drift=przesuwanie się kontynentów
Continental glacier=lądolód
Continental glacier=lodowiec kontynentalny
continental mass=blok kontynentalny
continental mass=cokół kontynentalny
continental rise=wzniesienie kontynentalne dna morskiego
continental shelf=szelf kontynentalny
continental slope=skłon kontynentalny
continental slope=stok kontynentalny
continental terrace=morski taras akumulacyjny
contingence=styczność
contingency=kontyngencja
contingency=wielodzielczość
contingency table=tablica wielodzielcza
continuation card=karta kontynuacji
continued fraction=ułamek łańcuchowy
continued product=iloczyn nieskończony
continuity bond=łącznik między dwoma kolejnymi długościami kabla
continuity bond=łącznik szynowy na skrzyżowaniach
continuity script=lista montażowa
continuity services=usługi zapewniania ciągłości
continuity tester=przyrząd do sprawdzania ciągłości połączenia
continuos maximum rating=maksymalne dopuszczalne warunki znamionowe
continuous action servomechanism=serwomechanizm o działaniu ciągłym
continuous air monitoring=ciągła kontrola powietrza
continuous beam=belka ciągła
continuous braking system=układ hamulcowy zespolony
continuous bucket dredger=pobłębiarka wieloczerpakowa
continuous carrier=nośna ciągła
continuous caster=urządzenie do ciągłego odlewania
continuous casting=odlewanie ciągłe
continuous casting=wlewek ciągły
continuous casting machine=urządzenie do ciągłego odlewania
continuous casting mould=krystalizator do ciągłego odlewania
continuous casting plant=urządzenie do ciągłego odlewania
continuous checking scales=waga kontrolna przenośnikowa
continuous chip=wiór ciągły
continuous chip=wiór wstęgowy
continuous chip with chip welding=wiór wstęgowy z przechodzeniem narostu do
materiału wióra
continuous control=regulacja ciągła
continuous control=sterowanie ciągłe
continuous cooling transformation diagram=wykres przemiany fazowej przy
chłodzeniu ciągł
continuous distribution=rozkład ciągły
continuous drier=suszarnia o działaniu ciągłym
continuous filament=włókno ciągłe
continuous flow=przepływ ciągły
continuous footing=fundament ciągły
continuous footing=ława fundamentowa
continuous foundation zob. continuous footing continuous function=funkcja ciągła
continuous furnace=piec do pracy ciągłej
continuous furnace=piec przelotowy
continuous grain flow process=kucie z zachowaniem ciągłości włókien
continuous grinding=szlifowanie przelotowe
continuous group=grupa topologiczna
continuous irregular line=linia falista
continuous loading=krarupizacja toru przewodowego
continuous loop=pętla ciągła
continuous loop=pętla wieczna
continuous maximum rating=moc maksymalna ciągła
continuous medium=continuum materialne
continuous medium=ośrodek ciągły
continuous mill=walcownia ciągła
continuous on the left=lewostronnie ciągły
continuous on the right=prawostronnie ciągły
continuous output=moc ciągła
continuous output=wydajność przy pracy ciągłej
continuous oven=piec do pracy ciągłej
continuous oven=piec przelotowy
continuous phase=faza rozpraszająca
continuous phase=ośrodek dyspersyjny
continuous phase=ośrodek rozpraszający
continuous positioning control=sterowanie ciągle położenia przedmiotu względem
narzędzia
continuous power=moc ciągła
continuous power=moc trwała
continuous production=produkcja ciągła
continuous rating=moc ciągła
continuous rating=moc trwała
continuous rating=warunki znamionowe przy pracy ciągłej urządzenia
continuous rolling mill=walcownia ciągła
continuous rougher=walcownia wstępna ciągła
continuous roughing set of rolling stands=ciągły zespól walcarek wstępnych
continuous sample=próbka pobierana w ruchu
continuous sample=próbka ruchowa
continuous sampling connection=urządzenie do ciągłego pobierania próbek
continuous scouring train=pralnica rzędowa wełny
continuous set=zbiór ciągły
continuous sheeting=produkcja ciągła arkuszy
continuous simulation=symulacja ciągła
continuous slab caster=urządzenie do ciągłego odlewania wlewków płaskich
continuous spectrum=widmo ciągłe
continuous speech recognition=rozpoznawanie mowy ciągłej
continuous stationery=papier rolowy do drukarek
continuous steelmaking process=proces stalowniczy ciągły
continuous still=aparat do destylacji ciągłej
continuous tank=wanna zmianowa
continuous thermal duct=silnik strumieniowy
continuous variable slope delta modulation=modulacja delta o ciągłej zmianie
nachylenia
continuous wave=fala ciągła
continuous wave frequency modulated=fala ciągła modulowana częstotliwościowo
continuous wave oscillator=oscylator fali ciągłej
continuous wave video=wizja na fali ciągłej
continuous weight feeder=zasilacz przenośnikowy z wbudowaną wagą
continuous weld=spoina ciągła
continuous welded rail=szyna bezstykowa spawana
continuous white line=linia biała ciągła
continuous-continuous casting=odlewanie ciągłe seryjne
continuous-disk winding=uzwojenie krążkowe wywrotkowe transformatora
continuous-duty rating=warunki znamionowe przy pracy ciągłej
continuously cast slab=wlewek ciągły płaski
continuously differentiable=mający ciągłą pochodną
continuously differentiable=różniczkowalny w sposób ciągły
continuously loaded cable=kabel krarupizowany
continuously ordered set=zbiór ciągły
continuously ordered set=zbiór uporządkowany w sposób ciągły
continuously powered main storage=pamięć główna z ciągłym zasilaniem
continuously variable transmission=przekładnia ciągła
continuously variable transmission=przekładnia zmienna bezstopniowa
continuous-rated motor=silnik do pracy ciągłej
continuous-wave modulation=modulacja fali ciągłej
continuous-wave radar=radiolokator o fali ciągłej
continuum=continuum
continuum=continuum moc zbioru
continuum=continuum zbiór zwarty i spójny
continuum=ośrodek ciągły
continuum problem=zagadnienie continuum
continuus load=obciążenie ciągłe
contline=odstęp między obłami sąsiadujących ze sobą rzędów beczek
contortion=skręcenie
contortion=wykrzywienie
contour analysis=analiza konturowa
contour band=saw piła wycinarka do metali
contour couch=oparcie-fotel z materiału porowatego pasujące do ciała kosmonauty
contour couch=zmniejszające efekt przecią
contour furrows=bruzdy warstwicowe
contour graphics=grafika konturowa
contour grinding=szlifowanie kształtowe
contour impression=wykrój matrycy wstępnej
contour integral=całka krzywoliniowa contour integration
contour integral=całkowanie wzdłuż obwodu zamkniętego
contour interval=odstęp poziomic
contour interval=skok warstwicowy
contour line=izohipsa
contour line=linia obrysu
contour line=linia zarysu
contour line=poziomica
contour line=warstwica
contour map=mapa poziomicowa
contour master=wzornik
contour master=wzorzec kształtu
contour milling=frezowanie kształtowe
contour pen=grafion do linii krzywych i linii obrysu
contour plowing=orka warstwicowa
contour projector=projektor pomiarowy do sprawdzania zarysów
contour turning=toczenie kształtowe
contouring=wykreślanie warstwie
contouring attachment=urządzenie do obróbki kształtowej
contourograph=lampa oscyloskopowa dająca efekt obrazu trójwymiarowego
contra propeller=powierzchnie kierujące strumień zaśrubowy
contra propeller=przeciwśrubą
contraceptives=środki antykoncepcyjne
contract=dokonać kontrakcji tensora
contract=kontraktować
contract=kurczyć się
contract=skracać
contract=tensor
contract=zawierać umowę
contract=zwężać przy odwzorowaniu
contract=zwężać tensor
contract of affreightment=umowa frachtowa
contract of employment=umowa o pracę
contract of insurance=umowa ubezpieczeniowa
contract price=cena umowna
contract umowa=kontrakt
contracted=zwężony
contracted curvature tensor=tensor Ricciego-Einsteina
contracted curvature tensor=zwężony tensor krzywizny
contracted price=cena umowna
contracted section=przekrój przewężony strugi
contracted stream of liquid=strumień zwężony cieczy
contractible=ściągalny
contractible space=przestrzeń ściągalna
contractile proteins=białka kurczliwe
contracting=kontraktacja
contracting=ściągający
contracting=zwężający
contracting collet=tuleja zaciskowa
contracting party=kontrahent
contraction=kontrakcja
contraction=przewężenie
contraction=ściągnięcie
contraction=skrócenie
contraction=skurcz
contraction=skurczenie
contraction=zwężenie
contraction allowance=naddatek na skurcz
contraction cavity=jama skurczowa
contraction cavity=jama usadowa
contraction in area=przewężenie
contraction in area=zwężenie przekroju
contraction in volume=skurcz objętościowy
contraction joint=szczelina skurczowa
contraction of closed curve=ściągnięcie krzywej zamkniętej
contraction of jet=zwężenie strugi
contraction of tensor=kontrakcja tensora
contraction of tensor=zwężenie tensora
contraction rule=miara skurczowa
contraction rule=skurczówka
contractor=przedsiębiorca budowlany
contractor=wykonawca robót
contraflexure=przegięcie zmiana znaku momentu gnącego
contra-flow heat exchanger=przeciwprądowy wymiennik ciepła
contra-guide rudder=przeciwster
contra-guide stern=rufa z przeciwśrubą
contraposition=kontrapozycja
contraposition=transpozycja
contraprop=śmigła przeciwbieżne
contraries=inkrusty
contraries=substancje towarzyszące
contraries=zanieczyszczenia
contra-rotating propellers=Śmigla przeciwbieżne
contra-rotating propellers=śruby przeciwbieżne
contrarotation=obracanie się w przeciwnym kierunku
contra-rotation gear=przekładnia przeciwbieżna
contra-rudder=ster kontra
contra-rudder=ster skręcony
contrary to the contract=niezgodny z umową
contrast colour=zabarwienie kontrastowe
contrast developer=wywoływacz kontrastowy
contrast etching=trawienie z kontrastem fazowym
contrast factor=współczynnik gamma
contrast factor=współczynnik kontrastu
contrast factor=wspótczynnik kontrastowości
contrast glare=olśnienie kontrastowe
contrast kontrast=kontrastowość obrazu
contrast medium=środek cieniujący
contrast medium=środek kontrastowy
contrast range=zakres kontrastu
contrast sensitivity=czułość kontrastowa
contrast threshold=próg kontrastu
contrate gear=koło zębate koronowe
contrate gear=zębatka pierścieniowa płaska
contrate gear pair=przekładnia pierścieniowa płaska
contravanes=nastawne łopatki kierownicy
contravariancy=kontrawariancja
contravariant=kontrawariantny
contravariant derivative=pochodna kontrawariantna
contravariant functor=funktor kontrawariantny
contravariant tensor=tensor kontrawariantny
contravene the regulation=przekroczyć przepis
contret surface=powierzchnia sterowa
contret surface=ster
contribute to=przyczyniać się do
contributors=kontrybutor
contributory=dopływ rzeki
control and data acquisition system=system sterowania i gromadzenia danych
control and protection system=układ sterowania i zabezpieczeń reaktora
control area=obszar kontroli
control block=blok kontrolny
control board=tablica kontrolna
control board=tablica sterownicza
control bus=szyna sterująca
control cable=linka sterowa
control car=gondola załogi sterowca
control card=karta dziurkowana sterująca
control card=karta sterująca
control centre=ośrodek dowodzenia
control character=znak sterujący
control characteristic of controlled system=charakterystyka statyczna układu
regulacji
control chart=karta kontrolna
control circuit=obwód sterowniczy
control code=kod sterujący
control column=drążek sterowy
control column=kolumna sterownicy
control command=rozkaz sterujący
control connection=połączenie sterujące
control contact=zestyk sterowniczy
control cubicle=kabina kontrolna w studio
control current=prąd sterujący
control desk=pulpit sterowniczy
control electrode=elektroda sterująca
control element=człon sterujący
control element=organ regulacyjny
control element shroud tube=rura ostonna elementu regulacyjnego
control engineering=technika regulacji
control error=uchyb regulacji
control feel=czucie sterów
control field=pole kontrolne
control flow=przebieg sterowania
control flow=przepływ sterowania
control flow diagram flowchart=diagram przepływu sterowania
control force=siła na drążku sterowym
control function=funkcja sterująca
control gear=aparatura sterownicza
control gear=mechanizm sterowania
control gear=urządzenie sterujące
control grid=siatka półtonalna
control grid=siatka sterująca
control instruction=rozkaz sterujący
control jet=strumień sterujący
control key=klucz sterujący
control knob=gałka sterowania
control lever=drążek sterujący
control lever=dźwignia sterująca
control limits=granice kontrolne
control logic=logika sterująca
control loop=pętla sterowania
control magnet=magnes kierowniczy
control menu box=pole menu sterowania
control message=komunikat kontrolny
control message=komunikat sterujący
control mode=tryb sterowania
control network=sieć sterowania
control object=obiekt sterujący
control of recoil=ogranicznik odrzutu broni palnej
control packet=pakiet kontrolny
control packet=pakiet sterujący
control palette=paleta formantów
control panel=panel sterowania
control panel=pulpit operatora komputera
control point=punkt kontrolny
control point name=nazwa punktu kontrolnego
control program=program sprawdzający
control program for microcomputer=mikrokomputerowy system operacyjny
control pulpit=pulpit sterowniczy
control quantity=wielkość sterująca
control range=zakres regulacji
control read-only memory=pamięć stała sterująca
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
funkcji
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
control
read-only memory=pamięć stała z programem sterującym
read-only memory=pamięć stała ze sterowaniem
record=rekord kontrolny
rod=drążek reakcyjny
rod=drążek sterujący
rod=pręt regulacyjny
rod=pręt sterowniczy
rod bank=grupa prętów regulacyjnych
rod cluster=wiązka prętów regulacyjnych
rod drive=napęd pręta regulacyjnego
rod gap=szczelina wodna pręta regulacyjnego
rod guide tube=rura wiodąca pręta regulacyjnego
rod insertion characteristics=charakterystyka prętów regulacyjnych w
ich zanurzenia w
rod worth=skuteczność pręta regulacyjnego
rod worth=waga pręta regulacyjnego
room=centrala okrętu podwodnego
room=markownia
room=nastawnia
room=pokój kontrol
room=znaczkownia
rotor=wirnik sterujący
screen=ekran komputera
section=przekrój pomiarowy
section=sekcja kontrolna
section=sekcja sterująca
server=serwer sterujący
signal=sygnał sterujący
spring=sprężyna ograniczająca ruch elementu
stand=stanowisko kontrolne
statement=instrukcja sterująca
station=nastawnia
stick=drążek sterowy
structure=struktura sterująca
surfaces=usterzenie
switch=łącznik pomocniczy
switch=przełącznik sterowany
switchboard=tablica sterownicza
system=sterownik
system=układ regulacji
system=układ sterowania
system=urządzenie sterownicze
table=tabela sterująca
table=tablica sterująca
tape=taśma sterująca
terminal area=strefa kontrolowana lotniska
test vehicle=pocisk odrzutowy do prób układu sterowania
the fire=opanować pożar
token=żeton kontrolny
token=znacznik sterujący
total=suma kontrolna
tower=centrala okrętu podwodnego
tower=wieża kontroli lotniska
transformer=transformator regulacyjny
transmitter=nadajnik kierujący
transmitter=nadajnik kontrolny
unit=blok sterujący
unit=jednostka sterująca
valve=zawór regulacyjny
valve=zawór rozrządczy
valve=zawór sterujący
control vane=brzechwa sterująca
control vertex=punkt kontrolny
control voltage=napięcie sterujące
control wheel=tarcza prowadząca na szlifierce bez kłowej
control winding=uzwojenie sterownicze
control with fixed set-point=regulacja stałowartościowa
control zone=obszar kontrolowany
control zone=strefa kontroli
controllability=sterowalność
controllability=sterowność
controllable=regulowany
controllable=sterowany
controllable=sterowny
controllable nozzle=dysza regulowana
controllable-pitch airscrew=śmigło przestawialne w locie o zmiennej prędkości
obrotowej
controllable-pitch propeller=śmigło przestawialne w locie
controlled=skontrolowany
controlled area=obszar kontrolowany
controlled area=obszar pod kontrolą
controlled atmosphere=atmosfera regulowana
controlled clock=zegar elektryczny wtórny
controlled condition=parametr regulowany
controlled condition=wielkość regulowana
controlled extraction turbine=turbina parowa z dławieniem upustu
controlled leakage=przeciek kontrolowany
controlled mine=mina zdalnie odpalana
controlled nuclear reaction=reakcja jądrowa kontrolowana
controlled plant=obiekt regulacji
controlled pore glass=szkło o regulowanej porowatości
controlled reactor=reaktor kontrolowany
controlled rolling=walcowanie kontrolowane
controlled silicon rectifier=tyrystor
controlled system=obiekt regulacji
controlled thermonuclear reaction=kontrolowana reakcja termojądrowa
controlled thermonuclear reactor=sterowany reaktor termojądrowy
controlled variable=parametr regulowany
controlled variable=wielkość regulowana
controlled-current coulometry=kulometria amperostatyczna przy stałym natężeniu
prądu
controlled-foam detergent=środek słabo pieniący się
controller=kontroler pracownik
controller=nastawnik
controller=regulator
controller=sterownik
controller=sterownik urządzenia
controller=urządzenie sterujące
controller oriented processor system=system procesorowy ukierunkowany na
sterowanie
controlling condition=warunek sterowania
controlling parameter=parametr sterujący
controls=kontrolki
controls=sterownica samolotu
controls=układ regulacji
controls=układ sterowania
controls=urządzenia sterujące
conurbation=konurbacja
conurbation=zespół miejski
convection=konwekcja
convection=unoszenie
convection current=prąd konwekcyjny
convection-type furnace=piec konwekcyjny
convection-type furnace=piec przewiewowy
convective cloud=chmura konwekcyjna
convective derivative=pochodna konwekcyjna
convective discharge=efluwacja
convective discharge=wiatr elektryczny
convective flow=przepływ konwekcyjny
convective heat transfer=wymiana ciepła przez konwekcję
convective mass-transfer coefficient=współczynnik wnikania masy
convector=konwektor powierzchnia wymieniająca ciepło z otoczeniem
convector=ogrzewacz przewiewowy
convene=meeting zwołać zebranie
convenience food=produkty spożywcze udogodnione
convenience method=metoda złożona
convenient backlighting=wygodne podświetlanie
convenient operation=wygodna obsługa
conventional encryption=szyfrowanie konwencjonalne
conventional encryption=szyfrowanie symetryczne
conventional error=błąd umowny
conventional flux density=strumień 2200 m-s
conventional flux density=strumień umowny
conventional fuel=paliwo konwencjonalne
conventional memory=pamięć konwencjonalna
conventional programming=programowanie konwencjonalne
conventional representation=przedstawienie rysunkowe umowne
conventional sign=znak umowny
conventional take off and landing=zwykły start i lądowanie
conventional true value=wartość rzeczywista umowna
conventional weapon=broń konwencjonalna
conventionally=umownie
converge=zbiegać się
converged=konwergentny
convergence almost everywhere=zbieżność prawie wszędzie
convergence coil=elektromagnes zbieżności
convergence error=błąd zbieżności
convergence in measure=zbieżność według miary
convergence in probability=zbieżność według prawdopodobieństwa
convergence in the mean=zbieżność według średniej
convergence of meridians=zbieżność południków
convergence of strata=konwergencja warstw
convergence point=punkt zbieżności
convergent nozzle=dysza zbieżna
convergent pipe=konfuzor
convergent pipe=zwężka rurowa zbieżna
convergent reaction=reakcja łańcuchowa zbieżna
convergent reactor=reaktor o mocy malejącej
convergent sequence=ciąg zbieżny
convergent series=szereg zbieżny
convergent-divergent nozzle=dysza zbieżnorozbieżna
converging cone=konfuzor
converging cone=zwężka rurowa zbieżna
converging lens=soczewka dodatnia
converging lens=soczewka skupiająca
converging lens=soczewka zbierająca
converging meniscus=soczewka zbierająca wklęsło-wypukła
conversation security=bezpieczeństwo konwersacji
conversation security=ochrona konwersacji
conversational=dialogowy
conversational=konwersacyjny
conversational algebraic language=język algebraiczny konwersacyjny
bezpośredniego dostępu
conversational circuit=obwód rozmowny
conversational language=język konwersacyjny
conversational language programming system=system konwersacyjnego języka
programowania
conversational mode=tryb konwersacyjny
conversational mode=tryb konwersacyjny współpracy z komputerem
conversational processing=dialog użytkownik-komputer
conversational processing=konwersacja
conversational station=stacja konwersacyjna
conversational terminal=terminal konwersacyjny
conversational terminal system=konwersacyjny system terminalowy
conversationally=konwersacyjnie
converse piezoelectric effect=odwrotny efekt piezoelektryczny
converse theorem=twierdzenie odwrotne
conversed=odwrotność
converses=odwrotność
conversing=odwrotność
conversion coefficient=współczynnik konwersji
conversion coefficient=współczynnik przemiany
conversion coefficient=współczynnik przetwarzania
conversion conductance=nachylenie przemiany
conversion efficiency=sprawność przetwarzania
conversion electron=konwersji
conversion element=przetwornik
conversion factor=mnożnik przeliczeniowy
conversion factor=przelicznik
conversion factor=współczynnik konwersji
conversion factor=współczynnik przetwarzania
conversion factor=współczynnik zamiany jednostek
conversion fraction=współczynnik konwersji
conversion fraction=współczynnik przemiany
conversion fraction=współczynnik przetwarzania
conversion loss=straty przemiany
conversion losses=straty przemiany energii
conversion of metal scrap=przeróbka złomu
conversion pig iron=surówka przeróbcza
conversion ratio=współczynnik konwersji
conversion ratio=współczynnik przemiany
conversion ratio=współczynnik przetwarzania
conversion scale=wykres przeliczeniowy
conversion table=tablica przeliczeniowa
conversion time=czas konwersji
convert an ingot into plate=przerabiać wlewek na blachę
convert to binary=przetwórz na postać binarną
convert to decimal=przetwórz na postać dziesiętną
converted barsp=pręty z żelaza zgrzewnego nawęglane w stanie stałym
converted barsp=używane do wyrobu stali tyglowej
converted deviation=uchyb przetworzony
converted gas=gaz skonwertowany
converted quantity=wielkość przetworzona
converter bay=hala konwertorów
converter bay=konwertorownia
converter body=retorta konwertora
converter bottom=dennica konwertora
converter copper=miedź konwertorowa
converter heat=wytop stali konwertorowej
converter hood=okap nad konwertorem do odciągania gazów
converter house=hala konwertorów
converter house=konwertorownia
converter mash=zacier piwny
converter mouth=gadziel konwertora
converter plant=stalownia konwertorowa
converter process=proces konwertorowy wytapiania stali
converter reactor=reaktor przetwórczy
converter reactor=reaktor-konwertor
converter shop=stalownia konwertorowa
converter shoulder=nachylona część gardzieli konwertora
converter steel=stal konwertorowa
converter vessel=konwertor stalowniczy
convertibe shovel=koparka z osprzętem wymiennym
convertible=przekształcalny
convertible=przemienny
convertible=samochód z dachem składanym
convertible currency=waluta wymienialna
convertible lens=obiektyw konwersyjny
convertible openside planer=strugarka wzdłużna jednostojakowa z drugim stojakiem
dostawnym
convertible top=dach składany
converting=proces konwertorowy wytapiania stali
converting station=stacja przetwórcza
convertiplane=konwertoplan
convertiplane=zmiennopłat
convex=powierzchnia wypukła
convex=wypukły
convex=zbiór wypukły
convex body=ciało wypukłe
convex function=funkcja wypukła
convex hull=powłoka wypukła
convex set=zbiór wypukły
convexity=wypukłość convex linear
convexo-concave=wypukło-wklęsły
convexo-convex=dwustronnie wypukły
convexo-convex=dwuwypukły
conveying rope=lina przewozowa
conveying scales=waga automatyczna przenośnikowa
conveyor belt=taśma przenośnika
conveyor bucket=kubełek przenośnika
conveyor drier=suszarka przenośnikowa
conveyor driving head=głowica napędowa przenośnika
conveyor furnace=piec przenośnikowy
conveyor loader=przenośnik-ładowarka
conveyor oven=piec przenośnikowy
conveyor road=chodnik odstawowy
conveyor scales=waga automatyczna przenośnikowa
conveyor screw=ślimak przenośnika śrubowego
conveyor screw=śruba przenośnika śrubowego
conveyor shifter=przektadkarz przenośnika
conveyor trough=rynna przenośnika
conveyor wheelabraior=oczyszczarka gąsienicowa
conveyor wheelabraior=oczyszczarka wirnikowo-lańcuchowa
convolution algebra=algebra splotowa
convolution algebra=algebra ze splotem
convolution kernel=jądro splotu
convoy escort=ochrona konwoju
cooked model=model zmodyfikowany
cookie=ciastko
cookie file=plik ciasteczek
cookie file=plik zawierający kontekst klienta
cookies=znaczniki
cookies=znaczniki kontekstu klienta
cook-in pouch=opakowanie przystosowane do gotowania wraz z zawartością
cooking butter=masło kuchenne
cooking glass=szkło kuchenne ognioodporne
cooking liquour=kwas warzelny
cooking-machine=warnik
cook-off=samoczynne odpalenie pocisku w lufie przegrzanej broni
cool down=chłodzić
cool down=dezaktywować
cool down=oziębiać
cool down=schładzać
cool down=studzić
cool down=wychładzać
cool flame=płomień świecący palnika gazowego
coolant=chłodziwo
coolant=ciecz chłodząca
coolant=ciecz chłodząco-smarująca
coolant=czynnik chłodzący
coolant channel=kanał przepływu chłodziwa przez rdzeń
coolant circulating pump=pompa cyrkulacji chłodziwa
coolant circulating pump=pompa cyrkulacyjna
coolant density coefficient=współczynnik reaktywności gęstości chłodziwa
coolant flow blockage=zablokowanie przepływu chłodziwa
coolant flow rate=wydatek chłodziwa
coolant flow shroud=powłoka ograniczająca pole przepływu
coolant makeup system=układ uzupełniania chłodziwa
cooler=element chłodzący
cooler=ochładzacz
cooler plated steel=stal nakrywana otrzymana z wlewka nakrytego
Coolidge tube=lampa rentgenowska Coolidgea
cooling agent=chłodziwo
cooling agent=ciecz chłodząca
cooling agent=ciecz chłodząco-smarująca
cooling agent=czynnik chłodzący
cooling bank=chłodnia wyrobów walcowanych
cooling bath=kąpiel chłodząca
cooling bed=chłodnia wyrobów walcowanych
cooling box=chłodnia skrzynkowa wielkiego pieca
cooling box=chłodnica kolumny karbonizac
cooling box=skrzynia chłodząca
cooling coil=wężownica chłodząca
cooling curve=krzywa chłodzenia
cooling down=chłodzenie
cooling down=dezaktywowanie
cooling down=oziębianie
cooling down=schładzanie
cooling down=studzenie
cooling fan=wentylator chłodzący
cooling fins=żebra chłodzące
cooling fixture=prawidło
cooling flaps=klapki regulujące chłodzenie
cooling jacket=płaszcz chłodzący
cooling jig=prawidło prasownicze wymiarowe
cooling medium=chłodziwo
cooling medium=czynnik chłodzący
cooling medium=ośrodek chłodzący
cooling period=czas schładzania
cooling period=czas zaniku
cooling pipes=przewody chłodzenia
cooling pipes=przewody klimatyzacji
cooling plate=chodnica płytowa wielkiego pieca
cooling pond=basen studzenia paliwa
cooling pond=staw chłodzący
cooling power=zdolność chłodzenia
cooling rate=szybkość chłodzenia
cooling rate=szybkość stygnięcia
cooling shoe=przykładka chłodząca
cooling spray=dysza chłodzenia natryskowego
cooling stack=chłodnia kominowa
cooling stave=chłodnica płytowa wielkiego pieca
cooling surface=powierzchnia chłodząca
cooling system=system chłodzenia
cooling system=układ chłodzenia
cooling tank=wanna do chłodzenia
cooling tank=wanna hartownicza
cooling tower=chłodnia kominowa
cooling tunnel=tunel chłodzący
cools=ochłodzić
Cooper pairs=pary Coopera
Cooper pairs=pary elektronów Coopera
cooperating party=kooperant
cooperating plants=zakłady kooperujące
co-operation=kooperacja
co-operation=współdziałanie
Cooperative Fuel Research engine=znormalizowany silnik do określania liczby
oktanowej paliw
cooperative network=sieć zespołowa
cooperative processing=przetwarzanie równoległe
cooperative processing=przetwarzanie zespołowe
cooperatively=kooperacyjnie
cooperator=współpracownik
cooper's rivet=nit bednarski
coordinate=współrzędna
coordinate=współrzędny
coordinate axis=oś współrzędnych
coordinate bond=wiązanie jonowe
coordinate bond=wiązanie koordynacyjne
coordinate bond=wiązanie pólbiegunowe
coordinate bond=wiązanie semipolarne
coordinate drive=napęd w układzie współrzędnych prostokątnych
coordinate indexing=indeksowanie koordynacyjne
coordinate origin=początek układu współrzędnych
coordinate ploter=kreślak
coordinate plotter=kreślak
coordinate plotter=pisak x-y
coordinate position table=stół współrzędnościowy
coordinate positioning device=urządzenie do ustawiania według współrzędnych
coordinate system=układ współrzędnych
coordinate valence=wartościowość drugorzędowa
coordinate valence=wartościowość koordynacyjna
coordinate valence=wartościowość poboczna
coordinated geometry=język komputerowy używany w inżynierii budowlanej
coordinated turn=zakręt prawidłowy
coordinates=współrzędne
coordinates of thermodynamic system=parametry termodynamiczne
coordinating atom=atom donorowy
coordinating atom=atom koordynujący
coordinating atom=atom ligandowy
coordinating group=grupa koordynująca
coordinating spark gap=iskiernik koordynacyjny
coordination catalyst=katalizator kompleksowy
coordination centre=centrum koordynacji
coordination centre=ośrodek koordynacji
coordination centre=rdzeń kompleksu
coordination chemistry=chemia koordynacyjna
coordination compound=kompleks
coordination compound=związek kompleksowy
coordination compound=związek koordynacyjny
coordination compound=związek zespolony
coordination lattice=sieć koordynacyjna
coordination number=liczba koordynacyjna
coordination polyhedron=wielościan koordynacyjny
coordination polymer=polichelat
coordination polymer=polimer koordynacyjny
coordination sphere=sfera koordynacyjna
coordinatively saturated complex=kompleks koordynacyjnie nasycony
coordinator=koordynator
coowner=współwłaściciel
cooxidation=wspótutlenianie
cop=kopka
copaiba balsam=balsam kopaiwowy
copal kopal=żywica naturalna
copal oil=olej kopalowy
cope=skrzynka formierska górna
cope and drag pattern=model dwuczęściowy
copendance=impedancja oczek w obliczeniach sieci
copending=jednocześnie będący przedmiotem postępowania
cophasal=będący w jednej fazie
cophasal=synfazowy
cophasal=wspólfazowy
cophasal array=szyk antenowy synfazowy
copier=powielacz
co-pilot=drugi pilot
coping=korona muru
coping=przykrycie muru
coping=rozłupywanie
coping=tupanie kamienia
coping=zwieńczenie muru
coping stone=kamień gzymsowy
coping stone=nakrywa kamienna
coplanar=koplanarny
coplanar=współpłaszczyznowy
coplanar forces=układ płaski sił
coplanar transmission line=linia przesyłowa
coplanar transmission line=linia transmisyjna
copolymer=kopolimer
copolymerization=kopolimeryzacja
copper=miedź
copper accelerated acetic acid salt spray=test badanie korozyjne we mgle solnej
z dodatkiem kwasu oc
copper bath=kąpiel do miedziowania
copper bit=głownia lutownicza
copper bit=kolba lutownicza
copper bit=lutownica
copper cable=kabel miedziany
copper family=miedziowce
copper glance=błyszcz miedzi
copper glance=chalkozyn
copper group elements=miedziowce
copper index=liczba miedziowa
copper joint=połączenie z uszczelką miedzianą
copper loss=straty w uzwojeniu
copper matte=kamień miedziowy
copper nickel alloy=stop miedź-nikiel
copper number=liczba miedziowa
copper ore=ruda miedzi
copper plating=miedziowanie
copper plating=powlekanie miedzią
copper pyrite=chalkopirt
copper pyrite=piryt miedziowy
copper refinery=rafineria miedzi
copper rod=walcówka miedziana
copper salt treatment=rafinacja przy użyciu soli miedzi
copper skim=piana miedziana z rafinacji ołowiu
copper soap=mydło miedziowe
copper staining=lazura miedziowa czerwona
copper steel=stal miedziowa
copper strip corrosion=test próba na korozję na płytce miedzianej
copper sulfate=siarczan miedziowy
copper uranite=torbernit
copper value=liczba miedziowa
copper wire gauze=siatka miedziana
copper-ammonium rayon=jedwab miedziowy sztuczny
copper-base alloy=stop miedzi
copper-base alloy=stop o podstawie miedziowej
copper-bearing steel=stal miedziowa o zawartości 0
copper-brazed=lutowany miedzią
copper-cadmium bronze=brąz kadmowy
copper-clad=miedziowany
copper-clad wire=drut miedziowo-płaszczowy
coppering=miedziowanie
coppering=powlekanie miedzią
coppering=utrwalanie wybarwień solami miedzi
copper-manganese=miedź manganowa
copperon=kupferon
copperplate engraving=miedzioryt
copper-silicon=miedź krzemowa
copper-smith=kotlarz rzemieślnik
copper-tin bronze=brąz cynowy
copperweld=proces powlekania kęsów stalowych miedzią metodą odlewniczą
coppice=las odroślowy
coppice and standards=gospodarstwo odroślowo-nasienne
copra=kopra
coprecipitate=strącać wspólnie
coprecipitation=koprecypitacja
coprecipitation=współstrącanie
coprocessor=koprocesor
coproduct=suma w teorii kategorii
coproduction=koprodukcja
copy protection=ochrona przed kopiowaniem
copy semantics=semantyka oparta na kopiowaniu
copy-holder=dywizorek
copying frame=kopiarka
copying frame=kopiorama
copying lathe=tokarka-kopiarka
copying machine=kopiarka
copying paper=papier przebitkowy
copying paper=przebitka
copyright=prawo autorskie
copyright=zastrzec sobie prawo autorskie
coquille=szkło okularowe surowe wypukłe
coral atoll=atol koralowy
coral reef=rafa koralowa
co-range lines=linie jednakowych skoków pływów
corbel=odsadzka gzymsowa
corbel=wspornik wysadzony
corbelling=wysadzanie gzymsu
Corbino disk=dysk Corbino
Corbino disk=magnetorezystor tarczowy
cord cable=linka
cord circuit=sznur potączeniowy
cord circuit=tor sznurowy
cord fabric=tkanina kordowa
cord fastener=trzymacz sznura
cord paper=papier przędny na sznurki
cord tyre=opona kordowa
cordierite=dychroit
cordierite=iolit
cordierite=kordieryt
cordite kordyt=proch bezdymny
cordless switchboard=tącznica bezsznurowa
cords=nici wada masy szklanej
corduroy=sztruks
corduroy road=chodnik wyłożony okrąglakami
cordwood=drewno opałowe o określonych wymiarach
core arbor=szkielet rdzenia
core architecture=architektura ruterów podstawowych
core assembly=forma w rdzeniach
core baker=suszarka do rdzeni
core baking=suszenie rdzeni
core bar=żebro rdzeniowe
core barrel=grodź reaktora
core barrel=rdzeniówka
core barrel=rura rdzeniowa
core barrel=wrzeciono rdzeniowe
core barrel support=opora grodzi reaktora
core barrel support flange=kołnierz nośny grodzi reaktora
core basket=kosz rdzenia
core binder=spoiwo rdzeniowe
core bit=koronka rdzeniowa
core blower=nadmuchiwarka rdzeni
core box=rdzennica
core box for blowing=rdzennica do nadmuchiwania
core catcher=chwytacz rdzenia
core catcher=chwytacz stopionego rdzenia
core class=klasa rdzenna
core compound=masa rdzeniowa
core cooldown=schładzanie rdzenia
core data structure=rdzenna struktura danych
core diameter of thread=średnica rdzenia śruby
core diameter of thread=średnica wewnętrzna gwintu śruby
core diode logic=diodowy układ logiczny pamięci rdzeniowej
core drier=podkładka do suszenia rdzeni
core drill=świder rdzeniowy
core drill rig=zestaw do wierceń rdzeniowych
core drilling=wiercenie rdzeniowe
core drying rack=etażerka do suszenia rdzeni
core dryout=odsłonięcie rdzenia
core dryout=osuszenie rdzenia
core dump=zrzut rdzenia
core electrons=elektrony rdzenia
core extractor=chwytacz rdzeni
core flooding=zalewanie rdzenia
core gateway=brama podstawowa
core gauge=sprawdzian tłoczkowy gładki do kontroli otworu nakrętki
core grid=siatka dystansująca rdzenia
core grid=szkielet rdzenia
core grid=żebro rdzeniowe
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
core
grid guide plate=płyta wiodąca konstrukcji nośnej rdzenia
grinder=szlifierka do rdzeni
grinding=docieranie rdzenia
hoisting gear=urządzenie do podnoszenia rdzenia
iron=szkielet rdzenia
iron=żebro rdzeniowe
knock-out machine=maszyna do wybijania rdzeni
lathe=toczak do rdzeni
laying-up machine=rdzeniarka do produkcji rdzeni do lin
lifter=urywak rdzenia
logging=rdzeniowanie otworu wiertniczego
logging=wiercenie rdzeniowe
loss=straty magnetyczne
loss=straty w żelazie
material=materiał rozszczepialny
melt-down=stopienie rdzenia
memory=pamięć magnetyczna ferrytowa
memory=pamięć rdzeniowa
moulding=formowanie w rdzeniach
network=sieć rdzeniowa
node=węzeł szkieletowy
of cable=żyła izolowana kabla
of cross-section=rdzeń przekroju
of the flow=centralna część strumienia chłodziwa
of vortex=jądro wirowe
of vortex=rdzeń wiru
oil=olej rdzeniowy spoiwo do rdzeni
oven=suszarnia do rdzeni
paint=czernidlo do rdzeni
paint=pokrycie rdzeni
pin=kołek formujący otwór w wyprasce
plate=blacha rdzeniowa w maszynach elektrycznych
plate=płyta podrdzeniowa do suszenia rdzeni
porosity of an ingot=rzadzizna osiowa we wlewku
print=rdzennik część rdzenia
print=znak rdzeniowy na modelu
print seat=gniazdo rdzennika w formie
print with register=rdzennik zamkowy
quench=zwilżanie rdzenia
rack=etażerka do suszenia rdzeni
rack=regały do suszenia rdzeni
refining=hartowanie rdzenia
refining=normalizowanie rdzenia po nawęglaniu
reflooding=zalewanie rdzenia
register=zamek rdzeniowy
room=rdzeniarnia
router=ruter podstawowy
sample=próbka rdzeniowa
sand=masa rdzeniowa
seating=gniazdo rdzennika w formie
segregation=rdzeniarka strzelarka
segregation=segregacja w rdzeniowej strefie wlewkacore shooter
shop=rdzeniarnia
shroud=ścianka kosza
spray header=kolektor zraszania rdzenia
spray system=układ awaryjnego zraszania rdzenia
spun yarn=przędza rdzeniowa
store=pamięć magnetyczna ferrytowa
store=pamięć rdzeniowa
support assembly=podstawa rdzenia
support assembly plate=płyta podstawy rdzenia
core support floor=płyta nośna rdzenia
core supporting structure=struktura nośna rdzenia
core system=system ruterów podstawowych
core thermal-hydraulic margin=zapas bezpieczeństwa w rdzeniu z punktu widzenia
warunków cieplno-przepływowych
core trench=grobli
core trench=wykop pod rdzeń walu
core turnover and draw machine=maszyna do obracania i wyjmowania rdzeni
core uncovery=odsłonięcie rdzenia
core uncovery=osuszenie rdzenia
core vent=odpowietrznik rdzenia
core vibrator=urządzenie wibracyjne do wybijania rdzeni
core voltage=napięcie rdzenia
core wall of dam=pionowa przepona wodoszczelna
core wall of dam=rdzeń zapory
core winding machine=gilziarka
core wire=drut miedziany o rdzeniu stalowym
core wire=rdzeń elektrody
core wire=żelazo rdzeniowe
core zone of an ingot=strefa rdzeniowa wlewka
core zone of an ingot=strefa środkowa wlewka
coreboard=płyta stolarska
core-concrete interactions=oddziaływanie stopionego rdzenia z betonem
core-cutter head=koronka rdzeniowa
cored brick=cegła drążona
cored casting=odlew rdzeniowy
cored electrode=elektroda rdzeniowa
cored hole=otwór wyrdzeniowany uzyskany za pomocą rdzenia
cored mould=forma z kanałami grzejnymi
core-drying stove=suszarnia rdzeni
core-extrusion machine=wypycharka rdzeni
coreless=bezrdzeniowy
coreless casting=odlew bezrdzeniowy
coreless induction furnace=piec indukcyjny bezrdzeniowy wielkiej częstotliwości
coremaker=rdzeniarz
coremaker's bench=stół rdzeniarski
coremaking=formowanie rdzeni
coremaking machine=rdzeniarka
corequisite fix=poprawka wymagana równocześnie
core-resident=rezydentny
coresident=współrezydentny
co-resident=współrezydentny
core-type induction furnace=piec indukcyjny rdzeniowy malej częstotliwości
core-type transformer=transformator rdzeniowy
coriander oil=olejek kolendrowy
coring=mikrosegregacja
coring=rdzeniowanie otworu wiertniczego
coring=segregacja dendryt
coring=wiercenie rdzeniowe
coring tool=przyrząd do pobierania próbek gruntu przy wierceniu obrotowym
coring-up the mould=ustawianie rdzeni w formie
Coriolis acceleration=przyspieszenie Coriolisa
Coriolis force=siła Coriolisa
Coriolis force=siła odśrodkowa złożona
coritrolled-atmosphere furnace=piec z atmosferą regulowaną
corium=korium mieszanina stopionych materiałów wchodzących w skład rdzenia
cork borer=dziurkacz do korków
cork borer=korkobor
cork cambium=felogen
cork dust=mączka korkowa
cork line=lina górna sieci
cork line=nadbora
cork oak=dąb korkowy
cork press=gniotownica
cork press=ściskacz do korków
corkboard=płyta korkowa
corkscrew=korkociąg
corkscrew rule=reguła korkociągu
Corliss valve=suwak Corlissa
corn cleaner=czyszczalnia do zboża
corn drill=siewnik do kukurydzy
corn drill=siewnik rzędowy zbożowy
corn elevator=elewator zbożowy
corn growing=uprawa zbóż
corn harvester=żniwiarka do kukury
corn mill=mtyn zbożowy
corn mill=śrutownik do kukurydzy
corn oil=olej kukurydziany
corn picker=maszyna do zbioru kaczanów kukurydzy
corn starch=skrobia kukurydziana
corn sugar=glikoza ze skrobii kukurydzianej
corned=peklowany
corner bead=narożnik ochronny nakładany
corner brackets=nawiasy ostre znaki
corner joint=połączenie narożnikowe
corner joint=złącze narożne
corner lock cutter=frez do rowków w połączeniach narożnikowych
corner post=słup narożny
corner protector=narożnik sztauerski
corner purity=czystość barw
corner radius=promień zaokrąglenia naroża
corner reflector=reflektor rogowy
corner threshold=czułość dla wierzchołków
corner tool=gładzik kątowy
corner weld=spoina pachwinowa zewnętrzna w złączu kątowym
cornering=jazda na zakręcie
cornering load=obciążenie przy jeździe na zakrętach
cornering tool=nóż do zaokrągleń
cornerite=narożnik podtynkowy
corner-rounding cutter=frez krążkowy ćwierćokrągly wklęsły
corner-stone=kamień narożny
corner-stone=narożnik kamienny
cornfield=pole wyboru
cornflakes=płatki kukurydziane
cornfloor=klepisko
cornice brake=krawędziarka
cornice brake=prasa krawędziowa
cornice mould=okrój do gzymsów ciągnionych
cornice mould=wzornik do gzymsów ciągnionych
cornice plane=strug kształtownik
cornice plane=strug profilowy
corning mill=ziarnkownica prochu czarnego
corning mill dust=mączka prochowa prochu czarnego
Cornish boiler=kocioł jednopłomienicowy
Cornish boiler=kocioł kornwalijski
cornsyrup=syrop skrobiowy
Cornu's spiral=klotoida
Cornu's spiral=spirala Cornu
corona=otoczka jądra zgrzeiny punktowej
corona=ulot
corona=wylądowanie koronowe
corona brush=snopienie
corona brush=wyładowanie snopiące
corona discharge=ulot
corona discharge=wyładowanie koronowe
corona loss=straty ulotowe
corona tube=lampka tląca
coronene=koronen
coronenyl=koronenyl
corotron=korotron
coroutine=współprogram
corporate aircraft=samolot dyspozycyjny dla kilkunastu pasażerów
corporate average fuel economy standards=przepisy dotyczące oszczędności w
zużyciu paliwa przez
corporate environment=środowisko przedsiębiorstwa
corporate Intranet=intranet firmy
corporate Intranet=intranet przedsiębiorstwa
corporate network=sieć przedsiębiorstwa
corporate ownership=własność wspólna
corposant=ognie św. Elma
corpus=informatycznego
corpus=tekst
corpus luteum hormone=hormon ciałka żółtego
corpus luteum hormone=progesteron
corpuscle=cząstka materialna
corpuscle=korpuskuła
corpuscular=korpuskularny
corpuscular radiation=promieniowanie korpuskularne
corpuscular theory of light=teoria korpuskularna światła
corrasion=korazja
correct mixture=mieszanka doskonała
correct mixture=mieszanka stechiometryczna
correct mixture=mieszanka teoretyczna
correct weight=dokładna masa
correct weight=odważnik o dokładnej masie
correctability=możliwość korekcji
correctability=możliwość skorygowania
corrected=poprawiony
corrected brake horsepower=zredukowana moc silnika pomierzona na hamowni
corrected gear=koło zębate o uzębieniu korygowanym
corrected mean=średnia poprawiona
correcting feedback=korekcja sprzężenia zwrotnego
correcting filter=filtr korekcyjny
correcting quantity=wielkość dopasowująca
correcting quantity=wielkość korygująca
correction factor=mnożnik poprawkowy narzędzia pomiarowego
correction jet=dysza korekcyjna
correction key=dźwignia korekty
correction key=klawisz korekty
correction table=tablica poprawek
correction-glass=soczewka korekcyjna
correction-glass=szkło korekcyjne
corrective impulse=sygnał korekcyjny
corrective maintenance=pięlegnowanie korekcyjne
corrective maintenance=utrzymanie korekcyjne
correctives=korekcyjny
corrector magnet=magnes kompensacyjny
corrector magnet=magnes korekcyjny
correlate=skorelować
correlate the data=zestawiać dane
correlated=skorelować
correlated control system=regulacja kompleksowa uzależniona
correlated orientation tracking and range=bierny system radiowego śledzenia
obiektów w przestrzeni
correlates=skorelować
correlation coefficient=współczynnik korelacji
correlation detection=wykrywanie korelacyjne
correlation immunity=odporność na korelacje
correlation matrix=macierz korelacji
correlation ratio=stosunek korelacyjny
correlation tracking and triangulation=system radiowego pomiaru trajektorii
obiektów w przestrzeni
correlative=współzależny
correlator=korelator
correlogram=korelogram
correspond=odpowiadać sobie
correspond=zgadzać się
correspondence principle=zasada korespondencji
correspondence principle=zasada korespondencji Bohra
correspondence principle=zasada odpowiedniości
correspondence register=dziennik podawczy
corresponding angles=kąty odpowiadające
corresponding flanks=boki jednoimienne koła zębatego
corresponding flanks=powierzchnie jednoimienne zębów
corresponding member of the Academy of Sciences=członek korespondent Akademii
Nauk
corresponding profiles=zarysy pokrywające się zębów
corresponding profiles=zarysy zgodne
corresponding states=stany odpowiadające sobie
corridor-type block of flats=korytarzowiec
corrigenda=errata
corrodibility=skłonność do korozji
corrodible=korodujący
corrodible=skłonny do korozji
corroding lead=ołów 99
corroding medium=środowisko korozyjne
corrosion aggressiveness=agresywność korozyjna
corrosion attack=działanie korodujące
corrosion cell=ogniwo korozyjne
corrosion centre=ognisko korozji
corrosion cracking=pękanie sezonowe mosiądzu
corrosion damage=straty korozyjne
corrosion damage=uszkodzenia korozyjne
corrosion danger=narażenie korozyjne
corrosion embrittlement=kruchość korozyjna
corrosion factor=czynnik korozyjny
corrosion fatigue=zmęczenie korozyjne
corrosion hazard=narażenie korozyjne
corrosion inhibitor=inhibitor korozji
corrosion inhibitor=środek pasywujący
corrosion pits=wżery korozyjne
corrosion preventing grease=smar antykorozyjny
corrosion prevention=zapobieganie korozji
corrosion products=produkty korozji
corrosion protection=ochrona przed korozją
corrosion rate=szybkość korozji
corrosion resistance=odporność korozyjna
corrosion resistance=odporność na korozję
corrosion resistant=odporny na korozję
corrosion stimulator=stymulator korozji
corrosion-proof=odporny na korozję
corrosion-resistant=odporny na korozję
corrosion-resisting=odporny na korozję
corrosive=czynnik korozyjny
corrosive=korozyjny
corrosive=korozyjny powodujący korozję
corrosive action=działanie korozyjne
corrosive power=agresywność korozyjna
corrosive sublimate=chlorek rtęciowy
corrosive sublimate=sublimat
corrosive wear=zużycie przez korozję
corrosivity=korozyjność
corrugate=fałdować się
corrugated=falisty
corrugated=pofałdowany
corrugated board=tektura falista
corrugated expansion joint=wydłużalnik rurowy falisty
corrugated furnace=płomienica falista
corrugated iron=blacha stalowa falista
corrugated knife=nóż żłobkowany
corrugated paper=papier falisty
corrugated pipe=rura falista
corrugated plate=blacha falista
corrugated roller=wał pierścieniowy
corrugated sheet=blacha falista
corrugated sheet glass=szkło okienne falowane
corrugated tube=rura falista
corrugated washer=podkładka karbowana z rowkami promieniowymi
corrugation=falistość
corrugation=pofałdowanie
corrugation irrigation=nawadnianie smugowe
corrupted file=plik z błędami
corrupted file=uszkodzony plik
cortical stimulator=stymulator kory mózgowej
corticosteroids=hormony kory nadnerczy
corticosteroids=kortykosterydy
corticosterone=kortykosteron
corticotropin=kortykotropina
corticotropin release factor=czynnik uwalniający kortykotropinę
cortin=kortyna
Cortisol=kortyzol
cortisone=kortyzon hormon kory nadnerczy
corybulbine=korybulbina
corynine=johimbina
corypalmine=korypalmina
corytuberine=korytuberyna
cosalite=kosalit
cosecant=cosecans
cosecant curve=wykres funkcji cosecans
coset=warstwa
cosine=cosinus
cosine curve=cosinusoida
cosine function=funkcja cosinus
cosine governor=regulator cosinusowy w silnikach parowych
coslettizing=fosforowanie stali przez gotowanie w roztworze kwasu fosforowego
cosmetic cream=krem kosmetyczny
cosmetic milk=mleczko kosmetyczne
cosmetic powder=puder kosmetyczny
cosmetology=kosmetologia
cosmic chemistry=astrochemia
cosmic chemistry=kosmochemia
cosmic dust=pył kosmiczny
cosmic expansion=rozszerzanie się wszechświata
cosmic noise=szum kosmiczny
cosmic noise=zakłócenia kosmiczne
cosmic probe=próbnik kosmiczny
cosmic probe=sonda kosmiczna
cosmic radiation=promieniowanie kosmiczne
cosmic space=przestrzeń kosmiczna
cosmochemistry=astrochemia
cosmochemistry=kosmochemia
cosmogony=kosmogonia
cosmological constant=stałą kosmologiczna
cosmological principle=zasada kosmologiczna
cosmonautics=astronautyka
cosmonautics=kosmonautyka
cosmotron=kosmotron
cost account=rachunek kosztów własnych
cost accumulation=akumulacja kosztów
cost analysis=analiza kosztów
cost and benefit analysis=analiza kosztów i zysków
cost and freight=koszty i fracht
cost calculation=kosztorys
cost center=ośrodek kosztów
cost estimation=oszacowanie kosztów
cost of labour=koszty osobowe
cost of labour=robocizna
cost of living=koszty utrzymania
cost of ownership=koszt eksploatacji
cost of production=koszty produkcji
cost overrun=przekroczenie zaplanowanych kosztów
cost per gate=koszt układu scalonego w przeliczeniu na jedną bramkę logiczną
cost per piece=koszt jednostkowy wyrobu
cost price=cena kosztu własnego
cost price=cena produkcji
costa=żeberko
costa bulb=gruszka Costy zgrubienie na płetwie steru
cost-based optimization=optymalizacja kosztowa
cost-based optimizer=optymalizator kosztowy
cost-benefit study=rachunek kosztów i zysków
costeaning=poszukiwanie złóż rudy szybikami
cost-effective=ekonomicznie efektywny
cost-effective=opłacalny
costing=kalkulacja kosztów
costing=sporządzanie kosztorysu
cost-of-living adjustment=dodatek wyrównawczy inflacyjny
cost-oriented=ukierunkowany adres transmisji
costra=niskoprocentowa saletra chilijska
cot=koja wisząca
cotamine=kotarnina
cotangent=cotangens
cotangent bundle=wiązka kostyczna
cotangent curve=cotangensoida
coterminal angles=kąty różniące się o ±360
cotidal line=linia jednakowych wartości pływów
co-tree=dopełnienie drzewa układu
co-tree=wspótdrzewo układu
cottage chata=domek
cottage chata=mała willa
cottage cheese=ser twarogowy
cottage cheese=twaróg
cottage industry=chałupnictwo
cottager=chałupnik
cotter=klin poprzeczny
cotter=klinować klinem poprzecznym
cotter=przetyczka
cotter driver=wybijak do klinów
cotter file=pilnik do rowków klinowych
cotter joint=połączenie klinowe poprzeczne
cotter key=zawleczka
cotter lock=przeciwklin
cotter pin=przetyczka
cotter pin=zawleczka
cotter way=otwór na klin poprzeczny
Cotton effect=dichroizm kołowy
Cotton effect=efekt Cottona
cotton gin=odziani iarka bawełny
cotton legging frame=pończoszarka cholewkowa kotonowa
cotton linters=linters bawełniany
cotton lustering=nabłyszczanie bawełny
cotton mill=przędzalnia bawełny
cotton oil=olej bawełniany
cotton opener=rozluźniarka bawełny
cotton picker=maszyna do zbioru bawełny
cotton rock=zwietrzały rogowiec
cotton solution=roztwór nitrocelulozy
cotton twine=przędza bawełniana
cotton waste=końce
cotton waste=odpady bawełniane
cotton wicking=targan bawełniany
cottoning=nitkowanie kleju przy sklejaniu powierzchni
cottonization=kotonizowanie
Cotton-Mouton birefringence=zjawisko Cottona-Moutona
Cotton-Mouton constant=stała Cottona-Moutona
Cotton-Mouton effect=zjawisko Cottona-Moutona
cotton-seed oil=olej bawełniany
cotton-silk cable=kabel z izolacją bawełniano-jedwabną
cotton-wool=wata
Cottrell atmosphere=atmosfera atomów obcych
Cottrell atmosphere=atmosfera Cottrella
Cottrell atmosphere=atmosfera zanieczyszczeń
Cottrell atmosphere=chmura zani
Cottrell precipitator=elektrofiltr Cottrella
Cottrell-Lomer barrier=bariera Cottrella-Lomera
Cottrell-Lomer barrier=dyslokacja Cottrella-Lomera
couand pulse=impuls sondujący
couch=podkład
couch=powłoka gruntowa
couch pit=dół podwyżymakowy
couch press=wyżymak
couch roll=walec wyżymaka
couching-floor=klepisko
couching-floor=podłoga słodowni klepiskowej
coulee=gruba warstwa zastygłej lawy na stoku wulkanu
coulisse=prowadnica elementów przesuwnych
coulogravimetry=kulograwimetria
coulomb=kulomb
Coulomb attraction=przyciąganie elektrostatyczne
Coulomb barrier=bariera kulombowska
Coulomb barrier=bariera potencjału kulombowskiego
Coulomb excitation=wzbudzenie kulombowskie
Coulomb field=pole kulombowskie
Coulomb force=siła kulombowska
Coulomb friction=tarcie suche
Coulomb potential=potencjał kulombowski
Coulomb repulsion=odpychanie elektrostatyczne
Coulomb repulsion=odpychanie kulombowskie
Coulomb scattering=rozpraszanie kulombowskie
Coulomb's law=prawo Coulomba przyciągania elektrostatycznego
coulometer=kulometr
coulometer=woltametr
coulometric analysis=analiza kulometryczna
coulometric titration=miareczkowanie kulometryczne
coulostatic analysis=analiza kulostatyczna
coulter=krój pługa
coulter=redlica siewnika
coulter harrow=kultywator powierzchniowy włóka kombinowana z broną
coumachior=kumachlor
coumaphos=kumafos
coumarin=kumaryna
coumarone=benzofuran
coumarone=kumaron
coumarone pitch=pak kumaronowy
coumarone resins=żywice kumaronowe
counit=kojedynka
count memory=pamięć licznikowa
count of yarn=numer przędzy
count of yarn=wyprzędność
count to infinity=naliczanie do nieskończoności
countability=przeliczalność
countable=przeliczalny
countable set=zbiór przeliczalny
countably additive set function=funkcja zbioru przeliczalnie addytywna
countably infinite set=zbiór przeliczalny
countdown=odliczanie wstecz
countdown=odliczanie wsteczne
count-down counter=licznik odejmujący
count-down counter=licznik poprzednikowy
count-down counter=licznik poprzednikowy zliczający w tył
counter blow=nadmuchiwanie
counter ceiling=podsufitka
counter circuit=układ liczący
counter contact=przeciwstyk
counter dead time=czas martwy licznika
counter decade=licznik dekadowy
counter electrode=przeciwelektroda
counter geometry=geometria pomiaru aktywności promieniotwórczej
counter method=metoda licznikowa
counter of computer=licznik komputera
counter quench circuit=obwód gaszący licznika
counter range=zakres licznikowy pracy reaktora
counter register=rejestr liczący
counter register=rejestr zliczający
counter stern=rufa nawisająca
counter tube=lampa elektronowa licząca
counter tube=lampa zliczająca
counter tube=licznik promieniowania
counter vein=żyła poprzeczna
counter voltage=siła przeciwelektromotoryczna
counter window=okienko licznika
counteract=przeciwdziałać
counteractipn=przeciwdziałanie
counteractipn=reakcja
counterbalanced crankshaft=wał korbowy z przeciwciężarami
counterbid=kontroferta
counterblow hammer=młot przeciwbieżny
counterbore=pogłębiacz czołowy
counterbore=pogłę-biacz walcowy
counterbore hole=otwór z pogłębieniem walcowym
counterboring=pogłębianie walcowe
counterboring=wykonywanie pogłębień walcowych
counterbracing=krzyżulec kratownicy
counterbracing=obrasowanie na przeciwny hals
counterbracing=usztywnianie krzyżulcami
counter-camber=przegięcie modelu
countercell=ogniwo przeciwnapięciowe
countercell=przeciwogniwo
counterclockwise=przeciwnie do kierunku obrotu wskazówek zegara
counterclockwise=przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara
counterclockwise=w kierunku obrotu wskazówek zegara
countercurrent=przeciwprąd
countercurrent braking=hamowanie przeciwprądowe
countercurrent distribution=podział w przeciwprądzie
countercurrent extraction=ekstrakcja przeciwprądowa
countercurrent flow=przepływ przeciwprądowy
counterdrilling=nawiercenie stożkowe
counterelectromotive cell=ogniwo przeciwnapięciowe
counterelectromotive cell=przeciwogniwo
counterelectromotive force=siła przeciwelektromotoryczna
counter-example=kontrprzykład
counterflange=przeciwkołnierz
counter-floor=podkład pod posadzkę
counter-floor=ślepa podłoga
counterflow=przepływ przeciwprądowy
counterflow condenser=skraplacz przeciwprądowy
counterflow furnace=piec o przedmuchu wstecznym w stosunku do ruchu wsadu
counterforce=siła przeciwdziałająca
counterfort=przypora muru
counter-ion=przeciwjon
counterlock of forging die=zamek prowadzący matrycy zapobiegający przesunięciu
się matryc
countermeasure=profilaktyczny
countermeasure=zaradczy
countermeasures=środki przeciwdziałające
countermeasures=środki zaradcze
counteroffer=kontroferta
counterpart gears=koła zębate współpracujące
counterpart rack=zębatka tworząca
counterpoise weighing=ważenie metodą tary
counterpoise weighing=ważenie na jednym ramieniu
counterpoison=odtrutka
counter-pressure=przeciwciśnienie
counter-pressure turbine=turbina parowa przeciwprężna
counterrecoil=powrót lufy
counterrecoil mechanism=powrotnik działa
counter-road=przeciwprzodek
counterrotating propellers=Śmigla przeciwbieżne
countershaft=przebitka
countershaft=przystawka napędu
countershaft=szyb pomocniczy
countershaft=wal pośredni przekładni zębatej
countersink=pogłębiacz stożkowy
countersink=zagłębienie
countersinking=wykonywanie pogłębień stożkowych
countersunk head=łeb stożkowy plaski
countersunk head=łeb stożkowy ptaski
countersunk hole=otwór z pogłębieniem stożkowym
countersunk rivet=nit wpuszczany
countersunk rivet=nit zagłębiony
countersunk screw=śruba z łbem wpuszczanym
counter-timer=licznik-układ czasowy
counter-timer circuit=układ czasowo-licznikowy
counter-trades=antypasaty
counter-trades=przeciwpasaty
counter-type frequency meter=częstościomierz cyfrowy liczący
counting=liczący
counting=rachunkowy
counting by two's=liczenie co dwa
counting by weight=liczenie sztuk za pomocą wagi
counting circuit=układ liczący
counting down=zliczanie wstecz
counting glass=lupa tkacka
counting liczenie=zliczanie
counting rate=szybkość zliczania
counting scales=waga licząca sztuki ważonej partii towaru
counting tube=lampa elektronowa licząca
counting tube=licznik promieniowania
counting up=zliczanie w przód
counting yield=wydajność zliczania
countless=nieprzeliczalny
countless=niezliczony
country beam=światła długie
country beam=światła drogowe
country code=kod kraju
country of origin=kraj pochodzenia towaru
country of residence=kraj zamieszkania
country planning=plan zagospodarowania przestrzennego
country planning=planowanie regionalne
country road=droga wiejska
country rock=skala macierzysta
country rock=skała otaczająca złoże
counts per minute=liczba impulsów na minutę
count-up counter=licznik następnikowy
count-up counter=licznik następnikowy zliczający w przód
count-up counter=licznik sumujący
coupe=coupe nadwozie zamknięte dwudrzwiowe
coupe two-seater=coupe dwumiejscowe
couplant=substancja sprzęgająca
couple action=działanie ogniwa lokalnego
couple action=korozja elektrochemiczna
couple of forces=para sił
couple of rotations=para obrotów
coupled=sprzężony
coupled circuits=obwody sprzężone
coupled flutter=flatter klasyczny
coupled flutter=flatter sprzężony
coupled motions=kołysanie wiązane
coupled motions=ruchy wiązane statku
coupled rangefinderjfc=dalmierz sprzężony
coupled reactions=reakcje sprzężone
coupled vibration=drgania sprzężone
coupler=cięgło
coupler=hak cięgłowy
coupler=łącznik
coupler=sprzęg
coupler=sprzęgacz
coupler=złączka rurowa nakrętna
coupler shank=cięgło
couplet=dwie sprężyny eliptyczne umieszczone obok siebie i pracujące jak jedna
sprężyna wielopłytkowa
coupling adapter=łącznik sprzęgowy
coupling adapter=półsprzęg
coupling bolt=śruba złączna
coupling box=nasuwka sprzęgła
coupling box=tuleja łącząca
coupling branch=gałąź sprzęgająca
coupling coefficient=współczynnik sprzężenia
coupling component=składnik bierny
coupling component=składnik sprzęgający się
coupling constant=stała sprzężenia
coupling element=element sprzęgający
coupling hole=otwór sprzęgający
coupling length of truck=długość sprzęgowa samochodu holującego
coupling link=cięgło
coupling link=łącznik
coupling link=ogniwo łącznikowe łańcucha
coupling link=ogniwo spinające
coupling loop=pętla rozwarta
coupling loop=pętla sprzęgająca
coupling piece=zwornik
coupling power=siła sprzęgania barwnika
coupling probe=sonda sprzęgająca
coupling reaction=reakcja sprzęgania
coupling rod=wiązar lokomotywy
coupling rod drive=napęd wiązarowy
coupling slot=szczelina podawania
coupling slot=szczelina sprzęgająca
coupling transformer=transformator sprzęgający
coupon=próbka świadek
coupon=próbka wycięta
course angle=kąt kursowy
course line computer=przelicznik kursu
course made good=kurs rzeczywisty w stosunku do ziemi
course of bricks=warstwa cegieł w murze
course of reaction=przebieg reakcji
course of the river=bieg rzeki
course recorder=kursograf
course recorder=rejestrator kursu
course steadiness=stateczność kursowa
coursed rubble=bloki kamienne ułożone warstwami
course-up=według kursu statku
courseware=oprogramowanie podstawowe
court of arbitration=sąd polubowny
courtesy flag=bandera grzecznościowa
courtesy light=dodatkowe światło wewnętrzne
courtesy salute=salut honorowy
coussinet=kliniec wezgłowiowy
coussinet=poduszka
coussinet=wezgłowie filara
coustry lane=droga wiejska
covalence=kowalencyjność
covalence=wartościowość kowalencyjna
covalent bond=wiązanie atomowe
covalent bond=wiązanie homeopolarne
covalent bond=wiązanie kowalencyjne
covalent crystal=kryształ atomowy
covalent crystal=kryształ kowalencyjny
covalent radius=promień kowalencyjny atomu
covariance=kowariancja
covariance matrix=macierz kowariancji
covariancy=kowariancja
covariant=kowariantny
covariant derivative=pochodna kowariantna
covariant differentiation=różniczkowanie kowariantne
covariant for=funktor kowariantny
covariant tensor=tensor kowariantny
covariation=współzmienność
cove=mala zatoka
cove=żłobek
coved cornice=gzyms wklęsły
covellite=kowelin
cover annealing furnace=piec kołpakowy do wyżarzania
cover caving=zawał stropu
cover core=placek rodzaj rdzenia
cover crops=rośliny okrywowe
cover cutting=cięcie z topnikiem
cover die=płyta nieruchoma formy ciśnieniowej
cover enamel=emalia kryjąca
cover expenses=pokrywać wydatki
cover flange=kołnierz falowodowy współpłaski
cover glass=szkiełko przykrywkowe do mikroskopu
cover glass=szybka zewnętrzna przyłbicy
cover glass=tarczy spawacza
cover iron=odchylak struga
cover letter=strona tytułowa
cover losses=pokrywać straty
cover of set=pokrycie zbioru
cover page=strona tytułowa
cover paper=karton
cover pass=warstwa lica spoiny
cover pass=zewnętrzna warstwa stopiwa
cover plate=nakładka
cover sheet=strona tytułowa
coverage diagram=diagram pokrycia anteny
coverage pokrycie=obszar pokrycia
coveralls=kombinezon
covered=pokryty
covered and braided wire=drut nawojowy w obwoju i oplocie
covered cattle yard=obora letnia
covered cattle yard=szopa dla bydła
covered electrode=elektroda otulona
covered filler rod=pręt do spawania otulony
covered floor moulding=formowanie jednoskrzynkowe
covered floor moulding=formowanie w gruncie pod przykryciem
covered market=hala targowa
covered wagon=wagon kryty
covered wire=drut w obwoju
covering chain=łańcuch zagarniający redlicy siewnika
covering flux=pokrycie kąpieli metalowej
covering group=grupa blokująca grupę funkcyjną
covering group=grupa osłaniająca
covering group=grupa zabezpieczająca
covering letter=list przewodni
covering of an electrode=otulina elektrody
covering of set=pokrycie zbioru
covering power=zdolność krycia
covering projection=nakrycie
covering space=przestrzeń nakrywająca
covering theorem=twierdzenie o pokryciu
covering transformation=odwzorowanie nakrywające
coversed sine=funkcja covers
covert channel=ukryty kanał
cover-type furnace=piec kołpakowy
cow droppings=łajniaki
cow hide=skóra bydlęca surowa
cow house=obora
cow in calf=krowa cielna
cow in milk=krowa dojna
cow shed=obora
cow stall=stanowisko dla krowy w oborze
cowl flaps=klapki regulujące chłodzenie na osłonie silnika gwiazdowego
cowling=okapotowanie
cowling=osłona
Cowper stove=nagrzewnica Cowpera
cowrie=żywica kauri odmiana kopalu
Cox chart=wykres Coxa prężności par
coxhead liner=fototytularka
coxhead liner=nagłówkowiec
coxwain=sternik łodzi
coyoting=dzika rabunkowa eksploatacja złoża
cozymase=dwunukleotyd nikotynamidoadeninowy
cquilibrant offerees=siła równoważąca wypadkową sił danych
crab=wózek suwnicy
crab angle=kąt odchylenia osi wzdłużnej samolotu
crab winch=wciągarka ręczna
crabber=poławiacz krabów
crabbing=dryfowanie bokiem
crabbing=krabowanie
crabbing=polów krabów
crabbing=zaparzanie tkanin w naprężeniu
crabbing machine=warnik do zaparzania w naprężeniu
crack arrester=płyta wzmacniająca
crack arrester=przynitowana do ściany konstrukcji stalowej w miejscu powstania
pęknięci
crack detector=defektoskop
crack detector=detektor pęknięć
crack opening displacement=krytyczne rozwarcie pęknięcia
crack resistance=odporność na pękanie
crack sensitivity=skłonność do pękania
crack test=badanie skłonności do pękania
crack the scale=łamać zgorzelinę
crack toughness=odporność na pękanie
cracked gas=gaz krakowy
cracked petrol=benzyna krakowa
cracked petrol=benzyna rozkładowa
cracker roll mill=walcarka drobiąca
crack-free=bez pęknięć
crack-free=nie popękany
cracking distillate=destylat krakowy
cracking furnace=piec do krakowania
cracking off=opękiwanie wyrobów
cracking per pass=stopień skrakowania po jednym przejściu
cracking still=piec do krakowania
cracking still gas=gaz krakowy
cracking stock=surowiec do krakowania
cracking stove=piec do krakowania
crackling arc=łuk trzeszczący
cracklings=skwarki
cracky grain=lico łamliwe
cracovian=krakowian
cradle car=koleba
cradle car=wózek natorowy samozsypny kolebowy
cradle car=wywrotka kolebowa
cradle car=wywrotka kołyskowa
cradle saw=tarczówka stołowa uchylna
cradle scaffold=rusztowanie wiszące
cradle switch=przełącznik widełkowy
cradle the boom=położyć bom na podporze i zamocować
crag=ostry występ skalny
crag=wapienno-marglowe osady w górnym trzeciorzędzie
Craig distribution method=metoda Craiga
Craig distribution method=rozdzielanie przeciwprądowe mieszanin
cramp head=klamra
cramp head=zacisk
cramp head=zwornica stolarska
crampet hook=hak ścienny
crampon=chwytak nożycowy
crampon=kleszcze do podnoszenia ciężarów
cranage=dźwigowe opłata
cranage=transport za pomocą dźwigów
crane beam=belka podsuwnicowa
crane cab=kabina dźwigowego
crane hook=hak dźwigowy
crane ladle=kadź suwnicowa
crane magnet=uchwyt elektromagnetyczny dźwignicy
crane motor=silnik dźwigowy
crane post=maszt żurawia masztowego
crane radius=wysięg żurawia
crane rail=szyna dźwigowa
crane rail=szyna podsuwnicowa
crane rating=udźwig znamionowy dźwignicy
crane runway=tor podsuwnicowy
crane scales=waga dźwigowa
crane track=tor podsuwnicowy
crane truck=żuraw samochodowy
crane weigher=waga dźwigowa
craneman=dźwigowy
craneman=suwnicowy
crank=obracać korbą
crank=pokręcać korbą
crank and rocker mechanism=mechanizm korbowo-wahaczowy
crank and rocker mechanism=mechanizm korbowy
crank angle=kąt obrotu walu korbowego
crank angle=kąt obrotu watu korbowego
crank arm=ramię korby
crank bearing=łożysko korbowe
crank disk=tarczowe ramię wykorbienia
crank effort=moment obrotowy korby
crank effort diagram=wykres sił stycznych
crank end=łeb korbowy korbowodu
crank handle=korba ręczna
crank handle=rękojeść korby
crank korba=ramię w mechanizmie dźwigniowym
crank korba=wahacz
crank korba=wykorbienie
crank lever=dźwignia korbowa
crank lever=korba ręczna
crank operated press=prasa korbowa
crank shear=nożyca korbowa crank ship statek miękki
crank stock=stępa kadź do ugniatania skór
crank throw=promień korby
crank throw=promień wykorbienia
crank throw=wykorbienie wału
crank up=obracać korbą
crank up=pokręcać korbą
crank web=ramię korby
crank web=ramię wykorbienia
crank web balance weight=przeciwciężar wału korbowego
crank-brace=korba do świdrów
crankcase=karter
crankcase=skrzynia korbowa
crankcase oil=olej silnikowy smarowy
crankcase-scavenged engine=silnik ze sprężaniem powietrza przepłukującego w
komorze korbowej
crankchamber=komora korbowa
cranked=wykorbiony
cranked knife tool=nóż boczny wygięty z krawędzią skrawającą równoległą do osi
trzonka
cranked link=ogniwo wygięte łańcucha rolkowego
cranked plate=płytka łańcuchowa wygięta
cranked round nose turning tool=zdzierak okrągły wygięty
cranked turning and facing tool=zdzierak wygięty do toczenia wzdłużnego i
poprzecznego
cranked wing=skrzydło w kształcie litery W
cranking=obracanie korbą
cranking=pokręcanie korbą
cranking=wgłębienie w powierzchni natarcia narzędzia skra
cranking speed=najmniejsza prędkość rozruchowa
crankpin=czop koła dowiązanego
crankpin=czop korbowy
crankpin effort=siła styczna działająca na korbę
crankpin grinder=szlifierka do wałów korbowych
crankpin lathe=tokarka do wałów korbowych
crankpin press=prasa korbowa
crankshaft=wał korbowy
crankshaft=wał wykorbiony
crankshaft grinder=szlifierka do wałów korbowych
crankshaft lathe=tokarka do wałów korbowych
crankshaft main bearing journal=czop łożyskowy wału korbowego
crape=krepa
crape twisting machine=skręcarka krepowa
craping machine=krepiarka
craping machine=maszyna do krepowania
crash backing=hamowanie statku całą wstecz
crash backing=manewr stopujący
crash barrier=bariera bezpieczeństwa
crash crew=załoga awaryjna
crash equipment=wyposażenie awaryjne
crash helmet=hełm ochronny
crash landing=lądowanie z uszkodzeniem samolotu
crash locator beacon=automatyczna stacja radiowa wysyłająca sygnały w razie
katastrofy samolotu
crash position indicator=automatyczny sygnalizator podający położenie samolotu w
przypadku jego
crash program=bez względu na koszty
crash program=program
crash program=realizowany w przyspieszonym tempie
crash protection=zabezpieczenie przed awarią systemu
crash recorder=czarna skrzynka
crash recorder=rejestrator awaryjny
crash recovery=odtwarzanie po awarii
crash recovery=regeneracja po upadku systemu
crash tender=wóz ratunkowy lotniskowy
crash time=bez względu na zaangażowane środki
crash time=najkrótszy czas potrzebny do wykonania określonego zadania
crashability=odporność konstrukcji na uszkodzenia w wypadkach
crash-backing test=próba bezwładności statku
crash-diving=zanurzenie alarmowe okrętu podwodnego
crate=drzewiarka wóz do kopalniaków
crate=kaseta
crate=klatka opakowanie
crate=skrzynia kratowa
crater=krater
crater=krater elektrody
crater effect=efekt kraterowy w spektroskopii
crater pipe=krater wada spoiny
craton=kratogen
craton=kraton
crawfish trap=wiccierz
crawfoot=hak z wąsem
crawler=pająk
crawler=pojazd na podwoziu gąsienicowym
crawler=robot
crawler chain=gąsienica
crawler chain=łańcuch gąsienicowy
crawler crane=żuraw jezdniowy gąsienicowy
crawler tractor=ciągnik gąsienicowy
crawling=cofanie się wymalowania w
crawling=łuszczenie się szkliwa
crawling=pełzanie maszyny asynchronicznej
crawling effect=efekt płynięcia
crayon=kredka do rysowania
craze=siatka drobnych pęknięć na powierzchni przedmiotu
craze-mill=rozdrabniarka tłuczkowa
crazing=siatka drobnych pęknięć na powierzchni przedmiotu
cream=krem kosmetyczny
cream=śmietanka
cream base=osnowa kremu
cream base=podstawa kremu kosmetycznego
cream of tartar=wodorowinian potasowy
cream powder=śmietanka w proszku
cream separator=wirówka do mleka
cream test scales=fałda crease
cream test scales=waga do wyznaczania zawartości tłuszczu w śmietanie crease
zmarszczka
creamed cheese=ser pełnotłusty
creamed latex=lateks zagęszczony przez odstawanie
creaming=ubijanie masła
creaming of latex=odstawanie lateksu
creamometer=butyrometr
crease iron=dwuróg blacharski żłobkowany
creased pipe bend=zgięcie rurowe fałdziste
creaseproof=niegniotliwy
creaseproof=niemnący
create stresses=wywoływać naprężenia
creatine=kreatyna
creatinine=kreatynina
creation date=data utworzenia
creation operator=operator kreacji w mechanice kwantowej
creativity=twórczość
credential=uwierzytelnienie
credentials=dane uwierzytelniające
credentials=dokumenty uwierzytelniające
credentials=listy uwierzytelniające
credible conditions=warunki wiarygodne
credit card=karta kredytowa
credit note=nota kredytowa
credit purchase=kupno na kredyt
credit restrictions=ograniczenia kredytowe
credit sale=sprzedaż na kredyt
credited party=kredytobiorca
creek stream=ciąg wykorzystywać strumienie
creek stream=strumieniować
creel=rama natykowa snowarska
creel=szeregówka
creel=więcierz klatkowy do połowu skorupiaków
creep=pełzanie materiału
creep=pełzanie osadów
creep=wyciskanie spągu
creep compliance=podatność na pełzanie
creep curve=krzywa pełzania
creep embrittlement=kruchość wywołana pełzaniem
creep failure=rozerwanie przy próbie pełzania
creep fluidity=płynność pełzania
creep gauge=wskaźnik pełzania statku po usunięciu podbudowy stałej przed
wodowaniem
creep limit=granica pełzania
creep rate=szybkość pełzania
creep recovery=powrót pełzaniowy
creep resistance=odporność na pełzanie
creep resistance=żarowytrzymałość
creep strength=wytrzymałość na pełzanie
creep test=próba pełzania
creep testing machine=pełzarka
creep viscosity=lepkość pełzania
creepage=upływ prądu
creepage distance=droga upływu
creeper=kolejka łańcuchowa
creepers=raki
creepers=słupołazy
creeping failure=uszkodzenie narastające
creeping featurizm=efekt choinki
creeping featurizm=przeładowywanie funkcjami
creeping motion=przepływ pełzający
creeping motion=ruch pełzający cieczy
creeping speed=prędkość pełzania
creep-resisting=odporny na pełzanie
creep-resisting steel=stal żarowytrzymała
creep-rupture strength=czasowa wytrzymałość na pełzanie
creep-rupture test=próba pełzania do zerwania próbki
Cremnitz white=biel ołowiana
Cremona's polygon of forces=plan sił Cremony
cremone bolt=zasuwnica okienna
creosol=kreozol
creosote=kreozot
creosote oil=olej kreozotowy
crepe paper=krepina
crepe paper=papier marszczony
crepe rubber=krepa
crepe tissue paper=bibułka marszczona
creping=krepowanie
creping machine=krepiarka
crepuscular arch=jasny łuk nieba po zachodzie
crepuscular rays=poświata słoneczna
crescent wing=skrzydło o zmiennym skosie
crescent wing=skrzydło szablaste
crescent-shaped=sierpowy
cresol=krezol
cresol=metylohydroksybenzen
cresol red=czerwień krezolowa
cresol resin=żywica krezolowa
cresol resin=żywica krezolowo-formaldehydowa
cresotic acid=kwas hydroksytoluilowy
cresotic acid=kwas krezotynowy
crest=grzbiet występu
crest=kalenica ozdobna
crest=wierzchołek występu gwintu
crest clearance=luz wierzchołkowy gwintu
crest cloud=chmura stojąca nad grzbietem górskim
crest factor=współczynnik szczytu
crest flat=wierzchołek występu gwintu prosty
crest gate=zamknięcie na koronie przelewu zapory
crest of bench=krawędź skarpy
crest of screw-thread=grzbiet występu
crest of screw-thread=wierzchołek występu gwintu
crest of sea=grzbiet fali
crest of wave=grzbiet fali
crest truncation=ścięcie zarysu gwintu u wierzchołka
crest value=wartość szczytowa
crest voltage=napięcie szczytowe
crest-tile=dachówka kalenicowa
crest-tile=gąsior
cresyl acetate=octan tolilu
cresylit=krezylit
Cretaceous period=kreda okres
Cretaceous system=kreda formacja
crevasse=szczelina lodowcowa
crevice corrosion=korozja szczelinowa
crew accommodation=pomieszczenia załogi
crew list=lista załogi
crew quarters=pomieszczenia załogi
crewless=bezzałogowy
crewman=członek załogi
crew's mess=mesa załogi
crew-served=wymagający obshigi dwu
cribbing=obudowa stosami
cribbing=podbudowa statku na pochylni
cribwork=kaszyca
cribwork=stopa szybowa
cribwork=wieniec szybowy
cricket=daszek za kominem
cricket=kozubek
crimp=karbikowatość
crimp=sfałdowanie
crimp connection=połączenie obciskane
crimp connection=połączenie zagniatane
crimp contact=styk z końcówką do zagniatania
crimper=szczypce do obciskania
crimping=fałdowanie
crimping=karbikowanie
crimping=karbowanie
crimping=obciskanie przez rolowanie
crimping die=tłocznik do obciskania
crimping machine=obciskarka
crimping tool=zagniatak
crimplene=kremplina
crimson=karmazyn
cringle=ucho żagla
cripple=element konstrukcyjny skrócony
crippled=poważnie uszkodzony statek
crippled=samolot
cripple-timber=element drewniany skrócony
cripple-timber=kulawka
crippling load=obciążenie niszczące
crippling stress=naprężenie niszczące
crispening circuit=układ ręcznej regulacji ostrości obrazu przy odtwarzaniu
nagrań z magnetowidu
criss-cross marks=krzyżujące się ślady obróbki
cristobalite=krystobalit
crit=masa krytyczna
criterion=test statystyczny
criterion of similarity=kryterium podobieństwa
criterion of similarity=liczba podobieństwa
criterion of similarity=liczba znamienna
critical altitude=wysokość nominalna silnika
critical altitude=wysokość znamionowa
critical assembly=zestaw krytyczny
critical asset=kluczowy zasób
critical asset=zasób o kluczowym znaczeniu
critical compressive stress=naprężenie krytyczne
critical compressive stress=naprężenie wyboczające
critical cooling rate=krytyczna szybkość chłodzenia
critical coupling=sprzężenie krytyczne
critical defect=wada krytyczna
critical defective=sztuka produktu z wadą krytyczną
critical degree of deformation=krytyczny stopień odkształcenia
critical degree of deformation=zgniot krytyczny
critical equation=równanie krytyczne
critical error=poważny błąd
critical exit quality=krytyczna frakcja pary na wyjściu
critical experiment=doświadczenie krytyczne
critical flow=przepływ krytyczny
critical force=siła krytyczna powodująca wyboczenie pręta
critical frequency=częstotliwość krytyczna
critical frequency=częstotliwość rezonansowa
critical fusion frequency=częstotliwość krytyczna
critical heat flux=strumień krytyczny
critical heat flux=strumień krytyczny cieplny
critical height=wysokość znamionowa
critical load=obciążenie krytyczne przy wyboczeniu
critical Mach number=liczba Macha krytyczna
critical mass=masa krytyczna
critical message=komunikat alarmowy
critical opalescence=opalescencja krytyczna
critical ordinal=liczba krytyczna
critical organ=organ krytyczny
critical path analysis=metoda analizy drogi krytycznej przy planowaniu
realizacji przedsięwzięć
critical path method=metoda analizy drogi krytycznej
critical path method=metoda ścieżki krytycznej
critical path of irradiation=droga krytyczna
critical period=okres krytyczny reaktora
critical phenomena=zjawiska krytyczne
critical point=punkt krytyczny
critical point=punkt krytyczny krzywej
critical point=temperatura przemiany
critical pressure=ciśnienie krytyczne
critical quality factor=cecha krytyczna jakości
critical range=zakres temperatur przemiany
critical reactor=reaktor krytyczny
critical region=obszar krytyczny
critical resolved shear stress=krytyczne naprężenie styczne niezbędne do
wywołania poślizgu
critical review=recenzja
critical Reynolds number=krytyczna liczba Reynoldsa
critical section=część krytyczna
critical section=sekcja krytyczna
critical set=zbiór krytyczny
critical shear=krytyczny opór poślizgu
critical size=rozmiar krytyczny
critical solution temperature=krytyczna temperatura mieszalności
critical speed of shaft=krytyczna prędkość obrotowa watu
critical state=stan krytyczny
critical strain=krytyczny stopień odkształcenia
critical strain=zgniot krytyczny
critical system=układ krytyczny
Critical Systems Support=obsługa systemów o znaczeniu krytycznym
critical temperature=punkt krytyczny
critical temperature=temperatura przemiany
critical temperature resistor=termistor o skoku rezystancji
critical velocity=prędkość krytyczna
critical volume=objętość krytyczna
criticality=krytyczność reaktora
criticality=krytyczny
criticality=stan krytyczny
criticality safety=bezpieczeństwo z punktu widzenia krytyczności
critically=krytycznie
crocein acid=kwas kroceinowy
crocking=przechodzenie wybarwienia
crocking=puszczanie farby
crocodile=megawolt
crocodile clip=krokodylek
crocodile clip=uchwyt szczękowy
crocodile clip=zacisk szczękowy
crocodile shears=nożyce dźwigniowe
crocodiling=pęknięcia deseniowe wada powłoki
crocus=róż polerski tlenek żelazowy w proszku
crocus=szafran
cromodizing=chromianowanie
croning process=formowanie skorupowe
Crookes dark space=ciemnia Crookesa
Crookes dark space=ciemnia katodowa
crookesite=kruksyt
crooking zakrzywienie=zagięcie
crop coal=węgiel zwietrzały na wychodniach
crop cultivation=pielęgnowanie roślin upraw nych
crop dusting=opylanie roślin
crop end of an ingot=odpad od stopy
crop lifter=podnośnik źdźbeł w żniwiarce
crop losses=straty z powodu obcinania końców
crop mark=znacznik cięcia
crop mark=znak cięcia
crop mark=znak kadrowania
crop out=odsłaniać się o warstwie
crop out=pokładzie
crop out=wychodzić na powierzchnię
crop ping shear=nożyce do obcinania końców
crop protection products=środki ochrony roślin
crop residue=resztki pożniwne
crop rotation=płodozmian
crop season=okres zbiorów
crop tree=drzewo doborowe
cropper=nożyce do prętów
cropping=kadrowanie
cropping=krupono
cropping=obcinanie końców materiału walcowanego
cropping=strzyżenie tkanin
cropping machine=postrzygarka
cropping punch=stempel okrawający
cropping tool=kadrownica
crops=płody rolne
crops=zbiory
crops=ziemiopłody
cross adit=przecznica
cross adit=przekop
cross beam of trawl=rozprza włoka
cross binding=wiązanie na krzyż
cross bond=wiązanie krzyżowe cegieł
cross check=kontrola skrośna
cross compiler=kompilator skrośny
cross component=komponent skrośny
cross conveyor=przenośnik poprzeczny
cross correlation=korelacja wzajemna
cross correlator=korelator
cross curves of stability=pantokareny
cross development=opracowywanie na wiele platform
cross development=opracowywanie skrośne
cross dyeing=barwienie wgłębne
cross dyeing=dobarwianie
cross flow=przepływ krzyżowy
cross gangway=przecznica
cross gangway=przekop
cross heading=przecinka
cross heading=przecznica
cross heading=przekop
cross joint=cios poprzeczny skały
cross laminate=laminat krzyżowy
cross laminate=laminat poprzeczny
cross level=chyłomierz poprzeczny
cross level=poziomnica poprzeczna
cross linking=sieciowanie tworzenie wiązań poprzecznych polimerów
cross linking=usieciowanie
cross modulation=modulacja skrośna
cross out=skreślić
cross out=wykreślić
cross product=iloczyn wektorowy
cross product=mnożenie krzyżowe w topologii algebraicznej
cross ratio=dwustosunek czwórki punktów
cross ratio=stosunek anharmoniczny
cross recessed screw=wkręt z wgłębieniem krzyżowym
cross register=licznik krzyżowy w maszynach do księgowania
cross ribbed pipe=rura poprzecznie żebrowana
cross rolling=walcowanie poprzeczne
cross rolling machine=walcarka do poprzecznego walcowania profili specjalnych
cross rolling machine=walcarka poprzeczna
cross runner=belka wlewowa
cross runner=belka żużlowa
cross runner=wlew rozprowadzający
cross sea=fale krzyżujące się
cross sea=morze skłócone
cross section=przekrój poprzeczny
cross shaft=półoś
cross shear=nożyce do cięcia poprzecznego
cross slide=sanie poprzeczne
cross slide=suport poprzeczny
cross slip=poślizg poprzeczny
cross slope=pochylenie poprzeczne
cross slope=spadek poprzeczny
cross software=oprogramowanie skrośne
cross street=ulica poprzeczna
cross talk=przesłuch
cross the line=przekroczyć równik
cross traverse=przesuw poprzeczny tokarki
cross trees=saling
cross valve=zawór czterodrogowy
cross wind=boczny wiatr
cross wire weld=zgrzeina krzyżowa łącząca skrzyżowane pręty
cross-arm=poprzecznik słupa linii napowietrznej
crossassembler=asembler skrośny
crossbar=krzyżyk
cross-bar=belka poprzeczna
cross-bar=linia świateł poprzecznych na lotn
cross-bar=poprzeczka
cross-bar=poprzecznica
cross-bar=stropnica
cross-bar balance=kolebnik
cross-bar knockout=wypychacz poprzeczny
cross-bar of moulding box=szpona
cross-bar of moulding box=żebro skrzynki formierskiej
crossbar switch=krzyżowa sieć przełączników
crossbar switch=przełącznica krzyżowa
crossbar switch=wybierak krzyżowy
crossbar transformer=przekształtnik krzyżowy w falowodach
cross-barring=obudowa stropnicami
cross-bearer=poprzecznica wagonu
cross-bearings=namiar krzyżowy
cross-bedding=uwarstwienie krzyżowe
cross-bedding=uwarstwienie poprzeczne
cross-bit=koronka krzyżowa do wierteł
cross-bit=świder krzyżowy
cross-brace=krzyżulec kratownicy
cross-braced frame=rama ze wzmocnieniem krzyżowym
cross-bracing=krzyżulec kratownicy
cross-bracing=usztywnianie krzyżulcami
crossby clip=uchwyt krzyżujący
crossby clip=uchwyt omijający
crosscap=wstęga Móbiusa
cross-carriage stationary cutting machine=maszyna portalowa do cięcia gazowego
cross-certificate pair=para certyfikatów wzajemnych
cross-certification=certyfikacja skrośna
cross-certification=certyfikacja wzajemna
cross-colour=prześwit kolorowy
cross-compound set=turbozespół wielokadłubowy wielowatowy
cross-compound steam engine=silnik parowy tłokowy sprzężony
cross-compound steam turbine=turbina parowa dwuwalowa
cross-connect=przełącznica
cross-connection=połączenie na przełącznicy
cross-connection=skrosowanie
cross-correlation=korelacia krzyżowa
cross-country fault=zwarcie wielokrotne
cross-country flight=przelot lot z lądowaniem na innym lotniska
cross-country mill=walcownia mijana skośna
cross-country tyre=opona terenowa
cross-country vehicle=pojazd terenowy
cross-coupling=sprzężenie skrośne w cyrkulatorze
cross-current=prąd skrzyżowany
cross-cut=linia rozcięcia
cross-cut=przecięcie
cross-cut=przecinka
cross-cut=przecznica
cross-cut=przekop
cross-cut chisel=wycinak ślusarski
cross-cut circular saw=przerzynarka
cross-cut circular saw=tarczówka poprzeczna
cross-cut file=pilnik o nacięciu krzyżowym
cross-cut saw=piła poprzeczna
cross-cut saw=poprzecznica
cross-cut shear=nożyce do cięcia poprzecznego
cross-cutter=krajalnica poprzeczna
cross-cutter=przekrawacz
cross-cutter=wrębiarka
cross-cutting=cięcie poprzeczne drewna w poprzek włókien
cross-cutting=drążenie przekopu
cross-cutting=łączenie przecinkami
cross-cutting tunnel=przecznica
cross-cutting tunnel=przekop
cross-cutting tunnel=tunel poprzeczny
cross-deck pendant=lina przychwytująca na pokładzie lotniskowca
cross-drum boiler=kocioł z poprzecznym walczakiem
crossed arm governor=regulator tulejowy o wahadłach skrzyżowanych
crossed belt=pas skrzyżowany przekładni
crossed gear=przekładnia zębata wichrowata
crossed helical gear pair=przekładnia zębata śrubowa
crossed Nicols=nikole skrzyżowane
crossed quadric mechanism=czworobok przegubowy o korbach skrzyżow
crossed quadric mechanism=przeciwbieżny prosty mechanizm dźwigniowy
crossed-belt drive=przekładnia pasowa skrzyżowana
crossed-field amplifier=wzmacniacz mikrofalowy o polach skrzyżowanych
cross-fade=płynne przechodzenie jednego sygnału w inny
crossfall=pochylenie poprzeczne
crossfall=spadek poprzeczny
cross-feed=posuw poprzeczny
cross-feed screw=śruba pociągowa posuwu poprzecznego tokarki
cross-fire=przesłuch z obcych kanałów
cross-firing=napromienianie krzyżowe
cross-flow heat exchanger=wymiennik ciepła krzyżowy o przepływie poprzecznym
czynnika opływającego rurki
crossgate=belka wlewowa
crossgate=belka żużlowa
crossgate=odżużlacz poziomy
cross-grained wood=drewno czeczotowate
cross-hair=krzyżyk
cross-hairs=krzyż nitek
cross-hairs=siatka nitek
cross-hatch tape test=badanie przyczepności powłoki metodą siatki z
zastosowaniem taśmy klejącej cros
cross-hatching=kreskowanie przekroju
cross-hatching=siatka rysek na powierzchni przedmiotu
crosshead engine=silnik wodzikowy
crosshead link=wodzidło wahacza
crosshead slipper=ślizg wodzika
crosshead speed=prędkość obciążania próbki przy próbie rozciągania
crossing at grade=przecięcie dróg w poziomie
crossing file=pilnik soczewkowy
crossing gate=rogatka
crossing gate=szlaban
crossing-over unit=jednostka crossingover
crossing-over unit=jednostka mapowa
crossing-over unit=jednostka Morgana
crossjack=bagenżagiel
crossjack=sterżagiel
cross-licensing=wymiana licencji
cross-linkage=wiązanie poprzeczne
cross-linked structure=budowa usieciowana z wiązaniami poprzecznymi
cross-linking agent=czynnik sieciujący
cross-linking agent=środek sieciujący
cross-measure drift=przecznica
cross-measure drift=przekop
crossover=kszałtka rurowa obejściowa
crossover=przewodów
crossover=rozjazd
crossover=ścieżek
crossover=skrzyżowanie linii
crossover=źrenica ukła
crossover cable=kabel krosowy
crossover frequency=częstotliwość rozgraniczająca zapisu dźwięku
crossover gain=wzmocnienie całkowite
crossover gain=wzmocnienie wypadkowe
crossover line=rurociąg łącznikowy na zbiornikowcu
crossover network=zwrotnica w głośniku
crossover point=punkt przecięcia krzywych na wykresie
crossover range=zasięg krytyczny
crossover tube=rura zapłonowa w silnikach turboodrzutowych
cross-peen hammer=młotek ślusarski zwykły z noskiem poprzecznym
cross-peen hammer=poprzecznik młot kowalski
crosspiece=poprzeczka
cross-platform=międzyplatformowy
cross-platform=wieloplatformowy
cross-ply tyre=opona diagonalna
crosspoint=przełącznik
cross-propagation=wzrost krzyżowy w kopolimeryzacji
crossrail=belka suportowa
crossrail=prowadnica poprzeczna
crossreference=odsyłacz skrośny
cross-reference=odsyłacz w tekście
cross-reference table=tablica odwołań skrośnych
cross-reference table=tablica odwołań zewnętrznych
crossroad=droga poprzeczna
crossroads=skrzyżowanie dróg
cross-roll straightening machine=prostownica z rolkami skośnymi do rur i prętów
okrągłych
cross-roll type rotary mill=rozwalcarka z walcami grzybkowymi
crosssection=przekrój poprzeczny
cross-section=przekrój czynny
cross-section=przekrój poprzeczny
cross-sectional area=pole przekroju poprzecznego
cross-sectional modelling=modelowanie z przekroju
cross-sill=podkład
cross-slide turret lathe=tokarka rewolwerowa z poprzecznym posuwem głowicy
cross-software=oprogramowanie skrośne
cross-span suspension=zawieszenie poprzeczne
cross-sterility=niepłodność przy krzyżowaniu
cross-stone=staurolit
cross-tabular report=sprawozdanie skrośne
crosstalk=przenik
crosstalk=przesłuch
crosstalk attenuation=tłumienność przenikowa
crosstalk meter=diafonometr
crosstalk meter=miernik przesłuchu
crosstalk unit=jednostka przestuchu
cross-tie=podkład kolejowy
cross-tie=poprzecznica
cross-tie=trawersa
cross-town link=ulica przelotowa
cross-translator=translator skrośny
cross-type universal joint=przegub uniwersalny krzyżakowy
crossunder=skrzyżowanie ścieżek dołem w układzie mikroelektronowym
crossvein=żyła poprzeczna
crosswalk=przejście dla pieszych
cross-wind force=napór boczny aerodynamiczny
cross-wind landing=lądowanie z bocznym wiatrem
crosswise=poprzecznie
crosswise=poprzeczny
crotch=element rozwidlony
crotch=łącznik rurowy w kształcie litery Y
crotch=rozwidlenie
croton oil=olej krotonowy
crotonaldehyde=aldehyd krotonowy
crotonate=krotonian
crotonoyl=krotonoil
crowbar=łom stalowy
crowbar circuit=układ zabezpieczenia nadnapięciowego
crowd shovel=koparka jednonaczyniowa przedsiębierna
crowdion=crowdion rodzaj defektu sieci krystalicznej
crowdion=kraudion
crow-fly distance=odległość w linii prostej
crowfoot=wieloramiennik tentowy
crown=koronka
crown=kron
crown=raczek
crown=stropnica
crown=szkło kronowe
crown=wypukłość
crown block=uzbrojenie korony
crown brick=kształtka środkowa w zestawie do syfonowego odlewania wlewków
crown cam=krzywka czołowa
crown closure=zakrywka koronowa opakowania
crown conformation=konformacja koronowa
crown density of stands=zwarcie drzewostanu
crown face pulley=koło pasowe wypukłe
crown fire=pożar górny
crown fire=pożar wierzchołkowy lasu
crown form=konformacja koronowa
crown gear=koło zębate tarczowe
crown gear=zębatka pierścieniowa
crown glass=gomółki szklans
crown glass=kron
crown glass=szkło kronowe
crown of an anchor=pięta kotwicy
crown of an overfall=korona przelewu
crown of beam=wypukłość pokładu
crown of cylinder head=denko głowicy cylindra
crown of press=głowica prasy
crown of pulley=wypukłość wieńca koła pasowego
crown of road=korona drogi
crown of roll=profil beczki walca wypukłość
crown of tree=korona drzewa
crown plate=siodełko
crown process=formowanie gomółek szklanych
crown saw=piła walcowa do otworów
crown shaving=beczutkowanie zębów kól zębatych
crown sheet=sklepienie skrzyni paleniskowej
crown sheet=strop skrzyni paleniskowej
crown spring=sprężyna talerzowa falista
crown stone=kamień wieńczący ściany szczytowej
crown thinning=trzebież górna
crown tile=karpiówka
crown wheel=koło zębate tarczowe
crown wheel=zębatka pierścieniowa
crown wheel escapement=wychwyt łopatkowy
crown wheel escapement=wychwyt wrzecionowy
crown-cap=kapsla
crown-controlled rolling mili=walcarka z regulowaną wypukłością walców
crowned=baryłkowaty
crowned=wypukły
crown-flint=flint kronowy
crown-flint=kronoflint
crowning=barytkowatość
crowning=beczułkowatość
crowning=wieńca koła pasowego
crownsection of tunnel=kalota tunelu
crowntree=stropnica
crow's-foot=żabka niwelacyjna
crow's-footing=pęknięcia powierzchni lakierowanej
crow's-nest=bocianie gniazdo
crow's-nest ladder=drabina z pomostem
crowstone=łupek twardy
crucial structural element=element konstrukcyjny o decydującym znaczeniu
crucial structural element=element krytyczny
crucible furnace=piec tyglowy
crucible holder=tulipan do tygli
crucible lifter=wyciąg do tygli
crucible steel=stal tyglowa
crucible steel process=proces tyglowy wytapiania stali
crucible stool=podstawka pod tygiel
crucible tongs=szczypce do tygli
crucible top=nadstawka tygla
crucible-free zone melting=topienie strefowe beztyglowe
cruciform=krzyżowy w kształcie krzyża
cruciform blade=ostrze krzyżowe pręta regulacyjnego
cruciform curve=krzyva krzyżowa
cruciform joint=złącze krzyżowe
cruciform test=próba rozciągania złącza krzyżowego
crud=zanieczyszczenia w chłodziwie mogące osadzić się na powierzchniach paliwa i
rurociągów
crude compound=mieszanka surowa niewulkanizowana
crude corn sugar=glikoza techniczna
crude cream of tartar=kamień winny
crude cream of tartar=surowy wodorowinian potasowy
crude feed water=woda zasilająca surowa nie preparowana
crude iron=surówka
crude metal=metal surowy
crude oil=olej surowy
crude oil=ropa naftowa
crude oil refining=przeróbka ropy naftowej
crude ore=ruda surowa nie wzbogacana
crude rubber=kauczuk surowy
crude sewage=ścieki nieoczyszczone
cruise missile=pocisk samosterujący dalekiego zasięgu
cruise ship=statek wycieczkowy
cruiser stem=rura krążownicza
cruising=pływanie
cruising=przelot
cruising level=wysokość przelotu
cruising power=moc podróżna
cruising power=moc przelotowa
cruising radius=zasięg statku
cruising range=zasięg na prędkości przelotowej
cruising speed=prędkość ekonomiczna
cruising speed=prędkość podróżna
cruising speed=prędkość przelotowa
cruising turbine=turbina okrętowa marszowa
cruising yacht=jacht krążowniczy
crumbs=bułka tarta
crump=tąpnięcie
crumple zone=część pojazdu o osłabionej konstrukcji
crumple zone=która w razie zderzenia ulega odkształceniu pochła
crumpled flesh=mizdra ściągnięta
crunching=reorganizowanie
crunching=zagęszczanie
crunode=punkt podwójny krzywej
crush dressing of grinding wheels=wygniatanie ściernic
crush roll=krążek wygniatający do obciągania ściernic
crush roll=rolka wygniatająca
crushed brick=gruz ceglany
crushed brick=ttuczeń ceglany
crushed electrodes=złom elektrodowy
crushed gravel=żwir łamany
crushed stone=tłuczeń kamienny
crushed stone sand=mączka kamienna
crushed stone sand=miał kamienny
crushed-brick concrete=gruzobeton
crusher gauge=kreszer do pomiaru ciśnienia wybuchu
crusher gauge=zgniotek
crusher-run aggregate=kruszywo nieprzesiane
crushing=kruszenie
crushing=miażdżenie
crushing=zgniatanie
crushing=zniekształcenie obrazu wskutek zaniku kontrastowości
crushing mill=gniotownik
crushing mill=kruszarka
crushing of grinding wheels=obciąganie ściernic przez wygniatanie
crushing of grinding wheels=wygniatanie ściernic
crushing plant=kruszarnią
crushing roll=kruszarka walcowa
crushing roller=krążek wygniatający do obciągania ściernic
crushing strength=wytrzymałość na zgniatanie
crushing test=próba zgniatania
crust of the Earth=litosfera
crust of the Earth=skorupa ziemska
crust vegetation=pokrywa roślinna
crustal=krustalny dotyczący skorupy ziemskiej
crustal abundance=klark
crusting=kondycjonowanie skór po garbowaniu w wilgotnym pomieszczeniu
crut=krótki przekop
crut=przecinka
crutch=element rozwidlony
crutch=szczudło słupa linii nadziemnej
crutch=widełki
crutter=ładowacz skały
crutter=wiertacz otworów strzałowych
cry of tin=chrzęst cynowy
cryobiology=kriobiologia
cryochemistry=chemia niskich temperatur
cryogenic=kriogeniczny
cryogenic fluid=ciecz kriogeniczna
cryogenic gyroscope=żyroskop nadprzewodnikowy
cryogenic memory=pamięć kriogeniczna
cryogenic memory=pamięć nadprzewodnikowa
cryogenic pump=pompa kriogeniczna
cryogenic steel=stal kriogeniczna do stosowania w niskich temperaturach
cryogenic storage=pamięć kriogeniczna
cryogenic storage=pamięć kriotronowa
cryogenic storage=pamięć nadprzewodnikowa
cryogenic storage system=kriogeniczny system pamięciowy
cryogenics=kriogenika
cryogenics=technika niskich temperatur
cryohydrate=kriohydrat
cryohydrate=solanka eutektyczna
cryohydric point=punkt kriohydratu
cryolite=kryolit
cryology=kriologia
cryometer=kriometr
cryometer=termometr do niskich temperatur
cryophysics=fizyka niskich temperatur
cryophysics=kriofizyka
cryosar=kriosar
cryoscope=krioskop
cryoscope=wskaźnik niskich temperatur
cryoscopy=kriometria
cryoscopy=pomiary niskich temperatur
cryosel=kriohydrat
cryosel=solanka eutektyczna
cryosol=kriozol
cryosorption pump=pompa kriosorpcyjna
cryostat=kriostat
cryostat=termostat niskotemperaturowy
cryosurface=powierzchnia kriogeniczna
cryotechnique=kriotechnika
cryotrion=kriotron
cryotron=kriotron
cryotronies=kriotronika
cryoturbation=zmiany zachodzące w glebie wskutek powtarzającego się zamarzania i
rozmarzania
cryptanalysis=kryptoanaliza
cryptanalysis=łamanie szyfru
crypto gear=przekładnia obiegowa
crypto gear=przekładnia planetarna
cryptoalgorithm=algorytm kryptograficzny
cryptoclimate=kryptoklimat
cryptocrystalline=kryptokrystaliczny
cryptocrystalline=skrytokrystaliczny
cryptogram=wiadomość zakodowana
cryptogram=wiadomość zaszyfrowana
cryptographer=kryptograf
cryptographic=kryptograficzny
cryptographic area=obszar kryptograficzny
cryptographic check value=kryptograficzna wartość kontrolna
cryptographic device=urządzenie kryptograficzne
cryptographic equipment=sprzęt kryptograficzny
cryptographic hash function=kryptograficzna funkcja skrótu
cryptographic instructions=instrukcja łączności szyfrowej
cryptographic module=moduł kryptograficzny
cryptography=kryptografia
cryptolite=kryptolit
cryptolite=monacyt
cryptology=kryptologia
cryptology=kryptologia nauka o szyfrach
cryptometer=farby
cryptometer=kryptometr aparat do pomiaru siły krycia lakieru
cryptophyte=roślina skrytopączkowa
cryptosystem=kryptosystem
cryptotext=tekst zaszyfrowany
crystal activity=aktywność kwarcu
crystal aerugo=octan miedziowy
crystal axes=osie krystalograficzne
crystal blank=cięta płytka kryształu
crystal carbonate=soda jednowodna
crystal carbonate=węglan sodowy krystaliczny
crystal cartridge=wkładka adapterowa
crystal chemistry=krystalochemia
crystal class=klasa krystalograficzna
crystal class=klasa symetrii krystalograficznej
crystal clock=zegar kwarcowy
crystal controlled=stabilizowany kryształem kwarcu
crystal controlled oscillator=oscylator stabilizowany kryształem kwarcu
crystal coordinative lattice=sieć koordynacyjna kryształu
crystal counter=licznik krystaliczny
crystal cut=cięcie kwarcu
crystal defect=defekt sieci krystalicznej
crystal defect=defekt sieciowy
crystal defects=defekty sieciowe
crystal detector=detektor krystaliczny
crystal diffraction spectrometer=spektrometr Bragga
crystal diode=dioda krystaliczna
crystal face=ściana kryształu
crystal field theory=teoria pola krystalicznego
crystal filter=filtr krystaliczny
crystal grain=krystalit
crystal grain=ziarno krystaliczne
crystal growing=wyciąganie kryształów
crystal growing=wytwarzanie kryształów
crystal growth=wzrost kryształu
crystal habit=pokrój kryształu
crystal habit=postać kryształu
crystal holder=oprawka kryształu kwarcu
crystal impedance=impedancja kryształu
crystal imperfection=defekt sieci krystalicznej
crystal imperfection=defekt sieciowy
crystal indices=wskaźniki Millera
crystal indices=wskaźniki płaszczyzny
crystal lattice=sieć krystaliczna
crystal lattice=sieć przestrzenna kryształu
crystal mass=breja krystaliczna
crystal microphone=mikrofon piezoelektryczny
crystal nucleus=zarodek krystalizacji
crystal nucleus=zarodek kryształu
crystal optics=krystalooptyka
crystal optics=optyka kryształów
crystal orbital=orbital Blocha
crystal orbital=orbital krystaliczny
crystal orientation=orientacja kryształu
crystal oscillator=oscylator kwarcowy
crystal pick-up=adapter piezoelektryczny
crystal plane=płaszczyzna sieciowa
crystal pulling=wyciąganie kryształów
crystal pulling=wyciąganie monokryształów w technologii półprzewodników
crystal receiver=odbiornik detektorowy
crystal rectifier=dioda półprzewodnikowa
crystal rectifier=prostownik krystaliczny
crystal seed=zarodek krystalizacji
crystal set=odbiornik kryształkowy
crystal space lattice=sieć przestrzenna
crystal spectrometer=spektrometr Bragga
crystal structure=struktura krystaliczna
crystal structure=struktura kryształu
crystal system=układ krystalograficzny
crystal transducer=przetwornik piezoelektryczny
crystal twin=bliźniak
crystal twin=kryształ bliźniaczy
crystal unit=piezoid
crystal unit=wibrator krystaliczny w obudowie
crystal violet=fiolet krystaliczny
crystal violet=fiolet metylowy
crystal zone=pas krystalograficzny
crystal-controlled oscillator=generator stabilizowany piezoelektrycznie
crystalline form=postać krystaliczna
crystalline fracture=przełom krystaliczny
crystalline fracture=przełom ziarnisty
crystalline glaze=szkliwo krystaliczne
crystalline structure=struktura krystaliczna
crystalline symmetry=symetria kryształu
crystallite=krvstalit
crystallite=krystalit
crystallite=ziarno krystaliczne
crystallizable=krystalizujący
crystallizable=zdolny do krystalizacji
crystallization from gaseous phase=kondensacja sublimacyjna
crystallization from gaseous phase=krystalizacja z fazy gazowej
crystallization front=front krystalizacji
crystallization front=front krzepnięcia
crystallization interval=zakres temperatur krzepnięcia ciał krystalicznych
crystallization water=woda krystalizacyjna
crystallizer=krystalizator aparat
crystallizer=mieszalnik-krystalizator do cukrzycy
crystallizing pond=basen krystalizacyjny
crystalloblast=krystaloblast
crystalloblastic texture=struktura krystaloblastyczna skał metamorficznych
crystallogram=krystalogram
crystallographer=krystalograf
crystallographic=krystalograficzny
crystallographic anisotropy=anizotropia kryształu
crystallographic anisotropy=anizotropia struktury krystalicznej
crystallographic axes=osie krystalograficzne
crystallographic axis=oś krystalograficzna
crystallographic orientation=orientacja krystalograficzna
crystallographic piane=płaszczyzna krystalograficzna
crystallographic piane=płaszczyzna symetrii kryształu
crystallographic system=układ krystalograficzny
crystallographic texture=tekstura krystaliczna
crystalloid=krystaloid
crystalloluminescence=krystaloluminescencja
crystals of Venus=octan miedziowy
crystd-crystallized=wykrystalizowany
C-tube Bourdon element=rurka Bourdona element sprężysty manometru
cuba getter=pochłaniacz gazów miedziowobarowy
cubable solid=bryia całkowalna
cubage=kubatura
cubanite=kubanit
cubature=kubatura
cubby-hole=schowek w tablicy rozdzielczej
cube ice=lód w kostkach
cube ratio=wykładnik sześcienny
cube root=pierwiastek sześcienny
cube root=pierwiastek trzeciego stopnia
cube strength=wytrzymałość kostkowa
cube sugar=cukier w kostkach otrzymany z białego syropu
cube test=próba wytrzymałości kostkowej
cube texture sheet=blacha o teksturze kostkowej
cubeb=suszone owoce Piper cubeba
cubeb oil=olejek kubebowy z owoców Piper cubeba
cube-on-edge texture=tekstura daszkowa
cube-on-edge texture=tekstura Gossa
cube-on-face texture=tekstura kostkowa
cuber=maszyna do cięcia na kostki
cubic capacity=kubatura
cubic capacity=pojemność
cubic cell=komórka elementarna regularna
cubic cell=komórka elementarna sześcienna
cubic centimeter=centymetr sześcienny
cubic centimeter per minute=centymetr sześcienny na minutę
cubic centimetre=centymetr sześcienny
cubic content=kubatura
cubic content=pojemność
cubic curve=krzywa trzeciego stopnia
cubic decimeter=decymetr sześcienny
cubic equation=równanie trzeciego stopnia
cubic feet per minute=stóp-min
cubic feet per minute of gas flow at specified standard conditions=miara
przepływu gazu
cubic foot=stopa sześcienna
cubic foot per second=stopa sześcienna na sekundę jednostka natężenia przepływu
cubic inch=cal sześcienny
cubic lattice=sieć przestrzenna regularna
cubic lattice=sieć przestrzenna sześcienna
cubic martensite=martenzyt regularny
cubic measure=miara objętościowa
cubic measure=pojemnik
cubic metal=metal o sieci sześciennej
cubic metre=metr sześcienny
cubic micron=mikrometr sześcienny
cubic milimeter=milimetr sześcienny
cubic nitre=azotan sodowy
cubic packing=regularne ułożenie kul jako elementów kryształu
cubic plane=płaszczyzna sześcianu
cubic structure=budowa regularna
cubic system=układ regularny
cubic yard=jard sześcienny
cubical expansion=rozszerzalność objętościowa
cubical parabola=parabola sześcienna
cubicle=komórka
cubicle=przedział
cubicle=szafa rozdzielcza
cubing=obliczanie objętości bryły
cubing=przedmiarowanie
cubing=szacunkowe obliczanie kosztów budowy według kubatur
cuboid=prostopadłościan
cubooctahedron=kubooktaedr
cuddy=kuchnia na małym statku
cuddy=mała kabina
cuddy=trójnóg z dźwignią do podnoszenia ciężarów
cue card=karta pomocy
cue circuit=obwód sterujący program
cue track=ścieżka dyspozycji
cuff=pierścień uszczelniający skórzany
cuff cylinder liner=tuleja cylindrowa krótka
cul-de-sac=chodnik ślepy
cul-de-sac=droga bez przejazdu
cul-de-sac=przodek ślepy
culing=eliminowanie danych
cullet=stłuczka
culling=przebieranie
culling=wybieranie
cullis=prowadnica elementów przesuwnych
cullular array=układ komórkowy
culm=miał węglowy przesiany
culmination=górowanie
culti-packer roller=wat pierścieniowy
cultivable=uprawny
cultivable=zdatny pod uprawę
cultivate=uprawiać glebę
cultivated area=powierzchnia pod uprawę
cultivated plants=rośliny uprawne
cultivating machinery=maszyny do uprawy roli
cultivation of meadows=łąkarstwo
cultivation of microorganisms=namnażanie drobnoustrojów
cultivator point=dziób zęba kultywatora
cultivator point=gęsiostópka
cultivator point=redliczka
cultivator tine=ząb kultywatora
culture=hodowla
culture yeast=drożdże czystych kultur
cultured pearl=perła hodowana
culvert=kanał sklepiony
culvert=przepust
cum sole=ze słońcem
cumaldehyde=aldehyd kuminowy
cumarin=kumaryna
cumbersome self-levelling spreader=rama podnośna ciężka samopoziomująca do
podnoszenia kontenerów
cumec=metr sześcienny na sekundę jednostka objętościowego natężenia przepływu
cumene=kumen
cumenyl=kumenyl
cumidine=izopropyloanilina
cumidine=kumidyna
cumin=kmin kminek
cumin oil=olej kuminowy
cummin=kminek
cumol=kumen
cumulant=półniezmiennik
cumulative=skumulowany
cumulative absorbed dose=dawka pochłonięta skumulowana promieniowania
cumulative acknowledgement=potwierdzenie skumulowane
cumulative data=dane nagromadzone
cumulative distribution function=dystrybuanta zmiennej losowej
cumulative double bond=skumulowane wiązanie podwójne
cumulative error=błąd kumulujący się
cumulative fission yield=wydajność całkowita przy rozszczepieniu
cumulative frequency function=funkcja rozkładu prawdopodobieństwa
cumulative frequency polygon=wielobok części skumulowanych
cumulative index=indeks zbiorowy
cumulative ionization=jonizacja lawinowa
cumulative load factor=współczynnik obciążenia dla całego okresu pracy
elektrowni
cumulative pitch error=sumaryczny błąd podziatki
cumulative probability function=funkcja rozkładu prawdopodobieństwa
cumulative sum chart=karta sum kumulacyjnych
cumulative tolerance=tolerancja sumaryczna
cumulative tolerance=tolerancja zbiorcza
cumulatively=kumulacyjnie
cumulenes=kumuleny
cumulonimbus cloud=chmura klębiasta deszczowa
cumulonimbus cloud=cumulonimbus
cumulus cloud=chmura kłębiasta
cumulus cloud=cumulus
cup anemometer=wiatromierz czaszowy
cup barometer=barometr naczyniowy
cup bearing=panewka stożkowa wagi
cup capacitor=kondensator kołpaczkowy
cup chuck=uchwyt tokarski z przesuwną tuleją zaciskową
cup core=rdzeń kubkowy
cup diffuser=dyfuzor kielichowy
cup drawing test=próba Erichsena
cup drawing test=próba miseczkowa
cup drawing test=próba tloczności blach
cup drum=dostosowanymi do poszczególnych ogniw łańcucha pi
cup drum=koło łańcuchowe z wgłębieniami na obwodzie
cup fracture=przełom stożkowy w prętach i drutach ciągnionych
cup grease=smar maszynowy
cup grease=towot
cup greaser=smarownica kapturowa
cup oiling=smarowanie smarownicą
cup point screw=wkręt dociskowy z końcem wgłębionym
cup rivet=nit kołpakowy lotniczy
cup washer=podkładka pierścieniowa sprężysta
cup wheel=ściernica garnkowa
cup-and-cone fracture=przełom stożkowy w prętach i drutach ciągnionych
cupel=kupelka
cupel=tygiel probierczy do kupelacji
cupellation=analiza kupelacyjna
cupellation=kupelacja
cup-feed drill=siewnik z łyżeczkowym przyrządem wysiewającym
cupferron=kupferon
cup-forming test=próba miseczkowa tloczności blach
cup-head rivet=nit z łbem półkulistym
cup-ironing=przetłaczanie z wyciąganiem
cup-leather packing=natłoczka skórzana
cup-leather packing=uszczelka skórzana miseczkowa
cupola=kupola
cupola=żeliwiak
cupola block=kształtka wykładzinowa żeliwiaka
cupola charger=wsadzarka żeliwiakowa
cupola coke=koks odlewniczy
cupola column=kolumna podżełiwiakowa
cupola hearth=spodek żeliwiaka
cupola leg=kolumna podżełiwiakowa
cupola lighter=palnik do rozpalania żeliwiaków
cupola metal=żeliwo ciekłe
cupola pit=dół pod rynną spustową żeliwiaka
cupola shaft=szyb żeliwiaka
cupola stage=pomost wsadowy żeliwiaka
cupola tender=żeliwiakowy robotnik
cupola with oxygen enriched blast=żeliwiak z dmuchem wzbogaconym
cupolette=żeliwiak mały
cupped electrode=elektroda wydrążona
cuppiness=wewnętrzne pęknięcia stożkowe przeciąganego drutu
cupping=korytkowatość taśmy
cupping=miseczkowanie
cupping=wytłaczanie przy ciągnieniu
cupping punch=stempel do wytłaczania
cupping test=próba Erichsena
cupping test=próba miseczko wa
cupping test=próba tłoczności blach
cuprammonium hydroxide solution=amoniakalny roztwór wodorotlenku miedziowego
cuprammonium hydroxide solution=roztwór miedziowo-amoniakalny
cuprammonium rayon=jedwab miedziowy
cupreine=kupreina
cuprene=polimer acetylenu
cupric=miedziowy
cupric acetate=octan miedziowy
cupric chloride=chlorek miedziowy
cupric nitrate=azotan miedziowy
cupric oxide=tlenek miedziowy
cupric reagent=odczynnik miedziowy do trawienia
cupric sulfate=siarczan miedziowy
cupriferous=miedzionośny
cuprite=kupryt
cuprite=kupryt ruda miedzi
cupron element=ogniwo kuprytowe z tlenkami miedzi
cupronickel=miedzionikiel
cuprous=miedziawy
cuprous chloride=chlorek miedziawy
cuprous oxide=tlenek miedziawy
cup-type current meter=młynek hydrometryczny czarkowy
cup-type grinding wheel=ściernica garnkowa
curare=kurara
curative=środek wulkanizujący
curative dose=dawka lecznicza
curative treatment=zabieg leczniczy
curative waters=wody lecznicze
curb pin=klocek wtosa do regulowania chodu zegarka
curb weight=ciężar własny samochodu gotowego do jazdy
curb-plate=murlat kolisty
curb-plate=namurnica kolista
curcuma paper=papierek kurkumowy
curcumin=kurkumina
curd=skrzep mleka
curd cheese=ser twarogowy
curd cheese=twaróg
curd soap=mydło rdzeniowe
curd soap=mydło ziarniste
curd soap=wysół ścięty w produkcji mydła
curdled milk=mleko kwaśne
curdled milk=mleko zsiadłe
cure=sieciowanie
cure=środek konserwujący
cure=utwardzanie
cure=wulkanizacja
cure weight=ciężar skór solonych
cured meat products=wędliny
cured resin=żywica utwardzona
curemeter=kiurometr
curemeter=wulkametr
curie=kiur
Curie point=punkt Curie
Curie point=temperatura Curie
Curie temperature=temperatura Curie
Curie-Weiss law=prawo Curie-Weissa
curing=konserwowanie
curing=prażenie fo
curing=solenie
curing=suszenie
curing=utwardzanie
curing=wędzenie
curing=wulkanizacja
curing agent=środek sieciujący
curing agent=środek utwardzający
curing agent=utwardzacz
curing bag=grzejka wulkanizacyjna
curing cycle of concrete=okres dojrzewania betonu
curing of concrete=dojrzewanie betonu
curing of concrete=pielęgnowanie świeżo ułożonej masy betonowej
curing oven=kocioł do wulkanizacji
curing oven=piec wulkanizacyjny
curing smoke=dym wędzarń iczy
curing time=czas utwardzania
curing time=czas wulkanizacji
curium=kiur
curium series=szereg kiurowy promieniotwórczy
curl=rotacja pola wektorowego
curl=wirowość
curl field=pole wirowe
curled paper=zwinięty papier
curled parsley=Petroselinum sativum
curler=lokówka
curler=wałek maszyny do pisania
curling=kędzierzawienie
curling=zawijanie obwodowe
curling=zwijanie się
curling die=tłocznik do zawijania obrzeży
curling die=zawijak
curling machine=kędzierzawiarka
curling roli=rolka do zawijania na wyoblarce
curly bracket=nawias klamrowy
curly pearlite=perlit sorbityczny
curly wool=wełna karbikowata
curly-grained wood=drewno o barankowatym układzie włókien
curoids=kiurowce
currency=obieg pieniężny
currency=okres ważności
currency=pieniądz
currency=środek płatniczy
currency in circulation=waluta obiegowa
currency metals=miedziowce
currency period=okres ważności
currency regulations=przepisy dewizowe
currency symbol=symbol waluty
current account=rachunek bieżący
current address register=licznik rozkazów
current amplification=wzmocnienie prądowe
current amplification factor=współczynnik wzmocnienia prądowego
current amplifier=wzmacniacz prądu
current awareness service=służba informacyjna bieżąca
current balance=waga prądowa
current chart=mapa prądów
current circuit=obwód prądowy
current circuit=tor prądowy
current collector=odbierak prądu
current concentration=przestrzenna gęstość prądu
current controlled current source=źródło prądowe sterowane prądem
current controlled oscillator=generator sterowany prądowo
current controlled oscillator=oscylator sterowany prądem
current controlled voltage source=źródło napięciowe sterowane prądowo
current date=data bieżąca
current decay=zanik prądu
current density=gęstość prądu
current directory=katalog bieżący
current discharge=wyładowanie prądowe
current divider=dzielnik prądu
current drainage survey=badanie drenażu prądowego w ochronie antykorozyjnej
current drive=dysk aktualny
current drive=dysk bieżący
current efficiency=skuteczność prądowa wyrzutni elektronowej
current efficiency=wydajność prądowa iv elektrochemii
current expenditure=wydatki bieżące
current field=pole prądu
current function=funkcja prądu
current function=potencjał prądu
current gain=wzmocnienie prądowe
current generator=źródło prądu
current indicator lamp=żarówka wskaźnikowa prądu
current input=prąd pobierany
current instruction register=rejestr
current instruction register=rejestr rozkazów
current intensity=natężenie prądu
current limiting=ograniczenie natężenia prądu
current limiting reactor=dławik przetężeniowy
current log=prądomierz
current loop=pętla prądowa
current matching transformer=przekładnik prądowy wyrównawczy
current mirror=źródło prądu zwierciadlanego
current mode digital-to-analog converter=prądowy przetwornik cyfrowo-analogowy
current mode logic=układ logiczny o sprzężeniu prądowym
current multiplication=powielanie prądu
current multiplication=wzmocnienie prądowe
current multiplication=zwielokrotnianie prądu
current node=węzeł prądu
current of holes=prąd dziurawy
current output of anode=wydajność prądowa anody
current path=droga prądu
current pulse=impuls prądu
current pulse generator=generator prądu impulsowego
current pump=pompa prądowa
current range of meter=zakres prądowy licznika
current ratio=przekładnia prądowa transformatora
current relay=przekaźnik prądowy
current research information system=system bieżącego wyszukiwania informacji
current resonance=rezonans prądów
current resonance=rezonans równoległy
current ripples=tętnienia prądu
current rush=nagły wzrost prądu
current rush=skok prądu
current sensitivity=czułość prądowa
current sheet=warstwa prądowa
current strength=natężenie prądu
current supply=zasilanie prądem
current surge=udar prądowy
current tap=wtyczka z rozgałęźnikiem
current term=term bieżący
current test=próba prądowa
current transfer ratio=współczynnik przenoszenia prądu
current transformer=przekładnik prądowy
current transformer=transformator prądowy
current wave=fala prądowa
current wave=udar prądowy
current-carrying capacity=obciążalność prądowa
current-carrying wire=przewód prądowy
current-controlled=sterowany prądowo
current-controlled current source=źródło prądowe sterowane prądem
current-controlled inductor=cewka indukcyjna sterowana prądowo
current-controlled negatiye inductance=indukcyjność ujemna sterowana prądowo
current-controlled voltage source=źródło napięciowe sterowane prądem
currentless copper plating=miedziowanie bezprądowe
currentless copper plating=miedziowanie chemiczne
current-limiting circuit-breaker=wyłącznik ograniczający
current-limiting circuit-breaker=wyłącznik szybki
current-mode logic=klucz prądowy
current-mode logic=układ logiczny o sprzę żeniu prądowym
current-time characteristic=charakterystyka prądowo-czasowa
current-varying=zależny od prądu
current-voltage curve=krzywa polarograficzna
current-voltage regulator=regulator prądowo-napięciowy
curriculum=program nauczania
curriculum vitae=życiorys
currrent return=powrót prądu
curry-comb=zgrzebło
currying=zgrzeblenie zgrzebłem
currying=zmiękczanie skóry tłuszczem
cursor glyph=glif kursora
cursor plane=płat kursora
curtailed inspection=badanie skrócone
curtain array=szyk antenowy ścianowy
curtain coating=powlekanie przez polewanie
curtain machine=firankarka
curtain of coal=płot węglowy
curtain wall=ściana osłonowa
curtaining=firankowanie
curtaining=podwójny naskórek wada wlewka
curtaining=zacieki
curtate=skrócony
curtate cycloid=cykloida skrócona
Curtis turbine=turbina parowa Curtisa akcyjna ze stopniowaniem prędkości
curve fitting=dopasowywanie krzywej
curve gauge=sprawdzian kształtowy
curve gauge=szablon
curve gauge=wzornik
curve in=zakrzywiać się do wewnątrz
curve of areas of section=krzywa całkowa przekroju wrężnicowego
curve of complete transition=krzywa końca przemiany
curve of equal velocities=izotacha
curve of equal velocities=krzywa jednakowych prędkości
curve of floatation=krzywa rzeczywistych środków wyporu
curve of heeling moments=krzywa momentów przechylających
curve of height of metacentre=krzywa wysokości metacentrum
curve of incipient transition=krzywa początku przemiany
curve of intensity distribution=krzywa rozsyłu światłości
curve of loads=krzywa obciążenia
curve of longitudinal centre of buoyancy=krzywa odciętych środka wyporu
curve of longitudinal centre of flotation=krzywa odciętych środków ciężkości
przekrojów wodnicowych
curve of pursuit=krzywa pogoni
curve of pursuit=psia krzywa
curve of righting moments=krzywa momentów prostujących
curve of righting moments=krzywa Reeda
curve of sectional areas=krzywa pól przekrojów wrężnicowych
curve of stability of form=izokarena
curve of stability of form=pantoklina
curve of statical stability=krzywa ramion pary prostującej
curve of statical stability=krzywa ramion stateczności statycznej
curve of transverse moment of section=krzywa całkowa momentu przekroju
wrężnicowego względem płaszczyz
curve of vertical centre of buoyancy=krzywa wysokości środków wyporu
curve of vertical metacentre=krzywa wysokości metacentrum
curve of water planes area=krzywa pól przekrojów wodnicowych
curve of weights=krzywa ciężarów
curve pen=grafion do linii krzywych
curve segment=odcinek krzywej
curve segment=segment krzywej
curve tracing=wyznaczanie przebiegu krzywej
curve train resistance=opór trakcji na łukach
curved=zakrzywiony
curved cut file=pilnik o nacięciu łukowym
curved foot follower=popychacz o zakrzywionej powierzchni roboczej
curved glass=szkło gięte
curved lip tongs=kleszcze kabłąkowe
curved mould=krystalizator łukowy do ciągłego odlewania
curved mould machine=urządzenie do ciągłego odlewania z krystalizatorem łukowym
curved washer=podkładka wygięta
curve-going conveyor=przenośnik okrężny
curvic coupling=sprzęgło tarczowe o kształtowych powierzchniach czołowych
curvilinear motion=ruch krzywoliniowy
curvilinear motion=ruch po krzywej
curvilinear mould=krystalizator łukowy do ciągłego odlewania
curvometer=krzywomierz
cuscus oil=olejek wetiwerowy
cushion expansion joint=wydłużalnik rurowy poduszkowy
cushion gas=gaz buforowy
cushion lock=ogranicznik poduszki
cushion lock=wstrzymywacz poduszki
cushion pool=poduszka wodna
cushion pool=zbiornik uspokajający
cushion spring=sprężyna amortyzacyjna
cushion-borne=na poduszce powietrznej
cushioncraft=poduszkowiec
cushioncraft=statek na poduszce powietrznej
cushioner=element amortyzujący
cushioning=wyściełanie
cushioning=zabezpieczenie przeciwwstrząsowe
cushioning material=materiał amortyzacyjny
cushioning material=tworzywo przeciwwstrząsowe
cusp=ostrze krzywej punkt podwójny krzywej
cusp=wierzchołek
cuspidal cubic=krzywa trzeciego stopnia mająca jedno ostrze i jeden punkt
przegięcia
custard=krzem na szafirze
custodial area=powierzchnia pomieszczeń służbowych
custom dictionary=słownik użytkownika
custom settings=ustawienia niestandardowe
custom setup=instalacja niestandardowa
customary allowance=bonifikata zwyczajowa
customary name=nazwa zwyczajowa
customary quenching=hartowanie zwykłe
customary units=tradycyjny układ jednostek miar
custom-designed chip=mikroukład projektowany na zamówienie
customer acquisition=pozyskiwanie klientów
customer care=obsługa klienta
customer centric=ukierunkowane na klienta
customer klient=odbiorca
customer order=zamówienie
Customer Premises Equipment=urządzenia instalowane u klienta
Customer Relationship Management=zarządzanie kontaktami z klientem
customer upgrade=uaktualnienie dokonywane przez klienta
customers' service=obsługa klientów
customisable PC identification field=dostosowywane pole identyfikacji komputera
PC
customizability=adaptowalność
customizable function keys and legend=dostosowywane klawisze i opisy
customize=wykonywać na specjalne zamówienie zgodnie z wymaganiami klienta
custom-made=wykonany na specjalne zamówienie
customs=cło
customs=opłata celna
customs area=obszar celny
customs clearance=odprawa celna
customs declaration=deklaracja celna
customs duty=cło
customs duty=opłata celna
customs entry=deklaracja celna
customs house=urząd celny
customs inspection=kontrola celna
customs officer=celnik
customs officer=kontroler celny
customs regulations=przepisy celne
custom-type product=wyrób specjalny wykonany na zamówienie
cusum chart=karta sum kumulacyjnych
cut adrift=puścić z prądem
cut and paste=wycinanie i wklejanie
cut away=odcinać
cut back=oleje
cut back=rozcieńczać
cut back=rozrzedzać farby
cut down=kosić
cut down=ścinać
cut down the time=skracać czas
cut film=błona płaska
cut film=film plaski
cut glass=szkło rzeźbione
cut glass=szkło rżnięte
cut in=brać namiar
cut in=pelengować
cut in=ścinać do wewnątrz na zakręcie
cut in expenses=ograniczenie wydatków
cut in two=rozciąć na dwie części
cut in wages=redukcja płac
cut into small fragments=ciąć na drobne kawałki
cut line=linia wykopu
cut out=odcinać
cut out=przerywać dopływ
cut out=wycinać
cut paper=pojedyncze kartki
cut point=punkt rozcinający
cut point=temperatura między temperaturami wrzenia kolejnych frakcji
cut slope=skarpa wykopu
cut stone=cios
cut stone=kamień ciosany
cut surface=powierzchnia obrobiona po obróbce skrawaniem
cut through=przecinać
cut to sheets=ciąć taśmę na arkusze
cut to the length=obcinać na wymiar
cut weight=ciężar materiału odciętego na jedną odkuwkę
cut wire shot=śrut cięty z drutu
cut-and-carry method=metoda tłoczenia wielotaktowego polegająca na wciskaniu
wyciętego przedmiot
cut-and-cover method=metoda odkrywkowa
cut-and-fill=wybieranie z podsadzką
cut-and-fill balance=wyrównywanie mas ziemnych
cut-and-trial solution=rozwiązanie sposobem prób i błędów
cutaneous=dotyczący skóry
cutaneous potential=potencjał skórny
cutaway view=częściowy przekrój perspektywiczny
cut-back asphalt=asfalt fluksowany
cutch katechu=barwnik roślinny
cut-in velocity=prędkość włączeniowa prędkość wiatru
cut-in velocity=przy której siłownia wiatrowa zaczyna pracować
cutler=nożownik rzemieślnik
cutlery=nozownictwo rzemiosło
cutlery=sztućce
cutlery=wyroby nożownicze
cutlery steel=stal na noże
cutlery steel=stal nożowa
cutlog=wyrzynek
cutoff=obcinać
cutoff=odcięcie
cutoff=przerwanie
cutoff=przerywać dopływ
cut-off=odcięcie
cut-off=odcinak
cut-off=przerwanie dopływu
cut-off=wyłączenie
cut-off carriage=wózek z urządzeniem do cięcia
cut-off current=prąd odcięcia
cut-off current=prąd ograniczony
cut-off current=prąd wyłączenia
cutoff frequency=częstotliwość graniczna
cutoff frequency=częstotliwość odcięcia
cut-off frequency of amplifier=częstotliwość graniczna wzmacniacza
cut-off gauge=zderzak obrzynarki
cut-off lake=jezioro utworzone w starorzeczu
cut-off lantern=latarnia z ograniczeniem rozsyłu światła
cut-off machine=maszyna do cięcia poprzecznego rur
cut-off machine=przecinarka
cut-off saw=piła obcinarka do metali
cut-off tool=nóż obcinak
cut-off tool=nóż przecinak
cut-off torch=palnik do cięcia poprzecznego
cut-off torch=palnik do przecinania
cut-off valve=zawór odcinający
cut-off valve=zawór zamykający
cut-off velocity=prędkość pocisku w chwili zakończenia pracy silnika
cut-off voltage=baterii
cut-off voltage=napięcie końcowe ogniwa
cut-off voltage=napięcie odcięcia
cut-off wall=przepona wodoszczelna grodzy
cut-off wall=zapory
cut-off wheel=przecinak ścierny
cut-off wheel=ściernica do cięcia
cut-out=odłącznik
cut-out=wycięcie
cut-out=wytącznik
cut-out cock=kurek odcinający
cut-out relay=przekaźnik wyłączający
cut-over=przełączenie do innej centrali
cuts=rozmycie
cuttability=podatność na cięcie
cuttable=dający się ciąć
cuttable=podatny na cięcie
cutter and tool grinder=ostrzarka narzędziowa
cutter arbor=trzpień frezarski
cutter bar=przyrząd tnący kosiarki
cutter bar=wrębnik wrębiarki
cutter blade=nóż wstawiany freza
cutter blade=ostrze wstawiane freza
cutter blower=sieczkarnia z wydmuchem dc liści roślin pastewnych
cutter chain=łańcuch wrębowy
cutter diametral pitch=diametral pitch narzędzia
cutter diametral pitch=podziałka narzędzia
cutter disk=głowica nożowa tarczowa
cutter dredger=pogłębiarka ssąca z głowicą frezującą
cutter gib=wrębnik wrębiarki
cutter grinding machine=szlifierka-ostrzarka narzędziowa
cutter holder=imak nożowy
cutter holder=oprawka nożowa
cutter interference=interferencja narzędzia
cutter jib=wrębnik wrębiarki
cutter module=moduł narzędzia do obróbki kól zębatych
cutter of dredger=spulchniacz poglębiarki
cutter pick=nóż wrębowy
cutter tip angle=kąt rozwarcia noża
cutter tooth face=powierzchnia natarcia ostrza freza
cutterblock=głowica frezowa
cutterblock=głowica nożowa
cutter-conveyor=wręboprzenośnik
cutterhead=głowica frezowa
cutterhead=głowica nożowa
cutterhead=głowica wrębiarki
cutterhead dredger=pogłębiarka ssąca z głowicą frezującą
cutter-loader=maszyna do sprzętu i ładowania roślin pastewny
cutter-loader=wrębiarka ładu